ANALIZA SUSTAVA   
  Obuhvaćeno godišta: 138
  Izdano svezaka: 1062
 stranica:79834
 digitalizirano (GB):12,92
 
Obrađeno članaka:

15403
  Pronađeno autora: 2648
  - od toga u Imeniku: 798
  Pisano o šumara: 734
 
Indeksirano pojmova:

15461263
  Različitih riječi: 1372846
PRIKAZI I PRETRAŽIVANJA
 
str/god   sve  
autori sve  
naslovi sve  
UDK sve  
ključ sve  
šumari sve

                     Z
DIGITALIZIRANA ARHIVA
 
Pregled cijele arhive

Pregled naslovnica

Pregled poleđina

GooSLe pretraživanje
   pretraživanje po punom tekstu
KLJUČNA RIJEČ sort po pojava
1 Skupština      96
2 Hrvatska      42
3 Croatia      35
4 hrast lužnjak      30
5 pedunculate oak      24
6 biomasa      17
7 obična bukva      14
8 šumarstvo      14
9 biomass      13
10 forestry      13
11 Bukva      12
12 common beech      10
13 alepski bor      10
14 Baranja      10
15 growth      10
16 varijabilnost      10
17 obična jela      10
18 rast      10
19 silver fir      9
20 stand structure      9
21 struktura sastojine      9
22 zaštita prirode      9
23 beech      9
24 damage      9
25 drvna zaliha      9
26 Abies alba Mill.      8
27 harvester      8
28 GIS      8
29 izoenzimi      8
30 stanište      8
31 prirast      8
32 njega      8
33 pošumljavanje      8
34 proizvodnost      7
35 Slovenia      7
36 Slovenija      7
37 šuma      7
38 Growing stock      7
39 habitat      7
40 lovište      7
41 florni sastav      7
42 flora      6
43 energija      6
44 dieback      6
45 bukove šume      6
46 biološka raznolikost      6
47 Loranthus europaeus Jacq.      6
48 Lika      6
49 klima      6
50 monitoring      6
51 gospodarenje      6
52 Hrvatska.      6
53 hunting      6
54 ICP Forests      6
55 jela      6
56 introdukcija      6
57 struktura      6
58 Šumska vegetacija      6
59 šume      6
60 šumski požari      6
61 sortimentna struktura      6
62 tlo      6
63 prirodna obnova      6
64 rasprostranjenost      6
65 rasadnik      6
66 Quercus robur      6
67 podzemna voda      6
68 Pinus nigra      5
69 poljski jasen      5
70 pomladak      5
71 pomlađivanje      5
72 nursery      5
73 Quercus robur L.      5
74 razvoj      5
75 regeneration      5
76 preživljavanje      5
77 privlačenje drva      5
78 productivity      5
79 provenijencije      5
80 tending      5
81 variability      5
82 Vegetacija Hrvatske      5
83 uspijevanje      5
84 šumarska politika      5
85 stanje ishrane      5
86 vibracije      5
87 vibration      5
88 visina      5
89 visinski rast      5
90 vrijeme prijelaza      5
91 intenzitet zaraze      5
92 increment      5
93 hrast kitnjak      5
94 grmlje      5
95 forests      5
96 nizinske šume      5
97 management      5
98 climate      5
99 crni bor      5
100 Abies alba      5
101 aklimatizacija      5
102 assortment structure      5
103 density      5
104 divljač      5
105 forest      5
106 forest fires      5
107 forest inventory      5
108 feromonske klopke      4
109 floral composition      4
110 fenologija      4
111 environmental protection      4
112 ergonomics      4
113 ergonomija      4
114 distribution      4
115 drveće      4
116 daljinska istraživanja      4
117 biodiversity      4
118 Aleppo pine      4
119 Abies%20alba STYLE="text-decoration:none">Abies alba      4
120 Ips%20cembrae STYLE="text-decoration:none">Ips cembrae      4
121 crna joha      4
122 Castanea sativa      4
123 Lowland forests      4
124 klimatske promjene      4
125 krš      4
126 Laudonov Gaj      4
127 nature protection      4
128 normala      4
129 muflon      4
130 mikrosateliti      4
131 mortality      4
132 forest vegetation      4
133 groundwater      4
134 height growth      4
135 Hrvatske šume d.o.o.      4
136 invasive species      4
137 ISPM 15      4
138 Viscum album L.      4
139 vegetacija      4
140 zglobni traktor      4
141 zaštita      4
142 survival      4
143 sustainable development      4
144 sušenje      4
145 štete      4
146 šumske ceste      4
147 Spačva      4
148 Ursus arctos      4
149 troškovi      4
150 trees      4
151 trophy      4
152 štetnost      4
153 šumski požar      4
154 šumski resursi      4
155 Timberjack 1270B      4
156 privlačenje      4
157 rekreacija      4
158 remote sensing      4
159 Q. robur L.      4
160 Quercus petraea (Matt.) Liebl.      4
161 smreka      4
162 soil      4
163 shrubs      4
164 sessile oak      4
165 rogovlje      4
166 seed      4
167 obična smreka      4
168 održivi razvoj      4
169 opća vitalnost      4
170 oplodna sječa      4
171 ponik      4
172 populacija      4
173 požari      4
174 požar      4
175 preference ratio index      4
176 pionirske vrste      4
177 pitomi kesten      3
178 Pilanarstvo      3
179 poduzetništvo      3
180 Podravina      3
181 planiranje      3
182 Preborna šuma      3
183 population dynamics      3
184 Populus nigra      3
185 Populus nigra L.      3
186 poplar clones      3
187 potrajnost      3
188 Posavina      3
189 općekorisne funkcije      3
190 odumiranje stabala      3
191 numerical analysis      3
192 numerička analiza      3
193 Obični orah      3
194 obnova      3
195 obnova šuma      3
196 parkovni objekti      3
197 Phenology      3
198 Parčine      3
199 sanacija      3
200 Sawmilling      3
201 roe deer      3
202 ritske šume      3
203 short rotation crops      3
204 sjeme      3
205 smeđi medvjed      3
206 skidder      3
207 sitni glodavci      3
208 Prunus avium      3
209 Prunus avium L.      3
210 reintrodukcija      3
211 ratne štete      3
212 recreation      3
213 Red deer      3
214 reforestation      3
215 promjer      3
216 provenijencija      3
217 Propadanje šuma      3
218 protected areas      3
219 protection      3
220 produkcija      3
221 preživljenje      3
222 primorski bor      3
223 private forests      3
224 topola      3
225 texture      3
226 thinning      3
227 tekstura      3
228 trofej      3
229 transition time      3
230 upravljanje šumama      3
231 Sphaeropsis sapinea      3
232 sortimentne tablice      3
233 šumska biomasa      3
234 šumski rad      3
235 šumski ekosustavi      3
236 šumske prometnice      3
237 šumsko tlo      3
238 structure      3
239 sukcesija vegetacije      3
240 zaštita okoliša      3
241 zaštićena područja      3
242 zelena duglazija      3
243 vrt u klaustru      3
244 young growth      3
245 vegetation      3
246 voda      3
247 volume      3
248 volumen      3
249 izmjera šuma      3
250 intensity of infestation      3
251 Internet      3
252 hunters      3
253 introduction      3
254 hrast medunac      3
255 humus      3
256 Gorski kotar      3
257 forest tending      3
258 forest soil      3
259 forest management      3
260 forest management planning      3
261 forest policy      3
262 genetska raznolikost      3
263 genetic diversity      3
264 mouflon      3
265 model      3
266 mladi naraštaj      3
267 modeliranje      3
268 mine      3
269 mortalitet      3
270 nasljednost      3
271 Norway spruce      3
272 Lepidoptera      3
273 karst      3
274 lovstvo      3
275 listinac      3
276 CO2      3
277 Croatian Forests Co. Ltd.      3
278 bioenergy      3
279 bukove sječe      3
280 Brižine      3
281 Lymantria%20dispar STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      3
282 Quercus%20robur STYLE="text-decoration:none">Quercus robur      3
283 $glavna skupština      3
284 aerosnimke      3
285 afforestation      3
286 Biluša      3
287 biljna zajednica      3
288 areal      3
289 defoliation      3
290 debljinski prirast      3
291 development      3
292 diameter      3
293 Dalmatinska zagora      3
294 Dalmacija      3
295 četinjače      3
296 dabar      3
297 crown damage      3
298 divlja svinja      3
299 dinamika populacije      3
300 ekologija      3
301 European beech      3
302 Fagus sylvatica      3
303 entrepreneurship      3
304 energy      3
305 efficiency      3
306 ekotipska varijabilnost      3
307 fir      3
308 fire      3
309 Fire Weather Index      3
310 fitocenologija      3
311 forest fire      3
312 forest cultures      3
313 forest communities      2
314 forest economics      2
315 forest floor      2
316 forest lands      2
317 forest habitat      2
318 fires      2
319 fluvisol      2
320 fitoplazme      2
321 fitoremedijacija      2
322 flammability      2
323 fauna      2
324 fenološka motrenja      2
325 fenološka opažanja      2
326 favourable conservation status      2
327 Festuco drymeiae-Abietetum ass. nova      2
328 egzote      2
329 eko­nomika šumarstva      2
330 ecology      2
331 ECOLURE      2
332 ecosystem      2
333 ekosustav      2
334 embryo      2
335 EN 1316-1      2
336 environment      2
337 energy value      2
338 Fagus sylvatica L.      2
339 even-aged beech stands      2
340 Fagus L.      2
341 Fallow deer      2
342 evergreen oak      2
343 Euphorbio palustris-Crataegetum nigrae      2
344 evaluation model      2
345 exposure      2
346 EUFORGEN      2
347 euroazijski ris      2
348 drvni ostatak      2
349 Dunav      2
350 dušik      2
351 dužine sortimenata      2
352 Economic development      2
353 drvni sortimenti      2
354 drying period      2
355 Dryocosmus kuriphilus      2
356 Đurđevački pijesci      2
357 EA 300      2
358 Dinaric mountains      2
359 Dinaridi      2
360 digitalni model terena      2
361 digitalni ortofoto      2
362 digitalni ortofoto (DOF)      2
363 Diptera: Cecidomyiidae      2
364 disjunktan      2
365 divlja trešnja      2
366 distribucija prsnih promjera      2
367 djelotvornost      2
368 diversity      2
369 drvna industrija      2
370 drvenaste egzote      2
371 Douglas fir      2
372 Drava      2
373 DNA      2
374 dobna struktura      2
375 dominant height      2
376 dominantna visina      2
377 Crown condition assessment      2
378 crvenica      2
379 Cultivar      2
380 Cupressus sempervirens      2
381 culture      2
382 Čorkova uvala      2
383 Ćićarija      2
384 Dalmatia      2
385 Danube      2
386 damages      2
387 debljina kore      2
388 digital photogrammetry      2
389 digitalna fotogrametrija      2
390 dendroclimatology      2
391 dendroflora      2
392 defolijacija      2
393 dendrološka vrijednost      2
394 decision support systems      2
395 dendroklimatologija      2
396 dendrokronološka analiza      2
397 dendrological value      2
398 deposition      2
399 arenosol      2
400 antivibracijske rukavice      2
401 anti-vibration gloves      2
402 antler      2
403 alpine watershed      2
404 alpski sliv      2
405 analitički prikaz florističkog sastava      2
406 and hunting management      2
407 anketa      2
408 as. Abieti-Fagetum “pannonicum” s. l.      2
409 Anthyllis barba-jovis      2
410 area      2
411 ass. Hyperico grisebachii-Piceetum abietis (Bertović 1975) nom. nov. hoc loco      2
412 biljka      2
413 biljne zajednice      2
414 Bieger      2
415 bijela imela      2
416 beta-distribucija      2
417 beta-function      2
418 Beli Manastir      2
419 bijeli grab      2
420 beech felling      2
421 benediktinski samostan      2
422 basic stocks of the games      2
423 bark thickness      2
424 basal area      2
425 Bacillus thuringiensis      2
426 Balkan      2
427 aggression on the RC      2
428 agresija na RH      2
429 AHP      2
430 Alno-Quercion roboris      2
431 Alnus subcordata      2
432 alepski bor (Pinus halepensis)      2
433 Abies albaMill.      2
434 A. glutinosa      2
435 A. rubra      2
436 Abieti-Fagetum      2
437 acorn      2
438 STYLE="text-decoration:none">Acanthocinus reticulatus      2
439 Acari      2
440 adaptability      2
441 adaptabilnost      2
442 adaptirani poljoprivredni traktori      2
443 abonos      2
444 aerial photographs      2
445 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      2
446 Cephalanthero%20longifoliae-Fagetum STYLE="text-decoration:none">Cephalanthero longifoliae-Fagetum      2
447 Cephalcia%20arvensis STYLE="text-decoration:none">Cephalcia arvensis      2
448 Cervus%20elaphus STYLE="text-decoration:none">Cervus elaphus      2
449 Abies%20cilicica STYLE="text-decoration:none">Abies cilicica      2
450 Betula%20pendula STYLE="text-decoration:none">Betula pendula      2
451 "Hrvatske šume"      2
452 "Osmocote Mini"      2
453 "Osmocote Sierrablen"      2
454 %20Scorzonero-Chrysopogonetalia STYLE="text-decoration:none"> Scorzonero-Chrysopogonetalia      2
455 Stereonychus%20fraxini STYLE="text-decoration:none">Stereonychus fraxini      2
456 Ulmus%20minor STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor      2
457 Viscum%20album STYLE="text-decoration:none">Viscum album      2
458 0 m      2
459 Lynx%20lynx STYLE="text-decoration:none">Lynx lynx      2
460 Ostryo-Carpinion%20orientalis STYLE="text-decoration:none">Ostryo-Carpinion orientalis      2
461 Picea%20abies STYLE="text-decoration:none">Picea abies      2
462 Pinus%20halepensis STYLE="text-decoration:none">Pinus halepensis      2
463 Pinus%20sylvestris STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris      2
464 Pityokteines STYLE="text-decoration:none">Pityokteines      2
465 Ips%20typographus STYLE="text-decoration:none">Ips typographus      2
466 Juniperus%20excelsa STYLE="text-decoration:none">Juniperus excelsa      2
467 Larix%20decidua STYLE="text-decoration:none">Larix decidua      2
468 Fagion%20sylvaticae STYLE="text-decoration:none">Fagion sylvaticae      2
469 Hemerocallis STYLE="text-decoration:none">Hemerocallis      2
470 Brandt      2
471 bonitet      2
472 broj lanadi      2
473 biomass production      2
474 brojnost      2
475 brucijski bor      2
476 brown bear      2
477 Bursaphelenchus spp.      2
478 burned area      2
479 Carex pilosa      2
480 Carici elongatae-Alnetum glutinosae      2
481 Callicarpa      2
482 Cameraria ohridella      2
483 Campsis      2
484 Canadian experts report      2
485 biological diversity      2
486 biometrical parameters      2
487 biološko-ekološka valorizacija      2
488 Bjelovarska Bilogora      2
489 black alder      2
490 black walnut      2
491 body weight      2
492 Croatian Forests Co.Ltd.      2
493 Crni bor (Pinus nigra)      2
494 crni jasen      2
495 Crni Lug      2
496 Crni orah      2
497 crnika      2
498 crnogorične i bjelogorične vrste — taksoni      2
499 correlation      2
500 crna topola      2
501 Clerodendrum      2
502 common ash      2
503 Cornus      2
504 Crataegus nigra      2
505 creativity      2
506 concrete and theoretical distribution      2
507 Community Plant Variety Office (CPVO)      2
508 Corylopsis      2
509 common beech (Fagus sylvatica L.)      2
510 cikličke snimke      2
511 Chrysomelidae      2
512 CIC      2
513 Chimonanthus      2
514 CNS 2000      2
515 brijest      2
516 Carpinus L.      2
517 Castor fiber L.      2
518 Catalpa      2
519 Ceanothus      2
520 Cembräwit®      2
521 changes      2
522 climate change      2
523 limit values      2
524 Liocourtova distribucija      2
525 Lisičine Arboretum      2
526 lizimetri      2
527 Logging      2
528 lovstvo i lovno gospodarenje      2
529 Lonicera      2
530 light      2
531 lowland forest ecosystems      2
532 lovni trupčići      2
533 management of      2
534 management plan      2
535 Maksimir Park      2
536 Luzulo-Fagetum sylvaticae      2
537 Lymantria dispar      2
538 Lymantria monacha      2
539 Lynx lynx      2
540 Maceljsko gorje      2
541 maslinik      2
542 market      2
543 makedonski hrast      2
544 Mediterranean      2
545 Mediterranean karst area      2
546 Josip Ettinger      2
547 ispitivanje      2
548 klijavost      2
549 klonovi topola      2
550 kljove      2
551 klonovi bijele vrbe      2
552 Koelreuteria      2
553 koljik      2
554 koncepcija      2
555 korelacijska veza      2
556 korijen      2
557 Komrčar      2
558 Kopački rit      2
559 Krapinsko-zagorska županija      2
560 Leptoglossus occidentalis      2
561 Lespedeza      2
562 licenciranje      2
563 licensing      2
564 LiDAR      2
565 leaf morphology      2
566 kvaliteta      2
567 Lekenik      2
568 kultura      2
569 kulture kratkih ophodnji      2
570 kreativnost      2
571 krupnoća žira      2
572 kukac      2
573 Krasno      2
574 kriging      2
575 kvaliteta sadnica      2
576 normal model      2
577 nova nalazišta      2
578 nitrogen      2
579 narrow-leaved ash      2
580 natural regeneration      2
581 Noctuidae      2
582 natural resources      2
583 nadzor      2
584 mtDNA      2
585 Mura      2
586 Milan Knežević      2
587 Milan Stribrny      2
588 Myrto-Quercetum ilicis      2
589 multiple-use fo­restry      2
590 mikroklima      2
591 mistletoe      2
592 mjere asimetrije      2
593 ljetna suša      2
594 Metcalfa pruinosa      2
595 microclimate      2
596 microsatellites      2
597 Međimurje      2
598 meteorološki indeks požara      2
599 Monochamus galloprovincialis      2
600 mladik      2
601 model vrednovanja      2
602 Mosor      2
603 morfologija lista      2
604 GC      2
605 GC/MS      2
606 fungus      2
607 fosfor      2
608 fotointerpretacijski ključ      2
609 Game      2
610 game breeding enclosure Kunjevci      2
611 gljiva      2
612 forest resources      2
613 forest roads      2
614 društveno-gospodar­ski čimbenici      2
615 florni elementi      2
616 forest value      2
617 forestry biomass      2
618 Forsythia      2
619 forestry operation      2
620 fotosinteza      2
621 Fraxino orni-Quercetum ilicis      2
622 Fraxinus angustifolia      2
623 Fraxinus angustifolia Vahl      2
624 Fraxinus excelsior      2
625 Fraxinus L.      2
626 FSC logo      2
627 fuel types      2
628 granične vrijednosti      2
629 growth and increment      2
630 gypsy moth      2
631 habitat type      2
632 gubar      2
633 gustoća drva      2
634 gustoća populacije      2
635 Gospodarski razvitak      2
636 Galio odorati-Fagetum sylvaticae      2
637 germination      2
638 gradacija      2
639 GRASS GIS      2
640 height increment      2
641 Hamamelis      2
642 health      2
643 height      2
644 hidrološka uloga      2
645 Hibiscus      2
646 Histiostoma piceae      2
647 historical value      2
648 Hungavit      2
649 imela      2
650 II-G-10      2
651 II-G-20      2
652 imovna općina      2
653 indicators      2
654 Indigofera      2
655 in utero      2
656 infestation      2
657 inflammability and combustibility of fuel types      2
658 innovations in forestry      2
659 Innovativeness      2
660 inovacije u šumarstvu      2
661 inovativnost      2
662 infracrvene kolorne (ICK) aerosnimke      2
663 insect      2
664 insect pests      2
665 hrastov ponik      2
666 Hrvatska norma HRN EN 1316-1:1999      2
667 hrast crnika (Quercus ilex)      2
668 hrast lužnjak (Quercus robur L.)      2
669 horticul­tural value      2
670 hortikulturna vrijednost      2
671 hosts      2
672 Hvar      2
673 hydrological role      2
674 Hymenoptera      2
675 Hymenoptera: Platygastridae      2
676 humofluvisol      2
677 HTRS96/TM      2
678 hunting district      2
679 inventura šuma      2
680 iskorištavanje šuma      2
681 Ips typographus      2
682 invazivna vrsta      2
683 invazivne vrste      2
684 izlučivanje sastojina      2
685 Italian oak      2
686 izloženost      2
687 izvoditelji šumskih radova      2
688 istacio-Juniperetum phoeniceae      2
689 iskorištenje      2
690 Istra      2
691 Ixodidae      2
692 jednodobne bukove sastojine      2
693 Jelen obični      2
694 izvješće eksperata iz Kanade      2
695 Joinery and Cabinet making      2
696 Japage      2
697 Jasminum      2
698 Juglans L.      2
699 Kalnik      2
700 katastar vodnih potencijala      2
701 višekori­sničko šumarstvo      2
702 Viscum album L. ssp. abietis (Wiesb.) Abrom.      2
703 višekriterijsko odlučivanje      2
704 višestruka regresijska analiza      2
705 Theysohn®      2
706 vegetacijska karta      2
707 vegetation quotient      2
708 vegetation structure      2
709 vegetacijski kvocijent      2
710 virus      2
711 vrijednost šuma      2
712 vremenske serije      2
713 volumen krupnoga drva      2
714 weight and foliage volume      2
715 war loses      2
716 wild cherry      2
717 Wild game      2
718 wood industry      2
719 yellow mistletoe      2
720 WinRhizo      2
721 Zagreb Zoo Garden      2
722 yield      2
723 yield tables      2
724 zajednice hrasta lužnjaka      2
725 zakonska regulativa      2
726 zapaljivost      2
727 zapaljivost i gorivost šumskih goriva      2
728 Zavižan      2
729 zdravlje      2
730 zametak      2
731 zaraza      2
732 vrijeme cvjetanja      2
733 zaštita drva      2
734 značajna oštećenost      2
735 zoniranje      2
736 Zoološki vrt grada Zagreba      2
737 zdravstveno stanje      2
738 Žumberak      2
739 žuta imela      2
740 small rodents      2
741 strojna sječa      2
742 Sustainable forest management      2
743 Sustavi za podršku u odlučivanju      2
744 suitability evaluation      2
745 Sus scrofa      2
746 suzbijanje      2
747 svjetlo      2
748 sweet chestnut      2
749 Šibenik      2
750 šumske protupožarne ceste      2
751 šumske zajednice      2
752 šumski genetski resursi      2
753 šumski radovi      2
754 šumska taksa      2
755 šumske kulture      2
756 šumska zajednica      2
757 šumska zemljišta      2
758 syntaxonomy      2
759 šumarska profesija      2
760 Spačvanski bazen      2
761 spolni indeks      2
762 spinosad      2
763 srednja visina      2
764 Sophora      2
765 srednji promjer      2
766 stabilnost sastojine      2
767 stabilizacija tla      2
768 srneća divljač      2
769 srnjak      2
770 stanje u prošlosti      2
771 struktura vegetacije      2
772 strukturni elementi      2
773 Stolarstvo      2
774 UPOV      2
775 Ulmus minor Mill. sensu latissimo      2
776 Unmixed regular beech forest      2
777 UPGMA      2
778 uzgajalište divljači Kunjevci      2
779 uređivanje      2
780 uređivanje šuma      2
781 Uzorak      2
782 valorisation      2
783 valorizacija      2
784 Vaclav L. Anderle      2
785 transformacija      2
786 Transport      2
787 trend opadanja gustoće drva      2
788 treatment      2
789 trophy assessment      2
790 Tropical rain forests      2
791 Tropske kišne šume      2
792 tržište      2
793 učinkovitost      2
794 ugroženost      2
795 turizam      2
796 Taxus baccata L.      2
797 temeljnica      2
798 TE Plomin 2      2
799 Thaumetopoea pityocampa      2
800 testing      2
801 težina i volumen drva      2
802 težina i volumen lišća      2
803 tercijarna      2
804 Tijat      2
805 Tilia spp.      2
806 Thurn-Taxis.      2
807 timber volume      2
808 Timberjack 1070      2
809 time of flowering      2
810 time series      2
811 Trade Mark      2
812 traktori      2
813 tip staništa      2
814 Tischeria ekebladella      2
815 tipovi goriva      2
816 Tomicus destruens      2
817 prirodno sušenje prostornog drva      2
818 prirodni resursi      2
819 prioritet obnove      2
820 produkcija biomase      2
821 proreda      2
822 provenance trial      2
823 promjer krošnje      2
824 promjene      2
825 prsni promjer      2
826 Pruno-Fraxinetum      2
827 primjerne plohe      2
828 production      2
829 promjer vrata korijena      2
830 recovery time      2
831 razvojni stadiji      2
832 relativna otvorenost      2
833 reliktna      2
834 reintroduction      2
835 refugijalno      2
836 regeneration priority      2
837 Prunus L.      2
838 quality      2
839 RAPD      2
840 Punica      2
841 Q. cerris L.      2
842 Q. frainetto Ten.      2
843 Q. pubescens Willd.      2
844 Rab      2
845 rasadnici      2
846 Quercus L.      2
847 rasadnička proizvodnja      2
848 rast i prirast      2
849 Sječa šuma      2
850 sample plots      2
851 sitkanska smreka      2
852 sjeverozapadna Hrvatska      2
853 skidding      2
854 Slavonija      2
855 slatka voda      2
856 socio-economic factors      2
857 shelterwood cutting      2
858 simulacija      2
859 simulation      2
860 sinekološko-vegetacijska istraživanja      2
861 sintaksonomija      2
862 sintaksonomska analiza      2
863 Sezonska procjena žestine požara      2
864 semivariogram.      2
865 Senjska Draga      2
866 Robinia L.      2
867 Robinia pseudoacacia L.      2
868 Rock partridge      2
869 rodents      2
870 rent      2
871 renta      2
872 riparian forests      2
873 Republika Hrvatska      2
874 resursi      2
875 root collar diameter      2
876 sadašnje stanje šuma      2
877 sadni materijal      2
878 sadnica      2
879 Ruscus hypoglossum      2
880 Salix L.      2
881 secondary forest roads      2
882 seedling quality      2
883 seedlings      2
884 Seasonal Severity Rating      2
885 sekundarne šumske prometnice      2
886 selection forest      2
887 selective thinning      2
888 selekcija      2
889 renewable energy sources      2
890 sapling      2
891 Sarcococca      2
892 Parectopa robinella      2
893 Parectopa robiniella      2
894 osnovni fondovi divljači      2
895 oštećenost      2
896 Oštrica      2
897 P. curvidens      2
898 P. deltoides      2
899 P. densiflora Sieb. et Zucc.      2
900 P. nigra Arnold      2
901 P. thunbergiana Franco      2
902 P. vorontzowi      2
903 P. x euramericana      2
904 Ostryo-Abietetum      2
905 oštećenost šuma      2
906 otpad      2
907 pellets      2
908 Pelješac      2
909 perivoj Ma­ksimir      2
910 pedunculate oak (Quercus robur L.)      2
911 Peduncled Oak      2
912 Peduncled oak (Quercus robur L.)      2
913 otok Mljet      2
914 PBR (Plant Breeder’s Right)      2
915 PCA      2
916 Obolodiplosis robiniae      2
917 oborine      2
918 ocjenjivanje prikladnosti      2
919 obrast      2
920 obični jasen      2
921 obnova sastojina      2
922 obnovljivi izvori energije      2
923 nizina      2
924 Obedska Bara      2
925 njega šuma      2
926 nizinski šumski ekosustavi      2
927 nizinsko područje      2
928 nutritional status      2
929 Oak downy      2
930 očuvanje prirode      2
931 onečišćenje zraka      2
932 odstrel      2
933 odstrjel      2
934 oplodne sječe      2
935 Osmocote Exact Standard      2
936 Osmocote Exact Standard 5–6M      2
937 osnova gospodarenja      2
938 opožarena površina      2
939 organizacija      2
940 postotak drvnih sortimenata      2
941 povijesna vrijednost      2
942 Populus L.      2
943 Portugal      2
944 potrajno gospodarenje      2
945 poplar      2
946 Pohorje      2
947 Populus alba L.      2
948 Poplava      2
949 Populetalia albae      2
950 Populus      2
951 Preborno gospodarenje      2
952 požar krošnji      2
953 PowerCem      2
954 pravoužitnici      2
955 prašuma      2
956 povoljan status očuvanja      2
957 površinsko otjecanje      2
958 površina      2
959 precipitation      2
960 prijedlog uređenja      2
961 Phytophthora      2
962 Pistacio lentisci-Juniperetum phoeniceae      2
963 planning of regeneration felling      2
964 Planning system      2
965 Plant Patent Act      2
966 podrivanje tla      2
967 Parkovi prirode      2
968 planirani prirast      2
969 Podunavlje – Podravlje      2
970 plant      2
971 pokazatelj      2
972 Pinus nigra subsp. dalmatica      2
973 Pinus pinea      2
974 Pinus halepensis      2
975 Pinus heldreichii      2
976 Pinus heldreichii (Christ)      2
977 Pityokteines spinidens      2
978 Pinus sylvestris L.      2
979 Phyllonorycter issiki      2
980 Phyllonorycter issikii      2
981 Phyllonorycter robiniella      2
982 PEEN      2
983 peleti      2
984 phosphorus      2
985 photointerpretation key      2
986 phytoremediation      2
987 phytosanitary inspection      1
988 phytosanitary measures      1
989 phytosanitary system      1
990 phytosociology      1
991 Picea abies      1
992 Picea abies (L.) Karst.      1
993 Picea omorica (PANC.) PURK.      1
994 Picea omorica (PANČ.) PURK      1
995 Picea omorika      1
996 Picea sitchensis (Bong.) Carr.      1
997 piezometar      1
998 piezometer      1
999 pH-otopina      1
1000 photosynthesis      1
1001 photosynthesis intensity      1
1002 photosynthetic pigments      1
1003 peletizacija sjemena      1
1004 pejsažist      1
1005 Phyllonorycter sp.      1
1006 Phyllonorycter spp.      1
1007 physical and mechanical properties of abonos      1
1008 physical and mechanical properties of recent oak      1
1009 physics      1
1010 physiological parameters      1
1011 phytocenosis      1
1012 phytocoeno­logical community      1
1013 phytocoenological record      1
1014 phytocoenological units      1
1015 phytocoenology      1
1016 phytocoenology (phytosociology)      1
1017 phytomass      1
1018 pinj      1
1019 pioneer species      1
1020 pioneer species.      1
1021 pioneer tree species      1
1022 pioneering species      1
1023 pionirske vrste drveća      1
1024 piravost      1
1025 pisana dokumentacija      1
1026 place of birth      1
1027 Plains      1
1028 plan upravljanja risom      1
1029 planina Tušnica      1
1030 planinski turizam      1
1031 planirana proizvodnja      1
1032 Pinus kalpensis      1
1033 Pinus pinea L.      1
1034 Pinus pineaL.      1
1035 pilanska prerada drva      1
1036 pi­lanska proizvodnja      1
1037 pilanska sirovina      1
1038 pilanska tehnologija      1
1039 pilanski proizvodi      1
1040 Pilot Project      1
1041 Piljena građa četinjača i listača      1
1042 pine resin production      1
1043 Pinienprozessionspinner      1
1044 Pinija      1
1045 pinija (Pinus pinea)      1
1046 Pinus brutia      1
1047 pokazatelji oštećenosti      1
1048 pokazatelji proizvodnosti      1
1049 pokretna drobilica kamena      1
1050 pokusna ploha Br gola površina      1
1051 pokusno polje      1
1052 policy instruments      1
1053 polifagni parazitoidi      1
1054 polifenoli      1
1055 politički instrumenti      1
1056 pollination      1
1057 pollution      1
1058 položaj centromere      1
1059 Polufinalna i finalna prerada drveta      1
1060 Polufinalni drvni proizvodi      1
1061 polyphagous parasitoids      1
1062 polyphenols      1
1063 poljoprivredna tla      1
1064 poljoprivredne površine      1
1065 Poljski brijest      1
1066 plant breeding      1
1067 plant communities      1
1068 plant community      1
1069 plant density      1
1070 plant geographical division      1
1071 plant heights      1
1072 plant list      1
1073 podzemne vode      1
1074 područje provenijencije      1
1075 plant potential      1
1076 plant species      1
1077 plantation      1
1078 plantation growth      1
1079 plantations      1
1080 plantaža      1
1081 plantaže      1
1082 plantažni uzgoj      1
1083 planting      1
1084 plants      1
1085 plastična folija      1
1086 plastični lijevak      1
1087 plemenite listače      1
1088 Plitvice Lakes      1
1089 Plitvička jezera      1
1090 plod      1
1091 plodnost      1
1092 plodnost tla      1
1093 plodovi      1
1094 plovidba      1
1095 plumate leaves      1
1096 poaching      1
1097 počinitelj      1
1098 podjela općekorisnih funkcija šuma      1
1099 planovi      1
1100 planovi upravljanja      1
1101 planski sustav      1
1102 pitka voda      1
1103 phytoplasmas      1
1104 planiranje etata glavnog prihoda      1
1105 planiranje gospodarenja      1
1106 planiranje obnove sastojina      1
1107 planiranje šumskih prometnica      1
1108 planned production      1
1109 planned recruitment      1
1110 planned recruitment rate      1
1111 planning      1
1112 planning of forest roads      1
1113 prijenosna vitla      1
1114 prilagodba      1
1115 Primarna otvorenost      1
1116 primarna prerada drva      1
1117 Primary wood conversion      1
1118 prime cost      1
1119 primjena rezolucija H1 i H2      1
1120 precision      1
1121 preciznost      1
1122 preciznost procjene      1
1123 preciznost.      1
1124 predacija      1
1125 predation      1
1126 predatori      1
1127 predators      1
1128 predmet istraživanja      1
1129 preferability      1
1130 preferabilnost      1
1131 prekogranično      1
1132 prenositelj      1
1133 prerada drveta      1
1134 present conditions of forests      1
1135 present situation and possibilities of cultivation.      1
1136 pretkazivanje vladanja šumskog požara (FBP)      1
1137 pretraživanje Interneta      1
1138 preuzimanje      1
1139 prevencija šumskih požara      1
1140 preventiva      1
1141 preventive measures      1
1142 preventive protection measures      1
1143 preventivne metode zaštite      1
1144 preventivne mjere      1
1145 prevođenje      1
1146 prezimljavanje      1
1147 preživač      1
1148 površina ha      1
1149 površina krošanja      1
1150 površina projekcije krošnje      1
1151 površina s vegetacijskim pokrivačem      1
1152 površinska obrada drva      1
1153 površinska voda      1
1154 površinski kopovi      1
1155 powdery mildew (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.)      1
1156 power plant      1
1157 povratnim križanjem i transgresijom      1
1158 Požarište      1
1159 Požega mountains      1
1160 Požega valley      1
1161 Požeška kotlina i Požeško gorje      1
1162 PP Papuk      1
1163 prag rentabilnosti ili točka pokrića.      1
1164 prava tršlja      1
1165 pravila udruge      1
1166 pravilan klijanac      1
1167 pravilnik      1
1168 pre­brojavanje      1
1169 pre-chilling      1
1170 precipitated water      1
1171 prebornašuma      1
1172 preborne sastojine bukve i jele      1
1173 preborne sastojine jele      1
1174 preborne šume      1
1175 Populus alba      1
1176 poplavna šuma      1
1177 Populus alba L. i mikropropagacija      1
1178 porodice      1
1179 population size      1
1180 populations      1
1181 Populationsdichte      1
1182 populacijsko usko grlo      1
1183 population      1
1184 population bottleneck      1
1185 pohrana ugljika      1
1186 poisoning      1
1187 pomladak mladik      1
1188 pomladna jezgra      1
1189 poljski jasen (Eraxinus angustifolia VahlX hrast lužnjak (Quercus robur L.)      1
1190 poljski jasen—suši tip      1
1191 poljski pokus      1
1192 pomaganje      1
1193 poplar clone      1
1194 poplar clone I-214      1
1195 poplars      1
1196 popis biljaka      1
1197 popis stranih vrsta      1
1198 pomotechnical treatments.      1
1199 pomotehnički zahvati.      1
1200 potrajno gospodarenje šumom      1
1201 pošumljavanje i zaštita      1
1202 pošumljavanje krša      1
1203 potassium      1
1204 potencijal oporavka      1
1205 potencijalna staništa      1
1206 potrajna proizvodnja sirovina i općekorisnih usluga šuma      1
1207 povijesni prikaz      1
1208 povijesni razvoj      1
1209 povijest gradacija      1
1210 povijest HŠD-a      1
1211 povijest požara      1
1212 povijest šumarstva      1
1213 potrajnost gospodarenja      1
1214 potrajnost prihoda      1
1215 potrošnja goriva      1
1216 postotak odgriženog dijela izbojka      1
1217 postotak prirasta      1
1218 postotak prirasta vrijednosti      1
1219 Postotak šumovitosti      1
1220 postotni udjel drvnih sortimenata      1
1221 postotni udjeli krupnog drva po debljinskim klasama      1
1222 posušena stabla      1
1223 posječena drvna masa      1
1224 posjećivanje      1
1225 poslijediplomski studij      1
1226 poslovanje      1
1227 Poslovna analiza      1
1228 poslovni odnosi      1
1229 posljedice agresije na RH      1
1230 posolica      1
1231 postgraduate study      1
1232 post-introductory expansion      1
1233 postojanost drva      1
1234 organizacija gašenja      1
1235 organizacijska kultura      1
1236 organizacijski ustroj zaštite      1
1237 organization      1
1238 organizational culture      1
1239 organizational protection system      1
1240 or­ganska tvar tla      1
1241 organski ugljik OC      1
1242 Oriental Hornbeam      1
1243 original project method      1
1244 originalna metoda projektiranja      1
1245 ornamental plants trade      1
1246 ornithology      1
1247 ornitologija      1
1248 orografijski pojasi      1
1249 osa listarica      1
1250 Osijek      1
1251 oppenes of forest roads.      1
1252 oprema za pticu grabljivicu      1
1253 oprema za sokolara      1
1254 oprema za trening ptice grabljivice.      1
1255 opseg šumskouzgojnih radova      1
1256 opterećenost olovom      1
1257 opterećenje šumskih ekosustava      1
1258 optimalna mreža šumskih prometnica      1
1259 optimalna otvorenost      1
1260 optimum opennes      1
1261 organic carbon OC      1
1262 Osnovna državna karta (ODK)      1
1263 osnovne plohe      1
1264 osnovne vegetacijske jedinice      1
1265 osnovni fond      1
1266 oplošje korijena      1
1267 oporavak      1
1268 oplodna sječa u grupama      1
1269 oplodna sječe      1
1270 odsumporavanje      1
1271 odumiranje      1
1272 one-year-old seedlings      1
1273 opasni otpad      1
1274 općekorisna funkcija šume      1
1275 općekorisne funkcije šuma      1
1276 open strips      1
1277 opening up of forests      1
1278 openings      1
1279 operativno vrijeme      1
1280 ophodnjica      1
1281 oplemenjivanje      1
1282 oplemenjivanje samooplodnjom      1
1283 očuvanje staništa      1
1284 odabir scenarija gospodarenja      1
1285 odlagališni plin      1
1286 odlagalište      1
1287 odlaganje      1
1288 odnos visine i promjera      1
1289 određivanje horizontalne udaljenosti      1
1290 određivanje visine stabla      1
1291 održivi razvitak      1
1292 odziv      1
1293 ograda      1
1294 ogrijevno drvo.      1
1295 okoliš      1
1296 ökologische Faktoren      1
1297 oksidacijski stres      1
1298 old towns and settlements      1
1299 old-field succession      1
1300 oleoptera      1
1301 olive grove      1
1302 Omiš      1
1303 omjer smjese      1
1304 onečišćenje      1
1305 onečišćenje voda      1
1306 oak round timber      1
1307 oak seedlings      1
1308 oaks in the Bjelovar County      1
1309 oakwood      1
1310 obalna vegetacija      1
1311 obična bukva (Fagus sylvatica L)      1
1312 obična bukva (Fagus sylvatica L.)      1
1313 Obična bukva (Fagus sylvaticaL.)      1
1314 obična bukva.      1
1315 obična smreka (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
1316 obična tisa      1
1317 obični bor      1
1318 obični bor (Pinus sylvestris L.)      1
1319 Obični bor (Pinus sylvetris L.)      1
1320 obični čempres      1
1321 obični grab      1
1322 NW Adriatic      1
1323 Noble Hardwoods      1
1324 njega šume      1
1325 njegovanje      1
1326 oak      1
1327 oak (Quercus robur L.)      1
1328 numeričko bonitiranje      1
1329 numerousness natural new growth and stand age.      1
1330 numerousness/abundance      1
1331 nurse plants      1
1332 nurseries      1
1333 nursery germination      1
1334 nursery plant production      1
1335 nursery production      1
1336 nutrient status      1
1337 obična jela (Abies alba Mill.)      1
1338 oblični broj      1
1339 oblik debla      1
1340 oblik stvarne i normalne distribucije prsnih promjera.      1
1341 oblo drvo      1
1342 obnovljivi prirodni resurs      1
1343 obnovljivi prirodni resursi      1
1344 obnovljivi resursi      1
1345 obnova i održavanje      1
1346 obrazovanje kadrova      1
1347 obujam stabala      1
1348 obvezatni i dobrovoljni rad lovaca      1
1349 occurrence      1
1350 ocjena općekorisnih funkcija šuma i vrednovanje šuma.      1
1351 ocjena primjenjivosti      1
1352 ocjena stanja      1
1353 ocjena trofeja      1
1354 očuvanje genofonda      1
1355 očuvanje nizinskih šuma dogovorenim prostornim planiranjem      1
1356 očuvanje okoliša      1
1357 obrana od poplave      1
1358 obnova vrtova      1
1359 obnovljivi izvori      1
1360 pedicle      1
1361 pedigree      1
1362 pedofiziografske značajke      1
1363 pedogeneza      1
1364 pedogenezis      1
1365 pedological analyses      1
1366 pedologija      1
1367 pedology      1
1368 pedološke analize      1
1369 pedophysiographic features      1
1370 pedosfera      1
1371 pedosphere      1
1372 pedotransfer function PTF      1
1373 pedotransfer funkcija PTF      1
1374 otok Plavnik      1
1375 otok Vrgada i vrgadski otočići      1
1376 otopina tla      1
1377 pedunculate oak (Quercus robur)      1
1378 park-šuma      1
1379 park-šuma »Komrčar«      1
1380 Park-šume Grada Zagreba      1
1381 Participatory management      1
1382 particle size distribution      1
1383 past condition      1
1384 pasture      1
1385 paša      1
1386 Pašarenje      1
1387 patologija      1
1388 Paulownia Siebold et Zucc.      1
1389 permanent experiments      1
1390 perpetrator      1
1391 Persian walnut      1
1392 pest      1
1393 pesticid      1
1394 pesticide      1
1395 pests      1
1396 Peter‘s mountain      1
1397 Petrova gora      1
1398 pH – solution      1
1399 pH oborina      1
1400 pH precipitation      1
1401 Ph u pirofosfatu      1
1402 Ph u vodi      1
1403 Ph. D.      1
1404 phaeropsis sapinea      1
1405 Phase I and II      1
1406 Phase II      1
1407 Phase III      1
1408 phenological variability of flowering      1
1409 penjačice      1
1410 percent share      1
1411 percent share of wood along thickness classes      1
1412 percentage increments of values      1
1413 Percentage of forest cover      1
1414 percentage of moderately to severely damaged trees      1
1415 percentage of the nibbled part of the shoot      1
1416 percentage of wood assortments      1
1417 period      1
1418 perioda      1
1419 periodicitet plodonošenja      1
1420 periodički prijelaz volumena      1
1421 phenophases      1
1422 phenotypic plasticity.      1
1423 phenotypic stability      1
1424 pheromone dispenser      1
1425 pheromone trap      1
1426 pheromone traps      1
1427 pheromone-baited trap      1
1428 otpornost      1
1429 otvaranje šuma      1
1430 otvoreni prostor      1
1431 otvoreni sustav      1
1432 otvoreno lovište      1
1433 otvorenost      1
1434 otvorenost šumskim cestama.      1
1435 outbreak      1
1436 ovaries      1
1437 overwintering      1
1438 Ovis ammon musimon      1
1439 ovlasti      1
1440 ownership and property conditions      1
1441 ownership restitution      1
1442 oxidative stress      1
1443 oxygen market      1
1444 ozljede      1
1445 ozljede na radu      1
1446 ozljede na stablima      1
1447 označavanje      1
1448 oštećenja      1
1449 oštećenja stabala      1
1450 oštećenje stabala      1
1451 oštećivanje ponika i pomlatka.      1
1452 oštećivanje sastojine      1
1453 oštećivanje stabala i tla      1
1454 oštećivanje šuma      1
1455 ostvarena proizvodnja      1
1456 ostvareni prirast      1
1457 osutost      1
1458 osutost iglica      1
1459 osutost krošanja      1
1460 osutost stabala      1
1461 osvjetljavanje      1
1462 Osvrti na izložbu      1
1463 p.o. Zagreb      1
1464 padaline      1
1465 panjača      1
1466 panjača planike      1
1467 panjače      1
1468 Papuk Natural Reserve      1
1469 parametar regresije (b)      1
1470 parameter of regression (b)      1
1471 Parasiten      1
1472 Parasitenkomplex      1
1473 parasitoid      1
1474 parazitoid      1
1475 parazitski kompleks      1
1476 Oteti zaboravu značajnija zbivanja iz naše bogate prošlosti      1
1477 otoci      1
1478 otok Čiovo      1
1479 otok Krk      1
1480 oštećenost krošanja      1
1481 oštećenost stabala      1
1482 osobna računala      1
1483 parent fund      1
1484 park forest      1
1485 Park oko Dvorca princa Eugena Franje od Savoye i Piemonta u Bilju      1
1486 park oko Šumarskog i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu      1
1487 park prirode      1
1488 park prirode Telašćica      1
1489 Park prirode Učka      1
1490 park šuma      1
1491 park-forest Komrčar      1
1492 sastojina      1
1493 sastojina bukve i jele      1
1494 sastojina izmjere      1
1495 sastojinska struktura      1
1496 satelitska snimka IKONOS      1
1497 satelitske snimke      1
1498 satellite imagery      1
1499 sawfly      1
1500 saplings      1
1501 sapwood      1
1502 renewable resources      1
1503 renewables      1
1504 sanacija erodiranog zemljišta      1
1505 sanacija odlagališta      1
1506 sanacija posljedica      1
1507 sanacija.      1
1508 seed areas (districts)      1
1509 seed coat      1
1510 seed coating      1
1511 seed delineation      1
1512 seed felling      1
1513 seed moisture      1
1514 seed orchard      1
1515 seed orchards      1
1516 seed quality      1
1517 seed variability      1
1518 seed zones      1
1519 seedling growth and dimensions      1
1520 seedling height      1
1521 seedling heights      1
1522 seedling morphology      1
1523 selekcionirani klonovi      1
1524 selekcionirano sjeme      1
1525 selektivna proreda      1
1526 selektivna prorjeda      1
1527 selo Gradište      1
1528 Semi-final Wood Products      1
1529 Semi-finished wood products industries      1
1530 seminari i ispiti za ocjenjivače lovačkih trofeja.      1
1531 seminars and examinations for evaluating the hunting trophies.      1
1532 selection forests      1
1533 selection management      1
1534 selection of management scenarios      1
1535 selection structure and selection menangement      1
1536 selected seed      1
1537 selection      1
1538 seasonal severity ratings      1
1539 segment ­na regresija      1
1540 segmented regression      1
1541 sekcije Aigeiros i Tacamahaca      1
1542 sekundarna otvorenost      1
1543 sekundarna sukcesija      1
1544 secondary openness      1
1545 secondary succession      1
1546 sections Aigeiros and Tacamahaca      1
1547 sawmil­ling production      1
1548 sawmilling products      1
1549 sawmilling raw material      1
1550 sawmilling technology      1
1551 Sawnwood coniferous and hardwood      1
1552 sawnwood production      1
1553 scenariji razvoja      1
1554 Scots pine      1
1555 Scots pine (Pinus sylvestris L.)      1
1556 sea spray      1
1557 Samobor      1
1558 Samoborsko gorje      1
1559 samoprorjeđivanje      1
1560 sample      1
1561 ruža vjetrova      1
1562 S02 emissions      1
1563 SAD      1
1564 sadašnja sječiva vrijednost sastojine      1
1565 sadašnje stanje i mogućnosti uzgoja.      1
1566 sadnice      1
1567 sadržaj klorofila      1
1568 safety      1
1569 safety and health in forestry      1
1570 sakupljanje drva      1
1571 salinisation      1
1572 Salix alba clones      1
1573 root decay      1
1574 root length      1
1575 root perimeter      1
1576 root system      1
1577 root volume      1
1578 roots      1
1579 rotositnilice      1
1580 rožište      1
1581 RRP soil stabilization material      1
1582 RRP sredstvo za stabilizaciju tla      1
1583 ruminant      1
1584 rural development      1
1585 ruralni razvoj      1
1586 roe deer productivity      1
1587 roedeer      1
1588 rogovi      1
1589 rojenje      1
1590 Romans      1
1591 root      1
1592 reviews of the exhibition      1
1593 revitalisation      1
1594 revitalizacija      1
1595 revitalizacija staništa      1
1596 rezanje grana      1
1597 rezervoari uzročnika      1
1598 ribarstvo      1
1599 Richards function      1
1600 Rijeka i okoliš - litološke, reljefne, klimatske, pedološke i vegetacijske osobitosti      1
1601 rijeke      1
1602 rijetka sadnja      1
1603 rijetkost u Požeškom gorju      1
1604 Rimljani      1
1605 research activities      1
1606 reservoirs of pathogens      1
1607 resorno istraživanje      1
1608 resources      1
1609 respiracija tla      1
1610 response      1
1611 restitucija vlasništva      1
1612 riper      1
1613 risk management      1
1614 ritska šuma      1
1615 reparable natural resource      1
1616 reproductive felling      1
1617 Republic of Croatia      1
1618 rodoslovlje      1
1619 ritske šume Baranje      1
1620 rivers      1
1621 rizik od požara      1
1622 road density      1
1623 Sequoia sempervirens      1
1624 Sequoiadendron giganteum      1
1625 Serbia      1
1626 sessile oak (Quercus petraea L.)      1
1627 Sessile-flowered oak (Quercus petraea Liebl.)      1
1628 sex dimorphism      1
1629 sex of the foetus      1
1630 sezonska ocjena žestina      1
1631 sezonske promjene koncentracija      1
1632 sezonski rast promjera debla      1
1633 shares dieback      1
1634 shelling      1
1635 short rotation.      1
1636 short run (SRMC) and long run marginal costs (LRMC)      1
1637 shrub layer      1
1638 side compensation of large ground loads      1
1639 significant crown damage      1
1640 sigurnost      1
1641 sigurnost i zdravlje u šumarstvu      1
1642 sijanje      1
1643 sile otpora rastu      1
1644 sile rasta      1
1645 silk as a cultural phenomenon      1
1646 silk factory      1
1647 silk pro­duction      1
1648 Silkworm (Bombyx mori)      1
1649 silver fir decline and expansion      1
1650 silver fir; dead tree; utilization; roundwood; timber value      1
1651 silver pine      1
1652 silvicultural methods      1
1653 silvicultural pass and trail      1
1654 silvo-pastoralni sustav      1
1655 Silvopasture      1
1656 Sinjsko polje      1
1657 sirova svila      1
1658 sisavci      1
1659 site conditions      1
1660 site degradation      1
1661 site index curves      1
1662 site quality      1
1663 site rehabilitation      1
1664 site-class      1
1665 sinergističke prirode      1
1666 Simulation model      1
1667 simulirana sječa      1
1668 simulacijski model      1
1669 shelterwood cutting system      1
1670 shoots      1
1671 sjeme pinije      1
1672 sjemenka      1
1673 sjemenska plan­taža      1
1674 sjemenska područja (oblasti)      1
1675 sjemenska razdjelba      1
1676 sjemenska zona      1
1677 sjemenske plantaže      1
1678 sjemenjača      1
1679 sjemenjače      1
1680 sjetva i sadnja kitnjaka      1
1681 sjetva žira      1
1682 Sjeverna Amerika      1
1683 sjeverna Hrvatska      1
1684 sjeverni Velebit      1
1685 sjeverni Velebit.      1
1686 sjevernojadransko područje      1
1687 sociogeografske karakteristike      1
1688 socio-geographic group      1
1689 sociological analysis      1
1690 sociološka analiza      1
1691 Slavonia      1
1692 smolarenje      1
1693 smrdljika      1
1694 smrekove kulture      1
1695 smrtnost      1
1696 snaga vlastitih otpora      1
1697 snags      1
1698 Social Broadleaves      1
1699 social characteristics      1
1700 social geographical features. openland      1
1701 so­cijalne karakteristike      1
1702 socijalne listače      1
1703 socijalno-geografska skupina      1
1704 soil disturbance      1
1705 soil erosion      1
1706 soil fertility      1
1707 soil loss      1
1708 Soil Monolith      1
1709 soil morphology      1
1710 soil organic matter      1
1711 soil preparation      1
1712 soil profile properties      1
1713 soil regeneration      1
1714 soil respiration      1
1715 soil stabilisation      1
1716 soil temperature      1
1717 soil texture      1
1718 soil type      1
1719 sokolarska oprema      1
1720 sokolarske tehnike      1
1721 solar energy      1
1722 songbird communities      1
1723 slijevanje niz deblo      1
1724 sliv bujice Suvave      1
1725 sloj grmlja      1
1726 slojnica 98      1
1727 slope      1
1728 Sljeme      1
1729 small and medium enterprises      1
1730 small mammals      1
1731 skideri      1
1732 skull      1
1733 skupljanje otpada      1
1734 skidders      1
1735 sladun      1
1736 sjeverozapadni Jadran      1
1737 skelet      1
1738 sječivi etat      1
1739 sječka      1
1740 sjekač      1
1741 sjekači      1
1742 sitni sisavci      1
1743 sitno i malo privatno poduzetništvo      1
1744 sivi ili mali indijski mungos (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
1745 Sječa      1
1746 sječa i izrada      1
1747 sječa i izradba      1
1748 sječa i izradba drva      1
1749 Sječa oštećenih stabala      1
1750 rast promjera srednjeg stabla      1
1751 rast prsnog promjera stabla i promjera krošnje      1
1752 rasti vitalnost      1
1753 rašeljka      1
1754 rasprostranjenost šuma      1
1755 rast i dimenzije klijanaca (sadnica)      1
1756 rasadničarstvo      1
1757 raseljavanje domicilnog stanovništva      1
1758 rasplodni fond srna      1
1759 raspon      1
1760 raspon promjera      1
1761 računalne simulacije      1
1762 računalni informacijski sustav      1
1763 računalni model CirCon      1
1764 radial increment      1
1765 radijalni prirasti      1
1766 radionuklidi      1
1767 radna okolina      1
1768 rainfall      1
1769 rak ariša      1
1770 rak kestenove kore      1
1771 ramet variation      1
1772 rameta      1
1773 range      1
1774 rannis defoliaria      1
1775 rare species population’s conservation      1
1776 rarity in Požega mountains      1
1777 Quercus pubescens      1
1778 quality class structure      1
1779 quality of trees      1
1780 quality of young Pedunculate Oak growth.      1
1781 quantitative traits      1
1782 quantity and value yield      1
1783 quarantine pest      1
1784 Querco-Fagetea      1
1785 Querco-Fage­tea      1
1786 Quercus      1
1787 Quercus coccifera      1
1788 Quercus ilex L.      1
1789 Quercus spp.      1
1790 Quercus virgiliana      1
1791 Quercusspp.      1
1792 querry Očura II      1
1793 questionnaire      1
1794 quick sand      1
1795 quick sands      1
1796 prvi nalaz      1
1797 Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.      1
1798 ptice      1
1799 ptice grabljivice      1
1800 ptice kao indikator      1
1801 Pubescens oak      1
1802 pubescent oak      1
1803 public forest institutes      1
1804 public institutes      1
1805 public opinion      1
1806 Public subsidisation of forestry      1
1807 puhovi      1
1808 Pulp and paper industries      1
1809 regresijska analiza      1
1810 regular forest association      1
1811 regular forests      1
1812 regularne šume      1
1813 regulatori razvoja kukaca      1
1814 Regulatory and Institutional Framework; Financial Institutions      1
1815 rehabilitacija.      1
1816 rehabilitation.      1
1817 Rehbock      1
1818 reindtrodukcija      1
1819 refugium      1
1820 regeneracija      1
1821 regeneracija tla      1
1822 reintroduction of chamois      1
1823 regeneration gap      1
1824 reliktni indikatori      1
1825 relizirani etat      1
1826 reljef - karte i tumači      1
1827 reljefna uvjetovanost      1
1828 relict      1
1829 relict indicators      1
1830 remote sensing technologies      1
1831 reintrodukcija dabra      1
1832 reintrodukcija divokoze      1
1833 Reintroduktion      1
1834 rekultivacija      1
1835 rekultiviranje      1
1836 relative openness      1
1837 real recruitment rate      1
1838 realised etat      1
1839 realised production      1
1840 recentno drvo      1
1841 reception of wood      1
1842 record      1
1843 recovery.      1
1844 recreation.      1
1845 recultivation      1
1846 reforestation and protection      1
1847 reform of higher educational system      1
1848 reforma visokoobrazovnoga sustava      1
1849 red deer hummel      1
1850 red heart formation      1
1851 red oak      1
1852 ree damages      1
1853 reference sample      1
1854 referentni uzorak      1
1855 razdioba (rajonizacija) šuma Republike Hrvatske      1
1856 razdoblje sušenja      1
1857 razdoblje sušenja.      1
1858 razina meha- niziranosti      1
1859 različiti tipovi sadnica      1
1860 razmaci sadnje      1
1861 razmjena tvari i energije      1
1862 razmjenski razvitak      1
1863 raznodobne šume      1
1864 raznolikost      1
1865 razvoj fitocenoza      1
1866 razvoj i prirast sastojina      1
1867 razvoj i prirast stabala      1
1868 razvoj istraživanja      1
1869 razvoj sastojine      1
1870 razvoj šumarstva      1
1871 Razvojne faze šumskog drveća i zeljastog bilja      1
1872 promotion of forest management and biodiversity      1
1873 propadanje brijesta      1
1874 propadanje drva      1
1875 Propadanje hrastovih biljaka      1
1876 propadanje i širenje obične jele      1
1877 propadanje stabala      1
1878 propadanje staništa      1
1879 Production and consumption of forest and wood products      1
1880 Production exports and imports of lumber      1
1881 production functions demand functions      1
1882 production lines      1
1883 Production of marketable goods      1
1884 promjer izbojka      1
1885 proizvodnja biomase      1
1886 proizvodnja drvnih ploča      1
1887 proizvodnja energije      1
1888 proizvodnja i potrošnja šumskih i drvnih proizvoda      1
1889 proizvodnja iverja      1
1890 Proizvodnja izvoz i uvoz piljene građe      1
1891 proizvodnja namještaja      1
1892 proizvodnja piljene građe      1
1893 proizvodnja pluta      1
1894 proizvodnja trgovačkih dobara      1
1895 projection of stand development      1
1896 projekcija razvoja sastojina      1
1897 projektiranje      1
1898 prokopavanje      1
1899 proliferation      1
1900 proljeće i ljeto 2000.      1
1901 prometna vrijednost      1
1902 promidžba potrajnog gospodarenja i biološke raznolikosti      1
1903 promjena flornoga sastava.      1
1904 promjena šumskih staništa      1
1905 promjena vodnih odnosa      1
1906 provisional volume tarff      1
1907 provodno tkivo      1
1908 prozirnost krošnje      1
1909 promjer krošnje izbojka.      1
1910 prophylaxis      1
1911 proportion between height and diameter (h/d)      1
1912 provenances      1
1913 protected natural values      1
1914 proreda sastojina tvrdih listača      1
1915 prorede      1
1916 prorijede      1
1917 prosječna godišnja količina radova sanacije      1
1918 prosjeke      1
1919 prosjeke na trasama elektroenergetskih objekata      1
1920 prostorna povezanost      1
1921 prostorna valorizacija      1
1922 prostorni plan      1
1923 protection . .      1
1924 protection at work      1
1925 protection of nature      1
1926 protupožarna linija      1
1927 protupožarne prosjeke      1
1928 protupožarne prosjeke s elementima puta      1
1929 provenance      1
1930 provenance region      1
1931 produkcijski i aku­mu lirani tečajni volumni prirast      1
1932 produktivnost      1
1933 produktivnost srna      1
1934 produljenje požarne sezone      1
1935 profesor šumarstva      1
1936 profil gospodarstvene grane      1
1937 prognose      1
1938 prognosis of dispersal      1
1939 prognoza      1
1940 prognoza širenja      1
1941 prognoze      1
1942 Program aktivnosti      1
1943 program sanacije      1
1944 programatski i operativni zadaci      1
1945 Programme of activities      1
1946 progresija      1
1947 progresivna sukcesija      1
1948 progression      1
1949 progressive sucession      1
1950 proicirana sasto­jina      1
1951 proizvodne funkcije      1
1952 proizvodne linije      1
1953 proizvodni potencijal sastojine      1
1954 Privlačenje i transport drveta      1
1955 privredne promjene      1
1956 privremena formula za ocjenjivanje rogova srnjaka      1
1957 problemi u procesu promjena      1
1958 procjedne vode      1
1959 procjena      1
1960 procjena biomase      1
1961 procjena opterećenosti poljoprivrednih tala      1
1962 Procjena oštećenosti krošanja      1
1963 Procjena oštećenosti šuma      1
1964 procjena potencijala biomase      1
1965 procjena sastojinskih elemenata      1
1966 procjena vrijednosti šuma      1
1967 procjenjena vrijednost šuma      1
1968 producibility      1
1969 pripravnost      1
1970 priprema tla      1
1971 prirasno prihodne tablice      1
1972 prirasno-prihodne tablice      1
1973 prirast i kakvoća.      1
1974 Prirast i sječa      1
1975 prirast temeljnice      1
1976 prirašćivanje kvalitete      1
1977 priroda      1
1978 prirodna baština      1
1979 primorsko područje Hrvatske      1
1980 principal component analysis      1
1981 priobalno stanovništvo      1
1982 priobalje      1
1983 price list      1
1984 price of stem wood      1
1985 prigušena i prisilna gibanja      1
1986 prijedlog obnove istočnoga dijela      1
1987 prirodni uvjeti življenja      1
1988 prirodni zeoliti      1
1989 prirodno obnavljanje      1
1990 prirodno pomlađivanje      1
1991 prirodno pomlađivanje i gospodarenje.      1
1992 prirodno pomlađivanje.      1
1993 prirodna ognjišta      1
1994 prirodna šuma      1
1995 prirodni pomladak      1
1996 prirodni poremećaji      1
1997 prirodno širenje      1
1998 prirodnogeografske karakteristike      1
1999 prirodnost ("hemeroby ")      1
2000 private entrepreneurship      1
2001 private forest owner expectations      1
2002 privatizacija šuma      1
2003 privatna šuma      1
2004 privatne šume      1
2005 privatni šumoposjed      1
2006 toplinski tretman (HT)      1
2007 tipovi sadnje      1
2008 točka pokrića.      1
2009 točnost klasifikacije      1
2010 tokovi ugljika      1
2011 Tisućljetna izložba Ugarskog kraljevstva 1896.      1
2012 tjelesna masa      1
2013 Tjelesna težina lanadi na leglu      1
2014 tjelesne težine      1
2015 tip tla      1
2016 time management      1
2017 traktori Steyr      1
2018 Tramontana and Punta Križa on the island of Cres      1
2019 Tramontana i Punta Križa na otoku Cresu      1
2020 Transboundary      1
2021 tradicijska arhitektura      1
2022 traditional architecture      1
2023 trahiandeziti      1
2024 trajanje razvojnih stadija      1
2025 trajni pokusi      1
2026 trajni rast      1
2027 topole      1
2028 total and stocked area      1
2029 total forest reserve      1
2030 total nitrogen and carbon      1
2031 tourism      1
2032 tourist      1
2033 town of Omiš      1
2034 Trachyandesite      1
2035 tractor PTO torque      1
2036 time standard      1
2037 time study      1
2038 tick      1
2039 Tilio-Taxetum      1
2040 timber assortment tables      1
2041 timber quality      1
2042 Timber regulation      1
2043 timber skidding      1
2044 Timber trade      1
2045 tercijarni relikt      1
2046 terebinth tree      1
2047 termički modificirano drvo      1
2048 terpenes      1
2049 terpeni      1
2050 tertiary      1
2051 Tertiary relict      1
2052 Test citotoksičnosti      1
2053 test field      1
2054 test polusrodnika      1
2055 test potomstava      1
2056 test provenijencija      1
2057 težine 100 češera i 1000 sjemenki      1
2058 težišna metoda      1
2059 težište      1
2060 težište odjela — odsjeka      1
2061 tetrijeb (Tetrao urogallus)      1
2062 textbook      1
2063 thinning of hard-broadleaved stands      1
2064 threatens      1
2065 the actual average distance of attraction      1
2066 the Adriatic region      1
2067 the area of Kaštela      1
2068 the asymmetry and flatness coefficients asortiment structure      1
2069 the asymmetry coefficient and the flatness coefficient      1
2070 the Atlas Mountains      1
2071 the average geometrical attraction distance      1
2072 the border of total dieback zone      1
2073 the brown bear      1
2074 the center of gravity      1
2075 the comparison of the conditions in 2009      1
2076 the economy      1
2077 the factor for horizontal bypassing.      1
2078 the Fibonacci series      1
2079 the flow of the torrent Suvava      1
2080 the Forest Administration Senj                1
2081 the Golden section      1
2082 the gravity centered method      1
2083 the Haloze region.      1
2084 the horse-chestnut miner      1
2085 the hunting share of the exhibition      1
2086 the impact of felling site edges and exposition to the success of afforestation      1
2087 the Indian grey mongoose (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
2088 the island of Mljet      1
2089 the island of Plavnik      1
2090 the Island of Vrgada and Its Islets      1
2091 the Middle Ages      1
2092 the Millennium Exhibition of the Hungarian Monarchy 1896      1
2093 the North Adriatic area      1
2094 the park surrounding the Faculty of Forestry and the Faculty of Agriculture      1
2095 the point of proftability (break-even point).      1
2096 The Republic of Croatia      1
2097 the Senj county hunting club      1
2098 the spring and summer      1
2099 the surface flow off      1
2100 the transitional probability matrix      1
2101 the USA      1
2102 theory of hunting      1
2103 therapeutical herbs and aromatic plants      1
2104 Technical Committee 55      1
2105 technical roundwood from trunk and tree top      1
2106 technological process capability and stability      1
2107 tectonic dolines      1
2108 tečajni debljinski prirast stabala      1
2109 tečajni volumni prirast      1
2110 tehnical-camouflage methods      1
2111 tehnicizam      1
2112 tehnička oblovina iz debla i krošnje stabla      1
2113 tehnička svojstva      1
2114 Tehnički odbor 55      1
2115 tehničko-kamuflažne metode      1
2116 tehnologija i tehnika      1
2117 šumski rezervat      1
2118 šumski rubovi      1
2119 šumski strojevi      1
2120 šumski transportni sustavi      1
2121 šumsko drveće      1
2122 Šumsko gospodarstvo "Viševica"  Rijeka      1
2123 šumsko sjeme      1
2124 šumsko stanište      1
2125 temperatura      1
2126 temperature      1
2127 temperature tla      1
2128 ten - year increment      1
2129 tendon method      1
2130 teorija lovstva.      1
2131 tercijar      1
2132 te meljnica      1
2133 tekstura tla      1
2134 tektonske udoline      1
2135 telemetrijsko praćenje      1
2136 Telemetry      1
2137 telemorph      1
2138 Turkey      1
2139 Turska      1
2140 tusks      1
2141 tvrde listače      1
2142 tvrdi krpelji      1
2143 two-parameter volume tables      1
2144 types of maps scales      1
2145 types of planting      1
2146 Überschwemmung      1
2147 Überschwemmungsschutz      1
2148 ublaživanje      1
2149 učešće sušenja      1
2150 učinak      1
2151 učinak na atmosferu      1
2152 učinci      1
2153 učinci privlačenja drva      1
2154 učinci prorjede      1
2155 učinci uzgojnih mjera      1
2156 ukupna i obrasla površina      1
2157 ukupni dušik i ugljik      1
2158 ukusna      1
2159 ulaganja      1
2160 učinkovitost tračne pile      1
2161 Učka Nature park      1
2162 udruge privatnih šumoposjednika      1
2163 udžbenik      1
2164 ugljik      1
2165 ugrožava.      1
2166 turistička      1
2167 turistički proizvod.      1
2168 trošak po m3      1
2169 trophy value      1
2170 trend of density decrease      1
2171 tree analysis      1
2172 tree damage      1
2173 tree damages      1
2174 tree decline      1
2175 tree stem diameter changes      1
2176 tree-crown area      1
2177 trofejna struktura      1
2178 trofejna vrijednost      1
2179 trofičke asocijacije      1
2180 trophic associations      1
2181 troškovi izgradnje      1
2182 troškovi zemljanih radova      1
2183 trovanje      1
2184 tršlja      1
2185 trulež korijena      1
2186 trunk height      1
2187 trunk purity      1
2188 trupci hrasta kitnjaka i bukve      1
2189 Trypodendron      1
2190 tržišni odnosi      1
2191 Trendovi      1
2192 Trends      1
2193 tretiranje      1
2194 tretman      1
2195 trgovina drvetom      1
2196 trgovina drvom      1
2197 trgovina kisikom      1
2198 trgovina ukrasnim biljem      1
2199 triangulacija      1
2200 triangulation      1
2201 trap tree      1
2202 trave      1
2203 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">trčka Perdix perdix L.      1
2204 transformation      1
2205 transformiranje      1
2206 transormation      1
2207 transplanted plants      1
2208 validacija metode      1
2209 validation method      1
2210 variability of leaves      1
2211 vegetacija sjeverne Hrvatske      1
2212 vegetacija šljunkovitih riječnih sprudova      1
2213 vegetacije Hrvatske.      1
2214 varijabilnost listova      1
2215 varijabilnost rameta      1
2216 varijabilnost sjemena      1
2217 varijante      1
2218 vatrogasna oprema      1
2219 Vatrogasni operativni centar      1
2220 vector      1
2221 valuated methods      1
2222 value of wood assortiments      1
2223 vanjska trgovina      1
2224 vapnenac      1
2225 vapnenci      1
2226 uzroci i posljedice ranjavanja      1
2227 uzroci ugroženosti staništa      1
2228 urod      1
2229 uzgajivački zahvati      1
2230 uzgoj i zaštita divljači      1
2231 uzgojne mjere.      1
2232 uzgojne prosjeke      1
2233 uzgojne stazice i šljukarice      1
2234 usable science      1
2235 usable timber      1
2236 usefulness evaluation      1
2237 uporaba biomase      1
2238 uporabljiva znanost      1
2239 uporabna vrijednost      1
2240 unošenje      1
2241 unutarnja sjemenska ljuska      1
2242 unutarpopulacijska i međupopulacijska varijabilnost      1
2243 Ulmus pinnato-ramosa      1
2244 ulov-markiranje-ponovni ulov      1
2245 ultrasonic hypsometer      1
2246 ultrazvučni visinomjer      1
2247 umjetne neuronske mreže      1
2248 umjetni otoci      1
2249 Umweltschutz      1
2250 uneven- aged management      1
2251 uneven-aged forests      1
2252 unique planning strategy      1
2253 Uprava šuma podružnica Delnice      1
2254 Uprava šuma podružnica Požega      1
2255 uprava šuma Podružnica Senj      1
2256 upravljanje      1
2257 upravljanje ljudskim potencijalima      1
2258 upravljanje rizicima      1
2259 Uredba o drvu      1
2260 urednik      1
2261 uređajna inventura šuma      1
2262 uređajni razred      1
2263 uređenje otočića      1
2264 uređenje otočića.      1
2265 uspjeh pošumljavanja      1
2266 usporedba      1
2267 usporedba vrsta      1
2268 ustrojstvo      1
2269 usufruct      1
2270 usufruct holders      1
2271 UŠP Bjelovar.      1
2272 UŠP Našice      1
2273 UŠP Osijek      1
2274 utilization      1
2275 Utjecaj kanala Dunav-Sava na šumske ekosustave      1
2276 utjecaj ruba sječine i ekspozicije na uspjeh pošumljavanja      1
2277 utjecaj tehničkih zahvata na sušenje hrasta lužnjaka u nizinskim šumama Hrvatske      1
2278 uvjeti čuvanja      1
2279 stone pine seed      1
2280 storage conditions      1
2281 strain force      1
2282 strana vrsta      1
2283 strange attractor      1
2284 strategies in Hungarian forestry      1
2285 strategija      1
2286 strategija eksploatacije šuma      1
2287 strategija razvoja šumarstva      1
2288 strateški cilj mađarskog šumarstva      1
2289 stratifikacija      1
2290 strawberry tree coppice      1
2291 stream invertebrates      1
2292 stres      1
2293 stress      1
2294 strojevi      1
2295 studij rada      1
2296 studij rada i vremena      1
2297 studij vremena      1
2298 stupanj oštećenosti      1
2299 subasocijacija      1
2300 subassotiation      1
2301 subfosilno drvo      1
2302 subject of research      1
2303 submontanski i montanski pojas u Hrvatskoj      1
2304 subpopulacije      1
2305 Subsistent production of raw materials and forest influence services      1
2306 substrates      1
2307 success      1
2308 succession      1
2309 successional pathways on abandoned land      1
2310 sud      1
2311 sudjelovanje u upravljanju      1
2312 suistainability of revenue      1
2313 stanje voda      1
2314 stara sastojina      1
2315 stare sastojine      1
2316 stari gradovi i naselja      1
2317 starost sa­stojine      1
2318 State of German forestry      1
2319 state of nutrition      1
2320 state support to forestry      1
2321 statistical models      1
2322 statistički modeli      1
2323 Steering Committee      1
2324 stem      1
2325 stem exclusion phase      1
2326 Steyr tractors      1
2327 stohastika      1
2328 stabilisation with cement      1
2329 stability      1
2330 stability of stand      1
2331 stabilizacija cementom      1
2332 stabilizacija šumskog tla      1
2333 stabilna sastojina      1
2334 stabilnost      1
2335 stanište medvjeda      1
2336 stand structure elements      1
2337 standard for the biological reproduction and regeneration      1
2338 standardisation      1
2339 standardisation of time      1
2340 standardizacija      1
2341 standardization      1
2342 stands exclusion      1
2343 stablaste vrbe      1
2344 stabljika      1
2345 staklenički plinovi      1
2346 stand      1
2347 stand age      1
2348 stand damaging      1
2349 stand extraction      1
2350 stand height curve      1
2351 stand parameters assessment      1
2352 stand production potential      1
2353 stand regeneration      1
2354 Srednji prsni promjer      1
2355 srednji vijek      1
2356 srednjo- i dugoročno planiranje      1
2357 Sredozemlje      1
2358 Sredozemni krš      1
2359 sredstva rada      1
2360 srna      1
2361 srna obična      1
2362 sortiment length      1
2363 sortimentna i vrijednosna struktura sječivog etata      1
2364 sortimentna metoda pridobivanja drva      1
2365 srednja vrijednost tjelesnih težina rasplodnih mužjaka i ženki      1
2366 srednjedobna sastojina      1
2367 Spačva basin      1
2368 Spačva forest      1
2369 spiroplasmas      1
2370 spiroplazme      1
2371 Spitzentrophäen      1
2372 spojevi dušika      1
2373 spol fetusa      1
2374 spolni dimorfizam      1
2375 spore gljiva      1
2376 sposobnost i stabilnost tehnološkog procesa      1
2377 spread      1
2378 sprout diameter      1
2379 spruce      1
2380 spruce cultures      1
2381 square whirl.      1
2382 Srbija      1
2383 srčika      1
2384 Središnja Europa      1
2385 srednja geometrijska daljina pristupa površini      1
2386 srednja geometrijska udaljenost privlačenja      1
2387 srednja stvarna daljina pristupa površini.      1
2388 srednja stvarna udaljenost privlačenja      1
2389 srednja udaljenost privlačenja      1
2390 Spačvanski šumski bazen      1
2391 Spain      1
2392 spaljena površina      1
2393 spaljivanje biomase      1
2394 span      1
2395 Spanish broom      1
2396 spatial association      1
2397 species composition      1
2398 spectrophotometry      1
2399 spektralni odraz      1
2400 spektrofotometrija      1
2401 spermatophytes      1
2402 South Africa      1
2403 Southern Celtics      1
2404 sowing and planting sessile oaks      1
2405 sowing method      1
2406 sp.      1
2407 space valorization      1
2408 spacing      1
2409 Spacva      1
2410 Šumarska škola Karlovac      1
2411 šumarske discipline.      1
2412 šumarske informacije      1
2413 Šumarski fakultet      1
2414 Šumarski list      1
2415 Šumarski muzej Krasno      1
2416 Šume crnike (Quercus ilex L.)      1
2417 šume posebne namjene      1
2418 šumovitost      1
2419 system-dynamic approach      1
2420 šumarska povijest      1
2421 štete na divljači      1
2422 štete od divljači      1
2423 štetne sovice      1
2424 štetni insekti      1
2425 štetnik      1
2426 šumske površine      1
2427 šumska vegetacija Hrvatske      1
2428 šumska vegetacija.      1
2429 šumska voluharica      1
2430 šumska tla      1
2431 Šumarstvo i šumarska politika      1
2432 šumarstvo.      1
2433 šumska cesta      1
2434 šumska prostirka      1
2435 šumska prostirka.      1
2436 šumska protupožarna cesta      1
2437 šumska sastojina      1
2438 šumska staništa      1
2439 šumski reprodukcijski materijal      1
2440 šumski i vodeni ekosustavi      1
2441 šumski kamatnjak      1
2442 šumski otvori      1
2443 šumski drvni ostatak      1
2444 šumski drvni proizvod      1
2445 šumski drvni sortimenti      1
2446 šumski ekosustav      1
2447 Šumske pruge      1
2448 šumske sadnice      1
2449 šumske prosjeke      1
2450 šumsko tlo; onečišćenje tla      1
2451 šumsko zemljište      1
2452 šumskogospodarska osnova      1
2453 šupljorožac      1
2454 švedska metoda      1
2455 tablice drvnih sortimenata      1
2456 tajnik      1
2457 taksacijski elementi      1
2458 taksonomija      1
2459 taloženje      1
2460 tanini      1
2461 tanka oblovina      1
2462 taper      1
2463 tarife      1
2464 tariffs      1
2465 tarifni niz      1
2466 tasty      1
2467 taxonomic and phytogeographical analysis      1
2468 taxonomy      1
2469 širenje nakon unašanja      1
2470 širina goda      1
2471 širokolisna zelenika (Phillyrea latifolia L.)      1
2472 šiške      1
2473 školovane biljke      1
2474 školovanje      1
2475 šmrika      1
2476 Španjolska      1
2477 šuma alepskog bora      1
2478 šuma Haljevo      1
2479 šuma Macelj      1
2480 šuma visokog uzgojnog oblika      1
2481 šuma Žutica      1
2482 šuma. poljoprivreda      1
2483 šumarija      1
2484 šumarska edukacija      1
2485 sweetgum stand      1
2486 SWOT analiza      1
2487 syntaxonomic      1
2488 Svjetski uvoz i izvoz drvnih proizvoda      1
2489 svojstva profila tla      1
2490 Swedish method      1
2491 suzbijanje požara      1
2492 sveza Aremonio-Fagion      1
2493 svila kao kulturološki fenomen      1
2494 svilana      1
2495 svilarenje      1
2496 svjetle pruge      1
2497 sustainability      1
2498 sušenje hrasta lužnjaka      1
2499 sušenje šuma      1
2500 sukcesija      1
2501 sukcesija niska proreda      1
2502 sukcesija šumske vegetacije      1
2503 survival rate      1
2504 struktura krošanja      1
2505 sustavsko-dinamički pristup      1
2506 suša      1
2507 sušci      1
2508 sustainable forests management      1
2509 sustainable management.      1
2510 sustav gospodarenja otpadom      1
2511 Sustav planiranja      1
2512 Sustavi za ocjenu opasnosti od šumskih požara      1
2513 strojna sječa i izradba      1
2514 structural elements      1
2515 stanje njemačkog šumarstva      1
2516 stanje prehrane      1
2517 stanje šuma.      1
2518 sunčeva energija      1
2519 superfosfat      1
2520 superphosphate      1
2521 suppressed and forced motions      1
2522 suppression      1
2523 supstitucija      1
2524 supstrati      1
2525 suradnja i povezivanje šumoposjednika      1
2526 surface digging      1
2527 surface runoff      1
2528 surveying      1
2529 žuto tijelo      1
2530 žutogrli šumski miš      1
2531 županije      1
2532 županijski nadšumar      1
2533 zec      1
2534 Zračno onečišćenje      1
2535 zrakoplovi      1
2536 zrelost      1
2537 zvjerokradstvo      1
2538 žene u šumarstvu      1
2539 ženka      1
2540 ženski gametofit      1
2541 žičara      1
2542 žičare dizalice      1
2543 žir      1
2544 živi pijesak      1
2545 životni oblik      1
2546 značajna oštećenost krošanja      1
2547 znanstveni i stručni pisac      1
2548 znanstvenoistraživački rad      1
2549 zonal vegetation      1
2550 zonalna vegetacija      1
2551 zonation      1
2552 zone i jedinice (rajoni)      1
2553 zones and units (regions)      1
2554 zoning      1
2555 zaštita kestenovih sastojina      1
2556 zaštita ljudi      1
2557 zaštita na radu      1
2558 zaštita od poplave      1
2559 zaštita . .      1
2560 zaštita divljeg kestena      1
2561 Zasoljavanje      1
2562 zastrtost      1
2563 zastupljenost vrsta      1
2564 zamočvarivanje      1
2565 zaobilaženje šumarske struke      1
2566 zaštićene prirodne vrijednosti      1
2567 zdravlje i sigurnost      1
2568 zdravstveni turizam      1
2569 zbirka      1
2570 zbroj efektivnih temperatura      1
2571 zaštita prirode i okoliša      1
2572 zaštita šuma      1
2573 zaštita šuma od požara      1
2574 zaštita voda i mora      1
2575 zaštite popu­lacija rijetkih vrsta      1
2576 zatezna sila      1
2577 zelena infrastruktura      1
2578 Zelena potkova grada Zagreba      1
2579 zeljanice      1
2580 zeljaste svojte šumskog ruba      1
2581 zemaljski podaci      1
2582 zemlja u tranziciji      1
2583 zimotrenost      1
2584 zimska retencija lišća      1
2585 zimzelena      1
2586 zlatni rez      1
2587 zaposlenost u šumarstvu i šumskim industrijama      1
2588 zapremnina po ha      1
2589 zapremnina srednjeg stabla      1
2590 zakonske podloge preustrojstva      1
2591 zakorjenjivanje      1
2592 zakretni moment na PV traktora      1
2593 zakrivljenost      1
2594 zaliha ugljika Cpool      1
2595 zajednice ptica pjevica      1
2596 zakonodavstvo      1
2597 young crop      1
2598 Zagrebačka županija      1
2599 zajednica hrasta lužnjaka i običnog graba      1
2600 zajednica hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i rastavljenim šašem      1
2601 winter leaf retention      1
2602 winter moth      1
2603 women in forestry      1
2604 wood and leaf mass      1
2605 Wood as an energent      1
2606 wood assortments      1
2607 wood dust      1
2608 yellow necked mouse      1
2609 vrtložni pravokutnik.      1
2610 War damages      1
2611 young willow growth      1
2612 younger developmental phases of forest      1
2613 začetak organiziranoga šumarstva.      1
2614 zagađenje okoliša      1
2615 zagađenje.      1
2616 Zagreb      1
2617 wood packaging material      1
2618 Wood Products for Final Use      1
2619 wood protection      1
2620 wood reserve      1
2621 wood residuals      1
2622 wood waste      1
2623 Wooden bord production      1
2624 wooden material for packaging      1
2625 wooden supply      1
2626 woodprocesing      1
2627 Woodworking Employment in forestry and forest industries      1
2628 woody plants      1
2629 work and time study      1
2630 work equipment      1
2631 work study      1
2632 working environment      1
2633 Worldwide Imports and Exports of Wood Based Products      1
2634 wounds      1
2635 written documentation      1
2636 WWW      1
2637 xerophytic      1
2638 wild pear      1
2639 wildlife      1
2640 Wildverlust      1
2641 Wildzucht und Wildschutz      1
2642 wind      1
2643 windmills      1
2644 waste management system      1
2645 water and sea protection      1
2646 water deficit      1
2647 water management      1
2648 water pollution      1
2649 water regime      1
2650 water status      1
2651 water-logging      1
2652 weed      1
2653 weeds      1
2654 Weibull distribution.      1
2655 Weibulova funkcija gustoće      1
2656 weight and volume of wood      1
2657 weight and wood volume      1
2658 welfare functions      1
2659 white alder      1
2660 white ash (F. americana L.)      1
2661 white mistletoe      1
2662 white poplar (Populus alba)      1
2663 white willow (Salix alba)      1
2664 white willow clones      1
2665 whitebark in Hercegovine      1
2666 Whitebark pine      1
2667 Whitebark Pine (Pinus heldreichii Christ)      1
2668 white-berried mistletoe      1
2669 wide planting      1
2670 Wild      1
2671 wild boar      1
2672 Wild boars      1
2673 volumen rogova      1
2674 volumen sastojine      1
2675 volumne tablice      1
2676 volumni prirast      1
2677 volumno iskorištenje      1
2678 vrba      1
2679 vrednovanje prirodnih resursa      1
2680 vremensko uređivanje      1
2681 vrhunske trofeje      1
2682 vrijednosno iskorištenje      1
2683 vrijednost drva      1
2684 vrijednost lovine      1
2685 vrijednost općekorisnih funkcija      1
2686 vrijednosti parka      1
2687 vrijeme cvatnje      1
2688 vrste domaćini      1
2689 vrste karata      1
2690 virusi      1
2691 vegetacijski pokrov      1
2692 vegetational map      1
2693 veličina kontejnera      1
2694 veliki mrazovac      1
2695 Vertex telemeter      1
2696 visina debla      1
2697 visina grma      1
2698 visina i visinski rast      1
2699 visina izbojka      1
2700 visina stabla      1
2701 visine biljaka      1
2702 visine i promjeri vrata korijena      1
2703 visine sadnica      1
2704 visinska krivulja      1
2705 visinske krivulje stabala      1
2706 visinski i volumni rast      1
2707 visinski prirast      1
2708 vegetacijski klimaks      1
2709 vegetation cover      1
2710 vegetation of northern Croatia      1
2711 vegetation process in forest      1
2712 Viburno opuli-Prunetum dasyphyllae      1
2713 Viburnum L.      1
2714 village Gradište      1
2715 vineyard cottage      1
2716 Vinodol      1
2717 Vinodol hinterland      1
2718 Vinodol valley      1
2719 vinodolsko zaleđe      1
2720 virgin forest      1
2721 vizualna i digitalna interpretacija      1
2722 vjetar      1
2723 vjetrenjače      1
2724 vjetroizvale      1
2725 vjetrolom      1
2726 vjetrozaštita      1
2727 vlaga u sjemenu      1
2728 vlasnička i posjedovna struktura      1
2729 Viscum album L. ssp. album (bjelogorična bijela imela)      1
2730 Viscum album L. ssp. album (white berried mistletoe)      1
2731 Viscum album ssp. abietis      1
2732 Viscum album ssp. abietis.      1
2733 visiting      1
2734 visoka proreda      1
2735 visoka šuma      1
2736 visoke šume      1
2737 Višegodišnji prosjek sezonske žestine      1
2738 višekriterijska analiza odlučivanja      1
2739 volumen korijena      1
2740 volume increment      1
2741 volume model estimation      1
2742 volume tables      1
2743 vodeni beskralješnjaci      1
2744 vodni režim      1
2745 vodoprivreda      1
2746 vo­dotehnički zahvati      1
2747 vođenje      1
2748 voles      1
2749 voluharice      1
2750 kategorija zdravstvenoga stanja sastojine      1
2751 kavkaska jela      1
2752 keficijent unutarnjeg rasta      1
2753 kemijska analiza ksilemovog soka      1
2754 kemijski sastav sjemena      1
2755 kemijski sastav tla      1
2756 kemizam biljnog materijala.      1
2757 Kermes oak      1
2758 kestenov moljac miner      1
2759 kestenova osa šiškarica      1
2760 kitnjak      1
2761 klasična otvorenost      1
2762 klaster analiza      1
2763 klasterska analiza      1
2764 klet      1
2765 klijanci      1
2766 klijanje      1
2767 kamenolom Očura II      1
2768 kamenjarka.      1
2769 kanader i demon      1
2770 Kanadski sustav ocjene opasnosti od šumskog požara (CFFDRS)      1
2771 Kappa statistika      1
2772 karakteristike mikrolokaliteta.      1
2773 karantenski štetnik      1
2774 karbonatnenaslage      1
2775 kariotip      1
2776 Juglans nigra      1
2777 juniper      1
2778 jura      1
2779 juvenilno drvo      1
2780 Južna Afrika      1
2781 kadrovi u šu­marstvu      1
2782 kakvoća      1
2783 kakvoća drvnih sortimenata      1
2784 kakvoća stabala      1
2785 kalij      1
2786 javni šumarski instituti      1
2787 javno mišljenje      1
2788 javno podsticanje šumarstva      1
2789 jedinstvena metoda      1
2790 jedinstveni model      1
2791 jednadžbe rasta      1
2792 jednakokutna spirala      1
2793 jarebica kamenjarka – grivna      1
2794 Jarebica kamenjarka grivna      1
2795 jasen      1
2796 jasen (Fraxinus ExcelsiorL.)      1
2797 izoenzymes      1
2798 izrada i privlačenje drva      1
2799 izravno i difuzno svjetlo      1
2800 Izvanredna stanja      1
2801 joint- stock company in forestry      1
2802 izvješćivanje      1
2803 jelen obični (Cervus elaphus)      1
2804 jelovina (Abies alba Mill)      1
2805 jelovina (Abies alba Mill.)      1
2806 jestiva      1
2807 jednodobne regularne sastojine      1
2808 jednodobne sastojine      1
2809 jednodobno gospodarenje      1
2810 jednogodišnje sadnice      1
2811 jednospolna      1
2812 jela obična      1
2813 jela.      1
2814 Axis%20axis) STYLE="text-decoration:none">jelen aksis (Axis axis)      1
2815 jelen aksis (Axis axis Erx.)      1
2816 jelen fratar      1
2817 Jelen lopatar      1
2818 izbojci      1
2819 izgorena površina      1
2820 izložak (eksponat)      1
2821 Izložbe-sajmovi      1
2822 Istra (Hrvatska)      1
2823 istraživanja      1
2824 istraživanje tržišta      1
2825 Istria      1
2826 iskorištenje drvnog obujma stabala      1
2827 island Mljet      1
2828 islands      1
2829 ISO 11277      1
2830 isoenzyme      1
2831 isoenzymes      1
2832 Istočna Slavonija      1
2833 ispuštanje      1
2834 ispuštanje dabra      1
2835 izvođenje šumskih radova      1
2836 Izvoz i Uvoz      1
2837 Jadran      1
2838 jadranski otoci      1
2839 jadransko područje      1
2840 Jagdausstellungen      1
2841 jajnici      1
2842 jaka oštećenost krošanja depozicija olova      1
2843 izlučenje      1
2844 Ivanščica      1
2845 izmjene i dopune formule ClC-a      1
2846 izmjera šumskog drveća      1
2847 invazivni štetnik      1
2848 inventarisation of woody plants      1
2849 inventarizacija dendroflore      1
2850 inventarizacija drveća i grmlja      1
2851 inventura      1
2852 intensive      1
2853 intenzitet fotosinteze      1
2854 intenzitet i oblici sušenja hrasta lužnjaka      1
2855 intenzitet prorede      1
2856 inter- and intrapopulation variability.      1
2857 interakcija genotip × okolina      1
2858 interception      1
2859 interest associations      1
2860 interlaboratory testing      1
2861 international standards      1
2862 iptera      1
2863 iskoristavački pokazatelj      1
2864 iskorišćivanje šuma      1
2865 Iskorištavanje šuma kao uzgojna njega sastojina      1
2866 introgresija      1
2867 invasive pest      1
2868 investments      1
2869 injuries at work      1
2870 IPGRI      1
2871 intesivelly thinning      1
2872 intra- and interpopulation variability      1
2873 hunting ground      1
2874 hunting ground biological casualties      1
2875 hunting grounds      1
2876 hunting illustration      1
2877 Hunting Management      1
2878 hunting society      1
2879 hunting-demographic intensity      1
2880 hunting-geographic intensity      1
2881 human protection      1
2882 human resources in forestry      1
2883 humizacija      1
2884 Hrvatske norme proizvoda iskorištavanja šuma 1995      1
2885 Hrvatske šume d.o.o      1
2886 hyperparasitoid      1
2887 hyperphoresy      1
2888 hydrology      1
2889 hydro-melioration treatments      1
2890 hydro-technical interventions      1
2891 hydro-technical measures      1
2892 hvatanje      1
2893 hvatanje dabra      1
2894 hybrids      1
2895 Hunting and fishing      1
2896 hunting area      1
2897 hunting associations      1
2898 hunting club rules      1
2899 hrana      1
2900 hranljiva      1
2901 hrast      1
2902 hrast crnika      1
2903 hortikulturni elementi      1
2904 host      1
2905 hrast lužnjak (Quercus robur) živi pijesci      1
2906 hrast lužnjak (Quercus robur L)      1
2907 hrast crnike      1
2908 hrast kitnjak (Quercus petraea L)      1
2909 hrast kitnjak (Quercus petraea Liebl.)      1
2910 Hrvatska vojna granica      1
2911 Hrvatska – Dalmacija      1
2912 hrvatska flora      1
2913 Hrvatske šume d.o.o. Zagreb      1
2914 Hrvatski udio      1
2915 Hrvatsko Podunavlje      1
2916 Hrvatsko povjerenstvo za topolu      1
2917 hrastova oblovina      1
2918 hrastova pepelnica      1
2919 hrastove šume      1
2920 hrastovi županije bjelovarske      1
2921 hrastovina      1
2922 hrast medunac (Quercus pubescens)      1
2923 hrast oštrika      1
2924 hrast sladun      1
2925 insecticide      1
2926 insecticides      1
2927 insekticid      1
2928 insekticidi      1
2929 integral management with ecosystems in space      1
2930 integralno gospodarenje ekosustavima u prostoru      1
2931 integrated timber protection      1
2932 integrirana zaštita oblovine      1
2933 intelektual no vlasništvo      1
2934 intellectual ownership      1
2935 intensity and forms of dieback pedunculate oak      1
2936 intensity of infection      1
2937 insect growth regulators      1
2938 infrared digital orthophoto(DOP)      1
2939 input-output analiza      1
2940 input-output analyses      1
2941 informacijski sustav      1
2942 Information Means and State of Croatian Forests.      1
2943 information system      1
2944 information system model      1
2945 informiranost      1
2946 infestation intensity      1
2947 incomplete development      1
2948 increase in growth      1
2949 Industrial Round Timber in the Rough      1
2950 industrija      1
2951 industrija celuloze i papira      1
2952 industrije bazirane na sektoru šumarstva      1
2953 Industrijsko oblo neobrađeno drvo      1
2954 inercepcija      1
2955 inferencijalna statistika      1
2956 inferior and superior model trees      1
2957 indicators of productivity      1
2958 indices about forests      1
2959 Indigobush      1
2960 indigobush bioproductivity      1
2961 impacts of silvicultural measures      1
2962 implementation of H1 and H2      1
2963 improvement by selfing      1
2964 in situ and ex situ methods      1
2965 in situ i ex situ metode      1
2966 Increment and cut      1
2967 increment and quality      1
2968 increment percentage      1
2969 indeks lisne povr šine      1
2970 indeks zaraze      1
2971 indeksi diverziteta      1
2972 indeksi točnosti      1
2973 indeksne vrijednosti bukovih stabala      1
2974 index of infestation      1
2975 index values of common beech trees      1
2976 ilegalni odstrel      1
2977 ilirske vrste      1
2978 illegal felling      1
2979 illegal killing      1
2980 Illegal timber trade      1
2981 ilovača      1
2982 imidaclopride      1
2983 imidakloprid      1
2984 hunt      1
2985 identifikacija.      1
2986 iglice      1
2987 IGRs      1
2988 history of forestry      1
2989 history of HŠD      1
2990 Hohenadel´s method      1
2991 Hohenadlova metoda      1
2992 hollow-horned animal      1
2993 Homeland war      1
2994 homogenizacija      1
2995 homogenization      1
2996 horn length      1
2997 Hornbeam hop      1
2998 Hornbeam oriental      1
2999 horns      1
3000 horse chestnut      1
3001 horse chestnut protection      1
3002 horticultural elements      1
3003 Histiostoma ulmi      1
3004 Histiostomatidae      1
3005 histogrami prvoga i drugoga reda      1
3006 historical development      1
3007 historical outbreaks      1
3008 historical presentation      1
3009 hibridi      1
3010 Hibridna platana (Patanus x acerifolia)      1
3011 hidrologija      1
3012 hidromeliorativni zahvati      1
3013 hidropedološke karakteristike      1
3014 hidrotehničke mjere      1
3015 high forest      1
3016 hilly area      1
3017 hind body weight      1
3018 hiperforezija      1
3019 hiperparazitoid      1
3020 Hippophaë rhamnoides      1
3021 Hippophao-Berberidetum      1
3022 height and height increment      1
3023 height and root collar diameter      1
3024 height and volume growth      1
3025 health and safety      1
3026 health status      1
3027 health status category of stand      1
3028 health tourism      1
3029 heat treatment (HT)      1
3030 hard ticks      1
3031 hardwood-broadleaf species      1
3032 habitat factors      1
3033 harvesteri i procesori      1
3034 Hauling and transportation of timber      1
3035 hazardous waste      1
3036 height of sprout      1
3037 Helleboro nigri-Piceetum      1
3038 herbaceous plants      1
3039 herbaceous species of the forest edge      1
3040 herbicid      1
3041 herbicide      1
3042 herbicides      1
3043 herbicidi      1
3044 Hercegovina      1
3045 hereditary basis      1
3046 heredity      1
3047 heretability      1
3048 heritability      1
3049 Herzegovina      1
3050 grasses      1
3051 grazing      1
3052 Grčka      1
3053 Greece      1
3054 greenhouse gases      1
3055 Greenwich      1
3056 grey alder (Alnus incana)      1
3057 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">Grey partridges Perdix perdix L.      1
3058 grinders      1
3059 grivasta ovca      1
3060 grivasti skakač      1
3061 grm      1
3062 gradation      1
3063 Gradiaton      1
3064 granatiranje      1
3065 granica zone totalnog sušenja      1
3066 graničice      1
3067 granična linija      1
3068 GFIS      1
3069 galls      1
3070 gospodarski značaj – učinci      1
3071 gospodarski značaj oštećenih stabala      1
3072 gospodarsko usmjerenje      1
3073 gospodarstvo      1
3074 GPS and GIS      1
3075 GPS i GIS      1
3076 grad Zagreb      1
3077 gospodarenje šumama      1
3078 gospodarenje šumama i lovištima      1
3079 gospodarska depresija      1
3080 gospodarska inspekcija      1
3081 gospodarska jedinica      1
3082 gospodarska jedinica "Bastajske šume-Krivaja-Klisa      1
3083 gospodarska politika      1
3084 Gospodarska postignuća      1
3085 gospodarska vrijednost šume      1
3086 gospodarske djelatnosti RH      1
3087 gospodarski razredi      1
3088 gustoća u standardno suhom stanju      1
3089 Gymnosperms      1
3090 gubar (Lymantria dispar L.)      1
3091 gubici divljači      1
3092 gubici tla      1
3093 Guide curve method      1
3094 gusjenica      1
3095 gustoća      1
3096 Habitat. Posavina      1
3097 habitats of yew in mountain Papuk situated in Nature park Papuk      1
3098 halbsib-progeny tests.      1
3099 half-sib potomstvo      1
3100 half-sib progenies      1
3101 Haljevo forest      1
3102 gypsy moth (Lymantria dispar L.)      1
3103 group decision making      1
3104 group-selection cutting      1
3105 growth equation      1
3106 growth forces      1
3107 growth forces and suppressed forces      1
3108 growth of mean stand diameter      1
3109 growth of tree breast diameter and crown diameter      1
3110 grupno odlučivanje      1
3111 granulometrijski sastav tla      1
3112 gorsko područje      1
3113 gospodarene bukve šume      1
3114 Gross domestic product      1
3115 ground and flood water      1
3116 ground and surface water monitoring      1
3117 ground water      1
3118 fuel wood.      1
3119 functions for determination      1
3120 fungal entomopathogen      1
3121 fungal spores      1
3122 fungicid      1
3123 fungicide      1
3124 fungicides      1
3125 fungicidi      1
3126 Freilassung      1
3127 frost-crack      1
3128 fruit      1
3129 fruits      1
3130 forestry policy      1
3131 Forestry school Karlovac      1
3132 forestry work      1
3133 forvarder      1
3134 forwarder      1
3135 Forestry and forest policy      1
3136 forests measuring      1
3137 forests stand      1
3138 formation of forest associations      1
3139 forming pioneer stands      1
3140 formiranje pionirskih sastojina      1
3141 formiranje šumskih zajednica      1
3142 Forsterferuf      1
3143 forestry contractors      1
3144 forestry development      1
3145 forestry disciplines      1
3146 forestry legislative      1
3147 Forestry Museum in Krasno      1
3148 forestry occupation      1
3149 forest woody assortments      1
3150 forest work      1
3151 forest Žutica      1
3152 forest-based industries      1
3153 forest value assessment      1
3154 forest soil stabilization      1
3155 forest soils      1
3156 forest timber product      1
3157 forest tracks      1
3158 forest transport systems      1
3159 forest trees      1
3160 forest user´s unit      1
3161 forest manage­ment      1
3162 forest management resystematization      1
3163 forest of high silvicultural form      1
3164 forest operations      1
3165 forest owners’ cooperation      1
3166 forest seedlings      1
3167 forest seeds      1
3168 forest road      1
3169 forest privatization      1
3170 forest protection.      1
3171 Forest rails      1
3172 forest regeneration      1
3173 forest reproductive material      1
3174 forest resource      1
3175 gnojidba      1
3176 godišnji sječivi prihod      1
3177 golosjemenjače      1
3178 gora i planina      1
3179 gorivi materijal      1
3180 gorivost      1
3181 Gorska Hrvatska      1
3182 GIS (Geografski informacijski sustav)      1
3183 GIS (Geographic Information System)      1
3184 glavna sastojina      1
3185 glavne vrste drveća      1
3186 Global change      1
3187 global climate changes      1
3188 globalizacija      1
3189 globalizacija u Hrvatskoj      1
3190 globalization      1
3191 globalization in Croatia      1
3192 globalna promjena      1
3193 globalne klimatske promjene      1
3194 glodavci      1
3195 genetska raznolikost i diferencijacija      1
3196 genetska raznolikost.      1
3197 genetska struktura      1
3198 genetski diverzitet      1
3199 genetski parametri      1
3200 genetski polimorfizam      1
3201 genetsko porijeklo      1
3202 genofond      1
3203 genotype × environment interaction      1
3204 geocoding      1
3205 geografske i reljefne značajke      1
3206 geografski informacijski sustav      1
3207 geografsko porijeklo      1
3208 geographic information system      1
3209 Geographic Information System.      1
3210 geographic origin      1
3211 Geographical and relief characteristics      1
3212 geographical features      1
3213 geokodiranje      1
3214 geomorfologija      1
3215 geomorphology      1
3216 geosintetici      1
3217 geostatistics      1
3218 geostatistika      1
3219 germinability      1
3220 germinated seed      1
3221 Game enclosure      1
3222 game loss      1
3223 games      1
3224 gap      1
3225 garden in the cloister      1
3226 fotosintetičke osobine lista      1
3227 fotosintetski pigmenti      1
3228 funkcije tražnje      1
3229 funkcije upravljanja: planiranje      1
3230 funkcije za izjednačenje      1
3231 funkcionalne skupine mikroorganizama u tlu      1
3232 furniture manufacturing      1
3233 g.j. "Česma"      1
3234 G.J. "Žutica"      1
3235 Gehörn      1
3236 gene diversity      1
3237 gene pool      1
3238 General Directorate of Forestry      1
3239 generalized model      1
3240 genetic analysis      1
3241 genetic differentiation      1
3242 genetic diversity and diff erentiation      1
3243 genetic gain      1
3244 genetic origin      1
3245 genetic parameters      1
3246 genetic polymorphism      1
3247 genetic structure      1
3248 genetic test      1
3249 genetic variation      1
3250 genetički test polusrodnika      1
3251 genetska analiza      1
3252 genetska diferencijacija      1
3253 genetska dobit      1
3254 morfologija tla      1
3255 morfološka obi lježja      1
3256 morfološka raščlamba      1
3257 morfološka svojstva sadnica      1
3258 morfološka varijabilnost      1
3259 morfometrija      1
3260 morfometrija rogovlja      1
3261 morfometrijska analiza lista      1
3262 morfometrijska analiza lista jasena      1
3263 morfometrijska varijabilnost      1
3264 morphological analysis      1
3265 morphological features of seedlings      1
3266 morphological variability      1
3267 morphology      1
3268 morphometric ash leaf analysis      1
3269 morphometric leaf analysis      1
3270 morphometric traits      1
3271 morphometric variability      1
3272 morphometrics of antlers      1
3273 morphometry      1
3274 motorna pila      1
3275 motorne pile      1
3276 motorni čistač      1
3277 Mottled Umber Moth      1
3278 moufflon (Ovis ammon L.)      1
3279 moufflon (Ovis ammon musimon Pal.) axis deer (Axis axis Erx.)      1
3280 mountain tourisms      1
3281 mountainous areas      1
3282 Mountainous Croatia      1
3283 Moving average      1
3284 mr. sc.      1
3285 mreža      1
3286 mrtvo drvo      1
3287 modeli procjene volumena      1
3288 modeli rasta      1
3289 modeling      1
3290 mobile cable crane      1
3291 močenje plodova      1
3292 model normally      1
3293 model of departmental research      1
3294 model of middle-aged forest      1
3295 model oplemenjivanja      1
3296 model pretvorbe monokultura u šume bliske prirodnim      1
3297 model resornoga istraživanja      1
3298 model sustava informacija      1
3299 monografija “Divokoza”      1
3300 monograph “Chamois”      1
3301 Monolit      1
3302 monthly severity ratings      1
3303 Montpellier      1
3304 morflogija klijanca      1
3305 morfologija      1
3306 modelling      1
3307 modelna srednjodobna sastojina      1
3308 modelni normalitet      1
3309 modification      1
3310 modificirana Brinkova funkcija      1
3311 modificirana skala      1
3312 modified Brink’s function      1
3313 modified scale      1
3314 modifikacije      1
3315 mogućnost razlikovanja      1
3316 molecular-biological methods      1
3317 molekularno-biološke metode      1
3318 monetary value of wood assortments      1
3319 me­teorološki indeks požara      1
3320 Meteorološki indeks šumskog požara (FWI)      1
3321 method of thinning of regular forest      1
3322 methods      1
3323 metoda najbližih susjeda      1
3324 metoda pokusnih ploha      1
3325 metoda prorede      1
3326 metoda sjemenomjera      1
3327 metoda sjetve      1
3328 metoda tetive      1
3329 Metoda vrtložne kovarijance      1
3330 metode      1
3331 metode vrednovanja      1
3332 mezofilne kestenove šume      1
3333 micoses of needles      1
3334 microbiological characteristics of the soils      1
3335 međulaboratorijske usporedbe      1
3336 Međunarodne konvencije      1
3337 međunarodne norme      1
3338 Međunarodni lovački savjet (CIC)      1
3339 međupopulacijska i unutarpopulacijska varijabilnost.      1
3340 mehanička svojstava drva      1
3341 mehanička svojstva      1
3342 mehanička svojstva drva      1
3343 mehaničke ozljede i dopunske greške zbog ratnih djelovanja      1
3344 mehanizirana bušilica      1
3345 mehaniziranje uzgojnih radova      1
3346 melioracija      1
3347 melioracija krša      1
3348 melioracijski učinci      1
3349 menadžment      1
3350 menagement klas      1
3351 meningoencefalitis i Lyme borelioza      1
3352 meningoencephalitis      1
3353 merkan-lilizam      1
3354 mesophilous chestnut forests      1
3355 mid- and long-term planning      1
3356 middle breast diameter      1
3357 middle volume of trees      1
3358 middle-aged stand      1
3359 mikoze      1
3360 mikoze iglica      1
3361 mikrobiološke značajke tala      1
3362 mikroelementi      1
3363 microorganism functional groups in the soil      1
3364 microrelief      1
3365 micro-relief      1
3366 microsatelite      1
3367 microsatelites SSR      1
3368 microsatellite markers      1
3369 meteorological factors      1
3370 meteorološki čimbenici      1
3371 M.Sc.      1
3372 Macedonian oak      1
3373 mjereni postupak      1
3374 mjerila      1
3375 mjesečna ocjena žestina      1
3376 mjesto lanjenja      1
3377 mješovita kultura      1
3378 mlada sastojina      1
3379 mišoliki glodavci      1
3380 mitochondrial control region      1
3381 mitohondrijska DNK (mtDNK)      1
3382 mitotske i subkromatidne aberacije      1
3383 mixed plantations      1
3384 mikroreljef      1
3385 mikrosatelitni biljezi      1
3386 mikrosatelitni biljezi SSR      1
3387 mineral raw materials      1
3388 mineralne sirovine      1
3389 miniranost      1
3390 multivariate analysis      1
3391 multivariate methods      1
3392 multivariatne meto­de      1
3393 multivarijatna analiza      1
3394 muncipality      1
3395 munika      1
3396 munika (Pinus heldreichii Christ)      1
3397 munika u Hercegovini      1
3398 muflon (Ovis ammon L.)      1
3399 muflon (Ovis ammon musimon Pal.)      1
3400 mulberry (Morus alba)      1
3401 mulching flail mower      1
3402 multiclonal cultures      1
3403 Multi-criteria decision analysis      1
3404 multi-criteria decision making      1
3405 multi-dimensional scaling      1
3406 multidimenzionalno skaliranje      1
3407 multidisciplinaran pristup      1
3408 multiklonske kulture      1
3409 Multiple criteria decision making      1
3410 multiple regression analyses      1
3411 nabonos      1
3412 Nacionalni park      1
3413 Nacionalni park “Fruška gora”      1
3414 Nacionalni park Kornati      1
3415 Nacionalni park Plitvička jezera      1
3416 nacionalni parkovi      1
3417 način uzgoja      1
3418 nad zor stanja sastojina.      1
3419 nadmorska visina      1
3420 Nadzemna biomasa      1
3421 monitoring podzemnih i površinskih voda      1
3422 monitoring u šumarstvu.      1
3423 mycoses      1
3424 Nadzorni odbor      1
3425 naftna kontaminacija      1
3426 nagib      1
3427 nagib terena      1
3428 Na-heksametafosfat      1
3429 Na-hexametaphosphate      1
3430 najbolji srnjaci Hrvatske i svijeta      1
3431 naknada      1
3432 nalazišta na Papuku unutar parka prirode Papuk      1
3433 nalazište u Zagrebu      1
3434 namnožio      1
3435 nanoindentacija      1
3436 nanoindentation      1
3437 nanotechnology      1
3438 nanotehnologija      1
3439 Na-pirofosfat      1
3440 naplodni sijek      1
3441 Na-pyrophosphate      1
3442 narodna imena životinja.      1
3443 narrow leaved ash (F. angustifolia Vahl)      1
3444 narrowleafed ash      1
3445 natural spreading      1
3446 natural stockwood drying      1
3447 naturalizam      1
3448 nature      1
3449 nature conservation      1
3450 nature park      1
3451 Nature Parks      1
3452 nature preservation      1
3453 Našice      1
3454 National park “Fruška gora”      1
3455 National Park Plitvička Jezera      1
3456 national parks nature parks      1
3457 native deciduous plants      1
3458 natprosječni debljinski prirast      1
3459 Natura2000      1
3460 Natural conditions of life      1
3461 natural drying of stockwood      1
3462 natural foci      1
3463 natural heritage      1
3464 natural newgrowth      1
3465 natural reforestation      1
3466 natural reforestation (reestablishment)      1
3467 nomenklaturno-sintaksonomska analiza      1
3468 nominalna gustoća      1
3469 Non wood forest products and services      1
3470 non-bearing soil      1
3471 nonlinear dynamical systems      1
3472 Non-Monetary services from forests      1
3473 nonwood forest function.      1
3474 non-wood forest products      1
3475 nonwood forest products and servised      1
3476 norma ISO 11277.      1
3477 norma vremena      1
3478 natural rege­neration      1
3479 natural regeneration and management.      1
3480 nasad gumijevca      1
3481 nasljedne osnove      1
3482 nitrogen accumulation      1
3483 Nizinske šume hrasta lužnjaka      1
3484 nizinski brijest      1
3485 nature resources      1
3486 navigation      1
3487 nearest neighbor analysis      1
3488 necrosis      1
3489 nedostatak vode      1
3490 nedovoljna osposobljenost i opremljenost gasitelja      1
3491 nedrvni proizvodi i usluge šuma      1
3492 nedrvni šumski proizvodi      1
3493 nedrvni šumski proizvodi i usluge      1
3494 negativna selekcija      1
3495 nekroza      1
3496 nelegalne sječe      1
3497 Nemonetarne usluge šuma      1
3498 nenosivo tlo      1
3499 nepotpuni razvoj      1
3500 neprava srž      1
3501 neprava srž bukve      1
3502 nepravilan klijanac      1
3503 nesreće na radu      1
3504 network      1
3505 Networks      1
3506 neutrofilne šume      1
3507 new host      1
3508 new introduction      1
3509 new localities      1
3510 new record      1
3511 news: capacity planning      1
3512 Nezakonita trgovina drvom      1
3513 N-fixation      1
3514 nisko drvo      1
3515 novčana vrijednost drvnih sortimenata      1
3516 novi domaćin      1
3517 novi ekološki trend      1
3518 novi pristup korištenja podataka      1
3519 novosti: plan kapaciteta      1
3520 novounesena vrsta      1
3521 novoutvrđene vrste      1
3522 NPK fertlizer 7:14:21      1
3523 NPK gnojivo 7:14:21      1
3524 number and size of stomata      1
3525 number of adult roe deer does      1
3526 number of fawns      1
3527 number of kids      1
3528 number of plants      1
3529 number of root tips      1
3530 number of sprouts on the trunk.      1
3531 number of trees      1
3532 normal models      1
3533 normal seedling      1
3534 normal structure      1
3535 normal wood volume before felling and after felling per hectare      1
3536 Norway spruce (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
3537 nouctuid moths      1
3538 nourishing      1
3539 normalitet      1
3540 normalna raspodjela stabala      1
3541 normalni poprečni profil      1
3542 normalni volumen prije i poslije sječe      1
3543 normals      1
3544 normativ za biološku reprodukciju i regeneraciju      1
3545 norme vremena      1
3546 normizacija      1
3547 North America      1
3548 northern Croatia      1
3549 northern Velebit      1
3550 Northwestern Croatia      1
3551 kvaliteta žira      1
3552 kvaliteta života      1
3553 kvantitativna svojstva      1
3554 kvantitativno i vrijednosno iskorištenje      1
3555 kvarter      1
3556 laboratorijski uzgoj      1
3557 laboratory rearing      1
3558 land mines      1
3559 landed municipality      1
3560 landfill gas      1
3561 landscape artist      1
3562 landscape diversity      1
3563 landscape.      1
3564 lapor      1
3565 large wood of Italian oak      1
3566 Laserpitio krapfii-Piceetumass. nova      1
3567 kriteriji za investiranje      1
3568 krivulje indeksa staništa      1
3569 krize      1
3570 kronika      1
3571 krpelj      1
3572 kraška polja      1
3573 kratke ophodnje.      1
3574 kratkorični i dugori­čni granični troškovi (KGT i DGT)      1
3575 kultivari tise      1
3576 kružne primjerne plohe      1
3577 kserofitna      1
3578 kreda      1
3579 krški fenomeni      1
3580 krupno drvo      1
3581 kulturni pejzaž      1
3582 kulturno povijesna baština      1
3583 Kunstinseln      1
3584 kva liteta sjemena      1
3585 kvalitativno iskorištenje      1
3586 kvalitet      1
3587 laurel      1
3588 Law      1
3589 layout of the islet      1
3590 layout proposal      1
3591 leachate      1
3592 leaf area index      1
3593 leaf litter      1
3594 length of assortment      1
3595 length of the nibbled part of a shoot      1
3596 kvaliteta mladog naraštaja hrasta lužnjaka.      1
3597 leaf photosynthetic traits      1
3598 leafminers      1
3599 legislation      1
3600 legislative      1
3601 life forms      1
3602 level of knowledge.      1
3603 library      1
3604 Liburnian karst      1
3605 Liburnijski krš      1
3606 kras      1
3607 kora      1
3608 korelacija      1
3609 komuniciranje      1
3610 komunikacijske aktivnosti      1
3611 koncentracija i sadržaj hraniva      1
3612 korjenov sustav      1
3613 korološke i fitocenološke značajke      1
3614 korov      1
3615 korovi      1
3616 korovska vegetacija      1
3617 košćela      1
3618 koštunica      1
3619 krajobraz.      1
3620 krajobrazna raznolikost      1
3621 kramp      1
3622 kraniometrija      1
3623 Krapinsko-zagorska Count      1
3624 Krapinsko-zagorska County      1
3625 konkretna distribucija prsnih promjera      1
3626 konkretna i teoretska distribucija stabala      1
3627 konsenzus      1
3628 kontejner      1
3629 kontejnerski uzgoj      1
3630 kontinentalna Hrvatska      1
3631 kontrola      1
3632 konverzija panjača      1
3633 konzervacija      1
3634 konzervacija vlage      1
3635 konzervacija vlage u tlu      1
3636 komparacija stanja za 2009.      1
3637 komparativna analiza      1
3638 komparativna metoda istraživanja      1
3639 kompleksni sustavi      1
3640 kompleksnost      1
3641 kompromis      1
3642 koluvij      1
3643 klonovi stablastih vrba      1
3644 Kodeks fitocenološke nomenklature      1
3645 koeficijent asimetrije i koeficijent spljoštenosti.      1
3646 koeficijent iskorištenosti lovno-demografskog potencijala      1
3647 klonovi topole      1
3648 klonske sjemenske plantaže      1
3649 klonski arhivi      1
3650 klonski testovi crnih topola      1
3651 klonski uz.orci      1
3652 klonsko šumarstvo      1
3653 klimatski čimbenici      1
3654 klimatski ekscesi      1
3655 klimatski model      1
3656 klimatski scenariji      1
3657 klizna sredina      1
3658 klon      1
3659 klon topole I-214      1
3660 klonovi      1
3661 Journal of Forestry      1
3662 journal Šumarski list (Forestry Journal)      1
3663 klima-požarna područja      1
3664 klima-požarna područja.      1
3665 klimatska promjena      1
3666 klimatske karakteristike      1
3667 karst phenomena      1
3668 karta šumskih zajednica      1
3669 karte      1
3670 kartiranje šumskog drveća      1
3671 Karyotypes      1
3672 kaštelansko područje      1
3673 katastar      1
3674 mediterranean vegetation      1
3675 medljikovac      1
3676 medunac      1
3677 makija      1
3678 makija planike      1
3679 maklen      1
3680 makroklima      1
3681 makroklimatska prilagodba      1
3682 makroskopske karakteristike      1
3683 market relations      1
3684 market research.      1
3685 Marketing of forest and forest industries products and services      1
3686 marketing šumskih i drvnih proizvoda i usluga      1
3687 marking      1
3688 masa košuta      1
3689 masena koncentracija      1
3690 mass concentration      1
3691 master´s thesis      1
3692 mastic      1
3693 mastic tree      1
3694 mastika      1
3695 matematički modeli      1
3696 matični fond      1
3697 matičnjak plemki      1
3698 matrice prijelaznih vjerojatnosti      1
3699 mature stands      1
3700 maturity dimension      1
3701 Mean breast diameter      1
3702 mean skidding distance      1
3703 measuring elements      1
3704 measuring procedure      1
3705 mechanical felling      1
3706 mechanical properties of wood      1
3707 mechanized of silvicultural works      1
3708 Mediteran      1
3709 mediteranska vegetacija      1
3710 mediteranske šume      1
3711 mediteransko krško područje      1
3712 machine felling      1
3713 machine felling and processing      1
3714 machine´s own resistance power      1
3715 macroclimatic adaptedness      1
3716 macroscopic characteristics      1
3717 magistarski rad      1
3718 magnezij      1
3719 Magnolia L.      1
3720 Mahaleb cherry tree      1
3721 lysimeters      1
3722 Lyme borreliosis      1
3723 Lymnatria monacha      1
3724 STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      1
3725 lužnjak      1
3726 mala i srednja poduzeća      1
3727 Mala Kapela      1
3728 malati      1
3729 mali alati      1
3730 Malus Mill.      1
3731 mammal      1
3732 man activities      1
3733 managed beech forests      1
3734 management planning      1
3735 management plans      1
3736 management unit "Česma"      1
3737 map of forest communities      1
3738 maps      1
3739 maquis of strawberry tree      1
3740 lovno gospodarenje      1
3741 lovno područje      1
3742 lovno stablo      1
3743 lovno stablo s feromonskim pripravkom      1
3744 lovno-demografski intenzitet      1
3745 lovno-geografski intenzitet      1
3746 lovor      1
3747 Lovran marron      1
3748 lovranski marun      1
3749 lov      1
3750 lovac      1
3751 lovačka ilustracija      1
3752 lovačka udruga kotara senjskog      1
3753 lovačke izložbe      1
3754 lovačke udruge      1
3755 Lovački dio izložbe      1
3756 lovci      1
3757 lopatar      1
3758 lowland forests of pedunculate oak      1
3759 lowland region      1
3760 low-lying areas      1
3761 lubanja      1
3762 Lumber operations      1
3763 lumber value yield      1
3764 Lovstvo i ribarstvo      1
3765 low quality and small-sized diameter logs      1
3766 low tree      1
3767 Lower Austria      1
3768 lower tusks      1
3769 lowland      1
3770 logging as sylvicultural care of stands      1
3771 Logging operations      1
3772 logging strategy      1
3773 logistic regression      1
3774 logistička regresija      1
3775 lokalna zajednica      1
3776 Lokalne populacije      1
3777 London planetree (Patanus x acerifolia)      1
3778 Longe-range      1
3779 long-term mean values of seasonal severity rating      1
3780 local community      1
3781 Local population      1
3782 log value yield.      1
3783 log volume yield      1
3784 lisni mineri      1
3785 listanje      1
3786 Lisičine      1
3787 linear correlation      1
3788 linear trend      1
3789 linearna korelacija.      1
3790 linearni trend      1
3791 lines below electro-energetic facilities      1
3792 Liocourt´s distribution      1
3793 listopadna      1
3794 lisymeters      1
3795 lišće obične bukve      1
3796 lišće perasto      1
3797 litače      1
3798 litter      1
3799 livelihoods      1
3800 climate changes      1
3801 Climate model      1
3802 climate scenarios      1
3803 climatic change      1
3804 climatic excesses      1
3805 climatic factors      1
3806 climatological characteristics      1
3807 climbing plants      1
3808 clonal archive      1
3809 clonal forestry      1
3810 clonal samples      1
3811 clonal seed orchards      1
3812 clone      1
3813 clones      1
3814 cluster analiza.      1
3815 cluster analysis      1
3816 cluster analysis.s      1
3817 changes in water relations      1
3818 characteristics of micro-locality.      1
3819 chemical composition      1
3820 Chemical composition of soil      1
3821 chemism of plant materil      1
3822 chestnut gall wasp      1
3823 Centralna šumarska uprava      1
3824 Centromere nomenclature      1
3825 certifikacija šuma      1
3826 Cervus elaphus      1
3827 chain saw      1
3828 caterpillars      1
3829 causes of leks endanger­ment      1
3830 Castanea sativa Mill.      1
3831 CO      1
3832 chip production      1
3833 chlorophyll content      1
3834 CIC-points      1
3835 CIC-točke      1
3836 cijena koštanja      1
3837 cijene      1
3838 cikličko snimanje      1
3839 ciklus      1
3840 C-indeks      1
3841 C-index      1
3842 CirConcomputer model      1
3843 circular sample plots      1
3844 ciste in      1
3845 City of Zagreb      1
3846 cjenik      1
3847 claster analysis      1
3848 clear cut of willow culture      1
3849 clearing fire lines      1
3850 Common beech (Fagus sylvaticaL.)      1
3851 common beech felling      1
3852 common beech leaves      1
3853 Common Beech.      1
3854 Common Hornbeam      1
3855 common names of animals      1
3856 Common oak      1
3857 common pistachio      1
3858 common spruce      1
3859 Common Walnut      1
3860 communicative action      1
3861 community of pedunculate oak      1
3862 coast      1
3863 coastal population      1
3864 coefficient of integral growth      1
3865 coefficient of use of hunting-demographic potential      1
3866 Co­leoptera      1
3867 colluvial soil      1
3868 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
3869 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
3870 combustibility      1
3871 Common alder      1
3872 cost      1
3873 cost per m3      1
3874 costs      1
3875 couning      1
3876 country in transition      1
3877 court      1
3878 CP Forests      1
3879 CpDNA      1
3880 crack phillyrea (Phillyrea latifolia L.)      1
3881 craniometry      1
3882 Crataego-Prunetum dasyphyllae      1
3883 comparative analysis      1
3884 comparative research method      1
3885 comparison      1
3886 compensation      1
3887 complex equations      1
3888 complex systems      1
3889 complexity      1
3890 compromise      1
3891 computer simulations      1
3892 computerized information system      1
3893 concentrations and contents of nutrients      1
3894 conception      1
3895 concrete and beta-distribution of breast diameters      1
3896 coniferous species      1
3897 conifers      1
3898 consensus      1
3899 Consequences of the Agression against the Republic of Croatia      1
3900 Conservation      1
3901 conservation of genetic resources      1
3902 Conservations      1
3903 container type      1
3904 containers      1
3905 contamination      1
3906 contamination soil      1
3907 continental Croatia      1
3908 contour line 98      1
3909 control      1
3910 coppice      1
3911 coppice conversion      1
3912 cork production      1
3913 Crikvenica -Vinodol area      1
3914 Crikveničko-vinodolsko područje      1
3915 critical loads      1
3916 corpus luteum      1
3917 correction factors      1
3918 crna topola (Populus nigra)      1
3919 crni bor (Pinus nigra Arn.)      1
3920 crni bor (Pinus nigra ssp. dalmatica)      1
3921 correlation link      1
3922 crna joha (Alnus glutinisa Garnt)      1
3923 crna joha (Alnus glutinosa)      1
3924 crni glog      1
3925 crni grab      1
3926 Croatia.      1
3927 Croatian Forests Ltd. b      1
3928 Croatian Military Border      1
3929 Croatian participation      1
3930 Croatian Podunavlje region      1
3931 Croatian Poplar Commission      1
3932 Croatian Standard HRN EN 1316-1:1999      1
3933 body weight of fawns in litter      1
3934 bog-oak (oakwood buried in the ground)      1
3935 Bojčin Forest      1
3936 Bojčinska šuma      1
3937 bolest      1
3938 bolesti      1
3939 bolesti divljači      1
3940 blade lateral movement      1
3941 bočna kompenzacija zemljanih masa.      1
3942 bočna stabilnost lista      1
3943 biomass calculation      1
3944 Biomass Energy Europe      1
3945 Biomass Energy Europe – BEE      1
3946 biomass potential assessment      1
3947 black alder (Alnus glutinosa Gdrnt)      1
3948 black locust      1
3949 Black Pine      1
3950 black pine (Pinus nigraArn.)      1
3951 black poplar      1
3952 black poplar (Populus nigra)      1
3953 black poplar clonal tests      1
3954 biološko-ekološka valorizacija.      1
3955 biomasa.      1
3956 biološka revitalizacija      1
3957 biološka svojstva      1
3958 biološke metode      1
3959 biološki gubici divljači      1
3960 biološki položaj stabala      1
3961 bionomija      1
3962 bionomy      1
3963 bioplin      1
3964 bioproduction      1
3965 Bioproizvodnost amorfe      1
3966 bioproizvodnja      1
3967 bioraznolikost      1
3968 bioraznolikost.      1
3969 bird of prey equipment      1
3970 birds      1
3971 birds as indicator      1
3972 birds of prey      1
3973 Bitterlich sampling      1
3974 Bitterlichova metoda uzorkovanja      1
3975 bivariate and multivariate analysis      1
3976 bivariatna i multivariatna analiza      1
3977 bjelogorične šume topola i vrba      1
3978 biological methods      1
3979 biological position of trees      1
3980 biological properties      1
3981 biological revitalisation      1
3982 biological!environmental valorization      1
3983 biological-ecological valorisation      1
3984 biological-ecological valorization      1
3985 biologija      1
3986 biology      1
3987 biološka ispitivanja      1
3988 biološka kontrola      1
3989 bioetanol      1
3990 biogoriva      1
3991 biogorivo      1
3992 bioindication      1
3993 bioindikacijska i osnovna mreža točaka      1
3994 bioindikacijske plohe      1
3995 bioindikatori      1
3996 bioklimati      1
3997 Biokovo      1
3998 Biokovo Mountain      1
3999 biological control      1
4000 Canadian Forest Fire Behavior Prediction (FBP)      1
4001 Canadian Forest Fire Danger Rating System (CFFDRS)      1
4002 Canadian Forest Fire Weather Index (FWI)      1
4003 Capercaillie (Tetrao urogallus)      1
4004 capture-mark-recapture      1
4005 carbon      1
4006 carbon accumulation      1
4007 carbon fluxes      1
4008 carbon sequestration      1
4009 carbon stock Cpool      1
4010 Carex brizoides      1
4011 Carpino orientali-Quercetum ilicis      1
4012 burnt area      1
4013 bukva (Fagus sylvatica)      1
4014 buldožer      1
4015 bura      1
4016 burza      1
4017 bush      1
4018 bushes      1
4019 business analysis      1
4020 business relationships      1
4021 bušilica »ST1HL 08«      1
4022 C. hungarica      1
4023 cable crane      1
4024 cadastre      1
4025 brown hare      1
4026 browsing      1
4027 brst      1
4028 brtvljenje odlagališta      1
4029 bukove sječine      1
4030 bukovo-jelova prašuma      1
4031 bukovo-jelove šume      1
4032 brusači      1
4033 bruto domaći proizvod      1
4034 brza dojava i brzo gašenje      1
4035 brzina unosa      1
4036 brzorastuće vrbe      1
4037 Budapest      1
4038 Budimpešta      1
4039 building costs      1
4040 brojnost prirodnog pomlatka i dob sastojina.      1
4041 biomass yield      1
4042 broj stabala      1
4043 broj vrhova korijena      1
4044 brojno stanje      1
4045 bor      1
4046 Boreal forest      1
4047 borealna šuma      1
4048 borov četnjak      1
4049 borove kulture      1
4050 bosal area      1
4051 Bosna i Hercegovina      1
4052 Bosna i Hercegovina.      1
4053 Bosnia and Hercegovina      1
4054 Bosnia and Herzegovina      1
4055 Bosnia-Herzegovina      1
4056 brdsko-planinskopodručje      1
4057 breast height diameter distribution      1
4058 breeding measures      1
4059 Bribir Forest      1
4060 Bribirska šuma      1
4061 brnistra      1
4062 broj biljaka      1
4063 broj i veličina puci      1
4064 broj izbojaka na panju      1
4065 Histiostoma%20ulmi STYLE="text-decoration:none">Histiostoma ulmi      1
4066 Histiostomatidae STYLE="text-decoration:none">Histiostomatidae      1
4067 H.%20pseudoalbidus STYLE="text-decoration:none">H. pseudoalbidus      1
4068 Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none">Isaria fumosorosea      1
4069 M.%20glareolus STYLE="text-decoration:none">M. glareolus      1
4070 Myodes%20glareolus STYLE="text-decoration:none">Myodes glareolus      1
4071 Lymantria%20monacha STYLE="text-decoration:none">Lymantria monacha      1
4072 10-godišnji volumni prirast      1
4073 137Cs      1
4074 16x16 km grid plots      1
4075 40K      1
4076 4dimensional space      1
4077 4x4 km grid plots      1
4078 a change in the floral composition      1
4079 A- horizon      1
4080 A- horizont      1
4081 a new ecological trend      1
4082 a regular cross profile      1
4083 a sum of effective temperatures      1
4084 »Projekt za rukovođenje« — managementa      1
4085 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
4086 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
4087 Trypodendron%20domesticum STYLE="text-decoration:none">Trypodendron domesticum      1
4088 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
4089 %20grasslands STYLE="text-decoration:none"> grasslands      1
4090 %20travnjaci STYLE="text-decoration:none"> travnjaci      1
4091 %20Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none"> Isaria fumosorosea      1
4092 %20C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none"> C. fraxinea      1
4093 A.%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">A. flavicollis      1
4094 #glavna skupština      1
4095      1
4096 drvenaste egzote      1
4097 jednodobne bukove sastojine      1
4098 lowlands forests      1
4099 park forest      1
4100 Pinus nigra      1
4101 pokretna žičara      1
4102 skidding      1
4103 srednja udaljenost privlačenja      1
4104 Šumski sortimenti      1
4105 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
4106 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
4107 C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none">C. fraxinea      1
4108 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      1
4109 Apodemus%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">Apodemus flavicollis      1
4110 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
4111 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
4112 Entomophaga%20maimaiga STYLE="text-decoration:none">Entomophaga maimaiga      1
4113 Castor%20fiber STYLE="text-decoration:none">Castor fiber      1
4114 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
4115 %20woody%20species STYLE="text-decoration:none"> woody species      1
4116 aerial photographs (APs)      1
4117 Aboveground biomass      1
4118 adaptive genetic differentiation and diversity      1
4119 adaptivna genetska diferencijacija i raznolikost      1
4120 Adriatic      1
4121 Adriatic islands      1
4122 adaptacija      1
4123 adaptation      1
4124 adapted agricultural tractors      1
4125 accidents at work      1
4126 accumulation of nutrients in the biomass      1
4127 accuracy      1
4128 aciditet tla      1
4129 acidofilne šume      1
4130 acorn plumpness      1
4131 acorn production      1
4132 acorn quality      1
4133 acorn size      1
4134 acorn-collecting traps method      1
4135 active protection      1
4136 activity      1
4137 abiotski činitelji      1
4138 abnormal seedling      1
4139 abandoned agricultural land      1
4140 Abies biokovoensis      1
4141 Abies pardei      1
4142 alien species      1
4143 alien species inventory      1
4144 alkaloid taksin antikancerogen      1
4145 Allium-test      1
4146 allochthonous and autochthonous dendroflora      1
4147 allometric equations      1
4148 allowable cut indicator      1
4149 alluvial wetlands      1
4150 almond willow (Salix triandra)      1
4151 alometrijske funkcije      1
4152 Alnus glutinosa      1
4153 Aesculus L.      1
4154 AHP method      1
4155 AHP metoda      1
4156 Air Pollution      1
4157 afforestation of karst      1
4158 afforestation success      1
4159 age      1
4160 age classes      1
4161 age structure      1
4162 age-class distribution      1
4163 aktivna zaštita      1
4164 aktivnost      1
4165 aktivnost čovjeka.      1
4166 akumulacija dušika      1
4167 akumulacija hraniva u bimasi      1
4168 akumulacija hraniva u biomasi      1
4169 akumulacija ugljika      1
4170 alder (Alnus glutinosa)      1
4171 Alepo pine      1
4172 band saw efficiency      1
4173 bank interest rate      1
4174 bank vole      1
4175 bankovni kamatnjak      1
4176 back cross and transgression      1
4177 bacteria      1
4178 bademasta vrba (Salix triandra)      1
4179 bagrem      1
4180 bakterija      1
4181 basal area increment      1
4182 Basic Map of Croatia (BMC)      1
4183 Baranja riparian forests      1
4184 Barbary ewe      1
4185 Barbary sheep      1
4186 basis of vegetational unit      1
4187 baza podataka      1
4188 baze podataka      1
4189 bazofilne šume      1
4190 beach forest      1
4191 beach forests      1
4192 beaver dam      1
4193 beaver pond      1
4194 beneficial functions of forests      1
4195 BEP or the break-even level of income.      1
4196 Berberidion      1
4197 Beta distribucija      1
4198 Beta distribution      1
4199 beech felling areas      1
4200 beech forests      1
4201 beech-fir forests      1
4202 beech-fir virgin forest      1
4203 beginning of organised forestry.      1
4204 bijelj      1
4205 bilance      1
4206 Benedictine monastery      1
4207 beta-funkcija      1
4208 Biber      1
4209 bibliografija      1
4210 bibliography      1
4211 biblioteka      1
4212 bijela joha      1
4213 bijela joha (Alnus incana)      1
4214 bijela topola (Populus alba)      1
4215 bijela vrba (Salix alba)      1
4216 bijeli bor (Pinus sylvestris L.)      1
4217 bijeli dud (Morus alba) svilogojstvo      1
4218 biljni potencijal      1
4219 biljni virusi      1
4220 biljnogeografsko raščlanjenje      1
4221 bioassays      1
4222 biodiversity.      1
4223 biodizel      1
4224 bioecology      1
4225 bioekologija      1
4226 bioenergija.      1
4227 biljke      1
4228 biljke zaštitnice      1
4229 biljna sistematika      1
4230 biljne vrste      1
4231 biljezi      1
4232 ass. Laserpitio Fagetum      1
4233 assortiment tables      1
4234 area with the vegetative cover      1
4235 anti - cancerous drug      1
4236 antioksidacijska aktivnost      1
4237 antioxidant capacity      1
4238 As. Anemone-Carpinetum betuli      1
4239 as. Calamagrosti arun­dinaceae-Fagetum.      1
4240 As. Hacquetio-Fagetum      1
4241 As. Populo tremulae-Betuletum      1
4242 as. Pteridio-Betuletum      1
4243 ash      1
4244 Ash flowering      1
4245 asocijacija      1
4246 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Bertović 1975      1
4247 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Berto­vić 1975      1
4248 assortment tables      1
4249 Atlas Cedar      1
4250 Atlas gorje      1
4251 atlaski cedar      1
4252 atmosferska taloženja      1
4253 Austrian pine      1
4254 austrijske šume      1
4255 autochtonus tree and schrub species      1
4256 autohtona i alohtona dendroflora      1
4257 autohtone vrste drveća i grmlja      1
4258 autoktone i aloktone vrste četinjača i listača      1
4259 autoktone listače      1
4260 automatic analyser      1
4261 automatic digital camera      1
4262 automatska digitalna fotokamera      1
4263 automatski analizator      1
4264 availability and direction of Sava flood water      1
4265 average value of body weight of bucks and does      1
4266 Axis%20axis%20Erxleben%201977) STYLE="text-decoration:none">Axis deer (Axis axis Erxleben 1977)      1
4267 B. Sc.      1
4268 annual current diameter increment      1
4269 annual presceibed yield      1
4270 animal artist      1
4271 animalist      1
4272 analiza glavnih komponenti      1
4273 analiza stabla      1
4274 analiza ugroženosti      1
4275 analytic hierarchy process      1
4276 Analytical hierarchy process (AHP)      1
4277 altitude      1
4278 aluminij      1
4279 aluvijalna vlažna staništa      1
4280 aluvijum      1
4281 amage      1
4282 amelioration      1
4283 amelioration effects      1
4284 američki jasen      1
4285 ammonia      1
4286 amonijakalni dušik      1
4287 amorfa      1
4288 analitički hijerarhijski proces      1
4289 analitički hijerarhijski proces (AHP)      1
4290 antlers      1
4291 AOMP      1
4292 Aposeri foetidae-Castanetum sativae ass. nova      1
4293 Aposeri foetidae-Castanetum sativaeass. nova      1
4294 arborescent willow clones      1
4295 Arborescent Willows      1
4296 arboretum      1
4297 Arboretum Lisičine      1
4298 arboretum Trsteno      1
4299 archaeological finds of Roman roads and buildings      1
4300 architectural elements      1
4301 arheološki nalazi rimskih cesta i građevina      1
4302 arhitektonski elementi      1
4303 Ariš      1
4304 aromatično i ljekovito bilje      1
4305 artificial neural networks      1
4306 artiodactyl      1
4307 as Seslerio sadlerianae-Ostryetum.      1
4308 depozicija      1
4309 desulphurization      1
4310 determinacija      1
4311 determination      1
4312 determining horizontal distances      1
4313 determining tree height      1
4314 developemnt and increment of stands      1
4315 dendrologija      1
4316 dendrology      1
4317 dendrološka inventarizacija      1
4318 deer game      1
4319 degradacija      1
4320 degradacija ekosustava      1
4321 degradacija šuma      1
4322 degradation      1
4323 degraded karst      1
4324 degradirani krš      1
4325 degree of damage      1
4326 dehydrated zone      1
4327 demografske karakteristike      1
4328 demo­graphic characteristics      1
4329 dendrochronological analysis      1
4330 dendroflora Hrvatske      1
4331 dendroflora vrta      1
4332 dendrograms      1
4333 debljinski prirast.      1
4334 debljinski rast      1
4335 debljinski stupanj      1
4336 deciduous      1
4337 deciduous forests of poplar and willow      1
4338 decision support system      1
4339 digitalni katastarski plan      1
4340 digitalni model reljefa (DMR)      1
4341 digital terrain models (DTM)      1
4342 digitalizacija      1
4343 density of individuals      1
4344 density trend decrease      1
4345 departmental research      1
4346 dieback of pedunculate oak      1
4347 diferencijacija      1
4348 different seedling types      1
4349 digital cadastral map      1
4350 digital orthophoto (DOP)      1
4351 digital orthophotographies      1
4352 digital ortophoto      1
4353 diameter increment      1
4354 diameter growth      1
4355 diameter increment      1
4356 diameter structure      1
4357 diapause      1
4358 diclinous      1
4359 die besten Rehböcke Kroatiens und der Welt      1
4360 die Kiefer      1
4361 development and increment      1
4362 development of phytocoenosis      1
4363 development of research      1
4364 development stages      1
4365 Developmental stages of forest trees and herbaceous plants      1
4366 devitalisation      1
4367 devitalizacija      1
4368 diagnose      1
4369 debljinska struktura      1
4370 damages from the game      1
4371 damages on the young plants      1
4372 database      1
4373 databases      1
4374 daylilies      1
4375 DEA      1
4376 dead wood      1
4377 Dalmactia      1
4378 daljinomjer Vertex      1
4379 damage indicators      1
4380 damage trees      1
4381 čudni atraktor      1
4382 cultures      1
4383 dabrova brana      1
4384 dabrovo jezero      1
4385 daily growth rate of fawns      1
4386 četverodimenzijski sustav      1
4387 čimbenici korekcije      1
4388 čimbenik horizontalnog zaobilaženja.      1
4389 čimbenik vertikalne korekcije terena      1
4390 čista regularna bukova sastojina      1
4391 čista sječa kulture vrba      1
4392 čistina      1
4393 čistoća debla      1
4394 čišćenje      1
4395 čišćenje mladih sastojina      1
4396 čišćenje prosjeka      1
4397 čivitnjača      1
4398 current cutting edges value associations      1
4399 current felling values      1
4400 curvature      1
4401 cutter      1
4402 cutting and processing      1
4403 cut-to-length harvesting method      1
4404 cycle      1
4405 cyclic aerial photographs      1
4406 cyclic aerial surveys      1
4407 cyclic records      1
4408 Czech      1
4409 Czech Republic      1
4410 časopis Šumarski list      1
4411 Čeh      1
4412 čempres      1
4413 Češka      1
4414 cultivars of yew      1
4415 cultivation method      1
4416 cultural landscape      1
4417 Cryphonectria parasitica      1
4418 cull      1
4419 crown cover      1
4420 crown diameter      1
4421 crown diameter of the sprout      1
4422 crown fire      1
4423 crown structure      1
4424 crownfire      1
4425 crude oil contamination      1
4426 Crvanj Mt.      1
4427 Crvanj planina      1
4428 crveni hrast      1
4429 domovinski rat      1
4430 Donja Austrija      1
4431 donja voda      1
4432 donje i gornje sastojinsko stablo      1
4433 dormancy      1
4434 dormantnost      1
4435 dormice      1
4436 dostupnost i smjer kretanja savske poplavne vode      1
4437 double-entry volume tables      1
4438 dobni razred      1
4439 dobni razredi      1
4440 dodatno vrijeme      1
4441 dolomiti      1
4442 domaćin      1
4443 domaćini      1
4444 dnevna stopa prirasta lanadi      1
4445 DNK      1
4446 dob      1
4447 Drava River valley      1
4448 drhtavi šaš      1
4449 drift fauna      1
4450 dripping through      1
4451 drought      1
4452 drupe      1
4453 dovršna sječa      1
4454 doznaka u grupama      1
4455 dr. sc      1
4456 drvenaste svojte      1
4457 drvenaste vrste      1
4458 drveni materijal za paki ranje      1
4459 drveni materijal za pakiranje      1
4460 drveni ugljen      1
4461 drvna i lisna masa      1
4462 drvna masa      1
4463 drvna prašina      1
4464 drvenaste biljke      1
4465 diversity indices      1
4466 division of forests in the Republic of Croatia      1
4467 divlja kruška      1
4468 distribution of beneficial functions of forests      1
4469 distribution of diameter at breast height      1
4470 distribution of felling volume per breast heigh diamater.      1
4471 Distribution of forests      1
4472 distribution range      1
4473 djelovanje      1
4474 divlji kesten      1
4475 distribucija prsnih promjera i volumena      1
4476 distribucija stabala      1
4477 diskoloracija      1
4478 diskontinuiran areal      1
4479 dispersion      1
4480 disperzija      1
4481 dissipative structures      1
4482 distribucija      1
4483 direct and diffuse light      1
4484 discoloration      1
4485 discontinued areal      1
4486 diseases of game      1
4487 disjunct      1
4488 digitization      1
4489 dimension stock      1
4490 dimenzija zrelosti      1
4491 dimenzije češera      1
4492 dioecious      1
4493 dionička društva u šumarstvu      1
4494 dipl. ing. šumarstva      1
4495 Diptera      1
4496 Eastern Slavonia      1
4497 eban (crni hrast odležao u zemlji)      1
4498 Eco-labele      1
4499 Eco-labels      1
4500 ecological characteristic      1
4501 ecological conditions      1
4502 ecological conditions of the site      1
4503 ecological conditions.      1
4504 ecological factors      1
4505 ecological indicators      1
4506 ecological indicatory values      1
4507 ecological label (eco-label)      1
4508 ecological network      1
4509 ecological niche      1
4510 ecological production      1
4511 državna financijska potpora šumarstvu      1
4512 dubinsko snimanje      1
4513 duboka sadnja      1
4514 Dudov svilac (Bombix mori)      1
4515 due diligence      1
4516 dugotrajno      1
4517 duljina korijena      1
4518 duljina odgriženog dijela izbojka      1
4519 duljina tuljca      1
4520 drvno-prerađivačka industrija      1
4521 drvo kao energent      1
4522 drvoprerađivačka industrija      1
4523 drvna zaliha.      1
4524 drvni elementi      1
4525 Drvni građevni elementi      1
4526 economic importance      1
4527 economic orientation      1
4528 Economic policy      1
4529 economic silk production      1
4530 economics of forest resources      1
4531 economics of natural resources      1
4532 economy inspection      1
4533 dvodomna      1
4534 dvopapkar      1
4535 dvoulazne tablice obujma      1
4536 dvoulazne volumne tablice      1
4537 duration of development stages      1
4538 Drvni proizvodi finalne uporabe      1
4539 ekološka karakteristika      1
4540 ekološka mreža      1
4541 ekološka niša      1
4542 ekološka proizvodnja      1
4543 ekološka stabilnost      1
4544 ekološkai fitogeografska analiza      1
4545 ekološke i socijalne funkcije      1
4546 ekološke indikatorske vrijednosti      1
4547 ekološke orijentacije      1
4548 ekološke značajke      1
4549 ekološki činitelji      1
4550 ekološki indikatori      1
4551 ekološki uvjeti.      1
4552 ekološko-gospodarske značajke      1
4553 ekonomija      1
4554 ekonomika prirodnih resursa      1
4555 ekonomika svilarenja      1
4556 Europa      1
4557 Europe      1
4558 Europe Slovenia      1
4559 European ash (Fraxinus angustifolia Vahl.)      1
4560 European beaver (Castor fiber L.)      1
4561 EUFORGEN Networks      1
4562 euglej      1
4563 eukaliptusove plantaže      1
4564 European brown bear (Ursus arctos)      1
4565 European larch      1
4566 european yew - tree      1
4567 europska tisa      1
4568 Europski ariš      1
4569 europski ariš (Larix deeidua Mili)      1
4570 europski dabar (Castor fiber L.)      1
4571 europski smeđi medvjed (Ursus arctos)      1
4572 Eutric Rankers      1
4573 Eutrični ranker      1
4574 Erico-Fagetum      1
4575 eroded terrain recoveri      1
4576 erosion      1
4577 erozija      1
4578 erozija tla      1
4579 essential oils      1
4580 establishment rate      1
4581 estetski izgled šume      1
4582 estimated value of forests      1
4583 estimation      1
4584 estimation precision      1
4585 etat      1
4586 etat međuprihoda      1
4587 eterična ulja      1
4588 EU ETS scheme      1
4589 EU ETS shema      1
4590 EU FLEGTAction plan      1
4591 EU FLEGTAkcijski plan      1
4592 eucalyptus plantations      1
4593 FACE      1
4594 FACE facility      1
4595 facilitation      1
4596 factors to vertical terrain corrections      1
4597 Faculty of Forestry Zagreb      1
4598 evaluation of beneficial functions of forests and evaluation of forests.      1
4599 evaluation of natural resources      1
4600 Eurasian lynx      1
4601 Eurasion lynx      1
4602 excange value      1
4603 exchangeable development      1
4604 exhibit      1
4605 Exhibitions      1
4606 existing state      1
4607 Experimental Laboratory      1
4608 experimental plot B bare ground      1
4609 exploitation      1
4610 exploitation fields      1
4611 Exports and Imports      1
4612 false beech heartwood      1
4613 Fang      1
4614 FAO      1
4615 farmer cables      1
4616 farmer vitla      1
4617 Fast Furier method      1
4618 Fast Furier metoda      1
4619 Fagus silvatica      1
4620 evenaged stands      1
4621 evergreen      1
4622 Fairs      1
4623 faktori staništa      1
4624 falconer equipment      1
4625 falconry equipment      1
4626 falconry techniques      1
4627 entomofilna      1
4628 Entomopatogena gljiva      1
4629 entomophilic      1
4630 environment protection      1
4631 Entwicklung      1
4632 epidop­tera      1
4633 epikutikularni vosak elektronska mikroskopija (SEM).      1
4634 epoksidna smola      1
4635 epoxy resin. Collection of works      1
4636 equalization functions.      1
4637 equilateral spiral      1
4638 equipment for training bird of prey.      1
4639 Erannis defoliaria      1
4640 endemic species      1
4641 endemna vrsta      1
4642 Endosperm in development      1
4643 enegrija klijavosti i klijavost      1
4644 energetika      1
4645 energetska korisnost      1
4646 energetska vrijednost      1
4647 Emisije SO2      1
4648 ekosustavi      1
4649 energy benefit      1
4650 energy production      1
4651 energy scenario      1
4652 ecosystems      1
4653 ecotypes      1
4654 ecotypic variation      1
4655 edafski uvjeti      1
4656 Eddy covariance method      1
4657 edible      1
4658 educating personnel      1
4659 edukacija vatrogasaca      1
4660 edukativni panoi      1
4661 efektivni broj klonova      1
4662 effective clone number      1
4663 effects of thinning      1
4664 efficacy      1
4665 Economic achievements      1
4666 economic activities in Croatia      1
4667 economic changes      1
4668 economic changes in forestry      1
4669 ekonomika šumskih resursa      1
4670 ekonomske promjene u šumarstvu      1
4671 ekoznak      1
4672 eksperimentalni laboratorij      1
4673 eksploatacijska polja      1
4674 ekstrakcija      1
4675 electric radiator      1
4676 electrical resistance of cambial zone      1
4677 elektrana      1
4678 električna energija      1
4679 električni otpor kambijalne zone      1
4680 električno grijalo      1
4681 elemental analyser      1
4682 elementarni anlitaor      1
4683 elementi ocjene trofeja      1
4684 elm      1
4685 embiotenija      1
4686 Feulgen squash method      1
4687 Feulgen squash metoda      1
4688 Fibonaccijev niz      1
4689 fictional rotation      1
4690 field elm      1
4691 field plot      1
4692 fiksiranje dušika      1
4693 fiktivna ophodnja      1
4694 Final consumption wood products industries      1
4695 final cut      1
4696 Final use of wood products industry      1
4697 finalna prerada drva      1
4698 financial resources      1
4699 financijska politika      1
4700 fine forest fuel      1
4701 Finland      1
4702 fino šumsko gorivo      1
4703 Finska      1
4704 Faza - II      1
4705 Faza - III; Radne grupe (Networks)      1
4706 faza isključivanja stabala      1
4707 FBP sustav      1
4708 FBP System      1
4709 felled stemwood      1
4710 felling and processing      1
4711 felling control      1
4712 felling cycle      1
4713 felling thinning volume      1
4714 female roe deer      1
4715 fenofaze      1
4716 fenotipska plastičnost.      1
4717 fenotipska stabilnost      1
4718 faunalni drift      1
4719 fenologija listanja      1
4720 flammable material      1
4721 flight activity      1
4722 flight dynamics      1
4723 flood      1
4724 flood control      1
4725 floodplain forest      1
4726 floodplain forests      1
4727 fitosanitarne mjere      1
4728 fitosanitarni pregled      1
4729 fitosanitarni sustav      1
4730 fizička svojstva      1
4731 fizika      1
4732 fizikalna i mehanička svojstva drva abonosa      1
4733 fizikalna i mehanička svojstva recentne hrastovine      1
4734 fizikalna svojstva      1
4735 fiziološki parametri      1
4736 fitocenološka nomenklatura i klasifikacija      1
4737 fitocenološka snimka      1
4738 fitocenološke jedinice      1
4739 fitocenološke značajke      1
4740 fitocenoza      1
4741 fitogeografsko raščlanjenje      1
4742 fitomasa      1
4743 fire.      1
4744 fire-climate regions      1
4745 fire-climate regions.      1
4746 fire-fighting plane ("kanader") and demon      1
4747 firemen education      1
4748 fire-risk      1
4749 fire fighting equipment      1
4750 Fire history      1
4751 fire line      1
4752 fire lines      1
4753 fire lines with elements of roadways      1
4754 F-O and »K-k« »Manage-project«      1
4755 F-O i »K-k«      1
4756 foliar threatment      1
4757 folijarna aplikacija      1
4758 food      1
4759 forces of resistance to growth      1
4760 Foreign timber trade      1
4761 Forest Administration "Viševica"  Rijeka      1
4762 Forest Administration Bjelovar.      1
4763 Forest Administration Delnice      1
4764 Forest Administration Požega      1
4765 forest and water ecosystems      1
4766 forest and wildlife management      1
4767 forest area      1
4768 forest association      1
4769 forest assortments      1
4770 forest biomass      1
4771 forest certification      1
4772 first and second order histograms      1
4773 first records      1
4774 fishing      1
4775 feromonski raspršivači      1
4776 fertility      1
4777 flora content      1
4778 floral elements      1
4779 floristic composition      1
4780 floristička struktura      1
4781 Flowering Ash      1
4782 flowing down trunk      1
4783 flushing      1
4784 forest history      1
4785 forest interest rate      1
4786 forest interest rate (forest annuity)      1
4787 forest laws      1
4788 forest Macelj      1
4789 forest machines      1
4790 forest gaps      1
4791 Forest genetic resources      1
4792 Forest Genetic Resources Programme      1
4793 Forest Genetics resaurces      1
4794 Forest Fire Prevention      1
4795 forest fire prevention roads      1
4796 forest fire protection      1
4797 forest ecosystem      1
4798 forest ecosystems      1
4799 Forest education      1
4800 forest enterprise      1
4801 forest estate      1
4802 Forest exploitation      1
4803 forest fee      1
4804 forest community of beech and fir      1
4805 forest contractors      1
4806 Forest cover      1
4807 forest damage      1
4808 forest damage.      1
4809 forest development strategy      1
4810 forest dieback      1

                UNDER CONSTRUCTION