ANALIZA SUSTAVA   
  Obuhvaćeno godišta: 140
  Izdano svezaka: 1074
 stranica:81154
 digitalizirano (GB):13,05
 
Obrađeno članaka:

15641
  Pronađeno autora: 2772
  - od toga u Imeniku: 811
  Pisano o šumara: 748
 
Indeksirano pojmova:

15762469
  Različitih riječi: 1383140
PRIKAZI I PRETRAŽIVANJA
 
str/god   sve  
autori sve  
naslovi sve  
UDK sve  
ključ sve  
šumari sve

                     Z
DIGITALIZIRANA ARHIVA
 
Pregled cijele arhive

Pregled naslovnica

Pregled poleđina

GooSLe pretraživanje
   pretraživanje po punom tekstu
KLJUČNA RIJEČ sort po pojava
1 Skupština      96
2 Hrvatska      46
3 Croatia      40
4 hrast lužnjak      31
5 pedunculate oak      25
6 biomasa      19
7 šumarstvo      17
8 forestry      16
9 obična bukva      15
10 biomass      14
11 Bukva      13
12 varijabilnost      12
13 obična jela      10
14 rast      10
15 common beech      10
16 alepski bor      10
17 Baranja      10
18 damage      10
19 GIS      10
20 flora      10
21 growth      10
22 zaštita prirode      10
23 drvna zaliha      9
24 beech      9
25 struktura sastojine      9
26 stand structure      9
27 stanište      9
28 silver fir      9
29 proizvodnost      8
30 pošumljavanje      8
31 prirast      8
32 njega      8
33 Abies alba Mill.      8
34 harvester      8
35 habitat      8
36 izoenzimi      8
37 lovište      7
38 Growing stock      7
39 florni sastav      7
40 monitoring      7
41 productivity      7
42 Slovenia      7
43 Slovenija      7
44 šuma      7
45 variability      7
46 tlo      7
47 šumski požari      6
48 visinski rast      6
49 šumarska politika      6
50 šume      6
51 Šumska vegetacija      6
52 struktura      6
53 sortimentna struktura      6
54 Quercus robur      6
55 rasprostranjenost      6
56 rasadnik      6
57 prirodna obnova      6
58 podzemna voda      6
59 poljski jasen      6
60 populacija      6
61 mortality      6
62 gospodarenje      6
63 hrast kitnjak      6
64 Hrvatska.      6
65 hunting      6
66 ICP Forests      6
67 Loranthus europaeus Jacq.      6
68 Lika      6
69 jela      6
70 introdukcija      6
71 invasive species      6
72 klima      6
73 biološka raznolikost      6
74 bukove šume      6
75 energija      6
76 fauna      6
77 dieback      6
78 density      6
79 distribution      5
80 divljač      5
81 daljinska istraživanja      5
82 crni bor      5
83 fenologija      5
84 European beech      5
85 climate      5
86 biodiversity      5
87 Lymantria%20dispar STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      5
88 assortment structure      5
89 Abies alba      5
90 aklimatizacija      5
91 leaf morphology      5
92 Lepidoptera      5
93 management      5
94 model      5
95 increment      5
96 intenzitet zaraze      5
97 height growth      5
98 grmlje      5
99 forests      5
100 forest      5
101 feromonske klopke      5
102 forest fires      5
103 forest inventory      5
104 morfologija lista      5
105 mortalitet      5
106 nature protection      5
107 nursery      5
108 obična smreka      5
109 nizinske šume      5
110 Pinus nigra      5
111 pomlađivanje      5
112 pomladak      5
113 privlačenje      5
114 privlačenje drva      5
115 preživljavanje      5
116 razvoj      5
117 regeneration      5
118 remote sensing      5
119 Quercus robur L.      5
120 provenijencije      5
121 stanje ishrane      5
122 šumske ceste      5
123 skidder      5
124 smreka      5
125 soil      5
126 Sessile Oak      5
127 Vegetacija Hrvatske      5
128 vibracije      5
129 vibration      5
130 visina      5
131 uspijevanje      5
132 vrijeme prijelaza      5
133 tending      5
134 zglobni traktor      5
135 zaštita okoliša      4
136 zaštita      4
137 šumsko tlo      4
138 šumski resursi      4
139 Timberjack 1270B      4
140 šumski požar      4
141 trees      4
142 Turkey      4
143 Turska      4
144 troškovi      4
145 trophy      4
146 vegetacija      4
147 Ursus arctos      4
148 Viscum album L.      4
149 shrubs      4
150 sitni glodavci      4
151 rogovlje      4
152 seed      4
153 šumska biomasa      4
154 štetnost      4
155 štete      4
156 sušenje      4
157 survival      4
158 sustainable development      4
159 Spačva      4
160 Q. robur L.      4
161 Quercus petraea (Matt.) Liebl.      4
162 produkcija      4
163 rekreacija      4
164 požar      4
165 požari      4
166 preference ratio index      4
167 ponik      4
168 pionirske vrste      4
169 phenology      4
170 održivi razvoj      4
171 opća vitalnost      4
172 oplodna sječa      4
173 normala      4
174 narrow-leaved ash      4
175 Norway spruce      4
176 muflon      4
177 forest policy      4
178 forest roads      4
179 forest soil      4
180 forest vegetation      4
181 floral composition      4
182 groundwater      4
183 hunters      4
184 Hrvatske šume d.o.o.      4
185 Hymenoptera      4
186 mikrosateliti      4
187 Lowland forests      4
188 Laudonov Gaj      4
189 krš      4
190 klimatske promjene      4
191 invazivne vrste      4
192 ISPM 15      4
193 Aleppo pine      4
194 Ips%20cembrae STYLE="text-decoration:none">Ips cembrae      4
195 Abies%20alba STYLE="text-decoration:none">Abies alba      4
196 Acari      4
197 Pinus%20nigra STYLE="text-decoration:none">Pinus nigra      4
198 bioenergy      4
199 Coleoptera      4
200 Castanea sativa      4
201 environmental protection      4
202 ergonomics      4
203 ergonomija      4
204 ekologija      4
205 drveće      4
206 crna joha      4
207 dabar      4
208 Dalmacija      3
209 Dalmatinska zagora      3
210 debljinski prirast      3
211 četinjače      3
212 crna topola      3
213 Croatian Forests Co. Ltd.      3
214 crown damage      3
215 divlja svinja      3
216 divlja trešnja      3
217 dinamika populacije      3
218 development      3
219 diameter      3
220 defoliation      3
221 dušik      3
222 ecology      3
223 ekotipska varijabilnost      3
224 efficiency      3
225 energy      3
226 entrepreneurship      3
227 Fagus sylvatica      3
228 fir      3
229 fire      3
230 Fire Weather Index      3
231 bukove sječe      3
232 Brižine      3
233 CO2      3
234 biljne zajednice      3
235 Biluša      3
236 biljna zajednica      3
237 Quercus%20robur STYLE="text-decoration:none">Quercus robur      3
238 aerosnimke      3
239 $glavna skupština      3
240 Entomophaga%20maimaiga STYLE="text-decoration:none">Entomophaga maimaiga      3
241 afforestation      3
242 anketa      3
243 areal      3
244 introduction      3
245 Ivanščica      3
246 izmjera šuma      3
247 Internet      3
248 karst      3
249 lovstvo      3
250 lowland forest ecosystems      3
251 listinac      3
252 logging      3
253 mine      3
254 mladi naraštaj      3
255 modeliranje      3
256 humus      3
257 intensity of infestation      3
258 gustoća drva      3
259 Histiostomatidae      3
260 hrast medunac      3
261 forest communities      3
262 forest cultures      3
263 fitocenologija      3
264 fitoremedijacija      3
265 forest tending      3
266 forest management      3
267 forest management planning      3
268 forest fire      3
269 fosfor      3
270 genetic diversity      3
271 Gorski kotar      3
272 genetska raznolikost      3
273 mouflon      3
274 nasljednost      3
275 numerical analysis      3
276 numerička analiza      3
277 obnova      3
278 obnova šuma      3
279 Obični orah      3
280 oborine      3
281 nitrogen      3
282 nizinski šumski ekosustavi      3
283 odumiranje stabala      3
284 općekorisne funkcije      3
285 phosphorus      3
286 phytoremediation      3
287 Pilanarstvo      3
288 Parčine      3
289 parkovni objekti      3
290 poplar      3
291 poplar clones      3
292 population dynamics      3
293 population      3
294 poduzetništvo      3
295 Populus nigra      3
296 Populus nigra L.      3
297 Posavina      3
298 Podravina      3
299 pitomi kesten      3
300 planiranje      3
301 Preborna šuma      3
302 potrajnost      3
303 preživljenje      3
304 precipitation      3
305 primorski bor      3
306 reintrodukcija      3
307 recreation      3
308 Red deer      3
309 reforestation      3
310 ratne štete      3
311 private forests      3
312 production      3
313 promjer      3
314 Propadanje šuma      3
315 provenijencija      3
316 Prunus avium      3
317 Prunus avium L.      3
318 protected areas      3
319 provenance trial      3
320 prvi nalaz      3
321 protection      3
322 smeđi medvjed      3
323 sortimentne tablice      3
324 Sphaeropsis sapinea      3
325 structure      3
326 sukcesija vegetacije      3
327 šumska cesta      3
328 Sawmilling      3
329 sanacija      3
330 ritske šume      3
331 roe deer      3
332 skidding      3
333 short rotation crops      3
334 sjeme      3
335 voda      3
336 vegetation      3
337 upravljanje šumama      3
338 unutarpopulacijska i međupopulacijska varijabilnost      3
339 turizam      3
340 vrt u klaustru      3
341 young growth      3
342 zaštićena područja      3
343 volumen      3
344 volume      3
345 wild cherry      3
346 transition time      3
347 trofej      3
348 thinning      3
349 topola      3
350 šumski rad      3
351 šumski ekosustavi      3
352 šumske prometnice      3
353 šumske zajednice      3
354 texture      3
355 tekstura      3
356 Thaumetopoea pityocampa      3
357 zelena duglazija      3
358 zdravlje      2
359 zdravstveno stanje      2
360 Zavižan      2
361 značajna oštećenost      2
362 zoniranje      2
363 Zoološki vrt grada Zagreba      2
364 Žumberak      2
365 žuta imela      2
366 temeljnica      2
367 tercijarna      2
368 težina i volumen drva      2
369 težina i volumen lišća      2
370 Tenthredinidae      2
371 test provenijencija      2
372 testing      2
373 teški metali      2
374 šumske protupožarne ceste      2
375 šumski genetski resursi      2
376 šumski radovi      2
377 Taxus baccata L.      2
378 Tarsenomidae      2
379 šumski rubovi      2
380 TE Plomin 2      2
381 tourism      2
382 Trade Mark      2
383 traktori      2
384 Tomicus destruens      2
385 transformacija      2
386 Transport      2
387 treatment      2
388 Theysohn®      2
389 Tijat      2
390 Tilia spp.      2
391 timber extraction      2
392 Thurn-Taxis.      2
393 timber volume      2
394 Timberjack 1070      2
395 time of flowering      2
396 time series      2
397 time study      2
398 tip staništa      2
399 tipovi goriva      2
400 Tischeria ekebladella      2
401 trend opadanja gustoće drva      2
402 trophy assessment      2
403 Tropical rain forests      2
404 Tropske kišne šume      2
405 ugroženost      2
406 Ulmus minor Mill. sensu latissimo      2
407 učinkovitost      2
408 Wild game      2
409 WinRhizo      2
410 WinSEEDLE      2
411 weight and foliage volume      2
412 vremenske serije      2
413 volumen krupnoga drva      2
414 vrijednost šuma      2
415 VRS      2
416 war loses      2
417 zaštita drva      2
418 zapaljivost      2
419 zapaljivost i gorivost šumskih goriva      2
420 zaraza      2
421 Zagreb Zoo Garden      2
422 zajednice hrasta lužnjaka      2
423 zakonska regulativa      2
424 zakorjenjivanje      2
425 zametak      2
426 vrijeme cvjetanja      2
427 yellow mistletoe      2
428 yield      2
429 yield tables      2
430 wood industry      2
431 upravljanje rizicima      2
432 tržište      2
433 UPOV      2
434 UPGMA      2
435 Unmixed regular beech forest      2
436 uređivanje      2
437 uređivanje šuma      2
438 uzgajalište divljači Kunjevci      2
439 Uzorak      2
440 Vaclav L. Anderle      2
441 valorisation      2
442 valorizacija      2
443 vegetation quotient      2
444 vegetation structure      2
445 vegetacijska karta      2
446 vegetacijski kvocijent      2
447 Vojvodina      2
448 višekriterijsko odlučivanje      2
449 višestruka regresijska analiza      2
450 Viscum album L. ssp. abietis (Wiesb.) Abrom.      2
451 virus      2
452 višekori­sničko šumarstvo      2
453 visiting      2
454 shelterwood cutting      2
455 simulacija      2
456 simulation      2
457 sinekološko-vegetacijska istraživanja      2
458 sintaksonomija      2
459 sintaksonomska analiza      2
460 site index curves      2
461 Sezonska procjena žestine požara      2
462 Seasonal Severity Rating      2
463 sample plots      2
464 Serbia      2
465 Slavonija      2
466 Sječa      2
467 sječa i izrada      2
468 Sječa šuma      2
469 sjeverozapadna Hrvatska      2
470 slatka voda      2
471 small mammals      2
472 small rodents      2
473 socio-economic factors      2
474 Robinia L.      2
475 Robinia pseudoacacia L.      2
476 Rock partridge      2
477 rodents      2
478 renewable energy sources      2
479 riparian forests      2
480 root collar diameter      2
481 Salix L.      2
482 Sarcococca      2
483 Ruscus hypoglossum      2
484 sadašnje stanje šuma      2
485 sadni materijal      2
486 sadnica      2
487 risk management      2
488 sapling      2
489 Scolytinae      2
490 seedling quality      2
491 seedlings      2
492 secondary forest roads      2
493 sekundarne šumske prometnice      2
494 selective thinning      2
495 selekcija      2
496 selection forest      2
497 semivariogram.      2
498 Senjska Draga      2
499 šumarska profesija      2
500 šumske kulture      2
501 šumska zajednica      2
502 šumska zemljišta      2
503 šumska taksa      2
504 syntaxonomy      2
505 sweet chestnut      2
506 Šibenik      2
507 sitkanska smreka      2
508 struktura vegetacije      2
509 strukturni elementi      2
510 studij vremena      2
511 Sustainable forest management      2
512 Sus scrofa      2
513 suitability evaluation      2
514 suzbijanje      2
515 Sustavi za podršku u odlučivanju      2
516 svjetlo      2
517 spinosad      2
518 spolni indeks      2
519 spruce      2
520 Srbija      2
521 srednji promjer      2
522 Sophora      2
523 Spačvanski bazen      2
524 strojna sječa      2
525 Stolarstvo      2
526 srneća divljač      2
527 srnjak      2
528 srednja visina      2
529 stabilizacija tla      2
530 stabilnost sastojine      2
531 stanje u prošlosti      2
532 proreda      2
533 Prunus L.      2
534 Punica      2
535 promjene      2
536 prsni promjer      2
537 Pruno-Fraxinetum      2
538 quantitative traits      2
539 Q. cerris L.      2
540 Q. frainetto Ten.      2
541 Q. pubescens Willd.      2
542 quality      2
543 promjer krošnje      2
544 pravoužitnici      2
545 primjerne plohe      2
546 promjer vrata korijena      2
547 promotion      2
548 produkcija biomase      2
549 promidžba      2
550 produktivnost      2
551 rast i prirast      2
552 razvojni stadiji      2
553 rasadnici      2
554 Quercus L.      2
555 rasadnička proizvodnja      2
556 Rab      2
557 RAPD      2
558 RapidEye      2
559 radial increment      2
560 refugijalno      2
561 recovery time      2
562 reintroduction      2
563 regeneration priority      2
564 registar primarne šumske prometne infrastrukture      2
565 reliktna      2
566 relativna otvorenost      2
567 rent      2
568 renta      2
569 Republika Hrvatska      2
570 resursi      2
571 prioritet obnove      2
572 prijedlog uređenja      2
573 PPP      2
574 preciznost      2
575 prirodni resursi      2
576 prirodno sušenje prostornog drva      2
577 povijesna vrijednost      2
578 potrajno gospodarenje      2
579 potassium      2
580 požar krošnji      2
581 Portugal      2
582 PowerCem      2
583 povoljan status očuvanja      2
584 površinsko otjecanje      2
585 površina      2
586 Preborno gospodarenje      2
587 prašuma      2
588 Pityokteines spinidens      2
589 planning of regeneration felling      2
590 Planning system      2
591 Pistacio lentisci-Juniperetum phoeniceae      2
592 plant      2
593 plant communities      2
594 Plant Patent Act      2
595 podrivanje tla      2
596 plantations      2
597 planirani prirast      2
598 Podunavlje – Podravlje      2
599 pokazatelj      2
600 plantaže      2
601 Populus L.      2
602 Populus alba L.      2
603 Populetalia albae      2
604 Populus      2
605 posjećivanje      2
606 postotak drvnih sortimenata      2
607 Poplava      2
608 Pohorje      2
609 pohrana ugljika      2
610 polifenoli      2
611 Parectopa robinella      2
612 Parectopa robiniella      2
613 PBR (Plant Breeder’s Right)      2
614 PCA      2
615 pedunculate oak (Quercus robur L.)      2
616 PEEN      2
617 Obolodiplosis robiniae      2
618 Parkovi prirode      2
619 Peduncled Oak      2
620 Peduncled oak (Quercus robur L.)      2
621 pellets      2
622 Pelješac      2
623 perivoj Ma­ksimir      2
624 Pinus sylvestris L.      2
625 Pinus nigra subsp. dalmatica      2
626 Pinus pinea      2
627 Pinus halepensis      2
628 Pinus heldreichii      2
629 Pinus heldreichii (Christ)      2
630 photointerpretation key      2
631 peleti      2
632 Phytophthora      2
633 Phyllonorycter issiki      2
634 Phyllonorycter issikii      2
635 Phyllonorycter robiniella      2
636 odstrel      2
637 odstrjel      2
638 ocjenjivanje prikladnosti      2
639 očuvanje prirode      2
640 oplodne sječe      2
641 onečišćenje zraka      2
642 opožarena površina      2
643 organizational culture      2
644 organizacija      2
645 organizacijska kultura      2
646 Osmocote Exact Standard      2
647 Osmocote Exact Standard 5–6M      2
648 osnova gospodarenja      2
649 Ostryo-Abietetum      2
650 osutost krošanja      2
651 oštećenost šuma      2
652 otpad      2
653 osnovni fondovi divljači      2
654 oštećenost      2
655 Oštrica      2
656 otok Mljet      2
657 ozljede na radu      2
658 P. curvidens      2
659 P. deltoides      2
660 P. densiflora Sieb. et Zucc.      2
661 P. nigra Arnold      2
662 P. thunbergiana Franco      2
663 P. vorontzowi      2
664 P. x euramericana      2
665 nizinsko područje      2
666 normal model      2
667 nova nalazišta      2
668 natural regeneration      2
669 Mura      2
670 Noctuidae      2
671 Myrto-Quercetum ilicis      2
672 natural resources      2
673 obrast      2
674 obnovljivi izvori energije      2
675 Obrenovački Zabran      2
676 obični bor      2
677 obični jasen      2
678 obnova sastojina      2
679 njega šuma      2
680 nizina      2
681 Obedska Bara      2
682 nutritional status      2
683 oak      2
684 Oak downy      2
685 nadzemna biomasa      2
686 nadzor      2
687 mtDNA      2
688 model vrednovanja      2
689 multiple-use fo­restry      2
690 morfološka varijabilnost      2
691 Mosor      2
692 morphological variability      2
693 geografski informacijski sustav      2
694 Gospodarski razvitak      2
695 gradacija      2
696 germination      2
697 gljiva      2
698 GNSS      2
699 GC      2
700 GC/MS      2
701 fungus      2
702 FSC logo      2
703 Galio odorati-Fagetum sylvaticae      2
704 Game      2
705 game breeding enclosure Kunjevci      2
706 fotointerpretacijski ključ      2
707 Forsythia      2
708 fotosinteza      2
709 Fraxino orni-Quercetum ilicis      2
710 Fraxinus angustifolia      2
711 Fraxinus angustifolia Vahl      2
712 Fraxinus excelsior      2
713 Fraxinus L.      2
714 fuel types      2
715 forest floor      2
716 forest economics      2
717 fitoplazme      2
718 florni elementi      2
719 forest lands      2
720 forest habitat      2
721 forest value      2
722 forest resources      2
723 forest road      2
724 forestry operation      2
725 forestry biomass      2
726 fires      2
727 flammability      2
728 fluvisol      2
729 hrast lužnjak (Quercus robur L.)      2
730 hrast crnika (Quercus ilex)      2
731 hosts      2
732 hrast      2
733 horse chestnut      2
734 horticul­tural value      2
735 hortikulturna vrijednost      2
736 historical value      2
737 hiperparazitoid      2
738 Hippophaë rhamnoides      2
739 Hippophao-Berberidetum      2
740 Histiostoma piceae      2
741 hidrološka uloga      2
742 height increment      2
743 Hibiscus      2
744 Hemiptera      2
745 gustoća populacije      2
746 granične vrijednosti      2
747 gustoća      2
748 gypsy moth      2
749 habitat type      2
750 Hamamelis      2
751 health      2
752 heavy metals      2
753 height      2
754 GPS      2
755 GRASS GIS      2
756 growth and increment      2
757 gubar      2
758 innovations in forestry      2
759 Innovativeness      2
760 inovacije u šumarstvu      2
761 inovativnost      2
762 infracrvene kolorne (ICK) aerosnimke      2
763 insect      2
764 insect pests      2
765 imela      2
766 in utero      2
767 Indigobush      2
768 Indigobush bioproductivity      2
769 Indigofera      2
770 indicators      2
771 infestation      2
772 inflammability and combustibility of fuel types      2
773 Hungavit      2
774 humofluvisol      2
775 HTRS96/TM      2
776 hunting district      2
777 Hrvatska norma HRN EN 1316-1:1999      2
778 hrastov ponik      2
779 Hymenoptera: Platygastridae      2
780 hydrological role      2
781 Hunting Management      2
782 Hvar      2
783 II-G-10      2
784 II-G-20      2
785 imovna općina      2
786 Monochamus galloprovincialis      2
787 mladik      2
788 mistletoe      2
789 mjere asimetrije      2
790 Milan Knežević      2
791 Milan Stribrny      2
792 microclimate      2
793 Metcalfa pruinosa      2
794 mikroklima      2
795 maslinik      2
796 Međimurje      2
797 meteorološki indeks požara      2
798 Lynx lynx      2
799 ljetna suša      2
800 Mediterranean      2
801 Mediterranean karst area      2
802 microsatellites      2
803 klijavost      2
804 light      2
805 Liocourtova distribucija      2
806 lizimetri      2
807 lovni trupčići      2
808 lovno gospodarenje      2
809 limit values      2
810 Leptoglossus occidentalis      2
811 Lespedeza      2
812 licenciranje      2
813 licensing      2
814 LiDAR      2
815 kulture kratkih ophodnji      2
816 kvaliteta      2
817 Lekenik      2
818 lovci      2
819 Luzulo-Fagetum sylvaticae      2
820 Lymantria dispar      2
821 Lymantria monacha      2
822 Maceljsko gorje      2
823 lovstvo i lovno gospodarenje      2
824 Lisičine Arboretum      2
825 Lonicera      2
826 management of      2
827 management plan      2
828 market      2
829 makedonski hrast      2
830 Maksimir Park      2
831 Josip Ettinger      2
832 klonovi bijele vrbe      2
833 klonovi topola      2
834 kljove      2
835 koljik      2
836 koncepcija      2
837 korelacijska veza      2
838 korijen      2
839 krupnoća žira      2
840 kukac      2
841 kultura      2
842 kriging      2
843 Komrčar      2
844 Koelreuteria      2
845 Kopački rit      2
846 Krasno      2
847 Krapinsko-zagorska županija      2
848 kreativnost      2
849 kvaliteta sadnica      2
850 inventura šuma      2
851 Ips typographus      2
852 invazivna vrsta      2
853 iskorištavanje šuma      2
854 iskorištenje      2
855 izlučivanje sastojina      2
856 Italian oak      2
857 izloženost      2
858 izvoditelji šumskih radova      2
859 Ixodidae      2
860 Istra      2
861 ispitivanje      2
862 istacio-Juniperetum phoeniceae      2
863 jednodobne bukove sastojine      2
864 Jelen obični      2
865 izvješće eksperata iz Kanade      2
866 Joinery and Cabinet making      2
867 Japage      2
868 Jasminum      2
869 Juglans L.      2
870 kalij      2
871 Kalnik      2
872 katastar vodnih potencijala      2
873 arenosol      2
874 and hunting management      2
875 analitički prikaz florističkog sastava      2
876 as. Abieti-Fagetum “pannonicum” s. l.      2
877 Anthyllis barba-jovis      2
878 area      2
879 ass. Hyperico grisebachii-Piceetum abietis (Bertović 1975) nom. nov. hoc loco      2
880 bark thickness      2
881 basal area      2
882 Bacillus thuringiensis      2
883 Balkan      2
884 AHP      2
885 aggression on the RC      2
886 agresija na RH      2
887 allometric equations      2
888 alepski bor (Pinus halepensis)      2
889 alpine watershed      2
890 alpski sliv      2
891 Alnus subcordata      2
892 Alno-Quercion roboris      2
893 amorfa      2
894 antivibracijske rukavice      2
895 anti-vibration gloves      2
896 antler      2
897 Hemerocallis STYLE="text-decoration:none">Hemerocallis      2
898 Histiostoma%20piceae STYLE="text-decoration:none">Histiostoma piceae      2
899 Ips%20typographus STYLE="text-decoration:none">Ips typographus      2
900 Crataegus STYLE="text-decoration:none">Crataegus      2
901 Iponemus%20gaebleri STYLE="text-decoration:none">Iponemus gaebleri      2
902 Juniperus%20excelsa STYLE="text-decoration:none">Juniperus excelsa      2
903 Kermes%20vermilio STYLE="text-decoration:none">Kermes vermilio      2
904 Larix%20decidua STYLE="text-decoration:none">Larix decidua      2
905 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      2
906 Castor%20fiber STYLE="text-decoration:none">Castor fiber      2
907 Celtis%20australis STYLE="text-decoration:none">Celtis australis      2
908 Cephalanthero%20longifoliae-Fagetum STYLE="text-decoration:none">Cephalanthero longifoliae-Fagetum      2
909 Cephalcia%20arvensis STYLE="text-decoration:none">Cephalcia arvensis      2
910 Cervus%20elaphus STYLE="text-decoration:none">Cervus elaphus      2
911 Betula%20pendula STYLE="text-decoration:none">Betula pendula      2
912 Bonomoia%20pini STYLE="text-decoration:none">Bonomoia pini      2
913 Eutypella%20parasitica STYLE="text-decoration:none">Eutypella parasitica      2
914 Fagion%20sylvaticae STYLE="text-decoration:none">Fagion sylvaticae      2
915 Fraxinus%20pennsylvanica STYLE="text-decoration:none">Fraxinus pennsylvanica      2
916 "Hrvatske šume"      2
917 "Osmocote Mini"      2
918 "Osmocote Sierrablen"      2
919 Abies%20cilicica STYLE="text-decoration:none">Abies cilicica      2
920 Acer%20campestre STYLE="text-decoration:none">Acer campestre      2
921 Acer%20negundo STYLE="text-decoration:none">Acer negundo      2
922 Acer%20pseudoplatanus STYLE="text-decoration:none">Acer pseudoplatanus      2
923 %20Scorzonero-Chrysopogonetalia STYLE="text-decoration:none"> Scorzonero-Chrysopogonetalia      2
924 aerial photographs      2
925 adaptirani poljoprivredni traktori      2
926 Accuracy      2
927 adaptability      2
928 adaptabilnost      2
929 Abies albaMill.      2
930 Abieti-Fagetum      2
931 abonos      2
932 Aboveground biomass      2
933 STYLE="text-decoration:none">Acanthocinus reticulatus      2
934 acorn      2
935 Pityokteines STYLE="text-decoration:none">Pityokteines      2
936 Prunus%20avium%20L. STYLE="text-decoration:none">Prunus avium L.      2
937 Quercus%20petraea%20(Matt.)%20Lieblein. STYLE="text-decoration:none">Quercus petraea (Matt.) Lieblein.      2
938 Sphaeropsis%20sapinea STYLE="text-decoration:none">Sphaeropsis sapinea      2
939 Stereonychus%20fraxini STYLE="text-decoration:none">Stereonychus fraxini      2
940 Pinus%20sylvestris STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris      2
941 Ostryo-Carpinion%20orientalis STYLE="text-decoration:none">Ostryo-Carpinion orientalis      2
942 Picea%20abies STYLE="text-decoration:none">Picea abies      2
943 Pinus%20halepensis STYLE="text-decoration:none">Pinus halepensis      2
944 Lynx%20lynx STYLE="text-decoration:none">Lynx lynx      2
945 0 m      2
946 Ulmus%20glabra%20Huds. STYLE="text-decoration:none">Ulmus glabra Huds.      2
947 Ulmus%20minor STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor      2
948 Viscum%20album STYLE="text-decoration:none">Viscum album      2
949 A. glutinosa      2
950 A. rubra      2
951 biljka      2
952 beta-distribucija      2
953 beta-function      2
954 Beli Manastir      2
955 bijeli grab      2
956 beech felling      2
957 basic stocks of the games      2
958 benediktinski samostan      2
959 Bieger      2
960 bijela imela      2
961 bioindikatori      2
962 biological diversity      2
963 biološko-ekološka valorizacija      2
964 Bioproizvodnost amorfe      2
965 biometrical parameters      2
966 bionomija      2
967 bionomy      2
968 Bjelovarska Bilogora      2
969 black alder      2
970 biomass production      2
971 black poplar      2
972 black walnut      2
973 body weight      2
974 bonitet      2
975 Bosna i Hercegovina      2
976 Bosnia and Herzegovina      2
977 Carpinus L.      2
978 Clerodendrum      2
979 CNS 2000      2
980 cikličke snimke      2
981 common beech (Fagus sylvatica L.)      2
982 climate change      2
983 Ceanothus      2
984 Cembräwit®      2
985 changes      2
986 Chimonanthus      2
987 Chrysomelidae      2
988 CIC      2
989 Brandt      2
990 broj lanadi      2
991 biološka kontrola      2
992 brijest      2
993 brojnost      2
994 brown bear      2
995 brucijski bor      2
996 Carex pilosa      2
997 Carici elongatae-Alnetum glutinosae      2
998 Castor fiber L.      2
999 Catalpa      2
1000 burned area      2
1001 carbon sequestration      2
1002 Bursaphelenchus spp.      2
1003 Callicarpa      2
1004 Cameraria ohridella      2
1005 Campsis      2
1006 Canadian experts report      2
1007 fenološka motrenja      2
1008 fenološka opažanja      2
1009 Festuco drymeiae-Abietetum ass. nova      2
1010 Fagus sylvatica L.      2
1011 favourable conservation status      2
1012 exposure      2
1013 even-aged beech stands      2
1014 Fagus L.      2
1015 Fallow deer      2
1016 environment      2
1017 environment protection      2
1018 EUFORGEN      2
1019 euroazijski ris      2
1020 Euphorbio palustris-Crataegetum nigrae      2
1021 evaluation model      2
1022 evergreen oak      2
1023 energy value      2
1024 egzote      2
1025 Dunav      2
1026 eko­nomika šumarstva      2
1027 ekosustav      2
1028 ektomikoriza      2
1029 embryo      2
1030 EN 1316-1      2
1031 ectomycorrhiza      2
1032 ECOLURE      2
1033 ecosystem      2
1034 Economic development      2
1035 Đurđevački pijesci      2
1036 EA 300      2
1037 dužine sortimenata      2
1038 drvni sortimenti      2
1039 drying period      2
1040 Dryocosmus kuriphilus      2
1041 dendrološka vrijednost      2
1042 društveno-gospodar­ski čimbenici      2
1043 drvenaste egzote      2
1044 drvna industrija      2
1045 drvni ostatak      2
1046 defoliators      2
1047 defolijacija      2
1048 debljina kore      2
1049 decision support systems      2
1050 degree of damage      2
1051 dendroflora      2
1052 dendroklimatologija      2
1053 dendrokronološka analiza      2
1054 dendrological value      2
1055 deposition      2
1056 dendroclimatology      2
1057 digital photogrammetry      2
1058 Dinaric mountains      2
1059 Dinaridi      2
1060 Diptera: Cecidomyiidae      2
1061 digitalni model terena      2
1062 digitalni ortofoto      2
1063 digitalni ortofoto (DOF)      2
1064 diversity      2
1065 disjunktan      2
1066 distribucija      2
1067 distribucija prsnih promjera      2
1068 digitalna fotogrametrija      2
1069 divlji kesten      2
1070 djelotvornost      2
1071 DNA      2
1072 dobna struktura      2
1073 dominant height      2
1074 dominantna visina      2
1075 Douglas fir      2
1076 Drava      2
1077 Croatian Forests Co.Ltd.      2
1078 Crataegus nigra      2
1079 creativity      2
1080 Crni bor (Pinus nigra)      2
1081 crni jasen      2
1082 Crni Lug      2
1083 Crni orah      2
1084 crnika      2
1085 crnogorične i bjelogorične vrste — taksoni      2
1086 Community Plant Variety Office (CPVO)      2
1087 concrete and theoretical distribution      2
1088 control      2
1089 Cornus      2
1090 correlation      2
1091 CORS      2
1092 Corylopsis      2
1093 Crown condition assessment      2
1094 Cultivar      2
1095 Cupressus sempervirens      2
1096 Curculionidae      2
1097 Danube      2
1098 Dalmatia      2
1099 damages      2
1100 crvenica      2
1101 culture      2
1102 Čorkova uvala      2
1103 common ash      2
1104 Ćićarija      2
1105 čudni atraktor      1
1106 cultures      1
1107 Cryphonectria parasitica      1
1108 cull      1
1109 daljinomjer Vertex      1
1110 Dalmactia      1
1111 dabrova brana      1
1112 dabrovo jezero      1
1113 daily growth rate of fawns      1
1114 damages from the game      1
1115 damages on the young plants      1
1116 damage indicators      1
1117 damage of needles      1
1118 damage trees      1
1119 database      1
1120 databases      1
1121 daylilies      1
1122 DEA      1
1123 dead wood      1
1124 debljinski prirast.      1
1125 debljinski rast      1
1126 debljinski stupanj      1
1127 deciduous      1
1128 deciduous forests of poplar and willow      1
1129 decision support system      1
1130 current cutting edges value associations      1
1131 current felling values      1
1132 curvature      1
1133 cutter      1
1134 cutting and processing      1
1135 cut-to-length      1
1136 cut-to-length harvesting method      1
1137 cycle      1
1138 cyclic aerial photographs      1
1139 cyclic aerial surveys      1
1140 cyclic records      1
1141 Czech      1
1142 Czech Republic      1
1143 časopis Šumarski list      1
1144 Čeh      1
1145 čempres      1
1146 Češka      1
1147 cultivars of yew      1
1148 cultivation method      1
1149 cultural landscape      1
1150 crown cover      1
1151 Croatia.      1
1152 četverodimenzijski sustav      1
1153 čimbenici korekcije      1
1154 čimbenik horizontalnog zaobilaženja.      1
1155 čimbenik vertikalne korekcije terena      1
1156 čista regularna bukova sastojina      1
1157 čista sječa kulture vrba      1
1158 čistina      1
1159 čistoća debla      1
1160 čišćenje      1
1161 čišćenje mladih sastojina      1
1162 čišćenje prosjeka      1
1163 čivitnjača      1
1164 cost      1
1165 cost per m3      1
1166 costs      1
1167 couning      1
1168 country in transition      1
1169 court      1
1170 CP Forests      1
1171 CpDNA      1
1172 crack phillyrea (Phillyrea latifolia L.)      1
1173 craniometry      1
1174 Crataego-Prunetum dasyphyllae      1
1175 correlation link      1
1176 Correspondence Analysis      1
1177 corpus luteum      1
1178 correction factors      1
1179 coppice      1
1180 coppice conversion      1
1181 cork production      1
1182 coniferous species      1
1183 conifers      1
1184 consensus      1
1185 Consequences of the Agression against the Republic of Croatia      1
1186 Conservation      1
1187 conservation of genetic resources      1
1188 Conservations      1
1189 container type      1
1190 containers      1
1191 contamination      1
1192 contamination soil      1
1193 continental Croatia      1
1194 contour line 98      1
1195 comparative analysis      1
1196 comparative research method      1
1197 comparative trials      1
1198 comparison      1
1199 compensation      1
1200 complex equations      1
1201 complex systems      1
1202 complexity      1
1203 compromise      1
1204 computer simulations      1
1205 computerized information system      1
1206 concentrations and contents of nutrients      1
1207 conception      1
1208 concrete and beta-distribution of breast diameters      1
1209 crni glog      1
1210 crni grab      1
1211 crni bor (Pinus nigra Arn.)      1
1212 crni bor (Pinus nigra ssp. dalmatica)      1
1213 Crikvenica -Vinodol area      1
1214 Crikveničko-vinodolsko područje      1
1215 criteria for determining density of primary forest road infrastructure      1
1216 critical loads      1
1217 crna topola (Populus nigra)      1
1218 crna joha (Alnus glutinisa Garnt)      1
1219 crna joha (Alnus glutinosa)      1
1220 Croatian Forests Ltd. b      1
1221 Croatian kuna      1
1222 Croatian Military Border      1
1223 Croatian participation      1
1224 Croatian Podunavlje region      1
1225 Croatian Poplar Commission      1
1226 Croatian Standard HRN EN 1316-1:1999      1
1227 crown diameter      1
1228 crown diameter of the sprout      1
1229 crown fire      1
1230 crown structure      1
1231 crown transparency      1
1232 crownfire      1
1233 crude oil contamination      1
1234 Crvanj Mt.      1
1235 Crvanj planina      1
1236 crveni hrast      1
1237 Drava River valley      1
1238 drhtavi šaš      1
1239 drift fauna      1
1240 dripping through      1
1241 drought      1
1242 drupe      1
1243 dovršna sječa      1
1244 doznaka u grupama      1
1245 dr. sc      1
1246 drainage system      1
1247 domovinski rat      1
1248 Donja Austrija      1
1249 donja voda      1
1250 donje i gornje sastojinsko stablo      1
1251 dormancy      1
1252 dormantnost      1
1253 dormantnost sjemena      1
1254 dormice      1
1255 dostupnost i smjer kretanja savske poplavne vode      1
1256 double-entry volume tables      1
1257 dobni razred      1
1258 dobni razredi      1
1259 dodatno vrijeme      1
1260 dolomiti      1
1261 domaćin      1
1262 domaćini      1
1263 dnevna stopa prirasta lanadi      1
1264 DNK      1
1265 dob      1
1266 djelovanje      1
1267 digitalni katastarski plan      1
1268 digitalni model reljefa (DMR)      1
1269 distribucija prsnih promjera i volumena      1
1270 distribucija stabala      1
1271 diskoloracija      1
1272 diskontinuiran areal      1
1273 dispersion      1
1274 disperzija      1
1275 dissipative structures      1
1276 diversity indices      1
1277 division of forests in the Republic of Croatia      1
1278 divlja jabuka      1
1279 divlja kruška      1
1280 distribution of beneficial functions of forests      1
1281 distribution of diameter at breast height      1
1282 distribution of felling volume per breast heigh diamater.      1
1283 Distribution of forests      1
1284 distribution range      1
1285 digitization      1
1286 dimension stock      1
1287 dimenzija zrelosti      1
1288 dimenzije češera      1
1289 dinamika dušika u lišću      1
1290 direct and diffuse light      1
1291 discoloration      1
1292 discontinued areal      1
1293 diseases of game      1
1294 disjunct      1
1295 dioecious      1
1296 dionička društva u šumarstvu      1
1297 dipl. ing. šumarstva      1
1298 Diptera      1
1299 digital terrain models (DTM)      1
1300 digitalizacija      1
1301 dendroecology      1
1302 dendroekologija      1
1303 density of individuals      1
1304 density trend decrease      1
1305 departmental research      1
1306 departure angle      1
1307 dieback of pedunculate oak      1
1308 diferencijacija      1
1309 different seedling types      1
1310 digital cadastral map      1
1311 digital orthophoto (DOP)      1
1312 digital orthophotographies      1
1313 digital ortophoto      1
1314 diameter increment      1
1315 diameter growth      1
1316 diameter increment      1
1317 diameter structure      1
1318 diapause      1
1319 diclinous      1
1320 die besten Rehböcke Kroatiens und der Welt      1
1321 die Kiefer      1
1322 development and increment      1
1323 development of phytocoenosis      1
1324 development of research      1
1325 development stages      1
1326 Developmental stages of forest trees and herbaceous plants      1
1327 devitalisation      1
1328 devitalizacija      1
1329 diagnose      1
1330 depozicija      1
1331 desulphurization      1
1332 determinacija      1
1333 determination      1
1334 determining horizontal distances      1
1335 determining tree height      1
1336 developemnt and increment of stands      1
1337 dendrologija      1
1338 dendrology      1
1339 dendrološka inventarizacija      1
1340 dendroflora Hrvatske      1
1341 dendroflora vrta      1
1342 dendrograms      1
1343 dehydrated zone      1
1344 demografske karakteristike      1
1345 demo­graphic characteristics      1
1346 dendrochronological analysis      1
1347 deer game      1
1348 debljinska struktura      1
1349 defolijatori      1
1350 defolijatori.      1
1351 degradacija      1
1352 degradacija ekosustava      1
1353 degradacija šuma      1
1354 degradation      1
1355 degraded karst      1
1356 degradirani krš      1
1357 Drvni proizvodi finalne uporabe      1
1358 drvna masa      1
1359 drvna prašina      1
1360 drvna zaliha.      1
1361 drvni elementi      1
1362 Drvni građevni elementi      1
1363 drvenaste svojte      1
1364 drvenaste vrste      1
1365 drveni materijal za paki ranje      1
1366 drveni materijal za pakiranje      1
1367 drveni ugljen      1
1368 drvna i lisna masa      1
1369 drvenaste biljke      1
1370 državna financijska potpora šumarstvu      1
1371 dubinsko snimanje      1
1372 duboka sadnja      1
1373 Dudov svilac (Bombix mori)      1
1374 due diligence      1
1375 dugotrajno      1
1376 duljina korijena      1
1377 duljina odgriženog dijela izbojka      1
1378 duljina tuljca      1
1379 drvno-prerađivačka industrija      1
1380 drvo kao energent      1
1381 drvoprerađivačka industrija      1
1382 dry mass      1
1383 dvodomna      1
1384 dvopapkar      1
1385 dvoulazne tablice obujma      1
1386 dvoulazne volumne tablice      1
1387 early and late ecotypic forms      1
1388 Eastern Slavonia      1
1389 eban (crni hrast odležao u zemlji)      1
1390 Eco-labele      1
1391 Eco-labels      1
1392 ecological characteristic      1
1393 ecological conditions      1
1394 ecological conditions of the site      1
1395 ecological conditions.      1
1396 ecological factors      1
1397 ecological indicators      1
1398 ecological indicatory values      1
1399 ecological label (eco-label)      1
1400 ecological network      1
1401 ecological niche      1
1402 ecological production      1
1403 economic importance      1
1404 economic orientation      1
1405 Economic policy      1
1406 economic silk production      1
1407 economics of forest resources      1
1408 economics of natural resources      1
1409 economy inspection      1
1410 ecosystems      1
1411 ecotypes      1
1412 ecotypic variation      1
1413 Economic achievements      1
1414 economic activities in Croatia      1
1415 economic changes      1
1416 economic changes in forestry      1
1417 ectomycorrhizal fungi      1
1418 edafski uvjeti      1
1419 Eddy covariance method      1
1420 edible      1
1421 edible mushrooms      1
1422 educating personnel      1
1423 education      1
1424 educational technology      1
1425 edukacija      1
1426 edukacija vatrogasaca      1
1427 edukativni panoi      1
1428 efektivni broj klonova      1
1429 effective clone number      1
1430 Effectiveness Study of Primary Forest Road Traffic Infrastructure      1
1431 effects of thinning      1
1432 efficacy      1
1433 ekološka karakteristika      1
1434 ekološka mreža      1
1435 ekološka niša      1
1436 ekološka proizvodnja      1
1437 ekološka stabilnost      1
1438 ekološkai fitogeografska analiza      1
1439 ekološke i socijalne funkcije      1
1440 ekološke indikatorske vrijednosti      1
1441 ekološke orijentacije      1
1442 ekološke značajke      1
1443 ekološki činitelji      1
1444 ekološki indikatori      1
1445 ekološki uvjeti.      1
1446 ekološko-gospodarske značajke      1
1447 ekonomija      1
1448 ekonomika prirodnih resursa      1
1449 ekonomika svilarenja      1
1450 endemic species      1
1451 endemna vrsta      1
1452 Endosperm in development      1
1453 enegrija klijavosti i klijavost      1
1454 energetika      1
1455 energetska korisnost      1
1456 energetska vrijednost      1
1457 Emisije SO2      1
1458 energijska tranzicija      1
1459 ekoznak      1
1460 eksperimentalni laboratorij      1
1461 eksperimentalni požari      1
1462 eksploatacijska polja      1
1463 ekstrakcija      1
1464 ektomikorizne gljive      1
1465 elaborat održavanja šumskih cesta      1
1466 Elaborat učinkovitosti primarne šumske prometne infrastrukture      1
1467 electric radiator      1
1468 electrical resistance of cambial zone      1
1469 elektrana      1
1470 električna energija      1
1471 električni otpor kambijalne zone      1
1472 električno grijalo      1
1473 elemental analyser      1
1474 elementarni anlitaor      1
1475 elementi ocjene trofeja      1
1476 elm      1
1477 embiotenija      1
1478 ekosustavi      1
1479 ekonomika šumskih resursa      1
1480 ekonomske promjene u šumarstvu      1
1481 duration of development stages      1
1482 entomofilna      1
1483 Entomopatogena gljiva      1
1484 entomophilic      1
1485 energy benefit      1
1486 energy production      1
1487 energy scenario      1
1488 Energy transition      1
1489 enzyme phenylalanine-ammonium liase      1
1490 epidop­tera      1
1491 epikutikularni vosak elektronska mikroskopija (SEM).      1
1492 epoksidna smola      1
1493 epoxy resin. Collection of works      1
1494 equalization functions.      1
1495 equilateral spiral      1
1496 equipment for training bird of prey.      1
1497 Erannis defoliaria      1
1498 Erico-Fagetum      1
1499 eroded terrain recoveri      1
1500 erodiranje tjemena      1
1501 erosion      1
1502 erozija      1
1503 erozija tla      1
1504 esencijalni elementi      1
1505 essential elements      1
1506 essential oils      1
1507 establishment rate      1
1508 estetski izgled šume      1
1509 estimated value of forests      1
1510 estimation      1
1511 estimation of distance      1
1512 estimation precision      1
1513 etat      1
1514 etat međuprihoda      1
1515 eterična ulja      1
1516 EU ETS scheme      1
1517 EU ETS shema      1
1518 EU FLEGTAction plan      1
1519 EU FLEGTAkcijski plan      1
1520 eucalyptus plantations      1
1521 excange value      1
1522 exchangeable development      1
1523 exhibit      1
1524 Exhibitions      1
1525 existing state      1
1526 experimental fires      1
1527 Experimental Laboratory      1
1528 experimental plot B bare ground      1
1529 exploitation      1
1530 exploitation fields      1
1531 Exports and Imports      1
1532 evaluation of beneficial functions of forests and evaluation of forests.      1
1533 evaluation of natural resources      1
1534 Eurasian lynx      1
1535 Eurasion lynx      1
1536 Europa      1
1537 Europe      1
1538 Europe Slovenia      1
1539 European ash (Fraxinus angustifolia Vahl.)      1
1540 European beaver (Castor fiber L.)      1
1541 EUFORGEN Networks      1
1542 euglej      1
1543 eukaliptusove plantaže      1
1544 Entwicklung      1
1545 European brown bear (Ursus arctos)      1
1546 European larch      1
1547 european yew - tree      1
1548 europska tisa      1
1549 Europski ariš      1
1550 europski ariš (Larix deeidua Mili)      1
1551 europski dabar (Castor fiber L.)      1
1552 europski smeđi medvjed (Ursus arctos)      1
1553 Eutric Rankers      1
1554 Eutrični ranker      1
1555 false beech heartwood      1
1556 Fang      1
1557 FAO      1
1558 farmer cables      1
1559 farmer vitla      1
1560 Fast Furier method      1
1561 Fast Furier metoda      1
1562 Fagus silvatica      1
1563 evenaged stands      1
1564 evergreen      1
1565 FACE      1
1566 FACE facility      1
1567 facilitation      1
1568 factors to vertical terrain corrections      1
1569 Faculty of Forestry Zagreb      1
1570 Faza - II      1
1571 Faza - III; Radne grupe (Networks)      1
1572 faza isključivanja stabala      1
1573 FBP sustav      1
1574 FBP System      1
1575 felled stemwood      1
1576 felling and processing      1
1577 felling and processing of wood assortments      1
1578 felling control      1
1579 felling cycle      1
1580 felling thinning volume      1
1581 female roe deer      1
1582 fenilalanin-amonijeve lijaze      1
1583 fenofaze      1
1584 Fairs      1
1585 faktori staništa      1
1586 falconer equipment      1
1587 falconry equipment      1
1588 falconry techniques      1
1589 fenologija listanja      1
1590 faunalni drift      1
1591 Feulgen squash method      1
1592 Feulgen squash metoda      1
1593 Fibonaccijev niz      1
1594 fictional rotation      1
1595 field elm      1
1596 field plot      1
1597 fiksiranje dušika      1
1598 fiktivna ophodnja      1
1599 Final consumption wood products industries      1
1600 final cut      1
1601 Final use of wood products industry      1
1602 finalna prerada drva      1
1603 financial resources      1
1604 financijska politika      1
1605 fine forest fuel      1
1606 Finland      1
1607 fino šumsko gorivo      1
1608 Finska      1
1609 fenotipska plastičnost.      1
1610 fenotipska stabilnost      1
1611 fire.      1
1612 fire-climate regions      1
1613 fire-climate regions.      1
1614 fire-fighting plane ("kanader") and demon      1
1615 firemen education      1
1616 fire-risk      1
1617 fire behavior      1
1618 fire fighting equipment      1
1619 Fire history      1
1620 fire line      1
1621 fire lines      1
1622 fire lines with elements of roadways      1
1623 fire modeling systems      1
1624 Canadian Forest Fire Behavior Prediction (FBP)      1
1625 Canadian Forest Fire Danger Rating System (CFFDRS)      1
1626 Canadian Forest Fire Weather Index (FWI)      1
1627 Capercaillie (Tetrao urogallus)      1
1628 capture-mark-recapture      1
1629 carbon      1
1630 carbon accumulation      1
1631 carbon fluxes      1
1632 burza      1
1633 bush      1
1634 bushes      1
1635 business analysis      1
1636 business relationships      1
1637 bušilica »ST1HL 08«      1
1638 C. hungarica      1
1639 CA analiza      1
1640 cable crane      1
1641 cadastre      1
1642 cadmium      1
1643 Calabrian pine      1
1644 carbon stock Cpool      1
1645 Carex brizoides      1
1646 burnt area      1
1647 bukva (Fagus sylvatica)      1
1648 buldožer      1
1649 bura      1
1650 caterpillars      1
1651 causes casualties      1
1652 causes of leks endanger­ment      1
1653 Carpino orientali-Quercetum ilicis      1
1654 Castanea sativa Mill.      1
1655 Castor fiber      1
1656 brusači      1
1657 bruto domaći proizvod      1
1658 brza dojava i brzo gašenje      1
1659 brzina unosa      1
1660 brzorastuće vrbe      1
1661 Budapest      1
1662 Budimpešta      1
1663 building costs      1
1664 brown hare      1
1665 browsing      1
1666 brst      1
1667 brtvljenje odlagališta      1
1668 bukove sječine      1
1669 bukovo-jelova prašuma      1
1670 bukovo-jelove šume      1
1671 brojnost prirodnog pomlatka i dob sastojina.      1
1672 broj stabala      1
1673 broj vrhova korijena      1
1674 brojno stanje      1
1675 brdsko-planinskopodručje      1
1676 breast height diameter distribution      1
1677 breeding measures      1
1678 Bribir Forest      1
1679 Bribirska šuma      1
1680 brnistra      1
1681 broj biljaka      1
1682 broj cvjetova i plodova      1
1683 broj i veličina puci      1
1684 broj izbojaka na panju      1
1685 CIC-points      1
1686 CIC-točke      1
1687 cijena koštanja      1
1688 cijene      1
1689 chip production      1
1690 chlorophyll content      1
1691 Chlorophyll content index      1
1692 changes in water relations      1
1693 characteristics of micro-locality.      1
1694 chemical composition      1
1695 Chemical composition of soil      1
1696 chemism of plant materil      1
1697 chestnut gall wasp      1
1698 Centralna šumarska uprava      1
1699 Centromere nomenclature      1
1700 certifikacija šuma      1
1701 Cervus elaphus      1
1702 chain saw      1
1703 climate changes      1
1704 Climate model      1
1705 climate scenarios      1
1706 climatic change      1
1707 climatic excesses      1
1708 climatic factors      1
1709 climatological characteristics      1
1710 climbing plants      1
1711 clonal archive      1
1712 clonal forestry      1
1713 clonal samples      1
1714 clonal seed orchard      1
1715 clonal seed orchards      1
1716 clone      1
1717 clones      1
1718 cluster analiza.      1
1719 cluster analysis      1
1720 cluster analysis.s      1
1721 Common beech (Fagus sylvaticaL.)      1
1722 common beech felling      1
1723 common beech leaves      1
1724 Common Beech.      1
1725 Common Hornbeam      1
1726 common names of animals      1
1727 Common oak      1
1728 common pistachio      1
1729 common spruce      1
1730 Common Walnut      1
1731 communicative action      1
1732 community of pedunculate oak      1
1733 Co­leoptera      1
1734 colluvial soil      1
1735 coloration and winter leaf retention      1
1736 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
1737 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
1738 combustibility      1
1739 Common alder      1
1740 cikličko snimanje      1
1741 ciklus      1
1742 C-indeks      1
1743 C-index      1
1744 CirConcomputer model      1
1745 circular sample plots      1
1746 ciste in      1
1747 City of Zagreb      1
1748 cjeloživotno obrazovanje      1
1749 cjenik      1
1750 claster analysis      1
1751 clear cut of willow culture      1
1752 clearing fire lines      1
1753 CO      1
1754 coast      1
1755 coastal population      1
1756 coefficient of integral growth      1
1757 coefficient of use of hunting-demographic potential      1
1758 coins      1
1759 Bosnia-Herzegovina      1
1760 Bosna i Hercegovina.      1
1761 Bosnia and Hercegovina      1
1762 bor      1
1763 Boreal forest      1
1764 borealna šuma      1
1765 borov četnjak      1
1766 borove kulture      1
1767 bosal area      1
1768 body weight of fawns in litter      1
1769 bogatstvo vrsta      1
1770 bog-oak (oakwood buried in the ground)      1
1771 Bojčin Forest      1
1772 Bojčinska šuma      1
1773 bolest      1
1774 bolesti      1
1775 bolesti divljači      1
1776 blade lateral movement      1
1777 bočna kompenzacija zemljanih masa.      1
1778 bočna stabilnost lista      1
1779 black poplar (Populus nigra)      1
1780 black poplar clonal tests      1
1781 biomass standards      1
1782 biomass yield      1
1783 black alder (Alnus glutinosa Gdrnt)      1
1784 black locust      1
1785 Black Pine      1
1786 black pine (Pinus nigraArn.)      1
1787 bioplin      1
1788 bioproduction      1
1789 bioproizvodnja      1
1790 bioraznolikost      1
1791 bioraznolikost.      1
1792 bioraznovrsnost      1
1793 bird of prey equipment      1
1794 birds      1
1795 birds as indicator      1
1796 birds of prey      1
1797 Bitterlich sampling      1
1798 Bitterlichova metoda uzorkovanja      1
1799 bivariate and multivariate analysis      1
1800 bivariatna i multivariatna analiza      1
1801 bjelogorične šume topola i vrba      1
1802 biološko-ekološka valorizacija.      1
1803 biomasa.      1
1804 biomass calculation      1
1805 Biomass Energy Europe      1
1806 Biomass Energy Europe – BEE      1
1807 biomass estimation      1
1808 biomass potential assessment      1
1809 biological methods      1
1810 biological position of trees      1
1811 biological properties      1
1812 biological revitalisation      1
1813 biological!environmental valorization      1
1814 biological-ecological valorisation      1
1815 biological-ecological valorization      1
1816 biologija      1
1817 biology      1
1818 biološka ispitivanja      1
1819 bioklimati      1
1820 Biokovo      1
1821 Biokovo Mountain      1
1822 biological control      1
1823 biological control agent      1
1824 biološka revitalizacija      1
1825 biološka svojstva      1
1826 biološke metode      1
1827 biološki gubici divljači      1
1828 biološki položaj stabala      1
1829 bijela joha      1
1830 bijela joha (Alnus incana)      1
1831 bijela topola (Populus alba)      1
1832 bijela vrba (Salix alba)      1
1833 bijeli bor (Pinus sylvestris L.)      1
1834 bijeli dud (Morus alba) svilogojstvo      1
1835 beneficial functions of forests      1
1836 beneficial organisms      1
1837 benzaldehid      1
1838 benzaldehyde      1
1839 Beograd      1
1840 BEP or the break-even level of income.      1
1841 Berberidion      1
1842 Beta distribucija      1
1843 Beta distribution      1
1844 basis of vegetational unit      1
1845 baza podataka      1
1846 baze podataka      1
1847 bazofilne šume      1
1848 beach forest      1
1849 beach forests      1
1850 beaver      1
1851 beaver dam      1
1852 beaver pond      1
1853 beech felling areas      1
1854 beech forests      1
1855 beech mast      1
1856 beech-fir forests      1
1857 beech-fir virgin forest      1
1858 beginning of organised forestry.      1
1859 Belgrade      1
1860 bijelj      1
1861 bilance      1
1862 Benedictine monastery      1
1863 beta-funkcija      1
1864 Biber      1
1865 bibliografija      1
1866 bibliography      1
1867 biblioteka      1
1868 biljke      1
1869 biljke zaštitnice      1
1870 biljna sistematika      1
1871 biljne vrste      1
1872 biljezi      1
1873 biljni potencijal      1
1874 biljni virusi      1
1875 biljnogeografsko raščlanjenje      1
1876 bioaccumulation potential      1
1877 bioakumulacijski potencijal      1
1878 bioassays      1
1879 biodiversity.      1
1880 biodizel      1
1881 bioecology      1
1882 bioekologija      1
1883 bioenergija.      1
1884 bioetanol      1
1885 biogoriva      1
1886 biogorivo      1
1887 bioindication      1
1888 bioindicators      1
1889 bioindikacijska i osnovna mreža točaka      1
1890 bioindikacijske plohe      1
1891 abandoned agricultural land      1
1892 »Projekt za rukovođenje« — managementa      1
1893 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
1894 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
1895 10-godišnji volumni prirast      1
1896 137Cs      1
1897 16x16 km grid plots      1
1898 40K      1
1899 4dimensional space      1
1900 4x4 km grid plots      1
1901 a change in the floral composition      1
1902 A- horizon      1
1903 A- horizont      1
1904 a new ecological trend      1
1905 a regular cross profile      1
1906 a sum of effective temperatures      1
1907 M.%20glareolus STYLE="text-decoration:none">M. glareolus      1
1908 Myodes%20glareolus STYLE="text-decoration:none">Myodes glareolus      1
1909 Nemozoma STYLE="text-decoration:none">Nemozoma      1
1910 Pinus%20sylvestris. STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris.      1
1911 Thansimus STYLE="text-decoration:none">Thansimus      1
1912 Thaumetopoea%20pityocampa STYLE="text-decoration:none">Thaumetopoea pityocampa      1
1913 Trypodendron%20domesticum STYLE="text-decoration:none">Trypodendron domesticum      1
1914 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
1915 acorn plumpness      1
1916 acorn production      1
1917 acorn quality      1
1918 acorn size      1
1919 acorn-collecting traps method      1
1920 active protection      1
1921 activity      1
1922 abiotski činitelji      1
1923 abnormal seedling      1
1924 Abies biokovoensis      1
1925 Abies pardei      1
1926 adaptacija      1
1927 adaptation      1
1928 adapted agricultural tractors      1
1929 aciditet tla      1
1930 acidofilne šume      1
1931 accidents at work      1
1932 accumulation of nutrients in the biomass      1
1933 adaptive genetic differentiation and diversity      1
1934 adaptivna genetska diferencijacija i raznolikost      1
1935 Adriatic      1
1936 Adriatic islands      1
1937 aerial photographs (APs)      1
1938 Aesculus L.      1
1939 %20grasslands STYLE="text-decoration:none"> grasslands      1
1940 %20hyperparasitoid STYLE="text-decoration:none"> hyperparasitoid      1
1941 %20travnjaci STYLE="text-decoration:none"> travnjaci      1
1942 %20Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none"> Isaria fumosorosea      1
1943 %20soil%20compaction STYLE="text-decoration:none"> soil compaction      1
1944 %20zbijanje%20tla STYLE="text-decoration:none"> zbijanje tla      1
1945 %20C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none"> C. fraxinea      1
1946 A.%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">A. flavicollis      1
1947 Apodemus%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">Apodemus flavicollis      1
1948 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
1949 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
1950 #glavna skupština      1
1951 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
1952 %20Strahinjščica STYLE="text-decoration:none"> Strahinjščica      1
1953 %20woody%20species STYLE="text-decoration:none"> woody species      1
1954      1
1955 drvenaste egzote      1
1956 jednodobne bukove sastojine      1
1957 lowlands forests      1
1958 park forest      1
1959 Pinus nigra      1
1960 pokretna žičara      1
1961 skidding      1
1962 srednja udaljenost privlačenja      1
1963 Šumski sortimenti      1
1964 H.%20pseudoalbidus STYLE="text-decoration:none">H. pseudoalbidus      1
1965 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
1966 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
1967 C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none">C. fraxinea      1
1968 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      1
1969 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
1970 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
1971 Lymantria%20monacha STYLE="text-decoration:none">Lymantria monacha      1
1972 Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none">Isaria fumosorosea      1
1973 Histiostoma%20ulmi STYLE="text-decoration:none">Histiostoma ulmi      1
1974 Histiostomatidae STYLE="text-decoration:none">Histiostomatidae      1
1975 in%20vitro%20propagation STYLE="text-decoration:none">in vitro propagation      1
1976 in%20vitro%20razmnožavanje STYLE="text-decoration:none">in vitro razmnožavanje      1
1977 Hippophaë%20rhamnoides STYLE="text-decoration:none">Hippophaë rhamnoides      1
1978 Hippophao-Berberidetum STYLE="text-decoration:none">Hippophao-Berberidetum      1
1979 Eutypella%20canker STYLE="text-decoration:none">Eutypella canker      1
1980 antlers      1
1981 AOMP      1
1982 Aposeri foetidae-Castanetum sativae ass. nova      1
1983 Aposeri foetidae-Castanetum sativaeass. nova      1
1984 approach angle      1
1985 arborescent willow clones      1
1986 Arborescent Willows      1
1987 arboretum      1
1988 Arboretum Lisičine      1
1989 arboretum Trsteno      1
1990 arboriculture      1
1991 arborikultura      1
1992 archaeological finds of Roman roads and buildings      1
1993 architectural elements      1
1994 analitički hijerarhijski proces      1
1995 analitički hijerarhijski proces (AHP)      1
1996 Alnus glutinosa      1
1997 alochtonous species      1
1998 alometrijska jednadžba      1
1999 alometrijske funkcije      1
2000 altitude      1
2001 aluminij      1
2002 aluvijalna vlažna staništa      1
2003 aluvijum      1
2004 amage      1
2005 amelioration      1
2006 amelioration effects      1
2007 američki jasen      1
2008 ammonia      1
2009 amonijakalni dušik      1
2010 alien species      1
2011 alien species inventory      1
2012 alkali earth and alkali metals      1
2013 alkaloid taksin antikancerogen      1
2014 Allium-test      1
2015 allochthonous and autochthonous dendroflora      1
2016 allowable cut indicator      1
2017 alluvial wetlands      1
2018 almond willow (Salix triandra)      1
2019 agroforestry      1
2020 AHP method      1
2021 AHP metoda      1
2022 Air Pollution      1
2023 afforestation of karst      1
2024 afforestation success      1
2025 age      1
2026 age classes      1
2027 age structure      1
2028 age-class distribution      1
2029 aktivna zaštita      1
2030 aktivnost      1
2031 aktivnost čovjeka.      1
2032 akumulacija dušika      1
2033 akumulacija hraniva u bimasi      1
2034 akumulacija hraniva u biomasi      1
2035 akumulacija ugljika      1
2036 alder (Alnus glutinosa)      1
2037 Alepo pine      1
2038 band saw efficiency      1
2039 bank interest rate      1
2040 bank vole      1
2041 banknotes      1
2042 bankovni kamatnjak      1
2043 back cross and transgression      1
2044 bacteria      1
2045 bademasta vrba (Salix triandra)      1
2046 bagrem      1
2047 bakterija      1
2048 basal area increment      1
2049 Basic Map of Croatia (BMC)      1
2050 Baranja riparian forests      1
2051 Barbary ewe      1
2052 Barbary sheep      1
2053 bark beetles      1
2054 assortment tables      1
2055 Atlas Cedar      1
2056 Atlas gorje      1
2057 atlaski cedar      1
2058 atmosferska taloženja      1
2059 auksini      1
2060 Austrian pine      1
2061 Austrian pine plantation      1
2062 austrijske šume      1
2063 autochtonus tree and schrub species      1
2064 autohtona i alohtona dendroflora      1
2065 autohtone vrste      1
2066 autohtone vrste drveća i grmlja      1
2067 autoktone i aloktone vrste četinjača i listača      1
2068 autoktone listače      1
2069 automatic analyser      1
2070 automatic digital camera      1
2071 automatizacija procesa      1
2072 automatska digitalna fotokamera      1
2073 automatski analizator      1
2074 autovegetativno razmnožavanje      1
2075 auxins      1
2076 availability and direction of Sava flood water      1
2077 average value of body weight of bucks and does      1
2078 Axis%20axis%20Erxleben%201977) STYLE="text-decoration:none">Axis deer (Axis axis Erxleben 1977)      1
2079 B. Sc.      1
2080 ass. Laserpitio Fagetum      1
2081 assortiment tables      1
2082 area with the vegetative cover      1
2083 anti - cancerous drug      1
2084 antioksidacijska aktivnost      1
2085 antioxidant capacity      1
2086 As. Anemone-Carpinetum betuli      1
2087 as. Calamagrosti arun­dinaceae-Fagetum.      1
2088 As. Hacquetio-Fagetum      1
2089 As. Populo tremulae-Betuletum      1
2090 as. Pteridio-Betuletum      1
2091 ash      1
2092 Ash flowering      1
2093 asocijacija      1
2094 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Bertović 1975      1
2095 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Berto­vić 1975      1
2096 analiza glavnih komponenti      1
2097 analiza stabla      1
2098 analiza ugroženosti      1
2099 analytic hierarchy process      1
2100 Analytical hierarchy process (AHP)      1
2101 animal artist      1
2102 animalist      1
2103 annual current diameter increment      1
2104 annual presceibed yield      1
2105 arheološki nalazi rimskih cesta i građevina      1
2106 arhitektonski elementi      1
2107 Ariš      1
2108 aromatično i ljekovito bilje      1
2109 artificial neural networks      1
2110 artiodactyl      1
2111 as Seslerio sadlerianae-Ostryetum.      1
2112 kategorija zdravstvenoga stanja sastojine      1
2113 kavkaska jela      1
2114 keficijent unutarnjeg rasta      1
2115 kemijska analiza ksilemovog soka      1
2116 kemijski sastav sjemena      1
2117 kemijski sastav tla      1
2118 kemizam biljnog materijala.      1
2119 kermes berry      1
2120 Kermes oak      1
2121 kestenov moljac miner      1
2122 kestenova osa šiškarica      1
2123 key to larvae and protonymphs of Histiostomatidae      1
2124 kitnjak      1
2125 klasična otvorenost      1
2126 klaster analiza      1
2127 klasterska analiza      1
2128 klet      1
2129 klijanci      1
2130 klijanje      1
2131 Kalnik forest      1
2132 kamenolom Očura II      1
2133 kamenjarka.      1
2134 kanader i demon      1
2135 Kanadski sustav ocjene opasnosti od šumskog požara (CFFDRS)      1
2136 Kappa statistika      1
2137 karakteristike mikrolokaliteta.      1
2138 karantenski štetnik      1
2139 karbonatnenaslage      1
2140 kariotip      1
2141 Juglans nigra      1
2142 jugoistočna Europa      1
2143 juniper      1
2144 jura      1
2145 juvenilno drvo      1
2146 Južna Afrika      1
2147 Južna/Srednja Europa      1
2148 kadmij      1
2149 kadrovi u šu­marstvu      1
2150 kakvoća      1
2151 kakvoća drvnih sortimenata      1
2152 kakvoća stabala      1
2153 kalabrijski bor      1
2154 javni šumarski instituti      1
2155 javno mišljenje      1
2156 javno podsticanje šumarstva      1
2157 jedinstvena metoda      1
2158 jedinstveni model      1
2159 jednadžbe rasta      1
2160 jednakokutna spirala      1
2161 jarebica kamenjarka – grivna      1
2162 Jarebica kamenjarka grivna      1
2163 jasen      1
2164 jasen (Fraxinus ExcelsiorL.)      1
2165 izoenzymes      1
2166 izrada i privlačenje drva      1
2167 izravno i difuzno svjetlo      1
2168 Izvanredna stanja      1
2169 joint- stock company in forestry      1
2170 izvješćivanje      1
2171 jelen obični (Cervus elaphus)      1
2172 jelovina (Abies alba Mill)      1
2173 jelovina (Abies alba Mill.)      1
2174 jestiva      1
2175 jestive gljive      1
2176 jednodobne regularne sastojine      1
2177 jednodobne sastojine      1
2178 jednodobno gospodarenje      1
2179 jednogodišnje sadnice      1
2180 jednospolna      1
2181 jela obična      1
2182 jela.      1
2183 Axis%20axis) STYLE="text-decoration:none">jelen aksis (Axis axis)      1
2184 jelen aksis (Axis axis Erx.)      1
2185 jelen fratar      1
2186 Jelen lopatar      1
2187 Istočna Slavonija      1
2188 ispuštanje      1
2189 ispuštanje dabra      1
2190 ISTA pravila      1
2191 ISTA rules      1
2192 Istra (Hrvatska)      1
2193 istraživanja      1
2194 istraživanje tržišta      1
2195 Istria      1
2196 izbojci      1
2197 izgorena površina      1
2198 izložak (eksponat)      1
2199 Izložbe-sajmovi      1
2200 izvođenje šumskih radova      1
2201 Izvoz i Uvoz      1
2202 jablan      1
2203 Jadran      1
2204 jadranski otoci      1
2205 jadransko područje      1
2206 Jagdausstellungen      1
2207 jajnici      1
2208 jaka oštećenost krošanja depozicija olova      1
2209 izlučenje      1
2210 ITS2 regije      1
2211 ITS2 region      1
2212 izmjene i dopune formule ClC-a      1
2213 izmjera šumskog drveća      1
2214 iznošenje drva      1
2215 iskorištenje drvnog obujma stabala      1
2216 island Mljet      1
2217 islands      1
2218 ISO 11277      1
2219 isoenzyme      1
2220 isoenzymes      1
2221 Iskorištavanje šuma kao uzgojna njega sastojina      1
2222 invazivne drvenaste vrste      1
2223 iptera      1
2224 iskoristavački pokazatelj      1
2225 iskorišćivanje šuma      1
2226 investments      1
2227 injuries at work      1
2228 IPGRI      1
2229 internetske usluge      1
2230 interpopulation and intrapopulation variability      1
2231 intesivelly thinning      1
2232 intra- and interpopulation variability      1
2233 Intraclonal and interclonal variability      1
2234 intraclonal variability      1
2235 intrapopulation and interpopulation variability      1
2236 invazivni štetnik      1
2237 inventarisation of woody plants      1
2238 inventarizacija dendroflore      1
2239 inventarizacija drveća i grmlja      1
2240 inventura      1
2241 invasive trees      1
2242 introgresija      1
2243 invasive pest      1
2244 kvaliteta žira      1
2245 kvaliteta života      1
2246 kvantitativna obilježja      1
2247 kvantitativna svojstva      1
2248 kvantitativno i vrijednosno iskorištenje      1
2249 kvarter      1
2250 laboratorijski uzgoj      1
2251 laboratory rearing      1
2252 land mines      1
2253 landed municipality      1
2254 landfill gas      1
2255 landscape artist      1
2256 landscape design      1
2257 landscape diversity      1
2258 landscape.      1
2259 lapor      1
2260 large wood of Italian oak      1
2261 Laserpitio krapfii-Piceetumass. nova      1
2262 laurel      1
2263 Law      1
2264 lawn      1
2265 layout of the islet      1
2266 layout proposal      1
2267 leachate      1
2268 leaf area index      1
2269 leaf litter      1
2270 leaf nitrogen dynamic      1
2271 leaf photosynthetic traits      1
2272 leaf third-flush      1
2273 leaf unfolding      1
2274 leafminers      1
2275 legislation      1
2276 legislative      1
2277 kreda      1
2278 kras      1
2279 kraška polja      1
2280 kratke ophodnje.      1
2281 kratkorični i dugori­čni granični troškovi (KGT i DGT)      1
2282 kora      1
2283 korelacija      1
2284 kolotrag      1
2285 koluvij      1
2286 komuniciranje      1
2287 komunikacijske aktivnosti      1
2288 koncentracija i sadržaj hraniva      1
2289 kriterij kvaliteta      1
2290 kriteriji određivanja gustoće primarne šumske prometne infrastrukture      1
2291 kriteriji za investiranje      1
2292 krivulje indeksa staništa      1
2293 krize      1
2294 kronika      1
2295 krpelj      1
2296 kultura crnog bora      1
2297 kukci      1
2298 kultivari tise      1
2299 kružne primjerne plohe      1
2300 kserofitna      1
2301 krški fenomeni      1
2302 krupno drvo      1
2303 korjenov sustav      1
2304 korološke i fitocenološke značajke      1
2305 korov      1
2306 korovi      1
2307 korovska vegetacija      1
2308 košćela      1
2309 koštunica      1
2310 kovanice      1
2311 krajobraz.      1
2312 krajobrazna raznolikost      1
2313 kramp      1
2314 kraniometrija      1
2315 Krapinsko-zagorska Count      1
2316 Krapinsko-zagorska County      1
2317 konkretna distribucija prsnih promjera      1
2318 konkretna i teoretska distribucija stabala      1
2319 konsenzus      1
2320 kontejner      1
2321 kontejnerski uzgoj      1
2322 kontinentalna Hrvatska      1
2323 kontrola      1
2324 kontrolne pokusne plohe      1
2325 konverzija panjača      1
2326 konzervacija      1
2327 konzervacija vlage      1
2328 konzervacija vlage u tlu      1
2329 komparacija stanja za 2009.      1
2330 komparativna analiza      1
2331 komparativna metoda istraživanja      1
2332 kompleksni sustavi      1
2333 kompleksnost      1
2334 kompromis      1
2335 ključ za larve i protonimfe za Histiostomatidae      1
2336 Kodeks fitocenološke nomenklature      1
2337 koeficijent asimetrije i koeficijent spljoštenosti.      1
2338 koeficijent iskorištenosti lovno-demografskog potencijala      1
2339 klonovi topole      1
2340 klonska sjemenska plantaža      1
2341 klonske sjemenske plantaže      1
2342 klonski arhivi      1
2343 klonski testovi crnih topola      1
2344 klonski uz.orci      1
2345 klonsko šumarstvo      1
2346 klonovi stablastih vrba      1
2347 Journal of Forestry      1
2348 journal Šumarski list (Forestry Journal)      1
2349 klima-požarna područja      1
2350 klima-požarna područja.      1
2351 klimatska promjena      1
2352 klimatske karakteristike      1
2353 karst phenomena      1
2354 karta šumskih zajednica      1
2355 karte      1
2356 kartiranje šumskog drveća      1
2357 Karyotypes      1
2358 kaštelansko područje      1
2359 katastar      1
2360 klimatski čimbenici      1
2361 klimatski ekscesi      1
2362 klimatski model      1
2363 klimatski scenariji      1
2364 klizna sredina      1
2365 klon      1
2366 klon topole I-214      1
2367 klonovi      1
2368 mala i srednja poduzeća      1
2369 Mala Kapela      1
2370 malati      1
2371 mali alati      1
2372 Malus Mill.      1
2373 mammal      1
2374 man activities      1
2375 managed beech forests      1
2376 makija      1
2377 makija planike      1
2378 maklen      1
2379 makrogljive      1
2380 makroklima      1
2381 makroklimatska prilagodba      1
2382 makroskopske karakteristike      1
2383 market relations      1
2384 market research.      1
2385 Marketing of forest and forest industries products and services      1
2386 marketing šumskih i drvnih proizvoda i usluga      1
2387 marking      1
2388 masa košuta      1
2389 masena koncentracija      1
2390 management planning      1
2391 management plans      1
2392 management style      1
2393 management unit "Česma"      1
2394 map of forest communities      1
2395 maps      1
2396 maquis of strawberry tree      1
2397 lopatar      1
2398 lisni mineri      1
2399 listanje      1
2400 lowland forests of pedunculate oak      1
2401 lowland region      1
2402 low-lying areas      1
2403 lubanja      1
2404 Lumber operations      1
2405 lumber value yield      1
2406 Lovstvo i ribarstvo      1
2407 low quality and small-sized diameter logs      1
2408 low tree      1
2409 Lower Austria      1
2410 lower tusks      1
2411 lowland      1
2412 machine felling      1
2413 machine felling and processing      1
2414 machine´s own resistance power      1
2415 macroclimatic adaptedness      1
2416 macrofungi      1
2417 macroscopic characteristics      1
2418 magistarski rad      1
2419 magnezij      1
2420 Magnolia L.      1
2421 Mahaleb cherry tree      1
2422 maintenance of forest roads      1
2423 Lyme borreliosis      1
2424 Lymnatria monacha      1
2425 STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      1
2426 lužnjak      1
2427 length of assortment      1
2428 length of the nibbled part of a shoot      1
2429 kvaliteta mladog naraštaja hrasta lužnjaka.      1
2430 kulturni pejzaž      1
2431 kulturno povijesna baština      1
2432 Kunstinseln      1
2433 kva liteta sjemena      1
2434 kvalitativno iskorištenje      1
2435 kvalitet      1
2436 life forms      1
2437 lifelong learning      1
2438 level of knowledge.      1
2439 library      1
2440 Liburnian karst      1
2441 Liburnijski krš      1
2442 linear correlation      1
2443 linear trend      1
2444 linearna korelacija.      1
2445 linearni trend      1
2446 lines below electro-energetic facilities      1
2447 linoleic acid      1
2448 linoleinska kiselina      1
2449 Liocourt´s distribution      1
2450 listopadna      1
2451 lisymeters      1
2452 lišće obične bukve      1
2453 lišće perasto      1
2454 litače      1
2455 litter      1
2456 litter mass loss      1
2457 livelihoods      1
2458 lovno područje      1
2459 lovno stablo      1
2460 lovno stablo s feromonskim pripravkom      1
2461 lovno-demografski intenzitet      1
2462 lovno-geografski intenzitet      1
2463 lovor      1
2464 Lovran marron      1
2465 lovranski marun      1
2466 losses      1
2467 lov      1
2468 lovac      1
2469 lovačka ilustracija      1
2470 lovačka udruga kotara senjskog      1
2471 lovačke izložbe      1
2472 lovačke udruge      1
2473 Lovački dio izložbe      1
2474 local community      1
2475 Local population      1
2476 log value yield.      1
2477 log volume yield      1
2478 logger injuries      1
2479 Lisičine      1
2480 logging as sylvicultural care of stands      1
2481 Logging operations      1
2482 logging residue      1
2483 logging strategy      1
2484 logistic regression      1
2485 logistička regresija      1
2486 lokalna zajednica      1
2487 Lokalne populacije      1
2488 London planetree (Patanus x acerifolia)      1
2489 Longe-range      1
2490 longitudinal clearance radius      1
2491 long-term mean values of seasonal severity rating      1
2492 mid- and long-term planning      1
2493 middle breast diameter      1
2494 middle volume of trees      1
2495 middle-aged stand      1
2496 mikocenoza      1
2497 mikoze      1
2498 mikoze iglica      1
2499 mikrobiološke značajke tala      1
2500 mikroelementi      1
2501 mediterranean vegetation      1
2502 medljikovac      1
2503 medunac      1
2504 Medvednica      1
2505 Medvednica Mount      1
2506 M.Sc.      1
2507 Macedonian oak      1
2508 lysimeters      1
2509 me­teorološki indeks požara      1
2510 Meteorološki indeks šumskog požara (FWI)      1
2511 method of thinning of regular forest      1
2512 methods      1
2513 metoda najbližih susjeda      1
2514 metoda pokusnih ploha      1
2515 metoda prorede      1
2516 metoda sjemenomjera      1
2517 metoda sjetve      1
2518 metoda tetive      1
2519 metoda tetrazola      1
2520 Metoda vrtložne kovarijance      1
2521 metode      1
2522 metode vrednovanja      1
2523 mezijska bukva      1
2524 mezofilne kestenove šume      1
2525 micoses of needles      1
2526 microbiological characteristics of the soils      1
2527 međulaboratorijske usporedbe      1
2528 Međunarodne konvencije      1
2529 međunarodne norme      1
2530 Međunarodni lovački savjet (CIC)      1
2531 međupopulacijska i unutarpopulacijska varijabilnost.      1
2532 mehanička svojstava drva      1
2533 mehanička svojstva      1
2534 mehanička svojstva drva      1
2535 mehaničke ozljede i dopunske greške zbog ratnih djelovanja      1
2536 mehanizirana bušilica      1
2537 mehaniziranje uzgojnih radova      1
2538 melioracija      1
2539 melioracija krša      1
2540 melioracijski učinci      1
2541 menadžment      1
2542 menagement klas      1
2543 meningoencefalitis i Lyme borelioza      1
2544 meningoencephalitis      1
2545 merkan-lilizam      1
2546 mesophilous chestnut forests      1
2547 mass concentration      1
2548 master´s thesis      1
2549 mastic      1
2550 mastic tree      1
2551 mastika      1
2552 matematički modeli      1
2553 matični fond      1
2554 matičnjak plemki      1
2555 matrice prijelaznih vjerojatnosti      1
2556 mature stands      1
2557 maturity dimension      1
2558 Mean breast diameter      1
2559 mean extraction distance      1
2560 mean skidding distance      1
2561 measuring elements      1
2562 measuring procedure      1
2563 mechanical felling      1
2564 mechanical properties of wood      1
2565 mechanized of silvicultural works      1
2566 Mediteran      1
2567 mediteranska vegetacija      1
2568 mediteranske šume      1
2569 mediteransko krško područje      1
2570 mikroreljef      1
2571 meteorological factors      1
2572 meteorološki čimbenici      1
2573 microorganism functional groups in the soil      1
2574 microrelief      1
2575 micro-relief      1
2576 microsatelite      1
2577 microsatelites SSR      1
2578 microsatellite markers      1
2579 mikrosatelitni biljezi      1
2580 mikrosatelitni biljezi SSR      1
2581 mineral raw materials      1
2582 mineralne sirovine      1
2583 miniranost      1
2584 mjereni postupak      1
2585 mjerila      1
2586 mjesečna ocjena žestina      1
2587 mjesto lanjenja      1
2588 mješovita kultura      1
2589 mješovite i čiste sastojine      1
2590 mlada sastojina      1
2591 mišoliki glodavci      1
2592 mitochondrial control region      1
2593 mitohondrijska DNK (mtDNK)      1
2594 mitotske i subkromatidne aberacije      1
2595 mixed and pure stands of beech      1
2596 mixed plantations      1
2597 mobile cable crane      1
2598 močenje plodova      1
2599 monografija “Divokoza”      1
2600 monograph “Chamois”      1
2601 Monolit      1
2602 monthly severity ratings      1
2603 Montpellier      1
2604 morflogija klijanca      1
2605 morfologija      1
2606 model normally      1
2607 model of departmental research      1
2608 model of middle-aged forest      1
2609 model oplemenjivanja      1
2610 model pretvorbe monokultura u šume bliske prirodnim      1
2611 model resornoga istraživanja      1
2612 model sustava informacija      1
2613 Modeliranje goriva      1
2614 modelling      1
2615 modelna srednjodobna sastojina      1
2616 modelni normalitet      1
2617 modification      1
2618 modificirana Brinkova funkcija      1
2619 modificirana skala      1
2620 modified Brink’s function      1
2621 modified scale      1
2622 modifikacije      1
2623 moesian beech      1
2624 mogućnost razlikovanja      1
2625 moisture content      1
2626 molecular diagnostic      1
2627 molecular-biological methods      1
2628 molekularna dijagnostika      1
2629 molekularno-biološke metode      1
2630 monetary value of wood assortments      1
2631 impact      1
2632 impacts of silvicultural measures      1
2633 implementation of H1 and H2      1
2634 improvement by selfing      1
2635 improving management practices      1
2636 in situ and ex situ methods      1
2637 in situ i ex situ metode      1
2638 ilegalni odstrel      1
2639 ilirske vrste      1
2640 illegal felling      1
2641 illegal killing      1
2642 Illegal timber trade      1
2643 ilovača      1
2644 hvatanje      1
2645 hvatanje dabra      1
2646 hybrids      1
2647 hunting society      1
2648 hunting-demographic intensity      1
2649 hunting-geographic intensity      1
2650 hydrology      1
2651 hydro-melioration treatments      1
2652 hydro-technical interventions      1
2653 hydro-technical measures      1
2654 hyperparasitoid      1
2655 hyperphoresy      1
2656 hrastova oblovina      1
2657 hrastova pepelnica      1
2658 hrastove šume      1
2659 hrastovi županije bjelovarske      1
2660 hrastovina      1
2661 Hrvatska – Dalmacija      1
2662 hrvatska flora      1
2663 hrvatska kuna      1
2664 Hrvatska vojna granica      1
2665 Hrvatske norme proizvoda iskorištavanja šuma 1995      1
2666 Hrvatske šume d.o.o      1
2667 Hrvatske šume d.o.o. Zagreb      1
2668 Hrvatski udio      1
2669 Hrvatsko Podunavlje      1
2670 Hrvatsko povjerenstvo za topolu      1
2671 hunting ground      1
2672 hunting ground biological casualties      1
2673 hunting grounds      1
2674 hunting illustration      1
2675 Hunting and fishing      1
2676 hunting area      1
2677 hunting associations      1
2678 hunting club rules      1
2679 human protection      1
2680 human resources in forestry      1
2681 humic acids      1
2682 huminske kiseline      1
2683 humizacija      1
2684 hunt      1
2685 informacijski sustav      1
2686 Information Means and State of Croatian Forests.      1
2687 information system      1
2688 information system model      1
2689 informiranost      1
2690 infestation intensity      1
2691 indicators of productivity      1
2692 indices about forests      1
2693 Industrial Round Timber in the Rough      1
2694 industrija      1
2695 industrija celuloze i papira      1
2696 industrije bazirane na sektoru šumarstva      1
2697 Industrijsko oblo neobrađeno drvo      1
2698 inercepcija      1
2699 inferencijalna statistika      1
2700 inferior and superior model trees      1
2701 incomplete development      1
2702 increase in growth      1
2703 imidaclopride      1
2704 imidakloprid      1
2705 identifikacija.      1
2706 iglice      1
2707 IGRs      1
2708 Increment and cut      1
2709 increment and quality      1
2710 increment percentage      1
2711 indeks lisne povr šine      1
2712 Indeks relativnog sadržaja klorofila u lišću      1
2713 indeks zaraze      1
2714 indeksi diverziteta      1
2715 indeksi točnosti      1
2716 indeksne vrijednosti bukovih stabala      1
2717 index of infestation      1
2718 index values of common beech trees      1
2719 insecticide      1
2720 insecticides      1
2721 insects      1
2722 insekticid      1
2723 insekticidi      1
2724 integral management with ecosystems in space      1
2725 integralno gospodarenje ekosustavima u prostoru      1
2726 integrated forest protection      1
2727 integrated timber protection      1
2728 integrirana zaštita oblovine      1
2729 integrirana zaštita šuma      1
2730 intelektual no vlasništvo      1
2731 intellectual ownership      1
2732 intensity and forms of dieback pedunculate oak      1
2733 intensity of infection      1
2734 insect growth regulators      1
2735 infrared digital orthophoto(DOP)      1
2736 input-output analiza      1
2737 input-output analyses      1
2738 intensive      1
2739 intenzitet fotosinteze      1
2740 intenzitet i oblici sušenja hrasta lužnjaka      1
2741 intenzitet prorede      1
2742 inter- and intrapopulation variability.      1
2743 interakcija genotip × okolina      1
2744 interception      1
2745 interest associations      1
2746 interlaboratory testing      1
2747 international standards      1
2748 gubar (Lymantria dispar L.)      1
2749 gubici      1
2750 gubici divljači      1
2751 gubici tla      1
2752 gubitak mase      1
2753 Guide curve method      1
2754 gusjenica      1
2755 growth equation      1
2756 growth forces      1
2757 growth forces and suppressed forces      1
2758 growth of mean stand diameter      1
2759 growth of tree breast diameter and crown diameter      1
2760 grupno odlučivanje      1
2761 grasses      1
2762 grazing      1
2763 Grčka      1
2764 Greece      1
2765 greenhouse gases      1
2766 Greenwich      1
2767 grey alder (Alnus incana)      1
2768 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">Grey partridges Perdix perdix L.      1
2769 grinders      1
2770 grivasta ovca      1
2771 grivasti skakač      1
2772 grm      1
2773 GPS and GIS      1
2774 GPS i GIS      1
2775 grad Zagreb      1
2776 Gross domestic product      1
2777 ground and flood water      1
2778 ground and surface water monitoring      1
2779 ground water      1
2780 height and height increment      1
2781 height and root collar diameter      1
2782 height and volume growth      1
2783 health and safety      1
2784 health status      1
2785 health status category of stand      1
2786 health tourism      1
2787 heat treatment (HT)      1
2788 hantaviruses      1
2789 hantavirusi      1
2790 hard ticks      1
2791 hardwood      1
2792 hardwood-broadleaf species      1
2793 harvesteri i procesori      1
2794 Hauling and transportation of timber      1
2795 hazardous waste      1
2796 Habitat. Posavina      1
2797 habitats of yew in mountain Papuk situated in Nature park Papuk      1
2798 halbsib-progeny tests.      1
2799 half-sib potomstvo      1
2800 half-sib progenies      1
2801 Haljevo forest      1
2802 gypsy moth (Lymantria dispar L.)      1
2803 granulometrijski sastav tla      1
2804 grass      1
2805 group decision making      1
2806 group-selection cutting      1
2807 gustoća u standardno suhom stanju      1
2808 Gymnosperms      1
2809 herbaceous plants      1
2810 herbaceous species of the forest edge      1
2811 herbicid      1
2812 herbicide      1
2813 herbicides      1
2814 herbicidi      1
2815 Hercegovina      1
2816 hereditary basis      1
2817 heredity      1
2818 heretability      1
2819 heritability      1
2820 Herzegovina      1
2821 hibridi      1
2822 Hibridna platana (Patanus x acerifolia)      1
2823 hidrologija      1
2824 height of sprout      1
2825 Helleboro nigri-Piceetum      1
2826 hidromeliorativni zahvati      1
2827 hidropedološke karakteristike      1
2828 hidrotehničke mjere      1
2829 high forest      1
2830 hilly area      1
2831 hind body weight      1
2832 hiperforezija      1
2833 Histiostoma ulmi      1
2834 histogrami prvoga i drugoga reda      1
2835 historical development      1
2836 historical outbreaks      1
2837 historical presentation      1
2838 history of forestry      1
2839 history of HŠD      1
2840 hlapljive komponente      1
2841 Hohenadel´s method      1
2842 Hohenadlova metoda      1
2843 hollow-horned animal      1
2844 Homeland war      1
2845 homogenizacija      1
2846 homogenization      1
2847 horn length      1
2848 Hornbeam hop      1
2849 Hornbeam oriental      1
2850 horns      1
2851 hortikulturni elementi      1
2852 host      1
2853 horse chestnut protection      1
2854 horticultural elements      1
2855 habitat factors      1
2856 hrast crnika      1
2857 hrana      1
2858 hranljiva      1
2859 hrast crnike      1
2860 hrast kitnjak (Quercus petraea L)      1
2861 hrast kitnjak (Quercus petraea Liebl.)      1
2862 hrast lužnjak (Quercus robur) živi pijesci      1
2863 hrast lužnjak (Quercus robur L)      1
2864 hrast medunac (Quercus pubescens)      1
2865 hrast oštrika      1
2866 hrast sladun      1
2867 F-O and »K-k« »Manage-project«      1
2868 F-O i »K-k«      1
2869 foliar threatment      1
2870 folijarna aplikacija      1
2871 food      1
2872 forces of resistance to growth      1
2873 Forcing      1
2874 Foreign timber trade      1
2875 floral elements      1
2876 floristic composition      1
2877 floristička struktura      1
2878 Flowering Ash      1
2879 flowing down trunk      1
2880 flushing      1
2881 forest damage      1
2882 forest damage.      1
2883 forest development strategy      1
2884 forest dieback      1
2885 forest community of beech and fir      1
2886 forest contractors      1
2887 Forest cover      1
2888 Forest Administration "Viševica"  Rijeka      1
2889 Forest Administration Bjelovar.      1
2890 Forest Administration Delnice      1
2891 Forest Administration Požega      1
2892 forest and water ecosystems      1
2893 forest and wildlife management      1
2894 forest area      1
2895 forest association      1
2896 forest assortments      1
2897 forest biomass      1
2898 forest certification      1
2899 flammable material      1
2900 flight activity      1
2901 flight dynamics      1
2902 flood      1
2903 flood control      1
2904 floodplain forest      1
2905 floodplain forests      1
2906 first and second order histograms      1
2907 first finding      1
2908 first record      1
2909 first records      1
2910 fishing      1
2911 feromonski raspršivači      1
2912 fertility      1
2913 flora content      1
2914 fitosanitarne mjere      1
2915 fitosanitarni pregled      1
2916 fitosanitarni sustav      1
2917 fizička svojstva      1
2918 fizičko opterećenje      1
2919 fizika      1
2920 fizikalna i mehanička svojstva drva abonosa      1
2921 fizikalna i mehanička svojstva recentne hrastovine      1
2922 fizikalna svojstva      1
2923 fiziologija sjemena      1
2924 fiziološki parametri      1
2925 fitocenološka nomenklatura i klasifikacija      1
2926 fitocenološka snimka      1
2927 fitocenološke jedinice      1
2928 fitocenološke značajke      1
2929 fitocenoza      1
2930 fitogeografsko raščlanjenje      1
2931 fitohormones      1
2932 fitohormoni      1
2933 fitomasa      1
2934 forestry company      1
2935 forestry contractors      1
2936 forestry development      1
2937 forestry disciplines      1
2938 forestry legislative      1
2939 Forestry Museum in Krasno      1
2940 forestry occupation      1
2941 forestry policy      1
2942 Forestry school Karlovac      1
2943 forestry work      1
2944 forest woody assortments      1
2945 forest work      1
2946 forest Žutica      1
2947 forest-based industries      1
2948 Forested Areas      1
2949 forest seedlings      1
2950 forest seeds      1
2951 forest privatization      1
2952 forest protection.      1
2953 Forest rails      1
2954 forest regeneration      1
2955 forest reproductive material      1
2956 forest resource      1
2957 forest value assessment      1
2958 forest soil stabilization      1
2959 forest soils      1
2960 forest timber product      1
2961 forest tracks      1
2962 forest transport systems      1
2963 forest trees      1
2964 forest user´s unit      1
2965 forest utilization      1
2966 forest history      1
2967 forest interest rate      1
2968 forest interest rate (forest annuity)      1
2969 forest laws      1
2970 forest Macelj      1
2971 forest machines      1
2972 forest manage­ment      1
2973 Forest management plan      1
2974 forest management resystematization      1
2975 forest of high silvicultural form      1
2976 forest operations      1
2977 forest owners’ cooperation      1
2978 forest ecosystem      1
2979 forest ecosystems      1
2980 forest edges      1
2981 Forest education      1
2982 forest enterprise      1
2983 forest environments      1
2984 forest estate      1
2985 Forest exploitation      1
2986 forest fee      1
2987 forest gaps      1
2988 Forest genetic resources      1
2989 Forest Genetic Resources Programme      1
2990 Forest Genetics resaurces      1
2991 Forest Fire Prevention      1
2992 forest fire prevention roads      1
2993 forest fire protection      1
2994 fuel wood.      1
2995 functions for determination      1
2996 fungal entomopathogen      1
2997 fungal pathogen      1
2998 fungal spores      1
2999 fungicid      1
3000 fungicide      1
3001 fungicides      1
3002 fungicidi      1
3003 Freilassung      1
3004 frost-crack      1
3005 fruit      1
3006 fruit morphology      1
3007 Fruit set      1
3008 fruits      1
3009 forvarder      1
3010 forwarder      1
3011 Forestry and forest policy      1
3012 fotosintetičke osobine lista      1
3013 fotosintetski pigmenti      1
3014 forests measuring      1
3015 forests stand      1
3016 formation of forest associations      1
3017 forming pioneer stands      1
3018 formiranje pionirskih sastojina      1
3019 formiranje šumskih zajednica      1
3020 Forsterferuf      1
3021 Game enclosure      1
3022 game loss      1
3023 games      1
3024 gap      1
3025 garden in the cloister      1
3026 galls      1
3027 Fuel modeling      1
3028 funkcije tražnje      1
3029 funkcije upravljanja: planiranje      1
3030 funkcije za izjednačenje      1
3031 funkcionalne skupine mikroorganizama u tlu      1
3032 furniture manufacturing      1
3033 g.j. "Česma"      1
3034 G.J. "Žutica"      1
3035 Gehörn      1
3036 gene diversity      1
3037 gene pool      1
3038 General Directorate of Forestry      1
3039 generalized model      1
3040 genetic analysis      1
3041 genetic differentiation      1
3042 genetic diversity and diff erentiation      1
3043 genetic gain      1
3044 genetic origin      1
3045 genetic parameters      1
3046 genetic polymorphism      1
3047 genetic structure      1
3048 genetic test      1
3049 genetic variability      1
3050 genetic variation      1
3051 genetički test polusrodnika      1
3052 genetska analiza      1
3053 genetska diferencijacija      1
3054 genetska dobit      1
3055 godišnji sječivi prihod      1
3056 golosjemenjače      1
3057 gora i planina      1
3058 gorivi materijal      1
3059 gorivost      1
3060 Gorska Hrvatska      1
3061 gljivični patogen      1
3062 gnojidba      1
3063 GFIS      1
3064 gospodarenje šumama      1
3065 gospodarenje šumama i lovištima      1
3066 gospodarska depresija      1
3067 gospodarska inspekcija      1
3068 gospodarska jedinica      1
3069 gospodarska jedinica "Bastajske šume-Krivaja-Klisa      1
3070 gospodarska politika      1
3071 Gospodarska postignuća      1
3072 gospodarska vrijednost šume      1
3073 gospodarske djelatnosti RH      1
3074 gospodarski razredi      1
3075 gradation      1
3076 Gradiaton      1
3077 gradski park      1
3078 granatiranje      1
3079 granica zone totalnog sušenja      1
3080 graničice      1
3081 granična linija      1
3082 gospodarski značaj – učinci      1
3083 gospodarski značaj oštećenih stabala      1
3084 gospodarsko usmjerenje      1
3085 gospodarstvo      1
3086 gorsko područje      1
3087 gorsko reljefno područje      1
3088 Gorsko-kotlinska Hrvatska      1
3089 gospodarene bukve šume      1
3090 geografsko porijeklo      1
3091 geographic information system      1
3092 Geographic Information System.      1
3093 geographic information systems      1
3094 geographic origin      1
3095 Geographical and relief characteristics      1
3096 geographical features      1
3097 geokodiranje      1
3098 geomorfologija      1
3099 geomorphology      1
3100 geosintetici      1
3101 geostatistics      1
3102 geostatistika      1
3103 germinability      1
3104 germinated seed      1
3105 genetska raznolikost i diferencijacija      1
3106 genetska raznolikost.      1
3107 genetska struktura      1
3108 genetska varijabilnost      1
3109 genetski diverzitet      1
3110 genetski parametri      1
3111 genetski polimorfizam      1
3112 genetsko porijeklo      1
3113 genofond      1
3114 genotype × environment interaction      1
3115 geocoding      1
3116 geografske i reljefne značajke      1
3117 GIS (Geografski informacijski sustav)      1
3118 GIS (Geographic Information System)      1
3119 glavna sastojina      1
3120 glavne vrste drveća      1
3121 Global change      1
3122 global climate changes      1
3123 globalizacija      1
3124 globalizacija u Hrvatskoj      1
3125 globalization      1
3126 globalization in Croatia      1
3127 globalna promjena      1
3128 globalne klimatske promjene      1
3129 glodavci      1
3130 morphology      1
3131 morphometric ash leaf analysis      1
3132 morphometric leaf analysis      1
3133 morphometric traits      1
3134 morphometric variability      1
3135 morphometrics of antlers      1
3136 morphometry      1
3137 motor-manual      1
3138 motorna pila      1
3139 motorne pile      1
3140 motorni čistač      1
3141 Mottled Umber Moth      1
3142 moufflon (Ovis ammon L.)      1
3143 moufflon (Ovis ammon musimon Pal.) axis deer (Axis axis Erx.)      1
3144 morfometrija      1
3145 morfometrija rogovlja      1
3146 morfometrijska analiza lista      1
3147 morfometrijska analiza lista jasena      1
3148 morfometrijska varijabilnost      1
3149 morphological analysis      1
3150 morphological features of seedlings      1
3151 morfologija ploda      1
3152 morfologija sadnica      1
3153 morfologija sjemena      1
3154 morfologija tla      1
3155 morfološka obi lježja      1
3156 morfološka raščlamba      1
3157 morfološka svojstva sadnica      1
3158 multivariate analysis      1
3159 multivariate methods      1
3160 multivariatne meto­de      1
3161 multivarijatna analiza      1
3162 muncipality      1
3163 munika      1
3164 munika (Pinus heldreichii Christ)      1
3165 munika u Hercegovini      1
3166 muflon (Ovis ammon L.)      1
3167 muflon (Ovis ammon musimon Pal.)      1
3168 mulberry (Morus alba)      1
3169 mulching flail mower      1
3170 multiclonal cultures      1
3171 Multi-criteria decision analysis      1
3172 multi-criteria decision making      1
3173 multi-dimensional scaling      1
3174 multidimenzionalno skaliranje      1
3175 multidisciplinaran pristup      1
3176 multiklonske kulture      1
3177 Multiple criteria decision making      1
3178 multiple regression analyses      1
3179 modeli procjene volumena      1
3180 modeli rasta      1
3181 modeling      1
3182 monitoring podzemnih i površinskih voda      1
3183 monitoring u šumarstvu.      1
3184 mountain tourisms      1
3185 mountainous areas      1
3186 Mountainous Croatia      1
3187 Mountainous Region of Croatia      1
3188 mountainous relief area      1
3189 Moving average      1
3190 mr. sc.      1
3191 mreža      1
3192 mrtvo drvo      1
3193 Nadzorni odbor      1
3194 naftna kontaminacija      1
3195 nagib      1
3196 nagib terena      1
3197 Na-heksametafosfat      1
3198 Na-hexametaphosphate      1
3199 najbolji srnjaci Hrvatske i svijeta      1
3200 naknada      1
3201 naknada za općekorisne funkcije      1
3202 nalazišta na Papuku unutar parka prirode Papuk      1
3203 nalazište u Zagrebu      1
3204 namnožio      1
3205 nanoindentacija      1
3206 nanoindentation      1
3207 nanotechnology      1
3208 nanotehnologija      1
3209 Na-pirofosfat      1
3210 naplodni sijek      1
3211 Na-pyrophosphate      1
3212 narodna imena životinja.      1
3213 narrow leaved ash (F. angustifolia Vahl)      1
3214 narrowleafed ash      1
3215 Našice      1
3216 National park “Fruška gora”      1
3217 National Park Plitvička Jezera      1
3218 national parks nature parks      1
3219 native deciduous plants      1
3220 natprosječni debljinski prirast      1
3221 Natura2000      1
3222 Natural conditions of life      1
3223 natural drying of stockwood      1
3224 natural enemies      1
3225 natural foci      1
3226 natural heritage      1
3227 natural newgrowth      1
3228 natural reforestation      1
3229 natural reforestation (reestablishment)      1
3230 nature resources      1
3231 navigation      1
3232 nearest neighbor analysis      1
3233 necrosis      1
3234 nedostatak vode      1
3235 nedovoljna osposobljenost i opremljenost gasitelja      1
3236 nedrvni proizvodi i usluge šuma      1
3237 nedrvni šumski proizvodi      1
3238 nedrvni šumski proizvodi i usluge      1
3239 negativna selekcija      1
3240 nekroza      1
3241 nelegalne sječe      1
3242 Nemonetarne usluge šuma      1
3243 Nemozoma      1
3244 nenosivo tlo      1
3245 nepotpuni razvoj      1
3246 neprava srž      1
3247 neprava srž bukve      1
3248 nepravilan klijanac      1
3249 nesreće na radu      1
3250 network      1
3251 Networks      1
3252 neutrofilne šume      1
3253 new host      1
3254 new introduction      1
3255 new localities      1
3256 new locality      1
3257 new record      1
3258 news: capacity planning      1
3259 Nezakonita trgovina drvom      1
3260 N-fixation      1
3261 nisko drvo      1
3262 oak round timber      1
3263 oak seedlings      1
3264 oaks in the Bjelovar County      1
3265 oakwood      1
3266 obalna vegetacija      1
3267 oak (Quercus robur L.)      1
3268 NW Adriatic      1
3269 obična jela (Abies alba Mill.)      1
3270 obična bukva (Fagus sylvatica L)      1
3271 obična bukva (Fagus sylvatica L.)      1
3272 Obična bukva (Fagus sylvaticaL.)      1
3273 obična bukva.      1
3274 njega šume      1
3275 njegovanje      1
3276 nursery germination      1
3277 nursery plant production      1
3278 nursery production      1
3279 nutrient status      1
3280 numeričko bonitiranje      1
3281 numerousness natural new growth and stand age.      1
3282 numerousness/abundance      1
3283 nurse plants      1
3284 nurseries      1
3285 Norway spruce (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
3286 nouctuid moths      1
3287 nourishing      1
3288 obnova vrtova      1
3289 obnovljivi izvori      1
3290 obnova i održavanje      1
3291 obična smreka (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
3292 obična tisa      1
3293 obični bor (Pinus sylvestris L.)      1
3294 Obični bor (Pinus sylvetris L.)      1
3295 obični čempres      1
3296 obični grab      1
3297 oblični broj      1
3298 oblik debla      1
3299 oblik stvarne i normalne distribucije prsnih promjera.      1
3300 oblo drvo      1
3301 obujam stabala      1
3302 obvezatni i dobrovoljni rad lovaca      1
3303 occupational injuries      1
3304 occurrence      1
3305 ocjena općekorisnih funkcija šuma i vrednovanje šuma.      1
3306 ocjena primjenjivosti      1
3307 ocjena stanja      1
3308 ocjena trofeja      1
3309 obnovljivi prirodni resurs      1
3310 obnovljivi prirodni resursi      1
3311 obnovljivi resursi      1
3312 obojenost i zimska retencija lišća      1
3313 obrazovanje kadrova      1
3314 obrana od poplave      1
3315 natural spreading      1
3316 natural stockwood drying      1
3317 naturalizam      1
3318 nature      1
3319 nature conservation      1
3320 nature park      1
3321 Nature Parks      1
3322 nature preservation      1
3323 nabonos      1
3324 Nacionalni park      1
3325 Nacionalni park “Fruška gora”      1
3326 Nacionalni park Kornati      1
3327 Nacionalni park Plitvička jezera      1
3328 nacionalni parkovi      1
3329 način uzgoja      1
3330 nad zor stanja sastojina.      1
3331 nadmorska visina      1
3332 noctuids      1
3333 nomenklaturno-sintaksonomska analiza      1
3334 nominalna gustoća      1
3335 Non wood forest products and services      1
3336 non-bearing soil      1
3337 nonlinear dynamical systems      1
3338 Non-Monetary services from forests      1
3339 nonwood forest function.      1
3340 non-wood forest products      1
3341 nonwood forest products and servised      1
3342 norma ISO 11277.      1
3343 norma vremena      1
3344 mycocoenosis      1
3345 mycoses      1
3346 nasad gumijevca      1
3347 nasljedne osnove      1
3348 natural rege­neration      1
3349 natural regeneration and management.      1
3350 nitrogen accumulation      1
3351 novčana vrijednost drvnih sortimenata      1
3352 novčanice      1
3353 novi domaćin      1
3354 novi ekološki trend      1
3355 novi pristup korištenja podataka      1
3356 novo nalazište      1
3357 novosti: plan kapaciteta      1
3358 novounesena vrsta      1
3359 novoutvrđene vrste      1
3360 NPK fertlizer 7:14:21      1
3361 NPK gnojivo 7:14:21      1
3362 number and size of stomata      1
3363 number of adult roe deer does      1
3364 number of fawns      1
3365 Number of flowers and fruits      1
3366 number of kids      1
3367 number of plants      1
3368 number of root tips      1
3369 number of sprouts on the trunk.      1
3370 number of trees      1
3371 normal models      1
3372 normal seedling      1
3373 normal structure      1
3374 normal wood volume before felling and after felling per hectare      1
3375 Noble Hardwoods      1
3376 Nizinske šume hrasta lužnjaka      1
3377 nizinski brijest      1
3378 normalitet      1
3379 normalna raspodjela stabala      1
3380 normalni poprečni profil      1
3381 normalni volumen prije i poslije sječe      1
3382 normals      1
3383 normativ za biološku reprodukciju i regeneraciju      1
3384 norme vremena      1
3385 norme za čvrsta biogoriva      1
3386 normizacija      1
3387 North America      1
3388 northern Croatia      1
3389 northern Velebit      1
3390 Northwestern Croatia      1
3391 p.o. Zagreb      1
3392 padaline      1
3393 panjača      1
3394 panjača planike      1
3395 panjače      1
3396 Papuk Natural Reserve      1
3397 parametar regresije (b)      1
3398 parameter of regression (b)      1
3399 parametri kalibracijske jednadžbe      1
3400 Parasiten      1
3401 Parasitenkomplex      1
3402 parasitoid      1
3403 parazitoid      1
3404 parazitski kompleks      1
3405 ozljede na stablima      1
3406 ozljede sjekača      1
3407 označavanje      1
3408 otok Plavnik      1
3409 otok Vrgada i vrgadski otočići      1
3410 otopina tla      1
3411 Oteti zaboravu značajnija zbivanja iz naše bogate prošlosti      1
3412 otoci      1
3413 otok Čiovo      1
3414 otok Krk      1
3415 oštećenost krošanja      1
3416 oštećenost stabala      1
3417 osobna računala      1
3418 otpornost      1
3419 otvaranje šuma      1
3420 otvoreni prostor      1
3421 otvoreni sustav      1
3422 otvoreno lovište      1
3423 otvorenost      1
3424 otvorenost šumskim cestama.      1
3425 outbreak      1
3426 ovaries      1
3427 overwintering      1
3428 Ovis ammon musimon      1
3429 ovlasti      1
3430 ownership and property conditions      1
3431 ownership restitution      1
3432 oxidative stress      1
3433 oxygen market      1
3434 ozljede      1
3435 oštećenja      1
3436 oštećenja stabala      1
3437 oštećenje      1
3438 oštećenje iglica      1
3439 oštećenje stabala      1
3440 oštećivanje ponika i pomlatka.      1
3441 oštećivanje sastojine      1
3442 oštećivanje stabala i tla      1
3443 oštećivanje šuma      1
3444 osutost stabala      1
3445 osvjetljavanje      1
3446 Osvrti na izložbu      1
3447 ostvarena proizvodnja      1
3448 ostvareni prirast      1
3449 osutost      1
3450 osutost iglica      1
3451 Osnovna državna karta (ODK)      1
3452 osnovne plohe      1
3453 osnovne vegetacijske jedinice      1
3454 osnovni fond      1
3455 organizacijski ustroj zaštite      1
3456 organization      1
3457 organizacija gašenja      1
3458 organizational protection system      1
3459 or­ganska tvar tla      1
3460 organski ugljik OC      1
3461 Oriental Hornbeam      1
3462 original project method      1
3463 originalna metoda projektiranja      1
3464 ornamental plants trade      1
3465 ornithology      1
3466 ornitologija      1
3467 orografijski pojasi      1
3468 osa listarica      1
3469 Osijek      1
3470 oppenes of forest roads.      1
3471 oprema za pticu grabljivicu      1
3472 oprema za sokolara      1
3473 oprema za trening ptice grabljivice.      1
3474 opseg šumskouzgojnih radova      1
3475 opterećenost olovom      1
3476 opterećenje šumskih ekosustava      1
3477 optimalna mreža šumskih prometnica      1
3478 optimalna otvorenost      1
3479 optimum opennes      1
3480 organic carbon OC      1
3481 one-year-old seedlings      1
3482 opasni otpad      1
3483 općekorisna funkcija šume      1
3484 oplošje korijena      1
3485 oporavak      1
3486 oplodna sječa u grupama      1
3487 oplodna sječe      1
3488 očuvanje staništa      1
3489 odabir scenarija gospodarenja      1
3490 odabrane zemnoalkalijske i alkalijske kovine      1
3491 odlagališni plin      1
3492 odlagalište      1
3493 odlaganje      1
3494 odnos visine i promjera      1
3495 određivanje horizontalne udaljenosti      1
3496 određivanje visine stabla      1
3497 održavanje šumskih cesta      1
3498 održivi razvitak      1
3499 očuvanje genofonda      1
3500 očuvanje nizinskih šuma dogovorenim prostornim planiranjem      1
3501 očuvanje okoliša      1
3502 odsumporavanje      1
3503 odumiranje      1
3504 općekorisne funkcije šuma      1
3505 open strips      1
3506 opening up of forests      1
3507 openings      1
3508 operativno vrijeme      1
3509 ophodnjica      1
3510 oplemenjivanje      1
3511 oplemenjivanje samooplodnjom      1
3512 odziv      1
3513 ograda      1
3514 ogrijevno drvo.      1
3515 okoliš      1
3516 ökologische Faktoren      1
3517 oksidacijski stres      1
3518 old towns and settlements      1
3519 old-field succession      1
3520 oleoptera      1
3521 olive grove      1
3522 Omiš      1
3523 omjer smjese      1
3524 onečišćenje      1
3525 onečišćenje voda      1
3526 Phyllonorycter sp.      1
3527 Phyllonorycter spp.      1
3528 physical and mechanical properties of abonos      1
3529 physical and mechanical properties of recent oak      1
3530 physical strain      1
3531 physics      1
3532 physiological parameters      1
3533 phytocenosis      1
3534 phytocoeno­logical community      1
3535 phytocoenological record      1
3536 phytocoenological units      1
3537 phytocoenology      1
3538 phytocoenology (phytosociology)      1
3539 phytomass      1
3540 phytoplasmas      1
3541 peletizacija sjemena      1
3542 pH-otopina      1
3543 photosynthesis      1
3544 photosynthesis intensity      1
3545 photosynthetic pigments      1
3546 phenophases      1
3547 phenotypic plasticity.      1
3548 phenotypic stability      1
3549 pheromone baited traps      1
3550 pheromone dispenser      1
3551 pheromone trap      1
3552 pheromone traps      1
3553 pheromone-baited trap      1
3554 Pinus kalpensis      1
3555 Pinus pinea L.      1
3556 Pinus pineaL.      1
3557 pinj      1
3558 pioneer species      1
3559 pioneer species.      1
3560 pioneer tree species      1
3561 pioneering species      1
3562 pionirske vrste drveća      1
3563 piravost      1
3564 pisana dokumentacija      1
3565 pilanska prerada drva      1
3566 pi­lanska proizvodnja      1
3567 pilanska sirovina      1
3568 pilanska tehnologija      1
3569 pilanski proizvodi      1
3570 Pilot Project      1
3571 Piljena građa četinjača i listača      1
3572 pine resin production      1
3573 Pinienprozessionspinner      1
3574 Pinija      1
3575 pinija (Pinus pinea)      1
3576 Pinus brutia      1
3577 phytosanitary inspection      1
3578 phytosanitary measures      1
3579 phytosanitary system      1
3580 phytosociology      1
3581 Picea abies      1
3582 Picea abies (L.) Karst.      1
3583 Picea omorica (PANC.) PURK.      1
3584 Picea omorica (PANČ.) PURK      1
3585 Picea omorika      1
3586 Picea sitchensis (Bong.) Carr.      1
3587 piezometar      1
3588 piezometer      1
3589 permanent experiments      1
3590 perpetrator      1
3591 Persian walnut      1
3592 pest      1
3593 pesticid      1
3594 pesticide      1
3595 pests      1
3596 Peter‘s mountain      1
3597 Petrova gora      1
3598 pH – solution      1
3599 pH oborina      1
3600 pH precipitation      1
3601 Ph u pirofosfatu      1
3602 Ph u vodi      1
3603 Ph. D.      1
3604 phaeropsis sapinea      1
3605 Phase I and II      1
3606 Phase II      1
3607 Phase III      1
3608 phenological variability of flowering      1
3609 penjačice      1
3610 People      1
3611 percent share      1
3612 percent share of wood along thickness classes      1
3613 percentage increments of values      1
3614 Percentage of forest cover      1
3615 percentage of moderately to severely damaged trees      1
3616 percentage of the nibbled part of the shoot      1
3617 percentage of wood assortments      1
3618 period      1
3619 perioda      1
3620 periodicitet plodonošenja      1
3621 periodički prijelaz volumena      1
3622 pejsažist      1
3623 pejsažno oblikovanje      1
3624 pedunculate oak (Quercus robur)      1
3625 pedicle      1
3626 pedigree      1
3627 pedofiziografske značajke      1
3628 pedogeneza      1
3629 pedogenezis      1
3630 pedological analyses      1
3631 pedologija      1
3632 pedology      1
3633 pedološke analize      1
3634 pedophysiographic features      1
3635 pedosfera      1
3636 pedosphere      1
3637 pedotransfer function PTF      1
3638 pedotransfer funkcija PTF      1
3639 parent fund      1
3640 park      1
3641 park forest      1
3642 Park oko Dvorca princa Eugena Franje od Savoye i Piemonta u Bilju      1
3643 park oko Šumarskog i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu      1
3644 park prirode      1
3645 park prirode Telašćica      1
3646 Park prirode Učka      1
3647 park šuma      1
3648 park Tašmajdan      1
3649 park-forest Komrčar      1
3650 parkovi      1
3651 park-šuma      1
3652 park-šuma »Komrčar«      1
3653 Park-šume Grada Zagreba      1
3654 Participatory management      1
3655 particle size distribution      1
3656 pasji trn      1
3657 past condition      1
3658 pasture      1
3659 paša      1
3660 Pašarenje      1
3661 pathways      1
3662 patologija      1
3663 Paulownia Siebold et Zucc.      1
3664 payment for forest ecosystem services      1
3665 politički instrumenti      1
3666 pollination      1
3667 pollution      1
3668 položaj centromere      1
3669 Polufinalna i finalna prerada drveta      1
3670 Polufinalni drvni proizvodi      1
3671 polyphagous parasitoids      1
3672 polyphenolic compounds      1
3673 polyphenols      1
3674 poljoprivredna tla      1
3675 poljoprivredne površine      1
3676 poljoprivredno-šumarsko ­gospodarenje      1
3677 Poljski brijest      1
3678 poisoning      1
3679 pomladak mladik      1
3680 pomladna jezgra      1
3681 poljski jasen (Eraxinus angustifolia VahlX hrast lužnjak (Quercus robur L.)      1
3682 poljski jasen—suši tip      1
3683 poljski pokus      1
3684 pomaganje      1
3685 poplavna šuma      1
3686 poplavne zone      1
3687 poprečni i uzdužni polumjer prohodnosti      1
3688 poplars      1
3689 populacija.      1
3690 populacijsko usko grlo      1
3691 poplar clone      1
3692 poplar clone I-214      1
3693 popis biljaka      1
3694 popis stranih vrsta      1
3695 pomotechnical treatments.      1
3696 pomotehnički zahvati.      1
3697 ponašanje požara      1
3698 postotak odgriženog dijela izbojka      1
3699 postotak prirasta      1
3700 postotak prirasta vrijednosti      1
3701 Postotak šumovitosti      1
3702 postotni udjel drvnih sortimenata      1
3703 postotni udjeli krupnog drva po debljinskim klasama      1
3704 posušena stabla      1
3705 poštanske marke      1
3706 posjetitelji      1
3707 poslijediplomski studij      1
3708 poslovanje      1
3709 Poslovna analiza      1
3710 poslovni odnosi      1
3711 posljedice agresije na RH      1
3712 posolica      1
3713 postage stamps      1
3714 postgraduate study      1
3715 post-introductory expansion      1
3716 postojanost drva      1
3717 Populus alba      1
3718 population bottleneck      1
3719 population size      1
3720 population.      1
3721 populations      1
3722 Populationsdichte      1
3723 Populus alba L. i mikropropagacija      1
3724 positioning accuracy      1
3725 posječena drvna masa      1
3726 porodice      1
3727 plantažni uzgoj      1
3728 planting      1
3729 plants      1
3730 plastična folija      1
3731 plastični lijevak      1
3732 plemenite listače      1
3733 Plitvice Lakes      1
3734 Plitvička jezera      1
3735 plod      1
3736 plodnost      1
3737 plodnost tla      1
3738 plodovi      1
3739 plovidba      1
3740 plumate leaves      1
3741 plus stabla      1
3742 poaching      1
3743 početak listanja      1
3744 počinitelj      1
3745 podjela općekorisnih funkcija šuma      1
3746 pokazatelji oštećenosti      1
3747 pokazatelji proizvodnosti      1
3748 pokretna drobilica kamena      1
3749 pokus provenijencija obične bukve      1
3750 pokusna ploha Br gola površina      1
3751 pokusno polje      1
3752 policy instruments      1
3753 polifagni parazitoidi      1
3754 podzemne vode      1
3755 plantaža      1
3756 područje provenijencije      1
3757 plant potential      1
3758 plant species      1
3759 plantation      1
3760 plantation growth      1
3761 plant community      1
3762 plant density      1
3763 plant geographical division      1
3764 plant heights      1
3765 plant list      1
3766 plant breeding      1
3767 pitka voda      1
3768 planovi      1
3769 planovi upravljanja      1
3770 planski sustav      1
3771 place of birth      1
3772 Plains      1
3773 Plan šumskog upravljanja      1
3774 plan upravljanja risom      1
3775 plan uzgajanja šuma      1
3776 planina Tušnica      1
3777 planinski turizam      1
3778 planirana proizvodnja      1
3779 planiranje etata glavnog prihoda      1
3780 planiranje gospodarenja      1
3781 planiranje mreže šumskih cesta      1
3782 planiranje obnove sastojina      1
3783 planiranje šumskih prometnica      1
3784 planned production      1
3785 planned recruitment      1
3786 planned recruitment rate      1
3787 planning      1
3788 planning of forest roads      1
3789 prava tršlja      1
3790 pravila udruge      1
3791 pravilan klijanac      1
3792 pravilnik      1
3793 Požarište      1
3794 Požega mountains      1
3795 Požega valley      1
3796 Požeška kotlina i Požeško gorje      1
3797 PP Papuk      1
3798 pre­brojavanje      1
3799 pre-chilling      1
3800 precipitated water      1
3801 prebornašuma      1
3802 preborne sastojine bukve i jele      1
3803 preborne sastojine jele      1
3804 preborne šume      1
3805 prekogranično      1
3806 prenositelj      1
3807 prerada drveta      1
3808 present conditions of forests      1
3809 present situation and possibilities of cultivation.      1
3810 pretkazivanje vladanja šumskog požara (FBP)      1
3811 pretraživanje Interneta      1
3812 preuzimanje      1
3813 prevencija šumskih požara      1
3814 preventiva      1
3815 preventive measures      1
3816 preventive protection measures      1
3817 preventivne metode zaštite      1
3818 preventivne mjere      1
3819 prevođenje      1
3820 prezimljavanje      1
3821 preživač      1
3822 površina ha      1
3823 površina krošanja      1
3824 površina projekcije krošnje      1
3825 površina s vegetacijskim pokrivačem      1
3826 površinska obrada drva      1
3827 površinska voda      1
3828 površinski kopovi      1
3829 powdery mildew (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.)      1
3830 power plant      1
3831 povratnim križanjem i transgresijom      1
3832 potencijal oporavka      1
3833 potencijalna staništa      1
3834 potkornjaci      1
3835 potrajna proizvodnja sirovina i općekorisnih usluga šuma      1
3836 potrajno gospodarenje šumom      1
3837 pošumljavanje i zaštita      1
3838 pošumljavanje krša      1
3839 povijesni prikaz      1
3840 povijesni razvoj      1
3841 povijest gradacija      1
3842 povijest HŠD-a      1
3843 povijest požara      1
3844 povijest šumarstva      1
3845 potrajnost gospodarenja      1
3846 potrajnost prihoda      1
3847 potrošnja goriva      1
3848 prirodno širenje      1
3849 prirodnogeografske karakteristike      1
3850 prirodnost ("hemeroby ")      1
3851 private entrepreneurship      1
3852 private forest owner expectations      1
3853 prirodni uvjeti življenja      1
3854 prirodni zeoliti      1
3855 prirodno obnavljanje      1
3856 prirodno pomlađivanje      1
3857 prirodno pomlađivanje i gospodarenje.      1
3858 prirodno pomlađivanje.      1
3859 prirodna ognjišta      1
3860 prirodna šuma      1
3861 prirodni neprijatelji      1
3862 prirodni pomladak      1
3863 prirodni poremećaji      1
3864 prirast i kakvoća.      1
3865 Prirast i sječa      1
3866 prirast temeljnice      1
3867 prirašćivanje kvalitete      1
3868 priroda      1
3869 prirodna baština      1
3870 Privlačenje i transport drveta      1
3871 privlačenje.      1
3872 privredne promjene      1
3873 privremena formula za ocjenjivanje rogova srnjaka      1
3874 problemi u procesu promjena      1
3875 process automation      1
3876 procjedne vode      1
3877 procjena      1
3878 procjena biomase      1
3879 procjena opterećenosti poljoprivrednih tala      1
3880 Procjena oštećenosti krošanja      1
3881 Procjena oštećenosti šuma      1
3882 procjena potencijala biomase      1
3883 procjena sastojinskih elemenata      1
3884 procjena udaljenosti      1
3885 procjena vrijednosti šuma      1
3886 procjenjena vrijednost šuma      1
3887 producibility      1
3888 preciznost procjene      1
3889 preciznost.      1
3890 predacija      1
3891 predation      1
3892 predatori      1
3893 predators      1
3894 predmet istraživanja      1
3895 prednji      1
3896 preferability      1
3897 preferabilnost      1
3898 prag rentabilnosti ili točka pokrića.      1
3899 precision      1
3900 price list      1
3901 price of stem wood      1
3902 pridobivanje drva      1
3903 prigušena i prisilna gibanja      1
3904 prijedlog obnove istočnoga dijela      1
3905 prijenosna vitla      1
3906 prilagodba      1
3907 Primarna otvorenost      1
3908 primarna prerada drva      1
3909 Primary Forest Traffic Infrastructure Registry      1
3910 Primary wood conversion      1
3911 prime cost      1
3912 primjena rezolucija H1 i H2      1
3913 pripravnost      1
3914 priprema tla      1
3915 prirasno prihodne tablice      1
3916 prirasno-prihodne tablice      1
3917 primorsko područje Hrvatske      1
3918 principal component analysis      1
3919 priobalno stanovništvo      1
3920 priobalje      1
3921 reviews of the exhibition      1
3922 revitalisation      1
3923 revitalizacija      1
3924 revitalizacija staništa      1
3925 rezanje grana      1
3926 rezervoari uzročnika      1
3927 ribarstvo      1
3928 Richards function      1
3929 Rijeka i okoliš - litološke, reljefne, klimatske, pedološke i vegetacijske osobitosti      1
3930 Rijeka Sava      1
3931 rijeke      1
3932 rijetka sadnja      1
3933 rijetkost u Požeškom gorju      1
3934 Rimljani      1
3935 research activities      1
3936 reservoirs of pathogens      1
3937 resorno istraživanje      1
3938 resources      1
3939 respiracija tla      1
3940 response      1
3941 restitucija vlasništva      1
3942 reparable natural resource      1
3943 reproductive felling      1
3944 Republic of Croatia      1
3945 relict      1
3946 relict indicators      1
3947 remote sensing technologies      1
3948 reliktni indikatori      1
3949 relizirani etat      1
3950 reljef - karte i tumači      1
3951 reljefna uvjetovanost      1
3952 rekultivacija      1
3953 rekultiviranje      1
3954 relative openness      1
3955 register of primary forest traffic infrastructure      1
3956 regresijska analiza      1
3957 regular forest association      1
3958 regular forests      1
3959 regularne šume      1
3960 regulatori razvoja kukaca      1
3961 Regulatory and Institutional Framework; Financial Institutions      1
3962 rehabilitacija.      1
3963 rehabilitation.      1
3964 Rehbock      1
3965 reindtrodukcija      1
3966 reintroduction of chamois      1
3967 regeneration gap      1
3968 reintrodukcija dabra      1
3969 reintrodukcija divokoze      1
3970 Reintroduktion      1
3971 rekonstrukcija šumske ceste      1
3972 recovery.      1
3973 recreation.      1
3974 recultivation      1
3975 red deer hummel      1
3976 red heart formation      1
3977 red oak      1
3978 ree damages      1
3979 reference sample      1
3980 referentni uzorak      1
3981 refugium      1
3982 regeneracija      1
3983 regeneracija tla      1
3984 reforestation and protection      1
3985 reform of higher educational system      1
3986 reforma visokoobrazovnoga sustava      1
3987 radijalni prirast      1
3988 radijalni prirasti      1
3989 radionuklidi      1
3990 radna okolina      1
3991 radne tehnike      1
3992 rainfall      1
3993 rak ariša      1
3994 rak kestenove kore      1
3995 rak kore javora      1
3996 ramet variation      1
3997 rameta      1
3998 ramp (break-over) angle      1
3999 rana i kasna ekotipska forma      1
4000 range      1
4001 rannis defoliaria      1
4002 rare species population’s conservation      1
4003 rarity in Požega mountains      1
4004 računalne simulacije      1
4005 računalni informacijski sustav      1
4006 računalni model CirCon      1
4007 rasadničarstvo      1
4008 raseljavanje domicilnog stanovništva      1
4009 rasplodni fond srna      1
4010 raspon      1
4011 raspon promjera      1
4012 real recruitment rate      1
4013 realised etat      1
4014 realised production      1
4015 recentno drvo      1
4016 reception of wood      1
4017 reconstruction of forest roads      1
4018 record      1
4019 razvoj fitocenoza      1
4020 razvoj i prirast sastojina      1
4021 razvoj i prirast stabala      1
4022 razvoj istraživanja      1
4023 razvoj sastojine      1
4024 razvoj šumarstva      1
4025 Razvojne faze šumskog drveća i zeljastog bilja      1
4026 rast promjera srednjeg stabla      1
4027 rast prsnog promjera stabla i promjera krošnje      1
4028 rasti vitalnost      1
4029 rašeljka      1
4030 rasprostranjenost šuma      1
4031 rast i dimenzije klijanaca (sadnica)      1
4032 razdioba (rajonizacija) šuma Republike Hrvatske      1
4033 razdoblje sušenja      1
4034 razdoblje sušenja.      1
4035 razina meha- niziranosti      1
4036 različiti tipovi sadnica      1
4037 razmaci sadnje      1
4038 razmjena tvari i energije      1
4039 razmjenski razvitak      1
4040 raznodobne šume      1
4041 raznolikost      1
4042 produktivnost srna      1
4043 produljenje požarne sezone      1
4044 profesor šumarstva      1
4045 profil gospodarstvene grane      1
4046 prognose      1
4047 prognosis of dispersal      1
4048 prognoza      1
4049 prognoza širenja      1
4050 prognoze      1
4051 Program aktivnosti      1
4052 program sanacije      1
4053 programatski i operativni zadaci      1
4054 Programme of activities      1
4055 progresija      1
4056 progresivna sukcesija      1
4057 progression      1
4058 progressive sucession      1
4059 proicirana sasto­jina      1
4060 proizvodne funkcije      1
4061 proizvodne linije      1
4062 proizvodni potencijal sastojine      1
4063 proizvodnja biomase      1
4064 proizvodnja drvnih ploča      1
4065 proizvodnja energije      1
4066 proizvodnja i potrošnja šumskih i drvnih proizvoda      1
4067 proizvodnja iverja      1
4068 Proizvodnja izvoz i uvoz piljene građe      1
4069 proizvodnja namještaja      1
4070 proizvodnja piljene građe      1
4071 proizvodnja pluta      1
4072 proizvodnja trgovačkih dobara      1
4073 projection of stand development      1
4074 projekcija razvoja sastojina      1
4075 projektiranje      1
4076 prokopavanje      1
4077 proliferation      1
4078 proljeće i ljeto 2000.      1
4079 prometna vrijednost      1
4080 promidžba potrajnog gospodarenja i biološke raznolikosti      1
4081 promjena flornoga sastava.      1
4082 promjena šumskih staništa      1
4083 promjena vodnih odnosa      1
4084 produkcijski i aku­mu lirani tečajni volumni prirast      1
4085 Production and consumption of forest and wood products      1
4086 Production exports and imports of lumber      1
4087 production functions demand functions      1
4088 production lines      1
4089 Production of marketable goods      1
4090 privatizacija šuma      1
4091 privatna šuma      1
4092 privatne šume      1
4093 privatni šumoposjed      1
4094 promotion of forest management and biodiversity      1
4095 propadanje brijesta      1
4096 propadanje drva      1
4097 Propadanje hrastovih biljaka      1
4098 propadanje i širenje obične jele      1
4099 propadanje stabala      1
4100 propadanje staništa      1
4101 promjer izbojka      1
4102 promjer krošnje izbojka.      1
4103 prophylaxis      1
4104 proportion between height and diameter (h/d)      1
4105 quality class structure      1
4106 quality criteria      1
4107 quality of trees      1
4108 quality of young Pedunculate Oak growth.      1
4109 Quercus pubescens      1
4110 Quercus spp.      1
4111 Quercus virgiliana      1
4112 Quercusspp.      1
4113 querry Očura II      1
4114 questionnaire      1
4115 quick sand      1
4116 quick sands      1
4117 quantity and value yield      1
4118 quarantine pest      1
4119 Querco-Fagetea      1
4120 Querco-Fage­tea      1
4121 Quercus      1
4122 Quercus coccifera      1
4123 Quercus ilex L.      1
4124 putevi unošenja      1
4125 proreda sastojina tvrdih listača      1
4126 prorede      1
4127 prorijede      1
4128 prosječna godišnja količina radova sanacije      1
4129 prosjeke      1
4130 prosjeke na trasama elektroenergetskih objekata      1
4131 prostorna povezanost      1
4132 prostorna valorizacija      1
4133 prostorni plan      1
4134 prostorni raspored klopki      1
4135 prostorno širenje      1
4136 protected area      1
4137 protection . .      1
4138 protection at work      1
4139 protection of nature      1
4140 protupožarna linija      1
4141 protupožarne prosjeke      1
4142 protupožarne prosjeke s elementima puta      1
4143 provenance      1
4144 provenance region      1
4145 provenance test      1
4146 Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.      1
4147 ptice      1
4148 ptice grabljivice      1
4149 ptice kao indikator      1
4150 Pubescens oak      1
4151 pubescent oak      1
4152 public awareness      1
4153 public forest institutes      1
4154 public institutes      1
4155 public opinion      1
4156 Public subsidisation of forestry      1
4157 puhovi      1
4158 Pulp and paper industries      1
4159 provenances      1
4160 protected natural areas      1
4161 protected natural values      1
4162 provisional volume tarff      1
4163 provodno tkivo      1
4164 prozirnost krošnje      1
4165 stanje voda      1
4166 stara sastojina      1
4167 stare sastojine      1
4168 stari gradovi i naselja      1
4169 starost sa­stojine      1
4170 State of German forestry      1
4171 state of nutrition      1
4172 state support to forestry      1
4173 static state of tree      1
4174 statičko stanje stabala      1
4175 statistical models      1
4176 statistički modeli      1
4177 Steering Committee      1
4178 stem      1
4179 stem exclusion phase      1
4180 Steyr tractors      1
4181 stil rukovođenja      1
4182 stohastika      1
4183 stablaste vrbe      1
4184 stabljika      1
4185 staklenički plinovi      1
4186 stand      1
4187 stand age      1
4188 stand damaging      1
4189 stand extraction      1
4190 stand height curve      1
4191 stand parameters assessment      1
4192 stand production potential      1
4193 stand regeneration      1
4194 stabilna sastojina      1
4195 stabilnost      1
4196 srednja vrijednost tjelesnih težina rasplodnih mužjaka i ženki      1
4197 srednjedobna sastojina      1
4198 stabilisation with cement      1
4199 stability      1
4200 stability of stand      1
4201 stabilizacija cementom      1
4202 stabilizacija šumskog tla      1
4203 stone pine seed      1
4204 storage conditions      1
4205 Strahinjščica      1
4206 strain force      1
4207 strana vrsta      1
4208 strange attractor      1
4209 strategies in Hungarian forestry      1
4210 strategija      1
4211 strategija eksploatacije šuma      1
4212 strategija razvoja šumarstva      1
4213 strateški cilj mađarskog šumarstva      1
4214 stratifikacija      1
4215 strawberry tree coppice      1
4216 stream invertebrates      1
4217 stres      1
4218 stress      1
4219 strojevi      1
4220 strojna sječa i izradba      1
4221 structural elements      1
4222 stanište medvjeda      1
4223 stanje njemačkog šumarstva      1
4224 stanje prehrane      1
4225 stanje šuma.      1
4226 stand structure elements      1
4227 standard for the biological reproduction and regeneration      1
4228 standardisation      1
4229 standardisation of time      1
4230 standardizacija      1
4231 standardization      1
4232 stands exclusion      1
4233 Spačvanski šumski bazen      1
4234 Spain      1
4235 spaljena površina      1
4236 spaljivanje biomase      1
4237 span      1
4238 Spanish broom      1
4239 spatial association      1
4240 spatial spread      1
4241 spatial trap design      1
4242 species composition      1
4243 species richness      1
4244 spectrophotometry      1
4245 spektralni odraz      1
4246 spektrofotometrija      1
4247 spermatophytes      1
4248 sortiment length      1
4249 sortimentna i vrijednosna struktura sječivog etata      1
4250 sortimentna metoda pridobivanja drva      1
4251 smolarenje      1
4252 smrdljika      1
4253 Spačva basin      1
4254 Spačva forest      1
4255 South Africa      1
4256 South-East Europe      1
4257 Southern Celtics      1
4258 Southern/Central Europe      1
4259 sovice      1
4260 sowing and planting sessile oaks      1
4261 sowing method      1
4262 sp.      1
4263 space valorization      1
4264 spacing      1
4265 Spacva      1
4266 Srednji prsni promjer      1
4267 srednji vijek      1
4268 srednjo- i dugoročno planiranje      1
4269 Sredozemlje      1
4270 Sredozemni krš      1
4271 sredstva rada      1
4272 srna      1
4273 srna obična      1
4274 srčika      1
4275 Središnja Europa      1
4276 središnji i stražnji kut prohodnosti      1
4277 srednja geometrijska daljina pristupa površini      1
4278 srednja geometrijska udaljenost privlačenja      1
4279 srednja stvarna daljina pristupa površini.      1
4280 srednja stvarna udaljenost privlačenja      1
4281 srednja udaljenost privlačenja      1
4282 srednja udaljenost privlačenja drva      1
4283 spruce bark beetle      1
4284 spruce cultures      1
4285 square whirl.      1
4286 spore gljiva      1
4287 sposobnost i stabilnost tehnološkog procesa      1
4288 spread      1
4289 sprout diameter      1
4290 spiroplasmas      1
4291 spiroplazme      1
4292 Spitzentrophäen      1
4293 spojevi dušika      1
4294 spol fetusa      1
4295 spolni dimorfizam      1
4296 Svjetski uvoz i izvoz drvnih proizvoda      1
4297 svojstva profila tla      1
4298 Swedish method      1
4299 sustavsko-dinamički pristup      1
4300 suša      1
4301 sušci      1
4302 suzbijanje potkornjaka      1
4303 suzbijanje požara      1
4304 sveza Aremonio-Fagion      1
4305 svijest javnosti      1
4306 svila kao kulturološki fenomen      1
4307 svilana      1
4308 svilarenje      1
4309 svjetle pruge      1
4310 sukcesija      1
4311 sukcesija niska proreda      1
4312 sukcesija šumske vegetacije      1
4313 sustainability      1
4314 survival rate      1
4315 sustainable forests management      1
4316 sustainable management.      1
4317 sustav gospodarenja otpadom      1
4318 sustav odvodnje      1
4319 Sustav planiranja      1
4320 sustavi modeliranja požara      1
4321 Sustavi za ocjenu opasnosti od šumskih požara      1
4322 Studija primarnog otvaranja šuma      1
4323 study of forest roads maintenance      1
4324 Study of Primary Forest Opening      1
4325 stupanj oštećenosti      1
4326 stupanj oštećenja      1
4327 subasocijacija      1
4328 subassotiation      1
4329 subfosilno drvo      1
4330 subject of research      1
4331 submontanski i montanski pojas u Hrvatskoj      1
4332 subpopulacije      1
4333 Subsistent production of raw materials and forest influence services      1
4334 substrates      1
4335 success      1
4336 succession      1
4337 successional pathways on abandoned land      1
4338 sud      1
4339 sudjelovanje u upravljanju      1
4340 suha tvar      1
4341 suistainability of revenue      1
4342 studenti      1
4343 students      1
4344 studij rada      1
4345 studij rada i vremena      1
4346 struktura krošanja      1
4347 sunčeva energija      1
4348 superfosfat      1
4349 superphosphate      1
4350 suppressed and forced motions      1
4351 suppression      1
4352 supstitucija      1
4353 supstrati      1
4354 suradnja i povezivanje šumoposjednika      1
4355 surface digging      1
4356 surface runoff      1
4357 survey      1
4358 surveying      1
4359 širenje nakon unašanja      1
4360 širina goda      1
4361 širokolisna zelenika (Phillyrea latifolia L.)      1
4362 šiške      1
4363 školovane biljke      1
4364 školovanje      1
4365 šmrika      1
4366 Španjolska      1
4367 sweetgum stand      1
4368 SWOT analiza      1
4369 syntaxonomic      1
4370 system-dynamic approach      1
4371 sušenje hrasta lužnjaka      1
4372 sušenje šuma      1
4373 štete na divljači      1
4374 štete od divljači      1
4375 štetne sovice      1
4376 štetni insekti      1
4377 štetnici i bolesti drveća      1
4378 štetnik      1
4379 štitasta uš crnike      1
4380 štitaste uši      1
4381 šumarska povijest      1
4382 šuma alepskog bora      1
4383 šuma Haljevo      1
4384 šuma Macelj      1
4385 šuma visokog uzgojnog oblika      1
4386 šuma Žutica      1
4387 šuma. poljoprivreda      1
4388 šumarija      1
4389 šumarska edukacija      1
4390 šumska tla      1
4391 Šumarstvo i šumarska politika      1
4392 šumarstvo.      1
4393 Šume crnike (Quercus ilex L.)      1
4394 šume Kalnika      1
4395 šume posebne namjene      1
4396 šumovitost      1
4397 šumske površine      1
4398 šumska vegetacija Hrvatske      1
4399 šumska vegetacija.      1
4400 šumska voluharica      1
4401 Šumarska škola Karlovac      1
4402 šumarske discipline.      1
4403 šumarske informacije      1
4404 Šumarski fakultet      1
4405 Šumarski list      1
4406 Šumarski muzej Krasno      1
4407 šumarsko poduzeće      1
4408 šumska područja      1
4409 šumska prostirka      1
4410 šumska prostirka.      1
4411 šumska protupožarna cesta      1
4412 šumska sastojina      1
4413 šumska staništa      1
4414 Sequoia sempervirens      1
4415 Sequoiadendron giganteum      1
4416 selection forests      1
4417 selection management      1
4418 selection of management scenarios      1
4419 selection structure and selection menangement      1
4420 selekcionirani klonovi      1
4421 selekcionirano sjeme      1
4422 selektivna proreda      1
4423 selektivna prorjeda      1
4424 selo Gradište      1
4425 Semi-final Wood Products      1
4426 Semi-finished wood products industries      1
4427 seminari i ispiti za ocjenjivače lovačkih trofeja.      1
4428 seminars and examinations for evaluating the hunting trophies.      1
4429 selected plus trees      1
4430 selected seed      1
4431 selection      1
4432 secondary openness      1
4433 secondary succession      1
4434 sections Aigeiros and Tacamahaca      1
4435 seedlings morphology      1
4436 segment ­na regresija      1
4437 segmented regression      1
4438 sekcije Aigeiros i Tacamahaca      1
4439 sekundarna otvorenost      1
4440 sekundarna sukcesija      1
4441 Scots pine      1
4442 Scots pine (Pinus sylvestris L.)      1
4443 Sea Buckthorn      1
4444 sea spray      1
4445 saplings      1
4446 sapwood      1
4447 ritska šuma      1
4448 sawmil­ling production      1
4449 sawmilling products      1
4450 sawmilling raw material      1
4451 sawmilling technology      1
4452 Sawnwood coniferous and hardwood      1
4453 sawnwood production      1
4454 scale insects      1
4455 scalping      1
4456 scenariji razvoja      1
4457 seed areas (districts)      1
4458 seed coat      1
4459 seed coating      1
4460 seed delineation      1
4461 seed dormancy      1
4462 seed felling      1
4463 seed moisture      1
4464 seed morphology      1
4465 seed orchard      1
4466 seed orchards      1
4467 seed physiology      1
4468 seed quality      1
4469 seed variability      1
4470 seed viability      1
4471 seed zones      1
4472 seedling growth and dimensions      1
4473 seedling height      1
4474 seedling heights      1
4475 seedling morphology      1
4476 sadnice      1
4477 sadržaj klorofila      1
4478 safety      1
4479 safety and health in forestry      1
4480 sakupljanje drva      1
4481 salinisation      1
4482 Salix alba clones      1
4483 rutting      1
4484 ruža vjetrova      1
4485 S02 emissions      1
4486 SAD      1
4487 sadašnja sječiva vrijednost sastojine      1
4488 sadašnje stanje i mogućnosti uzgoja.      1
4489 rojenje      1
4490 Romans      1
4491 root      1
4492 sastojina      1
4493 sastojina bukve i jele      1
4494 sastojina izmjere      1
4495 sastojinska struktura      1
4496 satelitska snimka IKONOS      1
4497 satelitske snimke      1
4498 satellite imagery      1
4499 Sava River      1
4500 sawfly      1
4501 Samobor      1
4502 Samoborsko gorje      1
4503 samoprorjeđivanje      1
4504 sample      1
4505 sanacija erodiranog zemljišta      1
4506 sanacija odlagališta      1
4507 sanacija posljedica      1
4508 sanacija.      1
4509 root decay      1
4510 root length      1
4511 root perimeter      1
4512 root system      1
4513 root volume      1
4514 rooting      1
4515 roots      1
4516 rotositnilice      1
4517 rožište      1
4518 RRP soil stabilization material      1
4519 RRP sredstvo za stabilizaciju tla      1
4520 ručno-strojna sječa      1
4521 ruminant      1
4522 rural development      1
4523 ruralni razvoj      1
4524 riper      1
4525 renewable resources      1
4526 renewables      1
4527 ritske šume Baranje      1
4528 rivers      1
4529 rizik od požara      1
4530 road density      1
4531 road network planning      1
4532 rodoslovlje      1
4533 roe deer productivity      1
4534 roedeer      1
4535 rogovi      1
4536 sociogeografske karakteristike      1
4537 socio-geographic group      1
4538 socio-gospodarski aspekti      1
4539 sociological analysis      1
4540 sociološka analiza      1
4541 Slavonia      1
4542 smrekini potkornjaci      1
4543 smrekove kulture      1
4544 smrtnost      1
4545 snaga vlastitih otpora      1
4546 snags      1
4547 Social Broadleaves      1
4548 social characteristics      1
4549 social geographical features. openland      1
4550 so­cijalne karakteristike      1
4551 socijalne listače      1
4552 socijalno-geografska skupina      1
4553 Socio-economic drivers      1
4554 soil disturbance      1
4555 soil erosion      1
4556 soil fertility      1
4557 soil loss      1
4558 Soil Monolith      1
4559 soil morphology      1
4560 soil organic matter      1
4561 soil preparation      1
4562 soil profile properties      1
4563 soil regeneration      1
4564 soil respiration      1
4565 soil stabilisation      1
4566 soil temperature      1
4567 soil texture      1
4568 soil type      1
4569 sokolarska oprema      1
4570 sokolarske tehnike      1
4571 solar energy      1
4572 songbird communities      1
4573 sjeverozapadni Jadran      1
4574 skelet      1
4575 skid road      1
4576 sječivi etat      1
4577 sječka      1
4578 sjekač      1
4579 sjekači      1
4580 sječa i izradba      1
4581 sječa i izradba drva      1
4582 Sječa oštećenih stabala      1
4583 sitni sisavci      1
4584 sitno i malo privatno poduzetništvo      1
4585 sivi ili mali indijski mungos (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
4586 slijevanje niz deblo      1
4587 sliv bujice Suvave      1
4588 sloj grmlja      1
4589 slojnica 98      1
4590 slope      1
4591 Sljeme      1
4592 small and medium enterprises      1
4593 skidding road      1
4594 skider      1
4595 skideri      1
4596 skull      1
4597 skupljanje otpada      1
4598 skidders      1
4599 sladun      1
4600 seasonal severity ratings      1
4601 sessile oak (Quercus petraea L.)      1
4602 Sessile-flowered oak (Quercus petraea Liebl.)      1
4603 sex dimorphism      1
4604 sex of the foetus      1
4605 sezonska ocjena žestina      1
4606 sezonske promjene koncentracija      1
4607 sezonski rast promjera debla      1
4608 Shannon indeks      1
4609 Shannon index      1
4610 shares dieback      1
4611 shelling      1
4612 short rotation.      1
4613 short run (SRMC) and long run marginal costs (LRMC)      1
4614 shrub layer      1
4615 side compensation of large ground loads      1
4616 significant crown damage      1
4617 sigurnost      1
4618 sigurnost i zdravlje u šumarstvu      1
4619 sijanje      1
4620 sile otpora rastu      1
4621 sile rasta      1
4622 silk as a cultural phenomenon      1
4623 silk factory      1
4624 silk pro­duction      1
4625 Silkworm (Bombyx mori)      1
4626 silver fir decline and expansion      1
4627 silver fir; dead tree; utilization; roundwood; timber value      1
4628 silver pine      1
4629 silvicultural methods      1
4630 silvicultural pass and trail      1
4631 silviculture plan      1
4632 silvo-pastoralni sustav      1
4633 Silvopasture      1
4634 site quality      1
4635 site rehabilitation      1
4636 site-class      1
4637 Sinjsko polje      1
4638 sirova svila      1
4639 sisavci      1
4640 site conditions      1
4641 site degradation      1
4642 sinergističke prirode      1
4643 Simulation model      1
4644 simulirana sječa      1
4645 simulacijski model      1
4646 shelterwood cutting system      1
4647 shoots      1
4648 sjeme pinije      1
4649 sjemenka      1
4650 sjemenska plan­taža      1
4651 sjemenska područja (oblasti)      1
4652 sjemenska razdjelba      1
4653 sjemenska zona      1
4654 sjemenske plantaže      1
4655 sjemenjača      1
4656 sjemenjače      1
4657 sjetva i sadnja kitnjaka      1
4658 sjetva žira      1
4659 Sjeverna Amerika      1
4660 sjeverna Hrvatska      1
4661 sjeverni Velebit      1
4662 sjeverni Velebit.      1
4663 sjevernojadransko područje      1
4664 visitors      1
4665 visoka proreda      1
4666 visoka šuma      1
4667 visoke šume      1
4668 Visual Tree Assessment – VTA      1
4669 Višegodišnji prosjek sezonske žestine      1
4670 višekriterijska analiza odlučivanja      1
4671 virusi      1
4672 Viscum album L. ssp. album (bjelogorična bijela imela)      1
4673 Viscum album L. ssp. album (white berried mistletoe)      1
4674 Viscum album ssp. abietis      1
4675 Viscum album ssp. abietis.      1
4676 vitalitet sjemena      1
4677 vitality      1
4678 vitalnost      1
4679 vizualna i digitalna interpretacija      1
4680 vizualno kontrolna metoda – VTA.      1
4681 vjetar      1
4682 vjetrenjače      1
4683 vjetroizvale      1
4684 vjetrolom      1
4685 vjetrozaštita      1
4686 vlaga u sjemenu      1
4687 vlasnička i posjedovna struktura      1
4688 volatile component      1
4689 voles      1
4690 voluharice      1
4691 vodeni beskralješnjaci      1
4692 vodni režim      1
4693 vodoprivreda      1
4694 vo­dotehnički zahvati      1
4695 vođenje      1
4696 vegetacijski pokrov      1
4697 vegetacijski klimaks      1
4698 vegetacija sjeverne Hrvatske      1
4699 vegetacija šljunkovitih riječnih sprudova      1
4700 vegetacije Hrvatske.      1
4701 vegetational map      1
4702 vegetative propagation      1
4703 veličina kontejnera      1
4704 veliki mrazovac      1
4705 Vertex telemeter      1
4706 vegetation cover      1
4707 vegetation of northern Croatia      1
4708 vegetation process in forest      1
4709 visina debla      1
4710 visina grma      1
4711 visina i visinski rast      1
4712 visina izbojka      1
4713 visina stabla      1
4714 visine biljaka      1
4715 visine i promjeri vrata korijena      1
4716 visine sadnica      1
4717 visinska krivulja      1
4718 visinske krivulje      1
4719 visinske krivulje stabala      1
4720 visinski i volumni rast      1
4721 visinski prirast      1
4722 Viburno opuli-Prunetum dasyphyllae      1
4723 Viburnum L.      1
4724 village Gradište      1
4725 vineyard cottage      1
4726 Vinodol      1
4727 Vinodol hinterland      1
4728 Vinodol valley      1
4729 vinodolsko zaleđe      1
4730 virgin forest      1
4731 valuated methods      1
4732 value of wood assortiments      1
4733 vanjska trgovina      1
4734 vapnenac      1
4735 vapnenci      1
4736 validacija metode      1
4737 validation method      1
4738 variability of leaves      1
4739 varijabilnost listova      1
4740 varijabilnost rameta      1
4741 varijabilnost sjemena      1
4742 varijante      1
4743 vatrogasna oprema      1
4744 Vatrogasni operativni centar      1
4745 vector      1
4746 uzroci i posljedice ranjavanja      1
4747 uzroci stradavanja      1
4748 uzroci ugroženosti staništa      1
4749 uzgajivački zahvati      1
4750 uzgoj i zaštita divljači      1
4751 uzgojne mjere.      1
4752 uzgojne prosjeke      1
4753 uzgojne stazice i šljukarice      1
4754 uspjeh pošumljavanja      1
4755 usporedba      1
4756 usporedba vrsta      1
4757 ustrojstvo      1
4758 usufruct      1
4759 usufruct holders      1
4760 UŠP Bjelovar.      1
4761 UŠP Našice      1
4762 UŠP Osijek      1
4763 utilization      1
4764 Utjecaj kanala Dunav-Sava na šumske ekosustave      1
4765 utjecaj ruba sječine i ekspozicije na uspjeh pošumljavanja      1
4766 utjecaj tehničkih zahvata na sušenje hrasta lužnjaka u nizinskim šumama Hrvatske      1
4767 uvjeti čuvanja      1
4768 urod      1
4769 urod bukvice      1
4770 Urus MII skyline yarder      1
4771 Urus MII žičara      1
4772 usable science      1
4773 usable timber      1
4774 usefulness evaluation      1
4775 urban parks      1
4776 Uredba o drvu      1
4777 urednik      1
4778 uređajna inventura šuma      1
4779 uređajni razred      1
4780 uređenje otočića      1
4781 uređenje otočića.      1
4782 unošenje      1
4783 unutarklonska i međuklonska varijabilnost      1
4784 unutarklonska varijabilnost      1
4785 unutarnja sjemenska ljuska      1
4786 uporaba biomase      1
4787 uporabljiva znanost      1
4788 uporabna vrijednost      1
4789 Uprava šuma podružnica Delnice      1
4790 Uprava šuma podružnica Požega      1
4791 uprava šuma Podružnica Senj      1
4792 upravljanje      1
4793 upravljanje ljudskim potencijalima      1
4794 turistička      1
4795 turistički proizvod.      1
4796 wood packaging material      1
4797 Wood Products for Final Use      1
4798 wood protection      1
4799 wood reserve      1
4800 wood residuals      1
4801 wood waste      1
4802 Wooden bord production      1
4803 wooden material for packaging      1
4804 wooden supply      1
4805 woodprocesing      1
4806 Woodworking Employment in forestry and forest industries      1
4807 woody plants      1
4808 work and time study      1
4809 work equipment      1
4810 work study      1
4811 working environment      1
4812 working techniques      1
4813 Worldwide Imports and Exports of Wood Based Products      1
4814 wounds      1
4815 written documentation      1
4816 WWW      1
4817 xerophytic      1
4818 young crop      1
4819 yellow necked mouse      1
4820 Yelow sticky traps      1
4821 vrtložni pravokutnik.      1
4822 War damages      1
4823 young willow growth      1
4824 younger developmental phases of forest      1
4825 začetak organiziranoga šumarstva.      1
4826 Zadar county      1
4827 Zadarska županija      1
4828 zagađenje okoliša      1
4829 zagađenje.      1
4830 Zagreb      1
4831 zamočvarivanje      1
4832 zaobilaženje šumarske struke      1
4833 Zapadna Anatolija      1
4834 zakretni moment na PV traktora      1
4835 zakrivljenost      1
4836 zaliha ugljika Cpool      1
4837 zamatanje plodova      1
4838 zakonske podloge preustrojstva      1
4839 zajednice ptica pjevica      1
4840 zakonodavstvo      1
4841 Zagrebačka županija      1
4842 zajednica hrasta lužnjaka i običnog graba      1
4843 zajednica hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i rastavljenim šašem      1
4844 Zasoljavanje      1
4845 zastrtost      1
4846 zastupljenost vrsta      1
4847 zaposlenost u šumarstvu i šumskim industrijama      1
4848 zapremnina po ha      1
4849 zapremnina srednjeg stabla      1
4850 zaštita kestenovih sastojina      1
4851 zaštita ljudi      1
4852 zaštita na radu      1
4853 zaštita od poplave      1
4854 zaštićena područja prirode      1
4855 zaštićene prirodne vrijednosti      1
4856 zaštićeno područje      1
4857 waste management system      1
4858 water and sea protection      1
4859 water deficit      1
4860 water management      1
4861 water pollution      1
4862 water regime      1
4863 water status      1
4864 water-logging      1
4865 web-based online services      1
4866 weed      1
4867 weeds      1
4868 Weibull distribution.      1
4869 Weibulova funkcija gustoće      1
4870 vrsta oštećenja      1
4871 vrste domaćini      1
4872 vrste karata      1
4873 vrste tvrdog drva      1
4874 vrijednosti parka      1
4875 vrijeme cvatnje      1
4876 volumen korijena      1
4877 volumen rogova      1
4878 volumen sastojine      1
4879 volumne tablice      1
4880 volumni prirast      1
4881 volumno iskorištenje      1
4882 vrba      1
4883 vrednovanje prirodnih resursa      1
4884 vremensko uređivanje      1
4885 vrhunske trofeje      1
4886 vrijednosno iskorištenje      1
4887 vrijednost drva      1
4888 vrijednost lovine      1
4889 vrijednost općekorisnih funkcija      1
4890 volume increment      1
4891 volume model estimation      1
4892 volume tables      1
4893 weight and volume of wood      1
4894 weight and wood volume      1
4895 welfare functions      1
4896 Western Anatolia      1
4897 wetland      1
4898 white alder      1
4899 white ash (F. americana L.)      1
4900 white mistletoe      1
4901 white poplar (Populus alba)      1
4902 white willow (Salix alba)      1
4903 white willow clones      1
4904 whitebark in Hercegovine      1
4905 Whitebark pine      1
4906 Whitebark Pine (Pinus heldreichii Christ)      1
4907 white-berried mistletoe      1
4908 wide planting      1
4909 Wild      1
4910 wild apple      1
4911 wild boar      1
4912 Wild boars      1
4913 Winter chilling      1
4914 winter leaf retention      1
4915 winter moth      1
4916 women in forestry      1
4917 wood and leaf mass      1
4918 Wood as an energent      1
4919 wood assortments      1
4920 wood density      1
4921 wood dust      1
4922 wild pear      1
4923 wildlife      1
4924 Wildverlust      1
4925 Wildzucht und Wildschutz      1
4926 wind      1
4927 windmills      1
4928 učinkovitost tračne pile      1
4929 Učka Nature park      1
4930 udio vode      1
4931 udruge privatnih šumoposjednika      1
4932 udžbenik      1
4933 ugljik      1
4934 ugrožava.      1
4935 troškovi izgradnje      1
4936 troškovi zemljanih radova      1
4937 trovanje      1
4938 tršlja      1
4939 trulež korijena      1
4940 trunk height      1
4941 trunk purity      1
4942 trupci hrasta kitnjaka i bukve      1
4943 Trypodendron      1
4944 tržišni odnosi      1
4945 Ulmus pinnato-ramosa      1
4946 ulov-markiranje-ponovni ulov      1
4947 ultrasonic hypsometer      1
4948 ultrazvučni visinomjer      1
4949 umjetne neuronske mreže      1
4950 umjetni otoci      1
4951 Umweltschutz      1
4952 unapređenje upravljačke prakse      1
4953 uneven- aged management      1
4954 uneven-aged forests      1
4955 unique planning strategy      1
4956 ukupna i obrasla površina      1
4957 ukupni dušik i ugljik      1
4958 ukusna      1
4959 ulaganja      1
4960 trošak po m3      1
4961 trophy value      1
4962 Trendovi      1
4963 Trends      1
4964 tretiranje      1
4965 tretman      1
4966 trgovina drvetom      1
4967 trgovina drvom      1
4968 trgovina kisikom      1
4969 trgovina ukrasnim biljem      1
4970 triangulacija      1
4971 triangulation      1
4972 trofejna struktura      1
4973 trofejna vrijednost      1
4974 trofičke asocijacije      1
4975 trophic associations      1
4976 transormation      1
4977 transplanted plants      1
4978 trend of density decrease      1
4979 tusks      1
4980 tvrde listače      1
4981 tvrdi krpelji      1
4982 two-parameter volume tables      1
4983 type of damage      1
4984 types of maps scales      1
4985 types of planting      1
4986 Überschwemmung      1
4987 Überschwemmungsschutz      1
4988 ublaživanje      1
4989 učešće sušenja      1
4990 učinak      1
4991 učinak na atmosferu      1
4992 učinci      1
4993<