HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11397
ime SPAIĆ, Ivan
zvanje
zanimanje     
dr. sc., redoviti sveuč. profesor, znanstveni savjetnik i dekan Šum. fakulteta u Zagrebu
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11397)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen29. 5. 1919.Vinkovci
apsolvirao1946.
diplomirao14. 3. 1947.
doktorirao1961.
umro22. 3. 1987.Zagreb
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Osnovnu je školu pohađao u Županji, a gimnaziju u Vinkovcima. Maturirao je 1938. godine.
 Studirao je na Poljoprivrednošum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 14.3.1947. na Šum. odsjeku, a potom se zaposlio u Instit. za šum. istr. NRH u Zagrebu na mjestu voditelja Sektora zaštite šuma, gdje se bavi poglavito šumarskom entomologijom.
 Godine 1956. izabran je za asistenta na Katedri za zaštitu šuma Šum. fakulteta u Zagrebu. Doktorirao je 1961., a 1962. izabran je u zvanje znanstvenog suradnika. God. 1967. izabran je za docenta i sudjeluje u izvođenju nastave iz predmeta zaštita šuma. God. 1972. izabran je za izvanrednog, a 1977. za redovitog profesora zaštite šuma. Za predstojnika Katedre za zaštitu šuma i predstojnika Katedre za lovstvo izabran 1983., a 1982.-1984. bio je dekan Šum. fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 Glavno znanstveno područje mu je patologija i zaštita šuma, osobito hrastovih nizinskih šuma i fitofarmacija. Kao entomolog posebno je istraživao Scolytidae. Kod nas je proveo prvu akciju suzbijanja šumskih štetnika pomoću zrakoplova. Velik je njegov doprinos na uvođenju u praksu modernih bioloških i biotehničkih metoda suzbijanja šumskih štetnika naših šuma. Zapaženi su njegovi radovi o sušenju slavonskih hrastika. Istraživao je rasprostranjenost i suzbijanje potkornjaka. Za primjenu insekticida u šumarstvu bio je vrhunski stručnjak. Osobito se bavio zaštitom šuma, primjenom feromona i integriranih metoda suzbijanja štetnika u našim šumama Ostavio je neizbrisiv trag u šumarskoj znanosti i praksi. Sudjelovao je na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim skupovima (Reading, Hamburg, Prag, Beč,
 Ljubljana i dr.). Kao aktivan znanstveni djelatnik, rezultate svojih istraživanja objavio je samostalno i u suradnji u blizu 200 znanstvenih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima. Za Šum. enciklopediju napisao je veći broj tekstova, od kojih su neki originalni prikazi važnijih problema iz zaštite šuma. Bio je vrlo aktivan suradnik Šum. lista i član njegova uredništva te član saveznih i republičkih stručnih komisija.
 Nekoliko godina bio je predsjednik entomološkog društva i član Šumarskog društva. Nije bio član političkih organizacija zbog čega je imao poteškoća u radu, a stajalo ga i zdravlja. Bio je vezan za svoju Slavoniju. Osnivač je Kulturnoumjetničkog društva "Šumar" u Vinkovcima i društva "Šokadija" u Zagrebu. Bio je glazbenik i ljubitelj glazbe.
 Od Slovenskog entomološkog društva u znak posebnog priznanja primio je zlatnu značku, a od Šum. fakultetu u Zagrebu primio je jedino počasnu diplomu prigodom proslave 125. godišnjice šum. nastave u Hrvatskoj (1985.). God. 1986. primio je Plaketu Šum. instituta Jastrebarsko.

1"Glas lovdžije" - lovački časopis u Slavoniji od 1923-1925.g. LV 1982, XCI, 11, s. 294.
2I. Spaić, 1948: Aviokemijsko suzbijanje štetnika hrastovih šuma. Š.L. 11, s.381 PDF
3Suzbijanje gubara aviometodom. Institut za šum. istraživanja NRH, 3, 1949., s. 85-118.
4ing. I. Spaić, 1950: Đuro Tomšić +. Š.L. 6, s.268 PDF
5Gypsy Moth Control by Means of Spraying from Aircraft. Proceedings of the UNSCCUR, 5, 1951., s. 66-70.
6I. Spaić, 1951: Zaštita bilja. Š.L. 11, s.380 PDF
7I. Spaić, 1951: A. Prisjažnjuk: Bolesti i štetočine semenja, drveća i žbunja i mere protiv njih. Š.L. 11, s.381 PDF
8I. Spaić, 1951: A. Prisjažnjuk: Štetočine i bolesti klijavaca i sadnica u šumskim rasadnicima i mjere suzbijanja. Š.L. 11, s.381 PDF
9I. Spaić, 1951: Ing. D. Tresiglavić : Kako ćemo sačuvati naše šume od požara. Š.L. 11, s.382 PDF
10Suzbijanje grčica u rasadnicima. Zaštita bilja 10, 1952., s. 24-32.
11Pojava savijača u hrastovim šumama. Zaštita bilja 12, 1952., s. 70-73.
12Djelovanje vode na jajne gusjenice gubara. Ibid. 19, 1952., 28-46.
13Suzbijanje gubara aviometodom. Dopunski pokusi. Institut za šum. istraživanja NRH 3, 1952., s. 1-53.
14SUZBIJANJE GUBARA AVIOMETODOM; INSTITUT ZA ŠUMARSKA ISTRAŽIVANJA, ZAGREB 1952. BIB
15Ing. I. Spaić, 1952: Institut za naučna šumarska istraživanja NR B. i H. Godišnjak I.. Š.L. 7, s.249 PDF
16Suzbijanje miševa i lovstvo. Lovački vjesnik 2, 1953., s. 31.
17Stanje zaraze gubara u NR Hrvatskoj 1954.-55., (elaborat). Zagreb 1955.
18O biologiji i suzbijanju velikog i malog brijestovog potkornjaka, (elaborat), Zagreb 1955.
19Uporabivost DNOC-preparata "Kreozan" za premazivanje gubarevih legala, (elaborat). Zagreb 1955.
20Spaić ing. Ivan, 1955: Problematika zaštite šuma u NR Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.440 PDF
21Suzbijanje potkornjaka zatrovanim lovnim stablima. Šum. list 3-4, 1956., s. 80-101.
22Ing. Ivan Spaić, 1956: Suzbijanje potkornjaka zatrovanim lovnim stablima. Š.L. 3-4, s.86 PDF
23Suzbijanje gubara aviometodom u slavonskim šumama 1957. god. Zaštita bilja 52, 1959., s. 109-119.
24Ing. I. Spaić, 1957: Suzbijanje amorfe herbicidima. Š.L. 5-6, s.216 PDF
25Spajić I., 1958: Schwerdtfeger F.: Waldkrankheiten, Hamburg Berlin, 1957. (II. izdanje). Š.L. 1-2, s.72 PDF
26Osa listarica Apethymus abdominalis Lep, novi štetnik hrastovih nizinskih šuma. Narodni šumar 9-10, 1959., s. 551-558.
27Spajić I., 1959: Prilog poznavanju larvalnog stadija gubara. Š.L. 4-5, s.129 PDF
28Djelovanje subletalnih doza insekticida na populaciju gubara prigodom zamagljivanja šuma. Zaštita bilja 57-58, 1960., s. 215-224.
29HEMIJSKO SUZBIJANJE POTKORNJAKA + KONTROLA BROJNOSTI GUBARA; Jugoslovenski savetodavni centar za poljoprivredu i šumarstvo, Beograd 1962. BIB
30Spaić I., 1964: Predispozicija jasenovih stabala za napadaj malog jasenovog potkornjaka (Hylesinus fraxini Panz.).. Š.L. 1-2, s.10 PDF
31Spaić J., 1964: Pokusi suzbijanja potkornjaka na alepskom boru metodom prstenovanje.. Š.L. 5-6, s.226 PDF
32Rezultati naučnih istraživanja u akciji suzbijanja gubara 1964. godine; POSLOVNO UDRUŽENJE ŠUMSKO PRIVREDNIH ORGANIZACIJA, ZAGREB 1965. BIB
33Klepac D. i Spaić I., 1965: Utjecaj nekih defolijatora na debljinski prirast hrasta lužnjaka. Š.L. 3-4, s.93 PDF
34Hrastova osa listarica - Apethymus abdominalis Lep. Biološka studija, (disertacija). ŠF Zagreb, 1966., s. 1-109.
35HRASTOVA OSA LISTARICA; POSLOVNO UDRUŽENJE ŠUMSKO PRIVREDNIH ORGANIZACIJA, ZAGREB 1966. BIB
36Spaić I., 1966: Hruštevi u šumskim rasadnicima i kulturama. Š.L. 3-4, s.228 PDF
37Spaić I., 1966: Velika borova pipa. Š.L. 5-6, s.302 PDF
38Spaić I., 1966: Lisne uši šiškarice. Š.L. 7-8, s.375 PDF
39Spaić I., 1966: Borove ose pilarice.. Š.L. 9-10, s.439 PDF
40Spaić I., 1966: Arišov moljac tuljčar (Coleophora laricella Hb). Š.L. 11-12, s.539 PDF
41Spaić I., 1968: Neka ekološka opažanja i rezultati suzbijanja moljca jelinih iglica (Argyresthia fundella F. R.). Š.L. 5-6, s.165 PDF
42I. Spaić, 1969: Suzbijanje moljca jelinih iglica (Argyresthia fundella F. R.) 1968. god. u Gorskom Kotaru. Š.L. 1-2, s.13 PDF
43Dr I. Spaić, 1969: Stanje zaraze i suzbijanje moljca jelinih iglica (Argyresthia fundella F. R.) u 1969. godini. Š.L. 11-12, s.387 PDF
44I. Spaić, 1969: Stanje zaraze gubara u Hrvatskoj prema brojnosti legala 1969/70. godine.. Š.L. 11-12, s.402 PDF
45I. Spaić, B. Britvec, 1971: Laboratorijska ispitivanja efikasnosti nekih sekticida protiv gusjenica gubara (Lymantria dispar L.). Š.L. 3-4, s.84 PDF
46I. Spaić, 1971: Terenska istraživanja efikasnosti Metationa i Dipterexa protiv gusjenica gubara. Š.L. 11-12, s.419 PDF
47Spaić, I., 1972: Entomološki motivi u filateliji. Š.L. 3-4, s.125 PDF
48Sadašnje zdravstveno stanje šuma na području jugoistočne Slavonije. JAZU, Centar za znanstveni rad, Vinkovci, 1974., s. 239-253.
49I. Spaić, 1974: O sušenju hrastika. Š.L. 7-9, s.273 PDF
50I. Spaić, 1977: Pokusi suzbijanja gubara (Lymantria dispar L.) s jednom novom vrstom insekticida. Š.L. 1-2, s.21 PDF
51I. Spaić, 1977: Pokusi suzbijanja gubara (Lymantria dispar L.) uz pomoć seksualnog atraktanta Disparlure. Š.L. 10-12, s.461 PDF
52I. Spaić, 1978: Suvremena zaštita šuma.. Š.L. 1-3, s.71 PDF
53Spaić, I., 1982: SCHWENKE, W.: Leitfaden der Forstzoologie und des Forstschutzes gegen Tiere. Š.L. 4-5, s.174 PDF
54Fauna kornjaša (Coleoptera, Insecta) Biokova, Acta biokovica 1983., sv. 2.
55Kartiranje faune Hrvatske, (poziv na surad.), LV 1985., s. XCIV, 1/2, s. 21.
56Ivan Spaić, Milan Glavaš, 1988: Uzročnici šteta na hrastu lužnjaku u Jugoslaviji. GŠP vol. 24 s. 199
57Uzročnici šteta na hrastu lužnjaku u Jugoslaviji, (s M. Glavašem). Glasnik za šum. pokuse 24, 1988., s. 199-225.

nedeterminirano:
58ZNAČAJNIJI RADOVI
59Bibliografski popis radova o sušenju slavonskih hrastika. Ibid., s 141-144.
60Suzbijanje gubara uništavanjem njegovih legala. Ibid., s. 129-135.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** ŠN, s. XII, 170, 281, 304, 362, 500-501, 593.
 *** Zbornik Vink. 1974., s. 8, 40, 217, 236, 244, 249, 250, 252, 263, 706, 707.
 *** PŠH 1846 - 1976., Zagreb 1976., s. 117-119, 419.
 *** ŠL 1986., s. 111, 468; 1998., s. 63.
 *** ŠE 3, 1987., s. 250.
 *** ŠIM, s. 75, 76, 78, 81, 119, 162,163, 178.
 Frković, A.: Ivan Spaić, in memoriam. Lovački vjesnik 6, 1987., s. 199.
 Ur.: In memor. Prof. dr. Ivan Spaić, dipl. inž. šum. ŠL 1987., s. 306-308.
 *** Zbornik o A. Levakoviću. Vinkovci 1992., s. 177, 192.
 Frković, A.: Bibliografija LRV 1892- 1991., Zagreb 1993., s. 192, 211, 361, 382, 439.
 Klepac, D.: Šum. znanstvenici iz Vinkovaca, 1996., s. 8, 23, 24, 25.
 *** HŠD 1846 - 1996., Zg. 1996., s. 436.
 Maričević, I.: Kazalo autora, suradnika Šum. lista 1976 - 1995., ŠL 3-4, 1997., s. 182, 188, (Spajić!).
 *** Hrast lužnjak u Hrvatskoj. Vinkovci-Zagreb 1996., s. 513, 538, 539.
 *** SŠN sv. 2, Zagreb 1998., s. 200, 425-427, 473-475, (s nepotp. bibliografijom) 642, 686, 708; sv. 3. s. 92.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ***: Prof. dr. Ivan SPAIĆ, ŠL 5-6/1987, s.306 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM