ANALIZA SUSTAVA   
  Obuhvaćeno godišta: 141
  Izdano svezaka: 1080
 stranica:81806
 digitalizirano (GB):13,15
 
Obrađeno članaka:

15758
  Pronađeno autora: 2869
  - od toga u Imeniku: 817
  Pisano o šumara: 761
 
Indeksirano pojmova:

15857879
  Različitih riječi: 1386733
PRIKAZI I PRETRAŽIVANJA
 
str/god   sve  
autori sve  
naslovi sve  
UDK sve  
ključ sve  
šumari sve

                     Z
DIGITALIZIRANA ARHIVA
 
Pregled cijele arhive

Pregled naslovnica

Pregled poleđina

GooSLe pretraživanje
   pretraživanje po punom tekstu
KLJUČNA RIJEČ sort po pojava
1 Skupština      96
2 Hrvatska      47
3 Croatia      41
4 hrast lužnjak      32
5 pedunculate oak      27
6 biomasa      20
7 šumarstvo      19
8 forestry      17
9 GIS      16
10 biomass      15
11 obična bukva      15
12 Bukva      13
13 varijabilnost      12
14 alepski bor      11
15 damage      11
16 common beech      10
17 Baranja      10
18 growth      10
19 flora      10
20 rast      10
21 obična jela      10
22 zaštita prirode      10
23 Slovenia      9
24 Slovenija      9
25 silver fir      9
26 stand structure      9
27 stanište      9
28 struktura sastojine      9
29 invasive species      9
30 beech      9
31 drvna zaliha      9
32 Abies alba Mill.      8
33 izoenzimi      8
34 habitat      8
35 harvester      8
36 tlo      8
37 njega      8
38 poljski jasen      8
39 pošumljavanje      8
40 prirast      8
41 proizvodnost      8
42 productivity      7
43 monitoring      7
44 variability      7
45 šuma      7
46 Growing stock      7
47 florni sastav      7
48 lovište      7
49 Quercus%20robur STYLE="text-decoration:none">Quercus robur      7
50 dieback      7
51 density      6
52 energija      6
53 Pinus%20nigra STYLE="text-decoration:none">Pinus nigra      6
54 biološka raznolikost      6
55 bukove šume      6
56 Loranthus europaeus Jacq.      6
57 Lika      6
58 jela      6
59 klima      6
60 introdukcija      6
61 intenzitet zaraze      6
62 fauna      6
63 fenologija      6
64 forest inventory      6
65 forests      6
66 gospodarenje      6
67 hrast kitnjak      6
68 Hrvatska.      6
69 hunting      6
70 ICP Forests      6
71 šumarska politika      6
72 šume      6
73 Šumska vegetacija      6
74 šumski požari      6
75 visina      6
76 visinski rast      6
77 Turkey      6
78 Turska      6
79 struktura      6
80 soil      6
81 sortimentna struktura      6
82 rasprostranjenost      6
83 rasadnik      6
84 mortality      6
85 prirodna obnova      6
86 Quercus robur      6
87 populacija      6
88 podzemna voda      6
89 pomlađivanje      5
90 pomladak      5
91 phenology      5
92 Pinus nigra      5
93 Quercus robur L.      5
94 provenijencije      5
95 privlačenje      5
96 privlačenje drva      5
97 preživljavanje      5
98 morfologija lista      5
99 model      5
100 mortalitet      5
101 narrow-leaved ash      5
102 nature protection      5
103 nizinske šume      5
104 nursery      5
105 obična smreka      5
106 razvoj      5
107 regeneration      5
108 remote sensing      5
109 Sessile Oak      5
110 skidder      5
111 smreka      5
112 stanje ishrane      5
113 šumski požar      5
114 Vegetacija Hrvatske      5
115 vibracije      5
116 vibration      5
117 uspijevanje      5
118 tending      5
119 šumske ceste      5
120 height growth      5
121 grmlje      5
122 forest management      5
123 feromonske klopke      5
124 forest      5
125 forest fires      5
126 invazivne vrste      5
127 increment      5
128 klimatske promjene      5
129 Lepidoptera      5
130 leaf morphology      5
131 management      5
132 Aleppo pine      5
133 climate      5
134 biodiversity      5
135 Lymantria%20dispar STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      5
136 Abies alba      5
137 aklimatizacija      5
138 assortment structure      5
139 European beech      5
140 distribution      5
141 divljač      5
142 daljinska istraživanja      5
143 crni bor      5
144 zglobni traktor      5
145 vrijeme prijelaza      5
146 vegetacija      4
147 Viscum album L.      4
148 zaštita      4
149 zaštita okoliša      4
150 crna joha      4
151 četinjače      4
152 Coleoptera      4
153 dabar      4
154 drveće      4
155 ergonomics      4
156 ergonomija      4
157 environmental protection      4
158 ekologija      4
159 alien species      4
160 Acari      4
161 Abies%20alba STYLE="text-decoration:none">Abies alba      4
162 Ips%20cembrae STYLE="text-decoration:none">Ips cembrae      4
163 bioenergy      4
164 Castanea sativa      4
165 lovstvo      4
166 Lowland forests      4
167 Laudonov Gaj      4
168 krš      4
169 hunters      4
170 ISPM 15      4
171 forest fire      4
172 floral composition      4
173 forest policy      4
174 forest roads      4
175 forest soil      4
176 forest vegetation      4
177 groundwater      4
178 gustoća populacije      4
179 Hemiptera      4
180 Hymenoptera      4
181 Hrvatske šume d.o.o.      4
182 šumska biomasa      4
183 šumska cesta      4
184 štetnost      4
185 štete      4
186 sušenje      4
187 sustainable development      4
188 survival      4
189 šumsko tlo      4
190 šumski resursi      4
191 Ursus arctos      4
192 Timberjack 1270B      4
193 trees      4
194 trophy      4
195 troškovi      4
196 Spačva      4
197 shrubs      4
198 sitni glodavci      4
199 seed      4
200 rogovlje      4
201 rekreacija      4
202 Red deer      4
203 Quercus petraea (Matt.) Liebl.      4
204 Norway spruce      4
205 oborine      4
206 održivi razvoj      4
207 opća vitalnost      4
208 oplodna sječa      4
209 normala      4
210 muflon      4
211 modeliranje      4
212 mikrosateliti      4
213 preference ratio index      4
214 požar      4
215 požari      4
216 produkcija      4
217 precipitation      4
218 Q. robur L.      4
219 pionirske vrste      4
220 ponik      4
221 poplar      3
222 poplar clones      3
223 Podravina      3
224 population      3
225 population dynamics      3
226 poduzetništvo      3
227 Populus nigra      3
228 Populus nigra L.      3
229 Posavina      3
230 potrajnost      3
231 pitomi kesten      3
232 planiranje      3
233 phosphorus      3
234 phytoremediation      3
235 Pilanarstvo      3
236 Prunus avium      3
237 Prunus avium L.      3
238 prvi nalaz      3
239 provenijencija      3
240 promjer      3
241 protection      3
242 Propadanje šuma      3
243 protected areas      3
244 provenance trial      3
245 private forests      3
246 primorski bor      3
247 production      3
248 Preborna šuma      3
249 preživljenje      3
250 mine      3
251 mistletoe      3
252 mladi naraštaj      3
253 mouflon      3
254 lowland forest ecosystems      3
255 nasljednost      3
256 nizinski šumski ekosustavi      3
257 nitrogen      3
258 općekorisne funkcije      3
259 odumiranje stabala      3
260 obnova šuma      3
261 numerical analysis      3
262 numerička analiza      3
263 Obični orah      3
264 obnova      3
265 Parčine      3
266 parkovni objekti      3
267 ratne štete      3
268 reforestation      3
269 recreation      3
270 reintrodukcija      3
271 ritske šume      3
272 roe deer      3
273 sanacija      3
274 Sawmilling      3
275 seedlings      3
276 Serbia      3
277 short rotation crops      3
278 sjeme      3
279 smeđi medvjed      3
280 sortimentne tablice      3
281 skidding      3
282 structure      3
283 Sphaeropsis sapinea      3
284 Srbija      3
285 trofej      3
286 tržište      3
287 thinning      3
288 topola      3
289 transition time      3
290 turizam      3
291 unutarpopulacijska i međupopulacijska varijabilnost      3
292 upravljanje šumama      3
293 vegetacijska karta      3
294 vegetation      3
295 Šumski radovi      3
296 šumski rad      3
297 šumski ekosustavi      3
298 šumske zajednice      3
299 texture      3
300 tekstura      3
301 Thaumetopoea pityocampa      3
302 sukcesija vegetacije      3
303 šumske prometnice      3
304 humus      3
305 hrast medunac      3
306 hrast      3
307 Histiostomatidae      3
308 forest road      3
309 gustoća drva      3
310 Gorski kotar      3
311 genetska raznolikost      3
312 geografski informacijski sustav      3
313 forest tending      3
314 forest management planning      3
315 fosfor      3
316 genetic diversity      3
317 fitoremedijacija      3
318 forest floor      3
319 forest communities      3
320 forest cultures      3
321 fir      3
322 fire      3
323 Fire Weather Index      3
324 fitocenologija      3
325 Fagus sylvatica      3
326 Ivanščica      3
327 izloženost      3
328 izmjera šuma      3
329 inventura šuma      3
330 introduction      3
331 invazivna vrsta      3
332 intensity of infestation      3
333 Internet      3
334 insect      3
335 klaster analiza      3
336 jelen obični      3
337 karst      3
338 kukac      3
339 listinac      3
340 logging      3
341 market      3
342 climate change      3
343 bukove sječe      3
344 Bosna i Hercegovina      3
345 Brižine      3
346 biljna zajednica      3
347 biljne zajednice      3
348 Biluša      3
349 Entomophaga%20maimaiga STYLE="text-decoration:none">Entomophaga maimaiga      3
350 $glavna skupština      3
351 anketa      3
352 aerosnimke      3
353 afforestation      3
354 areal      3
355 efficiency      3
356 energy      3
357 ekotipska varijabilnost      3
358 entrepreneurship      3
359 exposure      3
360 divlja svinja      3
361 divlja trešnja      3
362 dušik      3
363 ecology      3
364 Dalmacija      3
365 Dalmatinska zagora      3
366 debljinski prirast      3
367 defoliation      3
368 dinamika populacije      3
369 Diptera      3
370 diameter      3
371 development      3
372 cluster analysis      3
373 CO2      3
374 crna topola      3
375 Croatian Forests Co. Ltd.      3
376 crown damage      3
377 zaštićena područja      3
378 zelena duglazija      3
379 voda      3
380 volume      3
381 volumen      3
382 wild cherry      3
383 young growth      3
384 vrt u klaustru      3
385 yellow mistletoe      2
386 Zagreb Zoo Garden      2
387 yield      2
388 yield tables      2
389 zajednice hrasta lužnjaka      2
390 zakorjenjivanje      2
391 zametak      2
392 zapaljivost      2
393 zapaljivost i gorivost šumskih goriva      2
394 Wild game      2
395 WinRhizo      2
396 WinSEEDLE      2
397 wood industry      2
398 višekori­sničko šumarstvo      2
399 vremenske serije      2
400 volumen krupnoga drva      2
401 Vojvodina      2
402 Viscum album L. ssp. abietis (Wiesb.) Abrom.      2
403 vrijeme cvjetanja      2
404 vrijednost šuma      2
405 VRS      2
406 war loses      2
407 weight and foliage volume      2
408 Zavižan      2
409 zdravlje      2
410 zaraza      2
411 zakonska regulativa      2
412 zaštita drva      2
413 zdravstveno stanje      2
414 Žumberak      2
415 žuta imela      2
416 značajna oštećenost      2
417 zoniranje      2
418 Zoološki vrt grada Zagreba      2
419 Croatian Forests Co.Ltd.      2
420 crni jasen      2
421 Crni Lug      2
422 Crni orah      2
423 crnika      2
424 crnogorične i bjelogorične vrste — taksoni      2
425 correlation      2
426 Crataegus nigra      2
427 creativity      2
428 Crni bor (Pinus nigra)      2
429 Crown condition assessment      2
430 crvenica      2
431 Cupressus sempervirens      2
432 Curculionidae      2
433 CNS 2000      2
434 Clerodendrum      2
435 common ash      2
436 common beech (Fagus sylvatica L.)      2
437 Chrysomelidae      2
438 clonal seed orchard      2
439 Community Plant Variety Office (CPVO)      2
440 conifers      2
441 containers      2
442 control      2
443 concrete and theoretical distribution      2
444 Cornus      2
445 CORS      2
446 Corylopsis      2
447 deposition      2
448 Diptera: Cecidomyiidae      2
449 Dinaric mountains      2
450 Dinaridi      2
451 disjunktan      2
452 distribucija      2
453 distribucija prsnih promjera      2
454 digitalna fotogrametrija      2
455 digitalni model terena      2
456 digitalni ortofoto      2
457 digitalni ortofoto (DOF)      2
458 defoliators      2
459 defolijacija      2
460 debljina kore      2
461 decision support systems      2
462 dendrološka vrijednost      2
463 dendroclimatology      2
464 dendroklimatologija      2
465 dendrokronološka analiza      2
466 dendrological value      2
467 degree of damage      2
468 dendroflora      2
469 damages      2
470 Danube      2
471 Ćićarija      2
472 Dalmatia      2
473 Cultivar      2
474 culture      2
475 Čorkova uvala      2
476 ECOLURE      2
477 ecosystem      2
478 Economic development      2
479 ectomycorrhiza      2
480 dužine sortimenata      2
481 drvni sortimenti      2
482 drying period      2
483 Dryocosmus kuriphilus      2
484 Đurđevački pijesci      2
485 EA 300      2
486 digital photogrammetry      2
487 divlji kesten      2
488 djelotvornost      2
489 diversity      2
490 dobna struktura      2
491 dominant height      2
492 dominantna visina      2
493 Drosophilidae      2
494 drvenaste egzote      2
495 drvna industrija      2
496 drvni ostatak      2
497 DNA      2
498 dormantnost sjemena      2
499 Douglas fir      2
500 Drava      2
501 even-aged beech stands      2
502 Fagus L.      2
503 Fallow deer      2
504 euroazijski ris      2
505 Euphorbio palustris-Crataegetum nigrae      2
506 evaluation model      2
507 evergreen oak      2
508 environment      2
509 environment protection      2
510 EUFORGEN      2
511 embryo      2
512 EN 1316-1      2
513 energy value      2
514 egzote      2
515 Dunav      2
516 eko­nomika šumarstva      2
517 ekosustav      2
518 ektomikoriza      2
519 arenosol      2
520 as. Abieti-Fagetum “pannonicum” s. l.      2
521 Anthyllis barba-jovis      2
522 antivibracijske rukavice      2
523 anti-vibration gloves      2
524 antler      2
525 Aphididae      2
526 ass. Hyperico grisebachii-Piceetum abietis (Bertović 1975) nom. nov. hoc loco      2
527 Bacillus thuringiensis      2
528 Balkan      2
529 aerial photographs      2
530 adaptability      2
531 adaptabilnost      2
532 adaptirani poljoprivredni traktori      2
533 alepski bor (Pinus halepensis)      2
534 aggression on the RC      2
535 agresija na RH      2
536 AHP      2
537 and hunting management      2
538 analitički prikaz florističkog sastava      2
539 Alnus subcordata      2
540 Alno-Quercion roboris      2
541 amorfa      2
542 allometric equations      2
543 alpine watershed      2
544 alpski sliv      2
545 altitude      2
546 "Hrvatske šume"      2
547 "Osmocote Mini"      2
548 "Osmocote Sierrablen"      2
549 Abies%20cilicica STYLE="text-decoration:none">Abies cilicica      2
550 Acer%20campestre STYLE="text-decoration:none">Acer campestre      2
551 Acer%20negundo STYLE="text-decoration:none">Acer negundo      2
552 Acer%20pseudoplatanus STYLE="text-decoration:none">Acer pseudoplatanus      2
553 %20Scorzonero-Chrysopogonetalia STYLE="text-decoration:none"> Scorzonero-Chrysopogonetalia      2
554 Hemerocallis STYLE="text-decoration:none">Hemerocallis      2
555 Eutypella%20parasitica STYLE="text-decoration:none">Eutypella parasitica      2
556 Fagion%20sylvaticae STYLE="text-decoration:none">Fagion sylvaticae      2
557 Fraxinus%20pennsylvanica STYLE="text-decoration:none">Fraxinus pennsylvanica      2
558 Ips%20sexdentatus STYLE="text-decoration:none">Ips sexdentatus      2
559 Ips%20typographus STYLE="text-decoration:none">Ips typographus      2
560 Histiostoma%20piceae STYLE="text-decoration:none">Histiostoma piceae      2
561 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      2
562 Castor%20fiber STYLE="text-decoration:none">Castor fiber      2
563 Celtis%20australis STYLE="text-decoration:none">Celtis australis      2
564 Cephalanthero%20longifoliae-Fagetum STYLE="text-decoration:none">Cephalanthero longifoliae-Fagetum      2
565 Cephalcia%20arvensis STYLE="text-decoration:none">Cephalcia arvensis      2
566 Cervus%20elaphus STYLE="text-decoration:none">Cervus elaphus      2
567 Betula%20pendula STYLE="text-decoration:none">Betula pendula      2
568 Bonomoia%20pini STYLE="text-decoration:none">Bonomoia pini      2
569 Cinara%20cedri STYLE="text-decoration:none">Cinara cedri      2
570 Crataegus STYLE="text-decoration:none">Crataegus      2
571 Accuracy      2
572 Abieti-Fagetum      2
573 abonos      2
574 Aboveground biomass      2
575 STYLE="text-decoration:none">Acanthocinus reticulatus      2
576 acorn      2
577 Iponemus%20gaebleri STYLE="text-decoration:none">Iponemus gaebleri      2
578 A. glutinosa      2
579 A. rubra      2
580 Abies albaMill.      2
581 0 m      2
582 Pinus%20sylvestris STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris      2
583 Ostryo-Carpinion%20orientalis STYLE="text-decoration:none">Ostryo-Carpinion orientalis      2
584 Phytopythium STYLE="text-decoration:none">Phytopythium      2
585 Picea%20abies STYLE="text-decoration:none">Picea abies      2
586 Pinus%20halepensis STYLE="text-decoration:none">Pinus halepensis      2
587 Juniperus%20drupacea STYLE="text-decoration:none">Juniperus drupacea      2
588 Juniperus%20excelsa STYLE="text-decoration:none">Juniperus excelsa      2
589 Kermes%20vermilio STYLE="text-decoration:none">Kermes vermilio      2
590 Larix%20decidua STYLE="text-decoration:none">Larix decidua      2
591 Lynx%20lynx STYLE="text-decoration:none">Lynx lynx      2
592 Viscum%20album STYLE="text-decoration:none">Viscum album      2
593 Ulmus%20glabra%20Huds. STYLE="text-decoration:none">Ulmus glabra Huds.      2
594 Ulmus%20minor STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor      2
595 Pityokteines STYLE="text-decoration:none">Pityokteines      2
596 Prunus%20avium%20L. STYLE="text-decoration:none">Prunus avium L.      2
597 Pythium STYLE="text-decoration:none">Pythium      2
598 Quercus%20petraea%20(Matt.)%20Lieblein. STYLE="text-decoration:none">Quercus petraea (Matt.) Lieblein.      2
599 Sphaeropsis%20sapinea STYLE="text-decoration:none">Sphaeropsis sapinea      2
600 Stereonychus%20fraxini STYLE="text-decoration:none">Stereonychus fraxini      2
601 bijeli grab      2
602 biljka      2
603 area      2
604 Beli Manastir      2
605 beta-distribucija      2
606 beta-function      2
607 Bieger      2
608 bijela imela      2
609 beech felling      2
610 benediktinski samostan      2
611 bark thickness      2
612 basal area      2
613 basic stocks of the games      2
614 biološka kontrola      2
615 bioindikatori      2
616 biološko-ekološka valorizacija      2
617 biological diversity      2
618 biometrical parameters      2
619 bionomija      2
620 bionomy      2
621 Bjelovarska Bilogora      2
622 black alder      2
623 biomass production      2
624 black poplar      2
625 Bioproizvodnost amorfe      2
626 Brandt      2
627 Bosnia and Herzegovina      2
628 black walnut      2
629 body weight      2
630 bonitet      2
631 brown bear      2
632 Bursaphelenchus spp.      2
633 brijest      2
634 brojnost      2
635 broj lanadi      2
636 brucijski bor      2
637 cikličke snimke      2
638 Castor fiber L.      2
639 Catalpa      2
640 changes      2
641 Chimonanthus      2
642 CIC      2
643 Carpinus L.      2
644 burned area      2
645 Carex pilosa      2
646 Carici elongatae-Alnetum glutinosae      2
647 Ceanothus      2
648 Cembräwit®      2
649 carbon sequestration      2
650 Callicarpa      2
651 Cameraria ohridella      2
652 Campsis      2
653 Canadian experts report      2
654 management of      2
655 management plan      2
656 maslinik      2
657 Međimurje      2
658 meteorološki indeks požara      2
659 Luzulo-Fagetum sylvaticae      2
660 lužnjak      2
661 Lymantria dispar      2
662 lovstvo i lovno gospodarenje      2
663 lovni trupčići      2
664 lovno gospodarenje      2
665 Lymantria monacha      2
666 light      2
667 lovci      2
668 Lynx lynx      2
669 Maceljsko gorje      2
670 makedonski hrast      2
671 makija      2
672 Maksimir Park      2
673 lizimetri      2
674 Lisičine Arboretum      2
675 Lonicera      2
676 licenciranje      2
677 licensing      2
678 LiDAR      2
679 Lekenik      2
680 Liocourtova distribucija      2
681 Leptoglossus occidentalis      2
682 Lespedeza      2
683 kultura      2
684 kvaliteta      2
685 limit values      2
686 kulture kratkih ophodnji      2
687 krupnoća žira      2
688 Krapinsko-zagorska županija      2
689 kreativnost      2
690 kvaliteta sadnica      2
691 Landsat      2
692 korelacijska veza      2
693 korijen      2
694 Kopački rit      2
695 Krasno      2
696 kriging      2
697 kalij      2
698 Kalnik      2
699 izvješće eksperata iz Kanade      2
700 Joinery and Cabinet making      2
701 Juglans L.      2
702 jednodobne bukove sastojine      2
703 Jasminum      2
704 Japage      2
705 izvoditelji šumskih radova      2
706 Josip Ettinger      2
707 ispitivanje      2
708 klijavost      2
709 katastar vodnih potencijala      2
710 klonovi bijele vrbe      2
711 klonovi topola      2
712 klonska sjemenska plantaža      2
713 kljove      2
714 koljik      2
715 Koelreuteria      2
716 Komrčar      2
717 koncepcija      2
718 infracrvene kolorne (ICK) aerosnimke      2
719 innovations in forestry      2
720 Innovativeness      2
721 inovacije u šumarstvu      2
722 inovativnost      2
723 infestation      2
724 inflammability and combustibility of fuel types      2
725 insect pests      2
726 humofluvisol      2
727 imela      2
728 in utero      2
729 indicators      2
730 Indigobush      2
731 Indigobush bioproductivity      2
732 Indigofera      2
733 imovna općina      2
734 intensity of infection      2
735 izlučivanje sastojina      2
736 Italian oak      2
737 Ixodidae      2
738 Istra      2
739 iskorištavanje šuma      2
740 istacio-Juniperetum phoeniceae      2
741 Ips typographus      2
742 iskorištenje      2
743 Fagus sylvatica L.      2
744 favourable conservation status      2
745 Festuco drymeiae-Abietetum ass. nova      2
746 fires      2
747 fenološka motrenja      2
748 fenološka opažanja      2
749 forest economics      2
750 flammability      2
751 društveno-gospodar­ski čimbenici      2
752 fitoplazme      2
753 floodplain forest      2
754 fluvisol      2
755 genetska varijabilnost      2
756 Forsythia      2
757 FSC logo      2
758 Game      2
759 game breeding enclosure Kunjevci      2
760 GC      2
761 GC/MS      2
762 fotointerpretacijski ključ      2
763 forestry operation      2
764 fotosinteza      2
765 Fraxino orni-Quercetum ilicis      2
766 Fraxinus angustifolia      2
767 Fraxinus angustifolia Vahl      2
768 Fraxinus excelsior      2
769 Fraxinus L.      2
770 fuel types      2
771 fungus      2
772 forest lands      2
773 forest habitat      2
774 Forest operations      2
775 florni elementi      2
776 forest resources      2
777 forest value      2
778 forestry biomass      2
779 Galio odorati-Fagetum sylvaticae      2
780 germination      2
781 Gospodarski razvitak      2
782 gradacija      2
783 gljiva      2
784 GNSS      2
785 gustoća      2
786 granične vrijednosti      2
787 health      2
788 habitat type      2
789 Hamamelis      2
790 GPS      2
791 GRASS GIS      2
792 growth and increment      2
793 gubar      2
794 gypsy moth      2
795 horse chestnut      2
796 historical value      2
797 hrast crnika (Quercus ilex)      2
798 horticul­tural value      2
799 hortikulturna vrijednost      2
800 hosts      2
801 height increment      2
802 heavy metals      2
803 height      2
804 hidrološka uloga      2
805 Hibiscus      2
806 hiperparazitoid      2
807 Hippophaë rhamnoides      2
808 Hippophao-Berberidetum      2
809 Histiostoma piceae      2
810 hrastov ponik      2
811 hrast lužnjak (Quercus robur L.)      2
812 Hrvatska norma HRN EN 1316-1:1999      2
813 Hungavit      2
814 HTRS96/TM      2
815 Hymenoptera: Platygastridae      2
816 II-G-10      2
817 II-G-20      2
818 hunting district      2
819 Hunting Management      2
820 Hvar      2
821 hydrological role      2
822 šumske kulture      2
823 šumska taksa      2
824 šumska zajednica      2
825 šumska zemljišta      2
826 šumska prostirka      2
827 šumarska profesija      2
828 syntaxonomy      2
829 sweet chestnut      2
830 Šibenik      2
831 strukturni elementi      2
832 suitability evaluation      2
833 studij vremena      2
834 struktura vegetacije      2
835 Sus scrofa      2
836 sustavi privlačenja drva      2
837 Sustainable forest management      2
838 suzbijanje      2
839 Sustavi za podršku u odlučivanju      2
840 svjetlo      2
841 temeljnica      2
842 temperatura      2
843 temperature      2
844 tercijarna      2
845 težina i volumen drva      2
846 težina i volumen lišća      2
847 Taxus baccata L.      2
848 test provenijencija      2
849 testing      2
850 teški metali      2
851 šumske protupožarne ceste      2
852 sitkanska smreka      2
853 šumske sadnice      2
854 šumski genetski resursi      2
855 Tarsenomidae      2
856 šumski rubovi      2
857 TE Plomin 2      2
858 valorisation      2
859 valorizacija      2
860 vegetation quotient      2
861 vegetation structure      2
862 vegetacijski kvocijent      2
863 virus      2
864 visiting      2
865 višekriterijsko odlučivanje      2
866 višestruka regresijska analiza      2
867 UPOV      2
868 uređivanje      2
869 uređivanje šuma      2
870 UPGMA      2
871 Unmixed regular beech forest      2
872 Ulmus minor Mill. sensu latissimo      2
873 upravljanje rizicima      2
874 Vaclav L. Anderle      2
875 Uzorak      2
876 uzgajalište divljači Kunjevci      2
877 transformacija      2
878 Transport      2
879 tourism      2
880 traktori      2
881 tipovi goriva      2
882 Tomicus destruens      2
883 Trade Mark      2
884 Thurn-Taxis.      2
885 Theysohn®      2
886 Tenthredinidae      2
887 Tijat      2
888 Tilia spp.      2
889 timber extraction      2
890 timber volume      2
891 Timberjack 1070      2
892 time of flowering      2
893 time series      2
894 time study      2
895 tip staništa      2
896 Tischeria ekebladella      2
897 Tropical rain forests      2
898 Tropske kišne šume      2
899 ugroženost      2
900 učinkovitost      2
901 trophy assessment      2
902 treatment      2
903 trend opadanja gustoće drva      2
904 srednji promjer      2
905 spruce      2
906 srneća divljač      2
907 srnjak      2
908 stabilnost sastojine      2
909 spinosad      2
910 spolni indeks      2
911 Spačvanski bazen      2
912 Stolarstvo      2
913 strojna sječa      2
914 strana vrsta      2
915 strane vrste      2
916 srednja visina      2
917 stabilizacija tla      2
918 stanje u prošlosti      2
919 Slavonija      2
920 slatka voda      2
921 small mammals      2
922 small rodents      2
923 socio-economic factors      2
924 Sophora      2
925 sitni sisavci      2
926 Sječa      2
927 sječa i izrada      2
928 Sječa šuma      2
929 sjeverozapadna Hrvatska      2
930 shelterwood cutting      2
931 simulacija      2
932 simulation      2
933 sinekološko-vegetacijska istraživanja      2
934 sintaksonomija      2
935 sintaksonomska analiza      2
936 site index curves      2
937 Sezonska procjena žestine požara      2
938 seedling quality      2
939 Seasonal Severity Rating      2
940 selective thinning      2
941 selekcija      2
942 selection forest      2
943 semivariogram.      2
944 Senjska Draga      2
945 sekundarne šumske prometnice      2
946 seed dormancy      2
947 secondary forest roads      2
948 rasadnička proizvodnja      2
949 sample plots      2
950 sapling      2
951 Scolytinae      2
952 Sarcococca      2
953 Salix L.      2
954 sadašnje stanje šuma      2
955 sadni materijal      2
956 sadnica      2
957 Robinia L.      2
958 Robinia pseudoacacia L.      2
959 Rock partridge      2
960 rodents      2
961 Ruscus hypoglossum      2
962 root collar diameter      2
963 riparian forests      2
964 risk management      2
965 Republika Hrvatska      2
966 resursi      2
967 registar primarne šumske prometne infrastrukture      2
968 renewable energy sources      2
969 rent      2
970 renta      2
971 reintroduction      2
972 relativna otvorenost      2
973 reliktna      2
974 recovery time      2
975 rast i prirast      2
976 razvojni stadiji      2
977 regeneration priority      2
978 refugijalno      2
979 rasadnici      2
980 RAPD      2
981 RapidEye      2
982 PBR (Plant Breeder’s Right)      2
983 PCA      2
984 Parectopa robinella      2
985 Parectopa robiniella      2
986 P. curvidens      2
987 P. deltoides      2
988 P. densiflora Sieb. et Zucc.      2
989 P. nigra Arnold      2
990 P. thunbergiana Franco      2
991 P. vorontzowi      2
992 P. x euramericana      2
993 opožarena površina      2
994 organizational culture      2
995 organizacija      2
996 organizacijska kultura      2
997 Osmocote Exact Standard      2
998 Osmocote Exact Standard 5–6M      2
999 osnova gospodarenja      2
1000 Ostryo-Abietetum      2
1001 osutost krošanja      2
1002 oštećenost šuma      2
1003 osnovni fondovi divljači      2
1004 oštećenost      2
1005 Oštrica      2
1006 otpad      2
1007 Obedska Bara      2
1008 obični jasen      2
1009 obnovljivi izvori energije      2
1010 obični bor      2
1011 nutritional status      2
1012 oak      2
1013 Oak downy      2
1014 njega šuma      2
1015 nova nalazišta      2
1016 obnova sastojina      2
1017 Obolodiplosis robiniae      2
1018 obrast      2
1019 Obrenovački Zabran      2
1020 odstrel      2
1021 odstrjel      2
1022 ocjenjivanje prikladnosti      2
1023 očuvanje prirode      2
1024 općekorisne funkcije šuma      2
1025 onečišćenje zraka      2
1026 oplodne sječe      2
1027 Operational Planning      2
1028 mtDNA      2
1029 nizina      2
1030 Mura      2
1031 natural regeneration      2
1032 Noctuidae      2
1033 nizinsko područje      2
1034 normal model      2
1035 natural resources      2
1036 nedrvni šumski proizvodi      2
1037 Myrto-Quercetum ilicis      2
1038 multiple-use fo­restry      2
1039 nadzemna biomasa      2
1040 nadzor      2
1041 Mosor      2
1042 morfološka varijabilnost      2
1043 morphological variability      2
1044 Monochamus galloprovincialis      2
1045 Modelling      2
1046 mladik      2
1047 mjere asimetrije      2
1048 Milan Knežević      2
1049 Milan Stribrny      2
1050 model vrednovanja      2
1051 mikroklima      2
1052 microsatellites      2
1053 Mediterranean      2
1054 Mediterranean karst area      2
1055 ljetna suša      2
1056 Metcalfa pruinosa      2
1057 microclimate      2
1058 Preborno gospodarenje      2
1059 prijedlog uređenja      2
1060 PPP      2
1061 PowerCem      2
1062 pravoužitnici      2
1063 preciznost      2
1064 prašuma      2
1065 požar krošnji      2
1066 površinsko otjecanje      2
1067 potrajno gospodarenje      2
1068 povoljan status očuvanja      2
1069 produkcija biomase      2
1070 produktivnost      2
1071 prioritet obnove      2
1072 privatne šume      2
1073 prirodni resursi      2
1074 prirodno sušenje prostornog drva      2
1075 promjer krošnje      2
1076 promjer vrata korijena      2
1077 promotion      2
1078 proreda      2
1079 primjerne plohe      2
1080 promjene      2
1081 promidžba      2
1082 prognoza širenja      2
1083 Quercus L.      2
1084 Q. cerris L.      2
1085 Q. frainetto Ten.      2
1086 Q. pubescens Willd.      2
1087 Rab      2
1088 radial increment      2
1089 Prunus L.      2
1090 prsni promjer      2
1091 Pruno-Fraxinetum      2
1092 quality      2
1093 Pula      2
1094 Punica      2
1095 quantitative traits      2
1096 photointerpretation key      2
1097 Pinus halepensis      2
1098 Pinus heldreichii      2
1099 Pinus heldreichii (Christ)      2
1100 Pinus nigra subsp. dalmatica      2
1101 Pinus pinea      2
1102 Pinus sylvestris L.      2
1103 planning of regeneration felling      2
1104 Planning system      2
1105 plant communities      2
1106 Pityokteines spinidens      2
1107 Phytophthora      2
1108 Pistacio lentisci-Juniperetum phoeniceae      2
1109 peleti      2
1110 pheromone trap      2
1111 pellets      2
1112 Pelješac      2
1113 Phyllonorycter issiki      2
1114 Phyllonorycter issikii      2
1115 Phyllonorycter robiniella      2
1116 pedunculate oak (Quercus robur L.)      2
1117 PEEN      2
1118 odumiranje      2
1119 Parkovi prirode      2
1120 Peduncled Oak      2
1121 Peduncled oak (Quercus robur L.)      2
1122 otok Mljet      2
1123 ozljede na radu      2
1124 perivoj Ma­ksimir      2
1125 povijesna vrijednost      2
1126 površina      2
1127 Populus L.      2
1128 Portugal      2
1129 potassium      2
1130 postotak drvnih sortimenata      2
1131 Populus alba L.      2
1132 posjećivanje      2
1133 population density      2
1134 Populetalia albae      2
1135 Populus      2
1136 Poplava      2
1137 podrivanje tla      2
1138 planirani prirast      2
1139 Podunavlje – Podravlje      2
1140 Pohorje      2
1141 pohrana ugljika      2
1142 Plant Patent Act      2
1143 plant      2
1144 plantations      2
1145 plantaže      2
1146 pokazatelj      2
1147 polifenoli      2
1148 politički instrumenti      1
1149 pollination      1
1150 pollution      1
1151 položaj centromere      1
1152 položajna točnost      1
1153 Polufinalna i finalna prerada drveta      1
1154 Polufinalni drvni proizvodi      1
1155 polyphagous parasitoids      1
1156 polyphenolic compounds      1
1157 polyphenols      1
1158 poljoprivredna tla      1
1159 poljoprivredne površine      1
1160 poljoprivredno-šumarsko ­gospodarenje      1
1161 Poljski brijest      1
1162 pokazatelji oštećenosti      1
1163 pokazatelji proizvodnosti      1
1164 pokretna drobilica kamena      1
1165 pokus provenijencija obične bukve      1
1166 pokusna ploha Br gola površina      1
1167 pokusno polje      1
1168 policy instruments      1
1169 polifagni parazitoidi      1
1170 poplars      1
1171 poplar clone      1
1172 poplar clone I-214      1
1173 popis biljaka      1
1174 popis stranih vrsta      1
1175 pomladak mladik      1
1176 pomladna jezgra      1
1177 pomotechnical treatments.      1
1178 pomotehnički zahvati.      1
1179 ponašanje požara      1
1180 poljski jasen (Eraxinus angustifolia VahlX hrast lužnjak (Quercus robur L.)      1
1181 poljski jasen—suši tip      1
1182 poljski pokus      1
1183 pomaganje      1
1184 plantažni uzgoj      1
1185 planting      1
1186 plants      1
1187 plastična folija      1
1188 plastični lijevak      1
1189 plemenite listače      1
1190 Plitvice Lakes      1
1191 Plitvička jezera      1
1192 plod      1
1193 plodnost      1
1194 plodnost tla      1
1195 plodovi      1
1196 plovidba      1
1197 plumate leaves      1
1198 plus stabla      1
1199 poaching      1
1200 početak listanja      1
1201 počinitelj      1
1202 podjela općekorisnih funkcija šuma      1
1203 plantaža      1
1204 plant breeding      1
1205 plant potential      1
1206 plant species      1
1207 plantation      1
1208 plantation growth      1
1209 poisoning      1
1210 podzemne vode      1
1211 područje provenijencije      1
1212 poplavna šuma      1
1213 poplavne šume      1
1214 poplavne zone      1
1215 poprečni i uzdužni polumjer prohodnosti      1
1216 population bottleneck      1
1217 populacija.      1
1218 populacijsko usko grlo      1
1219 Populus alba      1
1220 population size      1
1221 population.      1
1222 populations      1
1223 Populationsdichte      1
1224 posjed      1
1225 posjetitelji      1
1226 poslijediplomski studij      1
1227 poslovanje      1
1228 Poslovna analiza      1
1229 poslovni odnosi      1
1230 posljedice agresije na RH      1
1231 posolica      1
1232 postage stamps      1
1233 postgraduate study      1
1234 post-introductory expansion      1
1235 postojanost drva      1
1236 Populus alba L. i mikropropagacija      1
1237 porodice      1
1238 posebni/prostorni kriteriji      1
1239 positional accuracy      1
1240 positioning accuracy      1
1241 posječena drvna masa      1
1242 postotak odgriženog dijela izbojka      1
1243 postotak prirasta      1
1244 postotak prirasta vrijednosti      1
1245 Postotak šumovitosti      1
1246 postotni udjel drvnih sortimenata      1
1247 postotni udjeli krupnog drva po debljinskim klasama      1
1248 posušena stabla      1
1249 poštanske marke      1
1250 potencijal oporavka      1
1251 potencijalna staništa      1
1252 potkornjaci      1
1253 potrajna proizvodnja sirovina i općekorisnih usluga šuma      1
1254 pošumljavanje i zaštita      1
1255 pošumljavanje krša      1
1256 površina ha      1
1257 površina krošanja      1
1258 površina projekcije krošnje      1
1259 površina s vegetacijskim pokrivačem      1
1260 površinska obrada drva      1
1261 površinska voda      1
1262 površinski kopovi      1
1263 povijesni prikaz      1
1264 povijesni razvoj      1
1265 povijest gradacija      1
1266 povijest HŠD-a      1
1267 povijest požara      1
1268 povijest šumarstva      1
1269 potrajnost gospodarenja      1
1270 potrajnost prihoda      1
1271 potrošnja goriva      1
1272 permanent experiments      1
1273 perpetrator      1
1274 Persian walnut      1
1275 pest      1
1276 pesticid      1
1277 pesticide      1
1278 pests      1
1279 Peter‘s mountain      1
1280 Petrova gora      1
1281 pH – solution      1
1282 pH oborina      1
1283 pH precipitation      1
1284 Ph u pirofosfatu      1
1285 Ph u vodi      1
1286 Ph. D.      1
1287 phaeropsis sapinea      1
1288 Phase I and II      1
1289 Phase II      1
1290 Phase III      1
1291 phenological variability of flowering      1
1292 ozljede na stablima      1
1293 ozljede sjekača      1
1294 označavanje      1
1295 otok Plavnik      1
1296 otok Vrgada i vrgadski otočići      1
1297 otopina tla      1
1298 pejsažist      1
1299 pejsažno oblikovanje      1
1300 pedunculate oak (Quercus robur)      1
1301 Phyllonorycter sp.      1
1302 Phyllonorycter spp.      1
1303 physical and mechanical properties of abonos      1
1304 physical and mechanical properties of recent oak      1
1305 physical and mineral soil properties      1
1306 physical strain      1
1307 physics      1
1308 physiological parameters      1
1309 phytocenosis      1
1310 phytocoeno­logical community      1
1311 phytocoenological record      1
1312 phytocoenological units      1
1313 phytocoenology      1
1314 phytocoenology (phytosociology)      1
1315 phytomass      1
1316 penjačice      1
1317 People      1
1318 percent share      1
1319 percent share of wood along thickness classes      1
1320 percentage increments of values      1
1321 Percentage of forest cover      1
1322 percentage of moderately to severely damaged trees      1
1323 percentage of the nibbled part of the shoot      1
1324 percentage of wood assortments      1
1325 period      1
1326 perioda      1
1327 periodicitet plodonošenja      1
1328 periodički prijelaz volumena      1
1329 pheromone traps      1
1330 pheromone-baited trap      1
1331 peletizacija sjemena      1
1332 phenophases      1
1333 phenotypic plasticity.      1
1334 phenotypic stability      1
1335 pheromone baited traps      1
1336 pheromone dispenser      1
1337 pitka voda      1
1338 phytoplasmas      1
1339 pionirske vrste drveća      1
1340 piravost      1
1341 pisana dokumentacija      1
1342 place of birth      1
1343 Plains      1
1344 Plan šumskog upravljanja      1
1345 plan upravljanja risom      1
1346 plan uzgajanja šuma      1
1347 planina Tušnica      1
1348 planinski turizam      1
1349 planirana proizvodnja      1
1350 plant community      1
1351 plant density      1
1352 plant geographical division      1
1353 plant heights      1
1354 plant list      1
1355 planovi      1
1356 planovi upravljanja      1
1357 planska jedinica İkisu      1
1358 planski sustav      1
1359 planiranje etata glavnog prihoda      1
1360 planiranje gospodarenja      1
1361 planiranje mreže šumskih cesta      1
1362 planiranje obnove sastojina      1
1363 planiranje sječe      1
1364 planiranje šumskih prometnica      1
1365 planned production      1
1366 planned recruitment      1
1367 planned recruitment rate      1
1368 planning      1
1369 planning of forest roads      1
1370 pinj      1
1371 pioneer species      1
1372 pioneer species.      1
1373 pioneer tree species      1
1374 pioneering species      1
1375 Pinus pinea L.      1
1376 Pinus pineaL.      1
1377 Pinus kalpensis      1
1378 pH-otopina      1
1379 photosynthesis      1
1380 photosynthesis intensity      1
1381 photosynthetic pigments      1
1382 pilanska prerada drva      1
1383 pi­lanska proizvodnja      1
1384 pilanska sirovina      1
1385 pilanska tehnologija      1
1386 pilanski proizvodi      1
1387 Pilot Project      1
1388 Piljena građa četinjača i listača      1
1389 pine resin production      1
1390 Pinienprozessionspinner      1
1391 Pinija      1
1392 pinija (Pinus pinea)      1
1393 Pinus brutia      1
1394 phytosanitary inspection      1
1395 phytosanitary measures      1
1396 phytosanitary system      1
1397 phytosociology      1
1398 Picea abies      1
1399 Picea abies (L.) Karst.      1
1400 Picea omorica (PANC.) PURK.      1
1401 Picea omorica (PANČ.) PURK      1
1402 Picea omorika      1
1403 Picea sitchensis (Bong.) Carr.      1
1404 piezometar      1
1405 piezometer      1
1406 quantity and value yield      1
1407 quarantine pest      1
1408 Querco-Fagetea      1
1409 Querco-Fage­tea      1
1410 Quercus      1
1411 Quercus coccifera      1
1412 Quercus ilex L.      1
1413 putevi unošenja      1
1414 Pulp and paper industries      1
1415 quality class structure      1
1416 quality criteria      1
1417 quality of trees      1
1418 quality of young Pedunculate Oak growth.      1
1419 provisional volume tarff      1
1420 provodno tkivo      1
1421 prozirnost krošnje      1
1422 Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.      1
1423 ptice      1
1424 ptice grabljivice      1
1425 ptice kao indikator      1
1426 Pubescens oak      1
1427 pubescent oak      1
1428 public awareness      1
1429 public forest institutes      1
1430 public institutes      1
1431 public opinion      1
1432 Public subsidisation of forestry      1
1433 puhovi      1
1434 radijalni prirast      1
1435 radijalni prirasti      1
1436 radionuklidi      1
1437 radna okolina      1
1438 radne tehnike      1
1439 rainfall      1
1440 rak ariša      1
1441 rak kestenove kore      1
1442 rak kore javora      1
1443 ramet variation      1
1444 rameta      1
1445 ramp (break-over) angle      1
1446 rana i kasna ekotipska forma      1
1447 range      1
1448 rannis defoliaria      1
1449 računalne simulacije      1
1450 računalni informacijski sustav      1
1451 računalni model CirCon      1
1452 Quercus spp.      1
1453 Quercus virgiliana      1
1454 Quercusspp.      1
1455 querry Očura II      1
1456 questionnaire      1
1457 quick sand      1
1458 quick sands      1
1459 prognoze      1
1460 Program aktivnosti      1
1461 program sanacije      1
1462 programatski i operativni zadaci      1
1463 Programme of activities      1
1464 progresija      1
1465 progresivna sukcesija      1
1466 progression      1
1467 progressive sucession      1
1468 proicirana sasto­jina      1
1469 proizvodne funkcije      1
1470 proizvodne linije      1
1471 proizvodni potencijal sastojine      1
1472 promidžba potrajnog gospodarenja i biološke raznolikosti      1
1473 promjena flornoga sastava.      1
1474 promjena šumskih staništa      1
1475 promjena vodnih odnosa      1
1476 promjer izbojka      1
1477 proizvodnja biomase      1
1478 proizvodnja drvnih ploča      1
1479 proizvodnja energije      1
1480 proizvodnja i potrošnja šumskih i drvnih proizvoda      1
1481 proizvodnja iverja      1
1482 Proizvodnja izvoz i uvoz piljene građe      1
1483 proizvodnja namještaja      1
1484 proizvodnja piljene građe      1
1485 proizvodnja pluta      1
1486 proizvodnja trgovačkih dobara      1
1487 projection of stand development      1
1488 projekcija razvoja sastojina      1
1489 Projekt predviđanja vodene erozije (WEPP      1
1490 projektiranje      1
1491 prokopavanje      1
1492 proliferation      1
1493 proljeće i ljeto 2000.      1
1494 proljetna selidba      1
1495 prometna vrijednost      1
1496 proreda sastojina tvrdih listača      1
1497 prorede      1
1498 prorijede      1
1499 prosječna godišnja količina radova sanacije      1
1500 prosjeke      1
1501 prosjeke na trasama elektroenergetskih objekata      1
1502 prostorna povezanost      1
1503 prostorna valorizacija      1
1504 prostorni plan      1
1505 prostorni raspored      1
1506 prostorni raspored klopki      1
1507 prostorno širenje      1
1508 protected area      1
1509 promotion of forest management and biodiversity      1
1510 propadanje brijesta      1
1511 propadanje drva      1
1512 Propadanje hrastovih biljaka      1
1513 propadanje i širenje obične jele      1
1514 propadanje stabala      1
1515 propadanje staništa      1
1516 promjer krošnje izbojka.      1
1517 prophylaxis      1
1518 proportion between height and diameter (h/d)      1
1519 provenances      1
1520 protected natural areas      1
1521 protected natural values      1
1522 protection . .      1
1523 protection at work      1
1524 protection of nature      1
1525 protupožarna linija      1
1526 protupožarne prosjeke      1
1527 protupožarne prosjeke s elementima puta      1
1528 provenance      1
1529 provenance region      1
1530 provenance test      1
1531 prirodno širenje      1
1532 prirodnogeografske karakteristike      1
1533 prirodnost ("hemeroby ")      1
1534 private entrepreneurship      1
1535 private forest owner expectations      1
1536 prirodni uvjeti življenja      1
1537 prirodni zeoliti      1
1538 prirodno obnavljanje      1
1539 prirodno pomlađivanje      1
1540 prirodno pomlađivanje i gospodarenje.      1
1541 prirodno pomlađivanje.      1
1542 privatni šumoposjed      1
1543 precision      1
1544 private owned forests      1
1545 privatizacija šuma      1
1546 privatna šuma      1
1547 pripravnost      1
1548 priprema tla      1
1549 prirasno prihodne tablice      1
1550 prirasno-prihodne tablice      1
1551 primorsko područje Hrvatske      1
1552 principal component analysis      1
1553 priobalno stanovništvo      1
1554 priobalje      1
1555 prirodna ognjišta      1
1556 prirodna šuma      1
1557 prirodni neprijatelji      1
1558 prirodni pomladak      1
1559 prirodni poremećaji      1
1560 prirast i kakvoća.      1
1561 Prirast i sječa      1
1562 prirast temeljnice      1
1563 prirašćivanje kvalitete      1
1564 priroda      1
1565 prirodna baština      1
1566 produktivnost guljenja kore      1
1567 produktivnost srna      1
1568 produljenje požarne sezone      1
1569 profesor šumarstva      1
1570 profil gospodarstvene grane      1
1571 prognose      1
1572 prognosis of dispersal      1
1573 prognoza      1
1574 produkcija nanosa      1
1575 produkcijski i aku­mu lirani tečajni volumni prirast      1
1576 Production and consumption of forest and wood products      1
1577 Production exports and imports of lumber      1
1578 production functions demand functions      1
1579 production lines      1
1580 Production of marketable goods      1
1581 Privlačenje i transport drveta      1
1582 privlačenje.      1
1583 privredne promjene      1
1584 privremena formula za ocjenjivanje rogova srnjaka      1
1585 probable and binary viewshed      1
1586 problemi u procesu promjena      1
1587 process automation      1
1588 procjedne vode      1
1589 procjena      1
1590 procjena biomase      1
1591 procjena opterećenosti poljoprivrednih tala      1
1592 Procjena oštećenosti krošanja      1
1593 Procjena oštećenosti šuma      1
1594 procjena potencijala biomase      1
1595 procjena sastojinskih elemenata      1
1596 procjena udaljenosti      1
1597 procjena vrijednosti šuma      1
1598 procjene usluga ekosustava      1
1599 procjenjena vrijednost šuma      1
1600 producibility      1
1601 povratnim križanjem i transgresijom      1
1602 potrajno gospodarenje šumom      1
1603 potrajno gospodarenje tartufima      1
1604 powdery mildew (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.)      1
1605 power plant      1
1606 prava tršlja      1
1607 pravila udruge      1
1608 pravilan klijanac      1
1609 pravilnik      1
1610 Požarište      1
1611 Požega mountains      1
1612 Požega valley      1
1613 Požeška kotlina i Požeško gorje      1
1614 PP Medvednica      1
1615 PP Papuk      1
1616 preciznost procjene      1
1617 preciznost.      1
1618 predacija      1
1619 predation      1
1620 predatori      1
1621 predators      1
1622 predmet istraživanja      1
1623 prednji      1
1624 preferability      1
1625 preferabilnost      1
1626 prag rentabilnosti ili točka pokrića.      1
1627 prebornašuma      1
1628 preborne sastojine bukve i jele      1
1629 preborne sastojine jele      1
1630 preborne šume      1
1631 prijenosna vitla      1
1632 prilagodba      1
1633 Primarna otvorenost      1
1634 primarna prerada drva      1
1635 primary forest traffic infrastructure density      1
1636 Primary Forest Traffic Infrastructure Registry      1
1637 Primary wood conversion      1
1638 prime cost      1
1639 primjena rezolucija H1 i H2      1
1640 pre­brojavanje      1
1641 pre-chilling      1
1642 precipitated water      1
1643 price list      1
1644 price of stem wood      1
1645 pridobivanje drva      1
1646 prigušena i prisilna gibanja      1
1647 prijedlog obnove istočnoga dijela      1
1648 prekogranično      1
1649 prenositelj      1
1650 prerada drveta      1
1651 present conditions of forests      1
1652 present situation and possibilities of cultivation.      1
1653 pretkazivanje vladanja šumskog požara (FBP)      1
1654 pretraživanje Interneta      1
1655 preuzimanje      1
1656 prevencija šumskih požara      1
1657 preventiva      1
1658 preventive measures      1
1659 preventive protection measures      1
1660 preventivne metode zaštite      1
1661 preventivne mjere      1
1662 prevođenje      1
1663 prezimljavanje      1
1664 preživač      1
1665 microorganism functional groups in the soil      1
1666 microrelief      1
1667 micro-relief      1
1668 microsatelite      1
1669 microsatelites SSR      1
1670 microsatellite markers      1
1671 meteorological factors      1
1672 meteorološki čimbenici      1
1673 M.Sc.      1
1674 Macedonian oak      1
1675 mediterranean vegetation      1
1676 medljikovac      1
1677 medunac      1
1678 Medvednica      1
1679 Medvednica Mount      1
1680 Medvednica Nature Park      1
1681 mid- and long-term planning      1
1682 middle breast diameter      1
1683 middle volume of trees      1
1684 middle-aged stand      1
1685 mikocenoza      1
1686 mikoze      1
1687 mikoze iglica      1
1688 mikrobiološke značajke tala      1
1689 mikroelementi      1
1690 mikroreljef      1
1691 mikrosatelitni biljezi      1
1692 mikrosatelitni biljezi SSR      1
1693 mineral raw materials      1
1694 mineralne sirovine      1
1695 miniranost      1
1696 modeli procjene volumena      1
1697 modeli rasta      1
1698 modeling      1
1699 Modeliranje goriva      1
1700 model normally      1
1701 model of departmental research      1
1702 model of middle-aged forest      1
1703 model oplemenjivanja      1
1704 model pretvorbe monokultura u šume bliske prirodnim      1
1705 model resornoga istraživanja      1
1706 model sustava informacija      1
1707 mjereni postupak      1
1708 mjerila      1
1709 mjesečna ocjena žestina      1
1710 mjesto lanjenja      1
1711 mješovita kultura      1
1712 mješovite i čiste sastojine      1
1713 mlada sastojina      1
1714 mobile cable crane      1
1715 močenje plodova      1
1716 mišoliki glodavci      1
1717 mitochondrial control region      1
1718 mitohondrijska DNK (mtDNK)      1
1719 mitotske i subkromatidne aberacije      1
1720 mixed and pure stands of beech      1
1721 mixed plantations      1
1722 modelna srednjodobna sastojina      1
1723 modelni normalitet      1
1724 modification      1
1725 modificirana Brinkova funkcija      1
1726 modificirana skala      1
1727 modified Brink’s function      1
1728 modified scale      1
1729 modifikacije      1
1730 moesian beech      1
1731 mogućnost razlikovanja      1
1732 moisture content      1
1733 moisture regime      1
1734 molecular diagnostic      1
1735 molecular-biological methods      1
1736 molekularna dijagnostika      1
1737 molekularno-biološke metode      1
1738 monetary value of wood assortments      1
1739 monografija “Divokoza”      1
1740 monograph “Chamois”      1
1741 Monolit      1
1742 monthly severity ratings      1
1743 Montpellier      1
1744 morflogija klijanca      1
1745 morfologija      1
1746 morfologija češera i sjemena      1
1747 morfologija ploda      1
1748 morfologija sadnica      1
1749 morfologija sjemena      1
1750 morfologija tla      1
1751 morfološka obi lježja      1
1752 morfološka raščlamba      1
1753 morfološka svojstva sadnica      1
1754 morphology      1
1755 morphometric ash leaf analysis      1
1756 morphometric leaf analysis      1
1757 morphometric traits      1
1758 morphometric variability      1
1759 morphometrics of antlers      1
1760 morphometry      1
1761 morfometrija      1
1762 morfometrija rogovlja      1
1763 morfometrijska analiza lista      1
1764 morfometrijska analiza lista jasena      1
1765 morfometrijska varijabilnost      1
1766 morphological analysis      1
1767 morphological features of seedlings      1
1768 motor-manual      1
1769 motorna pila      1
1770 motorne pile      1
1771 motorni čistač      1
1772 Mottled Umber Moth      1
1773 moufflon (Ovis ammon L.)      1
1774 moufflon (Ovis ammon musimon Pal.) axis deer (Axis axis Erx.)      1
1775 mountain tourisms      1
1776 mountainous areas      1
1777 Mountainous Croatia      1
1778 Mountainous Region of Croatia      1
1779 mountainous relief area      1
1780 Moving average      1
1781 mr. sc.      1
1782 mreža      1
1783 mreža šumskih cesta      1
1784 mrtvo drvo      1
1785 Nadzorni odbor      1
1786 naftna kontaminacija      1
1787 nagib      1
1788 nagib terena      1
1789 Na-heksametafosfat      1
1790 Na-hexametaphosphate      1
1791 najbolji srnjaci Hrvatske i svijeta      1
1792 naknada      1
1793 naknada za općekorisne funkcije      1
1794 nalazišta na Papuku unutar parka prirode Papuk      1
1795 nalazišta tartufa      1
1796 nalazište u Zagrebu      1
1797 namnožio      1
1798 nanoindentacija      1
1799 nanoindentation      1
1800 nanotechnology      1
1801 nanotehnologija      1
1802 Na-pirofosfat      1
1803 naplodni sijek      1
1804 Na-pyrophosphate      1
1805 narodna imena životinja.      1
1806 narrow leaved ash (F. angustifolia Vahl)      1
1807 narrowleafed ash      1
1808 multivariate analysis      1
1809 multivariate methods      1
1810 multivariatne meto­de      1
1811 multivarijatna analiza      1
1812 muncipality      1
1813 munika      1
1814 munika (Pinus heldreichii Christ)      1
1815 munika u Hercegovini      1
1816 muflon (Ovis ammon L.)      1
1817 muflon (Ovis ammon musimon Pal.)      1
1818 mulberry (Morus alba)      1
1819 mulching flail mower      1
1820 Multi Criteria Decision Making      1
1821 multiclonal cultures      1
1822 Multi-criteria decision analysis      1
1823 multi-criteria decision making      1
1824 multi-dimensional scaling      1
1825 multidimenzionalno skaliranje      1
1826 multidisciplinaran pristup      1
1827 multiklonske kulture      1
1828 Multiple criteria decision making      1
1829 multiple regression analyses      1
1830 nabonos      1
1831 Nacionalni park      1
1832 Nacionalni park “Fruška gora”      1
1833 Nacionalni park Kornati      1
1834 Nacionalni park Plitvička jezera      1
1835 nacionalni parkovi      1
1836 način uzgoja      1
1837 nad zor stanja sastojina.      1
1838 nadmorska visina      1
1839 monitoring podzemnih i površinskih voda      1
1840 monitoring u šumarstvu.      1
1841 narrow-leaved ash tree      1
1842 nasad gumijevca      1
1843 nasljedne osnove      1
1844 Našice      1
1845 National park “Fruška gora”      1
1846 National Park Plitvička Jezera      1
1847 national parks nature parks      1
1848 native deciduous plants      1
1849 natprosječni debljinski prirast      1
1850 Natura2000      1
1851 Natural conditions of life      1
1852 natural drying of stockwood      1
1853 natural enemies      1
1854 natural foci      1
1855 natural heritage      1
1856 natural newgrowth      1
1857 natural reforestation      1
1858 natural reforestation (reestablishment)      1
1859 nedrvni šumski proizvodi i usluge      1
1860 negativna selekcija      1
1861 nekroza      1
1862 nelegalne sječe      1
1863 Nemonetarne usluge šuma      1
1864 Nemozoma      1
1865 nenosivo tlo      1
1866 nepotpuni razvoj      1
1867 neprava srž      1
1868 neprava srž bukve      1
1869 nepravilan klijanac      1
1870 nesreće na radu      1
1871 network      1
1872 Networks      1
1873 neutrofilne šume      1
1874 new host      1
1875 new introduction      1
1876 new localities      1
1877 new locality      1
1878 new record      1
1879 new truffle locality      1
1880 news: capacity planning      1
1881 Nezakonita trgovina drvom      1
1882 N-fixation      1
1883 nisko drvo      1
1884 natural spreading      1
1885 natural stockwood drying      1
1886 naturalizam      1
1887 nature      1
1888 nature conservation      1
1889 nature park      1
1890 Nature Parks      1
1891 nature preservation      1
1892 nature resources      1
1893 navigation      1
1894 nearest neighbor analysis      1
1895 necrosis      1
1896 nedostatak vode      1
1897 nedovoljna osposobljenost i opremljenost gasitelja      1
1898 nedrvni proizvodi i usluge šuma      1
1899 normal models      1
1900 normal seedling      1
1901 normal structure      1
1902 normal wood volume before felling and after felling per hectare      1
1903 Noble Hardwoods      1
1904 Nizinske šume hrasta lužnjaka      1
1905 nizinski brijest      1
1906 normalitet      1
1907 normalna raspodjela stabala      1
1908 normalni poprečni profil      1
1909 normalni volumen prije i poslije sječe      1
1910 normals      1
1911 normativ za biološku reprodukciju i regeneraciju      1
1912 norme vremena      1
1913 norme za čvrsta biogoriva      1
1914 normizacija      1
1915 North America      1
1916 northern Croatia      1
1917 northern Velebit      1
1918 Northwestern Croatia      1
1919 noctuids      1
1920 nomenklaturno-sintaksonomska analiza      1
1921 nominalna gustoća      1
1922 Non wood forest products and services      1
1923 non-bearing soil      1
1924 nonlinear dynamical systems      1
1925 non-market forest functions      1
1926 Non-Monetary services from forests      1
1927 nonwood forest function.      1
1928 non-wood forest products      1
1929 nonwood forest products and servised      1
1930 norma ISO 11277.      1
1931 norma vremena      1
1932 natural rege­neration      1
1933 natural regeneration and management.      1
1934 mycocoenosis      1
1935 mycoses      1
1936 nitrogen accumulation      1
1937 operativno planiranja      1
1938 operativno planiranje      1
1939 operativno vrijeme      1
1940 ophodnjica      1
1941 oplemenjivanje      1
1942 oplemenjivanje samooplodnjom      1
1943 oplošje korijena      1
1944 oporavak      1
1945 oplodna sječa u grupama      1
1946 oplodna sječe      1
1947 one-year-old seedlings      1
1948 opasni otpad      1
1949 općekorisna funkcija šume      1
1950 open strips      1
1951 opening up of forests      1
1952 openings      1
1953 odziv      1
1954 ograda      1
1955 ogrijevno drvo.      1
1956 okoliš      1
1957 ökologische Faktoren      1
1958 oksidacijski stres      1
1959 old towns and settlements      1
1960 old-field succession      1
1961 oleoptera      1
1962 olive grove      1
1963 Omiš      1
1964 omjer smjese      1
1965 omjer suhe mase nadzemnih organa i korijena      1
1966 onečišćenje      1
1967 onečišćenje voda      1
1968 očuvanje staništa      1
1969 odabir scenarija gospodarenja      1
1970 odabrane zemnoalkalijske i alkalijske kovine      1
1971 odlagališni plin      1
1972 odlagalište      1
1973 odlaganje      1
1974 odnos visine i promjera      1
1975 određivanje horizontalne udaljenosti      1
1976 određivanje visine stabla      1
1977 održavanje šumskih cesta      1
1978 održivi razvitak      1
1979 očuvanje genofonda      1
1980 očuvanje nizinskih šuma dogovorenim prostornim planiranjem      1
1981 očuvanje okoliša      1
1982 odsumporavanje      1
1983 obujam stabala      1
1984 obuka      1
1985 obvezatni i dobrovoljni rad lovaca      1
1986 occupational injuries      1
1987 occurrence      1
1988 ocjena općekorisnih funkcija šuma i vrednovanje šuma.      1
1989 ocjena primjenjivosti      1
1990 ocjena stanja      1
1991 ocjena trofeja      1
1992 obrazovanje kadrova      1
1993 obrana od poplave      1
1994 obnova vrtova      1
1995 obnovljivi izvori      1
1996 novčana vrijednost drvnih sortimenata      1
1997 novčanice      1
1998 novi domaćin      1
1999 novi ekološki trend      1
2000 novi pristup korištenja podataka      1
2001 novo nalazište      1
2002 novosti: plan kapaciteta      1
2003 novounesena vrsta      1
2004 novoutvrđene vrste      1
2005 NPK fertlizer 7:14:21      1
2006 NPK gnojivo 7:14:21      1
2007 number and size of stomata      1
2008 number of adult roe deer does      1
2009 number of fawns      1
2010 Number of flowers and fruits      1
2011 number of kids      1
2012 number of plants      1
2013 number of root tips      1
2014 number of sprouts on the trunk.      1
2015 number of trees      1
2016 njega šume      1
2017 njegovanje      1
2018 nursery germination      1
2019 nursery plant production      1
2020 nursery production      1
2021 nutrient status      1
2022 numeričko bonitiranje      1
2023 numerousness natural new growth and stand age.      1
2024 numerousness/abundance      1
2025 nurse plants      1
2026 nurseries      1
2027 Norway spruce (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
2028 nouctuid moths      1
2029 nourishing      1
2030 oak round timber      1
2031 oak seedlings      1
2032 oaks in the Bjelovar County      1
2033 oakwood      1
2034 obalna vegetacija      1
2035 oak (Quercus robur L.)      1
2036 NW Adriatic      1
2037 obična smreka (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
2038 obična tisa      1
2039 obična jela (Abies alba Mill.)      1
2040 obična bukva (Fagus sylvatica L)      1
2041 obična bukva (Fagus sylvatica L.)      1
2042 Obična bukva (Fagus sylvaticaL.)      1
2043 obična bukva.      1
2044 obični bor (Pinus sylvestris L.)      1
2045 Obični bor (Pinus sylvetris L.)      1
2046 obični čempres      1
2047 obični grab      1
2048 object-oriented forest classification      1
2049 objektno – orijentirana klasifikacija šuma      1
2050 oblični broj      1
2051 oblik debla      1
2052 oblik stvarne i normalne distribucije prsnih promjera.      1
2053 oblo drvo      1
2054 obnovljivi prirodni resurs      1
2055 obnovljivi prirodni resursi      1
2056 obnovljivi resursi      1
2057 obojenost i zimska retencija lišća      1
2058 obnova i održavanje      1
2059 otpornost      1
2060 otvaranje šuma      1
2061 otvoreni prostor      1
2062 otvoreni sustav      1
2063 otvoreno lovište      1
2064 otvorenost      1
2065 otvorenost šumskim cestama.      1
2066 outbreak      1
2067 ovaries      1
2068 overhead costs      1
2069 overwintering      1
2070 Ovis ammon musimon      1
2071 ovlasti      1
2072 ownership and property conditions      1
2073 ownership restitution      1
2074 oxidative stress      1
2075 oxygen market      1
2076 ozljede      1
2077 Oteti zaboravu značajnija zbivanja iz naše bogate prošlosti      1
2078 otjecanje      1
2079 otoci      1
2080 otok Čiovo      1
2081 otok Krk      1
2082 oštećenost krošanja      1
2083 oštećenost stabala      1
2084 osnovni/eleminacijski kriteriji      1
2085 osobna računala      1
2086 oštećenja      1
2087 oštećenja stabala      1
2088 oštećenje      1
2089 oštećenje iglica      1
2090 oštećenje stabala      1
2091 oštećivanje ponika i pomlatka.      1
2092 oštećivanje sastojine      1
2093 oštećivanje stabala i tla      1
2094 oštećivanje šuma      1
2095 osutost stabala      1
2096 osvjetljavanje      1
2097 Osvrti na izložbu      1
2098 ostvarena proizvodnja      1
2099 ostvareni prirast      1
2100 osutost      1
2101 osutost iglica      1
2102 Osnovna državna karta (ODK)      1
2103 osnovne plohe      1
2104 osnovne vegetacijske jedinice      1
2105 osnovni fond      1
2106 organizacijski ustroj zaštite      1
2107 organization      1
2108 organizacija gašenja      1
2109 organizational protection system      1
2110 organska tvar      1
2111 or­ganska tvar tla      1
2112 organski ugljik OC      1
2113 Oriental Hornbeam      1
2114 original project method      1
2115 originalna metoda projektiranja      1
2116 ornamental plants trade      1
2117 ornithology      1
2118 ornitologija      1
2119 orografijski pojasi      1
2120 osa listarica      1
2121 Osijek      1
2122 oppenes of forest roads.      1
2123 oprema za pticu grabljivicu      1
2124 oprema za sokolara      1
2125 oprema za trening ptice grabljivice.      1
2126 opseg šumskouzgojnih radova      1
2127 opterećenost olovom      1
2128 opterećenje šumskih ekosustava      1
2129 optimalna mreža šumskih prometnica      1
2130 optimalna otvorenost      1
2131 optimum opennes      1
2132 organic carbon OC      1
2133 organic matter      1
2134 p.o. Zagreb      1
2135 padaline      1
2136 panjača      1
2137 panjača planike      1
2138 panjače      1
2139 Papuk Natural Reserve      1
2140 parametar regresije (b)      1
2141 parameter of regression (b)      1
2142 parametri kalibracijske jednadžbe      1
2143 Parasiten      1
2144 Parasitenkomplex      1
2145 parasitoid      1
2146 parazitoid      1
2147 parazitski kompleks      1
2148 parent fund      1
2149 parent material      1
2150 park      1
2151 park forest      1
2152 park forest Marjan      1
2153 Park oko Dvorca princa Eugena Franje od Savoye i Piemonta u Bilju      1
2154 park oko Šumarskog i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu      1
2155 park prirode      1
2156 park prirode Telašćica      1
2157 Park prirode Učka      1
2158 park šuma      1
2159 Park šuma Marjan      1
2160 park Tašmajdan      1
2161 park-forest Komrčar      1
2162 parkovi      1
2163 pedicle      1
2164 pedigree      1
2165 pedofiziografske značajke      1
2166 pedogeneza      1
2167 pedogenezis      1
2168 pedological analyses      1
2169 pedologija      1
2170 pedology      1
2171 pedološke analize      1
2172 pedophysiographic features      1
2173 pedosfera      1
2174 pedosphere      1
2175 pedotransfer function PTF      1
2176 pedotransfer funkcija PTF      1
2177 park-šuma      1
2178 park-šuma »Komrčar«      1
2179 Park-šume Grada Zagreba      1
2180 Participatory management      1
2181 particle size distribution      1
2182 pasivna zaštita      1
2183 pasji trn      1
2184 passive conservation      1
2185 past condition      1
2186 pasture      1
2187 paša      1
2188 Pašarenje      1
2189 pathways      1
2190 patologija      1
2191 Paulownia Siebold et Zucc.      1
2192 payment for forest ecosystem services      1
2193 rare species population’s conservation      1
2194 rarity in Požega mountains      1
2195 rasadničarstvo      1
2196 Quercus pubescens      1
2197 raseljavanje domicilnog stanovništva      1
2198 rasplodni fond srna      1
2199 raspon      1
2200 raspon promjera      1
2201 rasprostranjenost šuma      1
2202 rast i dimenzije klijanaca (sadnica)      1
2203 razdioba (rajonizacija) šuma Republike Hrvatske      1
2204 razdoblje sušenja      1
2205 razdoblje sušenja.      1
2206 razina meha- niziranosti      1
2207 različiti tipovi sadnica      1
2208 razmaci sadnje      1
2209 razmjena tvari i energije      1
2210 razmjenski razvitak      1
2211 raznodobne šume      1
2212 raznolikost      1
2213 razvoj fitocenoza      1
2214 razvoj i prirast sastojina      1
2215 razvoj i prirast stabala      1
2216 razvoj istraživanja      1
2217 razvoj sastojine      1
2218 razvoj šumarstva      1
2219 Razvojne faze šumskog drveća i zeljastog bilja      1
2220 refugium      1
2221 regeneracija      1
2222 regeneracija tla      1
2223 regija Crnog mora      1
2224 regeneration gap      1
2225 reforestation and protection      1
2226 reform of higher educational system      1
2227 reforma visokoobrazovnoga sustava      1
2228 red deer hummel      1
2229 red heart formation      1
2230 red oak      1
2231 ree damages      1
2232 reference sample      1
2233 referentni uzorak      1
2234 real recruitment rate      1
2235 realised etat      1
2236 realised production      1
2237 recentno drvo      1
2238 reception of wood      1
2239 reconstruction of forest roads      1
2240 record      1
2241 rast promjera srednjeg stabla      1
2242 rast prsnog promjera stabla i promjera krošnje      1
2243 rasti vitalnost      1
2244 rašeljka      1
2245 recovery.      1
2246 recreation.      1
2247 recultivation      1
2248 reliktni indikatori      1
2249 relizirani etat      1
2250 reljef - karte i tumači      1
2251 reljefna uvjetovanost      1
2252 reljefne morfološke cjeline      1
2253 relict      1
2254 relict indicators      1
2255 reintroduction of chamois      1
2256 reparable natural resource      1
2257 reproductive felling      1
2258 Republic of Croatia      1
2259 renewable resources      1
2260 renewables      1
2261 remote sensing technologies      1
2262 register of primary forest traffic infrastructure      1
2263 regresijska analiza      1
2264 regular forest association      1
2265 regular forests      1
2266 regularne šume      1
2267 regulatori razvoja kukaca      1
2268 Regulatory and Institutional Framework; Financial Institutions      1
2269 rehabilitacija.      1
2270 rehabilitation.      1
2271 Rehbock      1
2272 reindtrodukcija      1
2273 reintrodukcija dabra      1
2274 reintrodukcija divokoze      1
2275 Reintroduktion      1
2276 rekonstrukcija šumske ceste      1
2277 rekultivacija      1
2278 rekultiviranje      1
2279 relative openness      1
2280 reviews of the exhibition      1
2281 revitalisation      1
2282 revitalizacija      1
2283 revitalizacija staništa      1
2284 rezanje grana      1
2285 rezervat biosfere      1
2286 rezervoari uzročnika      1
2287 režijski troškovi      1
2288 režim vlage      1
2289 ribarstvo      1
2290 Richards function      1
2291 Rijeka i okoliš - litološke, reljefne, klimatske, pedološke i vegetacijske osobitosti      1
2292 Rijeka Sava      1
2293 rijeke      1
2294 rijetka sadnja      1
2295 rijetkost u Požeškom gorju      1
2296 Rimljani      1
2297 research activities      1
2298 reservoirs of pathogens      1
2299 resorno istraživanje      1
2300 resources      1
2301 respiracija tla      1
2302 response      1
2303 restitucija vlasništva      1
2304 ritska šuma      1
2305 riper      1
2306 ritske šume Baranje      1
2307 rivers      1
2308 rizik od požara      1
2309 road density      1
2310 road network planning      1
2311 root decay      1
2312 root length      1
2313 root perimeter      1
2314 root system      1
2315 root volume      1
2316 root/shoot ratio      1
2317 rooting      1
2318 roots      1
2319 rotositnilice      1
2320 rožište      1
2321 RRP soil stabilization material      1
2322 RRP sredstvo za stabilizaciju tla      1
2323 ručno-strojna sječa      1
2324 ruminant      1
2325 Runoff      1
2326 rural development      1
2327 ruralni razvoj      1
2328 rutting      1
2329 ruža vjetrova      1
2330 S02 emissions      1
2331 SAD      1
2332 sadašnja sječiva vrijednost sastojine      1
2333 sadašnje stanje i mogućnosti uzgoja.      1
2334 rojenje      1
2335 Romans      1
2336 root      1
2337 rodoslovlje      1
2338 roe deer productivity      1
2339 roedeer      1
2340 rogovi      1
2341 sadnice      1
2342 sadržaj klorofila      1
2343 safety      1
2344 safety and health in forestry      1
2345 sakupljanje drva      1
2346 salinisation      1
2347 Salix alba clones      1
2348 Salvage logging      1
2349 Samobor      1
2350 Samoborsko gorje      1
2351 samoprorjeđivanje      1
2352 sample      1
2353 sanacija erodiranog zemljišta      1
2354 sanacija odlagališta      1
2355 sanacija posljedica      1
2356 sanacija.      1
2357 sanacijska sječa      1
2358 sastojina      1
2359 sastojina bukve i jele      1
2360 sastojina izmjere      1
2361 sastojinska struktura      1
2362 satelitska snimka IKONOS      1
2363 satelitske snimke      1
2364 satellite imagery      1
2365 Sava River      1
2366 sawfly      1
2367 sawmil­ling production      1
2368 sawmilling products      1
2369 sawmilling raw material      1
2370 sawmilling technology      1
2371 Sawnwood coniferous and hardwood      1
2372 sawnwood production      1
2373 scale insects      1
2374 scalping      1
2375 scenariji razvoja      1
2376 Scots pine      1
2377 Scots pine (Pinus sylvestris L.)      1
2378 Sea Buckthorn      1
2379 sea spray      1
2380 saplings      1
2381 sapwood      1
2382 secondary openness      1
2383 secondary succession      1
2384 sections Aigeiros and Tacamahaca      1
2385 Sediment Yield      1
2386 seed areas (districts)      1
2387 seed coat      1
2388 seed coating      1
2389 seed delineation      1
2390 seed felling      1
2391 seed moisture      1
2392 seed morphology      1
2393 seed orchard      1
2394 seed orchards      1
2395 seed physiology      1
2396 seed quality      1
2397 seed variability      1
2398 seed viability      1
2399 seed zones      1
2400 seedling growth and dimensions      1
2401 seedling height      1
2402 seedling heights      1
2403 seedling morphology      1
2404 selected plus trees      1
2405 selected seed      1
2406 selection      1
2407 seedlings morphology      1
2408 segment ­na regresija      1
2409 segmented regression      1
2410 sekcije Aigeiros i Tacamahaca      1
2411 sekundarna otvorenost      1
2412 sekundarna sukcesija      1
2413 Sequoia sempervirens      1
2414 Sequoiadendron giganteum      1
2415 selection forests      1
2416 selection management      1
2417 selection of management scenarios      1
2418 selection structure and selection menangement      1
2419 selekcionirani klonovi      1
2420 selekcionirano sjeme      1
2421 selektivna proreda      1
2422 selektivna prorjeda      1
2423 selo Gradište      1
2424 Semi-final Wood Products      1
2425 Semi-finished wood products industries      1
2426 seminari i ispiti za ocjenjivače lovačkih trofeja.      1
2427 seminars and examinations for evaluating the hunting trophies.      1
2428 seasonal severity ratings      1
2429 secondary forest road network      1
2430 sessile oak (Quercus petraea L.)      1
2431 Sessile-flowered oak (Quercus petraea Liebl.)      1
2432 sex dimorphism      1
2433 sex of the foetus      1
2434 sezonska ocjena žestina      1
2435 sezonske promjene koncentracija      1
2436 sezonski rast promjera debla      1
2437 Shannon indeks      1
2438 Shannon index      1
2439 shares dieback      1
2440 shelling      1
2441 short rotation.      1
2442 short run (SRMC) and long run marginal costs (LRMC)      1
2443 shrub layer      1
2444 site quality      1
2445 site rehabilitation      1
2446 site-class      1
2447 Sinjsko polje      1
2448 sirova svila      1
2449 sisavci      1
2450 site conditions      1
2451 site degradation      1
2452 sinergističke prirode      1
2453 Simulation model      1
2454 simulirana sječa      1
2455 simulacijski model      1
2456 shelterwood cutting system      1
2457 shoots      1
2458 side compensation of large ground loads      1
2459 significant crown damage      1
2460 sigurnost      1
2461 sigurnost i zdravlje u šumarstvu      1
2462 sijanje      1
2463 sile otpora rastu      1
2464 sile rasta      1
2465 silk as a cultural phenomenon      1
2466 silk factory      1
2467 silk pro­duction      1
2468 Silkworm (Bombyx mori)      1
2469 silver fir decline and expansion      1
2470 silver fir; dead tree; utilization; roundwood; timber value      1
2471 silver pine      1
2472 silvicultural methods      1
2473 silvicultural pass and trail      1
2474 silviculture plan      1
2475 silvo-pastoralni sustav      1
2476 Silvopasture      1
2477 sjeverozapadni Jadran      1
2478 skelet      1
2479 skid road      1
2480 sječivi etat      1
2481 sječka      1
2482 sjekač      1
2483 sjekači      1
2484 sječa i izradba      1
2485 sječa i izradba drva      1
2486 Sječa oštećenih stabala      1
2487 sitno i malo privatno poduzetništvo      1
2488 sivi ili mali indijski mungos (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
2489 sjeme pinije      1
2490 sjemenka      1
2491 sjemenska plan­taža      1
2492 sjemenska područja (oblasti)      1
2493 sjemenska razdjelba      1
2494 sjemenska zona      1
2495 sjemenske plantaže      1
2496 sjemenjača      1
2497 sjemenjače      1
2498 sjetva i sadnja kitnjaka      1
2499 sjetva žira      1
2500 Sjeverna Amerika      1
2501 sjeverna Hrvatska      1
2502 sjeverni Velebit      1
2503 sjeverni Velebit.      1
2504 sjevernojadransko područje      1
2505 sortiment length      1
2506 sortimentna i vrijednosna struktura sječivog etata      1
2507 sortimentna metoda pridobivanja drva      1
2508 smolarenje      1
2509 smrdljika      1
2510 Spačva basin      1
2511 Spačva forest      1
2512 South Africa      1
2513 South-East Europe      1
2514 Southern Celtics      1
2515 Southern/Central Europe      1
2516 sovice      1
2517 sowing and planting sessile oaks      1
2518 sowing method      1
2519 sp.      1
2520 space valorization      1
2521 spacial distribution      1
2522 spacing      1
2523 Spacva      1
2524 soil disturbance      1
2525 soil erosion      1
2526 soil fertility      1
2527 soil loss      1
2528 Soil Monolith      1
2529 soil morphology      1
2530 soil organic matter      1
2531 soil preparation      1
2532 soil profile properties      1
2533 soil regeneration      1
2534 soil respiration      1
2535 soil stabilisation      1
2536 soil temperature      1
2537 soil texture      1
2538 soil type      1
2539 sokolarska oprema      1
2540 sokolarske tehnike      1
2541 solar energy      1
2542 songbird communities      1
2543 sociogeografske karakteristike      1
2544 socio-geographic group      1
2545 socio-gospodarski aspekti      1
2546 sociological analysis      1
2547 sociološka analiza      1
2548 small terrestrial mammals      1
2549 Slavonia      1
2550 smrekini potkornjaci      1
2551 smrekove kulture      1
2552 smrtnost      1
2553 snaga vlastitih otpora      1
2554 snags      1
2555 Social Broadleaves      1
2556 social characteristics      1
2557 social geographical features. openland      1
2558 so­cijalne karakteristike      1
2559 socijalne listače      1
2560 socijalno-geografska skupina      1
2561 Socio-economic drivers      1
2562 slijevanje niz deblo      1
2563 sliv bujice Suvave      1
2564 slivno područje      1
2565 sloj grmlja      1
2566 slojnica 98      1
2567 slope      1
2568 Sljeme      1
2569 small and medium enterprises      1
2570 skidding road      1
2571 skider      1
2572 skideri      1
2573 skull      1
2574 skupljanje otpada      1
2575 skidders      1
2576 sladun      1
2577 stanje voda      1
2578 stara sastojina      1
2579 stare sastojine      1
2580 stari gradovi i naselja      1
2581 starost sa­stojine      1
2582 State of German forestry      1
2583 state of nutrition      1
2584 state support to forestry      1
2585 static state of tree      1
2586 statičko stanje stabala      1
2587 statistical models      1
2588 statistički modeli      1
2589 Steering Committee      1
2590 stem      1
2591 stem exclusion phase      1
2592 stereo measurement      1
2593 stereofotogrametrija      1
2594 Steyr tractors      1
2595 stil rukovođenja      1
2596 stjenica listolikog stopala      1
2597 stohastika      1
2598 stabilna sastojina      1
2599 stabilnost      1
2600 srednja vrijednost tjelesnih težina rasplodnih mužjaka i ženki      1
2601 srednjedobna sastojina      1
2602 stanje njemačkog šumarstva      1
2603 stanje prehrane      1
2604 stanje šuma.      1
2605 stand structure elements      1
2606 standard for the biological reproduction and regeneration      1
2607 standardisation      1
2608 standardisation of time      1
2609 standardizacija      1
2610 standardization      1
2611 stands exclusion      1
2612 stanišni čimbenici      1
2613 staništa tartufa      1
2614 strange attractor      1
2615 strategies in Hungarian forestry      1
2616 strategija      1
2617 strategija eksploatacije šuma      1
2618 strategija razvoja šumarstva      1
2619 strateški cilj mađarskog šumarstva      1
2620 stratifikacija      1
2621 strawberry tree coppice      1
2622 stream invertebrates      1
2623 stres      1
2624 stress      1
2625 strict forest reserve      1
2626 strogi šumski rezervat      1
2627 strojevi      1
2628 strojna sječa i izradba      1
2629 structural elements      1
2630 structural factors      1
2631 stone pine seed      1
2632 S-Topsis      1
2633 storage conditions      1
2634 Strahinjščica      1
2635 strain force      1
2636 structure of production costs      1
2637 stručno osposobljavanje      1
2638 stanište medvjeda      1
2639 struktura krošanja      1
2640 struktura troškova proizvodnje      1
2641 Spačvanski šumski bazen      1
2642 Spain      1
2643 spaljena površina      1
2644 spaljivanje biomase      1
2645 span      1
2646 Spanish broom      1
2647 spatial association      1
2648 spatial spread      1
2649 spatial trap design      1
2650 species composition      1
2651 species richness      1
2652 specific/spatial criteria      1
2653 spectrophotometry      1
2654 spektralni odraz      1
2655 spektrofotometrija      1
2656 spermatophytes      1
2657 spontana dinamika      1
2658 spontaneous dynamics      1
2659 spore gljiva      1
2660 sposobnost i stabilnost tehnološkog procesa      1
2661 spread      1
2662 spring migration      1
2663 spring temperature      1
2664 sprout diameter      1
2665 spiroplasmas      1
2666 spiroplazme      1
2667 Spitzentrophäen      1
2668 spojevi dušika      1
2669 spol fetusa      1
2670 spolni dimorfizam      1
2671 stablaste vrbe      1
2672 stabljika      1
2673 staklenički plinovi      1
2674 stand      1
2675 stand age      1
2676 stand damaging      1
2677 stand extraction      1
2678 stand height curve      1
2679 stand parameters assessment      1
2680 stand production potential      1
2681 stand regeneration      1
2682 stabilisation with cement      1
2683 stability      1
2684 stability of stand      1
2685 stabilizacija cementom      1
2686 stabilizacija šumskog tla      1
2687 spruce bark beetle      1
2688 spruce cultures      1
2689 square whirl.      1
2690 Srednji prsni promjer      1
2691 srednji vijek      1
2692 srednjo- i dugoročno planiranje      1
2693 Sredozemlje      1
2694 Sredozemni krš      1
2695 sredstva rada      1
2696 srna      1
2697 srna obična      1
2698 srčika      1
2699 Središnja Europa      1
2700 središnji i stražnji kut prohodnosti      1
2701 srednja Bosna      1
2702 srednja geometrijska daljina pristupa površini      1
2703 srednja geometrijska udaljenost privlačenja      1
2704 srednja stvarna daljina pristupa površini.      1
2705 srednja stvarna udaljenost privlačenja      1
2706 srednja udaljenost privlačenja      1
2707 srednja udaljenost privlačenja drva      1
2708 Trendovi      1
2709 Trends      1
2710 tretiranje      1
2711 tretman      1
2712 trgovina drvetom      1
2713 trgovina drvom      1
2714 trgovina kisikom      1
2715 trgovina ukrasnim biljem      1
2716 triangulacija      1
2717 triangulation      1
2718 tree analysis      1
2719 tree damage      1
2720 tree damages      1
2721 tree decline      1
2722 tree pests and pathogens      1
2723 tree stem diameter changes      1
2724 tree-crown area      1
2725 trophy value      1
2726 trend of density decrease      1
2727 trofejna struktura      1
2728 trofejna vrijednost      1
2729 trofičke asocijacije      1
2730 trophic associations      1
2731 troškovi izgradnje      1
2732 troškovi zemljanih radova      1
2733 trovanje      1
2734 tršlja      1
2735 truffles      1
2736 trulež korijena      1
2737 trunk height      1
2738 trunk purity      1
2739 trupci hrasta kitnjaka i bukve      1
2740 Trypodendron      1
2741 tržišni odnosi      1
2742 učinkovitost tračne pile      1
2743 Učka Nature park      1
2744 udio vode      1
2745 udruge privatnih šumoposjednika      1
2746 udžbenik      1
2747 ugljik      1
2748 ugrožava.      1
2749 ukupna i obrasla površina      1
2750 ukupni dušik i ugljik      1
2751 ukusna      1
2752 ulaganja      1
2753 ulančavanje šteta.      1
2754 trošak po m3      1
2755 turistička      1
2756 turistički proizvod.      1
2757 tusks      1
2758 tvrde listače      1
2759 tvrdi krpelji      1
2760 two-parameter volume tables      1
2761 type of damage      1
2762 types of maps scales      1
2763 types of planting      1
2764 Überschwemmung      1
2765 Überschwemmungsschutz      1
2766 ublaživanje      1
2767 učešće sušenja      1
2768 učinak      1
2769 učinak na atmosferu      1
2770 učinci      1
2771 učinci privlačenja drva      1
2772 učinci prorjede      1
2773 učinci uzgojnih mjera      1
2774 Tisućljetna izložba Ugarskog kraljevstva 1896.      1
2775 tjelesna masa      1
2776 Tjelesna težina lanadi na leglu      1
2777 tjelesne težine      1
2778 točka pokrića.      1
2779 točnost klasifikacije      1
2780 točnost određivanja položaja      1
2781 tokovi ugljika      1
2782 tip tla      1
2783 time standard      1
2784 time management      1
2785 timber extraction system      1
2786 timber extraction systems      1
2787 timber quality      1
2788 Timber regulation      1
2789 timber skidding      1
2790 Timber trade      1
2791 Tilio-Taxetum      1
2792 timber assortment tables      1
2793 teorija lovstva.      1
2794 tercijar      1
2795 tick      1
2796 thinning of hard-broadleaved stands      1
2797 threatens      1
2798 tradicijska arhitektura      1
2799 traditional architecture      1
2800 trahiandeziti      1
2801 training      1
2802 trajanje razvojnih stadija      1
2803 trajni pokusi      1
2804 trajni rast      1
2805 toplinski tretman (HT)      1
2806 tipovi sadnje      1
2807 topole      1
2808 TOPSIS      1
2809 total and stocked area      1
2810 total forest reserve      1
2811 total nitrogen and carbon      1
2812 traktori Steyr      1
2813 traktorska vlaka      1
2814 traktorski put      1
2815 Tramontana and Punta Križa on the island of Cres      1
2816 Tramontana i Punta Križa na otoku Cresu      1
2817 Transboundary      1
2818 tourist      1
2819 town of Omiš      1
2820 Trachyandesite      1
2821 tractor PTO torque      1
2822 transversal clearance radius      1
2823 trap tree      1
2824 trava      1
2825 trave      1
2826 travnjak      1
2827 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">trčka Perdix perdix L.      1
2828 transformation      1
2829 transformiranje      1
2830 transormation      1
2831 transplanted plants      1
2832 uzgajivački zahvati      1
2833 uzgoj i zaštita divljači      1
2834 uzgojne mjere.      1
2835 uzgojne prosjeke      1
2836 uzgojne stazice i šljukarice      1
2837 Urus MII skyline yarder      1
2838 Urus MII žičara      1
2839 usable science      1
2840 usable timber      1
2841 usefulness evaluation      1
2842 usluge šumskih ekosustava      1
2843 uspjeh pošumljavanja      1
2844 usporedba      1
2845 usporedba vrsta      1
2846 ustrojstvo      1
2847 usufruct      1
2848 usufruct holders      1
2849 UŠP Bjelovar.      1
2850 UŠP Našice      1
2851 UŠP Osijek      1
2852 utilization      1
2853 Utjecaj kanala Dunav-Sava na šumske ekosustave      1
2854 utjecaj ruba sječine i ekspozicije na uspjeh pošumljavanja      1
2855 utjecaj tehničkih zahvata na sušenje hrasta lužnjaka u nizinskim šumama Hrvatske      1
2856 uvjeti čuvanja      1
2857 uzroci i posljedice ranjavanja      1
2858 uzroci stradavanja      1
2859 uzroci ugroženosti staništa      1
2860 validacija metode      1
2861 validation method      1
2862 varijabilnost listova      1
2863 varijabilnost rameta      1
2864 varijabilnost sjemena      1
2865 varijabilnost.      1
2866 varijante      1
2867 vatrogasna oprema      1
2868 Vatrogasni operativni centar      1
2869 vector      1
2870 Ulmus pinnato-ramosa      1
2871 ulov-markiranje-ponovni ulov      1
2872 ultrasonic hypsometer      1
2873 ultrazvučni visinomjer      1
2874 umjetne neuronske mreže      1
2875 umjetni otoci      1
2876 Umweltschutz      1
2877 unapređenje upravljačke prakse      1
2878 uneven- aged management      1
2879 uneven-aged forests      1
2880 unique planning strategy      1
2881 unošenje      1
2882 unutarklonska i međuklonska varijabilnost      1
2883 unutarklonska varijabilnost      1
2884 unutarnja sjemenska ljuska      1
2885 uporaba biomase      1
2886 uporabljiva znanost      1
2887 uporabna vrijednost      1
2888 urod      1
2889 urod bukvice      1
2890 Uprava šuma podružnica Delnice      1
2891 Uprava šuma podružnica Požega      1
2892 uprava šuma Podružnica Senj      1
2893 upravljanje      1
2894 upravljanje ljudskim potencijalima      1
2895 upravljanje šumom      1
2896 urban parks      1
2897 Uredba o drvu      1
2898 urednik      1
2899 uređajna inventura šuma      1
2900 uređajni razred      1
2901 uređenje otočića      1
2902 uređenje otočića.      1
2903 vitalitet sjemena      1
2904 vitality      1
2905 vitalnost      1
2906 vizualna i digitalna interpretacija      1
2907 vizualna interepretacija      1
2908 vizualno kontrolna metoda – VTA.      1
2909 vjerojatna i binarna vidljivost      1
2910 vjetar      1
2911 vjetrenjače      1
2912 vjetroizvale      1
2913 vjetrolom      1
2914 vjetrozaštita      1
2915 vlaga u sjemenu      1
2916 vlasnička i posjedovna struktura      1
2917 vocational training      1
2918 visitors      1
2919 visoka proreda      1
2920 visoka šuma      1
2921 visoke šume      1
2922 visual interpretation      1
2923 Visual Tree Assessment – VTA      1
2924 Višegodišnji prosjek sezonske žestine      1
2925 visina debla      1
2926 visina grma      1
2927 visina i visinski rast      1
2928 visina izbojka      1
2929 visina stabla      1
2930 visine biljaka      1
2931 visine i promjeri vrata korijena      1
2932 visine sadnica      1
2933 visinska krivulja      1
2934 visinske krivulje      1
2935 visinske krivulje stabala      1
2936 visinski i volumni rast      1
2937 visinski prirast      1
2938 virusi      1
2939 vegetacijski pokrov      1
2940 vegetational map      1
2941 vegetative propagation      1
2942 veličina kontejnera      1
2943 veliki mrazovac      1
2944 Vertex telemeter      1
2945 Viburno opuli-Prunetum dasyphyllae      1
2946 Viburnum L.      1
2947 viewshed analysis      1
2948 village Gradište      1
2949 vineyard cottage      1
2950 Vinodol      1
2951 Vinodol hinterland      1
2952 Vinodol valley      1
2953 vinodolsko zaleđe      1
2954 virgin forest      1
2955 valuated methods      1
2956 value of wood assortiments      1
2957 vanjska trgovina      1
2958 vapnenac      1
2959 vapnenci      1
2960 vegetacija sjeverne Hrvatske      1
2961 vegetacija šljunkovitih riječnih sprudova      1
2962 vegetacije Hrvatske.      1
2963 vegetation cover      1
2964 vegetation map      1
2965 vegetation of northern Croatia      1
2966 vegetation process in forest      1
2967 vegetacijski klimaks      1
2968 variability of leaves      1
2969 variability.      1
2970 Technical Committee 55      1
2971 technical features      1
2972 technical roundwood from trunk and tree top      1
2973 technological process capability and stability      1
2974 tectonic dolines      1
2975 tečajni debljinski prirast stabala      1
2976 tečajni volumni prirast      1
2977 tehnical-camouflage methods      1
2978 tehnicizam      1
2979 tehnička oblovina iz debla i krošnje stabla      1
2980 tehnička svojstva      1
2981 tehničke značajke      1
2982 Tehnički odbor 55      1
2983 tehničko-kamuflažne metode      1
2984 tehnologija i tehnika      1
2985 tehnologija podučavanja      1
2986 šumski strojevi      1
2987 šumski transportni sustavi      1
2988 šumsko drveće      1
2989 Šumsko gospodarstvo "Viševica"  Rijeka      1
2990 šumsko područje      1
2991 šumsko sjeme      1
2992 šumsko stanište      1
2993 tartufi      1
2994 tasty      1
2995 Tašmajdan Park      1
2996 taxonomic and phytogeographical analysis      1
2997 taxonomy      1
2998 šumski reprodukcijski materijal      1
2999 šumski rezervat      1
3000 šumski i vodeni ekosustavi      1
3001 šumski kamatnjak      1
3002 šumski ostatak      1
3003 šumski otvori      1
3004 šumski radnik      1
3005 šumski prijevoz      1
3006 Šumske pruge      1
3007 šumski drvni ostatak      1
3008 šumski drvni proizvod      1
3009 šumski drvni sortimenti      1
3010 šumski ekosustav      1
3011 šumsko tlo; onečišćenje tla      1
3012 šumsko zemljište      1
3013 šumskogospodarska osnova      1
3014 šupljorožac      1
3015 švedska metoda      1
3016 tablice drvnih sortimenata      1
3017 tactical planning of primary forest roads      1
3018 tajnik      1
3019 taksacijski elementi      1
3020 taksonomija      1
3021 taktičko planiranje primarnih šumskih prometnica      1
3022 taloženje      1
3023 tanini      1
3024 tanka oblovina      1
3025 taper      1
3026 tarife      1
3027 tariffs      1
3028 tarifni niz      1
3029 tetrijeb (Tetrao urogallus)      1
3030 textbook      1
3031 te meljnica      1
3032 tendon method      1
3033 težine 100 češera i 1000 sjemenki      1
3034 težišna metoda      1
3035 težište      1
3036 težište odjela — odsjeka      1
3037 Thanasimus      1
3038 tercijarni porast      1
3039 tercijarni relikt      1
3040 terebinth tree      1
3041 termički modificirano drvo      1
3042 terpenes      1
3043 terpeni      1
3044 tertiary      1
3045 Tertiary relict      1
3046 Test citotoksičnosti      1
3047 test field      1
3048 test polusrodnika      1
3049 test potomstava      1
3050 temperature tla      1
3051 temperature za pokretanje vegetacije      1
3052 ten - year increment      1
3053 tekstura tla      1
3054 tektonske udoline      1
3055 telemetrijsko praćenje      1
3056 Telemetry      1
3057 telemorph      1
3058 the actual average distance of attraction      1
3059 the Adriatic region      1
3060 the area of Kaštela      1
3061 the asymmetry and flatness coefficients asortiment structure      1
3062 the asymmetry coefficient and the flatness coefficient      1
3063 the Atlas Mountains      1
3064 the average geometrical attraction distance      1
3065 the border of total dieback zone      1
3066 the brown bear      1
3067 the center of gravity      1
3068 the comparison of the conditions in 2009      1
3069 the economy      1
3070 the factor for horizontal bypassing.      1
3071 the Fibonacci series      1
3072 the flow of the torrent Suvava      1
3073 the Forest Administration Senj                1
3074 the Golden section      1
3075 the gravity centered method      1
3076 the Haloze region.      1
3077 the horse-chestnut miner      1
3078 the hunting share of the exhibition      1
3079 the impact of felling site edges and exposition to the success of afforestation      1
3080 the Indian grey mongoose (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
3081 the island of Mljet      1
3082 the island of Plavnik      1
3083 the Island of Vrgada and Its Islets      1
3084 the Middle Ages      1
3085 the Millennium Exhibition of the Hungarian Monarchy 1896      1
3086 the North Adriatic area      1
3087 the parameters of the calibration equations      1
3088 the park surrounding the Faculty of Forestry and the Faculty of Agriculture      1
3089 the point of proftability (break-even point).      1
3090 The Republic of Croatia      1
3091 the Senj county hunting club      1
3092 the spring and summer      1
3093 the surface flow off      1
3094 the tetrazole method      1
3095 the transitional probability matrix      1
3096 the USA      1
3097 theory of hunting      1
3098 therapeutical herbs and aromatic plants      1
3099 Svjetski uvoz i izvoz drvnih proizvoda      1
3100 svojstva profila tla      1
3101 Swedish method      1
3102 sustavsko-dinamički pristup      1
3103 suša      1
3104 sušci      1
3105 suzbijanje potkornjaka      1
3106 suzbijanje požara      1
3107 sveza Aremonio-Fagion      1
3108 svijest javnosti      1
3109 svila kao kulturološki fenomen      1
3110 svilana      1
3111 svilarenje      1
3112 svjetle pruge      1
3113 sustainable forests management      1
3114 sustainable management.      1
3115 sustainable truffle management      1
3116 sustav gospodarenja otpadom      1
3117 sustav odvodnje      1
3118 Sustav planiranja      1
3119 sustavi modeliranja požara      1
3120 Sustavi za ocjenu opasnosti od šumskih požara      1
3121 sustainability      1
3122 strukturni čimbenici      1
3123 survival rate      1
3124 Studija primarnog otvaranja šuma      1
3125 study of forest roads maintenance      1
3126 Study of Primary Forest Opening      1
3127 stupanj oštećenosti      1
3128 stupanj oštećenja      1
3129 subasocijacija      1
3130 subassotiation      1
3131 subfosilno drvo      1
3132 subject of research      1
3133 submontanski i montanski pojas u Hrvatskoj      1
3134 subpopulacije      1
3135 Subsistent production of raw materials and forest influence services      1
3136 substrates      1
3137 success      1
3138 succession      1
3139 successional pathways on abandoned land      1
3140 sud      1
3141 sudjelovanje u upravljanju      1
3142 suha biomasa sadnica      1
3143 suha tvar      1
3144 suistainability of revenue      1
3145 sukcesija      1
3146 sukcesija niska proreda      1
3147 sukcesija šumske vegetacije      1
3148 studenti      1
3149 students      1
3150 studij rada      1
3151 studij rada i vremena      1
3152 sunčeva energija      1
3153 superfosfat      1
3154 superphosphate      1
3155 supplemental feeding      1
3156 suppressed and forced motions      1
3157 suppression      1
3158 supstitucija      1
3159 supstrati      1
3160 suradnja i povezivanje šumoposjednika      1
3161 surface digging      1
3162 surface runoff      1
3163 survey      1
3164 surveying      1
3165 širenje nakon unašanja      1
3166 širina goda      1
3167 širokolisna zelenika (Phillyrea latifolia L.)      1
3168 šiške      1
3169 školovane biljke      1
3170 školovanje      1
3171 šmrika      1
3172 Španjolska      1
3173 šteta      1
3174 sweetgum stand      1
3175 SWOT analiza      1
3176 syntaxonomic      1
3177 system-dynamic approach      1
3178 sušenje hrasta lužnjaka      1
3179 sušenje šuma      1
3180 štete na divljači      1
3181 štete od divljači      1
3182 štetne sovice      1
3183 štetni insekti      1
3184 štetnici i bolesti drveća      1
3185 štetnik      1
3186 štitasta uš crnike      1
3187 štitaste uši      1
3188 šumarska povijest      1
3189 šuma alepskog bora      1
3190 šuma Haljevo      1
3191 šuma Macelj      1
3192 šuma visokog uzgojnog oblika      1
3193 šuma Žutica      1
3194 šuma. poljoprivreda      1
3195 šumarija      1
3196 šumarska edukacija      1
3197 Šumarska škola Karlovac      1
3198 šumarske discipline.      1
3199 šumarske informacije      1
3200 Šumarski fakultet      1
3201 Šumarski list      1
3202 Šumarski muzej Krasno      1
3203 šumarsko poduzeće      1
3204 šumska područja      1
3205 Šumarstvo i šumarska politika      1
3206 šumarstvo.      1
3207 Šume crnike (Quercus ilex L.)      1
3208 šume Kalnika      1
3209 šume posebne namjene      1
3210 šumoposjednici      1
3211 šumovitost      1
3212 šumska prostirka.      1
3213 šumska protupožarna cesta      1
3214 šumska sastojina      1
3215 šumska staništa      1
3216 šumska vegetacija Hrvatske      1
3217 šumska vegetacija.      1
3218 šumska voluharica      1
3219 šumska tla      1
3220 šumske površine      1
3221 šumske prosjeke      1
3222 hydrology      1
3223 hydro-melioration treatments      1
3224 hydro-technical interventions      1
3225 hydro-technical measures      1
3226 hvatanje      1
3227 hvatanje dabra      1
3228 hybrids      1
3229 hunting society      1
3230 hunting-demographic intensity      1
3231 hunting-geographic intensity      1
3232 hunting ground      1
3233 hunting ground biological casualties      1
3234 hunting grounds      1
3235 hunting illustration      1
3236 ilegalni odstrel      1
3237 ilirske vrste      1
3238 illegal felling      1
3239 illegal killing      1
3240 Illegal timber trade      1
3241 ilovača      1
3242 hyperparasitoid      1
3243 hyperphoresy      1
3244 identifikacija.      1
3245 iglice      1
3246 IGRs      1
3247 human protection      1
3248 human resources in forestry      1
3249 humic acids      1
3250 huminske kiseline      1
3251 humizacija      1
3252 Hrvatske šume d.o.o. Zagreb      1
3253 Hrvatski udio      1
3254 Hrvatsko Podunavlje      1
3255 Hrvatsko povjerenstvo za topolu      1
3256 hunt      1
3257 Hrvatske norme proizvoda iskorištavanja šuma 1995      1
3258 Hrvatske šume d.o.o      1
3259 Hunting and fishing      1
3260 hunting area      1
3261 hunting associations      1
3262 hunting club rules      1
3263 Hrvatska vojna granica      1
3264 hrast lužnjak (Quercus robur) živi pijesci      1
3265 Hrvatska – Dalmacija      1
3266 hrvatska flora      1
3267 hrvatska kuna      1
3268 hrastova oblovina      1
3269 hrastova pepelnica      1
3270 hrastove šume      1
3271 hrastovi županije bjelovarske      1
3272 hrastovina      1
3273 hrast medunac (Quercus pubescens)      1
3274 hrast oštrika      1
3275 hrast sladun      1
3276 Histiostoma ulmi      1
3277 hibridi      1
3278 Hibridna platana (Patanus x acerifolia)      1
3279 hidrologija      1
3280 hidromeliorativni zahvati      1
3281 hidropedološke karakteristike      1
3282 hidrotehničke mjere      1
3283 high forest      1
3284 hilly area      1
3285 hind body weight      1
3286 hiperforezija      1
3287 height and height increment      1
3288 height and root collar diameter      1
3289 height and volume growth      1
3290 height of sprout      1
3291 Helleboro nigri-Piceetum      1
3292 herbaceous plants      1
3293 herbaceous species of the forest edge      1
3294 herbicid      1
3295 herbicide      1
3296 herbicides      1
3297 herbicidi      1
3298 Hercegovina      1
3299 hereditary basis      1
3300 heredity      1
3301 heretability      1
3302 heritability      1
3303 Herzegovina      1
3304 hrana      1
3305 hranidba      1
3306 hranljiva      1
3307 hortikulturni elementi      1
3308 host      1
3309 host plants      1
3310 hrast crnike      1
3311 hrast crnika      1
3312 hrast kitnjak (Quercus petraea L)      1
3313 hrast kitnjak (Quercus petraea Liebl.)      1
3314 hrast lužnjak (Quercus robur L)      1
3315 history of forestry      1
3316 history of HŠD      1
3317 hlapljive komponente      1
3318 Hohenadel´s method      1
3319 Hohenadlova metoda      1
3320 hollow-horned animal      1
3321 Homeland war      1
3322 homogenizacija      1
3323 homogenization      1
3324 horn length      1
3325 Hornbeam hop      1
3326 Hornbeam oriental      1
3327 horns      1
3328 horse chestnut protection      1
3329 horticultural elements      1
3330 gypsy moth (Lymantria dispar L.)      1
3331 histogrami prvoga i drugoga reda      1
3332 historical development      1
3333 historical outbreaks      1
3334 historical presentation      1
3335 gubar (Lymantria dispar L.)      1
3336 gubici      1
3337 gubici divljači      1
3338 gubici tla      1
3339 gubitak mase      1
3340 Guide curve method      1
3341 guljač kore koji se montira na motornu pilu      1
3342 gusjenica      1
3343 growth equation      1
3344 growth forces      1
3345 growth forces and suppressed forces      1
3346 growth of mean stand diameter      1
3347 growth of tree breast diameter and crown diameter      1
3348 grupno odlučivanje      1
3349 grasses      1
3350 grazing      1
3351 Grčka      1
3352 Greece      1
3353 greenhouse gases      1
3354 Greenwich      1
3355 grey alder (Alnus incana)      1
3356 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">Grey partridges Perdix perdix L.      1
3357 grinders      1
3358 grivasta ovca      1
3359 grivasti skakač      1
3360 grm      1
3361 GPS and GIS      1
3362 GPS i GIS      1
3363 grad Zagreb      1
3364 Gross domestic product      1
3365 ground and flood water      1
3366 ground and surface water monitoring      1
3367 ground water      1
3368 hantaviruses      1
3369 hantavirusi      1
3370 hard ticks      1
3371 hardwood      1
3372 hardwood-broadleaf species      1
3373 harvest scheduling      1
3374 Habitat. Posavina      1
3375 habitats of yew in mountain Papuk situated in Nature park Papuk      1
3376 halbsib-progeny tests.      1
3377 half-sib potomstvo      1
3378 half-sib progenies      1
3379 Haljevo forest      1
3380 health and safety      1
3381 health status      1
3382 health status category of stand      1
3383 health tourism      1
3384 heat treatment (HT)      1
3385 harvesteri i procesori      1
3386 Hauling and transportation of timber      1
3387 haustorij      1
3388 haustorium      1
3389 hazardous waste      1
3390 granulometrijski sastav tla      1
3391 grass      1
3392 group decision making      1
3393 group-selection cutting      1
3394 gustoća primarne šumske prometne infrastrukture      1
3395 gustoća u standardno suhom stanju      1
3396 Gymnosperms      1
3397 habitat factors      1
3398 habitat map      1
3399 habitat suitability      1
3400 godišnji sječivi prihod      1
3401 golosjemenjače      1
3402 gora i planina      1
3403 gorivi materijal      1
3404 gorivost      1
3405 Gorska Hrvatska      1
3406 gljivama slični organizmi      1
3407 gljivični patogen      1
3408 gnojidba      1
3409 gospodarenje šumama      1
3410 gospodarenje šumama i lovištima      1
3411 gospodarska depresija      1
3412 gospodarska inspekcija      1
3413 gospodarska jedinica      1
3414 gospodarska jedinica "Bastajske šume-Krivaja-Klisa      1
3415 gospodarska politika      1
3416 Gospodarska postignuća      1
3417 gospodarska vrijednost šume      1
3418 gospodarske djelatnosti RH      1
3419 gospodarski razredi      1
3420 gradation      1
3421 Gradiaton      1
3422 gradski park      1
3423 granatiranje      1
3424 granica zone totalnog sušenja      1
3425 graničice      1
3426 granična linija      1
3427 gospodarski značaj – učinci      1
3428 gospodarski značaj oštećenih stabala      1
3429 gospodarsko usmjerenje      1
3430 gospodarstvo      1
3431 gorsko područje      1
3432 gorsko reljefno područje      1
3433 Gorsko-kotlinska Hrvatska      1
3434 gospodarene bukve šume      1
3435 GFIS      1
3436 galls      1
3437 genetska raznolikost i diferencijacija      1
3438 genetska raznolikost.      1
3439 genetska struktura      1
3440 GIS (Geografski informacijski sustav)      1
3441 GIS (Geographic Information System)      1
3442 glavna sastojina      1
3443 glavne vrste drveća      1
3444 Global change      1
3445 global climate changes      1
3446 globalizacija      1
3447 globalizacija u Hrvatskoj      1
3448 globalization      1
3449 globalization in Croatia      1
3450 globalna promjena      1
3451 globalne klimatske promjene      1
3452 glodavci      1
3453 geografsko porijeklo      1
3454 geographic information system      1
3455 Geographic Information System.      1
3456 geographic information systems      1
3457 geographic origin      1
3458 Geographical and relief characteristics      1
3459 geographical features      1
3460 Geographical Information System      1
3461 geokodiranje      1
3462 geomorfologija      1
3463 geomorphology      1
3464 geosintetici      1
3465 geostatistics      1
3466 geostatistika      1
3467 GeoWEPP      1
3468 GeoWEPP)      1
3469 germinability      1
3470 germinated seed      1
3471 forestry company      1
3472 forestry contractors      1
3473 forestry development      1
3474 forestry disciplines      1
3475 forestry legislative      1
3476 Forestry Museum in Krasno      1
3477 forestry occupation      1
3478 forests measuring      1
3479 forests stand      1
3480 formation of forest associations      1
3481 forming pioneer stands      1
3482 formiranje pionirskih sastojina      1
3483 formiranje šumskih zajednica      1
3484 Forsterferuf      1
3485 forest value assessment      1
3486 Forestry and forest policy      1
3487 forest woody assortments      1
3488 forest work      1
3489 forest worker      1
3490 forest Žutica      1
3491 forest-based industries      1
3492 Forested Areas      1
3493 forest timber product      1
3494 forest tracks      1
3495 forest transport systems      1
3496 Forest transportation      1
3497 forest trees      1
3498 forest user´s unit      1
3499 forest utilization      1
3500 forest owners’ cooperation      1
3501 forest soil stabilization      1
3502 forest soils      1
3503 forest seedlings      1
3504 forest seeds      1
3505 forest privatization      1
3506 forest products      1
3507 forest protection.      1
3508 Forest rails      1
3509 forest regeneration      1
3510 forest reproductive material      1
3511 forest resource      1
3512 forest history      1
3513 forest interest rate      1
3514 forest interest rate (forest annuity)      1
3515 forest landlords      1
3516 flora content      1
3517 forest laws      1
3518 forest Macelj      1
3519 forest machines      1
3520 forest management resystematization      1
3521 forest of high silvicultural form      1
3522 forest manage­ment      1
3523 Forest management plan      1
3524 funkcije tražnje      1
3525 funkcije upravljanja: planiranje      1
3526 funkcije za izjednačenje      1
3527 funkcionalne skupine mikroorganizama u tlu      1
3528 furniture manufacturing      1
3529 g.j. "Česma"      1
3530 G.J. "Žutica"      1
3531 fuel wood.      1
3532 functions for determination      1
3533 fungal entomopathogen      1
3534 fungal pathogen      1
3535 fungal spores      1
3536 fungal-like organisms      1
3537 fungicid      1
3538 fungicide      1
3539 fungicides      1
3540 fungicidi      1
3541 Freilassung      1
3542 frost-crack      1
3543 fruit      1
3544 fruit morphology      1
3545 Fruit set      1
3546 fruits      1
3547 forestry policy      1
3548 Forestry school Karlovac      1
3549 forestry work      1
3550 fotosintetičke osobine lista      1
3551 fotosintetski pigmenti      1
3552 Gehörn      1
3553 gene diversity      1
3554 gene pool      1
3555 General Directorate of Forestry      1
3556 generalized model      1
3557 genetic analysis      1
3558 genetic differentiation      1
3559 Game enclosure      1
3560 game loss      1
3561 games      1
3562 gap      1
3563 garden in the cloister      1
3564 fuel load      1
3565 Fuel modeling      1
3566 forvarder      1
3567 forwarder      1
3568 genetski diverzitet      1
3569 genetski parametri      1
3570 genetski polimorfizam      1
3571 genetsko porijeklo      1
3572 genofond      1
3573 genotype × environment interaction      1
3574 geocoding      1
3575 geografske i reljefne značajke      1
3576 genetic diversity and diff erentiation      1
3577 genetic gain      1
3578 genetic origin      1
3579 genetic parameters      1
3580 genetic polymorphism      1
3581 genetic structure      1
3582 genetic test      1
3583 genetic variability      1
3584 genetic variation      1
3585 genetički test polusrodnika      1
3586 genetska analiza      1
3587 genetska diferencijacija      1
3588 genetska dobit      1
3589 F-O and »K-k« »Manage-project«      1
3590 F-O i »K-k«      1
3591 foliar threatment      1
3592 folijarna aplikacija      1
3593 food      1
3594 forces of resistance to growth      1
3595 Forcing      1
3596 Foreign timber trade      1
3597 floral elements      1
3598 floristic composition      1
3599 floristička struktura      1
3600 Flowering Ash      1
3601 flowing down trunk      1
3602 flushing      1
3603 floodplain forests      1
3604 flammable material      1
3605 flight activity      1
3606 flight dynamics      1
3607 flood      1
3608 flood control      1
3609 fitosanitarne mjere      1
3610 fitosanitarni pregled      1
3611 fitosanitarni sustav      1
3612 fizička svojstva      1
3613 fizičke i mineralne značajke tla      1
3614 fizičko opterećenje      1
3615 fizika      1
3616 fizikalna i mehanička svojstva drva abonosa      1
3617 fizikalna i mehanička svojstva recentne hrastovine      1
3618 fizikalna svojstva      1
3619 fiziologija sjemena      1
3620 fiziološki parametri      1
3621 forest ecosystem      1
3622 forest ecosystem services      1
3623 forest ecosystems      1
3624 forest edges      1
3625 Forest education      1
3626 forest enterprise      1
3627 forest environments      1
3628 forest estate      1
3629 Forest exploitation      1
3630 forest fee      1
3631 forest gaps      1
3632 Forest genetic resources      1
3633 Forest Genetic Resources Programme      1
3634 Forest Genetics resaurces      1
3635 Forest Fire Prevention      1
3636 forest fire prevention roads      1
3637 forest fire protection      1
3638 forest damage      1
3639 forest damage.      1
3640 forest development strategy      1
3641 forest dieback      1
3642 forest community of beech and fir      1
3643 forest contractors      1
3644 Forest cover      1
3645 Forest Administration "Viševica"  Rijeka      1
3646 Forest Administration Bjelovar.      1
3647 Forest Administration Delnice      1
3648 Forest Administration Požega      1
3649 forest and water ecosystems      1
3650 forest and wildlife management      1
3651 forest area      1
3652 forest association      1
3653 forest assortments      1
3654 forest biomass      1
3655 forest certification      1
3656 fenotipska plastičnost.      1
3657 fenotipska stabilnost      1
3658 feromonski mamac      1
3659 feromonski raspršivači      1
3660 fertility      1
3661 fire behavior      1
3662 fire fighting equipment      1
3663 Fire history      1
3664 fire line      1
3665 fire lines      1
3666 fire lines with elements of roadways      1
3667 fire modeling systems      1
3668 first and second order histograms      1
3669 first finding      1
3670 first record      1
3671 first records      1
3672 fishing      1
3673 fire.      1
3674 fire-climate regions      1
3675 fire-climate regions.      1
3676 fire-fighting plane ("kanader") and demon      1
3677 firemen education      1
3678 fire-risk      1
3679 fitocenološka nomenklatura i klasifikacija      1
3680 fitocenološka snimka      1
3681 fitocenološke jedinice      1
3682 fitocenološke značajke      1
3683 fitocenoza      1
3684 fitogeografsko raščlanjenje      1
3685 fitohormones      1
3686 fitohormoni      1
3687 fitomasa      1
3688 Feulgen squash method      1
3689 Feulgen squash metoda      1
3690 Fibonaccijev niz      1
3691 fictional rotation      1
3692 field elm      1
3693 field plot      1
3694 fiksiranje dušika      1
3695 fiktivna ophodnja      1
3696 Final consumption wood products industries      1
3697 final cut      1
3698 Final use of wood products industry      1
3699 finalna prerada drva      1
3700 financial resources      1
3701 financijska politika      1
3702 fine forest fuel      1
3703 Finland      1
3704 fino šumsko gorivo      1
3705 Finska      1
3706 Faza - II      1
3707 Faza - III; Radne grupe (Networks)      1
3708 faza isključivanja stabala      1
3709 FBP sustav      1
3710 FBP System      1
3711 felled stemwood      1
3712 felling and processing      1
3713 felling and processing of wood assortments      1
3714 felling control      1
3715 felling cycle      1
3716 felling thinning volume      1
3717 female roe deer      1
3718 fenilalanin-amonijeve lijaze      1
3719 fenofaze      1
3720 Fairs      1
3721 faktori staništa      1
3722 falconer equipment      1
3723 falconry equipment      1
3724 falconry techniques      1
3725 fenologija listanja      1
3726 faunalni drift      1
3727 iskorištenje drvnog obujma stabala      1
3728 island Mljet      1
3729 islands      1
3730 ISO 11277      1
3731 isoenzyme      1
3732 isoenzymes      1
3733 iptera      1
3734 iskoristavački pokazatelj      1
3735 iskorišćivanje šuma      1
3736 Istočna Slavonija      1
3737 Iskorištavanje šuma kao uzgojna njega sastojina      1
3738 ispuštanje      1
3739 ispuštanje dabra      1
3740 ISTA pravila      1
3741 ISTA rules      1
3742 Istra (Hrvatska)      1
3743 istraživanja      1
3744 istraživanje tržišta      1
3745 Istria      1
3746 izbojci      1
3747 izgorena površina      1
3748 izložak (eksponat)      1
3749 Izložbe-sajmovi      1
3750 ITS2 regije      1
3751 ITS2 region      1
3752 izlučenje      1
3753 izmjene i dopune formule ClC-a      1
3754 izmjera šumskog drveća      1
3755 iznošenje drva      1
3756 introgresija      1
3757 invasive pest      1
3758 invazivne drvenaste vrste      1
3759 invasive trees      1
3760 investments      1
3761 injuries at work      1
3762 IPGRI      1
3763 invazivni štetni organizam      1
3764 invazivni štetnik      1
3765 inventarisation of woody plants      1
3766 inventarizacija dendroflore      1
3767 inventarizacija drveća i grmlja      1
3768 inventura      1
3769 internetske usluge      1
3770 interpopulation and intrapopulation variability      1
3771 intesivelly thinning      1
3772 intra- and interpopulation variability      1
3773 Intraclonal and interclonal variability      1
3774 intraclonal variability      1
3775 intrapopulation and interpopulation variability      1
3776 intensive      1
3777 intenzitet fotosinteze      1
3778 intenzitet i oblici sušenja hrasta lužnjaka      1
3779 intenzitet prorede      1
3780 inter- and intrapopulation variability.      1
3781 interakcija genotip × okolina      1
3782 interception      1
3783 interest associations      1
3784 interlaboratory testing      1
3785 international standards      1
3786 impact      1
3787 impacts of silvicultural measures      1
3788 implementation of H1 and H2      1
3789 improvement by selfing      1
3790 improving management practices      1
3791 in situ and ex situ methods      1
3792 in situ i ex situ metode      1
3793 Increment and cut      1
3794 increment and quality      1
3795 increment percentage      1
3796 indeks lisne povr šine      1
3797 indeks raznolikosti.      1
3798 Indeks relativnog sadržaja klorofila u lišću      1
3799 indeks zaraze      1
3800 indeksi diverziteta      1
3801 indeksi točnosti      1
3802 indeksne vrijednosti bukovih stabala      1
3803 index of infestation      1
3804 index values of common beech trees      1
3805 Industrial Round Timber in the Rough      1
3806 industrija      1
3807 industrija celuloze i papira      1
3808 industrije bazirane na sektoru šumarstva      1
3809 Industrijsko oblo neobrađeno drvo      1
3810 inercepcija      1
3811 inferencijalna statistika      1
3812 inferior and superior model trees      1
3813 indicators of productivity      1
3814 indices about forests      1
3815 incomplete development      1
3816 increase in growth      1
3817 imidaclopride      1
3818 imidakloprid      1
3819 insecticide      1
3820 insecticides      1
3821 insects      1
3822 insekticid      1
3823 insekticidi      1
3824 insolacija      1
3825 insolation      1
3826 integral management with ecosystems in space      1
3827 integralno gospodarenje ekosustavima u prostoru      1
3828 integrated forest protection      1
3829 integrated timber protection      1
3830 integrirana zaštita oblovine      1
3831 integrirana zaštita šuma      1
3832 intelektual no vlasništvo      1
3833 intellectual ownership      1
3834 intensity and forms of dieback pedunculate oak      1
3835 informacijski sustav      1
3836 Information Means and State of Croatian Forests.      1
3837 information system      1
3838 information system model      1
3839 informiranost      1
3840 infestation intensity      1
3841 infiltracija      1
3842 infiltration      1
3843 input-output analiza      1
3844 input-output analyses      1
3845 infrared digital orthophoto(DOP)      1
3846 insect growth regulators      1
3847 konkretna distribucija prsnih promjera      1
3848 konkretna i teoretska distribucija stabala      1
3849 konsenzus      1
3850 kontejner      1
3851 kontejneri      1
3852 kontejnerski uzgoj      1
3853 kontinentalna Hrvatska      1
3854 kontrola      1
3855 kontrolne pokusne plohe      1
3856 konverzija panjača      1
3857 konzervacija      1
3858 konzervacija vlage      1
3859 konzervacija vlage u tlu      1
3860 komuniciranje      1
3861 komunikacijske aktivnosti      1
3862 koncentracija i sadržaj hraniva      1
3863 količine goriva      1
3864 kolotrag      1
3865 koluvij      1
3866 komparacija stanja za 2009.      1
3867 komparativna analiza      1
3868 komparativna metoda istraživanja      1
3869 kompleksni sustavi      1
3870 kompleksnost      1
3871 kompozitni klasifikator; šumska sastojina; kvaliteta staništa.      1
3872 kompromis      1
3873 ključ za larve i protonimfe za Histiostomatidae      1
3874 Kodeks fitocenološke nomenklature      1
3875 koeficijent asimetrije i koeficijent spljoštenosti.      1
3876 koeficijent iskorištenosti lovno-demografskog potencijala      1
3877 klonske sjemenske plantaže      1
3878 klonski arhivi      1
3879 klonski testovi crnih topola      1
3880 klonski uz.orci      1
3881 klonsko šumarstvo      1
3882 klonovi topole      1
3883 klonovi stablastih vrba      1
3884 klima-požarna područja      1
3885 klima-požarna područja.      1
3886 klimatska promjena      1
3887 klimatske karakteristike      1
3888 klimatski čimbenici      1
3889 klimatski ekscesi      1
3890 klimatski model      1
3891 klimatski scenariji      1
3892 klizna sredina      1
3893 klon      1
3894 klon topole I-214      1
3895 klonovi      1
3896 kategorija zdravstvenoga stanja sastojine      1
3897 kavkaska jela      1
3898 keficijent unutarnjeg rasta      1
3899 kemijska analiza ksilemovog soka      1
3900 kemijski sastav sjemena      1
3901 kemijski sastav tla      1
3902 kemizam biljnog materijala.      1
3903 kermes berry      1
3904 Kermes oak      1
3905 kestenov moljac miner      1
3906 kestenova osa šiškarica      1
3907 key to larvae and protonymphs of Histiostomatidae      1
3908 kitnjak      1
3909 klasična otvorenost      1
3910 Journal of Forestry      1
3911 journal Šumarski list (Forestry Journal)      1
3912 klasterska analiza      1
3913 klet      1
3914 klijanci      1
3915 klijanje      1
3916 izvođenje šumskih radova      1
3917 Izvoz i Uvoz      1
3918 jablan      1
3919 Jadran      1
3920 jadranski otoci      1
3921 jadransko područje      1
3922 Jagdausstellungen      1
3923 jajnici      1
3924 jaka oštećenost krošanja depozicija olova      1
3925 jarebica kamenjarka – grivna      1
3926 Jarebica kamenjarka grivna      1
3927 jasen      1
3928 jasen (Fraxinus ExcelsiorL.)      1
3929 izoenzymes      1
3930 izrada i privlačenje drva      1
3931 izravno i difuzno svjetlo      1
3932 Izvanredna stanja      1
3933 javni šumarski instituti      1
3934 javno mišljenje      1
3935 javno podsticanje šumarstva      1
3936 jedinstvena metoda      1
3937 jedinstveni model      1
3938 jednadžbe rasta      1
3939 jednakokutna spirala      1
3940 jednodobne regularne sastojine      1
3941 jednodobne sastojine      1
3942 jednodobno gospodarenje      1
3943 jednogodišnje sadnice      1
3944 jednospolna      1
3945 jela obična      1
3946 jela.      1
3947 Axis%20axis) STYLE="text-decoration:none">jelen aksis (Axis axis)      1
3948 jelen aksis (Axis axis Erx.)      1
3949 jelen fratar      1
3950 Jelen lopatar      1
3951 Juglans nigra      1
3952 jugoistočna Europa      1
3953 juniper      1
3954 jura      1
3955 juvenilno drvo      1
3956 Južna Afrika      1
3957 Južna/Srednja Europa      1
3958 kadmij      1
3959 kadrovi u šu­marstvu      1
3960 kakvoća      1
3961 kakvoća drvnih sortimenata      1
3962 kakvoća stabala      1
3963 kalabrijski bor      1
3964 joint- stock company in forestry      1
3965 izvješćivanje      1
3966 jelen obični (Cervus elaphus)      1
3967 jelovina (Abies alba Mill)      1
3968 jelovina (Abies alba Mill.)      1
3969 jestiva      1
3970 jestive gljive      1
3971 Kalnik forest      1
3972 kamenolom Očura II      1
3973 kamenjarka.      1
3974 kanader i demon      1
3975 Kanadski sustav ocjene opasnosti od šumskog požara (CFFDRS)      1
3976 Kappa statistika      1
3977 karakteristike mikrolokaliteta.      1
3978 karantenski štetnik      1
3979 karbonatnenaslage      1
3980 kariotip      1
3981 karst phenomena      1
3982 karta staništa      1
3983 karta šumskih zajednica      1
3984 karte      1
3985 kartiranje šumskog drveća      1
3986 kartografska generalizacija      1
3987 Karyotypes      1
3988 kaštelansko područje      1
3989 katastar      1
3990 kriterij kvaliteta      1
3991 kriteriji određivanja gustoće primarne šumske prometne infrastrukture      1
3992 kriteriji za investiranje      1
3993 krivulje indeksa staništa      1
3994 krize      1
3995 kronika      1
3996 krpelj      1
3997 kraška polja      1
3998 kratke ophodnje.      1
3999 kratkorični i dugori­čni granični troškovi (KGT i DGT)      1
4000 kora      1
4001 koranje      1
4002 korelacija      1
4003 korištenje zemljišta      1
4004 korjenov sustav      1
4005 korološke i fitocenološke značajke      1
4006 korov      1
4007 korovi      1
4008 korovska vegetacija      1
4009 košćela      1
4010 koštunica      1
4011 kovanice      1
4012 krajobraz.      1
4013 krajobrazna raznolikost      1
4014 kramp      1
4015 kraniometrija      1
4016 Krapinsko-zagorska Count      1
4017 Krapinsko-zagorska County      1
4018 landscape artist      1
4019 landscape design      1
4020 landscape diversity      1
4021 landscape.      1
4022 lapor      1
4023 large wood of Italian oak      1
4024 Laserpitio krapfii-Piceetumass. nova      1
4025 kvaliteta staništa      1
4026 kvaliteta žira      1
4027 kvaliteta života      1
4028 kvantitativna obilježja      1
4029 kvantitativna svojstva      1
4030 kvantitativno i vrijednosno iskorištenje      1
4031 kvarter      1
4032 laboratorijski uzgoj      1
4033 laboratory rearing      1
4034 land mines      1
4035 land use      1
4036 landed municipality      1
4037 landfill gas      1
4038 landforms      1
4039 kreda      1
4040 kras      1
4041 kružne primjerne plohe      1
4042 kserofitna      1
4043 krški fenomeni      1
4044 krupno drvo      1
4045 kulturni pejzaž      1
4046 kulturno povijesna baština      1
4047 Kunstinseln      1
4048 kva liteta sjemena      1
4049 kvalitativno iskorištenje      1
4050 kvalitet      1
4051 kukavica      1
4052 kukci      1
4053 kukci potkornjaci      1
4054 kultivari tise      1
4055 linear correlation      1
4056 linear trend      1
4057 linearna korelacija.      1
4058 linearni trend      1
4059 lines below electro-energetic facilities      1
4060 linoleic acid      1
4061 linoleinska kiselina      1
4062 Liocourt´s distribution      1
4063 kvaliteta mladog naraštaja hrasta lužnjaka.      1
4064 kultura crnog bora      1
4065 level of knowledge.      1
4066 library      1
4067 Liburnian karst      1
4068 Liburnijski krš      1
4069 laurel      1
4070 Law      1
4071 lawn      1
4072 layout of the islet      1
4073 layout proposal      1
4074 leachate      1
4075 leaf area index      1
4076 leaf litter      1
4077 leaf nitrogen dynamic      1
4078 leaf photosynthetic traits      1
4079 leaf third-flush      1
4080 leaf unfolding      1
4081 leafminers      1
4082 legislation      1
4083 legislative      1
4084 Lisičine      1
4085 length of assortment      1
4086 length of the nibbled part of a shoot      1
4087 life forms      1
4088 lifelong learning      1
4089 listopadna      1
4090 lisymeters      1
4091 lišće obične bukve      1
4092 lišće perasto      1
4093 litače      1
4094 lithological unit      1
4095 litološka cjelina      1
4096 litter      1
4097 litter mass loss      1
4098 livelihoods      1
4099 lopatar      1
4100 lisni mineri      1
4101 listanje      1
4102 local community      1
4103 Local population      1
4104 log value yield.      1
4105 log volume yield      1
4106 logger injuries      1
4107 logging as sylvicultural care of stands      1
4108 Logging operations      1
4109 logging residue      1
4110 logging strategy      1
4111 logistic regression      1
4112 logistička regresija      1
4113 lokalna zajednica      1
4114 Lokalne populacije      1
4115 London planetree (Patanus x acerifolia)      1
4116 Longe-range      1
4117 longitudinal clearance radius      1
4118 long-term mean values of seasonal severity rating      1
4119 mala i srednja poduzeća      1
4120 Mala Kapela      1
4121 malati      1
4122 mali alati      1
4123 Malus Mill.      1
4124 mammal      1
4125 man activities      1
4126 managed beech forests      1
4127 makija planike      1
4128 maklen      1
4129 makrogljive      1
4130 makroklima      1
4131 makroklimatska prilagodba      1
4132 makroskopske karakteristike      1
4133 machine felling      1
4134 machine felling and processing      1
4135 machine´s own resistance power      1
4136 macroclimatic adaptedness      1
4137 macrofungi      1
4138 macroscopic characteristics      1
4139 magistarski rad      1
4140 magnezij      1
4141 Magnolia L.      1
4142 Mahaleb cherry tree      1
4143 maintenance of forest roads      1
4144 lysimeters      1
4145 Lymantriidae      1
4146 Lyme borreliosis      1
4147 Lymnatria monacha      1
4148 lovno područje      1
4149 lovno stablo      1
4150 lovno stablo s feromonskim pripravkom      1
4151 lovno-demografski intenzitet      1
4152 lovno-geografski intenzitet      1
4153 lovor      1
4154 Lovran marron      1
4155 lovranski marun      1
4156 losses      1
4157 lov      1
4158 lovac      1
4159 lovačka ilustracija      1
4160 lovačka udruga kotara senjskog      1
4161 lovačke izložbe      1
4162 lovačke udruge      1
4163 Lovački dio izložbe      1
4164 Lovstvo i ribarstvo      1
4165 low quality and small-sized diameter logs      1
4166 low tree      1
4167 Lower Austria      1
4168 lower tusks      1
4169 lowland      1
4170 STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      1
4171 lowland forests of pedunculate oak      1
4172 lowland region      1
4173 low-lying areas      1
4174 lubanja      1
4175 Lumber operations      1
4176 lumber value yield      1
4177 me­teorološki indeks požara      1
4178 Meteorološki indeks šumskog požara (FWI)      1
4179 method of thinning of regular forest      1
4180 methods      1
4181 metoda najbližih susjeda      1
4182 metoda pokusnih ploha      1
4183 metoda prorede      1
4184 metoda sjemenomjera      1
4185 metoda sjetve      1
4186 metoda tetive      1
4187 metoda tetrazola      1
4188 Metoda vrtložne kovarijance      1
4189 metode      1
4190 metode vrednovanja      1
4191 mezijska bukva      1
4192 mezofilne kestenove šume      1
4193 micoses of needles      1
4194 microbiological characteristics of the soils      1
4195 međulaboratorijske usporedbe      1
4196 Međunarodne konvencije      1
4197 međunarodne norme      1
4198 Međunarodni lovački savjet (CIC)      1
4199 međupopulacijska i unutarpopulacijska varijabilnost.      1
4200 mehanička svojstava drva      1
4201 mehanička svojstva      1
4202 mehanička svojstva drva      1
4203 mehaničke ozljede i dopunske greške zbog ratnih djelovanja      1
4204 mehanizirana bušilica      1
4205 mehaniziranje uzgojnih radova      1
4206 melioracija      1
4207 melioracija krša      1
4208 melioracijski učinci      1
4209 menadžment      1
4210 menagement klas      1
4211 meningoencefalitis i Lyme borelioza      1
4212 meningoencephalitis      1
4213 merkan-lilizam      1
4214 mesophilous chestnut forests      1
4215 mass concentration      1
4216 master´s thesis      1
4217 mastic      1
4218 mastic tree      1
4219 mastika      1
4220 matematički modeli      1
4221 matični fond      1
4222 matični supstrat      1
4223 matičnjak plemki      1
4224 matrice prijelaznih vjerojatnosti      1
4225 mature stands      1
4226 maturity dimension      1
4227 Mean breast diameter      1
4228 mean extraction distance      1
4229 mean skidding distance      1
4230 measuring elements      1
4231 measuring procedure      1
4232 mechanical felling      1
4233 mechanical properties of wood      1
4234 mechanized of silvicultural works      1
4235 Mediteran      1
4236 mediteranska vegetacija      1
4237 mediteranske šume      1
4238 mediteransko krško područje      1
4239 management planning      1
4240 management plans      1
4241 management style      1
4242 management unit "Česma"      1
4243 map of forest communities      1
4244 maps      1
4245 maquis      1
4246 maquis of strawberry tree      1
4247 market relations      1
4248 market research.      1
4249 Marketing of forest and forest industries products and services      1
4250 marketing šumskih i drvnih proizvoda i usluga      1
4251 marking      1
4252 masa košuta      1
4253 masena koncentracija      1
4254 Canadian Forest Fire Behavior Prediction (FBP)      1
4255 Canadian Forest Fire Danger Rating System (CFFDRS)      1
4256 Canadian Forest Fire Weather Index (FWI)      1
4257 Capercaillie (Tetrao urogallus)      1
4258 capture-mark-recapture      1
4259 carbon      1
4260 carbon accumulation      1
4261 carbon fluxes      1
4262 carbon stock Cpool      1
4263 carbon stocks      1
4264 Carex brizoides      1
4265 bukva (Fagus sylvatica)      1
4266 buldožer      1
4267 bura      1
4268 Centralna šumarska uprava      1
4269 Centromere nomenclature      1
4270 certification      1
4271 certifikacija      1
4272 certifikacija šuma      1
4273 Cervus elaphus      1
4274 chain of damage.      1
4275 chain saw      1
4276 chainsaw mounted debarking tool      1
4277 Carpino orientali-Quercetum ilicis      1
4278 burnt area      1
4279 cartographic generalization      1
4280 Castanea sativa Mill.      1
4281 Castor fiber      1
4282 CIC-points      1
4283 CIC-točke      1
4284 cijena koštanja      1
4285 cijene      1
4286 chip production      1
4287 chlorophyll content      1
4288 Chlorophyll content index      1
4289 changes in water relations      1
4290 characteristics of micro-locality.      1
4291 chemical composition      1
4292 Chemical composition of soil      1
4293 chemism of plant materil      1
4294 chestnut gall wasp      1
4295 catchment      1
4296 caterpillars      1
4297 causes casualties      1
4298 causes of leks endanger­ment      1
4299 cikličko snimanje      1
4300 ciklus      1
4301 C-indeks      1
4302 C-index      1
4303 CirConcomputer model      1
4304 circular sample plots      1
4305 ciste in      1
4306 City of Zagreb      1
4307 cjeloživotno obrazovanje      1
4308 cjenik      1
4309 claster analysis      1
4310 clear cut of willow culture      1
4311 clearing fire lines      1
4312 climate changes      1
4313 Climate model      1
4314 climate scenarios      1
4315 climatic change      1
4316 climatic excesses      1
4317 climatic factors      1
4318 climatological characteristics      1
4319 climbing plants      1
4320 clonal archive      1
4321 clonal forestry      1
4322 clonal samples      1
4323 brusači      1
4324 bruto domaći proizvod      1
4325 brza dojava i brzo gašenje      1
4326 brzina unosa      1
4327 brzorastuće vrbe      1
4328 Budapest      1
4329 Budimpešta      1
4330 building costs      1
4331 broj stabala      1
4332 broj vrhova korijena      1
4333 brojno stanje      1
4334 brojnost prirodnog pomlatka i dob sastojina.      1
4335 burza      1
4336 bush      1
4337 bushes      1
4338 business analysis      1
4339 business relationships      1
4340 bušilica »ST1HL 08«      1
4341 C. hungarica      1
4342 CA analiza      1
4343 cable crane      1
4344 cadastral plots      1
4345 cadastre      1
4346 cadmium      1
4347 Calabrian pine      1
4348 brown hare      1
4349 browsing      1
4350 brst      1
4351 brtvljenje odlagališta      1
4352 bukove sječine      1
4353 bukovo-jelova prašuma      1
4354 bukovo-jelove šume      1
4355 bor      1
4356 Boreal forest      1
4357 borealna šuma      1
4358 borov četnjak      1
4359 borova imela      1
4360 borove kulture      1
4361 bosal area      1
4362 body weight of fawns in litter      1
4363 bogatstvo vrsta      1
4364 bog-oak (oakwood buried in the ground)      1
4365 Bojčin Forest      1
4366 Bojčinska šuma      1
4367 bolest      1
4368 bolesti      1
4369 bolesti divljači      1
4370 Blacksea region      1
4371 blade lateral movement      1
4372 bočna kompenzacija zemljanih masa.      1
4373 bočna stabilnost lista      1
4374 Bosnia-Herzegovina      1
4375 Bosna i Hercegovina.      1
4376 Bosnia and Hercegovina      1
4377 brdsko-planinskopodručje      1
4378 breast height diameter distribution      1
4379 breeding measures      1
4380 Bribir Forest      1
4381 Bribirska šuma      1
4382 brnistra      1
4383 broj biljaka      1
4384 broj cvjetova i plodova      1
4385 broj i veličina puci      1
4386 broj izbojaka na panju      1
4387 bioproizvodnja      1
4388 bioraznolikost      1
4389 bioraznolikost.      1
4390 bioraznovrsnost      1
4391 biosphere reserve      1
4392 biotopic factors      1
4393 bird of prey equipment      1
4394 birds      1
4395 birds as indicator      1
4396 birds of prey      1
4397 Bitterlich sampling      1
4398 Bitterlichova metoda uzorkovanja      1
4399 bivariate and multivariate analysis      1
4400 bivariatna i multivariatna analiza      1
4401 bjelogorične šume topola i vrba      1
4402 black poplar (Populus nigra)      1
4403 black poplar clonal tests      1
4404 biomass standards      1
4405 biomass yield      1
4406 black alder (Alnus glutinosa Gdrnt)      1
4407 black locust      1
4408 Black Pine      1
4409 black pine (Pinus nigraArn.)      1
4410 bioplin      1
4411 bioproduction      1
4412 biomass calculation      1
4413 Biomass Energy Europe      1
4414 Biomass Energy Europe – BEE      1
4415 biomass estimation      1
4416 biomass potential assessment      1
4417 biological forest regeneration      1
4418 biological methods      1
4419 biological position of trees      1
4420 biological properties      1
4421 biological revitalisation      1
4422 biological!environmental valorization      1
4423 biological-ecological valorisation      1
4424 biological-ecological valorization      1
4425 biologija      1
4426 biology      1
4427 biološka ispitivanja      1
4428 bioetanol      1
4429 biogoriva      1
4430 biogorivo      1
4431 bioindication      1
4432 bioindicators      1
4433 bioindikacijska i osnovna mreža točaka      1
4434 bioindikacijske plohe      1
4435 biološko-ekološka valorizacija.      1
4436 biomasa.      1
4437 biološka revitalizacija      1
4438 biološka svojstva      1
4439 biološke metode      1
4440 biološki gubici divljači      1
4441 biološki položaj stabala      1
4442 bioklimati      1
4443 Biokovo      1
4444 Biokovo Mountain      1
4445 biological control      1
4446 biological control agent      1
4447 biološka obnova šuma      1
4448 biljne vrste      1
4449 basic/eliminatory criteria      1
4450 basis of vegetational unit      1
4451 baza podataka      1
4452 baze podataka      1
4453 bazofilne šume      1
4454 beach forest      1
4455 beach forests      1
4456 beaver      1
4457 beaver dam      1
4458 beaver pond      1
4459 basal area increment      1
4460 Basic Map of Croatia (BMC)      1
4461 Baranja riparian forests      1
4462 Barbary ewe      1
4463 Barbary sheep      1
4464 bark beetle      1
4465 bark beetles      1
4466 beneficial functions of forests      1
4467 beneficial organisms      1
4468 benzaldehid      1
4469 benzaldehyde      1
4470 Beograd      1
4471 BEP or the break-even level of income.      1
4472 Berberidion      1
4473 Beta distribucija      1
4474 Beta distribution      1
4475 beech felling areas      1
4476 beech forests      1
4477 beech mast      1
4478 beech-fir forests      1
4479 beech-fir virgin forest      1
4480 beginning of organised forestry.      1
4481 Belgrade      1
4482 bijela joha      1
4483 bijela joha (Alnus incana)      1
4484 bijela topola (Populus alba)      1
4485 bijela vrba (Salix alba)      1
4486 bijeli bor (Pinus sylvestris L.)      1
4487 bijeli dud (Morus alba) svilogojstvo      1
4488 beta-funkcija      1
4489 Biber      1
4490 bibliografija      1
4491 bibliography      1
4492 biblioteka      1
4493 Benedictine monastery      1
4494 area with the vegetative cover      1
4495 biljke      1
4496 biljke domaćini      1
4497 biljke zaštitnice      1
4498 biljna sistematika      1
4499 bijelj      1
4500 bilance      1
4501 biljezi      1
4502 biljni potencijal      1
4503 biljni virusi      1
4504 biljnogeografsko raščlanjenje      1
4505 bioaccumulation potential      1
4506 bioakumulacijski potencijal      1
4507 bioassays      1
4508 biodiversity.      1
4509 biodizel      1
4510 bioecology      1
4511 bioekologija      1
4512 bioenergija.      1
4513 Thansimus STYLE="text-decoration:none">Thansimus      1
4514 Thaumetopoea%20pityocampa STYLE="text-decoration:none">Thaumetopoea pityocampa      1
4515 Trypodendron%20domesticum STYLE="text-decoration:none">Trypodendron domesticum      1
4516 Populus%20nigra%20subsp.caudina STYLE="text-decoration:none">Populus nigra subsp.caudina      1
4517 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
4518 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
4519 »Projekt za rukovođenje« — managementa      1
4520 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
4521 M.%20glareolus STYLE="text-decoration:none">M. glareolus      1
4522 Myodes%20glareolus STYLE="text-decoration:none">Myodes glareolus      1
4523 Nemozoma STYLE="text-decoration:none">Nemozoma      1
4524 Pinus%20heldreichii STYLE="text-decoration:none">Pinus heldreichii      1
4525 Pinus%20heldreichii STYLE="text-decoration:none">Pinus heldreichii      1
4526 Pinus%20sylvestris. STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris.      1
4527 Lymantria%20monacha STYLE="text-decoration:none">Lymantria monacha      1
4528 10-godišnji volumni prirast      1
4529 137Cs      1
4530 16x16 km grid plots      1
4531 40K      1
4532 4dimensional space      1
4533 4x4 km grid plots      1
4534 a change in the floral composition      1
4535 A- horizon      1
4536 A- horizont      1
4537 a new ecological trend      1
4538 a regular cross profile      1
4539 a sum of effective temperatures      1
4540 Abies biokovoensis      1
4541 Abies pardei      1
4542 abandoned agricultural land      1
4543 acorn plumpness      1
4544 acorn production      1
4545 acorn quality      1
4546 acorn size      1
4547 acorn-collecting traps method      1
4548 active protection      1
4549 activity      1
4550 abiotski činitelji      1
4551 abnormal seedling      1
4552 aciditet tla      1
4553 acidofilne šume      1
4554 accidents at work      1
4555 accumulation of nutrients in the biomass      1
4556 Cuculus%20canorus STYLE="text-decoration:none">Cuculus canorus      1
4557 Cuculus%20canorus STYLE="text-decoration:none">Cuculus canorus      1
4558 Crataegus%20monogyna%20community STYLE="text-decoration:none">Crataegus monogyna community      1
4559 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
4560 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
4561 C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none">C. fraxinea      1
4562 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      1
4563 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
4564 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
4565 Histiostoma%20ulmi STYLE="text-decoration:none">Histiostoma ulmi      1
4566 Histiostomatidae STYLE="text-decoration:none">Histiostomatidae      1
4567 in%20vitro%20propagation STYLE="text-decoration:none">in vitro propagation      1
4568 in%20vitro%20razmnožavanje STYLE="text-decoration:none">in vitro razmnožavanje      1
4569 Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none">Isaria fumosorosea      1
4570 H.%20pseudoalbidus STYLE="text-decoration:none">H. pseudoalbidus      1
4571 Hippophaë%20rhamnoides STYLE="text-decoration:none">Hippophaë rhamnoides      1
4572 Hippophao-Berberidetum STYLE="text-decoration:none">Hippophao-Berberidetum      1
4573 Eutypella%20canker STYLE="text-decoration:none">Eutypella canker      1
4574 %20grasslands STYLE="text-decoration:none"> grasslands      1
4575 %20hyperparasitoid STYLE="text-decoration:none"> hyperparasitoid      1
4576 %20travnjaci STYLE="text-decoration:none"> travnjaci      1
4577 %20Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none"> Isaria fumosorosea      1
4578 %20soil%20compaction STYLE="text-decoration:none"> soil compaction      1
4579 %20šume STYLE="text-decoration:none"> šume      1
4580 %20true%20bugs STYLE="text-decoration:none"> true bugs      1
4581 %20zbijanje%20tla STYLE="text-decoration:none"> zbijanje tla      1
4582 %20C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none"> C. fraxinea      1
4583 A.%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">A. flavicollis      1
4584 Apodemus%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">Apodemus flavicollis      1
4585 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
4586 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
4587 #glavna skupština      1
4588 İkisu planning unit      1
4589 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
4590 %20Strahinjščica STYLE="text-decoration:none"> Strahinjščica      1
4591 %20woody%20species STYLE="text-decoration:none"> woody species      1
4592 proljetna%20temperatura%20zraka STYLE="text-decoration:none">proljetna temperatura zraka      1
4593 stjenice STYLE="text-decoration:none">stjenice      1
4594      1
4595 drvenaste egzote      1
4596 jednodobne bukove sastojine      1
4597 lowlands forests      1
4598 park forest      1
4599 Pinus nigra      1
4600 pokretna žičara      1
4601 skidding      1
4602 srednja udaljenost privlačenja      1
4603 Šumski sortimenti      1
4604 aluminij      1
4605 aluvijalna vlažna staništa      1
4606 aluvijum      1
4607 amage      1
4608 amelioration      1
4609 amelioration effects      1
4610 američki jasen      1
4611 ammonia      1
4612 amonijakalni dušik      1
4613 allowable cut indicator      1
4614 alluvial wetlands      1
4615 almond willow (Salix triandra)      1
4616 alien species inventory      1
4617 alkali earth and alkali metals      1
4618 alkaloid taksin antikancerogen      1
4619 Allium-test      1
4620 allochthonous and autochthonous dendroflora      1
4621 analitički hijerarhijski proces      1
4622 analitički hijerarhijski proces (AHP)      1
4623 Alnus glutinosa      1
4624 alochtonous species      1
4625 alometrijska jednadžba      1
4626 alometrijske funkcije      1
4627 analiza glavnih komponenti      1
4628 analiza stabla      1
4629 analiza ugroženosti      1
4630 analiza vidljivosti      1
4631 analytic hierarchy process      1
4632 Analytical hierarchy process (AHP)      1
4633 animal artist      1
4634 animalist      1
4635 annual current diameter increment      1
4636 annual presceibed yield      1
4637 AHP method      1
4638 AHP metoda      1
4639 Air Pollution      1
4640 agroforestry      1
4641 aktivna zaštita      1
4642 aktivnost      1
4643 aktivnost čovjeka.      1
4644 akumulacija dušika      1
4645 akumulacija hraniva u bimasi      1
4646 akumulacija hraniva u biomasi      1
4647 akumulacija ugljika      1
4648 alder (Alnus glutinosa)      1
4649 Alepo pine      1
4650 adaptive genetic differentiation and diversity      1
4651 adaptivna genetska diferencijacija i raznolikost      1
4652 Adriatic      1
4653 Adriatic islands      1
4654 adaptacija      1
4655 adaptation      1
4656 adapted agricultural tractors      1
4657 aerial photographs (APs)      1
4658 Aesculus L.      1
4659 afforestation of karst      1
4660 afforestation success      1
4661 age      1
4662 age classes      1
4663 age structure      1
4664 age-class distribution      1
4665 Balkan Peninsula      1
4666 Balkanski poluotok      1
4667 band saw efficiency      1
4668 bank interest rate      1
4669 bank vole      1
4670 banknotes      1
4671 bankovni kamatnjak      1
4672 back cross and transgression      1
4673 bacteria      1
4674 bademasta vrba (Salix triandra)      1
4675 bagrem      1
4676 bakterija      1
4677 ass. Laserpitio Fagetum      1
4678 assessment of ecosystem services      1
4679 assortiment tables      1
4680 assortment tables      1
4681 Atlas Cedar      1
4682 Atlas gorje      1
4683 atlaski cedar      1
4684 atmosferska taloženja      1
4685 auksini      1
4686 Austrian pine      1
4687 Austrian pine plantation      1
4688 austrijske šume      1
4689 autochtonus tree and schrub species      1
4690 autohtona i alohtona dendroflora      1
4691 autohtone vrste      1
4692 autohtone vrste drveća i grmlja      1
4693 autoktone i aloktone vrste četinjača i listača      1
4694 autoktone listače      1
4695 automatic analyser      1
4696 automatic digital camera      1
4697 automatizacija procesa      1
4698 automatska digitalna fotokamera      1
4699 automatski analizator      1
4700 autovegetativno razmnožavanje      1
4701 auxins      1
4702 availability and direction of Sava flood water      1
4703 average value of body weight of bucks and does      1
4704 Axis%20axis%20Erxleben%201977) STYLE="text-decoration:none">Axis deer (Axis axis Erxleben 1977)      1
4705 B. Sc.      1
4706 Aposeri foetidae-Castanetum sativae ass. nova      1
4707 Aposeri foetidae-Castanetum sativaeass. nova      1
4708 approach angle      1
4709 arborescent willow clones      1
4710 Arborescent Willows      1
4711 arboretum      1
4712 Arboretum Lisičine      1
4713 arboretum Trsteno      1
4714 arboriculture      1
4715 arborikultura      1
4716 archaeological finds of Roman roads and buildings      1
4717 architectural elements      1
4718 antlers      1
4719 AOMP      1
4720 anti - cancerous drug      1
4721 antioksidacijska aktivnost      1
4722 antioxidant capacity      1
4723 As. Anemone-Carpinetum betuli      1
4724 as. Calamagrosti arun­dinaceae-Fagetum.      1
4725 As. Hacquetio-Fagetum      1
4726 As. Populo tremulae-Betuletum      1
4727 as. Pteridio-Betuletum      1
4728 ash      1
4729 Ash flowering      1
4730 asocijacija      1
4731 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Bertović 1975      1
4732 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Berto­vić 1975      1
4733 arheološki nalazi rimskih cesta i građevina      1
4734 arhitektonski elementi      1
4735 Ariš      1
4736 aromatično i ljekovito bilje      1
4737 artificial neural networks      1
4738 artiodactyl      1
4739 as Seslerio sadlerianae-Ostryetum.      1
4740 ektomikorizne gljive      1
4741 elaborat održavanja šumskih cesta      1
4742 Elaborat učinkovitosti primarne šumske prometne infrastrukture      1
4743 electric radiator      1
4744 electrical resistance of cambial zone      1
4745 elektrana      1
4746 električna energija      1
4747 električni otpor kambijalne zone      1
4748 električno grijalo      1
4749 elemental analyser      1
4750 elementarni anlitaor      1
4751 elementi ocjene trofeja      1
4752 elm      1
4753 embiotenija      1
4754 ekosustavi      1
4755 ekonomika šumskih resursa      1
4756 ekonomske promjene u šumarstvu      1
4757 duration of development stages      1
4758 ekološka karakteristika      1
4759 ekološka mreža      1
4760 ekološka niša      1
4761 ekološka proizvodnja      1
4762 ekološka stabilnost      1
4763 ekološkai fitogeografska analiza      1
4764 ekološke i socijalne funkcije      1
4765 ekološke indikatorske vrijednosti      1
4766 ekološke orijentacije      1
4767 ekološke značajke      1
4768 ekološki činitelji      1
4769 ekološki indikatori      1
4770 ekološki osjetljivo      1
4771 ekološki problemi      1
4772 ekološki uvjeti.      1
4773 ekološko-gospodarske značajke      1
4774 ekonomija      1
4775 ekonomika prirodnih resursa      1
4776 ekonomika svilarenja      1
4777 ensemble classifiers; forest stands; site qualities.      1
4778 entomofilna      1
4779 Entomopatogena gljiva      1
4780 entomophilic      1
4781 energy benefit      1
4782 energy production      1
4783 energy scenario      1
4784 Energy transition      1
4785 environmentally sound      1
4786 enzyme phenylalanine-ammonium liase      1
4787 epidop­tera      1
4788 epikutikularni vosak elektronska mikroskopija (SEM).      1
4789 epoksidna smola      1
4790 epoxy resin. Collection of works      1
4791 equalization functions.      1
4792 equilateral spiral      1
4793 equipment for training bird of prey.      1
4794 Erannis defoliaria      1
4795 endemic species      1
4796 endemna vrsta      1
4797 Endosperm in development      1
4798 enegrija klijavosti i klijavost      1
4799 energetika      1
4800 energetska korisnost      1
4801 energetska vrijednost      1
4802 Emisije SO2      1
4803 energijska tranzicija      1
4804 ekoznak      1
4805 eksperimentalni laboratorij      1
4806 eksperimentalni požari      1
4807 eksploatacijska polja      1
4808 ekstrakcija      1
4809 EUFORGEN Networks      1
4810 euglej      1
4811 eukaliptusove plantaže      1
4812 Entwicklung      1
4813 European brown bear (Ursus arctos)      1
4814 European larch      1
4815 european yew - tree      1
4816 Europska crna topola      1
4817 europska tisa      1
4818 Europski ariš      1
4819 europski ariš (Larix deeidua Mili)      1
4820 europski dabar (Castor fiber L.)      1
4821 europski smeđi medvjed (Ursus arctos)      1
4822 Eutric Rankers      1
4823 Eutrični ranker      1
4824 Erico-Fagetum      1
4825 eroded terrain recoveri      1
4826 erodiranje tjemena      1
4827 erosion      1
4828 erozija      1
4829 erozija tla      1
4830 esencijalni elementi      1
4831 essential elements      1
4832 essential oils      1
4833 establishment rate      1
4834 estate      1
4835 estetski izgled šume      1
4836 estimated value of forests      1
4837 estimation      1
4838 estimation of distance      1
4839 estimation precision      1
4840 etat      1
4841 etat međuprihoda      1
4842 eterična ulja      1
4843 EU ETS scheme      1
4844 EU ETS shema      1
4845 EU FLEGTAction plan      1
4846 EU FLEGTAkcijski plan      1
4847 eucalyptus plantations      1
4848 excange value      1
4849 exchangeable development      1
4850 exhibit      1
4851 Exhibitions      1
4852 existing state      1
4853 experimental fires      1
4854 Experimental Laboratory      1
4855 experimental plot B bare ground      1
4856 exploitation      1
4857 exploitation fields      1
4858 Exports and Imports      1
4859 evaluation of beneficial functions of forests and evaluation of forests.      1
4860 evaluation of natural resources      1
4861 Eurasian lynx      1
4862 Eurasion lynx      1
4863 Europa      1
4864 Europe      1
4865 Europe Slovenia      1
4866 European ash (Fraxinus angustifolia Vahl.)      1
4867 European beaver (Castor fiber L.)      1
4868 false beech heartwood      1
4869 Fang      1
4870 FAO      1
4871 farmer cables      1
4872 farmer vitla      1
4873 Fast Furier method      1
4874 Fast Furier metoda      1
4875 Fagus silvatica      1
4876 evenaged stands      1
4877 evergreen      1
4878 FACE      1
4879 FACE facility      1
4880 facilitation      1
4881 factors to vertical terrain corrections      1
4882 Faculty of Forestry Zagreb      1
4883 Drava River valley      1
4884 drhtavi šaš      1
4885 drift fauna      1
4886 dripping through      1
4887 dovršna sječa      1
4888 doznaka u grupama      1
4889 dr. sc      1
4890 drainage system      1
4891 dormice      1
4892 dostupnost i smjer kretanja savske poplavne vode      1
4893 double-entry volume tables      1
4894 DNA barcoding      1
4895 DNA barkodiranje      1
4896 dnevna stopa prirasta lanadi      1
4897 DNK      1
4898 dob      1
4899 Drvni proizvodi finalne uporabe      1
4900 drvna masa      1
4901 drvna prašina      1
4902 drvna zaliha.      1
4903 drvni elementi      1
4904 Drvni građevni elementi      1
4905 drvenaste svojte      1
4906 drvenaste vrste      1
4907 drveni materijal za paki ranje      1
4908 drveni materijal za pakiranje      1
4909 drveni ugljen      1
4910 drvna i lisna masa      1
4911 drought      1
4912 drupe      1
4913 drvenaste biljke      1
4914 domovinski rat      1
4915 Donja Austrija      1
4916 donja voda      1
4917 donje i gornje sastojinsko stablo      1
4918 dormancy      1
4919 dormantnost      1
4920 dobni razred      1
4921 dobni razredi      1
4922 dodatno vrijeme      1
4923 dolomiti      1
4924 domaćin      1
4925 domaćini      1
4926 dominance      1
4927 diversity index      1
4928 diversity indices      1
4929 division of forests in the Republic of Croatia      1
4930 divlja jabuka      1
4931 divlja kruška      1
4932 distribution of beneficial functions of forests      1
4933 distribution of diameter at breast height      1
4934 distribution of felling volume per breast heigh diamater.      1
4935 Distribution of forests      1
4936 distribution range      1
4937 djelovanje      1
4938 digital terrain models (DTM)      1
4939 digitalizacija      1
4940 early and late ecotypic forms      1
4941 Eastern Slavonia      1
4942 eban (crni hrast odležao u zemlji)      1
4943 Eco-labele      1
4944 Eco-labels      1
4945 ecological characteristic      1
4946 ecological conditions      1
4947 ecological conditions of the site      1
4948 ecological conditions.      1
4949 ecological factors      1
4950 ecological indicators      1
4951 ecological indicatory values      1
4952 ecological label (eco-label)      1
4953 ecological network      1
4954 ecological niche      1
4955 ecological production      1
4956 državna financijska potpora šumarstvu      1
4957 dubinsko snimanje      1
4958 duboka sadnja      1
4959 Dudov svilac (Bombix mori)      1
4960 due diligence      1
4961 dugotrajno      1
4962 duljina korijena      1
4963 duljina odgriženog dijela izbojka      1
4964 duljina tuljca      1
4965 drvno-prerađivačka industrija      1
4966 drvo kao energent      1
4967 drvoprerađivačka industrija      1
4968 dry biomass of seedlings      1
4969 dry mass      1
4970 dvodomna      1
4971 dvopapkar      1
4972 dvoulazne tablice obujma      1
4973 dvoulazne volumne tablice      1
4974 ectomycorrhizal fungi      1
4975 edafski uvjeti      1
4976 Eddy covariance method      1
4977 edible      1
4978 edible mushrooms      1
4979 educating personnel      1
4980 education      1
4981 educational technology      1
4982 edukacija      1
4983 edukacija vatrogasaca      1
4984 edukativni panoi      1
4985 efektivni broj klonova      1
4986 effective clone number      1
4987 Effectiveness Study of Primary Forest Road Traffic Infrastructure      1
4988 effects of thinning      1