HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID910
ime J., Makso
zvanje
zanimanje     
nadzornik šuma
     

                                                                IZBOR      (lugari /910)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Bartola Jakovca. Četvorogodišnju osnovnu školu završio je u Lokvama, a Lugarsku školu u Rijeci. Prema službenoj evidenciji, u Šumariji Fužine radio je, kao nadzornik šuma, od jeseni 1951. do 1.3.1955. god. Ostali podaci nisu nam poznati.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM