ANALIZA SUSTAVA   
  Obuhvaćeno godišta: 141
  Izdano svezaka: 1078
 stranica:81614
 digitalizirano (GB):13,13
 
Obrađeno članaka:

15720
  Pronađeno autora: 2837
  - od toga u Imeniku: 814
  Pisano o šumara: 758
 
Indeksirano pojmova:

15857879
  Različitih riječi: 1386733
PRIKAZI I PRETRAŽIVANJA
 
str/god   sve  
autori sve  
naslovi sve  
UDK sve  
ključ sve  
šumari sve

                     Z
DIGITALIZIRANA ARHIVA
 
Pregled cijele arhive

Pregled naslovnica

Pregled poleđina

GooSLe pretraživanje
   pretraživanje po punom tekstu
KLJUČNA RIJEČ sort po pojava
1 Skupština      96
2 Hrvatska      47
3 Croatia      41
4 hrast lužnjak      32
5 pedunculate oak      26
6 biomasa      20
7 šumarstvo      19
8 forestry      17
9 biomass      15
10 obična bukva      15
11 Bukva      13
12 GIS      12
13 varijabilnost      12
14 alepski bor      11
15 damage      11
16 common beech      10
17 Baranja      10
18 growth      10
19 flora      10
20 obična jela      10
21 rast      10
22 zaštita prirode      10
23 stand structure      9
24 stanište      9
25 struktura sastojine      9
26 silver fir      9
27 beech      9
28 drvna zaliha      9
29 Abies alba Mill.      8
30 habitat      8
31 harvester      8
32 izoenzimi      8
33 Slovenia      8
34 Slovenija      8
35 tlo      8
36 prirast      8
37 proizvodnost      8
38 poljski jasen      8
39 pošumljavanje      8
40 njega      8
41 monitoring      7
42 productivity      7
43 šuma      7
44 variability      7
45 lovište      7
46 Growing stock      7
47 florni sastav      7
48 dieback      7
49 density      6
50 energija      6
51 fauna      6
52 fenologija      6
53 biološka raznolikost      6
54 bukove šume      6
55 forest inventory      6
56 gospodarenje      6
57 hrast kitnjak      6
58 Hrvatska.      6
59 hunting      6
60 ICP Forests      6
61 Loranthus europaeus Jacq.      6
62 Lika      6
63 introdukcija      6
64 invasive species      6
65 jela      6
66 klima      6
67 visina      6
68 visinski rast      6
69 šumarska politika      6
70 šume      6
71 Šumska vegetacija      6
72 šumski požari      6
73 soil      6
74 sortimentna struktura      6
75 struktura      6
76 prirodna obnova      6
77 rasprostranjenost      6
78 rasadnik      6
79 Quercus robur      6
80 podzemna voda      6
81 populacija      6
82 mortality      6
83 mortalitet      5
84 model      5
85 morfologija lista      5
86 narrow-leaved ash      5
87 nature protection      5
88 nizinske šume      5
89 nursery      5
90 obična smreka      5
91 pomlađivanje      5
92 pomladak      5
93 phenology      5
94 Pinus nigra      5
95 Quercus robur L.      5
96 provenijencije      5
97 preživljavanje      5
98 privlačenje      5
99 privlačenje drva      5
100 stanje ishrane      5
101 smreka      5
102 skidder      5
103 Sessile Oak      5
104 razvoj      5
105 regeneration      5
106 remote sensing      5
107 šumski požar      5
108 šumske ceste      5
109 tending      5
110 vibracije      5
111 vibration      5
112 Vegetacija Hrvatske      5
113 vrijeme prijelaza      5
114 Turkey      5
115 Turska      5
116 uspijevanje      5
117 klimatske promjene      5
118 intenzitet zaraze      5
119 leaf morphology      5
120 Lepidoptera      5
121 management      5
122 increment      5
123 grmlje      5
124 height growth      5
125 forest management      5
126 forest fires      5
127 forest      5
128 forests      5
129 climate      5
130 biodiversity      5
131 Lymantria%20dispar STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      5
132 Quercus%20robur STYLE="text-decoration:none">Quercus robur      5
133 aklimatizacija      5
134 Abies alba      5
135 Aleppo pine      5
136 assortment structure      5
137 feromonske klopke      5
138 European beech      5
139 daljinska istraživanja      5
140 distribution      5
141 divljač      5
142 crni bor      5
143 zglobni traktor      5
144 zaštita      4
145 zaštita okoliša      4
146 crna joha      4
147 Coleoptera      4
148 dabar      4
149 ergonomics      4
150 ergonomija      4
151 environmental protection      4
152 drveće      4
153 ekologija      4
154 Pinus%20nigra STYLE="text-decoration:none">Pinus nigra      4
155 Acari      4
156 Abies%20alba STYLE="text-decoration:none">Abies alba      4
157 Ips%20cembrae STYLE="text-decoration:none">Ips cembrae      4
158 bioenergy      4
159 Castanea sativa      4
160 forest roads      4
161 forest soil      4
162 forest vegetation      4
163 forest fire      4
164 forest policy      4
165 floral composition      4
166 gustoća populacije      4
167 groundwater      4
168 Hymenoptera      4
169 hunters      4
170 Hrvatske šume d.o.o.      4
171 mikrosateliti      4
172 Laudonov Gaj      4
173 krš      4
174 lovstvo      4
175 Lowland forests      4
176 invazivne vrste      4
177 ISPM 15      4
178 Ursus arctos      4
179 trophy      4
180 troškovi      4
181 trees      4
182 Viscum album L.      4
183 vegetacija      4
184 Timberjack 1270B      4
185 šumsko tlo      4
186 šumski resursi      4
187 šumska biomasa      4
188 štetnost      4
189 štete      4
190 sušenje      4
191 rekreacija      4
192 Red deer      4
193 rogovlje      4
194 shrubs      4
195 sitni glodavci      4
196 seed      4
197 Spačva      4
198 survival      4
199 sustainable development      4
200 produkcija      4
201 preference ratio index      4
202 Q. robur L.      4
203 Quercus petraea (Matt.) Liebl.      4
204 pionirske vrste      4
205 ponik      4
206 požar      4
207 požari      4
208 precipitation      4
209 oborine      4
210 održivi razvoj      4
211 opća vitalnost      4
212 oplodna sječa      4
213 Norway spruce      4
214 normala      4
215 modeliranje      4
216 muflon      4
217 mouflon      3
218 mladi naraštaj      3
219 mine      3
220 nitrogen      3
221 numerical analysis      3
222 numerička analiza      3
223 nizinski šumski ekosustavi      3
224 nasljednost      3
225 općekorisne funkcije      3
226 odumiranje stabala      3
227 obnova šuma      3
228 Obični orah      3
229 obnova      3
230 parkovni objekti      3
231 Parčine      3
232 Preborna šuma      3
233 potrajnost      3
234 Posavina      3
235 population      3
236 population dynamics      3
237 poplar      3
238 poplar clones      3
239 Populus nigra      3
240 Populus nigra L.      3
241 pitomi kesten      3
242 planiranje      3
243 Podravina      3
244 poduzetništvo      3
245 Pilanarstvo      3
246 phosphorus      3
247 phytoremediation      3
248 ratne štete      3
249 provenance trial      3
250 provenijencija      3
251 prvi nalaz      3
252 Prunus avium      3
253 Prunus avium L.      3
254 promjer      3
255 Propadanje šuma      3
256 protected areas      3
257 protection      3
258 preživljenje      3
259 primorski bor      3
260 private forests      3
261 production      3
262 sukcesija vegetacije      3
263 structure      3
264 sjeme      3
265 smeđi medvjed      3
266 skidding      3
267 sortimentne tablice      3
268 Sphaeropsis sapinea      3
269 Srbija      3
270 Sawmilling      3
271 sanacija      3
272 Serbia      3
273 short rotation crops      3
274 roe deer      3
275 ritske šume      3
276 recreation      3
277 reforestation      3
278 reintrodukcija      3
279 šumska cesta      3
280 šumske prometnice      3
281 šumski rad      3
282 šumske zajednice      3
283 šumski ekosustavi      3
284 topola      3
285 texture      3
286 thinning      3
287 tekstura      3
288 Thaumetopoea pityocampa      3
289 vegetation      3
290 voda      3
291 volume      3
292 vrt u klaustru      3
293 volumen      3
294 transition time      3
295 trofej      3
296 upravljanje šumama      3
297 tržište      3
298 turizam      3
299 unutarpopulacijska i međupopulacijska varijabilnost      3
300 introduction      3
301 Ivanščica      3
302 izloženost      3
303 izmjera šuma      3
304 inventura šuma      3
305 intensity of infestation      3
306 Internet      3
307 klaster analiza      3
308 jelen obični      3
309 karst      3
310 listinac      3
311 logging      3
312 market      3
313 lowland forest ecosystems      3
314 hrast medunac      3
315 Histiostomatidae      3
316 hrast      3
317 humus      3
318 Gorski kotar      3
319 gustoća drva      3
320 fitocenologija      3
321 fitoremedijacija      3
322 fir      3
323 fire      3
324 Fire Weather Index      3
325 forest cultures      3
326 forest floor      3
327 forest communities      3
328 forest management planning      3
329 forest tending      3
330 fosfor      3
331 genetic diversity      3
332 genetska raznolikost      3
333 climate change      3
334 cluster analysis      3
335 CO2      3
336 bukove sječe      3
337 Bosna i Hercegovina      3
338 Brižine      3
339 biljne zajednice      3
340 Biluša      3
341 biljna zajednica      3
342 Entomophaga%20maimaiga STYLE="text-decoration:none">Entomophaga maimaiga      3
343 $glavna skupština      3
344 anketa      3
345 areal      3
346 afforestation      3
347 aerosnimke      3
348 ecology      3
349 efficiency      3
350 dušik      3
351 divlja svinja      3
352 divlja trešnja      3
353 entrepreneurship      3
354 ekotipska varijabilnost      3
355 energy      3
356 exposure      3
357 Fagus sylvatica      3
358 Dalmacija      3
359 četinjače      3
360 Croatian Forests Co. Ltd.      3
361 crown damage      3
362 crna topola      3
363 dinamika populacije      3
364 diameter      3
365 development      3
366 Dalmatinska zagora      3
367 defoliation      3
368 debljinski prirast      3
369 zaštićena područja      3
370 zelena duglazija      3
371 wild cherry      3
372 young growth      3
373 yellow mistletoe      2
374 yield      2
375 yield tables      2
376 Zagreb Zoo Garden      2
377 wood industry      2
378 Wild game      2
379 WinRhizo      2
380 WinSEEDLE      2
381 weight and foliage volume      2
382 Zavižan      2
383 zdravlje      2
384 značajna oštećenost      2
385 zoniranje      2
386 Zoološki vrt grada Zagreba      2
387 zaraza      2
388 vrijeme cvjetanja      2
389 zaštita drva      2
390 zajednice hrasta lužnjaka      2
391 zakonska regulativa      2
392 zakorjenjivanje      2
393 zametak      2
394 zapaljivost      2
395 zapaljivost i gorivost šumskih goriva      2
396 zdravstveno stanje      2
397 Žumberak      2
398 žuta imela      2
399 degree of damage      2
400 defoliators      2
401 defolijacija      2
402 Ćićarija      2
403 Dalmatia      2
404 Danube      2
405 damages      2
406 debljina kore      2
407 deposition      2
408 dendroklimatologija      2
409 dendrokronološka analiza      2
410 dendrological value      2
411 decision support systems      2
412 dendroclimatology      2
413 dendroflora      2
414 dendrološka vrijednost      2
415 digital photogrammetry      2
416 digitalna fotogrametrija      2
417 digitalni model terena      2
418 digitalni ortofoto      2
419 digitalni ortofoto (DOF)      2
420 Dinaric mountains      2
421 Dinaridi      2
422 Diptera: Cecidomyiidae      2
423 disjunktan      2
424 distribucija      2
425 distribucija prsnih promjera      2
426 divlji kesten      2
427 djelotvornost      2
428 DNA      2
429 diversity      2
430 Crni bor (Pinus nigra)      2
431 Cornus      2
432 correlation      2
433 Crataegus nigra      2
434 creativity      2
435 CNS 2000      2
436 Clerodendrum      2
437 common ash      2
438 control      2
439 CORS      2
440 Corylopsis      2
441 common beech (Fagus sylvatica L.)      2
442 Community Plant Variety Office (CPVO)      2
443 concrete and theoretical distribution      2
444 Cultivar      2
445 crvenica      2
446 culture      2
447 Croatian Forests Co.Ltd.      2
448 Crown condition assessment      2
449 crni jasen      2
450 Crni Lug      2
451 Crni orah      2
452 crnika      2
453 crnogorične i bjelogorične vrste — taksoni      2
454 Čorkova uvala      2
455 Cupressus sempervirens      2
456 Curculionidae      2
457 Fagus sylvatica L.      2
458 fenološka motrenja      2
459 fenološka opažanja      2
460 Fallow deer      2
461 favourable conservation status      2
462 even-aged beech stands      2
463 Fagus L.      2
464 evergreen oak      2
465 euroazijski ris      2
466 Euphorbio palustris-Crataegetum nigrae      2
467 evaluation model      2
468 energy value      2
469 embryo      2
470 ektomikoriza      2
471 EN 1316-1      2
472 environment      2
473 environment protection      2
474 EUFORGEN      2
475 drvenaste egzote      2
476 Douglas fir      2
477 Drava      2
478 dominant height      2
479 dominantna visina      2
480 dobna struktura      2
481 dormantnost sjemena      2
482 drvna industrija      2
483 drvni ostatak      2
484 drying period      2
485 Dryocosmus kuriphilus      2
486 Đurđevački pijesci      2
487 EA 300      2
488 dužine sortimenata      2
489 drvni sortimenti      2
490 Economic development      2
491 ectomycorrhiza      2
492 egzote      2
493 Dunav      2
494 eko­nomika šumarstva      2
495 ekosustav      2
496 ECOLURE      2
497 ecosystem      2
498 aggression on the RC      2
499 agresija na RH      2
500 adaptirani poljoprivredni traktori      2
501 Accuracy      2
502 aerial photographs      2
503 alepski bor (Pinus halepensis)      2
504 alien species      2
505 Alno-Quercion roboris      2
506 Alnus subcordata      2
507 AHP      2
508 allometric equations      2
509 alpine watershed      2
510 alpski sliv      2
511 altitude      2
512 analitički prikaz florističkog sastava      2
513 amorfa      2
514 and hunting management      2
515 arenosol      2
516 as. Abieti-Fagetum “pannonicum” s. l.      2
517 Anthyllis barba-jovis      2
518 antivibracijske rukavice      2
519 anti-vibration gloves      2
520 antler      2
521 Aphididae      2
522 area      2
523 ass. Hyperico grisebachii-Piceetum abietis (Bertović 1975) nom. nov. hoc loco      2
524 Bacillus thuringiensis      2
525 Balkan      2
526 "Hrvatske šume"      2
527 "Osmocote Mini"      2
528 "Osmocote Sierrablen"      2
529 Abies%20cilicica STYLE="text-decoration:none">Abies cilicica      2
530 Acer%20campestre STYLE="text-decoration:none">Acer campestre      2
531 Acer%20negundo STYLE="text-decoration:none">Acer negundo      2
532 Acer%20pseudoplatanus STYLE="text-decoration:none">Acer pseudoplatanus      2
533 %20Scorzonero-Chrysopogonetalia STYLE="text-decoration:none"> Scorzonero-Chrysopogonetalia      2
534 Cinara%20cedri STYLE="text-decoration:none">Cinara cedri      2
535 Betula%20pendula STYLE="text-decoration:none">Betula pendula      2
536 Bonomoia%20pini STYLE="text-decoration:none">Bonomoia pini      2
537 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      2
538 Castor%20fiber STYLE="text-decoration:none">Castor fiber      2
539 Celtis%20australis STYLE="text-decoration:none">Celtis australis      2
540 Cephalanthero%20longifoliae-Fagetum STYLE="text-decoration:none">Cephalanthero longifoliae-Fagetum      2
541 Cephalcia%20arvensis STYLE="text-decoration:none">Cephalcia arvensis      2
542 Cervus%20elaphus STYLE="text-decoration:none">Cervus elaphus      2
543 Ips%20sexdentatus STYLE="text-decoration:none">Ips sexdentatus      2
544 Ips%20typographus STYLE="text-decoration:none">Ips typographus      2
545 Hemerocallis STYLE="text-decoration:none">Hemerocallis      2
546 Crataegus STYLE="text-decoration:none">Crataegus      2
547 Iponemus%20gaebleri STYLE="text-decoration:none">Iponemus gaebleri      2
548 Eutypella%20parasitica STYLE="text-decoration:none">Eutypella parasitica      2
549 Fagion%20sylvaticae STYLE="text-decoration:none">Fagion sylvaticae      2
550 Fraxinus%20pennsylvanica STYLE="text-decoration:none">Fraxinus pennsylvanica      2
551 Histiostoma%20piceae STYLE="text-decoration:none">Histiostoma piceae      2
552 abonos      2
553 Aboveground biomass      2
554 STYLE="text-decoration:none">Acanthocinus reticulatus      2
555 adaptability      2
556 adaptabilnost      2
557 acorn      2
558 Abies albaMill.      2
559 A. glutinosa      2
560 A. rubra      2
561 Abieti-Fagetum      2
562 0 m      2
563 Pinus%20sylvestris STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris      2
564 Ostryo-Carpinion%20orientalis STYLE="text-decoration:none">Ostryo-Carpinion orientalis      2
565 Phytopythium STYLE="text-decoration:none">Phytopythium      2
566 Picea%20abies STYLE="text-decoration:none">Picea abies      2
567 Pinus%20halepensis STYLE="text-decoration:none">Pinus halepensis      2
568 Juniperus%20drupacea STYLE="text-decoration:none">Juniperus drupacea      2
569 Juniperus%20excelsa STYLE="text-decoration:none">Juniperus excelsa      2
570 Kermes%20vermilio STYLE="text-decoration:none">Kermes vermilio      2
571 Larix%20decidua STYLE="text-decoration:none">Larix decidua      2
572 Lynx%20lynx STYLE="text-decoration:none">Lynx lynx      2
573 Viscum%20album STYLE="text-decoration:none">Viscum album      2
574 Ulmus%20glabra%20Huds. STYLE="text-decoration:none">Ulmus glabra Huds.      2
575 Ulmus%20minor STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor      2
576 Pityokteines STYLE="text-decoration:none">Pityokteines      2
577 Prunus%20avium%20L. STYLE="text-decoration:none">Prunus avium L.      2
578 Pythium STYLE="text-decoration:none">Pythium      2
579 Quercus%20petraea%20(Matt.)%20Lieblein. STYLE="text-decoration:none">Quercus petraea (Matt.) Lieblein.      2
580 Sphaeropsis%20sapinea STYLE="text-decoration:none">Sphaeropsis sapinea      2
581 Stereonychus%20fraxini STYLE="text-decoration:none">Stereonychus fraxini      2
582 biljka      2
583 Bieger      2
584 bijela imela      2
585 beta-distribucija      2
586 beta-function      2
587 Beli Manastir      2
588 bijeli grab      2
589 beech felling      2
590 benediktinski samostan      2
591 bark thickness      2
592 basal area      2
593 basic stocks of the games      2
594 biological diversity      2
595 bioindikatori      2
596 biološko-ekološka valorizacija      2
597 Bioproizvodnost amorfe      2
598 biometrical parameters      2
599 bionomija      2
600 bionomy      2
601 Bjelovarska Bilogora      2
602 black alder      2
603 biomass production      2
604 black poplar      2
605 black walnut      2
606 body weight      2
607 Brandt      2
608 Bosnia and Herzegovina      2
609 bonitet      2
610 broj lanadi      2
611 biološka kontrola      2
612 brijest      2
613 brojnost      2
614 brucijski bor      2
615 brown bear      2
616 Bursaphelenchus spp.      2
617 carbon sequestration      2
618 Callicarpa      2
619 Cameraria ohridella      2
620 Campsis      2
621 Canadian experts report      2
622 Chrysomelidae      2
623 cikličke snimke      2
624 Carpinus L.      2
625 burned area      2
626 Carex pilosa      2
627 Carici elongatae-Alnetum glutinosae      2
628 Ceanothus      2
629 Cembräwit®      2
630 Castor fiber L.      2
631 Catalpa      2
632 changes      2
633 Chimonanthus      2
634 CIC      2
635 Game      2
636 game breeding enclosure Kunjevci      2
637 genetska varijabilnost      2
638 geografski informacijski sustav      2
639 GC      2
640 GC/MS      2
641 fotointerpretacijski ključ      2
642 FSC logo      2
643 Galio odorati-Fagetum sylvaticae      2
644 fungus      2
645 forest resources      2
646 forest road      2
647 forest value      2
648 forestry biomass      2
649 Forsythia      2
650 forestry operation      2
651 fotosinteza      2
652 Fraxino orni-Quercetum ilicis      2
653 Fraxinus angustifolia      2
654 Fraxinus angustifolia Vahl      2
655 Fraxinus excelsior      2
656 Fraxinus L.      2
657 fuel types      2
658 forest economics      2
659 fluvisol      2
660 forest habitat      2
661 forest lands      2
662 fires      2
663 Festuco drymeiae-Abietetum ass. nova      2
664 društveno-gospodar­ski čimbenici      2
665 fitoplazme      2
666 flammability      2
667 gustoća      2
668 gypsy moth      2
669 habitat type      2
670 Hamamelis      2
671 growth and increment      2
672 gubar      2
673 height increment      2
674 heavy metals      2
675 height      2
676 health      2
677 Hemiptera      2
678 hidrološka uloga      2
679 Gospodarski razvitak      2
680 gljiva      2
681 GNSS      2
682 florni elementi      2
683 GRASS GIS      2
684 gradacija      2
685 GPS      2
686 germination      2
687 granične vrijednosti      2
688 Hungavit      2
689 humofluvisol      2
690 hunting district      2
691 Hunting Management      2
692 Hymenoptera: Platygastridae      2
693 Hvar      2
694 hydrological role      2
695 Indigobush      2
696 Indigobush bioproductivity      2
697 Indigofera      2
698 II-G-10      2
699 II-G-20      2
700 imovna općina      2
701 horse chestnut      2
702 hosts      2
703 horticul­tural value      2
704 hortikulturna vrijednost      2
705 Hibiscus      2
706 hiperparazitoid      2
707 Hippophaë rhamnoides      2
708 Hippophao-Berberidetum      2
709 Histiostoma piceae      2
710 historical value      2
711 hrastov ponik      2
712 hrast crnika (Quercus ilex)      2
713 hrast lužnjak (Quercus robur L.)      2
714 HTRS96/TM      2
715 Hrvatska norma HRN EN 1316-1:1999      2
716 lovci      2
717 Luzulo-Fagetum sylvaticae      2
718 Lymantria monacha      2
719 Maceljsko gorje      2
720 makedonski hrast      2
721 makija      2
722 Maksimir Park      2
723 management of      2
724 management plan      2
725 maslinik      2
726 mikroklima      2
727 microclimate      2
728 microsatellites      2
729 meteorološki indeks požara      2
730 Međimurje      2
731 Mediterranean      2
732 Mediterranean karst area      2
733 Lymantria dispar      2
734 Lynx lynx      2
735 ljetna suša      2
736 Metcalfa pruinosa      2
737 klijavost      2
738 light      2
739 Liocourtova distribucija      2
740 lizimetri      2
741 limit values      2
742 Lisičine Arboretum      2
743 Lonicera      2
744 lovstvo i lovno gospodarenje      2
745 lovni trupčići      2
746 lovno gospodarenje      2
747 kreativnost      2
748 Krasno      2
749 kukac      2
750 krupnoća žira      2
751 kultura      2
752 kvaliteta sadnica      2
753 Landsat      2
754 Leptoglossus occidentalis      2
755 Lespedeza      2
756 licenciranje      2
757 licensing      2
758 LiDAR      2
759 kulture kratkih ophodnji      2
760 kvaliteta      2
761 Lekenik      2
762 kalij      2
763 Kalnik      2
764 Juglans L.      2
765 izvješće eksperata iz Kanade      2
766 Joinery and Cabinet making      2
767 katastar vodnih potencijala      2
768 Josip Ettinger      2
769 klonovi bijele vrbe      2
770 klonovi topola      2
771 kljove      2
772 Koelreuteria      2
773 koljik      2
774 koncepcija      2
775 korelacijska veza      2
776 korijen      2
777 Komrčar      2
778 Kopački rit      2
779 Krapinsko-zagorska županija      2
780 kriging      2
781 infracrvene kolorne (ICK) aerosnimke      2
782 insect      2
783 imela      2
784 in utero      2
785 indicators      2
786 infestation      2
787 inflammability and combustibility of fuel types      2
788 innovations in forestry      2
789 Innovativeness      2
790 inovacije u šumarstvu      2
791 inovativnost      2
792 insect pests      2
793 izlučivanje sastojina      2
794 izvoditelji šumskih radova      2
795 Jasminum      2
796 Japage      2
797 jednodobne bukove sastojine      2
798 Italian oak      2
799 Ixodidae      2
800 ispitivanje      2
801 istacio-Juniperetum phoeniceae      2
802 Istra      2
803 iskorištenje      2
804 Ips typographus      2
805 invazivna vrsta      2
806 iskorištavanje šuma      2
807 UPGMA      2
808 Unmixed regular beech forest      2
809 Ulmus minor Mill. sensu latissimo      2
810 Theysohn®      2
811 ugroženost      2
812 učinkovitost      2
813 UPOV      2
814 uređivanje      2
815 uređivanje šuma      2
816 uzgajalište divljači Kunjevci      2
817 trophy assessment      2
818 Tropical rain forests      2
819 Tropske kišne šume      2
820 Transport      2
821 trend opadanja gustoće drva      2
822 traktori      2
823 Tomicus destruens      2
824 transformacija      2
825 treatment      2
826 višekori­sničko šumarstvo      2
827 vremenske serije      2
828 volumen krupnoga drva      2
829 vrijednost šuma      2
830 VRS      2
831 war loses      2
832 Vojvodina      2
833 Viscum album L. ssp. abietis (Wiesb.) Abrom.      2
834 višekriterijsko odlučivanje      2
835 višestruka regresijska analiza      2
836 upravljanje rizicima      2
837 vegetacijska karta      2
838 Vaclav L. Anderle      2
839 Uzorak      2
840 valorisation      2
841 valorizacija      2
842 vegetation quotient      2
843 vegetation structure      2
844 vegetacijski kvocijent      2
845 virus      2
846 visiting      2
847 temeljnica      2
848 temperatura      2
849 temperature      2
850 tercijarna      2
851 TE Plomin 2      2
852 Tenthredinidae      2
853 Tijat      2
854 Tilia spp.      2
855 timber extraction      2
856 Thurn-Taxis.      2
857 timber volume      2
858 Timberjack 1070      2
859 težina i volumen drva      2
860 težina i volumen lišća      2
861 Taxus baccata L.      2
862 test provenijencija      2
863 testing      2
864 teški metali      2
865 tourism      2
866 Trade Mark      2
867 time of flowering      2
868 time series      2
869 time study      2
870 tip staništa      2
871 tipovi goriva      2
872 Tischeria ekebladella      2
873 šumski genetski resursi      2
874 sitkanska smreka      2
875 šumske protupožarne ceste      2
876 šumske kulture      2
877 šumska taksa      2
878 šumska zajednica      2
879 šumska zemljišta      2
880 šumska prostirka      2
881 šumski radovi      2
882 Tarsenomidae      2
883 šumski rubovi      2
884 šumarska profesija      2
885 syntaxonomy      2
886 sweet chestnut      2
887 Šibenik      2
888 suzbijanje      2
889 Sustavi za podršku u odlučivanju      2
890 svjetlo      2
891 regeneration priority      2
892 registar primarne šumske prometne infrastrukture      2
893 reintroduction      2
894 relativna otvorenost      2
895 renewable energy sources      2
896 reliktna      2
897 refugijalno      2
898 recovery time      2
899 razvojni stadiji      2
900 Robinia L.      2
901 Robinia pseudoacacia L.      2
902 Rock partridge      2
903 rodents      2
904 rent      2
905 renta      2
906 riparian forests      2
907 risk management      2
908 Republika Hrvatska      2
909 resursi      2
910 sadašnje stanje šuma      2
911 sadni materijal      2
912 sadnica      2
913 root collar diameter      2
914 sample plots      2
915 shelterwood cutting      2
916 Sezonska procjena žestine požara      2
917 selective thinning      2
918 selekcija      2
919 selection forest      2
920 semivariogram.      2
921 Senjska Draga      2
922 site index curves      2
923 simulacija      2
924 simulation      2
925 sintaksonomija      2
926 sintaksonomska analiza      2
927 Scolytinae      2
928 Ruscus hypoglossum      2
929 Salix L.      2
930 Sarcococca      2
931 sekundarne šumske prometnice      2
932 seedling quality      2
933 seedlings      2
934 sapling      2
935 Seasonal Severity Rating      2
936 secondary forest roads      2
937 seed dormancy      2
938 Sophora      2
939 spolni indeks      2
940 spinosad      2
941 Spačvanski bazen      2
942 slatka voda      2
943 Slavonija      2
944 small mammals      2
945 small rodents      2
946 socio-economic factors      2
947 sinekološko-vegetacijska istraživanja      2
948 sjeverozapadna Hrvatska      2
949 Sječa      2
950 sječa i izrada      2
951 Sječa šuma      2
952 strojna sječa      2
953 strana vrsta      2
954 studij vremena      2
955 strukturni elementi      2
956 suitability evaluation      2
957 Sustainable forest management      2
958 struktura vegetacije      2
959 Sus scrofa      2
960 sustavi privlačenja drva      2
961 srednja visina      2
962 spruce      2
963 srednji promjer      2
964 stabilnost sastojine      2
965 Stolarstvo      2
966 stabilizacija tla      2
967 srneća divljač      2
968 srnjak      2
969 stanje u prošlosti      2
970 pravoužitnici      2
971 primjerne plohe      2
972 privatne šume      2
973 produkcija biomase      2
974 promidžba      2
975 produktivnost      2
976 prirodno sušenje prostornog drva      2
977 prirodni resursi      2
978 prioritet obnove      2
979 preciznost      2
980 prijedlog uređenja      2
981 promjer krošnje      2
982 promjer vrata korijena      2
983 promotion      2
984 proreda      2
985 Prunus L.      2
986 prsni promjer      2
987 Pruno-Fraxinetum      2
988 Pula      2
989 Punica      2
990 quantitative traits      2
991 promjene      2
992 rast i prirast      2
993 rasadnici      2
994 Quercus L.      2
995 rasadnička proizvodnja      2
996 Rab      2
997 RAPD      2
998 RapidEye      2
999 Q. cerris L.      2
1000 Q. frainetto Ten.      2
1001 Q. pubescens Willd.      2
1002 quality      2
1003 radial increment      2
1004 photointerpretation key      2
1005 pheromone trap      2
1006 Phytophthora      2
1007 Pinus nigra subsp. dalmatica      2
1008 Pinus pinea      2
1009 Pinus halepensis      2
1010 Pinus heldreichii      2
1011 Pinus heldreichii (Christ)      2
1012 PEEN      2
1013 peleti      2
1014 pellets      2
1015 Pelješac      2
1016 Phyllonorycter issiki      2
1017 Phyllonorycter issikii      2
1018 Phyllonorycter robiniella      2
1019 Podunavlje – Podravlje      2
1020 podrivanje tla      2
1021 plant      2
1022 plantations      2
1023 plant communities      2
1024 Plant Patent Act      2
1025 plantaže      2
1026 Pistacio lentisci-Juniperetum phoeniceae      2
1027 Parkovi prirode      2
1028 planirani prirast      2
1029 planning of regeneration felling      2
1030 Planning system      2
1031 Pityokteines spinidens      2
1032 Pinus sylvestris L.      2
1033 population density      2
1034 Populus L.      2
1035 Populetalia albae      2
1036 Populus      2
1037 Populus alba L.      2
1038 posjećivanje      2
1039 Poplava      2
1040 Pohorje      2
1041 pohrana ugljika      2
1042 pokazatelj      2
1043 polifenoli      2
1044 potassium      2
1045 postotak drvnih sortimenata      2
1046 potrajno gospodarenje      2
1047 površina      2
1048 prašuma      2
1049 PPP      2
1050 Preborno gospodarenje      2
1051 požar krošnji      2
1052 Portugal      2
1053 PowerCem      2
1054 povijesna vrijednost      2
1055 povoljan status očuvanja      2
1056 površinsko otjecanje      2
1057 Parectopa robinella      2
1058 Parectopa robiniella      2
1059 P. curvidens      2
1060 P. deltoides      2
1061 P. densiflora Sieb. et Zucc.      2
1062 P. nigra Arnold      2
1063 P. thunbergiana Franco      2
1064 P. vorontzowi      2
1065 P. x euramericana      2
1066 osutost krošanja      2
1067 osnovni fondovi divljači      2
1068 oštećenost      2
1069 oštećenost šuma      2
1070 otpad      2
1071 PBR (Plant Breeder’s Right)      2
1072 PCA      2
1073 pedunculate oak (Quercus robur L.)      2
1074 Peduncled Oak      2
1075 Peduncled oak (Quercus robur L.)      2
1076 ozljede na radu      2
1077 Oštrica      2
1078 otok Mljet      2
1079 perivoj Ma­ksimir      2
1080 obični jasen      2
1081 obnova sastojina      2
1082 obični bor      2
1083 njega šuma      2
1084 Oak downy      2
1085 oak      2
1086 nizina      2
1087 Obedska Bara      2
1088 obnovljivi izvori energije      2
1089 Obrenovački Zabran      2
1090 odstrel      2
1091 odstrjel      2
1092 ocjenjivanje prikladnosti      2
1093 očuvanje prirode      2
1094 općekorisne funkcije šuma      2
1095 Operational Planning      2
1096 onečišćenje zraka      2
1097 obrast      2
1098 Obolodiplosis robiniae      2
1099 odumiranje      2
1100 oplodne sječe      2
1101 organizacija      2
1102 organizacijska kultura      2
1103 opožarena površina      2
1104 organizational culture      2
1105 Osmocote Exact Standard      2
1106 Osmocote Exact Standard 5–6M      2
1107 osnova gospodarenja      2
1108 Ostryo-Abietetum      2
1109 nadzemna biomasa      2
1110 nadzor      2
1111 Mura      2
1112 natural regeneration      2
1113 natural resources      2
1114 nedrvni šumski proizvodi      2
1115 nizinsko područje      2
1116 nutritional status      2
1117 nova nalazišta      2
1118 normal model      2
1119 Noctuidae      2
1120 mistletoe      2
1121 mjere asimetrije      2
1122 mladik      2
1123 model vrednovanja      2
1124 Monochamus galloprovincialis      2
1125 Modelling      2
1126 Mosor      2
1127 morfološka varijabilnost      2
1128 morphological variability      2
1129 Milan Knežević      2
1130 Milan Stribrny      2
1131 mtDNA      2
1132 multiple-use fo­restry      2
1133 Myrto-Quercetum ilicis      2
1134 nabonos      1
1135 Nacionalni park      1
1136 Nacionalni park “Fruška gora”      1
1137 Nacionalni park Kornati      1
1138 Nacionalni park Plitvička jezera      1
1139 nacionalni parkovi      1
1140 način uzgoja      1
1141 nad zor stanja sastojina.      1
1142 nadmorska visina      1
1143 multivariate analysis      1
1144 multivariate methods      1
1145 multivariatne meto­de      1
1146 multivarijatna analiza      1
1147 muncipality      1
1148 munika      1
1149 munika (Pinus heldreichii Christ)      1
1150 munika u Hercegovini      1
1151 monitoring podzemnih i površinskih voda      1
1152 monitoring u šumarstvu.      1
1153 Modeliranje goriva      1
1154 muflon (Ovis ammon L.)      1
1155 muflon (Ovis ammon musimon Pal.)      1
1156 mulberry (Morus alba)      1
1157 mulching flail mower      1
1158 multiclonal cultures      1
1159 Multi-criteria decision analysis      1
1160 multi-criteria decision making      1
1161 multi-dimensional scaling      1
1162 multidimenzionalno skaliranje      1
1163 multidisciplinaran pristup      1
1164 multiklonske kulture      1
1165 Multiple criteria decision making      1
1166 multiple regression analyses      1
1167 morphology      1
1168 morphometric ash leaf analysis      1
1169 morphometric leaf analysis      1
1170 morphometric traits      1
1171 morphometric variability      1
1172 morphometrics of antlers      1
1173 morphometry      1
1174 morfometrija      1
1175 morfometrija rogovlja      1
1176 morfometrijska analiza lista      1
1177 morfometrijska analiza lista jasena      1
1178 morfometrijska varijabilnost      1
1179 morphological analysis      1
1180 morphological features of seedlings      1
1181 motor-manual      1
1182 motorna pila      1
1183 motorne pile      1
1184 motorni čistač      1
1185 Mottled Umber Moth      1
1186 moufflon (Ovis ammon L.)      1
1187 moufflon (Ovis ammon musimon Pal.) axis deer (Axis axis Erx.)      1
1188 mountain tourisms      1
1189 mountainous areas      1
1190 Mountainous Croatia      1
1191 Mountainous Region of Croatia      1
1192 mountainous relief area      1
1193 Moving average      1
1194 mr. sc.      1
1195 mreža      1
1196 mreža šumskih cesta      1
1197 mrtvo drvo      1
1198 modelna srednjodobna sastojina      1
1199 modelni normalitet      1
1200 modification      1
1201 modificirana Brinkova funkcija      1
1202 modificirana skala      1
1203 modified Brink’s function      1
1204 modified scale      1
1205 modifikacije      1
1206 moesian beech      1
1207 mogućnost razlikovanja      1
1208 moisture content      1
1209 molecular diagnostic      1
1210 molecular-biological methods      1
1211 molekularna dijagnostika      1
1212 molekularno-biološke metode      1
1213 monetary value of wood assortments      1
1214 monografija “Divokoza”      1
1215 monograph “Chamois”      1
1216 Monolit      1
1217 monthly severity ratings      1
1218 Montpellier      1
1219 morflogija klijanca      1
1220 morfologija      1
1221 morfologija češera i sjemena      1
1222 morfologija ploda      1
1223 morfologija sadnica      1
1224 morfologija sjemena      1
1225 morfologija tla      1
1226 morfološka obi lježja      1
1227 morfološka raščlamba      1
1228 morfološka svojstva sadnica      1
1229 modeli procjene volumena      1
1230 modeli rasta      1
1231 modeling      1
1232 mobile cable crane      1
1233 močenje plodova      1
1234 model normally      1
1235 model of departmental research      1
1236 model of middle-aged forest      1
1237 model oplemenjivanja      1
1238 model pretvorbe monokultura u šume bliske prirodnim      1
1239 model resornoga istraživanja      1
1240 model sustava informacija      1
1241 mjereni postupak      1
1242 mjerila      1
1243 mjesečna ocjena žestina      1
1244 mjesto lanjenja      1
1245 mješovita kultura      1
1246 mješovite i čiste sastojine      1
1247 mlada sastojina      1
1248 mišoliki glodavci      1
1249 mitochondrial control region      1
1250 mitohondrijska DNK (mtDNK)      1
1251 mitotske i subkromatidne aberacije      1
1252 mixed and pure stands of beech      1
1253 mixed plantations      1
1254 mineral raw materials      1
1255 mineralne sirovine      1
1256 miniranost      1
1257 noctuids      1
1258 nomenklaturno-sintaksonomska analiza      1
1259 nominalna gustoća      1
1260 Non wood forest products and services      1
1261 non-bearing soil      1
1262 nonlinear dynamical systems      1
1263 non-market forest functions      1
1264 Non-Monetary services from forests      1
1265 nonwood forest function.      1
1266 non-wood forest products      1
1267 nonwood forest products and servised      1
1268 norma ISO 11277.      1
1269 norma vremena      1
1270 nature resources      1
1271 navigation      1
1272 nearest neighbor analysis      1
1273 necrosis      1
1274 nedostatak vode      1
1275 nedovoljna osposobljenost i opremljenost gasitelja      1
1276 nedrvni proizvodi i usluge šuma      1
1277 normal models      1
1278 normal seedling      1
1279 normal structure      1
1280 normal wood volume before felling and after felling per hectare      1
1281 nitrogen accumulation      1
1282 Nizinske šume hrasta lužnjaka      1
1283 nizinski brijest      1
1284 normalitet      1
1285 normalna raspodjela stabala      1
1286 normalni poprečni profil      1
1287 normalni volumen prije i poslije sječe      1
1288 normals      1
1289 normativ za biološku reprodukciju i regeneraciju      1
1290 norme vremena      1
1291 norme za čvrsta biogoriva      1
1292 normizacija      1
1293 North America      1
1294 northern Croatia      1
1295 northern Velebit      1
1296 Northwestern Croatia      1
1297 novčana vrijednost drvnih sortimenata      1
1298 novčanice      1
1299 novi domaćin      1
1300 novi ekološki trend      1
1301 novi pristup korištenja podataka      1
1302 novo nalazište      1
1303 novosti: plan kapaciteta      1
1304 novounesena vrsta      1
1305 novoutvrđene vrste      1
1306 NPK fertlizer 7:14:21      1
1307 NPK gnojivo 7:14:21      1
1308 number and size of stomata      1
1309 number of adult roe deer does      1
1310 number of fawns      1
1311 Number of flowers and fruits      1
1312 number of kids      1
1313 number of plants      1
1314 number of root tips      1
1315 number of sprouts on the trunk.      1
1316 number of trees      1
1317 NW Adriatic      1
1318 Noble Hardwoods      1
1319 nursery germination      1
1320 nursery plant production      1
1321 nursery production      1
1322 nutrient status      1
1323 numeričko bonitiranje      1
1324 numerousness natural new growth and stand age.      1
1325 numerousness/abundance      1
1326 nurse plants      1
1327 nurseries      1
1328 Norway spruce (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
1329 nouctuid moths      1
1330 nourishing      1
1331 nedrvni šumski proizvodi i usluge      1
1332 negativna selekcija      1
1333 nekroza      1
1334 nelegalne sječe      1
1335 Nemonetarne usluge šuma      1
1336 Nemozoma      1
1337 nenosivo tlo      1
1338 nepotpuni razvoj      1
1339 neprava srž      1
1340 neprava srž bukve      1
1341 nepravilan klijanac      1
1342 nesreće na radu      1
1343 network      1
1344 Networks      1
1345 neutrofilne šume      1
1346 new host      1
1347 new introduction      1
1348 new localities      1
1349 new locality      1
1350 new record      1
1351 new truffle locality      1
1352 news: capacity planning      1
1353 Nezakonita trgovina drvom      1
1354 N-fixation      1
1355 nisko drvo      1
1356 natural spreading      1
1357 natural stockwood drying      1
1358 naturalizam      1
1359 nature      1
1360 nature conservation      1
1361 nature park      1
1362 Nature Parks      1
1363 nature preservation      1
1364 natural rege­neration      1
1365 natural regeneration and management.      1
1366 mycocoenosis      1
1367 mycoses      1
1368 narrow-leaved ash tree      1
1369 nasad gumijevca      1
1370 nasljedne osnove      1
1371 Nadzorni odbor      1
1372 naftna kontaminacija      1
1373 nagib      1
1374 nagib terena      1
1375 Na-heksametafosfat      1
1376 Na-hexametaphosphate      1
1377 najbolji srnjaci Hrvatske i svijeta      1
1378 naknada      1
1379 naknada za općekorisne funkcije      1
1380 nalazišta na Papuku unutar parka prirode Papuk      1
1381 nalazišta tartufa      1
1382 nalazište u Zagrebu      1
1383 namnožio      1
1384 nanoindentacija      1
1385 nanoindentation      1
1386 nanotechnology      1
1387 nanotehnologija      1
1388 Na-pirofosfat      1
1389 naplodni sijek      1
1390 Na-pyrophosphate      1
1391 narodna imena životinja.      1
1392 narrow leaved ash (F. angustifolia Vahl)      1
1393 narrowleafed ash      1
1394 Našice      1
1395 National park “Fruška gora”      1
1396 National Park Plitvička Jezera      1
1397 national parks nature parks      1
1398 native deciduous plants      1
1399 natprosječni debljinski prirast      1
1400 Natura2000      1
1401 Natural conditions of life      1
1402 natural drying of stockwood      1
1403 natural enemies      1
1404 natural foci      1
1405 natural heritage      1
1406 natural newgrowth      1
1407 natural reforestation      1
1408 natural reforestation (reestablishment)      1
1409 ostvarena proizvodnja      1
1410 ostvareni prirast      1
1411 osutost      1
1412 osutost iglica      1
1413 Osnovna državna karta (ODK)      1
1414 osnovne plohe      1
1415 osnovne vegetacijske jedinice      1
1416 osnovni fond      1
1417 organizational protection system      1
1418 or­ganska tvar tla      1
1419 organski ugljik OC      1
1420 Oriental Hornbeam      1
1421 original project method      1
1422 originalna metoda projektiranja      1
1423 ornamental plants trade      1
1424 ornithology      1
1425 ornitologija      1
1426 orografijski pojasi      1
1427 osa listarica      1
1428 Osijek      1
1429 oppenes of forest roads.      1
1430 oprema za pticu grabljivicu      1
1431 oprema za sokolara      1
1432 oprema za trening ptice grabljivice.      1
1433 opseg šumskouzgojnih radova      1
1434 opterećenost olovom      1
1435 opterećenje šumskih ekosustava      1
1436 optimalna mreža šumskih prometnica      1
1437 optimalna otvorenost      1
1438 optimum opennes      1
1439 organic carbon OC      1
1440 organizacijski ustroj zaštite      1
1441 organization      1
1442 organizacija gašenja      1
1443 oplošje korijena      1
1444 oporavak      1
1445 oplodna sječa u grupama      1
1446 oplodna sječe      1
1447 obrazovanje kadrova      1
1448 one-year-old seedlings      1
1449 opasni otpad      1
1450 općekorisna funkcija šume      1
1451 operativno planiranja      1
1452 operativno planiranje      1
1453 operativno vrijeme      1
1454 ophodnjica      1
1455 oplemenjivanje      1
1456 oplemenjivanje samooplodnjom      1
1457 open strips      1
1458 opening up of forests      1
1459 openings      1
1460 odziv      1
1461 ograda      1
1462 ogrijevno drvo.      1
1463 okoliš      1
1464 ökologische Faktoren      1
1465 oksidacijski stres      1
1466 old towns and settlements      1
1467 old-field succession      1
1468 oleoptera      1
1469 olive grove      1
1470 Omiš      1
1471 omjer smjese      1
1472 omjer suhe mase nadzemnih organa i korijena      1
1473 onečišćenje      1
1474 onečišćenje voda      1
1475 očuvanje staništa      1
1476 odabir scenarija gospodarenja      1
1477 odabrane zemnoalkalijske i alkalijske kovine      1
1478 odlagališni plin      1
1479 odlagalište      1
1480 odlaganje      1
1481 odnos visine i promjera      1
1482 određivanje horizontalne udaljenosti      1
1483 određivanje visine stabla      1
1484 održavanje šumskih cesta      1
1485 održivi razvitak      1
1486 očuvanje genofonda      1
1487 očuvanje nizinskih šuma dogovorenim prostornim planiranjem      1
1488 očuvanje okoliša      1
1489 odsumporavanje      1
1490 obujam stabala      1
1491 obuka      1
1492 obvezatni i dobrovoljni rad lovaca      1
1493 occupational injuries      1
1494 occurrence      1
1495 ocjena općekorisnih funkcija šuma i vrednovanje šuma.      1
1496 ocjena primjenjivosti      1
1497 ocjena stanja      1
1498 ocjena trofeja      1
1499 obnovljivi prirodni resurs      1
1500 obnovljivi prirodni resursi      1
1501 obnovljivi resursi      1
1502 obojenost i zimska retencija lišća      1
1503 obnova vrtova      1
1504 obnovljivi izvori      1
1505 obrana od poplave      1
1506 oak (Quercus robur L.)      1
1507 obična bukva (Fagus sylvatica L)      1
1508 obična bukva (Fagus sylvatica L.)      1
1509 Obična bukva (Fagus sylvaticaL.)      1
1510 obična bukva.      1
1511 oak round timber      1
1512 oak seedlings      1
1513 oaks in the Bjelovar County      1
1514 oakwood      1
1515 obalna vegetacija      1
1516 njega šume      1
1517 njegovanje      1
1518 obični bor (Pinus sylvestris L.)      1
1519 Obični bor (Pinus sylvetris L.)      1
1520 obični čempres      1
1521 obični grab      1
1522 obična smreka (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
1523 obična tisa      1
1524 obična jela (Abies alba Mill.)      1
1525 obnova i održavanje      1
1526 object-oriented forest classification      1
1527 objektno – orijentirana klasifikacija šuma      1
1528 oblični broj      1
1529 oblik debla      1
1530 oblik stvarne i normalne distribucije prsnih promjera.      1
1531 oblo drvo      1
1532 permanent experiments      1
1533 perpetrator      1
1534 Persian walnut      1
1535 pest      1
1536 pesticid      1
1537 pesticide      1
1538 pests      1
1539 Peter‘s mountain      1
1540 Petrova gora      1
1541 pH – solution      1
1542 pH oborina      1
1543 pH precipitation      1
1544 Ph u pirofosfatu      1
1545 Ph u vodi      1
1546 Ph. D.      1
1547 phaeropsis sapinea      1
1548 Phase I and II      1
1549 Phase II      1
1550 Phase III      1
1551 phenological variability of flowering      1
1552 otok Plavnik      1
1553 otok Vrgada i vrgadski otočići      1
1554 otopina tla      1
1555 Oteti zaboravu značajnija zbivanja iz naše bogate prošlosti      1
1556 otoci      1
1557 otok Čiovo      1
1558 otok Krk      1
1559 ozljede na stablima      1
1560 ozljede sjekača      1
1561 označavanje      1
1562 pedunculate oak (Quercus robur)      1
1563 pedicle      1
1564 pedigree      1
1565 pedofiziografske značajke      1
1566 pedogeneza      1
1567 pedogenezis      1
1568 pedological analyses      1
1569 pedologija      1
1570 pedology      1
1571 pedološke analize      1
1572 pedophysiographic features      1
1573 pedosfera      1
1574 pedosphere      1
1575 pedotransfer function PTF      1
1576 pedotransfer funkcija PTF      1
1577 park-šuma      1
1578 park-šuma »Komrčar«      1
1579 Park-šume Grada Zagreba      1
1580 Participatory management      1
1581 particle size distribution      1
1582 pasivna zaštita      1
1583 pasji trn      1
1584 passive conservation      1
1585 past condition      1
1586 pasture      1
1587 paša      1
1588 Pašarenje      1
1589 pathways      1
1590 patologija      1
1591 Paulownia Siebold et Zucc.      1
1592 payment for forest ecosystem services      1
1593 otpornost      1
1594 otvaranje šuma      1
1595 otvoreni prostor      1
1596 otvoreni sustav      1
1597 otvoreno lovište      1
1598 otvorenost      1
1599 otvorenost šumskim cestama.      1
1600 outbreak      1
1601 ovaries      1
1602 overwintering      1
1603 Ovis ammon musimon      1
1604 ovlasti      1
1605 ownership and property conditions      1
1606 ownership restitution      1
1607 oxidative stress      1
1608 oxygen market      1
1609 ozljede      1
1610 oštećenja      1
1611 oštećenja stabala      1
1612 oštećenje      1
1613 oštećenje iglica      1
1614 oštećenje stabala      1
1615 oštećivanje ponika i pomlatka.      1
1616 oštećivanje sastojine      1
1617 oštećivanje stabala i tla      1
1618 oštećivanje šuma      1
1619 oštećenost krošanja      1
1620 oštećenost stabala      1
1621 osobna računala      1
1622 osutost stabala      1
1623 osvjetljavanje      1
1624 Osvrti na izložbu      1
1625 p.o. Zagreb      1
1626 padaline      1
1627 panjača      1
1628 panjača planike      1
1629 panjače      1
1630 Papuk Natural Reserve      1
1631 parametar regresije (b)      1
1632 parameter of regression (b)      1
1633 parametri kalibracijske jednadžbe      1
1634 Parasiten      1
1635 Parasitenkomplex      1
1636 parasitoid      1
1637 parazitoid      1
1638 parazitski kompleks      1
1639 parent fund      1
1640 parent material      1
1641 park      1
1642 park forest      1
1643 park forest Marjan      1
1644 Park oko Dvorca princa Eugena Franje od Savoye i Piemonta u Bilju      1
1645 park oko Šumarskog i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu      1
1646 park prirode      1
1647 park prirode Telašćica      1
1648 Park prirode Učka      1
1649 park šuma      1
1650 Park šuma Marjan      1
1651 park Tašmajdan      1
1652 park-forest Komrčar      1
1653 parkovi      1
1654 powdery mildew (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.)      1
1655 power plant      1
1656 povratnim križanjem i transgresijom      1
1657 povijesni prikaz      1
1658 povijesni razvoj      1
1659 povijest gradacija      1
1660 povijest HŠD-a      1
1661 povijest požara      1
1662 povijest šumarstva      1
1663 Požarište      1
1664 Požega mountains      1
1665 Požega valley      1
1666 Požeška kotlina i Požeško gorje      1
1667 PP Medvednica      1
1668 PP Papuk      1
1669 pre­brojavanje      1
1670 pre-chilling      1
1671 precipitated water      1
1672 prag rentabilnosti ili točka pokrića.      1
1673 precision      1
1674 prava tršlja      1
1675 pravila udruge      1
1676 pravilan klijanac      1
1677 pravilnik      1
1678 prebornašuma      1
1679 preborne sastojine bukve i jele      1
1680 preborne sastojine jele      1
1681 preborne šume      1
1682 površina ha      1
1683 površina krošanja      1
1684 površina projekcije krošnje      1
1685 površina s vegetacijskim pokrivačem      1
1686 površinska obrada drva      1
1687 površinska voda      1
1688 površinski kopovi      1
1689 potrajno gospodarenje šumom      1
1690 potrajno gospodarenje tartufima      1
1691 pošumljavanje i zaštita      1
1692 pošumljavanje krša      1
1693 potrajnost gospodarenja      1
1694 potrajnost prihoda      1
1695 potrošnja goriva      1
1696 postotak odgriženog dijela izbojka      1
1697 postotak prirasta      1
1698 postotak prirasta vrijednosti      1
1699 Postotak šumovitosti      1
1700 postotni udjel drvnih sortimenata      1
1701 postotni udjeli krupnog drva po debljinskim klasama      1
1702 posušena stabla      1
1703 poštanske marke      1
1704 potencijal oporavka      1
1705 potencijalna staništa      1
1706 potkornjaci      1
1707 potrajna proizvodnja sirovina i općekorisnih usluga šuma      1
1708 positional accuracy      1
1709 positioning accuracy      1
1710 posječena drvna masa      1
1711 politički instrumenti      1
1712 pollination      1
1713 pollution      1
1714 položaj centromere      1
1715 položajna točnost      1
1716 Polufinalna i finalna prerada drveta      1
1717 Polufinalni drvni proizvodi      1
1718 polyphagous parasitoids      1
1719 polyphenolic compounds      1
1720 polyphenols      1
1721 poljoprivredna tla      1
1722 poljoprivredne površine      1
1723 poljoprivredno-šumarsko ­gospodarenje      1
1724 Poljski brijest      1
1725 pokazatelji oštećenosti      1
1726 pokazatelji proizvodnosti      1
1727 pokretna drobilica kamena      1
1728 pokus provenijencija obične bukve      1
1729 pokusna ploha Br gola površina      1
1730 pokusno polje      1
1731 policy instruments      1
1732 polifagni parazitoidi      1
1733 poisoning      1
1734 podzemne vode      1
1735 poljski jasen (Eraxinus angustifolia VahlX hrast lužnjak (Quercus robur L.)      1
1736 poljski jasen—suši tip      1
1737 poljski pokus      1
1738 pomaganje      1
1739 popis biljaka      1
1740 popis stranih vrsta      1
1741 pomladak mladik      1
1742 pomladna jezgra      1
1743 pomotechnical treatments.      1
1744 pomotehnički zahvati.      1
1745 ponašanje požara      1
1746 poplavna šuma      1
1747 poplavne zone      1
1748 poprečni i uzdužni polumjer prohodnosti      1
1749 poplars      1
1750 poplar clone      1
1751 poplar clone I-214      1
1752 population size      1
1753 population.      1
1754 populations      1
1755 Populationsdichte      1
1756 population bottleneck      1
1757 populacija.      1
1758 populacijsko usko grlo      1
1759 posjed      1
1760 posjetitelji      1
1761 poslijediplomski studij      1
1762 poslovanje      1
1763 Poslovna analiza      1
1764 poslovni odnosi      1
1765 posljedice agresije na RH      1
1766 posolica      1
1767 postage stamps      1
1768 postgraduate study      1
1769 post-introductory expansion      1
1770 postojanost drva      1
1771 Populus alba L. i mikropropagacija      1
1772 Populus alba      1
1773 porodice      1
1774 pinj      1
1775 pioneer species      1
1776 pioneer species.      1
1777 pioneer tree species      1
1778 pioneering species      1
1779 pionirske vrste drveća      1
1780 piravost      1
1781 pisana dokumentacija      1
1782 place of birth      1
1783 Plains      1
1784 Plan šumskog upravljanja      1
1785 plan upravljanja risom      1
1786 plan uzgajanja šuma      1
1787 planina Tušnica      1
1788 planinski turizam      1
1789 planirana proizvodnja      1
1790 planovi      1
1791 planovi upravljanja      1
1792 planska jedinica İkisu      1
1793 planski sustav      1
1794 pitka voda      1
1795 planiranje etata glavnog prihoda      1
1796 planiranje gospodarenja      1
1797 planiranje mreže šumskih cesta      1
1798 planiranje obnove sastojina      1
1799 planiranje sječe      1
1800 planiranje šumskih prometnica      1
1801 planned production      1
1802 planned recruitment      1
1803 planned recruitment rate      1
1804 planning      1
1805 planning of forest roads      1
1806 plantažni uzgoj      1
1807 planting      1
1808 plants      1
1809 plastična folija      1
1810 plastični lijevak      1
1811 plemenite listače      1
1812 Plitvice Lakes      1
1813 Plitvička jezera      1
1814 plod      1
1815 plodnost      1
1816 plodnost tla      1
1817 plodovi      1
1818 plovidba      1
1819 plumate leaves      1
1820 plus stabla      1
1821 poaching      1
1822 početak listanja      1
1823 počinitelj      1
1824 podjela općekorisnih funkcija šuma      1
1825 plant potential      1
1826 plant species      1
1827 plantation      1
1828 plantation growth      1
1829 plant community      1
1830 plant density      1
1831 plant geographical division      1
1832 plant heights      1
1833 plant list      1
1834 plantaža      1
1835 plant breeding      1
1836 područje provenijencije      1
1837 Phyllonorycter sp.      1
1838 Phyllonorycter spp.      1
1839 physical and mechanical properties of abonos      1
1840 physical and mechanical properties of recent oak      1
1841 physical and mineral soil properties      1
1842 physical strain      1
1843 physics      1
1844 physiological parameters      1
1845 phytocenosis      1
1846 phytocoeno­logical community      1
1847 phytocoenological record      1
1848 phytocoenological units      1
1849 phytocoenology      1
1850 phytocoenology (phytosociology)      1
1851 phytomass      1
1852 penjačice      1
1853 People      1
1854 percent share      1
1855 percent share of wood along thickness classes      1
1856 percentage increments of values      1
1857 Percentage of forest cover      1
1858 percentage of moderately to severely damaged trees      1
1859 percentage of the nibbled part of the shoot      1
1860 percentage of wood assortments      1
1861 period      1
1862 perioda      1
1863 periodicitet plodonošenja      1
1864 periodički prijelaz volumena      1
1865 peletizacija sjemena      1
1866 pejsažist      1
1867 pejsažno oblikovanje      1
1868 phenophases      1
1869 phenotypic plasticity.      1
1870 phenotypic stability      1
1871 pheromone baited traps      1
1872 pheromone dispenser      1
1873 Pinus kalpensis      1
1874 Pinus pinea L.      1
1875 Pinus pineaL.      1
1876 pilanska prerada drva      1
1877 pi­lanska proizvodnja      1
1878 pilanska sirovina      1
1879 pilanska tehnologija      1
1880 pilanski proizvodi      1
1881 Pilot Project      1
1882 Piljena građa četinjača i listača      1
1883 pine resin production      1
1884 Pinienprozessionspinner      1
1885 Pinija      1
1886 pinija (Pinus pinea)      1
1887 Pinus brutia      1
1888 phytoplasmas      1
1889 pheromone traps      1
1890 pheromone-baited trap      1
1891 pH-otopina      1
1892 photosynthesis      1
1893 photosynthesis intensity      1
1894 photosynthetic pigments      1
1895 phytosanitary inspection      1
1896 phytosanitary measures      1
1897 phytosanitary system      1
1898 phytosociology      1
1899 Picea abies      1
1900 Picea abies (L.) Karst.      1
1901 Picea omorica (PANC.) PURK.      1
1902 Picea omorica (PANČ.) PURK      1
1903 Picea omorika      1
1904 Picea sitchensis (Bong.) Carr.      1
1905 piezometar      1
1906 piezometer      1
1907 radijalni prirast      1
1908 radijalni prirasti      1
1909 radionuklidi      1
1910 radna okolina      1
1911 radne tehnike      1
1912 rainfall      1
1913 rak ariša      1
1914 rak kestenove kore      1
1915 rak kore javora      1
1916 ramet variation      1
1917 rameta      1
1918 ramp (break-over) angle      1
1919 rana i kasna ekotipska forma      1
1920 range      1
1921 rannis defoliaria      1
1922 quality class structure      1
1923 quality criteria      1
1924 quality of trees      1
1925 quality of young Pedunculate Oak growth.      1
1926 Quercus pubescens      1
1927 Quercus spp.      1
1928 Quercus virgiliana      1
1929 Quercusspp.      1
1930 querry Očura II      1
1931 questionnaire      1
1932 quick sand      1
1933 quick sands      1
1934 rare species population’s conservation      1
1935 rarity in Požega mountains      1
1936 računalne simulacije      1
1937 računalni informacijski sustav      1
1938 računalni model CirCon      1
1939 rasadničarstvo      1
1940 raseljavanje domicilnog stanovništva      1
1941 rasplodni fond srna      1
1942 raspon      1
1943 raspon promjera      1
1944 rast promjera srednjeg stabla      1
1945 rast prsnog promjera stabla i promjera krošnje      1
1946 rasti vitalnost      1
1947 rašeljka      1
1948 rasprostranjenost šuma      1
1949 rast i dimenzije klijanaca (sadnica)      1
1950 razdioba (rajonizacija) šuma Republike Hrvatske      1
1951 razdoblje sušenja      1
1952 razdoblje sušenja.      1
1953 razina meha- niziranosti      1
1954 različiti tipovi sadnica      1
1955 razmaci sadnje      1
1956 razmjena tvari i energije      1
1957 razmjenski razvitak      1
1958 raznodobne šume      1
1959 raznolikost      1
1960 provenances      1
1961 provisional volume tarff      1
1962 provodno tkivo      1
1963 prozirnost krošnje      1
1964 Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.      1
1965 ptice      1
1966 ptice grabljivice      1
1967 ptice kao indikator      1
1968 Pubescens oak      1
1969 pubescent oak      1
1970 public awareness      1
1971 public forest institutes      1
1972 public institutes      1
1973 public opinion      1
1974 Public subsidisation of forestry      1
1975 puhovi      1
1976 quantity and value yield      1
1977 quarantine pest      1
1978 Querco-Fagetea      1
1979 Querco-Fage­tea      1
1980 Quercus      1
1981 Quercus coccifera      1
1982 Quercus ilex L.      1
1983 putevi unošenja      1
1984 Pulp and paper industries      1
1985 proreda sastojina tvrdih listača      1
1986 prorede      1
1987 prorijede      1
1988 prosječna godišnja količina radova sanacije      1
1989 prosjeke      1
1990 prosjeke na trasama elektroenergetskih objekata      1
1991 prostorna povezanost      1
1992 prostorna valorizacija      1
1993 prostorni plan      1
1994 prostorni raspored      1
1995 prostorni raspored klopki      1
1996 prostorno širenje      1
1997 protected area      1
1998 promotion of forest management and biodiversity      1
1999 propadanje brijesta      1
2000 propadanje drva      1
2001 Propadanje hrastovih biljaka      1
2002 propadanje i širenje obične jele      1
2003 propadanje stabala      1
2004 propadanje staništa      1
2005 promjer krošnje izbojka.      1
2006 promjer izbojka      1
2007 protected natural areas      1
2008 protected natural values      1
2009 prophylaxis      1
2010 proportion between height and diameter (h/d)      1
2011 protection . .      1
2012 protection at work      1
2013 protection of nature      1
2014 protupožarna linija      1
2015 protupožarne prosjeke      1
2016 protupožarne prosjeke s elementima puta      1
2017 provenance      1
2018 provenance region      1
2019 provenance test      1
2020 prijenosna vitla      1
2021 prilagodba      1
2022 Primarna otvorenost      1
2023 primarna prerada drva      1
2024 Primary Forest Traffic Infrastructure Registry      1
2025 Primary wood conversion      1
2026 prime cost      1
2027 primjena rezolucija H1 i H2      1
2028 preciznost procjene      1
2029 preciznost.      1
2030 predacija      1
2031 predation      1
2032 predatori      1
2033 predators      1
2034 predmet istraživanja      1
2035 prednji      1
2036 preferability      1
2037 preferabilnost      1
2038 prekogranično      1
2039 prenositelj      1
2040 prerada drveta      1
2041 present conditions of forests      1
2042 present situation and possibilities of cultivation.      1
2043 pretkazivanje vladanja šumskog požara (FBP)      1
2044 pretraživanje Interneta      1
2045 preuzimanje      1
2046 prevencija šumskih požara      1
2047 preventiva      1
2048 preventive measures      1
2049 preventive protection measures      1
2050 preventivne metode zaštite      1
2051 preventivne mjere      1
2052 prevođenje      1
2053 prezimljavanje      1
2054 preživač      1
2055 pripravnost      1
2056 priprema tla      1
2057 prirasno prihodne tablice      1
2058 prirasno-prihodne tablice      1
2059 prirast i kakvoća.      1
2060 Prirast i sječa      1
2061 prirast temeljnice      1
2062 prirašćivanje kvalitete      1
2063 priroda      1
2064 prirodna baština      1
2065 primorsko područje Hrvatske      1
2066 principal component analysis      1
2067 priobalno stanovništvo      1
2068 priobalje      1
2069 price list      1
2070 price of stem wood      1
2071 pridobivanje drva      1
2072 prigušena i prisilna gibanja      1
2073 prijedlog obnove istočnoga dijela      1
2074 prirodni uvjeti življenja      1
2075 prirodni zeoliti      1
2076 prirodno obnavljanje      1
2077 prirodno pomlađivanje      1
2078 prirodno pomlađivanje i gospodarenje.      1
2079 prirodno pomlađivanje.      1
2080 prirodna ognjišta      1
2081 prirodna šuma      1
2082 prirodni neprijatelji      1
2083 prirodni pomladak      1
2084 prirodni poremećaji      1
2085 prirodno širenje      1
2086 prirodnogeografske karakteristike      1
2087 prirodnost ("hemeroby ")      1
2088 private entrepreneurship      1
2089 private forest owner expectations      1
2090 private owned forests      1
2091 privatizacija šuma      1
2092 privatna šuma      1
2093 produktivnost srna      1
2094 produljenje požarne sezone      1
2095 profesor šumarstva      1
2096 profil gospodarstvene grane      1
2097 prognose      1
2098 prognosis of dispersal      1
2099 prognoza      1
2100 prognoza širenja      1
2101 prognoze      1
2102 Program aktivnosti      1
2103 program sanacije      1
2104 programatski i operativni zadaci      1
2105 Programme of activities      1
2106 progresija      1
2107 progresivna sukcesija      1
2108 progression      1
2109 progressive sucession      1
2110 proicirana sasto­jina      1
2111 proizvodne funkcije      1
2112 proizvodne linije      1
2113 proizvodni potencijal sastojine      1
2114 Privlačenje i transport drveta      1
2115 privlačenje.      1
2116 privredne promjene      1
2117 privremena formula za ocjenjivanje rogova srnjaka      1
2118 probable and binary viewshed      1
2119 problemi u procesu promjena      1
2120 process automation      1
2121 procjedne vode      1
2122 procjena      1
2123 procjena biomase      1
2124 procjena opterećenosti poljoprivrednih tala      1
2125 Procjena oštećenosti krošanja      1
2126 Procjena oštećenosti šuma      1
2127 procjena potencijala biomase      1
2128 procjena sastojinskih elemenata      1
2129 procjena udaljenosti      1
2130 procjena vrijednosti šuma      1
2131 procjene usluga ekosustava      1
2132 procjenjena vrijednost šuma      1
2133 producibility      1
2134 promidžba potrajnog gospodarenja i biološke raznolikosti      1
2135 promjena flornoga sastava.      1
2136 promjena šumskih staništa      1
2137 promjena vodnih odnosa      1
2138 produkcijski i aku­mu lirani tečajni volumni prirast      1
2139 privatni šumoposjed      1
2140 Production and consumption of forest and wood products      1
2141 Production exports and imports of lumber      1
2142 production functions demand functions      1
2143 production lines      1
2144 Production of marketable goods      1
2145 proizvodnja biomase      1
2146 proizvodnja drvnih ploča      1
2147 proizvodnja energije      1
2148 proizvodnja i potrošnja šumskih i drvnih proizvoda      1
2149 proizvodnja iverja      1
2150 Proizvodnja izvoz i uvoz piljene građe      1
2151 proizvodnja namještaja      1
2152 proizvodnja piljene građe      1
2153 proizvodnja pluta      1
2154 proizvodnja trgovačkih dobara      1
2155 projection of stand development      1
2156 projekcija razvoja sastojina      1
2157 projektiranje      1
2158 prokopavanje      1
2159 proliferation      1
2160 proljeće i ljeto 2000.      1
2161 prometna vrijednost      1
2162 stanje voda      1
2163 stara sastojina      1
2164 stare sastojine      1
2165 stari gradovi i naselja      1
2166 starost sa­stojine      1
2167 State of German forestry      1
2168 state of nutrition      1
2169 state support to forestry      1
2170 static state of tree      1
2171 statičko stanje stabala      1
2172 statistical models      1
2173 statistički modeli      1
2174 Steering Committee      1
2175 stem      1
2176 stem exclusion phase      1
2177 stereo measurement      1
2178 stereofotogrametrija      1
2179 Steyr tractors      1
2180 stil rukovođenja      1
2181 stohastika      1
2182 stabilisation with cement      1
2183 stability      1
2184 stability of stand      1
2185 stabilizacija cementom      1
2186 stabilizacija šumskog tla      1
2187 stabilna sastojina      1
2188 stabilnost      1
2189 stanište medvjeda      1
2190 stone pine seed      1
2191 storage conditions      1
2192 Strahinjščica      1
2193 strain force      1
2194 stanje njemačkog šumarstva      1
2195 stanje prehrane      1
2196 stanje šuma.      1
2197 stablaste vrbe      1
2198 stabljika      1
2199 staklenički plinovi      1
2200 stand      1
2201 stand age      1
2202 stand damaging      1
2203 stand extraction      1
2204 stand height curve      1
2205 stand parameters assessment      1
2206 stand production potential      1
2207 stand regeneration      1
2208 stand structure elements      1
2209 standard for the biological reproduction and regeneration      1
2210 standardisation      1
2211 standardisation of time      1
2212 standardizacija      1
2213 standardization      1
2214 stands exclusion      1
2215 stanišni čimbenici      1
2216 staništa tartufa      1
2217 Srednji prsni promjer      1
2218 srednji vijek      1
2219 srednjo- i dugoročno planiranje      1
2220 Sredozemlje      1
2221 Sredozemni krš      1
2222 sredstva rada      1
2223 srna      1
2224 srna obična      1
2225 spruce bark beetle      1
2226 spruce cultures      1
2227 square whirl.      1
2228 srednja vrijednost tjelesnih težina rasplodnih mužjaka i ženki      1
2229 srednjedobna sastojina      1
2230 Spačva basin      1
2231 Spačva forest      1
2232 Sustavi za ocjenu opasnosti od šumskih požara      1
2233 sustainability      1
2234 strukturni čimbenici      1
2235 survival rate      1
2236 sustainable forests management      1
2237 sustainable management.      1
2238 sustainable truffle management      1
2239 sustav gospodarenja otpadom      1
2240 sustav odvodnje      1
2241 Sustav planiranja      1
2242 sustavi modeliranja požara      1
2243 sukcesija      1
2244 sukcesija niska proreda      1
2245 sukcesija šumske vegetacije      1
2246 studenti      1
2247 students      1
2248 studij rada      1
2249 studij rada i vremena      1
2250 sunčeva energija      1
2251 superfosfat      1
2252 superphosphate      1
2253 supplemental feeding      1
2254 suppressed and forced motions      1
2255 suppression      1
2256 supstitucija      1
2257 supstrati      1
2258 suradnja i povezivanje šumoposjednika      1
2259 surface digging      1
2260 surface runoff      1
2261 survey      1
2262 surveying      1
2263 Studija primarnog otvaranja šuma      1
2264 study of forest roads maintenance      1
2265 Study of Primary Forest Opening      1
2266 stupanj oštećenosti      1
2267 stupanj oštećenja      1
2268 subasocijacija      1
2269 subassotiation      1
2270 subfosilno drvo      1
2271 subject of research      1
2272 submontanski i montanski pojas u Hrvatskoj      1
2273 subpopulacije      1
2274 Subsistent production of raw materials and forest influence services      1
2275 substrates      1
2276 success      1
2277 succession      1
2278 successional pathways on abandoned land      1
2279 sud      1
2280 sudjelovanje u upravljanju      1
2281 suha tvar      1
2282 suistainability of revenue      1
2283 strange attractor      1
2284 strategies in Hungarian forestry      1
2285 strategija      1
2286 strategija eksploatacije šuma      1
2287 strategija razvoja šumarstva      1
2288 strateški cilj mađarskog šumarstva      1
2289 stratifikacija      1
2290 strawberry tree coppice      1
2291 stream invertebrates      1
2292 stres      1
2293 stress      1
2294 strict forest reserve      1
2295 strogi šumski rezervat      1
2296 strojevi      1
2297 strojna sječa i izradba      1
2298 structural elements      1
2299 structural factors      1
2300 stručno osposobljavanje      1
2301 struktura krošanja      1
2302 sječivi etat      1
2303 sječka      1
2304 sjekač      1
2305 sjekači      1
2306 sječa i izradba      1
2307 sječa i izradba drva      1
2308 Sječa oštećenih stabala      1
2309 sjeverozapadni Jadran      1
2310 skelet      1
2311 skid road      1
2312 sinergističke prirode      1
2313 skidders      1
2314 sjeme pinije      1
2315 sjemenka      1
2316 sjemenska plan­taža      1
2317 sjemenska područja (oblasti)      1
2318 sjemenska razdjelba      1
2319 sjemenska zona      1
2320 sjemenske plantaže      1
2321 sjemenjača      1
2322 sjemenjače      1
2323 sjetva i sadnja kitnjaka      1
2324 sjetva žira      1
2325 Sjeverna Amerika      1
2326 sjeverna Hrvatska      1
2327 sjeverni Velebit      1
2328 sjeverni Velebit.      1
2329 sjevernojadransko područje      1
2330 sociogeografske karakteristike      1
2331 socio-geographic group      1
2332 socio-gospodarski aspekti      1
2333 sociological analysis      1
2334 sociološka analiza      1
2335 smolarenje      1
2336 smrdljika      1
2337 smrekini potkornjaci      1
2338 smrekove kulture      1
2339 smrtnost      1
2340 snaga vlastitih otpora      1
2341 snags      1
2342 Social Broadleaves      1
2343 social characteristics      1
2344 social geographical features. openland      1
2345 so­cijalne karakteristike      1
2346 socijalne listače      1
2347 socijalno-geografska skupina      1
2348 Socio-economic drivers      1
2349 slijevanje niz deblo      1
2350 sliv bujice Suvave      1
2351 sloj grmlja      1
2352 slojnica 98      1
2353 slope      1
2354 Sljeme      1
2355 small and medium enterprises      1
2356 Slavonia      1
2357 sladun      1
2358 skidding road      1
2359 skider      1
2360 skideri      1
2361 skull      1
2362 skupljanje otpada      1
2363 Spačvanski šumski bazen      1
2364 Spain      1
2365 spaljena površina      1
2366 spaljivanje biomase      1
2367 span      1
2368 Spanish broom      1
2369 spatial association      1
2370 spatial spread      1
2371 spatial trap design      1
2372 species composition      1
2373 species richness      1
2374 spectrophotometry      1
2375 spektralni odraz      1
2376 spektrofotometrija      1
2377 spermatophytes      1
2378 soil disturbance      1
2379 soil erosion      1
2380 soil fertility      1
2381 soil loss      1
2382 Soil Monolith      1
2383 soil morphology      1
2384 soil organic matter      1
2385 soil preparation      1
2386 soil profile properties      1
2387 soil regeneration      1
2388 soil respiration      1
2389 soil stabilisation      1
2390 soil temperature      1
2391 soil texture      1
2392 soil type      1
2393 sokolarska oprema      1
2394 sokolarske tehnike      1
2395 solar energy      1
2396 songbird communities      1
2397 spiroplasmas      1
2398 spiroplazme      1
2399 Spitzentrophäen      1
2400 spojevi dušika      1
2401 spol fetusa      1
2402 spolni dimorfizam      1
2403 South Africa      1
2404 South-East Europe      1
2405 Southern Celtics      1
2406 Southern/Central Europe      1
2407 sovice      1
2408 sowing and planting sessile oaks      1
2409 sowing method      1
2410 sp.      1
2411 space valorization      1
2412 spacial distribution      1
2413 spacing      1
2414 Spacva      1
2415 spontana dinamika      1
2416 spontaneous dynamics      1
2417 spore gljiva      1
2418 sposobnost i stabilnost tehnološkog procesa      1
2419 spread      1
2420 sprout diameter      1
2421 sortiment length      1
2422 sortimentna i vrijednosna struktura sječivog etata      1
2423 sortimentna metoda pridobivanja drva      1
2424 srčika      1
2425 Središnja Europa      1
2426 središnji i stražnji kut prohodnosti      1
2427 srednja Bosna      1
2428 srednja geometrijska daljina pristupa površini      1
2429 srednja geometrijska udaljenost privlačenja      1
2430 srednja stvarna daljina pristupa površini.      1
2431 srednja stvarna udaljenost privlačenja      1
2432 srednja udaljenost privlačenja      1
2433 srednja udaljenost privlačenja drva      1
2434 seed felling      1
2435 seed moisture      1
2436 seed morphology      1
2437 seed orchard      1
2438 seed orchards      1
2439 seed physiology      1
2440 seed quality      1
2441 seed variability      1
2442 seed viability      1
2443 seed zones      1
2444 seedling growth and dimensions      1
2445 seedling height      1
2446 seedling heights      1
2447 seedling morphology      1
2448 secondary openness      1
2449 secondary succession      1
2450 sections Aigeiros and Tacamahaca      1
2451 seasonal severity ratings      1
2452 secondary forest road network      1
2453 saplings      1
2454 sapwood      1
2455 seedlings morphology      1
2456 segment ­na regresija      1
2457 segmented regression      1
2458 sekcije Aigeiros i Tacamahaca      1
2459 sekundarna otvorenost      1
2460 sekundarna sukcesija      1
2461 selected plus trees      1
2462 selected seed      1
2463 selection      1
2464 seed areas (districts)      1
2465 seed coat      1
2466 seed coating      1
2467 seed delineation      1
2468 sastojina      1
2469 sastojina bukve i jele      1
2470 sastojina izmjere      1
2471 sastojinska struktura      1
2472 satelitska snimka IKONOS      1
2473 satelitske snimke      1
2474 satellite imagery      1
2475 Sava River      1
2476 sawfly      1
2477 Salvage logging      1
2478 Samobor      1
2479 Samoborsko gorje      1
2480 samoprorjeđivanje      1
2481 sample      1
2482 rutting      1
2483 ruža vjetrova      1
2484 S02 emissions      1
2485 SAD      1
2486 sadašnja sječiva vrijednost sastojine      1
2487 sadašnje stanje i mogućnosti uzgoja.      1
2488 Scots pine      1
2489 Scots pine (Pinus sylvestris L.)      1
2490 Sea Buckthorn      1
2491 sea spray      1
2492 sanacija erodiranog zemljišta      1
2493 sanacija odlagališta      1
2494 sanacija posljedica      1
2495 sanacija.      1
2496 sanacijska sječa      1
2497 sawmil­ling production      1
2498 sawmilling products      1
2499 sawmilling raw material      1
2500 sawmilling technology      1
2501 Sawnwood coniferous and hardwood      1
2502 sawnwood production      1
2503 scale insects      1
2504 scalping      1
2505 scenariji razvoja      1
2506 Sinjsko polje      1
2507 sirova svila      1
2508 sisavci      1
2509 site conditions      1
2510 site degradation      1
2511 Simulation model      1
2512 simulirana sječa      1
2513 simulacijski model      1
2514 site quality      1
2515 site rehabilitation      1
2516 site-class      1
2517 sitni sisavci      1
2518 sitno i malo privatno poduzetništvo      1
2519 sivi ili mali indijski mungos (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
2520 side compensation of large ground loads      1
2521 significant crown damage      1
2522 sigurnost      1
2523 sigurnost i zdravlje u šumarstvu      1
2524 sijanje      1
2525 sile otpora rastu      1
2526 sile rasta      1
2527 silk as a cultural phenomenon      1
2528 silk factory      1
2529 silk pro­duction      1
2530 Silkworm (Bombyx mori)      1
2531 silver fir decline and expansion      1
2532 silver fir; dead tree; utilization; roundwood; timber value      1
2533 silver pine      1
2534 silvicultural methods      1
2535 silvicultural pass and trail      1
2536 silviculture plan      1
2537 silvo-pastoralni sustav      1
2538 Silvopasture      1
2539 Sequoia sempervirens      1
2540 Sequoiadendron giganteum      1
2541 selection forests      1
2542 selection management      1
2543 selection of management scenarios      1
2544 selection structure and selection menangement      1
2545 selekcionirani klonovi      1
2546 selekcionirano sjeme      1
2547 selektivna proreda      1
2548 selektivna prorjeda      1
2549 selo Gradište      1
2550 Semi-final Wood Products      1
2551 Semi-finished wood products industries      1
2552 seminari i ispiti za ocjenjivače lovačkih trofeja.      1
2553 seminars and examinations for evaluating the hunting trophies.      1
2554 sezonske promjene koncentracija      1
2555 sezonski rast promjera debla      1
2556 Shannon indeks      1
2557 Shannon index      1
2558 shares dieback      1
2559 shelling      1
2560 sessile oak (Quercus petraea L.)      1
2561 Sessile-flowered oak (Quercus petraea Liebl.)      1
2562 sex dimorphism      1
2563 sex of the foetus      1
2564 sezonska ocjena žestina      1
2565 shelterwood cutting system      1
2566 shoots      1
2567 short rotation.      1
2568 short run (SRMC) and long run marginal costs (LRMC)      1
2569 shrub layer      1
2570 root decay      1
2571 root length      1
2572 root perimeter      1
2573 root system      1
2574 root volume      1
2575 root/shoot ratio      1
2576 rooting      1
2577 roots      1
2578 rotositnilice      1
2579 rožište      1
2580 RRP soil stabilization material      1
2581 RRP sredstvo za stabilizaciju tla      1
2582 ručno-strojna sječa      1
2583 ruminant      1
2584 rural development      1
2585 ruralni razvoj      1
2586 sadnice      1
2587 sadržaj klorofila      1
2588 safety      1
2589 safety and health in forestry      1
2590 sakupljanje drva      1
2591 salinisation      1
2592 Salix alba clones      1
2593 roe deer productivity      1
2594 roedeer      1
2595 rogovi      1
2596 rojenje      1
2597 Romans      1
2598 root      1
2599 reviews of the exhibition      1
2600 revitalisation      1
2601 revitalizacija      1
2602 revitalizacija staništa      1
2603 rezanje grana      1
2604 rezervoari uzročnika      1
2605 ribarstvo      1
2606 Richards function      1
2607 Rijeka i okoliš - litološke, reljefne, klimatske, pedološke i vegetacijske osobitosti      1
2608 Rijeka Sava      1
2609 rijeke      1
2610 rijetka sadnja      1
2611 rijetkost u Požeškom gorju      1
2612 Rimljani      1
2613 research activities      1
2614 reservoirs of pathogens      1
2615 resorno istraživanje      1
2616 resources      1
2617 respiracija tla      1
2618 response      1
2619 restitucija vlasništva      1
2620 ritska šuma      1
2621 riper      1
2622 reparable natural resource      1
2623 reproductive felling      1
2624 Republic of Croatia      1
2625 rodoslovlje      1
2626 ritske šume Baranje      1
2627 rivers      1
2628 rizik od požara      1
2629 road density      1
2630 road network planning      1
2631 real recruitment rate      1
2632 realised etat      1
2633 realised production      1
2634 recentno drvo      1
2635 reception of wood      1
2636 reconstruction of forest roads      1
2637 record      1
2638 razvoj fitocenoza      1
2639 razvoj i prirast sastojina      1
2640 razvoj i prirast stabala      1
2641 razvoj istraživanja      1
2642 razvoj sastojine      1
2643 razvoj šumarstva      1
2644 Razvojne faze šumskog drveća i zeljastog bilja      1
2645 recovery.      1
2646 recreation.      1
2647 recultivation      1
2648 red deer hummel      1
2649 red heart formation      1
2650 red oak      1
2651 ree damages      1
2652 reference sample      1
2653 referentni uzorak      1
2654 refugium      1
2655 regeneracija      1
2656 regeneracija tla      1
2657 reforestation and protection      1
2658 reform of higher educational system      1
2659 reforma visokoobrazovnoga sustava      1
2660 reliktni indikatori      1
2661 relizirani etat      1
2662 reljef - karte i tumači      1
2663 reljefna uvjetovanost      1
2664 renewable resources      1
2665 renewables      1
2666 remote sensing technologies      1
2667 relict      1
2668 relict indicators      1
2669 reintroduction of chamois      1
2670 rekultivacija      1
2671 rekultiviranje      1
2672 relative openness      1
2673 register of primary forest traffic infrastructure      1
2674 regresijska analiza      1
2675 regular forest association      1
2676 regular forests      1
2677 regularne šume      1
2678 regulatori razvoja kukaca      1
2679 Regulatory and Institutional Framework; Financial Institutions      1
2680 rehabilitacija.      1
2681 rehabilitation.      1
2682 Rehbock      1
2683 reindtrodukcija      1
2684 regija Crnog mora      1
2685 regeneration gap      1
2686 reintrodukcija dabra      1
2687 reintrodukcija divokoze      1
2688 Reintroduktion      1
2689 rekonstrukcija šumske ceste      1
2690 Svjetski uvoz i izvoz drvnih proizvoda      1
2691 svojstva profila tla      1
2692 Swedish method      1
2693 sustavsko-dinamički pristup      1
2694 suša      1
2695 sušci      1
2696 suzbijanje potkornjaka      1
2697 suzbijanje požara      1
2698 sveza Aremonio-Fagion      1
2699 svijest javnosti      1
2700 svila kao kulturološki fenomen      1
2701 svilana      1
2702 svilarenje      1
2703 svjetle pruge      1
2704 širenje nakon unašanja      1
2705 širina goda      1
2706 širokolisna zelenika (Phillyrea latifolia L.)      1
2707 šiške      1
2708 školovane biljke      1
2709 školovanje      1
2710 šmrika      1
2711 Španjolska      1
2712 šteta      1
2713 sweetgum stand      1
2714 SWOT analiza      1
2715 syntaxonomic      1
2716 system-dynamic approach      1
2717 sušenje hrasta lužnjaka      1
2718 sušenje šuma      1
2719 Šumarska škola Karlovac      1
2720 šumarske discipline.      1
2721 šumarske informacije      1
2722 Šumarski fakultet      1
2723 Šumarski list      1
2724 Šumarski muzej Krasno      1
2725 šumarsko poduzeće      1
2726 šumska područja      1
2727 Šumarstvo i šumarska politika      1
2728 šumarstvo.      1
2729 Šume crnike (Quercus ilex L.)      1
2730 šume Kalnika      1
2731 šume posebne namjene      1
2732 šumoposjednici      1
2733 šumovitost      1
2734 štete na divljači      1
2735 štete od divljači      1
2736 štetne sovice      1
2737 štetni insekti      1
2738 štetnici i bolesti drveća      1
2739 štetnik      1
2740 štitasta uš crnike      1
2741 štitaste uši      1
2742 šumarska povijest      1
2743 šuma alepskog bora      1
2744 šuma Haljevo      1
2745 šuma Macelj      1
2746 šuma visokog uzgojnog oblika      1
2747 šuma Žutica      1
2748 šuma. poljoprivreda      1
2749 šumarija      1
2750 šumarska edukacija      1
2751 šumski strojevi      1
2752 šumski transportni sustavi      1
2753 šumsko drveće      1
2754 Šumsko gospodarstvo "Viševica"  Rijeka      1
2755 šumsko područje      1
2756 šumsko sjeme      1
2757 šumsko stanište      1
2758 tartufi      1
2759 tasty      1
2760 Tašmajdan Park      1
2761 taxonomic and phytogeographical analysis      1
2762 taxonomy      1
2763 šumski reprodukcijski materijal      1
2764 šumski rezervat      1
2765 šumsko tlo; onečišćenje tla      1
2766 šumsko zemljište      1
2767 šumskogospodarska osnova      1
2768 šupljorožac      1
2769 švedska metoda      1
2770 tablice drvnih sortimenata      1
2771 tactical planning of primary forest roads      1
2772 tajnik      1
2773 taksacijski elementi      1
2774 taksonomija      1
2775 taktičko planiranje primarnih šumskih prometnica      1
2776 taloženje      1
2777 tanini      1
2778 tanka oblovina      1
2779 taper      1
2780 tarife      1
2781 tariffs      1
2782 tarifni niz      1
2783 šumska prostirka.      1
2784 šumska protupožarna cesta      1
2785 šumska sastojina      1
2786 šumska staništa      1
2787 šumska vegetacija Hrvatske      1
2788 šumska vegetacija.      1
2789 šumska voluharica      1
2790 šumska tla      1
2791 šumske površine      1
2792 šumske prosjeke      1
2793 Šumske pruge      1
2794 šumske sadnice      1
2795 šumski radnik      1
2796 šumski prijevoz      1
2797 šumski i vodeni ekosustavi      1
2798 šumski kamatnjak      1
2799 šumski ostatak      1
2800 šumski otvori      1
2801 šumski drvni ostatak      1
2802 šumski drvni proizvod      1
2803 šumski drvni sortimenti      1
2804 šumski ekosustav      1
2805 Tisućljetna izložba Ugarskog kraljevstva 1896.      1
2806 tjelesna masa      1
2807 Tjelesna težina lanadi na leglu      1
2808 tjelesne težine      1
2809 točka pokrića.      1
2810 točnost klasifikacije      1
2811 točnost određivanja položaja      1
2812 tokovi ugljika      1
2813 tipovi sadnje      1
2814 tip tla      1
2815 time standard      1
2816 time management      1
2817 tradicijska arhitektura      1
2818 traditional architecture      1
2819 trahiandeziti      1
2820 training      1
2821 trajanje razvojnih stadija      1
2822 trajni pokusi      1
2823 trajni rast      1
2824 tourist      1
2825 town of Omiš      1
2826 Trachyandesite      1
2827 tractor PTO torque      1
2828 topole      1
2829 total and stocked area      1
2830 total forest reserve      1
2831 total nitrogen and carbon      1
2832 tetrijeb (Tetrao urogallus)      1
2833 textbook      1
2834 te meljnica      1
2835 tendon method      1
2836 težine 100 češera i 1000 sjemenki      1
2837 težišna metoda      1
2838 težište      1
2839 težište odjela — odsjeka      1
2840 Thanasimus      1
2841 tick      1
2842 timber extraction system      1
2843 timber extraction systems      1
2844 timber quality      1
2845 Timber regulation      1
2846 timber skidding      1
2847 Timber trade      1
2848 Tilio-Taxetum      1
2849 timber assortment tables      1
2850 teorija lovstva.      1
2851 tercijar      1
2852 thinning of hard-broadleaved stands      1
2853 threatens      1
2854 Technical Committee 55      1
2855 technical features      1
2856 technical roundwood from trunk and tree top      1
2857 technological process capability and stability      1
2858 tectonic dolines      1
2859 tečajni debljinski prirast stabala      1
2860 tečajni volumni prirast      1
2861 tehnical-camouflage methods      1
2862 tehnicizam      1
2863 tehnička oblovina iz debla i krošnje stabla      1
2864 tehnička svojstva      1
2865 tehničke značajke      1
2866 Tehnički odbor 55      1
2867 tehničko-kamuflažne metode      1
2868 tehnologija i tehnika      1
2869 tehnologija podučavanja      1
2870 tercijarni porast      1
2871 tercijarni relikt      1
2872 terebinth tree      1
2873 termički modificirano drvo      1
2874 terpenes      1
2875 terpeni      1
2876 tertiary      1
2877 Tertiary relict      1
2878 Test citotoksičnosti      1
2879 test field      1
2880 test polusrodnika      1
2881 test potomstava      1
2882 temperature tla      1
2883 temperature za pokretanje vegetacije      1
2884 ten - year increment      1
2885 tekstura tla      1
2886 tektonske udoline      1
2887 telemetrijsko praćenje      1
2888 Telemetry      1
2889 telemorph      1
2890 the actual average distance of attraction      1
2891 the Adriatic region      1
2892 the area of Kaštela      1
2893 the asymmetry and flatness coefficients asortiment structure      1
2894 the asymmetry coefficient and the flatness coefficient      1
2895 the Atlas Mountains      1
2896 the average geometrical attraction distance      1
2897 the border of total dieback zone      1
2898 the brown bear      1
2899 the center of gravity      1
2900 the comparison of the conditions in 2009      1
2901 the economy      1
2902 the factor for horizontal bypassing.      1
2903 the Fibonacci series      1
2904 the flow of the torrent Suvava      1
2905 the Forest Administration Senj                1
2906 the Golden section      1
2907 the gravity centered method      1
2908 the Haloze region.      1
2909 the horse-chestnut miner      1
2910 the hunting share of the exhibition      1
2911 the impact of felling site edges and exposition to the success of afforestation      1
2912 the Indian grey mongoose (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
2913 the island of Mljet      1
2914 the island of Plavnik      1
2915 the Island of Vrgada and Its Islets      1
2916 the Middle Ages      1
2917 the Millennium Exhibition of the Hungarian Monarchy 1896      1
2918 the North Adriatic area      1
2919 the parameters of the calibration equations      1
2920 the park surrounding the Faculty of Forestry and the Faculty of Agriculture      1
2921 the point of proftability (break-even point).      1
2922 The Republic of Croatia      1
2923 the Senj county hunting club      1
2924 the spring and summer      1
2925 the surface flow off      1
2926 the tetrazole method      1
2927 the transitional probability matrix      1
2928 the USA      1
2929 theory of hunting      1
2930 therapeutical herbs and aromatic plants      1
2931 visitors      1
2932 visoka proreda      1
2933 visoka šuma      1
2934 visoke šume      1
2935 visual interpretation      1
2936 Visual Tree Assessment – VTA      1
2937 Višegodišnji prosjek sezonske žestine      1
2938 visina debla      1
2939 visina grma      1
2940 visina i visinski rast      1
2941 visina izbojka      1
2942 visina stabla      1
2943 visine biljaka      1
2944 visine i promjeri vrata korijena      1
2945 visine sadnica      1
2946 visinska krivulja      1
2947 visinske krivulje      1
2948 visinske krivulje stabala      1
2949 visinski i volumni rast      1
2950 visinski prirast      1
2951 virusi      1
2952 vegetacijski pokrov      1
2953 vegetational map      1
2954 vegetative propagation      1
2955 veličina kontejnera      1
2956 veliki mrazovac      1
2957 Vertex telemeter      1
2958 Viburno opuli-Prunetum dasyphyllae      1
2959 Viburnum L.      1
2960 viewshed analysis      1
2961 village Gradište      1
2962 vineyard cottage      1
2963 Vinodol      1
2964 Vinodol hinterland      1
2965 Vinodol valley      1
2966 vinodolsko zaleđe      1
2967 virgin forest      1
2968 valuated methods      1
2969 value of wood assortiments      1
2970 vanjska trgovina      1
2971 vapnenac      1
2972 vapnenci      1
2973 uzroci i posljedice ranjavanja      1
2974 uzroci stradavanja      1
2975 uzroci ugroženosti staništa      1
2976 varijabilnost listova      1
2977 varijabilnost rameta      1
2978 varijabilnost sjemena      1
2979 varijante      1
2980 vatrogasna oprema      1
2981 Vatrogasni operativni centar      1
2982 vector      1
2983 validacija metode      1
2984 validation method      1
2985 variability of leaves      1
2986 vegetacija sjeverne Hrvatske      1
2987 vegetacija šljunkovitih riječnih sprudova      1
2988 vegetacije Hrvatske.      1
2989 vegetacijski klimaks      1
2990 vegetation cover      1
2991 vegetation of northern Croatia      1
2992 vegetation process in forest      1
2993 vitalitet sjemena      1
2994 vitality      1
2995 vitalnost      1
2996 vizualna i digitalna interpretacija      1
2997 vizualna interepretacija      1
2998 vizualno kontrolna metoda – VTA.      1
2999 vjerojatna i binarna vidljivost      1
3000 vjetar      1
3001 vjetrenjače      1
3002 vjetroizvale      1
3003 vjetrolom      1
3004 vjetrozaštita      1
3005 vlaga u sjemenu      1
3006 vlasnička i posjedovna struktura      1
3007 vocational training      1
3008 Viscum album L. ssp. album (bjelogorična bijela imela)      1
3009 Viscum album L. ssp. album (white berried mistletoe)      1
3010 Viscum album ssp. abietis      1
3011 Viscum album ssp. abietis.      1
3012 vodeni beskralješnjaci      1
3013 vodni režim      1
3014 vodoprivreda      1
3015 vo­dotehnički zahvati      1
3016 vođenje      1
3017 volatile component      1
3018 voles      1
3019 voluharice      1
3020 volume increment      1
3021 volume model estimation      1
3022 volume tables      1
3023 waste management system      1
3024 water and sea protection      1
3025 water deficit      1
3026 water management      1
3027 water pollution      1
3028 water regime      1
3029 water status      1
3030 water-logging      1
3031 web-based online services      1
3032 weed      1
3033 weeds      1
3034 Weibull distribution.      1
3035 Weibulova funkcija gustoće      1
3036 vrsta oštećenja      1
3037 vrste domaćini      1
3038 vrste karata      1
3039 vrste tvrdog drva      1
3040 vrijednosti parka      1
3041 vrijeme cvatnje      1
3042 vrtložni pravokutnik.      1
3043 War damages      1
3044 volumen rogova      1
3045 volumen sastojine      1
3046 volumne tablice      1
3047 volumni prirast      1
3048 volumno iskorištenje      1
3049 vrba      1
3050 vrednovanje prirodnih resursa      1
3051 vremensko uređivanje      1
3052 vrhunske trofeje      1
3053 vrijednosno iskorištenje      1
3054 vrijednost drva      1
3055 vrijednost lovine      1
3056 vrijednost općekorisnih funkcija      1
3057 višekriterijska analiza odlučivanja      1
3058 volumen korijena      1
3059 tree analysis      1
3060 tree damage      1
3061 tree damages      1
3062 tree decline      1
3063 tree pests and pathogens      1
3064 tree stem diameter changes      1
3065 tree-crown area      1
3066 transformation      1
3067 transformiranje      1
3068 toplinski tretman (HT)      1
3069 traktori Steyr      1
3070 traktorska vlaka      1
3071 traktorski put      1
3072 Tramontana and Punta Križa on the island of Cres      1
3073 Tramontana i Punta Križa na otoku Cresu      1
3074 Transboundary      1
3075 Trendovi      1
3076 Trends      1
3077 tretiranje      1
3078 tretman      1
3079 trgovina drvetom      1
3080 trgovina drvom      1
3081 trgovina kisikom      1
3082 trgovina ukrasnim biljem      1
3083 triangulacija      1
3084 triangulation      1
3085 transversal clearance radius      1
3086 trap tree      1
3087 trava      1
3088 trave      1
3089 travnjak      1
3090 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">trčka Perdix perdix L.      1
3091 transormation      1
3092 transplanted plants      1
3093 trend of density decrease      1
3094 trošak po m3      1
3095 trophy value      1
3096 trofejna struktura      1
3097 trofejna vrijednost      1
3098 trofičke asocijacije      1
3099 trophic associations      1
3100 troškovi izgradnje      1
3101 troškovi zemljanih radova      1
3102 trovanje      1
3103 tršlja      1
3104 truffles      1
3105 trulež korijena      1
3106 trunk height      1
3107 trunk purity      1
3108 trupci hrasta kitnjaka i bukve      1
3109 Trypodendron      1
3110 tržišni odnosi      1
3111 tusks      1
3112 tvrde listače      1
3113 tvrdi krpelji      1
3114 two-parameter volume tables      1
3115 type of damage      1
3116 types of maps scales      1
3117 types of planting      1
3118 Überschwemmung      1
3119 Überschwemmungsschutz      1
3120 ublaživanje      1
3121 učešće sušenja      1
3122 učinak      1
3123 učinak na atmosferu      1
3124 učinci      1
3125 učinci privlačenja drva      1
3126 učinci prorjede      1
3127 učinci uzgojnih mjera      1
3128 uzgajivački zahvati      1
3129 uzgoj i zaštita divljači      1
3130 uzgojne mjere.      1
3131 uzgojne prosjeke      1
3132 uzgojne stazice i šljukarice      1
3133 Urus MII skyline yarder      1
3134 Urus MII žičara      1
3135 usable science      1
3136 usable timber      1
3137 usefulness evaluation      1
3138 usluge šumskih ekosustava      1
3139 uspjeh pošumljavanja      1
3140 usporedba      1
3141 usporedba vrsta      1
3142 ustrojstvo      1
3143 usufruct      1
3144 usufruct holders      1
3145 UŠP Bjelovar.      1
3146 UŠP Našice      1
3147 UŠP Osijek      1
3148 utilization      1
3149 Utjecaj kanala Dunav-Sava na šumske ekosustave      1
3150 utjecaj ruba sječine i ekspozicije na uspjeh pošumljavanja      1
3151 utjecaj tehničkih zahvata na sušenje hrasta lužnjaka u nizinskim šumama Hrvatske      1
3152 uvjeti čuvanja      1
3153 urod      1
3154 urod bukvice      1
3155 Uprava šuma podružnica Delnice      1
3156 Uprava šuma podružnica Požega      1
3157 uprava šuma Podružnica Senj      1
3158 upravljanje      1
3159 upravljanje ljudskim potencijalima      1
3160 upravljanje šumom      1
3161 urban parks      1
3162 Uredba o drvu      1
3163 urednik      1
3164 uređajna inventura šuma      1
3165 uređajni razred      1
3166 uređenje otočića      1
3167 uređenje otočića.      1
3168 učinkovitost tračne pile      1
3169 Učka Nature park      1
3170 udio vode      1
3171 udruge privatnih šumoposjednika      1
3172 udžbenik      1
3173 ugljik      1
3174 ugrožava.      1
3175 ukupna i obrasla površina      1
3176 ukupni dušik i ugljik      1
3177 ukusna      1
3178 ulaganja      1
3179 turistička      1
3180 turistički proizvod.      1
3181 Ulmus pinnato-ramosa      1
3182 ulov-markiranje-ponovni ulov      1
3183 ultrasonic hypsometer      1
3184 ultrazvučni visinomjer      1
3185 umjetne neuronske mreže      1
3186 umjetni otoci      1
3187 Umweltschutz      1
3188 unapređenje upravljačke prakse      1
3189 uneven- aged management      1
3190 uneven-aged forests      1
3191 unique planning strategy      1
3192 unošenje      1
3193 unutarklonska i međuklonska varijabilnost      1
3194 unutarklonska varijabilnost      1
3195 unutarnja sjemenska ljuska      1
3196 uporaba biomase      1
3197 uporabljiva znanost      1
3198 uporabna vrijednost      1
3199 Iskorištavanje šuma kao uzgojna njega sastojina      1
3200 invazivne drvenaste vrste      1
3201 iptera      1
3202 iskoristavački pokazatelj      1
3203 iskorišćivanje šuma      1
3204 iskorištenje drvnog obujma stabala      1
3205 island Mljet      1
3206 islands      1
3207 ISO 11277      1
3208 isoenzyme      1
3209 isoenzymes      1
3210 ispuštanje      1
3211 ispuštanje dabra      1
3212 ISTA pravila      1
3213 ISTA rules      1
3214 Istra (Hrvatska)      1
3215 istraživanja      1
3216 istraživanje tržišta      1
3217 Istria      1
3218 Istočna Slavonija      1
3219 izbojci      1
3220 izgorena površina      1
3221 izložak (eksponat)      1
3222 Izložbe-sajmovi      1
3223 ITS2 regije      1
3224 ITS2 region      1
3225 izlučenje      1
3226 jednodobne regularne sastojine      1
3227 jednodobne sastojine      1
3228 jednodobno gospodarenje      1
3229 jednogodišnje sadnice      1
3230 jednospolna      1
3231 jarebica kamenjarka – grivna      1
3232 Jarebica kamenjarka grivna      1
3233 jasen      1
3234 jasen (Fraxinus ExcelsiorL.)      1
3235 javni šumarski instituti      1
3236 javno mišljenje      1
3237 javno podsticanje šumarstva      1
3238 jedinstvena metoda      1
3239 jedinstveni model      1
3240 jednadžbe rasta      1
3241 jednakokutna spirala      1
3242 izvođenje šumskih radova      1
3243 Izvoz i Uvoz      1
3244 jablan      1
3245 Jadran      1
3246 jadranski otoci      1
3247 jadransko područje      1
3248 Jagdausstellungen      1
3249 jajnici      1
3250 jaka oštećenost krošanja depozicija olova      1
3251 izmjene i dopune formule ClC-a      1
3252 izmjera šumskog drveća      1
3253 iznošenje drva      1
3254 izoenzymes      1
3255 izrada i privlačenje drva      1
3256 izravno i difuzno svjetlo      1
3257 Izvanredna stanja      1
3258 insecticide      1
3259 insecticides      1
3260 insects      1
3261 insekticid      1
3262 insekticidi      1
3263 insolacija      1
3264 insolation      1
3265 integral management with ecosystems in space      1
3266 integralno gospodarenje ekosustavima u prostoru      1
3267 integrated forest protection      1
3268 integrated timber protection      1
3269 integrirana zaštita oblovine      1
3270 integrirana zaštita šuma      1
3271 intelektual no vlasništvo      1
3272 intellectual ownership      1
3273 intensity and forms of dieback pedunculate oak      1
3274 intensity of infection      1
3275 input-output analiza      1
3276 input-output analyses      1
3277 informacijski sustav      1
3278 Information Means and State of Croatian Forests.      1
3279 information system      1
3280 information system model      1
3281 informiranost      1
3282 infestation intensity      1
3283 indicators of productivity      1
3284 indices about forests      1
3285 incomplete development      1
3286 increase in growth      1
3287 imidaclopride      1
3288 imidakloprid      1
3289 insect growth regulators      1
3290 infrared digital orthophoto(DOP)      1
3291 intensive      1
3292 intenzitet fotosinteze      1
3293 intenzitet i oblici sušenja hrasta lužnjaka      1
3294 intenzitet prorede      1
3295 internetske usluge      1
3296 interpopulation and intrapopulation variability      1
3297 intesivelly thinning      1
3298 intra- and interpopulation variability      1
3299 Intraclonal and interclonal variability      1
3300 intraclonal variability      1
3301 intrapopulation and interpopulation variability      1
3302 investments      1
3303 injuries at work      1
3304 IPGRI      1
3305 invazivni štetnik      1
3306 inventarisation of woody plants      1
3307 inventarizacija dendroflore      1
3308 inventarizacija drveća i grmlja      1
3309 inventura      1
3310 inter- and intrapopulation variability.      1
3311 interakcija genotip × okolina      1
3312 interception      1
3313 interest associations      1
3314 interlaboratory testing      1
3315 international standards      1
3316 invasive trees      1
3317 introgresija      1
3318 invasive pest      1
3319 kriterij kvaliteta      1
3320 kriteriji određivanja gustoće primarne šumske prometne infrastrukture      1
3321 kriteriji za investiranje      1
3322 krivulje indeksa staništa      1
3323 krize      1
3324 kronika      1
3325 krpelj      1
3326 kras      1
3327 kora      1
3328 korelacija      1
3329 komuniciranje      1
3330 komunikacijske aktivnosti      1
3331 koncentracija i sadržaj hraniva      1
3332 korjenov sustav      1
3333 korološke i fitocenološke značajke      1
3334 korov      1
3335 korovi      1
3336 korovska vegetacija      1
3337 košćela      1
3338 koštunica      1
3339 kovanice      1
3340 krajobraz.      1
3341 krajobrazna raznolikost      1
3342 kramp      1
3343 kraniometrija      1
3344 Krapinsko-zagorska Count      1
3345 Krapinsko-zagorska County      1
3346 konkretna distribucija prsnih promjera      1
3347 konkretna i teoretska distribucija stabala      1
3348 konsenzus      1
3349 kontejner      1
3350 kontejnerski uzgoj      1
3351 kontinentalna Hrvatska      1
3352 kontrola      1
3353 kontrolne pokusne plohe      1
3354 konverzija panjača      1
3355 konzervacija      1
3356 konzervacija vlage      1
3357 konzervacija vlage u tlu      1
3358 komparacija stanja za 2009.      1
3359 komparativna analiza      1
3360 komparativna metoda istraživanja      1
3361 kompleksni sustavi      1
3362 kompleksnost      1
3363 kompozitni klasifikator; šumska sastojina; kvaliteta staništa.      1
3364 kompromis      1
3365 količine goriva      1
3366 kolotrag      1
3367 koluvij      1
3368 ključ za larve i protonimfe za Histiostomatidae      1
3369 Kodeks fitocenološke nomenklature      1
3370 koeficijent asimetrije i koeficijent spljoštenosti.      1
3371 koeficijent iskorištenosti lovno-demografskog potencijala      1
3372 klonovi topole      1
3373 klonska sjemenska plantaža      1
3374 klonske sjemenske plantaže      1
3375 klonski arhivi      1
3376 klonski testovi crnih topola      1
3377 klonski uz.orci      1
3378 klonsko šumarstvo      1
3379 klonovi stablastih vrba      1
3380 Journal of Forestry      1
3381 journal Šumarski list (Forestry Journal)      1
3382 klima-požarna područja      1
3383 klima-požarna područja.      1
3384 klimatska promjena      1
3385 klimatske karakteristike      1
3386 klimatski čimbenici      1
3387 klimatski ekscesi      1
3388 klimatski model      1
3389 klimatski scenariji      1
3390 klizna sredina      1
3391 klon      1
3392 klon topole I-214      1
3393 klonovi      1
3394 kategorija zdravstvenoga stanja sastojine      1
3395 kavkaska jela      1
3396 keficijent unutarnjeg rasta      1
3397 kemijska analiza ksilemovog soka      1
3398 kemijski sastav sjemena      1
3399 kemijski sastav tla      1
3400 kemizam biljnog materijala.      1
3401 kermes berry      1
3402 Kermes oak      1
3403 kestenov moljac miner      1
3404 kestenova osa šiškarica      1
3405 key to larvae and protonymphs of Histiostomatidae      1
3406 kitnjak      1
3407 klasična otvorenost      1
3408 joint- stock company in forestry      1
3409 izvješćivanje      1
3410 klasterska analiza      1
3411 klet      1
3412 klijanci      1
3413 klijanje      1
3414 Juglans nigra      1
3415 jugoistočna Europa      1
3416 juniper      1
3417 jura      1
3418 juvenilno drvo      1
3419 Južna Afrika      1
3420 Južna/Srednja Europa      1
3421 kadmij      1
3422 kadrovi u šu­marstvu      1
3423 kakvoća      1
3424 kakvoća drvnih sortimenata      1
3425 kakvoća stabala      1
3426 kalabrijski bor      1
3427 jelen obični (Cervus elaphus)      1
3428 jelovina (Abies alba Mill)      1
3429 jelovina (Abies alba Mill.)      1
3430 jestiva      1
3431 jestive gljive      1
3432 jela obična      1
3433 jela.      1
3434 Axis%20axis) STYLE="text-decoration:none">jelen aksis (Axis axis)      1
3435 jelen aksis (Axis axis Erx.)      1
3436 jelen fratar      1
3437 Jelen lopatar      1
3438 Kalnik forest      1
3439 kamenolom Očura II      1
3440 kamenjarka.      1
3441 kanader i demon      1
3442 Kanadski sustav ocjene opasnosti od šumskog požara (CFFDRS)      1
3443 Kappa statistika      1
3444 karakteristike mikrolokaliteta.      1
3445 karantenski štetnik      1
3446 karbonatnenaslage      1
3447 kariotip      1
3448 karst phenomena      1
3449 karta šumskih zajednica      1
3450 karte      1
3451 kartiranje šumskog drveća      1
3452 kartografska generalizacija      1
3453 Karyotypes      1
3454 kaštelansko područje      1
3455 katastar      1
3456 length of assortment      1
3457 length of the nibbled part of a shoot      1
3458 kvaliteta mladog naraštaja hrasta lužnjaka.      1
3459 kulturni pejzaž      1
3460 kulturno povijesna baština      1
3461 Kunstinseln      1
3462 kva liteta sjemena      1
3463 kvalitativno iskorištenje      1
3464 kvalitet      1
3465 life forms      1
3466 lifelong learning      1
3467 level of knowledge.      1
3468 library      1
3469 Liburnian karst      1
3470 Liburnijski krš      1
3471 laurel      1
3472 Law      1
3473 lawn      1
3474 layout of the islet      1
3475 layout proposal      1
3476 leachate      1
3477 leaf area index      1
3478 leaf litter      1
3479 leaf nitrogen dynamic      1
3480 leaf photosynthetic traits      1
3481 leaf third-flush      1
3482 leaf unfolding      1
3483 leafminers      1
3484 legislation      1
3485 legislative      1
3486 landscape artist      1
3487 landscape design      1
3488 landscape diversity      1
3489 landscape.      1
3490 lapor      1
3491 large wood of Italian oak      1
3492 Laserpitio krapfii-Piceetumass. nova      1
3493 kvaliteta staništa      1
3494 kvaliteta žira      1
3495 kvaliteta života      1
3496 kvantitativna obilježja      1
3497 kvantitativna svojstva      1
3498 kvantitativno i vrijednosno iskorištenje      1
3499 kvarter      1
3500 laboratorijski uzgoj      1
3501 laboratory rearing      1
3502 land mines      1
3503 landed municipality      1
3504 landfill gas      1
3505 kultura crnog bora      1
3506 kružne primjerne plohe      1
3507 kserofitna      1
3508 kukci      1
3509 kukci potkornjaci      1
3510 kultivari tise      1
3511 kraška polja      1
3512 kratke ophodnje.      1
3513 kratkorični i dugori­čni granični troškovi (KGT i DGT)      1
3514 kreda      1
3515 krški fenomeni      1
3516 krupno drvo      1
3517 lovno područje      1
3518 lovno stablo      1
3519 lovno stablo s feromonskim pripravkom      1
3520 lovno-demografski intenzitet      1
3521 lovno-geografski intenzitet      1
3522 lovor      1
3523 Lovran marron      1
3524 lovranski marun      1
3525 losses      1
3526 lov      1
3527 lovac      1
3528 lovačka ilustracija      1
3529 lovačka udruga kotara senjskog      1
3530 lovačke izložbe      1
3531 lovačke udruge      1
3532 Lovački dio izložbe      1
3533 Lovstvo i ribarstvo      1
3534 low quality and small-sized diameter logs      1
3535 low tree      1
3536 Lower Austria      1
3537 lower tusks      1
3538 lowland      1
3539 lopatar      1
3540 lisni mineri      1
3541 listanje      1
3542 lowland forests of pedunculate oak      1
3543 lowland region      1
3544 low-lying areas      1
3545 lubanja      1
3546 Lumber operations      1
3547 lumber value yield      1
3548 linear correlation      1
3549 linear trend      1
3550 linearna korelacija.      1
3551 linearni trend      1
3552 lines below electro-energetic facilities      1
3553 linoleic acid      1
3554 linoleinska kiselina      1
3555 Liocourt´s distribution      1
3556 listopadna      1
3557 lisymeters      1
3558 lišće obične bukve      1
3559 lišće perasto      1
3560 litače      1
3561 lithological unit      1
3562 litološka cjelina      1
3563 litter      1
3564 litter mass loss      1
3565 livelihoods      1
3566 local community      1
3567 Local population      1
3568 log value yield.      1
3569 log volume yield      1
3570 logger injuries      1
3571 Lisičine      1
3572 logging as sylvicultural care of stands      1
3573 Logging operations      1
3574 logging residue      1
3575 logging strategy      1
3576 logistic regression      1
3577 logistička regresija      1
3578 lokalna zajednica      1
3579 Lokalne populacije      1
3580 London planetree (Patanus x acerifolia)      1
3581 Longe-range      1
3582 longitudinal clearance radius      1
3583 long-term mean values of seasonal severity rating      1
3584 meteorological factors      1
3585 meteorološki čimbenici      1
3586 M.Sc.      1
3587 Macedonian oak      1
3588 lysimeters      1
3589 STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      1
3590 mediterranean vegetation      1
3591 medljikovac      1
3592 medunac      1
3593 Medvednica      1
3594 Medvednica Mount      1
3595 Medvednica Nature Park      1
3596 međulaboratorijske usporedbe      1
3597 Međunarodne konvencije      1
3598 međunarodne norme      1
3599 Međunarodni lovački savjet (CIC)      1
3600 međupopulacijska i unutarpopulacijska varijabilnost.      1
3601 mehanička svojstava drva      1
3602 mehanička svojstva      1
3603 mehanička svojstva drva      1
3604 mehaničke ozljede i dopunske greške zbog ratnih djelovanja      1
3605 mehanizirana bušilica      1
3606 mehaniziranje uzgojnih radova      1
3607 melioracija      1
3608 melioracija krša      1
3609 melioracijski učinci      1
3610 menadžment      1
3611 menagement klas      1
3612 meningoencefalitis i Lyme borelioza      1
3613 meningoencephalitis      1
3614 merkan-lilizam      1
3615 mesophilous chestnut forests      1
3616 me­teorološki indeks požara      1
3617 Meteorološki indeks šumskog požara (FWI)      1
3618 method of thinning of regular forest      1
3619 methods      1
3620 metoda najbližih susjeda      1
3621 metoda pokusnih ploha      1
3622 metoda prorede      1
3623 metoda sjemenomjera      1
3624 metoda sjetve      1
3625 metoda tetive      1
3626 metoda tetrazola      1
3627 Metoda vrtložne kovarijance      1
3628 metode      1
3629 metode vrednovanja      1
3630 mezijska bukva      1
3631 mezofilne kestenove šume      1
3632 micoses of needles      1
3633 microbiological characteristics of the soils      1
3634 mid- and long-term planning      1
3635 middle breast diameter      1
3636 middle volume of trees      1
3637 middle-aged stand      1
3638 mikocenoza      1
3639 mikoze      1
3640 mikoze iglica      1
3641 mikrobiološke značajke tala      1
3642 mikroelementi      1
3643 microorganism functional groups in the soil      1
3644 microrelief      1
3645 micro-relief      1
3646 microsatelite      1
3647 microsatelites SSR      1
3648 microsatellite markers      1
3649 mikroreljef      1
3650 mikrosatelitni biljezi      1
3651 mikrosatelitni biljezi SSR      1
3652 mass concentration      1
3653 master´s thesis      1
3654 mastic      1
3655 mastic tree      1
3656 mastika      1
3657 matematički modeli      1
3658 matični fond      1
3659 matični supstrat      1
3660 matičnjak plemki      1
3661 matrice prijelaznih vjerojatnosti      1
3662 mature stands      1
3663 maturity dimension      1
3664 Mean breast diameter      1
3665 mean extraction distance      1
3666 mean skidding distance      1
3667 measuring elements      1
3668 measuring procedure      1
3669 mechanical felling      1
3670 mechanical properties of wood      1
3671 mechanized of silvicultural works      1
3672 Mediteran      1
3673 mediteranska vegetacija      1
3674 mediteranske šume      1
3675 mediteransko krško područje      1
3676 management planning      1
3677 management plans      1
3678 management style      1
3679 management unit "Česma"      1
3680 map of forest communities      1
3681 maps      1
3682 maquis      1
3683 maquis of strawberry tree      1
3684 market relations      1
3685 market research.      1
3686 Marketing of forest and forest industries products and services      1
3687 marketing šumskih i drvnih proizvoda i usluga      1
3688 marking      1
3689 masa košuta      1
3690 masena koncentracija      1
3691 mala i srednja poduzeća      1
3692 Mala Kapela      1
3693 malati      1
3694 mali alati      1
3695 Malus Mill.      1
3696 mammal      1
3697 man activities      1
3698 managed beech forests      1
3699 makija planike      1
3700 maklen      1
3701 makrogljive      1
3702 makroklima      1
3703 makroklimatska prilagodba      1
3704 makroskopske karakteristike      1
3705 machine felling      1
3706 machine felling and processing      1
3707 machine´s own resistance power      1
3708 macroclimatic adaptedness      1
3709 macrofungi      1
3710 macroscopic characteristics      1
3711 magistarski rad      1
3712 magnezij      1
3713 Magnolia L.      1
3714 Mahaleb cherry tree      1
3715 maintenance of forest roads      1
3716 Lymantriidae      1
3717 Lyme borreliosis      1
3718 Lymnatria monacha      1
3719 lužnjak      1
3720 Hrvatska vojna granica      1
3721 Hrvatske norme proizvoda iskorištavanja šuma 1995      1
3722 Hrvatske šume d.o.o      1
3723 Hrvatska – Dalmacija      1
3724 hrvatska flora      1
3725 hrvatska kuna      1
3726 human protection      1
3727 human resources in forestry      1
3728 humic acids      1
3729 huminske kiseline      1
3730 humizacija      1
3731 Hrvatske šume d.o.o. Zagreb      1
3732 Hrvatski udio      1
3733 Hrvatsko Podunavlje      1
3734 Hrvatsko povjerenstvo za topolu      1
3735 hrast lužnjak (Quercus robur) živi pijesci      1
3736 hrast lužnjak (Quercus robur L)      1
3737 hrast crnike      1
3738 hrast kitnjak (Quercus petraea L)      1
3739 hrast kitnjak (Quercus petraea Liebl.)      1
3740 hrastova oblovina      1
3741 hrastova pepelnica      1
3742 hrastove šume      1
3743 hrastovi županije bjelovarske      1
3744 hrastovina      1
3745 hrast medunac (Quercus pubescens)      1
3746 hrast oštrika      1
3747 hrast sladun      1
3748 history of forestry      1
3749 history of HŠD      1
3750 hlapljive komponente      1
3751 Hohenadel´s method      1
3752 Hohenadlova metoda      1
3753 hollow-horned animal      1
3754 Homeland war      1
3755 homogenizacija      1
3756 homogenization      1
3757 horn length      1
3758 Hornbeam hop      1
3759 Hornbeam oriental      1
3760 horns      1
3761 Histiostoma ulmi      1
3762 hibridi      1
3763 Hibridna platana (Patanus x acerifolia)      1
3764 hidrologija      1
3765 hortikulturni elementi      1
3766 host      1
3767 histogrami prvoga i drugoga reda      1
3768 historical development      1
3769 historical outbreaks      1
3770 historical presentation      1
3771 hrana      1
3772 hranidba      1
3773 hranljiva      1
3774 horse chestnut protection      1
3775 horticultural elements      1
3776 hrast crnika      1
3777 impact      1
3778 impacts of silvicultural measures      1
3779 implementation of H1 and H2      1
3780 improvement by selfing      1
3781 improving management practices      1
3782 in situ and ex situ methods      1
3783 in situ i ex situ metode      1
3784 ilegalni odstrel      1
3785 ilirske vrste      1
3786 illegal felling      1
3787 illegal killing      1
3788 Illegal timber trade      1
3789 ilovača      1
3790 Industrial Round Timber in the Rough      1
3791 industrija      1
3792 industrija celuloze i papira      1
3793 industrije bazirane na sektoru šumarstva      1
3794 Industrijsko oblo neobrađeno drvo      1
3795 inercepcija      1
3796 inferencijalna statistika      1
3797 inferior and superior model trees      1
3798 Increment and cut      1
3799 increment and quality      1
3800 increment percentage      1
3801 indeks lisne povr šine      1
3802 Indeks relativnog sadržaja klorofila u lišću      1
3803 indeks zaraze      1
3804 indeksi diverziteta      1
3805 indeksi točnosti      1
3806 indeksne vrijednosti bukovih stabala      1
3807 index of infestation      1
3808 index values of common beech trees      1
3809 hydrology      1
3810 hydro-melioration treatments      1
3811 hydro-technical interventions      1
3812 hydro-technical measures      1
3813 hvatanje      1
3814 hvatanje dabra      1
3815 hybrids      1
3816 hyperparasitoid      1
3817 hyperphoresy      1
3818 identifikacija.      1
3819 iglice      1
3820 IGRs      1
3821 hunting society      1
3822 hunting-demographic intensity      1
3823 hunting-geographic intensity      1
3824 hunting ground      1
3825 hunting ground biological casualties      1
3826 hunting grounds      1
3827 hunting illustration      1
3828 hunt      1
3829 Hunting and fishing      1
3830 hunting area      1
3831 hunting associations      1
3832 hunting club rules      1
3833 granulometrijski sastav tla      1
3834 grass      1
3835 GFIS      1
3836 GPS and GIS      1
3837 GPS i GIS      1
3838 grad Zagreb      1
3839 gradation      1
3840 Gradiaton      1
3841 gradski park      1
3842 granatiranje      1
3843 granica zone totalnog sušenja      1
3844 graničice      1
3845 granična linija      1
3846 grasses      1
3847 grazing      1
3848 Grčka      1
3849 Greece      1
3850 greenhouse gases      1
3851 Greenwich      1
3852 grey alder (Alnus incana)      1
3853 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">Grey partridges Perdix perdix L.      1
3854 grinders      1
3855 grivasta ovca      1
3856 grivasti skakač      1
3857 grm      1
3858 group decision making      1
3859 group-selection cutting      1
3860 Gross domestic product      1
3861 ground and flood water      1
3862 ground and surface water monitoring      1
3863 ground water      1
3864 godišnji sječivi prihod      1
3865 golosjemenjače      1
3866 gora i planina      1
3867 gorivi materijal      1
3868 gorivost      1
3869 Gorska Hrvatska      1
3870 gljivama slični organizmi      1
3871 gljivični patogen      1
3872 gnojidba      1
3873 GIS (Geografski informacijski sustav)      1
3874 GIS (Geographic Information System)      1
3875 glavna sastojina      1
3876 glavne vrste drveća      1
3877 Global change      1
3878 global climate changes      1
3879 globalizacija      1
3880 globalizacija u Hrvatskoj      1
3881 globalization      1
3882 globalization in Croatia      1
3883 globalna promjena      1
3884 globalne klimatske promjene      1
3885 glodavci      1
3886 gospodarski značaj – učinci      1
3887 gospodarski značaj oštećenih stabala      1
3888 gospodarsko usmjerenje      1
3889 gospodarstvo      1
3890 gorsko područje      1
3891 gorsko reljefno područje      1
3892 Gorsko-kotlinska Hrvatska      1
3893 gospodarene bukve šume      1
3894 gospodarenje šumama      1
3895 gospodarenje šumama i lovištima      1
3896 gospodarska depresija      1
3897 gospodarska inspekcija      1
3898 gospodarska jedinica      1
3899 gospodarska jedinica "Bastajske šume-Krivaja-Klisa      1
3900 gospodarska politika      1
3901 Gospodarska postignuća      1
3902 gospodarska vrijednost šume      1
3903 gospodarske djelatnosti RH      1
3904 gospodarski razredi      1
3905 hidromeliorativni zahvati      1
3906 hidropedološke karakteristike      1
3907 hidrotehničke mjere      1
3908 high forest      1
3909 hilly area      1
3910 hind body weight      1
3911 hiperforezija      1
3912 herbaceous plants      1
3913 herbaceous species of the forest edge      1
3914 herbicid      1
3915 herbicide      1
3916 herbicides      1
3917 herbicidi      1
3918 Hercegovina      1
3919 hereditary basis      1
3920 heredity      1
3921 heretability      1
3922 heritability      1
3923 Herzegovina      1
3924 health and safety      1
3925 health status      1
3926 health status category of stand      1
3927 health tourism      1
3928 heat treatment (HT)      1
3929 harvesteri i procesori      1
3930 Hauling and transportation of timber      1
3931 hazardous waste      1
3932 height and height increment      1
3933 height and root collar diameter      1
3934 height and volume growth      1
3935 height of sprout      1
3936 Helleboro nigri-Piceetum      1
3937 gubar (Lymantria dispar L.)      1
3938 gubici      1
3939 gubici divljači      1
3940 gubici tla      1
3941 gubitak mase      1
3942 Guide curve method      1
3943 gusjenica      1
3944 growth equation      1
3945 growth forces      1
3946 growth forces and suppressed forces      1
3947 growth of mean stand diameter      1
3948 growth of tree breast diameter and crown diameter      1
3949 grupno odlučivanje      1
3950 hantaviruses      1
3951 hantavirusi      1
3952 hard ticks      1
3953 hardwood      1
3954 hardwood-broadleaf species      1
3955 harvest scheduling      1
3956 Habitat. Posavina      1
3957 habitats of yew in mountain Papuk situated in Nature park Papuk      1
3958 halbsib-progeny tests.      1
3959 half-sib potomstvo      1
3960 half-sib progenies      1
3961 Haljevo forest      1
3962 gypsy moth (Lymantria dispar L.)      1
3963 habitat factors      1
3964 habitat suitability      1
3965 gustoća u standardno suhom stanju      1
3966 Gymnosperms      1
3967 flammable material      1
3968 flight activity      1
3969 flight dynamics      1
3970 flood      1
3971 flood control      1
3972 floodplain forest      1
3973 floodplain forests      1
3974 flora content      1
3975 floral elements      1
3976 floristic composition      1
3977 floristička struktura      1
3978 fitosanitarne mjere      1
3979 fitosanitarni pregled      1
3980 fitosanitarni sustav      1
3981 fizička svojstva      1
3982 fizičke i mineralne značajke tla      1
3983 fizičko opterećenje      1
3984 fizika      1
3985 fizikalna i mehanička svojstva drva abonosa      1
3986 fizikalna i mehanička svojstva recentne hrastovine      1
3987 fizikalna svojstva      1
3988 fiziologija sjemena      1
3989 fiziološki parametri      1
3990 fitocenološka nomenklatura i klasifikacija      1
3991 fitocenološka snimka      1
3992 fitocenološke jedinice      1
3993 fitocenološke značajke      1
3994 fitocenoza      1
3995 fitogeografsko raščlanjenje      1
3996 fitohormones      1
3997 fitohormoni      1
3998 fitomasa      1
3999 Feulgen squash method      1
4000 Feulgen squash metoda      1
4001 Fibonaccijev niz      1
4002 fictional rotation      1
4003 field elm      1
4004 field plot      1
4005 fiksiranje dušika      1
4006 fiktivna ophodnja      1
4007 Final consumption wood products industries      1
4008 final cut      1
4009 Final use of wood products industry      1
4010 finalna prerada drva      1
4011 financial resources      1
4012 financijska politika      1
4013 fine forest fuel      1
4014 Finland      1
4015 fino šumsko gorivo      1
4016 Finska      1
4017 first and second order histograms      1
4018 first finding      1
4019 first record      1
4020 first records      1
4021 fishing      1
4022 fire.      1
4023 fire-climate regions      1
4024 fire-climate regions.      1
4025 fire-fighting plane ("kanader") and demon      1
4026 firemen education      1
4027 fire-risk      1
4028 fire behavior      1
4029 fire fighting equipment      1
4030 Fire history      1
4031 fire line      1
4032 fire lines      1
4033 fire lines with elements of roadways      1
4034 fire modeling systems      1
4035 forest laws      1
4036 forest Macelj      1
4037 forest machines      1
4038 forest manage­ment      1
4039 Forest management plan      1
4040 forest landlords      1
4041 forest privatization      1
4042 forest products      1
4043 forest protection.      1
4044 Forest rails      1
4045 forest regeneration      1
4046 forest reproductive material      1
4047 forest resource      1
4048 forest history      1
4049 forest interest rate      1
4050 forest interest rate (forest annuity)      1
4051 forest gaps      1
4052 Forest genetic resources      1
4053 Forest Genetic Resources Programme      1
4054 Forest Genetics resaurces      1
4055 forest damage      1
4056 forest damage.      1
4057 forest development strategy      1
4058 forest dieback      1
4059 Forest Fire Prevention      1
4060 forest fire prevention roads      1
4061 forest fire protection      1
4062 F-O and »K-k« »Manage-project«      1
4063 F-O i »K-k«      1
4064 foliar threatment      1
4065 folijarna aplikacija      1
4066 food      1
4067 forces of resistance to growth      1
4068 Forcing      1
4069 Foreign timber trade      1
4070 Forest Administration "Viševica"  Rijeka      1
4071 Forest Administration Bjelovar.      1
4072 Forest Administration Delnice      1
4073 Forest Administration Požega      1
4074 forest and water ecosystems      1
4075 forest and wildlife management      1
4076 forest area      1
4077 forest association      1
4078 forest assortments      1
4079 forest biomass      1
4080 forest certification      1
4081 forest ecosystem      1
4082 forest ecosystem services      1
4083 forest ecosystems      1
4084 forest edges      1
4085 Forest education      1
4086 forest enterprise      1
4087 forest environments      1
4088 forest estate      1
4089 Forest exploitation      1
4090 forest fee      1
4091 forest community of beech and fir      1
4092 forest contractors      1
4093 Forest cover      1
4094 Flowering Ash      1
4095 flowing down trunk      1
4096 flushing      1
4097 fuel wood.      1
4098 functions for determination      1
4099 fungal entomopathogen      1
4100 fungal pathogen      1
4101 fungal spores      1
4102 fungal-like organisms      1
4103 fungicid      1
4104 fungicide      1
4105 fungicides      1
4106 fungicidi      1
4107 Freilassung      1
4108 frost-crack      1
4109 fruit      1
4110 fruit morphology      1
4111 Fruit set      1
4112 fruits      1
4113 forestry policy      1
4114 Forestry school Karlovac      1
4115 forestry work      1
4116 forvarder      1
4117 forwarder      1
4118 Forestry and forest policy      1
4119 forests measuring      1
4120 forests stand      1
4121 formation of forest associations      1
4122 forming pioneer stands      1
4123 formiranje pionirskih sastojina      1
4124 formiranje šumskih zajednica      1
4125 Forsterferuf      1
4126 forestry company      1
4127 forestry contractors      1
4128 forestry development      1
4129 forestry disciplines      1
4130 forestry legislative      1
4131 Forestry Museum in Krasno      1
4132 forestry occupation      1
4133 forest value assessment      1
4134 forest soil stabilization      1
4135 forest soils      1
4136 forest woody assortments      1
4137 forest work      1
4138 forest worker      1
4139 forest Žutica      1
4140 forest-based industries      1
4141 Forested Areas      1
4142 forest seedlings      1
4143 forest seeds      1
4144 forest management resystematization      1
4145 forest of high silvicultural form      1
4146 forest operations      1
4147 forest owners’ cooperation      1
4148 forest timber product      1
4149 forest tracks      1
4150 forest transport systems      1
4151 Forest transportation      1
4152 forest trees      1
4153 forest user´s unit      1
4154 forest utilization      1
4155 funkcije tražnje      1
4156 funkcije upravljanja: planiranje      1
4157 funkcije za izjednačenje      1
4158 funkcionalne skupine mikroorganizama u tlu      1
4159 furniture manufacturing      1
4160 g.j. "Česma"      1
4161 G.J. "Žutica"      1
4162 galls      1
4163 fuel load      1
4164 Fuel modeling      1
4165 fotosintetičke osobine lista      1
4166 fotosintetski pigmenti      1
4167 Gehörn      1
4168 gene diversity      1
4169 gene pool      1
4170 General Directorate of Forestry      1
4171 generalized model      1
4172 genetic analysis      1
4173 genetic differentiation      1
4174 genetic diversity and diff erentiation      1
4175 genetic gain      1
4176 genetic origin      1
4177 genetic parameters      1
4178 genetic polymorphism      1
4179 genetic structure      1
4180 genetic test      1
4181 genetic variability      1
4182 genetic variation      1
4183 genetički test polusrodnika      1
4184 genetska analiza      1
4185 genetska diferencijacija      1
4186 genetska dobit      1
4187 geografsko porijeklo      1
4188 geographic information system      1
4189 Geographic Information System.      1
4190 geographic information systems      1
4191 geographic origin      1
4192 Geographical and relief characteristics      1
4193 geographical features      1
4194 geokodiranje      1
4195 geomorfologija      1
4196 geomorphology      1
4197 geosintetici      1
4198 geostatistics      1
4199 geostatistika      1
4200 germinability      1
4201 germinated seed      1
4202 genetski diverzitet      1
4203 genetski parametri      1
4204 genetski polimorfizam      1
4205 genetsko porijeklo      1
4206 genofond      1
4207 genotype × environment interaction      1
4208 geocoding      1
4209 geografske i reljefne značajke      1
4210 Game enclosure      1
4211 game loss      1
4212 games      1
4213 gap      1
4214 garden in the cloister      1
4215 genetska raznolikost i diferencijacija      1
4216 genetska raznolikost.      1
4217 genetska struktura      1
4218 CIC-points      1
4219 CIC-točke      1
4220 cijena koštanja      1
4221 cijene      1
4222 chip production      1
4223 chlorophyll content      1
4224 Chlorophyll content index      1
4225 changes in water relations      1
4226 characteristics of micro-locality.      1
4227 chemical composition      1
4228 Chemical composition of soil      1
4229 chemism of plant materil      1
4230 chestnut gall wasp      1
4231 caterpillars      1
4232 causes casualties      1
4233 causes of leks endanger­ment      1
4234 Centralna šumarska uprava      1
4235 Centromere nomenclature      1
4236 certification      1
4237 certifikacija      1
4238 certifikacija šuma      1
4239 Cervus elaphus      1
4240 chain saw      1
4241 Carpino orientali-Quercetum ilicis      1
4242 burnt area      1
4243 cartographic generalization      1
4244 Castanea sativa Mill.      1
4245 Castor fiber      1
4246 cikličko snimanje      1
4247 ciklus      1
4248 C-indeks      1
4249 C-index      1
4250 CirConcomputer model      1
4251 circular sample plots      1
4252 ciste in      1
4253 City of Zagreb      1
4254 cjeloživotno obrazovanje      1
4255 cjenik      1
4256 claster analysis      1
4257 clear cut of willow culture      1
4258 clearing fire lines      1
4259 Chrysowit.      1
4260 cluster analysis.s      1
4261 coast      1
4262 coastal population      1
4263 coefficient of integral growth      1
4264 coefficient of use of hunting-demographic potential      1
4265 coins      1
4266 climate changes      1
4267 Climate model      1
4268 climate scenarios      1
4269 climatic change      1
4270 climatic excesses      1
4271 climatic factors      1
4272 climatological characteristics      1
4273 climbing plants      1
4274 clonal archive      1
4275 clonal forestry      1
4276 clonal samples      1
4277 clonal seed orchard      1
4278 clonal seed orchards      1
4279 clone      1
4280 clones      1
4281 cluster analiza.      1
4282 Canadian Forest Fire Behavior Prediction (FBP)      1
4283 Canadian Forest Fire Danger Rating System (CFFDRS)      1
4284 Canadian Forest Fire Weather Index (FWI)      1
4285 Capercaillie (Tetrao urogallus)      1
4286 capture-mark-recapture      1
4287 carbon      1
4288 carbon accumulation      1
4289 carbon fluxes      1
4290 carbon stock Cpool      1
4291 carbon stocks      1
4292 Carex brizoides      1
4293 bukva (Fagus sylvatica)      1
4294 buldožer      1
4295 bura      1
4296 burza      1
4297 bush      1
4298 bushes      1
4299 business analysis      1
4300 business relationships      1
4301 bušilica »ST1HL 08«      1
4302 C. hungarica      1
4303 CA analiza      1
4304 cable crane      1
4305 cadastral plots      1
4306 cadastre      1
4307 cadmium      1
4308 Calabrian pine      1
4309 brown hare      1
4310 browsing      1
4311 brst      1
4312 brtvljenje odlagališta      1
4313 bukove sječine      1
4314 bukovo-jelova prašuma      1
4315 bukovo-jelove šume      1
4316 brusači      1
4317 bruto domaći proizvod      1
4318 brza dojava i brzo gašenje      1
4319 brzina unosa      1
4320 brzorastuće vrbe      1
4321 Budapest      1
4322 Budimpešta      1
4323 building costs      1
4324 brojnost prirodnog pomlatka i dob sastojina.      1
4325 broj stabala      1
4326 broj vrhova korijena      1
4327 brojno stanje      1
4328 bor      1
4329 Boreal forest      1
4330 borealna šuma      1
4331 borov četnjak      1
4332 borove kulture      1
4333 bosal area      1
4334 Bosnia-Herzegovina      1
4335 Bosna i Hercegovina.      1
4336 Bosnia and Hercegovina      1
4337 brdsko-planinskopodručje      1
4338 breast height diameter distribution      1
4339 breeding measures      1
4340 Bribir Forest      1
4341 Bribirska šuma      1
4342 brnistra      1
4343 broj biljaka      1
4344 broj cvjetova i plodova      1
4345 broj i veličina puci      1
4346 broj izbojaka na panju      1
4347 body weight of fawns in litter      1
4348 bogatstvo vrsta      1
4349 bog-oak (oakwood buried in the ground)      1
4350 Bojčin Forest      1
4351 Bojčinska šuma      1
4352 bolest      1
4353 bolesti      1
4354 bolesti divljači      1
4355 Blacksea region      1
4356 blade lateral movement      1
4357 bočna kompenzacija zemljanih masa.      1
4358 bočna stabilnost lista      1
4359 black poplar (Populus nigra)      1
4360 black poplar clonal tests      1
4361 biomass standards      1
4362 biomass yield      1
4363 black alder (Alnus glutinosa Gdrnt)      1
4364 black locust      1
4365 Black Pine      1
4366 black pine (Pinus nigraArn.)      1
4367 bioplin      1
4368 bioproduction      1
4369 bioproizvodnja      1
4370 bioraznolikost      1
4371 bioraznolikost.      1
4372 bioraznovrsnost      1
4373 biotopic factors      1
4374 bird of prey equipment      1
4375 birds      1
4376 birds as indicator      1
4377 birds of prey      1
4378 Bitterlich sampling      1
4379 Bitterlichova metoda uzorkovanja      1
4380 bivariate and multivariate analysis      1
4381 bivariatna i multivariatna analiza      1
4382 bjelogorične šume topola i vrba      1
4383 biološko-ekološka valorizacija.      1
4384 biomasa.      1
4385 biomass calculation      1
4386 Biomass Energy Europe      1
4387 Biomass Energy Europe – BEE      1
4388 biomass estimation      1
4389 biomass potential assessment      1
4390 bioklimati      1
4391 Biokovo      1
4392 Biokovo Mountain      1
4393 biological control      1
4394 biological control agent      1
4395 biološka revitalizacija      1
4396 biološka svojstva      1
4397 biološke metode      1
4398 biološki gubici divljači      1
4399 biološki položaj stabala      1
4400 biological methods      1
4401 biological position of trees      1
4402 biological properties      1
4403 biological revitalisation      1
4404 biological!environmental valorization      1
4405 biological-ecological valorisation      1
4406 biological-ecological valorization      1
4407 biologija      1
4408 biology      1
4409 biološka ispitivanja      1
4410 bioetanol      1
4411 biogoriva      1
4412 biogorivo      1
4413 bioindication      1
4414 bioindicators      1
4415 bioindikacijska i osnovna mreža točaka      1
4416 bioindikacijske plohe      1
4417 basis of vegetational unit      1
4418 baza podataka      1
4419 baze podataka      1
4420 bazofilne šume      1
4421 beach forest      1
4422 beach forests      1
4423 beaver      1
4424 beaver dam      1
4425 beaver pond      1
4426 basal area increment      1
4427 Basic Map of Croatia (BMC)      1
4428 Baranja riparian forests      1
4429 Barbary ewe      1
4430 Barbary sheep      1
4431 bark beetle      1
4432 bark beetles      1
4433 beneficial functions of forests      1
4434 beneficial organisms      1
4435 benzaldehid      1
4436 benzaldehyde      1
4437 Beograd      1
4438 BEP or the break-even level of income.      1
4439 Berberidion      1
4440 Beta distribucija      1
4441 Beta distribution      1
4442 beech felling areas      1
4443 beech forests      1
4444 beech mast      1
4445 beech-fir forests      1
4446 beech-fir virgin forest      1
4447 beginning of organised forestry.      1
4448 Belgrade      1
4449 bijelj      1
4450 bilance      1
4451 Benedictine monastery      1
4452 beta-funkcija      1
4453 Biber      1
4454 bibliografija      1
4455 bibliography      1
4456 biblioteka      1
4457 bijela joha      1
4458 bijela joha (Alnus incana)      1
4459 bijela topola (Populus alba)      1
4460 bijela vrba (Salix alba)      1
4461 bijeli bor (Pinus sylvestris L.)      1
4462 bijeli dud (Morus alba) svilogojstvo      1
4463 biljke      1
4464 biljke zaštitnice      1
4465 biljna sistematika      1
4466 biljne vrste      1
4467 biljezi      1
4468 biljni potencijal      1
4469 biljni virusi      1
4470 biljnogeografsko raščlanjenje      1
4471 bioaccumulation potential      1
4472 bioakumulacijski potencijal      1
4473 bioassays      1
4474 biodiversity.      1
4475 biodizel      1
4476 bioecology      1
4477 bioekologija      1
4478 bioenergija.      1
4479 Thansimus STYLE="text-decoration:none">Thansimus      1
4480 Thaumetopoea%20pityocampa STYLE="text-decoration:none">Thaumetopoea pityocampa      1
4481 Trypodendron%20domesticum STYLE="text-decoration:none">Trypodendron domesticum      1
4482 Populus%20nigra%20subsp.caudina STYLE="text-decoration:none">Populus nigra subsp.caudina      1
4483 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
4484 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
4485 »Projekt za rukovođenje« — managementa      1
4486 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
4487 M.%20glareolus STYLE="text-decoration:none">M. glareolus      1
4488 Myodes%20glareolus STYLE="text-decoration:none">Myodes glareolus      1
4489 Nemozoma STYLE="text-decoration:none">Nemozoma      1
4490 Pinus%20sylvestris. STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris.      1
4491 Lymantria%20monacha STYLE="text-decoration:none">Lymantria monacha      1
4492 10-godišnji volumni prirast      1
4493 137Cs      1
4494 16x16 km grid plots      1
4495 40K      1
4496 4dimensional space      1
4497 4x4 km grid plots      1
4498 a change in the floral composition      1
4499 A- horizon      1
4500 A- horizont      1
4501 a new ecological trend      1
4502 a regular cross profile      1
4503 a sum of effective temperatures      1
4504 abiotski činitelji      1
4505 abnormal seedling      1
4506 abandoned agricultural land      1
4507 Abies biokovoensis      1
4508 Abies pardei      1
4509 acorn plumpness      1
4510 acorn production      1
4511 acorn quality      1
4512 acorn size      1
4513 acorn-collecting traps method      1
4514 active protection      1
4515 activity      1
4516 adaptacija      1
4517 adaptation      1
4518 adapted agricultural tractors      1
4519 accidents at work      1
4520 accumulation of nutrients in the biomass      1
4521 Histiostoma%20ulmi STYLE="text-decoration:none">Histiostoma ulmi      1
4522 Histiostomatidae STYLE="text-decoration:none">Histiostomatidae      1
4523 in%20vitro%20propagation STYLE="text-decoration:none">in vitro propagation      1
4524 in%20vitro%20razmnožavanje STYLE="text-decoration:none">in vitro razmnožavanje      1
4525 H.%20pseudoalbidus STYLE="text-decoration:none">H. pseudoalbidus      1
4526 Hippophaë%20rhamnoides STYLE="text-decoration:none">Hippophaë rhamnoides      1
4527 Hippophao-Berberidetum STYLE="text-decoration:none">Hippophao-Berberidetum      1
4528 Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none">Isaria fumosorosea      1
4529 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
4530 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
4531 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
4532 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
4533 C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none">C. fraxinea      1
4534 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      1
4535 Crataegus%20monogyna%20community STYLE="text-decoration:none">Crataegus monogyna community      1
4536 Eutypella%20canker STYLE="text-decoration:none">Eutypella canker      1
4537 %20grasslands STYLE="text-decoration:none"> grasslands      1
4538 %20hyperparasitoid STYLE="text-decoration:none"> hyperparasitoid      1
4539 %20travnjaci STYLE="text-decoration:none"> travnjaci      1
4540 %20Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none"> Isaria fumosorosea      1
4541 %20soil%20compaction STYLE="text-decoration:none"> soil compaction      1
4542 %20zbijanje%20tla STYLE="text-decoration:none"> zbijanje tla      1
4543 %20C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none"> C. fraxinea      1
4544 A.%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">A. flavicollis      1
4545 Apodemus%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">Apodemus flavicollis      1
4546 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
4547 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
4548 #glavna skupština      1
4549 İkisu planning unit      1
4550 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
4551 %20Strahinjščica STYLE="text-decoration:none"> Strahinjščica      1
4552 %20woody%20species STYLE="text-decoration:none"> woody species      1
4553      1
4554 drvenaste egzote      1
4555 jednodobne bukove sastojine      1
4556 lowlands forests      1
4557 park forest      1
4558 Pinus nigra      1
4559 pokretna žičara      1
4560 skidding      1
4561 srednja udaljenost privlačenja      1
4562 Šumski sortimenti      1
4563 band saw efficiency      1
4564 bank interest rate      1
4565 bank vole      1
4566 banknotes      1
4567 bankovni kamatnjak      1
4568 back cross and transgression      1
4569 bacteria      1
4570 bademasta vrba (Salix triandra)      1
4571 bagrem      1
4572 bakterija      1
4573 ass. Laserpitio Fagetum      1
4574 assessment of ecosystem services      1
4575 assortiment tables      1
4576 area with the vegetative cover      1
4577 annual current diameter increment      1
4578 annual presceibed yield      1
4579 assortment tables      1
4580 Atlas Cedar      1
4581 Atlas gorje      1
4582 atlaski cedar      1
4583 atmosferska taloženja      1
4584 auksini      1
4585 Austrian pine      1
4586 Austrian pine plantation      1
4587 austrijske šume      1
4588 autochtonus tree and schrub species      1
4589 autohtona i alohtona dendroflora      1
4590 autohtone vrste      1
4591 autohtone vrste drveća i grmlja      1
4592 autoktone i aloktone vrste četinjača i listača      1
4593 autoktone listače      1
4594 automatic analyser      1
4595 automatic digital camera      1
4596 automatizacija procesa      1
4597 automatska digitalna fotokamera      1
4598 automatski analizator      1
4599 autovegetativno razmnožavanje      1
4600 auxins      1
4601 availability and direction of Sava flood water      1
4602 average value of body weight of bucks and does      1
4603 Axis%20axis%20Erxleben%201977) STYLE="text-decoration:none">Axis deer (Axis axis Erxleben 1977)      1
4604 B. Sc.      1
4605 Aposeri foetidae-Castanetum sativae ass. nova      1
4606 Aposeri foetidae-Castanetum sativaeass. nova      1
4607 approach angle      1
4608 arborescent willow clones      1
4609 Arborescent Willows      1
4610 arboretum      1
4611 Arboretum Lisičine      1
4612 arboretum Trsteno      1
4613 arboriculture      1
4614 arborikultura      1
4615 archaeological finds of Roman roads and buildings      1
4616 architectural elements      1
4617 antlers      1
4618 AOMP      1
4619 anti - cancerous drug      1
4620 antioksidacijska aktivnost      1
4621 antioxidant capacity      1
4622 As. Anemone-Carpinetum betuli      1
4623 as. Calamagrosti arun­dinaceae-Fagetum.      1
4624 As. Hacquetio-Fagetum      1
4625 As. Populo tremulae-Betuletum      1
4626 as. Pteridio-Betuletum      1
4627 ash      1
4628 Ash flowering      1
4629 asocijacija      1
4630 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Bertović 1975      1
4631 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Berto­vić 1975      1
4632 arheološki nalazi rimskih cesta i građevina      1
4633 arhitektonski elementi      1
4634 Ariš      1
4635 aromatično i ljekovito bilje      1
4636 artificial neural networks      1
4637 artiodactyl      1
4638 as Seslerio sadlerianae-Ostryetum.      1
4639 animal artist      1
4640 animalist      1
4641 analitički hijerarhijski proces      1
4642 analitički hijerarhijski proces (AHP)      1
4643 analiza glavnih komponenti      1
4644 analiza stabla      1
4645 analiza ugroženosti      1
4646 analiza vidljivosti      1
4647 analytic hierarchy process      1
4648 Analytical hierarchy process (AHP)      1
4649 aluminij      1
4650 aluvijalna vlažna staništa      1
4651 aluvijum      1
4652 amage      1
4653 amelioration      1
4654 amelioration effects      1
4655 američki jasen      1
4656 ammonia      1
4657 amonijakalni dušik      1
4658 allowable cut indicator      1
4659 alluvial wetlands      1
4660 almond willow (Salix triandra)      1
4661 AHP method      1
4662 AHP metoda      1
4663 Air Pollution      1
4664 alochtonous species      1
4665 alometrijska jednadžba      1
4666 alometrijske funkcije      1
4667 Alnus glutinosa      1
4668 alien species inventory      1
4669 alkali earth and alkali metals      1
4670 alkaloid taksin antikancerogen      1
4671 Allium-test      1
4672 allochthonous and autochthonous dendroflora      1
4673 aktivna zaštita      1
4674 aktivnost      1
4675 aktivnost čovjeka.      1
4676 akumulacija dušika      1
4677 akumulacija hraniva u bimasi      1
4678 akumulacija hraniva u biomasi      1
4679 akumulacija ugljika      1
4680 alder (Alnus glutinosa)      1
4681 Alepo pine      1
4682 aerial photographs (APs)      1
4683 aciditet tla      1
4684 acidofilne šume      1
4685 adaptive genetic differentiation and diversity      1
4686 adaptivna genetska diferencijacija i raznolikost      1
4687 Adriatic      1
4688 Adriatic islands      1
4689 agroforestry      1
4690 Aesculus L.      1
4691 afforestation of karst      1
4692 afforestation success      1
4693 age      1
4694 age classes      1
4695 age structure      1
4696 age-class distribution      1
4697 ecosystems      1
4698 ecotypes      1
4699 ecotypic variation      1
4700 Economic achievements      1
4701 economic activities in Croatia      1
4702 economic changes      1
4703 economic changes in forestry      1
4704 ekosustavi      1
4705 ekonomika šumskih resursa      1
4706 ekonomske promjene u šumarstvu      1
4707 duration of development stages      1
4708 ekološka karakteristika      1
4709 ekološka mreža      1
4710 ekološka niša      1
4711 ekološka proizvodnja      1
4712 ekološka stabilnost      1
4713 ekološkai fitogeografska analiza      1
4714 ekološke i socijalne funkcije      1
4715 ekološke indikatorske vrijednosti      1
4716 ekološke orijentacije      1
4717 ekološke značajke      1
4718 ekološki činitelji      1
4719 ekološki indikatori      1
4720 ekološki problemi      1
4721 ekološki uvjeti.      1
4722 ekološko-gospodarske značajke      1
4723 ekonomija      1
4724 ekonomika prirodnih resursa      1
4725 ekonomika svilarenja      1
4726 ectomycorrhizal fungi      1
4727 edafski uvjeti      1
4728 Eddy covariance method      1
4729 edible      1
4730 edible mushrooms      1
4731 educating personnel      1
4732 education      1
4733 educational technology      1
4734 edukacija      1
4735 edukacija vatrogasaca      1
4736 edukativni panoi      1
4737 efektivni broj klonova      1
4738 effective clone number      1
4739 Effectiveness Study of Primary Forest Road Traffic Infrastructure      1
4740 effects of thinning      1
4741 efficacy      1
4742 economic importance      1
4743 economic orientation      1
4744 Economic policy      1
4745 economic silk production      1
4746 economics of forest resources      1
4747 economics of natural resources      1
4748 economy inspection      1
4749 drvno-prerađivačka industrija      1
4750 drvo kao energent      1
4751 drvoprerađivačka industrija      1
4752 dry mass      1
4753 dvodomna      1
4754 dvopapkar      1
4755 dvoulazne tablice obujma      1
4756 dvoulazne volumne tablice      1
4757 early and late ecotypic forms      1
4758 Eastern Slavonia      1
4759 eban (crni hrast odležao u zemlji)      1
4760 Eco-labele      1
4761 Eco-labels      1
4762 ecological characteristic      1
4763 ecological conditions      1
4764 ecological conditions of the site      1
4765 ecological conditions.      1
4766 ecological factors      1
4767 ecological indicators      1
4768 ecological indicatory values      1
4769 ecological label (eco-label)      1
4770 ecological network      1
4771 ecological niche      1
4772 ecological production      1
4773 državna financijska potpora šumarstvu      1
4774 dubinsko snimanje      1
4775 duboka sadnja      1
4776 Dudov svilac (Bombix mori)      1
4777 due diligence      1
4778 dugotrajno      1
4779 duljina korijena      1
4780 duljina odgriženog dijela izbojka      1
4781 duljina tuljca      1
4782 Drvni proizvodi finalne uporabe      1
4783 drvna masa      1
4784 drvna prašina      1
4785 drvna zaliha.      1
4786 drvni elementi      1
4787 Drvni građevni elementi      1
4788 dormice      1
4789 dostupnost i smjer kretanja savske poplavne vode      1
4790 double-entry volume tables      1
4791 dobni razred      1
4792 dobni razredi      1
4793 dodatno vrijeme      1
4794 dolomiti      1
4795 domaćin      1
4796 domaćini      1
4797 domovinski rat      1
4798 Donja Austrija      1
4799 donja voda      1
4800 donje i gornje sastojinsko stablo      1
4801 dormancy      1
4802 dormantnost      1
4803 Drava River valley      1
4804 drhtavi šaš      1
4805 drift fauna      1
4806 dripping through      1
4807 drought      1
4808 drupe      1
4809 dovršna sječa      1
4810 doznaka u grupama      1
4811 dr. sc      1
4812 drainage system      1
4813 drvenaste svojte      1
4814 drvenaste vrste      1
4815 drveni materijal za paki ranje      1
4816 drveni materijal za pakiranje      1
4817 drveni ugljen      1
4818 drvna i lisna masa      1
4819 drvenaste biljke      1
4820 EUFORGEN Networks      1
4821 euglej      1
4822 eukaliptusove plantaže      1
4823 Entwicklung      1
4824 enzyme phenylalanine-ammonium liase      1
4825 epidop­tera      1
4826 epikutikularni vosak elektronska mikroskopija (SEM).      1
4827 epoksidna smola      1
4828 epoxy resin. Collection of works      1
4829 equalization functions.      1
4830 equilateral spiral      1
4831 equipment for training bird of prey.      1
4832 Erannis defoliaria      1
4833 Erico-Fagetum      1
4834 eroded terrain recoveri      1
4835 erodiranje tjemena      1
4836 erosion      1
4837 erozija      1
4838 erozija tla      1
4839 esencijalni elementi      1
4840 essential elements      1
4841 essential oils      1
4842 establishment rate      1
4843 estate      1
4844 estetski izgled šume      1
4845 estimated value of forests      1
4846 estimation      1
4847 estimation of distance      1
4848 estimation precision      1
4849 etat      1
4850 etat međuprihoda      1
4851 eterična ulja      1
4852 EU ETS scheme      1
4853 EU ETS shema      1
4854 EU FLEGTAction plan      1
4855 EU FLEGTAkcijski plan      1
4856 eucalyptus plantations      1
4857 endemic species      1
4858 endemna vrsta      1
4859 Endosperm in development      1
4860 enegrija klijavosti i klijavost      1
4861 energetika      1
4862 energetska korisnost      1
4863 energetska vrijednost      1
4864 ektomikorizne gljive      1
4865 elaborat održavanja šumskih cesta      1
4866 Elaborat učinkovitosti primarne šumske prometne infrastrukture      1
4867 electric radiator      1
4868 electrical resistance of cambial zone      1
4869 elektrana      1
4870 električna energija      1
4871 električni otpor kambijalne zone      1
4872 električno grijalo      1
4873 elemental analyser      1
4874 elementarni anlitaor      1
4875 elementi ocjene trofeja      1
4876 elm      1
4877 embiotenija      1
4878 Emisije SO2      1
4879 energijska tranzicija      1
4880 ekoznak      1
4881 eksperimentalni laboratorij      1
4882 eksperimentalni požari      1
4883 eksploatacijska polja      1
4884 ekstrakcija      1
4885 ensemble classifiers; forest stands; site qualities.      1
4886 entomofilna      1
4887 Entomopatogena gljiva      1
4888 entomophilic      1
4889 energy benefit      1
4890 energy production      1
4891 energy scenario      1
4892 Energy transition      1
4893 evaluation of beneficial functions of forests and evaluation of forests.      1
4894 evaluation of natural resources      1
4895 Eurasian lynx      1
4896 Eurasion lynx      1
4897 Europa      1
4898 Europe      1
4899 Europe Slovenia      1
4900 European ash (Fraxinus angustifolia Vahl.)      1
4901 European beaver (Castor fiber L.)      1
4902 European brown bear (Ursus arctos)      1
4903 European larch      1
4904 european yew - tree      1
4905 Europska crna topola      1
4906 europska tisa      1
4907 Europski ariš      1
4908 europski ariš (Larix deeidua Mili)      1
4909 europski dabar (Castor fiber L.)      1
4910 europski smeđi medvjed (Ursus arctos)      1
4911 Eutric Rankers      1
4912 Eutrični ranker      1
4913 excange value      1
4914 exchangeable development      1
4915 exhibit      1
4916 Exhibitions      1
4917 existing state      1
4918 experimental fires      1
4919 Experimental Laboratory      1
4920 experimental plot B bare ground      1
4921 exploitation      1
4922 exploitation fields      1
4923 Exports and Imports      1
4924 Fagus silvatica      1
4925 evenaged stands      1
4926 evergreen      1
4927 FACE      1
4928 FACE facility      1
4929 facilitation      1
4930 factors to vertical terrain corrections      1
4931 Faculty of Forestry Zagreb      1
4932 Faza - II      1
4933 Faza - III; Radne grupe (Networks)      1
4934 faza isključivanja stabala      1
4935 FBP sustav      1
4936 FBP System      1
4937 felled stemwood      1
4938 felling and processing      1
4939 felling and processing of wood assortments      1
4940 felling control      1
4941 felling cycle      1
4942 felling thinning volume      1
4943 female roe deer      1
4944 fenilalanin-amonijeve lijaze      1
4945 fenofaze      1
4946 false beech heartwood      1
4947 Fang      1
4948 FAO      1
4949 farmer cables      1
4950 farmer vitla      1
4951 Fast Furier method      1
4952 Fast Furier metoda      1
4953 fenotipska plastičnost.      1
4954 fenotipska stabilnost      1
4955 feromonski mamac      1
4956 feromonski raspršivači      1
4957 fertility      1
4958 Fairs      1
4959 faktori staništa      1
4960 falconer equipment      1
4961 falconry equipment      1
4962 falconry techniques      1
4963 fenologija listanja      1
4964 faunalni drift      1
4965 current cutting edges value associations      1
4966 current felling values      1
4967 curvature      1
4968 cutter      1
4969 cutting and processing      1
4970 cut-to-length      1
4971 cut-to-length harvesting method      1
4972 cycle      1
4973 cyclic aerial photographs      1
4974 cyclic aerial surveys      1
4975 cyclic records      1
4976 Czech      1
4977 Czech Republic      1
4978 časopis Šumarski list      1
4979 Čeh      1
4980 čempres      1
4981 čestice      1
4982 Češka      1
4983 čudni atraktor      1
4984