ANALIZA SUSTAVA   
  Obuhvaćeno godišta: 141
  Izdano svezaka: 1077
 stranica:81498
 digitalizirano (GB):13,11
 
Obrađeno članaka:

15706
  Pronađeno autora: 2825
  - od toga u Imeniku: 814
  Pisano o šumara: 758
 
Indeksirano pojmova:

15762469
  Različitih riječi: 1383140
PRIKAZI I PRETRAŽIVANJA
 
str/god   sve  
autori sve  
naslovi sve  
UDK sve  
ključ sve  
šumari sve

                     Z
DIGITALIZIRANA ARHIVA
 
Pregled cijele arhive

Pregled naslovnica

Pregled poleđina

GooSLe pretraživanje
   pretraživanje po punom tekstu
KLJUČNA RIJEČ sort po pojava
1 Skupština      96
2 Hrvatska      47
3 Croatia      41
4 hrast lužnjak      32
5 pedunculate oak      26
6 biomasa      20
7 šumarstvo      18
8 forestry      16
9 biomass      15
10 obična bukva      15
11 Bukva      13
12 GIS      12
13 varijabilnost      12
14 alepski bor      11
15 damage      11
16 common beech      10
17 Baranja      10
18 flora      10
19 growth      10
20 obična jela      10
21 rast      10
22 zaštita prirode      10
23 stand structure      9
24 stanište      9
25 struktura sastojine      9
26 silver fir      9
27 beech      9
28 drvna zaliha      9
29 Abies alba Mill.      8
30 harvester      8
31 habitat      8
32 izoenzimi      8
33 Slovenia      8
34 Slovenija      8
35 tlo      8
36 prirast      8
37 proizvodnost      8
38 poljski jasen      8
39 pošumljavanje      8
40 njega      8
41 monitoring      7
42 productivity      7
43 šuma      7
44 variability      7
45 lovište      7
46 Growing stock      7
47 florni sastav      7
48 dieback      7
49 density      6
50 energija      6
51 fauna      6
52 biološka raznolikost      6
53 bukove šume      6
54 forest inventory      6
55 fenologija      6
56 gospodarenje      6
57 hrast kitnjak      6
58 Hrvatska.      6
59 hunting      6
60 ICP Forests      6
61 Loranthus europaeus Jacq.      6
62 Lika      6
63 jela      6
64 introdukcija      6
65 invasive species      6
66 klima      6
67 visina      6
68 visinski rast      6
69 šumarska politika      6
70 šume      6
71 Šumska vegetacija      6
72 šumski požari      6
73 soil      6
74 sortimentna struktura      6
75 struktura      6
76 prirodna obnova      6
77 rasadnik      6
78 rasprostranjenost      6
79 Quercus robur      6
80 populacija      6
81 podzemna voda      6
82 mortality      6
83 mortalitet      5
84 model      5
85 morfologija lista      5
86 nursery      5
87 nizinske šume      5
88 nature protection      5
89 narrow-leaved ash      5
90 phenology      5
91 obična smreka      5
92 Pinus nigra      5
93 pomladak      5
94 pomlađivanje      5
95 Quercus robur L.      5
96 provenijencije      5
97 razvoj      5
98 privlačenje      5
99 privlačenje drva      5
100 preživljavanje      5
101 stanje ishrane      5
102 smreka      5
103 skidder      5
104 Sessile Oak      5
105 regeneration      5
106 remote sensing      5
107 šumske ceste      5
108 tending      5
109 vibracije      5
110 vibration      5
111 vrijeme prijelaza      5
112 Vegetacija Hrvatske      5
113 uspijevanje      5
114 Turkey      5
115 Turska      5
116 klimatske promjene      5
117 intenzitet zaraze      5
118 leaf morphology      5
119 Lepidoptera      5
120 management      5
121 increment      5
122 grmlje      5
123 height growth      5
124 feromonske klopke      5
125 forest fires      5
126 forest      5
127 forests      5
128 climate      5
129 biodiversity      5
130 Lymantria%20dispar STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      5
131 Quercus%20robur STYLE="text-decoration:none">Quercus robur      5
132 aklimatizacija      5
133 Abies alba      5
134 Aleppo pine      5
135 assortment structure      5
136 European beech      5
137 distribution      5
138 divljač      5
139 daljinska istraživanja      5
140 crni bor      5
141 zglobni traktor      5
142 zaštita okoliša      4
143 zaštita      4
144 vegetacija      4
145 crna joha      4
146 dabar      4
147 ergonomics      4
148 ergonomija      4
149 environmental protection      4
150 drveće      4
151 ekologija      4
152 Pinus%20nigra STYLE="text-decoration:none">Pinus nigra      4
153 Acari      4
154 Abies%20alba STYLE="text-decoration:none">Abies alba      4
155 Ips%20cembrae STYLE="text-decoration:none">Ips cembrae      4
156 bioenergy      4
157 Coleoptera      4
158 Castanea sativa      4
159 forest vegetation      4
160 forest roads      4
161 forest soil      4
162 forest policy      4
163 forest management      4
164 floral composition      4
165 gustoća populacije      4
166 groundwater      4
167 hunters      4
168 Hymenoptera      4
169 Hrvatske šume d.o.o.      4
170 mikrosateliti      4
171 Laudonov Gaj      4
172 lovstvo      4
173 Lowland forests      4
174 invazivne vrste      4
175 ISPM 15      4
176 krš      4
177 trees      4
178 troškovi      4
179 trophy      4
180 Ursus arctos      4
181 Viscum album L.      4
182 šumski požar      4
183 Timberjack 1270B      4
184 šumska biomasa      4
185 štete      4
186 štetnost      4
187 šumsko tlo      4
188 šumski resursi      4
189 Red deer      4
190 rekreacija      4
191 rogovlje      4
192 seed      4
193 shrubs      4
194 sitni glodavci      4
195 Spačva      4
196 survival      4
197 sustainable development      4
198 sušenje      4
199 precipitation      4
200 produkcija      4
201 Quercus petraea (Matt.) Liebl.      4
202 Q. robur L.      4
203 ponik      4
204 požari      4
205 požar      4
206 preference ratio index      4
207 pionirske vrste      4
208 oborine      4
209 održivi razvoj      4
210 opća vitalnost      4
211 oplodna sječa      4
212 normala      4
213 Norway spruce      4
214 muflon      4
215 mouflon      3
216 mladi naraštaj      3
217 modeliranje      3
218 numerical analysis      3
219 numerička analiza      3
220 nizinski šumski ekosustavi      3
221 nitrogen      3
222 nasljednost      3
223 općekorisne funkcije      3
224 odumiranje stabala      3
225 obnova      3
226 obnova šuma      3
227 Obični orah      3
228 Parčine      3
229 parkovni objekti      3
230 pitomi kesten      3
231 phosphorus      3
232 phytoremediation      3
233 Pilanarstvo      3
234 poduzetništvo      3
235 Podravina      3
236 planiranje      3
237 Preborna šuma      3
238 potrajnost      3
239 poplar      3
240 poplar clones      3
241 population dynamics      3
242 population      3
243 Populus nigra      3
244 Populus nigra L.      3
245 Posavina      3
246 Prunus avium      3
247 Prunus avium L.      3
248 provenijencija      3
249 prvi nalaz      3
250 protection      3
251 Propadanje šuma      3
252 protected areas      3
253 provenance trial      3
254 ratne štete      3
255 production      3
256 promjer      3
257 primorski bor      3
258 preživljenje      3
259 private forests      3
260 sukcesija vegetacije      3
261 structure      3
262 Srbija      3
263 sortimentne tablice      3
264 Sphaeropsis sapinea      3
265 skidding      3
266 smeđi medvjed      3
267 sjeme      3
268 Serbia      3
269 short rotation crops      3
270 Sawmilling      3
271 sanacija      3
272 ritske šume      3
273 roe deer      3
274 reintrodukcija      3
275 reforestation      3
276 recreation      3
277 tekstura      3
278 šumski rad      3
279 šumski ekosustavi      3
280 šumska cesta      3
281 šumske prometnice      3
282 šumske zajednice      3
283 topola      3
284 thinning      3
285 texture      3
286 Thaumetopoea pityocampa      3
287 voda      3
288 vegetation      3
289 volumen      3
290 volume      3
291 wild cherry      3
292 tržište      3
293 turizam      3
294 upravljanje šumama      3
295 unutarpopulacijska i međupopulacijska varijabilnost      3
296 transition time      3
297 trofej      3
298 klaster analiza      3
299 karst      3
300 Ivanščica      3
301 izloženost      3
302 jelen obični      3
303 izmjera šuma      3
304 inventura šuma      3
305 introduction      3
306 intensity of infestation      3
307 Internet      3
308 lowland forest ecosystems      3
309 listinac      3
310 logging      3
311 mine      3
312 market      3
313 humus      3
314 hrast medunac      3
315 Histiostomatidae      3
316 Gorski kotar      3
317 gustoća drva      3
318 fitoremedijacija      3
319 fir      3
320 fire      3
321 Fire Weather Index      3
322 fitocenologija      3
323 forest management planning      3
324 forest floor      3
325 forest communities      3
326 forest cultures      3
327 forest fire      3
328 forest tending      3
329 fosfor      3
330 genetic diversity      3
331 genetska raznolikost      3
332 cluster analysis      3
333 climate change      3
334 bukove sječe      3
335 Brižine      3
336 biljne zajednice      3
337 Biluša      3
338 biljna zajednica      3
339 Entomophaga%20maimaiga STYLE="text-decoration:none">Entomophaga maimaiga      3
340 $glavna skupština      3
341 anketa      3
342 areal      3
343 afforestation      3
344 aerosnimke      3
345 efficiency      3
346 dušik      3
347 ecology      3
348 energy      3
349 ekotipska varijabilnost      3
350 entrepreneurship      3
351 exposure      3
352 Fagus sylvatica      3
353 Dalmacija      3
354 četinjače      3
355 Croatian Forests Co. Ltd.      3
356 crown damage      3
357 crna topola      3
358 CO2      3
359 development      3
360 diameter      3
361 Dalmatinska zagora      3
362 debljinski prirast      3
363 defoliation      3
364 divlja svinja      3
365 divlja trešnja      3
366 dinamika populacije      3
367 vrt u klaustru      3
368 young growth      3
369 zaštićena područja      3
370 zelena duglazija      3
371 zdravlje      2
372 zdravstveno stanje      2
373 značajna oštećenost      2
374 žuta imela      2
375 zoniranje      2
376 Zoološki vrt grada Zagreba      2
377 Žumberak      2
378 zaštita drva      2
379 Zavižan      2
380 zakorjenjivanje      2
381 zametak      2
382 zapaljivost      2
383 zapaljivost i gorivost šumskih goriva      2
384 zaraza      2
385 Zagreb Zoo Garden      2
386 zajednice hrasta lužnjaka      2
387 zakonska regulativa      2
388 vrijeme cvjetanja      2
389 yellow mistletoe      2
390 yield      2
391 yield tables      2
392 WinRhizo      2
393 WinSEEDLE      2
394 Dinaric mountains      2
395 Dinaridi      2
396 Diptera: Cecidomyiidae      2
397 digitalni model terena      2
398 digitalni ortofoto      2
399 digitalni ortofoto (DOF)      2
400 digitalna fotogrametrija      2
401 digital photogrammetry      2
402 divlji kesten      2
403 djelotvornost      2
404 DNA      2
405 dobna struktura      2
406 diversity      2
407 disjunktan      2
408 distribucija      2
409 distribucija prsnih promjera      2
410 defoliators      2
411 defolijacija      2
412 degree of damage      2
413 dendroflora      2
414 debljina kore      2
415 decision support systems      2
416 damages      2
417 Danube      2
418 dendrološka vrijednost      2
419 dendroclimatology      2
420 dendroklimatologija      2
421 dendrokronološka analiza      2
422 dendrological value      2
423 deposition      2
424 control      2
425 concrete and theoretical distribution      2
426 common beech (Fagus sylvatica L.)      2
427 Community Plant Variety Office (CPVO)      2
428 correlation      2
429 Crni bor (Pinus nigra)      2
430 crni jasen      2
431 Crni Lug      2
432 Crni orah      2
433 crnika      2
434 crnogorične i bjelogorične vrste — taksoni      2
435 CORS      2
436 Corylopsis      2
437 Clerodendrum      2
438 common ash      2
439 Cornus      2
440 Crataegus nigra      2
441 creativity      2
442 Croatian Forests Co.Ltd.      2
443 Cupressus sempervirens      2
444 Curculionidae      2
445 Crown condition assessment      2
446 crvenica      2
447 Cultivar      2
448 Ćićarija      2
449 Dalmatia      2
450 culture      2
451 Čorkova uvala      2
452 Fagus sylvatica L.      2
453 Fagus L.      2
454 favourable conservation status      2
455 Festuco drymeiae-Abietetum ass. nova      2
456 evaluation model      2
457 even-aged beech stands      2
458 Fallow deer      2
459 evergreen oak      2
460 EUFORGEN      2
461 environment      2
462 environment protection      2
463 Euphorbio palustris-Crataegetum nigrae      2
464 euroazijski ris      2
465 ekosustav      2
466 embryo      2
467 EN 1316-1      2
468 energy value      2
469 ECOLURE      2
470 dužine sortimenata      2
471 Economic development      2
472 ectomycorrhiza      2
473 egzote      2
474 eko­nomika šumarstva      2
475 ecosystem      2
476 ektomikoriza      2
477 drvna industrija      2
478 Drava      2
479 drvenaste egzote      2
480 dominant height      2
481 dominantna visina      2
482 dormantnost sjemena      2
483 Douglas fir      2
484 drying period      2
485 Dryocosmus kuriphilus      2
486 drvni sortimenti      2
487 drvni ostatak      2
488 Dunav      2
489 Đurđevački pijesci      2
490 EA 300      2
491 aggression on the RC      2
492 agresija na RH      2
493 adaptirani poljoprivredni traktori      2
494 Accuracy      2
495 aerial photographs      2
496 alepski bor (Pinus halepensis)      2
497 alien species      2
498 Alno-Quercion roboris      2
499 Alnus subcordata      2
500 AHP      2
501 allometric equations      2
502 alpine watershed      2
503 alpski sliv      2
504 altitude      2
505 analitički prikaz florističkog sastava      2
506 amorfa      2
507 and hunting management      2
508 arenosol      2
509 as. Abieti-Fagetum “pannonicum” s. l.      2
510 Anthyllis barba-jovis      2
511 antivibracijske rukavice      2
512 anti-vibration gloves      2
513 antler      2
514 Aphididae      2
515 area      2
516 ass. Hyperico grisebachii-Piceetum abietis (Bertović 1975) nom. nov. hoc loco      2
517 Bacillus thuringiensis      2
518 Balkan      2
519 "Hrvatske šume"      2
520 "Osmocote Mini"      2
521 "Osmocote Sierrablen"      2
522 Abies%20cilicica STYLE="text-decoration:none">Abies cilicica      2
523 Acer%20campestre STYLE="text-decoration:none">Acer campestre      2
524 Acer%20negundo STYLE="text-decoration:none">Acer negundo      2
525 Acer%20pseudoplatanus STYLE="text-decoration:none">Acer pseudoplatanus      2
526 %20Scorzonero-Chrysopogonetalia STYLE="text-decoration:none"> Scorzonero-Chrysopogonetalia      2
527 Cinara%20cedri STYLE="text-decoration:none">Cinara cedri      2
528 Betula%20pendula STYLE="text-decoration:none">Betula pendula      2
529 Bonomoia%20pini STYLE="text-decoration:none">Bonomoia pini      2
530 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      2
531 Castor%20fiber STYLE="text-decoration:none">Castor fiber      2
532 Celtis%20australis STYLE="text-decoration:none">Celtis australis      2
533 Cephalanthero%20longifoliae-Fagetum STYLE="text-decoration:none">Cephalanthero longifoliae-Fagetum      2
534 Cephalcia%20arvensis STYLE="text-decoration:none">Cephalcia arvensis      2
535 Cervus%20elaphus STYLE="text-decoration:none">Cervus elaphus      2
536 Ips%20sexdentatus STYLE="text-decoration:none">Ips sexdentatus      2
537 Ips%20typographus STYLE="text-decoration:none">Ips typographus      2
538 Hemerocallis STYLE="text-decoration:none">Hemerocallis      2
539 Crataegus STYLE="text-decoration:none">Crataegus      2
540 Iponemus%20gaebleri STYLE="text-decoration:none">Iponemus gaebleri      2
541 Eutypella%20parasitica STYLE="text-decoration:none">Eutypella parasitica      2
542 Fagion%20sylvaticae STYLE="text-decoration:none">Fagion sylvaticae      2
543 Fraxinus%20pennsylvanica STYLE="text-decoration:none">Fraxinus pennsylvanica      2
544 Histiostoma%20piceae STYLE="text-decoration:none">Histiostoma piceae      2
545 abonos      2
546 Aboveground biomass      2
547 STYLE="text-decoration:none">Acanthocinus reticulatus      2
548 adaptability      2
549 adaptabilnost      2
550 acorn      2
551 Abies albaMill.      2
552 A. glutinosa      2
553 A. rubra      2
554 Abieti-Fagetum      2
555 0 m      2
556 Pinus%20sylvestris STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris      2
557 Ostryo-Carpinion%20orientalis STYLE="text-decoration:none">Ostryo-Carpinion orientalis      2
558 Phytopythium STYLE="text-decoration:none">Phytopythium      2
559 Picea%20abies STYLE="text-decoration:none">Picea abies      2
560 Pinus%20halepensis STYLE="text-decoration:none">Pinus halepensis      2
561 Juniperus%20drupacea STYLE="text-decoration:none">Juniperus drupacea      2
562 Juniperus%20excelsa STYLE="text-decoration:none">Juniperus excelsa      2
563 Kermes%20vermilio STYLE="text-decoration:none">Kermes vermilio      2
564 Larix%20decidua STYLE="text-decoration:none">Larix decidua      2
565 Lynx%20lynx STYLE="text-decoration:none">Lynx lynx      2
566 Viscum%20album STYLE="text-decoration:none">Viscum album      2
567 Ulmus%20glabra%20Huds. STYLE="text-decoration:none">Ulmus glabra Huds.      2
568 Ulmus%20minor STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor      2
569 Pityokteines STYLE="text-decoration:none">Pityokteines      2
570 Prunus%20avium%20L. STYLE="text-decoration:none">Prunus avium L.      2
571 Pythium STYLE="text-decoration:none">Pythium      2
572 Quercus%20petraea%20(Matt.)%20Lieblein. STYLE="text-decoration:none">Quercus petraea (Matt.) Lieblein.      2
573 Sphaeropsis%20sapinea STYLE="text-decoration:none">Sphaeropsis sapinea      2
574 Stereonychus%20fraxini STYLE="text-decoration:none">Stereonychus fraxini      2
575 biljka      2
576 Bieger      2
577 bijela imela      2
578 beta-distribucija      2
579 beta-function      2
580 Beli Manastir      2
581 bijeli grab      2
582 beech felling      2
583 benediktinski samostan      2
584 bark thickness      2
585 basal area      2
586 basic stocks of the games      2
587 biological diversity      2
588 bioindikatori      2
589 biološko-ekološka valorizacija      2
590 Bioproizvodnost amorfe      2
591 biometrical parameters      2
592 bionomija      2
593 bionomy      2
594 Bjelovarska Bilogora      2
595 black alder      2
596 biomass production      2
597 black poplar      2
598 black walnut      2
599 body weight      2
600 Brandt      2
601 bonitet      2
602 Bosna i Hercegovina      2
603 Bosnia and Herzegovina      2
604 broj lanadi      2
605 biološka kontrola      2
606 brijest      2
607 brojnost      2
608 brucijski bor      2
609 brown bear      2
610 Bursaphelenchus spp.      2
611 carbon sequestration      2
612 Callicarpa      2
613 Cameraria ohridella      2
614 Campsis      2
615 Canadian experts report      2
616 CNS 2000      2
617 Chrysomelidae      2
618 CIC      2
619 Carpinus L.      2
620 burned area      2
621 Carex pilosa      2
622 Carici elongatae-Alnetum glutinosae      2
623 Castor fiber L.      2
624 Catalpa      2
625 Ceanothus      2
626 Cembräwit®      2
627 changes      2
628 Chimonanthus      2
629 cikličke snimke      2
630 Forsythia      2
631 FSC logo      2
632 Game      2
633 game breeding enclosure Kunjevci      2
634 GC      2
635 GC/MS      2
636 Galio odorati-Fagetum sylvaticae      2
637 germination      2
638 gljiva      2
639 geografski informacijski sustav      2
640 fotointerpretacijski ključ      2
641 forestry operation      2
642 fotosinteza      2
643 Fraxino orni-Quercetum ilicis      2
644 Fraxinus angustifolia      2
645 Fraxinus angustifolia Vahl      2
646 Fraxinus excelsior      2
647 Fraxinus L.      2
648 fuel types      2
649 fungus      2
650 forest value      2
651 forestry biomass      2
652 forest economics      2
653 forest habitat      2
654 forest lands      2
655 forest resources      2
656 forest road      2
657 fires      2
658 fenološka motrenja      2
659 fenološka opažanja      2
660 flammability      2
661 društveno-gospodar­ski čimbenici      2
662 fitoplazme      2
663 fluvisol      2
664 gustoća      2
665 florni elementi      2
666 gypsy moth      2
667 habitat type      2
668 Hamamelis      2
669 height increment      2
670 heavy metals      2
671 height      2
672 health      2
673 Hemiptera      2
674 hidrološka uloga      2
675 Hibiscus      2
676 hiperparazitoid      2
677 Hippophaë rhamnoides      2
678 Hippophao-Berberidetum      2
679 Histiostoma piceae      2
680 historical value      2
681 GNSS      2
682 Gospodarski razvitak      2
683 GPS      2
684 gradacija      2
685 granične vrijednosti      2
686 GRASS GIS      2
687 growth and increment      2
688 gubar      2
689 horse chestnut      2
690 horticul­tural value      2
691 hortikulturna vrijednost      2
692 hosts      2
693 hrastov ponik      2
694 hrast      2
695 hrast crnika (Quercus ilex)      2
696 Hungavit      2
697 hunting district      2
698 Hunting Management      2
699 HTRS96/TM      2
700 hrast lužnjak (Quercus robur L.)      2
701 Hrvatska norma HRN EN 1316-1:1999      2
702 Hymenoptera: Platygastridae      2
703 Hvar      2
704 hydrological role      2
705 II-G-10      2
706 II-G-20      2
707 imovna općina      2
708 humofluvisol      2
709 imela      2
710 in utero      2
711 indicators      2
712 Indigobush      2
713 Indigobush bioproductivity      2
714 Indigofera      2
715 inflammability and combustibility of fuel types      2
716 infestation      2
717 infracrvene kolorne (ICK) aerosnimke      2
718 management of      2
719 management plan      2
720 makedonski hrast      2
721 makija      2
722 Maksimir Park      2
723 maslinik      2
724 Međimurje      2
725 mistletoe      2
726 mjere asimetrije      2
727 mikroklima      2
728 microclimate      2
729 microsatellites      2
730 Mediterranean      2
731 Mediterranean karst area      2
732 Lymantria monacha      2
733 Lynx lynx      2
734 ljetna suša      2
735 Metcalfa pruinosa      2
736 meteorološki indeks požara      2
737 lovni trupčići      2
738 lovno gospodarenje      2
739 lovci      2
740 Lonicera      2
741 lizimetri      2
742 lovstvo i lovno gospodarenje      2
743 Luzulo-Fagetum sylvaticae      2
744 Lymantria dispar      2
745 Maceljsko gorje      2
746 Landsat      2
747 kulture kratkih ophodnji      2
748 kultura      2
749 kvaliteta      2
750 kvaliteta sadnica      2
751 Leptoglossus occidentalis      2
752 Lespedeza      2
753 licenciranje      2
754 licensing      2
755 LiDAR      2
756 limit values      2
757 Lekenik      2
758 klijavost      2
759 light      2
760 Liocourtova distribucija      2
761 Lisičine Arboretum      2
762 innovations in forestry      2
763 Innovativeness      2
764 inovacije u šumarstvu      2
765 inovativnost      2
766 insect pests      2
767 ispitivanje      2
768 iskorištavanje šuma      2
769 iskorištenje      2
770 Ips typographus      2
771 invazivna vrsta      2
772 insect      2
773 izvješće eksperata iz Kanade      2
774 Japage      2
775 Jasminum      2
776 Joinery and Cabinet making      2
777 Josip Ettinger      2
778 jednodobne bukove sastojine      2
779 izlučivanje sastojina      2
780 izvoditelji šumskih radova      2
781 Ixodidae      2
782 istacio-Juniperetum phoeniceae      2
783 Italian oak      2
784 Istra      2
785 katastar vodnih potencijala      2
786 Juglans L.      2
787 kalij      2
788 Kalnik      2
789 klonovi topola      2
790 kljove      2
791 Koelreuteria      2
792 krupnoća žira      2
793 kukac      2
794 kriging      2
795 Komrčar      2
796 klonovi bijele vrbe      2
797 Kopački rit      2
798 Krasno      2
799 Krapinsko-zagorska županija      2
800 kreativnost      2
801 koljik      2
802 koncepcija      2
803 korelacijska veza      2
804 korijen      2
805 UPGMA      2
806 Unmixed regular beech forest      2
807 Ulmus minor Mill. sensu latissimo      2
808 trophy assessment      2
809 Tropical rain forests      2
810 Tropske kišne šume      2
811 ugroženost      2
812 učinkovitost      2
813 upravljanje rizicima      2
814 UPOV      2
815 uređivanje      2
816 uređivanje šuma      2
817 vegetacijska karta      2
818 vegetacijski kvocijent      2
819 Vaclav L. Anderle      2
820 valorisation      2
821 valorizacija      2
822 uzgajalište divljači Kunjevci      2
823 Uzorak      2
824 Wild game      2
825 war loses      2
826 wood industry      2
827 vremenske serije      2
828 vrijednost šuma      2
829 VRS      2
830 weight and foliage volume      2
831 vegetation quotient      2
832 vegetation structure      2
833 visiting      2
834 Vojvodina      2
835 volumen krupnoga drva      2
836 Viscum album L. ssp. abietis (Wiesb.) Abrom.      2
837 virus      2
838 višekori­sničko šumarstvo      2
839 višekriterijsko odlučivanje      2
840 višestruka regresijska analiza      2
841 težina i volumen drva      2
842 težina i volumen lišća      2
843 Theysohn®      2
844 Tijat      2
845 Tilia spp.      2
846 Tenthredinidae      2
847 test provenijencija      2
848 testing      2
849 teški metali      2
850 tercijarna      2
851 tourism      2
852 Tischeria ekebladella      2
853 time of flowering      2
854 time series      2
855 time study      2
856 tip staništa      2
857 tipovi goriva      2
858 timber extraction      2
859 Thurn-Taxis.      2
860 timber volume      2
861 Timberjack 1070      2
862 Trade Mark      2
863 traktori      2
864 Tomicus destruens      2
865 transformacija      2
866 Transport      2
867 treatment      2
868 trend opadanja gustoće drva      2
869 šumske protupožarne ceste      2
870 šumske kulture      2
871 šumska zajednica      2
872 šumska zemljišta      2
873 šumska taksa      2
874 šumska prostirka      2
875 syntaxonomy      2
876 Šibenik      2
877 šumarska profesija      2
878 šumski genetski resursi      2
879 šumski radovi      2
880 šumski rubovi      2
881 temeljnica      2
882 temperatura      2
883 temperature      2
884 Taxus baccata L.      2
885 Tarsenomidae      2
886 TE Plomin 2      2
887 refugijalno      2
888 regeneration priority      2
889 registar primarne šumske prometne infrastrukture      2
890 renewable energy sources      2
891 rent      2
892 renta      2
893 reintroduction      2
894 relativna otvorenost      2
895 reliktna      2
896 Republika Hrvatska      2
897 resursi      2
898 Robinia L.      2
899 Robinia pseudoacacia L.      2
900 Rock partridge      2
901 rodents      2
902 riparian forests      2
903 risk management      2
904 root collar diameter      2
905 Salix L.      2
906 Sarcococca      2
907 Ruscus hypoglossum      2
908 sadašnje stanje šuma      2
909 sadni materijal      2
910 sadnica      2
911 Scolytinae      2
912 sapling      2
913 Seasonal Severity Rating      2
914 secondary forest roads      2
915 seed dormancy      2
916 semivariogram.      2
917 Senjska Draga      2
918 selective thinning      2
919 selekcija      2
920 seedling quality      2
921 seedlings      2
922 sekundarne šumske prometnice      2
923 selection forest      2
924 simulacija      2
925 simulation      2
926 sample plots      2
927 shelterwood cutting      2
928 Sezonska procjena žestine požara      2
929 Sječa      2
930 sječa i izrada      2
931 sintaksonomija      2
932 sintaksonomska analiza      2
933 site index curves      2
934 small mammals      2
935 small rodents      2
936 slatka voda      2
937 Slavonija      2
938 sinekološko-vegetacijska istraživanja      2
939 Sječa šuma      2
940 sjeverozapadna Hrvatska      2
941 socio-economic factors      2
942 Sophora      2
943 spinosad      2
944 Spačvanski bazen      2
945 spolni indeks      2
946 spruce      2
947 srednja visina      2
948 srneća divljač      2
949 srnjak      2
950 srednji promjer      2
951 sitkanska smreka      2
952 strukturni elementi      2
953 Stolarstvo      2
954 strojna sječa      2
955 stabilizacija tla      2
956 strana vrsta      2
957 stabilnost sastojine      2
958 stanje u prošlosti      2
959 struktura vegetacije      2
960 suitability evaluation      2
961 studij vremena      2
962 Sus scrofa      2
963 Sustavi za podršku u odlučivanju      2
964 Sustainable forest management      2
965 suzbijanje      2
966 svjetlo      2
967 sweet chestnut      2
968 prirodno sušenje prostornog drva      2
969 prirodni resursi      2
970 Preborno gospodarenje      2
971 prijedlog uređenja      2
972 pravoužitnici      2
973 primjerne plohe      2
974 prioritet obnove      2
975 privatne šume      2
976 promidžba      2
977 produkcija biomase      2
978 promjer vrata korijena      2
979 promotion      2
980 proreda      2
981 produktivnost      2
982 recovery time      2
983 rast i prirast      2
984 razvojni stadiji      2
985 rasadnici      2
986 RAPD      2
987 RapidEye      2
988 Quercus L.      2
989 rasadnička proizvodnja      2
990 radial increment      2
991 promjer krošnje      2
992 promjene      2
993 prsni promjer      2
994 Pruno-Fraxinetum      2
995 Prunus L.      2
996 Pula      2
997 Punica      2
998 Q. cerris L.      2
999 Q. frainetto Ten.      2
1000 Q. pubescens Willd.      2
1001 quantitative traits      2
1002 quality      2
1003 Rab      2
1004 Populus alba L.      2
1005 population density      2
1006 Populus L.      2
1007 posjećivanje      2
1008 potassium      2
1009 postotak drvnih sortimenata      2
1010 Populetalia albae      2
1011 Populus      2
1012 Poplava      2
1013 Pohorje      2
1014 pohrana ugljika      2
1015 povijesna vrijednost      2
1016 površina      2
1017 požar krošnji      2
1018 PPP      2
1019 potrajno gospodarenje      2
1020 povoljan status očuvanja      2
1021 površinsko otjecanje      2
1022 Portugal      2
1023 PowerCem      2
1024 prašuma      2
1025 preciznost      2
1026 planning of regeneration felling      2
1027 Planning system      2
1028 Parkovi prirode      2
1029 planirani prirast      2
1030 plant      2
1031 plantaže      2
1032 podrivanje tla      2
1033 plantations      2
1034 Podunavlje – Podravlje      2
1035 plant communities      2
1036 Plant Patent Act      2
1037 pokazatelj      2
1038 polifenoli      2
1039 Phyllonorycter issiki      2
1040 Phyllonorycter issikii      2
1041 Phyllonorycter robiniella      2
1042 photointerpretation key      2
1043 Pinus halepensis      2
1044 Pinus heldreichii      2
1045 Pinus heldreichii (Christ)      2
1046 Pinus nigra subsp. dalmatica      2
1047 Pinus pinea      2
1048 Pinus sylvestris L.      2
1049 Pityokteines spinidens      2
1050 Phytophthora      2
1051 Pistacio lentisci-Juniperetum phoeniceae      2
1052 Parectopa robinella      2
1053 Parectopa robiniella      2
1054 otpad      2
1055 P. curvidens      2
1056 P. deltoides      2
1057 P. densiflora Sieb. et Zucc.      2
1058 P. nigra Arnold      2
1059 P. thunbergiana Franco      2
1060 P. vorontzowi      2
1061 P. x euramericana      2
1062 peleti      2
1063 pheromone trap      2
1064 pellets      2
1065 Pelješac      2
1066 perivoj Ma­ksimir      2
1067 pedunculate oak (Quercus robur L.)      2
1068 PEEN      2
1069 oštećenost      2
1070 Peduncled Oak      2
1071 Peduncled oak (Quercus robur L.)      2
1072 otok Mljet      2
1073 ozljede na radu      2
1074 PBR (Plant Breeder’s Right)      2
1075 PCA      2
1076 obični bor      2
1077 obični jasen      2
1078 obnova sastojina      2
1079 obrast      2
1080 obnovljivi izvori energije      2
1081 Obrenovački Zabran      2
1082 odstrel      2
1083 odstrjel      2
1084 ocjenjivanje prikladnosti      2
1085 očuvanje prirode      2
1086 općekorisne funkcije šuma      2
1087 Obolodiplosis robiniae      2
1088 odumiranje      2
1089 onečišćenje zraka      2
1090 opožarena površina      2
1091 organizational culture      2
1092 oplodne sječe      2
1093 organizacija      2
1094 Osmocote Exact Standard      2
1095 Osmocote Exact Standard 5–6M      2
1096 osnova gospodarenja      2
1097 organizacijska kultura      2
1098 osnovni fondovi divljači      2
1099 Ostryo-Abietetum      2
1100 oštećenost šuma      2
1101 osutost krošanja      2
1102 Oštrica      2
1103 natural resources      2
1104 natural regeneration      2
1105 Noctuidae      2
1106 nedrvni šumski proizvodi      2
1107 nizinsko područje      2
1108 normal model      2
1109 nova nalazišta      2
1110 njega šuma      2
1111 nizina      2
1112 Obedska Bara      2
1113 nutritional status      2
1114 oak      2
1115 Oak downy      2
1116 mladik      2
1117 model vrednovanja      2
1118 Monochamus galloprovincialis      2
1119 morfološka varijabilnost      2
1120 morphological variability      2
1121 Mosor      2
1122 multiple-use fo­restry      2
1123 mtDNA      2
1124 Mura      2
1125 Milan Knežević      2
1126 Milan Stribrny      2
1127 Myrto-Quercetum ilicis      2
1128 nadzemna biomasa      2
1129 nadzor      2
1130 Nadzorni odbor      1
1131 naftna kontaminacija      1
1132 nagib      1
1133 nagib terena      1
1134 Na-heksametafosfat      1
1135 Na-hexametaphosphate      1
1136 najbolji srnjaci Hrvatske i svijeta      1
1137 naknada      1
1138 naknada za općekorisne funkcije      1
1139 nalazišta na Papuku unutar parka prirode Papuk      1
1140 nalazišta tartufa      1
1141 nalazište u Zagrebu      1
1142 namnožio      1
1143 nanoindentacija      1
1144 nanoindentation      1
1145 nanotechnology      1
1146 nanotehnologija      1
1147 Na-pirofosfat      1
1148 naplodni sijek      1
1149 Na-pyrophosphate      1
1150 narodna imena životinja.      1
1151 narrow leaved ash (F. angustifolia Vahl)      1
1152 narrowleafed ash      1
1153 nabonos      1
1154 Nacionalni park      1
1155 Nacionalni park “Fruška gora”      1
1156 Nacionalni park Kornati      1
1157 Nacionalni park Plitvička jezera      1
1158 nacionalni parkovi      1
1159 način uzgoja      1
1160 nad zor stanja sastojina.      1
1161 nadmorska visina      1
1162 monitoring podzemnih i površinskih voda      1
1163 monitoring u šumarstvu.      1
1164 mycocoenosis      1
1165 mycoses      1
1166 multivariate analysis      1
1167 multivariate methods      1
1168 multivariatne meto­de      1
1169 multivarijatna analiza      1
1170 muncipality      1
1171 munika      1
1172 munika (Pinus heldreichii Christ)      1
1173 munika u Hercegovini      1
1174 muflon (Ovis ammon L.)      1
1175 muflon (Ovis ammon musimon Pal.)      1
1176 mulberry (Morus alba)      1
1177 mulching flail mower      1
1178 multiclonal cultures      1
1179 Multi-criteria decision analysis      1
1180 multi-criteria decision making      1
1181 multi-dimensional scaling      1
1182 multidimenzionalno skaliranje      1
1183 multidisciplinaran pristup      1
1184 multiklonske kulture      1
1185 Multiple criteria decision making      1
1186 multiple regression analyses      1
1187 motor-manual      1
1188 motorna pila      1
1189 motorne pile      1
1190 motorni čistač      1
1191 Mottled Umber Moth      1
1192 moufflon (Ovis ammon L.)      1
1193 moufflon (Ovis ammon musimon Pal.) axis deer (Axis axis Erx.)      1
1194 mountain tourisms      1
1195 mountainous areas      1
1196 Mountainous Croatia      1
1197 Mountainous Region of Croatia      1
1198 mountainous relief area      1
1199 Moving average      1
1200 mr. sc.      1
1201 mreža      1
1202 mreža šumskih cesta      1
1203 mrtvo drvo      1
1204 morphology      1
1205 morphometric ash leaf analysis      1
1206 morphometric leaf analysis      1
1207 morphometric traits      1
1208 morphometric variability      1
1209 morphometrics of antlers      1
1210 morphometry      1
1211 morfometrija      1
1212 morfometrija rogovlja      1
1213 morfometrijska analiza lista      1
1214 morfometrijska analiza lista jasena      1
1215 morfometrijska varijabilnost      1
1216 morphological analysis      1
1217 morphological features of seedlings      1
1218 monografija “Divokoza”      1
1219 monograph “Chamois”      1
1220 Monolit      1
1221 monthly severity ratings      1
1222 Montpellier      1
1223 morflogija klijanca      1
1224 morfologija      1
1225 morfologija češera i sjemena      1
1226 morfologija ploda      1
1227 morfologija sadnica      1
1228 morfologija sjemena      1
1229 morfologija tla      1
1230 morfološka obi lježja      1
1231 morfološka raščlamba      1
1232 morfološka svojstva sadnica      1
1233 modeli procjene volumena      1
1234 modeli rasta      1
1235 modeling      1
1236 mobile cable crane      1
1237 močenje plodova      1
1238 model normally      1
1239 model of departmental research      1
1240 model of middle-aged forest      1
1241 model oplemenjivanja      1
1242 model pretvorbe monokultura u šume bliske prirodnim      1
1243 model resornoga istraživanja      1
1244 model sustava informacija      1
1245 Modeliranje goriva      1
1246 modelling      1
1247 modelna srednjodobna sastojina      1
1248 modelni normalitet      1
1249 modification      1
1250 modificirana Brinkova funkcija      1
1251 modificirana skala      1
1252 modified Brink’s function      1
1253 modified scale      1
1254 modifikacije      1
1255 moesian beech      1
1256 mogućnost razlikovanja      1
1257 moisture content      1
1258 molecular diagnostic      1
1259 molecular-biological methods      1
1260 molekularna dijagnostika      1
1261 molekularno-biološke metode      1
1262 monetary value of wood assortments      1
1263 oak round timber      1
1264 oak seedlings      1
1265 oaks in the Bjelovar County      1
1266 oakwood      1
1267 obalna vegetacija      1
1268 oak (Quercus robur L.)      1
1269 NW Adriatic      1
1270 obična jela (Abies alba Mill.)      1
1271 obična bukva (Fagus sylvatica L)      1
1272 obična bukva (Fagus sylvatica L.)      1
1273 Obična bukva (Fagus sylvaticaL.)      1
1274 obična bukva.      1
1275 njega šume      1
1276 njegovanje      1
1277 nursery germination      1
1278 nursery plant production      1
1279 nursery production      1
1280 nutrient status      1
1281 numeričko bonitiranje      1
1282 numerousness natural new growth and stand age.      1
1283 numerousness/abundance      1
1284 nurse plants      1
1285 nurseries      1
1286 Norway spruce (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
1287 nouctuid moths      1
1288 nourishing      1
1289 novčana vrijednost drvnih sortimenata      1
1290 novčanice      1
1291 novi domaćin      1
1292 novi ekološki trend      1
1293 novi pristup korištenja podataka      1
1294 novo nalazište      1
1295 novosti: plan kapaciteta      1
1296 novounesena vrsta      1
1297 novoutvrđene vrste      1
1298 NPK fertlizer 7:14:21      1
1299 NPK gnojivo 7:14:21      1
1300 number and size of stomata      1
1301 number of adult roe deer does      1
1302 number of fawns      1
1303 Number of flowers and fruits      1
1304 number of kids      1
1305 number of plants      1
1306 number of root tips      1
1307 number of sprouts on the trunk.      1
1308 number of trees      1
1309 normal models      1
1310 normal seedling      1
1311 normal structure      1
1312 normal wood volume before felling and after felling per hectare      1
1313 Noble Hardwoods      1
1314 Nizinske šume hrasta lužnjaka      1
1315 nizinski brijest      1
1316 normalitet      1
1317 normalna raspodjela stabala      1
1318 normalni poprečni profil      1
1319 normalni volumen prije i poslije sječe      1
1320 normals      1
1321 normativ za biološku reprodukciju i regeneraciju      1
1322 norme vremena      1
1323 norme za čvrsta biogoriva      1
1324 normizacija      1
1325 North America      1
1326 northern Croatia      1
1327 northern Velebit      1
1328 Northwestern Croatia      1
1329 nedrvni šumski proizvodi i usluge      1
1330 negativna selekcija      1
1331 nekroza      1
1332 nelegalne sječe      1
1333 Nemonetarne usluge šuma      1
1334 Nemozoma      1
1335 nenosivo tlo      1
1336 nepotpuni razvoj      1
1337 neprava srž      1
1338 neprava srž bukve      1
1339 nepravilan klijanac      1
1340 nesreće na radu      1
1341 network      1
1342 Networks      1
1343 neutrofilne šume      1
1344 new host      1
1345 new introduction      1
1346 new localities      1
1347 new locality      1
1348 new record      1
1349 new truffle locality      1
1350 news: capacity planning      1
1351 Nezakonita trgovina drvom      1
1352 N-fixation      1
1353 nisko drvo      1
1354 noctuids      1
1355 nomenklaturno-sintaksonomska analiza      1
1356 nominalna gustoća      1
1357 Non wood forest products and services      1
1358 non-bearing soil      1
1359 nonlinear dynamical systems      1
1360 non-market forest functions      1
1361 Non-Monetary services from forests      1
1362 nonwood forest function.      1
1363 non-wood forest products      1
1364 nonwood forest products and servised      1
1365 norma ISO 11277.      1
1366 norma vremena      1
1367 natural rege­neration      1
1368 natural regeneration and management.      1
1369 nitrogen accumulation      1
1370 narrow-leaved ash tree      1
1371 nasad gumijevca      1
1372 nasljedne osnove      1
1373 natural spreading      1
1374 natural stockwood drying      1
1375 naturalizam      1
1376 nature      1
1377 nature conservation      1
1378 nature park      1
1379 Nature Parks      1
1380 nature preservation      1
1381 nature resources      1
1382 navigation      1
1383 nearest neighbor analysis      1
1384 necrosis      1
1385 nedostatak vode      1
1386 nedovoljna osposobljenost i opremljenost gasitelja      1
1387 nedrvni proizvodi i usluge šuma      1
1388 Našice      1
1389 National park “Fruška gora”      1
1390 National Park Plitvička Jezera      1
1391 national parks nature parks      1
1392 native deciduous plants      1
1393 natprosječni debljinski prirast      1
1394 Natura2000      1
1395 Natural conditions of life      1
1396 natural drying of stockwood      1
1397 natural enemies      1
1398 natural foci      1
1399 natural heritage      1
1400 natural newgrowth      1
1401 natural reforestation      1
1402 natural reforestation (reestablishment)      1
1403 Oteti zaboravu značajnija zbivanja iz naše bogate prošlosti      1
1404 otoci      1
1405 otok Čiovo      1
1406 otok Krk      1
1407 osutost stabala      1
1408 osvjetljavanje      1
1409 Osvrti na izložbu      1
1410 oštećenja      1
1411 oštećenja stabala      1
1412 oštećenje      1
1413 oštećenje iglica      1
1414 oštećenje stabala      1
1415 oštećivanje ponika i pomlatka.      1
1416 oštećivanje sastojine      1
1417 oštećivanje stabala i tla      1
1418 oštećivanje šuma      1
1419 ostvarena proizvodnja      1
1420 ostvareni prirast      1
1421 osutost      1
1422 osutost iglica      1
1423 osobna računala      1
1424 organizacijski ustroj zaštite      1
1425 organization      1
1426 Osnovna državna karta (ODK)      1
1427 osnovne plohe      1
1428 osnovne vegetacijske jedinice      1
1429 osnovni fond      1
1430 organizacija gašenja      1
1431 oplošje korijena      1
1432 oporavak      1
1433 organizational protection system      1
1434 or­ganska tvar tla      1
1435 organski ugljik OC      1
1436 Oriental Hornbeam      1
1437 original project method      1
1438 originalna metoda projektiranja      1
1439 ornamental plants trade      1
1440 ornithology      1
1441 ornitologija      1
1442 orografijski pojasi      1
1443 osa listarica      1
1444 Osijek      1
1445 oppenes of forest roads.      1
1446 oprema za pticu grabljivicu      1
1447 oprema za sokolara      1
1448 oprema za trening ptice grabljivice.      1
1449 opseg šumskouzgojnih radova      1
1450 opterećenost olovom      1
1451 opterećenje šumskih ekosustava      1
1452 optimalna mreža šumskih prometnica      1
1453 optimalna otvorenost      1
1454 optimum opennes      1
1455 organic carbon OC      1
1456 one-year-old seedlings      1
1457 opasni otpad      1
1458 oplodna sječa u grupama      1
1459 oplodna sječe      1
1460 općekorisna funkcija šume      1
1461 open strips      1
1462 opening up of forests      1
1463 openings      1
1464 operativno vrijeme      1
1465 ophodnjica      1
1466 oplemenjivanje      1
1467 oplemenjivanje samooplodnjom      1
1468 očuvanje staništa      1
1469 odabir scenarija gospodarenja      1
1470 odabrane zemnoalkalijske i alkalijske kovine      1
1471 odlagališni plin      1
1472 odlagalište      1
1473 odlaganje      1
1474 odnos visine i promjera      1
1475 određivanje horizontalne udaljenosti      1
1476 određivanje visine stabla      1
1477 održavanje šumskih cesta      1
1478 održivi razvitak      1
1479 očuvanje genofonda      1
1480 očuvanje nizinskih šuma dogovorenim prostornim planiranjem      1
1481 očuvanje okoliša      1
1482 odsumporavanje      1
1483 odziv      1
1484 ograda      1
1485 ogrijevno drvo.      1
1486 okoliš      1
1487 ökologische Faktoren      1
1488 oksidacijski stres      1
1489 old towns and settlements      1
1490 old-field succession      1
1491 oleoptera      1
1492 olive grove      1
1493 Omiš      1
1494 omjer smjese      1
1495 omjer suhe mase nadzemnih organa i korijena      1
1496 onečišćenje      1
1497 onečišćenje voda      1
1498 obujam stabala      1
1499 obvezatni i dobrovoljni rad lovaca      1
1500 occupational injuries      1
1501 occurrence      1
1502 ocjena općekorisnih funkcija šuma i vrednovanje šuma.      1
1503 ocjena primjenjivosti      1
1504 ocjena stanja      1
1505 ocjena trofeja      1
1506 obnovljivi prirodni resurs      1
1507 obnovljivi prirodni resursi      1
1508 obnovljivi resursi      1
1509 obojenost i zimska retencija lišća      1
1510 obrazovanje kadrova      1
1511 obrana od poplave      1
1512 obnova vrtova      1
1513 obnovljivi izvori      1
1514 obnova i održavanje      1
1515 obična smreka (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
1516 obična tisa      1
1517 obični bor (Pinus sylvestris L.)      1
1518 Obični bor (Pinus sylvetris L.)      1
1519 obični čempres      1
1520 obični grab      1
1521 object-oriented forest classification      1
1522 objektno – orijentirana klasifikacija šuma      1
1523 oblični broj      1
1524 oblik debla      1
1525 oblik stvarne i normalne distribucije prsnih promjera.      1
1526 oblo drvo      1
1527 pedicle      1
1528 pedigree      1
1529 pedofiziografske značajke      1
1530 pedogeneza      1
1531 pedogenezis      1
1532 pedological analyses      1
1533 pedologija      1
1534 pedology      1
1535 pedološke analize      1
1536 pedophysiographic features      1
1537 pedosfera      1
1538 pedosphere      1
1539 pedotransfer function PTF      1
1540 pedotransfer funkcija PTF      1
1541 ozljede na stablima      1
1542 ozljede sjekača      1
1543 označavanje      1
1544 otok Plavnik      1
1545 otok Vrgada i vrgadski otočići      1
1546 otopina tla      1
1547 oštećenost krošanja      1
1548 oštećenost stabala      1
1549 pejsažist      1
1550 pejsažno oblikovanje      1
1551 pedunculate oak (Quercus robur)      1
1552 permanent experiments      1
1553 perpetrator      1
1554 Persian walnut      1
1555 pest      1
1556 pesticid      1
1557 pesticide      1
1558 pests      1
1559 Peter‘s mountain      1
1560 Petrova gora      1
1561 pH – solution      1
1562 pH oborina      1
1563 pH precipitation      1
1564 Ph u pirofosfatu      1
1565 Ph u vodi      1
1566 Ph. D.      1
1567 phaeropsis sapinea      1
1568 Phase I and II      1
1569 Phase II      1
1570 Phase III      1
1571 phenological variability of flowering      1
1572 penjačice      1
1573 People      1
1574 percent share      1
1575 percent share of wood along thickness classes      1
1576 percentage increments of values      1
1577 Percentage of forest cover      1
1578 percentage of moderately to severely damaged trees      1
1579 percentage of the nibbled part of the shoot      1
1580 percentage of wood assortments      1
1581 period      1
1582 perioda      1
1583 periodicitet plodonošenja      1
1584 periodički prijelaz volumena      1
1585 pheromone traps      1
1586 pheromone-baited trap      1
1587 peletizacija sjemena      1
1588 phenophases      1
1589 phenotypic plasticity.      1
1590 phenotypic stability      1
1591 pheromone baited traps      1
1592 pheromone dispenser      1
1593 p.o. Zagreb      1
1594 padaline      1
1595 panjača      1
1596 panjača planike      1
1597 panjače      1
1598 Papuk Natural Reserve      1
1599 parametar regresije (b)      1
1600 parameter of regression (b)      1
1601 parametri kalibracijske jednadžbe      1
1602 Parasiten      1
1603 Parasitenkomplex      1
1604 parasitoid      1
1605 parazitoid      1
1606 parazitski kompleks      1
1607 otpornost      1
1608 otvaranje šuma      1
1609 otvoreni prostor      1
1610 otvoreni sustav      1
1611 otvoreno lovište      1
1612 otvorenost      1
1613 otvorenost šumskim cestama.      1
1614 outbreak      1
1615 ovaries      1
1616 overwintering      1
1617 Ovis ammon musimon      1
1618 ovlasti      1
1619 ownership and property conditions      1
1620 ownership restitution      1
1621 oxidative stress      1
1622 oxygen market      1
1623 ozljede      1
1624 parent fund      1
1625 parent material      1
1626 park      1
1627 park forest      1
1628 park forest Marjan      1
1629 Park oko Dvorca princa Eugena Franje od Savoye i Piemonta u Bilju      1
1630 park oko Šumarskog i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu      1
1631 park prirode      1
1632 park prirode Telašćica      1
1633 Park prirode Učka      1
1634 park šuma      1
1635 Park šuma Marjan      1
1636 park Tašmajdan      1
1637 park-forest Komrčar      1
1638 parkovi      1
1639 park-šuma      1
1640 park-šuma »Komrčar«      1
1641 Park-šume Grada Zagreba      1
1642 Participatory management      1
1643 particle size distribution      1
1644 pasivna zaštita      1
1645 pasji trn      1
1646 passive conservation      1
1647 past condition      1
1648 pasture      1
1649 paša      1
1650 Pašarenje      1
1651 pathways      1
1652 patologija      1
1653 Paulownia Siebold et Zucc.      1
1654 payment for forest ecosystem services      1
1655 pitka voda      1
1656 phytoplasmas      1
1657 pionirske vrste drveća      1
1658 piravost      1
1659 pisana dokumentacija      1
1660 place of birth      1
1661 Plains      1
1662 Plan šumskog upravljanja      1
1663 plan upravljanja risom      1
1664 plan uzgajanja šuma      1
1665 planina Tušnica      1
1666 planinski turizam      1
1667 planirana proizvodnja      1
1668 pinj      1
1669 pioneer species      1
1670 pioneer species.      1
1671 pioneer tree species      1
1672 pioneering species      1
1673 Pinus pinea L.      1
1674 Pinus pineaL.      1
1675 Pinus kalpensis      1
1676 pH-otopina      1
1677 photosynthesis      1
1678 photosynthesis intensity      1
1679 photosynthetic pigments      1
1680 Phyllonorycter sp.      1
1681 Phyllonorycter spp.      1
1682 physical and mechanical properties of abonos      1
1683 physical and mechanical properties of recent oak      1
1684 physical and mineral soil properties      1
1685 physical strain      1
1686 physics      1
1687 physiological parameters      1
1688 phytocenosis      1
1689 phytocoeno­logical community      1
1690 phytocoenological record      1
1691 phytocoenological units      1
1692 phytocoenology      1
1693 phytocoenology (phytosociology)      1
1694 phytomass      1
1695 pilanska prerada drva      1
1696 pi­lanska proizvodnja      1
1697 pilanska sirovina      1
1698 pilanska tehnologija      1
1699 pilanski proizvodi      1
1700 Pilot Project      1
1701 Piljena građa četinjača i listača      1
1702 pine resin production      1
1703 Pinienprozessionspinner      1
1704 Pinija      1
1705 pinija (Pinus pinea)      1
1706 Pinus brutia      1
1707 phytosanitary inspection      1
1708 phytosanitary measures      1
1709 phytosanitary system      1
1710 phytosociology      1
1711 Picea abies      1
1712 Picea abies (L.) Karst.      1
1713 Picea omorica (PANC.) PURK.      1
1714 Picea omorica (PANČ.) PURK      1
1715 Picea omorika      1
1716 Picea sitchensis (Bong.) Carr.      1
1717 piezometar      1
1718 piezometer      1
1719 politički instrumenti      1
1720 pollination      1
1721 pollution      1
1722 položaj centromere      1
1723 položajna točnost      1
1724 Polufinalna i finalna prerada drveta      1
1725 Polufinalni drvni proizvodi      1
1726 polyphagous parasitoids      1
1727 polyphenolic compounds      1
1728 polyphenols      1
1729 poljoprivredna tla      1
1730 poljoprivredne površine      1
1731 poljoprivredno-šumarsko ­gospodarenje      1
1732 Poljski brijest      1
1733 pokazatelji oštećenosti      1
1734 pokazatelji proizvodnosti      1
1735 pokretna drobilica kamena      1
1736 pokus provenijencija obične bukve      1
1737 pokusna ploha Br gola površina      1
1738 pokusno polje      1
1739 policy instruments      1
1740 polifagni parazitoidi      1
1741 plant potential      1
1742 plant species      1
1743 plantation      1
1744 plantation growth      1
1745 plant community      1
1746 plant density      1
1747 plant geographical division      1
1748 plant heights      1
1749 plant list      1
1750 podzemne vode      1
1751 plantaža      1
1752 područje provenijencije      1
1753 plantažni uzgoj      1
1754 planting      1
1755 plants      1
1756 plastična folija      1
1757 plastični lijevak      1
1758 plemenite listače      1
1759 Plitvice Lakes      1
1760 Plitvička jezera      1
1761 plod      1
1762 plodnost      1
1763 plodnost tla      1
1764 plodovi      1
1765 plovidba      1
1766 plumate leaves      1
1767 plus stabla      1
1768 poaching      1
1769 početak listanja      1
1770 počinitelj      1
1771 podjela općekorisnih funkcija šuma      1
1772 plant breeding      1
1773 planovi      1
1774 planovi upravljanja      1
1775 planski sustav      1
1776 planiranje etata glavnog prihoda      1
1777 planiranje gospodarenja      1
1778 planiranje mreže šumskih cesta      1
1779 planiranje obnove sastojina      1
1780 planiranje šumskih prometnica      1
1781 planned production      1
1782 planned recruitment      1
1783 planned recruitment rate      1
1784 planning      1
1785 planning of forest roads      1
1786 preciznost procjene      1
1787 preciznost.      1
1788 predacija      1
1789 predation      1
1790 predatori      1
1791 predators      1
1792 predmet istraživanja      1
1793 prednji      1
1794 preferability      1
1795 preferabilnost      1
1796 prava tršlja      1
1797 pravila udruge      1
1798 pravilan klijanac      1
1799 pravilnik      1
1800 prebornašuma      1
1801 preborne sastojine bukve i jele      1
1802 preborne sastojine jele      1
1803 preborne šume      1
1804 prekogranično      1
1805 prenositelj      1
1806 prerada drveta      1
1807 present conditions of forests      1
1808 present situation and possibilities of cultivation.      1
1809 pretkazivanje vladanja šumskog požara (FBP)      1
1810 pretraživanje Interneta      1
1811 preuzimanje      1
1812 prevencija šumskih požara      1
1813 preventiva      1
1814 preventive measures      1
1815 preventive protection measures      1
1816 preventivne metode zaštite      1
1817 preventivne mjere      1
1818 prevođenje      1
1819 prezimljavanje      1
1820 preživač      1
1821 powdery mildew (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.)      1
1822 power plant      1
1823 povratnim križanjem i transgresijom      1
1824 potrajno gospodarenje šumom      1
1825 potrajno gospodarenje tartufima      1
1826 prag rentabilnosti ili točka pokrića.      1
1827 Požarište      1
1828 Požega mountains      1
1829 Požega valley      1
1830 Požeška kotlina i Požeško gorje      1
1831 PP Medvednica      1
1832 PP Papuk      1
1833 površina ha      1
1834 površina krošanja      1
1835 površina projekcije krošnje      1
1836 površina s vegetacijskim pokrivačem      1
1837 površinska obrada drva      1
1838 površinska voda      1
1839 površinski kopovi      1
1840 povijesni prikaz      1
1841 povijesni razvoj      1
1842 povijest gradacija      1
1843 povijest HŠD-a      1
1844 povijest požara      1
1845 povijest šumarstva      1
1846 potrajnost gospodarenja      1
1847 potrajnost prihoda      1
1848 potrošnja goriva      1
1849 poisoning      1
1850 pomladak mladik      1
1851 pomladna jezgra      1
1852 poljski jasen (Eraxinus angustifolia VahlX hrast lužnjak (Quercus robur L.)      1
1853 poljski jasen—suši tip      1
1854 poljski pokus      1
1855 pomaganje      1
1856 poplar clone      1
1857 poplar clone I-214      1
1858 popis biljaka      1
1859 popis stranih vrsta      1
1860 pomotechnical treatments.      1
1861 pomotehnički zahvati.      1
1862 ponašanje požara      1
1863 poplavna šuma      1
1864 poplavne zone      1
1865 poprečni i uzdužni polumjer prohodnosti      1
1866 poplars      1
1867 populacija.      1
1868 populacijsko usko grlo      1
1869 Populus alba      1
1870 population bottleneck      1
1871 population size      1
1872 population.      1
1873 populations      1
1874 Populationsdichte      1
1875 postotak odgriženog dijela izbojka      1
1876 postotak prirasta      1
1877 postotak prirasta vrijednosti      1
1878 Postotak šumovitosti      1
1879 postotni udjel drvnih sortimenata      1
1880 postotni udjeli krupnog drva po debljinskim klasama      1
1881 posušena stabla      1
1882 poštanske marke      1
1883 potencijal oporavka      1
1884 potencijalna staništa      1
1885 potkornjaci      1
1886 potrajna proizvodnja sirovina i općekorisnih usluga šuma      1
1887 porodice      1
1888 pošumljavanje i zaštita      1
1889 pošumljavanje krša      1
1890 posjed      1
1891 posjetitelji      1
1892 poslijediplomski studij      1
1893 poslovanje      1
1894 Poslovna analiza      1
1895 poslovni odnosi      1
1896 posljedice agresije na RH      1
1897 posolica      1
1898 postage stamps      1
1899 postgraduate study      1
1900 post-introductory expansion      1
1901 postojanost drva      1
1902 Populus alba L. i mikropropagacija      1
1903 positional accuracy      1
1904 positioning accuracy      1
1905 posječena drvna masa      1
1906 računalne simulacije      1
1907 računalni informacijski sustav      1
1908 računalni model CirCon      1
1909 quality class structure      1
1910 quality criteria      1
1911 quality of trees      1
1912 quality of young Pedunculate Oak growth.      1
1913 Quercus spp.      1
1914 Quercus virgiliana      1
1915 Quercusspp.      1
1916 querry Očura II      1
1917 questionnaire      1
1918 quick sand      1
1919 quick sands      1
1920 quantity and value yield      1
1921 quarantine pest      1
1922 Querco-Fagetea      1
1923 Querco-Fage­tea      1
1924 Quercus      1
1925 Quercus coccifera      1
1926 Quercus ilex L.      1
1927 putevi unošenja      1
1928 Pulp and paper industries      1
1929 provisional volume tarff      1
1930 provodno tkivo      1
1931 prozirnost krošnje      1
1932 Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.      1
1933 ptice      1
1934 ptice grabljivice      1
1935 ptice kao indikator      1
1936 Pubescens oak      1
1937 pubescent oak      1
1938 public awareness      1
1939 public forest institutes      1
1940 public institutes      1
1941 public opinion      1
1942 Public subsidisation of forestry      1
1943 puhovi      1
1944 promjer krošnje izbojka.      1
1945 prophylaxis      1
1946 proportion between height and diameter (h/d)      1
1947 provenances      1
1948 protected natural areas      1
1949 protected natural values      1
1950 protection . .      1
1951 protection at work      1
1952 protection of nature      1
1953 protupožarna linija      1
1954 protupožarne prosjeke      1
1955 protupožarne prosjeke s elementima puta      1
1956 provenance      1
1957 provenance region      1
1958 provenance test      1
1959 radijalni prirast      1
1960 radijalni prirasti      1
1961 radionuklidi      1
1962 radna okolina      1
1963 radne tehnike      1
1964 rainfall      1
1965 rak ariša      1
1966 rak kestenove kore      1
1967 rak kore javora      1
1968 ramet variation      1
1969 rameta      1
1970 ramp (break-over) angle      1
1971 rana i kasna ekotipska forma      1
1972 range      1
1973 rannis defoliaria      1
1974 rasprostranjenost šuma      1
1975 raseljavanje domicilnog stanovništva      1
1976 rasplodni fond srna      1
1977 raspon      1
1978 raspon promjera      1
1979 rare species population’s conservation      1
1980 rarity in Požega mountains      1
1981 rasadničarstvo      1
1982 Quercus pubescens      1
1983 real recruitment rate      1
1984 realised etat      1
1985 realised production      1
1986 recentno drvo      1
1987 reception of wood      1
1988 reconstruction of forest roads      1
1989 record      1
1990 rast promjera srednjeg stabla      1
1991 rast prsnog promjera stabla i promjera krošnje      1
1992 rasti vitalnost      1
1993 rašeljka      1
1994 recovery.      1
1995 rast i dimenzije klijanaca (sadnica)      1
1996 razdioba (rajonizacija) šuma Republike Hrvatske      1
1997 razdoblje sušenja      1
1998 razdoblje sušenja.      1
1999 razina meha- niziranosti      1
2000 različiti tipovi sadnica      1
2001 razmaci sadnje      1
2002 razmjena tvari i energije      1
2003 razmjenski razvitak      1
2004 raznodobne šume      1
2005 raznolikost      1
2006 razvoj fitocenoza      1
2007 razvoj i prirast sastojina      1
2008 razvoj i prirast stabala      1
2009 razvoj istraživanja      1
2010 razvoj sastojine      1
2011 razvoj šumarstva      1
2012 Razvojne faze šumskog drveća i zeljastog bilja      1
2013 produktivnost srna      1
2014 produljenje požarne sezone      1
2015 profesor šumarstva      1
2016 profil gospodarstvene grane      1
2017 prognose      1
2018 prognosis of dispersal      1
2019 prognoza      1
2020 prognoza širenja      1
2021 prognoze      1
2022 Program aktivnosti      1
2023 program sanacije      1
2024 programatski i operativni zadaci      1
2025 Programme of activities      1
2026 progresija      1
2027 progresivna sukcesija      1
2028 progression      1
2029 progressive sucession      1
2030 proicirana sasto­jina      1
2031 proizvodne funkcije      1
2032 proizvodne linije      1
2033 proizvodni potencijal sastojine      1
2034 proizvodnja biomase      1
2035 proizvodnja drvnih ploča      1
2036 proizvodnja energije      1
2037 proizvodnja i potrošnja šumskih i drvnih proizvoda      1
2038 proizvodnja iverja      1
2039 Proizvodnja izvoz i uvoz piljene građe      1
2040 proizvodnja namještaja      1
2041 proizvodnja piljene građe      1
2042 proizvodnja pluta      1
2043 proizvodnja trgovačkih dobara      1
2044 projection of stand development      1
2045 projekcija razvoja sastojina      1
2046 projektiranje      1
2047 prokopavanje      1
2048 proliferation      1
2049 proljeće i ljeto 2000.      1
2050 prometna vrijednost      1
2051 proreda sastojina tvrdih listača      1
2052 prorede      1
2053 prorijede      1
2054 prosječna godišnja količina radova sanacije      1
2055 prosjeke      1
2056 prosjeke na trasama elektroenergetskih objekata      1
2057 prostorna povezanost      1
2058 prostorna valorizacija      1
2059 prostorni plan      1
2060 prostorni raspored      1
2061 prostorni raspored klopki      1
2062 prostorno širenje      1
2063 protected area      1
2064 promotion of forest management and biodiversity      1
2065 propadanje brijesta      1
2066 propadanje drva      1
2067 Propadanje hrastovih biljaka      1
2068 propadanje i širenje obične jele      1
2069 propadanje stabala      1
2070 propadanje staništa      1
2071 produkcijski i aku­mu lirani tečajni volumni prirast      1
2072 Production and consumption of forest and wood products      1
2073 Production exports and imports of lumber      1
2074 production functions demand functions      1
2075 production lines      1
2076 Production of marketable goods      1
2077 promidžba potrajnog gospodarenja i biološke raznolikosti      1
2078 promjena flornoga sastava.      1
2079 promjena šumskih staništa      1
2080 promjena vodnih odnosa      1
2081 privatni šumoposjed      1
2082 promjer izbojka      1
2083 pripravnost      1
2084 priprema tla      1
2085 prirasno prihodne tablice      1
2086 prirasno-prihodne tablice      1
2087 prirast i kakvoća.      1
2088 Prirast i sječa      1
2089 prirast temeljnice      1
2090 prirašćivanje kvalitete      1
2091 priroda      1
2092 prirodna baština      1
2093 precision      1
2094 primorsko područje Hrvatske      1
2095 principal component analysis      1
2096 priobalno stanovništvo      1
2097 priobalje      1
2098 prijenosna vitla      1
2099 prilagodba      1
2100 Primarna otvorenost      1
2101 primarna prerada drva      1
2102 Primary Forest Traffic Infrastructure Registry      1
2103 Primary wood conversion      1
2104 prime cost      1
2105 primjena rezolucija H1 i H2      1
2106 pre­brojavanje      1
2107 pre-chilling      1
2108 precipitated water      1
2109 price list      1
2110 price of stem wood      1
2111 pridobivanje drva      1
2112 prigušena i prisilna gibanja      1
2113 prijedlog obnove istočnoga dijela      1
2114 prirodni uvjeti življenja      1
2115 prirodni zeoliti      1
2116 prirodno obnavljanje      1
2117 prirodno pomlađivanje      1
2118 prirodno pomlađivanje i gospodarenje.      1
2119 prirodno pomlađivanje.      1
2120 prirodna ognjišta      1
2121 prirodna šuma      1
2122 prirodni neprijatelji      1
2123 prirodni pomladak      1
2124 prirodni poremećaji      1
2125 prirodno širenje      1
2126 prirodnogeografske karakteristike      1
2127 prirodnost ("hemeroby ")      1
2128 private entrepreneurship      1
2129 private forest owner expectations      1
2130 private owned forests      1
2131 privatizacija šuma      1
2132 privatna šuma      1
2133 Privlačenje i transport drveta      1
2134 privlačenje.      1
2135 privredne promjene      1
2136 privremena formula za ocjenjivanje rogova srnjaka      1
2137 problemi u procesu promjena      1
2138 process automation      1
2139 procjedne vode      1
2140 procjena      1
2141 procjena biomase      1
2142 procjena opterećenosti poljoprivrednih tala      1
2143 Procjena oštećenosti krošanja      1
2144 Procjena oštećenosti šuma      1
2145 procjena potencijala biomase      1
2146 procjena sastojinskih elemenata      1
2147 procjena udaljenosti      1
2148 procjena vrijednosti šuma      1
2149 procjene usluga ekosustava      1
2150 procjenjena vrijednost šuma      1
2151 producibility      1
2152 sweetgum stand      1
2153 SWOT analiza      1
2154 syntaxonomic      1
2155 Svjetski uvoz i izvoz drvnih proizvoda      1
2156 svojstva profila tla      1
2157 Swedish method      1
2158 suzbijanje potkornjaka      1
2159 suzbijanje požara      1
2160 sveza Aremonio-Fagion      1
2161 svijest javnosti      1
2162 svila kao kulturološki fenomen      1
2163 svilana      1
2164 svilarenje      1
2165 svjetle pruge      1
2166 sustainable forests management      1
2167 sustainable management.      1
2168 sustainable truffle management      1
2169 sustav gospodarenja otpadom      1
2170 sustav odvodnje      1
2171 Sustav planiranja      1
2172 sustavi modeliranja požara      1
2173 sustavi privlačenja drva      1
2174 Sustavi za ocjenu opasnosti od šumskih požara      1
2175 sustavsko-dinamički pristup      1
2176 suša      1
2177 sušci      1
2178 sustainability      1
2179 sušenje hrasta lužnjaka      1
2180 sušenje šuma      1
2181 Studija primarnog otvaranja šuma      1
2182 study of forest roads maintenance      1
2183 Study of Primary Forest Opening      1
2184 stupanj oštećenosti      1
2185 stupanj oštećenja      1
2186 subasocijacija      1
2187 subassotiation      1
2188 subfosilno drvo      1
2189 subject of research      1
2190 submontanski i montanski pojas u Hrvatskoj      1
2191 subpopulacije      1
2192 Subsistent production of raw materials and forest influence services      1
2193 substrates      1
2194 success      1
2195 succession      1
2196 successional pathways on abandoned land      1
2197 sud      1
2198 sudjelovanje u upravljanju      1
2199 suha tvar      1
2200 suistainability of revenue      1
2201 sukcesija      1
2202 sukcesija niska proreda      1
2203 sukcesija šumske vegetacije      1
2204 strukturni čimbenici      1
2205 survival rate      1
2206 sunčeva energija      1
2207 superfosfat      1
2208 superphosphate      1
2209 supplemental feeding      1
2210 suppressed and forced motions      1
2211 suppression      1
2212 supstitucija      1
2213 supstrati      1
2214 suradnja i povezivanje šumoposjednika      1
2215 surface digging      1
2216 surface runoff      1
2217 survey      1
2218 surveying      1
2219 stanje voda      1
2220 stara sastojina      1
2221 stare sastojine      1
2222 stari gradovi i naselja      1
2223 starost sa­stojine      1
2224 State of German forestry      1
2225 state of nutrition      1
2226 state support to forestry      1
2227 static state of tree      1
2228 statičko stanje stabala      1
2229 statistical models      1
2230 statistički modeli      1
2231 Steering Committee      1
2232 stem      1
2233 stem exclusion phase      1
2234 stereo measurement      1
2235 stereofotogrametrija      1
2236 Steyr tractors      1
2237 stil rukovođenja      1
2238 stohastika      1
2239 stablaste vrbe      1
2240 stabljika      1
2241 staklenički plinovi      1
2242 stand      1
2243 stand age      1
2244 stand damaging      1
2245 stand extraction      1
2246 stand height curve      1
2247 stand parameters assessment      1
2248 stand production potential      1
2249 stand regeneration      1
2250 stand structure elements      1
2251 standard for the biological reproduction and regeneration      1
2252 standardisation      1
2253 standardisation of time      1
2254 standardizacija      1
2255 standardization      1
2256 stands exclusion      1
2257 stanišni čimbenici      1
2258 staništa tartufa      1
2259 strange attractor      1
2260 strategies in Hungarian forestry      1
2261 strategija      1
2262 strategija eksploatacije šuma      1
2263 strategija razvoja šumarstva      1
2264 strateški cilj mađarskog šumarstva      1
2265 stratifikacija      1
2266 strawberry tree coppice      1
2267 stream invertebrates      1
2268 stres      1
2269 stress      1
2270 strict forest reserve      1
2271 strogi šumski rezervat      1
2272 strojevi      1
2273 stabilna sastojina      1
2274 stabilnost      1
2275 stanište medvjeda      1
2276 stanje njemačkog šumarstva      1
2277 stanje prehrane      1
2278 stanje šuma.      1
2279 strojna sječa i izradba      1
2280 structural elements      1
2281 structural factors      1
2282 stone pine seed      1
2283 storage conditions      1
2284 Strahinjščica      1
2285 strain force      1
2286 studenti      1
2287 students      1
2288 studij rada      1
2289 studij rada i vremena      1
2290 struktura krošanja      1
2291 Srednji prsni promjer      1
2292 srednji vijek      1
2293 srednjo- i dugoročno planiranje      1
2294 Sredozemlje      1
2295 Sredozemni krš      1
2296 sredstva rada      1
2297 srna      1
2298 srna obična      1
2299 stabilisation with cement      1
2300 stability      1
2301 stability of stand      1
2302 stabilizacija cementom      1
2303 stabilizacija šumskog tla      1
2304 srednja vrijednost tjelesnih težina rasplodnih mužjaka i ženki      1
2305 srednjedobna sastojina      1
2306 Spačva basin      1
2307 Spačva forest      1
2308 spruce bark beetle      1
2309 spruce cultures      1
2310 square whirl.      1
2311 spontana dinamika      1
2312 spontaneous dynamics      1
2313 spore gljiva      1
2314 sposobnost i stabilnost tehnološkog procesa      1
2315 spread      1
2316 sprout diameter      1
2317 srčika      1
2318 Središnja Europa      1
2319 središnji i stražnji kut prohodnosti      1
2320 srednja geometrijska daljina pristupa površini      1
2321 srednja geometrijska udaljenost privlačenja      1
2322 srednja stvarna daljina pristupa površini.      1
2323 srednja stvarna udaljenost privlačenja      1
2324 srednja udaljenost privlačenja      1
2325 srednja udaljenost privlačenja drva      1
2326 Spačvanski šumski bazen      1
2327 Spain      1
2328 spaljena površina      1
2329 spaljivanje biomase      1
2330 span      1
2331 Spanish broom      1
2332 spatial association      1
2333 spatial spread      1
2334 spatial trap design      1
2335 species composition      1
2336 species richness      1
2337 spectrophotometry      1
2338 spektralni odraz      1
2339 spektrofotometrija      1
2340 spermatophytes      1
2341 spiroplasmas      1
2342 spiroplazme      1
2343 Spitzentrophäen      1
2344 spojevi dušika      1
2345 spol fetusa      1
2346 spolni dimorfizam      1
2347 South Africa      1
2348 South-East Europe      1
2349 Southern Celtics      1
2350 Southern/Central Europe      1
2351 sovice      1
2352 sowing and planting sessile oaks      1
2353 sowing method      1
2354 sp.      1
2355 space valorization      1
2356 spacial distribution      1
2357 spacing      1
2358 Spacva      1
2359 sortiment length      1
2360 sortimentna i vrijednosna struktura sječivog etata      1
2361 sortimentna metoda pridobivanja drva      1
2362 sociogeografske karakteristike      1
2363 socio-geographic group      1
2364 socio-gospodarski aspekti      1
2365 sociological analysis      1
2366 sociološka analiza      1
2367 smrekini potkornjaci      1
2368 smrekove kulture      1
2369 smrtnost      1
2370 snaga vlastitih otpora      1
2371 snags      1
2372 Social Broadleaves      1
2373 social characteristics      1
2374 social geographical features. openland      1
2375 so­cijalne karakteristike      1
2376 socijalne listače      1
2377 socijalno-geografska skupina      1
2378 Socio-economic drivers      1
2379 soil disturbance      1
2380 soil erosion      1
2381 soil fertility      1
2382 soil loss      1
2383 Soil Monolith      1
2384 soil morphology      1
2385 soil organic matter      1
2386 soil preparation      1
2387 soil profile properties      1
2388 soil regeneration      1
2389 soil respiration      1
2390 soil stabilisation      1
2391 soil temperature      1
2392 soil texture      1
2393 soil type      1
2394 sokolarska oprema      1
2395 sokolarske tehnike      1
2396 solar energy      1
2397 songbird communities      1
2398 sjeverozapadni Jadran      1
2399 skelet      1
2400 skid road      1
2401 sječivi etat      1
2402 sječka      1
2403 sjekač      1
2404 sjekači      1
2405 sinergističke prirode      1
2406 skidders      1
2407 skidding road      1
2408 skider      1
2409 skideri      1
2410 skull      1
2411 skupljanje otpada      1
2412 slijevanje niz deblo      1
2413 sliv bujice Suvave      1
2414 sloj grmlja      1
2415 slojnica 98      1
2416 slope      1
2417 Slavonia      1
2418 sladun      1
2419 smolarenje      1
2420 smrdljika      1
2421 Sljeme      1
2422 small and medium enterprises      1
2423 site quality      1
2424 site rehabilitation      1
2425 site-class      1
2426 Sinjsko polje      1
2427 sirova svila      1
2428 sisavci      1
2429 site conditions      1
2430 site degradation      1
2431 sječa i izradba      1
2432 sječa i izradba drva      1
2433 Sječa oštećenih stabala      1
2434 sitni sisavci      1
2435 sitno i malo privatno poduzetništvo      1
2436 sivi ili mali indijski mungos (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
2437 sjeme pinije      1
2438 sjemenka      1
2439 sjemenska plan­taža      1
2440 sjemenska područja (oblasti)      1
2441 sjemenska razdjelba      1
2442 sjemenska zona      1
2443 sjemenske plantaže      1
2444 sjemenjača      1
2445 sjemenjače      1
2446 sjetva i sadnja kitnjaka      1
2447 sjetva žira      1
2448 Sjeverna Amerika      1
2449 sjeverna Hrvatska      1
2450 sjeverni Velebit      1
2451 sjeverni Velebit.      1
2452 sjevernojadransko područje      1
2453 sezonske promjene koncentracija      1
2454 sezonski rast promjera debla      1
2455 Shannon indeks      1
2456 Shannon index      1
2457 shares dieback      1
2458 shelling      1
2459 shelterwood cutting system      1
2460 shoots      1
2461 side compensation of large ground loads      1
2462 significant crown damage      1
2463 sigurnost      1
2464 sigurnost i zdravlje u šumarstvu      1
2465 sijanje      1
2466 sile otpora rastu      1
2467 sile rasta      1
2468 silk as a cultural phenomenon      1
2469 silk factory      1
2470 silk pro­duction      1
2471 Silkworm (Bombyx mori)      1
2472 Simulation model      1
2473 simulirana sječa      1
2474 simulacijski model      1
2475 short rotation.      1
2476 short run (SRMC) and long run marginal costs (LRMC)      1
2477 shrub layer      1
2478 silver fir decline and expansion      1
2479 silver fir; dead tree; utilization; roundwood; timber value      1
2480 silver pine      1
2481 silvicultural methods      1
2482 silvicultural pass and trail      1
2483 silviculture plan      1
2484 silvo-pastoralni sustav      1
2485 Silvopasture      1
2486 selection forests      1
2487 selection management      1
2488 selection of management scenarios      1
2489 selection structure and selection menangement      1
2490 selected plus trees      1
2491 selected seed      1
2492 selection      1
2493 seedlings morphology      1
2494 segment ­na regresija      1
2495 segmented regression      1
2496 sekcije Aigeiros i Tacamahaca      1
2497 sekundarna otvorenost      1
2498 sekundarna sukcesija      1
2499 selekcionirani klonovi      1
2500 selekcionirano sjeme      1
2501 selektivna proreda      1
2502 selektivna prorjeda      1
2503 selo Gradište      1
2504 Semi-final Wood Products      1
2505 Semi-finished wood products industries      1
2506 seminari i ispiti za ocjenjivače lovačkih trofeja.      1
2507 seminars and examinations for evaluating the hunting trophies.      1
2508 Sequoia sempervirens      1
2509 Sequoiadendron giganteum      1
2510 sessile oak (Quercus petraea L.)      1
2511 Sessile-flowered oak (Quercus petraea Liebl.)      1
2512 sex dimorphism      1
2513 sex of the foetus      1
2514 sezonska ocjena žestina      1
2515 seed felling      1
2516 seed moisture      1
2517 seed morphology      1
2518 seed orchard      1
2519 seed orchards      1
2520 seed physiology      1
2521 seed quality      1
2522 seed variability      1
2523 seed viability      1
2524 seed zones      1
2525 seedling growth and dimensions      1
2526 seedling height      1
2527 seedling heights      1
2528 seedling morphology      1
2529 secondary openness      1
2530 secondary succession      1
2531 sections Aigeiros and Tacamahaca      1
2532 seed areas (districts)      1
2533 seed coat      1
2534 seed coating      1
2535 seed delineation      1
2536 seasonal severity ratings      1
2537 secondary forest road network      1
2538 saplings      1
2539 sapwood      1
2540 Scots pine      1
2541 Scots pine (Pinus sylvestris L.)      1
2542 Sea Buckthorn      1
2543 sea spray      1
2544 sawmil­ling production      1
2545 sawmilling products      1
2546 sawmilling raw material      1
2547 sawmilling technology      1
2548 Sawnwood coniferous and hardwood      1
2549 sawnwood production      1
2550 scale insects      1
2551 scalping      1
2552 scenariji razvoja      1
2553 sadnice      1
2554 sadržaj klorofila      1
2555 safety      1
2556 safety and health in forestry      1
2557 sakupljanje drva      1
2558 salinisation      1
2559 Salix alba clones      1
2560 rutting      1
2561 ruža vjetrova      1
2562 S02 emissions      1
2563 SAD      1
2564 sadašnja sječiva vrijednost sastojine      1
2565 sadašnje stanje i mogućnosti uzgoja.      1
2566 rojenje      1
2567 Romans      1
2568 root      1
2569 sastojina      1
2570 sastojina bukve i jele      1
2571 sastojina izmjere      1
2572 sastojinska struktura      1
2573 satelitska snimka IKONOS      1
2574 satelitske snimke      1
2575 satellite imagery      1
2576 Sava River      1
2577 sawfly      1
2578 Samobor      1
2579 Samoborsko gorje      1
2580 samoprorjeđivanje      1
2581 sample      1
2582 sanacija erodiranog zemljišta      1
2583 sanacija odlagališta      1
2584 sanacija posljedica      1
2585 sanacija.      1
2586 root decay      1
2587 root length      1
2588 root perimeter      1
2589 root system      1
2590 root volume      1
2591 root/shoot ratio      1
2592 rooting      1
2593 roots      1
2594 rotositnilice      1
2595 rožište      1
2596 RRP soil stabilization material      1
2597 RRP sredstvo za stabilizaciju tla      1
2598 ručno-strojna sječa      1
2599 ruminant      1
2600 rural development      1
2601 ruralni razvoj      1
2602 ritska šuma      1
2603 riper      1
2604 ritske šume Baranje      1
2605 rivers      1
2606 rizik od požara      1
2607 road density      1
2608 road network planning      1
2609 rodoslovlje      1
2610 roe deer productivity      1
2611 roedeer      1
2612 rogovi      1
2613 reviews of the exhibition      1
2614 revitalisation      1
2615 revitalizacija      1
2616 revitalizacija staništa      1
2617 rezanje grana      1
2618 rezervoari uzročnika      1
2619 ribarstvo      1
2620 Richards function      1
2621 Rijeka i okoliš - litološke, reljefne, klimatske, pedološke i vegetacijske osobitosti      1
2622 Rijeka Sava      1
2623 rijeke      1
2624 rijetka sadnja      1
2625 rijetkost u Požeškom gorju      1
2626 Rimljani      1
2627 research activities      1
2628 reservoirs of pathogens      1
2629 resorno istraživanje      1
2630 resources      1
2631 respiracija tla      1
2632 response      1
2633 restitucija vlasništva      1
2634 reliktni indikatori      1
2635 relizirani etat      1
2636 reljef - karte i tumači      1
2637 reljefna uvjetovanost      1
2638 relict      1
2639 relict indicators      1
2640 reintroduction of chamois      1
2641 reparable natural resource      1
2642 reproductive felling      1
2643 Republic of Croatia      1
2644 renewable resources      1
2645 renewables      1
2646 remote sensing technologies      1
2647 register of primary forest traffic infrastructure      1
2648 regresijska analiza      1
2649 regular forest association      1
2650 regular forests      1
2651 regularne šume      1
2652 regulatori razvoja kukaca      1
2653 Regulatory and Institutional Framework; Financial Institutions      1
2654 rehabilitacija.      1
2655 rehabilitation.      1
2656 Rehbock      1
2657 reindtrodukcija      1
2658 reintrodukcija dabra      1
2659 reintrodukcija divokoze      1
2660 Reintroduktion      1
2661 rekonstrukcija šumske ceste      1
2662 rekultivacija      1
2663 rekultiviranje      1
2664 relative openness      1
2665 refugium      1
2666 regeneracija      1
2667 regeneracija tla      1
2668 recreation.      1
2669 recultivation      1
2670 regeneration gap      1
2671 reforestation and protection      1
2672 reform of higher educational system      1
2673 reforma visokoobrazovnoga sustava      1
2674 red deer hummel      1
2675 red heart formation      1
2676 red oak      1
2677 ree damages      1
2678 reference sample      1
2679 referentni uzorak      1
2680 Technical Committee 55      1
2681 technical features      1
2682 technical roundwood from trunk and tree top      1
2683 technological process capability and stability      1
2684 tectonic dolines      1
2685 tečajni debljinski prirast stabala      1
2686 tečajni volumni prirast      1
2687 tehnical-camouflage methods      1
2688 tehnicizam      1
2689 tehnička oblovina iz debla i krošnje stabla      1
2690 tehnička svojstva      1
2691 tehničke značajke      1
2692 Tehnički odbor 55      1
2693 tehničko-kamuflažne metode      1
2694 tehnologija i tehnika      1
2695 tehnologija podučavanja      1
2696 tartufi      1
2697 tasty      1
2698 Tašmajdan Park      1
2699 taxonomic and phytogeographical analysis      1
2700 taxonomy      1
2701 te meljnica      1
2702 šumski rezervat      1
2703 temperature tla      1
2704 temperature za pokretanje vegetacije      1
2705 ten - year increment      1
2706 tekstura tla      1
2707 tektonske udoline      1
2708 telemetrijsko praćenje      1
2709 Telemetry      1
2710 telemorph      1
2711 šumski strojevi      1
2712 šumski transportni sustavi      1
2713 šumsko drveće      1
2714 Šumsko gospodarstvo "Viševica"  Rijeka      1
2715 šumsko područje      1
2716 šumsko sjeme      1
2717 šumsko stanište      1
2718 šumski reprodukcijski materijal      1
2719 šumski i vodeni ekosustavi      1
2720 šumski kamatnjak      1
2721 šumski ostatak      1
2722 šumski otvori      1
2723 šumsko tlo; onečišćenje tla      1
2724 šumsko zemljište      1
2725 šumskogospodarska osnova      1
2726 šupljorožac      1
2727 švedska metoda      1
2728 tablice drvnih sortimenata      1
2729 tactical planning of primary forest roads      1
2730 tajnik      1
2731 taksacijski elementi      1
2732 taksonomija      1
2733 taktičko planiranje primarnih šumskih prometnica      1
2734 taloženje      1
2735 tanini      1
2736 tanka oblovina      1
2737 taper      1
2738 tarife      1
2739 tariffs      1
2740 tarifni niz      1
2741 Šumarska škola Karlovac      1
2742 šumarske discipline.      1
2743 šumarske informacije      1
2744 Šumarski fakultet      1
2745 Šumarski list      1
2746 Šumarski muzej Krasno      1
2747 šumarsko poduzeće      1
2748 šuma alepskog bora      1
2749 šuma Haljevo      1
2750 šuma Macelj      1
2751 šuma visokog uzgojnog oblika      1
2752 šuma Žutica      1
2753 šuma. poljoprivreda      1
2754 šumarija      1
2755 šumarska edukacija      1
2756 širenje nakon unašanja      1
2757 širina goda      1
2758 širokolisna zelenika (Phillyrea latifolia L.)      1
2759 šiške      1
2760 školovane biljke      1
2761 školovanje      1
2762 šmrika      1
2763 Španjolska      1
2764 šteta      1
2765 system-dynamic approach      1
2766 štitasta uš crnike      1
2767 štitaste uši      1
2768 štete na divljači      1
2769 štete od divljači      1
2770 štetne sovice      1
2771 štetni insekti      1
2772 štetnici i bolesti drveća      1
2773 štetnik      1
2774 šumska prostirka.      1
2775 šumska protupožarna cesta      1
2776 šumska sastojina      1
2777 šumska staništa      1
2778 šumska tla      1
2779 šumska područja      1
2780 Šume crnike (Quercus ilex L.)      1
2781 šume Kalnika      1
2782 šume posebne namjene      1
2783 šumoposjednici      1
2784 šumovitost      1
2785 šumarska povijest      1
2786 Šumarstvo i šumarska politika      1
2787 šumarstvo.      1
2788 šumske površine      1
2789 šumska vegetacija Hrvatske      1
2790 šumska vegetacija.      1
2791 šumska voluharica      1
2792 Šumske pruge      1
2793 šumske sadnice      1
2794 šumske prosjeke      1
2795 šumski drvni ostatak      1
2796 šumski drvni proizvod      1
2797 šumski drvni sortimenti      1
2798 šumski ekosustav      1
2799 Trendovi      1
2800 Trends      1
2801 tretiranje      1
2802 tretman      1
2803 trgovina drvetom      1
2804 trgovina drvom      1
2805 trgovina kisikom      1
2806 trgovina ukrasnim biljem      1
2807 triangulacija      1
2808 triangulation      1
2809 tree analysis      1
2810 tree damage      1
2811 tree damages      1
2812 tree decline      1
2813 tree pests and pathogens      1
2814 tree stem diameter changes      1
2815 tree-crown area      1
2816 transversal clearance radius      1
2817 trap tree      1
2818 trava      1
2819 trave      1
2820 travnjak      1
2821 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">trčka Perdix perdix L.      1
2822 transformation      1
2823 transformiranje      1
2824 toplinski tretman (HT)      1
2825 traktori Steyr      1
2826 traktorska vlaka      1
2827 traktorski put      1
2828 Tramontana and Punta Križa on the island of Cres      1
2829 Tramontana i Punta Križa na otoku Cresu      1
2830 Transboundary      1
2831 tradicijska arhitektura      1
2832 traditional architecture      1
2833 trahiandeziti      1
2834 trajanje razvojnih stadija      1
2835 trajni pokusi      1
2836 trajni rast      1
2837 tick      1
2838 timber extraction system      1
2839 timber quality      1
2840 Timber regulation      1
2841 timber skidding      1
2842 Timber trade      1
2843 tipovi sadnje      1
2844 tip tla      1
2845 time standard      1
2846 time management      1
2847 Tisućljetna izložba Ugarskog kraljevstva 1896.      1
2848 tjelesna masa      1
2849 Tjelesna težina lanadi na leglu      1
2850 tjelesne težine      1
2851 točka pokrića.      1
2852 točnost klasifikacije      1
2853 točnost određivanja položaja      1
2854 tokovi ugljika      1
2855 tourist      1
2856 town of Omiš      1
2857 Trachyandesite      1
2858 tractor PTO torque      1
2859 topole      1
2860 total and stocked area      1
2861 total forest reserve      1
2862 total nitrogen and carbon      1
2863 tercijarni porast      1
2864 tercijarni relikt      1
2865 terebinth tree      1
2866 termički modificirano drvo      1
2867 terpenes      1
2868 terpeni      1
2869 tertiary      1
2870 Tertiary relict      1
2871 Test citotoksičnosti      1
2872 test field      1
2873 test polusrodnika      1
2874 test potomstava      1
2875 tetrijeb (Tetrao urogallus)      1
2876 textbook      1
2877 teorija lovstva.      1
2878 tercijar      1
2879 tendon method      1
2880 Tilio-Taxetum      1
2881 timber assortment tables      1
2882 thinning of hard-broadleaved stands      1
2883 threatens      1
2884 težine 100 češera i 1000 sjemenki      1
2885 težišna metoda      1
2886 težište      1
2887 težište odjela — odsjeka      1
2888 Thanasimus      1
2889 the actual average distance of attraction      1
2890 the Adriatic region      1
2891 the area of Kaštela      1
2892 the asymmetry and flatness coefficients asortiment structure      1
2893 the asymmetry coefficient and the flatness coefficient      1
2894 the Atlas Mountains      1
2895 the average geometrical attraction distance      1
2896 the border of total dieback zone      1
2897 the brown bear      1
2898 the center of gravity      1
2899 the comparison of the conditions in 2009      1
2900 the economy      1
2901 the factor for horizontal bypassing.      1
2902 the Fibonacci series      1
2903 the flow of the torrent Suvava      1
2904 the Forest Administration Senj                1
2905 the Golden section      1
2906 the gravity centered method      1
2907 the Haloze region.      1
2908 the horse-chestnut miner      1
2909 the hunting share of the exhibition      1
2910 the impact of felling site edges and exposition to the success of afforestation      1
2911 the Indian grey mongoose (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
2912 the island of Mljet      1
2913 the island of Plavnik      1
2914 the Island of Vrgada and Its Islets      1
2915 the Middle Ages      1
2916 the Millennium Exhibition of the Hungarian Monarchy 1896      1
2917 the North Adriatic area      1
2918 the parameters of the calibration equations      1
2919 the park surrounding the Faculty of Forestry and the Faculty of Agriculture      1
2920 the point of proftability (break-even point).      1
2921 The Republic of Croatia      1
2922 the Senj county hunting club      1
2923 the spring and summer      1
2924 the surface flow off      1
2925 the tetrazole method      1
2926 the transitional probability matrix      1
2927 the USA      1
2928 theory of hunting      1
2929 therapeutical herbs and aromatic plants      1
2930 vitalitet sjemena      1
2931 vitality      1
2932 vitalnost      1
2933 vizualna i digitalna interpretacija      1
2934 vizualna interepretacija      1
2935 vizualno kontrolna metoda – VTA.      1
2936 vjetar      1
2937 vjetrenjače      1
2938 vjetroizvale      1
2939 vjetrolom      1
2940 vjetrozaštita      1
2941 vlaga u sjemenu      1
2942 vlasnička i posjedovna struktura      1
2943 višekriterijska analiza odlučivanja      1
2944 virusi      1
2945 Viscum album L. ssp. album (bjelogorična bijela imela)      1
2946 Viscum album L. ssp. album (white berried mistletoe)      1
2947 Viscum album ssp. abietis      1
2948 Viscum album ssp. abietis.      1
2949 volumen rogova      1
2950 volumen sastojine      1
2951 volumne tablice      1
2952 volumni prirast      1
2953 volumno iskorištenje      1
2954 vrba      1
2955 vrednovanje prirodnih resursa      1
2956 volatile component      1
2957 voles      1
2958 voluharice      1
2959 vodeni beskralješnjaci      1
2960 vodni režim      1
2961 vodoprivreda      1
2962 vo­dotehnički zahvati      1
2963 vođenje      1
2964 visitors      1
2965 visoka proreda      1
2966 visoka šuma      1
2967 visoke šume      1
2968 visual interpretation      1
2969 Visual Tree Assessment – VTA      1
2970 Višegodišnji prosjek sezonske žestine      1
2971 visina debla      1
2972 visina grma      1
2973 visina i visinski rast      1
2974 visina izbojka      1
2975 visina stabla      1
2976 visine biljaka      1
2977 visine i promjeri vrata korijena      1
2978 visine sadnica      1
2979 visinska krivulja      1
2980 visinske krivulje      1
2981 visinske krivulje stabala      1
2982 visinski i volumni rast      1
2983 visinski prirast      1
2984 vegetational map      1
2985 vegetative propagation      1
2986 veličina kontejnera      1
2987 veliki mrazovac      1
2988 Vertex telemeter      1
2989 vegetation cover      1
2990 vegetation of northern Croatia      1
2991 vegetation process in forest      1
2992 Viburno opuli-Prunetum dasyphyllae      1
2993 Viburnum L.      1
2994 village Gradište      1
2995 vineyard cottage      1
2996 Vinodol      1
2997 Vinodol hinterland      1
2998 Vinodol valley      1
2999 vinodolsko zaleđe      1
3000 virgin forest      1
3001 weight and volume of wood      1
3002 weight and wood volume      1
3003 welfare functions      1
3004 Western Anatolia      1
3005 wetland      1
3006 white alder      1
3007 white ash (F. americana L.)      1
3008 white mistletoe      1
3009 white poplar (Populus alba)      1
3010 white willow (Salix alba)      1
3011 white willow clones      1
3012 whitebark in Hercegovine      1
3013 Whitebark pine      1
3014 Whitebark Pine (Pinus heldreichii Christ)      1
3015 white-berried mistletoe      1
3016 wide planting      1
3017 Wild      1
3018 wild apple      1
3019 wild boar      1
3020 Wild boars      1
3021 vrsta oštećenja      1
3022 vrste domaćini      1
3023 vrste karata      1
3024 vrste tvrdog drva      1
3025 vrijednosti parka      1
3026 vrijeme cvatnje      1
3027 volumen korijena      1
3028 vremensko uređivanje      1
3029 vrhunske trofeje      1
3030 vrijednosno iskorištenje      1
3031 vrijednost drva      1
3032 vrijednost lovine      1
3033 vrijednost općekorisnih funkcija      1
3034 volume increment      1
3035 volume model estimation      1
3036 volume tables      1
3037 wood packaging material      1
3038 Wood Products for Final Use      1
3039 wood protection      1
3040 wood reserve      1
3041 wood residuals      1
3042 wood waste      1
3043 Wooden bord production      1
3044 wooden material for packaging      1
3045 wooden supply      1
3046 woodprocesing      1
3047 Woodworking Employment in forestry and forest industries      1
3048 woody plants      1
3049 work and time study      1
3050 work equipment      1
3051 work study      1
3052 working environment      1
3053 working techniques      1
3054 Worldwide Imports and Exports of Wood Based Products      1
3055 wounds      1
3056 written documentation      1
3057 WWW      1
3058 xerophytic      1
3059 waste management system      1
3060 water and sea protection      1
3061 water deficit      1
3062 water management      1
3063 water pollution      1
3064 water regime      1
3065 water status      1
3066 water-logging      1
3067 web-based online services      1
3068 weed      1
3069 weeds      1
3070 Weibull distribution.      1
3071 Weibulova funkcija gustoće      1
3072 wild pear      1
3073 wildlife      1
3074 wildlife management      1
3075 Wildverlust      1
3076 Wildzucht und Wildschutz      1
3077 wind      1
3078 windmills      1
3079 uzroci i posljedice ranjavanja      1
3080 uzroci stradavanja      1
3081 uzroci ugroženosti staništa      1
3082 uzgajivački zahvati      1
3083 uzgoj i zaštita divljači      1
3084 uzgojne mjere.      1
3085 uzgojne prosjeke      1
3086 uzgojne stazice i šljukarice      1
3087 valuated methods      1
3088 value of wood assortiments      1
3089 vanjska trgovina      1
3090 vapnenac      1
3091 vapnenci      1
3092 validacija metode      1
3093 validation method      1
3094 variability of leaves      1
3095 vegetacijski pokrov      1
3096 vegetacijski klimaks      1
3097 vegetacija sjeverne Hrvatske      1
3098 vegetacija šljunkovitih riječnih sprudova      1
3099 vegetacije Hrvatske.      1
3100 varijabilnost listova      1
3101 varijabilnost rameta      1
3102 varijabilnost sjemena      1
3103 varijante      1
3104 vatrogasna oprema      1
3105 Vatrogasni operativni centar      1
3106 vector      1
3107 urod      1
3108 urod bukvice      1
3109 Urus MII skyline yarder      1
3110 Urus MII žičara      1
3111 usable science      1
3112 usable timber      1
3113 usefulness evaluation      1
3114 usluge šumskih ekosustava      1
3115 uspjeh pošumljavanja      1
3116 usporedba      1
3117 usporedba vrsta      1
3118 ustrojstvo      1
3119 usufruct      1
3120 usufruct holders      1
3121 UŠP Bjelovar.      1
3122 UŠP Našice      1
3123 UŠP Osijek      1
3124 utilization      1
3125 Utjecaj kanala Dunav-Sava na šumske ekosustave      1
3126 utjecaj ruba sječine i ekspozicije na uspjeh pošumljavanja      1
3127 utjecaj tehničkih zahvata na sušenje hrasta lužnjaka u nizinskim šumama Hrvatske      1
3128 uvjeti čuvanja      1
3129 Uprava šuma podružnica Delnice      1
3130 Uprava šuma podružnica Požega      1
3131 uprava šuma Podružnica Senj      1
3132 upravljanje      1
3133 upravljanje ljudskim potencijalima      1
3134 turistička      1
3135 turistički proizvod.      1
3136 urban parks      1
3137 Uredba o drvu      1
3138 urednik      1
3139 uređajna inventura šuma      1
3140 uređajni razred      1
3141 uređenje otočića      1
3142 uređenje otočića.      1
3143 učinkovitost tračne pile      1
3144 Učka Nature park      1
3145 udio vode      1
3146 udruge privatnih šumoposjednika      1
3147 udžbenik      1
3148 ugljik      1
3149 ugrožava.      1
3150 ukupna i obrasla površina      1
3151 ukupni dušik i ugljik      1
3152 ukusna      1
3153 ulaganja      1
3154 trošak po m3      1
3155 trophy value      1
3156 Ulmus pinnato-ramosa      1
3157 ulov-markiranje-ponovni ulov      1
3158 ultrasonic hypsometer      1
3159 ultrazvučni visinomjer      1
3160 umjetne neuronske mreže      1
3161 umjetni otoci      1
3162 Umweltschutz      1
3163 unapređenje upravljačke prakse      1
3164 uneven- aged management      1
3165 uneven-aged forests      1
3166 unique planning strategy      1
3167 unošenje      1
3168 unutarklonska i međuklonska varijabilnost      1
3169 unutarklonska varijabilnost      1
3170 unutarnja sjemenska ljuska      1
3171 uporaba biomase      1
3172 uporabljiva znanost      1
3173 uporabna vrijednost      1
3174 trofejna struktura      1
3175 trofejna vrijednost      1
3176 trofičke asocijacije      1
3177 trophic associations      1
3178 transormation      1
3179 transplanted plants      1
3180 trend of density decrease      1
3181 troškovi izgradnje      1
3182 troškovi zemljanih radova      1
3183 trovanje      1
3184 tršlja      1
3185 truffles      1
3186 trulež korijena      1
3187 trunk height      1
3188 trunk purity      1
3189 trupci hrasta kitnjaka i bukve      1
3190 Trypodendron      1
3191 tržišni odnosi      1
3192 tusks      1
3193 tvrde listače      1
3194 tvrdi krpelji      1
3195 two-parameter volume tables      1
3196 type of damage      1
3197 types of maps scales      1
3198 types of planting      1
3199 Überschwemmung      1
3200 Überschwemmungsschutz      1
3201 ublaživanje      1
3202 učešće sušenja      1
3203 učinak      1
3204 učinak na atmosferu      1
3205 učinci      1
3206 učinci privlačenja drva      1
3207 učinci prorjede      1
3208 učinci uzgojnih mjera      1
3209 korjenov sustav      1
3210 korološke i fitocenološke značajke      1
3211 korov      1
3212 korovi      1
3213 korovska vegetacija      1
3214 košćela      1
3215 koštunica      1
3216 kovanice      1
3217 krajobraz.      1
3218 krajobrazna raznolikost      1
3219 kramp      1
3220 kraniometrija      1
3221 Krapinsko-zagorska Count      1
3222 Krapinsko-zagorska County      1
3223 konkretna distribucija prsnih promjera      1
3224 konkretna i teoretska distribucija stabala      1
3225 konsenzus      1
3226 kontejner      1
3227 kontejnerski uzgoj      1
3228 kontinentalna Hrvatska      1
3229 kontrola      1
3230 kontrolne pokusne plohe      1
3231 konverzija panjača      1
3232 konzervacija      1
3233 konzervacija vlage      1
3234 konzervacija vlage u tlu      1
3235 komparacija stanja za 2009.      1
3236 komparativna analiza      1
3237 komparativna metoda istraživanja      1
3238 kompleksni sustavi      1
3239 kompleksnost      1
3240 kompozitni klasifikator; šumska sastojina; kvaliteta staništa.      1
3241 kompromis      1
3242 kreda      1
3243 kras      1
3244 kraška polja      1
3245 kratke ophodnje.      1
3246 kratkorični i dugori­čni granični troškovi (KGT i DGT)      1
3247 kora      1
3248 korelacija      1
3249 klonovi stablastih vrba      1
3250 komuniciranje      1
3251 komunikacijske aktivnosti      1
3252 koncentracija i sadržaj hraniva      1
3253 kriterij kvaliteta      1
3254 kriteriji određivanja gustoće primarne šumske prometne infrastrukture      1
3255 kriteriji za investiranje      1
3256 krivulje indeksa staništa      1
3257 krize      1
3258 kronika      1
3259 krpelj      1
3260 kukci      1
3261 kukci potkornjaci      1
3262 kultivari tise      1
3263 kružne primjerne plohe      1
3264 kserofitna      1
3265 krški fenomeni      1
3266 krupno drvo      1
3267 količine goriva      1
3268 kolotrag      1
3269 koluvij      1
3270 ključ za larve i protonimfe za Histiostomatidae      1
3271 Kodeks fitocenološke nomenklature      1
3272 koeficijent asimetrije i koeficijent spljoštenosti.      1
3273 koeficijent iskorištenosti lovno-demografskog potencijala      1
3274 klonovi topole      1
3275 klonska sjemenska plantaža      1
3276 klonske sjemenske plantaže      1
3277 klonski arhivi      1
3278 klonski testovi crnih topola      1
3279 klonski uz.orci      1
3280 klonsko šumarstvo      1
3281 klasterska analiza      1
3282 klet      1
3283 klijanci      1
3284 klijanje      1
3285 klima-požarna područja      1
3286 klima-požarna područja.      1
3287 klimatska promjena      1
3288 klimatske karakteristike      1
3289 klimatski čimbenici      1
3290 klimatski ekscesi      1
3291 klimatski model      1
3292 klimatski scenariji      1
3293 klizna sredina      1
3294 klon      1
3295 klon topole I-214      1
3296 klonovi      1
3297 Kalnik forest      1
3298 kamenolom Očura II      1
3299 kamenjarka.      1
3300 kanader i demon      1
3301 Kanadski sustav ocjene opasnosti od šumskog požara (CFFDRS)      1
3302 Kappa statistika      1
3303 karakteristike mikrolokaliteta.      1
3304 karantenski štetnik      1
3305 karbonatnenaslage      1
3306 kariotip      1
3307 Juglans nigra      1
3308 jugoistočna Europa      1
3309 juniper      1
3310 jura      1
3311 juvenilno drvo      1
3312 Južna Afrika      1
3313 Južna/Srednja Europa      1
3314 kadmij      1
3315 kadrovi u šu­marstvu      1
3316 kakvoća      1
3317 kakvoća drvnih sortimenata      1
3318 kakvoća stabala      1
3319 kalabrijski bor      1
3320 kategorija zdravstvenoga stanja sastojine      1
3321 kavkaska jela      1
3322 keficijent unutarnjeg rasta      1
3323 kemijska analiza ksilemovog soka      1
3324 kemijski sastav sjemena      1
3325 kemijski sastav tla      1
3326 kemizam biljnog materijala.      1
3327 kermes berry      1
3328 Kermes oak      1
3329 kestenov moljac miner      1
3330 kestenova osa šiškarica      1
3331 key to larvae and protonymphs of Histiostomatidae      1
3332 kitnjak      1
3333 klasična otvorenost      1
3334 karst phenomena      1
3335 karta šumskih zajednica      1
3336 karte      1
3337 kartiranje šumskog drveća      1
3338 kartografska generalizacija      1
3339 Karyotypes      1
3340 kaštelansko područje      1
3341 katastar      1
3342 Istra (Hrvatska)      1
3343 istraživanja      1
3344 istraživanje tržišta      1
3345 Istria      1
3346 ispuštanje      1
3347 ispuštanje dabra      1
3348 ISTA pravila      1
3349 ISTA rules      1
3350 ITS2 regije      1
3351 ITS2 region      1
3352 Istočna Slavonija      1
3353 izbojci      1
3354 izgorena površina      1
3355 izložak (eksponat)      1
3356 Izložbe-sajmovi      1
3357 izvođenje šumskih radova      1
3358 Izvoz i Uvoz      1
3359 jablan      1
3360 Jadran      1
3361 jadranski otoci      1
3362 jadransko područje      1
3363 Jagdausstellungen      1
3364 jajnici      1
3365 jaka oštećenost krošanja depozicija olova      1
3366 izmjene i dopune formule ClC-a      1
3367 izlučenje      1
3368 izoenzymes      1
3369 izrada i privlačenje drva      1
3370 izravno i difuzno svjetlo      1
3371 Izvanredna stanja      1
3372 jednodobne regularne sastojine      1
3373 jednodobne sastojine      1
3374 jednodobno gospodarenje      1
3375 jednogodišnje sadnice      1
3376 jednospolna      1
3377 jela obična      1
3378 jela.      1
3379 Axis%20axis) STYLE="text-decoration:none">jelen aksis (Axis axis)      1
3380 jelen aksis (Axis axis Erx.)      1
3381 jelen fratar      1
3382 Jelen lopatar      1
3383 Journal of Forestry      1
3384 journal Šumarski list (Forestry Journal)      1
3385 joint- stock company in forestry      1
3386 jelen obični (Cervus elaphus)      1
3387 jelovina (Abies alba Mill)      1
3388 jelovina (Abies alba Mill.)      1
3389 jestiva      1
3390 jestive gljive      1
3391 javni šumarski instituti      1
3392 javno mišljenje      1
3393 javno podsticanje šumarstva      1
3394 jedinstvena metoda      1
3395 jedinstveni model      1
3396 jednadžbe rasta      1
3397 jednakokutna spirala      1
3398 jarebica kamenjarka – grivna      1
3399 Jarebica kamenjarka grivna      1
3400 jasen      1
3401 jasen (Fraxinus ExcelsiorL.)      1
3402 izvješćivanje      1
3403 izmjera šumskog drveća      1
3404 iznošenje drva      1
3405 insect growth regulators      1
3406 introgresija      1
3407 invasive pest      1
3408 inter- and intrapopulation variability.      1
3409 interakcija genotip × okolina      1
3410 interception      1
3411 interest associations      1
3412 interlaboratory testing      1
3413 international standards      1
3414 invazivne drvenaste vrste      1
3415 invasive trees      1
3416 invazivni štetnik      1
3417 inventarisation of woody plants      1
3418 inventarizacija dendroflore      1
3419 inventarizacija drveća i grmlja      1
3420 inventura      1
3421 iptera      1
3422 iskoristavački pokazatelj      1
3423 iskorišćivanje šuma      1
3424 investments      1
3425 injuries at work      1
3426 IPGRI      1
3427 iskorištenje drvnog obujma stabala      1
3428 island Mljet      1
3429 islands      1
3430 ISO 11277      1
3431 isoenzyme      1
3432 isoenzymes      1
3433 Iskorištavanje šuma kao uzgojna njega sastojina      1
3434 insecticide      1
3435 insecticides      1
3436 insects      1
3437 insekticid      1
3438 insekticidi      1
3439 insolacija      1
3440 insolation      1
3441 integral management with ecosystems in space      1
3442 integralno gospodarenje ekosustavima u prostoru      1
3443 integrated forest protection      1
3444 integrated timber protection      1
3445 integrirana zaštita oblovine      1
3446 integrirana zaštita šuma      1
3447 intelektual no vlasništvo      1
3448 intellectual ownership      1
3449 intensity and forms of dieback pedunculate oak      1
3450 intensity of infection      1
3451 input-output analiza      1
3452 input-output analyses      1
3453 intensive      1
3454 intenzitet fotosinteze      1
3455 intenzitet i oblici sušenja hrasta lužnjaka      1
3456 intenzitet prorede      1
3457 internetske usluge      1
3458 interpopulation and intrapopulation variability      1
3459 intesivelly thinning      1
3460 intra- and interpopulation variability      1
3461 Intraclonal and interclonal variability      1
3462 intraclonal variability      1
3463 intrapopulation and interpopulation variability      1
3464 lisni mineri      1
3465 listanje      1
3466 Lisičine      1
3467 length of assortment      1
3468 length of the nibbled part of a shoot      1
3469 linear correlation      1
3470 linear trend      1
3471 linearna korelacija.      1
3472 linearni trend      1
3473 lines below electro-energetic facilities      1
3474 linoleic acid      1
3475 linoleinska kiselina      1
3476 Liocourt´s distribution      1
3477 life forms      1
3478 lifelong learning      1
3479 level of knowledge.      1
3480 library      1
3481 Liburnian karst      1
3482 Liburnijski krš      1
3483 leaf nitrogen dynamic      1
3484 leaf photosynthetic traits      1
3485 leaf third-flush      1
3486 leaf unfolding      1
3487 leafminers      1
3488 legislation      1
3489 legislative      1
3490 kvaliteta staništa      1
3491 kvaliteta žira      1
3492 kvaliteta života      1
3493 kvantitativna obilježja      1
3494 kvantitativna svojstva      1
3495 kvantitativno i vrijednosno iskorištenje      1
3496 kvarter      1
3497 laboratorijski uzgoj      1
3498 laboratory rearing      1
3499 land mines      1
3500 landed municipality      1
3501 landfill gas      1
3502 kvaliteta mladog naraštaja hrasta lužnjaka.      1
3503 kultura crnog bora      1
3504 kulturni pejzaž      1
3505 kulturno povijesna baština      1
3506 Kunstinseln      1
3507 kva liteta sjemena      1
3508 kvalitativno iskorištenje      1
3509 kvalitet      1
3510 landscape artist      1
3511 landscape design      1
3512 landscape diversity      1
3513 landscape.      1
3514 lapor      1
3515 large wood of Italian oak      1
3516 Laserpitio krapfii-Piceetumass. nova      1
3517 laurel      1
3518 Law      1
3519 lawn      1
3520 layout of the islet      1
3521 layout proposal      1
3522 leachate      1
3523 leaf area index      1
3524 leaf litter      1
3525 machine felling      1
3526 machine felling and processing      1
3527 machine´s own resistance power      1
3528 macroclimatic adaptedness      1
3529 macrofungi      1
3530 macroscopic characteristics      1
3531 magistarski rad      1
3532 magnezij      1
3533 Magnolia L.      1
3534 Mahaleb cherry tree      1
3535 maintenance of forest roads      1
3536 STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      1
3537 lužnjak      1
3538 lowland forests of pedunculate oak      1
3539 lowland region      1
3540 low-lying areas      1
3541 lubanja      1
3542 Lumber operations      1
3543 lumber value yield      1
3544 Lovstvo i ribarstvo      1
3545 low quality and small-sized diameter logs      1
3546 low tree      1
3547 Lower Austria      1
3548 lower tusks      1
3549 lowland      1
3550 local community      1
3551 Local population      1
3552 log value yield.      1
3553 log volume yield      1
3554 logger injuries      1
3555 lopatar      1
3556 lovno područje      1
3557 lovno stablo      1
3558 lovno stablo s feromonskim pripravkom      1
3559 lovno-demografski intenzitet      1
3560 lovno-geografski intenzitet      1
3561 lovor      1
3562 Lovran marron      1
3563 lovranski marun      1
3564 losses      1
3565 lov      1
3566 lovac      1
3567 lovačka ilustracija      1
3568 lovačka udruga kotara senjskog      1
3569 lovačke izložbe      1
3570 lovačke udruge      1
3571 Lovački dio izložbe      1
3572 logging as sylvicultural care of stands      1
3573 Logging operations      1
3574 logging residue      1
3575 logging strategy      1
3576 logistic regression      1
3577 logistička regresija      1
3578 lokalna zajednica      1
3579 Lokalne populacije      1
3580 London planetree (Patanus x acerifolia)      1
3581 Longe-range      1
3582 longitudinal clearance radius      1
3583 long-term mean values of seasonal severity rating      1
3584 listopadna      1
3585 lisymeters      1
3586 lišće obične bukve      1
3587 lišće perasto      1
3588 litače      1
3589 lithological unit      1
3590 litološka cjelina      1
3591 litter      1
3592 litter mass loss      1
3593 livelihoods      1
3594 me­teorološki indeks požara      1
3595 Meteorološki indeks šumskog požara (FWI)      1
3596 method of thinning of regular forest      1
3597 methods      1
3598 metoda najbližih susjeda      1
3599 metoda pokusnih ploha      1
3600 metoda prorede      1
3601 metoda sjemenomjera      1
3602 metoda sjetve      1
3603 metoda tetive      1
3604 metoda tetrazola      1
3605 Metoda vrtložne kovarijance      1
3606 metode      1
3607 metode vrednovanja      1
3608 mezijska bukva      1
3609 mezofilne kestenove šume      1
3610 micoses of needles      1
3611 microbiological characteristics of the soils      1
3612 meteorological factors      1
3613 meteorološki čimbenici      1
3614 M.Sc.      1
3615 Macedonian oak      1
3616 lysimeters      1
3617 Lyme borreliosis      1
3618 Lymnatria monacha      1
3619 mediterranean vegetation      1
3620 medljikovac      1
3621 medunac      1
3622 Medvednica      1
3623 Medvednica Mount      1
3624 Medvednica Nature Park      1
3625 mid- and long-term planning      1
3626 middle breast diameter      1
3627 middle volume of trees      1
3628 middle-aged stand      1
3629 mikocenoza      1
3630 mikoze      1
3631 mikoze iglica      1
3632 mikrobiološke značajke tala      1
3633 mikroelementi      1
3634 microorganism functional groups in the soil      1
3635 microrelief      1
3636 micro-relief      1
3637 microsatelite      1
3638 microsatelites SSR      1
3639 microsatellite markers      1
3640 mikroreljef      1
3641 mikrosatelitni biljezi      1
3642 mikrosatelitni biljezi SSR      1
3643 mjereni postupak      1
3644 mjerila      1
3645 mjesečna ocjena žestina      1
3646 mjesto lanjenja      1
3647 mješovita kultura      1
3648 mješovite i čiste sastojine      1
3649 mlada sastojina      1
3650 mišoliki glodavci      1
3651 mitochondrial control region      1
3652 mitohondrijska DNK (mtDNK)      1
3653 mitotske i subkromatidne aberacije      1
3654 mixed and pure stands of beech      1
3655 mixed plantations      1
3656 mineral raw materials      1
3657 mineralne sirovine      1
3658 miniranost      1
3659 međulaboratorijske usporedbe      1
3660 Međunarodne konvencije      1
3661 međunarodne norme      1
3662 Međunarodni lovački savjet (CIC)      1
3663 međupopulacijska i unutarpopulacijska varijabilnost.      1
3664 mehanička svojstava drva      1
3665 mehanička svojstva      1
3666 mehanička svojstva drva      1
3667 mehaničke ozljede i dopunske greške zbog ratnih djelovanja      1
3668 mehanizirana bušilica      1
3669 mehaniziranje uzgojnih radova      1
3670 melioracija      1
3671 melioracija krša      1
3672 melioracijski učinci      1
3673 menadžment      1
3674 menagement klas      1
3675 meningoencefalitis i Lyme borelioza      1
3676 meningoencephalitis      1
3677 merkan-lilizam      1
3678 mesophilous chestnut forests      1
3679 mass concentration      1
3680 master´s thesis      1
3681 mastic      1
3682 mastic tree      1
3683 mastika      1
3684 matematički modeli      1
3685 matični fond      1
3686 matični supstrat      1
3687 matičnjak plemki      1
3688 matrice prijelaznih vjerojatnosti      1
3689 mature stands      1
3690 maturity dimension      1
3691 Mean breast diameter      1
3692 mean extraction distance      1
3693 mean skidding distance      1
3694 measuring elements      1
3695 measuring procedure      1
3696 mechanical felling      1
3697 mechanical properties of wood      1
3698 mechanized of silvicultural works      1
3699 Mediteran      1
3700 mediteranska vegetacija      1
3701 mediteranske šume      1
3702 mediteransko krško područje      1
3703 mala i srednja poduzeća      1
3704 Mala Kapela      1
3705 malati      1
3706 mali alati      1
3707 Malus Mill.      1
3708 mammal      1
3709 man activities      1
3710 managed beech forests      1
3711 makija planike      1
3712 maklen      1
3713 makrogljive      1
3714 makroklima      1
3715 makroklimatska prilagodba      1
3716 makroskopske karakteristike      1
3717 management planning      1
3718 management plans      1
3719 management style      1
3720 management unit "Česma"      1
3721 map of forest communities      1
3722 maps      1
3723 maquis      1
3724 maquis of strawberry tree      1
3725 market relations      1
3726 market research.      1
3727 Marketing of forest and forest industries products and services      1
3728 marketing šumskih i drvnih proizvoda i usluga      1
3729 marking      1
3730 masa košuta      1
3731 masena koncentracija      1
3732 infrared digital orthophoto(DOP)      1
3733 infestation intensity      1
3734 informacijski sustav      1
3735 Information Means and State of Croatian Forests.      1
3736 information system      1
3737 information system model      1
3738 informiranost      1
3739 Industrial Round Timber in the Rough      1
3740 industrija      1
3741 industrija celuloze i papira      1
3742 industrije bazirane na sektoru šumarstva      1
3743 Industrijsko oblo neobrađeno drvo      1
3744 inercepcija      1
3745 inferencijalna statistika      1
3746 inferior and superior model trees      1
3747 indicators of productivity      1
3748 indices about forests      1
3749 incomplete development      1
3750 increase in growth      1
3751 imidaclopride      1
3752 imidakloprid      1
3753 Increment and cut      1
3754 increment and quality      1
3755 increment percentage      1
3756 indeks lisne povr šine      1
3757 Indeks relativnog sadržaja klorofila u lišću      1
3758 indeks zaraze      1
3759 indeksi diverziteta      1
3760 indeksi točnosti      1
3761 indeksne vrijednosti bukovih stabala      1
3762 index of infestation      1
3763 index values of common beech trees      1
3764 impact      1
3765 impacts of silvicultural measures      1
3766 implementation of H1 and H2      1
3767 improvement by selfing      1
3768 improving management practices      1
3769 in situ and ex situ methods      1
3770 in situ i ex situ metode      1
3771 ilegalni odstrel      1
3772 ilirske vrste      1
3773 illegal felling      1
3774 illegal killing      1
3775 Illegal timber trade      1
3776 ilovača      1
3777 hydrology      1
3778 hydro-melioration treatments      1
3779 hydro-technical interventions      1
3780 hydro-technical measures      1
3781 hvatanje      1
3782 hvatanje dabra      1
3783 hybrids      1
3784 hyperparasitoid      1
3785 hyperphoresy      1
3786 identifikacija.      1
3787 iglice      1
3788 IGRs      1
3789 Hrvatska vojna granica      1
3790 hrast lužnjak (Quercus robur) živi pijesci      1
3791 Hrvatska – Dalmacija      1
3792 hrvatska flora      1
3793 hrvatska kuna      1
3794 human protection      1
3795 human resources in forestry      1
3796 humic acids      1
3797 huminske kiseline      1
3798 humizacija      1
3799 Hrvatske šume d.o.o. Zagreb      1
3800 Hrvatski udio      1
3801 Hrvatsko Podunavlje      1
3802 Hrvatsko povjerenstvo za topolu      1
3803 hunting society      1
3804 hunting-demographic intensity      1
3805 hunting-geographic intensity      1
3806 hunting ground      1
3807 hunting ground biological casualties      1
3808 hunting grounds      1
3809 hunting illustration      1
3810 hunt      1
3811 Hrvatske norme proizvoda iskorištavanja šuma 1995      1
3812 Hrvatske šume d.o.o      1
3813 Hunting and fishing      1
3814 hunting area      1
3815 hunting associations      1
3816 hunting club rules      1
3817 hrast crnike      1
3818 hrast crnika      1
3819 hrast kitnjak (Quercus petraea L)      1
3820 hrast kitnjak (Quercus petraea Liebl.)      1
3821 hrast lužnjak (Quercus robur L)      1
3822 hrastova oblovina      1
3823 hrastova pepelnica      1
3824 hrastove šume      1
3825 hrastovi županije bjelovarske      1
3826 hrastovina      1
3827 hrast medunac (Quercus pubescens)      1
3828 hrast oštrika      1
3829 hrast sladun      1
3830 hrana      1
3831 hranidba      1
3832 hranljiva      1
3833 hortikulturni elementi      1
3834 host      1
3835 horse chestnut protection      1
3836 horticultural elements      1
3837 habitat factors      1
3838 habitat suitability      1
3839 histogrami prvoga i drugoga reda      1
3840 historical development      1
3841 historical outbreaks      1
3842 historical presentation      1
3843 gubar (Lymantria dispar L.)      1
3844 gubici      1
3845 gubici divljači      1
3846 gubici tla      1
3847 gubitak mase      1
3848 Guide curve method      1
3849 gusjenica      1
3850 growth equation      1
3851 growth forces      1
3852 growth forces and suppressed forces      1
3853 growth of mean stand diameter      1
3854 growth of tree breast diameter and crown diameter      1
3855 grupno odlučivanje      1
3856 grasses      1
3857 grazing      1
3858 Grčka      1
3859 Greece      1
3860 greenhouse gases      1
3861 Greenwich      1
3862 grey alder (Alnus incana)      1
3863 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">Grey partridges Perdix perdix L.      1
3864 grinders      1
3865 grivasta ovca      1
3866 grivasti skakač      1
3867 grm      1
3868 granulometrijski sastav tla      1
3869 grass      1
3870 group decision making      1
3871 group-selection cutting      1
3872 Gross domestic product      1
3873 ground and flood water      1
3874 ground and surface water monitoring      1
3875 ground water      1
3876 gradation      1
3877 Gradiaton      1
3878 gradski park      1
3879 granatiranje      1
3880 granica zone totalnog sušenja      1
3881 graničice      1
3882 granična linija      1
3883 GPS and GIS      1
3884 GPS i GIS      1
3885 grad Zagreb      1
3886 gospodarski značaj – učinci      1
3887 gospodarski značaj oštećenih stabala      1
3888 gospodarsko usmjerenje      1
3889 gospodarstvo      1
3890 godišnji sječivi prihod      1
3891 golosjemenjače      1
3892 gora i planina      1
3893 gorivi materijal      1
3894 gorivost      1
3895 Gorska Hrvatska      1
3896 gorsko područje      1
3897 gorsko reljefno područje      1
3898 Gorsko-kotlinska Hrvatska      1
3899 gospodarene bukve šume      1
3900 gospodarenje šumama      1
3901 gospodarenje šumama i lovištima      1
3902 gospodarska depresija      1
3903 gospodarska inspekcija      1
3904 gospodarska jedinica      1
3905 gospodarska jedinica "Bastajske šume-Krivaja-Klisa      1
3906 gospodarska politika      1
3907 Gospodarska postignuća      1
3908 gospodarska vrijednost šume      1
3909 gospodarske djelatnosti RH      1
3910 gospodarski razredi      1
3911 history of forestry      1
3912 history of HŠD      1
3913 hlapljive komponente      1
3914 Hohenadel´s method      1
3915 Hohenadlova metoda      1
3916 hollow-horned animal      1
3917 Homeland war      1
3918 homogenizacija      1
3919 homogenization      1
3920 horn length      1
3921 Hornbeam hop      1
3922 Hornbeam oriental      1
3923 horns      1
3924 Histiostoma ulmi      1
3925 hibridi      1
3926 Hibridna platana (Patanus x acerifolia)      1
3927 hidrologija      1
3928 hidromeliorativni zahvati      1
3929 hidropedološke karakteristike      1
3930 hidrotehničke mjere      1
3931 high forest      1
3932 hilly area      1
3933 hind body weight      1
3934 hiperforezija      1
3935 herbaceous plants      1
3936 herbaceous species of the forest edge      1
3937 herbicid      1
3938 herbicide      1
3939 herbicides      1
3940 herbicidi      1
3941 Hercegovina      1
3942 hereditary basis      1
3943 heredity      1
3944 heretability      1
3945 heritability      1
3946 Herzegovina      1
3947 health and safety      1
3948 health status      1
3949 health status category of stand      1
3950 health tourism      1
3951 heat treatment (HT)      1
3952 harvesteri i procesori      1
3953 Hauling and transportation of timber      1
3954 hazardous waste      1
3955 height and height increment      1
3956 height and root collar diameter      1
3957 height and volume growth      1
3958 height of sprout      1
3959 Helleboro nigri-Piceetum      1
3960 hantaviruses      1
3961 hantavirusi      1
3962 hard ticks      1
3963 hardwood      1
3964 hardwood-broadleaf species      1
3965 Habitat. Posavina      1
3966 habitats of yew in mountain Papuk situated in Nature park Papuk      1
3967 halbsib-progeny tests.      1
3968 half-sib potomstvo      1
3969 half-sib progenies      1
3970 Haljevo forest      1
3971 gypsy moth (Lymantria dispar L.)      1
3972 gustoća u standardno suhom stanju      1
3973 Gymnosperms      1
3974 F-O and »K-k« »Manage-project«      1
3975 F-O i »K-k«      1
3976 foliar threatment      1
3977 folijarna aplikacija      1
3978 food      1
3979 forces of resistance to growth      1
3980 Forcing      1
3981 Foreign timber trade      1
3982 fenologija listanja      1
3983 floral elements      1
3984 floristic composition      1
3985 floristička struktura      1
3986 flammable material      1
3987 flight activity      1
3988 flight dynamics      1
3989 flood      1
3990 flood control      1
3991 floodplain forest      1
3992 floodplain forests      1
3993 fitosanitarne mjere      1
3994 fitosanitarni pregled      1
3995 fitosanitarni sustav      1
3996 fizička svojstva      1
3997 fizičke i mineralne značajke tla      1
3998 fizičko opterećenje      1
3999 fizika      1
4000 fizikalna i mehanička svojstva drva abonosa      1
4001 fizikalna i mehanička svojstva recentne hrastovine      1
4002 fizikalna svojstva      1
4003 fiziologija sjemena      1
4004 fiziološki parametri      1
4005 fenotipska plastičnost.      1
4006 fenotipska stabilnost      1
4007 feromonski mamac      1
4008 feromonski raspršivači      1
4009 fertility      1
4010 fire behavior      1
4011 fire fighting equipment      1
4012 Fire history      1
4013 fire line      1
4014 fire lines      1
4015 fire lines with elements of roadways      1
4016 fire modeling systems      1
4017 first and second order histograms      1
4018 first finding      1
4019 first record      1
4020 first records      1
4021 fishing      1
4022 fire.      1
4023 fire-climate regions      1
4024 fire-climate regions.      1
4025 fire-fighting plane ("kanader") and demon      1
4026 firemen education      1
4027 fire-risk      1
4028 fitocenološka nomenklatura i klasifikacija      1
4029 fitocenološka snimka      1
4030 fitocenološke jedinice      1
4031 fitocenološke značajke      1
4032 fitocenoza      1
4033 fitogeografsko raščlanjenje      1
4034 fitohormones      1
4035 fitohormoni      1
4036 fitomasa      1
4037 forest manage­ment      1
4038 Forest management plan      1
4039 forest management resystematization      1
4040 forest of high silvicultural form      1
4041 forest operations      1
4042 forest owners’ cooperation      1
4043 forest privatization      1
4044 forest products      1
4045 forest protection.      1
4046 Forest rails      1
4047 forest regeneration      1
4048 forest reproductive material      1
4049 forest resource      1
4050 forest laws      1
4051 forest Macelj      1
4052 forest machines      1
4053 forest landlords      1
4054 flora content      1
4055 forest history      1
4056 forest interest rate      1
4057 forest interest rate (forest annuity)      1
4058 forest gaps      1
4059 Forest genetic resources      1
4060 Forest Genetic Resources Programme      1
4061 Forest Genetics resaurces      1
4062 forest ecosystem      1
4063 forest ecosystem services      1
4064 forest ecosystems      1
4065 forest edges      1
4066 Forest education      1
4067 forest enterprise      1
4068 forest environments      1
4069 forest estate      1
4070 Forest exploitation      1
4071 forest fee      1
4072 Forest Fire Prevention      1
4073 forest fire prevention roads      1
4074 forest fire protection      1
4075 forest damage      1
4076 forest damage.      1
4077 forest development strategy      1
4078 forest dieback      1
4079 forest community of beech and fir      1
4080 forest contractors      1
4081 Forest cover      1
4082 Flowering Ash      1
4083 flowing down trunk      1
4084 flushing      1
4085 Forest Administration "Viševica"  Rijeka      1
4086 Forest Administration Bjelovar.      1
4087 Forest Administration Delnice      1
4088 Forest Administration Požega      1
4089 forest and water ecosystems      1
4090 forest and wildlife management      1
4091 forest area      1
4092 forest association      1
4093 forest assortments      1
4094 forest biomass      1
4095 forest certification      1
4096 forestry company      1
4097 forestry contractors      1
4098 forestry development      1
4099 forestry disciplines      1
4100 forestry legislative      1
4101 Forestry Museum in Krasno      1
4102 forestry occupation      1
4103 forests measuring      1
4104 forests stand      1
4105 formation of forest associations      1
4106 forming pioneer stands      1
4107 formiranje pionirskih sastojina      1
4108 formiranje šumskih zajednica      1
4109 Forsterferuf      1
4110 forest value assessment      1
4111 Forestry and forest policy      1
4112 forest woody assortments      1
4113 forest work      1
4114 forest Žutica      1
4115 forest-based industries      1
4116 Forested Areas      1
4117 forest timber product      1
4118 forest tracks      1
4119 forest transport systems      1
4120 forest trees      1
4121 forest user´s unit      1
4122 forest utilization      1
4123 forest soil stabilization      1
4124 forest soils      1
4125 forest seedlings      1
4126 forest seeds      1
4127 funkcije tražnje      1
4128 funkcije upravljanja: planiranje      1
4129 funkcije za izjednačenje      1
4130 funkcionalne skupine mikroorganizama u tlu      1
4131 furniture manufacturing      1
4132 g.j. "Česma"      1
4133 G.J. "Žutica"      1
4134 fuel wood.      1
4135 functions for determination      1
4136 fungal entomopathogen      1
4137 fungal pathogen      1
4138 fungal spores      1
4139 fungal-like organisms      1
4140 fungicid      1
4141 fungicide      1
4142 fungicides      1
4143 fungicidi      1
4144 Freilassung      1
4145 frost-crack      1
4146 fruit      1
4147 fruit morphology      1
4148 Fruit set      1
4149 fruits      1
4150 forestry policy      1
4151 Forestry school Karlovac      1
4152 forestry work      1
4153 fotosintetičke osobine lista      1
4154 fotosintetski pigmenti      1
4155 geografsko porijeklo      1
4156 geographic information system      1
4157 Geographic Information System.      1
4158 geographic information systems      1
4159 geographic origin      1
4160 Geographical and relief characteristics      1
4161 geographical features      1
4162 geokodiranje      1
4163 geomorfologija      1
4164 geomorphology      1
4165 geosintetici      1
4166 geostatistics      1
4167 geostatistika      1
4168 germinability      1
4169 germinated seed      1
4170 gljivama slični organizmi      1
4171 gljivični patogen      1
4172 gnojidba      1
4173 GFIS      1
4174 galls      1
4175 GIS (Geografski informacijski sustav)      1
4176 GIS (Geographic Information System)      1
4177 glavna sastojina      1
4178 glavne vrste drveća      1
4179 Global change      1
4180 global climate changes      1
4181 globalizacija      1
4182 globalizacija u Hrvatskoj      1
4183 globalization      1
4184 globalization in Croatia      1
4185 globalna promjena      1
4186 globalne klimatske promjene      1
4187 glodavci      1
4188 Gehörn      1
4189 gene diversity      1
4190 gene pool      1
4191 General Directorate of Forestry      1
4192 generalized model      1
4193 genetic analysis      1
4194 genetic differentiation      1
4195 Game enclosure      1
4196 game loss      1
4197 games      1
4198 gap      1
4199 garden in the cloister      1
4200 fuel load      1
4201 Fuel modeling      1
4202 forvarder      1
4203 forwarder      1
4204 genetska raznolikost i diferencijacija      1
4205 genetska raznolikost.      1
4206 genetska struktura      1
4207 genetska varijabilnost      1
4208 genetski diverzitet      1
4209 genetski parametri      1
4210 genetski polimorfizam      1
4211 genetsko porijeklo      1
4212 genofond      1
4213 genotype × environment interaction      1
4214 geocoding      1
4215 geografske i reljefne značajke      1
4216 genetic diversity and diff erentiation      1
4217 genetic gain      1
4218 genetic origin      1
4219 genetic parameters      1
4220 genetic polymorphism      1
4221 genetic structure      1
4222 genetic test      1
4223 genetic variability      1
4224 genetic variation      1
4225 genetički test polusrodnika      1
4226 genetska analiza      1
4227 genetska diferencijacija      1
4228 genetska dobit      1
4229 cikličko snimanje      1
4230 ciklus      1
4231 C-indeks      1
4232 C-index      1
4233 CirConcomputer model      1
4234 circular sample plots      1
4235 ciste in      1
4236 City of Zagreb      1
4237 cjeloživotno obrazovanje      1
4238 cjenik      1
4239 claster analysis      1
4240 clear cut of willow culture      1
4241 clearing fire lines      1
4242 chip production      1
4243 chlorophyll content      1
4244 Chlorophyll content index      1
4245 changes in water relations      1
4246 characteristics of micro-locality.      1
4247 chemical composition      1
4248 Chemical composition of soil      1
4249 chemism of plant materil      1
4250 chestnut gall wasp      1
4251 Centralna šumarska uprava      1
4252 Centromere nomenclature      1
4253 certifikacija šuma      1
4254 Cervus elaphus      1
4255 chain saw      1
4256 caterpillars      1
4257 causes casualties      1
4258 causes of leks endanger­ment      1
4259 Carpino orientali-Quercetum ilicis      1
4260 burnt area      1
4261 cartographic generalization      1
4262 Castanea sativa Mill.      1
4263 Castor fiber      1
4264 CIC-points      1
4265 CIC-točke      1
4266 cijena koštanja      1
4267 cijene      1
4268 CO      1
4269 cluster analysis.s      1
4270 Co­leoptera      1
4271 colluvial soil      1
4272 coloration and winter leaf retention      1
4273 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
4274 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
4275 combustibility      1
4276 Common alder      1
4277 climate changes      1
4278 Climate model      1
4279 climate scenarios      1
4280 climatic change      1
4281 climatic excesses      1
4282 climatic factors      1
4283 climatological characteristics      1
4284 climbing plants      1
4285 clonal archive      1
4286 clonal forestry      1
4287 clonal samples      1
4288 clonal seed orchard      1
4289 clonal seed orchards      1
4290 clone      1
4291 clones      1
4292 cluster analiza.      1
4293 Canadian Forest Fire Behavior Prediction (FBP)      1
4294 Canadian Forest Fire Danger Rating System (CFFDRS)      1
4295 Canadian Forest Fire Weather Index (FWI)      1
4296 Capercaillie (Tetrao urogallus)      1
4297 capture-mark-recapture      1
4298 carbon      1
4299 carbon accumulation      1
4300 carbon fluxes      1
4301 carbon stock Cpool      1
4302 carbon stocks      1
4303 Carex brizoides      1
4304 bukva (Fagus sylvatica)      1
4305 buldožer      1
4306 bura      1
4307 burza      1
4308 bush      1
4309 bushes      1
4310 business analysis      1
4311 business relationships      1
4312 bušilica »ST1HL 08«      1
4313 C. hungarica      1
4314 CA analiza      1
4315 cable crane      1
4316 cadastral plots      1
4317 cadastre      1
4318 cadmium      1
4319 Calabrian pine      1
4320 brown hare      1
4321 browsing      1
4322 brst      1
4323 brtvljenje odlagališta      1
4324 bukove sječine      1
4325 bukovo-jelova prašuma      1
4326 bukovo-jelove šume      1
4327 brusači      1
4328 bruto domaći proizvod      1
4329 brza dojava i brzo gašenje      1
4330 brzina unosa      1
4331 brzorastuće vrbe      1
4332 Budapest      1
4333 Budimpešta      1
4334 building costs      1
4335 brojnost prirodnog pomlatka i dob sastojina.      1
4336 broj stabala      1
4337 broj vrhova korijena      1
4338 brojno stanje      1
4339 Bosnia-Herzegovina      1
4340 Bosna i Hercegovina.      1
4341 Bosnia and Hercegovina      1
4342 bor      1
4343 Boreal forest      1
4344 borealna šuma      1
4345 borov četnjak      1
4346 borove kulture      1
4347 bosal area      1
4348 brdsko-planinskopodručje      1
4349 breast height diameter distribution      1
4350 breeding measures      1
4351 Bribir Forest      1
4352 Bribirska šuma      1
4353 brnistra      1
4354 broj biljaka      1
4355 broj cvjetova i plodova      1
4356 broj i veličina puci      1
4357 broj izbojaka na panju      1
4358 body weight of fawns in litter      1
4359 bogatstvo vrsta      1
4360 bog-oak (oakwood buried in the ground)      1
4361 Bojčin Forest      1
4362 Bojčinska šuma      1
4363 bolest      1
4364 bolesti      1
4365 bolesti divljači      1
4366 blade lateral movement      1
4367 bočna kompenzacija zemljanih masa.      1
4368 bočna stabilnost lista      1
4369 black poplar (Populus nigra)      1
4370 black poplar clonal tests      1
4371 biomass standards      1
4372 biomass yield      1
4373 black alder (Alnus glutinosa Gdrnt)      1
4374 black locust      1
4375 Black Pine      1
4376 black pine (Pinus nigraArn.)      1
4377 bioplin      1
4378 bioproduction      1
4379 bioproizvodnja      1
4380 bioraznolikost      1
4381 bioraznolikost.      1
4382 bioraznovrsnost      1
4383 biotopic factors      1
4384 bird of prey equipment      1
4385 birds      1
4386 birds as indicator      1
4387 birds of prey      1
4388 Bitterlich sampling      1
4389 Bitterlichova metoda uzorkovanja      1
4390 bivariate and multivariate analysis      1
4391 bivariatna i multivariatna analiza      1
4392 bjelogorične šume topola i vrba      1
4393 biološko-ekološka valorizacija.      1
4394 biomasa.      1
4395 biomass calculation      1
4396 Biomass Energy Europe      1
4397 Biomass Energy Europe – BEE      1
4398 biomass estimation      1
4399 biomass potential assessment      1
4400 bioklimati      1
4401 Biokovo      1
4402 Biokovo Mountain      1
4403 biological control      1
4404 biological control agent      1
4405 biološka revitalizacija      1
4406 biološka svojstva      1
4407 biološke metode      1
4408 biološki gubici divljači      1
4409 biološki položaj stabala      1
4410 biological methods      1
4411 biological position of trees      1
4412 biological properties      1
4413 biological revitalisation      1
4414 biological!environmental valorization      1
4415 biological-ecological valorisation      1
4416 biological-ecological valorization      1
4417 biologija      1
4418 biology      1
4419 biološka ispitivanja      1
4420 bioetanol      1
4421 biogoriva      1
4422 biogorivo      1
4423 bioindication      1
4424 bioindicators      1
4425 bioindikacijska i osnovna mreža točaka      1
4426 bioindikacijske plohe      1
4427 basis of vegetational unit      1
4428 baza podataka      1
4429 baze podataka      1
4430 bazofilne šume      1
4431 beach forest      1
4432 beach forests      1
4433 beaver      1
4434 beaver dam      1
4435 beaver pond      1
4436 basal area increment      1
4437 Basic Map of Croatia (BMC)      1
4438 Baranja riparian forests      1
4439 Barbary ewe      1
4440 Barbary sheep      1
4441 bark beetle      1
4442 bark beetles      1
4443 beneficial functions of forests      1
4444 beneficial organisms      1
4445 benzaldehid      1
4446 benzaldehyde      1
4447 Beograd      1
4448 BEP or the break-even level of income.      1
4449 Berberidion      1
4450 Beta distribucija      1
4451 Beta distribution      1
4452 beech felling areas      1
4453 beech forests      1
4454 beech mast      1
4455 beech-fir forests      1
4456 beech-fir virgin forest      1
4457 beginning of organised forestry.      1
4458 Belgrade      1
4459 bijelj      1
4460 bilance      1
4461 Benedictine monastery      1
4462 beta-funkcija      1
4463 Biber      1
4464 bibliografija      1
4465 bibliography      1
4466 biblioteka      1
4467 bijela joha      1
4468 bijela joha (Alnus incana)      1
4469 bijela topola (Populus alba)      1
4470 bijela vrba (Salix alba)      1
4471 bijeli bor (Pinus sylvestris L.)      1
4472 bijeli dud (Morus alba) svilogojstvo      1
4473 biljke      1
4474 biljke zaštitnice      1
4475 biljna sistematika      1
4476 biljne vrste      1
4477 biljezi      1
4478 biljni potencijal      1
4479 biljni virusi      1
4480 biljnogeografsko raščlanjenje      1
4481 bioaccumulation potential      1
4482 bioakumulacijski potencijal      1
4483 bioassays      1
4484 biodiversity.      1
4485 biodizel      1
4486 bioecology      1
4487 bioekologija      1
4488 bioenergija.      1
4489 Thansimus STYLE="text-decoration:none">Thansimus      1
4490 Thaumetopoea%20pityocampa STYLE="text-decoration:none">Thaumetopoea pityocampa      1
4491 Trypodendron%20domesticum STYLE="text-decoration:none">Trypodendron domesticum      1
4492 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
4493 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
4494 »Projekt za rukovođenje« — managementa      1
4495 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
4496 M.%20glareolus STYLE="text-decoration:none">M. glareolus      1
4497 Myodes%20glareolus STYLE="text-decoration:none">Myodes glareolus      1
4498 Nemozoma STYLE="text-decoration:none">Nemozoma      1
4499 Pinus%20sylvestris. STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris.      1
4500 Lymantria%20monacha STYLE="text-decoration:none">Lymantria monacha      1
4501 10-godišnji volumni prirast      1
4502 137Cs      1
4503 16x16 km grid plots      1
4504 40K      1
4505 4dimensional space      1
4506 4x4 km grid plots      1
4507 a change in the floral composition      1
4508 A- horizon      1
4509 A- horizont      1
4510 a new ecological trend      1
4511 a regular cross profile      1
4512 a sum of effective temperatures      1
4513 abiotski činitelji      1
4514 abnormal seedling      1
4515 abandoned agricultural land      1
4516 Abies biokovoensis      1
4517 Abies pardei      1
4518 acorn plumpness      1
4519 acorn production      1
4520 acorn quality      1
4521 acorn size      1
4522 acorn-collecting traps method      1
4523 active protection      1
4524 activity      1
4525 adaptacija      1
4526 adaptation      1
4527 adapted agricultural tractors      1
4528 accidents at work      1
4529 accumulation of nutrients in the biomass      1
4530 Histiostoma%20ulmi STYLE="text-decoration:none">Histiostoma ulmi      1
4531 Histiostomatidae STYLE="text-decoration:none">Histiostomatidae      1
4532 in%20vitro%20propagation STYLE="text-decoration:none">in vitro propagation      1
4533 in%20vitro%20razmnožavanje STYLE="text-decoration:none">in vitro razmnožavanje      1
4534 H.%20pseudoalbidus STYLE="text-decoration:none">H. pseudoalbidus      1
4535 Hippophaë%20rhamnoides STYLE="text-decoration:none">Hippophaë rhamnoides      1
4536 Hippophao-Berberidetum STYLE="text-decoration:none">Hippophao-Berberidetum      1
4537 Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none">Isaria fumosorosea      1
4538 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
4539 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
4540 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
4541 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
4542 C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none">C. fraxinea      1
4543 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      1
4544 Crataegus%20monogyna%20community STYLE="text-decoration:none">Crataegus monogyna community      1
4545 Eutypella%20canker STYLE="text-decoration:none">Eutypella canker      1
4546 %20grasslands STYLE="text-decoration:none"> grasslands      1
4547 %20hyperparasitoid STYLE="text-decoration:none"> hyperparasitoid      1
4548 %20travnjaci STYLE="text-decoration:none"> travnjaci      1
4549 %20Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none"> Isaria fumosorosea      1
4550 %20soil%20compaction STYLE="text-decoration:none"> soil compaction      1
4551 %20zbijanje%20tla STYLE="text-decoration:none"> zbijanje tla      1
4552 %20C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none"> C. fraxinea      1
4553 A.%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">A. flavicollis      1
4554 Apodemus%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">Apodemus flavicollis      1
4555 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
4556 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
4557 #glavna skupština      1
4558 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
4559 %20Strahinjščica STYLE="text-decoration:none"> Strahinjščica      1
4560 %20woody%20species STYLE="text-decoration:none"> woody species      1
4561      1
4562 drvenaste egzote      1
4563 jednodobne bukove sastojine      1
4564 lowlands forests      1
4565 park forest      1
4566 Pinus nigra      1
4567 pokretna žičara      1
4568 skidding      1
4569 srednja udaljenost privlačenja      1
4570 Šumski sortimenti      1
4571 band saw efficiency      1
4572 bank interest rate      1
4573 bank vole      1
4574 banknotes      1
4575 bankovni kamatnjak      1
4576 back cross and transgression      1
4577 bacteria      1
4578 bademasta vrba (Salix triandra)      1
4579 bagrem      1
4580 bakterija      1
4581 ass. Laserpitio Fagetum      1
4582 assessment of ecosystem services      1
4583 assortiment tables      1
4584 area with the vegetative cover      1
4585 annual current diameter increment      1
4586 annual presceibed yield      1
4587 assortment tables      1
4588 Atlas Cedar      1
4589 Atlas gorje      1
4590 atlaski cedar      1
4591 atmosferska taloženja      1
4592 auksini      1
4593 Austrian pine      1
4594 Austrian pine plantation      1
4595 austrijske šume      1
4596 autochtonus tree and schrub species      1
4597 autohtona i alohtona dendroflora      1
4598 autohtone vrste      1
4599 autohtone vrste drveća i grmlja      1
4600 autoktone i aloktone vrste četinjača i listača      1
4601 autoktone listače      1
4602 automatic analyser      1
4603 automatic digital camera      1
4604 automatizacija procesa      1
4605 automatska digitalna fotokamera      1
4606 automatski analizator      1
4607 autovegetativno razmnožavanje      1
4608 auxins      1
4609 availability and direction of Sava flood water      1
4610 average value of body weight of bucks and does      1
4611 Axis%20axis%20Erxleben%201977) STYLE="text-decoration:none">Axis deer (Axis axis Erxleben 1977)      1
4612 B. Sc.      1
4613 Aposeri foetidae-Castanetum sativae ass. nova      1
4614 Aposeri foetidae-Castanetum sativaeass. nova      1
4615 approach angle      1
4616 arborescent willow clones      1
4617 Arborescent Willows      1
4618 arboretum      1
4619 Arboretum Lisičine      1
4620 arboretum Trsteno      1
4621 arboriculture      1
4622 arborikultura      1
4623 archaeological finds of Roman roads and buildings      1
4624 architectural elements      1
4625 antlers      1
4626 AOMP      1
4627 anti - cancerous drug      1
4628 antioksidacijska aktivnost      1
4629 antioxidant capacity      1
4630 As. Anemone-Carpinetum betuli      1
4631 as. Calamagrosti arun­dinaceae-Fagetum.      1
4632 As. Hacquetio-Fagetum      1
4633 As. Populo tremulae-Betuletum      1
4634 as. Pteridio-Betuletum      1
4635 ash      1
4636 Ash flowering      1
4637 asocijacija      1
4638 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Bertović 1975      1
4639 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Berto­vić 1975      1
4640 arheološki nalazi rimskih cesta i građevina      1
4641 arhitektonski elementi      1
4642 Ariš      1
4643 aromatično i ljekovito bilje      1
4644 artificial neural networks      1
4645 artiodactyl      1
4646 as Seslerio sadlerianae-Ostryetum.      1
4647 animal artist      1
4648 animalist      1
4649 analitički hijerarhijski proces      1
4650 analitički hijerarhijski proces (AHP)      1
4651 analiza glavnih komponenti      1
4652 analiza stabla      1
4653 analiza ugroženosti      1
4654 analytic hierarchy process      1
4655 Analytical hierarchy process (AHP)      1
4656 aluminij      1
4657 aluvijalna vlažna staništa      1
4658 aluvijum      1
4659 amage      1
4660 amelioration      1
4661 amelioration effects      1
4662 američki jasen      1
4663 ammonia      1
4664 amonijakalni dušik      1
4665 allowable cut indicator      1
4666 alluvial wetlands      1
4667 almond willow (Salix triandra)      1
4668 AHP method      1
4669 AHP metoda      1
4670 Air Pollution      1
4671 alochtonous species      1
4672 alometrijska jednadžba      1
4673 alometrijske funkcije      1
4674 Alnus glutinosa      1
4675 alien species inventory      1
4676 alkali earth and alkali metals      1
4677 alkaloid taksin antikancerogen      1
4678 Allium-test      1
4679 allochthonous and autochthonous dendroflora      1
4680 aktivna zaštita      1
4681 aktivnost      1
4682 aktivnost čovjeka.      1
4683 akumulacija dušika      1
4684 akumulacija hraniva u bimasi      1
4685 akumulacija hraniva u biomasi      1
4686 akumulacija ugljika      1
4687 alder (Alnus glutinosa)      1
4688 Alepo pine      1
4689 aerial photographs (APs)      1
4690 aciditet tla      1
4691 acidofilne šume      1
4692 adaptive genetic differentiation and diversity      1
4693 adaptivna genetska diferencijacija i raznolikost      1
4694 Adriatic      1
4695 Adriatic islands      1
4696 agroforestry      1
4697 Aesculus L.      1
4698 afforestation of karst      1
4699 afforestation success      1
4700 age      1
4701 age classes      1
4702 age structure      1
4703 age-class distribution      1
4704 early and late ecotypic forms      1
4705 Eastern Slavonia      1
4706 eban (crni hrast odležao u zemlji)      1
4707 Eco-labele      1
4708 Eco-labels      1
4709 ecological characteristic      1
4710 ecological conditions      1
4711 ecological conditions of the site      1
4712 ecological conditions.      1
4713 ecological factors      1
4714 ecological indicators      1
4715 ecological indicatory values      1
4716 ecological label (eco-label)      1
4717 ecological network      1
4718 ecological niche      1
4719 ecological production      1
4720 duration of development stages      1
4721 Drvni proizvodi finalne uporabe      1
4722 drvno-prerađivačka industrija      1
4723 drvo kao energent      1
4724 drvoprerađivačka industrija      1
4725 dry mass      1
4726 državna financijska potpora šumarstvu      1
4727 dubinsko snimanje      1
4728 duboka sadnja      1
4729 Dudov svilac (Bombix mori)      1
4730 due diligence      1
4731 dugotrajno      1
4732 duljina korijena      1
4733 duljina odgriženog dijela izbojka      1
4734 duljina tuljca      1
4735 dovršna sječa      1
4736 doznaka u grupama      1
4737 dr. sc      1
4738 drainage system      1
4739 dormice      1
4740 dostupnost i smjer kretanja savske poplavne vode      1
4741 double-entry volume tables      1
4742 domovinski rat      1
4743 Donja Austrija      1
4744 donja voda      1
4745 donje i gornje sastojinsko stablo      1
4746 dormancy      1
4747 dormantnost      1
4748 drvenaste svojte      1
4749 drvenaste vrste      1
4750 drveni materijal za paki ranje      1
4751 drveni materijal za pakiranje      1
4752 drveni ugljen      1
4753 drvna i lisna masa      1
4754 Drava River valley      1
4755 drhtavi šaš      1
4756 drift fauna      1
4757 dripping through      1
4758 drought      1
4759 drupe      1
4760 drvna masa      1
4761 drvna prašina      1
4762 drvenaste biljke      1
4763 drvna zaliha.      1
4764 drvni elementi      1
4765 Drvni građevni elementi      1
4766 ektomikorizne gljive      1
4767 elaborat održavanja šumskih cesta      1
4768 Elaborat učinkovitosti primarne šumske prometne infrastrukture      1
4769 electric radiator      1
4770 electrical resistance of cambial zone      1
4771 elektrana      1
4772 električna energija      1
4773 električni otpor kambijalne zone      1
4774 električno grijalo      1
4775 elemental analyser      1
4776 elementarni anlitaor      1
4777 elementi ocjene trofeja      1
4778 elm      1
4779 embiotenija      1
4780 ecosystems      1
4781 ecotypes      1
4782 ecotypic variation      1
4783 ekonomika šumskih resursa      1
4784 ekonomske promjene u šumarstvu      1
4785 ekološka karakteristika      1
4786 ekološka mreža      1
4787 ekološka niša      1
4788 ekološka proizvodnja      1
4789 ekološka stabilnost      1
4790 ekološkai fitogeografska analiza      1
4791 ekološke i socijalne funkcije      1
4792 ekološke indikatorske vrijednosti      1
4793 ekološke orijentacije      1
4794 ekološke značajke      1
4795 ekološki činitelji      1
4796 ekološki indikatori      1
4797 ekološki problemi      1
4798 ekološki uvjeti.      1
4799 ekološko-gospodarske značajke      1
4800 ekonomija      1
4801 ekonomika prirodnih resursa      1
4802 ekonomika svilarenja      1
4803 ectomycorrhizal fungi      1
4804 edafski uvjeti      1
4805 Eddy covariance method      1
4806 edible      1
4807 edible mushrooms      1
4808 educating personnel      1
4809 education      1
4810 educational technology      1
4811 edukacija      1
4812 edukacija vatrogasaca      1
4813 edukativni panoi      1
4814 efektivni broj klonova      1
4815 effective clone number      1
4816 Effectiveness Study of Primary Forest Road Traffic Infrastructure      1
4817 effects of thinning      1
4818 efficacy      1
4819 economic importance      1
4820 economic orientation      1
4821 Economic policy      1
4822 economic silk production      1
4823 economics of forest resources      1
4824 economics of natural resources      1
4825 economy inspection      1
4826 dvodomna      1
4827 dvopapkar      1
4828 dvoulazne tablice obujma      1
4829 dvoulazne volumne tablice      1
4830 Economic achievements      1
4831 economic activities in Croatia      1
4832 economic changes      1
4833 economic changes in forestry      1
4834 ensemble classifiers; forest stands; site qualities.      1
4835 entomofilna      1
4836 Entomopatogena gljiva      1
4837 entomophilic      1
4838 energy benefit      1
4839 energy production      1
4840 energy scenario      1
4841 Energy transition      1
4842 enzyme phenylalanine-ammonium liase      1
4843 epidop­tera      1
4844 epikutikularni vosak elektronska mikroskopija (SEM).      1
4845 epoksidna smola      1
4846 epoxy resin. Collection of works      1
4847 equalization functions.      1
4848 equilateral spiral      1
4849 equipment for training bird of prey.      1
4850 Erannis defoliaria      1
4851 endemic species      1
4852 endemna vrsta      1
4853 Endosperm in development      1
4854 enegrija klijavosti i klijavost      1
4855 energetika      1
4856 energetska korisnost      1
4857 energetska vrijednost      1
4858 Emisije SO2      1
4859 ekosustavi      1
4860 ekoznak      1
4861 eksperimentalni laboratorij      1
4862 eksperimentalni požari      1
4863 eksploatacijska polja      1
4864 ekstrakcija      1
4865 Europa      1
4866 Europe      1
4867 Europe Slovenia      1
4868 European ash (Fraxinus angustifolia Vahl.)      1
4869 European beaver (Castor fiber L.)      1
4870 Eurasian lynx      1
4871 Eurasion lynx      1
4872 EUFORGEN Networks      1
4873 euglej      1
4874 eukaliptusove plantaže      1
4875 Entwicklung      1
4876 energijska tranzicija      1
4877 Erico-Fagetum      1
4878 eroded terrain recoveri      1
4879 erodiranje tjemena      1
4880 erosion      1
4881 erozija      1
4882 erozija tla      1
4883 esencijalni elementi      1
4884 essential elements      1
4885 essential oils      1
4886 establishment rate      1
4887 estate      1
4888 estetski izgled šume      1
4889 estimated value of forests      1
4890 estimation      1
4891 estimation of distance      1
4892 estimation precision      1
4893 etat      1
4894 etat međuprihoda      1
4895 eterična ulja      1
4896 EU ETS scheme      1
4897 EU ETS shema      1
4898 EU FLEGTAction plan      1
4899 EU FLEGTAkcijski plan      1
4900 eucalyptus plantations      1
4901 excange value      1
4902 exchangeable development      1
4903 exhibit      1
4904 Exhibitions      1
4905 existing state      1
4906 experimental fires      1
4907 Experimental Laboratory      1
4908 experimental plot B bare ground      1
4909 exploitation      1
4910 exploitation fields      1
4911 Exports and Imports      1
4912 European brown bear (Ursus arctos)      1
4913 European larch      1
4914 european yew - tree      1
4915 europska tisa      1
4916 Europski ariš      1
4917 europski ariš (Larix deeidua Mili)      1
4918 europski dabar (Castor fiber L.)      1
4919 europski smeđi medvjed (Ursus arctos)      1
4920 Eutric Rankers      1
4921 Eutrični ranker      1
4922 false beech heartwood      1
4923 Fang      1
4924 FAO      1
4925 farmer cables      1
4926 farmer vitla      1
4927 Fast Furier method      1
4928 Fast Furier metoda      1
4929 evenaged stands      1
4930 evergreen      1
4931 evaluation of beneficial functions of forests and evaluation of forests.      1
4932 evaluation of natural resources      1
4933 FACE      1
4934 FACE facility      1
4935 facilitation      1
4936 factors to vertical terrain corrections      1
4937 Faculty of Forestry Zagreb      1
4938 Feulgen squash method      1
4939 Feulgen squash metoda      1
4940 Fibonaccijev niz      1
4941 fictional rotation      1
4942 field elm      1
4943 field plot      1
4944 fiksiranje dušika      1
4945 fiktivna ophodnja      1
4946 Final consumption wood products industries      1
4947 final cut      1
4948 Final use of wood products industry      1
4949 finalna prerada drva      1
4950 financial resources      1
4951 financijska politika      1
4952 fine forest fuel      1
4953 Finland      1
4954 fino šumsko gorivo      1
4955 Finska      1
4956 Faza - II      1
4957 Faza - III; Radne grupe (Networks)      1
4958 faza isključivanja stabala      1
4959 FBP sustav      1
4960 FBP System      1
4961 felled stemwood      1
4962 felling and processing      1
4963 felling and processing of wood assortments      1
4964 felling control      1
4965 felling cycle      1
4966 felling thinning volume      1
4967 female roe deer      1
4968 fenilalanin-amonijeve lijaze      1
4969 fenofaze      1
4970 Fagus silvatica      1
4971 faunalni drift      1
4972 Fairs      1
4973 faktori staništa      1
4974 falconer equipment      1
4975 falconry equipment      1
4976 falconry techniques      1
4977 čudni atraktor      1
4978 cultures      1
4979 dabrova brana      1
4980 dabrovo jezero      1
4981 daily growth rate of fawns      1
4982 Dalmactia      1
4983 damage indicators      1
4984 damage of needles      1
4985 damage trees      1
4986 cultivars of yew      1
4987 cultivation method      1
4988 cultural landscape      1
4989 Cryphonectria parasitica      1
4990 cull      1
4991 crown cover      1
4992 četverodimenzijski sustav      1
4993 čimbenici korekcije      1
4994 čimbenik horizontalnog zaobilaženja.      1
4995 čimbenik vertikalne korekcije terena      1
4996 čista regularna bukova sastojina      1
4997 čista sječa kulture vrba      1
4998 čistina      1
4999 čistoća debla      1
5000 čišćenje      1
5001 čišćenje mladih sastojina      1
5002 čišćenje prosjeka      1
5003 čivitnjača      1
5004 current cutting edges value associations      1
5005 current felling values      1
5006 curvature      1
5007