ANALIZA SUSTAVA   
  Obuhvaćeno godišta: 140
  Izdano svezaka: 1071
 stranica:80818
 digitalizirano (GB):13,01
 
Obrađeno članaka:

15584
  Pronađeno autora: 2732
  - od toga u Imeniku: 807
  Pisano o šumara: 748
 
Indeksirano pojmova:

15676131
  Različitih riječi: 1379945
PRIKAZI I PRETRAŽIVANJA
 
str/god   sve  
autori sve  
naslovi sve  
UDK sve  
ključ sve  
šumari sve

                     Z
DIGITALIZIRANA ARHIVA
 
Pregled cijele arhive

Pregled naslovnica

Pregled poleđina

GooSLe pretraživanje
   pretraživanje po punom tekstu
KLJUČNA RIJEČ sort po pojava
1 Skupština      96
2 Hrvatska      46
3 Croatia      39
4 hrast lužnjak      31
5 pedunculate oak      25
6 biomasa      18
7 šumarstvo      16
8 forestry      15
9 biomass      14
10 obična bukva      14
11 Bukva      13
12 varijabilnost      11
13 zaštita prirode      10
14 obična jela      10
15 rast      10
16 common beech      10
17 alepski bor      10
18 Baranja      10
19 damage      10
20 GIS      10
21 growth      10
22 drvna zaliha      9
23 beech      9
24 struktura sastojine      9
25 silver fir      9
26 stand structure      9
27 stanište      8
28 pošumljavanje      8
29 prirast      8
30 proizvodnost      8
31 njega      8
32 Abies alba Mill.      8
33 flora      8
34 harvester      8
35 izoenzimi      8
36 Growing stock      7
37 habitat      7
38 florni sastav      7
39 lovište      7
40 Slovenia      7
41 Slovenija      7
42 šuma      7
43 tlo      7
44 variability      6
45 visinski rast      6
46 šumarska politika      6
47 šume      6
48 struktura      6
49 Šumska vegetacija      6
50 šumski požari      6
51 sortimentna struktura      6
52 monitoring      6
53 podzemna voda      6
54 productivity      6
55 prirodna obnova      6
56 populacija      6
57 rasprostranjenost      6
58 rasadnik      6
59 Quercus robur      6
60 Loranthus europaeus Jacq.      6
61 Lika      6
62 jela      6
63 klima      6
64 mortality      6
65 gospodarenje      6
66 introdukcija      6
67 invasive species      6
68 ICP Forests      6
69 hrast kitnjak      6
70 Hrvatska.      6
71 hunting      6
72 energija      6
73 dieback      6
74 density      6
75 bukove šume      6
76 biološka raznolikost      6
77 biodiversity      5
78 climate      5
79 aklimatizacija      5
80 Lymantria%20dispar STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      5
81 assortment structure      5
82 Abies alba      5
83 distribution      5
84 divljač      5
85 daljinska istraživanja      5
86 crni bor      5
87 fenologija      5
88 feromonske klopke      5
89 height growth      5
90 increment      5
91 intenzitet zaraze      5
92 grmlje      5
93 forest      5
94 forest fires      5
95 forest inventory      5
96 forests      5
97 model      5
98 management      5
99 Quercus robur L.      5
100 razvoj      5
101 regeneration      5
102 remote sensing      5
103 preživljavanje      5
104 privlačenje drva      5
105 provenijencije      5
106 poljski jasen      5
107 pomlađivanje      5
108 pomladak      5
109 Pinus nigra      5
110 mortalitet      5
111 nature protection      5
112 nursery      5
113 nizinske šume      5
114 obična smreka      5
115 soil      5
116 stanje ishrane      5
117 skidder      5
118 Sessile Oak      5
119 šumske ceste      5
120 tending      5
121 vibracije      5
122 vibration      5
123 visina      5
124 Vegetacija Hrvatske      5
125 uspijevanje      5
126 vrijeme prijelaza      5
127 zglobni traktor      5
128 zaštita okoliša      4
129 vegetacija      4
130 zaštita      4
131 Ursus arctos      4
132 Viscum album L.      4
133 Timberjack 1270B      4
134 trees      4
135 trophy      4
136 troškovi      4
137 šumski požar      4
138 šumski resursi      4
139 šumsko tlo      4
140 survival      4
141 sustainable development      4
142 šumska biomasa      4
143 štetnost      4
144 štete      4
145 sušenje      4
146 shrubs      4
147 smreka      4
148 Spačva      4
149 održivi razvoj      4
150 opća vitalnost      4
151 oplodna sječa      4
152 normala      4
153 Norway spruce      4
154 pionirske vrste      4
155 ponik      4
156 phenology      4
157 privlačenje      4
158 produkcija      4
159 preference ratio index      4
160 požar      4
161 požari      4
162 rogovlje      4
163 seed      4
164 rekreacija      4
165 Quercus petraea (Matt.) Liebl.      4
166 Q. robur L.      4
167 mikrosateliti      4
168 morfologija lista      4
169 muflon      4
170 klimatske promjene      4
171 Lowland forests      4
172 krš      4
173 Laudonov Gaj      4
174 leaf morphology      4
175 forest vegetation      4
176 forest roads      4
177 forest soil      4
178 forest policy      4
179 groundwater      4
180 invazivne vrste      4
181 ISPM 15      4
182 Hymenoptera      4
183 Hrvatske šume d.o.o.      4
184 fauna      4
185 European beech      4
186 floral composition      4
187 environmental protection      4
188 ergonomics      4
189 ergonomija      4
190 ekologija      4
191 crna joha      4
192 dabar      4
193 drveće      4
194 Aleppo pine      4
195 Pinus%20nigra STYLE="text-decoration:none">Pinus nigra      4
196 Ips%20cembrae STYLE="text-decoration:none">Ips cembrae      4
197 Abies%20alba STYLE="text-decoration:none">Abies alba      4
198 Castanea sativa      4
199 bioenergy      4
200 biljne zajednice      3
201 Biluša      3
202 biljna zajednica      3
203 Brižine      3
204 bukove sječe      3
205 CO2      3
206 $glavna skupština      3
207 Entomophaga%20maimaiga STYLE="text-decoration:none">Entomophaga maimaiga      3
208 afforestation      3
209 Quercus%20robur STYLE="text-decoration:none">Quercus robur      3
210 aerosnimke      3
211 anketa      3
212 areal      3
213 divlja svinja      3
214 divlja trešnja      3
215 dinamika populacije      3
216 development      3
217 diameter      3
218 Dalmacija      3
219 Dalmatinska zagora      3
220 debljinski prirast      3
221 defoliation      3
222 crna topola      3
223 Croatian Forests Co. Ltd.      3
224 crown damage      3
225 četinjače      3
226 ekotipska varijabilnost      3
227 dušik      3
228 ecology      3
229 entrepreneurship      3
230 efficiency      3
231 energy      3
232 fitocenologija      3
233 fitoremedijacija      3
234 fir      3
235 fire      3
236 Fire Weather Index      3
237 Fagus sylvatica      3
238 hrast medunac      3
239 humus      3
240 hunters      3
241 introduction      3
242 izmjera šuma      3
243 Ivanščica      3
244 intensity of infestation      3
245 Internet      3
246 gustoća drva      3
247 Gorski kotar      3
248 genetic diversity      3
249 genetska raznolikost      3
250 forest management      3
251 forest management planning      3
252 forest cultures      3
253 forest fire      3
254 forest communities      3
255 forest tending      3
256 fosfor      3
257 Lepidoptera      3
258 lovstvo      3
259 listinac      3
260 Logging      3
261 karst      3
262 mouflon      3
263 mladi naraštaj      3
264 modeliranje      3
265 mine      3
266 Prunus avium      3
267 Prunus avium L.      3
268 reintrodukcija      3
269 Red deer      3
270 reforestation      3
271 ratne štete      3
272 recreation      3
273 Sawmilling      3
274 sanacija      3
275 roe deer      3
276 ritske šume      3
277 Preborna šuma      3
278 precipitation      3
279 preživljenje      3
280 primorski bor      3
281 population      3
282 population dynamics      3
283 Posavina      3
284 Populus nigra      3
285 Populus nigra L.      3
286 potrajnost      3
287 promjer      3
288 production      3
289 private forests      3
290 provenijencija      3
291 prvi nalaz      3
292 protection      3
293 Propadanje šuma      3
294 protected areas      3
295 provenance trial      3
296 parkovni objekti      3
297 Parčine      3
298 poplar      3
299 poplar clones      3
300 Podravina      3
301 poduzetništvo      3
302 pitomi kesten      3
303 planiranje      3
304 Pilanarstvo      3
305 phosphorus      3
306 phytoremediation      3
307 nitrogen      3
308 numerical analysis      3
309 numerička analiza      3
310 nizinski šumski ekosustavi      3
311 lowland forest ecosystems      3
312 narrow-leaved ash      3
313 nasljednost      3
314 odumiranje stabala      3
315 općekorisne funkcije      3
316 obnova šuma      3
317 oborine      3
318 Obični orah      3
319 obnova      3
320 sortimentne tablice      3
321 Sphaeropsis sapinea      3
322 smeđi medvjed      3
323 sitni glodavci      3
324 sjeme      3
325 short rotation crops      3
326 šumska cesta      3
327 sukcesija vegetacije      3
328 structure      3
329 šumski rad      3
330 šumske zajednice      3
331 šumski ekosustavi      3
332 šumske prometnice      3
333 tekstura      3
334 Thaumetopoea pityocampa      3
335 trofej      3
336 transition time      3
337 turizam      3
338 Turkey      3
339 Turska      3
340 texture      3
341 thinning      3
342 topola      3
343 voda      3
344 volume      3
345 vegetation      3
346 upravljanje šumama      3
347 unutarpopulacijska i međupopulacijska varijabilnost      3
348 zaštićena područja      3
349 young growth      3
350 vrt u klaustru      3
351 volumen      3
352 wild cherry      3
353 zelena duglazija      3
354 Zavižan      2
355 zdravlje      2
356 značajna oštećenost      2
357 zdravstveno stanje      2
358 Žumberak      2
359 zoniranje      2
360 Zoološki vrt grada Zagreba      2
361 žuta imela      2
362 Wild game      2
363 WinRhizo      2
364 WinSEEDLE      2
365 weight and foliage volume      2
366 vrijednost šuma      2
367 vremenske serije      2
368 volumen krupnoga drva      2
369 vrijeme cvjetanja      2
370 VRS      2
371 war loses      2
372 yellow mistletoe      2
373 yield      2
374 yield tables      2
375 Zagreb Zoo Garden      2
376 wood industry      2
377 zametak      2
378 zaštita drva      2
379 zajednice hrasta lužnjaka      2
380 zakonska regulativa      2
381 zakorjenjivanje      2
382 zapaljivost      2
383 zapaljivost i gorivost šumskih goriva      2
384 zaraza      2
385 UPGMA      2
386 UPOV      2
387 ugroženost      2
388 Unmixed regular beech forest      2
389 tržište      2
390 Theysohn®      2
391 upravljanje rizicima      2
392 uzgajalište divljači Kunjevci      2
393 Uzorak      2
394 uređivanje      2
395 uređivanje šuma      2
396 Vaclav L. Anderle      2
397 valorisation      2
398 valorizacija      2
399 vegetacijska karta      2
400 vegetation quotient      2
401 vegetation structure      2
402 vegetacijski kvocijent      2
403 virus      2
404 višekori­sničko šumarstvo      2
405 Vojvodina      2
406 Viscum album L. ssp. abietis (Wiesb.) Abrom.      2
407 visiting      2
408 višekriterijsko odlučivanje      2
409 višestruka regresijska analiza      2
410 tourism      2
411 Trade Mark      2
412 traktori      2
413 Tomicus destruens      2
414 transformacija      2
415 treatment      2
416 Tenthredinidae      2
417 težina i volumen drva      2
418 težina i volumen lišća      2
419 Tijat      2
420 Tilia spp.      2
421 time of flowering      2
422 time series      2
423 Thurn-Taxis.      2
424 timber volume      2
425 Timberjack 1070      2
426 time study      2
427 tip staništa      2
428 tipovi goriva      2
429 Tischeria ekebladella      2
430 učinkovitost      2
431 Ulmus minor Mill. sensu latissimo      2
432 Transport      2
433 trend opadanja gustoće drva      2
434 trophy assessment      2
435 Tropical rain forests      2
436 Tropske kišne šume      2
437 temeljnica      2
438 šumski rubovi      2
439 Taxus baccata L.      2
440 test provenijencija      2
441 testing      2
442 teški metali      2
443 tercijarna      2
444 šumske protupožarne ceste      2
445 šumske kulture      2
446 šumska zajednica      2
447 šumska zemljišta      2
448 šumska taksa      2
449 šumski genetski resursi      2
450 šumski radovi      2
451 TE Plomin 2      2
452 strojna sječa      2
453 struktura vegetacije      2
454 strukturni elementi      2
455 Sustainable forest management      2
456 Sus scrofa      2
457 suitability evaluation      2
458 Stolarstvo      2
459 studij vremena      2
460 šumarska profesija      2
461 syntaxonomy      2
462 sweet chestnut      2
463 Šibenik      2
464 suzbijanje      2
465 Sustavi za podršku u odlučivanju      2
466 svjetlo      2
467 shelterwood cutting      2
468 simulacija      2
469 simulation      2
470 sinekološko-vegetacijska istraživanja      2
471 sintaksonomija      2
472 sintaksonomska analiza      2
473 Sezonska procjena žestine požara      2
474 semivariogram.      2
475 Senjska Draga      2
476 Seasonal Severity Rating      2
477 sample plots      2
478 Serbia      2
479 sekundarne šumske prometnice      2
480 selection forest      2
481 selective thinning      2
482 selekcija      2
483 site index curves      2
484 Sječa      2
485 sječa i izrada      2
486 Sječa šuma      2
487 sitkanska smreka      2
488 small rodents      2
489 sjeverozapadna Hrvatska      2
490 skidding      2
491 slatka voda      2
492 Slavonija      2
493 spinosad      2
494 spolni indeks      2
495 Spačvanski bazen      2
496 socio-economic factors      2
497 Sophora      2
498 srednja visina      2
499 srneća divljač      2
500 srnjak      2
501 stabilnost sastojine      2
502 Srbija      2
503 srednji promjer      2
504 stabilizacija tla      2
505 stanje u prošlosti      2
506 Obedska Bara      2
507 obični jasen      2
508 obnovljivi izvori energije      2
509 oak      2
510 Oak downy      2
511 obrast      2
512 obnova sastojina      2
513 Obolodiplosis robiniae      2
514 Obrenovački Zabran      2
515 odstrel      2
516 odstrjel      2
517 ocjenjivanje prikladnosti      2
518 očuvanje prirode      2
519 oplodne sječe      2
520 onečišćenje zraka      2
521 opožarena površina      2
522 organizational culture      2
523 organizacija      2
524 organizacijska kultura      2
525 Osmocote Exact Standard      2
526 Osmocote Exact Standard 5–6M      2
527 osnova gospodarenja      2
528 Ostryo-Abietetum      2
529 osutost krošanja      2
530 oštećenost šuma      2
531 Mura      2
532 natural resources      2
533 nizinsko područje      2
534 nutritional status      2
535 njega šuma      2
536 nova nalazišta      2
537 natural regeneration      2
538 mtDNA      2
539 nizina      2
540 Noctuidae      2
541 normal model      2
542 photointerpretation key      2
543 PEEN      2
544 peleti      2
545 Pinus nigra subsp. dalmatica      2
546 Pinus pinea      2
547 Pinus halepensis      2
548 Pinus heldreichii      2
549 Pinus heldreichii (Christ)      2
550 Phytophthora      2
551 Pistacio lentisci-Juniperetum phoeniceae      2
552 planning of regeneration felling      2
553 Planning system      2
554 Pityokteines spinidens      2
555 Pinus sylvestris L.      2
556 Podunavlje – Podravlje      2
557 podrivanje tla      2
558 Pohorje      2
559 pohrana ugljika      2
560 Parkovi prirode      2
561 planirani prirast      2
562 plant      2
563 plant communities      2
564 Plant Patent Act      2
565 pokazatelj      2
566 polifenoli      2
567 Parectopa robinella      2
568 Parectopa robiniella      2
569 osnovni fondovi divljači      2
570 oštećenost      2
571 Oštrica      2
572 PBR (Plant Breeder’s Right)      2
573 PCA      2
574 otpad      2
575 P. curvidens      2
576 P. deltoides      2
577 P. densiflora Sieb. et Zucc.      2
578 P. nigra Arnold      2
579 P. thunbergiana Franco      2
580 P. vorontzowi      2
581 P. x euramericana      2
582 pedunculate oak (Quercus robur L.)      2
583 Peduncled Oak      2
584 Peduncled oak (Quercus robur L.)      2
585 otok Mljet      2
586 perivoj Ma­ksimir      2
587 pellets      2
588 Pelješac      2
589 Phyllonorycter issiki      2
590 Phyllonorycter issikii      2
591 Phyllonorycter robiniella      2
592 promjer krošnje      2
593 promjene      2
594 prsni promjer      2
595 Pruno-Fraxinetum      2
596 prirodno sušenje prostornog drva      2
597 primjerne plohe      2
598 promjer vrata korijena      2
599 proreda      2
600 produkcija biomase      2
601 prirodni resursi      2
602 prioritet obnove      2
603 potassium      2
604 Populus L.      2
605 Portugal      2
606 povijesna vrijednost      2
607 potrajno gospodarenje      2
608 povoljan status očuvanja      2
609 površina      2
610 Populetalia albae      2
611 Populus      2
612 Populus alba L.      2
613 Poplava      2
614 posjećivanje      2
615 postotak drvnih sortimenata      2
616 prijedlog uređenja      2
617 PowerCem      2
618 pravoužitnici      2
619 Preborno gospodarenje      2
620 preciznost      2
621 prašuma      2
622 požar krošnji      2
623 površinsko otjecanje      2
624 Robinia L.      2
625 Robinia pseudoacacia L.      2
626 Rock partridge      2
627 rodents      2
628 root collar diameter      2
629 relativna otvorenost      2
630 reliktna      2
631 Republika Hrvatska      2
632 resursi      2
633 rent      2
634 renta      2
635 renewable energy sources      2
636 riparian forests      2
637 risk management      2
638 sapling      2
639 Sarcococca      2
640 sadašnje stanje šuma      2
641 sadni materijal      2
642 sadnica      2
643 Ruscus hypoglossum      2
644 Salix L.      2
645 secondary forest roads      2
646 seedling quality      2
647 seedlings      2
648 recovery time      2
649 rast i prirast      2
650 razvojni stadiji      2
651 regeneration priority      2
652 reintroduction      2
653 refugijalno      2
654 Prunus L.      2
655 Punica      2
656 quality      2
657 quantitative traits      2
658 Q. cerris L.      2
659 Q. frainetto Ten.      2
660 Q. pubescens Willd.      2
661 Rab      2
662 RAPD      2
663 RapidEye      2
664 rasadnici      2
665 Quercus L.      2
666 rasadnička proizvodnja      2
667 radial increment      2
668 Milan Knežević      2
669 Milan Stribrny      2
670 microclimate      2
671 Metcalfa pruinosa      2
672 mikroklima      2
673 Lynx lynx      2
674 ljetna suša      2
675 Mediterranean      2
676 Mediterranean karst area      2
677 microsatellites      2
678 Međimurje      2
679 meteorološki indeks požara      2
680 management of      2
681 management plan      2
682 market      2
683 maslinik      2
684 Lonicera      2
685 Luzulo-Fagetum sylvaticae      2
686 Lymantria dispar      2
687 Lymantria monacha      2
688 Maceljsko gorje      2
689 makedonski hrast      2
690 Maksimir Park      2
691 mladik      2
692 mistletoe      2
693 mjere asimetrije      2
694 model vrednovanja      2
695 morfološka varijabilnost      2
696 Monochamus galloprovincialis      2
697 Mosor      2
698 morphological variability      2
699 multiple-use fo­restry      2
700 Myrto-Quercetum ilicis      2
701 nadzemna biomasa      2
702 nadzor      2
703 Joinery and Cabinet making      2
704 Josip Ettinger      2
705 klonovi topola      2
706 kljove      2
707 klonovi bijele vrbe      2
708 Koelreuteria      2
709 koljik      2
710 Komrčar      2
711 koncepcija      2
712 korelacijska veza      2
713 korijen      2
714 Jelen obični      2
715 Japage      2
716 jednodobne bukove sastojine      2
717 izvoditelji šumskih radova      2
718 Jasminum      2
719 Juglans L.      2
720 kalij      2
721 Kalnik      2
722 katastar vodnih potencijala      2
723 limit values      2
724 Lekenik      2
725 klijavost      2
726 light      2
727 Liocourtova distribucija      2
728 Lisičine Arboretum      2
729 lovstvo i lovno gospodarenje      2
730 lizimetri      2
731 lovni trupčići      2
732 Leptoglossus occidentalis      2
733 Lespedeza      2
734 licenciranje      2
735 licensing      2
736 LiDAR      2
737 kultura      2
738 kvaliteta      2
739 krupnoća žira      2
740 kukac      2
741 kulture kratkih ophodnji      2
742 kreativnost      2
743 kriging      2
744 Kopački rit      2
745 Krapinsko-zagorska županija      2
746 Krasno      2
747 kvaliteta sadnica      2
748 fotointerpretacijski ključ      2
749 forestry operation      2
750 fotosinteza      2
751 Fraxino orni-Quercetum ilicis      2
752 Fraxinus angustifolia      2
753 Fraxinus angustifolia Vahl      2
754 Fraxinus excelsior      2
755 Fraxinus L.      2
756 fuel types      2
757 fungus      2
758 forest value      2
759 forestry biomass      2
760 forest economics      2
761 fluvisol      2
762 forest floor      2
763 forest habitat      2
764 forest lands      2
765 forest resources      2
766 forest road      2
767 Forsythia      2
768 FSC logo      2
769 Game      2
770 game breeding enclosure Kunjevci      2
771 GC      2
772 GC/MS      2
773 Galio odorati-Fagetum sylvaticae      2
774 germination      2
775 GNSS      2
776 gradacija      2
777 Gospodarski razvitak      2
778 gljiva      2
779 granične vrijednosti      2
780 GRASS GIS      2
781 gustoća populacije      2
782 gustoća      2
783 gypsy moth      2
784 habitat type      2
785 growth and increment      2
786 gubar      2
787 inventura šuma      2
788 Ips typographus      2
789 invazivna vrsta      2
790 iskorištavanje šuma      2
791 Ixodidae      2
792 izloženost      2
793 izlučivanje sastojina      2
794 izvješće eksperata iz Kanade      2
795 ispitivanje      2
796 iskorištenje      2
797 Istra      2
798 istacio-Juniperetum phoeniceae      2
799 Italian oak      2
800 imela      2
801 in utero      2
802 II-G-10      2
803 II-G-20      2
804 imovna općina      2
805 Indigobush      2
806 Indigobush bioproductivity      2
807 Indigofera      2
808 indicators      2
809 infestation      2
810 inflammability and combustibility of fuel types      2
811 innovations in forestry      2
812 Innovativeness      2
813 inovacije u šumarstvu      2
814 inovativnost      2
815 infracrvene kolorne (ICK) aerosnimke      2
816 insect      2
817 insect pests      2
818 humofluvisol      2
819 Hungavit      2
820 HTRS96/TM      2
821 hunting district      2
822 Hymenoptera: Platygastridae      2
823 hydrological role      2
824 Hvar      2
825 horse chestnut      2
826 hosts      2
827 hrast      2
828 hrast crnika (Quercus ilex)      2
829 Hrvatska norma HRN EN 1316-1:1999      2
830 hrast lužnjak (Quercus robur L.)      2
831 hrastov ponik      2
832 height increment      2
833 Hamamelis      2
834 health      2
835 heavy metals      2
836 height      2
837 hidrološka uloga      2
838 hiperparazitoid      2
839 Hippophaë rhamnoides      2
840 Hippophao-Berberidetum      2
841 Histiostoma piceae      2
842 historical value      2
843 Hibiscus      2
844 horticul­tural value      2
845 hortikulturna vrijednost      2
846 Fagus sylvatica L.      2
847 Fagus L.      2
848 Fallow deer      2
849 fenološka motrenja      2
850 fenološka opažanja      2
851 favourable conservation status      2
852 environment      2
853 environment protection      2
854 Euphorbio palustris-Crataegetum nigrae      2
855 euroazijski ris      2
856 evergreen oak      2
857 evaluation model      2
858 even-aged beech stands      2
859 exposure      2
860 fires      2
861 Festuco drymeiae-Abietetum ass. nova      2
862 fitoplazme      2
863 florni elementi      2
864 flammability      2
865 energy value      2
866 EN 1316-1      2
867 egzote      2
868 eko­nomika šumarstva      2
869 ekosustav      2
870 embryo      2
871 Economic development      2
872 EUFORGEN      2
873 ECOLURE      2
874 dužine sortimenata      2
875 drvni sortimenti      2
876 drvni ostatak      2
877 Dunav      2
878 ecosystem      2
879 Cultivar      2
880 crvenica      2
881 culture      2
882 Cupressus sempervirens      2
883 Crown condition assessment      2
884 crni jasen      2
885 Crni Lug      2
886 Crni orah      2
887 crnika      2
888 crnogorične i bjelogorične vrste — taksoni      2
889 Croatian Forests Co.Ltd.      2
890 Crni bor (Pinus nigra)      2
891 dendroclimatology      2
892 degree of damage      2
893 defolijacija      2
894 dendroflora      2
895 dendroklimatologija      2
896 dendrokronološka analiza      2
897 dendrological value      2
898 deposition      2
899 debljina kore      2
900 decision support systems      2
901 Dalmatia      2
902 damages      2
903 Danube      2
904 Čorkova uvala      2
905 common ash      2
906 Ćićarija      2
907 digital photogrammetry      2
908 digitalna fotogrametrija      2
909 Dinaric mountains      2
910 Dinaridi      2
911 digitalni model terena      2
912 digitalni ortofoto      2
913 digitalni ortofoto (DOF)      2
914 Diptera: Cecidomyiidae      2
915 disjunktan      2
916 divlji kesten      2
917 djelotvornost      2
918 diversity      2
919 distribucija      2
920 distribucija prsnih promjera      2
921 dendrološka vrijednost      2
922 društveno-gospodar­ski čimbenici      2
923 drvenaste egzote      2
924 Douglas fir      2
925 Drava      2
926 DNA      2
927 dobna struktura      2
928 dominant height      2
929 dominantna visina      2
930 drvna industrija      2
931 drying period      2
932 Dryocosmus kuriphilus      2
933 Đurđevački pijesci      2
934 EA 300      2
935 arenosol      2
936 area      2
937 Anthyllis barba-jovis      2
938 antivibracijske rukavice      2
939 anti-vibration gloves      2
940 antler      2
941 Alno-Quercion roboris      2
942 Alnus subcordata      2
943 alepski bor (Pinus halepensis)      2
944 alpine watershed      2
945 alpski sliv      2
946 analitički prikaz florističkog sastava      2
947 amorfa      2
948 and hunting management      2
949 as. Abieti-Fagetum “pannonicum” s. l.      2
950 Bacillus thuringiensis      2
951 Balkan      2
952 beech felling      2
953 ass. Hyperico grisebachii-Piceetum abietis (Bertović 1975) nom. nov. hoc loco      2
954 Beli Manastir      2
955 benediktinski samostan      2
956 beta-distribucija      2
957 beta-function      2
958 bark thickness      2
959 basal area      2
960 basic stocks of the games      2
961 Viscum%20album STYLE="text-decoration:none">Viscum album      2
962 Ulmus%20glabra%20Huds. STYLE="text-decoration:none">Ulmus glabra Huds.      2
963 Ulmus%20minor STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor      2
964 0 m      2
965 Abies albaMill.      2
966 A. glutinosa      2
967 A. rubra      2
968 Abieti-Fagetum      2
969 acorn      2
970 aggression on the RC      2
971 agresija na RH      2
972 AHP      2
973 abonos      2
974 Aboveground biomass      2
975 STYLE="text-decoration:none">Acanthocinus reticulatus      2
976 Acari      2
977 adaptability      2
978 adaptabilnost      2
979 adaptirani poljoprivredni traktori      2
980 Accuracy      2
981 aerial photographs      2
982 Ips%20typographus STYLE="text-decoration:none">Ips typographus      2
983 Hemerocallis STYLE="text-decoration:none">Hemerocallis      2
984 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      2
985 Castor%20fiber STYLE="text-decoration:none">Castor fiber      2
986 Cephalanthero%20longifoliae-Fagetum STYLE="text-decoration:none">Cephalanthero longifoliae-Fagetum      2
987 Cephalcia%20arvensis STYLE="text-decoration:none">Cephalcia arvensis      2
988 Cervus%20elaphus STYLE="text-decoration:none">Cervus elaphus      2
989 Eutypella%20parasitica STYLE="text-decoration:none">Eutypella parasitica      2
990 Fagion%20sylvaticae STYLE="text-decoration:none">Fagion sylvaticae      2
991 Fraxinus%20pennsylvanica STYLE="text-decoration:none">Fraxinus pennsylvanica      2
992 Pinus%20sylvestris STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris      2
993 Pityokteines STYLE="text-decoration:none">Pityokteines      2
994 Quercus%20petraea%20(Matt.)%20Lieblein. STYLE="text-decoration:none">Quercus petraea (Matt.) Lieblein.      2
995 Sphaeropsis%20sapinea STYLE="text-decoration:none">Sphaeropsis sapinea      2
996 Stereonychus%20fraxini STYLE="text-decoration:none">Stereonychus fraxini      2
997 Juniperus%20excelsa STYLE="text-decoration:none">Juniperus excelsa      2
998 Kermes%20vermilio STYLE="text-decoration:none">Kermes vermilio      2
999 Larix%20decidua STYLE="text-decoration:none">Larix decidua      2
1000 Lynx%20lynx STYLE="text-decoration:none">Lynx lynx      2
1001 Ostryo-Carpinion%20orientalis STYLE="text-decoration:none">Ostryo-Carpinion orientalis      2
1002 Picea%20abies STYLE="text-decoration:none">Picea abies      2
1003 Pinus%20halepensis STYLE="text-decoration:none">Pinus halepensis      2
1004 "Hrvatske šume"      2
1005 "Osmocote Mini"      2
1006 "Osmocote Sierrablen"      2
1007 Abies%20cilicica STYLE="text-decoration:none">Abies cilicica      2
1008 Acer%20campestre STYLE="text-decoration:none">Acer campestre      2
1009 Acer%20negundo STYLE="text-decoration:none">Acer negundo      2
1010 Acer%20pseudoplatanus STYLE="text-decoration:none">Acer pseudoplatanus      2
1011 %20Scorzonero-Chrysopogonetalia STYLE="text-decoration:none"> Scorzonero-Chrysopogonetalia      2
1012 Betula%20pendula STYLE="text-decoration:none">Betula pendula      2
1013 cikličke snimke      2
1014 common beech (Fagus sylvatica L.)      2
1015 Community Plant Variety Office (CPVO)      2
1016 concrete and theoretical distribution      2
1017 Carpinus L.      2
1018 Clerodendrum      2
1019 CNS 2000      2
1020 control      2
1021 CORS      2
1022 Corylopsis      2
1023 Cornus      2
1024 correlation      2
1025 Crataegus nigra      2
1026 creativity      2
1027 Chimonanthus      2
1028 Chrysomelidae      2
1029 CIC      2
1030 Ceanothus      2
1031 Cembräwit®      2
1032 changes      2
1033 climate change      2
1034 burned area      2
1035 Bursaphelenchus spp.      2
1036 Callicarpa      2
1037 Cameraria ohridella      2
1038 Campsis      2
1039 Canadian experts report      2
1040 carbon sequestration      2
1041 Carex pilosa      2
1042 Carici elongatae-Alnetum glutinosae      2
1043 Castor fiber L.      2
1044 Catalpa      2
1045 brojnost      2
1046 brown bear      2
1047 brucijski bor      2
1048 broj lanadi      2
1049 Brandt      2
1050 Bosnia and Herzegovina      2
1051 biološka kontrola      2
1052 brijest      2
1053 Bioproizvodnost amorfe      2
1054 Bjelovarska Bilogora      2
1055 black alder      2
1056 black walnut      2
1057 body weight      2
1058 bonitet      2
1059 black poplar      2
1060 Bosna i Hercegovina      2
1061 biološko-ekološka valorizacija      2
1062 biomass production      2
1063 biometrical parameters      2
1064 bionomija      2
1065 bionomy      2
1066 bioindikatori      2
1067 biological diversity      2
1068 bijeli grab      2
1069 biljka      2
1070 Bieger      2
1071 bijela imela      2
1072 bijela joha      1
1073 bijela joha (Alnus incana)      1
1074 bijela topola (Populus alba)      1
1075 bijela vrba (Salix alba)      1
1076 bijeli bor (Pinus sylvestris L.)      1
1077 bijeli dud (Morus alba) svilogojstvo      1
1078 biljke      1
1079 biljke zaštitnice      1
1080 biljna sistematika      1
1081 bijelj      1
1082 bilance      1
1083 biljezi      1
1084 biljni potencijal      1
1085 biljni virusi      1
1086 biljnogeografsko raščlanjenje      1
1087 bioaccumulation potential      1
1088 bioakumulacijski potencijal      1
1089 bioassays      1
1090 biodiversity.      1
1091 biodizel      1
1092 bioecology      1
1093 bioekologija      1
1094 bioenergija.      1
1095 bioetanol      1
1096 biogoriva      1
1097 biogorivo      1
1098 bioindication      1
1099 bioindicators      1
1100 bioindikacijska i osnovna mreža točaka      1
1101 bioindikacijske plohe      1
1102 biological methods      1
1103 biological position of trees      1
1104 biological properties      1
1105 biological revitalisation      1
1106 biological!environmental valorization      1
1107 biological-ecological valorisation      1
1108 biological-ecological valorization      1
1109 biologija      1
1110 biology      1
1111 biološka ispitivanja      1
1112 bioklimati      1
1113 Biokovo      1
1114 Biokovo Mountain      1
1115 biological control      1
1116 biological control agent      1
1117 biološka revitalizacija      1
1118 biološka svojstva      1
1119 biološke metode      1
1120 biološki gubici divljači      1
1121 biološki položaj stabala      1
1122 bioplin      1
1123 bioproduction      1
1124 biomass standards      1
1125 biomass yield      1
1126 biomasa.      1
1127 biološko-ekološka valorizacija.      1
1128 biljne vrste      1
1129 biomass calculation      1
1130 Biomass Energy Europe      1
1131 Biomass Energy Europe – BEE      1
1132 biomass potential assessment      1
1133 Bosna i Hercegovina.      1
1134 Bosnia and Hercegovina      1
1135 black poplar (Populus nigra)      1
1136 black poplar clonal tests      1
1137 bor      1
1138 Boreal forest      1
1139 borealna šuma      1
1140 borov četnjak      1
1141 borove kulture      1
1142 bosal area      1
1143 body weight of fawns in litter      1
1144 bogatstvo vrsta      1
1145 bog-oak (oakwood buried in the ground)      1
1146 Bojčin Forest      1
1147 Bojčinska šuma      1
1148 bolest      1
1149 bolesti      1
1150 bolesti divljači      1
1151 blade lateral movement      1
1152 bočna kompenzacija zemljanih masa.      1
1153 bočna stabilnost lista      1
1154 black alder (Alnus glutinosa Gdrnt)      1
1155 black locust      1
1156 Black Pine      1
1157 black pine (Pinus nigraArn.)      1
1158 bioproizvodnja      1
1159 bioraznolikost      1
1160 bioraznolikost.      1
1161 bioraznovrsnost      1
1162 bird of prey equipment      1
1163 birds      1
1164 birds as indicator      1
1165 birds of prey      1
1166 Bitterlich sampling      1
1167 Bitterlichova metoda uzorkovanja      1
1168 bivariate and multivariate analysis      1
1169 bivariatna i multivariatna analiza      1
1170 bjelogorične šume topola i vrba      1
1171 Bosnia-Herzegovina      1
1172 brdsko-planinskopodručje      1
1173 breast height diameter distribution      1
1174 breeding measures      1
1175 Bribir Forest      1
1176 Bribirska šuma      1
1177 broj stabala      1
1178 broj vrhova korijena      1
1179 brojno stanje      1
1180 brnistra      1
1181 broj biljaka      1
1182 broj cvjetova i plodova      1
1183 broj i veličina puci      1
1184 broj izbojaka na panju      1
1185 brusači      1
1186 bruto domaći proizvod      1
1187 brza dojava i brzo gašenje      1
1188 brzina unosa      1
1189 brzorastuće vrbe      1
1190 Budapest      1
1191 Budimpešta      1
1192 building costs      1
1193 brown hare      1
1194 browsing      1
1195 brst      1
1196 brtvljenje odlagališta      1
1197 brojnost prirodnog pomlatka i dob sastojina.      1
1198 bukove sječine      1
1199 caterpillars      1
1200 causes casualties      1
1201 causes of leks endanger­ment      1
1202 Carpino orientali-Quercetum ilicis      1
1203 carbon stock Cpool      1
1204 Carex brizoides      1
1205 Canadian Forest Fire Behavior Prediction (FBP)      1
1206 Canadian Forest Fire Danger Rating System (CFFDRS)      1
1207 Canadian Forest Fire Weather Index (FWI)      1
1208 Capercaillie (Tetrao urogallus)      1
1209 capture-mark-recapture      1
1210 carbon      1
1211 carbon accumulation      1
1212 carbon fluxes      1
1213 burza      1
1214 bush      1
1215 bushes      1
1216 business analysis      1
1217 business relationships      1
1218 bušilica »ST1HL 08«      1
1219 C. hungarica      1
1220 CA analiza      1
1221 cable crane      1
1222 cadastre      1
1223 cadmium      1
1224 burnt area      1
1225 bukovo-jelova prašuma      1
1226 bukovo-jelove šume      1
1227 bukva (Fagus sylvatica)      1
1228 buldožer      1
1229 bura      1
1230 climate changes      1
1231 Climate model      1
1232 climate scenarios      1
1233 climatic change      1
1234 climatic excesses      1
1235 climatic factors      1
1236 climatological characteristics      1
1237 climbing plants      1
1238 clonal archive      1
1239 clonal forestry      1
1240 clonal samples      1
1241 clonal seed orchard      1
1242 clonal seed orchards      1
1243 clone      1
1244 clones      1
1245 cluster analiza.      1
1246 cluster analysis      1
1247 cluster analysis.s      1
1248 changes in water relations      1
1249 characteristics of micro-locality.      1
1250 chemical composition      1
1251 Chemical composition of soil      1
1252 chemism of plant materil      1
1253 chestnut gall wasp      1
1254 Centralna šumarska uprava      1
1255 Centromere nomenclature      1
1256 certifikacija šuma      1
1257 Cervus elaphus      1
1258 chain saw      1
1259 CIC-points      1
1260 CIC-točke      1
1261 cijena koštanja      1
1262 cijene      1
1263 chip production      1
1264 chlorophyll content      1
1265 Castanea sativa Mill.      1
1266 Castor fiber      1
1267 Crikvenica -Vinodol area      1
1268 Crikveničko-vinodolsko područje      1
1269 critical loads      1
1270 correlation link      1
1271 Correspondence Analysis      1
1272 corpus luteum      1
1273 correction factors      1
1274 cost      1
1275 cost per m3      1
1276 costs      1
1277 couning      1
1278 country in transition      1
1279 court      1
1280 CP Forests      1
1281 CpDNA      1
1282 crack phillyrea (Phillyrea latifolia L.)      1
1283 craniometry      1
1284 Crataego-Prunetum dasyphyllae      1
1285 coppice      1
1286 coppice conversion      1
1287 cork production      1
1288 CO      1
1289 coniferous species      1
1290 conifers      1
1291 consensus      1
1292 Consequences of the Agression against the Republic of Croatia      1
1293 Conservation      1
1294 conservation of genetic resources      1
1295 Conservations      1
1296 container type      1
1297 containers      1
1298 contamination      1
1299 contamination soil      1
1300 continental Croatia      1
1301 contour line 98      1
1302 comparative analysis      1
1303 comparative research method      1
1304 comparative trials      1
1305 comparison      1
1306 compensation      1
1307 complex equations      1
1308 complex systems      1
1309 complexity      1
1310 compromise      1
1311 computer simulations      1
1312 computerized information system      1
1313 concentrations and contents of nutrients      1
1314 conception      1
1315 concrete and beta-distribution of breast diameters      1
1316 Common beech (Fagus sylvaticaL.)      1
1317 common beech felling      1
1318 common beech leaves      1
1319 Common Beech.      1
1320 Common Hornbeam      1
1321 common names of animals      1
1322 Common oak      1
1323 common pistachio      1
1324 common spruce      1
1325 Common Walnut      1
1326 communicative action      1
1327 community of pedunculate oak      1
1328 cikličko snimanje      1
1329 ciklus      1
1330 C-indeks      1
1331 C-index      1
1332 CirConcomputer model      1
1333 circular sample plots      1
1334 ciste in      1
1335 City of Zagreb      1
1336 cjeloživotno obrazovanje      1
1337 cjenik      1
1338 claster analysis      1
1339 clear cut of willow culture      1
1340 clearing fire lines      1
1341 coast      1
1342 coastal population      1
1343 coefficient of integral growth      1
1344 coefficient of use of hunting-demographic potential      1
1345 Co­leoptera      1
1346 colluvial soil      1
1347 coloration and winter leaf retention      1
1348 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
1349 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
1350 combustibility      1
1351 Common alder      1
1352 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
1353 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
1354 C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none">C. fraxinea      1
1355 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      1
1356 %20grasslands STYLE="text-decoration:none"> grasslands      1
1357 %20hyperparasitoid STYLE="text-decoration:none"> hyperparasitoid      1
1358 %20travnjaci STYLE="text-decoration:none"> travnjaci      1
1359 %20Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none"> Isaria fumosorosea      1
1360 %20C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none"> C. fraxinea      1
1361 A.%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">A. flavicollis      1
1362 Apodemus%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">Apodemus flavicollis      1
1363 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
1364 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
1365 #glavna skupština      1
1366 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
1367 %20Strahinjščica STYLE="text-decoration:none"> Strahinjščica      1
1368 %20woody%20species STYLE="text-decoration:none"> woody species      1
1369      1
1370 drvenaste egzote      1
1371 jednodobne bukove sastojine      1
1372 lowlands forests      1
1373 park forest      1
1374 Pinus nigra      1
1375 pokretna žičara      1
1376 skidding      1
1377 srednja udaljenost privlačenja      1
1378 Šumski sortimenti      1
1379 M.%20glareolus STYLE="text-decoration:none">M. glareolus      1
1380 Myodes%20glareolus STYLE="text-decoration:none">Myodes glareolus      1
1381 Lymantria%20monacha STYLE="text-decoration:none">Lymantria monacha      1
1382 Thaumetopoea%20pityocampa STYLE="text-decoration:none">Thaumetopoea pityocampa      1
1383 Trypodendron%20domesticum STYLE="text-decoration:none">Trypodendron domesticum      1
1384 H.%20pseudoalbidus STYLE="text-decoration:none">H. pseudoalbidus      1
1385 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
1386 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
1387 Hippophaë%20rhamnoides STYLE="text-decoration:none">Hippophaë rhamnoides      1
1388 Hippophao-Berberidetum STYLE="text-decoration:none">Hippophao-Berberidetum      1
1389 Histiostoma%20ulmi STYLE="text-decoration:none">Histiostoma ulmi      1
1390 Histiostomatidae STYLE="text-decoration:none">Histiostomatidae      1
1391 in%20vitro%20propagation STYLE="text-decoration:none">in vitro propagation      1
1392 in%20vitro%20razmnožavanje STYLE="text-decoration:none">in vitro razmnožavanje      1
1393 Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none">Isaria fumosorosea      1
1394 Eutypella%20canker STYLE="text-decoration:none">Eutypella canker      1
1395 aerial photographs (APs)      1
1396 aciditet tla      1
1397 acidofilne šume      1
1398 adaptive genetic differentiation and diversity      1
1399 adaptivna genetska diferencijacija i raznolikost      1
1400 Adriatic      1
1401 Adriatic islands      1
1402 adaptacija      1
1403 adaptation      1
1404 adapted agricultural tractors      1
1405 accidents at work      1
1406 accumulation of nutrients in the biomass      1
1407 AHP method      1
1408 AHP metoda      1
1409 Air Pollution      1
1410 afforestation of karst      1
1411 afforestation success      1
1412 age      1
1413 age classes      1
1414 age structure      1
1415 age-class distribution      1
1416 aktivna zaštita      1
1417 aktivnost      1
1418 aktivnost čovjeka.      1
1419 akumulacija dušika      1
1420 akumulacija hraniva u bimasi      1
1421 akumulacija hraniva u biomasi      1
1422 akumulacija ugljika      1
1423 alder (Alnus glutinosa)      1
1424 Alepo pine      1
1425 acorn plumpness      1
1426 acorn production      1
1427 acorn quality      1
1428 acorn size      1
1429 acorn-collecting traps method      1
1430 active protection      1
1431 activity      1
1432 abiotski činitelji      1
1433 abnormal seedling      1
1434 abandoned agricultural land      1
1435 Abies biokovoensis      1
1436 Abies pardei      1
1437 10-godišnji volumni prirast      1
1438 137Cs      1
1439 16x16 km grid plots      1
1440 40K      1
1441 4dimensional space      1
1442 4x4 km grid plots      1
1443 a change in the floral composition      1
1444 A- horizon      1
1445 A- horizont      1
1446 a new ecological trend      1
1447 a regular cross profile      1
1448 a sum of effective temperatures      1
1449 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
1450 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
1451 »Projekt za rukovođenje« — managementa      1
1452 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
1453 basis of vegetational unit      1
1454 baza podataka      1
1455 baze podataka      1
1456 bazofilne šume      1
1457 beach forest      1
1458 beach forests      1
1459 beaver      1
1460 beaver dam      1
1461 beaver pond      1
1462 basal area increment      1
1463 Basic Map of Croatia (BMC)      1
1464 Baranja riparian forests      1
1465 Barbary ewe      1
1466 Barbary sheep      1
1467 bark beetles      1
1468 beta-funkcija      1
1469 Biber      1
1470 bibliografija      1
1471 bibliography      1
1472 biblioteka      1
1473 beneficial functions of forests      1
1474 beneficial organisms      1
1475 BEP or the break-even level of income.      1
1476 Berberidion      1
1477 Beta distribucija      1
1478 Beta distribution      1
1479 Benedictine monastery      1
1480 ass. Laserpitio Fagetum      1
1481 assortiment tables      1
1482 beech felling areas      1
1483 beech forests      1
1484 beech-fir forests      1
1485 beech-fir virgin forest      1
1486 beginning of organised forestry.      1
1487 band saw efficiency      1
1488 bank interest rate      1
1489 bank vole      1
1490 bankovni kamatnjak      1
1491 back cross and transgression      1
1492 bacteria      1
1493 bademasta vrba (Salix triandra)      1
1494 bagrem      1
1495 bakterija      1
1496 As. Anemone-Carpinetum betuli      1
1497 as. Calamagrosti arun­dinaceae-Fagetum.      1
1498 As. Hacquetio-Fagetum      1
1499 As. Populo tremulae-Betuletum      1
1500 as. Pteridio-Betuletum      1
1501 ash      1
1502 Ash flowering      1
1503 asocijacija      1
1504 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Bertović 1975      1
1505 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Berto­vić 1975      1
1506 assortment tables      1
1507 Atlas Cedar      1
1508 Atlas gorje      1
1509 atlaski cedar      1
1510 atmosferska taloženja      1
1511 auksini      1
1512 Austrian pine      1
1513 Austrian pine plantation      1
1514 austrijske šume      1
1515 autochtonus tree and schrub species      1
1516 autohtona i alohtona dendroflora      1
1517 autohtone vrste      1
1518 autohtone vrste drveća i grmlja      1
1519 autoktone i aloktone vrste četinjača i listača      1
1520 autoktone listače      1
1521 automatic analyser      1
1522 automatic digital camera      1
1523 automatizacija procesa      1
1524 automatska digitalna fotokamera      1
1525 automatski analizator      1
1526 autovegetativno razmnožavanje      1
1527 auxins      1
1528 availability and direction of Sava flood water      1
1529 average value of body weight of bucks and does      1
1530 Axis%20axis%20Erxleben%201977) STYLE="text-decoration:none">Axis deer (Axis axis Erxleben 1977)      1
1531 B. Sc.      1
1532 animal artist      1
1533 animalist      1
1534 analitički hijerarhijski proces      1
1535 analitički hijerarhijski proces (AHP)      1
1536 analiza glavnih komponenti      1
1537 analiza stabla      1
1538 analiza ugroženosti      1
1539 analytic hierarchy process      1
1540 Analytical hierarchy process (AHP)      1
1541 altitude      1
1542 aluminij      1
1543 aluvijalna vlažna staništa      1
1544 aluvijum      1
1545 amage      1
1546 amelioration      1
1547 amelioration effects      1
1548 američki jasen      1
1549 ammonia      1
1550 amonijakalni dušik      1
1551 alien species      1
1552 alien species inventory      1
1553 alkali earth and alkali metals      1
1554 alkaloid taksin antikancerogen      1
1555 Allium-test      1
1556 allochthonous and autochthonous dendroflora      1
1557 allometric equations      1
1558 allowable cut indicator      1
1559 alluvial wetlands      1
1560 almond willow (Salix triandra)      1
1561 alochtonous species      1
1562 alometrijske funkcije      1
1563 Alnus glutinosa      1
1564 Aesculus L.      1
1565 antlers      1
1566 AOMP      1
1567 Aposeri foetidae-Castanetum sativae ass. nova      1
1568 Aposeri foetidae-Castanetum sativaeass. nova      1
1569 approach angle      1
1570 arborescent willow clones      1
1571 Arborescent Willows      1
1572 arboretum      1
1573 Arboretum Lisičine      1
1574 arboretum Trsteno      1
1575 arboriculture      1
1576 arborikultura      1
1577 archaeological finds of Roman roads and buildings      1
1578 architectural elements      1
1579 anti - cancerous drug      1
1580 antioksidacijska aktivnost      1
1581 antioxidant capacity      1
1582 area with the vegetative cover      1
1583 annual current diameter increment      1
1584 annual presceibed yield      1
1585 arheološki nalazi rimskih cesta i građevina      1
1586 arhitektonski elementi      1
1587 Ariš      1
1588 aromatično i ljekovito bilje      1
1589 artificial neural networks      1
1590 artiodactyl      1
1591 as Seslerio sadlerianae-Ostryetum.      1
1592 early and late ecotypic forms      1
1593 Eastern Slavonia      1
1594 eban (crni hrast odležao u zemlji)      1
1595 Eco-labele      1
1596 Eco-labels      1
1597 ecological characteristic      1
1598 ecological conditions      1
1599 ecological conditions of the site      1
1600 ecological conditions.      1
1601 ecological factors      1
1602 ecological indicators      1
1603 ecological indicatory values      1
1604 ecological label (eco-label)      1
1605 ecological network      1
1606 ecological niche      1
1607 ecological production      1
1608 državna financijska potpora šumarstvu      1
1609 dubinsko snimanje      1
1610 duboka sadnja      1
1611 Dudov svilac (Bombix mori)      1
1612 due diligence      1
1613 dugotrajno      1
1614 duljina korijena      1
1615 duljina odgriženog dijela izbojka      1
1616 duljina tuljca      1
1617 drvna masa      1
1618 drvna prašina      1
1619 drvenaste biljke      1
1620 drvna zaliha.      1
1621 drvni elementi      1
1622 Drvni građevni elementi      1
1623 domovinski rat      1
1624 Donja Austrija      1
1625 donja voda      1
1626 donje i gornje sastojinsko stablo      1
1627 dormancy      1
1628 dormantnost      1
1629 dormice      1
1630 dostupnost i smjer kretanja savske poplavne vode      1
1631 double-entry volume tables      1
1632 dobni razred      1
1633 dobni razredi      1
1634 dodatno vrijeme      1
1635 dolomiti      1
1636 domaćin      1
1637 domaćini      1
1638 dnevna stopa prirasta lanadi      1
1639 DNK      1
1640 dob      1
1641 Drava River valley      1
1642 drhtavi šaš      1
1643 drift fauna      1
1644 dripping through      1
1645 drought      1
1646 drupe      1
1647 dovršna sječa      1
1648 doznaka u grupama      1
1649 dr. sc      1
1650 drainage system      1
1651 drvenaste svojte      1
1652 drvenaste vrste      1
1653 drveni materijal za paki ranje      1
1654 drveni materijal za pakiranje      1
1655 drveni ugljen      1
1656 drvna i lisna masa      1
1657 distribucija prsnih promjera i volumena      1
1658 distribucija stabala      1
1659 distribution of beneficial functions of forests      1
1660 distribution of diameter at breast height      1
1661 distribution of felling volume per breast heigh diamater.      1
1662 Distribution of forests      1
1663 distribution range      1
1664 diversity indices      1
1665 division of forests in the Republic of Croatia      1
1666 divlja jabuka      1
1667 divlja kruška      1
1668 djelovanje      1
1669 diskoloracija      1
1670 diskontinuiran areal      1
1671 dispersion      1
1672 disperzija      1
1673 dissipative structures      1
1674 direct and diffuse light      1
1675 discoloration      1
1676 discontinued areal      1
1677 diseases of game      1
1678 disjunct      1
1679 digitization      1
1680 dimension stock      1
1681 dimenzija zrelosti      1
1682 dimenzije češera      1
1683 dioecious      1
1684 dionička društva u šumarstvu      1
1685 dipl. ing. šumarstva      1
1686 Diptera      1
1687 digitalni katastarski plan      1
1688 digitalni model reljefa (DMR)      1
1689 digital terrain models (DTM)      1
1690 digitalizacija      1
1691 density of individuals      1
1692 density trend decrease      1
1693 departmental research      1
1694 departure angle      1
1695 dieback of pedunculate oak      1
1696 diferencijacija      1
1697 different seedling types      1
1698 digital cadastral map      1
1699 digital orthophoto (DOP)      1
1700 digital orthophotographies      1
1701 digital ortophoto      1
1702 diameter increment      1
1703 diameter growth      1
1704 diameter increment      1
1705 diameter structure      1
1706 diapause      1
1707 diclinous      1
1708 die besten Rehböcke Kroatiens und der Welt      1
1709 die Kiefer      1
1710 development and increment      1
1711 development of phytocoenosis      1
1712 development of research      1
1713 development stages      1
1714 Developmental stages of forest trees and herbaceous plants      1
1715 devitalisation      1
1716 devitalizacija      1
1717 diagnose      1
1718 čudni atraktor      1
1719 dabrova brana      1
1720 dabrovo jezero      1
1721 daily growth rate of fawns      1
1722 daljinomjer Vertex      1
1723 Dalmactia      1
1724 damage indicators      1
1725 damage of needles      1
1726 damage trees      1
1727 database      1
1728 databases      1
1729 daylilies      1
1730 DEA      1
1731 dead wood      1
1732 damages from the game      1
1733 damages on the young plants      1
1734 deer game      1
1735 debljinska struktura      1
1736 debljinski prirast.      1
1737 debljinski rast      1
1738 debljinski stupanj      1
1739 deciduous      1
1740 deciduous forests of poplar and willow      1
1741 decision support system      1
1742 depozicija      1
1743 desulphurization      1
1744 determinacija      1
1745 determination      1
1746 determining horizontal distances      1
1747 determining tree height      1
1748 developemnt and increment of stands      1
1749 dendrologija      1
1750 dendrology      1
1751 dendrološka inventarizacija      1
1752 dendroflora Hrvatske      1
1753 dendroflora vrta      1
1754 dendrograms      1
1755 defolijatori.      1
1756 degradacija      1
1757 degradacija ekosustava      1
1758 degradacija šuma      1
1759 degradation      1
1760 degraded karst      1
1761 degradirani krš      1
1762 dehydrated zone      1
1763 demografske karakteristike      1
1764 demo­graphic characteristics      1
1765 dendrochronological analysis      1
1766 dendroecology      1
1767 dendroekologija      1
1768 defoliators      1
1769 crni glog      1
1770 crni grab      1
1771 crni bor (Pinus nigra Arn.)      1
1772 crni bor (Pinus nigra ssp. dalmatica)      1
1773 crna topola (Populus nigra)      1
1774 crna joha (Alnus glutinisa Garnt)      1
1775 crna joha (Alnus glutinosa)      1
1776 Croatian Forests Ltd. b      1
1777 Croatian Military Border      1
1778 Croatian participation      1
1779 Croatian Podunavlje region      1
1780 Croatian Poplar Commission      1
1781 Croatian Standard HRN EN 1316-1:1999      1
1782 crown cover      1
1783 Croatia.      1
1784 crown diameter      1
1785 crown diameter of the sprout      1
1786 crown fire      1
1787 crown structure      1
1788 crown transparency      1
1789 crownfire      1
1790 crude oil contamination      1
1791 Crvanj Mt.      1
1792 Crvanj planina      1
1793 crveni hrast      1
1794 current cutting edges value associations      1
1795 current felling values      1
1796 curvature      1
1797 cutter      1
1798 cutting and processing      1
1799 cut-to-length      1
1800 cut-to-length harvesting method      1
1801 cycle      1
1802 cyclic aerial photographs      1
1803 cyclic aerial surveys      1
1804 cyclic records      1
1805 Czech      1
1806 Czech Republic      1
1807 časopis Šumarski list      1
1808 Čeh      1
1809 čempres      1
1810 Češka      1
1811 cultures      1
1812 Cryphonectria parasitica      1
1813 cull      1
1814 cultivars of yew      1
1815 cultivation method      1
1816 cultural landscape      1
1817 četverodimenzijski sustav      1
1818 čimbenici korekcije      1
1819 čimbenik horizontalnog zaobilaženja.      1
1820 čimbenik vertikalne korekcije terena      1
1821 čista regularna bukova sastojina      1
1822 čista sječa kulture vrba      1
1823 čistina      1
1824 čistoća debla      1
1825 čišćenje      1
1826 čišćenje mladih sastojina      1
1827 čišćenje prosjeka      1
1828 čivitnjača      1
1829 ecosystems      1
1830 ecotypes      1
1831 ecotypic variation      1
1832 ectomycorrhiza      1
1833 ectomycorrhizal fungi      1
1834 edafski uvjeti      1
1835 Eddy covariance method      1
1836 edible      1
1837 edible mushrooms      1
1838 educating personnel      1
1839 educational technology      1
1840 edukacija vatrogasaca      1
1841 edukativni panoi      1
1842 efektivni broj klonova      1
1843 effective clone number      1
1844 effects of thinning      1
1845 efficacy      1
1846 duration of development stages      1
1847 Drvni proizvodi finalne uporabe      1
1848 drvno-prerađivačka industrija      1
1849 drvo kao energent      1
1850 drvoprerađivačka industrija      1
1851 dry mass      1
1852 dvodomna      1
1853 dvopapkar      1
1854 dvoulazne tablice obujma      1
1855 dvoulazne volumne tablice      1
1856 Economic achievements      1
1857 economic activities in Croatia      1
1858 economic changes      1
1859 economic changes in forestry      1
1860 ekoznak      1
1861 eksperimentalni laboratorij      1
1862 eksperimentalni požari      1
1863 eksploatacijska polja      1
1864 ekstrakcija      1
1865 ektomikoriza      1
1866 ektomikorizne gljive      1
1867 elaborat održavanja šumskih cesta      1
1868 electric radiator      1
1869 electrical resistance of cambial zone      1
1870 elektrana      1
1871 električna energija      1
1872 električni otpor kambijalne zone      1
1873 električno grijalo      1
1874 elemental analyser      1
1875 elementarni anlitaor      1
1876 elementi ocjene trofeja      1
1877 elm      1
1878 embiotenija      1
1879 ekološka karakteristika      1
1880 ekološka mreža      1
1881 ekološka niša      1
1882 ekološka proizvodnja      1
1883 ekološka stabilnost      1
1884 ekološkai fitogeografska analiza      1
1885 ekološke i socijalne funkcije      1
1886 ekološke indikatorske vrijednosti      1
1887 ekološke orijentacije      1
1888 ekološke značajke      1
1889 ekološki činitelji      1
1890 ekološki indikatori      1
1891 ekološki uvjeti.      1
1892 ekološko-gospodarske značajke      1
1893 ekonomija      1
1894 ekonomika prirodnih resursa      1
1895 ekonomika svilarenja      1
1896 EUFORGEN Networks      1
1897 euglej      1
1898 eukaliptusove plantaže      1
1899 Entwicklung      1
1900 energijska tranzicija      1
1901 enzyme phenylalanine-ammonium liase      1
1902 epidop­tera      1
1903 epikutikularni vosak elektronska mikroskopija (SEM).      1
1904 epoksidna smola      1
1905 epoxy resin. Collection of works      1
1906 equalization functions.      1
1907 equilateral spiral      1
1908 equipment for training bird of prey.      1
1909 Erannis defoliaria      1
1910 Erico-Fagetum      1
1911 eroded terrain recoveri      1
1912 erodiranje tjemena      1
1913 erosion      1
1914 erozija      1
1915 erozija tla      1
1916 esencijalni elementi      1
1917 essential elements      1
1918 essential oils      1
1919 establishment rate      1
1920 estetski izgled šume      1
1921 estimated value of forests      1
1922 estimation      1
1923 estimation precision      1
1924 etat      1
1925 etat međuprihoda      1
1926 eterična ulja      1
1927 EU ETS scheme      1
1928 EU ETS shema      1
1929 EU FLEGTAction plan      1
1930 EU FLEGTAkcijski plan      1
1931 eucalyptus plantations      1
1932 economic importance      1
1933 economic orientation      1
1934 Economic policy      1
1935 economic silk production      1
1936 economics of forest resources      1
1937 economics of natural resources      1
1938 economy inspection      1
1939 Emisije SO2      1
1940 ekosustavi      1
1941 ekonomika šumskih resursa      1
1942 ekonomske promjene u šumarstvu      1
1943 endemic species      1
1944 endemna vrsta      1
1945 Endosperm in development      1
1946 enegrija klijavosti i klijavost      1
1947 energetika      1
1948 energetska korisnost      1
1949 energetska vrijednost      1
1950 entomofilna      1
1951 Entomopatogena gljiva      1
1952 entomophilic      1
1953 energy benefit      1
1954 energy production      1
1955 energy scenario      1
1956 Energy transition      1
1957 flammable material      1
1958 flight activity      1
1959 flight dynamics      1
1960 flood      1
1961 flood control      1
1962 floodplain forest      1
1963 floodplain forests      1
1964 flora content      1
1965 floral elements      1
1966 floristic composition      1
1967 floristička struktura      1
1968 fitosanitarne mjere      1
1969 fitosanitarni pregled      1
1970 fitosanitarni sustav      1
1971 fizička svojstva      1
1972 fizičko opterećenje      1
1973 fizika      1
1974 fizikalna i mehanička svojstva drva abonosa      1
1975 fizikalna i mehanička svojstva recentne hrastovine      1
1976 fizikalna svojstva      1
1977 fiziologija sjemena      1
1978 fiziološki parametri      1
1979 fitocenološka nomenklatura i klasifikacija      1
1980 fitocenološka snimka      1
1981 fitocenološke jedinice      1
1982 fitocenološke značajke      1
1983 fitocenoza      1
1984 fitogeografsko raščlanjenje      1
1985 fitohormones      1
1986 fitohormoni      1
1987 fitomasa      1
1988 Feulgen squash method      1
1989 Feulgen squash metoda      1
1990 Fibonaccijev niz      1
1991 fictional rotation      1
1992 field elm      1
1993 field plot      1
1994 fiksiranje dušika      1
1995 fiktivna ophodnja      1
1996 Final consumption wood products industries      1
1997 final cut      1
1998 Final use of wood products industry      1
1999 finalna prerada drva      1
2000 financial resources      1
2001 financijska politika      1
2002 fine forest fuel      1
2003 Finland      1
2004 fino šumsko gorivo      1
2005 Finska      1
2006 first and second order histograms      1
2007 first finding      1
2008 first record      1
2009 first records      1
2010 fishing      1
2011 fire.      1
2012 fire-climate regions      1
2013 fire-climate regions.      1
2014 fire-fighting plane ("kanader") and demon      1
2015 firemen education      1
2016 fire-risk      1
2017 fire behavior      1
2018 fire fighting equipment      1
2019 Fire history      1
2020 fire line      1
2021 fire lines      1
2022 fire lines with elements of roadways      1
2023 fire modeling systems      1
2024 FACE      1
2025 FACE facility      1
2026 facilitation      1
2027 factors to vertical terrain corrections      1
2028 Faculty of Forestry Zagreb      1
2029 evenaged stands      1
2030 evergreen      1
2031 evaluation of beneficial functions of forests and evaluation of forests.      1
2032 evaluation of natural resources      1
2033 excange value      1
2034 exchangeable development      1
2035 exhibit      1
2036 Exhibitions      1
2037 existing state      1
2038 experimental fires      1
2039 Experimental Laboratory      1
2040 experimental plot B bare ground      1
2041 exploitation      1
2042 exploitation fields      1
2043 Exports and Imports      1
2044 Europa      1
2045 Europe      1
2046 Europe Slovenia      1
2047 European ash (Fraxinus angustifolia Vahl.)      1
2048 European beaver (Castor fiber L.)      1
2049 Eurasian lynx      1
2050 Eurasion lynx      1
2051 European brown bear (Ursus arctos)      1
2052 European larch      1
2053 european yew - tree      1
2054 europska tisa      1
2055 Europski ariš      1
2056 europski ariš (Larix deeidua Mili)      1
2057 europski dabar (Castor fiber L.)      1
2058 europski smeđi medvjed (Ursus arctos)      1
2059 Eutric Rankers      1
2060 Eutrični ranker      1
2061 Faza - II      1
2062 Faza - III; Radne grupe (Networks)      1
2063 faza isključivanja stabala      1
2064 FBP sustav      1
2065 FBP System      1
2066 felled stemwood      1
2067 felling and processing      1
2068 felling and processing of wood assortments      1
2069 felling control      1
2070 felling cycle      1
2071 felling thinning volume      1
2072 female roe deer      1
2073 fenilalanin-amonijeve lijaze      1
2074 fenofaze      1
2075 fenotipska plastičnost.      1
2076 fenotipska stabilnost      1
2077 feromonski raspršivači      1
2078 fertility      1
2079 fenologija listanja      1
2080 false beech heartwood      1
2081 Fang      1
2082 FAO      1
2083 farmer cables      1
2084 farmer vitla      1
2085 Fast Furier method      1
2086 Fast Furier metoda      1
2087 Fagus silvatica      1
2088 faunalni drift      1
2089 Fairs      1
2090 faktori staništa      1
2091 falconer equipment      1
2092 falconry equipment      1
2093 falconry techniques      1
2094 hortikulturni elementi      1
2095 host      1
2096 hibridi      1
2097 Hibridna platana (Patanus x acerifolia)      1
2098 hidrologija      1
2099 history of forestry      1
2100 history of HŠD      1
2101 Hohenadel´s method      1
2102 Hohenadlova metoda      1
2103 hollow-horned animal      1
2104 Homeland war      1
2105 homogenizacija      1
2106 homogenization      1
2107 horn length      1
2108 Hornbeam hop      1
2109 Hornbeam oriental      1
2110 horns      1
2111 Histiostoma ulmi      1
2112 Histiostomatidae      1
2113 histogrami prvoga i drugoga reda      1
2114 historical development      1
2115 historical outbreaks      1
2116 historical presentation      1
2117 hidromeliorativni zahvati      1
2118 hidropedološke karakteristike      1
2119 hidrotehničke mjere      1
2120 high forest      1
2121 hilly area      1
2122 hind body weight      1
2123 hiperforezija      1
2124 height and height increment      1
2125 height and root collar diameter      1
2126 height and volume growth      1
2127 health and safety      1
2128 health status      1
2129 health status category of stand      1
2130 health tourism      1
2131 heat treatment (HT)      1
2132 hard ticks      1
2133 hardwood      1
2134 hardwood-broadleaf species      1
2135 harvesteri i procesori      1
2136 Hauling and transportation of timber      1
2137 hazardous waste      1
2138 height of sprout      1
2139 Helleboro nigri-Piceetum      1
2140 herbaceous plants      1
2141 herbaceous species of the forest edge      1
2142 herbicid      1
2143 herbicide      1
2144 herbicides      1
2145 herbicidi      1
2146 Hercegovina      1
2147 hereditary basis      1
2148 heredity      1
2149 heretability      1
2150 heritability      1
2151 Herzegovina      1
2152 hrastova oblovina      1
2153 hrastova pepelnica      1
2154 hrastove šume      1
2155 hrastovi županije bjelovarske      1
2156 hrastovina      1
2157 hrast lužnjak (Quercus robur) živi pijesci      1
2158 Hrvatska – Dalmacija      1
2159 hrvatska flora      1
2160 Hrvatska vojna granica      1
2161 Hrvatske norme proizvoda iskorištavanja šuma 1995      1
2162 Hrvatske šume d.o.o      1
2163 Hrvatske šume d.o.o. Zagreb      1
2164 Hrvatski udio      1
2165 Hrvatsko Podunavlje      1
2166 Hrvatsko povjerenstvo za topolu      1
2167 hrast crnike      1
2168 hrast crnika      1
2169 hrana      1
2170 hranljiva      1
2171 horse chestnut protection      1
2172 horticultural elements      1
2173 hrast medunac (Quercus pubescens)      1
2174 hrast oštrika      1
2175 hrast sladun      1
2176 hrast kitnjak (Quercus petraea L)      1
2177 hrast kitnjak (Quercus petraea Liebl.)      1
2178 hrast lužnjak (Quercus robur L)      1
2179 hvatanje      1
2180 hvatanje dabra      1
2181 hybrids      1
2182 Hunting and fishing      1
2183 hunting area      1
2184 hunting associations      1
2185 hunting club rules      1
2186 hydrology      1
2187 hydro-melioration treatments      1
2188 hydro-technical interventions      1
2189 hydro-technical measures      1
2190 hyperparasitoid      1
2191 hyperphoresy      1
2192 hunting ground      1
2193 hunting ground biological casualties      1
2194 hunting grounds      1
2195 hunting illustration      1
2196 Hunting Management      1
2197 hunting society      1
2198 hunting-demographic intensity      1
2199 hunting-geographic intensity      1
2200 human protection      1
2201 human resources in forestry      1
2202 humizacija      1
2203 hunt      1
2204 insecticide      1
2205 insecticides      1
2206 insekticid      1
2207 insekticidi      1
2208 integral management with ecosystems in space      1
2209 integralno gospodarenje ekosustavima u prostoru      1
2210 integrated forest protection      1
2211 integrated timber protection      1
2212 integrirana zaštita oblovine      1
2213 integrirana zaštita šuma      1
2214 intelektual no vlasništvo      1
2215 intellectual ownership      1
2216 intensity and forms of dieback pedunculate oak      1
2217 intensity of infection      1
2218 insect growth regulators      1
2219 infrared digital orthophoto(DOP)      1
2220 input-output analiza      1
2221 input-output analyses      1
2222 informacijski sustav      1
2223 Information Means and State of Croatian Forests.      1
2224 information system      1
2225 information system model      1
2226 informiranost      1
2227 infestation intensity      1
2228 indicators of productivity      1
2229 indices about forests      1
2230 Industrial Round Timber in the Rough      1
2231 industrija      1
2232 industrija celuloze i papira      1
2233 industrije bazirane na sektoru šumarstva      1
2234 Industrijsko oblo neobrađeno drvo      1
2235 inercepcija      1
2236 inferencijalna statistika      1
2237 inferior and superior model trees      1
2238 impact      1
2239 impacts of silvicultural measures      1
2240 implementation of H1 and H2      1
2241 improvement by selfing      1
2242 improving management practices      1
2243 in situ and ex situ methods      1
2244 in situ i ex situ metode      1
2245 ilegalni odstrel      1
2246 ilirske vrste      1
2247 illegal felling      1
2248 illegal killing      1
2249 Illegal timber trade      1
2250 ilovača      1
2251 incomplete development      1
2252 increase in growth      1
2253 imidaclopride      1
2254 imidakloprid      1
2255 identifikacija.      1
2256 iglice      1
2257 IGRs      1
2258 Increment and cut      1
2259 increment and quality      1
2260 increment percentage      1
2261 indeks lisne povr šine      1
2262 indeks zaraze      1
2263 indeksi diverziteta      1
2264 indeksi točnosti      1
2265 indeksne vrijednosti bukovih stabala      1
2266 index of infestation      1
2267 index values of common beech trees      1
2268 ITS2 regije      1
2269 ITS2 region      1
2270 Istočna Slavonija      1
2271 Istra (Hrvatska)      1
2272 istraživanja      1
2273 istraživanje tržišta      1
2274 Istria      1
2275 iskorištenje drvnog obujma stabala      1
2276 island Mljet      1
2277 islands      1
2278 ISO 11277      1
2279 isoenzyme      1
2280 isoenzymes      1
2281 ispuštanje      1
2282 ispuštanje dabra      1
2283 izvješćivanje      1
2284 izmjera šumskog drveća      1
2285 izoenzymes      1
2286 izrada i privlačenje drva      1
2287 izravno i difuzno svjetlo      1
2288 Izvanredna stanja      1
2289 izmjene i dopune formule ClC-a      1
2290 izlučenje      1
2291 izbojci      1
2292 izgorena površina      1
2293 izložak (eksponat)      1
2294 Izložbe-sajmovi      1
2295 Iskorištavanje šuma kao uzgojna njega sastojina      1
2296 invazivne drvenaste vrste      1
2297 iptera      1
2298 iskoristavački pokazatelj      1
2299 iskorišćivanje šuma      1
2300 investments      1
2301 injuries at work      1
2302 IPGRI      1
2303 invazivni štetnik      1
2304 inventarisation of woody plants      1
2305 inventarizacija dendroflore      1
2306 inventarizacija drveća i grmlja      1
2307 inventura      1
2308 interpopulation and intrapopulation variability      1
2309 intesivelly thinning      1
2310 intra- and interpopulation variability      1
2311 Intraclonal and interclonal variability      1
2312 intraclonal variability      1
2313 intrapopulation and interpopulation variability      1
2314 invasive trees      1
2315 introgresija      1
2316 invasive pest      1
2317 intensive      1
2318 intenzitet fotosinteze      1
2319 intenzitet i oblici sušenja hrasta lužnjaka      1
2320 intenzitet prorede      1
2321 inter- and intrapopulation variability.      1
2322 interakcija genotip × okolina      1
2323 interception      1
2324 interest associations      1
2325 interlaboratory testing      1
2326 international standards      1
2327 gubar (Lymantria dispar L.)      1
2328 gubici      1
2329 gubici divljači      1
2330 gubici tla      1
2331 gubitak mase      1
2332 Guide curve method      1
2333 gusjenica      1
2334 growth equation      1
2335 growth forces      1
2336 growth forces and suppressed forces      1
2337 growth of mean stand diameter      1
2338 growth of tree breast diameter and crown diameter      1
2339 grupno odlučivanje      1
2340 Habitat. Posavina      1
2341 habitats of yew in mountain Papuk situated in Nature park Papuk      1
2342 halbsib-progeny tests.      1
2343 half-sib potomstvo      1
2344 half-sib progenies      1
2345 Haljevo forest      1
2346 gypsy moth (Lymantria dispar L.)      1
2347 habitat factors      1
2348 group decision making      1
2349 group-selection cutting      1
2350 gustoća u standardno suhom stanju      1
2351 Gymnosperms      1
2352 grasses      1
2353 grazing      1
2354 Grčka      1
2355 Greece      1
2356 greenhouse gases      1
2357 Greenwich      1
2358 grey alder (Alnus incana)      1
2359 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">Grey partridges Perdix perdix L.      1
2360 grinders      1
2361 grivasta ovca      1
2362 grivasti skakač      1
2363 grm      1
2364 granulometrijski sastav tla      1
2365 grass      1
2366 gljivični patogen      1
2367 gnojidba      1
2368 Gross domestic product      1
2369 ground and flood water      1
2370 ground and surface water monitoring      1
2371 ground water      1
2372 gospodarski značaj – učinci      1
2373 gospodarski značaj oštećenih stabala      1
2374 gospodarsko usmjerenje      1
2375 gospodarstvo      1
2376 GPS and GIS      1
2377 GPS i GIS      1
2378 grad Zagreb      1
2379 gradation      1
2380 Gradiaton      1
2381 granatiranje      1
2382 granica zone totalnog sušenja      1
2383 graničice      1
2384 granična linija      1
2385 gorsko područje      1
2386 gorsko reljefno područje      1
2387 Gorsko-kotlinska Hrvatska      1
2388 gospodarene bukve šume      1
2389 godišnji sječivi prihod      1
2390 golosjemenjače      1
2391 gora i planina      1
2392 gorivi materijal      1
2393 gorivost      1
2394 Gorska Hrvatska      1
2395 GFIS      1
2396 galls      1
2397 gospodarenje šumama      1
2398 gospodarenje šumama i lovištima      1
2399 gospodarska depresija      1
2400 gospodarska inspekcija      1
2401 gospodarska jedinica      1
2402 gospodarska jedinica "Bastajske šume-Krivaja-Klisa      1
2403 gospodarska politika      1
2404 Gospodarska postignuća      1
2405 gospodarska vrijednost šume      1
2406 gospodarske djelatnosti RH      1
2407 gospodarski razredi      1
2408 genetic diversity and diff erentiation      1
2409 genetic gain      1
2410 genetic origin      1
2411 genetic parameters      1
2412 genetic polymorphism      1
2413 genetic structure      1
2414 genetic test      1
2415 genetic variability      1
2416 genetic variation      1
2417 genetički test polusrodnika      1
2418 genetska analiza      1
2419 genetska diferencijacija      1
2420 genetska dobit      1
2421 GIS (Geografski informacijski sustav)      1
2422 GIS (Geographic Information System)      1
2423 glavna sastojina      1
2424 glavne vrste drveća      1
2425 Global change      1
2426 global climate changes      1
2427 globalizacija      1
2428 globalizacija u Hrvatskoj      1
2429 globalization      1
2430 globalization in Croatia      1
2431 globalna promjena      1
2432 globalne klimatske promjene      1
2433 glodavci      1
2434 Gehörn      1
2435 gene diversity      1
2436 gene pool      1
2437 General Directorate of Forestry      1
2438 generalized model      1
2439 genetic analysis      1
2440 genetic differentiation      1
2441 Game enclosure      1
2442 game loss      1
2443 games      1
2444 gap      1
2445 garden in the cloister      1
2446 Fuel modeling      1
2447 forvarder      1
2448 forwarder      1
2449 genetska raznolikost i diferencijacija      1
2450 genetska raznolikost.      1
2451 genetska struktura      1
2452 genetska varijabilnost      1
2453 genetski diverzitet      1
2454 genetski parametri      1
2455 genetski polimorfizam      1
2456 genetsko porijeklo      1
2457 genofond      1
2458 genotype × environment interaction      1
2459 geocoding      1
2460 geografske i reljefne značajke      1
2461 geografski informacijski sustav      1
2462 geografsko porijeklo      1
2463 geographic information system      1
2464 Geographic Information System.      1
2465 geographic origin      1
2466 Geographical and relief characteristics      1
2467 geographical features      1
2468 geokodiranje      1
2469 geomorfologija      1
2470 geomorphology      1
2471 geosintetici      1
2472 geostatistics      1
2473 geostatistika      1
2474 germinability      1
2475 germinated seed      1
2476 forest manage­ment      1
2477 forest privatization      1
2478 forest protection.      1
2479 Forest rails      1
2480 forest regeneration      1
2481 forest reproductive material      1
2482 forest resource      1
2483 forest laws      1
2484 forest Macelj      1
2485 forest machines      1
2486 forest management resystematization      1
2487 forest of high silvicultural form      1
2488 forest operations      1
2489 forest owners’ cooperation      1
2490 forest history      1
2491 forest interest rate      1
2492 forest interest rate (forest annuity)      1
2493 forest gaps      1
2494 Forest genetic resources      1
2495 Forest Genetic Resources Programme      1
2496 Forest Genetics resaurces      1
2497 Forest Fire Prevention      1
2498 forest fire prevention roads      1
2499 forest fire protection      1
2500 forest damage      1
2501 forest damage.      1
2502 forest development strategy      1
2503 forest dieback      1
2504 F-O and »K-k« »Manage-project«      1
2505 F-O i »K-k«      1
2506 foliar threatment      1
2507 folijarna aplikacija      1
2508 food      1
2509 forces of resistance to growth      1
2510 Forcing      1
2511 Foreign timber trade      1
2512 Forest Administration "Viševica"  Rijeka      1
2513 Forest Administration Bjelovar.      1
2514 Forest Administration Delnice      1
2515 Forest Administration Požega      1
2516 forest and water ecosystems      1
2517 forest and wildlife management      1
2518 forest area      1
2519 forest association      1
2520 forest assortments      1
2521 forest biomass      1
2522 forest certification      1
2523 forest ecosystem      1
2524 forest ecosystems      1
2525 forest edges      1
2526 Forest education      1
2527 forest enterprise      1
2528 forest estate      1
2529 Forest exploitation      1
2530 forest fee      1
2531 forest community of beech and fir      1
2532 forest contractors      1
2533 Forest cover      1
2534 Flowering Ash      1
2535 flowing down trunk      1
2536 flushing      1
2537 forestry company      1
2538 forestry contractors      1
2539 forestry development      1
2540 forestry disciplines      1
2541 forestry legislative      1
2542 Forestry Museum in Krasno      1
2543 forestry occupation      1
2544 forests measuring      1
2545 forests stand      1
2546 formation of forest associations      1
2547 forming pioneer stands      1
2548 formiranje pionirskih sastojina      1
2549 formiranje šumskih zajednica      1
2550 Forsterferuf      1
2551 forest value assessment      1
2552 Forestry and forest policy      1
2553 forest woody assortments      1
2554 forest work      1
2555 forest Žutica      1
2556 forest-based industries      1
2557 Forested Areas      1
2558 forest timber product      1
2559 forest tracks      1
2560 forest transport systems      1
2561 forest trees      1
2562 forest user´s unit      1
2563 forest soil stabilization      1
2564 forest soils      1
2565 forest seedlings      1
2566 forest seeds      1
2567 funkcije tražnje      1
2568 funkcije upravljanja: planiranje      1
2569 funkcije za izjednačenje      1
2570 funkcionalne skupine mikroorganizama u tlu      1
2571 furniture manufacturing      1
2572 g.j. "Česma"      1
2573 G.J. "Žutica"      1
2574 fuel wood.      1
2575 functions for determination      1
2576 fungal entomopathogen      1
2577 fungal pathogen      1
2578 fungal spores      1
2579 fungicid      1
2580 fungicide      1
2581 fungicides      1
2582 fungicidi      1
2583 Freilassung      1
2584 frost-crack      1
2585 fruit      1
2586 fruit morphology      1
2587 Fruit set      1
2588 fruits      1
2589 forestry policy      1
2590 Forestry school Karlovac      1
2591 forestry work      1
2592 fotosintetičke osobine lista      1
2593 fotosintetski pigmenti      1
2594 kvaliteta žira      1
2595 kvaliteta života      1
2596 kvantitativna obilježja      1
2597 kvantitativna svojstva      1
2598 kvantitativno i vrijednosno iskorištenje      1
2599 kvarter      1
2600 laboratorijski uzgoj      1
2601 laboratory rearing      1
2602 land mines      1
2603 landed municipality      1
2604 landfill gas      1
2605 landscape artist      1
2606 landscape diversity      1
2607 landscape.      1
2608 lapor      1
2609 large wood of Italian oak      1
2610 Laserpitio krapfii-Piceetumass. nova      1
2611 kraška polja      1
2612 kratke ophodnje.      1
2613 kratkorični i dugori­čni granični troškovi (KGT i DGT)      1
2614 kras      1
2615 kora      1
2616 korelacija      1
2617 kriteriji za investiranje      1
2618 krivulje indeksa staništa      1
2619 krize      1
2620 kronika      1
2621 krpelj      1
2622 kreda      1
2623 krški fenomeni      1
2624 krupno drvo      1
2625 kulturni pejzaž      1
2626 kulturno povijesna baština      1
2627 Kunstinseln      1
2628 kva liteta sjemena      1
2629 kvalitativno iskorištenje      1
2630 kvalitet      1
2631 kultivari tise      1
2632 kružne primjerne plohe      1
2633 kserofitna      1
2634 laurel      1
2635 Law      1
2636 lawn      1
2637 layout of the islet      1
2638 layout proposal      1
2639 leachate      1
2640 leaf area index      1
2641 leaf litter      1
2642 kvaliteta mladog naraštaja hrasta lužnjaka.      1
2643 kultura crnog bora      1
2644 leaf photosynthetic traits      1
2645 leaf unfolding      1
2646 leafminers      1
2647 legislation      1
2648 legislative      1
2649 life forms      1
2650 lifelong learning      1
2651 level of knowledge.      1
2652 library      1
2653 Liburnian karst      1
2654 Liburnijski krš      1
2655 lovno gospodarenje      1
2656 lovno područje      1
2657 lovno stablo      1
2658 lovno stablo s feromonskim pripravkom      1
2659 lovno-demografski intenzitet      1
2660 lovno-geografski intenzitet      1
2661 lovor      1
2662 Lovran marron      1
2663 lovranski marun      1
2664 losses      1
2665 lov      1
2666 lovac      1
2667 lovačka ilustracija      1
2668 lovačka udruga kotara senjskog      1
2669 lovačke izložbe      1
2670 lovačke udruge      1
2671 Lovački dio izložbe      1
2672 lovci      1
2673 local community      1
2674 Local population      1
2675 log value yield.      1
2676 log volume yield      1
2677 lowland forests of pedunculate oak      1
2678 lowland region      1
2679 low-lying areas      1
2680 lubanja      1
2681 Lumber operations      1
2682 lumber value yield      1
2683 Lovstvo i ribarstvo      1
2684 low quality and small-sized diameter logs      1
2685 low tree      1
2686 Lower Austria      1
2687 lower tusks      1
2688 lowland      1
2689 lisni mineri      1
2690 listanje      1
2691 Lisičine      1
2692 length of assortment      1
2693 length of the nibbled part of a shoot      1
2694 linear correlation      1
2695 linear trend      1
2696 linearna korelacija.      1
2697 linearni trend      1
2698 lines below electro-energetic facilities      1
2699 Liocourt´s distribution      1
2700 logging as sylvicultural care of stands      1
2701 Logging operations      1
2702 logging residue      1
2703 logging strategy      1
2704 logistic regression      1
2705 logistička regresija      1
2706 lokalna zajednica      1
2707 Lokalne populacije      1
2708 London planetree (Patanus x acerifolia)      1
2709 Longe-range      1
2710 longitudinal clearance radius      1
2711 long-term mean values of seasonal severity rating      1
2712 listopadna      1
2713 lisymeters      1
2714 lišće obične bukve      1
2715 lišće perasto      1
2716 litače      1
2717 litter      1
2718 litter mass loss      1
2719 livelihoods      1
2720 kategorija zdravstvenoga stanja sastojine      1
2721 kavkaska jela      1
2722 keficijent unutarnjeg rasta      1
2723 kemijska analiza ksilemovog soka      1
2724 kemijski sastav sjemena      1
2725 kemijski sastav tla      1
2726 kemizam biljnog materijala.      1
2727 kermes berry      1
2728 Kermes oak      1
2729 kestenov moljac miner      1
2730 kestenova osa šiškarica      1
2731 kitnjak      1
2732 klasična otvorenost      1
2733 klaster analiza      1
2734 klasterska analiza      1
2735 klet      1
2736 klijanci      1
2737 klijanje      1
2738 Kalnik forest      1
2739 kamenolom Očura II      1
2740 kamenjarka.      1
2741 kanader i demon      1
2742 Kanadski sustav ocjene opasnosti od šumskog požara (CFFDRS)      1
2743 Kappa statistika      1
2744 karakteristike mikrolokaliteta.      1
2745 karantenski štetnik      1
2746 karbonatnenaslage      1
2747 kariotip      1
2748 Juglans nigra      1
2749 jugoistočna Europa      1
2750 juniper      1
2751 jura      1
2752 juvenilno drvo      1
2753 Južna Afrika      1
2754 kadmij      1
2755 kadrovi u šu­marstvu      1
2756 kakvoća      1
2757 kakvoća drvnih sortimenata      1
2758 kakvoća stabala      1
2759 javni šumarski instituti      1
2760 javno mišljenje      1
2761 javno podsticanje šumarstva      1
2762 jedinstvena metoda      1
2763 jedinstveni model      1
2764 jednadžbe rasta      1
2765 jednakokutna spirala      1
2766 izvođenje šumskih radova      1
2767 Izvoz i Uvoz      1
2768 jablan      1
2769 Jadran      1
2770 jadranski otoci      1
2771 jadransko područje      1
2772 Jagdausstellungen      1
2773 jajnici      1
2774 jaka oštećenost krošanja depozicija olova      1
2775 jednodobne regularne sastojine      1
2776 jednodobne sastojine      1
2777 jednodobno gospodarenje      1
2778 jednogodišnje sadnice      1
2779 jednospolna      1
2780 jarebica kamenjarka – grivna      1
2781 Jarebica kamenjarka grivna      1
2782 jasen      1
2783 jasen (Fraxinus ExcelsiorL.)      1
2784 jelen obični (Cervus elaphus)      1
2785 jelovina (Abies alba Mill)      1
2786 jelovina (Abies alba Mill.)      1
2787 jestiva      1
2788 jestive gljive      1
2789 jela obična      1
2790 jela.      1
2791 Axis%20axis) STYLE="text-decoration:none">jelen aksis (Axis axis)      1
2792 jelen aksis (Axis axis Erx.)      1
2793 jelen fratar      1
2794 Jelen lopatar      1
2795 korjenov sustav      1
2796 korološke i fitocenološke značajke      1
2797 korov      1
2798 korovi      1
2799 korovska vegetacija      1
2800 košćela      1
2801 koštunica      1
2802 krajobraz.      1
2803 krajobrazna raznolikost      1
2804 kramp      1
2805 kraniometrija      1
2806 Krapinsko-zagorska Count      1
2807 Krapinsko-zagorska County      1
2808 konkretna distribucija prsnih promjera      1
2809 konkretna i teoretska distribucija stabala      1
2810 konsenzus      1
2811 kontejner      1
2812 kontejnerski uzgoj      1
2813 kontinentalna Hrvatska      1
2814 kontrola      1
2815 kontrolne pokusne plohe      1
2816 konverzija panjača      1
2817 konzervacija      1
2818 konzervacija vlage      1
2819 konzervacija vlage u tlu      1
2820 komuniciranje      1
2821 komunikacijske aktivnosti      1
2822 koncentracija i sadržaj hraniva      1
2823 komparacija stanja za 2009.      1
2824 komparativna analiza      1
2825 komparativna metoda istraživanja      1
2826 kompleksni sustavi      1
2827 kompleksnost      1
2828 kompromis      1
2829 koluvij      1
2830 klonovi stablastih vrba      1
2831 Kodeks fitocenološke nomenklature      1
2832 koeficijent asimetrije i koeficijent spljoštenosti.      1
2833 koeficijent iskorištenosti lovno-demografskog potencijala      1
2834 klonovi topole      1
2835 klonska sjemenska plantaža      1
2836 klonske sjemenske plantaže      1
2837 klonski arhivi      1
2838 klonski testovi crnih topola      1
2839 klonski uz.orci      1
2840 klonsko šumarstvo      1
2841 klimatski čimbenici      1
2842 klimatski ekscesi      1
2843 klimatski model      1
2844 klimatski scenariji      1
2845 klizna sredina      1
2846 klon      1
2847 klon topole I-214      1
2848 klonovi      1
2849 Journal of Forestry      1
2850 journal Šumarski list (Forestry Journal)      1
2851 joint- stock company in forestry      1
2852 klima-požarna područja      1
2853 klima-požarna područja.      1
2854 klimatska promjena      1
2855 klimatske karakteristike      1
2856 karst phenomena      1
2857 karta šumskih zajednica      1
2858 karte      1
2859 kartiranje šumskog drveća      1
2860 Karyotypes      1
2861 kaštelansko područje      1
2862 katastar      1
2863 Nadzorni odbor      1
2864 naftna kontaminacija      1
2865 nagib      1
2866 nagib terena      1
2867 Na-heksametafosfat      1
2868 Na-hexametaphosphate      1
2869 najbolji srnjaci Hrvatske i svijeta      1
2870 naknada      1
2871 naknada za općekorisne funkcije      1
2872 nalazišta na Papuku unutar parka prirode Papuk      1
2873 nalazište u Zagrebu      1
2874 namnožio      1
2875 nanoindentacija      1
2876 nanoindentation      1
2877 nanotechnology      1
2878 nanotehnologija      1
2879 Na-pirofosfat      1
2880 naplodni sijek      1
2881 Na-pyrophosphate      1
2882 narodna imena životinja.      1
2883 narrow leaved ash (F. angustifolia Vahl)      1
2884 narrowleafed ash      1
2885 nabonos      1
2886 Nacionalni park      1
2887 Nacionalni park “Fruška gora”      1
2888 Nacionalni park Kornati      1
2889 Nacionalni park Plitvička jezera      1
2890 nacionalni parkovi      1
2891 način uzgoja      1
2892 nad zor stanja sastojina.      1
2893 nadmorska visina      1
2894 multivariate analysis      1
2895 multivariate methods      1
2896 multivariatne meto­de      1
2897 multivarijatna analiza      1
2898 muncipality      1
2899 munika      1
2900 munika (Pinus heldreichii Christ)      1
2901 munika u Hercegovini      1
2902 morphology      1
2903 morphometric ash leaf analysis      1
2904 morphometric leaf analysis      1
2905 morphometric traits      1
2906 morphometric variability      1
2907 morphometrics of antlers      1
2908 morphometry      1
2909 motor-manual      1
2910 motorna pila      1
2911 motorne pile      1
2912 motorni čistač      1
2913 Mottled Umber Moth      1
2914 moufflon (Ovis ammon L.)      1
2915 moufflon (Ovis ammon musimon Pal.) axis deer (Axis axis Erx.)      1
2916 mountain tourisms      1
2917 mountainous areas      1
2918 Mountainous Croatia      1
2919 Mountainous Region of Croatia      1
2920 mountainous relief area      1
2921 Moving average      1
2922 mr. sc.      1
2923 mreža      1
2924 mrtvo drvo      1
2925 muflon (Ovis ammon L.)      1
2926 muflon (Ovis ammon musimon Pal.)      1
2927 mulberry (Morus alba)      1
2928 mulching flail mower      1
2929 multiclonal cultures      1
2930 Multi-criteria decision analysis      1
2931 multi-criteria decision making      1
2932 multi-dimensional scaling      1
2933 multidimenzionalno skaliranje      1
2934 multidisciplinaran pristup      1
2935 multiklonske kulture      1
2936 Multiple criteria decision making      1
2937 multiple regression analyses      1
2938 monografija “Divokoza”      1
2939 monograph “Chamois”      1
2940 Monolit      1
2941 monthly severity ratings      1
2942 Montpellier      1
2943 morflogija klijanca      1
2944 morfologija      1
2945 model normally      1
2946 model of departmental research      1
2947 model of middle-aged forest      1
2948 model oplemenjivanja      1
2949 model pretvorbe monokultura u šume bliske prirodnim      1
2950 model resornoga istraživanja      1
2951 model sustava informacija      1
2952 morfometrija      1
2953 morfometrija rogovlja      1
2954 morfometrijska analiza lista      1
2955 morfometrijska analiza lista jasena      1
2956 morfometrijska varijabilnost      1
2957 morphological analysis      1
2958 morphological features of seedlings      1
2959 modeli procjene volumena      1
2960 modeli rasta      1
2961 modeling      1
2962 morfologija ploda      1
2963 morfologija sjemena      1
2964 morfologija tla      1
2965 morfološka obi lježja      1
2966 morfološka raščlamba      1
2967 morfološka svojstva sadnica      1
2968 mjereni postupak      1
2969 mjerila      1
2970 mjesečna ocjena žestina      1
2971 mjesto lanjenja      1
2972 mješovita kultura      1
2973 mješovite i čiste sastojine      1
2974 mlada sastojina      1
2975 mišoliki glodavci      1
2976 mitochondrial control region      1
2977 mitohondrijska DNK (mtDNK)      1
2978 mitotske i subkromatidne aberacije      1
2979 mixed and pure stands of beech      1
2980 mixed plantations      1
2981 mobile cable crane      1
2982 močenje plodova      1
2983 Modeliranje goriva      1
2984 modelling      1
2985 modelna srednjodobna sastojina      1
2986 modelni normalitet      1
2987 modification      1
2988 modificirana Brinkova funkcija      1
2989 modificirana skala      1
2990 modified Brink’s function      1
2991 modified scale      1
2992 modifikacije      1
2993 moesian beech      1
2994 mogućnost razlikovanja      1
2995 moisture content      1
2996 molecular diagnostic      1
2997 molecular-biological methods      1
2998 molekularna dijagnostika      1
2999 molekularno-biološke metode      1
3000 monetary value of wood assortments      1
3001 mala i srednja poduzeća      1
3002 Mala Kapela      1
3003 malati      1
3004 mali alati      1
3005 Malus Mill.      1
3006 mammal      1
3007 man activities      1
3008 managed beech forests      1
3009 makija      1
3010 makija planike      1
3011 maklen      1
3012 makrogljive      1
3013 makroklima      1
3014 makroklimatska prilagodba      1
3015 makroskopske karakteristike      1
3016 machine felling      1
3017 machine felling and processing      1
3018 machine´s own resistance power      1
3019 macroclimatic adaptedness      1
3020 macrofungi      1
3021 macroscopic characteristics      1
3022 magistarski rad      1
3023 magnezij      1
3024 Magnolia L.      1
3025 Mahaleb cherry tree      1
3026 maintenance of forest roads      1
3027 Lyme borreliosis      1
3028 Lymnatria monacha      1
3029 STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      1
3030 lužnjak      1
3031 lopatar      1
3032 mass concentration      1
3033 master´s thesis      1
3034 mastic      1
3035 mastic tree      1
3036 mastika      1
3037 matematički modeli      1
3038 matični fond      1
3039 matičnjak plemki      1
3040 matrice prijelaznih vjerojatnosti      1
3041 mature stands      1
3042 maturity dimension      1
3043 Mean breast diameter      1
3044 mean extraction distance      1
3045 mean skidding distance      1
3046 measuring elements      1
3047 measuring procedure      1
3048 mechanical felling      1
3049 mechanical properties of wood      1
3050 mechanized of silvicultural works      1
3051 Mediteran      1
3052 mediteranska vegetacija      1
3053 mediteranske šume      1
3054 mediteransko krško područje      1
3055 market relations      1
3056 market research.      1
3057 Marketing of forest and forest industries products and services      1
3058 marketing šumskih i drvnih proizvoda i usluga      1
3059 marking      1
3060 masa košuta      1
3061 masena koncentracija      1
3062 management planning      1
3063 management plans      1
3064 management style      1
3065 management unit "Česma"      1
3066 map of forest communities      1
3067 maps      1
3068 maquis of strawberry tree      1
3069 me­teorološki indeks požara      1
3070 Meteorološki indeks šumskog požara (FWI)      1
3071 method of thinning of regular forest      1
3072 methods      1
3073 metoda najbližih susjeda      1
3074 metoda pokusnih ploha      1
3075 metoda prorede      1
3076 metoda sjemenomjera      1
3077 metoda sjetve      1
3078 metoda tetive      1
3079 Metoda vrtložne kovarijance      1
3080 metode      1
3081 metode vrednovanja      1
3082 mezijska bukva      1
3083 mezofilne kestenove šume      1
3084 micoses of needles      1
3085 microbiological characteristics of the soils      1
3086 međulaboratorijske usporedbe      1
3087 Međunarodne konvencije      1
3088 međunarodne norme      1
3089 Međunarodni lovački savjet (CIC)      1
3090 međupopulacijska i unutarpopulacijska varijabilnost.      1
3091 mehanička svojstava drva      1
3092 mehanička svojstva      1
3093 mehanička svojstva drva      1
3094 mehaničke ozljede i dopunske greške zbog ratnih djelovanja      1
3095 mehanizirana bušilica      1
3096 mehaniziranje uzgojnih radova      1
3097 melioracija      1
3098 melioracija krša      1
3099 melioracijski učinci      1
3100 menadžment      1
3101 menagement klas      1
3102 meningoencefalitis i Lyme borelioza      1
3103 meningoencephalitis      1
3104 merkan-lilizam      1
3105 mesophilous chestnut forests      1
3106 mid- and long-term planning      1
3107 middle breast diameter      1
3108 middle volume of trees      1
3109 middle-aged stand      1
3110 mikocenoza      1
3111 mikoze      1
3112 mikoze iglica      1
3113 mikrobiološke značajke tala      1
3114 mikroelementi      1
3115 mediterranean vegetation      1
3116 medljikovac      1
3117 medunac      1
3118 Medvednica      1
3119 Medvednica Mount      1
3120 M.Sc.      1
3121 Macedonian oak      1
3122 lysimeters      1
3123 mikroreljef      1
3124 meteorological factors      1
3125 meteorološki čimbenici      1
3126 microorganism functional groups in the soil      1
3127 microrelief      1
3128 micro-relief      1
3129 microsatelite      1
3130 microsatelites SSR      1
3131 microsatellite markers      1
3132 mikrosatelitni biljezi      1
3133 mikrosatelitni biljezi SSR      1
3134 mineral raw materials      1
3135 mineralne sirovine      1
3136 miniranost      1
3137 radijalni prirast      1
3138 radijalni prirasti      1
3139 radionuklidi      1
3140 radna okolina      1
3141 radne tehnike      1
3142 rainfall      1
3143 rak ariša      1
3144 rak kestenove kore      1
3145 rak kore javora      1
3146 ramet variation      1
3147 rameta      1
3148 ramp (break-over) angle      1
3149 rana i kasna ekotipska forma      1
3150 range      1
3151 rannis defoliaria      1
3152 rasadničarstvo      1
3153 rare species population’s conservation      1
3154 rarity in Požega mountains      1
3155 raseljavanje domicilnog stanovništva      1
3156 rasplodni fond srna      1
3157 raspon      1
3158 raspon promjera      1
3159 rasprostranjenost šuma      1
3160 rast i dimenzije klijanaca (sadnica)      1
3161 računalne simulacije      1
3162 računalni informacijski sustav      1
3163 računalni model CirCon      1
3164 Quercus pubescens      1
3165 Quercus spp.      1
3166 Quercus virgiliana      1
3167 Quercusspp.      1
3168 querry Očura II      1
3169 questionnaire      1
3170 quick sand      1
3171 quick sands      1
3172 quantity and value yield      1
3173 quarantine pest      1
3174 Querco-Fagetea      1
3175 Querco-Fage­tea      1
3176 Quercus      1
3177 Quercus coccifera      1
3178 Quercus ilex L.      1
3179 quality class structure      1
3180 quality of trees      1
3181 quality of young Pedunculate Oak growth.      1
3182 putevi unošenja      1
3183 refugium      1
3184 regeneracija      1
3185 regeneracija tla      1
3186 reintroduction of chamois      1
3187 regeneration gap      1
3188 reintrodukcija dabra      1
3189 reintrodukcija divokoze      1
3190 Reintroduktion      1
3191 rekonstrukcija šumske ceste      1
3192 rekultivacija      1
3193 rekultiviranje      1
3194 relative openness      1
3195 registar primarne šumske prometne infrastrukture      1
3196 register of primary forest traffic infrastructure      1
3197 regresijska analiza      1
3198 regular forest association      1
3199 regular forests      1
3200 regularne šume      1
3201 regulatori razvoja kukaca      1
3202 Regulatory and Institutional Framework; Financial Institutions      1
3203 rehabilitacija.      1
3204 rehabilitation.      1
3205 Rehbock      1
3206 reindtrodukcija      1
3207 reforestation and protection      1
3208 reform of higher educational system      1
3209 reforma visokoobrazovnoga sustava      1
3210 red deer hummel      1
3211 red heart formation      1
3212 red oak      1
3213 ree damages      1
3214 reference sample      1
3215 referentni uzorak      1
3216 real recruitment rate      1
3217 realised etat      1
3218 realised production      1
3219 recentno drvo      1
3220 reception of wood      1
3221 reconstruction of forest roads      1
3222 record      1
3223 rast promjera srednjeg stabla      1
3224 rast prsnog promjera stabla i promjera krošnje      1
3225 rasti vitalnost      1
3226 rašeljka      1
3227 recovery.      1
3228 recreation.      1
3229 recultivation      1
3230 razdioba (rajonizacija) šuma Republike Hrvatske      1
3231 razdoblje sušenja      1
3232 razdoblje sušenja.      1
3233 razina meha- niziranosti      1
3234 različiti tipovi sadnica      1
3235 razmaci sadnje      1
3236 razmjena tvari i energije      1
3237 razmjenski razvitak      1
3238 raznodobne šume      1
3239 raznolikost      1
3240 razvoj fitocenoza      1
3241 razvoj i prirast sastojina      1
3242 razvoj i prirast stabala      1
3243 razvoj istraživanja      1
3244 razvoj sastojine      1
3245 razvoj šumarstva      1
3246 Razvojne faze šumskog drveća i zeljastog bilja      1
3247 segment ­na regresija      1
3248 segmented regression      1
3249 sekcije Aigeiros i Tacamahaca      1
3250 sekundarna otvorenost      1
3251 sekundarna sukcesija      1
3252 secondary openness      1
3253 secondary succession      1
3254 sections Aigeiros and Tacamahaca      1
3255 sawmil­ling production      1
3256 sawmilling products      1
3257 sawmilling raw material      1
3258 sawmilling technology      1
3259 Sawnwood coniferous and hardwood      1
3260 sawnwood production      1
3261 scale insects      1
3262 scalping      1
3263 scenariji razvoja      1
3264 Scots pine      1
3265 Scots pine (Pinus sylvestris L.)      1
3266 Sea Buckthorn      1
3267 sea spray      1
3268 seed areas (districts)      1
3269 seed coat      1
3270 seed coating      1
3271 seed delineation      1
3272 seed felling      1
3273 seed moisture      1
3274 seed morphology      1
3275 seed orchard      1
3276 seed orchards      1
3277 seed physiology      1
3278 seed quality      1
3279 seed variability      1
3280 seed zones      1
3281 seedling growth and dimensions      1
3282 seedling height      1
3283 seedling heights      1
3284 seedling morphology      1
3285 Samobor      1
3286 Samoborsko gorje      1
3287 samoprorjeđivanje      1
3288 sample      1
3289 ruža vjetrova      1
3290 S02 emissions      1
3291 SAD      1
3292 sadašnja sječiva vrijednost sastojine      1
3293 sadašnje stanje i mogućnosti uzgoja.      1
3294 sadnice      1
3295 sadržaj klorofila      1
3296 safety      1
3297 safety and health in forestry      1
3298 sakupljanje drva      1
3299 salinisation      1
3300 Salix alba clones      1
3301 sastojina      1
3302 sastojina bukve i jele      1
3303 sastojina izmjere      1
3304 sastojinska struktura      1
3305 satelitska snimka IKONOS      1
3306 satelitske snimke      1
3307 satellite imagery      1
3308 Sava River      1
3309 sawfly      1
3310 saplings      1
3311 sapwood      1
3312 ritska šuma      1
3313 sanacija erodiranog zemljišta      1
3314 sanacija odlagališta      1
3315 sanacija posljedica      1
3316 sanacija.      1
3317 riper      1
3318 renewable resources      1
3319 renewables      1
3320 reparable natural resource      1
3321 reproductive felling      1
3322 Republic of Croatia      1
3323 reviews of the exhibition      1
3324 revitalisation      1
3325 revitalizacija      1
3326 revitalizacija staništa      1
3327 rezanje grana      1
3328 rezervoari uzročnika      1
3329 ribarstvo      1
3330 Richards function      1
3331 Rijeka i okoliš - litološke, reljefne, klimatske, pedološke i vegetacijske osobitosti      1
3332 Rijeka Sava      1
3333 rijeke      1
3334 rijetka sadnja      1
3335 rijetkost u Požeškom gorju      1
3336 Rimljani      1
3337 research activities      1
3338 reservoirs of pathogens      1
3339 resorno istraživanje      1
3340 resources      1
3341 respiracija tla      1
3342 response      1
3343 restitucija vlasništva      1
3344 reliktni indikatori      1
3345 relizirani etat      1
3346 reljef - karte i tumači      1
3347 reljefna uvjetovanost      1
3348 relict      1
3349 relict indicators      1
3350 remote sensing technologies      1
3351 root decay      1
3352 root length      1
3353 root perimeter      1
3354 root system      1
3355 root volume      1
3356 rooting      1
3357 roots      1
3358 rotositnilice      1
3359 rožište      1
3360 RRP soil stabilization material      1
3361 RRP sredstvo za stabilizaciju tla      1
3362 ručno-strojna sječa      1
3363 ruminant      1
3364 rural development      1
3365 ruralni razvoj      1
3366 rodoslovlje      1
3367 ritske šume Baranje      1
3368 rivers      1
3369 rizik od požara      1
3370 road density      1
3371 road network planning      1
3372 roe deer productivity      1
3373 roedeer      1
3374 rogovi      1
3375 rojenje      1
3376 Romans      1
3377 root      1
3378 powdery mildew (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.)      1
3379 power plant      1
3380 Požarište      1
3381 Požega mountains      1
3382 Požega valley      1
3383 Požeška kotlina i Požeško gorje      1
3384 PP Papuk      1
3385 prag rentabilnosti ili točka pokrića.      1
3386 prava tršlja      1
3387 pravila udruge      1
3388 pravilan klijanac      1
3389 pravilnik      1
3390 prebornašuma      1
3391 preborne sastojine bukve i jele      1
3392 preborne sastojine jele      1
3393 preborne šume      1
3394 preciznost procjene      1
3395 preciznost.      1
3396 predacija      1
3397 predation      1
3398 predatori      1
3399 predators      1
3400 predmet istraživanja      1
3401 prednji      1
3402 preferability      1
3403 preferabilnost      1
3404 pre­brojavanje      1
3405 pre-chilling      1
3406 precipitated water      1
3407 precision      1
3408 prijenosna vitla      1
3409 prilagodba      1
3410 Primarna otvorenost      1
3411 primarna prerada drva      1
3412 Primary wood conversion      1
3413 prime cost      1
3414 primjena rezolucija H1 i H2      1
3415 primorsko područje Hrvatske      1
3416 principal component analysis      1
3417 priobalno stanovništvo      1
3418 priobalje      1
3419 price list      1
3420 price of stem wood      1
3421 prigušena i prisilna gibanja      1
3422 prijedlog obnove istočnoga dijela      1
3423 prekogranično      1
3424 prenositelj      1
3425 prerada drveta      1
3426 present conditions of forests      1
3427 present situation and possibilities of cultivation.      1
3428 pretkazivanje vladanja šumskog požara (FBP)      1
3429 pretraživanje Interneta      1
3430 preuzimanje      1
3431 prevencija šumskih požara      1
3432 preventiva      1
3433 preventive measures      1
3434 preventive protection measures      1
3435 preventivne metode zaštite      1
3436 preventivne mjere      1
3437 prevođenje      1
3438 prezimljavanje      1
3439 preživač      1
3440 postotak odgriženog dijela izbojka      1
3441 postotak prirasta      1
3442 postotak prirasta vrijednosti      1
3443 Postotak šumovitosti      1
3444 postotni udjel drvnih sortimenata      1
3445 postotni udjeli krupnog drva po debljinskim klasama      1
3446 posušena stabla      1
3447 poštanske marke      1
3448 posjetitelji      1
3449 poslijediplomski studij      1
3450 poslovanje      1
3451 Poslovna analiza      1
3452 poslovni odnosi      1
3453 posljedice agresije na RH      1
3454 posolica      1
3455 postage stamps      1
3456 postgraduate study      1
3457 post-introductory expansion      1
3458 postojanost drva      1
3459 poplavna šuma      1
3460 poplavne zone      1
3461 poprečni i uzdužni polumjer prohodnosti      1
3462 population bottleneck      1
3463 populacijsko usko grlo      1
3464 Populus alba L. i mikropropagacija      1
3465 Populus alba      1
3466 population size      1
3467 populations      1
3468 Populationsdichte      1
3469 površina ha      1
3470 površina krošanja      1
3471 površina projekcije krošnje      1
3472 površina s vegetacijskim pokrivačem      1
3473 površinska obrada drva      1
3474 površinska voda      1
3475 površinski kopovi      1
3476 povratnim križanjem i transgresijom      1
3477 potrajno gospodarenje šumom      1
3478 povijesni prikaz      1
3479 povijesni razvoj      1
3480 povijest gradacija      1
3481 povijest HŠD-a      1
3482 povijest požara      1
3483 povijest šumarstva      1
3484 porodice      1
3485 posječena drvna masa      1
3486 pošumljavanje i zaštita      1
3487 pošumljavanje krša      1
3488 potencijal oporavka      1
3489 potencijalna staništa      1
3490 potkornjaci      1
3491 potrajna proizvodnja sirovina i općekorisnih usluga šuma      1
3492 potrajnost gospodarenja      1
3493 potrajnost prihoda      1
3494 potrošnja goriva      1
3495 pripravnost      1
3496 priprema tla      1
3497 prirasno prihodne tablice      1
3498 prirasno-prihodne tablice      1
3499 prirast i kakvoća.      1
3500 Prirast i sječa      1
3501 prirast temeljnice      1
3502 prirašćivanje kvalitete      1
3503 priroda      1
3504 prirodna baština      1
3505 prirodni uvjeti življenja      1
3506 prirodni zeoliti      1
3507 prirodno obnavljanje      1
3508 prirodno pomlađivanje      1
3509 prirodno pomlađivanje i gospodarenje.      1
3510 prirodno pomlađivanje.      1
3511 prirodna ognjišta      1
3512 prirodna šuma      1
3513 prirodni neprijatelji      1
3514 prirodni pomladak      1
3515 prirodni poremećaji      1
3516 Privlačenje i transport drveta      1
3517 privlačenje.      1
3518 privredne promjene      1
3519 privremena formula za ocjenjivanje rogova srnjaka      1
3520 problemi u procesu promjena      1
3521 process automation      1
3522 procjedne vode      1
3523 procjena      1
3524 procjena biomase      1
3525 procjena opterećenosti poljoprivrednih tala      1
3526 Procjena oštećenosti krošanja      1
3527 Procjena oštećenosti šuma      1
3528 procjena potencijala biomase      1
3529 procjena sastojinskih elemenata      1
3530 procjena vrijednosti šuma      1
3531 procjenjena vrijednost šuma      1
3532 producibility      1
3533 produkcijski i aku­mu lirani tečajni volumni prirast      1
3534 produktivnost      1
3535 produktivnost srna      1
3536 produljenje požarne sezone      1
3537 profesor šumarstva      1
3538 profil gospodarstvene grane      1
3539 prognose      1
3540 prognosis of dispersal      1
3541 prognoza      1
3542 prognoza širenja      1
3543 prognoze      1
3544 Program aktivnosti      1
3545 program sanacije      1
3546 programatski i operativni zadaci      1
3547 Programme of activities      1
3548 progresija      1
3549 progresivna sukcesija      1
3550 progression      1
3551 progressive sucession      1
3552 proicirana sasto­jina      1
3553 proizvodne funkcije      1
3554 proizvodne linije      1
3555 proizvodni potencijal sastojine      1
3556 proizvodnja biomase      1
3557 proizvodnja drvnih ploča      1
3558 proizvodnja energije      1
3559 proizvodnja i potrošnja šumskih i drvnih proizvoda      1
3560 proizvodnja iverja      1
3561 Proizvodnja izvoz i uvoz piljene građe      1
3562 proizvodnja namještaja      1
3563 proizvodnja piljene građe      1
3564 proizvodnja pluta      1
3565 proizvodnja trgovačkih dobara      1
3566 projection of stand development      1
3567 projekcija razvoja sastojina      1
3568 projektiranje      1
3569 prokopavanje      1
3570 proliferation      1
3571 proljeće i ljeto 2000.      1
3572 prometna vrijednost      1
3573 promidžba      1
3574 promidžba potrajnog gospodarenja i biološke raznolikosti      1
3575 promjena flornoga sastava.      1
3576 promjena šumskih staništa      1
3577 promjena vodnih odnosa      1
3578 proreda sastojina tvrdih listača      1
3579 prorede      1
3580 prorijede      1
3581 prosječna godišnja količina radova sanacije      1
3582 prosjeke      1
3583 prosjeke na trasama elektroenergetskih objekata      1
3584 prostorna povezanost      1
3585 prostorna valorizacija      1
3586 prostorni plan      1
3587 prostorni raspored klopki      1
3588 prostorno širenje      1
3589 protected area      1
3590 promotion      1
3591 promotion of forest management and biodiversity      1
3592 propadanje brijesta      1
3593 propadanje drva      1
3594 Propadanje hrastovih biljaka      1
3595 propadanje i širenje obične jele      1
3596 propadanje stabala      1
3597 propadanje staništa      1
3598 promjer izbojka      1
3599 Production and consumption of forest and wood products      1
3600 Production exports and imports of lumber      1
3601 production functions demand functions      1
3602 production lines      1
3603 Production of marketable goods      1
3604 prirodno širenje      1
3605 prirodnogeografske karakteristike      1
3606 prirodnost ("hemeroby ")      1
3607 private entrepreneurship      1
3608 private forest owner expectations      1
3609 privatizacija šuma      1
3610 privatna šuma      1
3611 privatne šume      1
3612 privatni šumoposjed      1
3613 provisional volume tarff      1
3614 provodno tkivo      1
3615 prozirnost krošnje      1
3616 Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.      1
3617 ptice      1
3618 ptice grabljivice      1
3619 ptice kao indikator      1
3620 Pubescens oak      1
3621 pubescent oak      1
3622 public awareness      1
3623 public forest institutes      1
3624 public institutes      1
3625 public opinion      1
3626 Public subsidisation of forestry      1
3627 puhovi      1
3628 Pulp and paper industries      1
3629 promjer krošnje izbojka.      1
3630 prophylaxis      1
3631 proportion between height and diameter (h/d)      1
3632 provenances      1
3633 protected natural areas      1
3634 protected natural values      1
3635 protection . .      1
3636 protection at work      1
3637 protection of nature      1
3638 protupožarna linija      1
3639 protupožarne prosjeke      1
3640 protupožarne prosjeke s elementima puta      1
3641 provenance      1
3642 provenance region      1
3643 provenance test      1
3644 Phyllonorycter sp.      1
3645 Phyllonorycter spp.      1
3646 physical and mechanical properties of abonos      1
3647 physical and mechanical properties of recent oak      1
3648 physical strain      1
3649 physics      1
3650 physiological parameters      1
3651 phytocenosis      1
3652 phytocoeno­logical community      1
3653 phytocoenological record      1
3654 phytocoenological units      1
3655 phytocoenology      1
3656 phytocoenology (phytosociology)      1
3657 phytomass      1
3658 penjačice      1
3659 People      1
3660 percent share      1
3661 percent share of wood along thickness classes      1
3662 percentage increments of values      1
3663 Percentage of forest cover      1
3664 percentage of moderately to severely damaged trees      1
3665 percentage of the nibbled part of the shoot      1
3666 percentage of wood assortments      1
3667 period      1
3668 perioda      1
3669 periodicitet plodonošenja      1
3670 periodički prijelaz volumena      1
3671 phenophases      1
3672 phenotypic plasticity.      1
3673 phenotypic stability      1
3674 pheromone baited traps      1
3675 pheromone dispenser      1
3676 pheromone trap      1
3677 pheromone traps      1
3678 pheromone-baited trap      1
3679 permanent experiments      1
3680 perpetrator      1
3681 Persian walnut      1
3682 pest      1
3683 pesticid      1
3684 pesticide      1
3685 pests      1
3686 Peter‘s mountain      1
3687 Petrova gora      1
3688 pH – solution      1
3689 pH oborina      1
3690 pH precipitation      1
3691 Ph u pirofosfatu      1
3692 Ph u vodi      1
3693 Ph. D.      1
3694 phaeropsis sapinea      1
3695 Phase I and II      1
3696 Phase II      1
3697 Phase III      1
3698 phenological variability of flowering      1
3699 otok Plavnik      1
3700 otok Vrgada i vrgadski otočići      1
3701 otopina tla      1
3702 pedunculate oak (Quercus robur)      1
3703 park-šuma      1
3704 park-šuma »Komrčar«      1
3705 Park-šume Grada Zagreba      1
3706 Participatory management      1
3707 particle size distribution      1
3708 pasji trn      1
3709 past condition      1
3710 pasture      1
3711 paša      1
3712 Pašarenje      1
3713 pathways      1
3714 patologija      1
3715 Paulownia Siebold et Zucc.      1
3716 payment for forest ecosystem services      1
3717 p.o. Zagreb      1
3718 padaline      1
3719 panjača      1
3720 panjača planike      1
3721 panjače      1
3722 Papuk Natural Reserve      1
3723 parametar regresije (b)      1
3724 parameter of regression (b)      1
3725 Parasiten      1
3726 Parasitenkomplex      1
3727 parasitoid      1
3728 parazitoid      1
3729 parazitski kompleks      1
3730 otpornost      1
3731 otvaranje šuma      1
3732 otvoreni prostor      1
3733 otvoreni sustav      1
3734 otvoreno lovište      1
3735 otvorenost      1
3736 otvorenost šumskim cestama.      1
3737 outbreak      1
3738 ovaries      1
3739 overwintering      1
3740 Ovis ammon musimon      1
3741 ovlasti      1
3742 ownership and property conditions      1
3743 ownership restitution      1
3744 oxidative stress      1
3745 oxygen market      1
3746 ozljede      1
3747 ozljede na radu      1
3748 ozljede na stablima      1
3749 označavanje      1
3750 pedicle      1
3751 pedigree      1
3752 pedofiziografske značajke      1
3753 pedogeneza      1
3754 pedogenezis      1
3755 pedological analyses      1
3756 pedologija      1
3757 pedology      1
3758 pedološke analize      1
3759 pedophysiographic features      1
3760 pedosfera      1
3761 pedosphere      1
3762 pedotransfer function PTF      1
3763 pedotransfer funkcija PTF      1
3764 Oteti zaboravu značajnija zbivanja iz naše bogate prošlosti      1
3765 otoci      1
3766 otok Čiovo      1
3767 otok Krk      1
3768 oštećenost krošanja      1
3769 oštećenost stabala      1
3770 osobna računala      1
3771 parent fund      1
3772 park      1
3773 park forest      1
3774 Park oko Dvorca princa Eugena Franje od Savoye i Piemonta u Bilju      1
3775 park oko Šumarskog i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu      1
3776 park prirode      1
3777 park prirode Telašćica      1
3778 Park prirode Učka      1
3779 park šuma      1
3780 park-forest Komrčar      1
3781 parkovi      1
3782 politički instrumenti      1
3783 pollination      1
3784 pollution      1
3785 položaj centromere      1
3786 Polufinalna i finalna prerada drveta      1
3787 Polufinalni drvni proizvodi      1
3788 polyphagous parasitoids      1
3789 polyphenolic compounds      1
3790 polyphenols      1
3791 poljoprivredna tla      1
3792 poljoprivredne površine      1
3793 Poljski brijest      1
3794 pokazatelji oštećenosti      1
3795 pokazatelji proizvodnosti      1
3796 pokretna drobilica kamena      1
3797 pokus provenijencija obične bukve      1
3798 pokusna ploha Br gola površina      1
3799 pokusno polje      1
3800 policy instruments      1
3801 polifagni parazitoidi      1
3802 poplars      1
3803 poplar clone      1
3804 poplar clone I-214      1
3805 popis biljaka      1
3806 popis stranih vrsta      1
3807 pomladak mladik      1
3808 pomladna jezgra      1
3809 pomotechnical treatments.      1
3810 pomotehnički zahvati.      1
3811 ponašanje požara      1
3812 poljski jasen (Eraxinus angustifolia VahlX hrast lužnjak (Quercus robur L.)      1
3813 poljski jasen—suši tip      1
3814 poljski pokus      1
3815 pomaganje      1
3816 plant potential      1
3817 plant species      1
3818 plantation      1
3819 plantation growth      1
3820 plantations      1
3821 plantaža      1
3822 plantaže      1
3823 plantažni uzgoj      1
3824 planting      1
3825 plants      1
3826 plastična folija      1
3827 plastični lijevak      1
3828 plemenite listače      1
3829 Plitvice Lakes      1
3830 Plitvička jezera      1
3831 plod      1
3832 plodnost      1
3833 plodnost tla      1
3834 plodovi      1
3835 plovidba      1
3836 plumate leaves      1
3837 plus stabla      1
3838 poaching      1
3839 početak listanja      1
3840 počinitelj      1
3841 podjela općekorisnih funkcija šuma      1
3842 plant community      1
3843 plant density      1
3844 plant geographical division      1
3845 plant heights      1
3846 plant list      1
3847 plant breeding      1
3848 poisoning      1
3849 podzemne vode      1
3850 područje provenijencije      1
3851 pinj      1
3852 pioneer species      1
3853 pioneer species.      1
3854 pioneer tree species      1
3855 pioneering species      1
3856 pionirske vrste drveća      1
3857 piravost      1
3858 pisana dokumentacija      1
3859 place of birth      1
3860 Plains      1
3861 plan upravljanja risom      1
3862 planina Tušnica      1
3863 planinski turizam      1
3864 planirana proizvodnja      1
3865 planovi      1
3866 planovi upravljanja      1
3867 planski sustav      1
3868 pitka voda      1
3869 phytoplasmas      1
3870 planiranje etata glavnog prihoda      1
3871 planiranje gospodarenja      1
3872 planiranje mreže šumskih cesta      1
3873 planiranje obnove sastojina      1
3874 planiranje šumskih prometnica      1
3875 planned production      1
3876 planned recruitment      1
3877 planned recruitment rate      1
3878 planning      1
3879 planning of forest roads      1
3880 Pinus kalpensis      1
3881 Pinus pinea L.      1
3882 Pinus pineaL.      1
3883 pilanska prerada drva      1
3884 pi­lanska proizvodnja      1
3885 pilanska sirovina      1
3886 pilanska tehnologija      1
3887 pilanski proizvodi      1
3888 Pilot Project      1
3889 Piljena građa četinjača i listača      1
3890 pine resin production      1
3891 Pinienprozessionspinner      1
3892 Pinija      1
3893 pinija (Pinus pinea)      1
3894 Pinus brutia      1
3895 peletizacija sjemena      1
3896 pejsažist      1
3897 pH-otopina      1
3898 photosynthesis      1
3899 photosynthesis intensity      1
3900 photosynthetic pigments      1
3901 phytosanitary inspection      1
3902 phytosanitary measures      1
3903 phytosanitary system      1
3904 phytosociology      1
3905 Picea abies      1
3906 Picea abies (L.) Karst.      1
3907 Picea omorica (PANC.) PURK.      1
3908 Picea omorica (PANČ.) PURK      1
3909 Picea omorika      1
3910 Picea sitchensis (Bong.) Carr.      1
3911 piezometar      1
3912 piezometer      1
3913 normal models      1
3914 normal seedling      1
3915 normal structure      1
3916 normal wood volume before felling and after felling per hectare      1
3917 Norway spruce (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
3918 nouctuid moths      1
3919 nourishing      1
3920 normalitet      1
3921 normalna raspodjela stabala      1
3922 normalni poprečni profil      1
3923 normalni volumen prije i poslije sječe      1
3924 normals      1
3925 normativ za biološku reprodukciju i regeneraciju      1
3926 norme vremena      1
3927 norme za čvrsta biogoriva      1
3928 normizacija      1
3929 North America      1
3930 northern Croatia      1
3931 northern Velebit      1
3932 Northwestern Croatia      1
3933 noctuids      1
3934 nomenklaturno-sintaksonomska analiza      1
3935 nominalna gustoća      1
3936 Non wood forest products and services      1
3937 non-bearing soil      1
3938 nonlinear dynamical systems      1
3939 Non-Monetary services from forests      1
3940 nonwood forest function.      1
3941 non-wood forest products      1
3942 nonwood forest products and servised      1
3943 norma ISO 11277.      1
3944 norma vremena      1
3945 Nizinske šume hrasta lužnjaka      1
3946 nizinski brijest      1
3947 natural rege­neration      1
3948 natural regeneration and management.      1
3949 nitrogen accumulation      1
3950 novčana vrijednost drvnih sortimenata      1
3951 novi domaćin      1
3952 novi ekološki trend      1
3953 novi pristup korištenja podataka      1
3954 novo nalazište      1
3955 novosti: plan kapaciteta      1
3956 novounesena vrsta      1
3957 novoutvrđene vrste      1
3958 NPK fertlizer 7:14:21      1
3959 NPK gnojivo 7:14:21      1
3960 number and size of stomata      1
3961 number of adult roe deer does      1
3962 number of fawns      1
3963 Number of flowers and fruits      1
3964 number of kids      1
3965 number of plants      1
3966 number of root tips      1
3967 number of sprouts on the trunk.      1
3968 number of trees      1
3969 njega šume      1
3970 njegovanje      1
3971 NW Adriatic      1
3972 Noble Hardwoods      1
3973 numeričko bonitiranje      1
3974 numerousness natural new growth and stand age.      1
3975 numerousness/abundance      1
3976 nurse plants      1
3977 nurseries      1
3978 nursery germination      1
3979 nursery plant production      1
3980 nursery production      1
3981 nutrient status      1
3982 natural spreading      1
3983 natural stockwood drying      1
3984 naturalizam      1
3985 nature      1
3986 nature conservation      1
3987 nature park      1
3988 Nature Parks      1
3989 nature preservation      1
3990 mycocoenosis      1
3991 mycoses      1
3992 nasad gumijevca      1
3993 nasljedne osnove      1
3994 monitoring podzemnih i površinskih voda      1
3995 monitoring u šumarstvu.      1
3996 Našice      1
3997 National park “Fruška gora”      1
3998 National Park Plitvička Jezera      1
3999 national parks nature parks      1
4000 native deciduous plants      1
4001 natprosječni debljinski prirast      1
4002 Natura2000      1
4003 Natural conditions of life      1
4004 natural drying of stockwood      1
4005 natural enemies      1
4006 natural foci      1
4007 natural heritage      1
4008 natural newgrowth      1
4009 natural reforestation      1
4010 natural reforestation (reestablishment)      1
4011 nature resources      1
4012 navigation      1
4013 nearest neighbor analysis      1
4014 necrosis      1
4015 nedostatak vode      1
4016 nedovoljna osposobljenost i opremljenost gasitelja      1
4017 nedrvni proizvodi i usluge šuma      1
4018 nedrvni šumski proizvodi      1
4019 nedrvni šumski proizvodi i usluge      1
4020 negativna selekcija      1
4021 nekroza      1
4022 nelegalne sječe      1
4023 Nemonetarne usluge šuma      1
4024 nenosivo tlo      1
4025 nepotpuni razvoj      1
4026 neprava srž      1
4027 neprava srž bukve      1
4028 nepravilan klijanac      1
4029 nesreće na radu      1
4030 network      1
4031 Networks      1
4032 neutrofilne šume      1
4033 new host      1
4034 new introduction      1
4035 new localities      1
4036 new locality      1
4037 new record      1
4038 news: capacity planning      1
4039 Nezakonita trgovina drvom      1
4040 N-fixation      1
4041 nisko drvo      1
4042 oštećenja      1
4043 oštećenja stabala      1
4044 oštećenje      1
4045 oštećenje iglica      1
4046 oštećenje stabala      1
4047 oštećivanje ponika i pomlatka.      1
4048 oštećivanje sastojine      1
4049 oštećivanje stabala i tla      1
4050 oštećivanje šuma      1
4051 osutost stabala      1
4052 osvjetljavanje      1
4053 Osvrti na izložbu      1
4054 ostvarena proizvodnja      1
4055 ostvareni prirast      1
4056 osutost      1
4057 osutost iglica      1
4058 Osnovna državna karta (ODK)      1
4059 osnovne plohe      1
4060 osnovne vegetacijske jedinice      1
4061 osnovni fond      1
4062 organizacijski ustroj zaštite      1
4063 organization      1
4064 organizacija gašenja      1
4065 organizational protection system      1
4066 or­ganska tvar tla      1
4067 organski ugljik OC      1
4068 Oriental Hornbeam      1
4069 original project method      1
4070 originalna metoda projektiranja      1
4071 ornamental plants trade      1
4072 ornithology      1
4073 ornitologija      1
4074 orografijski pojasi      1
4075 osa listarica      1
4076 Osijek      1
4077 oppenes of forest roads.      1
4078 oprema za pticu grabljivicu      1
4079 oprema za sokolara      1
4080 oprema za trening ptice grabljivice.      1
4081 opseg šumskouzgojnih radova      1
4082 opterećenost olovom      1
4083 opterećenje šumskih ekosustava      1
4084 optimalna mreža šumskih prometnica      1
4085 optimalna otvorenost      1
4086 optimum opennes      1
4087 organic carbon OC      1
4088 one-year-old seedlings      1
4089 opasni otpad      1
4090 općekorisna funkcija šume      1
4091 oplošje korijena      1
4092 oporavak      1
4093 oplodna sječa u grupama      1
4094 oplodna sječe      1
4095 općekorisne funkcije šuma      1
4096 open strips      1
4097 opening up of forests      1
4098 openings      1
4099 operativno vrijeme      1
4100 ophodnjica      1
4101 oplemenjivanje      1
4102 oplemenjivanje samooplodnjom      1
4103 odziv      1
4104 ograda      1
4105 ogrijevno drvo.      1
4106 okoliš      1
4107 ökologische Faktoren      1
4108 oksidacijski stres      1
4109 old towns and settlements      1
4110 old-field succession      1
4111 oleoptera      1
4112 olive grove      1
4113 Omiš      1
4114 omjer smjese      1
4115 onečišćenje      1
4116 onečišćenje voda      1
4117 očuvanje staništa      1
4118 odabir scenarija gospodarenja      1
4119 odabrane zemnoalkalijske i alkalijske kovine      1
4120 odlagališni plin      1
4121 odlagalište      1
4122 odlaganje      1
4123 odnos visine i promjera      1
4124 određivanje horizontalne udaljenosti      1
4125 određivanje visine stabla      1
4126 održavanje šumskih cesta      1
4127 održivi razvitak      1
4128 očuvanje genofonda      1
4129 očuvanje nizinskih šuma dogovorenim prostornim planiranjem      1
4130 očuvanje okoliša      1
4131 odsumporavanje      1
4132 odumiranje      1
4133 obujam stabala      1
4134 obvezatni i dobrovoljni rad lovaca      1
4135 occurrence      1
4136 ocjena općekorisnih funkcija šuma i vrednovanje šuma.      1
4137 ocjena primjenjivosti      1
4138 ocjena stanja      1
4139 ocjena trofeja      1
4140 obnova vrtova      1
4141 obnovljivi izvori      1
4142 obrazovanje kadrova      1
4143 obrana od poplave      1
4144 oak round timber      1
4145 oak seedlings      1
4146 oaks in the Bjelovar County      1
4147 oakwood      1
4148 obalna vegetacija      1
4149 obična bukva (Fagus sylvatica L)      1
4150 obična bukva (Fagus sylvatica L.)      1
4151 Obična bukva (Fagus sylvaticaL.)      1
4152 obična bukva.      1
4153 obična smreka (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
4154 obična tisa      1
4155 obični bor      1
4156 obični bor (Pinus sylvestris L.)      1
4157 Obični bor (Pinus sylvetris L.)      1
4158 obični čempres      1
4159 obični grab      1
4160 oak (Quercus robur L.)      1
4161 obična jela (Abies alba Mill.)      1
4162 oblični broj      1
4163 oblik debla      1
4164 oblik stvarne i normalne distribucije prsnih promjera.      1
4165 oblo drvo      1
4166 obnovljivi prirodni resurs      1
4167 obnovljivi prirodni resursi      1
4168 obnovljivi resursi      1
4169 obojenost i zimska retencija lišća      1
4170 obnova i održavanje      1
4171 stanje voda      1
4172 stara sastojina      1
4173 stare sastojine      1
4174 stari gradovi i naselja      1
4175 starost sa­stojine      1
4176 State of German forestry      1
4177 state of nutrition      1
4178 state support to forestry      1
4179 static state of tree      1
4180 statičko stanje stabala      1
4181 statistical models      1
4182 statistički modeli      1
4183 Steering Committee      1
4184 stem      1
4185 stem exclusion phase      1
4186 Steyr tractors      1
4187 stil rukovođenja      1
4188 stohastika      1
4189 stabilna sastojina      1
4190 stabilnost      1
4191 stanište medvjeda      1
4192 stanje njemačkog šumarstva      1
4193 stanje prehrane      1
4194 stanje šuma.      1
4195 stand structure elements      1
4196 standard for the biological reproduction and regeneration      1
4197 standardisation      1
4198 standardisation of time      1
4199 standardizacija      1
4200 standardization      1
4201 stands exclusion      1
4202 Srednji prsni promjer      1
4203 srednji vijek      1
4204 srednjo- i dugoročno planiranje      1
4205 Sredozemlje      1
4206 Sredozemni krš      1
4207 sredstva rada      1
4208 srna      1
4209 srna obična      1
4210 srčika      1
4211 Središnja Europa      1
4212 središnji i stražnji kut prohodnosti      1
4213 srednja geometrijska daljina pristupa površini      1
4214 srednja geometrijska udaljenost privlačenja      1
4215 srednja stvarna daljina pristupa površini.      1
4216 srednja stvarna udaljenost privlačenja      1
4217 srednja udaljenost privlačenja      1
4218 srednja udaljenost privlačenja drva      1
4219 stablaste vrbe      1
4220 stabljika      1
4221 staklenički plinovi      1
4222 stand      1
4223 stand age      1
4224 stand damaging      1
4225 stand extraction      1
4226 stand height curve      1
4227 stand parameters assessment      1
4228 stand production potential      1
4229 stand regeneration      1
4230 stabilisation with cement      1
4231 stability      1
4232 stability of stand      1
4233 stabilizacija cementom      1
4234 stabilizacija šumskog tla      1
4235 srednja vrijednost tjelesnih težina rasplodnih mužjaka i ženki      1
4236 srednjedobna sastojina      1
4237 Spačva basin      1
4238 Spačva forest      1
4239 sortiment length      1
4240 sortimentna i vrijednosna struktura sječivog etata      1
4241 sortimentna metoda pridobivanja drva      1
4242 sociogeografske karakteristike      1
4243 socio-geographic group      1
4244 socio-gospodarski aspekti      1
4245 sociological analysis      1
4246 sociološka analiza      1
4247 South Africa      1
4248 South-East Europe      1
4249 Southern Celtics      1
4250 sovice      1
4251 sowing and planting sessile oaks      1
4252 sowing method      1
4253 sp.      1
4254 space valorization      1
4255 spacing      1
4256 Spacva      1
4257 soil disturbance      1
4258 soil erosion      1
4259 soil fertility      1
4260 soil loss      1
4261 Soil Monolith      1
4262 soil morphology      1
4263 soil organic matter      1
4264 soil preparation      1
4265 soil profile properties      1
4266 soil regeneration      1
4267 soil respiration      1
4268 soil stabilisation      1
4269 soil temperature      1
4270 soil texture      1
4271 soil type      1
4272 sokolarska oprema      1
4273 sokolarske tehnike      1
4274 solar energy      1
4275 songbird communities      1
4276 Spačvanski šumski bazen      1
4277 Spain      1
4278 spaljena površina      1
4279 spaljivanje biomase      1
4280 span      1
4281 Spanish broom      1
4282 spatial association      1
4283 spatial spread      1
4284 spatial trap design      1
4285 species composition      1
4286 species richness      1
4287 spectrophotometry      1
4288 spektralni odraz      1
4289 spektrofotometrija      1
4290 spermatophytes      1
4291 spore gljiva      1
4292 sposobnost i stabilnost tehnološkog procesa      1
4293 spread      1
4294 sprout diameter      1
4295 spruce      1
4296 spruce bark beetle      1
4297 spruce cultures      1
4298 square whirl.      1
4299 spiroplasmas      1
4300 spiroplazme      1
4301 Spitzentrophäen      1
4302 spojevi dušika      1
4303 spol fetusa      1
4304 spolni dimorfizam      1
4305 slijevanje niz deblo      1
4306 sliv bujice Suvave      1
4307 sloj grmlja      1
4308 slojnica 98      1
4309 slope      1
4310 Slavonia      1
4311 sladun      1
4312 skidding road      1
4313 skider      1
4314 skideri      1
4315 skull      1
4316 skupljanje otpada      1
4317 sjeverozapadni Jadran      1
4318 skelet      1
4319 skidders      1
4320 smolarenje      1
4321 smrdljika      1
4322 Sljeme      1
4323 small and medium enterprises      1
4324 small mammals      1
4325 smrekini potkornjaci      1
4326 smrekove kulture      1
4327 smrtnost      1
4328 snaga vlastitih otpora      1
4329 snags      1
4330 Social Broadleaves      1
4331 social characteristics      1
4332 social geographical features. openland      1
4333 so­cijalne karakteristike      1
4334 socijalne listače      1
4335 socijalno-geografska skupina      1
4336 Socio-economic drivers      1
4337 sječivi etat      1
4338 sječka      1
4339 sjekač      1
4340 sjekači      1
4341 sječa i izradba      1
4342 sječa i izradba drva      1
4343 Sječa oštećenih stabala      1
4344 site quality      1
4345 site rehabilitation      1
4346 site-class      1
4347 sitni sisavci      1
4348 sitno i malo privatno poduzetništvo      1
4349 sivi ili mali indijski mungos (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
4350 sjeme pinije      1
4351 sjemenka      1
4352 sjemenska plan­taža      1
4353 sjemenska područja (oblasti)      1
4354 sjemenska razdjelba      1
4355 sjemenska zona      1
4356 sjemenske plantaže      1
4357 sjemenjača      1
4358 sjemenjače      1
4359 sjetva i sadnja kitnjaka      1
4360 sjetva žira      1
4361 Sjeverna Amerika      1
4362 sjeverna Hrvatska      1
4363 sjeverni Velebit      1
4364 sjeverni Velebit.      1
4365 sjevernojadransko područje      1
4366 selekcionirani klonovi      1
4367 selekcionirano sjeme      1
4368 selektivna proreda      1
4369 selektivna prorjeda      1
4370 selo Gradište      1
4371 Semi-final Wood Products      1
4372 Semi-finished wood products industries      1
4373 seminari i ispiti za ocjenjivače lovačkih trofeja.      1
4374 seminars and examinations for evaluating the hunting trophies.      1
4375 selection forests      1
4376 selection management      1
4377 selection of management scenarios      1
4378 selection structure and selection menangement      1
4379 selected plus trees      1
4380 selected seed      1
4381 selection      1
4382 seasonal severity ratings      1
4383 Sequoia sempervirens      1
4384 Sequoiadendron giganteum      1
4385 sezonske promjene koncentracija      1
4386 sezonski rast promjera debla      1
4387 Shannon indeks      1
4388 Shannon index      1
4389 shares dieback      1
4390 shelling      1
4391 sessile oak (Quercus petraea L.)      1
4392 Sessile-flowered oak (Quercus petraea Liebl.)      1
4393 sex dimorphism      1
4394 sex of the foetus      1
4395 sezonska ocjena žestina      1
4396 Sinjsko polje      1
4397 sirova svila      1
4398 sisavci      1
4399 site conditions      1
4400 site degradation      1
4401 sinergističke prirode      1
4402 Simulation model      1
4403 simulirana sječa      1
4404 simulacijski model      1
4405 shelterwood cutting system      1
4406 shoots      1
4407 short rotation.      1
4408 short run (SRMC) and long run marginal costs (LRMC)      1
4409 shrub layer      1
4410 side compensation of large ground loads      1
4411 significant crown damage      1
4412 sigurnost      1
4413 sigurnost i zdravlje u šumarstvu      1
4414 sijanje      1
4415 sile otpora rastu      1
4416 sile rasta      1
4417 silk as a cultural phenomenon      1
4418 silk factory      1
4419 silk pro­duction      1
4420 Silkworm (Bombyx mori)      1
4421 silver fir decline and expansion      1
4422 silver fir; dead tree; utilization; roundwood; timber value      1
4423 silver pine      1
4424 silvicultural methods      1
4425 silvicultural pass and trail      1
4426 silvo-pastoralni sustav      1
4427 Silvopasture      1
4428 Svjetski uvoz i izvoz drvnih proizvoda      1
4429 svojstva profila tla      1
4430 Swedish method      1
4431 sustavsko-dinamički pristup      1
4432 suša      1
4433 sušci      1
4434 suzbijanje potkornjaka      1
4435 suzbijanje požara      1
4436 sveza Aremonio-Fagion      1
4437 svijest javnosti      1
4438 svila kao kulturološki fenomen      1
4439 svilana      1
4440 svilarenje      1
4441 svjetle pruge      1
4442 širenje nakon unašanja      1
4443 širina goda      1
4444 širokolisna zelenika (Phillyrea latifolia L.)      1
4445 šiške      1
4446 školovane biljke      1
4447 školovanje      1
4448 šmrika      1
4449 Španjolska      1
4450 sweetgum stand      1
4451 SWOT analiza      1
4452 syntaxonomic      1
4453 system-dynamic approach      1
4454 sušenje hrasta lužnjaka      1
4455 sušenje šuma      1
4456 Šumarska škola Karlovac      1
4457 šumarske discipline.      1
4458 šumarske informacije      1
4459 Šumarski fakultet      1
4460 Šumarski list      1
4461 Šumarski muzej Krasno      1
4462 šumarsko poduzeće      1
4463 šumska prostirka      1
4464 šumska prostirka.      1
4465 šumska protupožarna cesta      1
4466 šumska sastojina      1
4467 šumska staništa      1
4468 Šume crnike (Quercus ilex L.)      1
4469 šume Kalnika      1
4470 šume posebne namjene      1
4471 šumovitost      1
4472 štete na divljači      1
4473 štete od divljači      1
4474 štetne sovice      1
4475 štetni insekti      1
4476 štetnici i bolesti drveća      1
4477 štetnik      1
4478 štitasta uš crnike      1
4479 štitaste uši      1
4480 šumarska povijest      1
4481 šuma alepskog bora      1
4482 šuma Haljevo      1
4483 šuma Macelj      1
4484 šuma visokog uzgojnog oblika      1
4485 šuma Žutica      1
4486 šuma. poljoprivreda      1
4487 šumarija      1
4488 šumarska edukacija      1
4489 study of forest roads maintenance      1
4490 stupanj oštećenosti      1
4491 stupanj oštećenja      1
4492 subasocijacija      1
4493 subassotiation      1
4494 subfosilno drvo      1
4495 subject of research      1
4496 submontanski i montanski pojas u Hrvatskoj      1
4497 subpopulacije      1
4498 Subsistent production of raw materials and forest influence services      1
4499 substrates      1
4500 success      1
4501 succession      1
4502 successional pathways on abandoned land      1
4503 sud      1
4504 sudjelovanje u upravljanju      1
4505 suha tvar      1
4506 suistainability of revenue      1
4507 stone pine seed      1
4508 storage conditions      1
4509 Strahinjščica      1
4510 strain force      1
4511 strana vrsta      1
4512 strange attractor      1
4513 strategies in Hungarian forestry      1
4514 strategija      1
4515 strategija eksploatacije šuma      1
4516 strategija razvoja šumarstva      1
4517 strateški cilj mađarskog šumarstva      1
4518 stratifikacija      1
4519 strawberry tree coppice      1
4520 stream invertebrates      1
4521 stres      1
4522 stress      1
4523 strojevi      1
4524 sukcesija      1
4525 sukcesija niska proreda      1
4526 sukcesija šumske vegetacije      1
4527 sustainability      1
4528 survival rate      1
4529 sustainable forests management      1
4530 sustainable management.      1
4531 sustav gospodarenja otpadom      1
4532 sustav odvodnje      1
4533 Sustav planiranja      1
4534 sustavi modeliranja požara      1
4535 Sustavi za ocjenu opasnosti od šumskih požara      1
4536 studenti      1
4537 students      1
4538 studij rada      1
4539 studij rada i vremena      1
4540 strojna sječa i izradba      1
4541 structural elements      1
4542 struktura krošanja      1
4543 sunčeva energija      1
4544 superfosfat      1
4545 superphosphate      1
4546 suppressed and forced motions      1
4547 suppression      1
4548 supstitucija      1
4549 supstrati      1
4550 suradnja i povezivanje šumoposjednika      1
4551 surface digging      1
4552 surface runoff      1
4553 survey      1
4554 surveying      1
4555 Technical Committee 55      1
4556 technical features      1
4557 technical roundwood from trunk and tree top      1
4558 technological process capability and stability      1
4559 tectonic dolines      1
4560 tečajni debljinski prirast stabala      1
4561 tečajni volumni prirast      1
4562 tehnical-camouflage methods      1
4563 tehnicizam      1
4564 tehnička oblovina iz debla i krošnje stabla      1
4565 tehnička svojstva      1
4566 tehničke značajke      1
4567 Tehnički odbor 55      1
4568 tehničko-kamuflažne metode      1
4569 tehnologija i tehnika      1
4570 tehnologija podučavanja      1
4571 šumsko tlo; onečišćenje tla      1
4572 šumsko zemljište      1
4573 šumskogospodarska osnova      1
4574 šupljorožac      1
4575 švedska metoda      1
4576 tablice drvnih sortimenata      1
4577 tajnik      1
4578 taksacijski elementi      1
4579 taksonomija      1
4580 taloženje      1
4581 tanini      1
4582 tanka oblovina      1
4583 taper      1
4584 tarife      1
4585 tariffs      1
4586 tarifni niz      1
4587 tasty      1
4588 taxonomic and phytogeographical analysis      1
4589 taxonomy      1
4590 šumski reprodukcijski materijal      1
4591 šumski rezervat      1
4592 šumski i vodeni ekosustavi      1
4593 šumski kamatnjak      1
4594 šumski ostatak      1
4595 šumski otvori      1
4596 šumski drvni ostatak      1
4597 šumski drvni proizvod      1
4598 šumski drvni sortimenti      1
4599 šumski ekosustav      1
4600 šumska tla      1
4601 Šumarstvo i šumarska politika      1
4602 šumarstvo.      1
4603 šumska vegetacija Hrvatske      1
4604 šumska vegetacija.      1
4605 šumska voluharica      1
4606 šumske površine      1
4607 Šumske pruge      1
4608 šumske sadnice      1
4609 šumske prosjeke      1
4610 tercijarni relikt      1
4611 terebinth tree      1
4612 termički modificirano drvo      1
4613 terpenes      1
4614 terpeni      1
4615 tertiary      1
4616 Tertiary relict      1
4617 Test citotoksičnosti      1
4618 test field      1
4619 test polusrodnika      1
4620 test potomstava      1
4621 tetrijeb (Tetrao urogallus)      1
4622 textbook      1
4623 te meljnica      1
4624 tendon method      1
4625 šumski strojevi      1
4626 šumski transportni sustavi      1
4627 šumsko drveće      1
4628 Šumsko gospodarstvo "Viševica"  Rijeka      1
4629 šumsko područje      1
4630 šumsko sjeme      1
4631 šumsko stanište      1
4632 temperatura      1
4633 temperature      1
4634 temperature tla      1
4635 temperature za pokretanje vegetacije      1
4636 ten - year increment      1
4637 tekstura tla      1
4638 tektonske udoline      1
4639 telemetrijsko praćenje      1
4640 Telemetry      1
4641 telemorph      1
4642 the actual average distance of attraction      1
4643 the Adriatic region      1
4644 the area of Kaštela      1
4645 the asymmetry and flatness coefficients asortiment structure      1
4646 the asymmetry coefficient and the flatness coefficient      1
4647 the Atlas Mountains      1
4648 the average geometrical attraction distance      1
4649 the border of total dieback zone      1
4650 the brown bear      1
4651 the center of gravity      1
4652 the comparison of the conditions in 2009      1
4653 the economy      1
4654 the factor for horizontal bypassing.      1
4655 the Fibonacci series      1
4656 the flow of the torrent Suvava      1
4657 the Forest Administration Senj                1
4658 the Golden section      1
4659 the gravity centered method      1
4660 the Haloze region.      1
4661 the horse-chestnut miner      1
4662 the hunting share of the exhibition      1
4663 the impact of felling site edges and exposition to the success of afforestation      1
4664 the Indian grey mongoose (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
4665 the island of Mljet      1
4666 the island of Plavnik      1
4667 the Island of Vrgada and Its Islets      1
4668 the Middle Ages      1
4669 the Millennium Exhibition of the Hungarian Monarchy 1896      1
4670 the North Adriatic area      1
4671 the park surrounding the Faculty of Forestry and the Faculty of Agriculture      1
4672 the point of proftability (break-even point).      1
4673 The Republic of Croatia      1
4674 the Senj county hunting club      1
4675 the spring and summer      1
4676 the surface flow off      1
4677 the transitional probability matrix      1
4678 the USA      1
4679 theory of hunting      1
4680 therapeutical herbs and aromatic plants      1
4681 trošak po m3      1
4682 trophy value      1
4683 trofejna struktura      1
4684 trofejna vrijednost      1
4685 trofičke asocijacije      1
4686 trophic associations      1
4687 troškovi izgradnje      1
4688 troškovi zemljanih radova      1
4689 trovanje      1
4690 tršlja      1
4691 trulež korijena      1
4692 trunk height      1
4693 trunk purity      1
4694 trupci hrasta kitnjaka i bukve      1
4695 Trypodendron      1
4696 tržišni odnosi      1
4697 Trendovi      1
4698 Trends      1
4699 tretiranje      1
4700 tretman      1
4701 trgovina drvetom      1
4702 trgovina drvom      1
4703 trgovina kisikom      1
4704 trgovina ukrasnim biljem      1
4705 triangulacija      1
4706 triangulation      1
4707 transversal clearance radius      1
4708 trap tree      1
4709 trava      1
4710 trave      1
4711 travnjak      1
4712 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">trčka Perdix perdix L.      1
4713 transormation      1
4714 transplanted plants      1
4715 trend of density decrease      1
4716 Ulmus pinnato-ramosa      1
4717 ulov-markiranje-ponovni ulov      1
4718 ultrasonic hypsometer      1
4719 ultrazvučni visinomjer      1
4720 umjetne neuronske mreže      1
4721 umjetni otoci      1
4722 Umweltschutz      1
4723 unapređenje upravljačke prakse      1
4724 uneven- aged management      1
4725 uneven-aged forests      1
4726 unique planning strategy      1
4727 učinkovitost tračne pile      1
4728 Učka Nature park      1
4729 udio vode      1
4730 udruge privatnih šumoposjednika      1
4731 udžbenik      1
4732 ugljik      1
4733 ugrožava.      1
4734 tusks      1
4735 tvrde listače      1
4736 tvrdi krpelji      1
4737 two-parameter volume tables      1
4738 type of damage      1
4739 types of maps scales      1
4740 types of planting      1
4741 Überschwemmung      1
4742 Überschwemmungsschutz      1
4743 ublaživanje      1
4744 učešće sušenja      1
4745 učinak      1
4746 učinak na atmosferu      1
4747 učinci      1
4748 učinci privlačenja drva      1
4749 učinci prorjede      1
4750 učinci uzgojnih mjera      1
4751 Tisućljetna izložba Ugarskog kraljevstva 1896.      1
4752 tjelesna masa      1
4753 Tjelesna težina lanadi na leglu      1
4754 tjelesne težine      1
4755 tipovi sadnje      1
4756 tip tla      1
4757 tick      1
4758 time standard      1
4759 time management      1
4760 Tilio-Taxetum      1
4761 timber assortment tables      1
4762 timber extraction      1
4763 timber quality      1
4764 Timber regulation      1
4765 timber skidding      1
4766 Timber trade      1
4767 težine 100 češera i 1000 sjemenki      1
4768 težišna metoda      1
4769 težište      1
4770 težište odjela — odsjeka      1
4771 teorija lovstva.      1
4772 tercijar      1
4773 thinning of hard-broadleaved stands      1
4774 threatens      1
4775 tree analysis      1
4776 tree damage      1
4777 tree damages      1
4778 tree decline      1
4779 tree pests and pathogens      1
4780 tree stem diameter changes      1
4781 tree-crown area      1
4782 transformation      1
4783 transformiranje      1
4784 toplinski tretman (HT)      1
4785 traktori Steyr      1
4786 traktorski put      1
4787 Tramontana and Punta Križa on the island of Cres      1
4788 Tramontana i Punta Križa na otoku Cresu      1
4789 Transboundary      1
4790 tradicijska arhitektura      1
4791 traditional architecture      1
4792 trahiandeziti      1
4793 trajanje razvojnih stadija      1
4794 trajni pokusi      1
4795 trajni rast      1
4796 tourist      1
4797 town of Omiš      1
4798 Trachyandesite      1
4799 tractor PTO torque      1
4800 topole      1
4801 total and stocked area      1
4802 total forest reserve      1
4803 total nitrogen and carbon      1
4804 točka pokrića.      1
4805 točnost klasifikacije      1
4806 tokovi ugljika      1
4807 vitality      1
4808 vitalnost      1
4809 vizualna i digitalna interpretacija      1
4810 vizualno kontrolna metoda – VTA.      1
4811 vjetar      1
4812 vjetrenjače      1
4813 vjetroizvale      1
4814 vjetrolom      1
4815 vjetrozaštita      1
4816 vlaga u sjemenu      1
4817 vlasnička i posjedovna struktura      1
4818 visitors      1
4819 visoka proreda      1
4820 visoka šuma      1
4821 visoke šume      1
4822 Visual Tree Assessment – VTA      1
4823 Višegodišnji prosjek sezonske žestine      1
4824 Viscum album L. ssp. album (bjelogorična bijela imela)      1
4825 Viscum album L. ssp. album (white berried mistletoe)      1
4826 Viscum album ssp. abietis      1
4827 Viscum album ssp. abietis.      1
4828 vodeni beskralješnjaci      1
4829 vodni režim      1
4830 vodoprivreda      1
4831 vo­dotehnički zahvati      1
4832 vođenje      1
4833 voles      1
4834 voluharice      1
4835 višekriterijska analiza odlučivanja      1
4836 volume increment      1
4837 volume model estimation      1
4838 volume tables      1
4839 virusi      1
4840 vegetacijski pokrov      1
4841 vegetational map      1
4842 vegetative propagation      1
4843 veličina kontejnera      1
4844 veliki mrazovac      1
4845 Vertex telemeter      1
4846 visina debla      1
4847 visina grma      1
4848 visina i visinski rast      1
4849 visina izbojka      1
4850 visina stabla      1
4851 visine biljaka      1
4852 visine i promjeri vrata korijena      1
4853 visine sadnica      1
4854 visinska krivulja      1
4855 visinske krivulje      1
4856 visinske krivulje stabala      1
4857 visinski i volumni rast      1
4858 visinski prirast      1
4859 vegetacijski klimaks      1
4860 variability of leaves      1
4861 vegetation cover      1
4862 vegetation of northern Croatia      1
4863 vegetation process in forest      1
4864 Viburno opuli-Prunetum dasyphyllae      1
4865 Viburnum L.      1
4866 village Gradište      1
4867 vineyard cottage      1
4868 Vinodol      1
4869 Vinodol hinterland      1
4870 Vinodol valley      1
4871 vinodolsko zaleđe      1
4872 virgin forest      1
4873 valuated methods      1
4874 value of wood assortiments      1
4875 vanjska trgovina      1
4876 vapnenac      1
4877 vapnenci      1
4878 vegetacija sjeverne Hrvatske      1
4879 vegetacija šljunkovitih riječnih sprudova      1
4880 vegetacije Hrvatske.      1
4881 varijabilnost listova      1
4882 varijabilnost rameta      1
4883 varijabilnost sjemena      1
4884 varijante      1
4885 vatrogasna oprema      1
4886 Vatrogasni operativni centar      1
4887 vector      1
4888 validacija metode      1
4889 validation method      1
4890 urod      1
4891 uzroci i posljedice ranjavanja      1
4892 uzroci stradavanja      1
4893 uzroci ugroženosti staništa      1
4894 uzgajivački zahvati      1
4895 uzgoj i zaštita divljači      1
4896 uzgojne mjere.      1
4897 uzgojne prosjeke      1
4898 uzgojne stazice i šljukarice      1
4899 usable science      1
4900 usable timber      1
4901 usefulness evaluation      1
4902 turistička      1
4903 turistički proizvod.      1
4904 Uredba o drvu      1
4905 urednik      1
4906 uređajna inventura šuma      1
4907 uređajni razred      1
4908 uređenje otočića      1
4909 uređenje otočića.      1
4910 uspjeh pošumljavanja      1
4911 usporedba      1
4912 usporedba vrsta      1
4913 ustrojstvo      1
4914 usufruct      1
4915 usufruct holders      1
4916 UŠP Bjelovar.      1
4917 UŠP Našice      1
4918 UŠP Osijek      1
4919 utilization      1
4920 Utjecaj kanala Dunav-Sava na šumske ekosustave      1
4921 utjecaj ruba sječine i ekspozicije na uspjeh pošumljavanja      1
4922 utjecaj tehničkih zahvata na sušenje hrasta lužnjaka u nizinskim šumama Hrvatske      1
4923 uvjeti čuvanja      1
4924 unošenje      1
4925 unutarklonska i međuklonska varijabilnost      1
4926 unutarklonska varijabilnost      1
4927 unutarnja sjemenska ljuska      1
4928 ukupna i obrasla površina      1
4929 ukupni dušik i ugljik      1
4930 ukusna      1
4931 ulaganja      1
4932 Uprava šuma podružnica Delnice      1
4933 Uprava šuma podružnica Požega      1
4934 uprava šuma Podružnica Senj      1
4935 upravljanje      1
4936 upravljanje ljudskim potencijalima      1
4937 uporaba biomase      1
4938 uporabljiva znanost      1
4939 uporabna vrijednost      1
4940 Zasoljavanje      1
4941 zastrtost      1
4942 zastupljenost vrsta      1
4943 zaposlenost u šumarstvu i šumskim industrijama      1
4944 zapremnina po ha      1
4945 zapremnina srednjeg stabla      1
4946 zakretni moment na PV traktora      1
4947 zakrivljenost      1
4948 zaliha ugljika Cpool      1
4949 zamatanje plodova      1
4950 zakonske podloge preustrojstva      1
4951 zajednice ptica pjevica      1
4952 zakonodavstvo      1
4953 zaštita kestenovih sastojina      1
4954 zaštita ljudi      1
4955 zaštita na radu      1
4956 zaštita od poplave      1
4957 zaštita prirode i okoliša      1
4958 zaštita šuma      1
4959 zaštita šuma od požara      1
4960 zaštita voda i mora      1
4961 zaštite popu­lacija rijetkih vrsta      1
4962 zatezna sila      1
4963 zamočvarivanje      1
4964 zaobilaženje šumarske struke      1
4965 zaštita . .      1
4966 zaštita divljeg kestena      1
4967 zaštićena područja prirode      1
4968 zaštićene prirodne vrijednosti      1
4969 zaštićeno područje      1
4970 wood packaging material      1
4971 Wood Products for Final Use      1
4972 wood protection      1
4973 wood reserve      1
4974 wood residuals      1
4975 wood waste      1
4976 Wooden bord production      1
4977 wooden material for packaging      1
4978 wooden supply      1
4979 woodprocesing      1
4980 Woodworking Employment in forestry and forest industries      1
4981 woody plants      1
4982 work and time study      1
4983 work equipment      1
4984 work study      1
4985 working environment      1
4986 working techniques      1
4987 Worldwide Imports and Exports of Wood Based Products      1
4988 wounds      1
4989 written documentation      1
4990 WWW      1
4991 xerophytic      1