ANALIZA SUSTAVA   
  Obuhvaćeno godišta: 140
  Izdano svezaka: 1073
 stranica:81038
 digitalizirano (GB):13,04
 
Obrađeno članaka:

15618
  Pronađeno autora: 2758
  - od toga u Imeniku: 810
  Pisano o šumara: 748
 
Indeksirano pojmova:

15676131
  Različitih riječi: 1379945
PRIKAZI I PRETRAŽIVANJA
 
str/god   sve  
autori sve  
naslovi sve  
UDK sve  
ključ sve  
šumari sve

                     Z
DIGITALIZIRANA ARHIVA
 
Pregled cijele arhive

Pregled naslovnica

Pregled poleđina

GooSLe pretraživanje
   pretraživanje po punom tekstu




KLJUČNA RIJEČ sort po pojava
1 Skupština      96
2 Hrvatska      46
3 Croatia      39
4 hrast lužnjak      31
5 pedunculate oak      25
6 biomasa      18
7 šumarstvo      17
8 forestry      16
9 obična bukva      15
10 biomass      14
11 Bukva      13
12 varijabilnost      12
13 zaštita prirode      10
14 obična jela      10
15 rast      10
16 common beech      10
17 alepski bor      10
18 Baranja      10
19 damage      10
20 flora      10
21 GIS      10
22 growth      10
23 drvna zaliha      9
24 beech      9
25 stand structure      9
26 stanište      9
27 struktura sastojine      9
28 silver fir      9
29 proizvodnost      8
30 pošumljavanje      8
31 prirast      8
32 njega      8
33 Abies alba Mill.      8
34 harvester      8
35 habitat      8
36 izoenzimi      8
37 lovište      7
38 monitoring      7
39 Growing stock      7
40 florni sastav      7
41 Slovenia      7
42 Slovenija      7
43 šuma      7
44 variability      7
45 tlo      7
46 visinski rast      6
47 struktura      6
48 šumarska politika      6
49 šume      6
50 Šumska vegetacija      6
51 šumski požari      6
52 sortimentna struktura      6
53 mortality      6
54 prirodna obnova      6
55 productivity      6
56 populacija      6
57 podzemna voda      6
58 Quercus robur      6
59 rasadnik      6
60 rasprostranjenost      6
61 gospodarenje      6
62 hrast kitnjak      6
63 Hrvatska.      6
64 hunting      6
65 ICP Forests      6
66 introdukcija      6
67 invasive species      6
68 Loranthus europaeus Jacq.      6
69 jela      6
70 klima      6
71 Lika      6
72 bukove šume      6
73 biološka raznolikost      6
74 density      6
75 dieback      6
76 energija      6
77 fauna      6
78 fenologija      5
79 feromonske klopke      5
80 European beech      5
81 daljinska istraživanja      5
82 distribution      5
83 divljač      5
84 crni bor      5
85 biodiversity      5
86 climate      5
87 Abies alba      5
88 Lymantria%20dispar STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      5
89 assortment structure      5
90 aklimatizacija      5
91 leaf morphology      5
92 management      5
93 morfologija lista      5
94 model      5
95 intenzitet zaraze      5
96 increment      5
97 height growth      5
98 grmlje      5
99 forest      5
100 forest fires      5
101 forest inventory      5
102 forests      5
103 razvoj      5
104 regeneration      5
105 remote sensing      5
106 Quercus robur L.      5
107 provenijencije      5
108 poljski jasen      5
109 pomladak      5
110 pomlađivanje      5
111 privlačenje      5
112 privlačenje drva      5
113 preživljavanje      5
114 mortalitet      5
115 nature protection      5
116 nursery      5
117 nizinske šume      5
118 obična smreka      5
119 Pinus nigra      5
120 soil      5
121 skidder      5
122 Sessile Oak      5
123 šumske ceste      5
124 stanje ishrane      5
125 Vegetacija Hrvatske      5
126 vibracije      5
127 vibration      5
128 visina      5
129 zglobni traktor      5
130 vrijeme prijelaza      5
131 tending      5
132 uspijevanje      5
133 Ursus arctos      4
134 trees      4
135 trophy      4
136 troškovi      4
137 Turkey      4
138 Turska      4
139 Timberjack 1270B      4
140 šumski resursi      4
141 zaštita okoliša      4
142 zaštita      4
143 Viscum album L.      4
144 vegetacija      4
145 štetnost      4
146 šumska biomasa      4
147 šumski požar      4
148 šumsko tlo      4
149 survival      4
150 sustainable development      4
151 sušenje      4
152 štete      4
153 shrubs      4
154 rogovlje      4
155 seed      4
156 sitni glodavci      4
157 smreka      4
158 Spačva      4
159 pionirske vrste      4
160 phenology      4
161 održivi razvoj      4
162 opća vitalnost      4
163 oplodna sječa      4
164 normala      4
165 Norway spruce      4
166 muflon      4
167 preference ratio index      4
168 požari      4
169 požar      4
170 produkcija      4
171 ponik      4
172 Q. robur L.      4
173 Quercus petraea (Matt.) Liebl.      4
174 rekreacija      4
175 forest vegetation      4
176 forest policy      4
177 forest roads      4
178 forest soil      4
179 floral composition      4
180 groundwater      4
181 Hymenoptera      4
182 Hrvatske šume d.o.o.      4
183 hunters      4
184 invazivne vrste      4
185 mikrosateliti      4
186 Lowland forests      4
187 Laudonov Gaj      4
188 krš      4
189 klimatske promjene      4
190 ISPM 15      4
191 Ips%20cembrae STYLE="text-decoration:none">Ips cembrae      4
192 Pinus%20nigra STYLE="text-decoration:none">Pinus nigra      4
193 Abies%20alba STYLE="text-decoration:none">Abies alba      4
194 Castanea sativa      4
195 bioenergy      4
196 Aleppo pine      4
197 crna joha      4
198 dabar      4
199 drveće      4
200 ergonomics      4
201 ergonomija      4
202 environmental protection      4
203 ekologija      4
204 efficiency      3
205 energy      3
206 ekotipska varijabilnost      3
207 dušik      3
208 ecology      3
209 entrepreneurship      3
210 fitocenologija      3
211 fir      3
212 fire      3
213 Fire Weather Index      3
214 Fagus sylvatica      3
215 divlja svinja      3
216 divlja trešnja      3
217 development      3
218 diameter      3
219 dinamika populacije      3
220 Dalmacija      3
221 Dalmatinska zagora      3
222 četinjače      3
223 debljinski prirast      3
224 defoliation      3
225 crna topola      3
226 Croatian Forests Co. Ltd.      3
227 crown damage      3
228 biljna zajednica      3
229 biljne zajednice      3
230 Biluša      3
231 Brižine      3
232 bukove sječe      3
233 CO2      3
234 $glavna skupština      3
235 Entomophaga%20maimaiga STYLE="text-decoration:none">Entomophaga maimaiga      3
236 Quercus%20robur STYLE="text-decoration:none">Quercus robur      3
237 afforestation      3
238 aerosnimke      3
239 anketa      3
240 areal      3
241 Ivanščica      3
242 izmjera šuma      3
243 karst      3
244 Lepidoptera      3
245 lovstvo      3
246 Logging      3
247 listinac      3
248 mine      3
249 mladi naraštaj      3
250 modeliranje      3
251 introduction      3
252 intensity of infestation      3
253 Internet      3
254 humus      3
255 gustoća drva      3
256 hrast medunac      3
257 fitoremedijacija      3
258 forest fire      3
259 forest communities      3
260 forest cultures      3
261 forest tending      3
262 forest management      3
263 forest management planning      3
264 fosfor      3
265 Gorski kotar      3
266 genetska raznolikost      3
267 genetic diversity      3
268 ritske šume      3
269 recreation      3
270 reintrodukcija      3
271 Red deer      3
272 reforestation      3
273 ratne štete      3
274 provenijencija      3
275 prvi nalaz      3
276 Prunus avium      3
277 Prunus avium L.      3
278 Propadanje šuma      3
279 protected areas      3
280 provenance trial      3
281 protection      3
282 promjer      3
283 poplar      3
284 poduzetništvo      3
285 Podravina      3
286 poplar clones      3
287 population dynamics      3
288 population      3
289 Populus nigra      3
290 Populus nigra L.      3
291 Posavina      3
292 potrajnost      3
293 private forests      3
294 production      3
295 primorski bor      3
296 Preborna šuma      3
297 preživljenje      3
298 precipitation      3
299 mouflon      3
300 lowland forest ecosystems      3
301 narrow-leaved ash      3
302 nasljednost      3
303 nizinski šumski ekosustavi      3
304 nitrogen      3
305 numerical analysis      3
306 numerička analiza      3
307 Obični orah      3
308 obnova      3
309 obnova šuma      3
310 oborine      3
311 odumiranje stabala      3
312 općekorisne funkcije      3
313 Parčine      3
314 parkovni objekti      3
315 pitomi kesten      3
316 planiranje      3
317 phosphorus      3
318 phytoremediation      3
319 Pilanarstvo      3
320 smeđi medvjed      3
321 sortimentne tablice      3
322 skidding      3
323 sjeme      3
324 Sawmilling      3
325 roe deer      3
326 sanacija      3
327 short rotation crops      3
328 structure      3
329 šumski rad      3
330 šumske zajednice      3
331 šumski ekosustavi      3
332 šumska cesta      3
333 šumske prometnice      3
334 sukcesija vegetacije      3
335 Sphaeropsis sapinea      3
336 turizam      3
337 vegetation      3
338 voda      3
339 volume      3
340 volumen      3
341 zaštićena područja      3
342 zelena duglazija      3
343 vrt u klaustru      3
344 young growth      3
345 wild cherry      3
346 tekstura      3
347 Thaumetopoea pityocampa      3
348 topola      3
349 texture      3
350 thinning      3
351 trofej      3
352 transition time      3
353 unutarpopulacijska i međupopulacijska varijabilnost      3
354 upravljanje šumama      3
355 UPGMA      2
356 UPOV      2
357 uređivanje      2
358 uređivanje šuma      2
359 trophy assessment      2
360 Tropical rain forests      2
361 Tropske kišne šume      2
362 tržište      2
363 učinkovitost      2
364 Ulmus minor Mill. sensu latissimo      2
365 ugroženost      2
366 Unmixed regular beech forest      2
367 transformacija      2
368 traktori      2
369 tourism      2
370 Trade Mark      2
371 treatment      2
372 trend opadanja gustoće drva      2
373 Transport      2
374 Thurn-Taxis.      2
375 test provenijencija      2
376 testing      2
377 teški metali      2
378 težina i volumen drva      2
379 težina i volumen lišća      2
380 Tenthredinidae      2
381 temeljnica      2
382 tercijarna      2
383 tipovi goriva      2
384 Tomicus destruens      2
385 Tischeria ekebladella      2
386 timber volume      2
387 Timberjack 1070      2
388 time of flowering      2
389 time series      2
390 time study      2
391 tip staništa      2
392 Tijat      2
393 Tilia spp.      2
394 Taxus baccata L.      2
395 šumski rubovi      2
396 TE Plomin 2      2
397 Wild game      2
398 war loses      2
399 wood industry      2
400 Zagreb Zoo Garden      2
401 yield      2
402 yield tables      2
403 zajednice hrasta lužnjaka      2
404 yellow mistletoe      2
405 VRS      2
406 WinRhizo      2
407 WinSEEDLE      2
408 vrijeme cvjetanja      2
409 Zavižan      2
410 zdravlje      2
411 zdravstveno stanje      2
412 značajna oštećenost      2
413 zoniranje      2
414 Zoološki vrt grada Zagreba      2
415 zakonska regulativa      2
416 zaštita drva      2
417 zakorjenjivanje      2
418 zametak      2
419 zapaljivost      2
420 zapaljivost i gorivost šumskih goriva      2
421 zaraza      2
422 vrijednost šuma      2
423 vremenske serije      2
424 volumen krupnoga drva      2
425 weight and foliage volume      2
426 Vojvodina      2
427 virus      2
428 višekori­sničko šumarstvo      2
429 visiting      2
430 višekriterijsko odlučivanje      2
431 višestruka regresijska analiza      2
432 vegetacijska karta      2
433 vegetacijski kvocijent      2
434 Viscum album L. ssp. abietis (Wiesb.) Abrom.      2
435 vegetation quotient      2
436 vegetation structure      2
437 Theysohn®      2
438 Vaclav L. Anderle      2
439 valorisation      2
440 valorizacija      2
441 uzgajalište divljači Kunjevci      2
442 Uzorak      2
443 upravljanje rizicima      2
444 spinosad      2
445 spolni indeks      2
446 Srbija      2
447 srednji promjer      2
448 srneća divljač      2
449 srnjak      2
450 srednja visina      2
451 stabilizacija tla      2
452 stabilnost sastojine      2
453 stanje u prošlosti      2
454 struktura vegetacije      2
455 strukturni elementi      2
456 suitability evaluation      2
457 studij vremena      2
458 strojna sječa      2
459 Stolarstvo      2
460 šumske kulture      2
461 šumska taksa      2
462 šumska zajednica      2
463 šumska zemljišta      2
464 syntaxonomy      2
465 šumski genetski resursi      2
466 šumski radovi      2
467 šumske protupožarne ceste      2
468 sweet chestnut      2
469 Šibenik      2
470 šumarska profesija      2
471 Sus scrofa      2
472 svjetlo      2
473 suzbijanje      2
474 Sustainable forest management      2
475 Sustavi za podršku u odlučivanju      2
476 Seasonal Severity Rating      2
477 shelterwood cutting      2
478 Sezonska procjena žestine požara      2
479 seedling quality      2
480 seedlings      2
481 secondary forest roads      2
482 sekundarne šumske prometnice      2
483 selective thinning      2
484 selekcija      2
485 selection forest      2
486 semivariogram.      2
487 Senjska Draga      2
488 rasadnička proizvodnja      2
489 sample plots      2
490 sapling      2
491 Ruscus hypoglossum      2
492 Salix L.      2
493 sadašnje stanje šuma      2
494 sadni materijal      2
495 sadnica      2
496 Sarcococca      2
497 simulacija      2
498 simulation      2
499 sintaksonomija      2
500 sintaksonomska analiza      2
501 site index curves      2
502 sinekološko-vegetacijska istraživanja      2
503 Serbia      2
504 sitkanska smreka      2
505 Slavonija      2
506 Sječa      2
507 sječa i izrada      2
508 Sječa šuma      2
509 sjeverozapadna Hrvatska      2
510 Sophora      2
511 Spačvanski bazen      2
512 slatka voda      2
513 small mammals      2
514 small rodents      2
515 socio-economic factors      2
516 photointerpretation key      2
517 Pinus halepensis      2
518 Pinus heldreichii      2
519 Pinus heldreichii (Christ)      2
520 Pinus nigra subsp. dalmatica      2
521 Pinus pinea      2
522 Pinus sylvestris L.      2
523 planning of regeneration felling      2
524 Planning system      2
525 Parkovi prirode      2
526 planirani prirast      2
527 plant      2
528 Pityokteines spinidens      2
529 Phytophthora      2
530 Pistacio lentisci-Juniperetum phoeniceae      2
531 pedunculate oak (Quercus robur L.)      2
532 Peduncled Oak      2
533 Peduncled oak (Quercus robur L.)      2
534 PEEN      2
535 peleti      2
536 perivoj Ma­ksimir      2
537 pellets      2
538 Pelješac      2
539 Phyllonorycter issiki      2
540 Phyllonorycter issikii      2
541 Phyllonorycter robiniella      2
542 Parectopa robinella      2
543 Parectopa robiniella      2
544 Oštrica      2
545 otok Mljet      2
546 PBR (Plant Breeder’s Right)      2
547 PCA      2
548 otpad      2
549 P. curvidens      2
550 P. deltoides      2
551 P. densiflora Sieb. et Zucc.      2
552 P. nigra Arnold      2
553 P. thunbergiana Franco      2
554 P. vorontzowi      2
555 P. x euramericana      2
556 onečišćenje zraka      2
557 odstrel      2
558 odstrjel      2
559 oplodne sječe      2
560 organizacija      2
561 organizacijska kultura      2
562 opožarena površina      2
563 organizational culture      2
564 Osmocote Exact Standard      2
565 Osmocote Exact Standard 5–6M      2
566 osnova gospodarenja      2
567 Ostryo-Abietetum      2
568 osutost krošanja      2
569 osnovni fondovi divljači      2
570 oštećenost      2
571 oštećenost šuma      2
572 očuvanje prirode      2
573 obrast      2
574 ocjenjivanje prikladnosti      2
575 Obrenovački Zabran      2
576 obnova sastojina      2
577 Obolodiplosis robiniae      2
578 obnovljivi izvori energije      2
579 Obedska Bara      2
580 obični jasen      2
581 obični bor      2
582 Oak downy      2
583 njega šuma      2
584 nutritional status      2
585 oak      2
586 nova nalazišta      2
587 mtDNA      2
588 nizina      2
589 nizinsko područje      2
590 Noctuidae      2
591 normal model      2
592 natural regeneration      2
593 Mura      2
594 natural resources      2
595 Mosor      2
596 morphological variability      2
597 multiple-use fo­restry      2
598 Myrto-Quercetum ilicis      2
599 nadzemna biomasa      2
600 nadzor      2
601 PowerCem      2
602 pravoužitnici      2
603 prijedlog uređenja      2
604 Preborno gospodarenje      2
605 preciznost      2
606 požar krošnji      2
607 PPP      2
608 prašuma      2
609 povoljan status očuvanja      2
610 površinsko otjecanje      2
611 prioritet obnove      2
612 prirodni resursi      2
613 prirodno sušenje prostornog drva      2
614 produkcija biomase      2
615 povijesna vrijednost      2
616 površina      2
617 potrajno gospodarenje      2
618 potassium      2
619 postotak drvnih sortimenata      2
620 Populus L.      2
621 Portugal      2
622 Populus alba L.      2
623 posjećivanje      2
624 Populetalia albae      2
625 Populus      2
626 Poplava      2
627 podrivanje tla      2
628 plantations      2
629 Podunavlje – Podravlje      2
630 plant communities      2
631 Plant Patent Act      2
632 plantaže      2
633 Pohorje      2
634 pohrana ugljika      2
635 pokazatelj      2
636 polifenoli      2
637 primjerne plohe      2
638 promjene      2
639 promidžba      2
640 promjer vrata korijena      2
641 promotion      2
642 proreda      2
643 promjer krošnje      2
644 Prunus L.      2
645 prsni promjer      2
646 Pruno-Fraxinetum      2
647 quality      2
648 Punica      2
649 Q. cerris L.      2
650 Q. frainetto Ten.      2
651 Q. pubescens Willd.      2
652 quantitative traits      2
653 Quercus L.      2
654 Rab      2
655 RAPD      2
656 RapidEye      2
657 radial increment      2
658 rasadnici      2
659 rast i prirast      2
660 razvojni stadiji      2
661 refugijalno      2
662 recovery time      2
663 regeneration priority      2
664 registar primarne šumske prometne infrastrukture      2
665 Robinia L.      2
666 Robinia pseudoacacia L.      2
667 Rock partridge      2
668 rodents      2
669 rent      2
670 renta      2
671 riparian forests      2
672 risk management      2
673 root collar diameter      2
674 reintroduction      2
675 relativna otvorenost      2
676 renewable energy sources      2
677 reliktna      2
678 Republika Hrvatska      2
679 resursi      2
680 GC      2
681 GC/MS      2
682 geografski informacijski sustav      2
683 fotosinteza      2
684 Fraxino orni-Quercetum ilicis      2
685 Fraxinus angustifolia      2
686 Fraxinus angustifolia Vahl      2
687 Fraxinus excelsior      2
688 Fraxinus L.      2
689 fuel types      2
690 fungus      2
691 FSC logo      2
692 Galio odorati-Fagetum sylvaticae      2
693 Game      2
694 game breeding enclosure Kunjevci      2
695 germination      2
696 gljiva      2
697 GNSS      2
698 Gospodarski razvitak      2
699 gradacija      2
700 GPS      2
701 GRASS GIS      2
702 fotointerpretacijski ključ      2
703 Forsythia      2
704 forestry operation      2
705 forestry biomass      2
706 forest lands      2
707 forest habitat      2
708 forest value      2
709 forest resources      2
710 forest road      2
711 forest floor      2
712 forest economics      2
713 flammability      2
714 fluvisol      2
715 hrastov ponik      2
716 Hrvatska norma HRN EN 1316-1:1999      2
717 hrast crnika (Quercus ilex)      2
718 hrast lužnjak (Quercus robur L.)      2
719 horticul­tural value      2
720 hortikulturna vrijednost      2
721 hosts      2
722 hrast      2
723 horse chestnut      2
724 Hibiscus      2
725 historical value      2
726 hidrološka uloga      2
727 hiperparazitoid      2
728 Hippophaë rhamnoides      2
729 Hippophao-Berberidetum      2
730 Histiostoma piceae      2
731 gustoća populacije      2
732 granične vrijednosti      2
733 florni elementi      2
734 gypsy moth      2
735 habitat type      2
736 growth and increment      2
737 gubar      2
738 height increment      2
739 Hamamelis      2
740 health      2
741 heavy metals      2
742 height      2
743 Hungavit      2
744 gustoća      2
745 humofluvisol      2
746 HTRS96/TM      2
747 hunting district      2
748 Hunting Management      2
749 Hvar      2
750 hydrological role      2
751 Hymenoptera: Platygastridae      2
752 II-G-10      2
753 II-G-20      2
754 imovna općina      2
755 infracrvene kolorne (ICK) aerosnimke      2
756 insect      2
757 invazivna vrsta      2
758 Indigobush      2
759 Indigobush bioproductivity      2
760 Indigofera      2
761 imela      2
762 in utero      2
763 indicators      2
764 infestation      2
765 inflammability and combustibility of fuel types      2
766 innovations in forestry      2
767 Innovativeness      2
768 inovacije u šumarstvu      2
769 inovativnost      2
770 insect pests      2
771 mladik      2
772 mistletoe      2
773 morfološka varijabilnost      2
774 Milan Knežević      2
775 Milan Stribrny      2
776 model vrednovanja      2
777 Monochamus galloprovincialis      2
778 mikroklima      2
779 mjere asimetrije      2
780 ljetna suša      2
781 Metcalfa pruinosa      2
782 microclimate      2
783 microsatellites      2
784 Međimurje      2
785 meteorološki indeks požara      2
786 licenciranje      2
787 licensing      2
788 LiDAR      2
789 Liocourtova distribucija      2
790 Lisičine Arboretum      2
791 lovstvo i lovno gospodarenje      2
792 Luzulo-Fagetum sylvaticae      2
793 Lymantria dispar      2
794 lovni trupčići      2
795 lovno gospodarenje      2
796 lizimetri      2
797 Lonicera      2
798 light      2
799 lovci      2
800 management of      2
801 management plan      2
802 Maksimir Park      2
803 Maceljsko gorje      2
804 makedonski hrast      2
805 maslinik      2
806 market      2
807 Lymantria monacha      2
808 Lynx lynx      2
809 Mediterranean      2
810 Mediterranean karst area      2
811 Leptoglossus occidentalis      2
812 Lespedeza      2
813 kvaliteta      2
814 Lekenik      2
815 limit values      2
816 krupnoća žira      2
817 Krapinsko-zagorska županija      2
818 kreativnost      2
819 kukac      2
820 kultura      2
821 kulture kratkih ophodnji      2
822 kvaliteta sadnica      2
823 klonovi topola      2
824 ispitivanje      2
825 klijavost      2
826 klonovi bijele vrbe      2
827 kljove      2
828 koljik      2
829 Komrčar      2
830 koncepcija      2
831 korelacijska veza      2
832 korijen      2
833 Koelreuteria      2
834 Kopački rit      2
835 Krasno      2
836 kriging      2
837 kalij      2
838 Kalnik      2
839 Jelen obični      2
840 Juglans L.      2
841 Joinery and Cabinet making      2
842 Josip Ettinger      2
843 katastar vodnih potencijala      2
844 izvješće eksperata iz Kanade      2
845 izvoditelji šumskih radova      2
846 Jasminum      2
847 Japage      2
848 jednodobne bukove sastojine      2
849 Ixodidae      2
850 izloženost      2
851 izlučivanje sastojina      2
852 Istra      2
853 istacio-Juniperetum phoeniceae      2
854 Italian oak      2
855 iskorištavanje šuma      2
856 iskorištenje      2
857 inventura šuma      2
858 Ips typographus      2
859 arenosol      2
860 as. Abieti-Fagetum “pannonicum” s. l.      2
861 beech felling      2
862 basic stocks of the games      2
863 bark thickness      2
864 basal area      2
865 Bacillus thuringiensis      2
866 Balkan      2
867 area      2
868 Anthyllis barba-jovis      2
869 analitički prikaz florističkog sastava      2
870 amorfa      2
871 and hunting management      2
872 antivibracijske rukavice      2
873 anti-vibration gloves      2
874 antler      2
875 alepski bor (Pinus halepensis)      2
876 AHP      2
877 Alno-Quercion roboris      2
878 Alnus subcordata      2
879 alpine watershed      2
880 alpski sliv      2
881 aggression on the RC      2
882 agresija na RH      2
883 adaptirani poljoprivredni traktori      2
884 Accuracy      2
885 aerial photographs      2
886 acorn      2
887 abonos      2
888 Aboveground biomass      2
889 STYLE="text-decoration:none">Acanthocinus reticulatus      2
890 Acari      2
891 adaptability      2
892 adaptabilnost      2
893 Pityokteines STYLE="text-decoration:none">Pityokteines      2
894 Prunus%20avium%20L. STYLE="text-decoration:none">Prunus avium L.      2
895 Quercus%20petraea%20(Matt.)%20Lieblein. STYLE="text-decoration:none">Quercus petraea (Matt.) Lieblein.      2
896 Sphaeropsis%20sapinea STYLE="text-decoration:none">Sphaeropsis sapinea      2
897 Stereonychus%20fraxini STYLE="text-decoration:none">Stereonychus fraxini      2
898 0 m      2
899 Crataegus STYLE="text-decoration:none">Crataegus      2
900 Abieti-Fagetum      2
901 Abies albaMill.      2
902 Ulmus%20glabra%20Huds. STYLE="text-decoration:none">Ulmus glabra Huds.      2
903 Ulmus%20minor STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor      2
904 Viscum%20album STYLE="text-decoration:none">Viscum album      2
905 A. glutinosa      2
906 A. rubra      2
907 Ips%20typographus STYLE="text-decoration:none">Ips typographus      2
908 Juniperus%20excelsa STYLE="text-decoration:none">Juniperus excelsa      2
909 Kermes%20vermilio STYLE="text-decoration:none">Kermes vermilio      2
910 Larix%20decidua STYLE="text-decoration:none">Larix decidua      2
911 Pinus%20sylvestris STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris      2
912 Ostryo-Carpinion%20orientalis STYLE="text-decoration:none">Ostryo-Carpinion orientalis      2
913 Picea%20abies STYLE="text-decoration:none">Picea abies      2
914 Pinus%20halepensis STYLE="text-decoration:none">Pinus halepensis      2
915 Lynx%20lynx STYLE="text-decoration:none">Lynx lynx      2
916 Betula%20pendula STYLE="text-decoration:none">Betula pendula      2
917 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      2
918 Castor%20fiber STYLE="text-decoration:none">Castor fiber      2
919 Cephalanthero%20longifoliae-Fagetum STYLE="text-decoration:none">Cephalanthero longifoliae-Fagetum      2
920 Cephalcia%20arvensis STYLE="text-decoration:none">Cephalcia arvensis      2
921 Cervus%20elaphus STYLE="text-decoration:none">Cervus elaphus      2
922 Eutypella%20parasitica STYLE="text-decoration:none">Eutypella parasitica      2
923 Fagion%20sylvaticae STYLE="text-decoration:none">Fagion sylvaticae      2
924 Fraxinus%20pennsylvanica STYLE="text-decoration:none">Fraxinus pennsylvanica      2
925 Hemerocallis STYLE="text-decoration:none">Hemerocallis      2
926 "Hrvatske šume"      2
927 "Osmocote Mini"      2
928 "Osmocote Sierrablen"      2
929 Abies%20cilicica STYLE="text-decoration:none">Abies cilicica      2
930 Acer%20campestre STYLE="text-decoration:none">Acer campestre      2
931 Acer%20negundo STYLE="text-decoration:none">Acer negundo      2
932 Acer%20pseudoplatanus STYLE="text-decoration:none">Acer pseudoplatanus      2
933 %20Scorzonero-Chrysopogonetalia STYLE="text-decoration:none"> Scorzonero-Chrysopogonetalia      2
934 cikličke snimke      2
935 climate change      2
936 common beech (Fagus sylvatica L.)      2
937 Chrysomelidae      2
938 CIC      2
939 CNS 2000      2
940 Clerodendrum      2
941 common ash      2
942 Community Plant Variety Office (CPVO)      2
943 concrete and theoretical distribution      2
944 brojnost      2
945 brown bear      2
946 brucijski bor      2
947 burned area      2
948 Bursaphelenchus spp.      2
949 brijest      2
950 Carpinus L.      2
951 carbon sequestration      2
952 Carex pilosa      2
953 Carici elongatae-Alnetum glutinosae      2
954 Callicarpa      2
955 Cameraria ohridella      2
956 Campsis      2
957 Canadian experts report      2
958 Castor fiber L.      2
959 Catalpa      2
960 Ceanothus      2
961 Cembräwit®      2
962 changes      2
963 Chimonanthus      2
964 broj lanadi      2
965 Bosna i Hercegovina      2
966 Bosnia and Herzegovina      2
967 Brandt      2
968 body weight      2
969 black walnut      2
970 bonitet      2
971 biološko-ekološka valorizacija      2
972 biometrical parameters      2
973 bionomija      2
974 bionomy      2
975 Bioproizvodnost amorfe      2
976 Bjelovarska Bilogora      2
977 black alder      2
978 biomass production      2
979 black poplar      2
980 bijeli grab      2
981 biljka      2
982 Bieger      2
983 bijela imela      2
984 benediktinski samostan      2
985 ass. Hyperico grisebachii-Piceetum abietis (Bertović 1975) nom. nov. hoc loco      2
986 Beli Manastir      2
987 beta-distribucija      2
988 beta-function      2
989 biološka kontrola      2
990 bioindikatori      2
991 biological diversity      2
992 Croatian Forests Co.Ltd.      2
993 Cupressus sempervirens      2
994 Crataegus nigra      2
995 creativity      2
996 Crni bor (Pinus nigra)      2
997 crni jasen      2
998 Crni Lug      2
999 Crni orah      2
1000 crnika      2
1001 crnogorične i bjelogorične vrste — taksoni      2
1002 control      2
1003 Cornus      2
1004 correlation      2
1005 CORS      2
1006 Corylopsis      2
1007 decision support systems      2
1008 degree of damage      2
1009 defolijacija      2
1010 damages      2
1011 debljina kore      2
1012 Danube      2
1013 Crown condition assessment      2
1014 Cultivar      2
1015 Ćićarija      2
1016 Dalmatia      2
1017 Čorkova uvala      2
1018 crvenica      2
1019 culture      2
1020 Dinaric mountains      2
1021 Dinaridi      2
1022 digital photogrammetry      2
1023 digitalna fotogrametrija      2
1024 digitalni model terena      2
1025 digitalni ortofoto      2
1026 digitalni ortofoto (DOF)      2
1027 deposition      2
1028 dendrološka vrijednost      2
1029 dendroclimatology      2
1030 dendroflora      2
1031 dendroklimatologija      2
1032 dendrokronološka analiza      2
1033 dendrological value      2
1034 drvenaste egzote      2
1035 drvna industrija      2
1036 drvni ostatak      2
1037 dominant height      2
1038 dominantna visina      2
1039 Douglas fir      2
1040 Drava      2
1041 divlji kesten      2
1042 djelotvornost      2
1043 diversity      2
1044 DNA      2
1045 dobna struktura      2
1046 distribucija      2
1047 distribucija prsnih promjera      2
1048 Diptera: Cecidomyiidae      2
1049 disjunktan      2
1050 Fagus sylvatica L.      2
1051 favourable conservation status      2
1052 Festuco drymeiae-Abietetum ass. nova      2
1053 fenološka motrenja      2
1054 fenološka opažanja      2
1055 društveno-gospodar­ski čimbenici      2
1056 fitoplazme      2
1057 fires      2
1058 environment      2
1059 environment protection      2
1060 EUFORGEN      2
1061 euroazijski ris      2
1062 Euphorbio palustris-Crataegetum nigrae      2
1063 evaluation model      2
1064 evergreen oak      2
1065 exposure      2
1066 even-aged beech stands      2
1067 Fagus L.      2
1068 Fallow deer      2
1069 ECOLURE      2
1070 ecosystem      2
1071 Economic development      2
1072 ectomycorrhiza      2
1073 dužine sortimenata      2
1074 drvni sortimenti      2
1075 drying period      2
1076 Dryocosmus kuriphilus      2
1077 Đurđevački pijesci      2
1078 EA 300      2
1079 embryo      2
1080 EN 1316-1      2
1081 energy value      2
1082 egzote      2
1083 Dunav      2
1084 eko­nomika šumarstva      2
1085 ekosustav      2
1086 ektomikoriza      2
1087 žuta imela      2
1088 Žumberak      2
1089 županije      1
1090 županijski nadšumar      1
1091 žute ljepljive klopke      1
1092 žuto tijelo      1
1093 žutogrli šumski miš      1
1094 ektomikorizne gljive      1
1095 elaborat održavanja šumskih cesta      1
1096 Elaborat učinkovitosti primarne šumske prometne infrastrukture      1
1097 electric radiator      1
1098 electrical resistance of cambial zone      1
1099 elektrana      1
1100 električna energija      1
1101 električni otpor kambijalne zone      1
1102 električno grijalo      1
1103 elemental analyser      1
1104 elementarni anlitaor      1
1105 elementi ocjene trofeja      1
1106 elm      1
1107 embiotenija      1
1108 ekosustavi      1
1109 ekonomika šumskih resursa      1
1110 ekonomske promjene u šumarstvu      1
1111 duration of development stages      1
1112 ekološka karakteristika      1
1113 ekološka mreža      1
1114 ekološka niša      1
1115 ekološka proizvodnja      1
1116 ekološka stabilnost      1
1117 ekološkai fitogeografska analiza      1
1118 ekološke i socijalne funkcije      1
1119 ekološke indikatorske vrijednosti      1
1120 ekološke orijentacije      1
1121 ekološke značajke      1
1122 ekološki činitelji      1
1123 ekološki indikatori      1
1124 ekološki uvjeti.      1
1125 ekološko-gospodarske značajke      1
1126 ekonomija      1
1127 ekonomika prirodnih resursa      1
1128 ekonomika svilarenja      1
1129 entomofilna      1
1130 Entomopatogena gljiva      1
1131 entomophilic      1
1132 energy benefit      1
1133 energy production      1
1134 energy scenario      1
1135 Energy transition      1
1136 enzyme phenylalanine-ammonium liase      1
1137 epidop­tera      1
1138 epikutikularni vosak elektronska mikroskopija (SEM).      1
1139 epoksidna smola      1
1140 epoxy resin. Collection of works      1
1141 equalization functions.      1
1142 equilateral spiral      1
1143 equipment for training bird of prey.      1
1144 Erannis defoliaria      1
1145 endemic species      1
1146 endemna vrsta      1
1147 Endosperm in development      1
1148 enegrija klijavosti i klijavost      1
1149 energetika      1
1150 energetska korisnost      1
1151 energetska vrijednost      1
1152 Emisije SO2      1
1153 energijska tranzicija      1
1154 ekoznak      1
1155 eksperimentalni laboratorij      1
1156 eksperimentalni požari      1
1157 eksploatacijska polja      1
1158 ekstrakcija      1
1159 early and late ecotypic forms      1
1160 Eastern Slavonia      1
1161 eban (crni hrast odležao u zemlji)      1
1162 Eco-labele      1
1163 Eco-labels      1
1164 ecological characteristic      1
1165 ecological conditions      1
1166 ecological conditions of the site      1
1167 ecological conditions.      1
1168 ecological factors      1
1169 ecological indicators      1
1170 ecological indicatory values      1
1171 ecological label (eco-label)      1
1172 ecological network      1
1173 ecological niche      1
1174 ecological production      1
1175 državna financijska potpora šumarstvu      1
1176 dubinsko snimanje      1
1177 duboka sadnja      1
1178 Dudov svilac (Bombix mori)      1
1179 due diligence      1
1180 dugotrajno      1
1181 duljina korijena      1
1182 duljina odgriženog dijela izbojka      1
1183 duljina tuljca      1
1184 drvno-prerađivačka industrija      1
1185 drvo kao energent      1
1186 drvoprerađivačka industrija      1
1187 dry mass      1
1188 dvodomna      1
1189 dvopapkar      1
1190 dvoulazne tablice obujma      1
1191 dvoulazne volumne tablice      1
1192 ectomycorrhizal fungi      1
1193 edafski uvjeti      1
1194 Eddy covariance method      1
1195 edible      1
1196 edible mushrooms      1
1197 educating personnel      1
1198 education      1
1199 educational technology      1
1200 edukacija      1
1201 edukacija vatrogasaca      1
1202 edukativni panoi      1
1203 efektivni broj klonova      1
1204 effective clone number      1
1205 Effectiveness Study of Primary Forest Road Traffic Infrastructure      1
1206 effects of thinning      1
1207 efficacy      1
1208 economic importance      1
1209 economic orientation      1
1210 Economic policy      1
1211 economic silk production      1
1212 economics of forest resources      1
1213 economics of natural resources      1
1214 economy inspection      1
1215 ecosystems      1
1216 ecotypes      1
1217 ecotypic variation      1
1218 Economic achievements      1
1219 economic activities in Croatia      1
1220 economic changes      1
1221 economic changes in forestry      1
1222 false beech heartwood      1
1223 Fang      1
1224 FAO      1
1225 farmer cables      1
1226 farmer vitla      1
1227 Fast Furier method      1
1228 Fast Furier metoda      1
1229 Fagus silvatica      1
1230 evenaged stands      1
1231 evergreen      1
1232 FACE      1
1233 FACE facility      1
1234 facilitation      1
1235 factors to vertical terrain corrections      1
1236 Faculty of Forestry Zagreb      1
1237 excange value      1
1238 exchangeable development      1
1239 exhibit      1
1240 Exhibitions      1
1241 existing state      1
1242 experimental fires      1
1243 Experimental Laboratory      1
1244 experimental plot B bare ground      1
1245 exploitation      1
1246 exploitation fields      1
1247 Exports and Imports      1
1248 evaluation of beneficial functions of forests and evaluation of forests.      1
1249 evaluation of natural resources      1
1250 Eurasian lynx      1
1251 Eurasion lynx      1
1252 Europa      1
1253 Europe      1
1254 Europe Slovenia      1
1255 European ash (Fraxinus angustifolia Vahl.)      1
1256 European beaver (Castor fiber L.)      1
1257 EUFORGEN Networks      1
1258 euglej      1
1259 eukaliptusove plantaže      1
1260 Entwicklung      1
1261 European brown bear (Ursus arctos)      1
1262 European larch      1
1263 european yew - tree      1
1264 europska tisa      1
1265 Europski ariš      1
1266 europski ariš (Larix deeidua Mili)      1
1267 europski dabar (Castor fiber L.)      1
1268 europski smeđi medvjed (Ursus arctos)      1
1269 Eutric Rankers      1
1270 Eutrični ranker      1
1271 Erico-Fagetum      1
1272 eroded terrain recoveri      1
1273 erodiranje tjemena      1
1274 erosion      1
1275 erozija      1
1276 erozija tla      1
1277 esencijalni elementi      1
1278 essential elements      1
1279 essential oils      1
1280 establishment rate      1
1281 estetski izgled šume      1
1282 estimated value of forests      1
1283 estimation      1
1284 estimation of distance      1
1285 estimation precision      1
1286 etat      1
1287 etat međuprihoda      1
1288 eterična ulja      1
1289 EU ETS scheme      1
1290 EU ETS shema      1
1291 EU FLEGTAction plan      1
1292 EU FLEGTAkcijski plan      1
1293 eucalyptus plantations      1
1294 first and second order histograms      1
1295 first finding      1
1296 first record      1
1297 first records      1
1298 fishing      1
1299 feromonski raspršivači      1
1300 fertility      1
1301 fitocenološka nomenklatura i klasifikacija      1
1302 fitocenološka snimka      1
1303 fitocenološke jedinice      1
1304 fitocenološke značajke      1
1305 fitocenoza      1
1306 fitogeografsko raščlanjenje      1
1307 fitohormones      1
1308 fitohormoni      1
1309 fitomasa      1
1310 fenotipska plastičnost.      1
1311 fenotipska stabilnost      1
1312 fire.      1
1313 fire-climate regions      1
1314 fire-climate regions.      1
1315 fire-fighting plane ("kanader") and demon      1
1316 firemen education      1
1317 fire-risk      1
1318 fire behavior      1
1319 fire fighting equipment      1
1320 Fire history      1
1321 fire line      1
1322 fire lines      1
1323 fire lines with elements of roadways      1
1324 fire modeling systems      1
1325 Feulgen squash method      1
1326 Feulgen squash metoda      1
1327 Fibonaccijev niz      1
1328 fictional rotation      1
1329 field elm      1
1330 field plot      1
1331 fiksiranje dušika      1
1332 fiktivna ophodnja      1
1333 Final consumption wood products industries      1
1334 final cut      1
1335 Final use of wood products industry      1
1336 finalna prerada drva      1
1337 financial resources      1
1338 financijska politika      1
1339 fine forest fuel      1
1340 Finland      1
1341 fino šumsko gorivo      1
1342 Finska      1
1343 Faza - II      1
1344 Faza - III; Radne grupe (Networks)      1
1345 faza isključivanja stabala      1
1346 FBP sustav      1
1347 FBP System      1
1348 felled stemwood      1
1349 felling and processing      1
1350 felling and processing of wood assortments      1
1351 felling control      1
1352 felling cycle      1
1353 felling thinning volume      1
1354 female roe deer      1
1355 fenilalanin-amonijeve lijaze      1
1356 fenofaze      1
1357 Fairs      1
1358 faktori staništa      1
1359 falconer equipment      1
1360 falconry equipment      1
1361 falconry techniques      1
1362 fenologija listanja      1
1363 faunalni drift      1
1364 diskoloracija      1
1365 diskontinuiran areal      1
1366 dispersion      1
1367 disperzija      1
1368 dissipative structures      1
1369 direct and diffuse light      1
1370 discoloration      1
1371 discontinued areal      1
1372 diseases of game      1
1373 disjunct      1
1374 distribucija prsnih promjera i volumena      1
1375 distribucija stabala      1
1376 distribution of beneficial functions of forests      1
1377 distribution of diameter at breast height      1
1378 distribution of felling volume per breast heigh diamater.      1
1379 Distribution of forests      1
1380 distribution range      1
1381 dobni razred      1
1382 dobni razredi      1
1383 dodatno vrijeme      1
1384 dolomiti      1
1385 domaćin      1
1386 domaćini      1
1387 dnevna stopa prirasta lanadi      1
1388 DNK      1
1389 dob      1
1390 diversity indices      1
1391 division of forests in the Republic of Croatia      1
1392 divlja jabuka      1
1393 divlja kruška      1
1394 djelovanje      1
1395 Drava River valley      1
1396 drhtavi šaš      1
1397 drift fauna      1
1398 dripping through      1
1399 drought      1
1400 drupe      1
1401 dovršna sječa      1
1402 doznaka u grupama      1
1403 dr. sc      1
1404 drainage system      1
1405 domovinski rat      1
1406 Donja Austrija      1
1407 donja voda      1
1408 donje i gornje sastojinsko stablo      1
1409 dormancy      1
1410 dormantnost      1
1411 dormice      1
1412 dostupnost i smjer kretanja savske poplavne vode      1
1413 double-entry volume tables      1
1414 Drvni proizvodi finalne uporabe      1
1415 drvna masa      1
1416 drvna prašina      1
1417 drvna zaliha.      1
1418 drvni elementi      1
1419 Drvni građevni elementi      1
1420 drvenaste svojte      1
1421 drvenaste vrste      1
1422 drveni materijal za paki ranje      1
1423 drveni materijal za pakiranje      1
1424 drveni ugljen      1
1425 drvna i lisna masa      1
1426 drvenaste biljke      1
1427 dendrologija      1
1428 dendrology      1
1429 dendrološka inventarizacija      1
1430 dendroflora Hrvatske      1
1431 dendroflora vrta      1
1432 dendrograms      1
1433 dendroecology      1
1434 dendroekologija      1
1435 density of individuals      1
1436 density trend decrease      1
1437 departmental research      1
1438 departure angle      1
1439 depozicija      1
1440 desulphurization      1
1441 determinacija      1
1442 determination      1
1443 determining horizontal distances      1
1444 determining tree height      1
1445 developemnt and increment of stands      1
1446 development and increment      1
1447 development of phytocoenosis      1
1448 development of research      1
1449 development stages      1
1450 Developmental stages of forest trees and herbaceous plants      1
1451 devitalisation      1
1452 devitalizacija      1
1453 diagnose      1
1454 digitization      1
1455 dimension stock      1
1456 dimenzija zrelosti      1
1457 dimenzije češera      1
1458 dinamika dušika u lišću      1
1459 digitalni katastarski plan      1
1460 digitalni model reljefa (DMR)      1
1461 digital terrain models (DTM)      1
1462 digitalizacija      1
1463 dioecious      1
1464 dionička društva u šumarstvu      1
1465 dipl. ing. šumarstva      1
1466 Diptera      1
1467 diameter increment      1
1468 diameter growth      1
1469 diameter increment      1
1470 diameter structure      1
1471 diapause      1
1472 diclinous      1
1473 die besten Rehböcke Kroatiens und der Welt      1
1474 die Kiefer      1
1475 dieback of pedunculate oak      1
1476 diferencijacija      1
1477 different seedling types      1
1478 digital cadastral map      1
1479 digital orthophoto (DOP)      1
1480 digital orthophotographies      1
1481 digital ortophoto      1
1482 cultures      1
1483 Cryphonectria parasitica      1
1484 cull      1
1485 dabrova brana      1
1486 dabrovo jezero      1
1487 daily growth rate of fawns      1
1488 čudni atraktor      1
1489 Dalmactia      1
1490 daljinomjer Vertex      1
1491 cultivars of yew      1
1492 cultivation method      1
1493 cultural landscape      1
1494 crown cover      1
1495 Croatia.      1
1496 četverodimenzijski sustav      1
1497 čimbenici korekcije      1
1498 čimbenik horizontalnog zaobilaženja.      1
1499 čimbenik vertikalne korekcije terena      1
1500 čista regularna bukova sastojina      1
1501 čista sječa kulture vrba      1
1502 čistina      1
1503 čistoća debla      1
1504 čišćenje      1
1505 čišćenje mladih sastojina      1
1506 čišćenje prosjeka      1
1507 čivitnjača      1
1508 database      1
1509 databases      1
1510 daylilies      1
1511 DEA      1
1512 dead wood      1
1513 damage indicators      1
1514 damage of needles      1
1515 damage trees      1
1516 debljinska struktura      1
1517 damages from the game      1
1518 damages on the young plants      1
1519 debljinski prirast.      1
1520 debljinski rast      1
1521 debljinski stupanj      1
1522 deciduous      1
1523 deciduous forests of poplar and willow      1
1524 decision support system      1
1525 defolijatori.      1
1526 degradacija      1
1527 degradacija ekosustava      1
1528 degradacija šuma      1
1529 degradation      1
1530 degraded karst      1
1531 degradirani krš      1
1532 dehydrated zone      1
1533 demografske karakteristike      1
1534 demo­graphic characteristics      1
1535 dendrochronological analysis      1
1536 deer game      1
1537 defoliators      1
1538 cost      1
1539 cost per m3      1
1540 costs      1
1541 couning      1
1542 country in transition      1
1543 court      1
1544 CP Forests      1
1545 CpDNA      1
1546 crack phillyrea (Phillyrea latifolia L.)      1
1547 craniometry      1
1548 Crataego-Prunetum dasyphyllae      1
1549 correlation link      1
1550 Correspondence Analysis      1
1551 corpus luteum      1
1552 correction factors      1
1553 coppice      1
1554 coppice conversion      1
1555 cork production      1
1556 crni glog      1
1557 crni grab      1
1558 crni bor (Pinus nigra Arn.)      1
1559 crni bor (Pinus nigra ssp. dalmatica)      1
1560 Crikvenica -Vinodol area      1
1561 Crikveničko-vinodolsko područje      1
1562 criteria for determining density of primary forest road infrastructure      1
1563 critical loads      1
1564 crna topola (Populus nigra)      1
1565 crna joha (Alnus glutinisa Garnt)      1
1566 crna joha (Alnus glutinosa)      1
1567 current cutting edges value associations      1
1568 current felling values      1
1569 curvature      1
1570 cutter      1
1571 cutting and processing      1
1572 cut-to-length      1
1573 cut-to-length harvesting method      1
1574 cycle      1
1575 cyclic aerial photographs      1
1576 cyclic aerial surveys      1
1577 cyclic records      1
1578 Czech      1
1579 Czech Republic      1
1580 časopis Šumarski list      1
1581 Čeh      1
1582 čempres      1
1583 Češka      1
1584 Croatian Forests Ltd. b      1
1585 Croatian kuna      1
1586 Croatian Military Border      1
1587 Croatian participation      1
1588 Croatian Podunavlje region      1
1589 Croatian Poplar Commission      1
1590 Croatian Standard HRN EN 1316-1:1999      1
1591 crown diameter      1
1592 crown diameter of the sprout      1
1593 crown fire      1
1594 crown structure      1
1595 crown transparency      1
1596 crownfire      1
1597 crude oil contamination      1
1598 Crvanj Mt.      1
1599 Crvanj planina      1
1600 crveni hrast      1
1601 biological methods      1
1602 biological position of trees      1
1603 biological properties      1
1604 biological revitalisation      1
1605 biological!environmental valorization      1
1606 biological-ecological valorisation      1
1607 biological-ecological valorization      1
1608 biologija      1
1609 biology      1
1610 biološka ispitivanja      1
1611 bioklimati      1
1612 Biokovo      1
1613 Biokovo Mountain      1
1614 biological control      1
1615 biological control agent      1
1616 biljne vrste      1
1617 biljni potencijal      1
1618 biljni virusi      1
1619 biljnogeografsko raščlanjenje      1
1620 bioaccumulation potential      1
1621 bioakumulacijski potencijal      1
1622 bioassays      1
1623 biodiversity.      1
1624 biodizel      1
1625 bioecology      1
1626 bioekologija      1
1627 bioenergija.      1
1628 bioetanol      1
1629 biogoriva      1
1630 biogorivo      1
1631 bioindication      1
1632 bioindicators      1
1633 bioindikacijska i osnovna mreža točaka      1
1634 bioindikacijske plohe      1
1635 beta-funkcija      1
1636 Biber      1
1637 bibliografija      1
1638 bibliography      1
1639 biblioteka      1
1640 Benedictine monastery      1
1641 ass. Laserpitio Fagetum      1
1642 assortiment tables      1
1643 beneficial functions of forests      1
1644 beneficial organisms      1
1645 benzaldehid      1
1646 benzaldehyde      1
1647 Beograd      1
1648 BEP or the break-even level of income.      1
1649 Berberidion      1
1650 Beta distribucija      1
1651 Beta distribution      1
1652 bijela joha      1
1653 bijela joha (Alnus incana)      1
1654 bijela topola (Populus alba)      1
1655 bijela vrba (Salix alba)      1
1656 bijeli bor (Pinus sylvestris L.)      1
1657 bijeli dud (Morus alba) svilogojstvo      1
1658 biljke      1
1659 biljke zaštitnice      1
1660 biljna sistematika      1
1661 bijelj      1
1662 bilance      1
1663 biljezi      1
1664 black poplar (Populus nigra)      1
1665 black poplar clonal tests      1
1666 biomass standards      1
1667 biomass yield      1
1668 black alder (Alnus glutinosa Gdrnt)      1
1669 black locust      1
1670 Black Pine      1
1671 black pine (Pinus nigraArn.)      1
1672 bioproizvodnja      1
1673 bioraznolikost      1
1674 bioraznolikost.      1
1675 bioraznovrsnost      1
1676 bird of prey equipment      1
1677 birds      1
1678 birds as indicator      1
1679 birds of prey      1
1680 Bitterlich sampling      1
1681 Bitterlichova metoda uzorkovanja      1
1682 bivariate and multivariate analysis      1
1683 bivariatna i multivariatna analiza      1
1684 bjelogorične šume topola i vrba      1
1685 bioplin      1
1686 bioproduction      1
1687 biomass calculation      1
1688 Biomass Energy Europe      1
1689 Biomass Energy Europe – BEE      1
1690 biomass potential assessment      1
1691 biološko-ekološka valorizacija.      1
1692 biomasa.      1
1693 biološka revitalizacija      1
1694 biološka svojstva      1
1695 biološke metode      1
1696 biološki gubici divljači      1
1697 biološki položaj stabala      1
1698 bor      1
1699 Boreal forest      1
1700 borealna šuma      1
1701 borov četnjak      1
1702 borove kulture      1
1703 bosal area      1
1704 blade lateral movement      1
1705 bočna kompenzacija zemljanih masa.      1
1706 bočna stabilnost lista      1
1707 body weight of fawns in litter      1
1708 bogatstvo vrsta      1
1709 bog-oak (oakwood buried in the ground)      1
1710 Bojčin Forest      1
1711 Bojčinska šuma      1
1712 bolest      1
1713 bolesti      1
1714 bolesti divljači      1
1715 brdsko-planinskopodručje      1
1716 breast height diameter distribution      1
1717 breeding measures      1
1718 Bribir Forest      1
1719 Bribirska šuma      1
1720 Bosnia-Herzegovina      1
1721 Bosna i Hercegovina.      1
1722 Bosnia and Hercegovina      1
1723 broj stabala      1
1724 broj vrhova korijena      1
1725 brojno stanje      1
1726 brnistra      1
1727 broj biljaka      1
1728 broj cvjetova i plodova      1
1729 broj i veličina puci      1
1730 broj izbojaka na panju      1
1731 chip production      1
1732 chlorophyll content      1
1733 Chlorophyll content index      1
1734 changes in water relations      1
1735 characteristics of micro-locality.      1
1736 chemical composition      1
1737 Chemical composition of soil      1
1738 chemism of plant materil      1
1739 chestnut gall wasp      1
1740 Centralna šumarska uprava      1
1741 Centromere nomenclature      1
1742 certifikacija šuma      1
1743 Cervus elaphus      1
1744 chain saw      1
1745 caterpillars      1
1746 causes casualties      1
1747 causes of leks endanger­ment      1
1748 Canadian Forest Fire Behavior Prediction (FBP)      1
1749 Canadian Forest Fire Danger Rating System (CFFDRS)      1
1750 Canadian Forest Fire Weather Index (FWI)      1
1751 Capercaillie (Tetrao urogallus)      1
1752 capture-mark-recapture      1
1753 carbon      1
1754 carbon accumulation      1
1755 carbon fluxes      1
1756 Carpino orientali-Quercetum ilicis      1
1757 carbon stock Cpool      1
1758 Carex brizoides      1
1759 Castanea sativa Mill.      1
1760 Castor fiber      1
1761 burza      1
1762 bush      1
1763 bushes      1
1764 business analysis      1
1765 business relationships      1
1766 bušilica »ST1HL 08«      1
1767 C. hungarica      1
1768 CA analiza      1
1769 cable crane      1
1770 cadastre      1
1771 cadmium      1
1772 burnt area      1
1773 bukovo-jelova prašuma      1
1774 bukovo-jelove šume      1
1775 bukva (Fagus sylvatica)      1
1776 buldožer      1
1777 bura      1
1778 brusači      1
1779 bruto domaći proizvod      1
1780 brza dojava i brzo gašenje      1
1781 brzina unosa      1
1782 brzorastuće vrbe      1
1783 Budapest      1
1784 Budimpešta      1
1785 building costs      1
1786 brown hare      1
1787 browsing      1
1788 brst      1
1789 brtvljenje odlagališta      1
1790 brojnost prirodnog pomlatka i dob sastojina.      1
1791 bukove sječine      1
1792 coniferous species      1
1793 conifers      1
1794 consensus      1
1795 Consequences of the Agression against the Republic of Croatia      1
1796 Conservation      1
1797 conservation of genetic resources      1
1798 Conservations      1
1799 container type      1
1800 containers      1
1801 contamination      1
1802 contamination soil      1
1803 continental Croatia      1
1804 contour line 98      1
1805 comparative analysis      1
1806 comparative research method      1
1807 comparative trials      1
1808 comparison      1
1809 compensation      1
1810 complex equations      1
1811 complex systems      1
1812 complexity      1
1813 compromise      1
1814 computer simulations      1
1815 computerized information system      1
1816 concentrations and contents of nutrients      1
1817 conception      1
1818 concrete and beta-distribution of breast diameters      1
1819 CO      1
1820 CIC-points      1
1821 CIC-točke      1
1822 cijena koštanja      1
1823 cijene      1
1824 Common beech (Fagus sylvaticaL.)      1
1825 common beech felling      1
1826 common beech leaves      1
1827 Common Beech.      1
1828 Common Hornbeam      1
1829 common names of animals      1
1830 Common oak      1
1831 common pistachio      1
1832 common spruce      1
1833 Common Walnut      1
1834 communicative action      1
1835 community of pedunculate oak      1
1836 climate changes      1
1837 Climate model      1
1838 climate scenarios      1
1839 climatic change      1
1840 climatic excesses      1
1841 climatic factors      1
1842 climatological characteristics      1
1843 climbing plants      1
1844 clonal archive      1
1845 clonal forestry      1
1846 clonal samples      1
1847 clonal seed orchard      1
1848 clonal seed orchards      1
1849 clone      1
1850 clones      1
1851 cluster analiza.      1
1852 cluster analysis      1
1853 cluster analysis.s      1
1854 cikličko snimanje      1
1855 ciklus      1
1856 C-indeks      1
1857 C-index      1
1858 CirConcomputer model      1
1859 circular sample plots      1
1860 ciste in      1
1861 City of Zagreb      1
1862 cjeloživotno obrazovanje      1
1863 cjenik      1
1864 claster analysis      1
1865 clear cut of willow culture      1
1866 clearing fire lines      1
1867 coast      1
1868 coastal population      1
1869 coefficient of integral growth      1
1870 coefficient of use of hunting-demographic potential      1
1871 coins      1
1872 Co­leoptera      1
1873 colluvial soil      1
1874 coloration and winter leaf retention      1
1875 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
1876 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
1877 combustibility      1
1878 Common alder      1
1879 %20grasslands STYLE="text-decoration:none"> grasslands      1
1880 %20hyperparasitoid STYLE="text-decoration:none"> hyperparasitoid      1
1881 %20travnjaci STYLE="text-decoration:none"> travnjaci      1
1882 %20Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none"> Isaria fumosorosea      1
1883 %20soil%20compaction STYLE="text-decoration:none"> soil compaction      1
1884 %20zbijanje%20tla STYLE="text-decoration:none"> zbijanje tla      1
1885 %20C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none"> C. fraxinea      1
1886 A.%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">A. flavicollis      1
1887 Apodemus%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">Apodemus flavicollis      1
1888 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
1889 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
1890 #glavna skupština      1
1891 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
1892 %20Strahinjščica STYLE="text-decoration:none"> Strahinjščica      1
1893 %20woody%20species STYLE="text-decoration:none"> woody species      1
1894      1
1895 drvenaste egzote      1
1896 jednodobne bukove sastojine      1
1897 lowlands forests      1
1898 park forest      1
1899 Pinus nigra      1
1900 pokretna žičara      1
1901 skidding      1
1902 srednja udaljenost privlačenja      1
1903 Šumski sortimenti      1
1904 Hippophaë%20rhamnoides STYLE="text-decoration:none">Hippophaë rhamnoides      1
1905 Hippophao-Berberidetum STYLE="text-decoration:none">Hippophao-Berberidetum      1
1906 Histiostoma%20ulmi STYLE="text-decoration:none">Histiostoma ulmi      1
1907 Histiostomatidae STYLE="text-decoration:none">Histiostomatidae      1
1908 in%20vitro%20propagation STYLE="text-decoration:none">in vitro propagation      1
1909 in%20vitro%20razmnožavanje STYLE="text-decoration:none">in vitro razmnožavanje      1
1910 H.%20pseudoalbidus STYLE="text-decoration:none">H. pseudoalbidus      1
1911 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
1912 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
1913 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
1914 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
1915 C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none">C. fraxinea      1
1916 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      1
1917 M.%20glareolus STYLE="text-decoration:none">M. glareolus      1
1918 Myodes%20glareolus STYLE="text-decoration:none">Myodes glareolus      1
1919 Nemozoma STYLE="text-decoration:none">Nemozoma      1
1920 Pinus%20sylvestris. STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris.      1
1921 Lymantria%20monacha STYLE="text-decoration:none">Lymantria monacha      1
1922 Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none">Isaria fumosorosea      1
1923 Eutypella%20canker STYLE="text-decoration:none">Eutypella canker      1
1924 abandoned agricultural land      1
1925 »Projekt za rukovođenje« — managementa      1
1926 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
1927 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
1928 Abies biokovoensis      1
1929 Abies pardei      1
1930 abiotski činitelji      1
1931 abnormal seedling      1
1932 10-godišnji volumni prirast      1
1933 137Cs      1
1934 16x16 km grid plots      1
1935 40K      1
1936 4dimensional space      1
1937 4x4 km grid plots      1
1938 a change in the floral composition      1
1939 A- horizon      1
1940 A- horizont      1
1941 a new ecological trend      1
1942 a regular cross profile      1
1943 a sum of effective temperatures      1
1944 Thansimus STYLE="text-decoration:none">Thansimus      1
1945 Thaumetopoea%20pityocampa STYLE="text-decoration:none">Thaumetopoea pityocampa      1
1946 Trypodendron%20domesticum STYLE="text-decoration:none">Trypodendron domesticum      1
1947 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
1948 adaptacija      1
1949 adaptation      1
1950 adapted agricultural tractors      1
1951 accidents at work      1
1952 accumulation of nutrients in the biomass      1
1953 acorn plumpness      1
1954 acorn production      1
1955 acorn quality      1
1956 acorn size      1
1957 acorn-collecting traps method      1
1958 active protection      1
1959 activity      1
1960 aerial photographs (APs)      1
1961 aciditet tla      1
1962 acidofilne šume      1
1963 adaptive genetic differentiation and diversity      1
1964 adaptivna genetska diferencijacija i raznolikost      1
1965 Adriatic      1
1966 Adriatic islands      1
1967 agroforestry      1
1968 Aesculus L.      1
1969 afforestation of karst      1
1970 afforestation success      1
1971 age      1
1972 age classes      1
1973 age structure      1
1974 age-class distribution      1
1975 altitude      1
1976 aluminij      1
1977 aluvijalna vlažna staništa      1
1978 aluvijum      1
1979 amage      1
1980 amelioration      1
1981 amelioration effects      1
1982 američki jasen      1
1983 ammonia      1
1984 amonijakalni dušik      1
1985 alochtonous species      1
1986 alometrijske funkcije      1
1987 Alnus glutinosa      1
1988 AHP method      1
1989 AHP metoda      1
1990 Air Pollution      1
1991 alien species      1
1992 alien species inventory      1
1993 alkali earth and alkali metals      1
1994 alkaloid taksin antikancerogen      1
1995 Allium-test      1
1996 allochthonous and autochthonous dendroflora      1
1997 allometric equations      1
1998 allowable cut indicator      1
1999 alluvial wetlands      1
2000 almond willow (Salix triandra)      1
2001 aktivna zaštita      1
2002 aktivnost      1
2003 aktivnost čovjeka.      1
2004 akumulacija dušika      1
2005 akumulacija hraniva u bimasi      1
2006 akumulacija hraniva u biomasi      1
2007 akumulacija ugljika      1
2008 alder (Alnus glutinosa)      1
2009 Alepo pine      1
2010 antlers      1
2011 AOMP      1
2012 Aposeri foetidae-Castanetum sativae ass. nova      1
2013 Aposeri foetidae-Castanetum sativaeass. nova      1
2014 approach angle      1
2015 arborescent willow clones      1
2016 Arborescent Willows      1
2017 arboretum      1
2018 Arboretum Lisičine      1
2019 arboretum Trsteno      1
2020 arboriculture      1
2021 arborikultura      1
2022 archaeological finds of Roman roads and buildings      1
2023 architectural elements      1
2024 animal artist      1
2025 animalist      1
2026 analitički hijerarhijski proces      1
2027 analitički hijerarhijski proces (AHP)      1
2028 analiza glavnih komponenti      1
2029 analiza stabla      1
2030 analiza ugroženosti      1
2031 analytic hierarchy process      1
2032 Analytical hierarchy process (AHP)      1
2033 anti - cancerous drug      1
2034 antioksidacijska aktivnost      1
2035 antioxidant capacity      1
2036 area with the vegetative cover      1
2037 annual current diameter increment      1
2038 annual presceibed yield      1
2039 band saw efficiency      1
2040 bank interest rate      1
2041 bank vole      1
2042 banknotes      1
2043 bankovni kamatnjak      1
2044 back cross and transgression      1
2045 bacteria      1
2046 bademasta vrba (Salix triandra)      1
2047 bagrem      1
2048 bakterija      1
2049 basal area increment      1
2050 Basic Map of Croatia (BMC)      1
2051 Baranja riparian forests      1
2052 Barbary ewe      1
2053 Barbary sheep      1
2054 bark beetles      1
2055 basis of vegetational unit      1
2056 baza podataka      1
2057 baze podataka      1
2058 bazofilne šume      1
2059 beach forest      1
2060 beach forests      1
2061 beaver      1
2062 beaver dam      1
2063 beaver pond      1
2064 beech felling areas      1
2065 beech forests      1
2066 beech mast      1
2067 beech-fir forests      1
2068 beech-fir virgin forest      1
2069 beginning of organised forestry.      1
2070 Belgrade      1
2071 As. Anemone-Carpinetum betuli      1
2072 as. Calamagrosti arun­dinaceae-Fagetum.      1
2073 As. Hacquetio-Fagetum      1
2074 As. Populo tremulae-Betuletum      1
2075 as. Pteridio-Betuletum      1
2076 ash      1
2077 Ash flowering      1
2078 asocijacija      1
2079 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Bertović 1975      1
2080 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Berto­vić 1975      1
2081 arheološki nalazi rimskih cesta i građevina      1
2082 arhitektonski elementi      1
2083 Ariš      1
2084 aromatično i ljekovito bilje      1
2085 artificial neural networks      1
2086 artiodactyl      1
2087 as Seslerio sadlerianae-Ostryetum.      1
2088 assortment tables      1
2089 Atlas Cedar      1
2090 Atlas gorje      1
2091 atlaski cedar      1
2092 atmosferska taloženja      1
2093 auksini      1
2094 Austrian pine      1
2095 Austrian pine plantation      1
2096 austrijske šume      1
2097 autochtonus tree and schrub species      1
2098 autohtona i alohtona dendroflora      1
2099 autohtone vrste      1
2100 autohtone vrste drveća i grmlja      1
2101 autoktone i aloktone vrste četinjača i listača      1
2102 autoktone listače      1
2103 automatic analyser      1
2104 automatic digital camera      1
2105 automatizacija procesa      1
2106 automatska digitalna fotokamera      1
2107 automatski analizator      1
2108 autovegetativno razmnožavanje      1
2109 auxins      1
2110 availability and direction of Sava flood water      1
2111 average value of body weight of bucks and does      1
2112 Axis%20axis%20Erxleben%201977) STYLE="text-decoration:none">Axis deer (Axis axis Erxleben 1977)      1
2113 B. Sc.      1
2114 iptera      1
2115 iskoristavački pokazatelj      1
2116 iskorišćivanje šuma      1
2117 investments      1
2118 injuries at work      1
2119 IPGRI      1
2120 iskorištenje drvnog obujma stabala      1
2121 island Mljet      1
2122 islands      1
2123 ISO 11277      1
2124 isoenzyme      1
2125 isoenzymes      1
2126 Iskorištavanje šuma kao uzgojna njega sastojina      1
2127 ispuštanje      1
2128 ispuštanje dabra      1
2129 ITS2 regije      1
2130 ITS2 region      1
2131 Istočna Slavonija      1
2132 Istra (Hrvatska)      1
2133 istraživanja      1
2134 istraživanje tržišta      1
2135 Istria      1
2136 izmjene i dopune formule ClC-a      1
2137 izlučenje      1
2138 izbojci      1
2139 izgorena površina      1
2140 izložak (eksponat)      1
2141 Izložbe-sajmovi      1
2142 jednodobne regularne sastojine      1
2143 jednodobne sastojine      1
2144 jednodobno gospodarenje      1
2145 jednogodišnje sadnice      1
2146 jednospolna      1
2147 jarebica kamenjarka – grivna      1
2148 Jarebica kamenjarka grivna      1
2149 jasen      1
2150 jasen (Fraxinus ExcelsiorL.)      1
2151 javni šumarski instituti      1
2152 javno mišljenje      1
2153 javno podsticanje šumarstva      1
2154 jedinstvena metoda      1
2155 jedinstveni model      1
2156 jednadžbe rasta      1
2157 jednakokutna spirala      1
2158 izvođenje šumskih radova      1
2159 Izvoz i Uvoz      1
2160 jablan      1
2161 Jadran      1
2162 jadranski otoci      1
2163 jadransko područje      1
2164 Jagdausstellungen      1
2165 jajnici      1
2166 jaka oštećenost krošanja depozicija olova      1
2167 izvješćivanje      1
2168 izmjera šumskog drveća      1
2169 izoenzymes      1
2170 izrada i privlačenje drva      1
2171 izravno i difuzno svjetlo      1
2172 Izvanredna stanja      1
2173 kategorija zdravstvenoga stanja sastojine      1
2174 kavkaska jela      1
2175 keficijent unutarnjeg rasta      1
2176 kemijska analiza ksilemovog soka      1
2177 kemijski sastav sjemena      1
2178 kemijski sastav tla      1
2179 kemizam biljnog materijala.      1
2180 kermes berry      1
2181 Kermes oak      1
2182 kestenov moljac miner      1
2183 kestenova osa šiškarica      1
2184 kitnjak      1
2185 klasična otvorenost      1
2186 klaster analiza      1
2187 klasterska analiza      1
2188 klet      1
2189 klijanci      1
2190 klijanje      1
2191 Journal of Forestry      1
2192 journal Šumarski list (Forestry Journal)      1
2193 joint- stock company in forestry      1
2194 klima-požarna područja      1
2195 klima-požarna područja.      1
2196 klimatska promjena      1
2197 klimatske karakteristike      1
2198 klimatski čimbenici      1
2199 klimatski ekscesi      1
2200 klimatski model      1
2201 klimatski scenariji      1
2202 klizna sredina      1
2203 klon      1
2204 klon topole I-214      1
2205 klonovi      1
2206 Juglans nigra      1
2207 jugoistočna Europa      1
2208 juniper      1
2209 jura      1
2210 juvenilno drvo      1
2211 Južna Afrika      1
2212 kadmij      1
2213 kadrovi u šu­marstvu      1
2214 kakvoća      1
2215 kakvoća drvnih sortimenata      1
2216 kakvoća stabala      1
2217 jelen obični (Cervus elaphus)      1
2218 jelovina (Abies alba Mill)      1
2219 jelovina (Abies alba Mill.)      1
2220 jestiva      1
2221 jestive gljive      1
2222 jela obična      1
2223 jela.      1
2224 Axis%20axis) STYLE="text-decoration:none">jelen aksis (Axis axis)      1
2225 jelen aksis (Axis axis Erx.)      1
2226 jelen fratar      1
2227 Jelen lopatar      1
2228 Kalnik forest      1
2229 kamenolom Očura II      1
2230 kamenjarka.      1
2231 kanader i demon      1
2232 Kanadski sustav ocjene opasnosti od šumskog požara (CFFDRS)      1
2233 Kappa statistika      1
2234 karakteristike mikrolokaliteta.      1
2235 karantenski štetnik      1
2236 karbonatnenaslage      1
2237 kariotip      1
2238 karst phenomena      1
2239 karta šumskih zajednica      1
2240 karte      1
2241 kartiranje šumskog drveća      1
2242 Karyotypes      1
2243 kaštelansko područje      1
2244 katastar      1
2245 kriterij kvaliteta      1
2246 kriteriji određivanja gustoće primarne šumske prometne infrastrukture      1
2247 kriteriji za investiranje      1
2248 krivulje indeksa staništa      1
2249 krize      1
2250 kronika      1
2251 krpelj      1
2252 kraška polja      1
2253 kratke ophodnje.      1
2254 kratkorični i dugori­čni granični troškovi (KGT i DGT)      1
2255 kora      1
2256 korelacija      1
2257 kolotrag      1
2258 koluvij      1
2259 korjenov sustav      1
2260 korološke i fitocenološke značajke      1
2261 korov      1
2262 korovi      1
2263 korovska vegetacija      1
2264 košćela      1
2265 koštunica      1
2266 kovanice      1
2267 krajobraz.      1
2268 krajobrazna raznolikost      1
2269 kramp      1
2270 kraniometrija      1
2271 Krapinsko-zagorska Count      1
2272 Krapinsko-zagorska County      1
2273 konkretna distribucija prsnih promjera      1
2274 konkretna i teoretska distribucija stabala      1
2275 konsenzus      1
2276 kontejner      1
2277 kontejnerski uzgoj      1
2278 kontinentalna Hrvatska      1
2279 kontrola      1
2280 kontrolne pokusne plohe      1
2281 konverzija panjača      1
2282 konzervacija      1
2283 konzervacija vlage      1
2284 konzervacija vlage u tlu      1
2285 komuniciranje      1
2286 komunikacijske aktivnosti      1
2287 koncentracija i sadržaj hraniva      1
2288 komparacija stanja za 2009.      1
2289 komparativna analiza      1
2290 komparativna metoda istraživanja      1
2291 kompleksni sustavi      1
2292 kompleksnost      1
2293 kompromis      1
2294 Kodeks fitocenološke nomenklature      1
2295 koeficijent asimetrije i koeficijent spljoštenosti.      1
2296 koeficijent iskorištenosti lovno-demografskog potencijala      1
2297 klonovi stablastih vrba      1
2298 klonovi topole      1
2299 klonska sjemenska plantaža      1
2300 klonske sjemenske plantaže      1
2301 klonski arhivi      1
2302 klonski testovi crnih topola      1
2303 klonski uz.orci      1
2304 klonsko šumarstvo      1
2305 kvaliteta žira      1
2306 kvaliteta života      1
2307 kvantitativna obilježja      1
2308 kvantitativna svojstva      1
2309 kvantitativno i vrijednosno iskorištenje      1
2310 kvarter      1
2311 laboratorijski uzgoj      1
2312 laboratory rearing      1
2313 land mines      1
2314 landed municipality      1
2315 landfill gas      1
2316 landscape artist      1
2317 landscape design      1
2318 landscape diversity      1
2319 landscape.      1
2320 lapor      1
2321 large wood of Italian oak      1
2322 Laserpitio krapfii-Piceetumass. nova      1
2323 kulturni pejzaž      1
2324 kulturno povijesna baština      1
2325 Kunstinseln      1
2326 kva liteta sjemena      1
2327 kvalitativno iskorištenje      1
2328 kvalitet      1
2329 kultura crnog bora      1
2330 kultivari tise      1
2331 kreda      1
2332 kras      1
2333 kružne primjerne plohe      1
2334 kserofitna      1
2335 krški fenomeni      1
2336 krupno drvo      1
2337 linear correlation      1
2338 linear trend      1
2339 linearna korelacija.      1
2340 linearni trend      1
2341 lines below electro-energetic facilities      1
2342 linoleic acid      1
2343 linoleinska kiselina      1
2344 Liocourt´s distribution      1
2345 length of assortment      1
2346 length of the nibbled part of a shoot      1
2347 kvaliteta mladog naraštaja hrasta lužnjaka.      1
2348 level of knowledge.      1
2349 library      1
2350 Liburnian karst      1
2351 Liburnijski krš      1
2352 laurel      1
2353 Law      1
2354 lawn      1
2355 layout of the islet      1
2356 layout proposal      1
2357 leachate      1
2358 leaf area index      1
2359 leaf litter      1
2360 leaf nitrogen dynamic      1
2361 leaf photosynthetic traits      1
2362 leaf third-flush      1
2363 leaf unfolding      1
2364 leafminers      1
2365 legislation      1
2366 legislative      1
2367 mediterranean vegetation      1
2368 medljikovac      1
2369 medunac      1
2370 Medvednica      1
2371 Medvednica Mount      1
2372 lysimeters      1
2373 Lyme borreliosis      1
2374 Lymnatria monacha      1
2375 market relations      1
2376 market research.      1
2377 Marketing of forest and forest industries products and services      1
2378 marketing šumskih i drvnih proizvoda i usluga      1
2379 marking      1
2380 masa košuta      1
2381 masena koncentracija      1
2382 mass concentration      1
2383 master´s thesis      1
2384 mastic      1
2385 mastic tree      1
2386 mastika      1
2387 matematički modeli      1
2388 matični fond      1
2389 matičnjak plemki      1
2390 matrice prijelaznih vjerojatnosti      1
2391 mature stands      1
2392 maturity dimension      1
2393 Mean breast diameter      1
2394 mean extraction distance      1
2395 mean skidding distance      1
2396 measuring elements      1
2397 measuring procedure      1
2398 mechanical felling      1
2399 mechanical properties of wood      1
2400 mechanized of silvicultural works      1
2401 Mediteran      1
2402 mediteranska vegetacija      1
2403 mediteranske šume      1
2404 mediteransko krško područje      1
2405 makija      1
2406 makija planike      1
2407 maklen      1
2408 makrogljive      1
2409 makroklima      1
2410 makroklimatska prilagodba      1
2411 makroskopske karakteristike      1
2412 machine felling      1
2413 machine felling and processing      1
2414 machine´s own resistance power      1
2415 macroclimatic adaptedness      1
2416 macrofungi      1
2417 macroscopic characteristics      1
2418 magistarski rad      1
2419 magnezij      1
2420 Magnolia L.      1
2421 Mahaleb cherry tree      1
2422 maintenance of forest roads      1
2423 mala i srednja poduzeća      1
2424 Mala Kapela      1
2425 malati      1
2426 mali alati      1
2427 Malus Mill.      1
2428 mammal      1
2429 man activities      1
2430 managed beech forests      1
2431 management planning      1
2432 management plans      1
2433 management style      1
2434 management unit "Česma"      1
2435 map of forest communities      1
2436 maps      1
2437 maquis of strawberry tree      1
2438 lopatar      1
2439 local community      1
2440 Local population      1
2441 log value yield.      1
2442 log volume yield      1
2443 lovno područje      1
2444 lovno stablo      1
2445 lovno stablo s feromonskim pripravkom      1
2446 lovno-demografski intenzitet      1
2447 lovno-geografski intenzitet      1
2448 lovor      1
2449 Lovran marron      1
2450 lovranski marun      1
2451 STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      1
2452 lužnjak      1
2453 lowland forests of pedunculate oak      1
2454 lowland region      1
2455 low-lying areas      1
2456 lubanja      1
2457 Lumber operations      1
2458 lumber value yield      1
2459 Lovstvo i ribarstvo      1
2460 low quality and small-sized diameter logs      1
2461 low tree      1
2462 Lower Austria      1
2463 lower tusks      1
2464 lowland      1
2465 lisni mineri      1
2466 listanje      1
2467 Lisičine      1
2468 life forms      1
2469 lifelong learning      1
2470 listopadna      1
2471 lisymeters      1
2472 lišće obične bukve      1
2473 lišće perasto      1
2474 litače      1
2475 litter      1
2476 litter mass loss      1
2477 livelihoods      1
2478 logging as sylvicultural care of stands      1
2479 Logging operations      1
2480 logging residue      1
2481 logging strategy      1
2482 logistic regression      1
2483 logistička regresija      1
2484 lokalna zajednica      1
2485 Lokalne populacije      1
2486 London planetree (Patanus x acerifolia)      1
2487 Longe-range      1
2488 longitudinal clearance radius      1
2489 long-term mean values of seasonal severity rating      1
2490 losses      1
2491 lov      1
2492 lovac      1
2493 lovačka ilustracija      1
2494 lovačka udruga kotara senjskog      1
2495 lovačke izložbe      1
2496 lovačke udruge      1
2497 Lovački dio izložbe      1
2498 me­teorološki indeks požara      1
2499 Meteorološki indeks šumskog požara (FWI)      1
2500 method of thinning of regular forest      1
2501 methods      1
2502 metoda najbližih susjeda      1
2503 metoda pokusnih ploha      1
2504 metoda prorede      1
2505 metoda sjemenomjera      1
2506 metoda sjetve      1
2507 metoda tetive      1
2508 Metoda vrtložne kovarijance      1
2509 metode      1
2510 metode vrednovanja      1
2511 mezijska bukva      1
2512 mezofilne kestenove šume      1
2513 micoses of needles      1
2514 microbiological characteristics of the soils      1
2515 međulaboratorijske usporedbe      1
2516 Međunarodne konvencije      1
2517 međunarodne norme      1
2518 Međunarodni lovački savjet (CIC)      1
2519 međupopulacijska i unutarpopulacijska varijabilnost.      1
2520 mehanička svojstava drva      1
2521 mehanička svojstva      1
2522 mehanička svojstva drva      1
2523 mehaničke ozljede i dopunske greške zbog ratnih djelovanja      1
2524 mehanizirana bušilica      1
2525 mehaniziranje uzgojnih radova      1
2526 melioracija      1
2527 melioracija krša      1
2528 melioracijski učinci      1
2529 menadžment      1
2530 menagement klas      1
2531 meningoencefalitis i Lyme borelioza      1
2532 meningoencephalitis      1
2533 merkan-lilizam      1
2534 mesophilous chestnut forests      1
2535 mid- and long-term planning      1
2536 middle breast diameter      1
2537 middle volume of trees      1
2538 middle-aged stand      1
2539 mikocenoza      1
2540 mikoze      1
2541 mikoze iglica      1
2542 mikrobiološke značajke tala      1
2543 mikroelementi      1
2544 microorganism functional groups in the soil      1
2545 microrelief      1
2546 micro-relief      1
2547 microsatelite      1
2548 microsatelites SSR      1
2549 microsatellite markers      1
2550 meteorological factors      1
2551 meteorološki čimbenici      1
2552 M.Sc.      1
2553 Macedonian oak      1
2554 mjereni postupak      1
2555 mjerila      1
2556 mjesečna ocjena žestina      1
2557 mjesto lanjenja      1
2558 mješovita kultura      1
2559 mješovite i čiste sastojine      1
2560 mlada sastojina      1
2561 mikroreljef      1
2562 mikrosatelitni biljezi      1
2563 mikrosatelitni biljezi SSR      1
2564 mineral raw materials      1
2565 mineralne sirovine      1
2566 miniranost      1
2567 monografija “Divokoza”      1
2568 monograph “Chamois”      1
2569 Monolit      1
2570 monthly severity ratings      1
2571 Montpellier      1
2572 morflogija klijanca      1
2573 morfologija      1
2574 modeli procjene volumena      1
2575 modeli rasta      1
2576 modeling      1
2577 monitoring podzemnih i površinskih voda      1
2578 monitoring u šumarstvu.      1
2579 morfometrija      1
2580 morfometrija rogovlja      1
2581 morfometrijska analiza lista      1
2582 morfometrijska analiza lista jasena      1
2583 morfometrijska varijabilnost      1
2584 morphological analysis      1
2585 morphological features of seedlings      1
2586 morfologija ploda      1
2587 morfologija sadnica      1
2588 morfologija sjemena      1
2589 morfologija tla      1
2590 morfološka obi lježja      1
2591 morfološka raščlamba      1
2592 morfološka svojstva sadnica      1
2593 mišoliki glodavci      1
2594 mitochondrial control region      1
2595 mitohondrijska DNK (mtDNK)      1
2596 mitotske i subkromatidne aberacije      1
2597 mixed and pure stands of beech      1
2598 mixed plantations      1
2599 mobile cable crane      1
2600 močenje plodova      1
2601 model normally      1
2602 model of departmental research      1
2603 model of middle-aged forest      1
2604 model oplemenjivanja      1
2605 model pretvorbe monokultura u šume bliske prirodnim      1
2606 model resornoga istraživanja      1
2607 model sustava informacija      1
2608 Modeliranje goriva      1
2609 modelling      1
2610 modelna srednjodobna sastojina      1
2611 modelni normalitet      1
2612 modification      1
2613 modificirana Brinkova funkcija      1
2614 modificirana skala      1
2615 modified Brink’s function      1
2616 modified scale      1
2617 modifikacije      1
2618 moesian beech      1
2619 mogućnost razlikovanja      1
2620 moisture content      1
2621 molecular diagnostic      1
2622 molecular-biological methods      1
2623 molekularna dijagnostika      1
2624 molekularno-biološke metode      1
2625 monetary value of wood assortments      1
2626 insecticide      1
2627 insecticides      1
2628 insekticid      1
2629 insekticidi      1
2630 integral management with ecosystems in space      1
2631 integralno gospodarenje ekosustavima u prostoru      1
2632 integrated forest protection      1
2633 integrated timber protection      1
2634 integrirana zaštita oblovine      1
2635 integrirana zaštita šuma      1
2636 intelektual no vlasništvo      1
2637 intellectual ownership      1
2638 intensity and forms of dieback pedunculate oak      1
2639 intensity of infection      1
2640 input-output analiza      1
2641 input-output analyses      1
2642 informacijski sustav      1
2643 Information Means and State of Croatian Forests.      1
2644 information system      1
2645 information system model      1
2646 informiranost      1
2647 infestation intensity      1
2648 indicators of productivity      1
2649 indices about forests      1
2650 incomplete development      1
2651 increase in growth      1
2652 imidaclopride      1
2653 imidakloprid      1
2654 Industrial Round Timber in the Rough      1
2655 industrija      1
2656 industrija celuloze i papira      1
2657 industrije bazirane na sektoru šumarstva      1
2658 Industrijsko oblo neobrađeno drvo      1
2659 inercepcija      1
2660 inferencijalna statistika      1
2661 inferior and superior model trees      1
2662 invazivne drvenaste vrste      1
2663 invasive trees      1
2664 invazivni štetnik      1
2665 inventarisation of woody plants      1
2666 inventarizacija dendroflore      1
2667 inventarizacija drveća i grmlja      1
2668 inventura      1
2669 introgresija      1
2670 invasive pest      1
2671 inter- and intrapopulation variability.      1
2672 interakcija genotip × okolina      1
2673 interception      1
2674 interest associations      1
2675 interlaboratory testing      1
2676 international standards      1
2677 insect growth regulators      1
2678 infrared digital orthophoto(DOP)      1
2679 intensive      1
2680 intenzitet fotosinteze      1
2681 intenzitet i oblici sušenja hrasta lužnjaka      1
2682 intenzitet prorede      1
2683 internetske usluge      1
2684 interpopulation and intrapopulation variability      1
2685 intesivelly thinning      1
2686 intra- and interpopulation variability      1
2687 Intraclonal and interclonal variability      1
2688 intraclonal variability      1
2689 intrapopulation and interpopulation variability      1
2690 impact      1
2691 impacts of silvicultural measures      1
2692 implementation of H1 and H2      1
2693 improvement by selfing      1
2694 improving management practices      1
2695 in situ and ex situ methods      1
2696 in situ i ex situ metode      1
2697 Increment and cut      1
2698 increment and quality      1
2699 increment percentage      1
2700 indeks lisne povr šine      1
2701 Indeks relativnog sadržaja klorofila u lišću      1
2702 indeks zaraze      1
2703 indeksi diverziteta      1
2704 indeksi točnosti      1
2705 indeksne vrijednosti bukovih stabala      1
2706 index of infestation      1
2707 index values of common beech trees      1
2708 ilegalni odstrel      1
2709 ilirske vrste      1
2710 illegal felling      1
2711 illegal killing      1
2712 Illegal timber trade      1
2713 ilovača      1
2714 hyperparasitoid      1
2715 hyperphoresy      1
2716 identifikacija.      1
2717 iglice      1
2718 IGRs      1
2719 hydrology      1
2720 hydro-melioration treatments      1
2721 hydro-technical interventions      1
2722 hydro-technical measures      1
2723 hvatanje      1
2724 hvatanje dabra      1
2725 hybrids      1
2726 hunting society      1
2727 hunting-demographic intensity      1
2728 hunting-geographic intensity      1
2729 hunting ground      1
2730 hunting ground biological casualties      1
2731 hunting grounds      1
2732 hunting illustration      1
2733 human protection      1
2734 human resources in forestry      1
2735 humic acids      1
2736 huminske kiseline      1
2737 humizacija      1
2738 Hrvatske šume d.o.o. Zagreb      1
2739 Hrvatski udio      1
2740 Hrvatsko Podunavlje      1
2741 Hrvatsko povjerenstvo za topolu      1
2742 hunt      1
2743 Hunting and fishing      1
2744 hunting area      1
2745 hunting associations      1
2746 hunting club rules      1
2747 height and height increment      1
2748 height and root collar diameter      1
2749 height and volume growth      1
2750 health and safety      1
2751 health status      1
2752 health status category of stand      1
2753 health tourism      1
2754 heat treatment (HT)      1
2755 hantaviruses      1
2756 hantavirusi      1
2757 hard ticks      1
2758 hardwood      1
2759 hardwood-broadleaf species      1
2760 harvesteri i procesori      1
2761 Hauling and transportation of timber      1
2762 hazardous waste      1
2763 height of sprout      1
2764 Helleboro nigri-Piceetum      1
2765 herbaceous plants      1
2766 herbaceous species of the forest edge      1
2767 herbicid      1
2768 herbicide      1
2769 herbicides      1
2770 herbicidi      1
2771 Hercegovina      1
2772 hereditary basis      1
2773 heredity      1
2774 heretability      1
2775 heritability      1
2776 Herzegovina      1
2777 gubar (Lymantria dispar L.)      1
2778 gubici      1
2779 gubici divljači      1
2780 gubici tla      1
2781 gubitak mase      1
2782 Guide curve method      1
2783 gusjenica      1
2784 growth equation      1
2785 growth forces      1
2786 growth forces and suppressed forces      1
2787 growth of mean stand diameter      1
2788 growth of tree breast diameter and crown diameter      1
2789 grupno odlučivanje      1
2790 Habitat. Posavina      1
2791 habitats of yew in mountain Papuk situated in Nature park Papuk      1
2792 halbsib-progeny tests.      1
2793 half-sib potomstvo      1
2794 half-sib progenies      1
2795 Haljevo forest      1
2796 gypsy moth (Lymantria dispar L.)      1
2797 granulometrijski sastav tla      1
2798 grass      1
2799 group decision making      1
2800 group-selection cutting      1
2801 gustoća u standardno suhom stanju      1
2802 Gymnosperms      1
2803 Histiostoma ulmi      1
2804 Histiostomatidae      1
2805 histogrami prvoga i drugoga reda      1
2806 historical development      1
2807 historical outbreaks      1
2808 historical presentation      1
2809 hidromeliorativni zahvati      1
2810 hidropedološke karakteristike      1
2811 hidrotehničke mjere      1
2812 high forest      1
2813 hilly area      1
2814 hind body weight      1
2815 hiperforezija      1
2816 history of forestry      1
2817 history of HŠD      1
2818 hlapljive komponente      1
2819 Hohenadel´s method      1
2820 Hohenadlova metoda      1
2821 hollow-horned animal      1
2822 Homeland war      1
2823 homogenizacija      1
2824 homogenization      1
2825 horn length      1
2826 Hornbeam hop      1
2827 Hornbeam oriental      1
2828 horns      1
2829 hibridi      1
2830 Hibridna platana (Patanus x acerifolia)      1
2831 hidrologija      1
2832 horse chestnut protection      1
2833 horticultural elements      1
2834 habitat factors      1
2835 hrast crnika      1
2836 hrana      1
2837 hranljiva      1
2838 hortikulturni elementi      1
2839 host      1
2840 hrast lužnjak (Quercus robur) živi pijesci      1
2841 hrast lužnjak (Quercus robur L)      1
2842 hrast crnike      1
2843 hrast kitnjak (Quercus petraea L)      1
2844 hrast kitnjak (Quercus petraea Liebl.)      1
2845 Hrvatska vojna granica      1
2846 Hrvatske norme proizvoda iskorištavanja šuma 1995      1
2847 Hrvatske šume d.o.o      1
2848 Hrvatska – Dalmacija      1
2849 hrvatska flora      1
2850 hrvatska kuna      1
2851 hrastova oblovina      1
2852 hrastova pepelnica      1
2853 hrastove šume      1
2854 hrastovi županije bjelovarske      1
2855 hrastovina      1
2856 hrast medunac (Quercus pubescens)      1
2857 hrast oštrika      1
2858 hrast sladun      1
2859 F-O and »K-k« »Manage-project«      1
2860 F-O i »K-k«      1
2861 foliar threatment      1
2862 folijarna aplikacija      1
2863 food      1
2864 forces of resistance to growth      1
2865 Forcing      1
2866 Foreign timber trade      1
2867 floral elements      1
2868 floristic composition      1
2869 floristička struktura      1
2870 Flowering Ash      1
2871 flowing down trunk      1
2872 flushing      1
2873 flammable material      1
2874 flight activity      1
2875 flight dynamics      1
2876 flood      1
2877 flood control      1
2878 floodplain forest      1
2879 floodplain forests      1
2880 fitosanitarne mjere      1
2881 fitosanitarni pregled      1
2882 fitosanitarni sustav      1
2883 fizička svojstva      1
2884 fizičko opterećenje      1
2885 fizika      1
2886 fizikalna i mehanička svojstva drva abonosa      1
2887 fizikalna i mehanička svojstva recentne hrastovine      1
2888 fizikalna svojstva      1
2889 fiziologija sjemena      1
2890 fiziološki parametri      1
2891 forest ecosystem      1
2892 forest ecosystems      1
2893 forest edges      1
2894 Forest education      1
2895 forest enterprise      1
2896 forest environments      1
2897 forest estate      1
2898 Forest exploitation      1
2899 forest fee      1
2900 forest gaps      1
2901 Forest genetic resources      1
2902 Forest Genetic Resources Programme      1
2903 Forest Genetics resaurces      1
2904 Forest Fire Prevention      1
2905 forest fire prevention roads      1
2906 forest fire protection      1
2907 forest damage      1
2908 forest damage.      1
2909 forest development strategy      1
2910 forest dieback      1
2911 forest community of beech and fir      1
2912 forest contractors      1
2913 Forest cover      1
2914 Forest Administration "Viševica"  Rijeka      1
2915 Forest Administration Bjelovar.      1
2916 Forest Administration Delnice      1
2917 Forest Administration Požega      1
2918 forest and water ecosystems      1
2919 forest and wildlife management      1
2920 forest area      1
2921 forest association      1
2922 forest assortments      1
2923 forest biomass      1
2924 forest certification      1
2925 forest seedlings      1
2926 forest seeds      1
2927 forest privatization      1
2928 forest protection.      1
2929 Forest rails      1
2930 forest regeneration      1
2931 forest reproductive material      1
2932 forest resource      1
2933 forest value assessment      1
2934 forest soil stabilization      1
2935 forest soils      1
2936 forest timber product      1
2937 forest tracks      1
2938 forest transport systems      1
2939 forest trees      1
2940 forest user´s unit      1
2941 forest history      1
2942 forest interest rate      1
2943 forest interest rate (forest annuity)      1
2944 forest laws      1
2945 forest Macelj      1
2946 forest machines      1
2947 forest management resystematization      1
2948 forest of high silvicultural form      1
2949 forest operations      1
2950 forest owners’ cooperation      1
2951 forest manage­ment      1
2952 Forest management plan      1
2953 flora content      1
2954 forestry company      1
2955 forestry contractors      1
2956 forestry development      1
2957 forestry disciplines      1
2958 forestry legislative      1
2959 Forestry Museum in Krasno      1
2960 forestry occupation      1
2961 forestry policy      1
2962 Forestry school Karlovac      1
2963 forestry work      1
2964 forest woody assortments      1
2965 forest work      1
2966 forest Žutica      1
2967 forest-based industries      1
2968 Forested Areas      1
2969 forvarder      1
2970 forwarder      1
2971 Forestry and forest policy      1
2972 fotosintetičke osobine lista      1
2973 fotosintetski pigmenti      1
2974 forests measuring      1
2975 forests stand      1
2976 formation of forest associations      1
2977 forming pioneer stands      1
2978 formiranje pionirskih sastojina      1
2979 formiranje šumskih zajednica      1
2980 Forsterferuf      1
2981 grasses      1
2982 grazing      1
2983 Grčka      1
2984 Greece      1
2985 greenhouse gases      1
2986 Greenwich      1
2987 grey alder (Alnus incana)      1
2988 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">Grey partridges Perdix perdix L.      1
2989 grinders      1
2990 grivasta ovca      1
2991 grivasti skakač      1
2992 grm      1
2993 GPS and GIS      1
2994 GPS i GIS      1
2995 grad Zagreb      1
2996 Gross domestic product      1
2997 ground and flood water      1
2998 ground and surface water monitoring      1
2999 ground water      1
3000 gradation      1
3001 Gradiaton      1
3002 gradski park      1
3003 granatiranje      1
3004 granica zone totalnog sušenja      1
3005 graničice      1
3006 granična linija      1
3007 gospodarski značaj – učinci      1
3008 gospodarski značaj oštećenih stabala      1
3009 gospodarsko usmjerenje      1
3010 gospodarstvo      1
3011 gorsko područje      1
3012 gorsko reljefno područje      1
3013 Gorsko-kotlinska Hrvatska      1
3014 gospodarene bukve šume      1
3015 godišnji sječivi prihod      1
3016 golosjemenjače      1
3017 gora i planina      1
3018 gorivi materijal      1
3019 gorivost      1
3020 Gorska Hrvatska      1
3021 gljivični patogen      1
3022 gnojidba      1
3023 GFIS      1
3024 gospodarenje šumama      1
3025 gospodarenje šumama i lovištima      1
3026 gospodarska depresija      1
3027 gospodarska inspekcija      1
3028 gospodarska jedinica      1
3029 gospodarska jedinica "Bastajske šume-Krivaja-Klisa      1
3030 gospodarska politika      1
3031 Gospodarska postignuća      1
3032 gospodarska vrijednost šume      1
3033 gospodarske djelatnosti RH      1
3034 gospodarski razredi      1
3035 genetska raznolikost i diferencijacija      1
3036 genetska raznolikost.      1
3037 genetska struktura      1
3038 genetska varijabilnost      1
3039 genetski diverzitet      1
3040 genetski parametri      1
3041 genetski polimorfizam      1
3042 genetsko porijeklo      1
3043 genofond      1
3044 genotype × environment interaction      1
3045 geocoding      1
3046 geografske i reljefne značajke      1
3047 GIS (Geografski informacijski sustav)      1
3048 GIS (Geographic Information System)      1
3049 glavna sastojina      1
3050 glavne vrste drveća      1
3051 Global change      1
3052 global climate changes      1
3053 globalizacija      1
3054 globalizacija u Hrvatskoj      1
3055 globalization      1
3056 globalization in Croatia      1
3057 globalna promjena      1
3058 globalne klimatske promjene      1
3059 glodavci      1
3060 Game enclosure      1
3061 game loss      1
3062 games      1
3063 gap      1
3064 garden in the cloister      1
3065 galls      1
3066 Fuel modeling      1
3067 funkcije tražnje      1
3068 funkcije upravljanja: planiranje      1
3069 funkcije za izjednačenje      1
3070 funkcionalne skupine mikroorganizama u tlu      1
3071 furniture manufacturing      1
3072 g.j. "Česma"      1
3073 G.J. "Žutica"      1
3074 fuel wood.      1
3075 functions for determination      1
3076 fungal entomopathogen      1
3077 fungal pathogen      1
3078 fungal spores      1
3079 fungicid      1
3080 fungicide      1
3081 fungicides      1
3082 fungicidi      1
3083 Freilassung      1
3084 frost-crack      1
3085 fruit      1
3086 fruit morphology      1
3087 Fruit set      1
3088 fruits      1
3089 geografsko porijeklo      1
3090 geographic information system      1
3091 Geographic Information System.      1
3092 geographic information systems      1
3093 geographic origin      1
3094 Geographical and relief characteristics      1
3095 geographical features      1
3096 geokodiranje      1
3097 geomorfologija      1
3098 geomorphology      1
3099 geosintetici      1
3100 geostatistics      1
3101 geostatistika      1
3102 germinability      1
3103 germinated seed      1
3104 Gehörn      1
3105 gene diversity      1
3106 gene pool      1
3107 General Directorate of Forestry      1
3108 generalized model      1
3109 genetic analysis      1
3110 genetic differentiation      1
3111 genetic diversity and diff erentiation      1
3112 genetic gain      1
3113 genetic origin      1
3114 genetic parameters      1
3115 genetic polymorphism      1
3116 genetic structure      1
3117 genetic test      1
3118 genetic variability      1
3119 genetic variation      1
3120 genetički test polusrodnika      1
3121 genetska analiza      1
3122 genetska diferencijacija      1
3123 genetska dobit      1
3124 reviews of the exhibition      1
3125 revitalisation      1
3126 revitalizacija      1
3127 revitalizacija staništa      1
3128 rezanje grana      1
3129 rezervoari uzročnika      1
3130 ribarstvo      1
3131 Richards function      1
3132 Rijeka i okoliš - litološke, reljefne, klimatske, pedološke i vegetacijske osobitosti      1
3133 Rijeka Sava      1
3134 rijeke      1
3135 rijetka sadnja      1
3136 rijetkost u Požeškom gorju      1
3137 Rimljani      1
3138 research activities      1
3139 reservoirs of pathogens      1
3140 resorno istraživanje      1
3141 resources      1
3142 respiracija tla      1
3143 response      1
3144 restitucija vlasništva      1
3145 reliktni indikatori      1
3146 relizirani etat      1
3147 reljef - karte i tumači      1
3148 reljefna uvjetovanost      1
3149 renewable resources      1
3150 renewables      1
3151 remote sensing technologies      1
3152 relict      1
3153 relict indicators      1
3154 reintroduction of chamois      1
3155 rekultivacija      1
3156 rekultiviranje      1
3157 relative openness      1
3158 root decay      1
3159 root length      1
3160 root perimeter      1
3161 root system      1
3162 root volume      1
3163 rooting      1
3164 roots      1
3165 rotositnilice      1
3166 rožište      1
3167 RRP soil stabilization material      1
3168 RRP sredstvo za stabilizaciju tla      1
3169 ručno-strojna sječa      1
3170 ruminant      1
3171 rural development      1
3172 ruralni razvoj      1
3173 ritska šuma      1
3174 riper      1
3175 reparable natural resource      1
3176 reproductive felling      1
3177 Republic of Croatia      1
3178 rodoslovlje      1
3179 ritske šume Baranje      1
3180 rivers      1
3181 rizik od požara      1
3182 road density      1
3183 road network planning      1
3184 register of primary forest traffic infrastructure      1
3185 regresijska analiza      1
3186 regular forest association      1
3187 regular forests      1
3188 regularne šume      1
3189 regulatori razvoja kukaca      1
3190 Regulatory and Institutional Framework; Financial Institutions      1
3191 rehabilitacija.      1
3192 rehabilitation.      1
3193 Rehbock      1
3194 reindtrodukcija      1
3195 reintrodukcija dabra      1
3196 reintrodukcija divokoze      1
3197 Reintroduktion      1
3198 rekonstrukcija šumske ceste      1
3199 recreation.      1
3200 recultivation      1
3201 regeneration gap      1
3202 recovery.      1
3203 rast i dimenzije klijanaca (sadnica)      1
3204 red deer hummel      1
3205 red heart formation      1
3206 red oak      1
3207 ree damages      1
3208 reference sample      1
3209 referentni uzorak      1
3210 refugium      1
3211 regeneracija      1
3212 regeneracija tla      1
3213 reforestation and protection      1
3214 reform of higher educational system      1
3215 reforma visokoobrazovnoga sustava      1
3216 real recruitment rate      1
3217 realised etat      1
3218 realised production      1
3219 recentno drvo      1
3220 reception of wood      1
3221 reconstruction of forest roads      1
3222 record      1
3223 razvoj fitocenoza      1
3224 razvoj i prirast sastojina      1
3225 razvoj i prirast stabala      1
3226 razvoj istraživanja      1
3227 razvoj sastojine      1
3228 razvoj šumarstva      1
3229 Razvojne faze šumskog drveća i zeljastog bilja      1
3230 rast promjera srednjeg stabla      1
3231 rast prsnog promjera stabla i promjera krošnje      1
3232 rasti vitalnost      1
3233 rašeljka      1
3234 rasadničarstvo      1
3235 rasprostranjenost šuma      1
3236 razdioba (rajonizacija) šuma Republike Hrvatske      1
3237 razdoblje sušenja      1
3238 razdoblje sušenja.      1
3239 razina meha- niziranosti      1
3240 različiti tipovi sadnica      1
3241 razmaci sadnje      1
3242 razmjena tvari i energije      1
3243 razmjenski razvitak      1
3244 raznodobne šume      1
3245 raznolikost      1
3246 radijalni prirast      1
3247 radijalni prirasti      1
3248 radionuklidi      1
3249 radna okolina      1
3250 radne tehnike      1
3251 rainfall      1
3252 rak ariša      1
3253 rak kestenove kore      1
3254 rak kore javora      1
3255 ramet variation      1
3256 rameta      1
3257 ramp (break-over) angle      1
3258 rana i kasna ekotipska forma      1
3259 range      1
3260 rannis defoliaria      1
3261 rare species population’s conservation      1
3262 rarity in Požega mountains      1
3263 raseljavanje domicilnog stanovništva      1
3264 rasplodni fond srna      1
3265 raspon      1
3266 raspon promjera      1
3267 računalne simulacije      1
3268 računalni informacijski sustav      1
3269 računalni model CirCon      1
3270 Quercus pubescens      1
3271 quantity and value yield      1
3272 quarantine pest      1
3273 Querco-Fagetea      1
3274 Querco-Fage­tea      1
3275 Quercus      1
3276 Quercus coccifera      1
3277 Quercus ilex L.      1
3278 Quercus spp.      1
3279 Quercus virgiliana      1
3280 Quercusspp.      1
3281 querry Očura II      1
3282 questionnaire      1
3283 quick sand      1
3284 quick sands      1
3285 putevi unošenja      1
3286 quality class structure      1
3287 quality criteria      1
3288 quality of trees      1
3289 quality of young Pedunculate Oak growth.      1
3290 Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.      1
3291 ptice      1
3292 ptice grabljivice      1
3293 ptice kao indikator      1
3294 Pubescens oak      1
3295 pubescent oak      1
3296 public awareness      1
3297 public forest institutes      1
3298 public institutes      1
3299 public opinion      1
3300 Public subsidisation of forestry      1
3301 puhovi      1
3302 Pulp and paper industries      1
3303 provisional volume tarff      1
3304 provodno tkivo      1
3305 prozirnost krošnje      1
3306 promjer krošnje izbojka.      1
3307 prophylaxis      1
3308 proportion between height and diameter (h/d)      1
3309 provenances      1
3310 protected natural areas      1
3311 protected natural values      1
3312 proreda sastojina tvrdih listača      1
3313 prorede      1
3314 prorijede      1
3315 prosječna godišnja količina radova sanacije      1
3316 prosjeke      1
3317 prosjeke na trasama elektroenergetskih objekata      1
3318 prostorna povezanost      1
3319 prostorna valorizacija      1
3320 prostorni plan      1
3321 prostorni raspored klopki      1
3322 prostorno širenje      1
3323 protected area      1
3324 protection . .      1
3325 protection at work      1
3326 protection of nature      1
3327 protupožarna linija      1
3328 protupožarne prosjeke      1
3329 protupožarne prosjeke s elementima puta      1
3330 provenance      1
3331 provenance region      1
3332 provenance test      1
3333 promotion of forest management and biodiversity      1
3334 propadanje brijesta      1
3335 propadanje drva      1
3336 Propadanje hrastovih biljaka      1
3337 propadanje i širenje obične jele      1
3338 propadanje stabala      1
3339 propadanje staništa      1
3340 promidžba potrajnog gospodarenja i biološke raznolikosti      1
3341 promjena flornoga sastava.      1
3342 promjena šumskih staništa      1
3343 promjena vodnih odnosa      1
3344 promjer izbojka      1
3345 proizvodnja biomase      1
3346 proizvodnja drvnih ploča      1
3347 proizvodnja energije      1
3348 proizvodnja i potrošnja šumskih i drvnih proizvoda      1
3349 proizvodnja iverja      1
3350 Proizvodnja izvoz i uvoz piljene građe      1
3351 proizvodnja namještaja      1
3352 proizvodnja piljene građe      1
3353 proizvodnja pluta      1
3354 proizvodnja trgovačkih dobara      1
3355 projection of stand development      1
3356 projekcija razvoja sastojina      1
3357 projektiranje      1
3358 prokopavanje      1
3359 proliferation      1
3360 proljeće i ljeto 2000.      1
3361 prometna vrijednost      1
3362 politički instrumenti      1
3363 pollination      1
3364 pollution      1
3365 položaj centromere      1
3366 Polufinalna i finalna prerada drveta      1
3367 Polufinalni drvni proizvodi      1
3368 polyphagous parasitoids      1
3369 polyphenolic compounds      1
3370 polyphenols      1
3371 poljoprivredna tla      1
3372 poljoprivredne površine      1
3373 poljoprivredno-šumarsko ­gospodarenje      1
3374 Poljski brijest      1
3375 pokazatelji oštećenosti      1
3376 pokazatelji proizvodnosti      1
3377 pokretna drobilica kamena      1
3378 pokus provenijencija obične bukve      1
3379 pokusna ploha Br gola površina      1
3380 pokusno polje      1
3381 policy instruments      1
3382 polifagni parazitoidi      1
3383 poisoning      1
3384 pomladak mladik      1
3385 pomladna jezgra      1
3386 poljski jasen (Eraxinus angustifolia VahlX hrast lužnjak (Quercus robur L.)      1
3387 poljski jasen—suši tip      1
3388 poljski pokus      1
3389 pomaganje      1
3390 poplar clone      1
3391 poplar clone I-214      1
3392 popis biljaka      1
3393 popis stranih vrsta      1
3394 pomotechnical treatments.      1
3395 pomotehnički zahvati.      1
3396 ponašanje požara      1
3397 plantažni uzgoj      1
3398 planting      1
3399 plants      1
3400 plastična folija      1
3401 plastični lijevak      1
3402 plemenite listače      1
3403 Plitvice Lakes      1
3404 Plitvička jezera      1
3405 plod      1
3406 plodnost      1
3407 plodnost tla      1
3408 plodovi      1
3409 plovidba      1
3410 plumate leaves      1
3411 plus stabla      1
3412 poaching      1
3413 početak listanja      1
3414 počinitelj      1
3415 podjela općekorisnih funkcija šuma      1
3416 plant potential      1
3417 plant species      1
3418 plantation      1
3419 plantation growth      1
3420 plant community      1
3421 plant density      1
3422 plant geographical division      1
3423 plant heights      1
3424 plant list      1
3425 podzemne vode      1
3426 plantaža      1
3427 područje provenijencije      1
3428 poplavna šuma      1
3429 poplavne zone      1
3430 poprečni i uzdužni polumjer prohodnosti      1
3431 poplars      1
3432 populacija.      1
3433 populacijsko usko grlo      1
3434 Populus alba      1
3435 population bottleneck      1
3436 population size      1
3437 population.      1
3438 populations      1
3439 Populationsdichte      1
3440 posjetitelji      1
3441 poslijediplomski studij      1
3442 poslovanje      1
3443 Poslovna analiza      1
3444 poslovni odnosi      1
3445 posljedice agresije na RH      1
3446 posolica      1
3447 postage stamps      1
3448 postgraduate study      1
3449 post-introductory expansion      1
3450 postojanost drva      1
3451 Populus alba L. i mikropropagacija      1
3452 porodice      1
3453 positioning accuracy      1
3454 posječena drvna masa      1
3455 postotak odgriženog dijela izbojka      1
3456 postotak prirasta      1
3457 postotak prirasta vrijednosti      1
3458 Postotak šumovitosti      1
3459 postotni udjel drvnih sortimenata      1
3460 postotni udjeli krupnog drva po debljinskim klasama      1
3461 posušena stabla      1
3462 poštanske marke      1
3463 potencijal oporavka      1
3464 potencijalna staništa      1
3465 potkornjaci      1
3466 potrajna proizvodnja sirovina i općekorisnih usluga šuma      1
3467 potrajno gospodarenje šumom      1
3468 pošumljavanje i zaštita      1
3469 pošumljavanje krša      1
3470 površina ha      1
3471 površina krošanja      1
3472 površina projekcije krošnje      1
3473 površina s vegetacijskim pokrivačem      1
3474 površinska obrada drva      1
3475 površinska voda      1
3476 površinski kopovi      1
3477 povijesni prikaz      1
3478 povijesni razvoj      1
3479 povijest gradacija      1
3480 povijest HŠD-a      1
3481 povijest požara      1
3482 povijest šumarstva      1
3483 potrajnost gospodarenja      1
3484 potrajnost prihoda      1
3485 potrošnja goriva      1
3486 produkcijski i aku­mu lirani tečajni volumni prirast      1
3487 produktivnost      1
3488 produktivnost srna      1
3489 produljenje požarne sezone      1
3490 profesor šumarstva      1
3491 profil gospodarstvene grane      1
3492 prognose      1
3493 prognosis of dispersal      1
3494 prognoza      1
3495 prognoza širenja      1
3496 prognoze      1
3497 Program aktivnosti      1
3498 program sanacije      1
3499 programatski i operativni zadaci      1
3500 Programme of activities      1
3501 progresija      1
3502 progresivna sukcesija      1
3503 progression      1
3504 progressive sucession      1
3505 proicirana sasto­jina      1
3506 proizvodne funkcije      1
3507 proizvodne linije      1
3508 proizvodni potencijal sastojine      1
3509 prirodno širenje      1
3510 prirodnogeografske karakteristike      1
3511 prirodnost ("hemeroby ")      1
3512 private entrepreneurship      1
3513 private forest owner expectations      1
3514 prirodni uvjeti življenja      1
3515 prirodni zeoliti      1
3516 prirodno obnavljanje      1
3517 prirodno pomlađivanje      1
3518 prirodno pomlađivanje i gospodarenje.      1
3519 prirodno pomlađivanje.      1
3520 Production and consumption of forest and wood products      1
3521 Production exports and imports of lumber      1
3522 production functions demand functions      1
3523 production lines      1
3524 Production of marketable goods      1
3525 privatizacija šuma      1
3526 privatna šuma      1
3527 privatne šume      1
3528 privatni šumoposjed      1
3529 pripravnost      1
3530 priprema tla      1
3531 prirasno prihodne tablice      1
3532 prirasno-prihodne tablice      1
3533 primorsko područje Hrvatske      1
3534 principal component analysis      1
3535 priobalno stanovništvo      1
3536 priobalje      1
3537 prirodna ognjišta      1
3538 prirodna šuma      1
3539 prirodni neprijatelji      1
3540 prirodni pomladak      1
3541 prirodni poremećaji      1
3542 prirast i kakvoća.      1
3543 Prirast i sječa      1
3544 prirast temeljnice      1
3545 prirašćivanje kvalitete      1
3546 priroda      1
3547 prirodna baština      1
3548 Privlačenje i transport drveta      1
3549 privlačenje.      1
3550 privredne promjene      1
3551 privremena formula za ocjenjivanje rogova srnjaka      1
3552 problemi u procesu promjena      1
3553 process automation      1
3554 procjedne vode      1
3555 procjena      1
3556 procjena biomase      1
3557 procjena opterećenosti poljoprivrednih tala      1
3558 Procjena oštećenosti krošanja      1
3559 Procjena oštećenosti šuma      1
3560 procjena potencijala biomase      1
3561 procjena sastojinskih elemenata      1
3562 procjena udaljenosti      1
3563 procjena vrijednosti šuma      1
3564 procjenjena vrijednost šuma      1
3565 producibility      1
3566 powdery mildew (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.)      1
3567 power plant      1
3568 povratnim križanjem i transgresijom      1
3569 Požarište      1
3570 Požega mountains      1
3571 Požega valley      1
3572 Požeška kotlina i Požeško gorje      1
3573 PP Papuk      1
3574 prava tršlja      1
3575 pravila udruge      1
3576 pravilan klijanac      1
3577 pravilnik      1
3578 prag rentabilnosti ili točka pokrića.      1
3579 preciznost procjene      1
3580 preciznost.      1
3581 predacija      1
3582 predation      1
3583 predatori      1
3584 predators      1
3585 predmet istraživanja      1
3586 prednji      1
3587 preferability      1
3588 preferabilnost      1
3589 pre­brojavanje      1
3590 pre-chilling      1
3591 precipitated water      1
3592 prebornašuma      1
3593 preborne sastojine bukve i jele      1
3594 preborne sastojine jele      1
3595 preborne šume      1
3596 prijenosna vitla      1
3597 prilagodba      1
3598 Primarna otvorenost      1
3599 primarna prerada drva      1
3600 Primary Forest Traffic Infrastructure Registry      1
3601 Primary wood conversion      1
3602 prime cost      1
3603 primjena rezolucija H1 i H2      1
3604 precision      1
3605 price list      1
3606 price of stem wood      1
3607 prigušena i prisilna gibanja      1
3608 prijedlog obnove istočnoga dijela      1
3609 prekogranično      1
3610 prenositelj      1
3611 prerada drveta      1
3612 present conditions of forests      1
3613 present situation and possibilities of cultivation.      1
3614 pretkazivanje vladanja šumskog požara (FBP)      1
3615 pretraživanje Interneta      1
3616 preuzimanje      1
3617 prevencija šumskih požara      1
3618 preventiva      1
3619 preventive measures      1
3620 preventive protection measures      1
3621 preventivne metode zaštite      1
3622 preventivne mjere      1
3623 prevođenje      1
3624 prezimljavanje      1
3625 preživač      1
3626 Nadzorni odbor      1
3627 naftna kontaminacija      1
3628 nagib      1
3629 nagib terena      1
3630 Na-heksametafosfat      1
3631 Na-hexametaphosphate      1
3632 najbolji srnjaci Hrvatske i svijeta      1
3633 naknada      1
3634 naknada za općekorisne funkcije      1
3635 nalazišta na Papuku unutar parka prirode Papuk      1
3636 nalazište u Zagrebu      1
3637 namnožio      1
3638 nanoindentacija      1
3639 nanoindentation      1
3640 nanotechnology      1
3641 nanotehnologija      1
3642 Na-pirofosfat      1
3643 naplodni sijek      1
3644 Na-pyrophosphate      1
3645 narodna imena životinja.      1
3646 narrow leaved ash (F. angustifolia Vahl)      1
3647 narrowleafed ash      1
3648 nabonos      1
3649 Nacionalni park      1
3650 Nacionalni park “Fruška gora”      1
3651 Nacionalni park Kornati      1
3652 Nacionalni park Plitvička jezera      1
3653 nacionalni parkovi      1
3654 način uzgoja      1
3655 nad zor stanja sastojina.      1
3656 nadmorska visina      1
3657 multivariate analysis      1
3658 multivariate methods      1
3659 multivariatne meto­de      1
3660 multivarijatna analiza      1
3661 muncipality      1
3662 munika      1
3663 munika (Pinus heldreichii Christ)      1
3664 munika u Hercegovini      1
3665 morphology      1
3666 morphometric ash leaf analysis      1
3667 morphometric leaf analysis      1
3668 morphometric traits      1
3669 morphometric variability      1
3670 morphometrics of antlers      1
3671 morphometry      1
3672 motor-manual      1
3673 motorna pila      1
3674 motorne pile      1
3675 motorni čistač      1
3676 Mottled Umber Moth      1
3677 moufflon (Ovis ammon L.)      1
3678 moufflon (Ovis ammon musimon Pal.) axis deer (Axis axis Erx.)      1
3679 mountain tourisms      1
3680 mountainous areas      1
3681 Mountainous Croatia      1
3682 Mountainous Region of Croatia      1
3683 mountainous relief area      1
3684 Moving average      1
3685 mr. sc.      1
3686 mreža      1
3687 mrtvo drvo      1
3688 muflon (Ovis ammon L.)      1
3689 muflon (Ovis ammon musimon Pal.)      1
3690 mulberry (Morus alba)      1
3691 mulching flail mower      1
3692 multiclonal cultures      1
3693 Multi-criteria decision analysis      1
3694 multi-criteria decision making      1
3695 multi-dimensional scaling      1
3696 multidimenzionalno skaliranje      1
3697 multidisciplinaran pristup      1
3698 multiklonske kulture      1
3699 Multiple criteria decision making      1
3700 multiple regression analyses      1
3701 natural spreading      1
3702 natural stockwood drying      1
3703 naturalizam      1
3704 nature      1
3705 nature conservation      1
3706 nature park      1
3707 Nature Parks      1
3708 nature preservation      1
3709 mycocoenosis      1
3710 mycoses      1
3711 natural rege­neration      1
3712 natural regeneration and management.      1
3713 nasad gumijevca      1
3714 nasljedne osnove      1
3715 Našice      1
3716 National park “Fruška gora”      1
3717 National Park Plitvička Jezera      1
3718 national parks nature parks      1
3719 native deciduous plants      1
3720 natprosječni debljinski prirast      1
3721 Natura2000      1
3722 Natural conditions of life      1
3723 natural drying of stockwood      1
3724 natural enemies      1
3725 natural foci      1
3726 natural heritage      1
3727 natural newgrowth      1
3728 natural reforestation      1
3729 natural reforestation (reestablishment)      1
3730 nature resources      1
3731 navigation      1
3732 nearest neighbor analysis      1
3733 necrosis      1
3734 nedostatak vode      1
3735 nedovoljna osposobljenost i opremljenost gasitelja      1
3736 nedrvni proizvodi i usluge šuma      1
3737 nedrvni šumski proizvodi      1
3738 nedrvni šumski proizvodi i usluge      1
3739 negativna selekcija      1
3740 nekroza      1
3741 nelegalne sječe      1
3742 Nemonetarne usluge šuma      1
3743 Nemozoma      1
3744 nenosivo tlo      1
3745 nepotpuni razvoj      1
3746 neprava srž      1
3747 neprava srž bukve      1
3748 nepravilan klijanac      1
3749 nesreće na radu      1
3750 network      1
3751 Networks      1
3752 neutrofilne šume      1
3753 new host      1
3754 new introduction      1
3755 new localities      1
3756 new locality      1
3757 new record      1
3758 news: capacity planning      1
3759 Nezakonita trgovina drvom      1
3760 N-fixation      1
3761 nisko drvo      1
3762 normal models      1
3763 normal seedling      1
3764 normal structure      1
3765 normal wood volume before felling and after felling per hectare      1
3766 Norway spruce (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
3767 nouctuid moths      1
3768 nourishing      1
3769 normalitet      1
3770 normalna raspodjela stabala      1
3771 normalni poprečni profil      1
3772 normalni volumen prije i poslije sječe      1
3773 normals      1
3774 normativ za biološku reprodukciju i regeneraciju      1
3775 norme vremena      1
3776 norme za čvrsta biogoriva      1
3777 normizacija      1
3778 North America      1
3779 northern Croatia      1
3780 northern Velebit      1
3781 Northwestern Croatia      1
3782 noctuids      1
3783 nomenklaturno-sintaksonomska analiza      1
3784 nominalna gustoća      1
3785 Non wood forest products and services      1
3786 non-bearing soil      1
3787 nonlinear dynamical systems      1
3788 Non-Monetary services from forests      1
3789 nonwood forest function.      1
3790 non-wood forest products      1
3791 nonwood forest products and servised      1
3792 norma ISO 11277.      1
3793 norma vremena      1
3794 Noble Hardwoods      1
3795 Nizinske šume hrasta lužnjaka      1
3796 nizinski brijest      1
3797 nitrogen accumulation      1
3798 novčana vrijednost drvnih sortimenata      1
3799 novčanice      1
3800 novi domaćin      1
3801 novi ekološki trend      1
3802 novi pristup korištenja podataka      1
3803 novo nalazište      1
3804 novosti: plan kapaciteta      1
3805 novounesena vrsta      1
3806 novoutvrđene vrste      1
3807 NPK fertlizer 7:14:21      1
3808 NPK gnojivo 7:14:21      1
3809 number and size of stomata      1
3810 number of adult roe deer does      1
3811 number of fawns      1
3812 Number of flowers and fruits      1
3813 number of kids      1
3814 number of plants      1
3815 number of root tips      1
3816 number of sprouts on the trunk.      1
3817 number of trees      1
3818 oak (Quercus robur L.)      1
3819 NW Adriatic      1
3820 njega šume      1
3821 njegovanje      1
3822 numeričko bonitiranje      1
3823 numerousness natural new growth and stand age.      1
3824 numerousness/abundance      1
3825 nurse plants      1
3826 nurseries      1
3827 nursery germination      1
3828 nursery plant production      1
3829 nursery production      1
3830 nutrient status      1
3831 oak round timber      1
3832 oak seedlings      1
3833 oaks in the Bjelovar County      1
3834 oakwood      1
3835 obalna vegetacija      1
3836 obična bukva (Fagus sylvatica L)      1
3837 obična bukva (Fagus sylvatica L.)      1
3838 Obična bukva (Fagus sylvaticaL.)      1
3839 obična bukva.      1
3840 obični bor (Pinus sylvestris L.)      1
3841 Obični bor (Pinus sylvetris L.)      1
3842 obični čempres      1
3843 obični grab      1
3844 obična smreka (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
3845 obična tisa      1
3846 obična jela (Abies alba Mill.)      1
3847 obnova i održavanje      1
3848 oblični broj      1
3849 oblik debla      1
3850 oblik stvarne i normalne distribucije prsnih promjera.      1
3851 oblo drvo      1
3852 obnovljivi prirodni resurs      1
3853 obnovljivi prirodni resursi      1
3854 obnovljivi resursi      1
3855 obojenost i zimska retencija lišća      1
3856 obnova vrtova      1
3857 obnovljivi izvori      1
3858 obujam stabala      1
3859 obvezatni i dobrovoljni rad lovaca      1
3860 occurrence      1
3861 ocjena općekorisnih funkcija šuma i vrednovanje šuma.      1
3862 ocjena primjenjivosti      1
3863 ocjena stanja      1
3864 ocjena trofeja      1
3865 očuvanje genofonda      1
3866 očuvanje nizinskih šuma dogovorenim prostornim planiranjem      1
3867 očuvanje okoliša      1
3868 obrazovanje kadrova      1
3869 obrana od poplave      1
3870 očuvanje staništa      1
3871 odabir scenarija gospodarenja      1
3872 odabrane zemnoalkalijske i alkalijske kovine      1
3873 odlagališni plin      1
3874 odlagalište      1
3875 odlaganje      1
3876 odnos visine i promjera      1
3877 određivanje horizontalne udaljenosti      1
3878 određivanje visine stabla      1
3879 održavanje šumskih cesta      1
3880 održivi razvitak      1
3881 odziv      1
3882 ograda      1
3883 ogrijevno drvo.      1
3884 okoliš      1
3885 ökologische Faktoren      1
3886 oksidacijski stres      1
3887 old towns and settlements      1
3888 old-field succession      1
3889 oleoptera      1
3890 olive grove      1
3891 Omiš      1
3892 omjer smjese      1
3893 onečišćenje      1
3894 onečišćenje voda      1
3895 oštećenja      1
3896 oštećenja stabala      1
3897 oštećenje      1
3898 oštećenje iglica      1
3899 oštećenje stabala      1
3900 oštećivanje ponika i pomlatka.      1
3901 oštećivanje sastojine      1
3902 oštećivanje stabala i tla      1
3903 oštećivanje šuma      1
3904 oštećenost krošanja      1
3905 oštećenost stabala      1
3906 osobna računala      1
3907 osutost stabala      1
3908 osvjetljavanje      1
3909 Osvrti na izložbu      1
3910 ostvarena proizvodnja      1
3911 ostvareni prirast      1
3912 osutost      1
3913 osutost iglica      1
3914 Osnovna državna karta (ODK)      1
3915 osnovne plohe      1
3916 osnovne vegetacijske jedinice      1
3917 osnovni fond      1
3918 organizational protection system      1
3919 or­ganska tvar tla      1
3920 organski ugljik OC      1
3921 Oriental Hornbeam      1
3922 original project method      1
3923 originalna metoda projektiranja      1
3924 ornamental plants trade      1
3925 ornithology      1
3926 ornitologija      1
3927 orografijski pojasi      1
3928 osa listarica      1
3929 Osijek      1
3930 oppenes of forest roads.      1
3931 oprema za pticu grabljivicu      1
3932 oprema za sokolara      1
3933 oprema za trening ptice grabljivice.      1
3934 opseg šumskouzgojnih radova      1
3935 opterećenost olovom      1
3936 opterećenje šumskih ekosustava      1
3937 optimalna mreža šumskih prometnica      1
3938 optimalna otvorenost      1
3939 optimum opennes      1
3940 organic carbon OC      1
3941 organizacijski ustroj zaštite      1
3942 organization      1
3943 organizacija gašenja      1
3944 oplošje korijena      1
3945 oporavak      1
3946 oplodna sječa u grupama      1
3947 oplodna sječe      1
3948 odsumporavanje      1
3949 odumiranje      1
3950 one-year-old seedlings      1
3951 opasni otpad      1
3952 općekorisna funkcija šume      1
3953 općekorisne funkcije šuma      1
3954 open strips      1
3955 opening up of forests      1
3956 openings      1
3957 operativno vrijeme      1
3958 ophodnjica      1
3959 oplemenjivanje      1
3960 oplemenjivanje samooplodnjom      1
3961 p.o. Zagreb      1
3962 padaline      1
3963 panjača      1
3964 panjača planike      1
3965 panjače      1
3966 Papuk Natural Reserve      1
3967 parametar regresije (b)      1
3968 parameter of regression (b)      1
3969 parametri kalibracijske jednadžbe      1
3970 Parasiten      1
3971 Parasitenkomplex      1
3972 parasitoid      1
3973 parazitoid      1
3974 parazitski kompleks      1
3975 otpornost      1
3976 otvaranje šuma      1
3977 otvoreni prostor      1
3978 otvoreni sustav      1
3979 otvoreno lovište      1
3980 otvorenost      1
3981 otvorenost šumskim cestama.      1
3982 outbreak      1
3983 ovaries      1
3984 overwintering      1
3985 Ovis ammon musimon      1
3986 ovlasti      1
3987 ownership and property conditions      1
3988 ownership restitution      1
3989 oxidative stress      1
3990 oxygen market      1
3991 ozljede      1
3992 ozljede na radu      1
3993 ozljede na stablima      1
3994 označavanje      1
3995 pedicle      1
3996 pedigree      1
3997 pedofiziografske značajke      1
3998 pedogeneza      1
3999 pedogenezis      1
4000 pedological analyses      1
4001 pedologija      1
4002 pedology      1
4003 pedološke analize      1
4004 pedophysiographic features      1
4005 pedosfera      1
4006 pedosphere      1
4007 pedotransfer function PTF      1
4008 pedotransfer funkcija PTF      1
4009 otok Plavnik      1
4010 otok Vrgada i vrgadski otočići      1
4011 otopina tla      1
4012 Oteti zaboravu značajnija zbivanja iz naše bogate prošlosti      1
4013 otoci      1
4014 otok Čiovo      1
4015 otok Krk      1
4016 parent fund      1
4017 park      1
4018 park forest      1
4019 Park oko Dvorca princa Eugena Franje od Savoye i Piemonta u Bilju      1
4020 park oko Šumarskog i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu      1
4021 park prirode      1
4022 park prirode Telašćica      1
4023 Park prirode Učka      1
4024 park šuma      1
4025 park Tašmajdan      1
4026 park-forest Komrčar      1
4027 parkovi      1
4028 Phyllonorycter sp.      1
4029 Phyllonorycter spp.      1
4030 physical and mechanical properties of abonos      1
4031 physical and mechanical properties of recent oak      1
4032 physical strain      1
4033 physics      1
4034 physiological parameters      1
4035 phytocenosis      1
4036 phytocoeno­logical community      1
4037 phytocoenological record      1
4038 phytocoenological units      1
4039 phytocoenology      1
4040 phytocoenology (phytosociology)      1
4041 phytomass      1
4042 penjačice      1
4043 People      1
4044 percent share      1
4045 percent share of wood along thickness classes      1
4046 percentage increments of values      1
4047 Percentage of forest cover      1
4048 percentage of moderately to severely damaged trees      1
4049 percentage of the nibbled part of the shoot      1
4050 percentage of wood assortments      1
4051 period      1
4052 perioda      1
4053 periodicitet plodonošenja      1
4054 periodički prijelaz volumena      1
4055 phenophases      1
4056 phenotypic plasticity.      1
4057 phenotypic stability      1
4058 pheromone baited traps      1
4059 pheromone dispenser      1
4060 pheromone trap      1
4061 pheromone traps      1
4062 pheromone-baited trap      1
4063 permanent experiments      1
4064 perpetrator      1
4065 Persian walnut      1
4066 pest      1
4067 pesticid      1
4068 pesticide      1
4069 pests      1
4070 Peter‘s mountain      1
4071 Petrova gora      1
4072 pH – solution      1
4073 pH oborina      1
4074 pH precipitation      1
4075 Ph u pirofosfatu      1
4076 Ph u vodi      1
4077 Ph. D.      1
4078 phaeropsis sapinea      1
4079 Phase I and II      1
4080 Phase II      1
4081 Phase III      1
4082 phenological variability of flowering      1
4083 peletizacija sjemena      1
4084 pejsažist      1
4085 pejsažno oblikovanje      1
4086 pedunculate oak (Quercus robur)      1
4087 park-šuma      1
4088 park-šuma »Komrčar«      1
4089 Park-šume Grada Zagreba      1
4090 Participatory management      1
4091 particle size distribution      1
4092 pasji trn      1
4093 past condition      1
4094 pasture      1
4095 paša      1
4096 Pašarenje      1
4097 pathways      1
4098 patologija      1
4099 Paulownia Siebold et Zucc.      1
4100 payment for forest ecosystem services      1
4101 pitka voda      1
4102 phytoplasmas      1
4103 pionirske vrste drveća      1
4104 piravost      1
4105 pisana dokumentacija      1
4106 place of birth      1
4107 Plains      1
4108 Plan šumskog upravljanja      1
4109 plan upravljanja risom      1
4110 plan uzgajanja šuma      1
4111 planina Tušnica      1
4112 planinski turizam      1
4113 planirana proizvodnja      1
4114 plant breeding      1
4115 planovi      1
4116 planovi upravljanja      1
4117 planski sustav      1
4118 planiranje etata glavnog prihoda      1
4119 planiranje gospodarenja      1
4120 planiranje mreže šumskih cesta      1
4121 planiranje obnove sastojina      1
4122 planiranje šumskih prometnica      1
4123 planned production      1
4124 planned recruitment      1
4125 planned recruitment rate      1
4126 planning      1
4127 planning of forest roads      1
4128 pinj      1
4129 pioneer species      1
4130 pioneer species.      1
4131 pioneer tree species      1
4132 pioneering species      1
4133 Pinus pinea L.      1
4134 Pinus pineaL.      1
4135 Pinus kalpensis      1
4136 pH-otopina      1
4137 photosynthesis      1
4138 photosynthesis intensity      1
4139 photosynthetic pigments      1
4140 pilanska prerada drva      1
4141 pi­lanska proizvodnja      1
4142 pilanska sirovina      1
4143 pilanska tehnologija      1
4144 pilanski proizvodi      1
4145 Pilot Project      1
4146 Piljena građa četinjača i listača      1
4147 pine resin production      1
4148 Pinienprozessionspinner      1
4149 Pinija      1
4150 pinija (Pinus pinea)      1
4151 Pinus brutia      1
4152 phytosanitary inspection      1
4153 phytosanitary measures      1
4154 phytosanitary system      1
4155 phytosociology      1
4156 Picea abies      1
4157 Picea abies (L.) Karst.      1
4158 Picea omorica (PANC.) PURK.      1
4159 Picea omorica (PANČ.) PURK      1
4160 Picea omorika      1
4161 Picea sitchensis (Bong.) Carr.      1
4162 piezometar      1
4163 piezometer      1
4164 sociogeografske karakteristike      1
4165 socio-geographic group      1
4166 socio-gospodarski aspekti      1
4167 sociological analysis      1
4168 sociološka analiza      1
4169 Slavonia      1
4170 smrekini potkornjaci      1
4171 smrekove kulture      1
4172 smrtnost      1
4173 snaga vlastitih otpora      1
4174 snags      1
4175 Social Broadleaves      1
4176 social characteristics      1
4177 social geographical features. openland      1
4178 so­cijalne karakteristike      1
4179 socijalne listače      1
4180 socijalno-geografska skupina      1
4181 Socio-economic drivers      1
4182 soil disturbance      1
4183 soil erosion      1
4184 soil fertility      1
4185 soil loss      1
4186 Soil Monolith      1
4187 soil morphology      1
4188 soil organic matter      1
4189 soil preparation      1
4190 soil profile properties      1
4191 soil regeneration      1
4192 soil respiration      1
4193 soil stabilisation      1
4194 soil temperature      1
4195 soil texture      1
4196 soil type      1
4197 sokolarska oprema      1
4198 sokolarske tehnike      1
4199 solar energy      1
4200 songbird communities      1
4201 Spačvanski šumski bazen      1
4202 Spain      1
4203 spaljena površina      1
4204 spaljivanje biomase      1
4205 span      1
4206 Spanish broom      1
4207 spatial association      1
4208 spatial spread      1
4209 spatial trap design      1
4210 species composition      1
4211 species richness      1
4212 spectrophotometry      1
4213 spektralni odraz      1
4214 spektrofotometrija      1
4215 spermatophytes      1
4216 sortiment length      1
4217 sortimentna i vrijednosna struktura sječivog etata      1
4218 sortimentna metoda pridobivanja drva      1
4219 smolarenje      1
4220 smrdljika      1
4221 Spačva basin      1
4222 Spačva forest      1
4223 South Africa      1
4224 South-East Europe      1
4225 Southern Celtics      1
4226 sovice      1
4227 sowing and planting sessile oaks      1
4228 sowing method      1
4229 sp.      1
4230 space valorization      1
4231 spacing      1
4232 Spacva      1
4233 sjeverozapadni Jadran      1
4234 skelet      1
4235 skid road      1
4236 sječivi etat      1
4237 sječka      1
4238 sjekač      1
4239 sjekači      1
4240 sječa i izradba      1
4241 sječa i izradba drva      1
4242 Sječa oštećenih stabala      1
4243 sitni sisavci      1
4244 sitno i malo privatno poduzetništvo      1
4245 sivi ili mali indijski mungos (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
4246 slijevanje niz deblo      1
4247 sliv bujice Suvave      1
4248 sloj grmlja      1
4249 slojnica 98      1
4250 slope      1
4251 Sljeme      1
4252 small and medium enterprises      1
4253 skidding road      1
4254 skider      1
4255 skideri      1
4256 skull      1
4257 skupljanje otpada      1
4258 skidders      1
4259 sladun      1
4260 sinergističke prirode      1
4261 site quality      1
4262 site rehabilitation      1
4263 site-class      1
4264 Sinjsko polje      1
4265 sirova svila      1
4266 sisavci      1
4267 site conditions      1
4268 site degradation      1
4269 Simulation model      1
4270 simulirana sječa      1
4271 simulacijski model      1
4272 sjeme pinije      1
4273 sjemenka      1
4274 sjemenska plan­taža      1
4275 sjemenska područja (oblasti)      1
4276 sjemenska razdjelba      1
4277 sjemenska zona      1
4278 sjemenske plantaže      1
4279 sjemenjača      1
4280 sjemenjače      1
4281 sjetva i sadnja kitnjaka      1
4282 sjetva žira      1
4283 Sjeverna Amerika      1
4284 sjeverna Hrvatska      1
4285 sjeverni Velebit      1
4286 sjeverni Velebit.      1
4287 sjevernojadransko područje      1
4288 sastojina      1
4289 sastojina bukve i jele      1
4290 sastojina izmjere      1
4291 sastojinska struktura      1
4292 satelitska snimka IKONOS      1
4293 satelitske snimke      1
4294 satellite imagery      1
4295 Sava River      1
4296 sawfly      1
4297 sawmil­ling production      1
4298 sawmilling products      1
4299 sawmilling raw material      1
4300 sawmilling technology      1
4301 Sawnwood coniferous and hardwood      1
4302 sawnwood production      1
4303 scale insects      1
4304 scalping      1
4305 scenariji razvoja      1
4306 Scots pine      1
4307 Scots pine (Pinus sylvestris L.)      1
4308 Sea Buckthorn      1
4309 sea spray      1
4310 seed areas (districts)      1
4311 seed coat      1
4312 seed coating      1
4313 seed delineation      1
4314 seed felling      1
4315 seed moisture      1
4316 seed morphology      1
4317 seed orchard      1
4318 seed orchards      1
4319 seed physiology      1
4320 seed quality      1
4321 seed variability      1
4322 seed zones      1
4323 seedling growth and dimensions      1
4324 seedling height      1
4325 seedling heights      1
4326 seedling morphology      1
4327 sadnice      1
4328 sadržaj klorofila      1
4329 safety      1
4330 safety and health in forestry      1
4331 sakupljanje drva      1
4332 salinisation      1
4333 Salix alba clones      1
4334 roe deer productivity      1
4335 roedeer      1
4336 rogovi      1
4337 rojenje      1
4338 Romans      1
4339 root      1
4340 Samobor      1
4341 Samoborsko gorje      1
4342 samoprorjeđivanje      1
4343 sample      1
4344 rutting      1
4345 ruža vjetrova      1
4346 S02 emissions      1
4347 SAD      1
4348 sadašnja sječiva vrijednost sastojine      1
4349 sadašnje stanje i mogućnosti uzgoja.      1
4350 saplings      1
4351 sapwood      1
4352 sanacija erodiranog zemljišta      1
4353 sanacija odlagališta      1
4354 sanacija posljedica      1
4355 sanacija.      1
4356 Sequoia sempervirens      1
4357 Sequoiadendron giganteum      1
4358 selection forests      1
4359 selection management      1
4360 selection of management scenarios      1
4361 selection structure and selection menangement      1
4362 selekcionirani klonovi      1
4363 selekcionirano sjeme      1
4364 selektivna proreda      1
4365 selektivna prorjeda      1
4366 selo Gradište      1
4367 Semi-final Wood Products      1
4368 Semi-finished wood products industries      1
4369 seminari i ispiti za ocjenjivače lovačkih trofeja.      1
4370 seminars and examinations for evaluating the hunting trophies.      1
4371 selected plus trees      1
4372 selected seed      1
4373 selection      1
4374 secondary openness      1
4375 secondary succession      1
4376 sections Aigeiros and Tacamahaca      1
4377 seedlings morphology      1
4378 segment ­na regresija      1
4379 segmented regression      1
4380 sekcije Aigeiros i Tacamahaca      1
4381 sekundarna otvorenost      1
4382 sekundarna sukcesija      1
4383 sezonske promjene koncentracija      1
4384 sezonski rast promjera debla      1
4385 Shannon indeks      1
4386 Shannon index      1
4387 shares dieback      1
4388 shelling      1
4389 sessile oak (Quercus petraea L.)      1
4390 Sessile-flowered oak (Quercus petraea Liebl.)      1
4391 sex dimorphism      1
4392 sex of the foetus      1
4393 sezonska ocjena žestina      1
4394 shelterwood cutting system      1
4395 shoots      1
4396 seasonal severity ratings      1
4397 short rotation.      1
4398 short run (SRMC) and long run marginal costs (LRMC)      1
4399 shrub layer      1
4400 side compensation of large ground loads      1
4401 significant crown damage      1
4402 sigurnost      1
4403 sigurnost i zdravlje u šumarstvu      1
4404 sijanje      1
4405 sile otpora rastu      1
4406 sile rasta      1
4407 silk as a cultural phenomenon      1
4408 silk factory      1
4409 silk pro­duction      1
4410 Silkworm (Bombyx mori)      1
4411 silver fir decline and expansion      1
4412 silver fir; dead tree; utilization; roundwood; timber value      1
4413 silver pine      1
4414 silvicultural methods      1
4415 silvicultural pass and trail      1
4416 silviculture plan      1
4417 silvo-pastoralni sustav      1
4418 Silvopasture      1
4419 sustavsko-dinamički pristup      1
4420 suša      1
4421 sušci      1
4422 survival rate      1
4423 struktura krošanja      1
4424 sustainable forests management      1
4425 sustainable management.      1
4426 sustav gospodarenja otpadom      1
4427 sustav odvodnje      1
4428 Sustav planiranja      1
4429 sustavi modeliranja požara      1
4430 Sustavi za ocjenu opasnosti od šumskih požara      1
4431 suzbijanje potkornjaka      1
4432 suzbijanje požara      1
4433 sveza Aremonio-Fagion      1
4434 svijest javnosti      1
4435 svila kao kulturološki fenomen      1
4436 svilana      1
4437 svilarenje      1
4438 svjetle pruge      1
4439 Svjetski uvoz i izvoz drvnih proizvoda      1
4440 svojstva profila tla      1
4441 Swedish method      1
4442 sustainability      1
4443 sušenje hrasta lužnjaka      1
4444 sušenje šuma      1
4445 Šumarska škola Karlovac      1
4446 šumarske discipline.      1
4447 šumarske informacije      1
4448 Šumarski fakultet      1
4449 Šumarski list      1
4450 Šumarski muzej Krasno      1
4451 šumarsko poduzeće      1
4452 šuma alepskog bora      1
4453 šuma Haljevo      1
4454 šuma Macelj      1
4455 šuma visokog uzgojnog oblika      1
4456 šuma Žutica      1
4457 šuma. poljoprivreda      1
4458 šumarija      1
4459 šumarska edukacija      1
4460 širenje nakon unašanja      1
4461 širina goda      1
4462 širokolisna zelenika (Phillyrea latifolia L.)      1
4463 šiške      1
4464 školovane biljke      1
4465 školovanje      1
4466 šmrika      1
4467 Španjolska      1
4468 sweetgum stand      1
4469 SWOT analiza      1
4470 syntaxonomic      1
4471 štete na divljači      1
4472 štete od divljači      1
4473 štetne sovice      1
4474 štetni insekti      1
4475 štetnici i bolesti drveća      1
4476 štetnik      1
4477 Šumske pruge      1
4478 šumske sadnice      1
4479 šumski reprodukcijski materijal      1
4480 šumski i vodeni ekosustavi      1
4481 šumski kamatnjak      1
4482 šumski ostatak      1
4483 šumski otvori      1
4484 šumski drvni ostatak      1
4485 šumski drvni proizvod      1
4486 šumski drvni sortimenti      1
4487 šumski ekosustav      1
4488 šumsko tlo; onečišćenje tla      1
4489 šumsko zemljište      1
4490 šumskogospodarska osnova      1
4491 šupljorožac      1
4492 švedska metoda      1
4493 tablice drvnih sortimenata      1
4494 tactical planning of primary forest roads      1
4495 tajnik      1
4496 taksacijski elementi      1
4497 taksonomija      1
4498 taktičko planiranje primarnih šumskih prometnica      1
4499 taloženje      1
4500 tanini      1
4501 tanka oblovina      1
4502 taper      1
4503 tarife      1
4504 tariffs      1
4505 tarifni niz      1
4506 tasty      1
4507 Tašmajdan Park      1
4508 taxonomic and phytogeographical analysis      1
4509 taxonomy      1
4510 system-dynamic approach      1
4511 štitasta uš crnike      1
4512 štitaste uši      1
4513 šumarska povijest      1
4514 Šumarstvo i šumarska politika      1
4515 šumarstvo.      1
4516 šumska područja      1
4517 šumska prostirka      1
4518 šumska prostirka.      1
4519 šumska protupožarna cesta      1
4520 šumska sastojina      1
4521 šumska staništa      1
4522 šumska tla      1
4523 šumske površine      1
4524 šumske prosjeke      1
4525 šumska vegetacija Hrvatske      1
4526 šumska vegetacija.      1
4527 šumska voluharica      1
4528 Šume crnike (Quercus ilex L.)      1
4529 šume Kalnika      1
4530 šume posebne namjene      1
4531 šumovitost      1
4532 stone pine seed      1
4533 storage conditions      1
4534 Strahinjščica      1
4535 strain force      1
4536 strana vrsta      1
4537 strange attractor      1
4538 strategies in Hungarian forestry      1
4539 strategija      1
4540 strategija eksploatacije šuma      1
4541 strategija razvoja šumarstva      1
4542 strateški cilj mađarskog šumarstva      1
4543 stratifikacija      1
4544 strawberry tree coppice      1
4545 stream invertebrates      1
4546 stres      1
4547 stress      1
4548 strojevi      1
4549 strojna sječa i izradba      1
4550 structural elements      1
4551 stanište medvjeda      1
4552 stanje njemačkog šumarstva      1
4553 stanje prehrane      1
4554 stanje šuma.      1
4555 stand structure elements      1
4556 standard for the biological reproduction and regeneration      1
4557 standardisation      1
4558 standardisation of time      1
4559 standardizacija      1
4560 standardization      1
4561 stands exclusion      1
4562 Studija primarnog otvaranja šuma      1
4563 study of forest roads maintenance      1
4564 Study of Primary Forest Opening      1
4565 stupanj oštećenosti      1
4566 stupanj oštećenja      1
4567 subasocijacija      1
4568 subassotiation      1
4569 subfosilno drvo      1
4570 subject of research      1
4571 submontanski i montanski pojas u Hrvatskoj      1
4572 subpopulacije      1
4573 Subsistent production of raw materials and forest influence services      1
4574 substrates      1
4575 success      1
4576 succession      1
4577 successional pathways on abandoned land      1
4578 sud      1
4579 sudjelovanje u upravljanju      1
4580 suha tvar      1
4581 suistainability of revenue      1
4582 sukcesija      1
4583 sukcesija niska proreda      1
4584 sukcesija šumske vegetacije      1
4585 studenti      1
4586 students      1
4587 studij rada      1
4588 studij rada i vremena      1
4589 sunčeva energija      1
4590 superfosfat      1
4591 superphosphate      1
4592 suppressed and forced motions      1
4593 suppression      1
4594 supstitucija      1
4595 supstrati      1
4596 suradnja i povezivanje šumoposjednika      1
4597 surface digging      1
4598 surface runoff      1
4599 survey      1
4600 surveying      1
4601 stanje voda      1
4602 stara sastojina      1
4603 stare sastojine      1
4604 stari gradovi i naselja      1
4605 starost sa­stojine      1
4606 State of German forestry      1
4607 state of nutrition      1
4608 state support to forestry      1
4609 static state of tree      1
4610 statičko stanje stabala      1
4611 statistical models      1
4612 statistički modeli      1
4613 Steering Committee      1
4614 stem      1
4615 stem exclusion phase      1
4616 Steyr tractors      1
4617 stil rukovođenja      1
4618 stohastika      1
4619 stablaste vrbe      1
4620 stabljika      1
4621 staklenički plinovi      1
4622 stand      1
4623 stand age      1
4624 stand damaging      1
4625 stand extraction      1
4626 stand height curve      1
4627 stand parameters assessment      1
4628 stand production potential      1
4629 stand regeneration      1
4630 stabilna sastojina      1
4631 stabilnost      1
4632 srednja vrijednost tjelesnih težina rasplodnih mužjaka i ženki      1
4633 srednjedobna sastojina      1
4634 stabilisation with cement      1
4635 stability      1
4636 stability of stand      1
4637 stabilizacija cementom      1
4638 stabilizacija šumskog tla      1
4639 Srednji prsni promjer      1
4640 srednji vijek      1
4641 srednjo- i dugoročno planiranje      1
4642 Sredozemlje      1
4643 Sredozemni krš      1
4644 sredstva rada      1
4645 srna      1
4646 srna obična      1
4647 srčika      1
4648 Središnja Europa      1
4649 središnji i stražnji kut prohodnosti      1
4650 srednja geometrijska daljina pristupa površini      1
4651 srednja geometrijska udaljenost privlačenja      1
4652 srednja stvarna daljina pristupa površini.      1
4653 srednja stvarna udaljenost privlačenja      1
4654 srednja udaljenost privlačenja      1
4655 srednja udaljenost privlačenja drva      1
4656 spore gljiva      1
4657 sposobnost i stabilnost tehnološkog procesa      1
4658 spread      1
4659 sprout diameter      1
4660 spruce      1
4661 spruce bark beetle      1
4662 spruce cultures      1
4663 square whirl.      1
4664 spiroplasmas      1
4665 spiroplazme      1
4666 Spitzentrophäen      1
4667 spojevi dušika      1
4668 spol fetusa      1
4669 spolni dimorfizam      1
4670 variability of leaves      1
4671 vegetacija sjeverne Hrvatske      1
4672 vegetacija šljunkovitih riječnih sprudova      1
4673 vegetacije Hrvatske.      1
4674 varijabilnost listova      1
4675 varijabilnost rameta      1
4676 varijabilnost sjemena      1
4677 varijante      1
4678 vatrogasna oprema      1
4679 Vatrogasni operativni centar      1
4680 vector      1
4681 uzroci i posljedice ranjavanja      1
4682 uzroci stradavanja      1
4683 uzroci ugroženosti staništa      1
4684 uzgajivački zahvati      1
4685 uzgoj i zaštita divljači      1
4686 uzgojne mjere.      1
4687 uzgojne prosjeke      1
4688 uzgojne stazice i šljukarice      1
4689 valuated methods      1
4690 value of wood assortiments      1
4691 vanjska trgovina      1
4692 vapnenac      1
4693 vapnenci      1
4694 validacija metode      1
4695 validation method      1
4696 vegetational map      1
4697 vegetative propagation      1
4698 veličina kontejnera      1
4699 veliki mrazovac      1
4700 Vertex telemeter      1
4701 Viscum album L. ssp. album (bjelogorična bijela imela)      1
4702 Viscum album L. ssp. album (white berried mistletoe)      1
4703 Viscum album ssp. abietis      1
4704 Viscum album ssp. abietis.      1
4705 visina debla      1
4706 visina grma      1
4707 visina i visinski rast      1
4708 visina izbojka      1
4709 visina stabla      1
4710 visine biljaka      1
4711 visine i promjeri vrata korijena      1
4712 visine sadnica      1
4713 visinska krivulja      1
4714 visinske krivulje      1
4715 visinske krivulje stabala      1
4716 visinski i volumni rast      1
4717 visinski prirast      1
4718 vegetacijski pokrov      1
4719 vegetacijski klimaks      1
4720 vegetation cover      1
4721 vegetation of northern Croatia      1
4722 vegetation process in forest      1
4723 Viburno opuli-Prunetum dasyphyllae      1
4724 Viburnum L.      1
4725 village Gradište      1
4726 vineyard cottage      1
4727 Vinodol      1
4728 Vinodol hinterland      1
4729 Vinodol valley      1
4730 vinodolsko zaleđe      1
4731 virgin forest      1
4732 vitality      1
4733 vitalnost      1
4734 vizualna i digitalna interpretacija      1
4735 vizualno kontrolna metoda – VTA.      1
4736 vjetar      1
4737 vjetrenjače      1
4738 vjetroizvale      1
4739 vjetrolom      1
4740 vjetrozaštita      1
4741 vlaga u sjemenu      1
4742 vlasnička i posjedovna struktura      1
4743 visitors      1
4744 visoka proreda      1
4745 visoka šuma      1
4746 visoke šume      1
4747 Visual Tree Assessment – VTA      1
4748 Višegodišnji prosjek sezonske žestine      1
4749 višekriterijska analiza odlučivanja      1
4750 virusi      1
4751 vodeni beskralješnjaci      1
4752 vodni režim      1
4753 vodoprivreda      1
4754 vo­dotehnički zahvati      1
4755 vođenje      1
4756 volatile component      1
4757 voles      1
4758 voluharice      1
4759 volume increment      1
4760 volume model estimation      1
4761 volume tables      1
4762 weight and volume of wood      1
4763 weight and wood volume      1
4764 welfare functions      1
4765 Western Anatolia      1
4766 wetland      1
4767 white alder      1
4768 white ash (F. americana L.)      1
4769 white mistletoe      1
4770 white poplar (Populus alba)      1
4771 white willow (Salix alba)      1
4772 white willow clones      1
4773 whitebark in Hercegovine      1
4774 Whitebark pine      1
4775 Whitebark Pine (Pinus heldreichii Christ)      1
4776 white-berried mistletoe      1
4777 wide planting      1
4778 Wild      1
4779 wild apple      1
4780 wild boar      1
4781 Wild boars      1
4782 volumen rogova      1
4783 volumen sastojine      1
4784 volumne tablice      1
4785 volumni prirast      1
4786 volumno iskorištenje      1
4787 vrba      1
4788 vrednovanje prirodnih resursa      1
4789 vremensko uređivanje      1
4790 vrhunske trofeje      1
4791 vrijednosno iskorištenje      1
4792 vrijednost drva      1
4793 vrijednost lovine      1
4794 vrijednost općekorisnih funkcija      1
4795 vrijednosti parka      1
4796 vrijeme cvatnje      1
4797 volumen korijena      1
4798 Zasoljavanje      1
4799 zastrtost      1
4800 zastupljenost vrsta      1
4801 zaposlenost u šumarstvu i šumskim industrijama      1
4802 zapremnina po ha      1
4803 zapremnina srednjeg stabla      1
4804 zamočvarivanje      1
4805 zaobilaženje šumarske struke      1
4806 Zapadna Anatolija      1
4807 zakretni moment na PV traktora      1
4808 zakrivljenost      1
4809 zaliha ugljika Cpool      1
4810 zamatanje plodova      1
4811 zaštita kestenovih sastojina      1
4812 zaštita ljudi      1
4813 zaštita na radu      1
4814 zaštita od poplave      1
4815 zaštita prirode i okoliša      1
4816 zaštita šuma      1
4817 zaštita šuma od požara      1
4818 zaštita voda i mora      1
4819 zaštite popu­lacija rijetkih vrsta      1
4820 zatezna sila      1
4821 zakonske podloge preustrojstva      1
4822 zaštita . .      1
4823 zaštita divljeg kestena      1
4824 zaštićena područja prirode      1
4825 zaštićene prirodne vrijednosti      1
4826 zaštićeno područje      1
4827 Zračno onečišćenje      1
4828 zrakoplovi      1
4829 zrelost      1
4830 zvjerokradstvo      1
4831 žene u šumarstvu      1
4832 ženka      1
4833 ženski gametofit      1
4834 žičara      1
4835 žičare dizalice      1
4836 žir      1
4837 živi pijesak      1
4838 životni oblik      1
4839 značajna oštećenost krošanja      1
4840 znanstveni i stručni pisac      1
4841 znanstvenoistraživački rad      1
4842 zonal vegetation      1
4843 zonalna vegetacija      1
4844 zonation      1
4845 zone i jedinice (rajoni)      1
4846 zones and units (regions)      1
4847 zoning      1
4848 zec      1
4849 zdravlje i sigurnost      1
4850 zdravstveni turizam      1
4851 zbirka      1
4852 zbroj efektivnih temperatura      1
4853 zelena infrastruktura      1
4854 Zelena potkova grada Zagreba      1
4855 zeljanice      1
4856 zeljaste svojte šumskog ruba      1
4857 zemaljski podaci      1
4858 zemlja u tranziciji      1
4859 zimotrenost      1
4860 zimska retencija lišća      1
4861 zimske inaktivne temperature      1
4862 zimzelena      1
4863 zlatni rez      1
4864 Winter chilling      1
4865 winter leaf retention      1
4866 winter moth      1
4867 women in forestry      1
4868 wood and leaf mass      1
4869 Wood as an energent      1
4870 wood assortments      1
4871 wood density      1
4872 wood dust      1
4873 vrsta oštećenja      1
4874 vrste domaćini      1
4875 vrste karata      1
4876 vrste tvrdog drva      1
4877 yellow necked mouse      1
4878 Yelow sticky traps      1
4879 vrtložni pravokutnik.      1
4880 War damages      1
4881 zajednice ptica pjevica      1
4882 zakonodavstvo      1
4883 young crop      1
4884 Zagrebačka županija      1
4885 zajednica hrasta lužnjaka i običnog graba      1
4886 zajednica hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i rastavljenim šašem      1
4887 young willow growth      1
4888 younger developmental phases of forest      1
4889 začetak organiziranoga šumarstva.      1
4890 Zadar county      1
4891 Zadarska županija      1
4892 zagađenje okoliša      1
4893 zagađenje.      1
4894 Zagreb      1
4895 wood packaging material      1
4896 Wood Products for Final Use      1
4897 wood protection      1
4898 wood reserve      1
4899 wood residuals      1
4900 wood waste      1
4901 Wooden bord production      1
4902 wooden material for packaging      1
4903 wooden supply      1
4904 woodprocesing      1
4905 Woodworking Employment in forestry and forest industries      1
4906 woody plants      1
4907 work and time study      1
4908 work equipment      1
4909 work study      1
4910 working environment      1
4911 working techniques      1
4912 Worldwide Imports and Exports of Wood Based Products      1
4913 wounds      1
4914 written documentation      1
4915 WWW      1
4916 xerophytic      1
4917 waste management system      1
4918 water and sea protection      1
4919 water deficit      1
4920 water management      1
4921 water pollution      1
4922 water regime      1
4923 water status      1
4924 water-logging      1
4925 web-based online services      1
4926 weed      1
4927 weeds      1
4928 Weibull distribution.      1
4929 Weibulova funkcija gustoće      1
4930 wild pear      1
4931 wildlife      1
4932 Wildverlust      1
4933 Wildzucht und Wildschutz      1
4934 wind      1
4935 windmills      1
4936 Technical Committee 55      1
4937 technical features      1
4938 technical roundwood from trunk and tree top      1
4939 technological process capability and stability      1
4940 tectonic dolines      1
4941 tečajni debljinski prirast stabala      1
4942 tečajni volumni prirast      1
4943 tehnical-camouflage methods      1
4944 tehnicizam      1
4945 tehnička oblovina iz debla i krošnje stabla      1
4946 tehnička svojstva      1
4947 tehničke značajke      1
4948 Tehnički odbor 55      1
4949 tehničko-kamuflažne metode      1
4950 tehnologija i tehnika      1
4951 tehnologija podučavanja      1
4952 šumski strojevi      1
4953 šumski transportni sustavi      1
4954 šumsko drveće      1
4955 Šumsko gospodarstvo "Viševica"  Rijeka      1
4956 šumsko područje      1
4957 šumsko sjeme      1
4958 šumsko stanište      1
4959 te meljnica      1
4960 šumski rezervat      1
4961 tekstura tla      1
4962 tektonske udoline      1
4963 telemetrijsko praćenje      1
4964 Telemetry      1
4965 telemorph      1
4966 the actual average distance of attraction      1
4967 the Adriatic region      1
4968 the area of Kaštela      1
4969 the asymmetry and flatness coefficients asortiment structure      1
4970 the asymmetry coefficient and the flatness coefficient      1
4971 the Atlas Mountains      1
4972 the average geometrical attraction distance      1
4973 the border of total dieback zone      1
4974 the brown bear      1
4975 the center of gravity      1
4976 the comparison of the conditions in 2009      1
4977 the economy      1
4978 the factor for horizontal bypassing.      1
4979 the Fibonacci series      1
4980 the flow of the torrent Suvava      1
4981 the Forest Administration Senj                1
4982 the Golden section      1
4983 the gravity centered method      1
4984 the Haloze region.      1
4985 the horse-chestnut miner      1
4986 the hunting share of the exhibition      1
4987 the impact of felling site edges and exposition to the success of afforestation      1
4988 the Indian grey mongoose (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
4989 the island of Mljet      1
4990 the island of Plavnik      1
4991 the Island of Vrgada and Its Islets      1
4992