ANALIZA SUSTAVA   
  Obuhvaćeno godišta: 138
  Izdano svezaka: 1059
 stranica:79530
 digitalizirano (GB):12,89
 
Obrađeno članaka:

15346
  Pronađeno autora: 2613
  - od toga u Imeniku: 793
  Pisano o šumara: 729
 
Indeksirano pojmova:

15394080
  Različitih riječi: 1371031
PRIKAZI I PRETRAŽIVANJA
 
str/god   sve  
autori sve  
naslovi sve  
UDK sve  
ključ sve  
šumari sve

                     Z
DIGITALIZIRANA ARHIVA
 
Pregled cijele arhive

Pregled naslovnica

Pregled poleđina

GooSLe pretraživanje
   pretraživanje po punom tekstu
KLJUČNA RIJEČ sort po pojava
1 Skupština      96
2 Hrvatska      41
3 Croatia      34
4 hrast lužnjak      30
5 pedunculate oak      24
6 biomasa      17
7 biomass      13
8 obična bukva      13
9 šumarstvo      13
10 forestry      12
11 Bukva      12
12 common beech      10
13 growth      10
14 obična jela      10
15 rast      10
16 silver fir      9
17 stand structure      9
18 struktura sastojine      9
19 varijabilnost      9
20 zaštita prirode      9
21 alepski bor      9
22 beech      9
23 damage      9
24 drvna zaliha      9
25 Baranja      8
26 Abies alba Mill.      8
27 njega      8
28 harvester      8
29 izoenzimi      8
30 stanište      8
31 prirast      8
32 pošumljavanje      7
33 Slovenia      7
34 Slovenija      7
35 proizvodnost      7
36 šuma      7
37 Growing stock      7
38 habitat      7
39 lovište      7
40 florni sastav      7
41 flora      6
42 energija      6
43 dieback      6
44 bukove šume      6
45 biološka raznolikost      6
46 Loranthus europaeus Jacq.      6
47 Lika      6
48 monitoring      6
49 GIS      6
50 gospodarenje      6
51 Hrvatska.      6
52 hunting      6
53 ICP Forests      6
54 jela      6
55 šume      6
56 Šumska vegetacija      6
57 šumski požari      6
58 struktura      6
59 tlo      6
60 Quercus robur      6
61 rasprostranjenost      6
62 rasadnik      6
63 sortimentna struktura      6
64 prirodna obnova      6
65 podzemna voda      6
66 poljski jasen      5
67 pomladak      5
68 pomlađivanje      5
69 Pinus nigra      5
70 privlačenje drva      5
71 preživljavanje      5
72 razvoj      5
73 regeneration      5
74 Quercus robur L.      5
75 provenijencije      5
76 productivity      5
77 Vegetacija Hrvatske      5
78 uspijevanje      5
79 vibracije      5
80 vibration      5
81 visina      5
82 stanje ishrane      5
83 tending      5
84 šumarska politika      5
85 vrijeme prijelaza      5
86 introdukcija      5
87 increment      5
88 intenzitet zaraze      5
89 hrast kitnjak      5
90 forests      5
91 grmlje      5
92 nursery      5
93 nizinske šume      5
94 klima      5
95 management      5
96 crni bor      5
97 aklimatizacija      5
98 Abies alba      5
99 assortment structure      5
100 density      5
101 divljač      5
102 forest      5
103 forest fires      5
104 forest inventory      5
105 feromonske klopke      4
106 floral composition      4
107 fenologija      4
108 ergonomics      4
109 ergonomija      4
110 environmental protection      4
111 distribution      4
112 drveće      4
113 daljinska istraživanja      4
114 biodiversity      4
115 Ips%20cembrae STYLE="text-decoration:none">Ips cembrae      4
116 Abies%20alba STYLE="text-decoration:none">Abies alba      4
117 crna joha      4
118 climate      4
119 Castanea sativa      4
120 Lowland forests      4
121 krš      4
122 Laudonov Gaj      4
123 nature protection      4
124 normala      4
125 mikrosateliti      4
126 mortality      4
127 muflon      4
128 groundwater      4
129 forest vegetation      4
130 Hrvatske šume d.o.o.      4
131 ISPM 15      4
132 invasive species      4
133 klimatske promjene      4
134 zaštita      4
135 zglobni traktor      4
136 šumske ceste      4
137 štetnost      4
138 šumski požar      4
139 šumski resursi      4
140 survival      4
141 sustainable development      4
142 sušenje      4
143 štete      4
144 Viscum album L.      4
145 vegetacija      4
146 visinski rast      4
147 variability      4
148 Ursus arctos      4
149 Timberjack 1270B      4
150 troškovi      4
151 trophy      4
152 trees      4
153 privlačenje      4
154 Q. robur L.      4
155 Quercus petraea (Matt.) Liebl.      4
156 rekreacija      4
157 remote sensing      4
158 Spačva      4
159 smreka      4
160 soil      4
161 sessile oak      4
162 shrubs      4
163 preference ratio index      4
164 požar      4
165 požari      4
166 pionirske vrste      4
167 ponik      4
168 populacija      4
169 održivi razvoj      4
170 opća vitalnost      4
171 oplodna sječa      4
172 općekorisne funkcije      3
173 odumiranje stabala      3
174 Obični orah      3
175 obnova      3
176 obnova šuma      3
177 parkovni objekti      3
178 Parčine      3
179 Phenology      3
180 Pilanarstvo      3
181 poplar clones      3
182 population dynamics      3
183 Posavina      3
184 Podravina      3
185 pitomi kesten      3
186 planiranje      3
187 Preborna šuma      3
188 poduzetništvo      3
189 Populus nigra      3
190 Populus nigra L.      3
191 potrajnost      3
192 preživljenje      3
193 primorski bor      3
194 private forests      3
195 short rotation crops      3
196 sitni glodavci      3
197 sanacija      3
198 Sawmilling      3
199 seed      3
200 skidder      3
201 sortimentne tablice      3
202 smeđi medvjed      3
203 Sphaeropsis sapinea      3
204 reintrodukcija      3
205 ritske šume      3
206 rogovlje      3
207 ratne štete      3
208 recreation      3
209 Red deer      3
210 reforestation      3
211 provenijencija      3
212 Propadanje šuma      3
213 protected areas      3
214 Prunus avium      3
215 Prunus avium L.      3
216 promjer      3
217 protection      3
218 produkcija      3
219 trofej      3
220 transition time      3
221 thinning      3
222 texture      3
223 topola      3
224 upravljanje šumama      3
225 volume      3
226 voda      3
227 vegetation      3
228 sukcesija vegetacije      3
229 structure      3
230 šumski rad      3
231 tekstura      3
232 šumski ekosustavi      3
233 šumske prometnice      3
234 šumsko tlo      3
235 šumska biomasa      3
236 zelena duglazija      3
237 zaštićena područja      3
238 vrt u klaustru      3
239 young growth      3
240 volumen      3
241 zaštita okoliša      3
242 karst      3
243 izmjera šuma      3
244 humus      3
245 hrast medunac      3
246 Internet      3
247 hunters      3
248 intensity of infestation      3
249 forest soil      3
250 forest management planning      3
251 forest policy      3
252 forest tending      3
253 genetic diversity      3
254 genetska raznolikost      3
255 Gorski kotar      3
256 height growth      3
257 mouflon      3
258 mine      3
259 mladi naraštaj      3
260 modeliranje      3
261 model      3
262 numerical analysis      3
263 numerička analiza      3
264 obična smreka      3
265 nasljednost      3
266 mortalitet      3
267 Lepidoptera      3
268 listinac      3
269 lovstvo      3
270 bukove sječe      3
271 Brižine      3
272 bioenergy      3
273 CO2      3
274 Croatian Forests Co. Ltd.      3
275 crown damage      3
276 $glavna skupština      3
277 Lymantria%20dispar STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      3
278 aerosnimke      3
279 Biluša      3
280 biljna zajednica      3
281 Aleppo pine      3
282 areal      3
283 dinamika populacije      3
284 diameter      3
285 defoliation      3
286 development      3
287 debljinski prirast      3
288 dabar      3
289 Dalmacija      3
290 Dalmatinska zagora      3
291 četinjače      3
292 divlja svinja      3
293 ekologija      3
294 entrepreneurship      3
295 energy      3
296 ekotipska varijabilnost      3
297 efficiency      3
298 Fagus sylvatica      3
299 fir      3
300 fire      3
301 Fire Weather Index      3
302 fitocenologija      3
303 forest management      3
304 forest cultures      3
305 forest fire      3
306 forest economics      2
307 društveno-gospodar­ski čimbenici      2
308 florni elementi      2
309 forest lands      2
310 forest floor      2
311 forest habitat      2
312 fluvisol      2
313 forest communities      2
314 fires      2
315 fitoplazme      2
316 fitoremedijacija      2
317 flammability      2
318 fenološka motrenja      2
319 fenološka opažanja      2
320 Fagus sylvatica L.      2
321 fauna      2
322 Festuco drymeiae-Abietetum ass. nova      2
323 egzote      2
324 eko­nomika šumarstva      2
325 ekosustav      2
326 embryo      2
327 ecosystem      2
328 energy value      2
329 EN 1316-1      2
330 environment      2
331 EUFORGEN      2
332 European beech      2
333 euroazijski ris      2
334 Euphorbio palustris-Crataegetum nigrae      2
335 evaluation model      2
336 evergreen oak      2
337 exposure      2
338 even-aged beech stands      2
339 Fagus L.      2
340 Fallow deer      2
341 favourable conservation status      2
342 dušik      2
343 dužine sortimenata      2
344 ecology      2
345 ECOLURE      2
346 Economic development      2
347 drying period      2
348 Dryocosmus kuriphilus      2
349 drvni sortimenti      2
350 drvni ostatak      2
351 Dunav      2
352 Đurđevački pijesci      2
353 EA 300      2
354 diversity      2
355 DNA      2
356 dobna struktura      2
357 digitalna fotogrametrija      2
358 distribucija prsnih promjera      2
359 Diptera: Cecidomyiidae      2
360 disjunktan      2
361 djelotvornost      2
362 drvenaste egzote      2
363 dominant height      2
364 dominantna visina      2
365 Douglas fir      2
366 Drava      2
367 Crni bor (Pinus nigra)      2
368 Crown condition assessment      2
369 crvenica      2
370 Cupressus sempervirens      2
371 Ćićarija      2
372 Dalmatia      2
373 Čorkova uvala      2
374 Cultivar      2
375 culture      2
376 debljina kore      2
377 decision support systems      2
378 damages      2
379 Danube      2
380 deposition      2
381 defolijacija      2
382 dendroclimatology      2
383 dendroflora      2
384 dendroklimatologija      2
385 dendrokronološka analiza      2
386 dendrological value      2
387 Dinaric mountains      2
388 Dinaridi      2
389 digitalni model terena      2
390 digitalni ortofoto      2
391 digitalni ortofoto (DOF)      2
392 dendrološka vrijednost      2
393 digital photogrammetry      2
394 arenosol      2
395 antivibracijske rukavice      2
396 anti-vibration gloves      2
397 antler      2
398 Alno-Quercion roboris      2
399 aggression on the RC      2
400 agresija na RH      2
401 AHP      2
402 analitički prikaz florističkog sastava      2
403 and hunting management      2
404 anketa      2
405 as. Abieti-Fagetum “pannonicum” s. l.      2
406 Anthyllis barba-jovis      2
407 area      2
408 ass. Hyperico grisebachii-Piceetum abietis (Bertović 1975) nom. nov. hoc loco      2
409 biljka      2
410 biljne zajednice      2
411 Bieger      2
412 bijela imela      2
413 beta-distribucija      2
414 beta-function      2
415 Beli Manastir      2
416 bijeli grab      2
417 bark thickness      2
418 basal area      2
419 Bacillus thuringiensis      2
420 Balkan      2
421 beech felling      2
422 benediktinski samostan      2
423 basic stocks of the games      2
424 aerial photographs      2
425 afforestation      2
426 adaptability      2
427 adaptabilnost      2
428 adaptirani poljoprivredni traktori      2
429 abonos      2
430 STYLE="text-decoration:none">Acanthocinus reticulatus      2
431 Acari      2
432 acorn      2
433 alepski bor (Pinus halepensis)      2
434 Alnus subcordata      2
435 alpine watershed      2
436 alpski sliv      2
437 Juniperus%20excelsa STYLE="text-decoration:none">Juniperus excelsa      2
438 Larix%20decidua STYLE="text-decoration:none">Larix decidua      2
439 Ips%20typographus STYLE="text-decoration:none">Ips typographus      2
440 Hemerocallis STYLE="text-decoration:none">Hemerocallis      2
441 Ostryo-Carpinion%20orientalis STYLE="text-decoration:none">Ostryo-Carpinion orientalis      2
442 Picea%20abies STYLE="text-decoration:none">Picea abies      2
443 Pityokteines STYLE="text-decoration:none">Pityokteines      2
444 Quercus%20robur STYLE="text-decoration:none">Quercus robur      2
445 Lynx%20lynx STYLE="text-decoration:none">Lynx lynx      2
446 Ulmus%20minor STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor      2
447 Viscum%20album STYLE="text-decoration:none">Viscum album      2
448 Abies albaMill.      2
449 A. glutinosa      2
450 A. rubra      2
451 Abieti-Fagetum      2
452 0 m      2
453 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      2
454 Cephalanthero%20longifoliae-Fagetum STYLE="text-decoration:none">Cephalanthero longifoliae-Fagetum      2
455 Cephalcia%20arvensis STYLE="text-decoration:none">Cephalcia arvensis      2
456 Fagion%20sylvaticae STYLE="text-decoration:none">Fagion sylvaticae      2
457 Betula%20pendula STYLE="text-decoration:none">Betula pendula      2
458 "Hrvatske šume"      2
459 "Osmocote Mini"      2
460 "Osmocote Sierrablen"      2
461 %20Scorzonero-Chrysopogonetalia STYLE="text-decoration:none"> Scorzonero-Chrysopogonetalia      2
462 Croatian Forests Co.Ltd.      2
463 correlation      2
464 Crataegus nigra      2
465 creativity      2
466 crna topola      2
467 crni jasen      2
468 Crni Lug      2
469 Crni orah      2
470 crnika      2
471 crnogorične i bjelogorične vrste — taksoni      2
472 concrete and theoretical distribution      2
473 Chimonanthus      2
474 CNS 2000      2
475 Clerodendrum      2
476 common ash      2
477 Cornus      2
478 Corylopsis      2
479 cikličke snimke      2
480 common beech (Fagus sylvatica L.)      2
481 Community Plant Variety Office (CPVO)      2
482 climate change      2
483 Castor fiber L.      2
484 Catalpa      2
485 Ceanothus      2
486 Cembräwit®      2
487 changes      2
488 Chrysomelidae      2
489 CIC      2
490 biological diversity      2
491 biometrical parameters      2
492 biološko-ekološka valorizacija      2
493 Bjelovarska Bilogora      2
494 black alder      2
495 black walnut      2
496 bonitet      2
497 broj lanadi      2
498 Brandt      2
499 biomass production      2
500 brojnost      2
501 brown bear      2
502 brucijski bor      2
503 Bursaphelenchus spp.      2
504 brijest      2
505 Carpinus L.      2
506 burned area      2
507 Carex pilosa      2
508 Carici elongatae-Alnetum glutinosae      2
509 Callicarpa      2
510 Cameraria ohridella      2
511 Campsis      2
512 Canadian experts report      2
513 lovstvo i lovno gospodarenje      2
514 lovni trupčići      2
515 Logging      2
516 Lonicera      2
517 Luzulo-Fagetum sylvaticae      2
518 Lymantria dispar      2
519 Lymantria monacha      2
520 Lynx lynx      2
521 ljetna suša      2
522 Maceljsko gorje      2
523 Maksimir Park      2
524 management of      2
525 management plan      2
526 market      2
527 maslinik      2
528 Međimurje      2
529 meteorološki indeks požara      2
530 Liocourtova distribucija      2
531 Lisičine Arboretum      2
532 lizimetri      2
533 limit values      2
534 licenciranje      2
535 licensing      2
536 LiDAR      2
537 Lekenik      2
538 klijavost      2
539 light      2
540 Leptoglossus occidentalis      2
541 Lespedeza      2
542 kukac      2
543 kvaliteta      2
544 kvaliteta sadnica      2
545 krupnoća žira      2
546 kultura      2
547 kulture kratkih ophodnji      2
548 Krapinsko-zagorska županija      2
549 kreativnost      2
550 kriging      2
551 korelacijska veza      2
552 korijen      2
553 Koelreuteria      2
554 Kopački rit      2
555 Krasno      2
556 Josip Ettinger      2
557 klonovi bijele vrbe      2
558 klonovi topola      2
559 kljove      2
560 koljik      2
561 Komrčar      2
562 koncepcija      2
563 lowland forest ecosystems      2
564 Mura      2
565 narrow-leaved ash      2
566 natural regeneration      2
567 natural resources      2
568 Myrto-Quercetum ilicis      2
569 nizinski šumski ekosustavi      2
570 nizinsko područje      2
571 nitrogen      2
572 mtDNA      2
573 nizina      2
574 Noctuidae      2
575 nutritional status      2
576 njega šuma      2
577 Oak downy      2
578 normal model      2
579 Norway spruce      2
580 nova nalazišta      2
581 mistletoe      2
582 mjere asimetrije      2
583 mladik      2
584 model vrednovanja      2
585 Milan Knežević      2
586 Milan Stribrny      2
587 microclimate      2
588 Metcalfa pruinosa      2
589 mikroklima      2
590 makedonski hrast      2
591 Mediterranean      2
592 microsatellites      2
593 Mosor      2
594 Monochamus galloprovincialis      2
595 multiple-use fo­restry      2
596 nadzor      2
597 height increment      2
598 health      2
599 height      2
600 hidrološka uloga      2
601 historical value      2
602 Histiostoma piceae      2
603 horticul­tural value      2
604 hortikulturna vrijednost      2
605 hosts      2
606 Hibiscus      2
607 hrast crnika (Quercus ilex)      2
608 granične vrijednosti      2
609 GRASS GIS      2
610 Gospodarski razvitak      2
611 Game      2
612 game breeding enclosure Kunjevci      2
613 gradacija      2
614 gypsy moth      2
615 habitat type      2
616 Hamamelis      2
617 growth and increment      2
618 gubar      2
619 gustoća drva      2
620 gustoća populacije      2
621 Forsythia      2
622 fosfor      2
623 fotointerpretacijski ključ      2
624 Galio odorati-Fagetum sylvaticae      2
625 GC      2
626 GC/MS      2
627 gljiva      2
628 forest resources      2
629 forest roads      2
630 forest value      2
631 forestry biomass      2
632 forestry operation      2
633 fotosinteza      2
634 Fraxino orni-Quercetum ilicis      2
635 Fraxinus angustifolia      2
636 Fraxinus angustifolia Vahl      2
637 Fraxinus excelsior      2
638 Fraxinus L.      2
639 FSC logo      2
640 fuel types      2
641 fungus      2
642 innovations in forestry      2
643 Innovativeness      2
644 inovacije u šumarstvu      2
645 inovativnost      2
646 insect      2
647 introduction      2
648 inflammability and combustibility of fuel types      2
649 infestation      2
650 infracrvene kolorne (ICK) aerosnimke      2
651 insect pests      2
652 imovna općina      2
653 imela      2
654 in utero      2
655 indicators      2
656 Indigofera      2
657 hrast lužnjak (Quercus robur L.)      2
658 hrastov ponik      2
659 Hungavit      2
660 humofluvisol      2
661 HTRS96/TM      2
662 Hrvatska norma HRN EN 1316-1:1999      2
663 Hvar      2
664 hunting district      2
665 hydrological role      2
666 Hymenoptera      2
667 Hymenoptera: Platygastridae      2
668 II-G-10      2
669 II-G-20      2
670 ispitivanje      2
671 izlučivanje sastojina      2
672 Ixodidae      2
673 Italian oak      2
674 izloženost      2
675 izvoditelji šumskih radova      2
676 Jasminum      2
677 invazivna vrsta      2
678 invazivne vrste      2
679 inventura šuma      2
680 Ips typographus      2
681 istacio-Juniperetum phoeniceae      2
682 Istra      2
683 iskorištavanje šuma      2
684 iskorištenje      2
685 izvješće eksperata iz Kanade      2
686 Joinery and Cabinet making      2
687 katastar vodnih potencijala      2
688 Jelen obični      2
689 Japage      2
690 jednodobne bukove sastojine      2
691 Juglans L.      2
692 Kalnik      2
693 Žumberak      2
694 žuta imela      2
695 vrijednost šuma      2
696 vremenske serije      2
697 war loses      2
698 weight and foliage volume      2
699 yellow mistletoe      2
700 vegetacijski kvocijent      2
701 vrijeme cvjetanja      2
702 wild game      2
703 WinRhizo      2
704 zametak      2
705 zaraza      2
706 zaštita drva      2
707 Zagreb Zoo Garden      2
708 yield      2
709 yield tables      2
710 zajednice hrasta lužnjaka      2
711 zakonska regulativa      2
712 zapaljivost      2
713 zapaljivost i gorivost šumskih goriva      2
714 Zavižan      2
715 zdravlje      2
716 zdravstveno stanje      2
717 značajna oštećenost      2
718 zoniranje      2
719 Zoološki vrt grada Zagreba      2
720 šumska taksa      2
721 šumska zajednica      2
722 šumska zemljišta      2
723 šumarska profesija      2
724 šumske kulture      2
725 šumske zajednice      2
726 šumski genetski resursi      2
727 šumske protupožarne ceste      2
728 šumski radovi      2
729 temeljnica      2
730 TE Plomin 2      2
731 Thaumetopoea pityocampa      2
732 small rodents      2
733 strojna sječa      2
734 suitability evaluation      2
735 stabilizacija tla      2
736 Sustainable forest management      2
737 sweet chestnut      2
738 syntaxonomy      2
739 Sus scrofa      2
740 Sustavi za podršku u odlučivanju      2
741 suzbijanje      2
742 svjetlo      2
743 struktura vegetacije      2
744 strukturni elementi      2
745 Stolarstvo      2
746 stabilnost sastojine      2
747 stanje u prošlosti      2
748 virus      2
749 Viscum album L. ssp. abietis (Wiesb.) Abrom.      2
750 Theysohn®      2
751 vegetacijska karta      2
752 vegetation quotient      2
753 vegetation structure      2
754 višekriterijsko odlučivanje      2
755 višestruka regresijska analiza      2
756 višekori­sničko šumarstvo      2
757 volumen krupnoga drva      2
758 UPOV      2
759 Ulmus minor Mill. sensu latissimo      2
760 Unmixed regular beech forest      2
761 UPGMA      2
762 uzgajalište divljači Kunjevci      2
763 uređivanje      2
764 uređivanje šuma      2
765 Uzorak      2
766 valorisation      2
767 valorizacija      2
768 Vaclav L. Anderle      2
769 Trade Mark      2
770 Tomicus destruens      2
771 traktori      2
772 Tischeria ekebladella      2
773 time of flowering      2
774 time series      2
775 tip staništa      2
776 tipovi goriva      2
777 težina i volumen drva      2
778 težina i volumen lišća      2
779 Taxus baccata L.      2
780 testing      2
781 tercijarna      2
782 Thurn-Taxis.      2
783 timber volume      2
784 Timberjack 1070      2
785 Tijat      2
786 Tilia spp.      2
787 transformacija      2
788 Transport      2
789 trend opadanja gustoće drva      2
790 treatment      2
791 tržište      2
792 trophy assessment      2
793 Tropical rain forests      2
794 Tropske kišne šume      2
795 učinkovitost      2
796 ugroženost      2
797 turizam      2
798 produkcija biomase      2
799 proreda      2
800 primjerne plohe      2
801 production      2
802 promjer vrata korijena      2
803 Prunus L.      2
804 provenance trial      2
805 promjer krošnje      2
806 promjene      2
807 prsni promjer      2
808 Pruno-Fraxinetum      2
809 quality      2
810 Rab      2
811 Punica      2
812 Q. cerris L.      2
813 Q. frainetto Ten.      2
814 Q. pubescens Willd.      2
815 RAPD      2
816 recovery time      2
817 razvojni stadiji      2
818 reintroduction      2
819 refugijalno      2
820 regeneration priority      2
821 Quercus L.      2
822 rasadnička proizvodnja      2
823 rast i prirast      2
824 roe deer      2
825 root collar diameter      2
826 Robinia L.      2
827 Robinia pseudoacacia L.      2
828 Rock partridge      2
829 rodents      2
830 rent      2
831 renta      2
832 riparian forests      2
833 relativna otvorenost      2
834 reliktna      2
835 Republika Hrvatska      2
836 resursi      2
837 spinosad      2
838 Spačvanski bazen      2
839 slatka voda      2
840 socio-economic factors      2
841 srednja visina      2
842 Sophora      2
843 srednji promjer      2
844 srneća divljač      2
845 srnjak      2
846 spolni indeks      2
847 skidding      2
848 Sječa šuma      2
849 sample plots      2
850 sitkanska smreka      2
851 sjeverozapadna Hrvatska      2
852 sjeme      2
853 Slavonija      2
854 secondary forest roads      2
855 seedling quality      2
856 seedlings      2
857 Seasonal Severity Rating      2
858 sekundarne šumske prometnice      2
859 selection forest      2
860 renewable energy sources      2
861 sapling      2
862 Sarcococca      2
863 sadašnje stanje šuma      2
864 sadni materijal      2
865 sadnica      2
866 Ruscus hypoglossum      2
867 Salix L.      2
868 sintaksonomija      2
869 sintaksonomska analiza      2
870 shelterwood cutting      2
871 simulacija      2
872 simulation      2
873 sinekološko-vegetacijska istraživanja      2
874 Sezonska procjena žestine požara      2
875 semivariogram.      2
876 Senjska Draga      2
877 selective thinning      2
878 selekcija      2
879 prirodno sušenje prostornog drva      2
880 prirodni resursi      2
881 prioritet obnove      2
882 prijedlog uređenja      2
883 povijesna vrijednost      2
884 površina      2
885 Portugal      2
886 Populus L.      2
887 postotak drvnih sortimenata      2
888 PowerCem      2
889 pravoužitnici      2
890 Preborno gospodarenje      2
891 precipitation      2
892 prašuma      2
893 požar krošnji      2
894 površinsko otjecanje      2
895 potrajno gospodarenje      2
896 povoljan status očuvanja      2
897 plant      2
898 Plant Patent Act      2
899 Pityokteines spinidens      2
900 Phytophthora      2
901 Pistacio lentisci-Juniperetum phoeniceae      2
902 Pinus nigra subsp. dalmatica      2
903 Pinus pinea      2
904 Pinus sylvestris L.      2
905 phosphorus      2
906 photointerpretation key      2
907 Pinus halepensis      2
908 Pinus heldreichii      2
909 Pinus heldreichii (Christ)      2
910 podrivanje tla      2
911 planirani prirast      2
912 Podunavlje – Podravlje      2
913 planning of regeneration felling      2
914 Planning system      2
915 Pohorje      2
916 pokazatelj      2
917 Populetalia albae      2
918 Populus      2
919 Populus alba L.      2
920 Poplava      2
921 poplar      2
922 phytoremediation      2
923 Phyllonorycter issiki      2
924 Phyllonorycter issikii      2
925 Phyllonorycter robiniella      2
926 pellets      2
927 Pelješac      2
928 perivoj Ma­ksimir      2
929 Parectopa robinella      2
930 Parectopa robiniella      2
931 Oštrica      2
932 otok Mljet      2
933 obnova sastojina      2
934 Parkovi prirode      2
935 P. curvidens      2
936 P. deltoides      2
937 P. densiflora Sieb. et Zucc.      2
938 P. nigra Arnold      2
939 P. thunbergiana Franco      2
940 P. vorontzowi      2
941 P. x euramericana      2
942 pedunculate oak (Quercus robur L.)      2
943 Peduncled Oak      2
944 Peduncled oak (Quercus robur L.)      2
945 PEEN      2
946 peleti      2
947 PBR (Plant Breeder’s Right)      2
948 PCA      2
949 Obolodiplosis robiniae      2
950 oborine      2
951 obnovljivi izvori energije      2
952 Obedska Bara      2
953 obični jasen      2
954 obrast      2
955 očuvanje prirode      2
956 odstrel      2
957 odstrjel      2
958 ocjenjivanje prikladnosti      2
959 oplodne sječe      2
960 onečišćenje zraka      2
961 organizacija      2
962 opožarena površina      2
963 Ostryo-Abietetum      2
964 Osmocote Exact Standard      2
965 Osmocote Exact Standard 5–6M      2
966 osnova gospodarenja      2
967 osnovni fondovi divljači      2
968 oštećenost      2
969 oštećenost šuma      2
970 otpad      2
971 otpornost      1
972 otvaranje šuma      1
973 otvoreni prostor      1
974 otvoreni sustav      1
975 otvoreno lovište      1
976 otvorenost      1
977 otvorenost šumskim cestama.      1
978 outbreak      1
979 ovaries      1
980 overwintering      1
981 Ovis ammon musimon      1
982 ovlasti      1
983 ownership and property conditions      1
984 ownership restitution      1
985 oxidative stress      1
986 oxygen market      1
987 ozljede      1
988 ozljede na radu      1
989 ozljede na stablima      1
990 označavanje      1
991 oštećenja      1
992 oštećenja stabala      1
993 oštećenje stabala      1
994 oštećivanje ponika i pomlatka.      1
995 oštećivanje sastojine      1
996 oštećivanje stabala i tla      1
997 oštećivanje šuma      1
998 oštećenost krošanja      1
999 oštećenost stabala      1
1000 osobna računala      1
1001 Osnovna državna karta (ODK)      1
1002 osnovne plohe      1
1003 osnovne vegetacijske jedinice      1
1004 osnovni fond      1
1005 ostvarena proizvodnja      1
1006 ostvareni prirast      1
1007 osutost      1
1008 osutost iglica      1
1009 osutost krošanja      1
1010 osutost stabala      1
1011 osvjetljavanje      1
1012 Osvrti na izložbu      1
1013 oppenes of forest roads.      1
1014 oprema za pticu grabljivicu      1
1015 oprema za sokolara      1
1016 oprema za trening ptice grabljivice.      1
1017 opseg šumskouzgojnih radova      1
1018 opterećenost olovom      1
1019 opterećenje šumskih ekosustava      1
1020 optimalna mreža šumskih prometnica      1
1021 optimalna otvorenost      1
1022 optimum opennes      1
1023 organic carbon OC      1
1024 organizacija gašenja      1
1025 organizacijska kultura      1
1026 organizacijski ustroj zaštite      1
1027 organization      1
1028 organizational culture      1
1029 organizational protection system      1
1030 or­ganska tvar tla      1
1031 organski ugljik OC      1
1032 Oriental Hornbeam      1
1033 original project method      1
1034 originalna metoda projektiranja      1
1035 ornamental plants trade      1
1036 ornithology      1
1037 ornitologija      1
1038 orografijski pojasi      1
1039 osa listarica      1
1040 Osijek      1
1041 one-year-old seedlings      1
1042 opasni otpad      1
1043 općekorisna funkcija šume      1
1044 oplošje korijena      1
1045 oporavak      1
1046 oplodna sječa u grupama      1
1047 oplodna sječe      1
1048 općekorisne funkcije šuma      1
1049 open strips      1
1050 opening up of forests      1
1051 openings      1
1052 operativno vrijeme      1
1053 ophodnjica      1
1054 oplemenjivanje      1
1055 oplemenjivanje samooplodnjom      1
1056 očuvanje genofonda      1
1057 očuvanje nizinskih šuma dogovorenim prostornim planiranjem      1
1058 očuvanje okoliša      1
1059 odsumporavanje      1
1060 odumiranje      1
1061 odziv      1
1062 ograda      1
1063 ogrijevno drvo.      1
1064 okoliš      1
1065 ökologische Faktoren      1
1066 oksidacijski stres      1
1067 old towns and settlements      1
1068 old-field succession      1
1069 oleoptera      1
1070 olive grove      1
1071 Omiš      1
1072 omjer smjese      1
1073 onečišćenje      1
1074 onečišćenje voda      1
1075 očuvanje staništa      1
1076 odabir scenarija gospodarenja      1
1077 odlagališni plin      1
1078 odlagalište      1
1079 odlaganje      1
1080 odnos visine i promjera      1
1081 određivanje horizontalne udaljenosti      1
1082 određivanje visine stabla      1
1083 održivi razvitak      1
1084 obrazovanje kadrova      1
1085 obujam stabala      1
1086 obvezatni i dobrovoljni rad lovaca      1
1087 occurrence      1
1088 ocjena općekorisnih funkcija šuma i vrednovanje šuma.      1
1089 ocjena primjenjivosti      1
1090 ocjena stanja      1
1091 ocjena trofeja      1
1092 obnova i održavanje      1
1093 oblični broj      1
1094 oblik debla      1
1095 oblik stvarne i normalne distribucije prsnih promjera.      1
1096 oblo drvo      1
1097 obnovljivi prirodni resurs      1
1098 obnovljivi prirodni resursi      1
1099 obnovljivi resursi      1
1100 obrana od poplave      1
1101 obnova vrtova      1
1102 obnovljivi izvori      1
1103 pedicle      1
1104 pedigree      1
1105 pedofiziografske značajke      1
1106 pedogeneza      1
1107 pedogenezis      1
1108 pedological analyses      1
1109 pedologija      1
1110 pedology      1
1111 pedološke analize      1
1112 pedophysiographic features      1
1113 pedosfera      1
1114 pedosphere      1
1115 pedotransfer function PTF      1
1116 pedotransfer funkcija PTF      1
1117 peletizacija sjemena      1
1118 pejsažist      1
1119 pedunculate oak (Quercus robur)      1
1120 park-šuma      1
1121 park-šuma »Komrčar«      1
1122 Park-šume Grada Zagreba      1
1123 Participatory management      1
1124 particle size distribution      1
1125 past condition      1
1126 pasture      1
1127 paša      1
1128 Pašarenje      1
1129 patologija      1
1130 Paulownia Siebold et Zucc.      1
1131 p.o. Zagreb      1
1132 padaline      1
1133 panjača      1
1134 panjača planike      1
1135 panjače      1
1136 Papuk Natural Reserve      1
1137 parametar regresije (b)      1
1138 parameter of regression (b)      1
1139 Parasiten      1
1140 Parasitenkomplex      1
1141 parasitoid      1
1142 parazitoid      1
1143 parazitski kompleks      1
1144 otok Vrgada i vrgadski otočići      1
1145 otopina tla      1
1146 Oteti zaboravu značajnija zbivanja iz naše bogate prošlosti      1
1147 otoci      1
1148 otok Čiovo      1
1149 otok Krk      1
1150 parent fund      1
1151 park forest      1
1152 Park oko Dvorca princa Eugena Franje od Savoye i Piemonta u Bilju      1
1153 park oko Šumarskog i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu      1
1154 park prirode      1
1155 park prirode Telašćica      1
1156 Park prirode Učka      1
1157 park šuma      1
1158 park-forest Komrčar      1
1159 permanent experiments      1
1160 perpetrator      1
1161 Persian walnut      1
1162 pest      1
1163 pesticid      1
1164 pesticide      1
1165 pests      1
1166 Peter‘s mountain      1
1167 Petrova gora      1
1168 pH oborina      1
1169 pH precipitation      1
1170 Ph u pirofosfatu      1
1171 Ph u vodi      1
1172 Ph. D.      1
1173 phaeropsis sapinea      1
1174 Phase I and II      1
1175 Phase II      1
1176 Phase III      1
1177 penjačice      1
1178 percent share      1
1179 percent share of wood along thickness classes      1
1180 percentage increments of values      1
1181 Percentage of forest cover      1
1182 percentage of moderately to severely damaged trees      1
1183 percentage of the nibbled part of the shoot      1
1184 percentage of wood assortments      1
1185 period      1
1186 perioda      1
1187 periodicitet plodonošenja      1
1188 periodički prijelaz volumena      1
1189 phenophases      1
1190 phenotypic plasticity.      1
1191 phenotypic stability      1
1192 pheromone dispenser      1
1193 pheromone trap      1
1194 pheromone traps      1
1195 pheromone-baited trap      1
1196 Phyllonorycter sp.      1
1197 Phyllonorycter spp.      1
1198 physical and mechanical properties of abonos      1
1199 physical and mechanical properties of recent oak      1
1200 physics      1
1201 physiological parameters      1
1202 phytocenosis      1
1203 phytocoeno­logical community      1
1204 phytocoenological record      1
1205 phytocoenological units      1
1206 phytocoenology      1
1207 phytocoenology (phytosociology)      1
1208 phytomass      1
1209 phytosanitary inspection      1
1210 phytosanitary measures      1
1211 phytosanitary system      1
1212 phytosociology      1
1213 Picea abies      1
1214 Picea abies (L.) Karst.      1
1215 Picea omorica (PANC.) PURK.      1
1216 Picea omorica (PANČ.) PURK      1
1217 Picea omorika      1
1218 Picea sitchensis (Bong.) Carr.      1
1219 piezometar      1
1220 piezometer      1
1221 pilanska prerada drva      1
1222 pi­lanska proizvodnja      1
1223 pilanska sirovina      1
1224 pilanska tehnologija      1
1225 pilanski proizvodi      1
1226 Pilot Project      1
1227 Piljena građa četinjača i listača      1
1228 pine resin production      1
1229 Pinienprozessionspinner      1
1230 Pinija      1
1231 pinija (Pinus pinea)      1
1232 Pinus brutia      1
1233 poplar clone      1
1234 poplar clone I-214      1
1235 popis biljaka      1
1236 popis stranih vrsta      1
1237 pomotechnical treatments.      1
1238 pomotehnički zahvati.      1
1239 pomladak mladik      1
1240 pomladna jezgra      1
1241 poplavna šuma      1
1242 poplars      1
1243 populacijsko usko grlo      1
1244 population      1
1245 population bottleneck      1
1246 Populus alba L. i mikropropagacija      1
1247 Populus alba      1
1248 population size      1
1249 populations      1
1250 Populationsdichte      1
1251 posječena drvna masa      1
1252 posjećivanje      1
1253 poslijediplomski studij      1
1254 poslovanje      1
1255 Poslovna analiza      1
1256 poslovni odnosi      1
1257 posljedice agresije na RH      1
1258 posolica      1
1259 postgraduate study      1
1260 post-introductory expansion      1
1261 postojanost drva      1
1262 pokazatelji oštećenosti      1
1263 pokazatelji proizvodnosti      1
1264 pokretna drobilica kamena      1
1265 pokusna ploha Br gola površina      1
1266 pokusno polje      1
1267 policy instruments      1
1268 polifagni parazitoidi      1
1269 polifenoli      1
1270 politički instrumenti      1
1271 pollution      1
1272 položaj centromere      1
1273 Polufinalna i finalna prerada drveta      1
1274 Polufinalni drvni proizvodi      1
1275 polyphagous parasitoids      1
1276 polyphenols      1
1277 poljoprivredna tla      1
1278 poljoprivredne površine      1
1279 Poljski brijest      1
1280 pohrana ugljika      1
1281 poisoning      1
1282 podzemne vode      1
1283 poljski jasen (Eraxinus angustifolia VahlX hrast lužnjak (Quercus robur L.)      1
1284 poljski jasen—suši tip      1
1285 poljski pokus      1
1286 pomaganje      1
1287 planovi      1
1288 planovi upravljanja      1
1289 planski sustav      1
1290 područje provenijencije      1
1291 Pinus kalpensis      1
1292 photosynthesis      1
1293 photosynthesis intensity      1
1294 photosynthetic pigments      1
1295 pinj      1
1296 pioneer species      1
1297 pioneer species.      1
1298 pioneer tree species      1
1299 pioneering species      1
1300 Pinus pinea L.      1
1301 Pinus pineaL.      1
1302 pitka voda      1
1303 phytoplasmas      1
1304 pionirske vrste drveća      1
1305 piravost      1
1306 pisana dokumentacija      1
1307 place of birth      1
1308 Plains      1
1309 plan upravljanja risom      1
1310 planina Tušnica      1
1311 planinski turizam      1
1312 planirana proizvodnja      1
1313 plant potential      1
1314 plant species      1
1315 plantation      1
1316 plantation growth      1
1317 plantations      1
1318 plantaža      1
1319 plantaže      1
1320 plantažni uzgoj      1
1321 planting      1
1322 plants      1
1323 plastična folija      1
1324 plastični lijevak      1
1325 plemenite listače      1
1326 Plitvice Lakes      1
1327 Plitvička jezera      1
1328 plod      1
1329 plodnost      1
1330 plodnost tla      1
1331 plodovi      1
1332 plovidba      1
1333 plumate leaves      1
1334 poaching      1
1335 počinitelj      1
1336 podjela općekorisnih funkcija šuma      1
1337 plant breeding      1
1338 plant communities      1
1339 plant community      1
1340 plant density      1
1341 plant geographical division      1
1342 plant heights      1
1343 plant list      1
1344 planiranje etata glavnog prihoda      1
1345 planiranje gospodarenja      1
1346 planiranje obnove sastojina      1
1347 planiranje šumskih prometnica      1
1348 planned production      1
1349 planned recruitment      1
1350 planned recruitment rate      1
1351 planning      1
1352 planning of forest roads      1
1353 povratnim križanjem i transgresijom      1
1354 potrajno gospodarenje šumom      1
1355 powdery mildew (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.)      1
1356 power plant      1
1357 prava tršlja      1
1358 pravila udruge      1
1359 pravilnik      1
1360 Požarište      1
1361 Požega mountains      1
1362 Požega valley      1
1363 Požeška kotlina i Požeško gorje      1
1364 PP Papuk      1
1365 prag rentabilnosti ili točka pokrića.      1
1366 precision      1
1367 preciznost      1
1368 preciznost procjene      1
1369 preciznost.      1
1370 predacija      1
1371 predation      1
1372 predatori      1
1373 predators      1
1374 predmet istraživanja      1
1375 preferability      1
1376 preferabilnost      1
1377 pre­brojavanje      1
1378 precipitated water      1
1379 prebornašuma      1
1380 preborne sastojine bukve i jele      1
1381 preborne sastojine jele      1
1382 preborne šume      1
1383 postotak odgriženog dijela izbojka      1
1384 postotak prirasta      1
1385 postotak prirasta vrijednosti      1
1386 Postotak šumovitosti      1
1387 postotni udjel drvnih sortimenata      1
1388 postotni udjeli krupnog drva po debljinskim klasama      1
1389 posušena stabla      1
1390 pošumljavanje i zaštita      1
1391 pošumljavanje krša      1
1392 potassium      1
1393 potencijal oporavka      1
1394 potencijalna staništa      1
1395 potrajna proizvodnja sirovina i općekorisnih usluga šuma      1
1396 površina ha      1
1397 površina krošanja      1
1398 površina projekcije krošnje      1
1399 površina s vegetacijskim pokrivačem      1
1400 površinska obrada drva      1
1401 površinska voda      1
1402 površinski kopovi      1
1403 povijesni prikaz      1
1404 povijesni razvoj      1
1405 povijest gradacija      1
1406 povijest HŠD-a      1
1407 povijest požara      1
1408 povijest šumarstva      1
1409 potrajnost gospodarenja      1
1410 potrajnost prihoda      1
1411 potrošnja goriva      1
1412 prijenosna vitla      1
1413 prilagodba      1
1414 Primarna otvorenost      1
1415 primarna prerada drva      1
1416 Primary wood conversion      1
1417 prime cost      1
1418 primjena rezolucija H1 i H2      1
1419 primorsko područje Hrvatske      1
1420 principal component analysis      1
1421 priobalno stanovništvo      1
1422 priobalje      1
1423 price list      1
1424 price of stem wood      1
1425 prigušena i prisilna gibanja      1
1426 prijedlog obnove istočnoga dijela      1
1427 prekogranično      1
1428 prenositelj      1
1429 prerada drveta      1
1430 present conditions of forests      1
1431 present situation and possibilities of cultivation.      1
1432 pretkazivanje vladanja šumskog požara (FBP)      1
1433 pretraživanje Interneta      1
1434 preuzimanje      1
1435 prevencija šumskih požara      1
1436 preventiva      1
1437 preventive measures      1
1438 preventive protection measures      1
1439 preventivne metode zaštite      1
1440 preventivne mjere      1
1441 prevođenje      1
1442 prezimljavanje      1
1443 preživač      1
1444 pripravnost      1
1445 prirasno prihodne tablice      1
1446 prirasno-prihodne tablice      1
1447 prirast i kakvoća.      1
1448 Prirast i sječa      1
1449 prirast temeljnice      1
1450 prirašćivanje kvalitete      1
1451 priroda      1
1452 prirodna baština      1
1453 prirodni uvjeti življenja      1
1454 prirodni zeoliti      1
1455 prirodno obnavljanje      1
1456 prirodno pomlađivanje      1
1457 prirodno pomlađivanje i gospodarenje.      1
1458 prirodno pomlađivanje.      1
1459 prirodna ognjišta      1
1460 prirodna šuma      1
1461 prirodni pomladak      1
1462 prirodni poremećaji      1
1463 prirodno širenje      1
1464 prirodnogeografske karakteristike      1
1465 prirodnost ("hemeroby ")      1
1466 private entrepreneurship      1
1467 private forest owner expectations      1
1468 privatizacija šuma      1
1469 privatna šuma      1
1470 privatne šume      1
1471 privatni šumoposjed      1
1472 Privlačenje i transport drveta      1
1473 privredne promjene      1
1474 privremena formula za ocjenjivanje rogova srnjaka      1
1475 problemi u procesu promjena      1
1476 procjedne vode      1
1477 procjena      1
1478 procjena opterećenosti poljoprivrednih tala      1
1479 Procjena oštećenosti krošanja      1
1480 Procjena oštećenosti šuma      1
1481 procjena potencijala biomase      1
1482 procjena sastojinskih elemenata      1
1483 procjena vrijednosti šuma      1
1484 procjenjena vrijednost šuma      1
1485 producibility      1
1486 selekcionirani klonovi      1
1487 selekcionirano sjeme      1
1488 selektivna proreda      1
1489 selektivna prorjeda      1
1490 selo Gradište      1
1491 Semi-final Wood Products      1
1492 Semi-finished wood products industries      1
1493 seminari i ispiti za ocjenjivače lovačkih trofeja.      1
1494 seminars and examinations for evaluating the hunting trophies.      1
1495 Sequoia sempervirens      1
1496 Sequoiadendron giganteum      1
1497 Serbia      1
1498 sessile oak (Quercus petraea L.)      1
1499 Sessile-flowered oak (Quercus petraea Liebl.)      1
1500 sex dimorphism      1
1501 sex of the foetus      1
1502 sezonska ocjena žestina      1
1503 sezonske promjene koncentracija      1
1504 sezonski rast promjera debla      1
1505 shares dieback      1
1506 shelling      1
1507 short rotation.      1
1508 short run (SRMC) and long run marginal costs (LRMC)      1
1509 shrub layer      1
1510 side compensation of large ground loads      1
1511 significant crown damage      1
1512 sigurnost      1
1513 sigurnost i zdravlje u šumarstvu      1
1514 sijanje      1
1515 sile otpora rastu      1
1516 sile rasta      1
1517 silk as a cultural phenomenon      1
1518 silk factory      1
1519 silk pro­duction      1
1520 Silkworm (Bombyx mori)      1
1521 sinergističke prirode      1
1522 Simulation model      1
1523 simulirana sječa      1
1524 simulacijski model      1
1525 shelterwood cutting system      1
1526 shoots      1
1527 silver fir decline and expansion      1
1528 silver fir; dead tree; utilization; roundwood; timber value      1
1529 silver pine      1
1530 silvicultural methods      1
1531 silvicultural pass and trail      1
1532 silvo-pastoralni sustav      1
1533 Silvopasture      1
1534 Sinjsko polje      1
1535 sirova svila      1
1536 sisavci      1
1537 site conditions      1
1538 site degradation      1
1539 site index curves      1
1540 site quality      1
1541 site rehabilitation      1
1542 site-class      1
1543 sitni sisavci      1
1544 sitno i malo privatno poduzetništvo      1
1545 sivi ili mali indijski mungos (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
1546 Sječa      1
1547 sječa i izrada      1
1548 sječa i izradba      1
1549 sječa i izradba drva      1
1550 Sječa oštećenih stabala      1
1551 Samobor      1
1552 Samoborsko gorje      1
1553 samoprorjeđivanje      1
1554 sample      1
1555 ruža vjetrova      1
1556 S02 emissions      1
1557 SAD      1
1558 sadašnja sječiva vrijednost sastojine      1
1559 sadašnje stanje i mogućnosti uzgoja.      1
1560 sadnice      1
1561 sadržaj klorofila      1
1562 safety      1
1563 safety and health in forestry      1
1564 sakupljanje drva      1
1565 salinisation      1
1566 Salix alba clones      1
1567 sastojina      1
1568 sastojina bukve i jele      1
1569 sastojina izmjere      1
1570 sastojinska struktura      1
1571 satelitska snimka IKONOS      1
1572 satelitske snimke      1
1573 satellite imagery      1
1574 sawfly      1
1575 saplings      1
1576 sapwood      1
1577 renewable resources      1
1578 renewables      1
1579 sanacija erodiranog zemljišta      1
1580 sanacija odlagališta      1
1581 sanacija posljedica      1
1582 sanacija.      1
1583 selection forests      1
1584 selection management      1
1585 selection of management scenarios      1
1586 selection structure and selection menangement      1
1587 selected seed      1
1588 selection      1
1589 seasonal severity ratings      1
1590 segment ­na regresija      1
1591 segmented regression      1
1592 sekcije Aigeiros i Tacamahaca      1
1593 sekundarna otvorenost      1
1594 sekundarna sukcesija      1
1595 secondary openness      1
1596 secondary succession      1
1597 sections Aigeiros and Tacamahaca      1
1598 seed areas (districts)      1
1599 seed coat      1
1600 seed coating      1
1601 seed delineation      1
1602 seed felling      1
1603 seed moisture      1
1604 seed orchard      1
1605 seed orchards      1
1606 seed quality      1
1607 seed variability      1
1608 seed zones      1
1609 seedling growth and dimensions      1
1610 seedling height      1
1611 seedling heights      1
1612 sawmil­ling production      1
1613 sawmilling products      1
1614 sawmilling raw material      1
1615 sawmilling technology      1
1616 Sawnwood coniferous and hardwood      1
1617 sawnwood production      1
1618 scenariji razvoja      1
1619 Scots pine      1
1620 Scots pine (Pinus sylvestris L.)      1
1621 sea spray      1
1622 slijevanje niz deblo      1
1623 sliv bujice Suvave      1
1624 sloj grmlja      1
1625 slojnica 98      1
1626 slope      1
1627 Sljeme      1
1628 small and medium enterprises      1
1629 small mammals      1
1630 smrekove kulture      1
1631 smrtnost      1
1632 snaga vlastitih otpora      1
1633 snags      1
1634 Social Broadleaves      1
1635 social characteristics      1
1636 social geographical features. openland      1
1637 so­cijalne karakteristike      1
1638 socijalne listače      1
1639 socijalno-geografska skupina      1
1640 soil disturbance      1
1641 soil erosion      1
1642 soil fertility      1
1643 soil loss      1
1644 Soil Monolith      1
1645 soil morphology      1
1646 soil organic matter      1
1647 soil profile properties      1
1648 soil regeneration      1
1649 soil respiration      1
1650 soil stabilisation      1
1651 soil temperature      1
1652 soil texture      1
1653 soil type      1
1654 sokolarska oprema      1
1655 sokolarske tehnike      1
1656 solar energy      1
1657 songbird communities      1
1658 sjeme pinije      1
1659 sjemenka      1
1660 sjemenska plan­taža      1
1661 sjemenska područja (oblasti)      1
1662 sjemenska razdjelba      1
1663 sjemenska zona      1
1664 sjemenske plantaže      1
1665 sjemenjača      1
1666 sjemenjače      1
1667 sjetva i sadnja kitnjaka      1
1668 sjetva žira      1
1669 Sjeverna Amerika      1
1670 sjeverna Hrvatska      1
1671 sjeverni Velebit      1
1672 sjeverni Velebit.      1
1673 sjevernojadransko područje      1
1674 sjeverozapadni Jadran      1
1675 skelet      1
1676 sječivi etat      1
1677 sječka      1
1678 sjekač      1
1679 sjekači      1
1680 skideri      1
1681 skull      1
1682 skupljanje otpada      1
1683 skidders      1
1684 sladun      1
1685 spore gljiva      1
1686 sposobnost i stabilnost tehnološkog procesa      1
1687 spread      1
1688 sprout diameter      1
1689 spruce      1
1690 spruce cultures      1
1691 square whirl.      1
1692 Srbija      1
1693 srčika      1
1694 Središnja Europa      1
1695 srednja geometrijska daljina pristupa površini      1
1696 srednja geometrijska udaljenost privlačenja      1
1697 srednja stvarna daljina pristupa površini.      1
1698 srednja stvarna udaljenost privlačenja      1
1699 srednja udaljenost privlačenja      1
1700 stabilisation with cement      1
1701 stability      1
1702 stability of stand      1
1703 stabilizacija cementom      1
1704 stabilizacija šumskog tla      1
1705 Srednji prsni promjer      1
1706 srednji vijek      1
1707 srednjo- i dugoročno planiranje      1
1708 Sredozemlje      1
1709 sredstva rada      1
1710 srna      1
1711 sortiment length      1
1712 sortimentna i vrijednosna struktura sječivog etata      1
1713 sortimentna metoda pridobivanja drva      1
1714 srednja vrijednost tjelesnih težina rasplodnih mužjaka i ženki      1
1715 srednjedobna sastojina      1
1716 Spačva basin      1
1717 Spačva forest      1
1718 sociogeografske karakteristike      1
1719 socio-geographic group      1
1720 sociological analysis      1
1721 sociološka analiza      1
1722 Slavonia      1
1723 smolarenje      1
1724 smrdljika      1
1725 South Africa      1
1726 Southern Celtics      1
1727 sowing and planting sessile oaks      1
1728 sowing method      1
1729 sp.      1
1730 space valorization      1
1731 spacing      1
1732 Spacva      1
1733 Spačvanski šumski bazen      1
1734 Spain      1
1735 spaljena površina      1
1736 spaljivanje biomase      1
1737 span      1
1738 Spanish broom      1
1739 spatial association      1
1740 species composition      1
1741 spectrophotometry      1
1742 spektrofotometrija      1
1743 spermatophytes      1
1744 spiroplasmas      1
1745 spiroplazme      1
1746 Spitzentrophäen      1
1747 spojevi dušika      1
1748 spol fetusa      1
1749 spolni dimorfizam      1
1750 reviews of the exhibition      1
1751 revitalisation      1
1752 revitalizacija      1
1753 revitalizacija staništa      1
1754 rezanje grana      1
1755 rezervoari uzročnika      1
1756 ribarstvo      1
1757 Richards function      1
1758 Rijeka i okoliš - litološke, reljefne, klimatske, pedološke i vegetacijske osobitosti      1
1759 rijeke      1
1760 rijetka sadnja      1
1761 rijetkost u Požeškom gorju      1
1762 Rimljani      1
1763 research activities      1
1764 reservoirs of pathogens      1
1765 resorno istraživanje      1
1766 resources      1
1767 respiracija tla      1
1768 response      1
1769 restitucija vlasništva      1
1770 reliktni indikatori      1
1771 relizirani etat      1
1772 reljef - karte i tumači      1
1773 reljefna uvjetovanost      1
1774 relict      1
1775 relict indicators      1
1776 remote sensing technologies      1
1777 reintrodukcija dabra      1
1778 reintrodukcija divokoze      1
1779 Reintroduktion      1
1780 rekultivacija      1
1781 rekultiviranje      1
1782 relative openness      1
1783 riper      1
1784 risk management      1
1785 ritska šuma      1
1786 reparable natural resource      1
1787 reproductive felling      1
1788 Republic of Croatia      1
1789 rodoslovlje      1
1790 ritske šume Baranje      1
1791 rivers      1
1792 rizik od požara      1
1793 road density      1
1794 root decay      1
1795 root length      1
1796 root perimeter      1
1797 root system      1
1798 root volume      1
1799 roots      1
1800 rotositnilice      1
1801 rožište      1
1802 RRP soil stabilization material      1
1803 RRP sredstvo za stabilizaciju tla      1
1804 ruminant      1
1805 rural development      1
1806 ruralni razvoj      1
1807 roe deer productivity      1
1808 roedeer      1
1809 rogovi      1
1810 rojenje      1
1811 Romans      1
1812 root      1
1813 rast promjera srednjeg stabla      1
1814 rast prsnog promjera stabla i promjera krošnje      1
1815 rasti vitalnost      1
1816 rašeljka      1
1817 rasprostranjenost šuma      1
1818 rast i dimenzije klijanaca (sadnica)      1
1819 Quercus pubescens      1
1820 raseljavanje domicilnog stanovništva      1
1821 rasplodni fond srna      1
1822 raspon      1
1823 raspon promjera      1
1824 razdioba (rajonizacija) šuma Republike Hrvatske      1
1825 razdoblje sušenja      1
1826 razdoblje sušenja.      1
1827 razina meha- niziranosti      1
1828 različiti tipovi sadnica      1
1829 razmaci sadnje      1
1830 razmjena tvari i energije      1
1831 razmjenski razvitak      1
1832 raznodobne šume      1
1833 raznolikost      1
1834 razvoj fitocenoza      1
1835 razvoj i prirast sastojina      1
1836 razvoj i prirast stabala      1
1837 razvoj istraživanja      1
1838 razvoj sastojine      1
1839 razvoj šumarstva      1
1840 Razvojne faze šumskog drveća i zeljastog bilja      1
1841 regresijska analiza      1
1842 regular forest association      1
1843 regular forests      1
1844 regularne šume      1
1845 regulatori razvoja kukaca      1
1846 Regulatory and Institutional Framework; Financial Institutions      1
1847 rehabilitacija.      1
1848 rehabilitation.      1
1849 Rehbock      1
1850 reindtrodukcija      1
1851 refugium      1
1852 regeneracija      1
1853 regeneracija tla      1
1854 reintroduction of chamois      1
1855 regeneration gap      1
1856 real recruitment rate      1
1857 realised etat      1
1858 realised production      1
1859 recentno drvo      1
1860 reception of wood      1
1861 record      1
1862 recovery.      1
1863 recreation.      1
1864 recultivation      1
1865 reforestation and protection      1
1866 reform of higher educational system      1
1867 reforma visokoobrazovnoga sustava      1
1868 red deer hummel      1
1869 red heart formation      1
1870 red oak      1
1871 ree damages      1
1872 reference sample      1
1873 referentni uzorak      1
1874 rare species population’s conservation      1
1875 rarity in Požega mountains      1
1876 rasadnici      1
1877 rasadničarstvo      1
1878 računalne simulacije      1
1879 računalni informacijski sustav      1
1880 računalni model CirCon      1
1881 radial increment      1
1882 radijalni prirasti      1
1883 radionuklidi      1
1884 radna okolina      1
1885 rainfall      1
1886 rak ariša      1
1887 rak kestenove kore      1
1888 ramet variation      1
1889 rameta      1
1890 range      1
1891 rannis defoliaria      1
1892 quality class structure      1
1893 quality of trees      1
1894 quality of young Pedunculate Oak growth.      1
1895 quantitative traits      1
1896 quantity and value yield      1
1897 quarantine pest      1
1898 Querco-Fagetea      1
1899 Querco-Fage­tea      1
1900 Quercus      1
1901 Quercus coccifera      1
1902 Quercus ilex L.      1
1903 Quercus spp.      1
1904 Quercus virgiliana      1
1905 Quercusspp.      1
1906 querry Očura II      1
1907 questionnaire      1
1908 quick sand      1
1909 quick sands      1
1910 provisional volume tarff      1
1911 provodno tkivo      1
1912 prozirnost krošnje      1
1913 promjer krošnje izbojka.      1
1914 prophylaxis      1
1915 proportion between height and diameter (h/d)      1
1916 provenances      1
1917 protected natural values      1
1918 prvi nalaz      1
1919 Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.      1
1920 ptice      1
1921 ptice grabljivice      1
1922 ptice kao indikator      1
1923 Pubescens oak      1
1924 pubescent oak      1
1925 public forest institutes      1
1926 public institutes      1
1927 public opinion      1
1928 Public subsidisation of forestry      1
1929 puhovi      1
1930 Pulp and paper industries      1
1931 promotion of forest management and biodiversity      1
1932 propadanje brijesta      1
1933 propadanje drva      1
1934 Propadanje hrastovih biljaka      1
1935 propadanje i širenje obične jele      1
1936 propadanje stabala      1
1937 propadanje staništa      1
1938 Production and consumption of forest and wood products      1
1939 Production exports and imports of lumber      1
1940 production functions demand functions      1
1941 production lines      1
1942 Production of marketable goods      1
1943 promjer izbojka      1
1944 proreda sastojina tvrdih listača      1
1945 prorede      1
1946 prorijede      1
1947 prosječna godišnja količina radova sanacije      1
1948 prosjeke      1
1949 prosjeke na trasama elektroenergetskih objekata      1
1950 prostorna povezanost      1
1951 prostorna valorizacija      1
1952 prostorni plan      1
1953 protection . .      1
1954 protection at work      1
1955 protection of nature      1
1956 protupožarna linija      1
1957 protupožarne prosjeke      1
1958 protupožarne prosjeke s elementima puta      1
1959 provenance      1
1960 provenance region      1
1961 produkcijski i aku­mu lirani tečajni volumni prirast      1
1962 produktivnost      1
1963 produktivnost srna      1
1964 produljenje požarne sezone      1
1965 profesor šumarstva      1
1966 profil gospodarstvene grane      1
1967 prognose      1
1968 prognosis of dispersal      1
1969 prognoza      1
1970 prognoza širenja      1
1971 prognoze      1
1972 Program aktivnosti      1
1973 program sanacije      1
1974 programatski i operativni zadaci      1
1975 Programme of activities      1
1976 progresija      1
1977 progresivna sukcesija      1
1978 progression      1
1979 progressive sucession      1
1980 proicirana sasto­jina      1
1981 proizvodne funkcije      1
1982 proizvodne linije      1
1983 proizvodni potencijal sastojine      1
1984 proizvodnja biomase      1
1985 proizvodnja drvnih ploča      1
1986 proizvodnja energije      1
1987 proizvodnja i potrošnja šumskih i drvnih proizvoda      1
1988 proizvodnja iverja      1
1989 Proizvodnja izvoz i uvoz piljene građe      1
1990 proizvodnja namještaja      1
1991 proizvodnja piljene građe      1
1992 proizvodnja pluta      1
1993 proizvodnja trgovačkih dobara      1
1994 projection of stand development      1
1995 projekcija razvoja sastojina      1
1996 projektiranje      1
1997 prokopavanje      1
1998 proliferation      1
1999 proljeće i ljeto 2000.      1
2000 prometna vrijednost      1
2001 promidžba potrajnog gospodarenja i biološke raznolikosti      1
2002 promjena flornoga sastava.      1
2003 promjena šumskih staništa      1
2004 promjena vodnih odnosa      1
2005 Turkey      1
2006 Turska      1
2007 tusks      1
2008 tvrde listače      1
2009 tvrdi krpelji      1
2010 two-parameter volume tables      1
2011 types of maps scales      1
2012 types of planting      1
2013 Überschwemmung      1
2014 Überschwemmungsschutz      1
2015 ublaživanje      1
2016 učešće sušenja      1
2017 učinak      1
2018 učinak na atmosferu      1
2019 učinci      1
2020 učinci privlačenja drva      1
2021 učinci prorjede      1
2022 učinci uzgojnih mjera      1
2023 ukupna i obrasla površina      1
2024 ukupni dušik i ugljik      1
2025 ukusna      1
2026 ulaganja      1
2027 učinkovitost tračne pile      1
2028 Učka Nature park      1
2029 udruge privatnih šumoposjednika      1
2030 udžbenik      1
2031 ugljik      1
2032 ugrožava.      1
2033 trošak po m3      1
2034 turistička      1
2035 turistički proizvod.      1
2036 trend of density decrease      1
2037 tree analysis      1
2038 tree damage      1
2039 tree damages      1
2040 tree decline      1
2041 tree stem diameter changes      1
2042 tree-crown area      1
2043 trofejna struktura      1
2044 trofičke asocijacije      1
2045 trophic associations      1
2046 troškovi izgradnje      1
2047 troškovi zemljanih radova      1
2048 trovanje      1
2049 tršlja      1
2050 trulež korijena      1
2051 trunk height      1
2052 trunk purity      1
2053 trupci hrasta kitnjaka i bukve      1
2054 Trypodendron      1
2055 tržišni odnosi      1
2056 Trendovi      1
2057 Trends      1
2058 tretiranje      1
2059 tretman      1
2060 trgovina drvetom      1
2061 trgovina drvom      1
2062 trgovina kisikom      1
2063 trgovina ukrasnim biljem      1
2064 triangulacija      1
2065 triangulation      1
2066 trap tree      1
2067 trave      1
2068 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">trčka Perdix perdix L.      1
2069 transformation      1
2070 transformiranje      1
2071 transormation      1
2072 transplanted plants      1
2073 Tilio-Taxetum      1
2074 timber assortment tables      1
2075 timber quality      1
2076 Timber regulation      1
2077 timber skidding      1
2078 Timber trade      1
2079 time management      1
2080 tick      1
2081 thinning of hard-broadleaved stands      1
2082 threatens      1
2083 tercijarni relikt      1
2084 terebinth tree      1
2085 termički modificirano drvo      1
2086 terpenes      1
2087 terpeni      1
2088 tertiary      1
2089 Tertiary relict      1
2090 Test citotoksičnosti      1
2091 test field      1
2092 test polusrodnika      1
2093 test potomstava      1
2094 test provenijencija      1
2095 tetrijeb (Tetrao urogallus)      1
2096 textbook      1
2097 te meljnica      1
2098 težine 100 češera i 1000 sjemenki      1
2099 težišna metoda      1
2100 težište      1
2101 težište odjela — odsjeka      1
2102 tipovi sadnje      1
2103 tip tla      1
2104 time standard      1
2105 time study      1
2106 Tisućljetna izložba Ugarskog kraljevstva 1896.      1
2107 Tjelesna težina lanadi na leglu      1
2108 tjelesne težine      1
2109 točka pokrića.      1
2110 točnost klasifikacije      1
2111 tokovi ugljika      1
2112 traktori Steyr      1
2113 Transboundary      1
2114 toplinski tretman (HT)      1
2115 tradicijska arhitektura      1
2116 traditional architecture      1
2117 trahiandeziti      1
2118 trajanje razvojnih stadija      1
2119 trajni pokusi      1
2120 trajni rast      1
2121 topole      1
2122 total and stocked area      1
2123 total forest reserve      1
2124 total nitrogen and carbon      1
2125 tourism      1
2126 tourist      1
2127 town of Omiš      1
2128 Trachyandesite      1
2129 tractor PTO torque      1
2130 validacija metode      1
2131 validation method      1
2132 variability of leaves      1
2133 vegetacija sjeverne Hrvatske      1
2134 vegetacija šljunkovitih riječnih sprudova      1
2135 vegetacije Hrvatske.      1
2136 varijabilnost listova      1
2137 varijabilnost rameta      1
2138 varijabilnost sjemena      1
2139 varijante      1
2140 vatrogasna oprema      1
2141 Vatrogasni operativni centar      1
2142 vector      1
2143 valuated methods      1
2144 value of wood assortiments      1
2145 vanjska trgovina      1
2146 vapnenac      1
2147 vapnenci      1
2148 uzroci i posljedice ranjavanja      1
2149 uzroci ugroženosti staništa      1
2150 urod      1
2151 uzgajivački zahvati      1
2152 uzgoj i zaštita divljači      1
2153 uzgojne mjere.      1
2154 uzgojne prosjeke      1
2155 uzgojne stazice i šljukarice      1
2156 usable science      1
2157 usable timber      1
2158 usefulness evaluation      1
2159 uporaba biomase      1
2160 uporabljiva znanost      1
2161 uporabna vrijednost      1
2162 unošenje      1
2163 unutarnja sjemenska ljuska      1
2164 unutarpopulacijska i međupopulacijska varijabilnost      1
2165 Ulmus pinnato-ramosa      1
2166 ulov-markiranje-ponovni ulov      1
2167 ultrasonic hypsometer      1
2168 ultrazvučni visinomjer      1
2169 umjetne neuronske mreže      1
2170 umjetni otoci      1
2171 Umweltschutz      1
2172 uneven- aged management      1
2173 uneven-aged forests      1
2174 unique planning strategy      1
2175 Uprava šuma podružnica Delnice      1
2176 Uprava šuma podružnica Požega      1
2177 uprava šuma Podružnica Senj      1
2178 upravljanje      1
2179 upravljanje ljudskim potencijalima      1
2180 upravljanje rizicima      1
2181 Uredba o drvu      1
2182 urednik      1
2183 uređajna inventura šuma      1
2184 uređajni razred      1
2185 uređenje otočića      1
2186 uređenje otočića.      1
2187 usporedba      1
2188 usporedba vrsta      1
2189 ustrojstvo      1
2190 usufruct      1
2191 usufruct holders      1
2192 UŠP Bjelovar.      1
2193 UŠP Našice      1
2194 UŠP Osijek      1
2195 utilization      1
2196 Utjecaj kanala Dunav-Sava na šumske ekosustave      1
2197 utjecaj ruba sječine i ekspozicije na uspjeh pošumljavanja      1
2198 utjecaj tehničkih zahvata na sušenje hrasta lužnjaka u nizinskim šumama Hrvatske      1
2199 uvjeti čuvanja      1
2200 volumen rogova      1
2201 volumen sastojine      1
2202 volumne tablice      1
2203 volumni prirast      1
2204 volumno iskorištenje      1
2205 vrba      1
2206 vrednovanje prirodnih resursa      1
2207 višekriterijska analiza odlučivanja      1
2208 volume increment      1
2209 volume tables      1
2210 visiting      1
2211 visoka proreda      1
2212 visoka šuma      1
2213 visoke šume      1
2214 Višegodišnji prosjek sezonske žestine      1
2215 vizualna i digitalna interpretacija      1
2216 vjetar      1
2217 vjetrenjače      1
2218 vjetroizvale      1
2219 vjetrolom      1
2220 vjetrozaštita      1
2221 vlaga u sjemenu      1
2222 vlasnička i posjedovna struktura      1
2223 vodeni beskralješnjaci      1
2224 vodni režim      1
2225 vodoprivreda      1
2226 vo­dotehnički zahvati      1
2227 vođenje      1
2228 voles      1
2229 voluharice      1
2230 vegetational map      1
2231 veliki mrazovac      1
2232 Vertex telemeter      1
2233 vegetacijski klimaks      1
2234 Viburno opuli-Prunetum dasyphyllae      1
2235 Viburnum L.      1
2236 village Gradište      1
2237 vineyard cottage      1
2238 Vinodol      1
2239 Vinodol hinterland      1
2240 Vinodol valley      1
2241 vinodolsko zaleđe      1
2242 virgin forest      1
2243 Viscum album L. ssp. album (bjelogorična bijela imela)      1
2244 Viscum album L. ssp. album (white berried mistletoe)      1
2245 Viscum album ssp. abietis      1
2246 Viscum album ssp. abietis.      1
2247 virusi      1
2248 vegetation of northern Croatia      1
2249 vegetation process in forest      1
2250 visina debla      1
2251 visina grma      1
2252 visina i visinski rast      1
2253 visina izbojka      1
2254 visina stabla      1
2255 visine biljaka      1
2256 visine i promjeri vrata korijena      1
2257 visine sadnica      1
2258 visinska krivulja      1
2259 visinske krivulje stabala      1
2260 visinski i volumni rast      1
2261 visinski prirast      1
2262 stanje voda      1
2263 stara sastojina      1
2264 stare sastojine      1
2265 stari gradovi i naselja      1
2266 starost sa­stojine      1
2267 State of German forestry      1
2268 state of nutrition      1
2269 state support to forestry      1
2270 statistical models      1
2271 statistički modeli      1
2272 Steering Committee      1
2273 stem      1
2274 stem exclusion phase      1
2275 Steyr tractors      1
2276 stohastika      1
2277 stablaste vrbe      1
2278 stabljika      1
2279 staklenički plinovi      1
2280 stand      1
2281 stand age      1
2282 stand damaging      1
2283 stand extraction      1
2284 stand height curve      1
2285 stand parameters assessment      1
2286 stand production potential      1
2287 stand regeneration      1
2288 stand structure elements      1
2289 standard for the biological reproduction and regeneration      1
2290 standardisation      1
2291 standardisation of time      1
2292 standardizacija      1
2293 standardization      1
2294 stands exclusion      1
2295 stone pine seed      1
2296 storage conditions      1
2297 strain force      1
2298 strana vrsta      1
2299 strange attractor      1
2300 strategies in Hungarian forestry      1
2301 strategija      1
2302 strategija eksploatacije šuma      1
2303 strategija razvoja šumarstva      1
2304 strateški cilj mađarskog šumarstva      1
2305 strawberry tree coppice      1
2306 stream invertebrates      1
2307 stres      1
2308 stress      1
2309 strojevi      1
2310 studij rada      1
2311 studij rada i vremena      1
2312 studij vremena      1
2313 stupanj oštećenosti      1
2314 subasocijacija      1
2315 subassotiation      1
2316 subfosilno drvo      1
2317 subject of research      1
2318 submontanski i montanski pojas u Hrvatskoj      1
2319 subpopulacije      1
2320 Subsistent production of raw materials and forest influence services      1
2321 substrates      1
2322 success      1
2323 succession      1
2324 successional pathways on abandoned land      1
2325 sud      1
2326 sudjelovanje u upravljanju      1
2327 suistainability of revenue      1
2328 Svjetski uvoz i izvoz drvnih proizvoda      1
2329 svojstva profila tla      1
2330 Swedish method      1
2331 suzbijanje požara      1
2332 sveza Aremonio-Fagion      1
2333 svila kao kulturološki fenomen      1
2334 svilana      1
2335 svilarenje      1
2336 svjetle pruge      1
2337 sustavsko-dinamički pristup      1
2338 suša      1
2339 sušci      1
2340 sustainability      1
2341 sušenje hrasta lužnjaka      1
2342 sušenje šuma      1
2343 system-dynamic approach      1
2344 širenje nakon unašanja      1
2345 širina goda      1
2346 širokolisna zelenika (Phillyrea latifolia L.)      1
2347 šiške      1
2348 školovane biljke      1
2349 školovanje      1
2350 šmrika      1
2351 Španjolska      1
2352 sweetgum stand      1
2353 SWOT analiza      1
2354 syntaxonomic      1
2355 štete na divljači      1
2356 štete od divljači      1
2357 štetne sovice      1
2358 štetni insekti      1
2359 štetnik      1
2360 sustainable forests management      1
2361 sustainable management.      1
2362 sustav gospodarenja otpadom      1
2363 Sustav planiranja      1
2364 Sustavi za ocjenu opasnosti od šumskih požara      1
2365 survival rate      1
2366 struktura krošanja      1
2367 sunčeva energija      1
2368 superfosfat      1
2369 superphosphate      1
2370 suppressed and forced motions      1
2371 suppression      1
2372 supstitucija      1
2373 supstrati      1
2374 suradnja i povezivanje šumoposjednika      1
2375 surface digging      1
2376 surface runoff      1
2377 surveying      1
2378 stabilna sastojina      1
2379 stabilnost      1
2380 stanište medvjeda      1
2381 stanje njemačkog šumarstva      1
2382 stanje prehrane      1
2383 stanje šuma.      1
2384 sukcesija      1
2385 sukcesija niska proreda      1
2386 sukcesija šumske vegetacije      1
2387 strojna sječa i izradba      1
2388 structural elements      1
2389 the actual average distance of attraction      1
2390 the Adriatic region      1
2391 the area of Kaštela      1
2392 the asymmetry and flatness coefficients asortiment structure      1
2393 the asymmetry coefficient and the flatness coefficient      1
2394 the Atlas Mountains      1
2395 the average geometrical attraction distance      1
2396 the border of total dieback zone      1
2397 the brown bear      1
2398 the center of gravity      1
2399 the comparison of the conditions in 2009      1
2400 the economy      1
2401 the factor for horizontal bypassing.      1
2402 the Fibonacci series      1
2403 the flow of the torrent Suvava      1
2404 the Forest Administration Senj                1
2405 the Golden section      1
2406 the gravity centered method      1
2407 the Haloze region.      1
2408 the horse-chestnut miner      1
2409 the hunting share of the exhibition      1
2410 the impact of felling site edges and exposition to the success of afforestation      1
2411 the Indian grey mongoose (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
2412 the island of Mljet      1
2413 the Island of Vrgada and Its Islets      1
2414 the Middle Ages      1
2415 the Millennium Exhibition of the Hungarian Monarchy 1896      1
2416 the North Adriatic area      1
2417 the park surrounding the Faculty of Forestry and the Faculty of Agriculture      1
2418 the point of proftability (break-even point).      1
2419 The Republic of Croatia      1
2420 the Senj county hunting club      1
2421 the spring and summer      1
2422 the surface flow off      1
2423 the transitional probability matrix      1
2424 the USA      1
2425 theory of hunting      1
2426 therapeutical herbs and aromatic plants      1
2427 Technical Committee 55      1
2428 technical roundwood from trunk and tree top      1
2429 technological process capability and stability      1
2430 tectonic dolines      1
2431 tečajni debljinski prirast stabala      1
2432 tečajni volumni prirast      1
2433 tehnical-camouflage methods      1
2434 tehnicizam      1
2435 tehnička oblovina iz debla i krošnje stabla      1
2436 tehnička svojstva      1
2437 Tehnički odbor 55      1
2438 tehničko-kamuflažne metode      1
2439 tehnologija i tehnika      1
2440 šumski rezervat      1
2441 šumski rubovi      1
2442 šumski strojevi      1
2443 šumski transportni sustavi      1
2444 šumsko drveće      1
2445 šumsko sjeme      1
2446 šumsko stanište      1
2447 temperatura      1
2448 temperature      1
2449 temperature tla      1
2450 ten - year increment      1
2451 tendon method      1
2452 teorija lovstva.      1
2453 tercijar      1
2454 šumski reprodukcijski materijal      1
2455 tekstura tla      1
2456 tektonske udoline      1
2457 telemetrijsko praćenje      1
2458 Telemetry      1
2459 telemorph      1
2460 Šumske pruge      1
2461 šumske sadnice      1
2462 šumski i vodeni ekosustavi      1
2463 šumski kamatnjak      1
2464 šumski otvori      1
2465 šumski drvni ostatak      1
2466 šumski drvni proizvod      1
2467 šumski drvni sortimenti      1
2468 šumski ekosustav      1
2469 šumske površine      1
2470 šumske prosjeke      1
2471 šumsko tlo; onečišćenje tla      1
2472 šumsko zemljište      1
2473 šumskogospodarska osnova      1
2474 šupljorožac      1
2475 švedska metoda      1
2476 tablice drvnih sortimenata      1
2477 tajnik      1
2478 taksacijski elementi      1
2479 taksonomija      1
2480 taloženje      1
2481 tanini      1
2482 tanka oblovina      1
2483 taper      1
2484 tarife      1
2485 tariffs      1
2486 tarifni niz      1
2487 tasty      1
2488 taxonomic and phytogeographical analysis      1
2489 taxonomy      1
2490 Šumarska škola Karlovac      1
2491 šumarske discipline.      1
2492 šumarske informacije      1
2493 Šumarski fakultet      1
2494 Šumarski list      1
2495 Šumarski muzej Krasno      1
2496 šumarska povijest      1
2497 Šumarstvo i šumarska politika      1
2498 šumarstvo.      1
2499 šuma alepskog bora      1
2500 šuma Haljevo      1
2501 šuma Macelj      1
2502 šuma visokog uzgojnog oblika      1
2503 šuma Žutica      1
2504 šuma. poljoprivreda      1
2505 šumarija      1
2506 šumarska edukacija      1
2507 šumska tla      1
2508 šumska vegetacija Hrvatske      1
2509 šumska vegetacija.      1
2510 šumska voluharica      1
2511 šumska cesta      1
2512 šumska prostirka      1
2513 šumska prostirka.      1
2514 šumska protupožarna cesta      1
2515 šumska sastojina      1
2516 šumska staništa      1
2517 Šume crnike (Quercus ilex L.)      1
2518 šume posebne namjene      1
2519 šumovitost      1
2520 Zračno onečišćenje      1
2521 zrakoplovi      1
2522 zrelost      1
2523 zvjerokradstvo      1
2524 žene u šumarstvu      1
2525 ženka      1
2526 ženski gametofit      1
2527 žičara      1
2528 žičare dizalice      1
2529 žir      1
2530 živi pijesak      1
2531 životni oblik      1
2532 značajna oštećenost krošanja      1
2533 znanstveni i stručni pisac      1
2534 znanstvenoistraživački rad      1
2535 zonal vegetation      1
2536 zonalna vegetacija      1
2537 zonation      1
2538 zone i jedinice (rajoni)      1
2539 zones and units (regions)      1
2540 zoning      1
2541 zec      1
2542 zdravlje i sigurnost      1
2543 zdravstveni turizam      1
2544 zbirka      1
2545 zbroj efektivnih temperatura      1
2546 zaštita . .      1
2547 zaštita divljeg kestena      1
2548 Zelena potkova grada Zagreba      1
2549 zeljanice      1
2550 zeljaste svojte šumskog ruba      1
2551 zemlja u tranziciji      1
2552 zimotrenost      1
2553 zimska retencija lišća      1
2554 zimzelena      1
2555 zlatni rez      1
2556 zaposlenost u šumarstvu i šumskim industrijama      1
2557 zapremnina po ha      1
2558 zapremnina srednjeg stabla      1
2559 zakonske podloge preustrojstva      1
2560 zakorjenjivanje      1
2561 zakretni moment na PV traktora      1
2562 zakrivljenost      1
2563 zaliha ugljika Cpool      1
2564 zajednice ptica pjevica      1
2565 zakonodavstvo      1
2566 young crop      1
2567 Zagrebačka županija      1
2568 zajednica hrasta lužnjaka i običnog graba      1
2569 zajednica hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i rastavljenim šašem      1
2570 zaštita kestenovih sastojina      1
2571 zaštita ljudi      1
2572 zaštita na radu      1
2573 zaštita od poplave      1
2574 zaštita prirode i okoliša      1
2575 zaštita šuma      1
2576 zaštita šuma od požara      1
2577 zaštita voda i mora      1
2578 zaštite popu­lacija rijetkih vrsta      1
2579 zatezna sila      1
2580 Zasoljavanje      1
2581 zastrtost      1
2582 zastupljenost vrsta      1
2583 zamočvarivanje      1
2584 zaobilaženje šumarske struke      1
2585 zaštićene prirodne vrijednosti      1
2586 winter leaf retention      1
2587 winter moth      1
2588 women in forestry      1
2589 wood and leaf mass      1
2590 Wood as an energent      1
2591 wood assortments      1
2592 wood dust      1
2593 wood industry      1
2594 wood packaging material      1
2595 Wood Products for Final Use      1
2596 wood protection      1
2597 wood reserve      1
2598 wood residuals      1
2599 wood waste      1
2600 Wooden bord production      1
2601 wooden material for packaging      1
2602 wooden supply      1
2603 woodprocesing      1
2604 Woodworking Employment in forestry and forest industries      1
2605 woody plants      1
2606 work and time study      1
2607 work equipment      1
2608 work study      1
2609 working environment      1
2610 Worldwide Imports and Exports of Wood Based Products      1
2611 wounds      1
2612 written documentation      1
2613 WWW      1
2614 xerophytic      1
2615 wild pear      1
2616 wildlife      1
2617 Wildverlust      1
2618 Wildzucht und Wildschutz      1
2619 wind      1
2620 windmills      1
2621 vrste domaćini      1
2622 vrste karata      1
2623 yellow necked mouse      1
2624 vrtložni pravokutnik.      1
2625 War damages      1
2626 young willow growth      1
2627 younger developmental phases of forest      1
2628 začetak organiziranoga šumarstva.      1
2629 zagađenje okoliša      1
2630 zagađenje.      1
2631 Zagreb      1
2632 weight and volume of wood      1
2633 weight and wood volume      1
2634 welfare functions      1
2635 white alder      1
2636 white ash (F. americana L.)      1
2637 white mistletoe      1
2638 white poplar (Populus alba)      1
2639 white willow (Salix alba)      1
2640 white willow clones      1
2641 whitebark in Hercegovine      1
2642 Whitebark pine      1
2643 Whitebark Pine (Pinus heldreichii Christ)      1
2644 white-berried mistletoe      1
2645 wide planting      1
2646 Wild      1
2647 wild boar      1
2648 Wild boars      1
2649 wild cherry      1
2650 waste management system      1
2651 water and sea protection      1
2652 water deficit      1
2653 water management      1
2654 water pollution      1
2655 water regime      1
2656 water status      1
2657 water-logging      1
2658 weed      1
2659 weeds      1
2660 Weibull distribution.      1
2661 Weibulova funkcija gustoće      1
2662 vremensko uređivanje      1
2663 vrhunske trofeje      1
2664 vrijednosno iskorištenje      1
2665 vrijednost drva      1
2666 vrijednost lovine      1
2667 vrijednost općekorisnih funkcija      1
2668 vrijednosti parka      1
2669 vrijeme cvatnje      1
2670 volumen korijena      1
2671 žuto tijelo      1
2672 žutogrli šumski miš      1
2673 županije      1
2674 županijski nadšumar      1
2675 kamenolom Očura II      1
2676 kamenjarka.      1
2677 kanader i demon      1
2678 Kanadski sustav ocjene opasnosti od šumskog požara (CFFDRS)      1
2679 Kappa statistika      1
2680 karakteristike mikrolokaliteta.      1
2681 karantenski štetnik      1
2682 karbonatnenaslage      1
2683 kariotip      1
2684 Juglans nigra      1
2685 juniper      1
2686 jura      1
2687 juvenilno drvo      1
2688 Južna Afrika      1
2689 kadrovi u šu­marstvu      1
2690 kakvoća      1
2691 kakvoća drvnih sortimenata      1
2692 kakvoća stabala      1
2693 kalij      1
2694 jednodobne regularne sastojine      1
2695 jednodobne sastojine      1
2696 jednodobno gospodarenje      1
2697 jednogodišnje sadnice      1
2698 jednospolna      1
2699 jarebica kamenjarka – grivna      1
2700 Jarebica kamenjarka grivna      1
2701 jasen (Fraxinus ExcelsiorL.)      1
2702 jelen obični (Cervus elaphus)      1
2703 jelovina (Abies alba Mill)      1
2704 jelovina (Abies alba Mill.)      1
2705 jestiva      1
2706 jela obična      1
2707 jela.      1
2708 jelen aksis (Axis axis Erx.)      1
2709 jelen fratar      1
2710 Jelen lopatar      1
2711 kategorija zdravstvenoga stanja sastojine      1
2712 kavkaska jela      1
2713 keficijent unutarnjeg rasta      1
2714 kemijska analiza ksilemovog soka      1
2715 kemijski sastav sjemena      1
2716 kemijski sastav tla      1
2717 kemizam biljnog materijala.      1
2718 Kermes oak      1
2719 kestenov moljac miner      1
2720 kestenova osa šiškarica      1
2721 kitnjak      1
2722 klasična otvorenost      1
2723 klaster analiza      1
2724 klasterska analiza      1
2725 klet      1
2726 klijanci      1
2727 joint- stock company in forestry      1
2728 izvješćivanje      1
2729 karst phenomena      1
2730 karta šumskih zajednica      1
2731 karte      1
2732 Karyotypes      1
2733 kaštelansko područje      1
2734 katastar      1
2735 klimatski čimbenici      1
2736 klimatski ekscesi      1
2737 klimatski model      1
2738 klimatski scenariji      1
2739 klizna sredina      1
2740 klon      1
2741 klon topole I-214      1
2742 klonovi      1
2743 iskorištenje drvnog obujma stabala      1
2744 island Mljet      1
2745 islands      1
2746 ISO 11277      1
2747 isoenzyme      1
2748 isoenzymes      1
2749 Iskorištavanje šuma kao uzgojna njega sastojina      1
2750 introgresija      1
2751 invasive pest      1
2752 Istra (Hrvatska)      1
2753 istraživanja      1
2754 istraživanje tržišta      1
2755 Istria      1
2756 Istočna Slavonija      1
2757 ispuštanje      1
2758 ispuštanje dabra      1
2759 iptera      1
2760 iskoristavački pokazatelj      1
2761 iskorišćivanje šuma      1
2762 investments      1
2763 injuries at work      1
2764 IPGRI      1
2765 invazivni štetnik      1
2766 inventarisation of woody plants      1
2767 inventarizacija dendroflore      1
2768 inventarizacija drveća i grmlja      1
2769 inventura      1
2770 javni šumarski instituti      1
2771 javno mišljenje      1
2772 javno podsticanje šumarstva      1
2773 jedinstvena metoda      1
2774 jedinstveni model      1
2775 jednadžbe rasta      1
2776 jednakokutna spirala      1
2777 izvođenje šumskih radova      1
2778 Izvoz i Uvoz      1
2779 Jadran      1
2780 jadranski otoci      1
2781 jadransko područje      1
2782 Jagdausstellungen      1
2783 jajnici      1
2784 jaka oštećenost krošanja depozicija olova      1
2785 izlučenje      1
2786 Ivanščica      1
2787 izbojci      1
2788 izgorena površina      1
2789 izložak (eksponat)      1
2790 Izložbe-sajmovi      1
2791 izmjene i dopune formule ClC-a      1
2792 izoenzymes      1
2793 izrada i privlačenje drva      1
2794 izravno i difuzno svjetlo      1
2795 Izvanredna stanja      1
2796 ilegalni odstrel      1
2797 ilirske vrste      1
2798 illegal felling      1
2799 illegal killing      1
2800 Illegal timber trade      1
2801 ilovača      1
2802 hyperparasitoid      1
2803 hyperphoresy      1
2804 hydro-melioration treatments      1
2805 hydro-technical interventions      1
2806 hydro-technical measures      1
2807 hunting ground      1
2808 hunting ground biological casualties      1
2809 hunting grounds      1
2810 hunting illustration      1
2811 Hunting Management      1
2812 hunting society      1
2813 hunting-demographic intensity      1
2814 hunting-geographic intensity      1
2815 hvatanje      1
2816 hvatanje dabra      1
2817 hybrids      1
2818 Hunting and fishing      1
2819 hunting area      1
2820 hunting associations      1
2821 hunting club rules      1
2822 Hrvatska vojna granica      1
2823 Hrvatske norme proizvoda iskorištavanja šuma 1995      1
2824 Hrvatske šume d.o.o      1
2825 Hrvatske šume d.o.o. Zagreb      1
2826 Hrvatski udio      1
2827 Hrvatsko Podunavlje      1
2828 Hrvatsko povjerenstvo za topolu      1
2829 human protection      1
2830 human resources in forestry      1
2831 humizacija      1
2832 hunt      1
2833 hrastova oblovina      1
2834 hrastova pepelnica      1
2835 hrastove šume      1
2836 hrastovi županije bjelovarske      1
2837 hrastovina      1
2838 hrast lužnjak (Quercus robur) živi pijesci      1
2839 Hrvatska – Dalmacija      1
2840 hrvatska flora      1
2841 hrast medunac (Quercus pubescens)      1
2842 hrast oštrika      1
2843 hrast sladun      1
2844 hrast kitnjak (Quercus petraea L)      1
2845 hrast kitnjak (Quercus petraea Liebl.)      1
2846 hrast lužnjak (Quercus robur L)      1
2847 Industrial Round Timber in the Rough      1
2848 industrija      1
2849 industrija celuloze i papira      1
2850 industrije bazirane na sektoru šumarstva      1
2851 Industrijsko oblo neobrađeno drvo      1
2852 inercepcija      1
2853 inferencijalna statistika      1
2854 inferior and superior model trees      1
2855 indicators of productivity      1
2856 indices about forests      1
2857 Indigobush      1
2858 indigobush bioproductivity      1
2859 incomplete development      1
2860 increase in growth      1
2861 imidaclopride      1
2862 imidakloprid      1
2863 impacts of silvicultural measures      1
2864 implementation of H1 and H2      1
2865 improvement by selfing      1
2866 in situ and ex situ methods      1
2867 in situ i ex situ metode      1
2868 identifikacija.      1
2869 iglice      1
2870 IGRs      1
2871 Increment and cut      1
2872 increment and quality      1
2873 increment percentage      1
2874 indeks lisne povr šine      1
2875 indeks zaraze      1
2876 indeksi diverziteta      1
2877 indeksi točnosti      1
2878 indeksne vrijednosti bukovih stabala      1
2879 index of infestation      1
2880 index values of common beech trees      1
2881 insecticide      1
2882 insecticides      1
2883 insekticid      1
2884 insekticidi      1
2885 integral management with ecosystems in space      1
2886 integralno gospodarenje ekosustavima u prostoru      1
2887 integrated timber protection      1
2888 integrirana zaštita oblovine      1
2889 intelektual no vlasništvo      1
2890 intellectual ownership      1
2891 intensity and forms of dieback pedunculate oak      1
2892 intensity of infection      1
2893 infrared digital orthophoto(DOP)      1
2894 infestation intensity      1
2895 informacijski sustav      1
2896 Information Means and State of Croatian Forests.      1
2897 information system      1
2898 information system model      1
2899 informiranost      1
2900 intesivelly thinning      1
2901 intra- and interpopulation variability      1
2902 inter- and intrapopulation variability.      1
2903 interakcija genotip × okolina      1
2904 interception      1
2905 interest associations      1
2906 interlaboratory testing      1
2907 international standards      1
2908 insect growth regulators      1
2909 intensive      1
2910 intenzitet fotosinteze      1
2911 intenzitet i oblici sušenja hrasta lužnjaka      1
2912 intenzitet prorede      1
2913 funkcije tražnje      1
2914 funkcije upravljanja: planiranje      1
2915 funkcije za izjednačenje      1
2916 funkcionalne skupine mikroorganizama u tlu      1
2917 furniture manufacturing      1
2918 g.j. "Česma"      1
2919 G.J. "Žutica"      1
2920 fuel wood.      1
2921 functions for determination      1
2922 fungal entomopathogen      1
2923 fungal spores      1
2924 fungicid      1
2925 fungicide      1
2926 fungicides      1
2927 fungicidi      1
2928 Freilassung      1
2929 frost-crack      1
2930 fruit      1
2931 fruits      1
2932 forests measuring      1
2933 forests stand      1
2934 formation of forest associations      1
2935 forming pioneer stands      1
2936 formiranje pionirskih sastojina      1
2937 formiranje šumskih zajednica      1
2938 Forsterferuf      1
2939 forestry policy      1
2940 Forestry school Karlovac      1
2941 forestry work      1
2942 forestry contractors      1
2943 forestry development      1
2944 forestry disciplines      1
2945 forestry legislative      1
2946 Forestry Museum in Krasno      1
2947 forestry occupation      1
2948 forest value assessment      1
2949 forest soil stabilization      1
2950 forest soils      1
2951 forest woody assortments      1
2952 forest work      1
2953 forest Žutica      1
2954 forest-based industries      1
2955 forest seedlings      1
2956 forest seeds      1
2957 forest road      1
2958 forest timber product      1
2959 forest tracks      1
2960 forest transport systems      1
2961 forest trees      1
2962 forest user´s unit      1
2963 forest privatization      1
2964 forest protection.      1
2965 Forest rails      1
2966 forest regeneration      1
2967 forest reproductive material      1
2968 forest resource      1
2969 forest management resystematization      1
2970 forest of high silvicultural form      1
2971 forest operations      1
2972 forest owners’ cooperation      1
2973 gnojidba      1
2974 godišnji sječivi prihod      1
2975 golosjemenjače      1
2976 gora i planina      1
2977 gorivi materijal      1
2978 gorivost      1
2979 Gorska Hrvatska      1
2980 gospodarenje šumama      1
2981 gospodarenje šumama i lovištima      1
2982 gospodarska depresija      1
2983 gospodarska inspekcija      1
2984 gospodarska jedinica      1
2985 gospodarska jedinica "Bastajske šume-Krivaja-Klisa      1
2986 gospodarska politika      1
2987 Gospodarska postignuća      1
2988 gospodarska vrijednost šume      1
2989 gospodarske djelatnosti RH      1
2990 gospodarski razredi      1
2991 genetic diversity and diff erentiation      1
2992 genetic gain      1
2993 genetic origin      1
2994 genetic parameters      1
2995 genetic polymorphism      1
2996 genetic structure      1
2997 genetic test      1
2998 genetic variation      1
2999 genetički test polusrodnika      1
3000 genetska analiza      1
3001 genetska diferencijacija      1
3002 genetska dobit      1
3003 GIS (Geografski informacijski sustav)      1
3004 GIS (Geographic Information System)      1
3005 glavna sastojina      1
3006 glavne vrste drveća      1
3007 Global change      1
3008 global climate changes      1
3009 globalizacija      1
3010 globalizacija u Hrvatskoj      1
3011 globalization      1
3012 globalization in Croatia      1
3013 globalna promjena      1
3014 globalne klimatske promjene      1
3015 glodavci      1
3016 Gehörn      1
3017 gene diversity      1
3018 gene pool      1
3019 General Directorate of Forestry      1
3020 generalized model      1
3021 genetic analysis      1
3022 genetic differentiation      1
3023 galls      1
3024 fotosintetski pigmenti      1
3025 forvarder      1
3026 forwarder      1
3027 Forestry and forest policy      1
3028 genetska raznolikost i diferencijacija      1
3029 genetska raznolikost.      1
3030 genetska struktura      1
3031 genetski diverzitet      1
3032 genetski parametri      1
3033 genetski polimorfizam      1
3034 genetsko porijeklo      1
3035 genofond      1
3036 genotype × environment interaction      1
3037 geocoding      1
3038 geografske i reljefne značajke      1
3039 geografsko porijeklo      1
3040 Geographic Information System.      1
3041 geographic origin      1
3042 Geographical and relief characteristics      1
3043 geographical features      1
3044 geokodiranje      1
3045 geomorfologija      1
3046 geomorphology      1
3047 geosintetici      1
3048 geostatistics      1
3049 geostatistika      1
3050 germinability      1
3051 germinated seed      1
3052 germination      1
3053 GFIS      1
3054 gustoća u standardno suhom stanju      1
3055 Gymnosperms      1
3056 gubar (Lymantria dispar L.)      1
3057 gubici divljači      1
3058 gubici tla      1
3059 Guide curve method      1
3060 gusjenica      1
3061 gustoća      1
3062 growth equation      1
3063 growth forces      1
3064 growth forces and suppressed forces      1
3065 growth of mean stand diameter      1
3066 growth of tree breast diameter and crown diameter      1
3067 grupno odlučivanje      1
3068 hard ticks      1
3069 hardwood-broadleaf species      1
3070 habitat factors      1
3071 harvesteri i procesori      1
3072 Hauling and transportation of timber      1
3073 hazardous waste      1
3074 Habitat. Posavina      1
3075 habitats of yew in mountain Papuk situated in Nature park Papuk      1
3076 halbsib-progeny tests.      1
3077 Haljevo forest      1
3078 gypsy moth (Lymantria dispar L.)      1
3079 group decision making      1
3080 group-selection cutting      1
3081 gradation      1
3082 Gradiaton      1
3083 granatiranje      1
3084 granica zone totalnog sušenja      1
3085 graničice      1
3086 granična linija      1
3087 Game enclosure      1
3088 game loss      1
3089 games      1
3090 gap      1
3091 garden in the cloister      1
3092 gospodarski značaj – učinci      1
3093 gospodarski značaj oštećenih stabala      1
3094 gospodarsko usmjerenje      1
3095 gospodarstvo      1
3096 GPS and GIS      1
3097 GPS i GIS      1
3098 grad Zagreb      1
3099 grasses      1
3100 grazing      1
3101 greenhouse gases      1
3102 Greenwich      1
3103 grey alder (Alnus incana)      1
3104 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">Grey partridges Perdix perdix L.      1
3105 grinders      1
3106 grivasta ovca      1
3107 grivasti skakač      1
3108 grm      1
3109 granulometrijski sastav tla      1
3110 gorsko područje      1
3111 gospodarene bukve šume      1
3112 Gross domestic product      1
3113 ground and flood water      1
3114 ground and surface water monitoring      1
3115 ground water      1
3116 hrast crnike      1
3117 hibridi      1
3118 Hibridna platana (Patanus x acerifolia)      1
3119 hrana      1
3120 hranljiva      1
3121 hrast      1
3122 hrast crnika      1
3123 hortikulturni elementi      1
3124 host      1
3125 Histiostoma ulmi      1
3126 Histiostomatidae      1
3127 histogrami prvoga i drugoga reda      1
3128 historical development      1
3129 historical outbreaks      1
3130 historical presentation      1
3131 history of forestry      1
3132 history of HŠD      1
3133 Hohenadel´s method      1
3134 Hohenadlova metoda      1
3135 hollow-horned animal      1
3136 Homeland war      1
3137 homogenizacija      1
3138 homogenization      1
3139 horn length      1
3140 Hornbeam hop      1
3141 Hornbeam oriental      1
3142 horns      1
3143 horse chestnut      1
3144 horse chestnut protection      1
3145 horticultural elements      1
3146 hidromeliorativni zahvati      1
3147 hidropedološke karakteristike      1
3148 hidrotehničke mjere      1
3149 high forest      1
3150 hilly area      1
3151 hind body weight      1
3152 hiperforezija      1
3153 hiperparazitoid      1
3154 Hippophaë rhamnoides      1
3155 Hippophao-Berberidetum      1
3156 height and height increment      1
3157 height and root collar diameter      1
3158 height and volume growth      1
3159 health and safety      1
3160 health status      1
3161 health status category of stand      1
3162 health tourism      1
3163 heat treatment (HT)      1
3164 height of sprout      1
3165 Helleboro nigri-Piceetum      1
3166 herbaceous plants      1
3167 herbaceous species of the forest edge      1
3168 herbicid      1
3169 herbicide      1
3170 herbicides      1
3171 herbicidi      1
3172 Hercegovina      1
3173 hereditary basis      1
3174 heredity      1
3175 heretability      1
3176 heritability      1
3177 Herzegovina      1
3178 Nadzorni odbor      1
3179 naftna kontaminacija      1
3180 nagib      1
3181 nagib terena      1
3182 Na-heksametafosfat      1
3183 Na-hexametaphosphate      1
3184 najbolji srnjaci Hrvatske i svijeta      1
3185 naknada      1
3186 nalazišta na Papuku unutar parka prirode Papuk      1
3187 nalazište u Zagrebu      1
3188 namnožio      1
3189 nanoindentacija      1
3190 nanoindentation      1
3191 nanotechnology      1
3192 nanotehnologija      1
3193 Na-pirofosfat      1
3194 naplodni sijek      1
3195 Na-pyrophosphate      1
3196 narodna imena životinja.      1
3197 narrow leaved ash (F. angustifolia Vahl)      1
3198 narrowleafed ash      1
3199 multivariate analysis      1
3200 multivariate methods      1
3201 multivariatne meto­de      1
3202 multivarijatna analiza      1
3203 muncipality      1
3204 munika      1
3205 munika (Pinus heldreichii Christ)      1
3206 munika u Hercegovini      1
3207 muflon (Ovis ammon L.)      1
3208 muflon (Ovis ammon musimon Pal.)      1
3209 mulberry (Morus alba)      1
3210 mulching flail mower      1
3211 multiclonal cultures      1
3212 Multi-criteria decision analysis      1
3213 multi-criteria decision making      1
3214 multi-dimensional scaling      1
3215 multidimenzionalno skaliranje      1
3216 multidisciplinaran pristup      1
3217 multiklonske kulture      1
3218 Multiple criteria decision making      1
3219 multiple regression analyses      1
3220 monografija “Divokoza”      1
3221 monograph “Chamois”      1
3222 Monolit      1
3223 monthly severity ratings      1
3224 Montpellier      1
3225 morfologija      1
3226 morfologija lista      1
3227 morfologija tla      1
3228 morfološka obi lježja      1
3229 morfološka raščlamba      1
3230 morfološka varijabilnost      1
3231 morfometrija      1
3232 morfometrija rogovlja      1
3233 morfometrijska analiza lista      1
3234 morfometrijska analiza lista jasena      1
3235 morfometrijska varijabilnost      1
3236 morphological analysis      1
3237 morphological variability      1
3238 morphology      1
3239 morphometric ash leaf analysis      1
3240 morphometric leaf analysis      1
3241 morphometric traits      1
3242 morphometric variability      1
3243 morphometrics of antlers      1
3244 morphometry      1
3245 motorna pila      1
3246 motorne pile      1
3247 motorni čistač      1
3248 Mottled Umber Moth      1
3249 moufflon (Ovis ammon L.)      1
3250 moufflon (Ovis ammon musimon Pal.) axis deer (Axis axis Erx.)      1
3251 mountain tourisms      1
3252 mountainous areas      1
3253 Mountainous Croatia      1
3254 Moving average      1
3255 mr. sc.      1
3256 mreža      1
3257 mrtvo drvo      1
3258 mid- and long-term planning      1
3259 middle breast diameter      1
3260 middle volume of trees      1
3261 middle-aged stand      1
3262 mikoze      1
3263 mikoze iglica      1
3264 mikrobiološke značajke tala      1
3265 mikroelementi      1
3266 mediterranean karst area      1
3267 mediterranean vegetation      1
3268 medljikovac      1
3269 medunac      1
3270 makija      1
3271 makija planike      1
3272 maklen      1
3273 makroklima      1
3274 makroklimatska prilagodba      1
3275 makroskopske karakteristike      1
3276 mikroreljef      1
3277 meteorological factors      1
3278 meteorološki čimbenici      1
3279 microorganism functional groups in the soil      1
3280 microrelief      1
3281 micro-relief      1
3282 microsatelite      1
3283 microsatelites SSR      1
3284 microsatellite markers      1
3285 mikrosatelitni biljezi      1
3286 mikrosatelitni biljezi SSR      1
3287 mineral raw materials      1
3288 mineralne sirovine      1
3289 miniranost      1
3290 modeli rasta      1
3291 modeling      1
3292 monitoring podzemnih i površinskih voda      1
3293 mobile cable crane      1
3294 močenje plodova      1
3295 modelling      1
3296 modelna srednjodobna sastojina      1
3297 modelni normalitet      1
3298 modification      1
3299 modificirana Brinkova funkcija      1
3300 modificirana skala      1
3301 modified Brink’s function      1
3302 modified scale      1
3303 modifikacije      1
3304 mogućnost razlikovanja      1
3305 molecular-biological methods      1
3306 molekularno-biološke metode      1
3307 monetary value of wood assortments      1
3308 mjereni postupak      1
3309 mjerila      1
3310 mjesečna ocjena žestina      1
3311 mjesto lanjenja      1
3312 mješovita kultura      1
3313 mlada sastojina      1
3314 mišoliki glodavci      1
3315 mitochondrial control region      1
3316 mitohondrijska DNK (mtDNK)      1
3317 mitotske i subkromatidne aberacije      1
3318 mixed plantations      1
3319 model normally      1
3320 model of departmental research      1
3321 model of middle-aged forest      1
3322 model oplemenjivanja      1
3323 model pretvorbe monokultura u šume bliske prirodnim      1
3324 model resornoga istraživanja      1
3325 model sustava informacija      1
3326 novčana vrijednost drvnih sortimenata      1
3327 novi domaćin      1
3328 novi ekološki trend      1
3329 novi pristup korištenja podataka      1
3330 novosti: plan kapaciteta      1
3331 novounesena vrsta      1
3332 novoutvrđene vrste      1
3333 NPK fertlizer 7:14:21      1
3334 NPK gnojivo 7:14:21      1
3335 number and size of stomata      1
3336 number of adult roe deer does      1
3337 number of fawns      1
3338 number of kids      1
3339 number of plants      1
3340 number of root tips      1
3341 number of sprouts on the trunk.      1
3342 number of trees      1
3343 Norway spruce (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
3344 nouctuid moths      1
3345 nourishing      1
3346 normal models      1
3347 normal structure      1
3348 normal wood volume before felling and after felling per hectare      1
3349 normalitet      1
3350 normalna raspodjela stabala      1
3351 normalni poprečni profil      1
3352 normalni volumen prije i poslije sječe      1
3353 normals      1
3354 normativ za biološku reprodukciju i regeneraciju      1
3355 norme vremena      1
3356 normizacija      1
3357 North America      1
3358 northern Croatia      1
3359 northern Velebit      1
3360 Northwestern Croatia      1
3361 oak round timber      1
3362 oak seedlings      1
3363 oaks in the Bjelovar County      1
3364 oakwood      1
3365 obalna vegetacija      1
3366 njega šume      1
3367 njegovanje      1
3368 oak      1
3369 oak (Quercus robur L.)      1
3370 numeričko bonitiranje      1
3371 numerousness natural new growth and stand age.      1
3372 numerousness/abundance      1
3373 nurse plants      1
3374 nurseries      1
3375 nursery germination      1
3376 nursery plant production      1
3377 nursery production      1
3378 nutrient status      1
3379 NW Adriatic      1
3380 obična jela (Abies alba Mill.)      1
3381 obična bukva (Fagus sylvatica L)      1
3382 obična bukva (Fagus sylvatica L.)      1
3383 Obična bukva (Fagus sylvaticaL.)      1
3384 obična bukva.      1
3385 obična smreka (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
3386 obična tisa      1
3387 obični bor      1
3388 obični bor (Pinus sylvestris L.)      1
3389 Obični bor (Pinus sylvetris L.)      1
3390 obični čempres      1
3391 obični grab      1
3392 nomenklaturno-sintaksonomska analiza      1
3393 nominalna gustoća      1
3394 Non wood forest products and services      1
3395 non-bearing soil      1
3396 nonlinear dynamical systems      1
3397 Non-Monetary services from forests      1
3398 nonwood forest function.      1
3399 non-wood forest products      1
3400 nonwood forest products and servised      1
3401 norma ISO 11277.      1
3402 norma vremena      1
3403 nitrogen accumulation      1
3404 Noble Hardwoods      1
3405 Nizinske šume hrasta lužnjaka      1
3406 nizinski brijest      1
3407 nature resources      1
3408 navigation      1
3409 necrosis      1
3410 nedostatak vode      1
3411 nedovoljna osposobljenost i opremljenost gasitelja      1
3412 nedrvni proizvodi i usluge šuma      1
3413 nedrvni šumski proizvodi      1
3414 nedrvni šumski proizvodi i usluge      1
3415 negativna selekcija      1
3416 nekroza      1
3417 nelegalne sječe      1
3418 Nemonetarne usluge šuma      1
3419 nenosivo tlo      1
3420 nepotpuni razvoj      1
3421 neprava srž      1
3422 neprava srž bukve      1
3423 nesreće na radu      1
3424 network      1
3425 Networks      1
3426 neutrofilne šume      1
3427 new host      1
3428 new introduction      1
3429 new localities      1
3430 new record      1
3431 news: capacity planning      1
3432 Nezakonita trgovina drvom      1
3433 N-fixation      1
3434 nisko drvo      1
3435 nabonos      1
3436 Nacionalni park      1
3437 Nacionalni park “Fruška gora”      1
3438 Nacionalni park Kornati      1
3439 Nacionalni park Plitvička jezera      1
3440 nacionalni parkovi      1
3441 način uzgoja      1
3442 nad zor stanja sastojina.      1
3443 nadmorska visina      1
3444 Našice      1
3445 National park “Fruška gora”      1
3446 National Park Plitvička Jezera      1
3447 national parks nature parks      1
3448 native deciduous plants      1
3449 natprosječni debljinski prirast      1
3450 Natura2000      1
3451 Natural conditions of life      1
3452 natural drying of stockwood      1
3453 natural foci      1
3454 natural heritage      1
3455 natural newgrowth      1
3456 natural reforestation      1
3457 natural reforestation (reestablishment)      1
3458 natural spreading      1
3459 natural stockwood drying      1
3460 naturalizam      1
3461 nature      1
3462 nature conservation      1
3463 nature park      1
3464 Nature Parks      1
3465 nature preservation      1
3466 natural rege­neration      1
3467 natural regeneration and management.      1
3468 nasad gumijevca      1
3469 nasljedne osnove      1
3470 mycoses      1
3471 konkretna distribucija prsnih promjera      1
3472 konkretna i teoretska distribucija stabala      1
3473 konsenzus      1
3474 kontejner      1
3475 kontejnerski uzgoj      1
3476 kontrola      1
3477 konverzija panjača      1
3478 konzervacija      1
3479 konzervacija vlage      1
3480 konzervacija vlage u tlu      1
3481 komuniciranje      1
3482 komunikacijske aktivnosti      1
3483 koncentracija i sadržaj hraniva      1
3484 komparacija stanja za 2009.      1
3485 komparativna analiza      1
3486 komparativna metoda istraživanja      1
3487 kompleksni sustavi      1
3488 kompleksnost      1
3489 kompromis      1
3490 Kodeks fitocenološke nomenklature      1
3491 koeficijent asimetrije i koeficijent spljoštenosti.      1
3492 koeficijent iskorištenosti lovno-demografskog potencijala      1
3493 klonovi topole      1
3494 klonske sjemenske plantaže      1
3495 klonski arhivi      1
3496 klonski testovi crnih topola      1
3497 klonski uz.orci      1
3498 klonsko šumarstvo      1
3499 klonovi stablastih vrba      1
3500 Journal of Forestry      1
3501 journal Šumarski list (Forestry Journal)      1
3502 klima-požarna područja      1
3503 klima-požarna područja.      1
3504 klimatska promjena      1
3505 klimatske karakteristike      1
3506 kraška polja      1
3507 kratke ophodnje.      1
3508 kratkorični i dugori­čni granični troškovi (KGT i DGT)      1
3509 kora      1
3510 korelacija      1
3511 koluvij      1
3512 korjenov sustav      1
3513 korološke i fitocenološke značajke      1
3514 korov      1
3515 korovi      1
3516 korovska vegetacija      1
3517 košćela      1
3518 koštunica      1
3519 krajobraz.      1
3520 krajobrazna raznolikost      1
3521 kramp      1
3522 kraniometrija      1
3523 Krapinsko-zagorska Count      1
3524 Krapinsko-zagorska County      1
3525 kriteriji za investiranje      1
3526 krivulje indeksa staništa      1
3527 krize      1
3528 kronika      1
3529 krpelj      1
3530 kreda      1
3531 kras      1
3532 kulturno povijesna baština      1
3533 Kunstinseln      1
3534 kva liteta sjemena      1
3535 kvalitativno iskorištenje      1
3536 kvalitet      1
3537 kružne primjerne plohe      1
3538 kserofitna      1
3539 krški fenomeni      1
3540 krupno drvo      1
3541 kvaliteta žira      1
3542 kvaliteta života      1
3543 kvantitativna svojstva      1
3544 kvantitativno i vrijednosno iskorištenje      1
3545 kvarter      1
3546 laboratorijski uzgoj      1
3547 laboratory rearing      1
3548 land mines      1
3549 landed municipality      1
3550 landfill gas      1
3551 landscape artist      1
3552 landscape diversity      1
3553 landscape.      1
3554 lapor      1
3555 large wood of Italian oak      1
3556 Laserpitio krapfii-Piceetumass. nova      1
3557 kvaliteta mladog naraštaja hrasta lužnjaka.      1
3558 kultivari tise      1
3559 level of knowledge.      1
3560 library      1
3561 Liburnian karst      1
3562 Liburnijski krš      1
3563 laurel      1
3564 Law      1
3565 layout of the islet      1
3566 layout proposal      1
3567 leachate      1
3568 leaf area index      1
3569 leaf litter      1
3570 leaf morphology      1
3571 leafminers      1
3572 legislation      1
3573 legislative      1
3574 length of assortment      1
3575 length of the nibbled part of a shoot      1
3576 life forms      1
3577 linear correlation      1
3578 linear trend      1
3579 linearna korelacija.      1
3580 linearni trend      1
3581 lines below electro-energetic facilities      1
3582 Liocourt´s distribution      1
3583 local community      1
3584 Local population      1
3585 log value yield.      1
3586 log volume yield      1
3587 lisni mineri      1
3588 listanje      1
3589 Lisičine      1
3590 listopadna      1
3591 lisymeters      1
3592 lišće obične bukve      1
3593 lišće perasto      1
3594 litače      1
3595 litter      1
3596 livelihoods      1
3597 me­teorološki indeks požara      1
3598 Meteorološki indeks šumskog požara (FWI)      1
3599 method of thinning of regular forest      1
3600 methods      1
3601 metoda pokusnih ploha      1
3602 metoda prorede      1
3603 metoda sjemenomjera      1
3604 metoda sjetve      1
3605 metoda tetive      1
3606 Metoda vrtložne kovarijance      1
3607 metode      1
3608 metode vrednovanja      1
3609 mezofilne kestenove šume      1
3610 micoses of needles      1
3611 microbiological characteristics of the soils      1
3612 međulaboratorijske usporedbe      1
3613 Međunarodne konvencije      1
3614 međunarodne norme      1
3615 Međunarodni lovački savjet (CIC)      1
3616 međupopulacijska i unutarpopulacijska varijabilnost.      1
3617 mehanička svojstava drva      1
3618 mehanička svojstva      1
3619 mehanička svojstva drva      1
3620 mehaničke ozljede i dopunske greške zbog ratnih djelovanja      1
3621 mehanizirana bušilica      1
3622 mehaniziranje uzgojnih radova      1
3623 melioracija      1
3624 melioracija krša      1
3625 melioracijski učinci      1
3626 menadžment      1
3627 menagement klas      1
3628 meningoencefalitis i Lyme borelioza      1
3629 meningoencephalitis      1
3630 merkan-lilizam      1
3631 mesophilous chestnut forests      1
3632 mass concentration      1
3633 master´s thesis      1
3634 mastic      1
3635 mastic tree      1
3636 mastika      1
3637 matematički modeli      1
3638 matični fond      1
3639 matičnjak plemki      1
3640 matrice prijelaznih vjerojatnosti      1
3641 mature stands      1
3642 maturity dimension      1
3643 Mean breast diameter      1
3644 mean skidding distance      1
3645 measuring elements      1
3646 measuring procedure      1
3647 mechanical felling      1
3648 mechanical properties of wood      1
3649 mechanized of silvicultural works      1
3650 Mediteran      1
3651 mediteranska vegetacija      1
3652 mediteranske šume      1
3653 mediteransko krško područje      1
3654 market relations      1
3655 market research.      1
3656 Marketing of forest and forest industries products and services      1
3657 marketing šumskih i drvnih proizvoda i usluga      1
3658 marking      1
3659 masa košuta      1
3660 masena koncentracija      1
3661 management planning      1
3662 management plans      1
3663 management unit "Česma"      1
3664 map of forest communities      1
3665 maps      1
3666 maquis of strawberry tree      1
3667 mala i srednja poduzeća      1
3668 Mala Kapela      1
3669 malati      1
3670 mali alati      1
3671 Malus Mill.      1
3672 mammal      1
3673 man activities      1
3674 managed beech forests      1
3675 machine felling      1
3676 machine felling and processing      1
3677 machine´s own resistance power      1
3678 macroclimatic adaptedness      1
3679 macroscopic characteristics      1
3680 magistarski rad      1
3681 magnezij      1
3682 Magnolia L.      1
3683 Mahaleb cherry tree      1
3684 M.Sc.      1
3685 Macedonian oak      1
3686 lysimeters      1
3687 Lyme borreliosis      1
3688 Lymnatria monacha      1
3689 STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      1
3690 lužnjak      1
3691 lopatar      1
3692 lowland forests of pedunculate oak      1
3693 lowland region      1
3694 low-lying areas      1
3695 lubanja      1
3696 Lumber operations      1
3697 lumber value yield      1
3698 logging as sylvicultural care of stands      1
3699 Logging operations      1
3700 logging strategy      1
3701 logistic regression      1
3702 logistička regresija      1
3703 lokalna zajednica      1
3704 Lokalne populacije      1
3705 London planetree (Patanus x acerifolia)      1
3706 Longe-range      1
3707 long-term mean values of seasonal severity rating      1
3708 lov      1
3709 lovac      1
3710 lovačka ilustracija      1
3711 lovačka udruga kotara senjskog      1
3712 lovačke izložbe      1
3713 lovačke udruge      1
3714 Lovački dio izložbe      1
3715 lovci      1
3716 lovno gospodarenje      1
3717 lovno područje      1
3718 lovno stablo      1
3719 lovno stablo s feromonskim pripravkom      1
3720 lovno-demografski intenzitet      1
3721 lovno-geografski intenzitet      1
3722 lovor      1
3723 Lovran marron      1
3724 lovranski marun      1
3725 Lovstvo i ribarstvo      1
3726 low quality and small-sized diameter logs      1
3727 low tree      1
3728 Lower Austria      1
3729 lower tusks      1
3730 lowland      1
3731 Canadian Forest Fire Behavior Prediction (FBP)      1
3732 Canadian Forest Fire Danger Rating System (CFFDRS)      1
3733 Canadian Forest Fire Weather Index (FWI)      1
3734 Capercaillie (Tetrao urogallus)      1
3735 capture-mark-recapture      1
3736 carbon      1
3737 carbon accumulation      1
3738 carbon fluxes      1
3739 carbon sequestration      1
3740 carbon stock Cpool      1
3741 Carex brizoides      1
3742 Carpino orientali-Quercetum ilicis      1
3743 burnt area      1
3744 Castanea sativa Mill.      1
3745 burza      1
3746 bush      1
3747 bushes      1
3748 business analysis      1
3749 business relationships      1
3750 bušilica »ST1HL 08«      1
3751 C. hungarica      1
3752 cable crane      1
3753 cadastre      1
3754 bukove sječine      1
3755 bukovo-jelova prašuma      1
3756 bukovo-jelove šume      1
3757 bukva (Fagus sylvatica)      1
3758 buldožer      1
3759 bura      1
3760 brusači      1
3761 bruto domaći proizvod      1
3762 brza dojava i brzo gašenje      1
3763 brzina unosa      1
3764 brzorastuće vrbe      1
3765 Budapest      1
3766 Budimpešta      1
3767 building costs      1
3768 brown hare      1
3769 browsing      1
3770 brst      1
3771 brtvljenje odlagališta      1
3772 brojnost prirodnog pomlatka i dob sastojina.      1
3773 biomass yield      1
3774 brdsko-planinskopodručje      1
3775 breast height diameter distribution      1
3776 breeding measures      1
3777 Biomass Energy Europe      1
3778 Biomass Energy Europe – BEE      1
3779 biomass potential assessment      1
3780 broj stabala      1
3781 broj vrhova korijena      1
3782 brojno stanje      1
3783 brnistra      1
3784 broj biljaka      1
3785 broj i veličina puci      1
3786 broj izbojaka na panju      1
3787 bor      1
3788 Boreal forest      1
3789 borealna šuma      1
3790 borov četnjak      1
3791 borove kulture      1
3792 bosal area      1
3793 Bosna i Hercegovina      1
3794 Bosna i Hercegovina.      1
3795 Bosnia and Hercegovina      1
3796 Bosnia and Herzegovina      1
3797 Bosnia-Herzegovina      1
3798 blade lateral movement      1
3799 bočna kompenzacija zemljanih masa.      1
3800 bočna stabilnost lista      1
3801 body weight      1
3802 body weight of fawns in litter      1
3803 bog-oak (oakwood buried in the ground)      1
3804 Bojčin Forest      1
3805 Bojčinska šuma      1
3806 bolest      1
3807 bolesti      1
3808 bolesti divljači      1
3809 black alder (Alnus glutinosa Gdrnt)      1
3810 black locust      1
3811 Black Pine      1
3812 black pine (Pinus nigraArn.)      1
3813 black poplar      1
3814 black poplar (Populus nigra)      1
3815 black poplar clonal tests      1
3816 biološko-ekološka valorizacija.      1
3817 biomasa.      1
3818 biološka revitalizacija      1
3819 biološka svojstva      1
3820 biološke metode      1
3821 biološki gubici divljači      1
3822 biološki položaj stabala      1
3823 bionomija      1
3824 bionomy      1
3825 bioplin      1
3826 bioproduction      1
3827 Bioproizvodnost amorfe      1
3828 bioproizvodnja      1
3829 bioraznolikost      1
3830 bioraznolikost.      1
3831 bird of prey equipment      1
3832 birds      1
3833 birds as indicator      1
3834 birds of prey      1
3835 Bitterlich sampling      1
3836 Bitterlichova metoda uzorkovanja      1
3837 bivariate and multivariate analysis      1
3838 bivariatna i multivariatna analiza      1
3839 bjelogorične šume topola i vrba      1
3840 biological methods      1
3841 biological position of trees      1
3842 biological properties      1
3843 biological revitalisation      1
3844 biological!environmental valorization      1
3845 biological-ecological valorisation      1
3846 biological-ecological valorization      1
3847 biološka ispitivanja      1
3848 biološka kontrola      1
3849 bioetanol      1
3850 biogoriva      1
3851 biogorivo      1
3852 bioindication      1
3853 bioindikacijska i osnovna mreža točaka      1
3854 bioindikacijske plohe      1
3855 bioindikatori      1
3856 bioklimati      1
3857 Biokovo      1
3858 Biokovo Mountain      1
3859 biological control      1
3860 CIC-points      1
3861 CIC-točke      1
3862 cijena koštanja      1
3863 cijene      1
3864 changes in water relations      1
3865 characteristics of micro-locality.      1
3866 chemical composition      1
3867 Chemical composition of soil      1
3868 chemism of plant materil      1
3869 chestnut gall wasp      1
3870 Centralna šumarska uprava      1
3871 Centromere nomenclature      1
3872 certifikacija šuma      1
3873 Cervus elaphus      1
3874 chain saw      1
3875 caterpillars      1
3876 causes of leks endanger­ment      1
3877 climate changes      1
3878 Climate model      1
3879 climate scenarios      1
3880 climatic change      1
3881 climatic excesses      1
3882 climatic factors      1
3883 climatological characteristics      1
3884 climbing plants      1
3885 clonal archive      1
3886 clonal forestry      1
3887 clonal samples      1
3888 clonal seed orchards      1
3889 clone      1
3890 clones      1
3891 cluster analiza.      1
3892 cluster analysis      1
3893 cluster analysis.s      1
3894 comparative analysis      1
3895 comparative research method      1
3896 comparison      1
3897 compensation      1
3898 complex equations      1
3899 complex systems      1
3900 complexity      1
3901 compromise      1
3902 computer simulations      1
3903 computerized information system      1
3904 concentrations and contents of nutrients      1
3905 conception      1
3906 concrete and beta-distribution of breast diameters      1
3907 Common beech (Fagus sylvaticaL.)      1
3908 common beech felling      1
3909 common beech leaves      1
3910 Common Beech.      1
3911 Common Hornbeam      1
3912 common names of animals      1
3913 Common oak      1
3914 common pistachio      1
3915 common spruce      1
3916 Common Walnut      1
3917 communicative action      1
3918 community of pedunculate oak      1
3919 cikličko snimanje      1
3920 ciklus      1
3921 C-indeks      1
3922 C-index      1
3923 CirConcomputer model      1
3924 circular sample plots      1
3925 ciste in      1
3926 City of Zagreb      1
3927 cjenik      1
3928 claster analysis      1
3929 clear cut of willow culture      1
3930 clearing fire lines      1
3931 coast      1
3932 coastal population      1
3933 coefficient of integral growth      1
3934 coefficient of use of hunting-demographic potential      1
3935 Co­leoptera      1
3936 colluvial soil      1
3937 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
3938 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
3939 combustibility      1
3940 Common alder      1
3941 cost      1
3942 cost per m3      1
3943 costs      1
3944 couning      1
3945 country in transition      1
3946 court      1
3947 CP Forests      1
3948 CpDNA      1
3949 crack phillyrea (Phillyrea latifolia L.)      1
3950 craniometry      1
3951 Crataego-Prunetum dasyphyllae      1
3952 corpus luteum      1
3953 correction factors      1
3954 CO      1
3955 chip production      1
3956 chlorophyll content      1
3957 coniferous species      1
3958 conifers      1
3959 consensus      1
3960 Consequences of the Agression against the Republic of Croatia      1
3961 Conservation      1
3962 conservation of genetic resources      1
3963 Conservations      1
3964 containers      1
3965 contamination      1
3966 contamination soil      1
3967 contour line 98      1
3968 control      1
3969 coppice      1
3970 coppice conversion      1
3971 cork production      1
3972 crna topola (Populus nigra)      1
3973 crni bor (Pinus nigra Arn.)      1
3974 crni bor (Pinus nigra ssp. dalmatica)      1
3975 Crikvenica -Vinodol area      1
3976 Crikveničko-vinodolsko područje      1
3977 critical loads      1
3978 correlation link      1
3979 crna joha (Alnus glutinisa Garnt)      1
3980 crna joha (Alnus glutinosa)      1
3981 Croatian Forests Ltd. b      1
3982 Croatian Military Border      1
3983 Croatian participation      1
3984 Croatian Podunavlje region      1
3985 Croatian Poplar Commission      1
3986 Croatian Standard HRN EN 1316-1:1999      1
3987 crown diameter      1
3988 crown diameter of the sprout      1
3989 crown fire      1
3990 crown structure      1
3991 crownfire      1
3992 crude oil contamination      1
3993 Crvanj Mt.      1
3994 Crvanj planina      1
3995 crveni hrast      1
3996 %20grasslands STYLE="text-decoration:none"> grasslands      1
3997 %20travnjaci STYLE="text-decoration:none"> travnjaci      1
3998 %20Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none"> Isaria fumosorosea      1
3999 %20C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none"> C. fraxinea      1
4000 A.%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">A. flavicollis      1
4001 #glavna skupština      1
4002      1
4003 drvenaste egzote      1
4004 jednodobne bukove sastojine      1
4005 lowlands forests      1
4006 park forest      1
4007 Pinus nigra      1
4008 pokretna žičara      1
4009 skidding      1
4010 srednja udaljenost privlačenja      1
4011 Šumski sortimenti      1
4012 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
4013 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
4014 C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none">C. fraxinea      1
4015 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      1
4016 Apodemus%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">Apodemus flavicollis      1
4017 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
4018 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
4019 H.%20pseudoalbidus STYLE="text-decoration:none">H. pseudoalbidus      1
4020 Entomophaga%20maimaiga STYLE="text-decoration:none">Entomophaga maimaiga      1
4021 Castor%20fiber STYLE="text-decoration:none">Castor fiber      1
4022 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
4023 %20woody%20species STYLE="text-decoration:none"> woody species      1
4024 10-godišnji volumni prirast      1
4025 137Cs      1
4026 16x16 km grid plots      1
4027 40K      1
4028 4dimensional space      1
4029 4x4 km grid plots      1
4030 a change in the floral composition      1
4031 A- horizon      1
4032 A- horizont      1
4033 a new ecological trend      1
4034 a regular cross profile      1
4035 a sum of effective temperatures      1
4036 abiotski činitelji      1
4037 abandoned agricultural land      1
4038 Abies biokovoensis      1
4039 Abies pardei      1
4040 »Projekt za rukovođenje« — managementa      1
4041 M.%20glareolus STYLE="text-decoration:none">M. glareolus      1
4042 Myodes%20glareolus STYLE="text-decoration:none">Myodes glareolus      1
4043 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
4044 Trypodendron%20domesticum STYLE="text-decoration:none">Trypodendron domesticum      1
4045 Histiostoma%20ulmi STYLE="text-decoration:none">Histiostoma ulmi      1
4046 Histiostomatidae STYLE="text-decoration:none">Histiostomatidae      1
4047 Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none">Isaria fumosorosea      1
4048 Lymantria%20monacha STYLE="text-decoration:none">Lymantria monacha      1
4049 altitude      1
4050 aluminij      1
4051 aluvijalna vlažna staništa      1
4052 aluvijum      1
4053 amage      1
4054 amelioration      1
4055 amelioration effects      1
4056 američki jasen      1
4057 ammonia      1
4058 amonijakalni dušik      1
4059 amorfa      1
4060 analitički hijerarhijski proces      1
4061 analitički hijerarhijski proces (AHP)      1
4062 alien species      1
4063 alien species inventory      1
4064 alkaloid taksin antikancerogen      1
4065 Allium-test      1
4066 allochthonous and autochthonous dendroflora      1
4067 allowable cut indicator      1
4068 alluvial wetlands      1
4069 almond willow (Salix triandra)      1
4070 aktivna zaštita      1
4071 aktivnost      1
4072 aktivnost čovjeka.      1
4073 akumulacija dušika      1
4074 akumulacija hraniva u bimasi      1
4075 akumulacija hraniva u biomasi      1
4076 akumulacija ugljika      1
4077 alder (Alnus glutinosa)      1
4078 Alepo pine      1
4079 acorn plumpness      1
4080 acorn production      1
4081 acorn quality      1
4082 acorn size      1
4083 acorn-collecting traps method      1
4084 active protection      1
4085 activity      1
4086 accidents at work      1
4087 accumulation of nutrients in the biomass      1
4088 accuracy      1
4089 aciditet tla      1
4090 acidofilne šume      1
4091 adaptive genetic differentiation and diversity      1
4092 adaptivna genetska diferencijacija i raznolikost      1
4093 Adriatic      1
4094 Adriatic islands      1
4095 adaptacija      1
4096 adaptation      1
4097 adapted agricultural tractors      1
4098 afforestation of karst      1
4099 age      1
4100 age classes      1
4101 age structure      1
4102 age-class distribution      1
4103 aerial photographs (APs)      1
4104 Aesculus L.      1
4105 basis of vegetational unit      1
4106 baza podataka      1
4107 baze podataka      1
4108 bazofilne šume      1
4109 beach forest      1
4110 beach forests      1
4111 beaver dam      1
4112 beaver pond      1
4113 beneficial functions of forests      1
4114 BEP or the break-even level of income.      1
4115 Berberidion      1
4116 Beta distribucija      1
4117 Beta distribution      1
4118 beech felling areas      1
4119 beech forests      1
4120 beech-fir forests      1
4121 beech-fir virgin forest      1
4122 beginning of organised forestry.      1
4123 band saw efficiency      1
4124 bank interest rate      1
4125 bank vole      1
4126 bankovni kamatnjak      1
4127 back cross and transgression      1
4128 bacteria      1
4129 bademasta vrba (Salix triandra)      1
4130 bagrem      1
4131 bakterija      1
4132 basal area increment      1
4133 Basic Map of Croatia (BMC)      1
4134 Baranja riparian forests      1
4135 Barbary ewe      1
4136 Barbary sheep      1
4137 bijelj      1
4138 bilance      1
4139 Benedictine monastery      1
4140 beta-funkcija      1
4141 Biber      1
4142 bibliografija      1
4143 bibliography      1
4144 biblioteka      1
4145 bijela joha      1
4146 bijela joha (Alnus incana)      1
4147 bijela topola (Populus alba)      1
4148 bijela vrba (Salix alba)      1
4149 bijeli bor (Pinus sylvestris L.)      1
4150 bijeli dud (Morus alba) svilogojstvo      1
4151 biljni potencijal      1
4152 biljni virusi      1
4153 biljnogeografsko raščlanjenje      1
4154 bioassays      1
4155 biodiversity.      1
4156 biodizel      1
4157 bioecology      1
4158 bioekologija      1
4159 bioenergija.      1
4160 biljke      1
4161 biljke zaštitnice      1
4162 biljna sistematika      1
4163 biljne vrste      1
4164 biljezi      1
4165 ass. Laserpitio Fagetum      1
4166 assortiment tables      1
4167 area with the vegetative cover      1
4168 anti - cancerous drug      1
4169 antioksidacijska aktivnost      1
4170 antioxidant capacity      1
4171 As. Anemone-Carpinetum betuli      1
4172 as. Calamagrosti arun­dinaceae-Fagetum.      1
4173 As. Hacquetio-Fagetum      1
4174 As. Populo tremulae-Betuletum      1
4175 as. Pteridio-Betuletum      1
4176 Ash flowering      1
4177 asocijacija      1
4178 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Bertović 1975      1
4179 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Berto­vić 1975      1
4180 assortment tables      1
4181 Atlas Cedar      1
4182 Atlas gorje      1
4183 atlaski cedar      1
4184 atmosferska taloženja      1
4185 Austrian pine      1
4186 austrijske šume      1
4187 autochtonus tree and schrub species      1
4188 autohtona i alohtona dendroflora      1
4189 autohtone vrste drveća i grmlja      1
4190 autoktone i aloktone vrste četinjača i listača      1
4191 autoktone listače      1
4192 automatic analyser      1
4193 automatic digital camera      1
4194 automatska digitalna fotokamera      1
4195 automatski analizator      1
4196 availability and direction of Sava flood water      1
4197 average value of body weight of bucks and does      1
4198 B. Sc.      1
4199 annual current diameter increment      1
4200 annual presceibed yield      1
4201 animal artist      1
4202 animalist      1
4203 analiza glavnih komponenti      1
4204 analiza stabla      1
4205 analiza ugroženosti      1
4206 analytic hierarchy process      1
4207 Analytical hierarchy process (AHP)      1
4208 AHP method      1
4209 AHP metoda      1
4210 Air Pollution      1
4211 Alnus glutinosa      1
4212 AOMP      1
4213 Aposeri foetidae-Castanetum sativae ass. nova      1
4214 Aposeri foetidae-Castanetum sativaeass. nova      1
4215 arborescent willow clones      1
4216 Arborescent Willows      1
4217 arboretum      1
4218 Arboretum Lisičine      1
4219 arboretum Trsteno      1
4220 archaeological finds of Roman roads and buildings      1
4221 architectural elements      1
4222 arheološki nalazi rimskih cesta i građevina      1
4223 arhitektonski elementi      1
4224 Ariš      1
4225 aromatično i ljekovito bilje      1
4226 artificial neural networks      1
4227 artiodactyl      1
4228 as Seslerio sadlerianae-Ostryetum.      1
4229 digital terrain models (DTM)      1
4230 digitalizacija      1
4231 density of individuals      1
4232 density trend decrease      1
4233 departmental research      1
4234 digitization      1
4235 dimension stock      1
4236 dimenzija zrelosti      1
4237 dimenzije češera      1
4238 dioecious      1
4239 dionička društva u šumarstvu      1
4240 dipl. ing. šumarstva      1
4241 Diptera      1
4242 diameter increment      1
4243 diameter growth      1
4244 diameter increment      1
4245 diameter structure      1
4246 diapause      1
4247 diclinous      1
4248 die besten Rehböcke Kroatiens und der Welt      1
4249 die Kiefer      1
4250 dieback of pedunculate oak      1
4251 diferencijacija      1
4252 different seedling types      1
4253 digital cadastral map      1
4254 digital orthophoto (DOP)      1
4255 digital orthophotographies      1
4256 digital ortophoto      1
4257 dendrologija      1
4258 dendrology      1
4259 dendrološka inventarizacija      1
4260 dendroflora Hrvatske      1
4261 dendroflora vrta      1
4262 dendrograms      1
4263 degradacija      1
4264 degradacija ekosustava      1
4265 degradacija šuma      1
4266 degradation      1
4267 degraded karst      1
4268 degradirani krš      1
4269 degree of damage      1
4270 dehydrated zone      1
4271 demografske karakteristike      1
4272 demo­graphic characteristics      1
4273 dendrochronological analysis      1
4274 depozicija      1
4275 desulphurization      1
4276 determinacija      1
4277 determination      1
4278 determining horizontal distances      1
4279 determining tree height      1
4280 developemnt and increment of stands      1
4281 development and increment      1
4282 development of phytocoenosis      1
4283 development of research      1
4284 development stages      1
4285 Developmental stages of forest trees and herbaceous plants      1
4286 devitalisation      1
4287 devitalizacija      1
4288 diagnose      1
4289 database      1
4290 databases      1
4291 daylilies      1
4292 DEA      1
4293 dead wood      1
4294 damages from the game      1
4295 damages on the young plants      1
4296 damage indicators      1
4297 damage trees      1
4298 deer game      1
4299 debljinska struktura      1
4300 debljinski prirast.      1
4301 debljinski rast      1
4302 debljinski stupanj      1
4303 deciduous      1
4304 deciduous forests of poplar and willow      1
4305 decision support system      1
4306 cultures      1
4307 cultivars of yew      1
4308 cultivation method      1
4309 dabrova brana      1
4310 dabrovo jezero      1
4311 daily growth rate of fawns      1
4312 čudni atraktor      1
4313 Dalmactia      1
4314 daljinomjer Vertex      1
4315 current cutting edges value associations      1
4316 current felling values      1
4317 curvature      1
4318 cutter      1
4319 cutting and processing      1
4320 cut-to-length harvesting method      1
4321 cycle      1
4322 cyclic aerial photographs      1
4323 cyclic aerial surveys      1
4324 cyclic records      1
4325 Czech      1
4326 Czech Republic      1
4327 časopis Šumarski list      1
4328 Čeh      1
4329 čempres      1
4330 Češka      1
4331 Cryphonectria parasitica      1
4332 cull      1
4333 crown cover      1
4334 crni glog      1
4335 crni grab      1
4336 Croatia.      1
4337 četverodimenzijski sustav      1
4338 čimbenici korekcije      1
4339 čimbenik horizontalnog zaobilaženja.      1
4340 čimbenik vertikalne korekcije terena      1
4341 čista regularna bukova sastojina      1
4342 čista sječa kulture vrba      1
4343 čistina      1
4344 čistoća debla      1
4345 čišćenje      1
4346 čišćenje mladih sastojina      1
4347 čišćenje prosjeka      1
4348 čivitnjača      1
4349 Drava River valley      1
4350 drhtavi šaš      1
4351 drift fauna      1
4352 dripping through      1
4353 drought      1
4354 drupe      1
4355 dovršna sječa      1
4356 doznaka u grupama      1
4357 dr. sc      1
4358 domovinski rat      1
4359 Donja Austrija      1
4360 donja voda      1
4361 donje i gornje sastojinsko stablo      1
4362 dormice      1
4363 dostupnost i smjer kretanja savske poplavne vode      1
4364 double-entry volume tables      1
4365 drvenaste svojte      1
4366 drvenaste vrste      1
4367 drveni materijal za paki ranje      1
4368 drveni materijal za pakiranje      1
4369 drveni ugljen      1
4370 drvna i lisna masa      1
4371 drvna industrija      1
4372 drvna masa      1
4373 drvna prašina      1
4374 djelovanje      1
4375 drvenaste biljke      1
4376 drvna zaliha.      1
4377 drvni elementi      1
4378 Drvni građevni elementi      1
4379 diskoloracija      1
4380 diskontinuiran areal      1
4381 dispersion      1
4382 disperzija      1
4383 dissipative structures      1
4384 distribucija      1
4385 direct and diffuse light      1
4386 discoloration      1
4387 discontinued areal      1
4388 diseases of game      1
4389 disjunct      1
4390 distribucija prsnih promjera i volumena      1
4391 distribucija stabala      1
4392 digitalni katastarski plan      1
4393 digitalni model reljefa (DMR)      1
4394 distribution of beneficial functions of forests      1
4395 distribution of diameter at breast height      1
4396 distribution of felling volume per breast heigh diamater.      1
4397 Distribution of forests      1
4398 distribution range      1
4399 dobni razred      1
4400 dobni razredi      1
4401 dodatno vrijeme      1
4402 dolomiti      1
4403 domaćin      1
4404 domaćini      1
4405 dnevna stopa prirasta lanadi      1
4406 DNK      1
4407 dob      1
4408 diversity indices      1
4409 division of forests in the Republic of Croatia      1
4410 divlja kruška      1
4411 Divlja trešnja      1
4412 divlji kesten      1
4413 Eastern Slavonia      1
4414 eban (crni hrast odležao u zemlji)      1
4415 Eco-labele      1
4416 Eco-labels      1
4417 ecological characteristic      1
4418 ecological conditions      1
4419 ecological conditions of the site      1
4420 ecological conditions.      1
4421 ecological factors      1
4422 ecological indicators      1
4423 ecological indicatory values      1
4424 ecological label (eco-label)      1
4425 ecological network      1
4426 ecological niche      1
4427 ecological production      1
4428 duration of development stages      1
4429 Drvni proizvodi finalne uporabe      1
4430 drvno-prerađivačka industrija      1
4431 drvo kao energent      1
4432 drvoprerađivačka industrija      1
4433 državna financijska potpora šumarstvu      1
4434 dubinsko snimanje      1
4435 duboka sadnja      1
4436 Dudov svilac (Bombix mori)      1
4437 due diligence      1
4438 dugotrajno      1
4439 duljina korijena      1
4440 duljina odgriženog dijela izbojka      1
4441 duljina tuljca      1
4442 economic importance      1
4443 economic orientation      1
4444 Economic policy      1
4445 economic silk production      1
4446 economics of forest resources      1
4447 economics of natural resources      1
4448 economy inspection      1
4449 Economic achievements      1
4450 economic activities in Croatia      1
4451 economic changes      1
4452 economic changes in forestry      1
4453 dvodomna      1
4454 dvopapkar      1
4455 dvoulazne tablice obujma      1
4456 dvoulazne volumne tablice      1
4457 ekološka karakteristika      1
4458 ekološka mreža      1
4459 ekološka niša      1
4460 ekološka proizvodnja      1
4461 ekološka stabilnost      1
4462 ekološkai fitogeografska analiza      1
4463 ekološke i socijalne funkcije      1
4464 ekološke indikatorske vrijednosti      1
4465 ekološke orijentacije      1
4466 ekološke značajke      1
4467 ekološki činitelji      1
4468 ekološki indikatori      1
4469 ekološki uvjeti.      1
4470 ekološko-gospodarske značajke      1
4471 ekonomija      1
4472 ekonomika prirodnih resursa      1
4473 ekonomika svilarenja      1
4474 Faza - II      1
4475 Faza - III; Radne grupe (Networks)      1
4476 faza isključivanja stabala      1
4477 FBP sustav      1
4478 FBP System      1
4479 felled stemwood      1
4480 felling and processing      1
4481 felling control      1
4482 felling cycle      1
4483 felling thinning volume      1
4484 female roe deer      1
4485 fenofaze      1
4486 false beech heartwood      1
4487 Fang      1
4488 FAO      1
4489 farmer cables      1
4490 farmer vitla      1
4491 Fast Furier method      1
4492 Fast Furier metoda      1
4493 Fagus silvatica      1
4494 evenaged stands      1
4495 evergreen      1
4496 FACE      1
4497 FACE facility      1
4498 facilitation      1
4499 factors to vertical terrain corrections      1
4500 Faculty of Forestry Zagreb      1
4501 excange value      1
4502 exchangeable development      1
4503 exhibit      1
4504 Exhibitions      1
4505 existing state      1
4506 Experimental Laboratory      1
4507 experimental plot B bare ground      1
4508 exploitation      1
4509 exploitation fields      1
4510 Exports and Imports      1
4511 evaluation of beneficial functions of forests and evaluation of forests.      1
4512 evaluation of natural resources      1
4513 Eurasian lynx      1
4514 Eurasion lynx      1
4515 Europa      1
4516 Europe      1
4517 Europe Slovenia      1
4518 European ash (Fraxinus angustifolia Vahl.)      1
4519 European beaver (Castor fiber L.)      1
4520 European brown bear (Ursus arctos)      1
4521 European larch      1
4522 european yew - tree      1
4523 europska tisa      1
4524 Europski ariš      1
4525 europski ariš (Larix deeidua Mili)      1
4526 europski dabar (Castor fiber L.)      1
4527 europski smeđi medvjed (Ursus arctos)      1
4528 Eutric Rankers      1
4529 Eutrični ranker      1
4530 EUFORGEN Networks      1
4531 euglej      1
4532 eukaliptusove plantaže      1
4533 environment protection      1
4534 Entwicklung      1
4535 epidop­tera      1
4536 epikutikularni vosak elektronska mikroskopija (SEM).      1
4537 epoksidna smola      1
4538 epoxy resin. Collection of works      1
4539 equalization functions.      1
4540 equilateral spiral      1
4541 equipment for training bird of prey.      1
4542 Erannis defoliaria      1
4543 endemic species      1
4544 endemna vrsta      1
4545 Endosperm in development      1
4546 enegrija klijavosti i klijavost      1
4547 energetika      1
4548 energetska korisnost      1
4549 energetska vrijednost      1
4550 entomofilna      1
4551 Entomopatogena gljiva      1
4552 entomophilic      1
4553 energy benefit      1
4554 energy production      1
4555 energy scenario      1
4556 Erico-Fagetum      1
4557 eroded terrain recoveri      1
4558 erosion      1
4559 erozija      1
4560 erozija tla      1
4561 essential oils      1
4562 establishment rate      1
4563 estetski izgled šume      1
4564 estimated value of forests      1
4565 estimation      1
4566 estimation precision      1
4567 etat      1
4568 etat međuprihoda      1
4569 eterična ulja      1
4570 EU ETS scheme      1
4571 EU ETS shema      1
4572 EU FLEGTAction plan      1
4573 EU FLEGTAkcijski plan      1
4574 eucalyptus plantations      1
4575 ecosystems      1
4576 ecotypes      1
4577 ecotypic variation      1
4578 edafski uvjeti      1
4579 Eddy covariance method      1
4580 edible      1
4581 educating personnel      1
4582 edukacija vatrogasaca      1
4583 edukativni panoi      1
4584 efektivni broj klonova      1
4585 effective clone number      1
4586 effects of thinning      1
4587 efficacy      1
4588 Emisije SO2      1
4589 ekosustavi      1
4590 ekonomika šumskih resursa      1
4591 ekonomske promjene u šumarstvu      1
4592 ekoznak      1
4593 eksperimentalni laboratorij      1
4594 eksploatacijska polja      1
4595 ekstrakcija      1
4596 electric radiator      1
4597 electrical resistance of cambial zone      1
4598 elektrana      1
4599 električna energija      1
4600 električni otpor kambijalne zone      1
4601 električno grijalo      1
4602 elemental analyser      1
4603 elementarni anlitaor      1
4604 elementi ocjene trofeja      1
4605 elm      1
4606 embiotenija      1
4607 Feulgen squash method      1
4608 Feulgen squash metoda      1
4609 Fibonaccijev niz      1
4610 fictional rotation      1
4611 field elm      1
4612 field plot      1
4613 fiksiranje dušika      1
4614 fiktivna ophodnja      1
4615 Final consumption wood products industries      1
4616 final cut      1
4617 Final use of wood products industry      1
4618 finalna prerada drva      1
4619 financial resources      1
4620 financijska politika      1
4621 fine forest fuel      1
4622 Finland      1
4623 fino šumsko gorivo      1
4624 Finska      1
4625 faunalni drift      1
4626 fenologija listanja      1
4627 Fairs      1
4628 faktori staništa      1
4629 falconer equipment      1
4630 falconry equipment      1
4631 falconry techniques      1
4632 fenotipska plastičnost.      1
4633 fenotipska stabilnost      1
4634 fire fighting equipment      1
4635 Fire history      1
4636 fire line      1
4637 fire lines      1
4638 fire lines with elements of roadways      1
4639 flammable material      1
4640 flight activity      1
4641 flight dynamics      1
4642 flood      1
4643 flood control      1
4644 floodplain forest      1
4645 floodplain forests      1
4646 fitosanitarne mjere      1
4647 fitosanitarni pregled      1
4648 fitosanitarni sustav      1
4649 fizička svojstva      1
4650 fizika      1
4651 fizikalna i mehanička svojstva drva abonosa      1
4652 fizikalna i mehanička svojstva recentne hrastovine      1
4653 fizikalna svojstva      1
4654 fiziološki parametri      1
4655 first and second order histograms      1
4656 first records      1
4657 fishing      1
4658 fire.      1
4659 fire-climate regions      1
4660 fire-climate regions.      1
4661 fire-fighting plane ("kanader") and demon      1
4662 firemen education      1
4663 fire-risk      1
4664 fitocenološka nomenklatura i klasifikacija      1
4665 fitocenološka snimka      1
4666 fitocenološke jedinice      1
4667 fitocenološke značajke      1
4668 fitocenoza      1
4669 fitogeografsko raščlanjenje      1
4670 fitomasa      1
4671 forest community of beech and fir      1
4672 forest contractors      1
4673 Forest cover      1
4674 Flowering Ash      1
4675 flowing down trunk      1
4676 flushing      1
4677 Forest Administration Bjelovar.      1
4678 Forest Administration Delnice      1
4679 Forest Administration Požega      1
4680 forest and water ecosystems      1
4681 forest and wildlife management      1
4682 forest area      1
4683 forest association      1
4684 forest assortments      1
4685 forest biomass      1
4686 forest certification      1
4687 F-O and »K-k« »Manage-project«      1
4688 F-O i »K-k«      1
4689 foliar threatment      1
4690 folijarna aplikacija      1
4691 food      1
4692 forces of resistance to growth      1
4693 Foreign timber trade      1
4694 floral elements      1
4695 floristic composition      1
4696 floristička struktura      1
4697 feromonski raspršivači      1
4698 fertility      1
4699 flora content      1
4700 forest history      1
4701 forest interest rate      1
4702 forest interest rate (forest annuity)      1
4703 forest gaps      1
4704 Forest genetic resources      1
4705 Forest Genetic Resources Programme      1
4706 Forest Genetics resaurces      1
4707 forest laws      1
4708 forest Macelj      1
4709 forest machines      1
4710 forest manage­ment      1
4711 forest ecosystem      1
4712 forest ecosystems      1
4713 Forest education      1
4714 forest enterprise      1
4715 forest estate      1
4716 Forest exploitation      1
4717 forest fee      1
4718 Forest Fire Prevention      1
4719 forest fire prevention roads      1
4720 forest fire protection      1
4721 forest damage      1
4722 forest damage.      1
4723 forest development strategy      1
4724 forest dieback      1

                UNDER CONSTRUCTION