ANALIZA SUSTAVA   
  Obuhvaćeno godišta: 141
  Izdano svezaka: 1075
 stranica:81266
 digitalizirano (GB):13,06
 
Obrađeno članaka:

15663
  Pronađeno autora: 2784
  - od toga u Imeniku: 812
  Pisano o šumara: 754
 
Indeksirano pojmova:

15762469
  Različitih riječi: 1383140
PRIKAZI I PRETRAŽIVANJA
 
str/god   sve  
autori sve  
naslovi sve  
UDK sve  
ključ sve  
šumari sve

                     Z
DIGITALIZIRANA ARHIVA
 
Pregled cijele arhive

Pregled naslovnica

Pregled poleđina

GooSLe pretraživanje
   pretraživanje po punom tekstu
KLJUČNA RIJEČ sort po pojava
1 Skupština      96
2 Hrvatska      46
3 Croatia      40
4 hrast lužnjak      31
5 pedunculate oak      25
6 biomasa      19
7 šumarstvo      17
8 forestry      16
9 obična bukva      15
10 biomass      14
11 Bukva      13
12 varijabilnost      12
13 damage      11
14 common beech      10
15 alepski bor      10
16 Baranja      10
17 flora      10
18 GIS      10
19 growth      10
20 obična jela      10
21 rast      10
22 zaštita prirode      10
23 stanište      9
24 struktura sastojine      9
25 stand structure      9
26 silver fir      9
27 beech      9
28 drvna zaliha      9
29 Abies alba Mill.      8
30 habitat      8
31 harvester      8
32 izoenzimi      8
33 proizvodnost      8
34 pošumljavanje      8
35 prirast      8
36 njega      8
37 monitoring      7
38 productivity      7
39 Slovenia      7
40 Slovenija      7
41 šuma      7
42 variability      7
43 tlo      7
44 lovište      7
45 Growing stock      7
46 florni sastav      7
47 fenologija      6
48 forest inventory      6
49 gospodarenje      6
50 hrast kitnjak      6
51 Hrvatska.      6
52 hunting      6
53 ICP Forests      6
54 Lika      6
55 Loranthus europaeus Jacq.      6
56 jela      6
57 introdukcija      6
58 invasive species      6
59 klima      6
60 biološka raznolikost      6
61 bukove šume      6
62 energija      6
63 fauna      6
64 dieback      6
65 density      6
66 Šumska vegetacija      6
67 šumski požari      6
68 visinski rast      6
69 šumarska politika      6
70 šume      6
71 struktura      6
72 sortimentna struktura      6
73 Quercus robur      6
74 rasadnik      6
75 rasprostranjenost      6
76 prirodna obnova      6
77 podzemna voda      6
78 poljski jasen      6
79 populacija      6
80 mortality      6
81 mortalitet      5
82 morfologija lista      5
83 nature protection      5
84 nursery      5
85 obična smreka      5
86 nizinske šume      5
87 phenology      5
88 pomlađivanje      5
89 pomladak      5
90 Pinus nigra      5
91 preživljavanje      5
92 Quercus robur L.      5
93 razvoj      5
94 regeneration      5
95 remote sensing      5
96 privlačenje      5
97 privlačenje drva      5
98 provenijencije      5
99 soil      5
100 stanje ishrane      5
101 smreka      5
102 skidder      5
103 Sessile Oak      5
104 visina      5
105 vibracije      5
106 vibration      5
107 Vegetacija Hrvatske      5
108 uspijevanje      5
109 vrijeme prijelaza      5
110 šumske ceste      5
111 tending      5
112 distribution      5
113 divljač      5
114 daljinska istraživanja      5
115 crni bor      5
116 European beech      5
117 climate      5
118 biodiversity      5
119 Lymantria%20dispar STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      5
120 Quercus%20robur STYLE="text-decoration:none">Quercus robur      5
121 assortment structure      5
122 aklimatizacija      5
123 Abies alba      5
124 klimatske promjene      5
125 intenzitet zaraze      5
126 Lepidoptera      5
127 leaf morphology      5
128 management      5
129 model      5
130 increment      5
131 grmlje      5
132 height growth      5
133 forests      5
134 forest fires      5
135 feromonske klopke      5
136 forest      5
137 zglobni traktor      5
138 zaštita okoliša      4
139 zaštita      4
140 floral composition      4
141 forest vegetation      4
142 forest roads      4
143 forest soil      4
144 forest policy      4
145 groundwater      4
146 Hymenoptera      4
147 Hrvatske šume d.o.o.      4
148 mikrosateliti      4
149 Lowland forests      4
150 Laudonov Gaj      4
151 hunters      4
152 invazivne vrste      4
153 ISPM 15      4
154 krš      4
155 Aleppo pine      4
156 Pinus%20nigra STYLE="text-decoration:none">Pinus nigra      4
157 Acari      4
158 Abies%20alba STYLE="text-decoration:none">Abies alba      4
159 Ips%20cembrae STYLE="text-decoration:none">Ips cembrae      4
160 bioenergy      4
161 Coleoptera      4
162 Castanea sativa      4
163 environmental protection      4
164 ergonomics      4
165 ergonomija      4
166 drveće      4
167 ekologija      4
168 crna joha      4
169 dabar      4
170 šumski resursi      4
171 šumski požar      4
172 šumska biomasa      4
173 šumsko tlo      4
174 Timberjack 1270B      4
175 troškovi      4
176 trees      4
177 trophy      4
178 Turkey      4
179 Turska      4
180 Ursus arctos      4
181 vegetacija      4
182 Viscum album L.      4
183 shrubs      4
184 sitni glodavci      4
185 rogovlje      4
186 seed      4
187 Spačva      4
188 survival      4
189 sustainable development      4
190 štete      4
191 štetnost      4
192 sušenje      4
193 Q. robur L.      4
194 produkcija      4
195 precipitation      4
196 rekreacija      4
197 Quercus petraea (Matt.) Liebl.      4
198 preference ratio index      4
199 požar      4
200 požari      4
201 pionirske vrste      4
202 ponik      4
203 održivi razvoj      4
204 opća vitalnost      4
205 oplodna sječa      4
206 narrow-leaved ash      4
207 oborine      4
208 normala      4
209 Norway spruce      4
210 muflon      4
211 mouflon      3
212 lowland forest ecosystems      3
213 numerical analysis      3
214 numerička analiza      3
215 nizinski šumski ekosustavi      3
216 Obični orah      3
217 obnova      3
218 obnova šuma      3
219 nitrogen      3
220 nasljednost      3
221 općekorisne funkcije      3
222 odumiranje stabala      3
223 phytoremediation      3
224 Pilanarstvo      3
225 phosphorus      3
226 Parčine      3
227 parkovni objekti      3
228 poplar      3
229 poplar clones      3
230 population dynamics      3
231 population      3
232 Populus nigra      3
233 Populus nigra L.      3
234 Posavina      3
235 poduzetništvo      3
236 Podravina      3
237 pitomi kesten      3
238 planiranje      3
239 Preborna šuma      3
240 potrajnost      3
241 preživljenje      3
242 primorski bor      3
243 provenijencija      3
244 ratne štete      3
245 recreation      3
246 reintrodukcija      3
247 Red deer      3
248 reforestation      3
249 private forests      3
250 production      3
251 prvi nalaz      3
252 Prunus avium      3
253 Prunus avium L.      3
254 Propadanje šuma      3
255 protected areas      3
256 provenance trial      3
257 promjer      3
258 protection      3
259 sukcesija vegetacije      3
260 smeđi medvjed      3
261 Sphaeropsis sapinea      3
262 sortimentne tablice      3
263 sanacija      3
264 Sawmilling      3
265 roe deer      3
266 ritske šume      3
267 sjeme      3
268 skidding      3
269 short rotation crops      3
270 vegetation      3
271 turizam      3
272 upravljanje šumama      3
273 unutarpopulacijska i međupopulacijska varijabilnost      3
274 vrt u klaustru      3
275 young growth      3
276 wild cherry      3
277 voda      3
278 volume      3
279 volumen      3
280 transition time      3
281 trofej      3
282 topola      3
283 texture      3
284 thinning      3
285 šumski rad      3
286 šumska cesta      3
287 structure      3
288 šumski ekosustavi      3
289 šumske prometnice      3
290 šumske zajednice      3
291 tekstura      3
292 Thaumetopoea pityocampa      3
293 četinjače      3
294 Dalmacija      3
295 Dalmatinska zagora      3
296 crown damage      3
297 crna topola      3
298 Croatian Forests Co. Ltd.      3
299 CO2      3
300 debljinski prirast      3
301 defoliation      3
302 diameter      3
303 development      3
304 divlja svinja      3
305 divlja trešnja      3
306 dinamika populacije      3
307 ecology      3
308 efficiency      3
309 ekotipska varijabilnost      3
310 dušik      3
311 entrepreneurship      3
312 energy      3
313 fir      3
314 fire      3
315 Fagus sylvatica      3
316 Brižine      3
317 bukove sječe      3
318 climate change      3
319 biljne zajednice      3
320 Biluša      3
321 biljna zajednica      3
322 Entomophaga%20maimaiga STYLE="text-decoration:none">Entomophaga maimaiga      3
323 $glavna skupština      3
324 afforestation      3
325 aerosnimke      3
326 anketa      3
327 areal      3
328 Ivanščica      3
329 inventura šuma      3
330 introduction      3
331 intensity of infestation      3
332 Internet      3
333 karst      3
334 izmjera šuma      3
335 logging      3
336 listinac      3
337 lovstvo      3
338 mine      3
339 mladi naraštaj      3
340 modeliranje      3
341 hrast medunac      3
342 humus      3
343 gustoća drva      3
344 gustoća populacije      3
345 Histiostomatidae      3
346 forest management      3
347 forest management planning      3
348 forest tending      3
349 forest fire      3
350 forest communities      3
351 forest cultures      3
352 Fire Weather Index      3
353 fitocenologija      3
354 fitoremedijacija      3
355 fosfor      3
356 Gorski kotar      3
357 genetic diversity      3
358 genetska raznolikost      3
359 zaštićena područja      3
360 zelena duglazija      3
361 značajna oštećenost      2
362 zoniranje      2
363 Zoološki vrt grada Zagreba      2
364 žuta imela      2
365 Žumberak      2
366 zakonska regulativa      2
367 zapaljivost      2
368 zapaljivost i gorivost šumskih goriva      2
369 zaraza      2
370 vrijeme cvjetanja      2
371 Zavižan      2
372 zdravlje      2
373 zdravstveno stanje      2
374 zaštita drva      2
375 geografski informacijski sustav      2
376 Gospodarski razvitak      2
377 Galio odorati-Fagetum sylvaticae      2
378 germination      2
379 GNSS      2
380 fotointerpretacijski ključ      2
381 forestry operation      2
382 fotosinteza      2
383 Fraxino orni-Quercetum ilicis      2
384 Fraxinus angustifolia      2
385 Fraxinus angustifolia Vahl      2
386 Fraxinus excelsior      2
387 Fraxinus L.      2
388 forestry biomass      2
389 fuel types      2
390 fungus      2
391 Forsythia      2
392 FSC logo      2
393 Game      2
394 game breeding enclosure Kunjevci      2
395 GC      2
396 GC/MS      2
397 društveno-gospodar­ski čimbenici      2
398 fitoplazme      2
399 fires      2
400 flammability      2
401 fluvisol      2
402 forest economics      2
403 forest floor      2
404 forest habitat      2
405 forest value      2
406 forest lands      2
407 forest resources      2
408 forest road      2
409 horticul­tural value      2
410 hortikulturna vrijednost      2
411 horse chestnut      2
412 hosts      2
413 hrast      2
414 hrast crnika (Quercus ilex)      2
415 Hibiscus      2
416 hiperparazitoid      2
417 Hippophaë rhamnoides      2
418 Hippophao-Berberidetum      2
419 Histiostoma piceae      2
420 historical value      2
421 height increment      2
422 heavy metals      2
423 height      2
424 health      2
425 Hemiptera      2
426 hidrološka uloga      2
427 gypsy moth      2
428 habitat type      2
429 Hamamelis      2
430 growth and increment      2
431 gubar      2
432 florni elementi      2
433 GRASS GIS      2
434 gradacija      2
435 GPS      2
436 gljiva      2
437 granične vrijednosti      2
438 Hungavit      2
439 imela      2
440 imovna općina      2
441 Indigobush      2
442 Indigobush bioproductivity      2
443 Indigofera      2
444 in utero      2
445 indicators      2
446 inflammability and combustibility of fuel types      2
447 infestation      2
448 infracrvene kolorne (ICK) aerosnimke      2
449 innovations in forestry      2
450 Innovativeness      2
451 inovacije u šumarstvu      2
452 inovativnost      2
453 insect pests      2
454 hrastov ponik      2
455 hrast lužnjak (Quercus robur L.)      2
456 Hrvatska norma HRN EN 1316-1:1999      2
457 gustoća      2
458 humofluvisol      2
459 HTRS96/TM      2
460 Hymenoptera: Platygastridae      2
461 hydrological role      2
462 II-G-10      2
463 II-G-20      2
464 hunting district      2
465 Hunting Management      2
466 Hvar      2
467 mladik      2
468 mistletoe      2
469 Milan Knežević      2
470 Milan Stribrny      2
471 mjere asimetrije      2
472 microsatellites      2
473 microclimate      2
474 Metcalfa pruinosa      2
475 mikroklima      2
476 maslinik      2
477 market      2
478 Lynx lynx      2
479 ljetna suša      2
480 Mediterranean      2
481 Mediterranean karst area      2
482 Međimurje      2
483 meteorološki indeks požara      2
484 lovstvo i lovno gospodarenje      2
485 lovni trupčići      2
486 lovno gospodarenje      2
487 Lisičine Arboretum      2
488 Lonicera      2
489 light      2
490 lovci      2
491 Luzulo-Fagetum sylvaticae      2
492 Lymantria dispar      2
493 Lymantria monacha      2
494 management of      2
495 management plan      2
496 Maksimir Park      2
497 Maceljsko gorje      2
498 makedonski hrast      2
499 Lekenik      2
500 Liocourtova distribucija      2
501 lizimetri      2
502 Leptoglossus occidentalis      2
503 Lespedeza      2
504 licenciranje      2
505 licensing      2
506 LiDAR      2
507 limit values      2
508 izvješće eksperata iz Kanade      2
509 izvoditelji šumskih radova      2
510 Jasminum      2
511 Japage      2
512 jednodobne bukove sastojine      2
513 kalij      2
514 Kalnik      2
515 Jelen obični      2
516 Juglans L.      2
517 insect      2
518 Ixodidae      2
519 izloženost      2
520 izlučivanje sastojina      2
521 Istra      2
522 istacio-Juniperetum phoeniceae      2
523 Italian oak      2
524 iskorištenje      2
525 Ips typographus      2
526 invazivna vrsta      2
527 iskorištavanje šuma      2
528 krupnoća žira      2
529 kukac      2
530 kulture kratkih ophodnji      2
531 kultura      2
532 kvaliteta      2
533 kvaliteta sadnica      2
534 Landsat      2
535 korelacijska veza      2
536 korijen      2
537 Krasno      2
538 Krapinsko-zagorska županija      2
539 kreativnost      2
540 kriging      2
541 ispitivanje      2
542 klijavost      2
543 klonovi bijele vrbe      2
544 katastar vodnih potencijala      2
545 Joinery and Cabinet making      2
546 Josip Ettinger      2
547 klaster analiza      2
548 klonovi topola      2
549 kljove      2
550 koljik      2
551 koncepcija      2
552 Komrčar      2
553 Koelreuteria      2
554 Kopački rit      2
555 arenosol      2
556 as. Abieti-Fagetum “pannonicum” s. l.      2
557 area      2
558 Anthyllis barba-jovis      2
559 analitički prikaz florističkog sastava      2
560 amorfa      2
561 and hunting management      2
562 bark thickness      2
563 basal area      2
564 Bacillus thuringiensis      2
565 Balkan      2
566 aggression on the RC      2
567 agresija na RH      2
568 alepski bor (Pinus halepensis)      2
569 AHP      2
570 allometric equations      2
571 Alno-Quercion roboris      2
572 Alnus subcordata      2
573 alpine watershed      2
574 alpski sliv      2
575 antivibracijske rukavice      2
576 anti-vibration gloves      2
577 antler      2
578 "Hrvatske šume"      2
579 "Osmocote Mini"      2
580 "Osmocote Sierrablen"      2
581 Abies%20cilicica STYLE="text-decoration:none">Abies cilicica      2
582 Acer%20campestre STYLE="text-decoration:none">Acer campestre      2
583 Acer%20negundo STYLE="text-decoration:none">Acer negundo      2
584 Acer%20pseudoplatanus STYLE="text-decoration:none">Acer pseudoplatanus      2
585 %20Scorzonero-Chrysopogonetalia STYLE="text-decoration:none"> Scorzonero-Chrysopogonetalia      2
586 Hemerocallis STYLE="text-decoration:none">Hemerocallis      2
587 Histiostoma%20piceae STYLE="text-decoration:none">Histiostoma piceae      2
588 Ips%20sexdentatus STYLE="text-decoration:none">Ips sexdentatus      2
589 Ips%20typographus STYLE="text-decoration:none">Ips typographus      2
590 Crataegus STYLE="text-decoration:none">Crataegus      2
591 Iponemus%20gaebleri STYLE="text-decoration:none">Iponemus gaebleri      2
592 Juniperus%20excelsa STYLE="text-decoration:none">Juniperus excelsa      2
593 Kermes%20vermilio STYLE="text-decoration:none">Kermes vermilio      2
594 Larix%20decidua STYLE="text-decoration:none">Larix decidua      2
595 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      2
596 Castor%20fiber STYLE="text-decoration:none">Castor fiber      2
597 Celtis%20australis STYLE="text-decoration:none">Celtis australis      2
598 Cephalanthero%20longifoliae-Fagetum STYLE="text-decoration:none">Cephalanthero longifoliae-Fagetum      2
599 Cephalcia%20arvensis STYLE="text-decoration:none">Cephalcia arvensis      2
600 Cervus%20elaphus STYLE="text-decoration:none">Cervus elaphus      2
601 Betula%20pendula STYLE="text-decoration:none">Betula pendula      2
602 Bonomoia%20pini STYLE="text-decoration:none">Bonomoia pini      2
603 Eutypella%20parasitica STYLE="text-decoration:none">Eutypella parasitica      2
604 Fagion%20sylvaticae STYLE="text-decoration:none">Fagion sylvaticae      2
605 Fraxinus%20pennsylvanica STYLE="text-decoration:none">Fraxinus pennsylvanica      2
606 abonos      2
607 Aboveground biomass      2
608 STYLE="text-decoration:none">Acanthocinus reticulatus      2
609 adaptability      2
610 adaptabilnost      2
611 adaptirani poljoprivredni traktori      2
612 Accuracy      2
613 aerial photographs      2
614 Abies albaMill.      2
615 A. glutinosa      2
616 A. rubra      2
617 Abieti-Fagetum      2
618 acorn      2
619 Pinus%20sylvestris STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris      2
620 Pityokteines STYLE="text-decoration:none">Pityokteines      2
621 Prunus%20avium%20L. STYLE="text-decoration:none">Prunus avium L.      2
622 Quercus%20petraea%20(Matt.)%20Lieblein. STYLE="text-decoration:none">Quercus petraea (Matt.) Lieblein.      2
623 Sphaeropsis%20sapinea STYLE="text-decoration:none">Sphaeropsis sapinea      2
624 Stereonychus%20fraxini STYLE="text-decoration:none">Stereonychus fraxini      2
625 Ostryo-Carpinion%20orientalis STYLE="text-decoration:none">Ostryo-Carpinion orientalis      2
626 Picea%20abies STYLE="text-decoration:none">Picea abies      2
627 Pinus%20halepensis STYLE="text-decoration:none">Pinus halepensis      2
628 Lynx%20lynx STYLE="text-decoration:none">Lynx lynx      2
629 Viscum%20album STYLE="text-decoration:none">Viscum album      2
630 Ulmus%20glabra%20Huds. STYLE="text-decoration:none">Ulmus glabra Huds.      2
631 Ulmus%20minor STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor      2
632 0 m      2
633 biološko-ekološka valorizacija      2
634 biomass production      2
635 biometrical parameters      2
636 bionomija      2
637 bionomy      2
638 bioindikatori      2
639 biological diversity      2
640 Bioproizvodnost amorfe      2
641 Bjelovarska Bilogora      2
642 black alder      2
643 black walnut      2
644 body weight      2
645 bonitet      2
646 black poplar      2
647 Bosna i Hercegovina      2
648 bijeli grab      2
649 biljka      2
650 Bieger      2
651 bijela imela      2
652 beech felling      2
653 basic stocks of the games      2
654 benediktinski samostan      2
655 ass. Hyperico grisebachii-Piceetum abietis (Bertović 1975) nom. nov. hoc loco      2
656 Beli Manastir      2
657 beta-distribucija      2
658 beta-function      2
659 Castor fiber L.      2
660 Catalpa      2
661 Ceanothus      2
662 Cembräwit®      2
663 changes      2
664 Chimonanthus      2
665 common beech (Fagus sylvatica L.)      2
666 cikličke snimke      2
667 Chrysomelidae      2
668 CIC      2
669 cluster analysis      2
670 CNS 2000      2
671 brojnost      2
672 brown bear      2
673 brucijski bor      2
674 broj lanadi      2
675 Brandt      2
676 Bosnia and Herzegovina      2
677 biološka kontrola      2
678 brijest      2
679 Carpinus L.      2
680 carbon sequestration      2
681 Carex pilosa      2
682 Carici elongatae-Alnetum glutinosae      2
683 Callicarpa      2
684 Cameraria ohridella      2
685 Campsis      2
686 Canadian experts report      2
687 burned area      2
688 Bursaphelenchus spp.      2
689 Fagus sylvatica L.      2
690 exposure      2
691 evergreen oak      2
692 Fallow deer      2
693 favourable conservation status      2
694 Fagus L.      2
695 fenološka motrenja      2
696 fenološka opažanja      2
697 Festuco drymeiae-Abietetum ass. nova      2
698 ekosustav      2
699 embryo      2
700 energy value      2
701 EUFORGEN      2
702 environment      2
703 environment protection      2
704 Euphorbio palustris-Crataegetum nigrae      2
705 euroazijski ris      2
706 evaluation model      2
707 even-aged beech stands      2
708 dužine sortimenata      2
709 drvni ostatak      2
710 Dunav      2
711 Economic development      2
712 Đurđevački pijesci      2
713 EA 300      2
714 drvna industrija      2
715 drvenaste egzote      2
716 Douglas fir      2
717 Drava      2
718 drvni sortimenti      2
719 drying period      2
720 Dryocosmus kuriphilus      2
721 egzote      2
722 eko­nomika šumarstva      2
723 ECOLURE      2
724 ecosystem      2
725 ektomikoriza      2
726 EN 1316-1      2
727 ectomycorrhiza      2
728 Dinaric mountains      2
729 Dinaridi      2
730 Diptera: Cecidomyiidae      2
731 disjunktan      2
732 distribucija      2
733 distribucija prsnih promjera      2
734 digitalna fotogrametrija      2
735 digitalni model terena      2
736 digitalni ortofoto      2
737 digitalni ortofoto (DOF)      2
738 digital photogrammetry      2
739 divlji kesten      2
740 djelotvornost      2
741 diversity      2
742 DNA      2
743 dobna struktura      2
744 dominant height      2
745 dominantna visina      2
746 deposition      2
747 defoliators      2
748 defolijacija      2
749 debljina kore      2
750 decision support systems      2
751 dendrološka vrijednost      2
752 dendroclimatology      2
753 dendroklimatologija      2
754 dendrokronološka analiza      2
755 dendrological value      2
756 degree of damage      2
757 dendroflora      2
758 control      2
759 CORS      2
760 Corylopsis      2
761 Community Plant Variety Office (CPVO)      2
762 concrete and theoretical distribution      2
763 Croatian Forests Co.Ltd.      2
764 Crni bor (Pinus nigra)      2
765 crni jasen      2
766 Crni Lug      2
767 Crni orah      2
768 crnika      2
769 crnogorične i bjelogorične vrste — taksoni      2
770 correlation      2
771 Clerodendrum      2
772 common ash      2
773 Cornus      2
774 Crataegus nigra      2
775 creativity      2
776 Crown condition assessment      2
777 crvenica      2
778 Cultivar      2
779 Cupressus sempervirens      2
780 Curculionidae      2
781 damages      2
782 Danube      2
783 Ćićarija      2
784 Dalmatia      2
785 culture      2
786 Čorkova uvala      2
787 Taxus baccata L.      2
788 Tenthredinidae      2
789 temeljnica      2
790 temperatura      2
791 temperature      2
792 TE Plomin 2      2
793 šumske kulture      2
794 šumski genetski resursi      2
795 šumske protupožarne ceste      2
796 šumska taksa      2
797 šumska zajednica      2
798 šumska zemljišta      2
799 šumski radovi      2
800 Tarsenomidae      2
801 šumski rubovi      2
802 Thurn-Taxis.      2
803 test provenijencija      2
804 testing      2
805 teški metali      2
806 Tijat      2
807 Tilia spp.      2
808 timber extraction      2
809 težina i volumen drva      2
810 težina i volumen lišća      2
811 tercijarna      2
812 tipovi goriva      2
813 Tomicus destruens      2
814 tourism      2
815 Trade Mark      2
816 timber volume      2
817 Timberjack 1070      2
818 time of flowering      2
819 time series      2
820 time study      2
821 tip staništa      2
822 Tischeria ekebladella      2
823 Transport      2
824 trend opadanja gustoće drva      2
825 transformacija      2
826 traktori      2
827 treatment      2
828 trophy assessment      2
829 Tropical rain forests      2
830 Tropske kišne šume      2
831 tržište      2
832 vrijednost šuma      2
833 vremenske serije      2
834 war loses      2
835 weight and foliage volume      2
836 Vojvodina      2
837 volumen krupnoga drva      2
838 virus      2
839 višekori­sničko šumarstvo      2
840 višekriterijsko odlučivanje      2
841 višestruka regresijska analiza      2
842 Wild game      2
843 WinRhizo      2
844 WinSEEDLE      2
845 wood industry      2
846 yellow mistletoe      2
847 VRS      2
848 Zagreb Zoo Garden      2
849 yield      2
850 yield tables      2
851 zajednice hrasta lužnjaka      2
852 zakorjenjivanje      2
853 zametak      2
854 UPGMA      2
855 UPOV      2
856 ugroženost      2
857 Unmixed regular beech forest      2
858 učinkovitost      2
859 Ulmus minor Mill. sensu latissimo      2
860 uređivanje      2
861 uređivanje šuma      2
862 uzgajalište divljači Kunjevci      2
863 Uzorak      2
864 Theysohn®      2
865 Vaclav L. Anderle      2
866 valorisation      2
867 valorizacija      2
868 vegetacijska karta      2
869 vegetacijski kvocijent      2
870 upravljanje rizicima      2
871 Viscum album L. ssp. abietis (Wiesb.) Abrom.      2
872 vegetation quotient      2
873 vegetation structure      2
874 visiting      2
875 simulacija      2
876 simulation      2
877 sintaksonomija      2
878 sintaksonomska analiza      2
879 site index curves      2
880 semivariogram.      2
881 Senjska Draga      2
882 Sezonska procjena žestine požara      2
883 Seasonal Severity Rating      2
884 shelterwood cutting      2
885 sekundarne šumske prometnice      2
886 selection forest      2
887 selective thinning      2
888 selekcija      2
889 sjeverozapadna Hrvatska      2
890 Slavonija      2
891 slatka voda      2
892 small mammals      2
893 small rodents      2
894 sinekološko-vegetacijska istraživanja      2
895 Serbia      2
896 sitkanska smreka      2
897 Sječa      2
898 sječa i izrada      2
899 Sječa šuma      2
900 Robinia L.      2
901 Robinia pseudoacacia L.      2
902 Rock partridge      2
903 rodents      2
904 rent      2
905 renta      2
906 riparian forests      2
907 risk management      2
908 Republika Hrvatska      2
909 resursi      2
910 sadašnje stanje šuma      2
911 sadni materijal      2
912 sadnica      2
913 root collar diameter      2
914 Sarcococca      2
915 rasadnička proizvodnja      2
916 sample plots      2
917 sapling      2
918 Ruscus hypoglossum      2
919 Salix L.      2
920 Scolytinae      2
921 secondary forest roads      2
922 seedling quality      2
923 seedlings      2
924 socio-economic factors      2
925 Sophora      2
926 spinosad      2
927 spolni indeks      2
928 Spačvanski bazen      2
929 srednja visina      2
930 stabilizacija tla      2
931 stanje u prošlosti      2
932 Srbija      2
933 srednji promjer      2
934 spruce      2
935 srneća divljač      2
936 srnjak      2
937 stabilnost sastojine      2
938 struktura vegetacije      2
939 strukturni elementi      2
940 strojna sječa      2
941 Sustainable forest management      2
942 suitability evaluation      2
943 Stolarstvo      2
944 studij vremena      2
945 Sus scrofa      2
946 Sustavi za podršku u odlučivanju      2
947 suzbijanje      2
948 svjetlo      2
949 sweet chestnut      2
950 Šibenik      2
951 syntaxonomy      2
952 šumarska profesija      2
953 proreda      2
954 primjerne plohe      2
955 promjene      2
956 promidžba      2
957 promjer vrata korijena      2
958 promotion      2
959 promjer krošnje      2
960 Prunus L.      2
961 prsni promjer      2
962 Pruno-Fraxinetum      2
963 quality      2
964 Punica      2
965 Q. cerris L.      2
966 Q. frainetto Ten.      2
967 Q. pubescens Willd.      2
968 produkcija biomase      2
969 privatne šume      2
970 produktivnost      2
971 refugijalno      2
972 recovery time      2
973 razvojni stadiji      2
974 regeneration priority      2
975 registar primarne šumske prometne infrastrukture      2
976 reintroduction      2
977 relativna otvorenost      2
978 renewable energy sources      2
979 reliktna      2
980 rasadnici      2
981 rast i prirast      2
982 Quercus L.      2
983 Rab      2
984 RAPD      2
985 RapidEye      2
986 quantitative traits      2
987 radial increment      2
988 prioritet obnove      2
989 prijedlog uređenja      2
990 prirodni resursi      2
991 prirodno sušenje prostornog drva      2
992 Preborno gospodarenje      2
993 preciznost      2
994 povijesna vrijednost      2
995 Populus L.      2
996 Portugal      2
997 potassium      2
998 posjećivanje      2
999 postotak drvnih sortimenata      2
1000 PPP      2
1001 PowerCem      2
1002 pravoužitnici      2
1003 prašuma      2
1004 požar krošnji      2
1005 površinsko otjecanje      2
1006 potrajno gospodarenje      2
1007 povoljan status očuvanja      2
1008 površina      2
1009 Pityokteines spinidens      2
1010 Phytophthora      2
1011 Pistacio lentisci-Juniperetum phoeniceae      2
1012 Pinus nigra subsp. dalmatica      2
1013 Pinus pinea      2
1014 Pinus sylvestris L.      2
1015 planning of regeneration felling      2
1016 Planning system      2
1017 Parkovi prirode      2
1018 planirani prirast      2
1019 plant      2
1020 plant communities      2
1021 Plant Patent Act      2
1022 plantaže      2
1023 podrivanje tla      2
1024 plantations      2
1025 Podunavlje – Podravlje      2
1026 pokazatelj      2
1027 Pohorje      2
1028 pohrana ugljika      2
1029 polifenoli      2
1030 Populus alba L.      2
1031 Populetalia albae      2
1032 Populus      2
1033 Poplava      2
1034 Parectopa robinella      2
1035 Parectopa robiniella      2
1036 otok Mljet      2
1037 ozljede na radu      2
1038 pedunculate oak (Quercus robur L.)      2
1039 PEEN      2
1040 oštećenost      2
1041 Peduncled Oak      2
1042 Peduncled oak (Quercus robur L.)      2
1043 pellets      2
1044 Pelješac      2
1045 PBR (Plant Breeder’s Right)      2
1046 PCA      2
1047 photointerpretation key      2
1048 Pinus halepensis      2
1049 Pinus heldreichii      2
1050 Pinus heldreichii (Christ)      2
1051 peleti      2
1052 pheromone trap      2
1053 perivoj Ma­ksimir      2
1054 Phyllonorycter issiki      2
1055 Phyllonorycter issikii      2
1056 Phyllonorycter robiniella      2
1057 odstrel      2
1058 odstrjel      2
1059 ocjenjivanje prikladnosti      2
1060 Obrenovački Zabran      2
1061 očuvanje prirode      2
1062 obrast      2
1063 onečišćenje zraka      2
1064 opožarena površina      2
1065 organizational culture      2
1066 oplodne sječe      2
1067 organizacija      2
1068 Osmocote Exact Standard      2
1069 Osmocote Exact Standard 5–6M      2
1070 osnova gospodarenja      2
1071 organizacijska kultura      2
1072 osnovni fondovi divljači      2
1073 Ostryo-Abietetum      2
1074 oštećenost šuma      2
1075 osutost krošanja      2
1076 Oštrica      2
1077 otpad      2
1078 P. curvidens      2
1079 P. deltoides      2
1080 P. densiflora Sieb. et Zucc.      2
1081 P. nigra Arnold      2
1082 P. thunbergiana Franco      2
1083 P. vorontzowi      2
1084 P. x euramericana      2
1085 natural regeneration      2
1086 Mura      2
1087 natural resources      2
1088 mtDNA      2
1089 nizina      2
1090 normal model      2
1091 Noctuidae      2
1092 nova nalazišta      2
1093 obnova sastojina      2
1094 Obolodiplosis robiniae      2
1095 obnovljivi izvori energije      2
1096 Obedska Bara      2
1097 obični jasen      2
1098 obični bor      2
1099 oak      2
1100 nizinsko područje      2
1101 nutritional status      2
1102 njega šuma      2
1103 Oak downy      2
1104 model vrednovanja      2
1105 Mosor      2
1106 Monochamus galloprovincialis      2
1107 morfološka varijabilnost      2
1108 morphological variability      2
1109 multiple-use fo­restry      2
1110 Myrto-Quercetum ilicis      2
1111 nadzemna biomasa      2
1112 nadzor      2
1113 Nadzorni odbor      1
1114 naftna kontaminacija      1
1115 nagib      1
1116 nagib terena      1
1117 Na-heksametafosfat      1
1118 Na-hexametaphosphate      1
1119 najbolji srnjaci Hrvatske i svijeta      1
1120 naknada      1
1121 naknada za općekorisne funkcije      1
1122 nalazišta na Papuku unutar parka prirode Papuk      1
1123 nalazište u Zagrebu      1
1124 namnožio      1
1125 nanoindentacija      1
1126 nanoindentation      1
1127 nanotechnology      1
1128 nanotehnologija      1
1129 Na-pirofosfat      1
1130 naplodni sijek      1
1131 Na-pyrophosphate      1
1132 narodna imena životinja.      1
1133 narrow leaved ash (F. angustifolia Vahl)      1
1134 narrowleafed ash      1
1135 nabonos      1
1136 Nacionalni park      1
1137 Nacionalni park “Fruška gora”      1
1138 Nacionalni park Kornati      1
1139 Nacionalni park Plitvička jezera      1
1140 nacionalni parkovi      1
1141 način uzgoja      1
1142 nad zor stanja sastojina.      1
1143 nadmorska visina      1
1144 multivariate analysis      1
1145 multivariate methods      1
1146 multivariatne meto­de      1
1147 multivarijatna analiza      1
1148 muncipality      1
1149 munika      1
1150 munika (Pinus heldreichii Christ)      1
1151 munika u Hercegovini      1
1152 nature resources      1
1153 navigation      1
1154 nearest neighbor analysis      1
1155 necrosis      1
1156 nedostatak vode      1
1157 nedovoljna osposobljenost i opremljenost gasitelja      1
1158 nedrvni proizvodi i usluge šuma      1
1159 nedrvni šumski proizvodi      1
1160 nedrvni šumski proizvodi i usluge      1
1161 negativna selekcija      1
1162 nekroza      1
1163 nelegalne sječe      1
1164 Nemonetarne usluge šuma      1
1165 Nemozoma      1
1166 nenosivo tlo      1
1167 nepotpuni razvoj      1
1168 neprava srž      1
1169 neprava srž bukve      1
1170 nepravilan klijanac      1
1171 nesreće na radu      1
1172 network      1
1173 Networks      1
1174 neutrofilne šume      1
1175 new host      1
1176 new introduction      1
1177 new localities      1
1178 new locality      1
1179 new record      1
1180 news: capacity planning      1
1181 Nezakonita trgovina drvom      1
1182 N-fixation      1
1183 nisko drvo      1
1184 morphology      1
1185 morphometric ash leaf analysis      1
1186 morphometric leaf analysis      1
1187 morphometric traits      1
1188 morphometric variability      1
1189 morphometrics of antlers      1
1190 morphometry      1
1191 morfometrija      1
1192 morfometrija rogovlja      1
1193 morfometrijska analiza lista      1
1194 morfometrijska analiza lista jasena      1
1195 morfometrijska varijabilnost      1
1196 morphological analysis      1
1197 morphological features of seedlings      1
1198 monografija “Divokoza”      1
1199 monograph “Chamois”      1
1200 Monolit      1
1201 monthly severity ratings      1
1202 Montpellier      1
1203 morflogija klijanca      1
1204 morfologija      1
1205 morfologija ploda      1
1206 morfologija sadnica      1
1207 morfologija sjemena      1
1208 morfologija tla      1
1209 morfološka obi lježja      1
1210 morfološka raščlamba      1
1211 morfološka svojstva sadnica      1
1212 motor-manual      1
1213 motorna pila      1
1214 motorne pile      1
1215 motorni čistač      1
1216 Mottled Umber Moth      1
1217 moufflon (Ovis ammon L.)      1
1218 moufflon (Ovis ammon musimon Pal.) axis deer (Axis axis Erx.)      1
1219 modeli procjene volumena      1
1220 modeli rasta      1
1221 modeling      1
1222 monitoring podzemnih i površinskih voda      1
1223 monitoring u šumarstvu.      1
1224 mountain tourisms      1
1225 mountainous areas      1
1226 Mountainous Croatia      1
1227 Mountainous Region of Croatia      1
1228 mountainous relief area      1
1229 Moving average      1
1230 mr. sc.      1
1231 mreža      1
1232 mrtvo drvo      1
1233 muflon (Ovis ammon L.)      1
1234 muflon (Ovis ammon musimon Pal.)      1
1235 mulberry (Morus alba)      1
1236 mulching flail mower      1
1237 multiclonal cultures      1
1238 Multi-criteria decision analysis      1
1239 multi-criteria decision making      1
1240 multi-dimensional scaling      1
1241 multidimenzionalno skaliranje      1
1242 multidisciplinaran pristup      1
1243 multiklonske kulture      1
1244 Multiple criteria decision making      1
1245 multiple regression analyses      1
1246 oak round timber      1
1247 oak seedlings      1
1248 oaks in the Bjelovar County      1
1249 oakwood      1
1250 obalna vegetacija      1
1251 njega šume      1
1252 njegovanje      1
1253 NW Adriatic      1
1254 Noble Hardwoods      1
1255 nursery germination      1
1256 nursery plant production      1
1257 nursery production      1
1258 nutrient status      1
1259 numeričko bonitiranje      1
1260 numerousness natural new growth and stand age.      1
1261 numerousness/abundance      1
1262 nurse plants      1
1263 nurseries      1
1264 Norway spruce (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
1265 nouctuid moths      1
1266 nourishing      1
1267 normalitet      1
1268 normalna raspodjela stabala      1
1269 normalni poprečni profil      1
1270 normalni volumen prije i poslije sječe      1
1271 normals      1
1272 normativ za biološku reprodukciju i regeneraciju      1
1273 norme vremena      1
1274 norme za čvrsta biogoriva      1
1275 normizacija      1
1276 North America      1
1277 northern Croatia      1
1278 northern Velebit      1
1279 Northwestern Croatia      1
1280 oak (Quercus robur L.)      1
1281 obična jela (Abies alba Mill.)      1
1282 obična bukva (Fagus sylvatica L)      1
1283 obična bukva (Fagus sylvatica L.)      1
1284 Obična bukva (Fagus sylvaticaL.)      1
1285 obična bukva.      1
1286 obični bor (Pinus sylvestris L.)      1
1287 Obični bor (Pinus sylvetris L.)      1
1288 obični čempres      1
1289 obični grab      1
1290 obična smreka (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
1291 obična tisa      1
1292 obnovljivi prirodni resurs      1
1293 obnovljivi prirodni resursi      1
1294 obnovljivi resursi      1
1295 obojenost i zimska retencija lišća      1
1296 obrana od poplave      1
1297 obnova vrtova      1
1298 obnovljivi izvori      1
1299 obnova i održavanje      1
1300 object-oriented forest classification      1
1301 objektno – orijentirana klasifikacija šuma      1
1302 oblični broj      1
1303 oblik debla      1
1304 oblik stvarne i normalne distribucije prsnih promjera.      1
1305 oblo drvo      1
1306 novčana vrijednost drvnih sortimenata      1
1307 novčanice      1
1308 novi domaćin      1
1309 novi ekološki trend      1
1310 novi pristup korištenja podataka      1
1311 novo nalazište      1
1312 novosti: plan kapaciteta      1
1313 novounesena vrsta      1
1314 novoutvrđene vrste      1
1315 NPK fertlizer 7:14:21      1
1316 NPK gnojivo 7:14:21      1
1317 number and size of stomata      1
1318 number of adult roe deer does      1
1319 number of fawns      1
1320 Number of flowers and fruits      1
1321 number of kids      1
1322 number of plants      1
1323 number of root tips      1
1324 number of sprouts on the trunk.      1
1325 number of trees      1
1326 noctuids      1
1327 nomenklaturno-sintaksonomska analiza      1
1328 nominalna gustoća      1
1329 Non wood forest products and services      1
1330 non-bearing soil      1
1331 nonlinear dynamical systems      1
1332 Non-Monetary services from forests      1
1333 nonwood forest function.      1
1334 non-wood forest products      1
1335 nonwood forest products and servised      1
1336 norma ISO 11277.      1
1337 norma vremena      1
1338 normal models      1
1339 normal seedling      1
1340 normal structure      1
1341 normal wood volume before felling and after felling per hectare      1
1342 Nizinske šume hrasta lužnjaka      1
1343 nizinski brijest      1
1344 natural spreading      1
1345 natural stockwood drying      1
1346 naturalizam      1
1347 nature      1
1348 nature conservation      1
1349 nature park      1
1350 Nature Parks      1
1351 nature preservation      1
1352 mycocoenosis      1
1353 mycoses      1
1354 nasad gumijevca      1
1355 nasljedne osnove      1
1356 natural rege­neration      1
1357 natural regeneration and management.      1
1358 nitrogen accumulation      1
1359 Našice      1
1360 National park “Fruška gora”      1
1361 National Park Plitvička Jezera      1
1362 national parks nature parks      1
1363 native deciduous plants      1
1364 natprosječni debljinski prirast      1
1365 Natura2000      1
1366 Natural conditions of life      1
1367 natural drying of stockwood      1
1368 natural enemies      1
1369 natural foci      1
1370 natural heritage      1
1371 natural newgrowth      1
1372 natural reforestation      1
1373 natural reforestation (reestablishment)      1
1374 p.o. Zagreb      1
1375 padaline      1
1376 panjača      1
1377 panjača planike      1
1378 panjače      1
1379 Papuk Natural Reserve      1
1380 parametar regresije (b)      1
1381 parameter of regression (b)      1
1382 parametri kalibracijske jednadžbe      1
1383 Parasiten      1
1384 Parasitenkomplex      1
1385 parasitoid      1
1386 parazitoid      1
1387 parazitski kompleks      1
1388 otpornost      1
1389 otvaranje šuma      1
1390 otvoreni prostor      1
1391 otvoreni sustav      1
1392 otvoreno lovište      1
1393 otvorenost      1
1394 otvorenost šumskim cestama.      1
1395 outbreak      1
1396 ovaries      1
1397 overwintering      1
1398 Ovis ammon musimon      1
1399 ovlasti      1
1400 ownership and property conditions      1
1401 ownership restitution      1
1402 oxidative stress      1
1403 oxygen market      1
1404 ozljede      1
1405 Oteti zaboravu značajnija zbivanja iz naše bogate prošlosti      1
1406 otoci      1
1407 otok Čiovo      1
1408 otok Krk      1
1409 osutost stabala      1
1410 osvjetljavanje      1
1411 Osvrti na izložbu      1
1412 oštećenja      1
1413 oštećenja stabala      1
1414 oštećenje      1
1415 oštećenje iglica      1
1416 oštećenje stabala      1
1417 oštećivanje ponika i pomlatka.      1
1418 oštećivanje sastojine      1
1419 oštećivanje stabala i tla      1
1420 oštećivanje šuma      1
1421 ostvarena proizvodnja      1
1422 ostvareni prirast      1
1423 osutost      1
1424 osutost iglica      1
1425 osobna računala      1
1426 organizacijski ustroj zaštite      1
1427 organization      1
1428 Osnovna državna karta (ODK)      1
1429 osnovne plohe      1
1430 osnovne vegetacijske jedinice      1
1431 osnovni fond      1
1432 organizacija gašenja      1
1433 oplošje korijena      1
1434 oporavak      1
1435 organizational protection system      1
1436 or­ganska tvar tla      1
1437 organski ugljik OC      1
1438 Oriental Hornbeam      1
1439 original project method      1
1440 originalna metoda projektiranja      1
1441 ornamental plants trade      1
1442 ornithology      1
1443 ornitologija      1
1444 orografijski pojasi      1
1445 osa listarica      1
1446 Osijek      1
1447 oppenes of forest roads.      1
1448 oprema za pticu grabljivicu      1
1449 oprema za sokolara      1
1450 oprema za trening ptice grabljivice.      1
1451 opseg šumskouzgojnih radova      1
1452 opterećenost olovom      1
1453 opterećenje šumskih ekosustava      1
1454 optimalna mreža šumskih prometnica      1
1455 optimalna otvorenost      1
1456 optimum opennes      1
1457 organic carbon OC      1
1458 one-year-old seedlings      1
1459 opasni otpad      1
1460 obrazovanje kadrova      1
1461 oplodna sječa u grupama      1
1462 oplodna sječe      1
1463 općekorisna funkcija šume      1
1464 općekorisne funkcije šuma      1
1465 open strips      1
1466 opening up of forests      1
1467 openings      1
1468 operativno vrijeme      1
1469 ophodnjica      1
1470 oplemenjivanje      1
1471 oplemenjivanje samooplodnjom      1
1472 očuvanje staništa      1
1473 odabir scenarija gospodarenja      1
1474 odabrane zemnoalkalijske i alkalijske kovine      1
1475 odlagališni plin      1
1476 odlagalište      1
1477 odlaganje      1
1478 odnos visine i promjera      1
1479 određivanje horizontalne udaljenosti      1
1480 određivanje visine stabla      1
1481 održavanje šumskih cesta      1
1482 održivi razvitak      1
1483 obujam stabala      1
1484 obvezatni i dobrovoljni rad lovaca      1
1485 occupational injuries      1
1486 occurrence      1
1487 ocjena općekorisnih funkcija šuma i vrednovanje šuma.      1
1488 ocjena primjenjivosti      1
1489 ocjena stanja      1
1490 ocjena trofeja      1
1491 očuvanje genofonda      1
1492 očuvanje nizinskih šuma dogovorenim prostornim planiranjem      1
1493 očuvanje okoliša      1
1494 odsumporavanje      1
1495 odumiranje      1
1496 odziv      1
1497 ograda      1
1498 ogrijevno drvo.      1
1499 okoliš      1
1500 ökologische Faktoren      1
1501 oksidacijski stres      1
1502 old towns and settlements      1
1503 old-field succession      1
1504 oleoptera      1
1505 olive grove      1
1506 Omiš      1
1507 omjer smjese      1
1508 onečišćenje      1
1509 onečišćenje voda      1
1510 Phyllonorycter sp.      1
1511 Phyllonorycter spp.      1
1512 physical and mechanical properties of abonos      1
1513 physical and mechanical properties of recent oak      1
1514 physical strain      1
1515 physics      1
1516 physiological parameters      1
1517 phytocenosis      1
1518 phytocoeno­logical community      1
1519 phytocoenological record      1
1520 phytocoenological units      1
1521 phytocoenology      1
1522 phytocoenology (phytosociology)      1
1523 phytomass      1
1524 permanent experiments      1
1525 perpetrator      1
1526 Persian walnut      1
1527 pest      1
1528 pesticid      1
1529 pesticide      1
1530 pests      1
1531 Peter‘s mountain      1
1532 Petrova gora      1
1533 pH – solution      1
1534 pH oborina      1
1535 pH precipitation      1
1536 Ph u pirofosfatu      1
1537 Ph u vodi      1
1538 Ph. D.      1
1539 phaeropsis sapinea      1
1540 Phase I and II      1
1541 Phase II      1
1542 Phase III      1
1543 phenological variability of flowering      1
1544 pheromone traps      1
1545 pheromone-baited trap      1
1546 peletizacija sjemena      1
1547 phenophases      1
1548 phenotypic plasticity.      1
1549 phenotypic stability      1
1550 pheromone baited traps      1
1551 pheromone dispenser      1
1552 phytosanitary inspection      1
1553 phytosanitary measures      1
1554 phytosanitary system      1
1555 phytosociology      1
1556 Picea abies      1
1557 Picea abies (L.) Karst.      1
1558 Picea omorica (PANC.) PURK.      1
1559 Picea omorica (PANČ.) PURK      1
1560 Picea omorika      1
1561 Picea sitchensis (Bong.) Carr.      1
1562 piezometar      1
1563 piezometer      1
1564 Pinus kalpensis      1
1565 pH-otopina      1
1566 photosynthesis      1
1567 photosynthesis intensity      1
1568 photosynthetic pigments      1
1569 pilanska prerada drva      1
1570 pi­lanska proizvodnja      1
1571 pilanska sirovina      1
1572 pilanska tehnologija      1
1573 pilanski proizvodi      1
1574 Pilot Project      1
1575 Piljena građa četinjača i listača      1
1576 pine resin production      1
1577 Pinienprozessionspinner      1
1578 Pinija      1
1579 pinija (Pinus pinea)      1
1580 Pinus brutia      1
1581 pedicle      1
1582 pedigree      1
1583 pedofiziografske značajke      1
1584 pedogeneza      1
1585 pedogenezis      1
1586 pedological analyses      1
1587 pedologija      1
1588 pedology      1
1589 pedološke analize      1
1590 pedophysiographic features      1
1591 pedosfera      1
1592 pedosphere      1
1593 pedotransfer function PTF      1
1594 pedotransfer funkcija PTF      1
1595 penjačice      1
1596 People      1
1597 percent share      1
1598 percent share of wood along thickness classes      1
1599 percentage increments of values      1
1600 Percentage of forest cover      1
1601 percentage of moderately to severely damaged trees      1
1602 percentage of the nibbled part of the shoot      1
1603 percentage of wood assortments      1
1604 period      1
1605 perioda      1
1606 periodicitet plodonošenja      1
1607 periodički prijelaz volumena      1
1608 oštećenost krošanja      1
1609 oštećenost stabala      1
1610 pejsažist      1
1611 pejsažno oblikovanje      1
1612 pedunculate oak (Quercus robur)      1
1613 ozljede na stablima      1
1614 ozljede sjekača      1
1615 označavanje      1
1616 otok Plavnik      1
1617 otok Vrgada i vrgadski otočići      1
1618 otopina tla      1
1619 parent fund      1
1620 park      1
1621 park forest      1
1622 Park oko Dvorca princa Eugena Franje od Savoye i Piemonta u Bilju      1
1623 park oko Šumarskog i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu      1
1624 park prirode      1
1625 park prirode Telašćica      1
1626 Park prirode Učka      1
1627 park šuma      1
1628 park Tašmajdan      1
1629 park-forest Komrčar      1
1630 parkovi      1
1631 park-šuma      1
1632 park-šuma »Komrčar«      1
1633 Park-šume Grada Zagreba      1
1634 Participatory management      1
1635 particle size distribution      1
1636 pasivna zaštita      1
1637 pasji trn      1
1638 passive conservation      1
1639 past condition      1
1640 pasture      1
1641 paša      1
1642 Pašarenje      1
1643 pathways      1
1644 patologija      1
1645 Paulownia Siebold et Zucc.      1
1646 payment for forest ecosystem services      1
1647 poplavna šuma      1
1648 poplavne zone      1
1649 poprečni i uzdužni polumjer prohodnosti      1
1650 poplars      1
1651 populacija.      1
1652 populacijsko usko grlo      1
1653 poplar clone      1
1654 poplar clone I-214      1
1655 popis biljaka      1
1656 popis stranih vrsta      1
1657 pomotechnical treatments.      1
1658 pomotehnički zahvati.      1
1659 ponašanje požara      1
1660 Populus alba      1
1661 population bottleneck      1
1662 population density      1
1663 population size      1
1664 population.      1
1665 populations      1
1666 Populationsdichte      1
1667 Populus alba L. i mikropropagacija      1
1668 porodice      1
1669 positional accuracy      1
1670 positioning accuracy      1
1671 posječena drvna masa      1
1672 politički instrumenti      1
1673 pollination      1
1674 pollution      1
1675 položaj centromere      1
1676 položajna točnost      1
1677 Polufinalna i finalna prerada drveta      1
1678 Polufinalni drvni proizvodi      1
1679 polyphagous parasitoids      1
1680 polyphenolic compounds      1
1681 polyphenols      1
1682 poljoprivredna tla      1
1683 poljoprivredne površine      1
1684 poljoprivredno-šumarsko ­gospodarenje      1
1685 Poljski brijest      1
1686 poisoning      1
1687 pomladak mladik      1
1688 pomladna jezgra      1
1689 poljski jasen (Eraxinus angustifolia VahlX hrast lužnjak (Quercus robur L.)      1
1690 poljski jasen—suši tip      1
1691 poljski pokus      1
1692 pomaganje      1
1693 pokazatelji oštećenosti      1
1694 pokazatelji proizvodnosti      1
1695 pokretna drobilica kamena      1
1696 pokus provenijencija obične bukve      1
1697 pokusna ploha Br gola površina      1
1698 pokusno polje      1
1699 policy instruments      1
1700 polifagni parazitoidi      1
1701 podzemne vode      1
1702 plantaža      1
1703 područje provenijencije      1
1704 plantažni uzgoj      1
1705 planting      1
1706 plants      1
1707 plastična folija      1
1708 plastični lijevak      1
1709 plemenite listače      1
1710 Plitvice Lakes      1
1711 Plitvička jezera      1
1712 plod      1
1713 plodnost      1
1714 plodnost tla      1
1715 plodovi      1
1716 plovidba      1
1717 plumate leaves      1
1718 plus stabla      1
1719 poaching      1
1720 početak listanja      1
1721 počinitelj      1
1722 podjela općekorisnih funkcija šuma      1
1723 plant potential      1
1724 plant species      1
1725 plantation      1
1726 plantation growth      1
1727 plant community      1
1728 plant density      1
1729 plant geographical division      1
1730 plant heights      1
1731 plant list      1
1732 plant breeding      1
1733 planovi      1
1734 planovi upravljanja      1
1735 planski sustav      1
1736 pinj      1
1737 pioneer species      1
1738 pioneer species.      1
1739 pioneer tree species      1
1740 pioneering species      1
1741 Pinus pinea L.      1
1742 Pinus pineaL.      1
1743 pitka voda      1
1744 phytoplasmas      1
1745 pionirske vrste drveća      1
1746 piravost      1
1747 pisana dokumentacija      1
1748 place of birth      1
1749 Plains      1
1750 Plan šumskog upravljanja      1
1751 plan upravljanja risom      1
1752 plan uzgajanja šuma      1
1753 planina Tušnica      1
1754 planinski turizam      1
1755 planirana proizvodnja      1
1756 planiranje etata glavnog prihoda      1
1757 planiranje gospodarenja      1
1758 planiranje mreže šumskih cesta      1
1759 planiranje obnove sastojina      1
1760 planiranje šumskih prometnica      1
1761 planned production      1
1762 planned recruitment      1
1763 planned recruitment rate      1
1764 planning      1
1765 planning of forest roads      1
1766 površina ha      1
1767 površina krošanja      1
1768 površina projekcije krošnje      1
1769 površina s vegetacijskim pokrivačem      1
1770 površinska obrada drva      1
1771 površinska voda      1
1772 površinski kopovi      1
1773 povratnim križanjem i transgresijom      1
1774 potrajno gospodarenje šumom      1
1775 powdery mildew (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.)      1
1776 power plant      1
1777 prava tršlja      1
1778 pravila udruge      1
1779 pravilan klijanac      1
1780 pravilnik      1
1781 Požarište      1
1782 Požega mountains      1
1783 Požega valley      1
1784 Požeška kotlina i Požeško gorje      1
1785 PP Papuk      1
1786 prag rentabilnosti ili točka pokrića.      1
1787 prebornašuma      1
1788 preborne sastojine bukve i jele      1
1789 preborne sastojine jele      1
1790 preborne šume      1
1791 postotak odgriženog dijela izbojka      1
1792 postotak prirasta      1
1793 postotak prirasta vrijednosti      1
1794 Postotak šumovitosti      1
1795 postotni udjel drvnih sortimenata      1
1796 postotni udjeli krupnog drva po debljinskim klasama      1
1797 posušena stabla      1
1798 poštanske marke      1
1799 posjed      1
1800 posjetitelji      1
1801 poslijediplomski studij      1
1802 poslovanje      1
1803 Poslovna analiza      1
1804 poslovni odnosi      1
1805 posljedice agresije na RH      1
1806 posolica      1
1807 postage stamps      1
1808 postgraduate study      1
1809 post-introductory expansion      1
1810 postojanost drva      1
1811 potencijal oporavka      1
1812 potencijalna staništa      1
1813 potkornjaci      1
1814 potrajna proizvodnja sirovina i općekorisnih usluga šuma      1
1815 pošumljavanje i zaštita      1
1816 pošumljavanje krša      1
1817 povijesni prikaz      1
1818 povijesni razvoj      1
1819 povijest gradacija      1
1820 povijest HŠD-a      1
1821 povijest požara      1
1822 povijest šumarstva      1
1823 potrajnost gospodarenja      1
1824 potrajnost prihoda      1
1825 potrošnja goriva      1
1826 preciznost procjene      1
1827 preciznost.      1
1828 predacija      1
1829 predation      1
1830 predatori      1
1831 predators      1
1832 predmet istraživanja      1
1833 prednji      1
1834 preferability      1
1835 preferabilnost      1
1836 pre­brojavanje      1
1837 pre-chilling      1
1838 precipitated water      1
1839 price list      1
1840 price of stem wood      1
1841 pridobivanje drva      1
1842 prigušena i prisilna gibanja      1
1843 prijedlog obnove istočnoga dijela      1
1844 prekogranično      1
1845 prenositelj      1
1846 prerada drveta      1
1847 present conditions of forests      1
1848 present situation and possibilities of cultivation.      1
1849 pretkazivanje vladanja šumskog požara (FBP)      1
1850 pretraživanje Interneta      1
1851 preuzimanje      1
1852 prevencija šumskih požara      1
1853 preventiva      1
1854 preventive measures      1
1855 preventive protection measures      1
1856 preventivne metode zaštite      1
1857 preventivne mjere      1
1858 prevođenje      1
1859 prezimljavanje      1
1860 preživač      1
1861 prirodno širenje      1
1862 prirodnogeografske karakteristike      1
1863 prirodnost ("hemeroby ")      1
1864 private entrepreneurship      1
1865 private forest owner expectations      1
1866 prirodni uvjeti življenja      1
1867 prirodni zeoliti      1
1868 prirodno obnavljanje      1
1869 prirodno pomlađivanje      1
1870 prirodno pomlađivanje i gospodarenje.      1
1871 prirodno pomlađivanje.      1
1872 prirodna ognjišta      1
1873 prirodna šuma      1
1874 prirodni neprijatelji      1
1875 prirodni pomladak      1
1876 prirodni poremećaji      1
1877 prirast i kakvoća.      1
1878 Prirast i sječa      1
1879 prirast temeljnice      1
1880 prirašćivanje kvalitete      1
1881 priroda      1
1882 prirodna baština      1
1883 prijenosna vitla      1
1884 prilagodba      1
1885 Primarna otvorenost      1
1886 primarna prerada drva      1
1887 Primary Forest Traffic Infrastructure Registry      1
1888 Primary wood conversion      1
1889 prime cost      1
1890 primjena rezolucija H1 i H2      1
1891 pripravnost      1
1892 priprema tla      1
1893 prirasno prihodne tablice      1
1894 prirasno-prihodne tablice      1
1895 primorsko područje Hrvatske      1
1896 principal component analysis      1
1897 priobalno stanovništvo      1
1898 priobalje      1
1899 radijalni prirast      1
1900 radijalni prirasti      1
1901 radionuklidi      1
1902 radna okolina      1
1903 radne tehnike      1
1904 rainfall      1
1905 rak ariša      1
1906 rak kestenove kore      1
1907 rak kore javora      1
1908 ramet variation      1
1909 rameta      1
1910 ramp (break-over) angle      1
1911 rana i kasna ekotipska forma      1
1912 range      1
1913 rannis defoliaria      1
1914 quantity and value yield      1
1915 quarantine pest      1
1916 Querco-Fagetea      1
1917 Querco-Fage­tea      1
1918 Quercus      1
1919 Quercus coccifera      1
1920 Quercus ilex L.      1
1921 Quercus spp.      1
1922 Quercus virgiliana      1
1923 Quercusspp.      1
1924 querry Očura II      1
1925 questionnaire      1
1926 quick sand      1
1927 quick sands      1
1928 rare species population’s conservation      1
1929 rarity in Požega mountains      1
1930 raseljavanje domicilnog stanovništva      1
1931 rasplodni fond srna      1
1932 raspon      1
1933 raspon promjera      1
1934 računalne simulacije      1
1935 računalni informacijski sustav      1
1936 računalni model CirCon      1
1937 Quercus pubescens      1
1938 rast promjera srednjeg stabla      1
1939 rast prsnog promjera stabla i promjera krošnje      1
1940 rasti vitalnost      1
1941 rašeljka      1
1942 rasadničarstvo      1
1943 rasprostranjenost šuma      1
1944 razdioba (rajonizacija) šuma Republike Hrvatske      1
1945 razdoblje sušenja      1
1946 razdoblje sušenja.      1
1947 razina meha- niziranosti      1
1948 različiti tipovi sadnica      1
1949 razmaci sadnje      1
1950 razmjena tvari i energije      1
1951 razmjenski razvitak      1
1952 raznodobne šume      1
1953 raznolikost      1
1954 reliktni indikatori      1
1955 relizirani etat      1
1956 reljef - karte i tumači      1
1957 reljefna uvjetovanost      1
1958 renewable resources      1
1959 renewables      1
1960 remote sensing technologies      1
1961 relict      1
1962 relict indicators      1
1963 reintroduction of chamois      1
1964 rekultivacija      1
1965 rekultiviranje      1
1966 relative openness      1
1967 register of primary forest traffic infrastructure      1
1968 regresijska analiza      1
1969 regular forest association      1
1970 regular forests      1
1971 regularne šume      1
1972 regulatori razvoja kukaca      1
1973 Regulatory and Institutional Framework; Financial Institutions      1
1974 rehabilitacija.      1
1975 rehabilitation.      1
1976 Rehbock      1
1977 reindtrodukcija      1
1978 reintrodukcija dabra      1
1979 reintrodukcija divokoze      1
1980 Reintroduktion      1
1981 rekonstrukcija šumske ceste      1
1982 recreation.      1
1983 recultivation      1
1984 regeneration gap      1
1985 real recruitment rate      1
1986 realised etat      1
1987 realised production      1
1988 recentno drvo      1
1989 reception of wood      1
1990 reconstruction of forest roads      1
1991 record      1
1992 razvoj fitocenoza      1
1993 razvoj i prirast sastojina      1
1994 razvoj i prirast stabala      1
1995 razvoj istraživanja      1
1996 razvoj sastojine      1
1997 razvoj šumarstva      1
1998 Razvojne faze šumskog drveća i zeljastog bilja      1
1999 recovery.      1
2000 rast i dimenzije klijanaca (sadnica)      1
2001 red deer hummel      1
2002 red heart formation      1
2003 red oak      1
2004 ree damages      1
2005 reference sample      1
2006 referentni uzorak      1
2007 refugium      1
2008 regeneracija      1
2009 regeneracija tla      1
2010 reforestation and protection      1
2011 reform of higher educational system      1
2012 reforma visokoobrazovnoga sustava      1
2013 produktivnost srna      1
2014 produljenje požarne sezone      1
2015 profesor šumarstva      1
2016 profil gospodarstvene grane      1
2017 prognose      1
2018 prognosis of dispersal      1
2019 prognoza      1
2020 prognoza širenja      1
2021 prognoze      1
2022 Program aktivnosti      1
2023 program sanacije      1
2024 programatski i operativni zadaci      1
2025 Programme of activities      1
2026 progresija      1
2027 progresivna sukcesija      1
2028 progression      1
2029 progressive sucession      1
2030 proicirana sasto­jina      1
2031 proizvodne funkcije      1
2032 proizvodne linije      1
2033 proizvodni potencijal sastojine      1
2034 proizvodnja biomase      1
2035 proizvodnja drvnih ploča      1
2036 proizvodnja energije      1
2037 proizvodnja i potrošnja šumskih i drvnih proizvoda      1
2038 proizvodnja iverja      1
2039 Proizvodnja izvoz i uvoz piljene građe      1
2040 proizvodnja namještaja      1
2041 proizvodnja piljene građe      1
2042 proizvodnja pluta      1
2043 proizvodnja trgovačkih dobara      1
2044 projection of stand development      1
2045 projekcija razvoja sastojina      1
2046 projektiranje      1
2047 prokopavanje      1
2048 proliferation      1
2049 proljeće i ljeto 2000.      1
2050 prometna vrijednost      1
2051 privatni šumoposjed      1
2052 precision      1
2053 private owned forests      1
2054 privatizacija šuma      1
2055 privatna šuma      1
2056 produkcijski i aku­mu lirani tečajni volumni prirast      1
2057 Production and consumption of forest and wood products      1
2058 Production exports and imports of lumber      1
2059 production functions demand functions      1
2060 production lines      1
2061 Production of marketable goods      1
2062 Privlačenje i transport drveta      1
2063 privlačenje.      1
2064 privredne promjene      1
2065 privremena formula za ocjenjivanje rogova srnjaka      1
2066 problemi u procesu promjena      1
2067 process automation      1
2068 procjedne vode      1
2069 procjena      1
2070 procjena biomase      1
2071 procjena opterećenosti poljoprivrednih tala      1
2072 Procjena oštećenosti krošanja      1
2073 Procjena oštećenosti šuma      1
2074 procjena potencijala biomase      1
2075 procjena sastojinskih elemenata      1
2076 procjena udaljenosti      1
2077 procjena vrijednosti šuma      1
2078 procjenjena vrijednost šuma      1
2079 producibility      1
2080 putevi unošenja      1
2081 quality class structure      1
2082 quality criteria      1
2083 quality of trees      1
2084 quality of young Pedunculate Oak growth.      1
2085 Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.      1
2086 ptice      1
2087 ptice grabljivice      1
2088 ptice kao indikator      1
2089 Pubescens oak      1
2090 pubescent oak      1
2091 public awareness      1
2092 public forest institutes      1
2093 public institutes      1
2094 public opinion      1
2095 Public subsidisation of forestry      1
2096 puhovi      1
2097 Pulp and paper industries      1
2098 provisional volume tarff      1
2099 provodno tkivo      1
2100 prozirnost krošnje      1
2101 promjer krošnje izbojka.      1
2102 prophylaxis      1
2103 proportion between height and diameter (h/d)      1
2104 provenances      1
2105 protected natural areas      1
2106 protected natural values      1
2107 promotion of forest management and biodiversity      1
2108 propadanje brijesta      1
2109 propadanje drva      1
2110 Propadanje hrastovih biljaka      1
2111 propadanje i širenje obične jele      1
2112 propadanje stabala      1
2113 propadanje staništa      1
2114 promidžba potrajnog gospodarenja i biološke raznolikosti      1
2115 promjena flornoga sastava.      1
2116 promjena šumskih staništa      1
2117 promjena vodnih odnosa      1
2118 promjer izbojka      1
2119 proreda sastojina tvrdih listača      1
2120 prorede      1
2121 prorijede      1
2122 prosječna godišnja količina radova sanacije      1
2123 prosjeke      1
2124 prosjeke na trasama elektroenergetskih objekata      1
2125 prostorna povezanost      1
2126 prostorna valorizacija      1
2127 prostorni plan      1
2128 prostorni raspored klopki      1
2129 prostorno širenje      1
2130 protected area      1
2131 protection . .      1
2132 protection at work      1
2133 protection of nature      1
2134 protupožarna linija      1
2135 protupožarne prosjeke      1
2136 protupožarne prosjeke s elementima puta      1
2137 provenance      1
2138 provenance region      1
2139 provenance test      1
2140 Šumarska škola Karlovac      1
2141 šumarske discipline.      1
2142 šumarske informacije      1
2143 Šumarski fakultet      1
2144 Šumarski list      1
2145 Šumarski muzej Krasno      1
2146 šumarsko poduzeće      1
2147 Šume crnike (Quercus ilex L.)      1
2148 šume Kalnika      1
2149 šume posebne namjene      1
2150 šumoposjednici      1
2151 šumovitost      1
2152 šumarska povijest      1
2153 Šumarstvo i šumarska politika      1
2154 šumarstvo.      1
2155 system-dynamic approach      1
2156 štitasta uš crnike      1
2157 štitaste uši      1
2158 štete na divljači      1
2159 štete od divljači      1
2160 štetne sovice      1
2161 štetni insekti      1
2162 štetnici i bolesti drveća      1
2163 štetnik      1
2164 šuma alepskog bora      1
2165 šuma Haljevo      1
2166 šuma Macelj      1
2167 šuma visokog uzgojnog oblika      1
2168 šuma Žutica      1
2169 šuma. poljoprivreda      1
2170 šumarija      1
2171 šumarska edukacija      1
2172 širenje nakon unašanja      1
2173 širina goda      1
2174 širokolisna zelenika (Phillyrea latifolia L.)      1
2175 šiške      1
2176 školovane biljke      1
2177 školovanje      1
2178 šmrika      1
2179 Španjolska      1
2180 šteta      1
2181 sweetgum stand      1
2182 SWOT analiza      1
2183 syntaxonomic      1
2184 Svjetski uvoz i izvoz drvnih proizvoda      1
2185 svojstva profila tla      1
2186 Swedish method      1
2187 suzbijanje potkornjaka      1
2188 suzbijanje požara      1
2189 sveza Aremonio-Fagion      1
2190 svijest javnosti      1
2191 svila kao kulturološki fenomen      1
2192 svilana      1
2193 svilarenje      1
2194 svjetle pruge      1
2195 sustavsko-dinamički pristup      1
2196 suša      1
2197 sušci      1
2198 sustainability      1
2199 sušenje hrasta lužnjaka      1
2200 sušenje šuma      1
2201 Studija primarnog otvaranja šuma      1
2202 study of forest roads maintenance      1
2203 Study of Primary Forest Opening      1
2204 stupanj oštećenosti      1
2205 stupanj oštećenja      1
2206 subasocijacija      1
2207 subassotiation      1
2208 subfosilno drvo      1
2209 subject of research      1
2210 submontanski i montanski pojas u Hrvatskoj      1
2211 subpopulacije      1
2212 Subsistent production of raw materials and forest influence services      1
2213 substrates      1
2214 success      1
2215 succession      1
2216 successional pathways on abandoned land      1
2217 sud      1
2218 sudjelovanje u upravljanju      1
2219 suha tvar      1
2220 suistainability of revenue      1
2221 stone pine seed      1
2222 storage conditions      1
2223 Strahinjščica      1
2224 strain force      1
2225 strana vrsta      1
2226 strange attractor      1
2227 strategies in Hungarian forestry      1
2228 strategija      1
2229 strategija eksploatacije šuma      1
2230 strategija razvoja šumarstva      1
2231 strateški cilj mađarskog šumarstva      1
2232 stratifikacija      1
2233 strawberry tree coppice      1
2234 stream invertebrates      1
2235 stres      1
2236 stress      1
2237 strict forest reserve      1
2238 strogi šumski rezervat      1
2239 strojevi      1
2240 sukcesija      1
2241 sukcesija niska proreda      1
2242 sukcesija šumske vegetacije      1
2243 survival rate      1
2244 struktura krošanja      1
2245 sustainable forests management      1
2246 sustainable management.      1
2247 sustav gospodarenja otpadom      1
2248 sustav odvodnje      1
2249 Sustav planiranja      1
2250 sustavi modeliranja požara      1
2251 Sustavi za ocjenu opasnosti od šumskih požara      1
2252 strojna sječa i izradba      1
2253 structural elements      1
2254 stanište medvjeda      1
2255 studenti      1
2256 students      1
2257 studij rada      1
2258 studij rada i vremena      1
2259 sunčeva energija      1
2260 superfosfat      1
2261 superphosphate      1
2262 suppressed and forced motions      1
2263 suppression      1
2264 supstitucija      1
2265 supstrati      1
2266 suradnja i povezivanje šumoposjednika      1
2267 surface digging      1
2268 surface runoff      1
2269 survey      1
2270 surveying      1
2271 stablaste vrbe      1
2272 stabljika      1
2273 staklenički plinovi      1
2274 stand      1
2275 stand age      1
2276 stand damaging      1
2277 stand extraction      1
2278 stand height curve      1
2279 stand parameters assessment      1
2280 stand production potential      1
2281 stand regeneration      1
2282 stabilisation with cement      1
2283 stability      1
2284 stability of stand      1
2285 stabilizacija cementom      1
2286 stabilizacija šumskog tla      1
2287 spruce bark beetle      1
2288 spruce cultures      1
2289 square whirl.      1
2290 Srednji prsni promjer      1
2291 srednji vijek      1
2292 srednjo- i dugoročno planiranje      1
2293 Sredozemlje      1
2294 Sredozemni krš      1
2295 sredstva rada      1
2296 srna      1
2297 srna obična      1
2298 srčika      1
2299 Središnja Europa      1
2300 središnji i stražnji kut prohodnosti      1
2301 srednja geometrijska daljina pristupa površini      1
2302 srednja geometrijska udaljenost privlačenja      1
2303 srednja stvarna daljina pristupa površini.      1
2304 srednja stvarna udaljenost privlačenja      1
2305 srednja udaljenost privlačenja      1
2306 srednja udaljenost privlačenja drva      1
2307 stanje voda      1
2308 stara sastojina      1
2309 stare sastojine      1
2310 stari gradovi i naselja      1
2311 starost sa­stojine      1
2312 State of German forestry      1
2313 state of nutrition      1
2314 state support to forestry      1
2315 static state of tree      1
2316 statičko stanje stabala      1
2317 statistical models      1
2318 statistički modeli      1
2319 Steering Committee      1
2320 stem      1
2321 stem exclusion phase      1
2322 stereo measurement      1
2323 stereofotogrametrija      1
2324 Steyr tractors      1
2325 stil rukovođenja      1
2326 stohastika      1
2327 stabilna sastojina      1
2328 stabilnost      1
2329 srednja vrijednost tjelesnih težina rasplodnih mužjaka i ženki      1
2330 srednjedobna sastojina      1
2331 stanje njemačkog šumarstva      1
2332 stanje prehrane      1
2333 stanje šuma.      1
2334 stand structure elements      1
2335 standard for the biological reproduction and regeneration      1
2336 standardisation      1
2337 standardisation of time      1
2338 standardizacija      1
2339 standardization      1
2340 stands exclusion      1
2341 Spačvanski šumski bazen      1
2342 Spain      1
2343 spaljena površina      1
2344 spaljivanje biomase      1
2345 span      1
2346 Spanish broom      1
2347 spatial association      1
2348 spatial spread      1
2349 spatial trap design      1
2350 species composition      1
2351 species richness      1
2352 spectrophotometry      1
2353 spektralni odraz      1
2354 spektrofotometrija      1
2355 spermatophytes      1
2356 spontana dinamika      1
2357 spontaneous dynamics      1
2358 spore gljiva      1
2359 sposobnost i stabilnost tehnološkog procesa      1
2360 spread      1
2361 sprout diameter      1
2362 smolarenje      1
2363 smrdljika      1
2364 Spačva basin      1
2365 Spačva forest      1
2366 spiroplasmas      1
2367 spiroplazme      1
2368 Spitzentrophäen      1
2369 spojevi dušika      1
2370 spol fetusa      1
2371 spolni dimorfizam      1
2372 sortiment length      1
2373 sortimentna i vrijednosna struktura sječivog etata      1
2374 sortimentna metoda pridobivanja drva      1
2375 sociogeografske karakteristike      1
2376 socio-geographic group      1
2377 socio-gospodarski aspekti      1
2378 sociological analysis      1
2379 sociološka analiza      1
2380 South Africa      1
2381 South-East Europe      1
2382 Southern Celtics      1
2383 Southern/Central Europe      1
2384 sovice      1
2385 sowing and planting sessile oaks      1
2386 sowing method      1
2387 sp.      1
2388 space valorization      1
2389 spacing      1
2390 Spacva      1
2391 soil disturbance      1
2392 soil erosion      1
2393 soil fertility      1
2394 soil loss      1
2395 Soil Monolith      1
2396 soil morphology      1
2397 soil organic matter      1
2398 soil preparation      1
2399 soil profile properties      1
2400 soil regeneration      1
2401 soil respiration      1
2402 soil stabilisation      1
2403 soil temperature      1
2404 soil texture      1
2405 soil type      1
2406 sokolarska oprema      1
2407 sokolarske tehnike      1
2408 solar energy      1
2409 songbird communities      1
2410 seedlings morphology      1
2411 segment ­na regresija      1
2412 segmented regression      1
2413 sekcije Aigeiros i Tacamahaca      1
2414 sekundarna otvorenost      1
2415 sekundarna sukcesija      1
2416 secondary openness      1
2417 secondary succession      1
2418 sections Aigeiros and Tacamahaca      1
2419 Scots pine      1
2420 Scots pine (Pinus sylvestris L.)      1
2421 Sea Buckthorn      1
2422 sea spray      1
2423 seed areas (districts)      1
2424 seed coat      1
2425 seed coating      1
2426 seed delineation      1
2427 seed dormancy      1
2428 seed felling      1
2429 seed moisture      1
2430 seed morphology      1
2431 seed orchard      1
2432 seed orchards      1
2433 seed physiology      1
2434 seed quality      1
2435 seed variability      1
2436 seed viability      1
2437 seed zones      1
2438 seedling growth and dimensions      1
2439 seedling height      1
2440 seedling heights      1
2441 seedling morphology      1
2442 Samobor      1
2443 Samoborsko gorje      1
2444 samoprorjeđivanje      1
2445 sample      1
2446 rutting      1
2447 ruža vjetrova      1
2448 S02 emissions      1
2449 SAD      1
2450 sadašnja sječiva vrijednost sastojine      1
2451 sadašnje stanje i mogućnosti uzgoja.      1
2452 saplings      1
2453 sapwood      1
2454 sanacija erodiranog zemljišta      1
2455 sanacija odlagališta      1
2456 sanacija posljedica      1
2457 sanacija.      1
2458 sastojina      1
2459 sastojina bukve i jele      1
2460 sastojina izmjere      1
2461 sastojinska struktura      1
2462 satelitska snimka IKONOS      1
2463 satelitske snimke      1
2464 satellite imagery      1
2465 Sava River      1
2466 sawfly      1
2467 sawmil­ling production      1
2468 sawmilling products      1
2469 sawmilling raw material      1
2470 sawmilling technology      1
2471 Sawnwood coniferous and hardwood      1
2472 sawnwood production      1
2473 scale insects      1
2474 scalping      1
2475 scenariji razvoja      1
2476 root decay      1
2477 root length      1
2478 root perimeter      1
2479 root system      1
2480 root volume      1
2481 rooting      1
2482 roots      1
2483 rotositnilice      1
2484 rožište      1
2485 RRP soil stabilization material      1
2486 RRP sredstvo za stabilizaciju tla      1
2487 ručno-strojna sječa      1
2488 ruminant      1
2489 rural development      1
2490 ruralni razvoj      1
2491 sadnice      1
2492 sadržaj klorofila      1
2493 safety      1
2494 safety and health in forestry      1
2495 sakupljanje drva      1
2496 salinisation      1
2497 Salix alba clones      1
2498 roe deer productivity      1
2499 roedeer      1
2500 rogovi      1
2501 rojenje      1
2502 Romans      1
2503 root      1
2504 reviews of the exhibition      1
2505 revitalisation      1
2506 revitalizacija      1
2507 revitalizacija staništa      1
2508 rezanje grana      1
2509 rezervoari uzročnika      1
2510 ribarstvo      1
2511 Richards function      1
2512 Rijeka i okoliš - litološke, reljefne, klimatske, pedološke i vegetacijske osobitosti      1
2513 Rijeka Sava      1
2514 rijeke      1
2515 rijetka sadnja      1
2516 rijetkost u Požeškom gorju      1
2517 Rimljani      1
2518 research activities      1
2519 reservoirs of pathogens      1
2520 resorno istraživanje      1
2521 resources      1
2522 respiracija tla      1
2523 response      1
2524 restitucija vlasništva      1
2525 ritska šuma      1
2526 riper      1
2527 reparable natural resource      1
2528 reproductive felling      1
2529 Republic of Croatia      1
2530 rodoslovlje      1
2531 ritske šume Baranje      1
2532 rivers      1
2533 rizik od požara      1
2534 road density      1
2535 road network planning      1
2536 sječivi etat      1
2537 sječka      1
2538 sjekač      1
2539 sjekači      1
2540 sječa i izradba      1
2541 sječa i izradba drva      1
2542 Sječa oštećenih stabala      1
2543 sinergističke prirode      1
2544 sitni sisavci      1
2545 sitno i malo privatno poduzetništvo      1
2546 sivi ili mali indijski mungos (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
2547 sjeme pinije      1
2548 sjemenka      1
2549 sjemenska plan­taža      1
2550 sjemenska područja (oblasti)      1
2551 sjemenska razdjelba      1
2552 sjemenska zona      1
2553 sjemenske plantaže      1
2554 sjemenjača      1
2555 sjemenjače      1
2556 sjetva i sadnja kitnjaka      1
2557 sjetva žira      1
2558 Sjeverna Amerika      1
2559 sjeverna Hrvatska      1
2560 sjeverni Velebit      1
2561 sjeverni Velebit.      1
2562 sjevernojadransko područje      1
2563 Slavonia      1
2564 Sljeme      1
2565 small and medium enterprises      1
2566 smrekini potkornjaci      1
2567 smrekove kulture      1
2568 smrtnost      1
2569 snaga vlastitih otpora      1
2570 snags      1
2571 Social Broadleaves      1
2572 social characteristics      1
2573 social geographical features. openland      1
2574 so­cijalne karakteristike      1
2575 socijalne listače      1
2576 socijalno-geografska skupina      1
2577 Socio-economic drivers      1
2578 slijevanje niz deblo      1
2579 sliv bujice Suvave      1
2580 sloj grmlja      1
2581 slojnica 98      1
2582 slope      1
2583 skidders      1
2584 sladun      1
2585 sjeverozapadni Jadran      1
2586 skelet      1
2587 skid road      1
2588 skidding road      1
2589 skider      1
2590 skideri      1
2591 skull      1
2592 skupljanje otpada      1
2593 selekcionirani klonovi      1
2594 selekcionirano sjeme      1
2595 selektivna proreda      1
2596 selektivna prorjeda      1
2597 selo Gradište      1
2598 Semi-final Wood Products      1
2599 Semi-finished wood products industries      1
2600 seminari i ispiti za ocjenjivače lovačkih trofeja.      1
2601 seminars and examinations for evaluating the hunting trophies.      1
2602 selection forests      1
2603 selection management      1
2604 selection of management scenarios      1
2605 selection structure and selection menangement      1
2606 selected plus trees      1
2607 selected seed      1
2608 selection      1
2609 shelterwood cutting system      1
2610 shoots      1
2611 seasonal severity ratings      1
2612 sezonske promjene koncentracija      1
2613 sezonski rast promjera debla      1
2614 Shannon indeks      1
2615 Shannon index      1
2616 shares dieback      1
2617 shelling      1
2618 Sequoia sempervirens      1
2619 Sequoiadendron giganteum      1
2620 sessile oak (Quercus petraea L.)      1
2621 Sessile-flowered oak (Quercus petraea Liebl.)      1
2622 sex dimorphism      1
2623 sex of the foetus      1
2624 sezonska ocjena žestina      1
2625 site quality      1
2626 site rehabilitation      1
2627 site-class      1
2628 Sinjsko polje      1
2629 sirova svila      1
2630 sisavci      1
2631 site conditions      1
2632 site degradation      1
2633 Simulation model      1
2634 simulirana sječa      1
2635 simulacijski model      1
2636 short rotation.      1
2637 short run (SRMC) and long run marginal costs (LRMC)      1
2638 shrub layer      1
2639 side compensation of large ground loads      1
2640 significant crown damage      1
2641 sigurnost      1
2642 sigurnost i zdravlje u šumarstvu      1
2643 sijanje      1
2644 sile otpora rastu      1
2645 sile rasta      1
2646 silk as a cultural phenomenon      1
2647 silk factory      1
2648 silk pro­duction      1
2649 Silkworm (Bombyx mori)      1
2650 silver fir decline and expansion      1
2651 silver fir; dead tree; utilization; roundwood; timber value      1
2652 silver pine      1
2653 silvicultural methods      1
2654 silvicultural pass and trail      1
2655 silviculture plan      1
2656 silvo-pastoralni sustav      1
2657 Silvopasture      1
2658 visitors      1
2659 visoka proreda      1
2660 visoka šuma      1
2661 visoke šume      1
2662 visual interpretation      1
2663 Visual Tree Assessment – VTA      1
2664 Višegodišnji prosjek sezonske žestine      1
2665 visina debla      1
2666 visina grma      1
2667 visina i visinski rast      1
2668 visina izbojka      1
2669 visina stabla      1
2670 visine biljaka      1
2671 visine i promjeri vrata korijena      1
2672 visine sadnica      1
2673 visinska krivulja      1
2674 visinske krivulje      1
2675 visinske krivulje stabala      1
2676 visinski i volumni rast      1
2677 visinski prirast      1
2678 vegetational map      1
2679 vegetative propagation      1
2680 veličina kontejnera      1
2681 veliki mrazovac      1
2682 Vertex telemeter      1
2683 Viscum album L. ssp. album (bjelogorična bijela imela)      1
2684 Viscum album L. ssp. album (white berried mistletoe)      1
2685 Viscum album ssp. abietis      1
2686 Viscum album ssp. abietis.      1
2687 Viburno opuli-Prunetum dasyphyllae      1
2688 Viburnum L.      1
2689 village Gradište      1
2690 vineyard cottage      1
2691 Vinodol      1
2692 Vinodol hinterland      1
2693 Vinodol valley      1
2694 vinodolsko zaleđe      1
2695 virgin forest      1
2696 variability of leaves      1
2697 vegetacija sjeverne Hrvatske      1
2698 vegetacija šljunkovitih riječnih sprudova      1
2699 vegetacije Hrvatske.      1
2700 vegetacijski pokrov      1
2701 vegetacijski klimaks      1
2702 vegetation cover      1
2703 vegetation of northern Croatia      1
2704 vegetation process in forest      1
2705 valuated methods      1
2706 value of wood assortiments      1
2707 vanjska trgovina      1
2708 vapnenac      1
2709 vapnenci      1
2710 validacija metode      1
2711 validation method      1
2712 varijabilnost listova      1
2713 varijabilnost rameta      1
2714 varijabilnost sjemena      1
2715 varijante      1
2716 vatrogasna oprema      1
2717 Vatrogasni operativni centar      1
2718 vector      1
2719 uzroci i posljedice ranjavanja      1
2720 uzroci stradavanja      1
2721 uzroci ugroženosti staništa      1
2722 uzgajivački zahvati      1
2723 uzgoj i zaštita divljači      1
2724 uzgojne mjere.      1
2725 uzgojne prosjeke      1
2726 uzgojne stazice i šljukarice      1
2727 uspjeh pošumljavanja      1
2728 usporedba      1
2729 usporedba vrsta      1
2730 ustrojstvo      1
2731 usufruct      1
2732 usufruct holders      1
2733 UŠP Bjelovar.      1
2734 UŠP Našice      1
2735 UŠP Osijek      1
2736 utilization      1
2737 Utjecaj kanala Dunav-Sava na šumske ekosustave      1
2738 utjecaj ruba sječine i ekspozicije na uspjeh pošumljavanja      1
2739 utjecaj tehničkih zahvata na sušenje hrasta lužnjaka u nizinskim šumama Hrvatske      1
2740 uvjeti čuvanja      1
2741 urod      1
2742 urod bukvice      1
2743 Urus MII skyline yarder      1
2744 Urus MII žičara      1
2745 usable science      1
2746 usable timber      1
2747 usefulness evaluation      1
2748 urban parks      1
2749 Uredba o drvu      1
2750 urednik      1
2751 uređajna inventura šuma      1
2752 uređajni razred      1
2753 uređenje otočića      1
2754 uređenje otočića.      1
2755 Ulmus pinnato-ramosa      1
2756 ulov-markiranje-ponovni ulov      1
2757 ultrasonic hypsometer      1
2758 ultrazvučni visinomjer      1
2759 umjetne neuronske mreže      1
2760 umjetni otoci      1
2761 Umweltschutz      1
2762 unapređenje upravljačke prakse      1
2763 uneven- aged management      1
2764 uneven-aged forests      1
2765 unique planning strategy      1
2766 učinkovitost tračne pile      1
2767 Učka Nature park      1
2768 udio vode      1
2769 udruge privatnih šumoposjednika      1
2770 udžbenik      1
2771 ugljik      1
2772 ugrožava.      1
2773 unošenje      1
2774 unutarklonska i međuklonska varijabilnost      1
2775 unutarklonska varijabilnost      1
2776 unutarnja sjemenska ljuska      1
2777 ukupna i obrasla površina      1
2778 ukupni dušik i ugljik      1
2779 ukusna      1
2780 ulaganja      1
2781 Uprava šuma podružnica Delnice      1
2782 Uprava šuma podružnica Požega      1
2783 uprava šuma Podružnica Senj      1
2784 upravljanje      1
2785 upravljanje ljudskim potencijalima      1
2786 uporaba biomase      1
2787 uporabljiva znanost      1
2788 uporabna vrijednost      1
2789 zamočvarivanje      1
2790 zaobilaženje šumarske struke      1
2791 Zapadna Anatolija      1
2792 zakretni moment na PV traktora      1
2793 zakrivljenost      1
2794 zaliha ugljika Cpool      1
2795 zamatanje plodova      1
2796 zajednice ptica pjevica      1
2797 zakonodavstvo      1
2798 young crop      1
2799 Zagrebačka županija      1
2800 Crataegus%20monogyna STYLE="text-decoration:none">zajednica Crataegus monogyna      1
2801 zajednica hrasta lužnjaka i običnog graba      1
2802 zajednica hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i rastavljenim šašem      1
2803 vrsta oštećenja      1
2804 vrste domaćini      1
2805 vrste karata      1
2806 vrste tvrdog drva      1
2807 yellow necked mouse      1
2808 Yelow sticky traps      1
2809 vrtložni pravokutnik.      1
2810 War damages      1
2811 young willow growth      1
2812 younger developmental phases of forest      1
2813 začetak organiziranoga šumarstva.      1
2814 Zadar county      1
2815 Zadarska županija      1
2816 zagađenje okoliša      1
2817 zagađenje.      1
2818 Zagreb      1
2819 wood packaging material      1
2820 Wood Products for Final Use      1
2821 wood protection      1
2822 wood reserve      1
2823 wood residuals      1
2824 wood waste      1
2825 Wooden bord production      1
2826 wooden material for packaging      1
2827 wooden supply      1
2828 woodprocesing      1
2829 Woodworking Employment in forestry and forest industries      1
2830 woody plants      1
2831 work and time study      1
2832 work equipment      1
2833 work study      1
2834 working environment      1
2835 working techniques      1
2836 Worldwide Imports and Exports of Wood Based Products      1
2837 wounds      1
2838 written documentation      1
2839 WWW      1
2840 xerophytic      1
2841 Winter chilling      1
2842 winter leaf retention      1
2843 winter moth      1
2844 women in forestry      1
2845 wood and leaf mass      1
2846 Wood as an energent      1
2847 wood assortments      1
2848 wood density      1
2849 wood dust      1
2850 wild pear      1
2851 wildlife      1
2852 Wildverlust      1
2853 Wildzucht und Wildschutz      1
2854 wind      1
2855 windmills      1
2856 vitalitet sjemena      1
2857 vitality      1
2858 vitalnost      1
2859 vizualna i digitalna interpretacija      1
2860 vizualna interepretacija      1
2861 vizualno kontrolna metoda – VTA.      1
2862 vjetar      1
2863 vjetrenjače      1
2864 vjetroizvale      1
2865 vjetrolom      1
2866 vjetrozaštita      1
2867 vlaga u sjemenu      1
2868 vlasnička i posjedovna struktura      1
2869 višekriterijska analiza odlučivanja      1
2870 virusi      1
2871 vodeni beskralješnjaci      1
2872 vodni režim      1
2873 vodoprivreda      1
2874 vo­dotehnički zahvati      1
2875 vođenje      1
2876 volumen rogova      1
2877 volumen sastojine      1
2878 volumne tablice      1
2879 volumni prirast      1
2880 volumno iskorištenje      1
2881 vrba      1
2882 vrednovanje prirodnih resursa      1
2883 volatile component      1
2884 voles      1
2885 voluharice      1
2886 volume increment      1
2887 volume model estimation      1
2888 volume tables      1
2889 weight and volume of wood      1
2890 weight and wood volume      1
2891 welfare functions      1
2892 Western Anatolia      1
2893 wetland      1
2894 white alder      1
2895 white ash (F. americana L.)      1
2896 white mistletoe      1
2897 white poplar (Populus alba)      1
2898 white willow (Salix alba)      1
2899 white willow clones      1
2900 whitebark in Hercegovine      1
2901 Whitebark pine      1
2902 Whitebark Pine (Pinus heldreichii Christ)      1
2903 white-berried mistletoe      1
2904 wide planting      1
2905 Wild      1
2906 wild apple      1
2907 wild boar      1
2908 Wild boars      1
2909 waste management system      1
2910 water and sea protection      1
2911 water deficit      1
2912 water management      1
2913 water pollution      1
2914 water regime      1
2915 water status      1
2916 water-logging      1
2917 web-based online services      1
2918 weed      1
2919 weeds      1
2920 Weibull distribution.      1
2921 Weibulova funkcija gustoće      1
2922 vremensko uređivanje      1
2923 vrhunske trofeje      1
2924 vrijednosno iskorištenje      1
2925 vrijednost drva      1
2926 vrijednost lovine      1
2927 vrijednost općekorisnih funkcija      1
2928 vrijednosti parka      1
2929 vrijeme cvatnje      1
2930 volumen korijena      1
2931 turistička      1
2932 turistički proizvod.      1
2933 trošak po m3      1
2934 trophy value      1
2935 trend of density decrease      1
2936 troškovi izgradnje      1
2937 troškovi zemljanih radova      1
2938 trovanje      1
2939 tršlja      1
2940 trulež korijena      1
2941 trunk height      1
2942 trunk purity      1
2943 trupci hrasta kitnjaka i bukve      1
2944 Trypodendron      1
2945 tržišni odnosi      1
2946 tusks      1
2947 tvrde listače      1
2948 tvrdi krpelji      1
2949 two-parameter volume tables      1
2950 type of damage      1
2951 types of maps scales      1
2952 types of planting      1
2953 Überschwemmung      1
2954 Überschwemmungsschutz      1
2955 ublaživanje      1
2956 učešće sušenja      1
2957 učinak      1
2958 učinak na atmosferu      1
2959 učinci      1
2960 učinci privlačenja drva      1
2961 učinci prorjede      1
2962 učinci uzgojnih mjera      1
2963 tree analysis      1
2964 tree damage      1
2965 tree damages      1
2966 tree decline      1
2967 tree pests and pathogens      1
2968 tree stem diameter changes      1
2969 tree-crown area      1
2970 traktori Steyr      1
2971 traktorska vlaka      1
2972 traktorski put      1
2973 Tramontana and Punta Križa on the island of Cres      1
2974 Tramontana i Punta Križa na otoku Cresu      1
2975 Transboundary      1
2976 transformation      1
2977 transformiranje      1
2978 transormation      1
2979 transplanted plants      1
2980 Trendovi      1
2981 Trends      1
2982 tretiranje      1
2983 tretman      1
2984 trgovina drvetom      1
2985 trgovina drvom      1
2986 trgovina kisikom      1
2987 trgovina ukrasnim biljem      1
2988 triangulacija      1
2989 triangulation      1
2990 transversal clearance radius      1
2991 trap tree      1
2992 trava      1
2993 trave      1
2994 travnjak      1
2995 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">trčka Perdix perdix L.      1
2996 trofejna struktura      1
2997 trofejna vrijednost      1
2998 trofičke asocijacije      1
2999 trophic associations      1
3000 Tisućljetna izložba Ugarskog kraljevstva 1896.      1
3001 tjelesna masa      1
3002 Tjelesna težina lanadi na leglu      1
3003 tjelesne težine      1
3004 točka pokrića.      1
3005 točnost klasifikacije      1
3006 točnost određivanja položaja      1
3007 tokovi ugljika      1
3008 tip tla      1
3009 time standard      1
3010 time management      1
3011 tradicijska arhitektura      1
3012 traditional architecture      1
3013 trahiandeziti      1
3014 trajanje razvojnih stadija      1
3015 trajni pokusi      1
3016 trajni rast      1
3017 tourist      1
3018 town of Omiš      1
3019 Trachyandesite      1
3020 tractor PTO torque      1
3021 toplinski tretman (HT)      1
3022 tipovi sadnje      1
3023 topole      1
3024 total and stocked area      1
3025 total forest reserve      1
3026 total nitrogen and carbon      1
3027 tercijarni porast      1
3028 tercijarni relikt      1
3029 terebinth tree      1
3030 termički modificirano drvo      1
3031 terpenes      1
3032 terpeni      1
3033 tertiary      1
3034 Tertiary relict      1
3035 Test citotoksičnosti      1
3036 test field      1
3037 test polusrodnika      1
3038 test potomstava      1
3039 težine 100 češera i 1000 sjemenki      1
3040 težišna metoda      1
3041 težište      1
3042 težište odjela — odsjeka      1
3043 Thanasimus      1
3044 timber quality      1
3045 Timber regulation      1
3046 timber skidding      1
3047 Timber trade      1
3048 Tilio-Taxetum      1
3049 timber assortment tables      1
3050 tetrijeb (Tetrao urogallus)      1
3051 textbook      1
3052 tick      1
3053 thinning of hard-broadleaved stands      1
3054 threatens      1
3055 šumski strojevi      1
3056 šumski transportni sustavi      1
3057 šumsko drveće      1
3058 Šumsko gospodarstvo "Viševica"  Rijeka      1
3059 šumsko područje      1
3060 šumsko sjeme      1
3061 šumsko stanište      1
3062 tasty      1
3063 Tašmajdan Park      1
3064 taxonomic and phytogeographical analysis      1
3065 taxonomy      1
3066 šumski reprodukcijski materijal      1
3067 šumsko tlo; onečišćenje tla      1
3068 šumsko zemljište      1
3069 šumskogospodarska osnova      1
3070 šupljorožac      1
3071 švedska metoda      1
3072 tablice drvnih sortimenata      1
3073 tactical planning of primary forest roads      1
3074 tajnik      1
3075 taksacijski elementi      1
3076 taksonomija      1
3077 taktičko planiranje primarnih šumskih prometnica      1
3078 taloženje      1
3079 tanini      1
3080 tanka oblovina      1
3081 taper      1
3082 tarife      1
3083 tariffs      1
3084 tarifni niz      1
3085 šumska tla      1
3086 šumska vegetacija Hrvatske      1
3087 šumska vegetacija.      1
3088 šumska voluharica      1
3089 šumska područja      1
3090 šumska prostirka      1
3091 šumska prostirka.      1
3092 šumska protupožarna cesta      1
3093 šumska sastojina      1
3094 šumska staništa      1
3095 Šumske pruge      1
3096 šumske sadnice      1
3097 šumski i vodeni ekosustavi      1
3098 šumski kamatnjak      1
3099 šumski ostatak      1
3100 šumski otvori      1
3101 šumske površine      1
3102 šumske prosjeke      1
3103 šumski drvni ostatak      1
3104 šumski drvni proizvod      1
3105 šumski drvni sortimenti      1
3106 šumski ekosustav      1
3107 Technical Committee 55      1
3108 technical features      1
3109 technical roundwood from trunk and tree top      1
3110 technological process capability and stability      1
3111 tectonic dolines      1
3112 tečajni debljinski prirast stabala      1
3113 tečajni volumni prirast      1
3114 tehnical-camouflage methods      1
3115 tehnicizam      1
3116 tehnička oblovina iz debla i krošnje stabla      1
3117 tehnička svojstva      1
3118 tehničke značajke      1
3119 Tehnički odbor 55      1
3120 tehničko-kamuflažne metode      1
3121 tehnologija i tehnika      1
3122 tehnologija podučavanja      1
3123 temperature tla      1
3124 temperature za pokretanje vegetacije      1
3125 ten - year increment      1
3126 teorija lovstva.      1
3127 tercijar      1
3128 tendon method      1
3129 te meljnica      1
3130 šumski rezervat      1
3131 tekstura tla      1
3132 tektonske udoline      1
3133 telemetrijsko praćenje      1
3134 Telemetry      1
3135 telemorph      1
3136 the actual average distance of attraction      1
3137 the Adriatic region      1
3138 the area of Kaštela      1
3139 the asymmetry and flatness coefficients asortiment structure      1
3140 the asymmetry coefficient and the flatness coefficient      1
3141 the Atlas Mountains      1
3142 the average geometrical attraction distance      1
3143 the border of total dieback zone      1
3144 the brown bear      1
3145 the center of gravity      1
3146 the comparison of the conditions in 2009      1
3147 the economy      1
3148 the factor for horizontal bypassing.      1
3149 the Fibonacci series      1
3150 the flow of the torrent Suvava      1
3151 the Forest Administration Senj                1
3152 the Golden section      1
3153 the gravity centered method      1
3154 the Haloze region.      1
3155 the horse-chestnut miner      1
3156 the hunting share of the exhibition      1
3157 the impact of felling site edges and exposition to the success of afforestation      1
3158 the Indian grey mongoose (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
3159 the island of Mljet      1
3160 the island of Plavnik      1
3161 the Island of Vrgada and Its Islets      1
3162 the Middle Ages      1
3163 the Millennium Exhibition of the Hungarian Monarchy 1896      1
3164 the North Adriatic area      1
3165 the parameters of the calibration equations      1
3166 the park surrounding the Faculty of Forestry and the Faculty of Agriculture      1
3167 the point of proftability (break-even point).      1
3168 The Republic of Croatia      1
3169 the Senj county hunting club      1
3170 the spring and summer      1
3171 the surface flow off      1
3172 the tetrazole method      1
3173 the transitional probability matrix      1
3174 the USA      1
3175 theory of hunting      1
3176 therapeutical herbs and aromatic plants      1
3177 čudni atraktor      1
3178 cultures      1
3179 dabrova brana      1
3180 dabrovo jezero      1
3181 daily growth rate of fawns      1
3182 četverodimenzijski sustav      1
3183 čimbenici korekcije      1
3184 čimbenik horizontalnog zaobilaženja.      1
3185 čimbenik vertikalne korekcije terena      1
3186 čista regularna bukova sastojina      1
3187 čista sječa kulture vrba      1
3188 čistina      1
3189 čistoća debla      1
3190 čišćenje      1
3191 čišćenje mladih sastojina      1
3192 čišćenje prosjeka      1
3193 čivitnjača      1
3194 Dalmactia      1
3195 damage indicators      1
3196 damage of needles      1
3197 damage trees      1
3198 database      1
3199 databases      1
3200 daylilies      1
3201 DEA      1
3202 dead wood      1
3203 damages from the game      1
3204 damages on the young plants      1
3205 daljinomjer Vertex      1
3206 current cutting edges value associations      1
3207 current felling values      1
3208 curvature      1
3209 cutter      1
3210 cutting and processing      1
3211 cut-to-length      1
3212 cut-to-length harvesting method      1
3213 cycle      1
3214 cyclic aerial photographs      1
3215 cyclic aerial surveys      1
3216 cyclic records      1
3217 Czech      1
3218 Czech Republic      1
3219 časopis Šumarski list      1
3220 Čeh      1
3221 čempres      1
3222 čestice      1
3223 Češka      1
3224 cultivars of yew      1
3225 cultivation method      1
3226 cultural landscape      1
3227 Cryphonectria parasitica      1
3228 cull      1
3229 crown cover      1
3230 crown diameter      1
3231 crown diameter of the sprout      1
3232 crown fire      1
3233 crown structure      1
3234 crown transparency      1
3235 crownfire      1
3236 crude oil contamination      1
3237 Crvanj Mt.      1
3238 Crvanj planina      1
3239 crveni hrast      1
3240 Crikvenica -Vinodol area      1
3241 Crikveničko-vinodolsko područje      1
3242 criteria for determining density of primary forest road infrastructure      1
3243 critical loads      1
3244 corpus luteum      1
3245 correction factors      1
3246 correlation link      1
3247 Correspondence Analysis      1
3248 crna joha (Alnus glutinisa Garnt)      1
3249 crna joha (Alnus glutinosa)      1
3250 crna topola (Populus nigra)      1
3251 crni bor (Pinus nigra Arn.)      1
3252 crni bor (Pinus nigra ssp. dalmatica)      1
3253 crni glog      1
3254 crni grab      1
3255 Croatia.      1
3256 Croatian Forests Ltd. b      1
3257 Croatian kuna      1
3258 Croatian Military Border      1
3259 Croatian participation      1
3260 Croatian Podunavlje region      1
3261 Croatian Poplar Commission      1
3262 Croatian Standard HRN EN 1316-1:1999      1
3263 coniferous species      1
3264 conifers      1
3265 consensus      1
3266 Consequences of the Agression against the Republic of Croatia      1
3267 Conservation      1
3268 conservation of genetic resources      1
3269 Conservations      1
3270 container type      1
3271 containers      1
3272 contamination      1
3273 contamination soil      1
3274 continental Croatia      1
3275 contour line 98      1
3276 comparative analysis      1
3277 comparative research method      1
3278 comparative trials      1
3279 comparison      1
3280 compensation      1
3281 complex equations      1
3282 complex systems      1
3283 complexity      1
3284 compromise      1
3285 computer simulations      1
3286 computerized information system      1
3287 concentrations and contents of nutrients      1
3288 conception      1
3289 concrete and beta-distribution of breast diameters      1
3290 cost      1
3291 cost per m3      1
3292 costs      1
3293 couning      1
3294 country in transition      1
3295 court      1
3296 CP Forests      1
3297 CpDNA      1
3298 crack phillyrea (Phillyrea latifolia L.)      1
3299 craniometry      1
3300 Crataego-Prunetum dasyphyllae      1
3301 coppice      1
3302 coppice conversion      1
3303 cork production      1
3304 coast      1
3305 coastal population      1
3306 coefficient of integral growth      1
3307 coefficient of use of hunting-demographic potential      1
3308 coins      1
3309 dendroflora Hrvatske      1
3310 dendroflora vrta      1
3311 dendrograms      1
3312 dehydrated zone      1
3313 demografske karakteristike      1
3314 demo­graphic characteristics      1
3315 dendrochronological analysis      1
3316 dendrologija      1
3317 dendrology      1
3318 dendrološka inventarizacija      1
3319 dendroecology      1
3320 dendroekologija      1
3321 deer game      1
3322 debljinska struktura      1
3323 debljinski prirast.      1
3324 debljinski rast      1
3325 debljinski stupanj      1
3326 deciduous      1
3327 deciduous forests of poplar and willow      1
3328 decision support system      1
3329 defolijatori      1
3330 defolijatori.      1
3331 degradacija      1
3332 degradacija ekosustava      1
3333 degradacija šuma      1
3334 degradation      1
3335 degraded karst      1
3336 degradirani krš      1
3337 depozicija      1
3338 desulphurization      1
3339 determinacija      1
3340 determination      1
3341 determining horizontal distances      1
3342 determining tree height      1
3343 developemnt and increment of stands      1
3344 development and increment      1
3345 development of phytocoenosis      1
3346 development of research      1
3347 development stages      1
3348 Developmental stages of forest trees and herbaceous plants      1
3349 devitalisation      1
3350 devitalizacija      1
3351 diagnose      1
3352 diameter increment      1
3353 diameter growth      1
3354 diameter increment      1
3355 diameter structure      1
3356 diapause      1
3357 diclinous      1
3358 die besten Rehböcke Kroatiens und der Welt      1
3359 die Kiefer      1
3360 dieback of pedunculate oak      1
3361 diferencijacija      1
3362 different seedling types      1
3363 digital aerial images      1
3364 digital cadastral map      1
3365 digital orthophoto (DOP)      1
3366 digital orthophotographies      1
3367 digital ortophoto      1
3368 digital photogrammetric workstation      1
3369 domovinski rat      1
3370 Donja Austrija      1
3371 donja voda      1
3372 donje i gornje sastojinsko stablo      1
3373 dormancy      1
3374 dormantnost      1
3375 dormantnost sjemena      1
3376 dormice      1
3377 dostupnost i smjer kretanja savske poplavne vode      1
3378 double-entry volume tables      1
3379 dobni razred      1
3380 dobni razredi      1
3381 dodatno vrijeme      1
3382 dolomiti      1
3383 domaćin      1
3384 domaćini      1
3385 dnevna stopa prirasta lanadi      1
3386 DNK      1
3387 dob      1
3388 diversity indices      1
3389 division of forests in the Republic of Croatia      1
3390 divlja jabuka      1
3391 divlja kruška      1
3392 distribution of beneficial functions of forests      1
3393 distribution of diameter at breast height      1
3394 distribution of felling volume per breast heigh diamater.      1
3395 Distribution of forests      1
3396 distribution range      1
3397 djelovanje      1
3398 digital terrain models (DTM)      1
3399 digitalizacija      1
3400 digitization      1
3401 dimension stock      1
3402 dimenzija zrelosti      1
3403 dimenzije češera      1
3404 dinamika dušika u lišću      1
3405 digitalna fotogrametrijska stanica      1
3406 digitalne aerosnimke      1
3407 digitalni katastarski plan      1
3408 digitalni model reljefa (DMR)      1
3409 density of individuals      1
3410 density trend decrease      1
3411 departmental research      1
3412 departure angle      1
3413 distribucija prsnih promjera i volumena      1
3414 distribucija stabala      1
3415 diskoloracija      1
3416 diskontinuiran areal      1
3417 dispersion      1
3418 disperzija      1
3419 dissipative structures      1
3420 direct and diffuse light      1
3421 discoloration      1
3422 discontinued areal      1
3423 diseases of game      1
3424 disjunct      1
3425 dioecious      1
3426 dionička društva u šumarstvu      1
3427 dipl. ing. šumarstva      1
3428 Diptera      1
3429 ectomycorrhizal fungi      1
3430 edafski uvjeti      1
3431 Eddy covariance method      1
3432 edible      1
3433 edible mushrooms      1
3434 educating personnel      1
3435 education      1
3436 educational technology      1
3437 edukacija      1
3438 edukacija vatrogasaca      1
3439 edukativni panoi      1
3440 efektivni broj klonova      1
3441 effective clone number      1
3442 Effectiveness Study of Primary Forest Road Traffic Infrastructure      1
3443 effects of thinning      1
3444 efficacy      1
3445 ekološka karakteristika      1
3446 ekološka mreža      1
3447 ekološka niša      1
3448 ekološka proizvodnja      1
3449 ekološka stabilnost      1
3450 ekološkai fitogeografska analiza      1
3451 ekološke i socijalne funkcije      1
3452 ekološke indikatorske vrijednosti      1
3453 ekološke orijentacije      1
3454 ekološke značajke      1
3455 ekološki činitelji      1
3456 ekološki indikatori      1
3457 ekološki uvjeti.      1
3458 ekološko-gospodarske značajke      1
3459 ekonomija      1
3460 ekonomika prirodnih resursa      1
3461 ekonomika svilarenja      1
3462 endemic species      1
3463 endemna vrsta      1
3464 Endosperm in development      1
3465 enegrija klijavosti i klijavost      1
3466 energetika      1
3467 energetska korisnost      1
3468 energetska vrijednost      1
3469 ektomikorizne gljive      1
3470 elaborat održavanja šumskih cesta      1
3471 Elaborat učinkovitosti primarne šumske prometne infrastrukture      1
3472 electric radiator      1
3473 electrical resistance of cambial zone      1
3474 elektrana      1
3475 električna energija      1
3476 električni otpor kambijalne zone      1
3477 električno grijalo      1
3478 elemental analyser      1
3479 elementarni anlitaor      1
3480 elementi ocjene trofeja      1
3481 elm      1
3482 embiotenija      1
3483 ecosystems      1
3484 ecotypes      1
3485 ecotypic variation      1
3486 Economic achievements      1
3487 economic activities in Croatia      1
3488 economic changes      1
3489 economic changes in forestry      1
3490 ekonomika šumskih resursa      1
3491 ekonomske promjene u šumarstvu      1
3492 ekoznak      1
3493 eksperimentalni laboratorij      1
3494 eksperimentalni požari      1
3495 eksploatacijska polja      1
3496 ekstrakcija      1
3497 državna financijska potpora šumarstvu      1
3498 dubinsko snimanje      1
3499 duboka sadnja      1
3500 Dudov svilac (Bombix mori)      1
3501 due diligence      1
3502 dugotrajno      1
3503 duljina korijena      1
3504 duljina odgriženog dijela izbojka      1
3505 duljina tuljca      1
3506 drvno-prerađivačka industrija      1
3507 drvo kao energent      1
3508 drvoprerađivačka industrija      1
3509 dry mass      1
3510 drvna zaliha.      1
3511 drvni elementi      1
3512 Drvni građevni elementi      1
3513 Drava River valley      1
3514 drhtavi šaš      1
3515 drift fauna      1
3516 dripping through      1
3517 drought      1
3518 drupe      1
3519 dovršna sječa      1
3520 doznaka u grupama      1
3521 dr. sc      1
3522 drainage system      1
3523 drvenaste svojte      1
3524 drvenaste vrste      1
3525 drveni materijal za paki ranje      1
3526 drveni materijal za pakiranje      1
3527 drveni ugljen      1
3528 drvna i lisna masa      1
3529 drvna masa      1
3530 drvna prašina      1
3531 drvenaste biljke      1
3532 early and late ecotypic forms      1
3533 Eastern Slavonia      1
3534 eban (crni hrast odležao u zemlji)      1
3535 Eco-labele      1
3536 Eco-labels      1
3537 ecological characteristic      1
3538 ecological conditions      1
3539 ecological conditions of the site      1
3540 ecological conditions.      1
3541 ecological factors      1
3542 ecological indicators      1
3543 ecological indicatory values      1
3544 ecological label (eco-label)      1
3545 ecological network      1
3546 ecological niche      1
3547 ecological production      1
3548 economic importance      1
3549 economic orientation      1
3550 Economic policy      1
3551 economic silk production      1
3552 economics of forest resources      1
3553 economics of natural resources      1
3554 economy inspection      1
3555 duration of development stages      1
3556 Drvni proizvodi finalne uporabe      1
3557 dvodomna      1
3558 dvopapkar      1
3559 dvoulazne tablice obujma      1
3560 dvoulazne volumne tablice      1
3561 evenaged stands      1
3562 evergreen      1
3563 evaluation of beneficial functions of forests and evaluation of forests.      1
3564 evaluation of natural resources      1
3565 Europa      1
3566 Europe      1
3567 Europe Slovenia      1
3568 European ash (Fraxinus angustifolia Vahl.)      1
3569 European beaver (Castor fiber L.)      1
3570 European brown bear (Ursus arctos)      1
3571 European larch      1
3572 european yew - tree      1
3573 europska tisa      1
3574 Europski ariš      1
3575 europski ariš (Larix deeidua Mili)      1
3576 europski dabar (Castor fiber L.)      1
3577 europski smeđi medvjed (Ursus arctos)      1
3578 Eutric Rankers      1
3579 Eutrični ranker      1
3580 Eurasian lynx      1
3581 Eurasion lynx      1
3582 EUFORGEN Networks      1
3583 euglej      1
3584 eukaliptusove plantaže      1
3585 enzyme phenylalanine-ammonium liase      1
3586 epidop­tera      1
3587 epikutikularni vosak elektronska mikroskopija (SEM).      1
3588 epoksidna smola      1
3589 epoxy resin. Collection of works      1
3590 equalization functions.      1
3591 equilateral spiral      1
3592 equipment for training bird of prey.      1
3593 Erannis defoliaria      1
3594 entomofilna      1
3595 Entomopatogena gljiva      1
3596 entomophilic      1
3597 Entwicklung      1
3598 energijska tranzicija      1
3599 Emisije SO2      1
3600 ekosustavi      1
3601 energy benefit      1
3602 energy production      1
3603 energy scenario      1
3604 Energy transition      1
3605 Erico-Fagetum      1
3606 eroded terrain recoveri      1
3607 erodiranje tjemena      1
3608 erosion      1
3609 erozija      1
3610 erozija tla      1
3611 esencijalni elementi      1
3612 essential elements      1
3613 essential oils      1
3614 establishment rate      1
3615 estate      1
3616 estetski izgled šume      1
3617 estimated value of forests      1
3618 estimation      1
3619 estimation of distance      1
3620 estimation precision      1
3621 etat      1
3622 etat međuprihoda      1
3623 eterična ulja      1
3624 EU ETS scheme      1
3625 EU ETS shema      1
3626 EU FLEGTAction plan      1
3627 EU FLEGTAkcijski plan      1
3628 eucalyptus plantations      1
3629 Feulgen squash method      1
3630 Feulgen squash metoda      1
3631 Fibonaccijev niz      1
3632 fictional rotation      1
3633 field elm      1
3634 field plot      1
3635 fiksiranje dušika      1
3636 fiktivna ophodnja      1
3637 Final consumption wood products industries      1
3638 final cut      1
3639 Final use of wood products industry      1
3640 finalna prerada drva      1
3641 financial resources      1
3642 financijska politika      1
3643 fine forest fuel      1
3644 Finland      1
3645 fino šumsko gorivo      1
3646 Finska      1
3647 fenotipska plastičnost.      1
3648 fenotipska stabilnost      1
3649 Fagus silvatica      1
3650 faunalni drift      1
3651 fire behavior      1
3652 fire fighting equipment      1
3653 Fire history      1
3654 fire line      1
3655 fire lines      1
3656 fire lines with elements of roadways      1
3657 fire modeling systems      1
3658 Faza - II      1
3659 Faza - III; Radne grupe (Networks)      1
3660 faza isključivanja stabala      1
3661 FBP sustav      1
3662 FBP System      1
3663 felled stemwood      1
3664 felling and processing      1
3665 felling and processing of wood assortments      1
3666 felling control      1
3667 felling cycle      1
3668 felling thinning volume      1
3669 female roe deer      1
3670 fenilalanin-amonijeve lijaze      1
3671 fenofaze      1
3672 false beech heartwood      1
3673 Fang      1
3674 FAO      1
3675 farmer cables      1
3676 farmer vitla      1
3677 Fast Furier method      1
3678 Fast Furier metoda      1
3679 excange value      1
3680 exchangeable development      1
3681 exhibit      1
3682 Exhibitions      1
3683 existing state      1
3684 experimental fires      1
3685 Experimental Laboratory      1
3686 experimental plot B bare ground      1
3687 exploitation      1
3688 exploitation fields      1
3689 Exports and Imports      1
3690 FACE      1
3691 FACE facility      1
3692 facilitation      1
3693 factors to vertical terrain corrections      1
3694 Faculty of Forestry Zagreb      1
3695 Fairs      1
3696 faktori staništa      1
3697 falconer equipment      1
3698 falconry equipment      1
3699 falconry techniques      1
3700 burza      1
3701 bush      1
3702 bushes      1
3703 business analysis      1
3704 business relationships      1
3705 bušilica »ST1HL 08«      1
3706 C. hungarica      1
3707 CA analiza      1
3708 cable crane      1
3709 cadastral plots      1
3710 cadastre      1
3711 cadmium      1
3712 Calabrian pine      1
3713 burnt area      1
3714 bukovo-jelova prašuma      1
3715 bukovo-jelove šume      1
3716 bukva (Fagus sylvatica)      1
3717 buldožer      1
3718 bura      1
3719 Canadian Forest Fire Behavior Prediction (FBP)      1
3720 Canadian Forest Fire Danger Rating System (CFFDRS)      1
3721 Canadian Forest Fire Weather Index (FWI)      1
3722 Capercaillie (Tetrao urogallus)      1
3723 capture-mark-recapture      1
3724 carbon      1
3725 carbon accumulation      1
3726 carbon fluxes      1
3727 Carpino orientali-Quercetum ilicis      1
3728 carbon stock Cpool      1
3729 Carex brizoides      1
3730 cartographic generalization      1
3731 Castanea sativa Mill.      1
3732 Castor fiber      1
3733 Bosnia-Herzegovina      1
3734 brdsko-planinskopodručje      1
3735 breast height diameter distribution      1
3736 breeding measures      1
3737 Bribir Forest      1
3738 Bribirska šuma      1
3739 broj stabala      1
3740 broj vrhova korijena      1
3741 brojno stanje      1
3742 brnistra      1
3743 broj biljaka      1
3744 broj cvjetova i plodova      1
3745 broj i veličina puci      1
3746 broj izbojaka na panju      1
3747 brusači      1
3748 bruto domaći proizvod      1
3749 brza dojava i brzo gašenje      1
3750 brzina unosa      1
3751 brzorastuće vrbe      1
3752 Budapest      1
3753 Budimpešta      1
3754 building costs      1
3755 brown hare      1
3756 browsing      1
3757 brst      1
3758 brtvljenje odlagališta      1
3759 brojnost prirodnog pomlatka i dob sastojina.      1
3760 bukove sječine      1
3761 CO      1
3762 cluster analysis.s      1
3763 CIC-points      1
3764 CIC-točke      1
3765 cijena koštanja      1
3766 cijene      1
3767 cikličko snimanje      1
3768 ciklus      1
3769 C-indeks      1
3770 C-index      1
3771 CirConcomputer model      1
3772 circular sample plots      1
3773 ciste in      1
3774 City of Zagreb      1
3775 cjeloživotno obrazovanje      1
3776 cjenik      1
3777 claster analysis      1
3778 clear cut of willow culture      1
3779 clearing fire lines      1
3780 Common beech (Fagus sylvaticaL.)      1
3781 common beech felling      1
3782 common beech leaves      1
3783 Common Beech.      1
3784 Common Hornbeam      1
3785 common names of animals      1
3786 Common oak      1
3787 common pistachio      1
3788 common spruce      1
3789 Common Walnut      1
3790 communicative action      1
3791 community of pedunculate oak      1
3792 Co­leoptera      1
3793 colluvial soil      1
3794 coloration and winter leaf retention      1
3795 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
3796 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
3797 combustibility      1
3798 Common alder      1
3799 chip production      1
3800 chlorophyll content      1
3801 Chlorophyll content index      1
3802 changes in water relations      1
3803 characteristics of micro-locality.      1
3804 chemical composition      1
3805 Chemical composition of soil      1
3806 chemism of plant materil      1
3807 chestnut gall wasp      1
3808 Centralna šumarska uprava      1
3809 Centromere nomenclature      1
3810 certifikacija šuma      1
3811 Cervus elaphus      1
3812 chain saw      1
3813 caterpillars      1
3814 causes casualties      1
3815 causes of leks endanger­ment      1
3816 climate changes      1
3817 Climate model      1
3818 climate scenarios      1
3819 climatic change      1
3820 climatic excesses      1
3821 climatic factors      1
3822 climatological characteristics      1
3823 climbing plants      1
3824 clonal archive      1
3825 clonal forestry      1
3826 clonal samples      1
3827 clonal seed orchard      1
3828 clonal seed orchards      1
3829 clone      1
3830 clones      1
3831 cluster analiza.      1
3832 beta-funkcija      1
3833 Biber      1
3834 bibliografija      1
3835 bibliography      1
3836 biblioteka      1
3837 Benedictine monastery      1
3838 ass. Laserpitio Fagetum      1
3839 assortiment tables      1
3840 beneficial functions of forests      1
3841 beneficial organisms      1
3842 benzaldehid      1
3843 benzaldehyde      1
3844 Beograd      1
3845 BEP or the break-even level of income.      1
3846 Berberidion      1
3847 Beta distribucija      1
3848 Beta distribution      1
3849 basis of vegetational unit      1
3850 baza podataka      1
3851 baze podataka      1
3852 bazofilne šume      1
3853 beach forest      1
3854 beach forests      1
3855 beaver      1
3856 beaver dam      1
3857 beaver pond      1
3858 beech felling areas      1
3859 beech forests      1
3860 beech mast      1
3861 beech-fir forests      1
3862 beech-fir virgin forest      1
3863 beginning of organised forestry.      1
3864 Belgrade      1
3865 bijela joha      1
3866 bijela joha (Alnus incana)      1
3867 bijela topola (Populus alba)      1
3868 bijela vrba (Salix alba)      1
3869 bijeli bor (Pinus sylvestris L.)      1
3870 bijeli dud (Morus alba) svilogojstvo      1
3871 biljke      1
3872 biljke zaštitnice      1
3873 biljna sistematika      1
3874 bijelj      1
3875 bilance      1
3876 biljezi      1
3877 biljni potencijal      1
3878 biljni virusi      1
3879 biljnogeografsko raščlanjenje      1
3880 bioaccumulation potential      1
3881 bioakumulacijski potencijal      1
3882 bioassays      1
3883 biodiversity.      1
3884 biodizel      1
3885 bioecology      1
3886 bioekologija      1
3887 bioenergija.      1
3888 bioetanol      1
3889 biogoriva      1
3890 biogorivo      1
3891 bioindication      1
3892 bioindicators      1
3893 bioindikacijska i osnovna mreža točaka      1
3894 bioindikacijske plohe      1
3895 Bosna i Hercegovina.      1
3896 Bosnia and Hercegovina      1
3897 black poplar (Populus nigra)      1
3898 black poplar clonal tests      1
3899 bor      1
3900 Boreal forest      1
3901 borealna šuma      1
3902 borov četnjak      1
3903 borove kulture      1
3904 bosal area      1
3905 body weight of fawns in litter      1
3906 bogatstvo vrsta      1
3907 bog-oak (oakwood buried in the ground)      1
3908 Bojčin Forest      1
3909 Bojčinska šuma      1
3910 bolest      1
3911 bolesti      1
3912 bolesti divljači      1
3913 blade lateral movement      1
3914 bočna kompenzacija zemljanih masa.      1
3915 bočna stabilnost lista      1
3916 black alder (Alnus glutinosa Gdrnt)      1
3917 black locust      1
3918 Black Pine      1
3919 black pine (Pinus nigraArn.)      1
3920 bioproizvodnja      1
3921 bioraznolikost      1
3922 bioraznolikost.      1
3923 bioraznovrsnost      1
3924 bird of prey equipment      1
3925 birds      1
3926 birds as indicator      1
3927 birds of prey      1
3928 Bitterlich sampling      1
3929 Bitterlichova metoda uzorkovanja      1
3930 bivariate and multivariate analysis      1
3931 bivariatna i multivariatna analiza      1
3932 bjelogorične šume topola i vrba      1
3933 biological methods      1
3934 biological position of trees      1
3935 biological properties      1
3936 biological revitalisation      1
3937 biological!environmental valorization      1
3938 biological-ecological valorisation      1
3939 biological-ecological valorization      1
3940 biologija      1
3941 biology      1
3942 biološka ispitivanja      1
3943 bioklimati      1
3944 Biokovo      1
3945 Biokovo Mountain      1
3946 biological control      1
3947 biological control agent      1
3948 biološka revitalizacija      1
3949 biološka svojstva      1
3950 biološke metode      1
3951 biološki gubici divljači      1
3952 biološki položaj stabala      1
3953 bioplin      1
3954 bioproduction      1
3955 biomass standards      1
3956 biomass yield      1
3957 biomasa.      1
3958 biološko-ekološka valorizacija.      1
3959 biljne vrste      1
3960 biomass calculation      1
3961 Biomass Energy Europe      1
3962 Biomass Energy Europe – BEE      1
3963 biomass estimation      1
3964 biomass potential assessment      1
3965 10-godišnji volumni prirast      1
3966 137Cs      1
3967 16x16 km grid plots      1
3968 40K      1
3969 4dimensional space      1
3970 4x4 km grid plots      1
3971 a change in the floral composition      1
3972 A- horizon      1
3973 A- horizont      1
3974 a new ecological trend      1
3975 a regular cross profile      1
3976 a sum of effective temperatures      1
3977 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
3978 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
3979 »Projekt za rukovođenje« — managementa      1
3980 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
3981 M.%20glareolus STYLE="text-decoration:none">M. glareolus      1
3982 Myodes%20glareolus STYLE="text-decoration:none">Myodes glareolus      1
3983 Nemozoma STYLE="text-decoration:none">Nemozoma      1
3984 Lymantria%20monacha STYLE="text-decoration:none">Lymantria monacha      1
3985 Thansimus STYLE="text-decoration:none">Thansimus      1
3986 Thaumetopoea%20pityocampa STYLE="text-decoration:none">Thaumetopoea pityocampa      1
3987 Trypodendron%20domesticum STYLE="text-decoration:none">Trypodendron domesticum      1
3988 Pinus%20sylvestris. STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris.      1
3989 acorn plumpness      1
3990 acorn production      1
3991 acorn quality      1
3992 acorn size      1
3993 acorn-collecting traps method      1
3994 active protection      1
3995 activity      1
3996 abiotski činitelji      1
3997 abnormal seedling      1
3998 abandoned agricultural land      1
3999 Abies biokovoensis      1
4000 Abies pardei      1
4001 aerial photographs (APs)      1
4002 aciditet tla      1
4003 acidofilne šume      1
4004 adaptive genetic differentiation and diversity      1
4005 adaptivna genetska diferencijacija i raznolikost      1
4006 Adriatic      1
4007 Adriatic islands      1
4008 adaptacija      1
4009 adaptation      1
4010 adapted agricultural tractors      1
4011 accidents at work      1
4012 accumulation of nutrients in the biomass      1
4013 H.%20pseudoalbidus STYLE="text-decoration:none">H. pseudoalbidus      1
4014 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
4015 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
4016 C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none">C. fraxinea      1
4017 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      1
4018 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
4019 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
4020 Crataegus%20monogyna%20community STYLE="text-decoration:none">Crataegus monogyna community      1
4021 Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none">Isaria fumosorosea      1
4022 Histiostoma%20ulmi STYLE="text-decoration:none">Histiostoma ulmi      1
4023 Histiostomatidae STYLE="text-decoration:none">Histiostomatidae      1
4024 in%20vitro%20propagation STYLE="text-decoration:none">in vitro propagation      1
4025 in%20vitro%20razmnožavanje STYLE="text-decoration:none">in vitro razmnožavanje      1
4026 Hippophaë%20rhamnoides STYLE="text-decoration:none">Hippophaë rhamnoides      1
4027 Hippophao-Berberidetum STYLE="text-decoration:none">Hippophao-Berberidetum      1
4028 Eutypella%20canker STYLE="text-decoration:none">Eutypella canker      1
4029 %20grasslands STYLE="text-decoration:none"> grasslands      1
4030 %20hyperparasitoid STYLE="text-decoration:none"> hyperparasitoid      1
4031 %20travnjaci STYLE="text-decoration:none"> travnjaci      1
4032 %20Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none"> Isaria fumosorosea      1
4033 %20soil%20compaction STYLE="text-decoration:none"> soil compaction      1
4034 %20zbijanje%20tla STYLE="text-decoration:none"> zbijanje tla      1
4035 %20C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none"> C. fraxinea      1
4036 A.%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">A. flavicollis      1
4037 Apodemus%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">Apodemus flavicollis      1
4038 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
4039 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
4040 #glavna skupština      1
4041 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
4042 %20Strahinjščica STYLE="text-decoration:none"> Strahinjščica      1
4043 %20woody%20species STYLE="text-decoration:none"> woody species      1
4044      1
4045 drvenaste egzote      1
4046 jednodobne bukove sastojine      1
4047 lowlands forests      1
4048 park forest      1
4049 Pinus nigra      1
4050 pokretna žičara      1
4051 skidding      1
4052 srednja udaljenost privlačenja      1
4053 Šumski sortimenti      1
4054 antlers      1
4055 AOMP      1
4056 Aposeri foetidae-Castanetum sativae ass. nova      1
4057 Aposeri foetidae-Castanetum sativaeass. nova      1
4058 approach angle      1
4059 arborescent willow clones      1
4060 Arborescent Willows      1
4061 arboretum      1
4062 Arboretum Lisičine      1
4063 arboretum Trsteno      1
4064 arboriculture      1
4065 arborikultura      1
4066 archaeological finds of Roman roads and buildings      1
4067 architectural elements      1
4068 altitude      1
4069 aluminij      1
4070 aluvijalna vlažna staništa      1
4071 aluvijum      1
4072 amage      1
4073 amelioration      1
4074 amelioration effects      1
4075 američki jasen      1
4076 ammonia      1
4077 amonijakalni dušik      1
4078 alochtonous species      1
4079 alometrijska jednadžba      1
4080 alometrijske funkcije      1
4081 Alnus glutinosa      1
4082 allowable cut indicator      1
4083 alluvial wetlands      1
4084 almond willow (Salix triandra)      1
4085 AHP method      1
4086 AHP metoda      1
4087 Air Pollution      1
4088 alien species      1
4089 alien species inventory      1
4090 alkali earth and alkali metals      1
4091 alkaloid taksin antikancerogen      1
4092 Allium-test      1
4093 allochthonous and autochthonous dendroflora      1
4094 agroforestry      1
4095 Aesculus L.      1
4096 afforestation of karst      1
4097 afforestation success      1
4098 age      1
4099 age classes      1
4100 age structure      1
4101 age-class distribution      1
4102 aktivna zaštita      1
4103 aktivnost      1
4104 aktivnost čovjeka.      1
4105 akumulacija dušika      1
4106 akumulacija hraniva u bimasi      1
4107 akumulacija hraniva u biomasi      1
4108 akumulacija ugljika      1
4109 alder (Alnus glutinosa)      1
4110 Alepo pine      1
4111 band saw efficiency      1
4112 bank interest rate      1
4113 bank vole      1
4114 banknotes      1
4115 bankovni kamatnjak      1
4116 back cross and transgression      1
4117 bacteria      1
4118 bademasta vrba (Salix triandra)      1
4119 bagrem      1
4120 bakterija      1
4121 basal area increment      1
4122 Basic Map of Croatia (BMC)      1
4123 Baranja riparian forests      1
4124 Barbary ewe      1
4125 Barbary sheep      1
4126 bark beetle      1
4127 bark beetles      1
4128 assortment tables      1
4129 Atlas Cedar      1
4130 Atlas gorje      1
4131 atlaski cedar      1
4132 atmosferska taloženja      1
4133 auksini      1
4134 Austrian pine      1
4135 Austrian pine plantation      1
4136 austrijske šume      1
4137 autochtonus tree and schrub species      1
4138 autohtona i alohtona dendroflora      1
4139 autohtone vrste      1
4140 autohtone vrste drveća i grmlja      1
4141 autoktone i aloktone vrste četinjača i listača      1
4142 autoktone listače      1
4143 automatic analyser      1
4144 automatic digital camera      1
4145 automatizacija procesa      1
4146 automatska digitalna fotokamera      1
4147 automatski analizator      1
4148 autovegetativno razmnožavanje      1
4149 auxins      1
4150 availability and direction of Sava flood water      1
4151 average value of body weight of bucks and does      1
4152 Axis%20axis%20Erxleben%201977) STYLE="text-decoration:none">Axis deer (Axis axis Erxleben 1977)      1
4153 B. Sc.      1
4154 animal artist      1
4155 animalist      1
4156 analitički hijerarhijski proces      1
4157 analitički hijerarhijski proces (AHP)      1
4158 analiza glavnih komponenti      1
4159 analiza stabla      1
4160 analiza ugroženosti      1
4161 analytic hierarchy process      1
4162 Analytical hierarchy process (AHP)      1
4163 anti - cancerous drug      1
4164 antioksidacijska aktivnost      1
4165 antioxidant capacity      1
4166 area with the vegetative cover      1
4167 annual current diameter increment      1
4168 annual presceibed yield      1
4169 As. Anemone-Carpinetum betuli      1
4170 as. Calamagrosti arun­dinaceae-Fagetum.      1
4171 As. Hacquetio-Fagetum      1
4172 As. Populo tremulae-Betuletum      1
4173 as. Pteridio-Betuletum      1
4174 ash      1
4175 Ash flowering      1
4176 asocijacija      1
4177 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Bertović 1975      1
4178 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Berto­vić 1975      1
4179 arheološki nalazi rimskih cesta i građevina      1
4180 arhitektonski elementi      1
4181 Ariš      1
4182 aromatično i ljekovito bilje      1
4183 artificial neural networks      1
4184 artiodactyl      1
4185 as Seslerio sadlerianae-Ostryetum.      1
4186 kora      1
4187 korelacija      1
4188 kolotrag      1
4189 koluvij      1
4190 komuniciranje      1
4191 komunikacijske aktivnosti      1
4192 koncentracija i sadržaj hraniva      1
4193 konkretna distribucija prsnih promjera      1
4194 konkretna i teoretska distribucija stabala      1
4195 konsenzus      1
4196 kontejner      1
4197 kontejnerski uzgoj      1
4198 kontinentalna Hrvatska      1
4199 kontrola      1
4200 kontrolne pokusne plohe      1
4201 konverzija panjača      1
4202 konzervacija      1
4203 konzervacija vlage      1
4204 konzervacija vlage u tlu      1
4205 komparacija stanja za 2009.      1
4206 komparativna analiza      1
4207 komparativna metoda istraživanja      1
4208 kompleksni sustavi      1
4209 kompleksnost      1
4210 kompromis      1
4211 ključ za larve i protonimfe za Histiostomatidae      1
4212 Kodeks fitocenološke nomenklature      1
4213 koeficijent asimetrije i koeficijent spljoštenosti.      1
4214 koeficijent iskorištenosti lovno-demografskog potencijala      1
4215 klonovi topole      1
4216 klonska sjemenska plantaža      1
4217 klonske sjemenske plantaže      1
4218 klonski arhivi      1
4219 klonski testovi crnih topola      1
4220 klonski uz.orci      1
4221 klonsko šumarstvo      1
4222 klasterska analiza      1
4223 klet      1
4224 klijanci      1
4225 klijanje      1
4226 Journal of Forestry      1
4227 journal Šumarski list (Forestry Journal)      1
4228 joint- stock company in forestry      1
4229 kategorija zdravstvenoga stanja sastojine      1
4230 kavkaska jela      1
4231 keficijent unutarnjeg rasta      1
4232 kemijska analiza ksilemovog soka      1
4233 kemijski sastav sjemena      1
4234 kemijski sastav tla      1
4235 kemizam biljnog materijala.      1
4236 kermes berry      1
4237 Kermes oak      1
4238 kestenov moljac miner      1
4239 kestenova osa šiškarica      1
4240 key to larvae and protonymphs of Histiostomatidae      1
4241 kitnjak      1
4242 klasična otvorenost      1
4243 klonovi stablastih vrba      1
4244 klima-požarna područja      1
4245 klima-požarna područja.      1
4246 klimatska promjena      1
4247 klimatske karakteristike      1
4248 klimatski čimbenici      1
4249 klimatski ekscesi      1
4250 klimatski model      1
4251 klimatski scenariji      1
4252 klizna sredina      1
4253 klon      1
4254 klon topole I-214      1
4255 klonovi      1
4256 kriterij kvaliteta      1
4257 kriteriji određivanja gustoće primarne šumske prometne infrastrukture      1
4258 kriteriji za investiranje      1
4259 krivulje indeksa staništa      1
4260 krize      1
4261 kronika      1
4262 krpelj      1
4263 kreda      1
4264 kras      1
4265 kraška polja      1
4266 kratke ophodnje.      1
4267 kratkorični i dugori­čni granični troškovi (KGT i DGT)      1
4268 korjenov sustav      1
4269 korološke i fitocenološke značajke      1
4270 korov      1
4271 korovi      1
4272 korovska vegetacija      1
4273 košćela      1
4274 koštunica      1
4275 kovanice      1
4276 krajobraz.      1
4277 krajobrazna raznolikost      1
4278 kramp      1
4279 kraniometrija      1
4280 Krapinsko-zagorska Count      1
4281 Krapinsko-zagorska County      1
4282 landscape artist      1
4283 landscape design      1
4284 landscape diversity      1
4285 landscape.      1
4286 lapor      1
4287 large wood of Italian oak      1
4288 Laserpitio krapfii-Piceetumass. nova      1
4289 kvaliteta žira      1
4290 kvaliteta života      1
4291 kvantitativna obilježja      1
4292 kvantitativna svojstva      1
4293 kvantitativno i vrijednosno iskorištenje      1
4294 kvarter      1
4295 laboratorijski uzgoj      1
4296 laboratory rearing      1
4297 land mines      1
4298 landed municipality      1
4299 landfill gas      1
4300 kvaliteta mladog naraštaja hrasta lužnjaka.      1
4301 kultura crnog bora      1
4302 kulturni pejzaž      1
4303 kulturno povijesna baština      1
4304 Kunstinseln      1
4305 kva liteta sjemena      1
4306 kvalitativno iskorištenje      1
4307 kvalitet      1
4308 kukci      1
4309 kukci potkornjaci      1
4310 kultivari tise      1
4311 kružne primjerne plohe      1
4312 kserofitna      1
4313 krški fenomeni      1
4314 krupno drvo      1
4315 Iskorištavanje šuma kao uzgojna njega sastojina      1
4316 invazivne drvenaste vrste      1
4317 iptera      1
4318 iskoristavački pokazatelj      1
4319 iskorišćivanje šuma      1
4320 iskorištenje drvnog obujma stabala      1
4321 island Mljet      1
4322 islands      1
4323 ISO 11277      1
4324 isoenzyme      1
4325 isoenzymes      1
4326 ispuštanje      1
4327 ispuštanje dabra      1
4328 ISTA pravila      1
4329 ISTA rules      1
4330 ITS2 regije      1
4331 ITS2 region      1
4332 Istočna Slavonija      1
4333 Istra (Hrvatska)      1
4334 istraživanja      1
4335 istraživanje tržišta      1
4336 Istria      1
4337 izmjene i dopune formule ClC-a      1
4338 izlučenje      1
4339 izbojci      1
4340 izgorena površina      1
4341 izložak (eksponat)      1
4342 Izložbe-sajmovi      1
4343 insect growth regulators      1
4344 invasive trees      1
4345 introgresija      1
4346 invasive pest      1
4347 investments      1
4348 injuries at work      1
4349 IPGRI      1
4350 invazivni štetnik      1
4351 inventarisation of woody plants      1
4352 inventarizacija dendroflore      1
4353 inventarizacija drveća i grmlja      1
4354 inventura      1
4355 internetske usluge      1
4356 interpopulation and intrapopulation variability      1
4357 intesivelly thinning      1
4358 intra- and interpopulation variability      1
4359 Intraclonal and interclonal variability      1
4360 intraclonal variability      1
4361 intrapopulation and interpopulation variability      1
4362 intensive      1
4363 intenzitet fotosinteze      1
4364 intenzitet i oblici sušenja hrasta lužnjaka      1
4365 intenzitet prorede      1
4366 inter- and intrapopulation variability.      1
4367 interakcija genotip × okolina      1
4368 interception      1
4369 interest associations      1
4370 interlaboratory testing      1
4371 international standards      1
4372 Juglans nigra      1
4373 jugoistočna Europa      1
4374 juniper      1
4375 jura      1
4376 juvenilno drvo      1
4377 Južna Afrika      1
4378 Južna/Srednja Europa      1
4379 kadmij      1
4380 kadrovi u šu­marstvu      1
4381 kakvoća      1
4382 kakvoća drvnih sortimenata      1
4383 kakvoća stabala      1
4384 kalabrijski bor      1
4385 jelen obični (Cervus elaphus)      1
4386 jelovina (Abies alba Mill)      1
4387 jelovina (Abies alba Mill.)      1
4388 jestiva      1
4389 jestive gljive      1
4390 jela obična      1
4391 jela.      1
4392 Axis%20axis) STYLE="text-decoration:none">jelen aksis (Axis axis)      1
4393 jelen aksis (Axis axis Erx.)      1
4394 jelen fratar      1
4395 Jelen lopatar      1
4396 Kalnik forest      1
4397 kamenolom Očura II      1
4398 kamenjarka.      1
4399 kanader i demon      1
4400 Kanadski sustav ocjene opasnosti od šumskog požara (CFFDRS)      1
4401 Kappa statistika      1
4402 karakteristike mikrolokaliteta.      1
4403 karantenski štetnik      1
4404 karbonatnenaslage      1
4405 kariotip      1
4406 karst phenomena      1
4407 karta šumskih zajednica      1
4408 karte      1
4409 kartiranje šumskog drveća      1
4410 kartografska generalizacija      1
4411 Karyotypes      1
4412 kaštelansko područje      1
4413 katastar      1
4414 jednodobne regularne sastojine      1
4415 jednodobne sastojine      1
4416 jednodobno gospodarenje      1
4417 jednogodišnje sadnice      1
4418 jednospolna      1
4419 jarebica kamenjarka – grivna      1
4420 Jarebica kamenjarka grivna      1
4421 jasen      1
4422 jasen (Fraxinus ExcelsiorL.)      1
4423 javni šumarski instituti      1
4424 javno mišljenje      1
4425 javno podsticanje šumarstva      1
4426 jedinstvena metoda      1
4427 jedinstveni model      1
4428 jednadžbe rasta      1
4429 jednakokutna spirala      1
4430 izvođenje šumskih radova      1
4431 Izvoz i Uvoz      1
4432 jablan      1
4433 Jadran      1
4434 jadranski otoci      1
4435 jadransko područje      1
4436 Jagdausstellungen      1
4437 jajnici      1
4438 jaka oštećenost krošanja depozicija olova      1
4439 izvješćivanje      1
4440 izmjera šumskog drveća      1
4441 iznošenje drva      1
4442 izoenzymes      1
4443 izrada i privlačenje drva      1
4444 izravno i difuzno svjetlo      1
4445 Izvanredna stanja      1
4446 linear correlation      1
4447 linear trend      1
4448 linearna korelacija.      1
4449 linearni trend      1
4450 lines below electro-energetic facilities      1
4451 linoleic acid      1
4452 linoleinska kiselina      1
4453 Liocourt´s distribution      1
4454 life forms      1
4455 lifelong learning      1
4456 level of knowledge.      1
4457 library      1
4458 Liburnian karst      1
4459 Liburnijski krš      1
4460 laurel      1
4461 Law      1
4462 lawn      1
4463 layout of the islet      1
4464 layout proposal      1
4465 leachate      1
4466 leaf area index      1
4467 leaf litter      1
4468 leaf nitrogen dynamic      1
4469 leaf photosynthetic traits      1
4470 leaf third-flush      1
4471 leaf unfolding      1
4472 leafminers      1
4473 legislation      1
4474 legislative      1
4475 local community      1
4476 Local population      1
4477 log value yield.      1
4478 log volume yield      1
4479 logger injuries      1
4480 Lisičine      1
4481 length of assortment      1
4482 length of the nibbled part of a shoot      1
4483 listopadna      1
4484 lisymeters      1
4485 lišće obične bukve      1
4486 lišće perasto      1
4487 litače      1
4488 litter      1
4489 litter mass loss      1
4490 livelihoods      1
4491 logging as sylvicultural care of stands      1
4492 Logging operations      1
4493 logging residue      1
4494 logging strategy      1
4495 logistic regression      1
4496 logistička regresija      1
4497 lokalna zajednica      1
4498 Lokalne populacije      1
4499 London planetree (Patanus x acerifolia)      1
4500 Longe-range      1
4501 longitudinal clearance radius      1
4502 long-term mean values of seasonal severity rating      1
4503 losses      1
4504 lov      1
4505 lovac      1
4506 lovačka ilustracija      1
4507 lovačka udruga kotara senjskog      1
4508 lovačke izložbe      1
4509 lovačke udruge      1
4510 Lovački dio izložbe      1
4511 makija      1
4512 makija planike      1
4513 maklen      1
4514 makrogljive      1
4515 makroklima      1
4516 makroklimatska prilagodba      1
4517 makroskopske karakteristike      1
4518 machine felling      1
4519 machine felling and processing      1
4520 machine´s own resistance power      1
4521 macroclimatic adaptedness      1
4522 macrofungi      1
4523 macroscopic characteristics      1
4524 magistarski rad      1
4525 magnezij      1
4526 Magnolia L.      1
4527 Mahaleb cherry tree      1
4528 maintenance of forest roads      1
4529 mala i srednja poduzeća      1
4530 Mala Kapela      1
4531 malati      1
4532 mali alati      1
4533 Malus Mill.      1
4534 mammal      1
4535 man activities      1
4536 managed beech forests      1
4537 management planning      1
4538 management plans      1
4539 management style      1
4540 management unit "Česma"      1
4541 map of forest communities      1
4542 maps      1
4543 maquis of strawberry tree      1
4544 Lyme borreliosis      1
4545 Lymnatria monacha      1
4546 STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      1
4547 lužnjak      1
4548 lopatar      1
4549 lisni mineri      1
4550 listanje      1
4551 lowland forests of pedunculate oak      1
4552 lowland region      1
4553 low-lying areas      1
4554 lubanja      1
4555 Lumber operations      1
4556 lumber value yield      1
4557 lovno područje      1
4558 lovno stablo      1
4559 lovno stablo s feromonskim pripravkom      1
4560 lovno-demografski intenzitet      1
4561 lovno-geografski intenzitet      1
4562 lovor      1
4563 Lovran marron      1
4564 lovranski marun      1
4565 Lovstvo i ribarstvo      1
4566 low quality and small-sized diameter logs      1
4567 low tree      1
4568 Lower Austria      1
4569 lower tusks      1
4570 lowland      1
4571 me­teorološki indeks požara      1
4572 Meteorološki indeks šumskog požara (FWI)      1
4573 method of thinning of regular forest      1
4574 methods      1
4575 metoda najbližih susjeda      1
4576 metoda pokusnih ploha      1
4577 metoda prorede      1
4578 metoda sjemenomjera      1
4579 metoda sjetve      1
4580 metoda tetive      1
4581 metoda tetrazola      1
4582 Metoda vrtložne kovarijance      1
4583 metode      1
4584 metode vrednovanja      1
4585 mezijska bukva      1
4586 mezofilne kestenove šume      1
4587 micoses of needles      1
4588 microbiological characteristics of the soils      1
4589 međulaboratorijske usporedbe      1
4590 Međunarodne konvencije      1
4591 međunarodne norme      1
4592 Međunarodni lovački savjet (CIC)      1
4593 međupopulacijska i unutarpopulacijska varijabilnost.      1
4594 mehanička svojstava drva      1
4595 mehanička svojstva      1
4596 mehanička svojstva drva      1
4597 mehaničke ozljede i dopunske greške zbog ratnih djelovanja      1
4598 mehanizirana bušilica      1
4599 mehaniziranje uzgojnih radova      1
4600 melioracija      1
4601 melioracija krša      1
4602 melioracijski učinci      1
4603 menadžment      1
4604 menagement klas      1
4605 meningoencefalitis i Lyme borelioza      1
4606 meningoencephalitis      1
4607 merkan-lilizam      1
4608 mesophilous chestnut forests      1
4609 mediterranean vegetation      1
4610 medljikovac      1
4611 medunac      1
4612 Medvednica      1
4613 Medvednica Mount      1
4614 M.Sc.      1
4615 Macedonian oak      1
4616 lysimeters      1
4617 market relations      1
4618 market research.      1
4619 Marketing of forest and forest industries products and services      1
4620 marketing šumskih i drvnih proizvoda i usluga      1
4621 marking      1
4622 masa košuta      1
4623 masena koncentracija      1
4624 mass concentration      1
4625 master´s thesis      1
4626 mastic      1
4627 mastic tree      1
4628 mastika      1
4629 matematički modeli      1
4630 matični fond      1
4631 matičnjak plemki      1
4632 matrice prijelaznih vjerojatnosti      1
4633 mature stands      1
4634 maturity dimension      1
4635 Mean breast diameter      1
4636 mean extraction distance      1
4637 mean skidding distance      1
4638 measuring elements      1
4639 measuring procedure      1
4640 mechanical felling      1
4641 mechanical properties of wood      1
4642 mechanized of silvicultural works      1
4643 Mediteran      1
4644 mediteranska vegetacija      1
4645 mediteranske šume      1
4646 mediteransko krško područje      1
4647 mikroreljef      1
4648 meteorological factors      1
4649 meteorološki čimbenici      1
4650 microorganism functional groups in the soil      1
4651 microrelief      1
4652 micro-relief      1
4653 microsatelite      1
4654 microsatelites SSR      1
4655 microsatellite markers      1
4656 mid- and long-term planning      1
4657 middle breast diameter      1
4658 middle volume of trees      1
4659 middle-aged stand      1
4660 mikocenoza      1
4661 mikoze      1
4662 mikoze iglica      1
4663 mikrobiološke značajke tala      1
4664 mikroelementi      1
4665 mjereni postupak      1
4666 mjerila      1
4667 mjesečna ocjena žestina      1
4668 mjesto lanjenja      1
4669 mješovita kultura      1
4670 mješovite i čiste sastojine      1
4671 mlada sastojina      1
4672 mikrosatelitni biljezi      1
4673 mikrosatelitni biljezi SSR      1
4674 mineral raw materials      1
4675 mineralne sirovine      1
4676 miniranost      1
4677 mišoliki glodavci      1
4678 mitochondrial control region      1
4679 mitohondrijska DNK (mtDNK)      1
4680 mitotske i subkromatidne aberacije      1
4681 mixed and pure stands of beech      1
4682 mixed plantations      1
4683 mobile cable crane      1
4684 močenje plodova      1
4685 model normally      1
4686 model of departmental research      1
4687 model of middle-aged forest      1
4688 model oplemenjivanja      1
4689 model pretvorbe monokultura u šume bliske prirodnim      1
4690 model resornoga istraživanja      1
4691 model sustava informacija      1
4692 Modeliranje goriva      1
4693 modelling      1
4694 modelna srednjodobna sastojina      1
4695 modelni normalitet      1
4696 modification      1
4697 modificirana Brinkova funkcija      1
4698 modificirana skala      1
4699 modified Brink’s function      1
4700 modified scale      1
4701 modifikacije      1
4702 moesian beech      1
4703 mogućnost razlikovanja      1
4704 moisture content      1
4705 molecular diagnostic      1
4706 molecular-biological methods      1
4707 molekularna dijagnostika      1
4708 molekularno-biološke metode      1
4709 monetary value of wood assortments      1
4710 hvatanje      1
4711 hvatanje dabra      1
4712 hybrids      1
4713 hunting society      1
4714 hunting-demographic intensity      1
4715 hunting-geographic intensity      1
4716 hunting ground      1
4717 hunting ground biological casualties      1
4718 hunting grounds      1
4719 hunting illustration      1
4720 Hunting and fishing      1
4721 hunting area      1
4722 hunting associations      1
4723 hunting club rules      1
4724 ilegalni odstrel      1
4725 ilirske vrste      1
4726 illegal felling      1
4727 illegal killing      1
4728 Illegal timber trade      1
4729 ilovača      1
4730 hydrology      1
4731 hydro-melioration treatments      1
4732 hydro-technical interventions      1
4733 hydro-technical measures      1
4734 hyperparasitoid      1
4735 hyperphoresy      1
4736 human protection      1
4737 human resources in forestry      1
4738 humic acids      1
4739 huminske kiseline      1
4740 humizacija      1
4741 Hrvatske norme proizvoda iskorištavanja šuma 1995      1
4742 Hrvatske šume d.o.o      1
4743 Hrvatska vojna granica      1
4744 hrast lužnjak (Quercus robur) živi pijesci      1
4745 Hrvatske šume d.o.o. Zagreb      1
4746 Hrvatski udio      1
4747 Hrvatsko Podunavlje      1
4748 Hrvatsko povjerenstvo za topolu      1
4749 hrastova oblovina      1
4750 hrastova pepelnica      1
4751 hrastove šume      1
4752 hrastovi županije bjelovarske      1
4753 hrastovina      1
4754 Hrvatska – Dalmacija      1
4755 hrvatska flora      1
4756 hrvatska kuna      1
4757 hrast medunac (Quercus pubescens)      1
4758 hrast oštrika      1
4759 hrast sladun      1
4760 hrast kitnjak (Quercus petraea L)      1
4761 hrast kitnjak (Quercus petraea Liebl.)      1
4762 hrast lužnjak (Quercus robur L)      1
4763 insecticide      1
4764 insecticides      1
4765 insects      1
4766 insekticid      1
4767 insekticidi      1
4768 insolacija      1
4769 insolation      1
4770 integral management with ecosystems in space      1
4771 integralno gospodarenje ekosustavima u prostoru      1
4772 integrated forest protection      1
4773 integrated timber protection      1
4774 integrirana zaštita oblovine      1
4775 integrirana zaštita šuma      1
4776 intelektual no vlasništvo      1
4777 intellectual ownership      1
4778 intensity and forms of dieback pedunculate oak      1
4779 intensity of infection      1
4780 input-output analiza      1
4781 input-output analyses      1
4782 infrared digital orthophoto(DOP)      1
4783 infestation intensity      1
4784 informacijski sustav      1
4785 Information Means and State of Croatian Forests.      1
4786 information system      1
4787 information system model      1
4788 informiranost      1
4789 indicators of productivity      1
4790 indices about forests      1
4791 incomplete development      1
4792 increase in growth      1
4793 Industrial Round Timber in the Rough      1
4794 industrija      1
4795 industrija celuloze i papira      1
4796 industrije bazirane na sektoru šumarstva      1
4797 Industrijsko oblo neobrađeno drvo      1
4798 inercepcija      1
4799 inferencijalna statistika      1
4800 inferior and superior model trees      1
4801 Increment and cut      1
4802 increment and quality      1
4803 increment percentage      1
4804 indeks lisne povr šine      1
4805 Indeks relativnog sadržaja klorofila u lišću      1
4806 indeks zaraze      1
4807 indeksi diverziteta      1
4808 indeksi točnosti      1
4809 indeksne vrijednosti bukovih stabala      1
4810 index of infestation      1
4811 index values of common beech trees      1
4812 impact      1
4813 impacts of silvicultural measures      1
4814 implementation of H1 and H2      1
4815 improvement by selfing      1
4816 improving management practices      1
4817 in situ and ex situ methods      1
4818 in situ i ex situ metode      1
4819 imidaclopride      1
4820 imidakloprid      1
4821 hunt      1
4822 identifikacija.      1
4823 iglice      1
4824 IGRs      1
4825 granulometrijski sastav tla      1
4826 grass      1
4827 gljivični patogen      1
4828 gnojidba      1
4829 GPS and GIS      1
4830 GPS i GIS      1
4831 grad Zagreb      1
4832 gradation      1
4833 Gradiaton      1
4834 gradski park      1
4835 granatiranje      1
4836 granica zone totalnog sušenja      1
4837 graničice      1
4838 granična linija      1
4839 grasses      1
4840 grazing      1
4841 Grčka      1
4842 Greece      1
4843 greenhouse gases      1
4844 Greenwich      1
4845 grey alder (Alnus incana)      1
4846 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">Grey partridges Perdix perdix L.      1
4847 grinders      1
4848 grivasta ovca      1
4849 grivasti skakač      1
4850 grm      1
4851 group decision making      1
4852 group-selection cutting      1
4853 Gross domestic product      1
4854 ground and flood water      1
4855 ground and surface water monitoring      1
4856 ground water      1
4857 gubar (Lymantria dispar L.)      1
4858 gubici      1
4859 gubici divljači      1
4860 gubici tla      1
4861 gubitak mase      1
4862 Guide curve method      1
4863 gusjenica      1
4864 growth equation      1
4865 growth forces      1
4866 growth forces and suppressed forces      1
4867 growth of mean stand diameter      1
4868 growth of tree breast diameter and crown diameter      1
4869 grupno odlučivanje      1
4870 hantaviruses      1
4871 hantavirusi      1
4872 hard ticks      1
4873 hardwood      1
4874 hardwood-broadleaf species      1
4875 Habitat. Posavina      1
4876 habitats of yew in mountain Papuk situated in Nature park Papuk      1
4877 halbsib-progeny tests.      1
4878 half-sib potomstvo      1
4879 half-sib progenies      1
4880 Haljevo forest      1
4881 gypsy moth (Lymantria dispar L.)      1
4882 habitat factors      1
4883 gustoća u standardno suhom stanju      1
4884 Gymnosperms      1
4885 hidromeliorativni zahvati      1
4886 hidropedološke karakteristike      1
4887 hidrotehničke mjere      1
4888 high forest      1
4889 hilly area      1
4890 hind body weight      1
4891 hiperforezija      1
4892 herbaceous plants      1
4893 herbaceous species of the forest edge      1
4894 herbicid      1
4895 herbicide      1
4896 herbicides      1
4897 herbicidi      1
4898 Hercegovina      1
4899 hereditary basis      1
4900 heredity      1
4901 heretability      1
4902 heritability      1
4903 Herzegovina      1
4904 health and safety      1
4905 health status      1
4906 health status category of stand      1
4907 health tourism      1
4908 heat treatment (HT)      1
4909 harvesteri i procesori      1
4910 Hauling and transportation of timber      1
4911 hazardous waste      1
4912 height and height increment      1
4913 height and root collar diameter      1
4914 height and volume growth      1
4915 height of sprout      1
4916 Helleboro nigri-Piceetum      1
4917 history of forestry      1
4918 history of HŠD      1
4919 hlapljive komponente      1
4920 Hohenadel´s method      1
4921 Hohenadlova metoda      1
4922 hollow-horned animal      1
4923 Homeland war      1
4924 homogenizacija      1
4925 homogenization      1
4926 horn length      1
4927 Hornbeam hop      1
4928 Hornbeam oriental      1
4929 horns      1
4930 Histiostoma ulmi      1
4931 hibridi      1
4932 Hibridna platana (Patanus x acerifolia)      1
4933 hidrologija      1
4934 hrast crnike      1
4935 hrast crnika      1
4936 hrana      1
4937 hranljiva      1
4938 horse chestnut protection      1
4939 horticultural elements      1
4940 hortikulturni elementi      1
4941 host      1
4942 histogrami prvoga i drugoga reda      1
4943 historical development      1
4944 historical outbreaks      1
4945 historical presentation      1
4946 forest manage­ment      1
4947 Forest management plan      1
4948 forest privatization      1
4949 forest protection.      1
4950 Forest rails      1
4951 forest regeneration      1
4952 forest reproductive material      1
4953 forest resource      1
4954 forest laws      1
4955 forest Macelj      1
4956 forest machines      1
4957 forest management resystematization      1
4958 forest of high silvicultural form      1
4959 forest operations      1
4960 forest owners’ cooperation      1
4961 forest value assessment      1
4962 Forestry and forest policy      1
4963 forest woody assortments      1
4964 forest work      1
4965 forest Žutica      1
4966 forest-based industries      1
4967 Forested Areas      1
4968 forest timber product      1
4969 forest tracks      1
4970 forest transport systems      1
4971 forest trees      1
4972 forest user´s unit      1
4973 forest utilization      1
4974 forest soil stabilization      1
4975 forest soils      1
4976 forest seedlings      1
4977 forest seeds      1
4978 forest history      1
4979 forest interest rate      1
4980 forest interest rate (forest annuity)      1
4981 forest landlords      1
4982 flora content      1
4983 forest gaps      1
4984 Forest genetic resources      1
4985 Forest Genetic Resources Programme      1
4986 Forest Genetics resaurces      1
4987 Forest Fire Prevention      1
4988 forest fire prevention roads      1
4989 forest fire protection      1
4990 forest ecosystem      1
4991 forest ecosystems      1
4992 forest edges      1
4993 Forest education      1
4994 forest enterprise      1
4995