HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2914
ime D., Božo
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2914)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Šibenik

 lugar, rođen 14.3.1915. Od 1961. do 1974. god. bio je lugar u Šum. Šibenik.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM