ANALIZA SUSTAVA   
  Obuhvaćeno godišta: 140
  Izdano svezaka: 1070
 stranica:80702
 digitalizirano (GB):12,99
 
Obrađeno članaka:

15564
  Pronađeno autora: 2722
  - od toga u Imeniku: 807
  Pisano o šumara: 748
 
Indeksirano pojmova:

15676131
  Različitih riječi: 1379945
PRIKAZI I PRETRAŽIVANJA
 
str/god   sve  
autori sve  
naslovi sve  
UDK sve  
ključ sve  
šumari sve

                     Z
DIGITALIZIRANA ARHIVA
 
Pregled cijele arhive

Pregled naslovnica

Pregled poleđina

GooSLe pretraživanje
   pretraživanje po punom tekstu
KLJUČNA RIJEČ sort po pojava
1 Skupština      96
2 Hrvatska      44
3 Croatia      37
4 hrast lužnjak      30
5 pedunculate oak      24
6 biomasa      18
7 šumarstvo      16
8 forestry      15
9 biomass      14
10 obična bukva      14
11 Bukva      13
12 varijabilnost      11
13 zaštita prirode      10
14 obična jela      10
15 rast      10
16 common beech      10
17 alepski bor      10
18 Baranja      10
19 damage      10
20 GIS      10
21 growth      10
22 drvna zaliha      9
23 beech      9
24 struktura sastojine      9
25 silver fir      9
26 stand structure      9
27 stanište      8
28 pošumljavanje      8
29 prirast      8
30 proizvodnost      8
31 njega      8
32 Abies alba Mill.      8
33 flora      8
34 harvester      8
35 izoenzimi      8
36 Growing stock      7
37 habitat      7
38 florni sastav      7
39 lovište      7
40 Slovenia      7
41 Slovenija      7
42 šuma      7
43 tlo      7
44 variability      6
45 šume      6
46 Šumska vegetacija      6
47 struktura      6
48 šumski požari      6
49 sortimentna struktura      6
50 podzemna voda      6
51 populacija      6
52 productivity      6
53 prirodna obnova      6
54 Quercus robur      6
55 rasadnik      6
56 rasprostranjenost      6
57 Loranthus europaeus Jacq.      6
58 Lika      6
59 jela      6
60 klima      6
61 mortality      6
62 monitoring      6
63 gospodarenje      6
64 introdukcija      6
65 invasive species      6
66 ICP Forests      6
67 hrast kitnjak      6
68 Hrvatska.      6
69 hunting      6
70 energija      6
71 dieback      6
72 density      6
73 bukove šume      6
74 biološka raznolikost      6
75 biodiversity      5
76 climate      5
77 aklimatizacija      5
78 Lymantria%20dispar STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      5
79 assortment structure      5
80 Abies alba      5
81 distribution      5
82 divljač      5
83 daljinska istraživanja      5
84 crni bor      5
85 fenologija      5
86 feromonske klopke      5
87 increment      5
88 intenzitet zaraze      5
89 grmlje      5
90 forest      5
91 forest fires      5
92 forest inventory      5
93 forests      5
94 mortalitet      5
95 model      5
96 management      5
97 razvoj      5
98 Quercus robur L.      5
99 regeneration      5
100 remote sensing      5
101 preživljavanje      5
102 privlačenje drva      5
103 provenijencije      5
104 poljski jasen      5
105 pomladak      5
106 pomlađivanje      5
107 Pinus nigra      5
108 nursery      5
109 nature protection      5
110 nizinske šume      5
111 obična smreka      5
112 stanje ishrane      5
113 soil      5
114 Sessile Oak      5
115 tending      5
116 šumske ceste      5
117 šumarska politika      5
118 Vegetacija Hrvatske      5
119 vibracije      5
120 vibration      5
121 uspijevanje      5
122 visina      5
123 visinski rast      5
124 vrijeme prijelaza      5
125 zglobni traktor      5
126 zaštita okoliša      4
127 zaštita      4
128 Viscum album L.      4
129 vegetacija      4
130 Ursus arctos      4
131 Timberjack 1270B      4
132 troškovi      4
133 trees      4
134 trophy      4
135 štete      4
136 šumska biomasa      4
137 sušenje      4
138 survival      4
139 sustainable development      4
140 šumski resursi      4
141 štetnost      4
142 šumski požar      4
143 šumsko tlo      4
144 shrubs      4
145 smreka      4
146 skidder      4
147 Spačva      4
148 održivi razvoj      4
149 opća vitalnost      4
150 oplodna sječa      4
151 Norway spruce      4
152 normala      4
153 pionirske vrste      4
154 ponik      4
155 phenology      4
156 privlačenje      4
157 produkcija      4
158 preference ratio index      4
159 požar      4
160 požari      4
161 rekreacija      4
162 Q. robur L.      4
163 Quercus petraea (Matt.) Liebl.      4
164 rogovlje      4
165 seed      4
166 mikrosateliti      4
167 morfologija lista      4
168 muflon      4
169 klimatske promjene      4
170 Lowland forests      4
171 krš      4
172 Laudonov Gaj      4
173 leaf morphology      4
174 forest vegetation      4
175 forest roads      4
176 forest soil      4
177 groundwater      4
178 invazivne vrste      4
179 ISPM 15      4
180 Hymenoptera      4
181 Hrvatske šume d.o.o.      4
182 height growth      4
183 fauna      4
184 European beech      4
185 floral composition      4
186 environmental protection      4
187 ergonomics      4
188 ergonomija      4
189 ekologija      4
190 crna joha      4
191 dabar      4
192 drveće      4
193 Aleppo pine      4
194 Pinus%20nigra STYLE="text-decoration:none">Pinus nigra      4
195 Ips%20cembrae STYLE="text-decoration:none">Ips cembrae      4
196 Abies%20alba STYLE="text-decoration:none">Abies alba      4
197 Castanea sativa      4
198 bioenergy      4
199 biljne zajednice      3
200 Biluša      3
201 biljna zajednica      3
202 Brižine      3
203 bukove sječe      3
204 CO2      3
205 $glavna skupština      3
206 Entomophaga%20maimaiga STYLE="text-decoration:none">Entomophaga maimaiga      3
207 afforestation      3
208 Quercus%20robur STYLE="text-decoration:none">Quercus robur      3
209 aerosnimke      3
210 areal      3
211 divlja svinja      3
212 dinamika populacije      3
213 development      3
214 diameter      3
215 Dalmacija      3
216 Dalmatinska zagora      3
217 debljinski prirast      3
218 defoliation      3
219 crna topola      3
220 Croatian Forests Co. Ltd.      3
221 crown damage      3
222 četinjače      3
223 ekotipska varijabilnost      3
224 dušik      3
225 ecology      3
226 entrepreneurship      3
227 efficiency      3
228 energy      3
229 fitocenologija      3
230 fitoremedijacija      3
231 fir      3
232 fire      3
233 Fire Weather Index      3
234 Fagus sylvatica      3
235 hrast medunac      3
236 humus      3
237 hunters      3
238 introduction      3
239 izmjera šuma      3
240 Ivanščica      3
241 intensity of infestation      3
242 Internet      3
243 gustoća drva      3
244 Gorski kotar      3
245 genetic diversity      3
246 genetska raznolikost      3
247 forest tending      3
248 fosfor      3
249 forest management planning      3
250 forest policy      3
251 forest management      3
252 forest cultures      3
253 forest fire      3
254 forest communities      3
255 Lepidoptera      3
256 lovstvo      3
257 listinac      3
258 Logging      3
259 karst      3
260 mouflon      3
261 lowland forest ecosystems      3
262 narrow-leaved ash      3
263 mladi naraštaj      3
264 modeliranje      3
265 mine      3
266 sanacija      3
267 Sawmilling      3
268 ritske šume      3
269 roe deer      3
270 ratne štete      3
271 reintrodukcija      3
272 recreation      3
273 Red deer      3
274 reforestation      3
275 potrajnost      3
276 Posavina      3
277 Populus nigra      3
278 Populus nigra L.      3
279 Preborna šuma      3
280 preživljenje      3
281 precipitation      3
282 primorski bor      3
283 private forests      3
284 production      3
285 promjer      3
286 Propadanje šuma      3
287 protection      3
288 protected areas      3
289 provenance trial      3
290 provenijencija      3
291 Prunus avium      3
292 Prunus avium L.      3
293 phosphorus      3
294 Parčine      3
295 parkovni objekti      3
296 poplar      3
297 poplar clones      3
298 population      3
299 population dynamics      3
300 poduzetništvo      3
301 Podravina      3
302 phytoremediation      3
303 Pilanarstvo      3
304 pitomi kesten      3
305 planiranje      3
306 numerical analysis      3
307 numerička analiza      3
308 nizinski šumski ekosustavi      3
309 nitrogen      3
310 nasljednost      3
311 općekorisne funkcije      3
312 odumiranje stabala      3
313 oborine      3
314 Obični orah      3
315 obnova      3
316 obnova šuma      3
317 smeđi medvjed      3
318 sortimentne tablice      3
319 Sphaeropsis sapinea      3
320 sjeme      3
321 short rotation crops      3
322 sitni glodavci      3
323 šumski ekosustavi      3
324 šumski rad      3
325 tekstura      3
326 texture      3
327 thinning      3
328 Thaumetopoea pityocampa      3
329 structure      3
330 sukcesija vegetacije      3
331 šumska cesta      3
332 šumske prometnice      3
333 šumske zajednice      3
334 turizam      3
335 Turkey      3
336 Turska      3
337 unutarpopulacijska i međupopulacijska varijabilnost      3
338 topola      3
339 transition time      3
340 trofej      3
341 upravljanje šumama      3
342 vegetation      3
343 voda      3
344 volume      3
345 volumen      3
346 zaštićena područja      3
347 zelena duglazija      3
348 young growth      3
349 vrt u klaustru      3
350 yellow mistletoe      2
351 VRS      2
352 WinRhizo      2
353 WinSEEDLE      2
354 wood industry      2
355 weight and foliage volume      2
356 war loses      2
357 wild cherry      2
358 Wild game      2
359 Zagreb Zoo Garden      2
360 yield      2
361 yield tables      2
362 zajednice hrasta lužnjaka      2
363 zakorjenjivanje      2
364 zakonska regulativa      2
365 zametak      2
366 zapaljivost      2
367 zapaljivost i gorivost šumskih goriva      2
368 zaraza      2
369 zdravlje      2
370 zdravstveno stanje      2
371 značajna oštećenost      2
372 zaštita drva      2
373 Zavižan      2
374 Žumberak      2
375 žuta imela      2
376 zoniranje      2
377 Zoološki vrt grada Zagreba      2
378 Vojvodina      2
379 virus      2
380 višekori­sničko šumarstvo      2
381 vrijeme cvjetanja      2
382 vrijednost šuma      2
383 vremenske serije      2
384 volumen krupnoga drva      2
385 Viscum album L. ssp. abietis (Wiesb.) Abrom.      2
386 vegetation quotient      2
387 vegetation structure      2
388 visiting      2
389 višekriterijsko odlučivanje      2
390 višestruka regresijska analiza      2
391 vegetacijska karta      2
392 vegetacijski kvocijent      2
393 Vaclav L. Anderle      2
394 Theysohn®      2
395 upravljanje rizicima      2
396 uređivanje      2
397 uređivanje šuma      2
398 uzgajalište divljači Kunjevci      2
399 Uzorak      2
400 valorisation      2
401 valorizacija      2
402 Transport      2
403 trend opadanja gustoće drva      2
404 transformacija      2
405 traktori      2
406 treatment      2
407 tipovi goriva      2
408 Tomicus destruens      2
409 tourism      2
410 Trade Mark      2
411 timber volume      2
412 Timberjack 1070      2
413 time of flowering      2
414 time series      2
415 time study      2
416 tip staništa      2
417 Tischeria ekebladella      2
418 UPGMA      2
419 UPOV      2
420 ugroženost      2
421 Unmixed regular beech forest      2
422 učinkovitost      2
423 Ulmus minor Mill. sensu latissimo      2
424 trophy assessment      2
425 Tropical rain forests      2
426 Tropske kišne šume      2
427 tržište      2
428 šumske kulture      2
429 šumska taksa      2
430 šumska zajednica      2
431 šumska zemljišta      2
432 syntaxonomy      2
433 sweet chestnut      2
434 Šibenik      2
435 šumarska profesija      2
436 small rodents      2
437 struktura vegetacije      2
438 strukturni elementi      2
439 studij vremena      2
440 Sustainable forest management      2
441 Sus scrofa      2
442 suitability evaluation      2
443 suzbijanje      2
444 Sustavi za podršku u odlučivanju      2
445 svjetlo      2
446 Thurn-Taxis.      2
447 težina i volumen drva      2
448 težina i volumen lišća      2
449 Tijat      2
450 Tilia spp.      2
451 Tenthredinidae      2
452 testing      2
453 teški metali      2
454 tercijarna      2
455 temeljnica      2
456 šumski radovi      2
457 Taxus baccata L.      2
458 TE Plomin 2      2
459 šumski genetski resursi      2
460 šumske protupožarne ceste      2
461 šumski rubovi      2
462 sinekološko-vegetacijska istraživanja      2
463 sample plots      2
464 sitkanska smreka      2
465 Sječa      2
466 sječa i izrada      2
467 Sječa šuma      2
468 simulacija      2
469 simulation      2
470 sintaksonomija      2
471 sintaksonomska analiza      2
472 semivariogram.      2
473 Senjska Draga      2
474 Sezonska procjena žestine požara      2
475 sekundarne šumske prometnice      2
476 shelterwood cutting      2
477 sjeverozapadna Hrvatska      2
478 skidding      2
479 slatka voda      2
480 Slavonija      2
481 socio-economic factors      2
482 spinosad      2
483 srednji promjer      2
484 spolni indeks      2
485 Sophora      2
486 Spačvanski bazen      2
487 strojna sječa      2
488 Stolarstvo      2
489 srneća divljač      2
490 srnjak      2
491 srednja visina      2
492 stabilizacija tla      2
493 stabilnost sastojine      2
494 stanje u prošlosti      2
495 obnovljivi izvori energije      2
496 Obrenovački Zabran      2
497 Obedska Bara      2
498 obični jasen      2
499 obnova sastojina      2
500 Obolodiplosis robiniae      2
501 ocjenjivanje prikladnosti      2
502 očuvanje prirode      2
503 odstrel      2
504 odstrjel      2
505 obrast      2
506 onečišćenje zraka      2
507 opožarena površina      2
508 oplodne sječe      2
509 organizacija      2
510 organizational culture      2
511 Osmocote Exact Standard      2
512 Osmocote Exact Standard 5–6M      2
513 osnova gospodarenja      2
514 organizacijska kultura      2
515 osnovni fondovi divljači      2
516 Ostryo-Abietetum      2
517 osutost krošanja      2
518 oštećenost šuma      2
519 Oštrica      2
520 otok Mljet      2
521 natural regeneration      2
522 mtDNA      2
523 nizina      2
524 natural resources      2
525 nizinsko područje      2
526 nutritional status      2
527 njega šuma      2
528 Oak downy      2
529 normal model      2
530 Noctuidae      2
531 nova nalazišta      2
532 Pityokteines spinidens      2
533 Plant Patent Act      2
534 Pinus sylvestris L.      2
535 Pinus nigra subsp. dalmatica      2
536 Pinus pinea      2
537 Pinus halepensis      2
538 Pinus heldreichii      2
539 Pinus heldreichii (Christ)      2
540 podrivanje tla      2
541 plant      2
542 plant communities      2
543 Pistacio lentisci-Juniperetum phoeniceae      2
544 Parkovi prirode      2
545 planirani prirast      2
546 planning of regeneration felling      2
547 Planning system      2
548 pokazatelj      2
549 polifenoli      2
550 Podunavlje – Podravlje      2
551 Pohorje      2
552 pohrana ugljika      2
553 Poplava      2
554 Parectopa robinella      2
555 Parectopa robiniella      2
556 PBR (Plant Breeder’s Right)      2
557 PCA      2
558 otpad      2
559 P. curvidens      2
560 P. deltoides      2
561 P. densiflora Sieb. et Zucc.      2
562 P. nigra Arnold      2
563 P. thunbergiana Franco      2
564 P. vorontzowi      2
565 P. x euramericana      2
566 photointerpretation key      2
567 peleti      2
568 Phytophthora      2
569 Phyllonorycter issiki      2
570 Phyllonorycter issikii      2
571 Phyllonorycter robiniella      2
572 pedunculate oak (Quercus robur L.)      2
573 PEEN      2
574 oštećenost      2
575 Peduncled Oak      2
576 Peduncled oak (Quercus robur L.)      2
577 pellets      2
578 Pelješac      2
579 perivoj Ma­ksimir      2
580 Prunus L.      2
581 prvi nalaz      2
582 promjene      2
583 prsni promjer      2
584 Pruno-Fraxinetum      2
585 Punica      2
586 Q. cerris L.      2
587 Q. frainetto Ten.      2
588 Q. pubescens Willd.      2
589 proreda      2
590 promjer krošnje      2
591 primjerne plohe      2
592 promjer vrata korijena      2
593 prirodni resursi      2
594 prirodno sušenje prostornog drva      2
595 produkcija biomase      2
596 prioritet obnove      2
597 PowerCem      2
598 pravoužitnici      2
599 prijedlog uređenja      2
600 Preborno gospodarenje      2
601 preciznost      2
602 Populus L.      2
603 Portugal      2
604 Populetalia albae      2
605 Populus      2
606 Populus alba L.      2
607 posjećivanje      2
608 potassium      2
609 postotak drvnih sortimenata      2
610 povijesna vrijednost      2
611 površina      2
612 prašuma      2
613 požar krošnji      2
614 površinsko otjecanje      2
615 potrajno gospodarenje      2
616 povoljan status očuvanja      2
617 refugijalno      2
618 recovery time      2
619 rast i prirast      2
620 razvojni stadiji      2
621 regeneration priority      2
622 renewable energy sources      2
623 rent      2
624 renta      2
625 reintroduction      2
626 relativna otvorenost      2
627 reliktna      2
628 rasadnici      2
629 RAPD      2
630 RapidEye      2
631 Quercus L.      2
632 rasadnička proizvodnja      2
633 quality      2
634 Rab      2
635 radial increment      2
636 quantitative traits      2
637 Robinia L.      2
638 Robinia pseudoacacia L.      2
639 Rock partridge      2
640 rodents      2
641 riparian forests      2
642 risk management      2
643 Republika Hrvatska      2
644 resursi      2
645 Ruscus hypoglossum      2
646 sadašnje stanje šuma      2
647 sadni materijal      2
648 sadnica      2
649 root collar diameter      2
650 sapling      2
651 Seasonal Severity Rating      2
652 secondary forest roads      2
653 Salix L.      2
654 Sarcococca      2
655 seedling quality      2
656 seedlings      2
657 selection forest      2
658 selective thinning      2
659 selekcija      2
660 mistletoe      2
661 Milan Knežević      2
662 Milan Stribrny      2
663 Metcalfa pruinosa      2
664 mikroklima      2
665 Mediterranean      2
666 Mediterranean karst area      2
667 microclimate      2
668 microsatellites      2
669 Međimurje      2
670 meteorološki indeks požara      2
671 management of      2
672 management plan      2
673 market      2
674 maslinik      2
675 Lymantria dispar      2
676 Lymantria monacha      2
677 Lynx lynx      2
678 ljetna suša      2
679 Maceljsko gorje      2
680 makedonski hrast      2
681 Maksimir Park      2
682 mjere asimetrije      2
683 mladik      2
684 model vrednovanja      2
685 Monochamus galloprovincialis      2
686 Mura      2
687 Myrto-Quercetum ilicis      2
688 nadzemna biomasa      2
689 nadzor      2
690 Mosor      2
691 multiple-use fo­restry      2
692 Joinery and Cabinet making      2
693 Josip Ettinger      2
694 klonovi topola      2
695 kljove      2
696 klonovi bijele vrbe      2
697 Koelreuteria      2
698 koljik      2
699 koncepcija      2
700 korelacijska veza      2
701 korijen      2
702 Komrčar      2
703 Kopački rit      2
704 Krapinsko-zagorska županija      2
705 Jelen obični      2
706 Japage      2
707 jednodobne bukove sastojine      2
708 izvoditelji šumskih radova      2
709 Jasminum      2
710 Juglans L.      2
711 kalij      2
712 Kalnik      2
713 katastar vodnih potencijala      2
714 Liocourtova distribucija      2
715 Lisičine Arboretum      2
716 lizimetri      2
717 limit values      2
718 lovstvo i lovno gospodarenje      2
719 Lonicera      2
720 Luzulo-Fagetum sylvaticae      2
721 lovni trupčići      2
722 Leptoglossus occidentalis      2
723 Lespedeza      2
724 licenciranje      2
725 licensing      2
726 LiDAR      2
727 Lekenik      2
728 klijavost      2
729 light      2
730 kulture kratkih ophodnji      2
731 kultura      2
732 kvaliteta      2
733 kreativnost      2
734 krupnoća žira      2
735 kukac      2
736 Krasno      2
737 kriging      2
738 kvaliteta sadnica      2
739 forest economics      2
740 fluvisol      2
741 forest floor      2
742 forest habitat      2
743 forest resources      2
744 forest road      2
745 forest lands      2
746 fotointerpretacijski ključ      2
747 forestry operation      2
748 fotosinteza      2
749 Fraxino orni-Quercetum ilicis      2
750 Fraxinus angustifolia      2
751 Fraxinus angustifolia Vahl      2
752 Fraxinus excelsior      2
753 Fraxinus L.      2
754 fuel types      2
755 fungus      2
756 forest value      2
757 forestry biomass      2
758 Forsythia      2
759 FSC logo      2
760 Game      2
761 game breeding enclosure Kunjevci      2
762 GC      2
763 GC/MS      2
764 Galio odorati-Fagetum sylvaticae      2
765 germination      2
766 GNSS      2
767 gradacija      2
768 Gospodarski razvitak      2
769 gljiva      2
770 granične vrijednosti      2
771 GRASS GIS      2
772 gustoća populacije      2
773 gustoća      2
774 gypsy moth      2
775 habitat type      2
776 growth and increment      2
777 gubar      2
778 inventura šuma      2
779 Ips typographus      2
780 invazivna vrsta      2
781 iskorištavanje šuma      2
782 Ixodidae      2
783 izloženost      2
784 izlučivanje sastojina      2
785 izvješće eksperata iz Kanade      2
786 ispitivanje      2
787 iskorištenje      2
788 Istra      2
789 istacio-Juniperetum phoeniceae      2
790 Italian oak      2
791 imela      2
792 in utero      2
793 II-G-10      2
794 II-G-20      2
795 imovna općina      2
796 Indigobush      2
797 Indigobush bioproductivity      2
798 Indigofera      2
799 indicators      2
800 infestation      2
801 inflammability and combustibility of fuel types      2
802 innovations in forestry      2
803 Innovativeness      2
804 inovacije u šumarstvu      2
805 inovativnost      2
806 infracrvene kolorne (ICK) aerosnimke      2
807 insect      2
808 insect pests      2
809 humofluvisol      2
810 Hungavit      2
811 HTRS96/TM      2
812 hunting district      2
813 Hymenoptera: Platygastridae      2
814 hydrological role      2
815 Hvar      2
816 hosts      2
817 horse chestnut      2
818 hrast crnika (Quercus ilex)      2
819 Hrvatska norma HRN EN 1316-1:1999      2
820 hrast lužnjak (Quercus robur L.)      2
821 hrastov ponik      2
822 height increment      2
823 Hamamelis      2
824 health      2
825 heavy metals      2
826 height      2
827 hidrološka uloga      2
828 hiperparazitoid      2
829 Hippophaë rhamnoides      2
830 Hippophao-Berberidetum      2
831 Histiostoma piceae      2
832 historical value      2
833 Hibiscus      2
834 horticul­tural value      2
835 hortikulturna vrijednost      2
836 Fagus sylvatica L.      2
837 Fagus L.      2
838 Fallow deer      2
839 fenološka motrenja      2
840 fenološka opažanja      2
841 favourable conservation status      2
842 environment      2
843 environment protection      2
844 Euphorbio palustris-Crataegetum nigrae      2
845 euroazijski ris      2
846 evergreen oak      2
847 evaluation model      2
848 even-aged beech stands      2
849 exposure      2
850 fires      2
851 Festuco drymeiae-Abietetum ass. nova      2
852 fitoplazme      2
853 florni elementi      2
854 flammability      2
855 energy value      2
856 EN 1316-1      2
857 egzote      2
858 eko­nomika šumarstva      2
859 ekosustav      2
860 embryo      2
861 Economic development      2
862 EUFORGEN      2
863 ECOLURE      2
864 dužine sortimenata      2
865 drvni sortimenti      2
866 drvni ostatak      2
867 Dunav      2
868 ecosystem      2
869 Cultivar      2
870 crvenica      2
871 culture      2
872 Cupressus sempervirens      2
873 Crown condition assessment      2
874 crni jasen      2
875 Crni Lug      2
876 Crni orah      2
877 crnika      2
878 crnogorične i bjelogorične vrste — taksoni      2
879 Croatian Forests Co.Ltd.      2
880 Crni bor (Pinus nigra)      2
881 dendroclimatology      2
882 degree of damage      2
883 defolijacija      2
884 dendroflora      2
885 dendroklimatologija      2
886 dendrokronološka analiza      2
887 dendrological value      2
888 deposition      2
889 debljina kore      2
890 decision support systems      2
891 Dalmatia      2
892 damages      2
893 Danube      2
894 Čorkova uvala      2
895 common ash      2
896 Ćićarija      2
897 digital photogrammetry      2
898 digitalna fotogrametrija      2
899 Dinaric mountains      2
900 Dinaridi      2
901 digitalni model terena      2
902 digitalni ortofoto      2
903 digitalni ortofoto (DOF)      2
904 Diptera: Cecidomyiidae      2
905 disjunktan      2
906 divlji kesten      2
907 djelotvornost      2
908 diversity      2
909 distribucija      2
910 distribucija prsnih promjera      2
911 divlja trešnja      2
912 dendrološka vrijednost      2
913 društveno-gospodar­ski čimbenici      2
914 drvenaste egzote      2
915 Douglas fir      2
916 Drava      2
917 DNA      2
918 dobna struktura      2
919 dominant height      2
920 dominantna visina      2
921 drvna industrija      2
922 drying period      2
923 Dryocosmus kuriphilus      2
924 Đurđevački pijesci      2
925 EA 300      2
926 arenosol      2
927 Anthyllis barba-jovis      2
928 anketa      2
929 area      2
930 antivibracijske rukavice      2
931 anti-vibration gloves      2
932 antler      2
933 Alno-Quercion roboris      2
934 Alnus subcordata      2
935 alepski bor (Pinus halepensis)      2
936 alpine watershed      2
937 alpski sliv      2
938 analitički prikaz florističkog sastava      2
939 amorfa      2
940 and hunting management      2
941 as. Abieti-Fagetum “pannonicum” s. l.      2
942 Bacillus thuringiensis      2
943 Balkan      2
944 beech felling      2
945 ass. Hyperico grisebachii-Piceetum abietis (Bertović 1975) nom. nov. hoc loco      2
946 Beli Manastir      2
947 benediktinski samostan      2
948 beta-distribucija      2
949 beta-function      2
950 bark thickness      2
951 basal area      2
952 basic stocks of the games      2
953 Viscum%20album STYLE="text-decoration:none">Viscum album      2
954 Ulmus%20glabra%20Huds. STYLE="text-decoration:none">Ulmus glabra Huds.      2
955 Ulmus%20minor STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor      2
956 0 m      2
957 Abies albaMill.      2
958 A. glutinosa      2
959 A. rubra      2
960 Abieti-Fagetum      2
961 acorn      2
962 aggression on the RC      2
963 agresija na RH      2
964 AHP      2
965 abonos      2
966 Aboveground biomass      2
967 STYLE="text-decoration:none">Acanthocinus reticulatus      2
968 Acari      2
969 adaptability      2
970 adaptabilnost      2
971 adaptirani poljoprivredni traktori      2
972 Accuracy      2
973 aerial photographs      2
974 Ips%20typographus STYLE="text-decoration:none">Ips typographus      2
975 Hemerocallis STYLE="text-decoration:none">Hemerocallis      2
976 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      2
977 Castor%20fiber STYLE="text-decoration:none">Castor fiber      2
978 Cephalanthero%20longifoliae-Fagetum STYLE="text-decoration:none">Cephalanthero longifoliae-Fagetum      2
979 Cephalcia%20arvensis STYLE="text-decoration:none">Cephalcia arvensis      2
980 Cervus%20elaphus STYLE="text-decoration:none">Cervus elaphus      2
981 Eutypella%20parasitica STYLE="text-decoration:none">Eutypella parasitica      2
982 Fagion%20sylvaticae STYLE="text-decoration:none">Fagion sylvaticae      2
983 Fraxinus%20pennsylvanica STYLE="text-decoration:none">Fraxinus pennsylvanica      2
984 Pinus%20sylvestris STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris      2
985 Pityokteines STYLE="text-decoration:none">Pityokteines      2
986 Quercus%20petraea%20(Matt.)%20Lieblein. STYLE="text-decoration:none">Quercus petraea (Matt.) Lieblein.      2
987 Sphaeropsis%20sapinea STYLE="text-decoration:none">Sphaeropsis sapinea      2
988 Stereonychus%20fraxini STYLE="text-decoration:none">Stereonychus fraxini      2
989 Juniperus%20excelsa STYLE="text-decoration:none">Juniperus excelsa      2
990 Larix%20decidua STYLE="text-decoration:none">Larix decidua      2
991 Lynx%20lynx STYLE="text-decoration:none">Lynx lynx      2
992 Ostryo-Carpinion%20orientalis STYLE="text-decoration:none">Ostryo-Carpinion orientalis      2
993 Picea%20abies STYLE="text-decoration:none">Picea abies      2
994 Pinus%20halepensis STYLE="text-decoration:none">Pinus halepensis      2
995 "Hrvatske šume"      2
996 "Osmocote Mini"      2
997 "Osmocote Sierrablen"      2
998 Abies%20cilicica STYLE="text-decoration:none">Abies cilicica      2
999 Acer%20campestre STYLE="text-decoration:none">Acer campestre      2
1000 Acer%20negundo STYLE="text-decoration:none">Acer negundo      2
1001 Acer%20pseudoplatanus STYLE="text-decoration:none">Acer pseudoplatanus      2
1002 %20Scorzonero-Chrysopogonetalia STYLE="text-decoration:none"> Scorzonero-Chrysopogonetalia      2
1003 Betula%20pendula STYLE="text-decoration:none">Betula pendula      2
1004 cikličke snimke      2
1005 common beech (Fagus sylvatica L.)      2
1006 Community Plant Variety Office (CPVO)      2
1007 concrete and theoretical distribution      2
1008 Carpinus L.      2
1009 Clerodendrum      2
1010 CNS 2000      2
1011 control      2
1012 CORS      2
1013 Corylopsis      2
1014 Cornus      2
1015 correlation      2
1016 Crataegus nigra      2
1017 creativity      2
1018 Chimonanthus      2
1019 Chrysomelidae      2
1020 CIC      2
1021 Ceanothus      2
1022 Cembräwit®      2
1023 changes      2
1024 climate change      2
1025 burned area      2
1026 Bursaphelenchus spp.      2
1027 Callicarpa      2
1028 Cameraria ohridella      2
1029 Campsis      2
1030 Canadian experts report      2
1031 carbon sequestration      2
1032 Carex pilosa      2
1033 Carici elongatae-Alnetum glutinosae      2
1034 Castor fiber L.      2
1035 Catalpa      2
1036 brojnost      2
1037 brown bear      2
1038 brucijski bor      2
1039 broj lanadi      2
1040 Brandt      2
1041 Bosnia and Herzegovina      2
1042 biološka kontrola      2
1043 brijest      2
1044 Bioproizvodnost amorfe      2
1045 Bjelovarska Bilogora      2
1046 black alder      2
1047 black walnut      2
1048 body weight      2
1049 bonitet      2
1050 black poplar      2
1051 Bosna i Hercegovina      2
1052 biološko-ekološka valorizacija      2
1053 biomass production      2
1054 biometrical parameters      2
1055 bionomija      2
1056 bionomy      2
1057 bioindikatori      2
1058 biological diversity      2
1059 bijeli grab      2
1060 biljka      2
1061 Bieger      2
1062 bijela imela      2
1063 bijela joha      1
1064 bijela joha (Alnus incana)      1
1065 bijela topola (Populus alba)      1
1066 bijela vrba (Salix alba)      1
1067 bijeli bor (Pinus sylvestris L.)      1
1068 bijeli dud (Morus alba) svilogojstvo      1
1069 biljke      1
1070 biljke zaštitnice      1
1071 biljna sistematika      1
1072 bijelj      1
1073 bilance      1
1074 biljezi      1
1075 biljni potencijal      1
1076 biljni virusi      1
1077 biljnogeografsko raščlanjenje      1
1078 bioaccumulation potential      1
1079 bioakumulacijski potencijal      1
1080 bioassays      1
1081 biodiversity.      1
1082 biodizel      1
1083 bioecology      1
1084 bioekologija      1
1085 bioenergija.      1
1086 bioetanol      1
1087 biogoriva      1
1088 biogorivo      1
1089 bioindication      1
1090 bioindicators      1
1091 bioindikacijska i osnovna mreža točaka      1
1092 bioindikacijske plohe      1
1093 biological methods      1
1094 biological position of trees      1
1095 biological properties      1
1096 biological revitalisation      1
1097 biological!environmental valorization      1
1098 biological-ecological valorisation      1
1099 biological-ecological valorization      1
1100 biologija      1
1101 biology      1
1102 biološka ispitivanja      1
1103 bioklimati      1
1104 Biokovo      1
1105 Biokovo Mountain      1
1106 biological control      1
1107 biological control agent      1
1108 biološka revitalizacija      1
1109 biološka svojstva      1
1110 biološke metode      1
1111 biološki gubici divljači      1
1112 biološki položaj stabala      1
1113 bioplin      1
1114 bioproduction      1
1115 biomass standards      1
1116 biomass yield      1
1117 biomasa.      1
1118 biološko-ekološka valorizacija.      1
1119 biljne vrste      1
1120 biomass calculation      1
1121 Biomass Energy Europe      1
1122 Biomass Energy Europe – BEE      1
1123 biomass potential assessment      1
1124 Bosna i Hercegovina.      1
1125 Bosnia and Hercegovina      1
1126 black poplar (Populus nigra)      1
1127 black poplar clonal tests      1
1128 bor      1
1129 Boreal forest      1
1130 borealna šuma      1
1131 borov četnjak      1
1132 borove kulture      1
1133 bosal area      1
1134 body weight of fawns in litter      1
1135 bogatstvo vrsta      1
1136 bog-oak (oakwood buried in the ground)      1
1137 Bojčin Forest      1
1138 Bojčinska šuma      1
1139 bolest      1
1140 bolesti      1
1141 bolesti divljači      1
1142 blade lateral movement      1
1143 bočna kompenzacija zemljanih masa.      1
1144 bočna stabilnost lista      1
1145 black alder (Alnus glutinosa Gdrnt)      1
1146 black locust      1
1147 Black Pine      1
1148 black pine (Pinus nigraArn.)      1
1149 bioproizvodnja      1
1150 bioraznolikost      1
1151 bioraznolikost.      1
1152 bioraznovrsnost      1
1153 bird of prey equipment      1
1154 birds      1
1155 birds as indicator      1
1156 birds of prey      1
1157 Bitterlich sampling      1
1158 Bitterlichova metoda uzorkovanja      1
1159 bivariate and multivariate analysis      1
1160 bivariatna i multivariatna analiza      1
1161 bjelogorične šume topola i vrba      1
1162 Bosnia-Herzegovina      1
1163 brdsko-planinskopodručje      1
1164 breast height diameter distribution      1
1165 breeding measures      1
1166 Bribir Forest      1
1167 Bribirska šuma      1
1168 broj stabala      1
1169 broj vrhova korijena      1
1170 brojno stanje      1
1171 brnistra      1
1172 broj biljaka      1
1173 broj cvjetova i plodova      1
1174 broj i veličina puci      1
1175 broj izbojaka na panju      1
1176 brusači      1
1177 bruto domaći proizvod      1
1178 brza dojava i brzo gašenje      1
1179 brzina unosa      1
1180 brzorastuće vrbe      1
1181 Budapest      1
1182 Budimpešta      1
1183 building costs      1
1184 brown hare      1
1185 browsing      1
1186 brst      1
1187 brtvljenje odlagališta      1
1188 brojnost prirodnog pomlatka i dob sastojina.      1
1189 bukove sječine      1
1190 caterpillars      1
1191 causes casualties      1
1192 causes of leks endanger­ment      1
1193 Carpino orientali-Quercetum ilicis      1
1194 carbon stock Cpool      1
1195 Carex brizoides      1
1196 Canadian Forest Fire Behavior Prediction (FBP)      1
1197 Canadian Forest Fire Danger Rating System (CFFDRS)      1
1198 Canadian Forest Fire Weather Index (FWI)      1
1199 Capercaillie (Tetrao urogallus)      1
1200 capture-mark-recapture      1
1201 carbon      1
1202 carbon accumulation      1
1203 carbon fluxes      1
1204 burza      1
1205 bush      1
1206 bushes      1
1207 business analysis      1
1208 business relationships      1
1209 bušilica »ST1HL 08«      1
1210 C. hungarica      1
1211 CA analiza      1
1212 cable crane      1
1213 cadastre      1
1214 cadmium      1
1215 burnt area      1
1216 bukovo-jelova prašuma      1
1217 bukovo-jelove šume      1
1218 bukva (Fagus sylvatica)      1
1219 buldožer      1
1220 bura      1
1221 climate changes      1
1222 Climate model      1
1223 climate scenarios      1
1224 climatic change      1
1225 climatic excesses      1
1226 climatic factors      1
1227 climatological characteristics      1
1228 climbing plants      1
1229 clonal archive      1
1230 clonal forestry      1
1231 clonal samples      1
1232 clonal seed orchards      1
1233 clone      1
1234 clones      1
1235 cluster analiza.      1
1236 cluster analysis      1
1237 cluster analysis.s      1
1238 changes in water relations      1
1239 characteristics of micro-locality.      1
1240 chemical composition      1
1241 Chemical composition of soil      1
1242 chemism of plant materil      1
1243 chestnut gall wasp      1
1244 Centralna šumarska uprava      1
1245 Centromere nomenclature      1
1246 certifikacija šuma      1
1247 Cervus elaphus      1
1248 chain saw      1
1249 CIC-points      1
1250 CIC-točke      1
1251 cijena koštanja      1
1252 cijene      1
1253 chip production      1
1254 chlorophyll content      1
1255 Castanea sativa Mill.      1
1256 Castor fiber      1
1257 Crikvenica -Vinodol area      1
1258 Crikveničko-vinodolsko područje      1
1259 critical loads      1
1260 correlation link      1
1261 Correspondence Analysis      1
1262 corpus luteum      1
1263 correction factors      1
1264 cost      1
1265 cost per m3      1
1266 costs      1
1267 couning      1
1268 country in transition      1
1269 court      1
1270 CP Forests      1
1271 CpDNA      1
1272 crack phillyrea (Phillyrea latifolia L.)      1
1273 craniometry      1
1274 Crataego-Prunetum dasyphyllae      1
1275 coppice      1
1276 coppice conversion      1
1277 cork production      1
1278 CO      1
1279 coniferous species      1
1280 conifers      1
1281 consensus      1
1282 Consequences of the Agression against the Republic of Croatia      1
1283 Conservation      1
1284 conservation of genetic resources      1
1285 Conservations      1
1286 container type      1
1287 containers      1
1288 contamination      1
1289 contamination soil      1
1290 continental Croatia      1
1291 contour line 98      1
1292 comparative analysis      1
1293 comparative research method      1
1294 comparative trials      1
1295 comparison      1
1296 compensation      1
1297 complex equations      1
1298 complex systems      1
1299 complexity      1
1300 compromise      1
1301 computer simulations      1
1302 computerized information system      1
1303 concentrations and contents of nutrients      1
1304 conception      1
1305 concrete and beta-distribution of breast diameters      1
1306 Common beech (Fagus sylvaticaL.)      1
1307 common beech felling      1
1308 common beech leaves      1
1309 Common Beech.      1
1310 Common Hornbeam      1
1311 common names of animals      1
1312 Common oak      1
1313 common pistachio      1
1314 common spruce      1
1315 Common Walnut      1
1316 communicative action      1
1317 community of pedunculate oak      1
1318 cikličko snimanje      1
1319 ciklus      1
1320 C-indeks      1
1321 C-index      1
1322 CirConcomputer model      1
1323 circular sample plots      1
1324 ciste in      1
1325 City of Zagreb      1
1326 cjeloživotno obrazovanje      1
1327 cjenik      1
1328 claster analysis      1
1329 clear cut of willow culture      1
1330 clearing fire lines      1
1331 coast      1
1332 coastal population      1
1333 coefficient of integral growth      1
1334 coefficient of use of hunting-demographic potential      1
1335 Co­leoptera      1
1336 colluvial soil      1
1337 coloration and winter leaf retention      1
1338 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
1339 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
1340 combustibility      1
1341 Common alder      1
1342 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
1343 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
1344 C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none">C. fraxinea      1
1345 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      1
1346 %20grasslands STYLE="text-decoration:none"> grasslands      1
1347 %20hyperparasitoid STYLE="text-decoration:none"> hyperparasitoid      1
1348 %20travnjaci STYLE="text-decoration:none"> travnjaci      1
1349 %20Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none"> Isaria fumosorosea      1
1350 %20C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none"> C. fraxinea      1
1351 A.%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">A. flavicollis      1
1352 Apodemus%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">Apodemus flavicollis      1
1353 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
1354 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
1355 #glavna skupština      1
1356 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
1357 %20Strahinjščica STYLE="text-decoration:none"> Strahinjščica      1
1358 %20woody%20species STYLE="text-decoration:none"> woody species      1
1359      1
1360 drvenaste egzote      1
1361 jednodobne bukove sastojine      1
1362 lowlands forests      1
1363 park forest      1
1364 Pinus nigra      1
1365 pokretna žičara      1
1366 skidding      1
1367 srednja udaljenost privlačenja      1
1368 Šumski sortimenti      1
1369 M.%20glareolus STYLE="text-decoration:none">M. glareolus      1
1370 Myodes%20glareolus STYLE="text-decoration:none">Myodes glareolus      1
1371 Lymantria%20monacha STYLE="text-decoration:none">Lymantria monacha      1
1372 Thaumetopoea%20pityocampa STYLE="text-decoration:none">Thaumetopoea pityocampa      1
1373 Trypodendron%20domesticum STYLE="text-decoration:none">Trypodendron domesticum      1
1374 H.%20pseudoalbidus STYLE="text-decoration:none">H. pseudoalbidus      1
1375 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
1376 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
1377 Hippophaë%20rhamnoides STYLE="text-decoration:none">Hippophaë rhamnoides      1
1378 Hippophao-Berberidetum STYLE="text-decoration:none">Hippophao-Berberidetum      1
1379 Histiostoma%20ulmi STYLE="text-decoration:none">Histiostoma ulmi      1
1380 Histiostomatidae STYLE="text-decoration:none">Histiostomatidae      1
1381 Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none">Isaria fumosorosea      1
1382 Eutypella%20canker STYLE="text-decoration:none">Eutypella canker      1
1383 aerial photographs (APs)      1
1384 aciditet tla      1
1385 acidofilne šume      1
1386 adaptive genetic differentiation and diversity      1
1387 adaptivna genetska diferencijacija i raznolikost      1
1388 Adriatic      1
1389 Adriatic islands      1
1390 adaptacija      1
1391 adaptation      1
1392 adapted agricultural tractors      1
1393 accidents at work      1
1394 accumulation of nutrients in the biomass      1
1395 AHP method      1
1396 AHP metoda      1
1397 Air Pollution      1
1398 afforestation of karst      1
1399 afforestation success      1
1400 age      1
1401 age classes      1
1402 age structure      1
1403 age-class distribution      1
1404 aktivna zaštita      1
1405 aktivnost      1
1406 aktivnost čovjeka.      1
1407 akumulacija dušika      1
1408 akumulacija hraniva u bimasi      1
1409 akumulacija hraniva u biomasi      1
1410 akumulacija ugljika      1
1411 alder (Alnus glutinosa)      1
1412 Alepo pine      1
1413 acorn plumpness      1
1414 acorn production      1
1415 acorn quality      1
1416 acorn size      1
1417 acorn-collecting traps method      1
1418 active protection      1
1419 activity      1
1420 abiotski činitelji      1
1421 abnormal seedling      1
1422 abandoned agricultural land      1
1423 Abies biokovoensis      1
1424 Abies pardei      1
1425 10-godišnji volumni prirast      1
1426 137Cs      1
1427 16x16 km grid plots      1
1428 40K      1
1429 4dimensional space      1
1430 4x4 km grid plots      1
1431 a change in the floral composition      1
1432 A- horizon      1
1433 A- horizont      1
1434 a new ecological trend      1
1435 a regular cross profile      1
1436 a sum of effective temperatures      1
1437 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
1438 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
1439 »Projekt za rukovođenje« — managementa      1
1440 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
1441 basis of vegetational unit      1
1442 baza podataka      1
1443 baze podataka      1
1444 bazofilne šume      1
1445 beach forest      1
1446 beach forests      1
1447 beaver      1
1448 beaver dam      1
1449 beaver pond      1
1450 basal area increment      1
1451 Basic Map of Croatia (BMC)      1
1452 Baranja riparian forests      1
1453 Barbary ewe      1
1454 Barbary sheep      1
1455 bark beetles      1
1456 beta-funkcija      1
1457 Biber      1
1458 bibliografija      1
1459 bibliography      1
1460 biblioteka      1
1461 beneficial functions of forests      1
1462 beneficial organisms      1
1463 BEP or the break-even level of income.      1
1464 Berberidion      1
1465 Beta distribucija      1
1466 Beta distribution      1
1467 Benedictine monastery      1
1468 ass. Laserpitio Fagetum      1
1469 assortiment tables      1
1470 beech felling areas      1
1471 beech forests      1
1472 beech-fir forests      1
1473 beech-fir virgin forest      1
1474 beginning of organised forestry.      1
1475 band saw efficiency      1
1476 bank interest rate      1
1477 bank vole      1
1478 bankovni kamatnjak      1
1479 back cross and transgression      1
1480 bacteria      1
1481 bademasta vrba (Salix triandra)      1
1482 bagrem      1
1483 bakterija      1
1484 As. Anemone-Carpinetum betuli      1
1485 as. Calamagrosti arun­dinaceae-Fagetum.      1
1486 As. Hacquetio-Fagetum      1
1487 As. Populo tremulae-Betuletum      1
1488 as. Pteridio-Betuletum      1
1489 ash      1
1490 Ash flowering      1
1491 asocijacija      1
1492 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Bertović 1975      1
1493 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Berto­vić 1975      1
1494 assortment tables      1
1495 Atlas Cedar      1
1496 Atlas gorje      1
1497 atlaski cedar      1
1498 atmosferska taloženja      1
1499 auksini      1
1500 Austrian pine      1
1501 Austrian pine plantation      1
1502 austrijske šume      1
1503 autochtonus tree and schrub species      1
1504 autohtona i alohtona dendroflora      1
1505 autohtone vrste      1
1506 autohtone vrste drveća i grmlja      1
1507 autoktone i aloktone vrste četinjača i listača      1
1508 autoktone listače      1
1509 automatic analyser      1
1510 automatic digital camera      1
1511 automatizacija procesa      1
1512 automatska digitalna fotokamera      1
1513 automatski analizator      1
1514 autovegetativno razmnožavanje      1
1515 auxins      1
1516 availability and direction of Sava flood water      1
1517 average value of body weight of bucks and does      1
1518 Axis%20axis%20Erxleben%201977) STYLE="text-decoration:none">Axis deer (Axis axis Erxleben 1977)      1
1519 B. Sc.      1
1520 animal artist      1
1521 animalist      1
1522 analitički hijerarhijski proces      1
1523 analitički hijerarhijski proces (AHP)      1
1524 analiza glavnih komponenti      1
1525 analiza stabla      1
1526 analiza ugroženosti      1
1527 analytic hierarchy process      1
1528 Analytical hierarchy process (AHP)      1
1529 altitude      1
1530 aluminij      1
1531 aluvijalna vlažna staništa      1
1532 aluvijum      1
1533 amage      1
1534 amelioration      1
1535 amelioration effects      1
1536 američki jasen      1
1537 ammonia      1
1538 amonijakalni dušik      1
1539 alien species      1
1540 alien species inventory      1
1541 alkali earth and alkali metals      1
1542 alkaloid taksin antikancerogen      1
1543 Allium-test      1
1544 allochthonous and autochthonous dendroflora      1
1545 allometric equations      1
1546 allowable cut indicator      1
1547 alluvial wetlands      1
1548 almond willow (Salix triandra)      1
1549 alochtonous species      1
1550 alometrijske funkcije      1
1551 Alnus glutinosa      1
1552 Aesculus L.      1
1553 antlers      1
1554 AOMP      1
1555 Aposeri foetidae-Castanetum sativae ass. nova      1
1556 Aposeri foetidae-Castanetum sativaeass. nova      1
1557 arborescent willow clones      1
1558 Arborescent Willows      1
1559 arboretum      1
1560 Arboretum Lisičine      1
1561 arboretum Trsteno      1
1562 arboriculture      1
1563 arborikultura      1
1564 archaeological finds of Roman roads and buildings      1
1565 architectural elements      1
1566 area with the vegetative cover      1
1567 annual current diameter increment      1
1568 annual presceibed yield      1
1569 anti - cancerous drug      1
1570 antioksidacijska aktivnost      1
1571 antioxidant capacity      1
1572 arheološki nalazi rimskih cesta i građevina      1
1573 arhitektonski elementi      1
1574 Ariš      1
1575 aromatično i ljekovito bilje      1
1576 artificial neural networks      1
1577 artiodactyl      1
1578 as Seslerio sadlerianae-Ostryetum.      1
1579 early and late ecotypic forms      1
1580 Eastern Slavonia      1
1581 eban (crni hrast odležao u zemlji)      1
1582 Eco-labele      1
1583 Eco-labels      1
1584 ecological characteristic      1
1585 ecological conditions      1
1586 ecological conditions of the site      1
1587 ecological conditions.      1
1588 ecological factors      1
1589 ecological indicators      1
1590 ecological indicatory values      1
1591 ecological label (eco-label)      1
1592 ecological network      1
1593 ecological niche      1
1594 ecological production      1
1595 državna financijska potpora šumarstvu      1
1596 dubinsko snimanje      1
1597 duboka sadnja      1
1598 Dudov svilac (Bombix mori)      1
1599 due diligence      1
1600 dugotrajno      1
1601 duljina korijena      1
1602 duljina odgriženog dijela izbojka      1
1603 duljina tuljca      1
1604 drvna masa      1
1605 drvna prašina      1
1606 drvenaste biljke      1
1607 drvna zaliha.      1
1608 drvni elementi      1
1609 Drvni građevni elementi      1
1610 domovinski rat      1
1611 Donja Austrija      1
1612 donja voda      1
1613 donje i gornje sastojinsko stablo      1
1614 dormancy      1
1615 dormantnost      1
1616 dormice      1
1617 dostupnost i smjer kretanja savske poplavne vode      1
1618 double-entry volume tables      1
1619 dobni razred      1
1620 dobni razredi      1
1621 dodatno vrijeme      1
1622 dolomiti      1
1623 domaćin      1
1624 domaćini      1
1625 dnevna stopa prirasta lanadi      1
1626 DNK      1
1627 dob      1
1628 Drava River valley      1
1629 drhtavi šaš      1
1630 drift fauna      1
1631 dripping through      1
1632 drought      1
1633 drupe      1
1634 dovršna sječa      1
1635 doznaka u grupama      1
1636 dr. sc      1
1637 drainage system      1
1638 drvenaste svojte      1
1639 drvenaste vrste      1
1640 drveni materijal za paki ranje      1
1641 drveni materijal za pakiranje      1
1642 drveni ugljen      1
1643 drvna i lisna masa      1
1644 distribucija prsnih promjera i volumena      1
1645 distribucija stabala      1
1646 distribution of beneficial functions of forests      1
1647 distribution of diameter at breast height      1
1648 distribution of felling volume per breast heigh diamater.      1
1649 Distribution of forests      1
1650 distribution range      1
1651 diversity indices      1
1652 division of forests in the Republic of Croatia      1
1653 divlja jabuka      1
1654 divlja kruška      1
1655 djelovanje      1
1656 diskoloracija      1
1657 diskontinuiran areal      1
1658 dispersion      1
1659 disperzija      1
1660 dissipative structures      1
1661 direct and diffuse light      1
1662 discoloration      1
1663 discontinued areal      1
1664 diseases of game      1
1665 disjunct      1
1666 digitization      1
1667 dimension stock      1
1668 dimenzija zrelosti      1
1669 dimenzije češera      1
1670 dioecious      1
1671 dionička društva u šumarstvu      1
1672 dipl. ing. šumarstva      1
1673 Diptera      1
1674 digitalni katastarski plan      1
1675 digitalni model reljefa (DMR)      1
1676 digital terrain models (DTM)      1
1677 digitalizacija      1
1678 density of individuals      1
1679 density trend decrease      1
1680 departmental research      1
1681 dieback of pedunculate oak      1
1682 diferencijacija      1
1683 different seedling types      1
1684 digital cadastral map      1
1685 digital orthophoto (DOP)      1
1686 digital orthophotographies      1
1687 digital ortophoto      1
1688 diameter increment      1
1689 diameter growth      1
1690 diameter increment      1
1691 diameter structure      1
1692 diapause      1
1693 diclinous      1
1694 die besten Rehböcke Kroatiens und der Welt      1
1695 die Kiefer      1
1696 development and increment      1
1697 development of phytocoenosis      1
1698 development of research      1
1699 development stages      1
1700 Developmental stages of forest trees and herbaceous plants      1
1701 devitalisation      1
1702 devitalizacija      1
1703 diagnose      1
1704 čudni atraktor      1
1705 dabrova brana      1
1706 dabrovo jezero      1
1707 daily growth rate of fawns      1
1708 daljinomjer Vertex      1
1709 Dalmactia      1
1710 damage indicators      1
1711 damage of needles      1
1712 damage trees      1
1713 database      1
1714 databases      1
1715 daylilies      1
1716 DEA      1
1717 dead wood      1
1718 damages from the game      1
1719 damages on the young plants      1
1720 deer game      1
1721 debljinska struktura      1
1722 debljinski prirast.      1
1723 debljinski rast      1
1724 debljinski stupanj      1
1725 deciduous      1
1726 deciduous forests of poplar and willow      1
1727 decision support system      1
1728 depozicija      1
1729 desulphurization      1
1730 determinacija      1
1731 determination      1
1732 determining horizontal distances      1
1733 determining tree height      1
1734 developemnt and increment of stands      1
1735 dendrologija      1
1736 dendrology      1
1737 dendrološka inventarizacija      1
1738 dendroflora Hrvatske      1
1739 dendroflora vrta      1
1740 dendrograms      1
1741 defolijatori.      1
1742 degradacija      1
1743 degradacija ekosustava      1
1744 degradacija šuma      1
1745 degradation      1
1746 degraded karst      1
1747 degradirani krš      1
1748 dehydrated zone      1
1749 demografske karakteristike      1
1750 demo­graphic characteristics      1
1751 dendrochronological analysis      1
1752 dendroecology      1
1753 dendroekologija      1
1754 defoliators      1
1755 crni glog      1
1756 crni grab      1
1757 crni bor (Pinus nigra Arn.)      1
1758 crni bor (Pinus nigra ssp. dalmatica)      1
1759 crna topola (Populus nigra)      1
1760 crna joha (Alnus glutinisa Garnt)      1
1761 crna joha (Alnus glutinosa)      1
1762 Croatian Forests Ltd. b      1
1763 Croatian Military Border      1
1764 Croatian participation      1
1765 Croatian Podunavlje region      1
1766 Croatian Poplar Commission      1
1767 Croatian Standard HRN EN 1316-1:1999      1
1768 crown cover      1
1769 Croatia.      1
1770 crown diameter      1
1771 crown diameter of the sprout      1
1772 crown fire      1
1773 crown structure      1
1774 crown transparency      1
1775 crownfire      1
1776 crude oil contamination      1
1777 Crvanj Mt.      1
1778 Crvanj planina      1
1779 crveni hrast      1
1780 current cutting edges value associations      1
1781 current felling values      1
1782 curvature      1
1783 cutter      1
1784 cutting and processing      1
1785 cut-to-length      1
1786 cut-to-length harvesting method      1
1787 cycle      1
1788 cyclic aerial photographs      1
1789 cyclic aerial surveys      1
1790 cyclic records      1
1791 Czech      1
1792 Czech Republic      1
1793 časopis Šumarski list      1
1794 Čeh      1
1795 čempres      1
1796 Češka      1
1797 cultures      1
1798 Cryphonectria parasitica      1
1799 cull      1
1800 cultivars of yew      1
1801 cultivation method      1
1802 cultural landscape      1
1803 četverodimenzijski sustav      1
1804 čimbenici korekcije      1
1805 čimbenik horizontalnog zaobilaženja.      1
1806 čimbenik vertikalne korekcije terena      1
1807 čista regularna bukova sastojina      1
1808 čista sječa kulture vrba      1
1809 čistina      1
1810 čistoća debla      1
1811 čišćenje      1
1812 čišćenje mladih sastojina      1
1813 čišćenje prosjeka      1
1814 čivitnjača      1
1815 ecosystems      1
1816 ecotypes      1
1817 ecotypic variation      1
1818 ectomycorrhiza      1
1819 ectomycorrhizal fungi      1
1820 edafski uvjeti      1
1821 Eddy covariance method      1
1822 edible      1
1823 edible mushrooms      1
1824 educating personnel      1
1825 educational technology      1
1826 edukacija vatrogasaca      1
1827 edukativni panoi      1
1828 efektivni broj klonova      1
1829 effective clone number      1
1830 effects of thinning      1
1831 efficacy      1
1832 duration of development stages      1
1833 Drvni proizvodi finalne uporabe      1
1834 drvno-prerađivačka industrija      1
1835 drvo kao energent      1
1836 drvoprerađivačka industrija      1
1837 dry mass      1
1838 dvodomna      1
1839 dvopapkar      1
1840 dvoulazne tablice obujma      1
1841 dvoulazne volumne tablice      1
1842 Economic achievements      1
1843 economic activities in Croatia      1
1844 economic changes      1
1845 economic changes in forestry      1
1846 ekoznak      1
1847 eksperimentalni laboratorij      1
1848 eksperimentalni požari      1
1849 eksploatacijska polja      1
1850 ekstrakcija      1
1851 ektomikoriza      1
1852 ektomikorizne gljive      1
1853 elaborat održavanja šumskih cesta      1
1854 electric radiator      1
1855 electrical resistance of cambial zone      1
1856 elektrana      1
1857 električna energija      1
1858 električni otpor kambijalne zone      1
1859 električno grijalo      1
1860 elemental analyser      1
1861 elementarni anlitaor      1
1862 elementi ocjene trofeja      1
1863 elm      1
1864 embiotenija      1
1865 ekološka karakteristika      1
1866 ekološka mreža      1
1867 ekološka niša      1
1868 ekološka proizvodnja      1
1869 ekološka stabilnost      1
1870 ekološkai fitogeografska analiza      1
1871 ekološke i socijalne funkcije      1
1872 ekološke indikatorske vrijednosti      1
1873 ekološke orijentacije      1
1874 ekološke značajke      1
1875 ekološki činitelji      1
1876 ekološki indikatori      1
1877 ekološki uvjeti.      1
1878 ekološko-gospodarske značajke      1
1879 ekonomija      1
1880 ekonomika prirodnih resursa      1
1881 ekonomika svilarenja      1
1882 EUFORGEN Networks      1
1883 euglej      1
1884 eukaliptusove plantaže      1
1885 Entwicklung      1
1886 energijska tranzicija      1
1887 enzyme phenylalanine-ammonium liase      1
1888 epidop­tera      1
1889 epikutikularni vosak elektronska mikroskopija (SEM).      1
1890 epoksidna smola      1
1891 epoxy resin. Collection of works      1
1892 equalization functions.      1
1893 equilateral spiral      1
1894 equipment for training bird of prey.      1
1895 Erannis defoliaria      1
1896 Erico-Fagetum      1
1897 eroded terrain recoveri      1
1898 erodiranje tjemena      1
1899 erosion      1
1900 erozija      1
1901 erozija tla      1
1902 esencijalni elementi      1
1903 essential elements      1
1904 essential oils      1
1905 establishment rate      1
1906 estetski izgled šume      1
1907 estimated value of forests      1
1908 estimation      1
1909 estimation precision      1
1910 etat      1
1911 etat međuprihoda      1
1912 eterična ulja      1
1913 EU ETS scheme      1
1914 EU ETS shema      1
1915 EU FLEGTAction plan      1
1916 EU FLEGTAkcijski plan      1
1917 eucalyptus plantations      1
1918 economic importance      1
1919 economic orientation      1
1920 Economic policy      1
1921 economic silk production      1
1922 economics of forest resources      1
1923 economics of natural resources      1
1924 economy inspection      1
1925 Emisije SO2      1
1926 ekosustavi      1
1927 ekonomika šumskih resursa      1
1928 ekonomske promjene u šumarstvu      1
1929 endemic species      1
1930 endemna vrsta      1
1931 Endosperm in development      1
1932 enegrija klijavosti i klijavost      1
1933 energetika      1
1934 energetska korisnost      1
1935 energetska vrijednost      1
1936 entomofilna      1
1937 Entomopatogena gljiva      1
1938 entomophilic      1
1939 energy benefit      1
1940 energy production      1
1941 energy scenario      1
1942 Energy transition      1
1943 flammable material      1
1944 flight activity      1
1945 flight dynamics      1
1946 flood      1
1947 flood control      1
1948 floodplain forest      1
1949 floodplain forests      1
1950 flora content      1
1951 floral elements      1
1952 floristic composition      1
1953 floristička struktura      1
1954 fitosanitarne mjere      1
1955 fitosanitarni pregled      1
1956 fitosanitarni sustav      1
1957 fizička svojstva      1
1958 fizičko opterećenje      1
1959 fizika      1
1960 fizikalna i mehanička svojstva drva abonosa      1
1961 fizikalna i mehanička svojstva recentne hrastovine      1
1962 fizikalna svojstva      1
1963 fiziologija sjemena      1
1964 fiziološki parametri      1
1965 fitocenološka nomenklatura i klasifikacija      1
1966 fitocenološka snimka      1
1967 fitocenološke jedinice      1
1968 fitocenološke značajke      1
1969 fitocenoza      1
1970 fitogeografsko raščlanjenje      1
1971 fitohormones      1
1972 fitohormoni      1
1973 fitomasa      1
1974 Feulgen squash method      1
1975 Feulgen squash metoda      1
1976 Fibonaccijev niz      1
1977 fictional rotation      1
1978 field elm      1
1979 field plot      1
1980 fiksiranje dušika      1
1981 fiktivna ophodnja      1
1982 Final consumption wood products industries      1
1983 final cut      1
1984 Final use of wood products industry      1
1985 finalna prerada drva      1
1986 financial resources      1
1987 financijska politika      1
1988 fine forest fuel      1
1989 Finland      1
1990 fino šumsko gorivo      1
1991 Finska      1
1992 first and second order histograms      1
1993 first record      1
1994 first records      1
1995 fishing      1
1996 fire.      1
1997 fire-climate regions      1
1998 fire-climate regions.      1
1999 fire-fighting plane ("kanader") and demon      1
2000 firemen education      1
2001 fire-risk      1
2002 fire behavior      1
2003 fire fighting equipment      1
2004 Fire history      1
2005 fire line      1
2006 fire lines      1
2007 fire lines with elements of roadways      1
2008 fire modeling systems      1
2009 FACE      1
2010 FACE facility      1
2011 facilitation      1
2012 factors to vertical terrain corrections      1
2013 Faculty of Forestry Zagreb      1
2014 evenaged stands      1
2015 evergreen      1
2016 evaluation of beneficial functions of forests and evaluation of forests.      1
2017 evaluation of natural resources      1
2018 excange value      1
2019 exchangeable development      1
2020 exhibit      1
2021 Exhibitions      1
2022 existing state      1
2023 experimental fires      1
2024 Experimental Laboratory      1
2025 experimental plot B bare ground      1
2026 exploitation      1
2027 exploitation fields      1
2028 Exports and Imports      1
2029 Europa      1
2030 Europe      1
2031 Europe Slovenia      1
2032 European ash (Fraxinus angustifolia Vahl.)      1
2033 European beaver (Castor fiber L.)      1
2034 Eurasian lynx      1
2035 Eurasion lynx      1
2036 European brown bear (Ursus arctos)      1
2037 European larch      1
2038 european yew - tree      1
2039 europska tisa      1
2040 Europski ariš      1
2041 europski ariš (Larix deeidua Mili)      1
2042 europski dabar (Castor fiber L.)      1
2043 europski smeđi medvjed (Ursus arctos)      1
2044 Eutric Rankers      1
2045 Eutrični ranker      1
2046 Faza - II      1
2047 Faza - III; Radne grupe (Networks)      1
2048 faza isključivanja stabala      1
2049 FBP sustav      1
2050 FBP System      1
2051 felled stemwood      1
2052 felling and processing      1
2053 felling and processing of wood assortments      1
2054 felling control      1
2055 felling cycle      1
2056 felling thinning volume      1
2057 female roe deer      1
2058 fenilalanin-amonijeve lijaze      1
2059 fenofaze      1
2060 fenotipska plastičnost.      1
2061 fenotipska stabilnost      1
2062 feromonski raspršivači      1
2063 fertility      1
2064 fenologija listanja      1
2065 false beech heartwood      1
2066 Fang      1
2067 FAO      1
2068 farmer cables      1
2069 farmer vitla      1
2070 Fast Furier method      1
2071 Fast Furier metoda      1
2072 Fagus silvatica      1
2073 faunalni drift      1
2074 Fairs      1
2075 faktori staništa      1
2076 falconer equipment      1
2077 falconry equipment      1
2078 falconry techniques      1
2079 hortikulturni elementi      1
2080 host      1
2081 hibridi      1
2082 Hibridna platana (Patanus x acerifolia)      1
2083 hidrologija      1
2084 history of forestry      1
2085 history of HŠD      1
2086 Hohenadel´s method      1
2087 Hohenadlova metoda      1
2088 hollow-horned animal      1
2089 Homeland war      1
2090 homogenizacija      1
2091 homogenization      1
2092 horn length      1
2093 Hornbeam hop      1
2094 Hornbeam oriental      1
2095 horns      1
2096 Histiostoma ulmi      1
2097 Histiostomatidae      1
2098 histogrami prvoga i drugoga reda      1
2099 historical development      1
2100 historical outbreaks      1
2101 historical presentation      1
2102 hidromeliorativni zahvati      1
2103 hidropedološke karakteristike      1
2104 hidrotehničke mjere      1
2105 high forest      1
2106 hilly area      1
2107 hind body weight      1
2108 hiperforezija      1
2109 height and height increment      1
2110 height and root collar diameter      1
2111 height and volume growth      1
2112 health and safety      1
2113 health status      1
2114 health status category of stand      1
2115 health tourism      1
2116 heat treatment (HT)      1
2117 hard ticks      1
2118 hardwood      1
2119 hardwood-broadleaf species      1
2120 harvesteri i procesori      1
2121 Hauling and transportation of timber      1
2122 hazardous waste      1
2123 height of sprout      1
2124 Helleboro nigri-Piceetum      1
2125 herbaceous plants      1
2126 herbaceous species of the forest edge      1
2127 herbicid      1
2128 herbicide      1
2129 herbicides      1
2130 herbicidi      1
2131 Hercegovina      1
2132 hereditary basis      1
2133 heredity      1
2134 heretability      1
2135 heritability      1
2136 Herzegovina      1
2137 hrastova oblovina      1
2138 hrastova pepelnica      1
2139 hrastove šume      1
2140 hrastovi županije bjelovarske      1
2141 hrastovina      1
2142 hrast lužnjak (Quercus robur) živi pijesci      1
2143 Hrvatska – Dalmacija      1
2144 hrvatska flora      1
2145 Hrvatska vojna granica      1
2146 Hrvatske norme proizvoda iskorištavanja šuma 1995      1
2147 Hrvatske šume d.o.o      1
2148 Hrvatske šume d.o.o. Zagreb      1
2149 Hrvatski udio      1
2150 Hrvatsko Podunavlje      1
2151 Hrvatsko povjerenstvo za topolu      1
2152 hrast crnike      1
2153 horse chestnut protection      1
2154 horticultural elements      1
2155 hrana      1
2156 hranljiva      1
2157 hrast      1
2158 hrast crnika      1
2159 hrast medunac (Quercus pubescens)      1
2160 hrast oštrika      1
2161 hrast sladun      1
2162 hrast kitnjak (Quercus petraea L)      1
2163 hrast kitnjak (Quercus petraea Liebl.)      1
2164 hrast lužnjak (Quercus robur L)      1
2165 hvatanje      1
2166 hvatanje dabra      1
2167 hybrids      1
2168 Hunting and fishing      1
2169 hunting area      1
2170 hunting associations      1
2171 hunting club rules      1
2172 hydrology      1
2173 hydro-melioration treatments      1
2174 hydro-technical interventions      1
2175 hydro-technical measures      1
2176 hyperparasitoid      1
2177 hyperphoresy      1
2178 hunting ground      1
2179 hunting ground biological casualties      1
2180 hunting grounds      1
2181 hunting illustration      1
2182 Hunting Management      1
2183 hunting society      1
2184 hunting-demographic intensity      1
2185 hunting-geographic intensity      1
2186 human protection      1
2187 human resources in forestry      1
2188 humizacija      1
2189 hunt      1
2190 insecticide      1
2191 insecticides      1
2192 insekticid      1
2193 insekticidi      1
2194 integral management with ecosystems in space      1
2195 integralno gospodarenje ekosustavima u prostoru      1
2196 integrated forest protection      1
2197 integrated timber protection      1
2198 integrirana zaštita oblovine      1
2199 integrirana zaštita šuma      1
2200 intelektual no vlasništvo      1
2201 intellectual ownership      1
2202 intensity and forms of dieback pedunculate oak      1
2203 intensity of infection      1
2204 insect growth regulators      1
2205 infrared digital orthophoto(DOP)      1
2206 input-output analiza      1
2207 input-output analyses      1
2208 informacijski sustav      1
2209 Information Means and State of Croatian Forests.      1
2210 information system      1
2211 information system model      1
2212 informiranost      1
2213 infestation intensity      1
2214 indicators of productivity      1
2215 indices about forests      1
2216 Industrial Round Timber in the Rough      1
2217 industrija      1
2218 industrija celuloze i papira      1
2219 industrije bazirane na sektoru šumarstva      1
2220 Industrijsko oblo neobrađeno drvo      1
2221 inercepcija      1
2222 inferencijalna statistika      1
2223 inferior and superior model trees      1
2224 impact      1
2225 impacts of silvicultural measures      1
2226 implementation of H1 and H2      1
2227 improvement by selfing      1
2228 improving management practices      1
2229 in situ and ex situ methods      1
2230 in situ i ex situ metode      1
2231 ilegalni odstrel      1
2232 ilirske vrste      1
2233 illegal felling      1
2234 illegal killing      1
2235 Illegal timber trade      1
2236 ilovača      1
2237 incomplete development      1
2238 increase in growth      1
2239 imidaclopride      1
2240 imidakloprid      1
2241 identifikacija.      1
2242 iglice      1
2243 IGRs      1
2244 Increment and cut      1
2245 increment and quality      1
2246 increment percentage      1
2247 indeks lisne povr šine      1
2248 indeks zaraze      1
2249 indeksi diverziteta      1
2250 indeksi točnosti      1
2251 indeksne vrijednosti bukovih stabala      1
2252 index of infestation      1
2253 index values of common beech trees      1
2254 ITS2 regije      1
2255 ITS2 region      1
2256 Istočna Slavonija      1
2257 Istra (Hrvatska)      1
2258 istraživanja      1
2259 istraživanje tržišta      1
2260 Istria      1
2261 iskorištenje drvnog obujma stabala      1
2262 island Mljet      1
2263 islands      1
2264 ISO 11277      1
2265 isoenzyme      1
2266 isoenzymes      1
2267 ispuštanje      1
2268 ispuštanje dabra      1
2269 izvješćivanje      1
2270 izmjera šumskog drveća      1
2271 izoenzymes      1
2272 izrada i privlačenje drva      1
2273 izravno i difuzno svjetlo      1
2274 Izvanredna stanja      1
2275 izmjene i dopune formule ClC-a      1
2276 izlučenje      1
2277 izbojci      1
2278 izgorena površina      1
2279 izložak (eksponat)      1
2280 Izložbe-sajmovi      1
2281 Iskorištavanje šuma kao uzgojna njega sastojina      1
2282 invazivne drvenaste vrste      1
2283 iptera      1
2284 iskoristavački pokazatelj      1
2285 iskorišćivanje šuma      1
2286 investments      1
2287 injuries at work      1
2288 IPGRI      1
2289 invazivni štetnik      1
2290 inventarisation of woody plants      1
2291 inventarizacija dendroflore      1
2292 inventarizacija drveća i grmlja      1
2293 inventura      1
2294 interpopulation and intrapopulation variability      1
2295 intesivelly thinning      1
2296 intra- and interpopulation variability      1
2297 Intraclonal and interclonal variability      1
2298 intraclonal variability      1
2299 intrapopulation and interpopulation variability      1
2300 invasive trees      1
2301 introgresija      1
2302 invasive pest      1
2303 intensive      1
2304 intenzitet fotosinteze      1
2305 intenzitet i oblici sušenja hrasta lužnjaka      1
2306 intenzitet prorede      1
2307 inter- and intrapopulation variability.      1
2308 interakcija genotip × okolina      1
2309 interception      1
2310 interest associations      1
2311 interlaboratory testing      1
2312 international standards      1
2313 gubar (Lymantria dispar L.)      1
2314 gubici      1
2315 gubici divljači      1
2316 gubici tla      1
2317 gubitak mase      1
2318 Guide curve method      1
2319 gusjenica      1
2320 growth equation      1
2321 growth forces      1
2322 growth forces and suppressed forces      1
2323 growth of mean stand diameter      1
2324 growth of tree breast diameter and crown diameter      1
2325 grupno odlučivanje      1
2326 Habitat. Posavina      1
2327 habitats of yew in mountain Papuk situated in Nature park Papuk      1
2328 halbsib-progeny tests.      1
2329 half-sib potomstvo      1
2330 half-sib progenies      1
2331 Haljevo forest      1
2332 gypsy moth (Lymantria dispar L.)      1
2333 habitat factors      1
2334 group decision making      1
2335 group-selection cutting      1
2336 gustoća u standardno suhom stanju      1
2337 Gymnosperms      1
2338 grasses      1
2339 grazing      1
2340 Grčka      1
2341 Greece      1
2342 greenhouse gases      1
2343 Greenwich      1
2344 grey alder (Alnus incana)      1
2345 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">Grey partridges Perdix perdix L.      1
2346 grinders      1
2347 grivasta ovca      1
2348 grivasti skakač      1
2349 grm      1
2350 granulometrijski sastav tla      1
2351 grass      1
2352 gljivični patogen      1
2353 gnojidba      1
2354 Gross domestic product      1
2355 ground and flood water      1
2356 ground and surface water monitoring      1
2357 ground water      1
2358 gospodarski značaj – učinci      1
2359 gospodarski značaj oštećenih stabala      1
2360 gospodarsko usmjerenje      1
2361 gospodarstvo      1
2362 GPS and GIS      1
2363 GPS i GIS      1
2364 grad Zagreb      1
2365 gradation      1
2366 Gradiaton      1
2367 granatiranje      1
2368 granica zone totalnog sušenja      1
2369 graničice      1
2370 granična linija      1
2371 gorsko područje      1
2372 gorsko reljefno područje      1
2373 Gorsko-kotlinska Hrvatska      1
2374 gospodarene bukve šume      1
2375 godišnji sječivi prihod      1
2376 golosjemenjače      1
2377 gora i planina      1
2378 gorivi materijal      1
2379 gorivost      1
2380 Gorska Hrvatska      1
2381 GFIS      1
2382 galls      1
2383 gospodarenje šumama      1
2384 gospodarenje šumama i lovištima      1
2385 gospodarska depresija      1
2386 gospodarska inspekcija      1
2387 gospodarska jedinica      1
2388 gospodarska jedinica "Bastajske šume-Krivaja-Klisa      1
2389 gospodarska politika      1
2390 Gospodarska postignuća      1
2391 gospodarska vrijednost šume      1
2392 gospodarske djelatnosti RH      1
2393 gospodarski razredi      1
2394 genetic diversity and diff erentiation      1
2395 genetic gain      1
2396 genetic origin      1
2397 genetic parameters      1
2398 genetic polymorphism      1
2399 genetic structure      1
2400 genetic test      1
2401 genetic variability      1
2402 genetic variation      1
2403 genetički test polusrodnika      1
2404 genetska analiza      1
2405 genetska diferencijacija      1
2406 genetska dobit      1
2407 GIS (Geografski informacijski sustav)      1
2408 GIS (Geographic Information System)      1
2409 glavna sastojina      1
2410 glavne vrste drveća      1
2411 Global change      1
2412 global climate changes      1
2413 globalizacija      1
2414 globalizacija u Hrvatskoj      1
2415 globalization      1
2416 globalization in Croatia      1
2417 globalna promjena      1
2418 globalne klimatske promjene      1
2419 glodavci      1
2420 Gehörn      1
2421 gene diversity      1
2422 gene pool      1
2423 General Directorate of Forestry      1
2424 generalized model      1
2425 genetic analysis      1
2426 genetic differentiation      1
2427 Game enclosure      1
2428 game loss      1
2429 games      1
2430 gap      1
2431 garden in the cloister      1
2432 Fuel modeling      1
2433 forvarder      1
2434 forwarder      1
2435 genetska raznolikost i diferencijacija      1
2436 genetska raznolikost.      1
2437 genetska struktura      1
2438 genetska varijabilnost      1
2439 genetski diverzitet      1
2440 genetski parametri      1
2441 genetski polimorfizam      1
2442 genetsko porijeklo      1
2443 genofond      1
2444 genotype × environment interaction      1
2445 geocoding      1
2446 geografske i reljefne značajke      1
2447 geografski informacijski sustav      1
2448 geografsko porijeklo      1
2449 geographic information system      1
2450 Geographic Information System.      1
2451 geographic origin      1
2452 Geographical and relief characteristics      1
2453 geographical features      1
2454 geokodiranje      1
2455 geomorfologija      1
2456 geomorphology      1
2457 geosintetici      1
2458 geostatistics      1
2459 geostatistika      1
2460 germinability      1
2461 germinated seed      1
2462 forestry company      1
2463 forestry contractors      1
2464 forestry development      1
2465 forestry disciplines      1
2466 forestry legislative      1
2467 Forestry Museum in Krasno      1
2468 forestry occupation      1
2469 forests measuring      1
2470 forests stand      1
2471 formation of forest associations      1
2472 forming pioneer stands      1
2473 formiranje pionirskih sastojina      1
2474 formiranje šumskih zajednica      1
2475 Forsterferuf      1
2476 forest value assessment      1
2477 Forestry and forest policy      1
2478 forest woody assortments      1
2479 forest work      1
2480 forest Žutica      1
2481 forest-based industries      1
2482 Forested Areas      1
2483 forest timber product      1
2484 forest tracks      1
2485 forest transport systems      1
2486 forest trees      1
2487 forest user´s unit      1
2488 forest soil stabilization      1
2489 forest soils      1
2490 forest seedlings      1
2491 forest seeds      1
2492 funkcije tražnje      1
2493 funkcije upravljanja: planiranje      1
2494 funkcije za izjednačenje      1
2495 funkcionalne skupine mikroorganizama u tlu      1
2496 furniture manufacturing      1
2497 g.j. "Česma"      1
2498 G.J. "Žutica"      1
2499 fuel wood.      1
2500 functions for determination      1
2501 fungal entomopathogen      1
2502 fungal pathogen      1
2503 fungal spores      1
2504 fungicid      1
2505 fungicide      1
2506 fungicides      1
2507 fungicidi      1
2508 Freilassung      1
2509 frost-crack      1
2510 fruit      1
2511 fruit morphology      1
2512 Fruit set      1
2513 fruits      1
2514 forestry policy      1
2515 Forestry school Karlovac      1
2516 forestry work      1
2517 fotosintetičke osobine lista      1
2518 fotosintetski pigmenti      1
2519 forest laws      1
2520 forest Macelj      1
2521 forest machines      1
2522 forest management resystematization      1
2523 forest of high silvicultural form      1
2524 forest operations      1
2525 forest owners’ cooperation      1
2526 forest manage­ment      1
2527 forest privatization      1
2528 forest protection.      1
2529 Forest rails      1
2530 forest regeneration      1
2531 forest reproductive material      1
2532 forest resource      1
2533 forest history      1
2534 forest interest rate      1
2535 forest interest rate (forest annuity)      1
2536 forest gaps      1
2537 Forest genetic resources      1
2538 Forest Genetic Resources Programme      1
2539 Forest Genetics resaurces      1
2540 Forest Fire Prevention      1
2541 forest fire prevention roads      1
2542 forest fire protection      1
2543 forest damage      1
2544 forest damage.      1
2545 forest development strategy      1
2546 forest dieback      1
2547 F-O and »K-k« »Manage-project«      1
2548 F-O i »K-k«      1
2549 foliar threatment      1
2550 folijarna aplikacija      1
2551 food      1
2552 forces of resistance to growth      1
2553 Forcing      1
2554 Foreign timber trade      1
2555 Forest Administration "Viševica"  Rijeka      1
2556 Forest Administration Bjelovar.      1
2557 Forest Administration Delnice      1
2558 Forest Administration Požega      1
2559 forest and water ecosystems      1
2560 forest and wildlife management      1
2561 forest area      1
2562 forest association      1
2563 forest assortments      1
2564 forest biomass      1
2565 forest certification      1
2566 forest ecosystem      1
2567 forest ecosystems      1
2568 forest edges      1
2569 Forest education      1
2570 forest enterprise      1
2571 forest estate      1
2572 Forest exploitation      1
2573 forest fee      1
2574 forest community of beech and fir      1
2575 forest contractors      1
2576 Forest cover      1
2577 Flowering Ash      1
2578 flowing down trunk      1
2579 flushing      1
2580 kvaliteta žira      1
2581 kvaliteta života      1
2582 kvantitativna obilježja      1
2583 kvantitativna svojstva      1
2584 kvantitativno i vrijednosno iskorištenje      1
2585 kvarter      1
2586 laboratorijski uzgoj      1
2587 laboratory rearing      1
2588 land mines      1
2589 landed municipality      1
2590 landfill gas      1
2591 landscape artist      1
2592 landscape diversity      1
2593 landscape.      1
2594 lapor      1
2595 large wood of Italian oak      1
2596 Laserpitio krapfii-Piceetumass. nova      1
2597 kriteriji za investiranje      1
2598 krivulje indeksa staništa      1
2599 krize      1
2600 kronika      1
2601 krpelj      1
2602 kraška polja      1
2603 kratke ophodnje.      1
2604 kratkorični i dugori­čni granični troškovi (KGT i DGT)      1
2605 kultivari tise      1
2606 kružne primjerne plohe      1
2607 kserofitna      1
2608 kreda      1
2609 krški fenomeni      1
2610 krupno drvo      1
2611 kvaliteta mladog naraštaja hrasta lužnjaka.      1
2612 kultura crnog bora      1
2613 kulturni pejzaž      1
2614 kulturno povijesna baština      1
2615 Kunstinseln      1
2616 kva liteta sjemena      1
2617 kvalitativno iskorištenje      1
2618 kvalitet      1
2619 laurel      1
2620 Law      1
2621 lawn      1
2622 layout of the islet      1
2623 layout proposal      1
2624 leachate      1
2625 leaf area index      1
2626 leaf litter      1
2627 length of assortment      1
2628 length of the nibbled part of a shoot      1
2629 life forms      1
2630 lifelong learning      1
2631 level of knowledge.      1
2632 library      1
2633 Liburnian karst      1
2634 Liburnijski krš      1
2635 leaf photosynthetic traits      1
2636 leaf unfolding      1
2637 leafminers      1
2638 legislation      1
2639 legislative      1
2640 lovno gospodarenje      1
2641 lovno područje      1
2642 lovno stablo      1
2643 lovno stablo s feromonskim pripravkom      1
2644 lovno-demografski intenzitet      1
2645 lovno-geografski intenzitet      1
2646 lovor      1
2647 Lovran marron      1
2648 lovranski marun      1
2649 losses      1
2650 lov      1
2651 lovac      1
2652 lovačka ilustracija      1
2653 lovačka udruga kotara senjskog      1
2654 lovačke izložbe      1
2655 lovačke udruge      1
2656 Lovački dio izložbe      1
2657 lovci      1
2658 lužnjak      1
2659 lopatar      1
2660 lowland forests of pedunculate oak      1
2661 lowland region      1
2662 low-lying areas      1
2663 lubanja      1
2664 Lumber operations      1
2665 lumber value yield      1
2666 Lovstvo i ribarstvo      1
2667 low quality and small-sized diameter logs      1
2668 low tree      1
2669 Lower Austria      1
2670 lower tusks      1
2671 lowland      1
2672 linear correlation      1
2673 linear trend      1
2674 linearna korelacija.      1
2675 linearni trend      1
2676 lines below electro-energetic facilities      1
2677 Liocourt´s distribution      1
2678 listopadna      1
2679 lisymeters      1
2680 lišće obične bukve      1
2681 lišće perasto      1
2682 litače      1
2683 litter      1
2684 litter mass loss      1
2685 livelihoods      1
2686 local community      1
2687 Local population      1
2688 log value yield.      1
2689 log volume yield      1
2690 lisni mineri      1
2691 listanje      1
2692 Lisičine      1
2693 logging as sylvicultural care of stands      1
2694 Logging operations      1
2695 logging residue      1
2696 logging strategy      1
2697 logistic regression      1
2698 logistička regresija      1
2699 lokalna zajednica      1
2700 Lokalne populacije      1
2701 London planetree (Patanus x acerifolia)      1
2702 Longe-range      1
2703 long-term mean values of seasonal severity rating      1
2704 kategorija zdravstvenoga stanja sastojine      1
2705 kavkaska jela      1
2706 keficijent unutarnjeg rasta      1
2707 kemijska analiza ksilemovog soka      1
2708 kemijski sastav sjemena      1
2709 kemijski sastav tla      1
2710 kemizam biljnog materijala.      1
2711 Kermes oak      1
2712 kestenov moljac miner      1
2713 kestenova osa šiškarica      1
2714 kitnjak      1
2715 klasična otvorenost      1
2716 klaster analiza      1
2717 klasterska analiza      1
2718 klet      1
2719 klijanci      1
2720 klijanje      1
2721 Kalnik forest      1
2722 kamenolom Očura II      1
2723 kamenjarka.      1
2724 kanader i demon      1
2725 Kanadski sustav ocjene opasnosti od šumskog požara (CFFDRS)      1
2726 Kappa statistika      1
2727 karakteristike mikrolokaliteta.      1
2728 karantenski štetnik      1
2729 karbonatnenaslage      1
2730 kariotip      1
2731 Juglans nigra      1
2732 jugoistočna Europa      1
2733 juniper      1
2734 jura      1
2735 juvenilno drvo      1
2736 Južna Afrika      1
2737 kadmij      1
2738 kadrovi u šu­marstvu      1
2739 kakvoća      1
2740 kakvoća drvnih sortimenata      1
2741 kakvoća stabala      1
2742 javni šumarski instituti      1
2743 javno mišljenje      1
2744 javno podsticanje šumarstva      1
2745 jedinstvena metoda      1
2746 jedinstveni model      1
2747 jednadžbe rasta      1
2748 jednakokutna spirala      1
2749 izvođenje šumskih radova      1
2750 Izvoz i Uvoz      1
2751 jablan      1
2752 Jadran      1
2753 jadranski otoci      1
2754 jadransko područje      1
2755 Jagdausstellungen      1
2756 jajnici      1
2757 jaka oštećenost krošanja depozicija olova      1
2758 jednodobne regularne sastojine      1
2759 jednodobne sastojine      1
2760 jednodobno gospodarenje      1
2761 jednogodišnje sadnice      1
2762 jednospolna      1
2763 jarebica kamenjarka – grivna      1
2764 Jarebica kamenjarka grivna      1
2765 jasen      1
2766 jasen (Fraxinus ExcelsiorL.)      1
2767 jelen obični (Cervus elaphus)      1
2768 jelovina (Abies alba Mill)      1
2769 jelovina (Abies alba Mill.)      1
2770 jestiva      1
2771 jestive gljive      1
2772 jela obična      1
2773 jela.      1
2774 Axis%20axis) STYLE="text-decoration:none">jelen aksis (Axis axis)      1
2775 jelen aksis (Axis axis Erx.)      1
2776 jelen fratar      1
2777 Jelen lopatar      1
2778 kras      1
2779 kora      1
2780 korelacija      1
2781 komuniciranje      1
2782 komunikacijske aktivnosti      1
2783 koncentracija i sadržaj hraniva      1
2784 korjenov sustav      1
2785 korološke i fitocenološke značajke      1
2786 korov      1
2787 korovi      1
2788 korovska vegetacija      1
2789 košćela      1
2790 koštunica      1
2791 krajobraz.      1
2792 krajobrazna raznolikost      1
2793 kramp      1
2794 kraniometrija      1
2795 Krapinsko-zagorska Count      1
2796 Krapinsko-zagorska County      1
2797 konkretna distribucija prsnih promjera      1
2798 konkretna i teoretska distribucija stabala      1
2799 konsenzus      1
2800 kontejner      1
2801 kontejnerski uzgoj      1
2802 kontinentalna Hrvatska      1
2803 kontrola      1
2804 kontrolne pokusne plohe      1
2805 konverzija panjača      1
2806 konzervacija      1
2807 konzervacija vlage      1
2808 konzervacija vlage u tlu      1
2809 komparacija stanja za 2009.      1
2810 komparativna analiza      1
2811 komparativna metoda istraživanja      1
2812 kompleksni sustavi      1
2813 kompleksnost      1
2814 kompromis      1
2815 koluvij      1
2816 klonovi stablastih vrba      1
2817 Kodeks fitocenološke nomenklature      1
2818 koeficijent asimetrije i koeficijent spljoštenosti.      1
2819 koeficijent iskorištenosti lovno-demografskog potencijala      1
2820 klonovi topole      1
2821 klonske sjemenske plantaže      1
2822 klonski arhivi      1
2823 klonski testovi crnih topola      1
2824 klonski uz.orci      1
2825 klonsko šumarstvo      1
2826 klimatski čimbenici      1
2827 klimatski ekscesi      1
2828 klimatski model      1
2829 klimatski scenariji      1
2830 klizna sredina      1
2831 klon      1
2832 klon topole I-214      1
2833 klonovi      1
2834 Journal of Forestry      1
2835 journal Šumarski list (Forestry Journal)      1
2836 joint- stock company in forestry      1
2837 klima-požarna područja      1
2838 klima-požarna područja.      1
2839 klimatska promjena      1
2840 klimatske karakteristike      1
2841 karst phenomena      1
2842 karta šumskih zajednica      1
2843 karte      1
2844 kartiranje šumskog drveća      1
2845 Karyotypes      1
2846 kaštelansko područje      1
2847 katastar      1
2848 multivariate analysis      1
2849 multivariate methods      1
2850 multivariatne meto­de      1
2851 multivarijatna analiza      1
2852 muncipality      1
2853 munika      1
2854 munika (Pinus heldreichii Christ)      1
2855 munika u Hercegovini      1
2856 muflon (Ovis ammon L.)      1
2857 muflon (Ovis ammon musimon Pal.)      1
2858 mulberry (Morus alba)      1
2859 mulching flail mower      1
2860 multiclonal cultures      1
2861 Multi-criteria decision analysis      1
2862 multi-criteria decision making      1
2863 multi-dimensional scaling      1
2864 multidimenzionalno skaliranje      1
2865 multidisciplinaran pristup      1
2866 multiklonske kulture      1
2867 Multiple criteria decision making      1
2868 multiple regression analyses      1
2869 motor-manual      1
2870 motorna pila      1
2871 motorne pile      1
2872 motorni čistač      1
2873 Mottled Umber Moth      1
2874 moufflon (Ovis ammon L.)      1
2875 moufflon (Ovis ammon musimon Pal.) axis deer (Axis axis Erx.)      1
2876 mountain tourisms      1
2877 mountainous areas      1
2878 Mountainous Croatia      1
2879 Mountainous Region of Croatia      1
2880 mountainous relief area      1
2881 Moving average      1
2882 mr. sc.      1
2883 mreža      1
2884 mrtvo drvo      1
2885 Nadzorni odbor      1
2886 naftna kontaminacija      1
2887 nagib      1
2888 nagib terena      1
2889 Na-heksametafosfat      1
2890 Na-hexametaphosphate      1
2891 najbolji srnjaci Hrvatske i svijeta      1
2892 naknada      1
2893 nalazišta na Papuku unutar parka prirode Papuk      1
2894 nalazište u Zagrebu      1
2895 namnožio      1
2896 nanoindentacija      1
2897 nanoindentation      1
2898 nanotechnology      1
2899 nanotehnologija      1
2900 Na-pirofosfat      1
2901 naplodni sijek      1
2902 Na-pyrophosphate      1
2903 narodna imena životinja.      1
2904 narrow leaved ash (F. angustifolia Vahl)      1
2905 narrowleafed ash      1
2906 nabonos      1
2907 Nacionalni park      1
2908 Nacionalni park “Fruška gora”      1
2909 Nacionalni park Kornati      1
2910 Nacionalni park Plitvička jezera      1
2911 nacionalni parkovi      1
2912 način uzgoja      1
2913 nad zor stanja sastojina.      1
2914 nadmorska visina      1
2915 mycocoenosis      1
2916 mycoses      1
2917 nasad gumijevca      1
2918 nasljedne osnove      1
2919 monitoring podzemnih i površinskih voda      1
2920 monitoring u šumarstvu.      1
2921 monografija “Divokoza”      1
2922 monograph “Chamois”      1
2923 Monolit      1
2924 monthly severity ratings      1
2925 Montpellier      1
2926 morflogija klijanca      1
2927 morfologija      1
2928 modeli procjene volumena      1
2929 modeli rasta      1
2930 modeling      1
2931 mobile cable crane      1
2932 močenje plodova      1
2933 morfologija ploda      1
2934 morfologija sjemena      1
2935 morfologija tla      1
2936 morfološka obi lježja      1
2937 morfološka raščlamba      1
2938 morfološka svojstva sadnica      1
2939 morfološka varijabilnost      1
2940 morfometrija      1
2941 morfometrija rogovlja      1
2942 morfometrijska analiza lista      1
2943 morfometrijska analiza lista jasena      1
2944 morfometrijska varijabilnost      1
2945 morphological analysis      1
2946 morphological features of seedlings      1
2947 morphological variability      1
2948 morphology      1
2949 morphometric ash leaf analysis      1
2950 morphometric leaf analysis      1
2951 morphometric traits      1
2952 morphometric variability      1
2953 morphometrics of antlers      1
2954 morphometry      1
2955 mjereni postupak      1
2956 mjerila      1
2957 mjesečna ocjena žestina      1
2958 mjesto lanjenja      1
2959 mješovita kultura      1
2960 mješovite i čiste sastojine      1
2961 mlada sastojina      1
2962 model normally      1
2963 model of departmental research      1
2964 model of middle-aged forest      1
2965 model oplemenjivanja      1
2966 model pretvorbe monokultura u šume bliske prirodnim      1
2967 model resornoga istraživanja      1
2968 model sustava informacija      1
2969 Modeliranje goriva      1
2970 modelling      1
2971 modelna srednjodobna sastojina      1
2972 modelni normalitet      1
2973 modification      1
2974 modificirana Brinkova funkcija      1
2975 modificirana skala      1
2976 modified Brink’s function      1
2977 modified scale      1
2978 modifikacije      1
2979 mogućnost razlikovanja      1
2980 moisture content      1
2981 molecular diagnostic      1
2982 molecular-biological methods      1
2983 molekularna dijagnostika      1
2984 molekularno-biološke metode      1
2985 monetary value of wood assortments      1
2986 mala i srednja poduzeća      1
2987 Mala Kapela      1
2988 malati      1
2989 mali alati      1
2990 Malus Mill.      1
2991 mammal      1
2992 man activities      1
2993 managed beech forests      1
2994 makija      1
2995 makija planike      1
2996 maklen      1
2997 makrogljive      1
2998 makroklima      1
2999 makroklimatska prilagodba      1
3000 makroskopske karakteristike      1
3001 machine felling      1
3002 machine felling and processing      1
3003 machine´s own resistance power      1
3004 macroclimatic adaptedness      1
3005 macrofungi      1
3006 macroscopic characteristics      1
3007 magistarski rad      1
3008 magnezij      1
3009 Magnolia L.      1
3010 Mahaleb cherry tree      1
3011 maintenance of forest roads      1
3012 M.Sc.      1
3013 Macedonian oak      1
3014 lysimeters      1
3015 Lyme borreliosis      1
3016 Lymnatria monacha      1
3017 STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      1
3018 mass concentration      1
3019 master´s thesis      1
3020 mastic      1
3021 mastic tree      1
3022 mastika      1
3023 matematički modeli      1
3024 matični fond      1
3025 matičnjak plemki      1
3026 matrice prijelaznih vjerojatnosti      1
3027 mature stands      1
3028 maturity dimension      1
3029 Mean breast diameter      1
3030 mean extraction distance      1
3031 mean skidding distance      1
3032 measuring elements      1
3033 measuring procedure      1
3034 mechanical felling      1
3035 mechanical properties of wood      1
3036 mechanized of silvicultural works      1
3037 Mediteran      1
3038 mediteranska vegetacija      1
3039 mediteranske šume      1
3040 mediteransko krško područje      1
3041 market relations      1
3042 market research.      1
3043 Marketing of forest and forest industries products and services      1
3044 marketing šumskih i drvnih proizvoda i usluga      1
3045 marking      1
3046 masa košuta      1
3047 masena koncentracija      1
3048 management planning      1
3049 management plans      1
3050 management style      1
3051 management unit "Česma"      1
3052 map of forest communities      1
3053 maps      1
3054 maquis of strawberry tree      1
3055 me­teorološki indeks požara      1
3056 Meteorološki indeks šumskog požara (FWI)      1
3057 method of thinning of regular forest      1
3058 methods      1
3059 metoda najbližih susjeda      1
3060 metoda pokusnih ploha      1
3061 metoda prorede      1
3062 metoda sjemenomjera      1
3063 metoda sjetve      1
3064 metoda tetive      1
3065 Metoda vrtložne kovarijance      1
3066 metode      1
3067 metode vrednovanja      1
3068 mezofilne kestenove šume      1
3069 micoses of needles      1
3070 microbiological characteristics of the soils      1
3071 međulaboratorijske usporedbe      1
3072 Međunarodne konvencije      1
3073 međunarodne norme      1
3074 Međunarodni lovački savjet (CIC)      1
3075 međupopulacijska i unutarpopulacijska varijabilnost.      1
3076 mehanička svojstava drva      1
3077 mehanička svojstva      1
3078 mehanička svojstva drva      1
3079 mehaničke ozljede i dopunske greške zbog ratnih djelovanja      1
3080 mehanizirana bušilica      1
3081 mehaniziranje uzgojnih radova      1
3082 melioracija      1
3083 melioracija krša      1
3084 melioracijski učinci      1
3085 menadžment      1
3086 menagement klas      1
3087 meningoencefalitis i Lyme borelioza      1
3088 meningoencephalitis      1
3089 merkan-lilizam      1
3090 mesophilous chestnut forests      1
3091 mid- and long-term planning      1
3092 middle breast diameter      1
3093 middle volume of trees      1
3094 middle-aged stand      1
3095 mikocenoza      1
3096 mikoze      1
3097 mikoze iglica      1
3098 mikrobiološke značajke tala      1
3099 mikroelementi      1
3100 microorganism functional groups in the soil      1
3101 microrelief      1
3102 micro-relief      1
3103 microsatelite      1
3104 microsatelites SSR      1
3105 microsatellite markers      1
3106 mediterranean vegetation      1
3107 medljikovac      1
3108 medunac      1
3109 Medvednica      1
3110 Medvednica Mount      1
3111 mikroreljef      1
3112 meteorological factors      1
3113 meteorološki čimbenici      1
3114 mikrosatelitni biljezi      1
3115 mikrosatelitni biljezi SSR      1
3116 mišoliki glodavci      1
3117 mitochondrial control region      1
3118 mitohondrijska DNK (mtDNK)      1
3119 mitotske i subkromatidne aberacije      1
3120 mixed and pure stands of beech      1
3121 mixed plantations      1
3122 mineral raw materials      1
3123 mineralne sirovine      1
3124 miniranost      1
3125 selekcionirani klonovi      1
3126 selekcionirano sjeme      1
3127 selektivna proreda      1
3128 selektivna prorjeda      1
3129 selo Gradište      1
3130 Semi-final Wood Products      1
3131 Semi-finished wood products industries      1
3132 seminari i ispiti za ocjenjivače lovačkih trofeja.      1
3133 seminars and examinations for evaluating the hunting trophies.      1
3134 selection forests      1
3135 selection management      1
3136 selection of management scenarios      1
3137 selection structure and selection menangement      1
3138 segment ­na regresija      1
3139 segmented regression      1
3140 sekcije Aigeiros i Tacamahaca      1
3141 sekundarna otvorenost      1
3142 sekundarna sukcesija      1
3143 seed areas (districts)      1
3144 seed coat      1
3145 seed coating      1
3146 seed delineation      1
3147 seed felling      1
3148 seed moisture      1
3149 seed morphology      1
3150 seed orchard      1
3151 seed orchards      1
3152 seed physiology      1
3153 seed quality      1
3154 seed variability      1
3155 seed zones      1
3156 seedling growth and dimensions      1
3157 seedling height      1
3158 seedling heights      1
3159 seedling morphology      1
3160 sastojina      1
3161 sastojina bukve i jele      1
3162 sastojina izmjere      1
3163 sastojinska struktura      1
3164 satelitska snimka IKONOS      1
3165 satelitske snimke      1
3166 satellite imagery      1
3167 Sava River      1
3168 sawfly      1
3169 Samobor      1
3170 Samoborsko gorje      1
3171 samoprorjeđivanje      1
3172 sample      1
3173 sanacija erodiranog zemljišta      1
3174 sanacija odlagališta      1
3175 sanacija posljedica      1
3176 sanacija.      1
3177 secondary openness      1
3178 secondary succession      1
3179 sections Aigeiros and Tacamahaca      1
3180 seasonal severity ratings      1
3181 saplings      1
3182 sapwood      1
3183 sawmil­ling production      1
3184 sawmilling products      1
3185 sawmilling raw material      1
3186 sawmilling technology      1
3187 Sawnwood coniferous and hardwood      1
3188 sawnwood production      1
3189 scalping      1
3190 scenariji razvoja      1
3191 Scots pine      1
3192 Scots pine (Pinus sylvestris L.)      1
3193 Sea Buckthorn      1
3194 sea spray      1
3195 root decay      1
3196 root length      1
3197 root perimeter      1
3198 root system      1
3199 root volume      1
3200 rooting      1
3201 roots      1
3202 rotositnilice      1
3203 rožište      1
3204 RRP soil stabilization material      1
3205 RRP sredstvo za stabilizaciju tla      1
3206 ručno-strojna sječa      1
3207 ruminant      1
3208 rural development      1
3209 ruralni razvoj      1
3210 sadnice      1
3211 sadržaj klorofila      1
3212 safety      1
3213 safety and health in forestry      1
3214 sakupljanje drva      1
3215 salinisation      1
3216 Salix alba clones      1
3217 ruža vjetrova      1
3218 S02 emissions      1
3219 SAD      1
3220 sadašnja sječiva vrijednost sastojine      1
3221 sadašnje stanje i mogućnosti uzgoja.      1
3222 rojenje      1
3223 Romans      1
3224 root      1
3225 reviews of the exhibition      1
3226 revitalisation      1
3227 revitalizacija      1
3228 revitalizacija staništa      1
3229 rezanje grana      1
3230 rezervoari uzročnika      1
3231 ribarstvo      1
3232 Richards function      1
3233 Rijeka i okoliš - litološke, reljefne, klimatske, pedološke i vegetacijske osobitosti      1
3234 Rijeka Sava      1
3235 rijeke      1
3236 rijetka sadnja      1
3237 rijetkost u Požeškom gorju      1
3238 Rimljani      1
3239 research activities      1
3240 reservoirs of pathogens      1
3241 resorno istraživanje      1
3242 resources      1
3243 respiracija tla      1
3244 response      1
3245 restitucija vlasništva      1
3246 ritska šuma      1
3247 riper      1
3248 ritske šume Baranje      1
3249 rivers      1
3250 rizik od požara      1
3251 road density      1
3252 road network planning      1
3253 rodoslovlje      1
3254 roe deer productivity      1
3255 roedeer      1
3256 rogovi      1
3257 quantity and value yield      1
3258 quarantine pest      1
3259 Querco-Fagetea      1
3260 Querco-Fage­tea      1
3261 Quercus      1
3262 Quercus coccifera      1
3263 Quercus ilex L.      1
3264 Quercus spp.      1
3265 Quercus virgiliana      1
3266 Quercusspp.      1
3267 querry Očura II      1
3268 questionnaire      1
3269 quick sand      1
3270 quick sands      1
3271 radijalni prirast      1
3272 radijalni prirasti      1
3273 radionuklidi      1
3274 radna okolina      1
3275 radne tehnike      1
3276 rainfall      1
3277 rak ariša      1
3278 rak kestenove kore      1
3279 rak kore javora      1
3280 ramet variation      1
3281 rameta      1
3282 rana i kasna ekotipska forma      1
3283 range      1
3284 rannis defoliaria      1
3285 računalne simulacije      1
3286 računalni informacijski sustav      1
3287 računalni model CirCon      1
3288 quality class structure      1
3289 quality of trees      1
3290 quality of young Pedunculate Oak growth.      1
3291 rasprostranjenost šuma      1
3292 raseljavanje domicilnog stanovništva      1
3293 rasplodni fond srna      1
3294 raspon      1
3295 raspon promjera      1
3296 rare species population’s conservation      1
3297 rarity in Požega mountains      1
3298 rasadničarstvo      1
3299 Quercus pubescens      1
3300 razdioba (rajonizacija) šuma Republike Hrvatske      1
3301 razdoblje sušenja      1
3302 razdoblje sušenja.      1
3303 razina meha- niziranosti      1
3304 različiti tipovi sadnica      1
3305 razmaci sadnje      1
3306 razmjena tvari i energije      1
3307 razmjenski razvitak      1
3308 raznodobne šume      1
3309 raznolikost      1
3310 razvoj fitocenoza      1
3311 razvoj i prirast sastojina      1
3312 razvoj i prirast stabala      1
3313 razvoj istraživanja      1
3314 razvoj sastojine      1
3315 razvoj šumarstva      1
3316 Razvojne faze šumskog drveća i zeljastog bilja      1
3317 reliktni indikatori      1
3318 relizirani etat      1
3319 reljef - karte i tumači      1
3320 reljefna uvjetovanost      1
3321 relict      1
3322 relict indicators      1
3323 reintroduction of chamois      1
3324 reparable natural resource      1
3325 reproductive felling      1
3326 Republic of Croatia      1
3327 renewable resources      1
3328 renewables      1
3329 remote sensing technologies      1
3330 registar primarne šumske prometne infrastrukture      1
3331 register of primary forest traffic infrastructure      1
3332 regresijska analiza      1
3333 regular forest association      1
3334 regular forests      1
3335 regularne šume      1
3336 regulatori razvoja kukaca      1
3337 Regulatory and Institutional Framework; Financial Institutions      1
3338 rehabilitacija.      1
3339 rehabilitation.      1
3340 Rehbock      1
3341 reindtrodukcija      1
3342 reintrodukcija dabra      1
3343 reintrodukcija divokoze      1
3344 Reintroduktion      1
3345 rekonstrukcija šumske ceste      1
3346 rekultivacija      1
3347 rekultiviranje      1
3348 relative openness      1
3349 real recruitment rate      1
3350 realised etat      1
3351 realised production      1
3352 recentno drvo      1
3353 reception of wood      1
3354 reconstruction of forest roads      1
3355 record      1
3356 rast promjera srednjeg stabla      1
3357 rast prsnog promjera stabla i promjera krošnje      1
3358 rasti vitalnost      1
3359 rašeljka      1
3360 recovery.      1
3361 rast i dimenzije klijanaca (sadnica)      1
3362 refugium      1
3363 regeneracija      1
3364 regeneracija tla      1
3365 recreation.      1
3366 recultivation      1
3367 regeneration gap      1
3368 reforestation and protection      1
3369 reform of higher educational system      1
3370 reforma visokoobrazovnoga sustava      1
3371 red deer hummel      1
3372 red heart formation      1
3373 red oak      1
3374 ree damages      1
3375 reference sample      1
3376 referentni uzorak      1
3377 povratnim križanjem i transgresijom      1
3378 potrajno gospodarenje šumom      1
3379 powdery mildew (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.)      1
3380 power plant      1
3381 prava tršlja      1
3382 pravila udruge      1
3383 pravilan klijanac      1
3384 pravilnik      1
3385 Požarište      1
3386 Požega mountains      1
3387 Požega valley      1
3388 Požeška kotlina i Požeško gorje      1
3389 PP Papuk      1
3390 prag rentabilnosti ili točka pokrića.      1
3391 površina ha      1
3392 površina krošanja      1
3393 površina projekcije krošnje      1
3394 površina s vegetacijskim pokrivačem      1
3395 površinska obrada drva      1
3396 površinska voda      1
3397 površinski kopovi      1
3398 povijesni prikaz      1
3399 povijesni razvoj      1
3400 povijest gradacija      1
3401 povijest HŠD-a      1
3402 povijest požara      1
3403 povijest šumarstva      1
3404 potrajnost gospodarenja      1
3405 potrajnost prihoda      1
3406 potrošnja goriva      1
3407 postotak odgriženog dijela izbojka      1
3408 postotak prirasta      1
3409 postotak prirasta vrijednosti      1
3410 Postotak šumovitosti      1
3411 postotni udjel drvnih sortimenata      1
3412 postotni udjeli krupnog drva po debljinskim klasama      1
3413 posušena stabla      1
3414 poštanske marke      1
3415 potencijal oporavka      1
3416 potencijalna staništa      1
3417 potkornjaci      1
3418 potrajna proizvodnja sirovina i općekorisnih usluga šuma      1
3419 posječena drvna masa      1
3420 pošumljavanje i zaštita      1
3421 pošumljavanje krša      1
3422 posjetitelji      1
3423 poslijediplomski studij      1
3424 poslovanje      1
3425 Poslovna analiza      1
3426 poslovni odnosi      1
3427 posljedice agresije na RH      1
3428 posolica      1
3429 postage stamps      1
3430 postgraduate study      1
3431 post-introductory expansion      1
3432 postojanost drva      1
3433 Populus alba L. i mikropropagacija      1
3434 Populus alba      1
3435 porodice      1
3436 preciznost procjene      1
3437 preciznost.      1
3438 predacija      1
3439 predation      1
3440 predatori      1
3441 predators      1
3442 predmet istraživanja      1
3443 preferability      1
3444 preferabilnost      1
3445 pre­brojavanje      1
3446 pre-chilling      1
3447 precipitated water      1
3448 prebornašuma      1
3449 preborne sastojine bukve i jele      1
3450 preborne sastojine jele      1
3451 preborne šume      1
3452 prekogranično      1
3453 prenositelj      1
3454 prerada drveta      1
3455 present conditions of forests      1
3456 present situation and possibilities of cultivation.      1
3457 pretkazivanje vladanja šumskog požara (FBP)      1
3458 pretraživanje Interneta      1
3459 preuzimanje      1
3460 prevencija šumskih požara      1
3461 preventiva      1
3462 preventive measures      1
3463 preventive protection measures      1
3464 preventivne metode zaštite      1
3465 preventivne mjere      1
3466 prevođenje      1
3467 prezimljavanje      1
3468 preživač      1
3469 prijenosna vitla      1
3470 prilagodba      1
3471 Primarna otvorenost      1
3472 primarna prerada drva      1
3473 Primary wood conversion      1
3474 prime cost      1
3475 primjena rezolucija H1 i H2      1
3476 precision      1
3477 price list      1
3478 price of stem wood      1
3479 prigušena i prisilna gibanja      1
3480 prijedlog obnove istočnoga dijela      1
3481 pripravnost      1
3482 priprema tla      1
3483 prirasno prihodne tablice      1
3484 prirasno-prihodne tablice      1
3485 primorsko područje Hrvatske      1
3486 principal component analysis      1
3487 priobalno stanovništvo      1
3488 priobalje      1
3489 prirodna ognjišta      1
3490 prirodna šuma      1
3491 prirodni neprijatelji      1
3492 prirodni pomladak      1
3493 prirodni poremećaji      1
3494 prirast i kakvoća.      1
3495 Prirast i sječa      1
3496 prirast temeljnice      1
3497 prirašćivanje kvalitete      1
3498 priroda      1
3499 prirodna baština      1
3500 produkcijski i aku­mu lirani tečajni volumni prirast      1
3501 produktivnost      1
3502 produktivnost srna      1
3503 produljenje požarne sezone      1
3504 profesor šumarstva      1
3505 profil gospodarstvene grane      1
3506 prognose      1
3507 prognosis of dispersal      1
3508 prognoza      1
3509 prognoza širenja      1
3510 prognoze      1
3511 Program aktivnosti      1
3512 program sanacije      1
3513 programatski i operativni zadaci      1
3514 Programme of activities      1
3515 progresija      1
3516 progresivna sukcesija      1
3517 progression      1
3518 progressive sucession      1
3519 proicirana sasto­jina      1
3520 proizvodne funkcije      1
3521 proizvodne linije      1
3522 proizvodni potencijal sastojine      1
3523 proizvodnja biomase      1
3524 proizvodnja drvnih ploča      1
3525 proizvodnja energije      1
3526 proizvodnja i potrošnja šumskih i drvnih proizvoda      1
3527 proizvodnja iverja      1
3528 Proizvodnja izvoz i uvoz piljene građe      1
3529 proizvodnja namještaja      1
3530 proizvodnja piljene građe      1
3531 proizvodnja pluta      1
3532 proizvodnja trgovačkih dobara      1
3533 projection of stand development      1
3534 projekcija razvoja sastojina      1
3535 projektiranje      1
3536 prokopavanje      1
3537 proliferation      1
3538 proljeće i ljeto 2000.      1
3539 prometna vrijednost      1
3540 promidžba      1
3541 promidžba potrajnog gospodarenja i biološke raznolikosti      1
3542 promjena flornoga sastava.      1
3543 promjena šumskih staništa      1
3544 promjena vodnih odnosa      1
3545 prirodno širenje      1
3546 prirodnogeografske karakteristike      1
3547 prirodnost ("hemeroby ")      1
3548 private entrepreneurship      1
3549 private forest owner expectations      1
3550 prirodni uvjeti življenja      1
3551 prirodni zeoliti      1
3552 prirodno obnavljanje      1
3553 prirodno pomlađivanje      1
3554 prirodno pomlađivanje i gospodarenje.      1
3555 prirodno pomlađivanje.      1
3556 Production and consumption of forest and wood products      1
3557 Production exports and imports of lumber      1
3558 production functions demand functions      1
3559 production lines      1
3560 Production of marketable goods      1
3561 privatizacija šuma      1
3562 privatna šuma      1
3563 privatne šume      1
3564 privatni šumoposjed      1
3565 Privlačenje i transport drveta      1
3566 privlačenje.      1
3567 privredne promjene      1
3568 privremena formula za ocjenjivanje rogova srnjaka      1
3569 problemi u procesu promjena      1
3570 process automation      1
3571 procjedne vode      1
3572 procjena      1
3573 procjena biomase      1
3574 procjena opterećenosti poljoprivrednih tala      1
3575 Procjena oštećenosti krošanja      1
3576 Procjena oštećenosti šuma      1
3577 procjena potencijala biomase      1
3578 procjena sastojinskih elemenata      1
3579 procjena vrijednosti šuma      1
3580 procjenjena vrijednost šuma      1
3581 producibility      1
3582 promotion      1
3583 promotion of forest management and biodiversity      1
3584 propadanje brijesta      1
3585 propadanje drva      1
3586 Propadanje hrastovih biljaka      1
3587 propadanje i širenje obične jele      1
3588 propadanje stabala      1
3589 propadanje staništa      1
3590 promjer izbojka      1
3591 promjer krošnje izbojka.      1
3592 prophylaxis      1
3593 proportion between height and diameter (h/d)      1
3594 proreda sastojina tvrdih listača      1
3595 prorede      1
3596 prorijede      1
3597 prosječna godišnja količina radova sanacije      1
3598 prosjeke      1
3599 prosjeke na trasama elektroenergetskih objekata      1
3600 prostorna povezanost      1
3601 prostorna valorizacija      1
3602 prostorni plan      1
3603 prostorni raspored klopki      1
3604 prostorno širenje      1
3605 protected area      1
3606 protection . .      1
3607 protection at work      1
3608 protection of nature      1
3609 protupožarna linija      1
3610 protupožarne prosjeke      1
3611 protupožarne prosjeke s elementima puta      1
3612 provenance      1
3613 provenance region      1
3614 putevi unošenja      1
3615 provenances      1
3616 protected natural areas      1
3617 protected natural values      1
3618 provisional volume tarff      1
3619 provodno tkivo      1
3620 prozirnost krošnje      1
3621 Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.      1
3622 ptice      1
3623 ptice grabljivice      1
3624 ptice kao indikator      1
3625 Pubescens oak      1
3626 pubescent oak      1
3627 public awareness      1
3628 public forest institutes      1
3629 public institutes      1
3630 public opinion      1
3631 Public subsidisation of forestry      1
3632 puhovi      1
3633 Pulp and paper industries      1
3634 permanent experiments      1
3635 perpetrator      1
3636 Persian walnut      1
3637 pest      1
3638 pesticid      1
3639 pesticide      1
3640 pests      1
3641 Peter‘s mountain      1
3642 Petrova gora      1
3643 pH – solution      1
3644 pH oborina      1
3645 pH precipitation      1
3646 Ph u pirofosfatu      1
3647 Ph u vodi      1
3648 Ph. D.      1
3649 phaeropsis sapinea      1
3650 Phase I and II      1
3651 Phase II      1
3652 Phase III      1
3653 phenological variability of flowering      1
3654 penjačice      1
3655 People      1
3656 percent share      1
3657 percent share of wood along thickness classes      1
3658 percentage increments of values      1
3659 Percentage of forest cover      1
3660 percentage of moderately to severely damaged trees      1
3661 percentage of the nibbled part of the shoot      1
3662 percentage of wood assortments      1
3663 period      1
3664 perioda      1
3665 periodicitet plodonošenja      1
3666 periodički prijelaz volumena      1
3667 oštećenost krošanja      1
3668 oštećenost stabala      1
3669 pejsažist      1
3670 pedunculate oak (Quercus robur)      1
3671 Phyllonorycter sp.      1
3672 Phyllonorycter spp.      1
3673 physical and mechanical properties of abonos      1
3674 physical and mechanical properties of recent oak      1
3675 physical strain      1
3676 physics      1
3677 physiological parameters      1
3678 phytocenosis      1
3679 phytocoeno­logical community      1
3680 phytocoenological record      1
3681 phytocoenological units      1
3682 phytocoenology      1
3683 phytocoenology (phytosociology)      1
3684 phytomass      1
3685 phytoplasmas      1
3686 peletizacija sjemena      1
3687 pH-otopina      1
3688 photosynthesis      1
3689 photosynthesis intensity      1
3690 photosynthetic pigments      1
3691 phenophases      1
3692 phenotypic plasticity.      1
3693 phenotypic stability      1
3694 pheromone baited traps      1
3695 pheromone dispenser      1
3696 pheromone trap      1
3697 pheromone traps      1
3698 pheromone-baited trap      1
3699 p.o. Zagreb      1
3700 padaline      1
3701 panjača      1
3702 panjača planike      1
3703 panjače      1
3704 Papuk Natural Reserve      1
3705 parametar regresije (b)      1
3706 parameter of regression (b)      1
3707 Parasiten      1
3708 Parasitenkomplex      1
3709 parasitoid      1
3710 parazitoid      1
3711 parazitski kompleks      1
3712 otpornost      1
3713 otvaranje šuma      1
3714 otvoreni prostor      1
3715 otvoreni sustav      1
3716 otvoreno lovište      1
3717 otvorenost      1
3718 otvorenost šumskim cestama.      1
3719 outbreak      1
3720 ovaries      1
3721 overwintering      1
3722 Ovis ammon musimon      1
3723 ovlasti      1
3724 ownership and property conditions      1
3725 ownership restitution      1
3726 oxidative stress      1
3727 oxygen market      1
3728 ozljede      1
3729 ozljede na radu      1
3730 ozljede na stablima      1
3731 označavanje      1
3732 pedicle      1
3733 pedigree      1
3734 pedofiziografske značajke      1
3735 pedogeneza      1
3736 pedogenezis      1
3737 pedological analyses      1
3738 pedologija      1
3739 pedology      1
3740 pedološke analize      1
3741 pedophysiographic features      1
3742 pedosfera      1
3743 pedosphere      1
3744 pedotransfer function PTF      1
3745 pedotransfer funkcija PTF      1
3746 parent fund      1
3747 park      1
3748 park forest      1
3749 Park oko Dvorca princa Eugena Franje od Savoye i Piemonta u Bilju      1
3750 park oko Šumarskog i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu      1
3751 park prirode      1
3752 park prirode Telašćica      1
3753 Park prirode Učka      1
3754 park šuma      1
3755 park-forest Komrčar      1
3756 parkovi      1
3757 park-šuma      1
3758 park-šuma »Komrčar«      1
3759 Park-šume Grada Zagreba      1
3760 Participatory management      1
3761 particle size distribution      1
3762 pasji trn      1
3763 past condition      1
3764 pasture      1
3765 paša      1
3766 Pašarenje      1
3767 pathways      1
3768 patologija      1
3769 Paulownia Siebold et Zucc.      1
3770 poplavna šuma      1
3771 poplavne zone      1
3772 poplars      1
3773 poplar clone      1
3774 poplar clone I-214      1
3775 popis biljaka      1
3776 popis stranih vrsta      1
3777 population size      1
3778 populations      1
3779 Populationsdichte      1
3780 population bottleneck      1
3781 populacijsko usko grlo      1
3782 poisoning      1
3783 pomladak mladik      1
3784 pomladna jezgra      1
3785 pomotechnical treatments.      1
3786 pomotehnički zahvati.      1
3787 ponašanje požara      1
3788 podzemne vode      1
3789 poljski jasen (Eraxinus angustifolia VahlX hrast lužnjak (Quercus robur L.)      1
3790 poljski jasen—suši tip      1
3791 poljski pokus      1
3792 pomaganje      1
3793 politički instrumenti      1
3794 pollination      1
3795 pollution      1
3796 položaj centromere      1
3797 Polufinalna i finalna prerada drveta      1
3798 Polufinalni drvni proizvodi      1
3799 polyphagous parasitoids      1
3800 polyphenolic compounds      1
3801 polyphenols      1
3802 poljoprivredna tla      1
3803 poljoprivredne površine      1
3804 Poljski brijest      1
3805 pokazatelji oštećenosti      1
3806 pokazatelji proizvodnosti      1
3807 pokretna drobilica kamena      1
3808 pokus provenijencija obične bukve      1
3809 pokusna ploha Br gola površina      1
3810 pokusno polje      1
3811 policy instruments      1
3812 polifagni parazitoidi      1
3813 planovi      1
3814 planovi upravljanja      1
3815 planski sustav      1
3816 pitka voda      1
3817 plant community      1
3818 plant density      1
3819 plant geographical division      1
3820 plant heights      1
3821 plant list      1
3822 plant breeding      1
3823 područje provenijencije      1
3824 Pinus kalpensis      1
3825 Pinus pinea L.      1
3826 Pinus pineaL.      1
3827 pinj      1
3828 pioneer species      1
3829 pioneer species.      1
3830 pioneer tree species      1
3831 pioneering species      1
3832 pionirske vrste drveća      1
3833 piravost      1
3834 pisana dokumentacija      1
3835 pilanska prerada drva      1
3836 pi­lanska proizvodnja      1
3837 pilanska sirovina      1
3838 pilanska tehnologija      1
3839 pilanski proizvodi      1
3840 Pilot Project      1
3841 Piljena građa četinjača i listača      1
3842 pine resin production      1
3843 Pinienprozessionspinner      1
3844 Pinija      1
3845 pinija (Pinus pinea)      1
3846 Pinus brutia      1
3847 phytosanitary inspection      1
3848 phytosanitary measures      1
3849 phytosanitary system      1
3850 phytosociology      1
3851 Picea abies      1
3852 Picea abies (L.) Karst.      1
3853 Picea omorica (PANC.) PURK.      1
3854 Picea omorica (PANČ.) PURK      1
3855 Picea omorika      1
3856 Picea sitchensis (Bong.) Carr.      1
3857 piezometar      1
3858 piezometer      1
3859 plant potential      1
3860 plant species      1
3861 plantation      1
3862 plantation growth      1
3863 plantations      1
3864 plantaža      1
3865 plantaže      1
3866 plantažni uzgoj      1
3867 planting      1
3868 plants      1
3869 plastična folija      1
3870 plastični lijevak      1
3871 plemenite listače      1
3872 Plitvice Lakes      1
3873 Plitvička jezera      1
3874 plod      1
3875 plodnost      1
3876 plodnost tla      1
3877 plodovi      1
3878 plovidba      1
3879 plumate leaves      1
3880 poaching      1
3881 početak listanja      1
3882 počinitelj      1
3883 podjela općekorisnih funkcija šuma      1
3884 place of birth      1
3885 Plains      1
3886 plan upravljanja risom      1
3887 planina Tušnica      1
3888 planinski turizam      1
3889 planirana proizvodnja      1
3890 planiranje etata glavnog prihoda      1
3891 planiranje gospodarenja      1
3892 planiranje mreže šumskih cesta      1
3893 planiranje obnove sastojina      1
3894 planiranje šumskih prometnica      1
3895 planned production      1
3896 planned recruitment      1
3897 planned recruitment rate      1
3898 planning      1
3899 planning of forest roads      1
3900 novčana vrijednost drvnih sortimenata      1
3901 novi domaćin      1
3902 novi ekološki trend      1
3903 novi pristup korištenja podataka      1
3904 novo nalazište      1
3905 novosti: plan kapaciteta      1
3906 novounesena vrsta      1
3907 novoutvrđene vrste      1
3908 NPK fertlizer 7:14:21      1
3909 NPK gnojivo 7:14:21      1
3910 number and size of stomata      1
3911 number of adult roe deer does      1
3912 number of fawns      1
3913 Number of flowers and fruits      1
3914 number of kids      1
3915 number of plants      1
3916 number of root tips      1
3917 number of sprouts on the trunk.      1
3918 number of trees      1
3919 noctuids      1
3920 nomenklaturno-sintaksonomska analiza      1
3921 nominalna gustoća      1
3922 Non wood forest products and services      1
3923 non-bearing soil      1
3924 nonlinear dynamical systems      1
3925 Non-Monetary services from forests      1
3926 nonwood forest function.      1
3927 non-wood forest products      1
3928 nonwood forest products and servised      1
3929 norma ISO 11277.      1
3930 norma vremena      1
3931 normalitet      1
3932 normalna raspodjela stabala      1
3933 normalni poprečni profil      1
3934 normalni volumen prije i poslije sječe      1
3935 normals      1
3936 normativ za biološku reprodukciju i regeneraciju      1
3937 norme vremena      1
3938 norme za čvrsta biogoriva      1
3939 normizacija      1
3940 North America      1
3941 northern Croatia      1
3942 northern Velebit      1
3943 Northwestern Croatia      1
3944 normal models      1
3945 normal seedling      1
3946 normal structure      1
3947 normal wood volume before felling and after felling per hectare      1
3948 Norway spruce (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
3949 nouctuid moths      1
3950 nourishing      1
3951 numeričko bonitiranje      1
3952 numerousness natural new growth and stand age.      1
3953 numerousness/abundance      1
3954 nurse plants      1
3955 nurseries      1
3956 nursery germination      1
3957 nursery plant production      1
3958 nursery production      1
3959 nutrient status      1
3960 oak round timber      1
3961 oak seedlings      1
3962 oaks in the Bjelovar County      1
3963 oakwood      1
3964 obalna vegetacija      1
3965 obična bukva (Fagus sylvatica L)      1
3966 obična bukva (Fagus sylvatica L.)      1
3967 Obična bukva (Fagus sylvaticaL.)      1
3968 obična bukva.      1
3969 njega šume      1
3970 njegovanje      1
3971 oak      1
3972 oak (Quercus robur L.)      1
3973 NW Adriatic      1
3974 Noble Hardwoods      1
3975 natural spreading      1
3976 natural stockwood drying      1
3977 naturalizam      1
3978 nature      1
3979 nature conservation      1
3980 nature park      1
3981 Nature Parks      1
3982 nature preservation      1
3983 Nizinske šume hrasta lužnjaka      1
3984 nizinski brijest      1
3985 natural rege­neration      1
3986 natural regeneration and management.      1
3987 nitrogen accumulation      1
3988 Našice      1
3989 National park “Fruška gora”      1
3990 National Park Plitvička Jezera      1
3991 national parks nature parks      1
3992 native deciduous plants      1
3993 natprosječni debljinski prirast      1
3994 Natura2000      1
3995 Natural conditions of life      1
3996 natural drying of stockwood      1
3997 natural enemies      1
3998 natural foci      1
3999 natural heritage      1
4000 natural newgrowth      1
4001 natural reforestation      1
4002 natural reforestation (reestablishment)      1
4003 nature resources      1
4004 navigation      1
4005 nearest neighbor analysis      1
4006 necrosis      1
4007 nedostatak vode      1
4008 nedovoljna osposobljenost i opremljenost gasitelja      1
4009 nedrvni proizvodi i usluge šuma      1
4010 nedrvni šumski proizvodi      1
4011 nedrvni šumski proizvodi i usluge      1
4012 negativna selekcija      1
4013 nekroza      1
4014 nelegalne sječe      1
4015 Nemonetarne usluge šuma      1
4016 nenosivo tlo      1
4017 nepotpuni razvoj      1
4018 neprava srž      1
4019 neprava srž bukve      1
4020 nepravilan klijanac      1
4021 nesreće na radu      1
4022 network      1
4023 Networks      1
4024 neutrofilne šume      1
4025 new host      1
4026 new introduction      1
4027 new localities      1
4028 new locality      1
4029 new record      1
4030 news: capacity planning      1
4031 Nezakonita trgovina drvom      1
4032 N-fixation      1
4033 nisko drvo      1
4034 otok Plavnik      1
4035 otok Vrgada i vrgadski otočići      1
4036 otopina tla      1
4037 Oteti zaboravu značajnija zbivanja iz naše bogate prošlosti      1
4038 otoci      1
4039 otok Čiovo      1
4040 otok Krk      1
4041 oštećenja      1
4042 oštećenja stabala      1
4043 oštećenje      1
4044 oštećenje iglica      1
4045 oštećenje stabala      1
4046 oštećivanje ponika i pomlatka.      1
4047 oštećivanje sastojine      1
4048 oštećivanje stabala i tla      1
4049 oštećivanje šuma      1
4050 osutost stabala      1
4051 osvjetljavanje      1
4052 Osvrti na izložbu      1
4053 ostvarena proizvodnja      1
4054 ostvareni prirast      1
4055 osutost      1
4056 osutost iglica      1
4057 osobna računala      1
4058 organizacijski ustroj zaštite      1
4059 organization      1
4060 Osnovna državna karta (ODK)      1
4061 osnovne plohe      1
4062 osnovne vegetacijske jedinice      1
4063 osnovni fond      1
4064 organizational protection system      1
4065 or­ganska tvar tla      1
4066 organski ugljik OC      1
4067 Oriental Hornbeam      1
4068 original project method      1
4069 originalna metoda projektiranja      1
4070 ornamental plants trade      1
4071 ornithology      1
4072 ornitologija      1
4073 orografijski pojasi      1
4074 osa listarica      1
4075 Osijek      1
4076 organizacija gašenja      1
4077 oplošje korijena      1
4078 oporavak      1
4079 oplodna sječa u grupama      1
4080 oplodna sječe      1
4081 općekorisna funkcija šume      1
4082 oppenes of forest roads.      1
4083 oprema za pticu grabljivicu      1
4084 oprema za sokolara      1
4085 oprema za trening ptice grabljivice.      1
4086 opseg šumskouzgojnih radova      1
4087 opterećenost olovom      1
4088 opterećenje šumskih ekosustava      1
4089 optimalna mreža šumskih prometnica      1
4090 optimalna otvorenost      1
4091 optimum opennes      1
4092 organic carbon OC      1
4093 općekorisne funkcije šuma      1
4094 open strips      1
4095 opening up of forests      1
4096 openings      1
4097 operativno vrijeme      1
4098 ophodnjica      1
4099 oplemenjivanje      1
4100 oplemenjivanje samooplodnjom      1
4101 one-year-old seedlings      1
4102 opasni otpad      1
4103 obrazovanje kadrova      1
4104 odsumporavanje      1
4105 odumiranje      1
4106 odziv      1
4107 ograda      1
4108 ogrijevno drvo.      1
4109 okoliš      1
4110 ökologische Faktoren      1
4111 oksidacijski stres      1
4112 old towns and settlements      1
4113 old-field succession      1
4114 oleoptera      1
4115 olive grove      1
4116 Omiš      1
4117 omjer smjese      1
4118 onečišćenje      1
4119 onečišćenje voda      1
4120 očuvanje staništa      1
4121 odabir scenarija gospodarenja      1
4122 odabrane zemnoalkalijske i alkalijske kovine      1
4123 odlagališni plin      1
4124 odlagalište      1
4125 odlaganje      1
4126 odnos visine i promjera      1
4127 određivanje horizontalne udaljenosti      1
4128 određivanje visine stabla      1
4129 održavanje šumskih cesta      1
4130 održivi razvitak      1
4131 očuvanje genofonda      1
4132 očuvanje nizinskih šuma dogovorenim prostornim planiranjem      1
4133 očuvanje okoliša      1
4134 obrana od poplave      1
4135 obična jela (Abies alba Mill.)      1
4136 oblični broj      1
4137 oblik debla      1
4138 oblik stvarne i normalne distribucije prsnih promjera.      1
4139 oblo drvo      1
4140 obična smreka (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
4141 obična tisa      1
4142 obični bor      1
4143 obični bor (Pinus sylvestris L.)      1
4144 Obični bor (Pinus sylvetris L.)      1
4145 obični čempres      1
4146 obični grab      1
4147 obujam stabala      1
4148 obvezatni i dobrovoljni rad lovaca      1
4149 occurrence      1
4150 ocjena općekorisnih funkcija šuma i vrednovanje šuma.      1
4151 ocjena primjenjivosti      1
4152 ocjena stanja      1
4153 ocjena trofeja      1
4154 obnovljivi prirodni resurs      1
4155 obnovljivi prirodni resursi      1
4156 obnovljivi resursi      1
4157 obojenost i zimska retencija lišća      1
4158 obnova vrtova      1
4159 obnovljivi izvori      1
4160 obnova i održavanje      1
4161 stanje voda      1
4162 stara sastojina      1
4163 stare sastojine      1
4164 stari gradovi i naselja      1
4165 starost sa­stojine      1
4166 State of German forestry      1
4167 state of nutrition      1
4168 state support to forestry      1
4169 static state of tree      1
4170 statičko stanje stabala      1
4171 statistical models      1
4172 statistički modeli      1
4173 Steering Committee      1
4174 stem      1
4175 stem exclusion phase      1
4176 Steyr tractors      1
4177 stil rukovođenja      1
4178 stohastika      1
4179 stablaste vrbe      1
4180 stabljika      1
4181 staklenički plinovi      1
4182 stand      1
4183 stand age      1
4184 stand damaging      1
4185 stand extraction      1
4186 stand height curve      1
4187 stand parameters assessment      1
4188 stand production potential      1
4189 stand regeneration      1
4190 stabilna sastojina      1
4191 stabilnost      1
4192 srednja vrijednost tjelesnih težina rasplodnih mužjaka i ženki      1
4193 srednjedobna sastojina      1
4194 stabilisation with cement      1
4195 stability      1
4196 stability of stand      1
4197 stabilizacija cementom      1
4198 stabilizacija šumskog tla      1
4199 stone pine seed      1
4200 storage conditions      1
4201 Strahinjščica      1
4202 strain force      1
4203 strana vrsta      1
4204 strange attractor      1
4205 strategies in Hungarian forestry      1
4206 strategija      1
4207 strategija eksploatacije šuma      1
4208 strategija razvoja šumarstva      1
4209 strateški cilj mađarskog šumarstva      1
4210 stratifikacija      1
4211 strawberry tree coppice      1
4212 stream invertebrates      1
4213 stres      1
4214 stress      1
4215 strojevi      1
4216 strojna sječa i izradba      1
4217 structural elements      1
4218 stanište medvjeda      1
4219 stanje njemačkog šumarstva      1
4220 stanje prehrane      1
4221 stanje šuma.      1
4222 stand structure elements      1
4223 standard for the biological reproduction and regeneration      1
4224 standardisation      1
4225 standardisation of time      1
4226 standardizacija      1
4227 standardization      1
4228 stands exclusion      1
4229 Spačvanski šumski bazen      1
4230 Spain      1
4231 spaljena površina      1
4232 spaljivanje biomase      1
4233 span      1
4234 Spanish broom      1
4235 spatial association      1
4236 spatial spread      1
4237 spatial trap design      1
4238 species composition      1
4239 species richness      1
4240 spectrophotometry      1
4241 spektralni odraz      1
4242 spektrofotometrija      1
4243 spermatophytes      1
4244 sortiment length      1
4245 sortimentna i vrijednosna struktura sječivog etata      1
4246 sortimentna metoda pridobivanja drva      1
4247 smolarenje      1
4248 smrdljika      1
4249 Spačva basin      1
4250 Spačva forest      1
4251 South Africa      1
4252 South-East Europe      1
4253 Southern Celtics      1
4254 sovice      1
4255 sowing and planting sessile oaks      1
4256 sowing method      1
4257 sp.      1
4258 space valorization      1
4259 spacing      1
4260 Spacva      1
4261 spore gljiva      1
4262 sposobnost i stabilnost tehnološkog procesa      1
4263 spread      1
4264 sprout diameter      1
4265 spruce      1
4266 spruce bark beetle      1
4267 spruce cultures      1
4268 square whirl.      1
4269 Srbija      1
4270 srčika      1
4271 Središnja Europa      1
4272 srednja geometrijska daljina pristupa površini      1
4273 srednja geometrijska udaljenost privlačenja      1
4274 srednja stvarna daljina pristupa površini.      1
4275 srednja stvarna udaljenost privlačenja      1
4276 srednja udaljenost privlačenja      1
4277 srednja udaljenost privlačenja drva      1
4278 Srednji prsni promjer      1
4279 srednji vijek      1
4280 srednjo- i dugoročno planiranje      1
4281 Sredozemlje      1
4282 Sredozemni krš      1
4283 sredstva rada      1
4284 srna      1
4285 srna obična      1
4286 spiroplasmas      1
4287 spiroplazme      1
4288 Spitzentrophäen      1
4289 spojevi dušika      1
4290 spol fetusa      1
4291 spolni dimorfizam      1
4292 sociogeografske karakteristike      1
4293 socio-geographic group      1
4294 socio-gospodarski aspekti      1
4295 sociological analysis      1
4296 sociološka analiza      1
4297 Sljeme      1
4298 small and medium enterprises      1
4299 small mammals      1
4300 smrekini potkornjaci      1
4301 smrekove kulture      1
4302 smrtnost      1
4303 snaga vlastitih otpora      1
4304 snags      1
4305 Social Broadleaves      1
4306 social characteristics      1
4307 social geographical features. openland      1
4308 so­cijalne karakteristike      1
4309 socijalne listače      1
4310 socijalno-geografska skupina      1
4311 Socio-economic drivers      1
4312 soil disturbance      1
4313 soil erosion      1
4314 soil fertility      1
4315 soil loss      1
4316 Soil Monolith      1
4317 soil morphology      1
4318 soil organic matter      1
4319 soil preparation      1
4320 soil profile properties      1
4321 soil regeneration      1
4322 soil respiration      1
4323 soil stabilisation      1
4324 soil temperature      1
4325 soil texture      1
4326 soil type      1
4327 sokolarska oprema      1
4328 sokolarske tehnike      1
4329 solar energy      1
4330 songbird communities      1
4331 slijevanje niz deblo      1
4332 sliv bujice Suvave      1
4333 sloj grmlja      1
4334 slojnica 98      1
4335 slope      1
4336 Slavonia      1
4337 sladun      1
4338 skidding road      1
4339 skideri      1
4340 skull      1
4341 skupljanje otpada      1
4342 sjeverozapadni Jadran      1
4343 skelet      1
4344 skidders      1
4345 sjeme pinije      1
4346 sjemenka      1
4347 sjemenska plan­taža      1
4348 sjemenska područja (oblasti)      1
4349 sjemenska razdjelba      1
4350 sjemenska zona      1
4351 sjemenske plantaže      1
4352 sjemenjača      1
4353 sjemenjače      1
4354 sjetva i sadnja kitnjaka      1
4355 sjetva žira      1
4356 Sjeverna Amerika      1
4357 sjeverna Hrvatska      1
4358 sjeverni Velebit      1
4359 sjeverni Velebit.      1
4360 sjevernojadransko područje      1
4361 shelterwood cutting system      1
4362 shoots      1
4363 selected seed      1
4364 selection      1
4365 sezonske promjene koncentracija      1
4366 sezonski rast promjera debla      1
4367 Shannon indeks      1
4368 Shannon index      1
4369 shares dieback      1
4370 shelling      1
4371 Sequoia sempervirens      1
4372 Sequoiadendron giganteum      1
4373 Serbia      1
4374 sessile oak (Quercus petraea L.)      1
4375 Sessile-flowered oak (Quercus petraea Liebl.)      1
4376 sex dimorphism      1
4377 sex of the foetus      1
4378 sezonska ocjena žestina      1
4379 side compensation of large ground loads      1
4380 significant crown damage      1
4381 sigurnost      1
4382 sigurnost i zdravlje u šumarstvu      1
4383 sijanje      1
4384 sile otpora rastu      1
4385 sile rasta      1
4386 silk as a cultural phenomenon      1
4387 silk factory      1
4388 silk pro­duction      1
4389 Silkworm (Bombyx mori)      1
4390 silver fir decline and expansion      1
4391 silver fir; dead tree; utilization; roundwood; timber value      1
4392 silver pine      1
4393 silvicultural methods      1
4394 silvicultural pass and trail      1
4395 silvo-pastoralni sustav      1
4396 Silvopasture      1
4397 Sinjsko polje      1
4398 sirova svila      1
4399 sisavci      1
4400 site conditions      1
4401 site degradation      1
4402 site index curves      1
4403 site quality      1
4404 site rehabilitation      1
4405 site-class      1
4406 Simulation model      1
4407 simulirana sječa      1
4408 simulacijski model      1
4409 short rotation.      1
4410 short run (SRMC) and long run marginal costs (LRMC)      1
4411 shrub layer      1
4412 sječivi etat      1
4413 sječka      1
4414 sjekač      1
4415 sjekači      1
4416 sječa i izradba      1
4417 sječa i izradba drva      1
4418 Sječa oštećenih stabala      1
4419 sinergističke prirode      1
4420 sitni sisavci      1
4421 sitno i malo privatno poduzetništvo      1
4422 sivi ili mali indijski mungos (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
4423 šumski strojevi      1
4424 šumski transportni sustavi      1
4425 šumsko drveće      1
4426 Šumsko gospodarstvo "Viševica"  Rijeka      1
4427 šumsko područje      1
4428 šumsko sjeme      1
4429 šumsko stanište      1
4430 Šumske pruge      1
4431 šumske sadnice      1
4432 šumski i vodeni ekosustavi      1
4433 šumski kamatnjak      1
4434 šumski ostatak      1
4435 šumski otvori      1
4436 šumsko tlo; onečišćenje tla      1
4437 šumsko zemljište      1
4438 šumskogospodarska osnova      1
4439 šupljorožac      1
4440 švedska metoda      1
4441 tablice drvnih sortimenata      1
4442 tajnik      1
4443 taksacijski elementi      1
4444 taksonomija      1
4445 taloženje      1
4446 tanini      1
4447 tanka oblovina      1
4448 taper      1
4449 tarife      1
4450 tariffs      1
4451 tarifni niz      1
4452 tasty      1
4453 taxonomic and phytogeographical analysis      1
4454 taxonomy      1
4455 Technical Committee 55      1
4456 technical features      1
4457 technical roundwood from trunk and tree top      1
4458 technological process capability and stability      1
4459 tectonic dolines      1
4460 tečajni debljinski prirast stabala      1
4461 tečajni volumni prirast      1
4462 tehnical-camouflage methods      1
4463 tehnicizam      1
4464 tehnička oblovina iz debla i krošnje stabla      1
4465 tehnička svojstva      1
4466 tehničke značajke      1
4467 Tehnički odbor 55      1
4468 tehničko-kamuflažne metode      1
4469 tehnologija i tehnika      1
4470 tehnologija podučavanja      1
4471 te meljnica      1
4472 šumski rezervat      1
4473 šumski reprodukcijski materijal      1
4474 temperatura      1
4475 temperature      1
4476 temperature tla      1
4477 temperature za pokretanje vegetacije      1
4478 ten - year increment      1
4479 tekstura tla      1
4480 tektonske udoline      1
4481 telemetrijsko praćenje      1
4482 Telemetry      1
4483 telemorph      1
4484 tercijarni relikt      1
4485 terebinth tree      1
4486 termički modificirano drvo      1
4487 terpenes      1
4488 terpeni      1
4489 tertiary      1
4490 Tertiary relict      1
4491 Test citotoksičnosti      1
4492 test field      1
4493 test polusrodnika      1
4494 test potomstava      1
4495 test provenijencija      1
4496 tetrijeb (Tetrao urogallus)      1
4497 textbook      1
4498 teorija lovstva.      1
4499 tercijar      1
4500 tendon method      1
4501 Tilio-Taxetum      1
4502 timber assortment tables      1
4503 timber extraction      1
4504 timber quality      1
4505 Timber regulation      1
4506 timber skidding      1
4507 Timber trade      1
4508 težine 100 češera i 1000 sjemenki      1
4509 težišna metoda      1
4510 težište      1
4511 težište odjela — odsjeka      1
4512 tick      1
4513 thinning of hard-broadleaved stands      1
4514 threatens      1
4515 the actual average distance of attraction      1
4516 the Adriatic region      1
4517 the area of Kaštela      1
4518 the asymmetry and flatness coefficients asortiment structure      1
4519 the asymmetry coefficient and the flatness coefficient      1
4520 the Atlas Mountains      1
4521 the average geometrical attraction distance      1
4522 the border of total dieback zone      1
4523 the brown bear      1
4524 the center of gravity      1
4525 the comparison of the conditions in 2009      1
4526 the economy      1
4527 the factor for horizontal bypassing.      1
4528 the Fibonacci series      1
4529 the flow of the torrent Suvava      1
4530 the Forest Administration Senj                1
4531 the Golden section      1
4532 the gravity centered method      1
4533 the Haloze region.      1
4534 the horse-chestnut miner      1
4535 the hunting share of the exhibition      1
4536 the impact of felling site edges and exposition to the success of afforestation      1
4537 the Indian grey mongoose (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
4538 the island of Mljet      1
4539 the island of Plavnik      1
4540 the Island of Vrgada and Its Islets      1
4541 the Middle Ages      1
4542 the Millennium Exhibition of the Hungarian Monarchy 1896      1
4543 the North Adriatic area      1
4544 the park surrounding the Faculty of Forestry and the Faculty of Agriculture      1
4545 the point of proftability (break-even point).      1
4546 The Republic of Croatia      1
4547 the Senj county hunting club      1
4548 the spring and summer      1
4549 the surface flow off      1
4550 the transitional probability matrix      1
4551 the USA      1
4552 theory of hunting      1
4553 therapeutical herbs and aromatic plants      1
4554 Svjetski uvoz i izvoz drvnih proizvoda      1
4555 svojstva profila tla      1
4556 Swedish method      1
4557 sustavsko-dinamički pristup      1
4558 suša      1
4559 sušci      1
4560 suzbijanje potkornjaka      1
4561 suzbijanje požara      1
4562 sveza Aremonio-Fagion      1
4563 svijest javnosti      1
4564 svila kao kulturološki fenomen      1
4565 svilana      1
4566 svilarenje      1
4567 svjetle pruge      1
4568 sukcesija      1
4569 sukcesija niska proreda      1
4570 sukcesija šumske vegetacije      1
4571 sustainability      1
4572 survival rate      1
4573 sustainable forests management      1
4574 sustainable management.      1
4575 sustav gospodarenja otpadom      1
4576 sustav odvodnje      1
4577 Sustav planiranja      1
4578 sustavi modeliranja požara      1
4579 Sustavi za ocjenu opasnosti od šumskih požara      1
4580 study of forest roads maintenance      1
4581 stupanj oštećenosti      1
4582 stupanj oštećenja      1
4583 subasocijacija      1
4584 subassotiation      1
4585 subfosilno drvo      1
4586 subject of research      1
4587 submontanski i montanski pojas u Hrvatskoj      1
4588 subpopulacije      1
4589 Subsistent production of raw materials and forest influence services      1
4590 substrates      1
4591 success      1
4592 succession      1
4593 successional pathways on abandoned land      1
4594 sud      1
4595 sudjelovanje u upravljanju      1
4596 suha tvar      1
4597 suistainability of revenue      1
4598 studij rada      1
4599 studij rada i vremena      1
4600 struktura krošanja      1
4601 sunčeva energija      1
4602 superfosfat      1
4603 superphosphate      1
4604 suppressed and forced motions      1
4605 suppression      1
4606 supstitucija      1
4607 supstrati      1
4608 suradnja i povezivanje šumoposjednika      1
4609 surface digging      1
4610 surface runoff      1
4611 surveying      1
4612 Šumarska škola Karlovac      1
4613 šumarske discipline.      1
4614 šumarske informacije      1
4615 Šumarski fakultet      1
4616 Šumarski list      1
4617 Šumarski muzej Krasno      1
4618 šumarsko poduzeće      1
4619 šuma alepskog bora      1
4620 šuma Haljevo      1
4621 šuma Macelj      1
4622 šuma visokog uzgojnog oblika      1
4623 šuma Žutica      1
4624 šuma. poljoprivreda      1
4625 šumarija      1
4626 šumarska edukacija      1
4627 širenje nakon unašanja      1
4628 širina goda      1
4629 širokolisna zelenika (Phillyrea latifolia L.)      1
4630 šiške      1
4631 školovane biljke      1
4632 školovanje      1
4633 šmrika      1
4634 Španjolska      1
4635 sweetgum stand      1
4636 SWOT analiza      1
4637 syntaxonomic      1
4638 system-dynamic approach      1
4639 sušenje hrasta lužnjaka      1
4640 sušenje šuma      1
4641 šumska tla      1
4642 šumska vegetacija Hrvatske      1
4643 šumska vegetacija.      1
4644 šumska voluharica      1
4645 šumske površine      1
4646 šumske prosjeke      1
4647 šumski drvni ostatak      1
4648 šumski drvni proizvod      1
4649 šumski drvni sortimenti      1
4650 šumski ekosustav      1
4651 šumska prostirka      1
4652 šumska prostirka.      1
4653 šumska protupožarna cesta      1
4654 šumska sastojina      1
4655 šumska staništa      1
4656 Šume crnike (Quercus ilex L.)      1
4657 šume Kalnika      1
4658 šume posebne namjene      1
4659 šumovitost      1
4660 štete na divljači      1
4661 štete od divljači      1
4662 štetne sovice      1
4663 štetni insekti      1
4664 štetnici i bolesti drveća      1
4665 štetnik      1
4666 šumarska povijest      1
4667 Šumarstvo i šumarska politika      1
4668 šumarstvo.      1
4669 turistička      1
4670 turistički proizvod.      1
4671 trošak po m3      1
4672 trophy value      1
4673 trend of density decrease      1
4674 troškovi izgradnje      1
4675 troškovi zemljanih radova      1
4676 trovanje      1
4677 tršlja      1
4678 trulež korijena      1
4679 trunk height      1
4680 trunk purity      1
4681 trupci hrasta kitnjaka i bukve      1
4682 Trypodendron      1
4683 tržišni odnosi      1
4684 tusks      1
4685 tvrde listače      1
4686 tvrdi krpelji      1
4687 two-parameter volume tables      1
4688 type of damage      1
4689 types of maps scales      1
4690 types of planting      1
4691 Überschwemmung      1
4692 Überschwemmungsschutz      1
4693 ublaživanje      1
4694 učešće sušenja      1
4695 učinak      1
4696 učinak na atmosferu      1
4697 učinci      1
4698 učinci privlačenja drva      1
4699 učinci prorjede      1
4700 učinci uzgojnih mjera      1
4701 Ulmus pinnato-ramosa      1
4702 ulov-markiranje-ponovni ulov      1
4703 ultrasonic hypsometer      1
4704 ultrazvučni visinomjer      1
4705 umjetne neuronske mreže      1
4706 umjetni otoci      1
4707 Umweltschutz      1
4708 unapređenje upravljačke prakse      1
4709 uneven- aged management      1
4710 uneven-aged forests      1
4711 unique planning strategy      1
4712 učinkovitost tračne pile      1
4713 Učka Nature park      1
4714 udio vode      1
4715 udruge privatnih šumoposjednika      1
4716 udžbenik      1
4717 ugljik      1
4718 ugrožava.      1
4719 unošenje      1
4720 unutarklonska i međuklonska varijabilnost      1
4721 unutarklonska varijabilnost      1
4722 unutarnja sjemenska ljuska      1
4723 ukupna i obrasla površina      1
4724 ukupni dušik i ugljik      1
4725 ukusna      1
4726 ulaganja      1
4727 Uprava šuma podružnica Delnice      1
4728 Uprava šuma podružnica Požega      1
4729 uprava šuma Podružnica Senj      1
4730 upravljanje      1
4731 upravljanje ljudskim potencijalima      1
4732 uporaba biomase      1
4733 uporabljiva znanost      1
4734 uporabna vrijednost      1
4735 Tisućljetna izložba Ugarskog kraljevstva 1896.      1
4736 tjelesna masa      1
4737 Tjelesna težina lanadi na leglu      1
4738 tjelesne težine      1
4739 točka pokrića.      1
4740 točnost klasifikacije      1
4741 tokovi ugljika      1
4742 tip tla      1
4743 time standard      1
4744 time management      1
4745 tradicijska arhitektura      1
4746 traditional architecture      1
4747 trahiandeziti      1
4748 trajanje razvojnih stadija      1
4749 trajni pokusi      1
4750 trajni rast      1
4751 tourist      1
4752 town of Omiš      1
4753 Trachyandesite      1
4754 tractor PTO torque      1
4755 toplinski tretman (HT)      1
4756 tipovi sadnje      1
4757 topole      1
4758 total and stocked area      1
4759 total forest reserve      1
4760 total nitrogen and carbon      1
4761 tree analysis      1
4762 tree damage      1
4763 tree damages      1
4764 tree decline      1
4765 tree pests and pathogens      1
4766 tree stem diameter changes      1
4767 tree-crown area      1
4768 traktori Steyr      1
4769 traktorski put      1
4770 Tramontana and Punta Križa on the island of Cres      1
4771 Tramontana i Punta Križa na otoku Cresu      1
4772 Transboundary      1
4773 transformation      1
4774 transformiranje      1
4775 transormation      1
4776 transplanted plants      1
4777 Trendovi      1
4778 Trends      1
4779 tretiranje      1
4780 tretman      1
4781 trgovina drvetom      1
4782 trgovina drvom      1
4783 trgovina kisikom      1
4784 trgovina ukrasnim biljem      1
4785 triangulacija      1
4786 triangulation      1
4787 trap tree      1
4788 trava      1
4789 trave      1
4790 travnjak      1
4791 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">trčka Perdix perdix L.      1
4792 trofejna struktura      1
4793 trofejna vrijednost      1
4794 trofičke asocijacije      1
4795 trophic associations      1
4796 valuated methods      1
4797 value of wood assortiments      1
4798 vanjska trgovina      1
4799 vapnenac      1
4800 vapnenci      1
4801 uzroci i posljedice ranjavanja      1
4802 uzroci stradavanja      1
4803 uzroci ugroženosti staništa      1
4804 uzgajivački zahvati      1
4805 uzgoj i zaštita divljači      1
4806 uzgojne mjere.      1
4807 uzgojne prosjeke      1
4808 uzgojne stazice i šljukarice      1
4809 usable science      1
4810 usable timber      1
4811 usefulness evaluation      1
4812 urod      1
4813 Uredba o drvu      1
4814 urednik      1
4815 uređajna inventura šuma      1
4816 uređajni razred      1
4817 uređenje otočića      1
4818 uređenje otočića.      1
4819 uspjeh pošumljavanja      1
4820 usporedba      1
4821 usporedba vrsta      1
4822 ustrojstvo      1
4823 usufruct      1
4824 usufruct holders      1
4825 UŠP Bjelovar.      1
4826 UŠP Našice      1
4827 UŠP Osijek      1
4828 utilization      1
4829 Utjecaj kanala Dunav-Sava na šumske ekosustave      1
4830 utjecaj ruba sječine i ekspozicije na uspjeh pošumljavanja      1
4831 utjecaj tehničkih zahvata na sušenje hrasta lužnjaka u nizinskim šumama Hrvatske      1
4832 uvjeti čuvanja      1
4833 validacija metode      1
4834 validation method      1
4835 variability of leaves      1
4836 vegetacija sjeverne Hrvatske      1
4837 vegetacija šljunkovitih riječnih sprudova      1
4838 vegetacije Hrvatske.      1
4839 varijabilnost listova      1
4840 varijabilnost rameta      1
4841 varijabilnost sjemena      1
4842 varijante      1
4843 vatrogasna oprema      1
4844 Vatrogasni operativni centar      1
4845 vector      1
4846 vegetacijski pokrov      1
4847 vegetacijski klimaks      1
4848 vegetation cover      1
4849 vegetation of northern Croatia      1
4850 vegetation process in forest      1
4851 Viburno opuli-Prunetum dasyphyllae      1
4852 Viburnum L.      1
4853 village Gradište      1
4854 vineyard cottage      1
4855 Vinodol      1
4856 Vinodol hinterland      1
4857 Vinodol valley      1
4858 vinodolsko zaleđe      1
4859 virgin forest      1
4860 vitality      1
4861 vitalnost      1
4862 vizualna i digitalna interpretacija      1
4863 vizualno kontrolna metoda – VTA.      1
4864 vjetar      1
4865 vjetrenjače      1
4866 vjetroizvale      1
4867 vjetrolom      1
4868 vjetrozaštita      1
4869 vlaga u sjemenu      1
4870 vlasnička i posjedovna struktura      1
4871 visitors      1
4872 visoka proreda      1
4873 visoka šuma      1
4874 visoke šume      1
4875 Visual Tree Assessment – VTA      1
4876 Višegodišnji prosjek sezonske žestine      1
4877 vegetational map      1
4878 vegetative propagation      1
4879 veličina kontejnera      1
4880 veliki mrazovac      1
4881 Vertex telemeter      1
4882 Viscum album L. ssp. album (bjelogorična bijela imela)      1
4883 Viscum album L. ssp. album (white berried mistletoe)      1
4884 Viscum album ssp. abietis      1
4885 Viscum album ssp. abietis.      1
4886 visina debla      1
4887 visina grma      1
4888 visina i visinski rast      1
4889 visina izbojka      1
4890 visina stabla      1
4891 visine biljaka      1
4892 visine i promjeri vrata korijena      1
4893 visine sadnica      1
4894 visinska krivulja      1
4895 visinske krivulje stabala      1
4896 visinski i volumni rast      1
4897 visinski prirast      1
4898 volumen rogova      1
4899 volumen sastojine      1
4900 volumne tablice      1
4901 volumni prirast      1
4902 volumno iskorištenje      1
4903 vrba      1
4904 vrednovanje prirodnih resursa      1
4905 vremensko uređivanje      1
4906 vrhunske trofeje      1
4907 vrijednosno iskorištenje      1
4908 vrijednost drva      1
4909 vrijednost lovine      1
4910 vrijednost općekorisnih funkcija      1
4911 vrijednosti parka      1
4912 vrijeme cvatnje      1
4913 višekriterijska analiza odlučivanja      1
4914 virusi      1
4915 vodeni beskralješnjaci      1
4916 vodni režim      1
4917 vodoprivreda      1
4918 vo­dotehnički zahvati      1
4919 vođenje      1
4920 voles      1
4921 voluharice      1
4922 volumen korijena      1
4923 volume increment      1
4924 volume model estimation      1
4925 volume tables      1
4926 Zračno onečišćenje      1
4927 zrakoplovi      1
4928 zrelost      1
4929 zvjerokradstvo      1
4930 žene u šumarstvu      1
4931 ženka      1
4932 ženski gametofit      1
4933 žičara      1
4934 žičare dizalice      1
4935 žir      1
4936 živi pijesak      1
4937 životni oblik      1
4938 žute ljepljive klopke      1
4939 žuto tijelo      1
4940 žutogrli šumski miš      1
4941 zimotrenost      1
4942 zimska retencija lišća      1
4943 zimske inaktivne temperature      1
4944 zimzelena      1
4945 zlatni rez      1
4946 županije      1
4947 županijski nadšumar      1
4948 zbirka      1
4949 zbroj efektivnih temperatura      1
4950 zaštita . .      1
4951 zaštita divljeg kestena      1
4952 zaštita prirode i okoliša      1
4953 zaštita šuma      1
4954 zaštita šuma od požara      1
4955 zaštita voda i mora      1
4956 zaštite popu­lacija rijetkih vrsta      1
4957 zatezna sila      1
4958 zaštita kestenovih sastojina      1
4959 zaštita ljudi      1
4960 zaštita na radu      1
4961 zaštita od poplave      1
4962 zaštićena područja prirode      1
4963 zaštićene prirodne vrijednosti      1
4964 zaštićeno područje      1
4965 značajna oštećenost krošanja      1
4966 znanstveni i stručni pisac      1
4967 znanstvenoistraživački rad      1
4968 zonal vegetation      1
4969 zonalna vegetacija      1
4970 zonation      1
4971 zone i jedinice (rajoni)      1
4972 zones and units (regions)      1
4973 zoning      1
4974 zec      1
4975 zdravlje i sigurnost      1
4976 zdravstveni turizam      1
4977 zelena infrastruktura      1
4978 Zelena potkova grada Zagreba      1
4979 zeljanice      1
4980 zeljaste svojte šumskog ruba      1
4981 zemaljski podaci      1
4982 zemlja u tranziciji      1
4983 Zasoljavanje      1
4984 zastrtost      1
4985 zastupljenost vrsta      1
4986 zaposlenost u šumarstvu i šumskim industrijama      1
4987 zapremnina po ha      1
4988 zapremnina srednjeg stabla      1
4989 zamočvarivanje      1
4990 zaobilaženje šumarske struke      1
4991 zakonske podloge preustrojstva      1
4992 zakretni moment na PV traktora      1
4993 zakrivljenost      1
4994 zaliha ugljika Cpool      1
4995 zamatanje plodova      1
4996 zajednice ptica pjevica      1
4997 zakonodavstvo      1
4998 young crop      1
4999 Zagrebačka županija      1
5000 zajednica hrasta lužnjaka i običnog graba      1
5001 zajednica hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i rastavljenim šašem      1
5002 young willow growth      1
5003 younger developmental phases of forest      1
5004 začetak organiziranoga šumarstva.      1
5005 Zadar county      1
5006