HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2060
ime R., Đuro
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, revirnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /2060)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Fužine

član HŠD ogranak
Delnice

1993

Šumarija Delnice

šumarski tehničar

 Sin Marijana i Štefi ce rođ. Pavlić. Osnovnu školu završio je u Fužinama, a Srednju šum. školu u Delnicama 1974. god. Dana 1.3.1974. zaposlio se u Šumariji Fužine, ŠG Delnice. U toku dosadašnjeg radnog vijeka bio je u svojstvu šum. tehničara na radnome mjestu revirnika i referenta u Šumariji Fužine. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Delnice, Šumarija Fužine. Stalno živi u rodnome Liču.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM