ANALIZA SUSTAVA   
  Obuhvaćeno godišta: 138
  Izdano svezaka: 1057
 stranica:79282
 digitalizirano (GB):12,88
 
Obrađeno članaka:

15300
  Pronađeno autora: 2588
  - od toga u Imeniku: 791
  Pisano o šumara: 727
 
Indeksirano pojmova:

15394080
  Različitih riječi: 1371031
PRIKAZI I PRETRAŽIVANJA
 
str/god   sve  
autori sve  
naslovi sve  
UDK sve  
ključ sve  
šumari sve

                     Z
DIGITALIZIRANA ARHIVA
 
Pregled cijele arhive

Pregled naslovnica

Pregled poleđina

GooSLe pretraživanje
   pretraživanje po punom tekstu
KLJUČNA RIJEČ sort po pojava
1 Skupština      96
2 Hrvatska      39
3 Croatia      32
4 hrast lužnjak      27
5 pedunculate oak      21
6 biomasa      17
7 biomass      13
8 obična bukva      13
9 šumarstvo      13
10 forestry      12
11 Bukva      11
12 common beech      10
13 growth      10
14 obična jela      10
15 rast      10
16 varijabilnost      9
17 alepski bor      9
18 drvna zaliha      9
19 damage      8
20 Abies alba Mill.      8
21 beech      8
22 njega      8
23 harvester      8
24 izoenzimi      8
25 struktura sastojine      8
26 stanište      8
27 zaštita prirode      8
28 stand structure      8
29 silver fir      8
30 prirast      8
31 proizvodnost      7
32 pošumljavanje      7
33 habitat      7
34 Growing stock      7
35 lovište      7
36 florni sastav      7
37 flora      6
38 energija      6
39 dieback      6
40 Baranja      6
41 bukove šume      6
42 biološka raznolikost      6
43 Loranthus europaeus Jacq.      6
44 Lika      6
45 monitoring      6
46 GIS      6
47 gospodarenje      6
48 Hrvatska.      6
49 hunting      6
50 ICP Forests      6
51 podzemna voda      6
52 prirodna obnova      6
53 Slovenia      6
54 Slovenija      6
55 sortimentna struktura      6
56 Quercus robur      6
57 rasadnik      6
58 rasprostranjenost      6
59 struktura      6
60 Šumska vegetacija      6
61 šume      6
62 šuma      6
63 šumski požari      6
64 tlo      6
65 uspijevanje      5
66 Vegetacija Hrvatske      5
67 vibracije      5
68 vibration      5
69 visina      5
70 vrijeme prijelaza      5
71 tending      5
72 šumarska politika      5
73 razvoj      5
74 Quercus robur L.      5
75 provenijencije      5
76 regeneration      5
77 stanje ishrane      5
78 preživljavanje      5
79 privlačenje drva      5
80 productivity      5
81 poljski jasen      5
82 pomlađivanje      5
83 Pinus nigra      5
84 increment      5
85 intenzitet zaraze      5
86 introdukcija      5
87 jela      5
88 klima      5
89 forests      5
90 grmlje      5
91 hrast kitnjak      5
92 nursery      5
93 nizinske šume      5
94 management      5
95 crni bor      5
96 assortment structure      5
97 aklimatizacija      5
98 Abies alba      5
99 density      5
100 divljač      5
101 forest inventory      5
102 forest fires      5
103 forest      5
104 floral composition      4
105 environmental protection      4
106 ergonomics      4
107 ergonomija      4
108 fenologija      4
109 drveće      4
110 distribution      4
111 daljinska istraživanja      4
112 Abies%20alba STYLE="text-decoration:none">Abies alba      4
113 crna joha      4
114 climate      4
115 biodiversity      4
116 Castanea sativa      4
117 Lowland forests      4
118 mikrosateliti      4
119 krš      4
120 Laudonov Gaj      4
121 nature protection      4
122 normala      4
123 muflon      4
124 mortality      4
125 Hrvatske šume d.o.o.      4
126 groundwater      4
127 forest vegetation      4
128 ISPM 15      4
129 invasive species      4
130 pionirske vrste      4
131 održivi razvoj      4
132 opća vitalnost      4
133 oplodna sječa      4
134 ponik      4
135 pomladak      4
136 populacija      4
137 požari      4
138 požar      4
139 preference ratio index      4
140 Spačva      4
141 soil      4
142 sessile oak      4
143 shrubs      4
144 rekreacija      4
145 remote sensing      4
146 privlačenje      4
147 Q. robur L.      4
148 Quercus petraea (Matt.) Liebl.      4
149 sušenje      4
150 šumske ceste      4
151 survival      4
152 sustainable development      4
153 štetnost      4
154 šumski požar      4
155 šumski resursi      4
156 Timberjack 1270B      4
157 Viscum album L.      4
158 visinski rast      4
159 variability      4
160 vegetacija      4
161 Ursus arctos      4
162 trees      4
163 troškovi      4
164 trophy      4
165 zaštita      4
166 zglobni traktor      4
167 zaštita okoliša      3
168 zelena duglazija      3
169 zaštićena područja      3
170 vrt u klaustru      3
171 young growth      3
172 upravljanje šumama      3
173 topola      3
174 transition time      3
175 trofej      3
176 vegetation      3
177 voda      3
178 volume      3
179 volumen      3
180 thinning      3
181 texture      3
182 šumski ekosustavi      3
183 šumsko tlo      3
184 šumski rad      3
185 tekstura      3
186 structure      3
187 sukcesija vegetacije      3
188 šumske prometnice      3
189 šumska biomasa      3
190 štete      3
191 ratne štete      3
192 promjer      3
193 Propadanje šuma      3
194 protected areas      3
195 provenijencija      3
196 protection      3
197 Prunus avium      3
198 Prunus avium L.      3
199 reintrodukcija      3
200 recreation      3
201 Red deer      3
202 reforestation      3
203 ritske šume      3
204 rogovlje      3
205 sanacija      3
206 Sawmilling      3
207 seed      3
208 short rotation crops      3
209 sitni glodavci      3
210 skidder      3
211 smreka      3
212 smeđi medvjed      3
213 sortimentne tablice      3
214 Sphaeropsis sapinea      3
215 primorski bor      3
216 Preborna šuma      3
217 produkcija      3
218 private forests      3
219 preživljenje      3
220 poplar clones      3
221 population dynamics      3
222 Posavina      3
223 poduzetništvo      3
224 Populus nigra      3
225 Populus nigra L.      3
226 potrajnost      3
227 Podravina      3
228 planiranje      3
229 općekorisne funkcije      3
230 odumiranje stabala      3
231 Parčine      3
232 pitomi kesten      3
233 Pilanarstvo      3
234 Phenology      3
235 parkovni objekti      3
236 Internet      3
237 intensity of infestation      3
238 hunters      3
239 humus      3
240 karst      3
241 klimatske promjene      3
242 izmjera šuma      3
243 forest soil      3
244 Gorski kotar      3
245 genetic diversity      3
246 genetska raznolikost      3
247 height growth      3
248 hrast medunac      3
249 mouflon      3
250 mine      3
251 mladi naraštaj      3
252 model      3
253 modeliranje      3
254 mortalitet      3
255 nasljednost      3
256 numerical analysis      3
257 numerička analiza      3
258 Obični orah      3
259 obnova      3
260 obnova šuma      3
261 Lepidoptera      3
262 listinac      3
263 lovstvo      3
264 bukove sječe      3
265 Brižine      3
266 CO2      3
267 Croatian Forests Co. Ltd.      3
268 crown damage      3
269 $glavna skupština      3
270 Aleppo pine      3
271 aerosnimke      3
272 areal      3
273 Biluša      3
274 biljna zajednica      3
275 bioenergy      3
276 Dalmatinska zagora      3
277 debljinski prirast      3
278 četinjače      3
279 Dabar      3
280 Dalmacija      3
281 dinamika populacije      3
282 development      3
283 diameter      3
284 divlja svinja      3
285 ekologija      3
286 efficiency      3
287 feromonske klopke      3
288 Fagus sylvatica      3
289 entrepreneurship      3
290 energy      3
291 ekotipska varijabilnost      3
292 fir      3
293 fire      3
294 Fire Weather Index      3
295 forest cultures      3
296 forest fire      3
297 forest management      3
298 forest management planning      3
299 forest policy      3
300 forest tending      3
301 forest resources      2
302 forest roads      2
303 forest lands      2
304 forest floor      2
305 forest habitat      2
306 forest economics      2
307 forest communities      2
308 fitocenologija      2
309 Festuco drymeiae-Abietetum ass. nova      2
310 fires      2
311 fluvisol      2
312 fitoplazme      2
313 fitoremedijacija      2
314 flammability      2
315 ekosustav      2
316 embryo      2
317 EN 1316-1      2
318 environment      2
319 energy value      2
320 Fagus sylvatica L.      2
321 even-aged beech stands      2
322 Fagus L.      2
323 Fallow deer      2
324 fenološka motrenja      2
325 fenološka opažanja      2
326 fauna      2
327 favourable conservation status      2
328 EUFORGEN      2
329 euroazijski ris      2
330 European beech      2
331 evergreen oak      2
332 Euphorbio palustris-Crataegetum nigrae      2
333 evaluation model      2
334 exposure      2
335 egzote      2
336 eko­nomika šumarstva      2
337 ecology      2
338 ECOLURE      2
339 ecosystem      2
340 Đurđevački pijesci      2
341 EA 300      2
342 drvni ostatak      2
343 Dunav      2
344 dušik      2
345 dužine sortimenata      2
346 Economic development      2
347 distribucija prsnih promjera      2
348 diversity      2
349 DNA      2
350 djelotvornost      2
351 Douglas fir      2
352 dominant height      2
353 dominantna visina      2
354 dendrološka vrijednost      2
355 društveno-gospodar­ski čimbenici      2
356 Drava      2
357 drvenaste egzote      2
358 drvni sortimenti      2
359 drying period      2
360 Dryocosmus kuriphilus      2
361 dendroklimatologija      2
362 dendrokronološka analiza      2
363 dendrological value      2
364 deposition      2
365 Dinaric mountains      2
366 Dinaridi      2
367 Diptera: Cecidomyiidae      2
368 disjunktan      2
369 digital photogrammetry      2
370 digitalna fotogrametrija      2
371 digitalni model terena      2
372 digitalni ortofoto      2
373 digitalni ortofoto (DOF)      2
374 Čorkova uvala      2
375 Cupressus sempervirens      2
376 Danube      2
377 Dalmatia      2
378 damages      2
379 defoliation      2
380 debljina kore      2
381 decision support systems      2
382 dendroclimatology      2
383 dendroflora      2
384 biological diversity      2
385 biljne zajednice      2
386 ass. Hyperico grisebachii-Piceetum abietis (Bertović 1975) nom. nov. hoc loco      2
387 bijeli grab      2
388 biljka      2
389 beech felling      2
390 basic stocks of the games      2
391 benediktinski samostan      2
392 beta-distribucija      2
393 beta-function      2
394 Bieger      2
395 bijela imela      2
396 arenosol      2
397 as. Abieti-Fagetum “pannonicum” s. l.      2
398 antivibracijske rukavice      2
399 anti-vibration gloves      2
400 antler      2
401 Anthyllis barba-jovis      2
402 anketa      2
403 area      2
404 bark thickness      2
405 basal area      2
406 Bacillus thuringiensis      2
407 Balkan      2
408 aggression on the RC      2
409 agresija na RH      2
410 AHP      2
411 A. glutinosa      2
412 A. rubra      2
413 Abieti-Fagetum      2
414 adaptability      2
415 adaptabilnost      2
416 adaptirani poljoprivredni traktori      2
417 aerial photographs      2
418 afforestation      2
419 alepski bor (Pinus halepensis)      2
420 analitički prikaz florističkog sastava      2
421 Alno-Quercion roboris      2
422 and hunting management      2
423 Alnus subcordata      2
424 alpine watershed      2
425 alpski sliv      2
426 "Hrvatske šume"      2
427 "Osmocote Mini"      2
428 "Osmocote Sierrablen"      2
429 Betula%20pendula STYLE="text-decoration:none">Betula pendula      2
430 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      2
431 Cephalanthero%20longifoliae-Fagetum STYLE="text-decoration:none">Cephalanthero longifoliae-Fagetum      2
432 Fagion%20sylvaticae STYLE="text-decoration:none">Fagion sylvaticae      2
433 Ips%20cembrae STYLE="text-decoration:none">Ips cembrae      2
434 Ips%20typographus STYLE="text-decoration:none">Ips typographus      2
435 Juniperus%20excelsa STYLE="text-decoration:none">Juniperus excelsa      2
436 Lymantria%20dispar STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      2
437 Lynx%20lynx STYLE="text-decoration:none">Lynx lynx      2
438 Picea%20abies STYLE="text-decoration:none">Picea abies      2
439 Pityokteines STYLE="text-decoration:none">Pityokteines      2
440 Quercus%20robur STYLE="text-decoration:none">Quercus robur      2
441 Abies albaMill.      2
442 Hemerocallis STYLE="text-decoration:none">Hemerocallis      2
443 Ulmus%20minor STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor      2
444 Viscum%20album STYLE="text-decoration:none">Viscum album      2
445 0 m      2
446 abonos      2
447 STYLE="text-decoration:none">Acanthocinus reticulatus      2
448 Acari      2
449 acorn      2
450 Crown condition assessment      2
451 crvenica      2
452 Cultivar      2
453 culture      2
454 Croatian Forests Co.Ltd.      2
455 Crni bor (Pinus nigra)      2
456 crni jasen      2
457 Crni Lug      2
458 Crni orah      2
459 crnika      2
460 crnogorične i bjelogorične vrste — taksoni      2
461 correlation      2
462 crna topola      2
463 Clerodendrum      2
464 common ash      2
465 Cornus      2
466 Crataegus nigra      2
467 creativity      2
468 Community Plant Variety Office (CPVO)      2
469 Corylopsis      2
470 common beech (Fagus sylvatica L.)      2
471 concrete and theoretical distribution      2
472 cikličke snimke      2
473 Chrysomelidae      2
474 CIC      2
475 Chimonanthus      2
476 CNS 2000      2
477 Brandt      2
478 bonitet      2
479 Bjelovarska Bilogora      2
480 black alder      2
481 black walnut      2
482 biološko-ekološka valorizacija      2
483 biometrical parameters      2
484 brown bear      2
485 Bursaphelenchus spp.      2
486 broj lanadi      2
487 biomass production      2
488 brojnost      2
489 brucijski bor      2
490 brijest      2
491 Carpinus L.      2
492 Castor fiber L.      2
493 Catalpa      2
494 Ceanothus      2
495 changes      2
496 burned area      2
497 Carex pilosa      2
498 Carici elongatae-Alnetum glutinosae      2
499 Callicarpa      2
500 Cameraria ohridella      2
501 Campsis      2
502 Canadian experts report      2
503 lovstvo i lovno gospodarenje      2
504 lovni trupčići      2
505 Logging      2
506 Lekenik      2
507 Liocourtova distribucija      2
508 lizimetri      2
509 Leptoglossus occidentalis      2
510 Lespedeza      2
511 licenciranje      2
512 licensing      2
513 LiDAR      2
514 limit values      2
515 kultura      2
516 kulture kratkih ophodnji      2
517 kukac      2
518 kvaliteta      2
519 kvaliteta sadnica      2
520 krupnoća žira      2
521 kriging      2
522 Krasno      2
523 Krapinsko-zagorska županija      2
524 kreativnost      2
525 Komrčar      2
526 Koelreuteria      2
527 Kopački rit      2
528 korelacijska veza      2
529 Milan Knežević      2
530 Milan Stribrny      2
531 Metcalfa pruinosa      2
532 mikroklima      2
533 microsatellites      2
534 market      2
535 Mediterranean      2
536 microclimate      2
537 Međimurje      2
538 meteorološki indeks požara      2
539 Lisičine Arboretum      2
540 Lonicera      2
541 light      2
542 lowland forest ecosystems      2
543 Luzulo-Fagetum sylvaticae      2
544 Lymantria dispar      2
545 Maceljsko gorje      2
546 Lynx lynx      2
547 ljetna suša      2
548 makedonski hrast      2
549 management of      2
550 management plan      2
551 Maksimir Park      2
552 maslinik      2
553 Obedska Bara      2
554 obični jasen      2
555 obrast      2
556 obnovljivi izvori energije      2
557 ocjenjivanje prikladnosti      2
558 normal model      2
559 nizinski šumski ekosustavi      2
560 nizinsko područje      2
561 nizina      2
562 nutritional status      2
563 njega šuma      2
564 Oak downy      2
565 obična smreka      2
566 nova nalazišta      2
567 nitrogen      2
568 narrow-leaved ash      2
569 natural regeneration      2
570 Noctuidae      2
571 natural resources      2
572 nadzor      2
573 mtDNA      2
574 Mura      2
575 model vrednovanja      2
576 Myrto-Quercetum ilicis      2
577 multiple-use fo­restry      2
578 mladik      2
579 mjere asimetrije      2
580 mistletoe      2
581 Mosor      2
582 Monochamus galloprovincialis      2
583 hrast lužnjak (Quercus robur L.)      2
584 hrast crnika (Quercus ilex)      2
585 hosts      2
586 HTRS96/TM      2
587 Hrvatska norma HRN EN 1316-1:1999      2
588 hrastov ponik      2
589 historical value      2
590 hidrološka uloga      2
591 Histiostoma piceae      2
592 horticul­tural value      2
593 hortikulturna vrijednost      2
594 height increment      2
595 height      2
596 Hamamelis      2
597 Hibiscus      2
598 gypsy moth      2
599 habitat type      2
600 health      2
601 florni elementi      2
602 GRASS GIS      2
603 growth and increment      2
604 gubar      2
605 gustoća drva      2
606 gustoća populacije      2
607 granične vrijednosti      2
608 Game      2
609 game breeding enclosure Kunjevci      2
610 Gospodarski razvitak      2
611 gljiva      2
612 forest value      2
613 forestry biomass      2
614 forestry operation      2
615 fotosinteza      2
616 Fraxino orni-Quercetum ilicis      2
617 Fraxinus angustifolia      2
618 Fraxinus angustifolia Vahl      2
619 Fraxinus excelsior      2
620 Fraxinus L.      2
621 Forsythia      2
622 fosfor      2
623 fotointerpretacijski ključ      2
624 Galio odorati-Fagetum sylvaticae      2
625 GC      2
626 GC/MS      2
627 FSC logo      2
628 fuel types      2
629 fungus      2
630 klijavost      2
631 klonovi bijele vrbe      2
632 klonovi topola      2
633 kljove      2
634 koljik      2
635 koncepcija      2
636 Kalnik      2
637 katastar vodnih potencijala      2
638 jednodobne bukove sastojine      2
639 Jasminum      2
640 Jelen obični      2
641 Joinery and Cabinet making      2
642 Josip Ettinger      2
643 Juglans L.      2
644 istacio-Juniperetum phoeniceae      2
645 izloženost      2
646 Istra      2
647 Italian oak      2
648 izvoditelji šumskih radova      2
649 izlučivanje sastojina      2
650 izvješće eksperata iz Kanade      2
651 Japage      2
652 Hungavit      2
653 hunting district      2
654 Hymenoptera      2
655 Hymenoptera: Platygastridae      2
656 Hvar      2
657 hydrological role      2
658 humofluvisol      2
659 imela      2
660 imovna općina      2
661 II-G-10      2
662 II-G-20      2
663 Indigofera      2
664 insect pests      2
665 indicators      2
666 in utero      2
667 infestation      2
668 inflammability and combustibility of fuel types      2
669 innovations in forestry      2
670 Innovativeness      2
671 inovacije u šumarstvu      2
672 inovativnost      2
673 insect      2
674 infracrvene kolorne (ICK) aerosnimke      2
675 inventura šuma      2
676 invazivna vrsta      2
677 invazivne vrste      2
678 introduction      2
679 ispitivanje      2
680 iskorištenje      2
681 iskorištavanje šuma      2
682 Ips typographus      2
683 oštećenost      2
684 otok Mljet      2
685 obnova sastojina      2
686 Parkovi prirode      2
687 Peduncled Oak      2
688 Peduncled oak (Quercus robur L.)      2
689 PBR (Plant Breeder’s Right)      2
690 PCA      2
691 pedunculate oak (Quercus robur L.)      2
692 PEEN      2
693 pellets      2
694 Pelješac      2
695 perivoj Ma­ksimir      2
696 Pinus nigra subsp. dalmatica      2
697 Pinus pinea      2
698 Pinus halepensis      2
699 Pinus heldreichii      2
700 Pinus heldreichii (Christ)      2
701 Pityokteines spinidens      2
702 Pinus sylvestris L.      2
703 Phyllonorycter issiki      2
704 Phyllonorycter issikii      2
705 Phyllonorycter robiniella      2
706 phosphorus      2
707 photointerpretation key      2
708 peleti      2
709 Phytophthora      2
710 phytoremediation      2
711 Parectopa robinella      2
712 Parectopa robiniella      2
713 oplodne sječe      2
714 osnovni fondovi divljači      2
715 Oštrica      2
716 P. curvidens      2
717 P. deltoides      2
718 P. densiflora Sieb. et Zucc.      2
719 P. nigra Arnold      2
720 P. thunbergiana Franco      2
721 P. vorontzowi      2
722 P. x euramericana      2
723 Ostryo-Abietetum      2
724 oštećenost šuma      2
725 otpad      2
726 očuvanje prirode      2
727 odstrel      2
728 odstrjel      2
729 Obolodiplosis robiniae      2
730 oborine      2
731 onečišćenje zraka      2
732 Osmocote Exact Standard      2
733 Osmocote Exact Standard 5–6M      2
734 osnova gospodarenja      2
735 opožarena površina      2
736 organizacija      2
737 plant      2
738 Plant Patent Act      2
739 podrivanje tla      2
740 Pistacio lentisci-Juniperetum phoeniceae      2
741 Planning system      2
742 planirani prirast      2
743 Podunavlje – Podravlje      2
744 pokazatelj      2
745 Portugal      2
746 potrajno gospodarenje      2
747 površina      2
748 Populus L.      2
749 Populus alba L.      2
750 postotak drvnih sortimenata      2
751 Poplava      2
752 Populetalia albae      2
753 Populus      2
754 poplar      2
755 Pohorje      2
756 prirodni resursi      2
757 prirodno sušenje prostornog drva      2
758 produkcija biomase      2
759 požar krošnji      2
760 PowerCem      2
761 pravoužitnici      2
762 precipitation      2
763 prašuma      2
764 povijesna vrijednost      2
765 povoljan status očuvanja      2
766 površinsko otjecanje      2
767 prijedlog uređenja      2
768 spinosad      2
769 srednji promjer      2
770 srneća divljač      2
771 srnjak      2
772 spolni indeks      2
773 srednja visina      2
774 stabilizacija tla      2
775 stanje u prošlosti      2
776 stabilnost sastojine      2
777 socio-economic factors      2
778 Sophora      2
779 Spačvanski bazen      2
780 slatka voda      2
781 Slavonija      2
782 sjeverozapadna Hrvatska      2
783 skidding      2
784 sinekološko-vegetacijska istraživanja      2
785 sample plots      2
786 sitkanska smreka      2
787 Sječa šuma      2
788 sjeme      2
789 sintaksonomija      2
790 sintaksonomska analiza      2
791 simulacija      2
792 simulation      2
793 seedling quality      2
794 seedlings      2
795 selection forest      2
796 sapling      2
797 Seasonal Severity Rating      2
798 secondary forest roads      2
799 Sezonska procjena žestine požara      2
800 sekundarne šumske prometnice      2
801 shelterwood cutting      2
802 semivariogram.      2
803 Senjska Draga      2
804 selective thinning      2
805 selekcija      2
806 Salix L.      2
807 Sarcococca      2
808 Ruscus hypoglossum      2
809 sadašnje stanje šuma      2
810 sadni materijal      2
811 sadnica      2
812 riparian forests      2
813 resursi      2
814 Robinia L.      2
815 Robinia pseudoacacia L.      2
816 Rock partridge      2
817 roe deer      2
818 root collar diameter      2
819 recovery time      2
820 razvojni stadiji      2
821 reintroduction      2
822 refugijalno      2
823 relativna otvorenost      2
824 reliktna      2
825 renewable energy sources      2
826 Republika Hrvatska      2
827 Prunus L.      2
828 promjene      2
829 provenance trial      2
830 promjer krošnje      2
831 proreda      2
832 primjerne plohe      2
833 Preborno gospodarenje      2
834 production      2
835 promjer vrata korijena      2
836 Quercus L.      2
837 rasadnička proizvodnja      2
838 rast i prirast      2
839 RAPD      2
840 prsni promjer      2
841 Pruno-Fraxinetum      2
842 Punica      2
843 Q. cerris L.      2
844 Q. frainetto Ten.      2
845 Q. pubescens Willd.      2
846 quality      2
847 Rab      2
848 sweet chestnut      2
849 suzbijanje      2
850 svjetlo      2
851 syntaxonomy      2
852 šumarska profesija      2
853 šumske protupožarne ceste      2
854 šumske kulture      2
855 šumska zajednica      2
856 šumska zemljišta      2
857 šumska taksa      2
858 small rodents      2
859 strojna sječa      2
860 Sustainable forest management      2
861 Sustavi za podršku u odlučivanju      2
862 Sus scrofa      2
863 suitability evaluation      2
864 struktura vegetacije      2
865 strukturni elementi      2
866 Stolarstvo      2
867 tercijarna      2
868 šumski radovi      2
869 Taxus baccata L.      2
870 TE Plomin 2      2
871 šumski genetski resursi      2
872 šumske zajednice      2
873 težina i volumen drva      2
874 težina i volumen lišća      2
875 temeljnica      2
876 testing      2
877 Tijat      2
878 Tilia spp.      2
879 Thurn-Taxis.      2
880 timber volume      2
881 Timberjack 1070      2
882 time of flowering      2
883 time series      2
884 tip staništa      2
885 tipovi goriva      2
886 Thaumetopoea pityocampa      2
887 virus      2
888 višekori­sničko šumarstvo      2
889 vrijednost šuma      2
890 vremenske serije      2
891 volumen krupnoga drva      2
892 weight and foliage volume      2
893 WinRhizo      2
894 vegetacijski kvocijent      2
895 vegetation quotient      2
896 vegetation structure      2
897 vegetacijska karta      2
898 Uzorak      2
899 Vaclav L. Anderle      2
900 valorisation      2
901 valorizacija      2
902 Viscum album L. ssp. abietis (Wiesb.) Abrom.      2
903 višekriterijsko odlučivanje      2
904 višestruka regresijska analiza      2
905 treatment      2
906 trend opadanja gustoće drva      2
907 tržište      2
908 transformacija      2
909 Transport      2
910 Trade Mark      2
911 Tomicus destruens      2
912 traktori      2
913 Tischeria ekebladella      2
914 uređivanje      2
915 uređivanje šuma      2
916 UPGMA      2
917 UPOV      2
918 uzgajalište divljači Kunjevci      2
919 trophy assessment      2
920 Tropical rain forests      2
921 Tropske kišne šume      2
922 učinkovitost      2
923 Ulmus minor Mill. sensu latissimo      2
924 ugroženost      2
925 Unmixed regular beech forest      2
926 Zagreb Zoo Garden      2
927 yield      2
928 yield tables      2
929 zajednice hrasta lužnjaka      2
930 zakonska regulativa      2
931 yellow mistletoe      2
932 wild game      2
933 war loses      2
934 zametak      2
935 zaštita drva      2
936 zapaljivost      2
937 zapaljivost i gorivost šumskih goriva      2
938 zaraza      2
939 Zavižan      2
940 zdravlje      2
941 vrijeme cvjetanja      2
942 zdravstveno stanje      2
943 Žumberak      2
944 žuta imela      2
945 značajna oštećenost      2
946 zoniranje      2
947 Zoološki vrt grada Zagreba      2
948 Zračno onečišćenje      1
949 zrakoplovi      1
950 zrelost      1
951 zvjerokradstvo      1
952 žene u šumarstvu      1
953 ženka      1
954 ženski gametofit      1
955 žičara      1
956 žičare dizalice      1
957 žir      1
958 živi pijesak      1
959 životni oblik      1
960 značajna oštećenost krošanja      1
961 znanstveni i stručni pisac      1
962 znanstvenoistraživački rad      1
963 zonation      1
964 zone i jedinice (rajoni)      1
965 zones and units (regions)      1
966 zoning      1
967 žuto tijelo      1
968 žutogrli šumski miš      1
969 županije      1
970 županijski nadšumar      1
971 zec      1
972 zimotrenost      1
973 zimska retencija lišća      1
974 zimzelena      1
975 zlatni rez      1
976 zaštita . .      1
977 zaštita divljeg kestena      1
978 zaštita prirode i okoliša      1
979 zaštita šuma      1
980 zaštita šuma od požara      1
981 zaštita voda i mora      1
982 zaštite popu­lacija rijetkih vrsta      1
983 zatezna sila      1
984 zdravlje i sigurnost      1
985 zdravstveni turizam      1
986 zbirka      1
987 zbroj efektivnih temperatura      1
988 Zelena potkova grada Zagreba      1
989 zeljanice      1
990 zemlja u tranziciji      1
991 Zasoljavanje      1
992 zastrtost      1
993 zastupljenost vrsta      1
994 zaposlenost u šumarstvu i šumskim industrijama      1
995 zapremnina po ha      1
996 zapremnina srednjeg stabla      1
997 zaštita kestenovih sastojina      1
998 zaštita ljudi      1
999 zaštita na radu      1
1000 zaštita od poplave      1
1001 zamočvarivanje      1
1002 zaobilaženje šumarske struke      1
1003 zaštićene prirodne vrijednosti      1
1004 waste management system      1
1005 water and sea protection      1
1006 water management      1
1007 water pollution      1
1008 water regime      1
1009 water status      1
1010 water-logging      1
1011 weed      1
1012 weeds      1
1013 Weibull distribution.      1
1014 Weibulova funkcija gustoće      1
1015 wild pear      1
1016 wildlife      1
1017 Wildverlust      1
1018 Wildzucht und Wildschutz      1
1019 wind      1
1020 windmills      1
1021 yellow necked mouse      1
1022 vrtložni pravokutnik.      1
1023 War damages      1
1024 zakonske podloge preustrojstva      1
1025 zakorjenjivanje      1
1026 zakretni moment na PV traktora      1
1027 zakrivljenost      1
1028 zaliha ugljika Cpool      1
1029 zajednice ptica pjevica      1
1030 zakonodavstvo      1
1031 young crop      1
1032 Zagrebačka županija      1
1033 zajednica hrasta lužnjaka i običnog graba      1
1034 zajednica hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i rastavljenim šašem      1
1035 young willow growth      1
1036 younger developmental phases of forest      1
1037 začetak organiziranoga šumarstva.      1
1038 zagađenje okoliša      1
1039 zagađenje.      1
1040 Zagreb      1
1041 unošenje      1
1042 unutarnja sjemenska ljuska      1
1043 unutarpopulacijska i međupopulacijska varijabilnost      1
1044 ukupna i obrasla površina      1
1045 ukupni dušik i ugljik      1
1046 ukusna      1
1047 ulaganja      1
1048 Ulmus pinnato-ramosa      1
1049 ulov-markiranje-ponovni ulov      1
1050 ultrasonic hypsometer      1
1051 ultrazvučni visinomjer      1
1052 umjetne neuronske mreže      1
1053 umjetni otoci      1
1054 Umweltschutz      1
1055 uneven- aged management      1
1056 uneven-aged forests      1
1057 unique planning strategy      1
1058 učinkovitost tračne pile      1
1059 Učka Nature park      1
1060 udruge privatnih šumoposjednika      1
1061 udžbenik      1
1062 ugljik      1
1063 ugrožava.      1
1064 trošak po m3      1
1065 troškovi izgradnje      1
1066 troškovi zemljanih radova      1
1067 trovanje      1
1068 tršlja      1
1069 trulež korijena      1
1070 trunk height      1
1071 trunk purity      1
1072 trupci hrasta kitnjaka i bukve      1
1073 Trypodendron      1
1074 tržišni odnosi      1
1075 uzgajivački zahvati      1
1076 uzgoj i zaštita divljači      1
1077 uzgojne mjere.      1
1078 uzgojne prosjeke      1
1079 uzgojne stazice i šljukarice      1
1080 usable science      1
1081 usable timber      1
1082 usefulness evaluation      1
1083 usporedba      1
1084 usporedba vrsta      1
1085 ustrojstvo      1
1086 usufruct      1
1087 usufruct holders      1
1088 UŠP Bjelovar.      1
1089 UŠP Našice      1
1090 UŠP Osijek      1
1091 utilization      1
1092 Utjecaj kanala Dunav-Sava na šumske ekosustave      1
1093 utjecaj ruba sječine i ekspozicije na uspjeh pošumljavanja      1
1094 utjecaj tehničkih zahvata na sušenje hrasta lužnjaka u nizinskim šumama Hrvatske      1
1095 uvjeti čuvanja      1
1096 Uprava šuma podružnica Delnice      1
1097 Uprava šuma podružnica Požega      1
1098 uprava šuma Podružnica Senj      1
1099 upravljanje      1
1100 upravljanje ljudskim potencijalima      1
1101 upravljanje rizicima      1
1102 uporaba biomase      1
1103 uporabljiva znanost      1
1104 uporabna vrijednost      1
1105 urod      1
1106 trend of density decrease      1
1107 Uredba o drvu      1
1108 urednik      1
1109 uređajna inventura šuma      1
1110 uređajni razred      1
1111 uređenje otočića      1
1112 uređenje otočića.      1
1113 Tisućljetna izložba Ugarskog kraljevstva 1896.      1
1114 Tjelesna težina lanadi na leglu      1
1115 tjelesne težine      1
1116 točka pokrića.      1
1117 točnost klasifikacije      1
1118 tokovi ugljika      1
1119 topole      1
1120 total and stocked area      1
1121 total forest reserve      1
1122 total nitrogen and carbon      1
1123 tourism      1
1124 tourist      1
1125 town of Omiš      1
1126 Trachyandesite      1
1127 tractor PTO torque      1
1128 traktori Steyr      1
1129 Transboundary      1
1130 toplinski tretman (HT)      1
1131 tradicijska arhitektura      1
1132 traditional architecture      1
1133 trahiandeziti      1
1134 trajanje razvojnih stadija      1
1135 trajni pokusi      1
1136 trajni rast      1
1137 trap tree      1
1138 trave      1
1139 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">trčka Perdix perdix L.      1
1140 transformation      1
1141 transformiranje      1
1142 transormation      1
1143 transplanted plants      1
1144 turistička      1
1145 turizam      1
1146 Turkey      1
1147 Turska      1
1148 tusks      1
1149 tvrde listače      1
1150 two-parameter volume tables      1
1151 types of maps scales      1
1152 types of planting      1
1153 Überschwemmung      1
1154 Überschwemmungsschutz      1
1155 ublaživanje      1
1156 učešće sušenja      1
1157 učinak      1
1158 učinak na atmosferu      1
1159 učinci      1
1160 učinci privlačenja drva      1
1161 učinci prorjede      1
1162 učinci uzgojnih mjera      1
1163 Trendovi      1
1164 Trends      1
1165 tretiranje      1
1166 tretman      1
1167 trgovina drvetom      1
1168 trgovina drvom      1
1169 trgovina kisikom      1
1170 trgovina ukrasnim biljem      1
1171 triangulacija      1
1172 triangulation      1
1173 tree analysis      1
1174 tree damage      1
1175 tree damages      1
1176 tree decline      1
1177 tree stem diameter changes      1
1178 tree-crown area      1
1179 trofejna struktura      1
1180 trofičke asocijacije      1
1181 trophic associations      1
1182 vizualna i digitalna interpretacija      1
1183 vjetar      1
1184 vjetrenjače      1
1185 vjetroizvale      1
1186 vjetrolom      1
1187 vjetrozaštita      1
1188 vlaga u sjemenu      1
1189 vlasnička i posjedovna struktura      1
1190 Viscum album L. ssp. album (bjelogorična bijela imela)      1
1191 Viscum album L. ssp. album (white berried mistletoe)      1
1192 Viscum album ssp. abietis      1
1193 Viscum album ssp. abietis.      1
1194 visiting      1
1195 visoka proreda      1
1196 visoka šuma      1
1197 visoke šume      1
1198 Višegodišnji prosjek sezonske žestine      1
1199 visina debla      1
1200 visina grma      1
1201 visina i visinski rast      1
1202 visina izbojka      1
1203 visina stabla      1
1204 visine biljaka      1
1205 visine i promjeri vrata korijena      1
1206 visine sadnica      1
1207 visinska krivulja      1
1208 visinske krivulje stabala      1
1209 visinski i volumni rast      1
1210 visinski prirast      1
1211 Viburno opuli-Prunetum dasyphyllae      1
1212 Viburnum L.      1
1213 village Gradište      1
1214 vineyard cottage      1
1215 Vinodol hinterland      1
1216 vinodolsko zaleđe      1
1217 virgin forest      1
1218 valuated methods      1
1219 value of wood assortiments      1
1220 vanjska trgovina      1
1221 vapnenac      1
1222 vapnenci      1
1223 validacija metode      1
1224 validation method      1
1225 uzroci i posljedice ranjavanja      1
1226 uzroci ugroženosti staništa      1
1227 varijabilnost listova      1
1228 varijabilnost rameta      1
1229 varijabilnost sjemena      1
1230 varijante      1
1231 vatrogasna oprema      1
1232 Vatrogasni operativni centar      1
1233 vector      1
1234 vegetacijski klimaks      1
1235 variability of leaves      1
1236 vegetacija sjeverne Hrvatske      1
1237 vegetacija šljunkovitih riječnih sprudova      1
1238 vegetacije Hrvatske.      1
1239 vegetational map      1
1240 veliki mrazovac      1
1241 Vertex telemeter      1
1242 vegetation of northern Croatia      1
1243 vegetation process in forest      1
1244 winter leaf retention      1
1245 winter moth      1
1246 women in forestry      1
1247 wood and leaf mass      1
1248 Wood as an energent      1
1249 wood assortments      1
1250 wood dust      1
1251 wood industry      1
1252 wood packaging material      1
1253 Wood Products for Final Use      1
1254 wood protection      1
1255 wood reserve      1
1256 wood residuals      1
1257 wood waste      1
1258 Wooden bord production      1
1259 wooden material for packaging      1
1260 wooden supply      1
1261 woodprocesing      1
1262 Woodworking Employment in forestry and forest industries      1
1263 woody plants      1
1264 work and time study      1
1265 work equipment      1
1266 work study      1
1267 working environment      1
1268 Worldwide Imports and Exports of Wood Based Products      1
1269 wounds      1
1270 written documentation      1
1271 WWW      1
1272 xerophytic      1
1273 weight and volume of wood      1
1274 weight and wood volume      1
1275 welfare functions      1
1276 white alder      1
1277 white ash (F. americana L.)      1
1278 white mistletoe      1
1279 white poplar (Populus alba)      1
1280 white willow (Salix alba)      1
1281 white willow clones      1
1282 whitebark in Hercegovine      1
1283 Whitebark pine      1
1284 Whitebark Pine (Pinus heldreichii Christ)      1
1285 white-berried mistletoe      1
1286 wide planting      1
1287 Wild      1
1288 wild boar      1
1289 Wild boars      1
1290 wild cherry      1
1291 volumen rogova      1
1292 volumen sastojine      1
1293 volumne tablice      1
1294 volumni prirast      1
1295 volumno iskorištenje      1
1296 vrba      1
1297 vrednovanje prirodnih resursa      1
1298 vremensko uređivanje      1
1299 vrhunske trofeje      1
1300 vrijednosno iskorištenje      1
1301 vrijednost drva      1
1302 vrijednost lovine      1
1303 vrijednost općekorisnih funkcija      1
1304 vrijednosti parka      1
1305 vrijeme cvatnje      1
1306 vrste domaćini      1
1307 vrste karata      1
1308 višekriterijska analiza odlučivanja      1
1309 virusi      1
1310 volumen korijena      1
1311 volume increment      1
1312 volume tables      1
1313 vodeni beskralješnjaci      1
1314 vodni režim      1
1315 vodoprivreda      1
1316 vo­dotehnički zahvati      1
1317 vođenje      1
1318 voles      1
1319 voluharice      1
1320 the actual average distance of attraction      1
1321 the Adriatic region      1
1322 the area of Kaštela      1
1323 the asymmetry and flatness coefficients asortiment structure      1
1324 the asymmetry coefficient and the flatness coefficient      1
1325 the Atlas Mountains      1
1326 the average geometrical attraction distance      1
1327 the border of total dieback zone      1
1328 the brown bear      1
1329 the center of gravity      1
1330 the comparison of the conditions in 2009      1
1331 the economy      1
1332 the factor for horizontal bypassing.      1
1333 the Fibonacci series      1
1334 the flow of the torrent Suvava      1
1335 the Forest Administration Senj                1
1336 the Golden section      1
1337 the gravity centered method      1
1338 the Haloze region.      1
1339 the horse-chestnut miner      1
1340 the hunting share of the exhibition      1
1341 the impact of felling site edges and exposition to the success of afforestation      1
1342 the Indian grey mongoose (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
1343 the island of Mljet      1
1344 the Island of Vrgada and Its Islets      1
1345 the Middle Ages      1
1346 the Millennium Exhibition of the Hungarian Monarchy 1896      1
1347 the North Adriatic area      1
1348 the park surrounding the Faculty of Forestry and the Faculty of Agriculture      1
1349 the point of proftability (break-even point).      1
1350 The Republic of Croatia      1
1351 the Senj county hunting club      1
1352 the spring and summer      1
1353 the surface flow off      1
1354 the transitional probability matrix      1
1355 the USA      1
1356 theory of hunting      1
1357 therapeutical herbs and aromatic plants      1
1358 tipovi sadnje      1
1359 tip tla      1
1360 time standard      1
1361 time study      1
1362 time management      1
1363 tick      1
1364 thinning of hard-broadleaved stands      1
1365 threatens      1
1366 Tilio-Taxetum      1
1367 timber assortment tables      1
1368 timber quality      1
1369 Timber regulation      1
1370 timber skidding      1
1371 Timber trade      1
1372 tetrijeb (Tetrao urogallus)      1
1373 textbook      1
1374 temperature tla      1
1375 ten - year increment      1
1376 težine 100 češera i 1000 sjemenki      1
1377 težišna metoda      1
1378 težište      1
1379 težište odjela — odsjeka      1
1380 šumski drvni ostatak      1
1381 šumski drvni proizvod      1
1382 šumski drvni sortimenti      1
1383 šumski ekosustav      1
1384 šumski i vodeni ekosustavi      1
1385 šumski kamatnjak      1
1386 šumski otvori      1
1387 šumski rezervat      1
1388 šumski rubovi      1
1389 šumski strojevi      1
1390 šumski transportni sustavi      1
1391 šumsko drveće      1
1392 šumsko sjeme      1
1393 šumsko stanište      1
1394 šumsko tlo; onečišćenje tla      1
1395 šumsko zemljište      1
1396 šumskogospodarska osnova      1
1397 šupljorožac      1
1398 švedska metoda      1
1399 tablice drvnih sortimenata      1
1400 tajnik      1
1401 taksacijski elementi      1
1402 taksonomija      1
1403 taloženje      1
1404 tanini      1
1405 tanka oblovina      1
1406 taper      1
1407 tarife      1
1408 tariffs      1
1409 tarifni niz      1
1410 tasty      1
1411 taxonomic and phytogeographical analysis      1
1412 taxonomy      1
1413 Technical Committee 55      1
1414 technical roundwood from trunk and tree top      1
1415 technological process capability and stability      1
1416 tečajni debljinski prirast stabala      1
1417 tečajni volumni prirast      1
1418 tehnical-camouflage methods      1
1419 tehnicizam      1
1420 tehnička oblovina iz debla i krošnje stabla      1
1421 tehnička svojstva      1
1422 Tehnički odbor 55      1
1423 tehničko-kamuflažne metode      1
1424 tehnologija i tehnika      1
1425 te meljnica      1
1426 šumski reprodukcijski materijal      1
1427 tercijarni relikt      1
1428 terebinth tree      1
1429 termički modificirano drvo      1
1430 terpenes      1
1431 terpeni      1
1432 tertiary      1
1433 Tertiary relict      1
1434 Test citotoksičnosti      1
1435 test field      1
1436 test polusrodnika      1
1437 test potomstava      1
1438 test provenijencija      1
1439 tekstura tla      1
1440 telemetrijsko praćenje      1
1441 Telemetry      1
1442 telemorph      1
1443 tendon method      1
1444 teorija lovstva.      1
1445 tercijar      1
1446 stone pine seed      1
1447 storage conditions      1
1448 strain force      1
1449 strana vrsta      1
1450 strange attractor      1
1451 strategies in Hungarian forestry      1
1452 strategija      1
1453 strategija eksploatacije šuma      1
1454 strategija razvoja šumarstva      1
1455 strateški cilj mađarskog šumarstva      1
1456 strawberry tree coppice      1
1457 stream invertebrates      1
1458 stres      1
1459 stress      1
1460 strojevi      1
1461 studij rada      1
1462 studij rada i vremena      1
1463 studij vremena      1
1464 stupanj oštećenosti      1
1465 subasocijacija      1
1466 subassotiation      1
1467 subfosilno drvo      1
1468 subject of research      1
1469 submontanski i montanski pojas u Hrvatskoj      1
1470 subpopulacije      1
1471 Subsistent production of raw materials and forest influence services      1
1472 substrates      1
1473 success      1
1474 succession      1
1475 successional pathways on abandoned land      1
1476 sud      1
1477 sudjelovanje u upravljanju      1
1478 suistainability of revenue      1
1479 sukcesija      1
1480 sukcesija niska proreda      1
1481 sukcesija šumske vegetacije      1
1482 sustainability      1
1483 survival rate      1
1484 sustavsko-dinamički pristup      1
1485 suša      1
1486 sušci      1
1487 sustainable forests management      1
1488 sustainable management.      1
1489 sustav gospodarenja otpadom      1
1490 Sustav planiranja      1
1491 Sustavi za ocjenu opasnosti od šumskih požara      1
1492 strojna sječa i izradba      1
1493 structural elements      1
1494 stanište medvjeda      1
1495 struktura krošanja      1
1496 sunčeva energija      1
1497 superfosfat      1
1498 superphosphate      1
1499 suppressed and forced motions      1
1500 suppression      1
1501 supstitucija      1
1502 supstrati      1
1503 suradnja i povezivanje šumoposjednika      1
1504 surface digging      1
1505 surface runoff      1
1506 surveying      1
1507 šumska tla      1
1508 Šumarstvo i šumarska politika      1
1509 šumarstvo.      1
1510 šumska vegetacija Hrvatske      1
1511 šumska vegetacija.      1
1512 šumska voluharica      1
1513 šumske površine      1
1514 Šumske pruge      1
1515 šumske sadnice      1
1516 šumske prosjeke      1
1517 Šumarska škola Karlovac      1
1518 šumarske discipline.      1
1519 šumarske informacije      1
1520 Šumarski fakultet      1
1521 Šumarski list      1
1522 Šumarski muzej Krasno      1
1523 sušenje hrasta lužnjaka      1
1524 sušenje šuma      1
1525 šumarska povijest      1
1526 šumska cesta      1
1527 šumska prostirka      1
1528 šumska prostirka.      1
1529 šumska protupožarna cesta      1
1530 šumska sastojina      1
1531 šumska staništa      1
1532 Šume crnike (Quercus ilex L.)      1
1533 šume posebne namjene      1
1534 šumovitost      1
1535 system-dynamic approach      1
1536 širenje nakon unašanja      1
1537 širina goda      1
1538 širokolisna zelenika (Phillyrea latifolia L.)      1
1539 šiške      1
1540 školovane biljke      1
1541 školovanje      1
1542 šmrika      1
1543 Španjolska      1
1544 Svjetski uvoz i izvoz drvnih proizvoda      1
1545 svojstva profila tla      1
1546 Swedish method      1
1547 suzbijanje požara      1
1548 sveza Aremonio-Fagion      1
1549 svila kao kulturološki fenomen      1
1550 svilana      1
1551 svilarenje      1
1552 svjetle pruge      1
1553 sweetgum stand      1
1554 SWOT analiza      1
1555 syntaxonomic      1
1556 štete na divljači      1
1557 štete od divljači      1
1558 štetne sovice      1
1559 štetni insekti      1
1560 štetnik      1
1561 šuma alepskog bora      1
1562 šuma Haljevo      1
1563 šuma Macelj      1
1564 šuma visokog uzgojnog oblika      1
1565 šuma Žutica      1
1566 šuma. poljoprivreda      1
1567 šumarija      1
1568 šumarska edukacija      1
1569 računalne simulacije      1
1570 računalni informacijski sustav      1
1571 računalni model CirCon      1
1572 radial increment      1
1573 radijalni prirasti      1
1574 radionuklidi      1
1575 radna okolina      1
1576 rainfall      1
1577 rak ariša      1
1578 rak kestenove kore      1
1579 ramet variation      1
1580 rameta      1
1581 range      1
1582 rannis defoliaria      1
1583 Quercus spp.      1
1584 Quercus virgiliana      1
1585 Quercusspp.      1
1586 querry Očura II      1
1587 questionnaire      1
1588 quick sand      1
1589 quick sands      1
1590 quality class structure      1
1591 quality of trees      1
1592 quality of young Pedunculate Oak growth.      1
1593 quantitative traits      1
1594 quantity and value yield      1
1595 quarantine pest      1
1596 Querco-Fagetea      1
1597 Querco-Fage­tea      1
1598 Quercus      1
1599 Quercus coccifera      1
1600 Quercus ilex L.      1
1601 Quercus pubescens      1
1602 rare species population’s conservation      1
1603 rarity in Požega mountains      1
1604 rasadnici      1
1605 rasadničarstvo      1
1606 raseljavanje domicilnog stanovništva      1
1607 rasplodni fond srna      1
1608 raspon      1
1609 raspon promjera      1
1610 rast promjera srednjeg stabla      1
1611 rast prsnog promjera stabla i promjera krošnje      1
1612 rasti vitalnost      1
1613 rašeljka      1
1614 rasprostranjenost šuma      1
1615 razdioba (rajonizacija) šuma Republike Hrvatske      1
1616 razdoblje sušenja      1
1617 razdoblje sušenja.      1
1618 razina meha- niziranosti      1
1619 različiti tipovi sadnica      1
1620 razmaci sadnje      1
1621 razmjena tvari i energije      1
1622 razmjenski razvitak      1
1623 raznodobne šume      1
1624 raznolikost      1
1625 razvoj fitocenoza      1
1626 razvoj i prirast sastojina      1
1627 razvoj i prirast stabala      1
1628 razvoj istraživanja      1
1629 razvoj sastojine      1
1630 razvoj šumarstva      1
1631 Razvojne faze šumskog drveća i zeljastog bilja      1
1632 promotion of forest management and biodiversity      1
1633 propadanje brijesta      1
1634 propadanje drva      1
1635 Propadanje hrastovih biljaka      1
1636 propadanje i širenje obične jele      1
1637 propadanje stabala      1
1638 propadanje staništa      1
1639 Production and consumption of forest and wood products      1
1640 Production exports and imports of lumber      1
1641 production functions demand functions      1
1642 production lines      1
1643 Production of marketable goods      1
1644 pre­brojavanje      1
1645 precipitated water      1
1646 proreda sastojina tvrdih listača      1
1647 prorede      1
1648 prorijede      1
1649 prosječna godišnja količina radova sanacije      1
1650 prosjeke      1
1651 prosjeke na trasama elektroenergetskih objekata      1
1652 prostorna povezanost      1
1653 prostorna valorizacija      1
1654 prostorni plan      1
1655 promjer krošnje izbojka.      1
1656 promjer izbojka      1
1657 protected natural values      1
1658 prophylaxis      1
1659 proportion between height and diameter (h/d)      1
1660 provenances      1
1661 provisional volume tarff      1
1662 provodno tkivo      1
1663 prozirnost krošnje      1
1664 protection . .      1
1665 protection at work      1
1666 protection of nature      1
1667 protupožarna linija      1
1668 protupožarne prosjeke      1
1669 protupožarne prosjeke s elementima puta      1
1670 provenance      1
1671 provenance region      1
1672 prvi nalaz      1
1673 Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.      1
1674 ptice      1
1675 ptice grabljivice      1
1676 ptice kao indikator      1
1677 Pubescens oak      1
1678 pubescent oak      1
1679 public forest institutes      1
1680 public institutes      1
1681 public opinion      1
1682 Public subsidisation of forestry      1
1683 puhovi      1
1684 Pulp and paper industries      1
1685 research activities      1
1686 reservoirs of pathogens      1
1687 resorno istraživanje      1
1688 resources      1
1689 respiracija tla      1
1690 response      1
1691 restitucija vlasništva      1
1692 renewable resources      1
1693 renewables      1
1694 rent      1
1695 renta      1
1696 reparable natural resource      1
1697 reproductive felling      1
1698 Republic of Croatia      1
1699 reliktni indikatori      1
1700 relizirani etat      1
1701 reljef - karte i tumači      1
1702 reljefna uvjetovanost      1
1703 relict      1
1704 relict indicators      1
1705 remote sensing technologies      1
1706 reintrodukcija dabra      1
1707 reintrodukcija divokoze      1
1708 Reintroduktion      1
1709 rekultivacija      1
1710 rekultiviranje      1
1711 relative openness      1
1712 refugium      1
1713 regeneracija      1
1714 regeneracija tla      1
1715 reintroduction of chamois      1
1716 recreation.      1
1717 recultivation      1
1718 regeneration gap      1
1719 regeneration priority      1
1720 regresijska analiza      1
1721 regular forest association      1
1722 regular forests      1
1723 regularne šume      1
1724 regulatori razvoja kukaca      1
1725 Regulatory and Institutional Framework; Financial Institutions      1
1726 rehabilitacija.      1
1727 rehabilitation.      1
1728 Rehbock      1
1729 reindtrodukcija      1
1730 real recruitment rate      1
1731 realised etat      1
1732 realised production      1
1733 recentno drvo      1
1734 reception of wood      1
1735 record      1
1736 recovery.      1
1737 rast i dimenzije klijanaca (sadnica)      1
1738 reforestation and protection      1
1739 reform of higher educational system      1
1740 reforma visokoobrazovnoga sustava      1
1741 red deer hummel      1
1742 red heart formation      1
1743 red oak      1
1744 ree damages      1
1745 reference sample      1
1746 referentni uzorak      1
1747 root decay      1
1748 root length      1
1749 root perimeter      1
1750 root system      1
1751 root volume      1
1752 rotositnilice      1
1753 rožište      1
1754 RRP soil stabilization material      1
1755 RRP sredstvo za stabilizaciju tla      1
1756 ruminant      1
1757 rural development      1
1758 ruralni razvoj      1
1759 roe deer productivity      1
1760 roedeer      1
1761 rogovi      1
1762 rodents      1
1763 rodoslovlje      1
1764 reviews of the exhibition      1
1765 revitalisation      1
1766 revitalizacija      1
1767 revitalizacija staništa      1
1768 rezanje grana      1
1769 rezervoari uzročnika      1
1770 ribarstvo      1
1771 Richards function      1
1772 Rijeka i okoliš - litološke, reljefne, klimatske, pedološke i vegetacijske osobitosti      1
1773 rijeke      1
1774 rijetka sadnja      1
1775 rijetkost u Požeškom gorju      1
1776 Rimljani      1
1777 riper      1
1778 risk management      1
1779 ritska šuma      1
1780 ritske šume Baranje      1
1781 rivers      1
1782 rizik od požara      1
1783 road density      1
1784 sadnice      1
1785 sadržaj klorofila      1
1786 safety      1
1787 safety and health in forestry      1
1788 sakupljanje drva      1
1789 salinisation      1
1790 Salix alba clones      1
1791 ruža vjetrova      1
1792 S02 emissions      1
1793 SAD      1
1794 sadašnja sječiva vrijednost sastojine      1
1795 sadašnje stanje i mogućnosti uzgoja.      1
1796 rojenje      1
1797 Romans      1
1798 root      1
1799 sastojina      1
1800 sastojina bukve i jele      1
1801 sastojina izmjere      1
1802 sastojinska struktura      1
1803 satelitska snimka IKONOS      1
1804 satelitske snimke      1
1805 satellite imagery      1
1806 sawfly      1
1807 Samobor      1
1808 Samoborsko gorje      1
1809 samoprorjeđivanje      1
1810 sample      1
1811 sanacija erodiranog zemljišta      1
1812 sanacija odlagališta      1
1813 sanacija posljedica      1
1814 sanacija.      1
1815 selekcionirani klonovi      1
1816 selekcionirano sjeme      1
1817 selektivna proreda      1
1818 selektivna prorjeda      1
1819 selo Gradište      1
1820 Semi-final Wood Products      1
1821 Semi-finished wood products industries      1
1822 seminari i ispiti za ocjenjivače lovačkih trofeja.      1
1823 seminars and examinations for evaluating the hunting trophies.      1
1824 Sequoia sempervirens      1
1825 Sequoiadendron giganteum      1
1826 Serbia      1
1827 sessile oak (Quercus petraea L.)      1
1828 Sessile-flowered oak (Quercus petraea Liebl.)      1
1829 sex dimorphism      1
1830 sex of the foetus      1
1831 sezonska ocjena žestina      1
1832 shelterwood cutting system      1
1833 shoots      1
1834 selected seed      1
1835 selection      1
1836 sezonske promjene koncentracija      1
1837 sezonski rast promjera debla      1
1838 shares dieback      1
1839 shelling      1
1840 side compensation of large ground loads      1
1841 significant crown damage      1
1842 sigurnost      1
1843 sigurnost i zdravlje u šumarstvu      1
1844 sijanje      1
1845 sile otpora rastu      1
1846 sile rasta      1
1847 silk as a cultural phenomenon      1
1848 silk factory      1
1849 silk pro­duction      1
1850 Silkworm (Bombyx mori)      1
1851 secondary openness      1
1852 secondary succession      1
1853 sections Aigeiros and Tacamahaca      1
1854 seasonal severity ratings      1
1855 sapwood      1
1856 sawmil­ling production      1
1857 sawmilling products      1
1858 sawmilling raw material      1
1859 sawmilling technology      1
1860 Sawnwood coniferous and hardwood      1
1861 sawnwood production      1
1862 scenariji razvoja      1
1863 Scots pine      1
1864 Scots pine (Pinus sylvestris L.)      1
1865 sea spray      1
1866 selection forests      1
1867 selection management      1
1868 selection of management scenarios      1
1869 selection structure and selection menangement      1
1870 segment ­na regresija      1
1871 segmented regression      1
1872 sekcije Aigeiros i Tacamahaca      1
1873 sekundarna otvorenost      1
1874 sekundarna sukcesija      1
1875 seed areas (districts)      1
1876 seed coat      1
1877 seed coating      1
1878 seed delineation      1
1879 seed felling      1
1880 seed moisture      1
1881 seed orchard      1
1882 seed orchards      1
1883 seed quality      1
1884 seed variability      1
1885 seed zones      1
1886 seedling growth and dimensions      1
1887 seedling height      1
1888 seedling heights      1
1889 Simulation model      1
1890 simulirana sječa      1
1891 simulacijski model      1
1892 short rotation.      1
1893 short run (SRMC) and long run marginal costs (LRMC)      1
1894 shrub layer      1
1895 silver fir decline and expansion      1
1896 silver fir; dead tree; utilization; roundwood; timber value      1
1897 silver pine      1
1898 silvicultural methods      1
1899 silvicultural pass and trail      1
1900 silvo-pastoralni sustav      1
1901 Silvopasture      1
1902 Sinjsko polje      1
1903 sirova svila      1
1904 sisavci      1
1905 site conditions      1
1906 site degradation      1
1907 site index curves      1
1908 site quality      1
1909 site rehabilitation      1
1910 site-class      1
1911 sitni sisavci      1
1912 sitno i malo privatno poduzetništvo      1
1913 sivi ili mali indijski mungos (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
1914 Sječa      1
1915 sječa i izrada      1
1916 sječa i izradba      1
1917 sječa i izradba drva      1
1918 Sječa oštećenih stabala      1
1919 sjeme pinije      1
1920 sjemenka      1
1921 sjemenska plan­taža      1
1922 sjemenska područja (oblasti)      1
1923 sjemenska razdjelba      1
1924 sjemenska zona      1
1925 sjemenske plantaže      1
1926 sjemenjača      1
1927 sjemenjače      1
1928 sjetva i sadnja kitnjaka      1
1929 sjetva žira      1
1930 Sjeverna Amerika      1
1931 sjeverna Hrvatska      1
1932 sjeverni Velebit      1
1933 sjeverni Velebit.      1
1934 sjevernojadransko područje      1
1935 sječivi etat      1
1936 sječka      1
1937 sjekač      1
1938 sjekači      1
1939 sinergističke prirode      1
1940 skideri      1
1941 skull      1
1942 skupljanje otpada      1
1943 skelet      1
1944 skidders      1
1945 slijevanje niz deblo      1
1946 sliv bujice Suvave      1
1947 sloj grmlja      1
1948 slojnica 98      1
1949 slope      1
1950 Slavonia      1
1951 sladun      1
1952 smrekove kulture      1
1953 smrtnost      1
1954 snaga vlastitih otpora      1
1955 snags      1
1956 Social Broadleaves      1
1957 social characteristics      1
1958 social geographical features. openland      1
1959 so­cijalne karakteristike      1
1960 socijalne listače      1
1961 socijalno-geografska skupina      1
1962 soil disturbance      1
1963 soil erosion      1
1964 soil fertility      1
1965 soil loss      1
1966 Soil Monolith      1
1967 soil morphology      1
1968 soil organic matter      1
1969 soil profile properties      1
1970 soil regeneration      1
1971 soil respiration      1
1972 soil stabilisation      1
1973 soil temperature      1
1974 soil texture      1
1975 soil type      1
1976 sokolarska oprema      1
1977 sokolarske tehnike      1
1978 solar energy      1
1979 songbird communities      1
1980 Spačvanski šumski bazen      1
1981 Spain      1
1982 spaljena površina      1
1983 spaljivanje biomase      1
1984 span      1
1985 Spanish broom      1
1986 spatial association      1
1987 species composition      1
1988 spectrophotometry      1
1989 spektrofotometrija      1
1990 spermatophytes      1
1991 sortiment length      1
1992 sortimentna i vrijednosna struktura sječivog etata      1
1993 sortimentna metoda pridobivanja drva      1
1994 smolarenje      1
1995 smrdljika      1
1996 Spačva basin      1
1997 Spačva forest      1
1998 sociogeografske karakteristike      1
1999 socio-geographic group      1
2000 sociological analysis      1
2001 sociološka analiza      1
2002 Sljeme      1
2003 small and medium enterprises      1
2004 small mammals      1
2005 South Africa      1
2006 Southern Celtics      1
2007 sowing and planting sessile oaks      1
2008 sowing method      1
2009 sp.      1
2010 space valorization      1
2011 spacing      1
2012 Spacva      1
2013 stablaste vrbe      1
2014 staklenički plinovi      1
2015 stand      1
2016 stand age      1
2017 stand damaging      1
2018 stand extraction      1
2019 stand height curve      1
2020 stand parameters assessment      1
2021 stand production potential      1
2022 stand regeneration      1
2023 stand structure elements      1
2024 standard for the biological reproduction and regeneration      1
2025 standardisation      1
2026 standardisation of time      1
2027 standardizacija      1
2028 standardization      1
2029 stands exclusion      1
2030 stanje voda      1
2031 stara sastojina      1
2032 stare sastojine      1
2033 stari gradovi i naselja      1
2034 starost sa­stojine      1
2035 State of German forestry      1
2036 state of nutrition      1
2037 state support to forestry      1
2038 statistical models      1
2039 statistički modeli      1
2040 Steering Committee      1
2041 stem exclusion phase      1
2042 Steyr tractors      1
2043 stohastika      1
2044 stabilna sastojina      1
2045 stabilnost      1
2046 srednja vrijednost tjelesnih težina rasplodnih mužjaka i ženki      1
2047 srednjedobna sastojina      1
2048 stanje njemačkog šumarstva      1
2049 stanje prehrane      1
2050 stanje šuma.      1
2051 spore gljiva      1
2052 sposobnost i stabilnost tehnološkog procesa      1
2053 spread      1
2054 sprout diameter      1
2055 spruce      1
2056 spruce cultures      1
2057 square whirl.      1
2058 Srbija      1
2059 srčika      1
2060 Središnja Europa      1
2061 srednja geometrijska daljina pristupa površini      1
2062 srednja geometrijska udaljenost privlačenja      1
2063 srednja stvarna daljina pristupa površini.      1
2064 srednja stvarna udaljenost privlačenja      1
2065 srednja udaljenost privlačenja      1
2066 stabilisation with cement      1
2067 stability      1
2068 stability of stand      1
2069 stabilizacija cementom      1
2070 stabilizacija šumskog tla      1
2071 Srednji prsni promjer      1
2072 srednji vijek      1
2073 srednjo- i dugoročno planiranje      1
2074 Sredozemlje      1
2075 sredstva rada      1
2076 srna      1
2077 spiroplasmas      1
2078 spiroplazme      1
2079 Spitzentrophäen      1
2080 spojevi dušika      1
2081 spol fetusa      1
2082 spolni dimorfizam      1
2083 prijenosna vitla      1
2084 prilagodba      1
2085 Primarna otvorenost      1
2086 primarna prerada drva      1
2087 Primary wood conversion      1
2088 prime cost      1
2089 primjena rezolucija H1 i H2      1
2090 primorsko područje Hrvatske      1
2091 principal component analysis      1
2092 priobalno stanovništvo      1
2093 priobalje      1
2094 prioritet obnove      1
2095 pripravnost      1
2096 prirasno prihodne tablice      1
2097 prirasno-prihodne tablice      1
2098 prekogranično      1
2099 prenositelj      1
2100 prerada drveta      1
2101 present conditions of forests      1
2102 present situation and possibilities of cultivation.      1
2103 pretkazivanje vladanja šumskog požara (FBP)      1
2104 pretraživanje Interneta      1
2105 preuzimanje      1
2106 prevencija šumskih požara      1
2107 preventiva      1
2108 preventive measures      1
2109 preventive protection measures      1
2110 preventivne metode zaštite      1
2111 preventivne mjere      1
2112 prevođenje      1
2113 prezimljavanje      1
2114 preživač      1
2115 powdery mildew (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.)      1
2116 power plant      1
2117 povratnim križanjem i transgresijom      1
2118 povijesni prikaz      1
2119 povijesni razvoj      1
2120 povijest gradacija      1
2121 povijest HŠD-a      1
2122 povijest požara      1
2123 povijest šumarstva      1
2124 prava tršlja      1
2125 pravila udruge      1
2126 pravilnik      1
2127 Požarište      1
2128 Požega mountains      1
2129 Požega valley      1
2130 Požeška kotlina i Požeško gorje      1
2131 PP Papuk      1
2132 prag rentabilnosti ili točka pokrića.      1
2133 precision      1
2134 preciznost      1
2135 preciznost procjene      1
2136 preciznost.      1
2137 predacija      1
2138 predation      1
2139 predatori      1
2140 predators      1
2141 predmet istraživanja      1
2142 preferability      1
2143 preferabilnost      1
2144 prebornašuma      1
2145 preborne sastojine bukve i jele      1
2146 preborne sastojine jele      1
2147 preborne šume      1
2148 produkcijski i aku­mu lirani tečajni volumni prirast      1
2149 produktivnost      1
2150 produktivnost srna      1
2151 produljenje požarne sezone      1
2152 profesor šumarstva      1
2153 profil gospodarstvene grane      1
2154 prognose      1
2155 prognosis of dispersal      1
2156 prognoza      1
2157 prognoza širenja      1
2158 prognoze      1
2159 Program aktivnosti      1
2160 program sanacije      1
2161 programatski i operativni zadaci      1
2162 Programme of activities      1
2163 progresija      1
2164 progresivna sukcesija      1
2165 progression      1
2166 progressive sucession      1
2167 proicirana sasto­jina      1
2168 proizvodne funkcije      1
2169 proizvodne linije      1
2170 proizvodni potencijal sastojine      1
2171 proizvodnja biomase      1
2172 proizvodnja drvnih ploča      1
2173 proizvodnja energije      1
2174 proizvodnja i potrošnja šumskih i drvnih proizvoda      1
2175 proizvodnja iverja      1
2176 Proizvodnja izvoz i uvoz piljene građe      1
2177 proizvodnja namještaja      1
2178 proizvodnja piljene građe      1
2179 proizvodnja pluta      1
2180 proizvodnja trgovačkih dobara      1
2181 projection of stand development      1
2182 projekcija razvoja sastojina      1
2183 projektiranje      1
2184 prokopavanje      1
2185 proliferation      1
2186 proljeće i ljeto 2000.      1
2187 prometna vrijednost      1
2188 promidžba potrajnog gospodarenja i biološke raznolikosti      1
2189 promjena flornoga sastava.      1
2190 promjena šumskih staništa      1
2191 promjena vodnih odnosa      1
2192 prirodno širenje      1
2193 prirodnogeografske karakteristike      1
2194 prirodnost ("hemeroby ")      1
2195 private entrepreneurship      1
2196 private forest owner expectations      1
2197 privatizacija šuma      1
2198 privatna šuma      1
2199 privatne šume      1
2200 privatni šumoposjed      1
2201 Privlačenje i transport drveta      1
2202 privredne promjene      1
2203 privremena formula za ocjenjivanje rogova srnjaka      1
2204 problemi u procesu promjena      1
2205 procjedne vode      1
2206 procjena      1
2207 procjena opterećenosti poljoprivrednih tala      1
2208 Procjena oštećenosti krošanja      1
2209 Procjena oštećenosti šuma      1
2210 procjena potencijala biomase      1
2211 procjena sastojinskih elemenata      1
2212 procjena vrijednosti šuma      1
2213 procjenjena vrijednost šuma      1
2214 producibility      1
2215 prirodni uvjeti življenja      1
2216 prirodni zeoliti      1
2217 prirodno obnavljanje      1
2218 prirodno pomlađivanje      1
2219 prirodno pomlađivanje i gospodarenje.      1
2220 prirodno pomlađivanje.      1
2221 prirodna ognjišta      1
2222 prirodna šuma      1
2223 prirodni pomladak      1
2224 prirodni poremećaji      1
2225 price list      1
2226 price of stem wood      1
2227 prigušena i prisilna gibanja      1
2228 prijedlog obnove istočnoga dijela      1
2229 prirast i kakvoća.      1
2230 Prirast i sječa      1
2231 prirast temeljnice      1
2232 prirašćivanje kvalitete      1
2233 priroda      1
2234 prirodna baština      1
2235 pohrana ugljika      1
2236 poisoning      1
2237 pomladak mladik      1
2238 pomladna jezgra      1
2239 popis biljaka      1
2240 popis stranih vrsta      1
2241 pomotechnical treatments.      1
2242 pomotehnički zahvati.      1
2243 poplar clone      1
2244 poplar clone I-214      1
2245 poplars      1
2246 populacijsko usko grlo      1
2247 population      1
2248 population bottleneck      1
2249 Populus alba      1
2250 poplavna šuma      1
2251 population size      1
2252 populations      1
2253 Populationsdichte      1
2254 posječena drvna masa      1
2255 posjećivanje      1
2256 poslijediplomski studij      1
2257 poslovanje      1
2258 Poslovna analiza      1
2259 poslovni odnosi      1
2260 posljedice agresije na RH      1
2261 posolica      1
2262 postgraduate study      1
2263 post-introductory expansion      1
2264 postojanost drva      1
2265 postotak odgriženog dijela izbojka      1
2266 postotak prirasta      1
2267 postotak prirasta vrijednosti      1
2268 Postotak šumovitosti      1
2269 postotni udjel drvnih sortimenata      1
2270 postotni udjeli krupnog drva po debljinskim klasama      1
2271 posušena stabla      1
2272 Populus alba L. i mikropropagacija      1
2273 pošumljavanje i zaštita      1
2274 pošumljavanje krša      1
2275 potassium      1
2276 potencijal oporavka      1
2277 potencijalna staništa      1
2278 potrajna proizvodnja sirovina i općekorisnih usluga šuma      1
2279 površina ha      1
2280 površina krošanja      1
2281 površina projekcije krošnje      1
2282 površina s vegetacijskim pokrivačem      1
2283 površinska obrada drva      1
2284 površinska voda      1
2285 površinski kopovi      1
2286 potrajno gospodarenje šumom      1
2287 potrajnost gospodarenja      1
2288 potrajnost prihoda      1
2289 potrošnja goriva      1
2290 pokazatelji oštećenosti      1
2291 pokazatelji proizvodnosti      1
2292 pokretna drobilica kamena      1
2293 pokusna ploha Br gola površina      1
2294 pokusno polje      1
2295 policy instruments      1
2296 polifagni parazitoidi      1
2297 polifenoli      1
2298 politički instrumenti      1
2299 pollution      1
2300 položaj centromere      1
2301 Polufinalna i finalna prerada drveta      1
2302 Polufinalni drvni proizvodi      1
2303 polyphagous parasitoids      1
2304 polyphenols      1
2305 poljoprivredna tla      1
2306 poljoprivredne površine      1
2307 Poljski brijest      1
2308 podzemne vode      1
2309 poljski jasen (Eraxinus angustifolia VahlX hrast lužnjak (Quercus robur L.)      1
2310 poljski jasen—suši tip      1
2311 poljski pokus      1
2312 pomaganje      1
2313 planovi      1
2314 planovi upravljanja      1
2315 planski sustav      1
2316 pitka voda      1
2317 područje provenijencije      1
2318 plant potential      1
2319 plant species      1
2320 plantation      1
2321 plantation growth      1
2322 plantations      1
2323 plantaža      1
2324 plantaže      1
2325 plantažni uzgoj      1
2326 planting      1
2327 plants      1
2328 plastična folija      1
2329 plastični lijevak      1
2330 plemenite listače      1
2331 Plitvice Lakes      1
2332 Plitvička jezera      1
2333 plod      1
2334 plodnost      1
2335 plodnost tla      1
2336 plodovi      1
2337 plovidba      1
2338 plumate leaves      1
2339 poaching      1
2340 počinitelj      1
2341 podjela općekorisnih funkcija šuma      1
2342 plant breeding      1
2343 plant communities      1
2344 plant community      1
2345 plant density      1
2346 plant geographical division      1
2347 plant heights      1
2348 plant list      1
2349 planiranje etata glavnog prihoda      1
2350 planiranje gospodarenja      1
2351 planiranje šumskih prometnica      1
2352 planned production      1
2353 planned recruitment      1
2354 planned recruitment rate      1
2355 planning      1
2356 planning of forest roads      1
2357 planning of regeneration felling      1
2358 organizacija gašenja      1
2359 organizacijska kultura      1
2360 organizacijski ustroj zaštite      1
2361 organization      1
2362 organizational culture      1
2363 organizational protection system      1
2364 or­ganska tvar tla      1
2365 organski ugljik OC      1
2366 Oriental Hornbeam      1
2367 original project method      1
2368 originalna metoda projektiranja      1
2369 ornamental plants trade      1
2370 ornithology      1
2371 ornitologija      1
2372 orografijski pojasi      1
2373 osa listarica      1
2374 Osijek      1
2375 oppenes of forest roads.      1
2376 oprema za pticu grabljivicu      1
2377 oprema za sokolara      1
2378 oprema za trening ptice grabljivice.      1
2379 opseg šumskouzgojnih radova      1
2380 opterećenost olovom      1
2381 opterećenje šumskih ekosustava      1
2382 optimalna mreža šumskih prometnica      1
2383 optimalna otvorenost      1
2384 optimum opennes      1
2385 organic carbon OC      1
2386 Osnovna državna karta (ODK)      1
2387 osnovne plohe      1
2388 osnovne vegetacijske jedinice      1
2389 osnovni fond      1
2390 oplodna sječa u grupama      1
2391 oplodna sječe      1
2392 općekorisna funkcija šume      1
2393 one-year-old seedlings      1
2394 opasni otpad      1
2395 obrana od poplave      1
2396 odsumporavanje      1
2397 odumiranje      1
2398 općekorisne funkcije šuma      1
2399 open strips      1
2400 opening up of forests      1
2401 openings      1
2402 operativno vrijeme      1
2403 ophodnjica      1
2404 oplemenjivanje      1
2405 oplemenjivanje samooplodnjom      1
2406 očuvanje staništa      1
2407 odabir scenarija gospodarenja      1
2408 odlagališni plin      1
2409 odlagalište      1
2410 odlaganje      1
2411 odnos visine i promjera      1
2412 određivanje horizontalne udaljenosti      1
2413 određivanje visine stabla      1
2414 održivi razvitak      1
2415 odziv      1
2416 ograda      1
2417 ogrijevno drvo.      1
2418 okoliš      1
2419 ökologische Faktoren      1
2420 oksidacijski stres      1
2421 old towns and settlements      1
2422 old-field succession      1
2423 oleoptera      1
2424 olive grove      1
2425 Omiš      1
2426 omjer smjese      1
2427 onečišćenje      1
2428 onečišćenje voda      1
2429 otpornost      1
2430 otvaranje šuma      1
2431 otvoreni prostor      1
2432 otvoreni sustav      1
2433 otvoreno lovište      1
2434 otvorenost      1
2435 otvorenost šumskim cestama.      1
2436 ovaries      1
2437 overwintering      1
2438 Ovis ammon musimon      1
2439 ovlasti      1
2440 ownership and property conditions      1
2441 ownership restitution      1
2442 oxidative stress      1
2443 oxygen market      1
2444 ozljede      1
2445 ozljede na radu      1
2446 ozljede na stablima      1
2447 označavanje      1
2448 oštećenja      1
2449 oštećenja stabala      1
2450 oštećenje stabala      1
2451 oštećivanje ponika i pomlatka.      1
2452 oštećivanje sastojine      1
2453 oštećivanje stabala i tla      1
2454 oštećivanje šuma      1
2455 ostvarena proizvodnja      1
2456 ostvareni prirast      1
2457 osutost      1
2458 osutost iglica      1
2459 osutost krošanja      1
2460 osutost stabala      1
2461 osvjetljavanje      1
2462 Osvrti na izložbu      1
2463 p.o. Zagreb      1
2464 padaline      1
2465 panjača      1
2466 panjača planike      1
2467 panjače      1
2468 Papuk Natural Reserve      1
2469 parametar regresije (b)      1
2470 parameter of regression (b)      1
2471 Parasiten      1
2472 Parasitenkomplex      1
2473 parasitoid      1
2474 parazitoid      1
2475 parazitski kompleks      1
2476 Oteti zaboravu značajnija zbivanja iz naše bogate prošlosti      1
2477 otoci      1
2478 otok Čiovo      1
2479 otok Krk      1
2480 osobna računala      1
2481 oplošje korijena      1
2482 oporavak      1
2483 parent fund      1
2484 park forest      1
2485 Park oko Dvorca princa Eugena Franje od Savoye i Piemonta u Bilju      1
2486 park oko Šumarskog i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu      1
2487 park prirode      1
2488 park prirode Telašćica      1
2489 Park prirode Učka      1
2490 park šuma      1
2491 park-forest Komrčar      1
2492 phytosanitary inspection      1
2493 phytosanitary measures      1
2494 phytosanitary system      1
2495 Picea abies      1
2496 Picea abies (L.) Karst.      1
2497 Picea omorica (PANC.) PURK.      1
2498 Picea omorica (PANČ.) PURK      1
2499 Picea omorika      1
2500 Picea sitchensis (Bong.) Carr.      1
2501 piezometar      1
2502 piezometer      1
2503 phytoplasmas      1
2504 peletizacija sjemena      1
2505 photosynthesis      1
2506 photosynthesis intensity      1
2507 photosynthetic pigments      1
2508 Phyllonorycter sp.      1
2509 Phyllonorycter spp.      1
2510 physical and mechanical properties of abonos      1
2511 physical and mechanical properties of recent oak      1
2512 physics      1
2513 physiological parameters      1
2514 phytocenosis      1
2515 phytocoeno­logical community      1
2516 phytocoenological record      1
2517 phytocoenological units      1
2518 phytocoenology      1
2519 phytocoenology (phytosociology)      1
2520 phytomass      1
2521 pinj      1
2522 pioneer species      1
2523 pioneer species.      1
2524 pioneer tree species      1
2525 pioneering species      1
2526 pionirske vrste drveća      1
2527 piravost      1
2528 pisana dokumentacija      1
2529 place of birth      1
2530 Plains      1
2531 plan upravljanja risom      1
2532 planina Tušnica      1
2533 planinski turizam      1
2534 planirana proizvodnja      1
2535 Pinus kalpensis      1
2536 Pinus pinea L.      1
2537 Pinus pineaL.      1
2538 pilanska prerada drva      1
2539 pi­lanska proizvodnja      1
2540 pilanska sirovina      1
2541 pilanska tehnologija      1
2542 pilanski proizvodi      1
2543 Pilot Project      1
2544 Piljena građa četinjača i listača      1
2545 pine resin production      1
2546 Pinienprozessionspinner      1
2547 Pinija      1
2548 pinija (Pinus pinea)      1
2549 Pinus brutia      1
2550 permanent experiments      1
2551 perpetrator      1
2552 Persian walnut      1
2553 pest      1
2554 pesticid      1
2555 pesticide      1
2556 pests      1
2557 Peter‘s mountain      1
2558 Petrova gora      1
2559 pH oborina      1
2560 pH precipitation      1
2561 Ph u pirofosfatu      1
2562 Ph u vodi      1
2563 Ph. D.      1
2564 phaeropsis sapinea      1
2565 Phase I and II      1
2566 Phase II      1
2567 Phase III      1
2568 penjačice      1
2569 percent share      1
2570 percent share of wood along thickness classes      1
2571 percentage increments of values      1
2572 Percentage of forest cover      1
2573 percentage of moderately to severely damaged trees      1
2574 percentage of the nibbled part of the shoot      1
2575 percentage of wood assortments      1
2576 period      1
2577 perioda      1
2578 periodicitet plodonošenja      1
2579 periodički prijelaz volumena      1
2580 pejsažist      1
2581 pedunculate oak (Quercus robur)      1
2582 phenophases      1
2583 phenotypic stability      1
2584 pheromone dispenser      1
2585 pheromone traps      1
2586 pheromone-baited trap      1
2587 pedicle      1
2588 pedigree      1
2589 pedofiziografske značajke      1
2590 pedogeneza      1
2591 pedogenezis      1
2592 pedological analyses      1
2593 pedologija      1
2594 pedology      1
2595 pedološke analize      1
2596 pedophysiographic features      1
2597 pedosfera      1
2598 pedosphere      1
2599 pedotransfer function PTF      1
2600 pedotransfer funkcija PTF      1
2601 otok Vrgada i vrgadski otočići      1
2602 otopina tla      1
2603 oštećenost krošanja      1
2604 oštećenost stabala      1
2605 park-šuma      1
2606 park-šuma »Komrčar«      1
2607 Park-šume Grada Zagreba      1
2608 Participatory management      1
2609 particle size distribution      1
2610 past condition      1
2611 pasture      1
2612 paša      1
2613 Pašarenje      1
2614 patologija      1
2615 Paulownia Siebold et Zucc.      1
2616 iptera      1
2617 iskoristavački pokazatelj      1
2618 iskorišćivanje šuma      1
2619 Iskorištavanje šuma kao uzgojna njega sastojina      1
2620 introgresija      1
2621 invasive pest      1
2622 iskorištenje drvnog obujma stabala      1
2623 island Mljet      1
2624 islands      1
2625 ISO 11277      1
2626 isoenzyme      1
2627 isoenzymes      1
2628 ispuštanje      1
2629 ispuštanje dabra      1
2630 invazivni štetnik      1
2631 inventarisation of woody plants      1
2632 inventarizacija dendroflore      1
2633 inventarizacija drveća i grmlja      1
2634 inventura      1
2635 investments      1
2636 injuries at work      1
2637 IPGRI      1
2638 infrared digital orthophoto(DOP)      1
2639 intesivelly thinning      1
2640 intra- and interpopulation variability      1
2641 insect growth regulators      1
2642 informacijski sustav      1
2643 Information Means and State of Croatian Forests.      1
2644 information system      1
2645 information system model      1
2646 informiranost      1
2647 infestation intensity      1
2648 incomplete development      1
2649 increase in growth      1
2650 indicators of productivity      1
2651 indices about forests      1
2652 Indigobush      1
2653 indigobush bioproductivity      1
2654 insecticide      1
2655 insecticides      1
2656 insekticid      1
2657 insekticidi      1
2658 integral management with ecosystems in space      1
2659 integralno gospodarenje ekosustavima u prostoru      1
2660 integrated timber protection      1
2661 integrirana zaštita oblovine      1
2662 intelektual no vlasništvo      1
2663 intellectual ownership      1
2664 intensity and forms of dieback pedunculate oak      1
2665 intensity of infection      1
2666 intensive      1
2667 intenzitet fotosinteze      1
2668 intenzitet i oblici sušenja hrasta lužnjaka      1
2669 intenzitet prorede      1
2670 interakcija genotip × okolina      1
2671 interception      1
2672 interest associations      1
2673 interlaboratory testing      1
2674 international standards      1
2675 Industrial Round Timber in the Rough      1
2676 industrija      1
2677 industrija celuloze i papira      1
2678 industrije bazirane na sektoru šumarstva      1
2679 Industrijsko oblo neobrađeno drvo      1
2680 inercepcija      1
2681 inferencijalna statistika      1
2682 inferior and superior model trees      1
2683 Increment and cut      1
2684 increment and quality      1
2685 increment percentage      1
2686 indeks lisne povr šine      1
2687 indeks zaraze      1
2688 indeksi diverziteta      1
2689 indeksi točnosti      1
2690 indeksne vrijednosti bukovih stabala      1
2691 index of infestation      1
2692 index values of common beech trees      1
2693 ilegalni odstrel      1
2694 ilirske vrste      1
2695 illegal felling      1
2696 illegal killing      1
2697 Illegal timber trade      1
2698 ilovača      1
2699 impacts of silvicultural measures      1
2700 implementation of H1 and H2      1
2701 improvement by selfing      1
2702 in situ and ex situ methods      1
2703 in situ i ex situ metode      1
2704 imidaclopride      1
2705 imidakloprid      1
2706 hydro-melioration treatments      1
2707 hydro-technical interventions      1
2708 hydro-technical measures      1
2709 hvatanje      1
2710 hvatanje dabra      1
2711 hybrids      1
2712 hyperparasitoid      1
2713 hyperphoresy      1
2714 identifikacija.      1
2715 iglice      1
2716 IGRs      1
2717 hunting ground      1
2718 hunting ground biological casualties      1
2719 hunting grounds      1
2720 hunting illustration      1
2721 Hunting Management      1
2722 hunting society      1
2723 hunting-demographic intensity      1
2724 hunting-geographic intensity      1
2725 hunt      1
2726 Hrvatske norme proizvoda iskorištavanja šuma 1995      1
2727 Hrvatske šume d.o.o      1
2728 Hunting and fishing      1
2729 hunting area      1
2730 hunting associations      1
2731 hunting club rules      1
2732 jarebica kamenjarka – grivna      1
2733 Jarebica kamenjarka grivna      1
2734 jasen (Fraxinus ExcelsiorL.)      1
2735 izvješćivanje      1
2736 izmjene i dopune formule ClC-a      1
2737 izvođenje šumskih radova      1
2738 Izvoz i Uvoz      1
2739 Jadran      1
2740 jadranski otoci      1
2741 jadransko područje      1
2742 Jagdausstellungen      1
2743 jajnici      1
2744 jaka oštećenost krošanja depozicija olova      1
2745 Ivanščica      1
2746 izbojci      1
2747 izgorena površina      1
2748 izložak (eksponat)      1
2749 Izložbe-sajmovi      1
2750 Istra (Hrvatska)      1
2751 istraživanja      1
2752 istraživanje tržišta      1
2753 Istria      1
2754 izlučenje      1
2755 Istočna Slavonija      1
2756 izoenzymes      1
2757 izrada i privlačenje drva      1
2758 izravno i difuzno svjetlo      1
2759 Izvanredna stanja      1
2760 Juglans nigra      1
2761 juniper      1
2762 jura      1
2763 juvenilno drvo      1
2764 Južna Afrika      1
2765 kadrovi u šu­marstvu      1
2766 kakvoća      1
2767 kakvoća drvnih sortimenata      1
2768 kakvoća stabala      1
2769 kalij      1
2770 Journal of Forestry      1
2771 journal Šumarski list (Forestry Journal)      1
2772 joint- stock company in forestry      1
2773 jelen obični (Cervus elaphus)      1
2774 jelovina (Abies alba Mill)      1
2775 jelovina (Abies alba Mill.)      1
2776 jestiva      1
2777 javni šumarski instituti      1
2778 javno mišljenje      1
2779 javno podsticanje šumarstva      1
2780 jedinstvena metoda      1
2781 jedinstveni model      1
2782 jednadžbe rasta      1
2783 jednakokutna spirala      1
2784 jednodobne regularne sastojine      1
2785 jednodobne sastojine      1
2786 jednodobno gospodarenje      1
2787 jednogodišnje sadnice      1
2788 jednospolna      1
2789 jela obična      1
2790 jela.      1
2791 jelen aksis (Axis axis Erx.)      1
2792 jelen fratar      1
2793 Jelen lopatar      1
2794 kategorija zdravstvenoga stanja sastojine      1
2795 kavkaska jela      1
2796 keficijent unutarnjeg rasta      1
2797 kemijska analiza ksilemovog soka      1
2798 kemijski sastav sjemena      1
2799 kemijski sastav tla      1
2800 kemizam biljnog materijala.      1
2801 Kermes oak      1
2802 kestenov moljac miner      1
2803 kestenova osa šiškarica      1
2804 kitnjak      1
2805 klasična otvorenost      1
2806 klaster analiza      1
2807 klasterska analiza      1
2808 klet      1
2809 klijanci      1
2810 kamenolom Očura II      1
2811 kamenjarka.      1
2812 kanader i demon      1
2813 Kanadski sustav ocjene opasnosti od šumskog požara (CFFDRS)      1
2814 Kappa statistika      1
2815 karakteristike mikrolokaliteta.      1
2816 karantenski štetnik      1
2817 karbonatnenaslage      1
2818 kariotip      1
2819 karst phenomena      1
2820 karta šumskih zajednica      1
2821 karte      1
2822 Karyotypes      1
2823 kaštelansko područje      1
2824 katastar      1
2825 klima-požarna područja      1
2826 klima-požarna područja.      1
2827 klimatska promjena      1
2828 klimatske karakteristike      1
2829 konkretna distribucija prsnih promjera      1
2830 konkretna i teoretska distribucija stabala      1
2831 konsenzus      1
2832 kontejner      1
2833 kontejnerski uzgoj      1
2834 kontrola      1
2835 konverzija panjača      1
2836 konzervacija      1
2837 konzervacija vlage      1
2838 konzervacija vlage u tlu      1
2839 komparacija stanja za 2009.      1
2840 komparativna analiza      1
2841 komparativna metoda istraživanja      1
2842 kompleksni sustavi      1
2843 kompleksnost      1
2844 kompromis      1
2845 Kodeks fitocenološke nomenklature      1
2846 koeficijent asimetrije i koeficijent spljoštenosti.      1
2847 koeficijent iskorištenosti lovno-demografskog potencijala      1
2848 klonovi topole      1
2849 klonske sjemenske plantaže      1
2850 klonski arhivi      1
2851 klonski testovi crnih topola      1
2852 klonski uz.orci      1
2853 klonsko šumarstvo      1
2854 klonovi stablastih vrba      1
2855 klimatski čimbenici      1
2856 klimatski ekscesi      1
2857 klimatski model      1
2858 klimatski scenariji      1
2859 klizna sredina      1
2860 klon      1
2861 klon topole I-214      1
2862 klonovi      1
2863 funkcije tražnje      1
2864 funkcije upravljanja: planiranje      1
2865 funkcije za izjednačenje      1
2866 funkcionalne skupine mikroorganizama u tlu      1
2867 furniture manufacturing      1
2868 g.j. "Česma"      1
2869 G.J. "Žutica"      1
2870 fuel wood.      1
2871 functions for determination      1
2872 fungal entomopathogen      1
2873 fungal spores      1
2874 fungicid      1
2875 fungicide      1
2876 fungicides      1
2877 fungicidi      1
2878 Gehörn      1
2879 gene diversity      1
2880 gene pool      1
2881 General Directorate of Forestry      1
2882 generalized model      1
2883 genetic analysis      1
2884 genetic differentiation      1
2885 galls      1
2886 fotosintetski pigmenti      1
2887 forvarder      1
2888 forwarder      1
2889 Forestry and forest policy      1
2890 Freilassung      1
2891 frost-crack      1
2892 fruit      1
2893 fruits      1
2894 forests measuring      1
2895 forests stand      1
2896 formation of forest associations      1
2897 forming pioneer stands      1
2898 formiranje pionirskih sastojina      1
2899 formiranje šumskih zajednica      1
2900 Forsterferuf      1
2901 forestry policy      1
2902 Forestry school Karlovac      1
2903 forestry work      1
2904 forestry contractors      1
2905 forestry development      1
2906 forestry disciplines      1
2907 forestry legislative      1
2908 Forestry Museum in Krasno      1
2909 forestry occupation      1
2910 forest value assessment      1
2911 forest soil stabilization      1
2912 forest soils      1
2913 forest woody assortments      1
2914 forest work      1
2915 forest Žutica      1
2916 forest-based industries      1
2917 gnojidba      1
2918 godišnji sječivi prihod      1
2919 golosjemenjače      1
2920 gora i planina      1
2921 gorivi materijal      1
2922 gorivost      1
2923 Gorska Hrvatska      1
2924 gospodarenje šumama      1
2925 gospodarenje šumama i lovištima      1
2926 gospodarska depresija      1
2927 gospodarska inspekcija      1
2928 gospodarska jedinica      1
2929 gospodarska jedinica "Bastajske šume-Krivaja-Klisa      1
2930 gospodarska politika      1
2931 Gospodarska postignuća      1
2932 gospodarska vrijednost šume      1
2933 gospodarske djelatnosti RH      1
2934 gospodarski razredi      1
2935 gospodarski značaj – učinci      1
2936 gospodarski značaj oštećenih stabala      1
2937 gospodarsko usmjerenje      1
2938 gospodarstvo      1
2939 GPS and GIS      1
2940 GPS i GIS      1
2941 grad Zagreb      1
2942 gradacija      1
2943 gradation      1
2944 Gradiaton      1
2945 granatiranje      1
2946 granica zone totalnog sušenja      1
2947 graničice      1
2948 granična linija      1
2949 Game enclosure      1
2950 game loss      1
2951 games      1
2952 gap      1
2953 garden in the cloister      1
2954 granulometrijski sastav tla      1
2955 gorsko područje      1
2956 gospodarene bukve šume      1
2957 genetska raznolikost i diferencijacija      1
2958 genetska raznolikost.      1
2959 genetska struktura      1
2960 genetski diverzitet      1
2961 genetski parametri      1
2962 genetski polimorfizam      1
2963 genetsko porijeklo      1
2964 genofond      1
2965 genotype × environment interaction      1
2966 geocoding      1
2967 geografske i reljefne značajke      1
2968 geografsko porijeklo      1
2969 Geographic Information System.      1
2970 geographic origin      1
2971 Geographical and relief characteristics      1
2972 geographical features      1
2973 geokodiranje      1
2974 geomorfologija      1
2975 geomorphology      1
2976 geosintetici      1
2977 geostatistics      1
2978 geostatistika      1
2979 germinability      1
2980 germinated seed      1
2981 germination      1
2982 GFIS      1
2983 genetic diversity and diff erentiation      1
2984 genetic gain      1
2985 genetic origin      1
2986 genetic parameters      1
2987 genetic polymorphism      1
2988 genetic structure      1
2989 genetic variation      1
2990 genetska analiza      1
2991 genetska diferencijacija      1
2992 genetska dobit      1
2993 GIS (Geografski informacijski sustav)      1
2994 GIS (Geographic Information System)      1
2995 glavna sastojina      1
2996 glavne vrste drveća      1
2997 Global change      1
2998 global climate changes      1
2999 globalizacija      1
3000 globalizacija u Hrvatskoj      1
3001 globalization      1
3002 globalization in Croatia      1
3003 globalna promjena      1
3004 globalne klimatske promjene      1
3005 gustoća u standardno suhom stanju      1
3006 Gymnosperms      1
3007 gubar (Lymantria dispar L.)      1
3008 gubici divljači      1
3009 gubici tla      1
3010 Guide curve method      1
3011 gusjenica      1
3012 gustoća      1
3013 growth equation      1
3014 growth forces      1
3015 growth forces and suppressed forces      1
3016 growth of mean stand diameter      1
3017 growth of tree breast diameter and crown diameter      1
3018 grupno odlučivanje      1
3019 grasses      1
3020 grazing      1
3021 greenhouse gases      1
3022 Greenwich      1
3023 grey alder (Alnus incana)      1
3024 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">Grey partridges Perdix perdix L.      1
3025 grinders      1
3026 grivasta ovca      1
3027 grivasti skakač      1
3028 grm      1
3029 group decision making      1
3030 group-selection cutting      1
3031 Gross domestic product      1
3032 ground and flood water      1
3033 ground and surface water monitoring      1
3034 ground water      1
3035 health and safety      1
3036 health status      1
3037 health status category of stand      1
3038 health tourism      1
3039 heat treatment (HT)      1
3040 harvesteri i procesori      1
3041 Hauling and transportation of timber      1
3042 hazardous waste      1
3043 Habitat. Posavina      1
3044 habitats of yew in mountain Papuk situated in Nature park Papuk      1
3045 halbsib-progeny tests.      1
3046 Haljevo forest      1
3047 gypsy moth (Lymantria dispar L.)      1
3048 habitat factors      1
3049 hibridi      1
3050 Hibridna platana (Patanus x acerifolia)      1
3051 hardwood-broadleaf species      1
3052 height and height increment      1
3053 height and root collar diameter      1
3054 height and volume growth      1
3055 height of sprout      1
3056 Helleboro nigri-Piceetum      1
3057 herbaceous plants      1
3058 herbicid      1
3059 herbicide      1
3060 herbicides      1
3061 herbicidi      1
3062 Hercegovina      1
3063 hereditary basis      1
3064 heredity      1
3065 heretability      1
3066 heritability      1
3067 Herzegovina      1
3068 hortikulturni elementi      1
3069 host      1
3070 Histiostoma ulmi      1
3071 Histiostomatidae      1
3072 histogrami prvoga i drugoga reda      1
3073 historical development      1
3074 historical outbreaks      1
3075 historical presentation      1
3076 hidromeliorativni zahvati      1
3077 hidropedološke karakteristike      1
3078 hidrotehničke mjere      1
3079 high forest      1
3080 hilly area      1
3081 hind body weight      1
3082 hiperforezija      1
3083 hiperparazitoid      1
3084 Hippophaë rhamnoides      1
3085 Hippophao-Berberidetum      1
3086 history of forestry      1
3087 history of HŠD      1
3088 Hohenadel´s method      1
3089 Hohenadlova metoda      1
3090 hollow-horned animal      1
3091 Homeland war      1
3092 homogenizacija      1
3093 homogenization      1
3094 horn length      1
3095 Hornbeam hop      1
3096 Hornbeam oriental      1
3097 horns      1
3098 horse chestnut      1
3099 horse chestnut protection      1
3100 horticultural elements      1
3101 hrastova oblovina      1
3102 hrastova pepelnica      1
3103 hrastove šume      1
3104 hrastovi županije bjelovarske      1
3105 hrastovina      1
3106 Hrvatska vojna granica      1
3107 Hrvatska – Dalmacija      1
3108 hrvatska flora      1
3109 human protection      1
3110 human resources in forestry      1
3111 humizacija      1
3112 Hrvatske šume d.o.o. Zagreb      1
3113 Hrvatski udio      1
3114 Hrvatsko Podunavlje      1
3115 Hrvatsko povjerenstvo za topolu      1
3116 hrana      1
3117 hranljiva      1
3118 hrast      1
3119 hrast crnika      1
3120 hrast crnike      1
3121 hrast kitnjak (Quercus petraea L)      1
3122 hrast kitnjak (Quercus petraea Liebl.)      1
3123 hrast lužnjak (Quercus robur) živi pijesci      1
3124 hrast lužnjak (Quercus robur L)      1
3125 hrast medunac (Quercus pubescens)      1
3126 hrast oštrika      1
3127 hrast sladun      1
3128 monografija “Divokoza”      1
3129 monograph “Chamois”      1
3130 Monolit      1
3131 monthly severity ratings      1
3132 Montpellier      1
3133 morfologija      1
3134 morfologija tla      1
3135 morfološka obi lježja      1
3136 morfološka raščlamba      1
3137 morfološka varijabilnost      1
3138 morfometrija      1
3139 morfometrija rogovlja      1
3140 morfometrijska analiza lista      1
3141 morfometrijska analiza lista jasena      1
3142 morfometrijska varijabilnost      1
3143 morphological analysis      1
3144 morphological variability      1
3145 morphology      1
3146 morphometric ash leaf analysis      1
3147 morphometric leaf analysis      1
3148 morphometric traits      1
3149 morphometric variability      1
3150 morphometrics of antlers      1
3151 morphometry      1
3152 motorna pila      1
3153 motorne pile      1
3154 motorni čistač      1
3155 Mottled Umber Moth      1
3156 moufflon (Ovis ammon L.)      1
3157 moufflon (Ovis ammon musimon Pal.) axis deer (Axis axis Erx.)      1
3158 mountain tourisms      1
3159 mountainous areas      1
3160 Mountainous Croatia      1
3161 Moving average      1
3162 mr. sc.      1
3163 mreža      1
3164 mrtvo drvo      1
3165 mišoliki glodavci      1
3166 mitochondrial control region      1
3167 mitohondrijska DNK (mtDNK)      1
3168 mitotske i subkromatidne aberacije      1
3169 mixed plantations      1
3170 mineral raw materials      1
3171 mineralne sirovine      1
3172 miniranost      1
3173 mjereni postupak      1
3174 mjerila      1
3175 mjesečna ocjena žestina      1
3176 mjesto lanjenja      1
3177 mješovita kultura      1
3178 mlada sastojina      1
3179 mobile cable crane      1
3180 močenje plodova      1
3181 modelling      1
3182 modelna srednjodobna sastojina      1
3183 modelni normalitet      1
3184 modification      1
3185 modificirana Brinkova funkcija      1
3186 modificirana skala      1
3187 modified Brink’s function      1
3188 modified scale      1
3189 modifikacije      1
3190 mogućnost razlikovanja      1
3191 molecular-biological methods      1
3192 molekularno-biološke metode      1
3193 monetary value of wood assortments      1
3194 model normally      1
3195 model of departmental research      1
3196 model of middle-aged forest      1
3197 model oplemenjivanja      1
3198 model pretvorbe monokultura u šume bliske prirodnim      1
3199 model resornoga istraživanja      1
3200 model sustava informacija      1
3201 multivariate analysis      1
3202 multivariate methods      1
3203 multivariatne meto­de      1
3204 multivarijatna analiza      1
3205 muncipality      1
3206 munika      1
3207 munika (Pinus heldreichii Christ)      1
3208 munika u Hercegovini      1
3209 muflon (Ovis ammon L.)      1
3210 muflon (Ovis ammon musimon Pal.)      1
3211 mulberry (Morus alba)      1
3212 mulching flail mower      1
3213 multiclonal cultures      1
3214 Multi-criteria decision analysis      1
3215 multi-criteria decision making      1
3216 multi-dimensional scaling      1
3217 multidimenzionalno skaliranje      1
3218 multidisciplinaran pristup      1
3219 multiklonske kulture      1
3220 Multiple criteria decision making      1
3221 multiple regression analyses      1
3222 nabonos      1
3223 Nacionalni park      1
3224 Nacionalni park “Fruška gora”      1
3225 Nacionalni park Kornati      1
3226 Nacionalni park Plitvička jezera      1
3227 nacionalni parkovi      1
3228 način uzgoja      1
3229 nad zor stanja sastojina.      1
3230 nadmorska visina      1
3231 modeli rasta      1
3232 modeling      1
3233 monitoring podzemnih i površinskih voda      1
3234 mycoses      1
3235 Nadzorni odbor      1
3236 naftna kontaminacija      1
3237 nagib      1
3238 nagib terena      1
3239 Na-heksametafosfat      1
3240 Na-hexametaphosphate      1
3241 najbolji srnjaci Hrvatske i svijeta      1
3242 naknada      1
3243 nalazišta na Papuku unutar parka prirode Papuk      1
3244 nalazište u Zagrebu      1
3245 namnožio      1
3246 nanoindentacija      1
3247 nanoindentation      1
3248 nanotechnology      1
3249 nanotehnologija      1
3250 Na-pirofosfat      1
3251 naplodni sijek      1
3252 Na-pyrophosphate      1
3253 narodna imena životinja.      1
3254 narrow leaved ash (F. angustifolia Vahl)      1
3255 narrowleafed ash      1
3256 natural spreading      1
3257 natural stockwood drying      1
3258 naturalizam      1
3259 nature      1
3260 nature conservation      1
3261 nature park      1
3262 Nature Parks      1
3263 nature preservation      1
3264 Našice      1
3265 National park “Fruška gora”      1
3266 National Park Plitvička Jezera      1
3267 national parks nature parks      1
3268 native deciduous plants      1
3269 natprosječni debljinski prirast      1
3270 Natura2000      1
3271 Natural conditions of life      1
3272 natural drying of stockwood      1
3273 natural foci      1
3274 natural heritage      1
3275 natural newgrowth      1
3276 natural reforestation      1
3277 natural reforestation (reestablishment)      1
3278 nomenklaturno-sintaksonomska analiza      1
3279 nominalna gustoća      1
3280 Non wood forest products and services      1
3281 non-bearing soil      1
3282 nonlinear dynamical systems      1
3283 Non-Monetary services from forests      1
3284 nonwood forest function.      1
3285 non-wood forest products      1
3286 nonwood forest products and servised      1
3287 norma ISO 11277.      1
3288 norma vremena      1
3289 natural rege­neration      1
3290 natural regeneration and management.      1
3291 nasad gumijevca      1
3292 nasljedne osnove      1
3293 nitrogen accumulation      1
3294 Nizinske šume hrasta lužnjaka      1
3295 nizinski brijest      1
3296 nature resources      1
3297 navigation      1
3298 necrosis      1
3299 nedovoljna osposobljenost i opremljenost gasitelja      1
3300 nedrvni proizvodi i usluge šuma      1
3301 nedrvni šumski proizvodi      1
3302 nedrvni šumski proizvodi i usluge      1
3303 negativna selekcija      1
3304 nekroza      1
3305 nelegalne sječe      1
3306 Nemonetarne usluge šuma      1
3307 nenosivo tlo      1
3308 nepotpuni razvoj      1
3309 neprava srž      1
3310 neprava srž bukve      1
3311 nesreće na radu      1
3312 network      1
3313 Networks      1
3314 neutrofilne šume      1
3315 new host      1
3316 new introduction      1
3317 new localities      1
3318 new record      1
3319 news: capacity planning      1
3320 Nezakonita trgovina drvom      1
3321 N-fixation      1
3322 nisko drvo      1
3323 novčana vrijednost drvnih sortimenata      1
3324 novi domaćin      1
3325 novi ekološki trend      1
3326 novi pristup korištenja podataka      1
3327 novosti: plan kapaciteta      1
3328 novounesena vrsta      1
3329 novoutvrđene vrste      1
3330 NPK fertlizer 7:14:21      1
3331 NPK gnojivo 7:14:21      1
3332 number and size of stomata      1
3333 number of adult roe deer does      1
3334 number of fawns      1
3335 number of kids      1
3336 number of plants      1
3337 number of root tips      1
3338 number of sprouts on the trunk.      1
3339 number of trees      1
3340 normalitet      1
3341 normalna raspodjela stabala      1
3342 normalni poprečni profil      1
3343 normalni volumen prije i poslije sječe      1
3344 normals      1
3345 normativ za biološku reprodukciju i regeneraciju      1
3346 norme vremena      1
3347 normizacija      1
3348 North America      1
3349 northern Croatia      1
3350 northern Velebit      1
3351 Northwestern Croatia      1
3352 Norway spruce      1
3353 Norway spruce (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
3354 nouctuid moths      1
3355 nourishing      1
3356 obična smreka (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
3357 obična tisa      1
3358 obični bor      1
3359 obični bor (Pinus sylvestris L.)      1
3360 Obični bor (Pinus sylvetris L.)      1
3361 obični čempres      1
3362 obični grab      1
3363 oak round timber      1
3364 oak seedlings      1
3365 oaks in the Bjelovar County      1
3366 oakwood      1
3367 obalna vegetacija      1
3368 njega šume      1
3369 njegovanje      1
3370 oak      1
3371 oak (Quercus robur L.)      1
3372 Noble Hardwoods      1
3373 nursery germination      1
3374 nursery plant production      1
3375 nursery production      1
3376 nutrient status      1
3377 normal models      1
3378 normal structure      1
3379 normal wood volume before felling and after felling per hectare      1
3380 numeričko bonitiranje      1
3381 numerousness natural new growth and stand age.      1
3382 numerousness/abundance      1
3383 nurse plants      1
3384 nurseries      1
3385 očuvanje genofonda      1
3386 očuvanje nizinskih šuma dogovorenim prostornim planiranjem      1
3387 očuvanje okoliša      1
3388 obnovljivi prirodni resurs      1
3389 obnovljivi prirodni resursi      1
3390 obnovljivi resursi      1
3391 obrazovanje kadrova      1
3392 obujam stabala      1
3393 obvezatni i dobrovoljni rad lovaca      1
3394 occurrence      1
3395 ocjena općekorisnih funkcija šuma i vrednovanje šuma.      1
3396 ocjena primjenjivosti      1
3397 ocjena stanja      1
3398 ocjena trofeja      1
3399 obična jela (Abies alba Mill.)      1
3400 obična bukva (Fagus sylvatica L)      1
3401 obična bukva (Fagus sylvatica L.)      1
3402 Obična bukva (Fagus sylvaticaL.)      1
3403 obična bukva.      1
3404 obnova vrtova      1
3405 obnovljivi izvori      1
3406 obnova i održavanje      1
3407 oblični broj      1
3408 oblik debla      1
3409 oblik stvarne i normalne distribucije prsnih promjera.      1
3410 oblo drvo      1
3411 mass concentration      1
3412 master´s thesis      1
3413 mastic      1
3414 mastic tree      1
3415 mastika      1
3416 matematički modeli      1
3417 matični fond      1
3418 matičnjak plemki      1
3419 matrice prijelaznih vjerojatnosti      1
3420 mature stands      1
3421 maturity dimension      1
3422 Mean breast diameter      1
3423 mean skidding distance      1
3424 measuring elements      1
3425 measuring procedure      1
3426 mechanical felling      1
3427 mechanical properties of wood      1
3428 mechanized of silvicultural works      1
3429 Mediteran      1
3430 mediteranska vegetacija      1
3431 mediteranske šume      1
3432 mediteransko krško područje      1
3433 mala i srednja poduzeća      1
3434 Mala Kapela      1
3435 malati      1
3436 mali alati      1
3437 Malus Mill.      1
3438 mammal      1
3439 man activities      1
3440 managed beech forests      1
3441 management planning      1
3442 management plans      1
3443 management unit "Česma"      1
3444 map of forest communities      1
3445 maps      1
3446 maquis of strawberry tree      1
3447 makija      1
3448 makija planike      1
3449 maklen      1
3450 makroklima      1
3451 makroklimatska prilagodba      1
3452 makroskopske karakteristike      1
3453 M.Sc.      1
3454 Macedonian oak      1
3455 lysimeters      1
3456 machine felling      1
3457 machine felling and processing      1
3458 machine´s own resistance power      1
3459 macroclimatic adaptedness      1
3460 macroscopic characteristics      1
3461 magistarski rad      1
3462 magnezij      1
3463 Magnolia L.      1
3464 Mahaleb cherry tree      1
3465 Lymantria monacha      1
3466 Lyme borreliosis      1
3467 Lymnatria monacha      1
3468 lužnjak      1
3469 lopatar      1
3470 lisni mineri      1
3471 listanje      1
3472 lowland forests of pedunculate oak      1
3473 lowland region      1
3474 low-lying areas      1
3475 lubanja      1
3476 Lumber operations      1
3477 lumber value yield      1
3478 me­teorološki indeks požara      1
3479 Meteorološki indeks šumskog požara (FWI)      1
3480 method of thinning of regular forest      1
3481 methods      1
3482 metoda pokusnih ploha      1
3483 metoda prorede      1
3484 metoda sjemenomjera      1
3485 metoda sjetve      1
3486 metoda tetive      1
3487 Metoda vrtložne kovarijance      1
3488 metode      1
3489 metode vrednovanja      1
3490 mezofilne kestenove šume      1
3491 micoses of needles      1
3492 microbiological characteristics of the soils      1
3493 međulaboratorijske usporedbe      1
3494 Međunarodne konvencije      1
3495 međunarodne norme      1
3496 Međunarodni lovački savjet (CIC)      1
3497 mehanička svojstava drva      1
3498 mehanička svojstva      1
3499 mehanička svojstva drva      1
3500 mehaničke ozljede i dopunske greške zbog ratnih djelovanja      1
3501 mehanizirana bušilica      1
3502 mehaniziranje uzgojnih radova      1
3503 melioracija      1
3504 melioracija krša      1
3505 melioracijski učinci      1
3506 menadžment      1
3507 menagement klas      1
3508 meningoencefalitis i Lyme borelioza      1
3509 meningoencephalitis      1
3510 merkan-lilizam      1
3511 mesophilous chestnut forests      1
3512 microorganism functional groups in the soil      1
3513 microrelief      1
3514 micro-relief      1
3515 microsatelite      1
3516 microsatelites SSR      1
3517 microsatellite markers      1
3518 mediterranean karst area      1
3519 mediterranean vegetation      1
3520 medljikovac      1
3521 medunac      1
3522 market relations      1
3523 market research.      1
3524 Marketing of forest and forest industries products and services      1
3525 marketing šumskih i drvnih proizvoda i usluga      1
3526 marking      1
3527 masa košuta      1
3528 masena koncentracija      1
3529 mid- and long-term planning      1
3530 middle breast diameter      1
3531 middle volume of trees      1
3532 middle-aged stand      1
3533 mikoze      1
3534 mikoze iglica      1
3535 mikrobiološke značajke tala      1
3536 mikroelementi      1
3537 mikroreljef      1
3538 meteorological factors      1
3539 meteorološki čimbenici      1
3540 mikrosatelitni biljezi      1
3541 mikrosatelitni biljezi SSR      1
3542 korijen      1
3543 korjenov sustav      1
3544 korološke i fitocenološke značajke      1
3545 korov      1
3546 korovi      1
3547 korovska vegetacija      1
3548 košćela      1
3549 koštunica      1
3550 krajobraz.      1
3551 krajobrazna raznolikost      1
3552 kramp      1
3553 kraniometrija      1
3554 Krapinsko-zagorska Count      1
3555 Krapinsko-zagorska County      1
3556 kora      1
3557 korelacija      1
3558 koluvij      1
3559 komuniciranje      1
3560 komunikacijske aktivnosti      1
3561 koncentracija i sadržaj hraniva      1
3562 kreda      1
3563 kras      1
3564 kraška polja      1
3565 kratke ophodnje.      1
3566 kratkorični i dugori­čni granični troškovi (KGT i DGT)      1
3567 kriteriji za investiranje      1
3568 krivulje indeksa staništa      1
3569 krize      1
3570 kronika      1
3571 krpelj      1
3572 kružne primjerne plohe      1
3573 kserofitna      1
3574 krški fenomeni      1
3575 krupno drvo      1
3576 kvaliteta žira      1
3577 kvaliteta života      1
3578 kvantitativna svojstva      1
3579 kvantitativno i vrijednosno iskorištenje      1
3580 kvarter      1
3581 laboratorijski uzgoj      1
3582 laboratory rearing      1
3583 land mines      1
3584 landed municipality      1
3585 landfill gas      1
3586 landscape artist      1
3587 landscape diversity      1
3588 landscape.      1
3589 lapor      1
3590 large wood of Italian oak      1
3591 Laserpitio krapfii-Piceetumass. nova      1
3592 kvaliteta mladog naraštaja hrasta lužnjaka.      1
3593 kultivari tise      1
3594 kulturno povijesna baština      1
3595 Kunstinseln      1
3596 kva liteta sjemena      1
3597 kvalitativno iskorištenje      1
3598 kvalitet      1
3599 laurel      1
3600 Law      1
3601 layout of the islet      1
3602 layout proposal      1
3603 leachate      1
3604 leaf area index      1
3605 leaf litter      1
3606 leafminers      1
3607 legislation      1
3608 legislative      1
3609 linear correlation      1
3610 linear trend      1
3611 linearna korelacija.      1
3612 linearni trend      1
3613 lines below electro-energetic facilities      1
3614 Liocourt´s distribution      1
3615 life forms      1
3616 level of knowledge.      1
3617 library      1
3618 local community      1
3619 Local population      1
3620 log value yield.      1
3621 log volume yield      1
3622 Lisičine      1
3623 length of assortment      1
3624 length of the nibbled part of a shoot      1
3625 listopadna      1
3626 lisymeters      1
3627 lišće obične bukve      1
3628 lišće perasto      1
3629 litače      1
3630 litter      1
3631 livelihoods      1
3632 logging as sylvicultural care of stands      1
3633 Logging operations      1
3634 logging strategy      1
3635 logistic regression      1
3636 logistička regresija      1
3637 lokalna zajednica      1
3638 Lokalne populacije      1
3639 London planetree (Patanus x acerifolia)      1
3640 Longe-range      1
3641 long-term mean values of seasonal severity rating      1
3642 lov      1
3643 lovac      1
3644 lovačka ilustracija      1
3645 lovačka udruga kotara senjskog      1
3646 lovačke izložbe      1
3647 lovačke udruge      1
3648 Lovački dio izložbe      1
3649 lovci      1
3650 lovno gospodarenje      1
3651 lovno područje      1
3652 lovno stablo      1
3653 lovno stablo s feromonskim pripravkom      1
3654 lovno-demografski intenzitet      1
3655 lovno-geografski intenzitet      1
3656 lovor      1
3657 Lovran marron      1
3658 lovranski marun      1
3659 Lovstvo i ribarstvo      1
3660 low quality and small-sized diameter logs      1
3661 low tree      1
3662 Lower Austria      1
3663 lower tusks      1
3664 lowland      1
3665 Canadian Forest Fire Behavior Prediction (FBP)      1
3666 Canadian Forest Fire Danger Rating System (CFFDRS)      1
3667 Canadian Forest Fire Weather Index (FWI)      1
3668 Capercaillie (Tetrao urogallus)      1
3669 capture-mark-recapture      1
3670 carbon      1
3671 carbon accumulation      1
3672 carbon fluxes      1
3673 carbon sequestration      1
3674 carbon stock Cpool      1
3675 Carex brizoides      1
3676 Carpino orientali-Quercetum ilicis      1
3677 burnt area      1
3678 bukva (Fagus sylvatica)      1
3679 buldožer      1
3680 bura      1
3681 changes in water relations      1
3682 characteristics of micro-locality.      1
3683 chemical composition      1
3684 Chemical composition of soil      1
3685 chemism of plant materil      1
3686 chestnut gall wasp      1
3687 Centralna šumarska uprava      1
3688 Centromere nomenclature      1
3689 certifikacija šuma      1
3690 Cervus elaphus      1
3691 chain saw      1
3692 caterpillars      1
3693 causes of leks endanger­ment      1
3694 Castanea sativa Mill.      1
3695 brusači      1
3696 bruto domaći proizvod      1
3697 brza dojava i brzo gašenje      1
3698 brzina unosa      1
3699 brzorastuće vrbe      1
3700 Budapest      1
3701 Budimpešta      1
3702 building costs      1
3703 brojnost prirodnog pomlatka i dob sastojina.      1
3704 biomass yield      1
3705 broj stabala      1
3706 broj vrhova korijena      1
3707 brojno stanje      1
3708 burza      1
3709 bush      1
3710 bushes      1
3711 business analysis      1
3712 business relationships      1
3713 bušilica »ST1HL 08«      1
3714 C. hungarica      1
3715 cable crane      1
3716 cadastre      1
3717 brown hare      1
3718 browsing      1
3719 brst      1
3720 brtvljenje odlagališta      1
3721 bukove sječine      1
3722 bukovo-jelova prašuma      1
3723 bukovo-jelove šume      1
3724 bioplin      1
3725 bioproduction      1
3726 Bioproizvodnost amorfe      1
3727 bioproizvodnja      1
3728 bioraznolikost      1
3729 bioraznolikost.      1
3730 bird of prey equipment      1
3731 birds      1
3732 birds as indicator      1
3733 birds of prey      1
3734 Bitterlich sampling      1
3735 Bitterlichova metoda uzorkovanja      1
3736 bivariate and multivariate analysis      1
3737 bivariatna i multivariatna analiza      1
3738 bjelogorične šume topola i vrba      1
3739 biološko-ekološka valorizacija.      1
3740 biomasa.      1
3741 Biomass Energy Europe      1
3742 Biomass Energy Europe – BEE      1
3743 biomass potential assessment      1
3744 biodiversity.      1
3745 biodizel      1
3746 bioecology      1
3747 bioekologija      1
3748 bioenergija.      1
3749 biološka revitalizacija      1
3750 biološka svojstva      1
3751 biološke metode      1
3752 biološki gubici divljači      1
3753 biološki položaj stabala      1
3754 blade lateral movement      1
3755 bočna kompenzacija zemljanih masa.      1
3756 bočna stabilnost lista      1
3757 body weight      1
3758 body weight of fawns in litter      1
3759 bog-oak (oakwood buried in the ground)      1
3760 Bojčin Forest      1
3761 Bojčinska šuma      1
3762 bolest      1
3763 bolesti      1
3764 bolesti divljači      1
3765 black alder (Alnus glutinosa Gdrnt)      1
3766 black locust      1
3767 Black Pine      1
3768 black pine (Pinus nigraArn.)      1
3769 black poplar      1
3770 black poplar (Populus nigra)      1
3771 black poplar clonal tests      1
3772 bor      1
3773 Boreal forest      1
3774 borealna šuma      1
3775 borov četnjak      1
3776 borove kulture      1
3777 bosal area      1
3778 Bosna i Hercegovina      1
3779 Bosna i Hercegovina.      1
3780 Bosnia and Hercegovina      1
3781 Bosnia and Herzegovina      1
3782 Bosnia-Herzegovina      1
3783 brdsko-planinskopodručje      1
3784 breast height diameter distribution      1
3785 breeding measures      1
3786 brnistra      1
3787 broj biljaka      1
3788 broj i veličina puci      1
3789 broj izbojaka na panju      1
3790 CO      1
3791 chip production      1
3792 chlorophyll content      1
3793 CIC-points      1
3794 CIC-točke      1
3795 cijena koštanja      1
3796 cijene      1
3797 cikličko snimanje      1
3798 ciklus      1
3799 C-indeks      1
3800 C-index      1
3801 CirConcomputer model      1
3802 circular sample plots      1
3803 ciste in      1
3804 City of Zagreb      1
3805 cjenik      1
3806 claster analysis      1
3807 clear cut of willow culture      1
3808 clearing fire lines      1
3809 climate change      1
3810 climate changes      1
3811 Climate model      1
3812 climate scenarios      1
3813 climatic change      1
3814 climatic excesses      1
3815 climatic factors      1
3816 climatological characteristics      1
3817 climbing plants      1
3818 clonal archive      1
3819 clonal forestry      1
3820 clonal samples      1
3821 clonal seed orchards      1
3822 clone      1
3823 clones      1
3824 cluster analiza.      1
3825 cluster analysis      1
3826 cluster analysis.s      1
3827 coniferous species      1
3828 conifers      1
3829 consensus      1
3830 Consequences of the Agression against the Republic of Croatia      1
3831 Conservation      1
3832 conservation of genetic resources      1
3833 Conservations      1
3834 containers      1
3835 contamination      1
3836 contamination soil      1
3837 contour line 98      1
3838 control      1
3839 coppice      1
3840 coppice conversion      1
3841 cork production      1
3842 Common beech (Fagus sylvaticaL.)      1
3843 common beech felling      1
3844 common beech leaves      1
3845 Common Beech.      1
3846 Common Hornbeam      1
3847 common names of animals      1
3848 Common oak      1
3849 common pistachio      1
3850 Common Walnut      1
3851 communicative action      1
3852 community of pedunculate oak      1
3853 coast      1
3854 coastal population      1
3855 coefficient of integral growth      1
3856 coefficient of use of hunting-demographic potential      1
3857 Co­leoptera      1
3858 colluvial soil      1
3859 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
3860 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
3861 combustibility      1
3862 Common alder      1
3863 cost      1
3864 cost per m3      1
3865 costs      1
3866 couning      1
3867 country in transition      1
3868 court      1
3869 CP Forests      1
3870 CpDNA      1
3871 crack phillyrea (Phillyrea latifolia L.)      1
3872 craniometry      1
3873 Crataego-Prunetum dasyphyllae      1
3874 comparative analysis      1
3875 comparative research method      1
3876 comparison      1
3877 compensation      1
3878 complex equations      1
3879 complex systems      1
3880 complexity      1
3881 compromise      1
3882 computer simulations      1
3883 computerized information system      1
3884 concentrations and contents of nutrients      1
3885 conception      1
3886 concrete and beta-distribution of breast diameters      1
3887 Crikvenica -Vinodol area      1
3888 Crikveničko-vinodolsko područje      1
3889 critical loads      1
3890 corpus luteum      1
3891 correction factors      1
3892 crna topola (Populus nigra)      1
3893 crni bor (Pinus nigra Arn.)      1
3894 crni bor (Pinus nigra ssp. dalmatica)      1
3895 correlation link      1
3896 crna joha (Alnus glutinisa Garnt)      1
3897 crna joha (Alnus glutinosa)      1
3898 crni glog      1
3899 crni grab      1
3900 Croatia.      1
3901 Croatian Forests Ltd. b      1
3902 Croatian Military Border      1
3903 Croatian participation      1
3904 Croatian Podunavlje region      1
3905 Croatian Poplar Commission      1
3906 Croatian Standard HRN EN 1316-1:1999      1
3907 cultures      1
3908 cultivars of yew      1
3909 cultivation method      1
3910 Cryphonectria parasitica      1
3911 cull      1
3912 crown cover      1
3913 crown diameter      1
3914 crown diameter of the sprout      1
3915 crown fire      1
3916 crown structure      1
3917 crownfire      1
3918 crude oil contamination      1
3919 Crvanj Mt.      1
3920 Crvanj planina      1
3921 crveni hrast      1
3922 acorn plumpness      1
3923 acorn production      1
3924 acorn quality      1
3925 acorn size      1
3926 acorn-collecting traps method      1
3927 active protection      1
3928 activity      1
3929 accidents at work      1
3930 accumulation of nutrients in the biomass      1
3931 accuracy      1
3932 aciditet tla      1
3933 acidofilne šume      1
3934 10-godišnji volumni prirast      1
3935 137Cs      1
3936 16x16 km grid plots      1
3937 40K      1
3938 4dimensional space      1
3939 4x4 km grid plots      1
3940 a change in the floral composition      1
3941 A- horizon      1
3942 A- horizont      1
3943 a new ecological trend      1
3944 a regular cross profile      1
3945 a sum of effective temperatures      1
3946 »Projekt za rukovođenje« — managementa      1
3947 Histiostoma%20ulmi STYLE="text-decoration:none">Histiostoma ulmi      1
3948 Histiostomatidae STYLE="text-decoration:none">Histiostomatidae      1
3949 Abies biokovoensis      1
3950 Abies pardei      1
3951 Trypodendron%20domesticum STYLE="text-decoration:none">Trypodendron domesticum      1
3952 M.%20glareolus STYLE="text-decoration:none">M. glareolus      1
3953 Myodes%20glareolus STYLE="text-decoration:none">Myodes glareolus      1
3954 H.%20pseudoalbidus STYLE="text-decoration:none">H. pseudoalbidus      1
3955 Entomophaga%20maimaiga STYLE="text-decoration:none">Entomophaga maimaiga      1
3956 Castor%20fiber STYLE="text-decoration:none">Castor fiber      1
3957 C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none">C. fraxinea      1
3958 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      1
3959 #glavna skupština      1
3960 %20C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none"> C. fraxinea      1
3961 A.%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">A. flavicollis      1
3962 Apodemus%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">Apodemus flavicollis      1
3963      1
3964 drvenaste egzote      1
3965 jednodobne bukove sastojine      1
3966 lowlands forests      1
3967 park forest      1
3968 Pinus nigra      1
3969 pokretna žičara      1
3970 skidding      1
3971 srednja udaljenost privlačenja      1
3972 Šumski sortimenti      1
3973 altitude      1
3974 aluminij      1
3975 aluvijalna vlažna staništa      1
3976 aluvijum      1
3977 amage      1
3978 amelioration      1
3979 amelioration effects      1
3980 američki jasen      1
3981 ammonia      1
3982 amonijakalni dušik      1
3983 amorfa      1
3984 analitički hijerarhijski proces      1
3985 analitički hijerarhijski proces (AHP)      1
3986 animal artist      1
3987 animalist      1
3988 Alnus glutinosa      1
3989 analiza glavnih komponenti      1
3990 analiza stabla      1
3991 analiza ugroženosti      1
3992 analytic hierarchy process      1
3993 Analytical hierarchy process (AHP)      1
3994 alien species      1
3995 alien species inventory      1
3996 alkaloid taksin antikancerogen      1
3997 Allium-test      1
3998 allochthonous and autochthonous dendroflora      1
3999 allowable cut indicator      1
4000 alluvial wetlands      1
4001 almond willow (Salix triandra)      1
4002 afforestation of karst      1
4003 age      1
4004 age classes      1
4005 age structure      1
4006 aerial photographs (APs)      1
4007 Adriatic      1
4008 Adriatic islands      1
4009 adaptacija      1
4010 adaptation      1
4011 adapted agricultural tractors      1
4012 abiotski činitelji      1
4013 abandoned agricultural land      1
4014 AHP method      1
4015 AHP metoda      1
4016 Air Pollution      1
4017 Aesculus L.      1
4018 aktivna zaštita      1
4019 aktivnost      1
4020 aktivnost čovjeka.      1
4021 akumulacija dušika      1
4022 akumulacija hraniva u bimasi      1
4023 akumulacija hraniva u biomasi      1
4024 akumulacija ugljika      1
4025 alder (Alnus glutinosa)      1
4026 Alepo pine      1
4027 band saw efficiency      1
4028 bank interest rate      1
4029 bank vole      1
4030 bankovni kamatnjak      1
4031 back cross and transgression      1
4032 bacteria      1
4033 bademasta vrba (Salix triandra)      1
4034 bagrem      1
4035 bakterija      1
4036 basal area increment      1
4037 Basic Map of Croatia (BMC)      1
4038 Baranja riparian forests      1
4039 Barbary ewe      1
4040 Barbary sheep      1
4041 assortment tables      1
4042 Atlas Cedar      1
4043 Atlas gorje      1
4044 atlaski cedar      1
4045 atmosferska taloženja      1
4046 Austrian pine      1
4047 austrijske šume      1
4048 autochtonus tree and schrub species      1
4049 autohtona i alohtona dendroflora      1
4050 autohtone vrste drveća i grmlja      1
4051 autoktone i aloktone vrste četinjača i listača      1
4052 autoktone listače      1
4053 automatic analyser      1
4054 automatic digital camera      1
4055 automatska digitalna fotokamera      1
4056 automatski analizator      1
4057 availability and direction of Sava flood water      1
4058 average value of body weight of bucks and does      1
4059 B. Sc.      1
4060 area with the vegetative cover      1
4061 annual current diameter increment      1
4062 annual presceibed yield      1
4063 anti - cancerous drug      1
4064 antioksidacijska aktivnost      1
4065 antioxidant capacity      1
4066 AOMP      1
4067 Aposeri foetidae-Castanetum sativae ass. nova      1
4068 Aposeri foetidae-Castanetum sativaeass. nova      1
4069 arborescent willow clones      1
4070 Arborescent Willows      1
4071 arboretum      1
4072 Arboretum Lisičine      1
4073 arboretum Trsteno      1
4074 archaeological finds of Roman roads and buildings      1
4075 architectural elements      1
4076 As. Anemone-Carpinetum betuli      1
4077 as. Calamagrosti arun­dinaceae-Fagetum.      1
4078 As. Hacquetio-Fagetum      1
4079 As. Populo tremulae-Betuletum      1
4080 as. Pteridio-Betuletum      1
4081 Ash flowering      1
4082 asocijacija      1
4083 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Bertović 1975      1
4084 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Berto­vić 1975      1
4085 arheološki nalazi rimskih cesta i građevina      1
4086 arhitektonski elementi      1
4087 Ariš      1
4088 aromatično i ljekovito bilje      1
4089 artificial neural networks      1
4090 artiodactyl      1
4091 as Seslerio sadlerianae-Ostryetum.      1
4092 bijela joha      1
4093 bijela joha (Alnus incana)      1
4094 bijela topola (Populus alba)      1
4095 bijela vrba (Salix alba)      1
4096 bijeli bor (Pinus sylvestris L.)      1
4097 bijeli dud (Morus alba) svilogojstvo      1
4098 beta-funkcija      1
4099 Biber      1
4100 bibliografija      1
4101 bibliography      1
4102 biblioteka      1
4103 beneficial functions of forests      1
4104 BEP or the break-even level of income.      1
4105 Berberidion      1
4106 Beta distribucija      1
4107 Beta distribution      1
4108 basis of vegetational unit      1
4109 baza podataka      1
4110 baze podataka      1
4111 bazofilne šume      1
4112 beach forest      1
4113 beach forests      1
4114 beaver dam      1
4115 beaver pond      1
4116 beech felling areas      1
4117 beech forests      1
4118 beech-fir forests      1
4119 beech-fir virgin forest      1
4120 beginning of organised forestry.      1
4121 Benedictine monastery      1
4122 biljke      1
4123 biljke zaštitnice      1
4124 biljna sistematika      1
4125 bijelj      1
4126 bilance      1
4127 ass. Laserpitio Fagetum      1
4128 assortiment tables      1
4129 biljni potencijal      1
4130 biljni virusi      1
4131 biljnogeografsko raščlanjenje      1
4132 biljne vrste      1
4133 biljezi      1
4134 biological methods      1
4135 biological position of trees      1
4136 biological properties      1
4137 biological revitalisation      1
4138 biological!environmental valorization      1
4139 biological-ecological valorisation      1
4140 biological-ecological valorization      1
4141 biološka kontrola      1
4142 bioetanol      1
4143 biogoriva      1
4144 biogorivo      1
4145 bioindication      1
4146 bioindikacijska i osnovna mreža točaka      1
4147 bioindikacijske plohe      1
4148 bioindikatori      1
4149 bioklimati      1
4150 Biokovo      1
4151 Biokovo Mountain      1
4152 biological control      1
4153 dendroflora Hrvatske      1
4154 dendroflora vrta      1
4155 dendrograms      1
4156 deer game      1
4157 debljinska struktura      1
4158 defolijacija      1
4159 degradacija      1
4160 degradacija ekosustava      1
4161 degradacija šuma      1
4162 degradation      1
4163 degraded karst      1
4164 degradirani krš      1
4165 degree of damage      1
4166 dehydrated zone      1
4167 demografske karakteristike      1
4168 demo­graphic characteristics      1
4169 dendrochronological analysis      1
4170 damages from the game      1
4171 damages on the young plants      1
4172 damage indicators      1
4173 damage trees      1
4174 daljinomjer Vertex      1
4175 database      1
4176 databases      1
4177 daylilies      1
4178 DEA      1
4179 dead wood      1
4180 debljinski prirast.      1
4181 debljinski rast      1
4182 debljinski stupanj      1
4183 deciduous      1
4184 deciduous forests of poplar and willow      1
4185 decision support system      1
4186 current cutting edges value associations      1
4187 current felling values      1
4188 curvature      1
4189 cutter      1
4190 cutting and processing      1
4191 cut-to-length harvesting method      1
4192 cycle      1
4193 cyclic aerial photographs      1
4194 cyclic aerial surveys      1
4195 cyclic records      1
4196 Czech      1
4197 Czech Republic      1
4198 časopis Šumarski list      1
4199 Čeh      1
4200 čempres      1
4201 Češka      1
4202 čudni atraktor      1
4203 Dalmactia      1
4204 dabrova brana      1
4205 dabrovo jezero      1
4206 daily growth rate of fawns      1
4207 četverodimenzijski sustav      1
4208 čimbenici korekcije      1
4209 čimbenik horizontalnog zaobilaženja.      1
4210 čimbenik vertikalne korekcije terena      1
4211 čista regularna bukova sastojina      1
4212 čista sječa kulture vrba      1
4213 čistina      1
4214 čistoća debla      1
4215 čišćenje      1
4216 čišćenje mladih sastojina      1
4217 čišćenje prosjeka      1
4218 čivitnjača      1
4219 digitization      1
4220 dimension stock      1
4221 dimenzija zrelosti      1
4222 dimenzije češera      1
4223 digitalni katastarski plan      1
4224 digitalni model reljefa (DMR)      1
4225 digital terrain models (DTM)      1
4226 digitalizacija      1
4227 dieback of pedunculate oak      1
4228 diferencijacija      1
4229 different seedling types      1
4230 digital cadastral map      1
4231 digital orthophoto (DOP)      1
4232 digital orthophotographies      1
4233 digital ortophoto      1
4234 diskoloracija      1
4235 diskontinuiran areal      1
4236 dispersion      1
4237 disperzija      1
4238 dissipative structures      1
4239 distribucija      1
4240 distribution of beneficial functions of forests      1
4241 distribution of diameter at breast height      1
4242 distribution of felling volume per breast heigh diamater.      1
4243 Distribution of forests      1
4244 distribution range      1
4245 direct and diffuse light      1
4246 discoloration      1
4247 discontinued areal      1
4248 diseases of game      1
4249 disjunct      1
4250 dioecious      1
4251 dionička društva u šumarstvu      1
4252 dipl. ing. šumarstva      1
4253 Diptera      1
4254 depozicija      1
4255 desulphurization      1
4256 determinacija      1
4257 determination      1
4258 determining horizontal distances      1
4259 determining tree height      1
4260 developemnt and increment of stands      1
4261 dendrologija      1
4262 dendrology      1
4263 dendrološka inventarizacija      1
4264 density of individuals      1
4265 density trend decrease      1
4266 departmental research      1
4267 diameter increment      1
4268 diameter growth      1
4269 diameter increment      1
4270 diameter structure      1
4271 diapause      1
4272 diclinous      1
4273 die besten Rehböcke Kroatiens und der Welt      1
4274 die Kiefer      1
4275 development and increment      1
4276 development of phytocoenosis      1
4277 development of research      1
4278 development stages      1
4279 Developmental stages of forest trees and herbaceous plants      1
4280 devitalisation      1
4281 devitalizacija      1
4282 diagnose      1
4283 državna financijska potpora šumarstvu      1
4284 dubinsko snimanje      1
4285 duboka sadnja      1
4286 Dudov svilac (Bombix mori)      1
4287 due diligence      1
4288 dugotrajno      1
4289 duljina korijena      1
4290 duljina odgriženog dijela izbojka      1
4291 duljina tuljca      1
4292 drvno-prerađivačka industrija      1
4293 drvo kao energent      1
4294 drvoprerađivačka industrija      1
4295 drvna zaliha.      1
4296 drvni elementi      1
4297 Drvni građevni elementi      1
4298 drvenaste vrste      1
4299 drveni materijal za paki ranje      1
4300 drveni materijal za pakiranje      1
4301 drveni ugljen      1
4302 drvna i lisna masa      1
4303 drvna industrija      1
4304 drvna masa      1
4305 drvna prašina      1
4306 Drava River valley      1
4307 drhtavi šaš      1
4308 drift fauna      1
4309 dripping through      1
4310 drought      1
4311 drupe      1
4312 drvenaste biljke      1
4313 domovinski rat      1
4314 Donja Austrija      1
4315 donja voda      1
4316 donje i gornje sastojinsko stablo      1
4317 dormice      1
4318 dostupnost i smjer kretanja savske poplavne vode      1
4319 double-entry volume tables      1
4320 dovršna sječa      1
4321 doznaka u grupama      1
4322 dr. sc      1
4323 djelovanje      1
4324 divlji kesten      1
4325 dnevna stopa prirasta lanadi      1
4326 DNK      1
4327 dob      1
4328 dobna struktura      1
4329 dobni razred      1
4330 dobni razredi      1
4331 dodatno vrijeme      1
4332 dolomiti      1
4333 domaćin      1
4334 domaćini      1
4335 diversity indices      1
4336 division of forests in the Republic of Croatia      1
4337 divlja kruška      1
4338 distribucija prsnih promjera i volumena      1
4339 distribucija stabala      1
4340 Divlja trešnja      1
4341 economic importance      1
4342 economic orientation      1
4343 Economic policy      1
4344 economic silk production      1
4345 economics of forest resources      1
4346 economics of natural resources      1
4347 economy inspection      1
4348 dvodomna      1
4349 dvopapkar      1
4350 dvoulazne tablice obujma      1
4351 dvoulazne volumne tablice      1
4352 duration of development stages      1
4353 Drvni proizvodi finalne uporabe      1
4354 Eastern Slavonia      1
4355 eban (crni hrast odležao u zemlji)      1
4356 Eco-labele      1
4357 Eco-labels      1
4358 ecological characteristic      1
4359 ecological conditions      1
4360 ecological conditions of the site      1
4361 ecological conditions.      1
4362 ecological factors      1
4363 ecological indicators      1
4364 ecological indicatory values      1
4365 ecological label (eco-label)      1
4366 ecological network      1
4367 ecological niche      1
4368 ecological production      1
4369 ecosystems      1
4370 ecotypes      1
4371 ecotypic variation      1
4372 edafski uvjeti      1
4373 Eddy covariance method      1
4374 edible      1
4375 educating personnel      1
4376 edukacija vatrogasaca      1
4377 edukativni panoi      1
4378 efektivni broj klonova      1
4379 effective clone number      1
4380 effects of thinning      1
4381 efficacy      1
4382 Economic achievements      1
4383 economic activities in Croatia      1
4384 economic changes      1
4385 economic changes in forestry      1
4386 ekonomika šumskih resursa      1
4387 ekonomske promjene u šumarstvu      1
4388 ekološka karakteristika      1
4389 ekološka mreža      1
4390 ekološka niša      1
4391 ekološka proizvodnja      1
4392 ekološka stabilnost      1
4393 ekološkai fitogeografska analiza      1
4394 ekološke i socijalne funkcije      1
4395 ekološke indikatorske vrijednosti      1
4396 ekološke orijentacije      1
4397 ekološke značajke      1
4398 ekološki činitelji      1
4399 ekološki indikatori      1
4400 ekološki uvjeti.      1
4401 ekološko-gospodarske značajke      1
4402 ekonomija      1
4403 ekonomika prirodnih resursa      1
4404 ekonomika svilarenja      1
4405 FACE      1
4406 FACE facility      1
4407 facilitation      1
4408 factors to vertical terrain corrections      1
4409 Faculty of Forestry Zagreb      1
4410 evaluation of beneficial functions of forests and evaluation of forests.      1
4411 evaluation of natural resources      1
4412 Eurasian lynx      1
4413 Eurasion lynx      1
4414 excange value      1
4415 exchangeable development      1
4416 exhibit      1
4417 Exhibitions      1
4418 existing state      1
4419 Experimental Laboratory      1
4420 experimental plot B bare ground      1
4421 exploitation      1
4422 exploitation fields      1
4423 Exports and Imports      1
4424 European brown bear (Ursus arctos)      1
4425 European larch      1
4426 european yew - tree      1
4427 europska tisa      1
4428 Europski ariš      1
4429 europski ariš (Larix deeidua Mili)      1
4430 europski dabar (Castor fiber L.)      1
4431 europski smeđi medvjed (Ursus arctos)      1
4432 Eutric Rankers      1
4433 Eutrični ranker      1
4434 Europa      1
4435 Europe      1
4436 Europe Slovenia      1
4437 European ash (Fraxinus angustifolia Vahl.)      1
4438 European beaver (Castor fiber L.)      1
4439 EUFORGEN Networks      1
4440 euglej      1
4441 eukaliptusove plantaže      1
4442 Faza - II      1
4443 Faza - III; Radne grupe (Networks)      1
4444 faza isključivanja stabala      1
4445 FBP sustav      1
4446 FBP System      1
4447 felled stemwood      1
4448 felling and processing      1
4449 felling control      1
4450 felling cycle      1
4451 felling thinning volume      1
4452 female roe deer      1
4453 fenofaze      1
4454 faunalni drift      1
4455 fenologija listanja      1
4456 fenotipska stabilnost      1
4457 feromonski raspršivači      1
4458 fertility      1
4459 false beech heartwood      1
4460 Fang      1
4461 FAO      1
4462 farmer cables      1
4463 farmer vitla      1
4464 Fast Furier method      1
4465 Fast Furier metoda      1
4466 Fagus silvatica      1
4467 evenaged stands      1
4468 evergreen      1
4469 Fairs      1
4470 faktori staništa      1
4471 falconer equipment      1
4472 falconry equipment      1
4473 falconry techniques      1
4474 entomofilna      1
4475 Entomopatogena gljiva      1
4476 entomophilic      1
4477 environment protection      1
4478 Entwicklung      1
4479 epidop­tera      1
4480 epikutikularni vosak elektronska mikroskopija (SEM).      1
4481 epoksidna smola      1
4482 epoxy resin. Collection of works      1
4483 equalization functions.      1
4484 equilateral spiral      1
4485 equipment for training bird of prey.      1
4486 Erannis defoliaria      1
4487 Erico-Fagetum      1
4488 eroded terrain recoveri      1
4489 erosion      1
4490 erozija      1
4491 erozija tla      1
4492 essential oils      1
4493 establishment rate      1
4494 estetski izgled šume      1
4495 estimated value of forests      1
4496 estimation      1
4497 estimation precision      1
4498 etat      1
4499 etat međuprihoda      1
4500 eterična ulja      1
4501 EU ETS scheme      1
4502 EU ETS shema      1
4503 EU FLEGTAction plan      1
4504 EU FLEGTAkcijski plan      1
4505 eucalyptus plantations      1
4506 endemic species      1
4507 endemna vrsta      1
4508 Endosperm in development      1
4509 enegrija klijavosti i klijavost      1
4510 energetika      1
4511 energetska korisnost      1
4512 energetska vrijednost      1
4513 Emisije SO2      1
4514 ekosustavi      1
4515 energy benefit      1
4516 energy production      1
4517 energy scenario      1
4518 ekoznak      1
4519 eksperimentalni laboratorij      1
4520 eksploatacijska polja      1
4521 ekstrakcija      1
4522 electric radiator      1
4523 electrical resistance of cambial zone      1
4524 elektrana      1
4525 električna energija      1
4526 električni otpor kambijalne zone      1
4527 električno grijalo      1
4528 elemental analyser      1
4529 elementarni anlitaor      1
4530 elementi ocjene trofeja      1
4531 elm      1
4532 embiotenija      1
4533 flammable material      1
4534 flight activity      1
4535 flight dynamics      1
4536 flood      1
4537 flood control      1
4538 floodplain forest      1
4539 floodplain forests      1
4540 fitosanitarne mjere      1
4541 fitosanitarni pregled      1
4542 fitosanitarni sustav      1
4543 fizička svojstva      1
4544 fizika      1
4545 fizikalna i mehanička svojstva drva abonosa      1
4546 fizikalna i mehanička svojstva recentne hrastovine      1
4547 fizikalna svojstva      1
4548 fiziološki parametri      1
4549 F-O and »K-k« »Manage-project«      1
4550 F-O i »K-k«      1
4551 foliar threatment      1
4552 folijarna aplikacija      1
4553 food      1
4554 forces of resistance to growth      1
4555 Foreign timber trade      1
4556 first and second order histograms      1
4557 first records      1
4558 fishing      1
4559 floral elements      1
4560 floristic composition      1
4561 floristička struktura      1
4562 Feulgen squash method      1
4563 Feulgen squash metoda      1
4564 Fibonaccijev niz      1
4565 fictional rotation      1
4566 field elm      1
4567 field plot      1
4568 fiksiranje dušika      1
4569 fiktivna ophodnja      1
4570 Final consumption wood products industries      1
4571 final cut      1
4572 Final use of wood products industry      1
4573 finalna prerada drva      1
4574 financial resources      1
4575 financijska politika      1
4576 fine forest fuel      1
4577 Finland      1
4578 fino šumsko gorivo      1
4579 Finska      1
4580 fitocenološka nomenklatura i klasifikacija      1
4581 fitocenološka snimka      1
4582 fitocenološke jedinice      1
4583 fitocenološke značajke      1
4584 fitocenoza      1
4585 fitogeografsko raščlanjenje      1
4586 fitomasa      1
4587 fire.      1
4588 fire-climate regions      1
4589 fire-climate regions.      1
4590 fire-fighting plane ("kanader") and demon      1
4591 firemen education      1
4592 fire-risk      1
4593 fire fighting equipment      1
4594 Fire history      1
4595 fire line      1
4596 fire lines      1
4597 fire lines with elements of roadways      1
4598 forest community of beech and fir      1
4599 forest contractors      1
4600 Forest cover      1
4601 Flowering Ash      1
4602 flowing down trunk      1
4603 flushing      1
4604 Forest Administration Bjelovar.      1
4605 Forest Administration Delnice      1
4606 Forest Administration Požega      1
4607 forest and water ecosystems      1
4608 forest and wildlife management      1
4609 forest area      1
4610 forest association      1
4611 forest assortments      1
4612 forest biomass      1
4613 forest certification      1
4614 forest ecosystem      1
4615 forest ecosystems      1
4616 Forest education      1
4617 forest enterprise      1
4618 forest estate      1
4619 Forest exploitation      1
4620 forest fee      1
4621 Forest Fire Prevention      1
4622 forest fire prevention roads      1
4623 forest fire protection      1
4624 forest damage      1
4625 forest damage.      1
4626 forest development strategy      1
4627 forest dieback      1
4628 forest history      1
4629 forest interest rate      1
4630 forest interest rate (forest annuity)      1
4631 forest gaps      1
4632 Forest genetic resources      1
4633 Forest Genetic Resources Programme      1
4634 Forest Genetics resaurces      1
4635 forest laws      1
4636 forest Macelj      1
4637 forest machines      1
4638 forest manage­ment      1
4639 flora content      1
4640 forest seedlings      1
4641 forest seeds      1
4642 forest road      1
4643 forest timber product      1
4644 forest tracks      1
4645 forest transport systems      1
4646 forest trees      1
4647 forest user´s unit      1
4648 forest privatization      1
4649 forest protection.      1
4650 Forest rails      1
4651 forest regeneration      1
4652 forest reproductive material      1
4653 forest resource      1
4654 forest management resystematization      1
4655 forest of high silvicultural form      1
4656 forest operations      1
4657 forest owners’ cooperation      1

                UNDER CONSTRUCTION