ANALIZA SUSTAVA   
  Obuhvaćeno godišta: 140
  Izdano svezaka: 1072
 stranica:80930
 digitalizirano (GB):13,03
 
Obrađeno članaka:

15600
  Pronađeno autora: 2739
  - od toga u Imeniku: 807
  Pisano o šumara: 748
 
Indeksirano pojmova:

15676131
  Različitih riječi: 1379945
PRIKAZI I PRETRAŽIVANJA
 
str/god   sve  
autori sve  
naslovi sve  
UDK sve  
ključ sve  
šumari sve

                     Z
DIGITALIZIRANA ARHIVA
 
Pregled cijele arhive

Pregled naslovnica

Pregled poleđina

GooSLe pretraživanje
   pretraživanje po punom tekstu
KLJUČNA RIJEČ sort po pojava
1 Skupština      96
2 Hrvatska      46
3 Croatia      39
4 hrast lužnjak      31
5 pedunculate oak      25
6 biomasa      18
7 šumarstvo      17
8 forestry      16
9 biomass      14
10 obična bukva      14
11 Bukva      13
12 varijabilnost      12
13 zaštita prirode      10
14 obična jela      10
15 rast      10
16 common beech      10
17 alepski bor      10
18 Baranja      10
19 damage      10
20 flora      10
21 GIS      10
22 growth      10
23 drvna zaliha      9
24 beech      9
25 stand structure      9
26 stanište      9
27 struktura sastojine      9
28 silver fir      9
29 pošumljavanje      8
30 prirast      8
31 proizvodnost      8
32 njega      8
33 Abies alba Mill.      8
34 habitat      8
35 harvester      8
36 izoenzimi      8
37 lovište      7
38 Growing stock      7
39 florni sastav      7
40 Slovenia      7
41 Slovenija      7
42 šuma      7
43 variability      7
44 tlo      7
45 visinski rast      6
46 šumarska politika      6
47 šume      6
48 Šumska vegetacija      6
49 šumski požari      6
50 struktura      6
51 sortimentna struktura      6
52 monitoring      6
53 podzemna voda      6
54 productivity      6
55 prirodna obnova      6
56 populacija      6
57 Quercus robur      6
58 rasadnik      6
59 rasprostranjenost      6
60 gospodarenje      6
61 hrast kitnjak      6
62 Hrvatska.      6
63 hunting      6
64 ICP Forests      6
65 introdukcija      6
66 invasive species      6
67 mortality      6
68 jela      6
69 klima      6
70 Lika      6
71 Loranthus europaeus Jacq.      6
72 bukove šume      6
73 biološka raznolikost      6
74 dieback      6
75 density      6
76 energija      6
77 fauna      6
78 fenologija      5
79 feromonske klopke      5
80 distribution      5
81 divljač      5
82 daljinska istraživanja      5
83 crni bor      5
84 biodiversity      5
85 climate      5
86 Abies alba      5
87 aklimatizacija      5
88 Lymantria%20dispar STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      5
89 assortment structure      5
90 leaf morphology      5
91 morfologija lista      5
92 model      5
93 management      5
94 intenzitet zaraze      5
95 increment      5
96 height growth      5
97 grmlje      5
98 forest      5
99 forest inventory      5
100 forest fires      5
101 forests      5
102 razvoj      5
103 Quercus robur L.      5
104 provenijencije      5
105 regeneration      5
106 remote sensing      5
107 poljski jasen      5
108 pomlađivanje      5
109 pomladak      5
110 privlačenje drva      5
111 preživljavanje      5
112 Pinus nigra      5
113 mortalitet      5
114 nature protection      5
115 nizinske šume      5
116 nursery      5
117 obična smreka      5
118 skidder      5
119 soil      5
120 Sessile Oak      5
121 stanje ishrane      5
122 šumske ceste      5
123 visina      5
124 vrijeme prijelaza      5
125 zglobni traktor      5
126 tending      5
127 Vegetacija Hrvatske      5
128 vibracije      5
129 vibration      5
130 uspijevanje      5
131 Ursus arctos      4
132 vegetacija      4
133 troškovi      4
134 trees      4
135 trophy      4
136 Turkey      4
137 Turska      4
138 Timberjack 1270B      4
139 zaštita      4
140 zaštita okoliša      4
141 Viscum album L.      4
142 šumska biomasa      4
143 štete      4
144 štetnost      4
145 šumski resursi      4
146 šumski požar      4
147 šumsko tlo      4
148 survival      4
149 sustainable development      4
150 sušenje      4
151 shrubs      4
152 seed      4
153 smreka      4
154 Spačva      4
155 normala      4
156 Norway spruce      4
157 održivi razvoj      4
158 opća vitalnost      4
159 oplodna sječa      4
160 phenology      4
161 pionirske vrste      4
162 preference ratio index      4
163 produkcija      4
164 privlačenje      4
165 ponik      4
166 požar      4
167 požari      4
168 rekreacija      4
169 rogovlje      4
170 Q. robur L.      4
171 Quercus petraea (Matt.) Liebl.      4
172 forest policy      4
173 forest roads      4
174 forest soil      4
175 forest vegetation      4
176 floral composition      4
177 groundwater      4
178 Hrvatske šume d.o.o.      4
179 Hymenoptera      4
180 hunters      4
181 invazivne vrste      4
182 ISPM 15      4
183 Lowland forests      4
184 mikrosateliti      4
185 muflon      4
186 Laudonov Gaj      4
187 krš      4
188 klimatske promjene      4
189 Pinus%20nigra STYLE="text-decoration:none">Pinus nigra      4
190 Ips%20cembrae STYLE="text-decoration:none">Ips cembrae      4
191 Abies%20alba STYLE="text-decoration:none">Abies alba      4
192 Castanea sativa      4
193 Aleppo pine      4
194 bioenergy      4
195 crna joha      4
196 dabar      4
197 drveće      4
198 European beech      4
199 environmental protection      4
200 ergonomics      4
201 ergonomija      4
202 ekologija      4
203 ecology      3
204 energy      3
205 ekotipska varijabilnost      3
206 efficiency      3
207 entrepreneurship      3
208 Fagus sylvatica      3
209 fitocenologija      3
210 fitoremedijacija      3
211 fir      3
212 fire      3
213 Fire Weather Index      3
214 divlja svinja      3
215 divlja trešnja      3
216 dušik      3
217 dinamika populacije      3
218 diameter      3
219 development      3
220 Dalmacija      3
221 četinjače      3
222 Dalmatinska zagora      3
223 debljinski prirast      3
224 defoliation      3
225 crna topola      3
226 Croatian Forests Co. Ltd.      3
227 crown damage      3
228 biljne zajednice      3
229 Biluša      3
230 biljna zajednica      3
231 Brižine      3
232 bukove sječe      3
233 CO2      3
234 $glavna skupština      3
235 Entomophaga%20maimaiga STYLE="text-decoration:none">Entomophaga maimaiga      3
236 aerosnimke      3
237 afforestation      3
238 Quercus%20robur STYLE="text-decoration:none">Quercus robur      3
239 anketa      3
240 areal      3
241 karst      3
242 izmjera šuma      3
243 Lepidoptera      3
244 Logging      3
245 listinac      3
246 mouflon      3
247 mine      3
248 mladi naraštaj      3
249 modeliranje      3
250 lovstvo      3
251 Ivanščica      3
252 introduction      3
253 Internet      3
254 intensity of infestation      3
255 humus      3
256 hrast medunac      3
257 gustoća drva      3
258 Gorski kotar      3
259 genetska raznolikost      3
260 genetic diversity      3
261 forest communities      3
262 forest cultures      3
263 forest fire      3
264 forest management      3
265 forest management planning      3
266 forest tending      3
267 fosfor      3
268 ratne štete      3
269 prvi nalaz      3
270 Prunus avium      3
271 Prunus avium L.      3
272 Propadanje šuma      3
273 protected areas      3
274 provenance trial      3
275 provenijencija      3
276 protection      3
277 roe deer      3
278 ritske šume      3
279 recreation      3
280 reintrodukcija      3
281 Red deer      3
282 reforestation      3
283 Preborna šuma      3
284 Posavina      3
285 Populus nigra      3
286 Populus nigra L.      3
287 potrajnost      3
288 poplar      3
289 poplar clones      3
290 population      3
291 population dynamics      3
292 precipitation      3
293 production      3
294 private forests      3
295 promjer      3
296 preživljenje      3
297 primorski bor      3
298 pitomi kesten      3
299 planiranje      3
300 Podravina      3
301 poduzetništvo      3
302 phosphorus      3
303 phytoremediation      3
304 Pilanarstvo      3
305 Parčine      3
306 parkovni objekti      3
307 općekorisne funkcije      3
308 odumiranje stabala      3
309 numerical analysis      3
310 numerička analiza      3
311 Obični orah      3
312 obnova      3
313 obnova šuma      3
314 oborine      3
315 nizinski šumski ekosustavi      3
316 nasljednost      3
317 narrow-leaved ash      3
318 nitrogen      3
319 lowland forest ecosystems      3
320 smeđi medvjed      3
321 sortimentne tablice      3
322 Sphaeropsis sapinea      3
323 Sawmilling      3
324 sanacija      3
325 short rotation crops      3
326 sitni glodavci      3
327 sjeme      3
328 sukcesija vegetacije      3
329 structure      3
330 šumski ekosustavi      3
331 šumski rad      3
332 tekstura      3
333 šumska cesta      3
334 šumske prometnice      3
335 šumske zajednice      3
336 voda      3
337 volume      3
338 volumen      3
339 vrt u klaustru      3
340 wild cherry      3
341 zaštićena područja      3
342 zelena duglazija      3
343 young growth      3
344 topola      3
345 transition time      3
346 trofej      3
347 texture      3
348 thinning      3
349 Thaumetopoea pityocampa      3
350 unutarpopulacijska i međupopulacijska varijabilnost      3
351 vegetation      3
352 upravljanje šumama      3
353 turizam      3
354 Theysohn®      2
355 uređivanje      2
356 uređivanje šuma      2
357 uzgajalište divljači Kunjevci      2
358 Uzorak      2
359 valorisation      2
360 valorizacija      2
361 upravljanje rizicima      2
362 vegetacijska karta      2
363 Vaclav L. Anderle      2
364 UPGMA      2
365 UPOV      2
366 ugroženost      2
367 Unmixed regular beech forest      2
368 učinkovitost      2
369 Ulmus minor Mill. sensu latissimo      2
370 trophy assessment      2
371 Tropical rain forests      2
372 Tropske kišne šume      2
373 tržište      2
374 Thurn-Taxis.      2
375 težina i volumen drva      2
376 težina i volumen lišća      2
377 Tijat      2
378 Tilia spp.      2
379 Tenthredinidae      2
380 test provenijencija      2
381 testing      2
382 teški metali      2
383 tercijarna      2
384 Transport      2
385 trend opadanja gustoće drva      2
386 transformacija      2
387 traktori      2
388 treatment      2
389 tipovi goriva      2
390 Tomicus destruens      2
391 tourism      2
392 Trade Mark      2
393 timber volume      2
394 Timberjack 1070      2
395 time of flowering      2
396 time series      2
397 time study      2
398 tip staništa      2
399 Tischeria ekebladella      2
400 yellow mistletoe      2
401 yield      2
402 yield tables      2
403 Zagreb Zoo Garden      2
404 zajednice hrasta lužnjaka      2
405 zakonska regulativa      2
406 zakorjenjivanje      2
407 zametak      2
408 zapaljivost      2
409 zapaljivost i gorivost šumskih goriva      2
410 Zavižan      2
411 zdravlje      2
412 zaraza      2
413 vrijeme cvjetanja      2
414 zaštita drva      2
415 značajna oštećenost      2
416 zoniranje      2
417 Zoološki vrt grada Zagreba      2
418 zdravstveno stanje      2
419 Žumberak      2
420 žuta imela      2
421 Wild game      2
422 WinRhizo      2
423 WinSEEDLE      2
424 wood industry      2
425 vrijednost šuma      2
426 VRS      2
427 war loses      2
428 weight and foliage volume      2
429 višekori­sničko šumarstvo      2
430 vremenske serije      2
431 volumen krupnoga drva      2
432 Vojvodina      2
433 Viscum album L. ssp. abietis (Wiesb.) Abrom.      2
434 vegetation quotient      2
435 vegetation structure      2
436 vegetacijski kvocijent      2
437 virus      2
438 visiting      2
439 višekriterijsko odlučivanje      2
440 višestruka regresijska analiza      2
441 šumske kulture      2
442 šumska taksa      2
443 šumska zajednica      2
444 šumska zemljišta      2
445 syntaxonomy      2
446 Šibenik      2
447 šumarska profesija      2
448 temeljnica      2
449 šumski radovi      2
450 Taxus baccata L.      2
451 TE Plomin 2      2
452 šumski genetski resursi      2
453 šumske protupožarne ceste      2
454 šumski rubovi      2
455 suitability evaluation      2
456 studij vremena      2
457 Sus scrofa      2
458 Sustavi za podršku u odlučivanju      2
459 Sustainable forest management      2
460 suzbijanje      2
461 svjetlo      2
462 sweet chestnut      2
463 srednja visina      2
464 stabilizacija tla      2
465 struktura vegetacije      2
466 strukturni elementi      2
467 strojna sječa      2
468 Stolarstvo      2
469 stabilnost sastojine      2
470 stanje u prošlosti      2
471 site index curves      2
472 simulacija      2
473 simulation      2
474 sintaksonomija      2
475 sintaksonomska analiza      2
476 sample plots      2
477 Serbia      2
478 shelterwood cutting      2
479 Sezonska procjena žestine požara      2
480 sapling      2
481 Seasonal Severity Rating      2
482 seedling quality      2
483 seedlings      2
484 secondary forest roads      2
485 sekundarne šumske prometnice      2
486 selective thinning      2
487 selekcija      2
488 selection forest      2
489 semivariogram.      2
490 Senjska Draga      2
491 spinosad      2
492 Spačvanski bazen      2
493 srneća divljač      2
494 srnjak      2
495 srednji promjer      2
496 spolni indeks      2
497 Srbija      2
498 socio-economic factors      2
499 Sophora      2
500 Slavonija      2
501 slatka voda      2
502 sitkanska smreka      2
503 small rodents      2
504 Sječa      2
505 sječa i izrada      2
506 Sječa šuma      2
507 sinekološko-vegetacijska istraživanja      2
508 sjeverozapadna Hrvatska      2
509 skidding      2
510 Mura      2
511 Milan Knežević      2
512 Milan Stribrny      2
513 Myrto-Quercetum ilicis      2
514 nadzemna biomasa      2
515 nadzor      2
516 mtDNA      2
517 nizina      2
518 natural regeneration      2
519 natural resources      2
520 nizinsko područje      2
521 normal model      2
522 Noctuidae      2
523 nova nalazišta      2
524 obnova sastojina      2
525 Obolodiplosis robiniae      2
526 obnovljivi izvori energije      2
527 Obedska Bara      2
528 obični jasen      2
529 njega šuma      2
530 nutritional status      2
531 oak      2
532 Oak downy      2
533 odstrel      2
534 odstrjel      2
535 ocjenjivanje prikladnosti      2
536 Obrenovački Zabran      2
537 očuvanje prirode      2
538 obrast      2
539 onečišćenje zraka      2
540 opožarena površina      2
541 organizational culture      2
542 Parectopa robinella      2
543 Parectopa robiniella      2
544 PBR (Plant Breeder’s Right)      2
545 PCA      2
546 otok Mljet      2
547 oštećenost      2
548 Peduncled Oak      2
549 Peduncled oak (Quercus robur L.)      2
550 pellets      2
551 Pelješac      2
552 perivoj Ma­ksimir      2
553 oplodne sječe      2
554 organizacija      2
555 Osmocote Exact Standard      2
556 Osmocote Exact Standard 5–6M      2
557 osnova gospodarenja      2
558 organizacijska kultura      2
559 osnovni fondovi divljači      2
560 Ostryo-Abietetum      2
561 oštećenost šuma      2
562 osutost krošanja      2
563 Oštrica      2
564 otpad      2
565 P. curvidens      2
566 P. deltoides      2
567 P. densiflora Sieb. et Zucc.      2
568 P. nigra Arnold      2
569 P. thunbergiana Franco      2
570 P. vorontzowi      2
571 P. x euramericana      2
572 Pinus nigra subsp. dalmatica      2
573 Pinus pinea      2
574 Pinus sylvestris L.      2
575 peleti      2
576 Phytophthora      2
577 Pinus halepensis      2
578 Pinus heldreichii      2
579 Pinus heldreichii (Christ)      2
580 photointerpretation key      2
581 pedunculate oak (Quercus robur L.)      2
582 PEEN      2
583 Phyllonorycter issiki      2
584 Phyllonorycter issikii      2
585 Phyllonorycter robiniella      2
586 Podunavlje – Podravlje      2
587 podrivanje tla      2
588 Pohorje      2
589 pohrana ugljika      2
590 Plant Patent Act      2
591 plant      2
592 plantations      2
593 plantaže      2
594 planning of regeneration felling      2
595 Planning system      2
596 plant communities      2
597 Pityokteines spinidens      2
598 Pistacio lentisci-Juniperetum phoeniceae      2
599 Parkovi prirode      2
600 planirani prirast      2
601 prijedlog uređenja      2
602 prirodni resursi      2
603 prioritet obnove      2
604 promjer krošnje      2
605 promidžba      2
606 promjer vrata korijena      2
607 promotion      2
608 prirodno sušenje prostornog drva      2
609 primjerne plohe      2
610 produkcija biomase      2
611 Populetalia albae      2
612 Populus      2
613 Populus alba L.      2
614 Poplava      2
615 posjećivanje      2
616 postotak drvnih sortimenata      2
617 pokazatelj      2
618 polifenoli      2
619 potassium      2
620 Populus L.      2
621 Portugal      2
622 povijesna vrijednost      2
623 potrajno gospodarenje      2
624 povoljan status očuvanja      2
625 površina      2
626 Preborno gospodarenje      2
627 preciznost      2
628 požar krošnji      2
629 površinsko otjecanje      2
630 prašuma      2
631 PPP      2
632 PowerCem      2
633 pravoužitnici      2
634 refugijalno      2
635 recovery time      2
636 regeneration priority      2
637 reintroduction      2
638 relativna otvorenost      2
639 renewable energy sources      2
640 reliktna      2
641 Republika Hrvatska      2
642 resursi      2
643 Robinia L.      2
644 Robinia pseudoacacia L.      2
645 Rock partridge      2
646 rodents      2
647 rent      2
648 renta      2
649 riparian forests      2
650 risk management      2
651 root collar diameter      2
652 sadašnje stanje šuma      2
653 sadni materijal      2
654 sadnica      2
655 Ruscus hypoglossum      2
656 Salix L.      2
657 Sarcococca      2
658 proreda      2
659 promjene      2
660 Prunus L.      2
661 prsni promjer      2
662 Pruno-Fraxinetum      2
663 quality      2
664 Punica      2
665 Q. cerris L.      2
666 Q. frainetto Ten.      2
667 Q. pubescens Willd.      2
668 quantitative traits      2
669 Quercus L.      2
670 rasadnička proizvodnja      2
671 rast i prirast      2
672 razvojni stadiji      2
673 rasadnici      2
674 Rab      2
675 RAPD      2
676 RapidEye      2
677 radial increment      2
678 fotointerpretacijski ključ      2
679 Forsythia      2
680 fotosinteza      2
681 Fraxino orni-Quercetum ilicis      2
682 Fraxinus angustifolia      2
683 Fraxinus angustifolia Vahl      2
684 Fraxinus excelsior      2
685 Fraxinus L.      2
686 fuel types      2
687 forest value      2
688 forest resources      2
689 forest road      2
690 forestry operation      2
691 forestry biomass      2
692 forest lands      2
693 forest habitat      2
694 forest floor      2
695 forest economics      2
696 fluvisol      2
697 GC      2
698 GC/MS      2
699 fungus      2
700 FSC logo      2
701 Galio odorati-Fagetum sylvaticae      2
702 Game      2
703 game breeding enclosure Kunjevci      2
704 germination      2
705 gljiva      2
706 GNSS      2
707 Gospodarski razvitak      2
708 GPS      2
709 gradacija      2
710 GRASS GIS      2
711 gustoća populacije      2
712 florni elementi      2
713 gypsy moth      2
714 gubar      2
715 granične vrijednosti      2
716 growth and increment      2
717 hrast lužnjak (Quercus robur L.)      2
718 hrastov ponik      2
719 hrast crnika (Quercus ilex)      2
720 hosts      2
721 hrast      2
722 horse chestnut      2
723 horticul­tural value      2
724 hortikulturna vrijednost      2
725 Hungavit      2
726 gustoća      2
727 humofluvisol      2
728 HTRS96/TM      2
729 Hrvatska norma HRN EN 1316-1:1999      2
730 hunting district      2
731 Hunting Management      2
732 Hvar      2
733 height increment      2
734 health      2
735 habitat type      2
736 Hamamelis      2
737 heavy metals      2
738 height      2
739 Hibiscus      2
740 hidrološka uloga      2
741 hiperparazitoid      2
742 Hippophaë rhamnoides      2
743 Hippophao-Berberidetum      2
744 Histiostoma piceae      2
745 historical value      2
746 insect pests      2
747 invazivna vrsta      2
748 Ixodidae      2
749 istacio-Juniperetum phoeniceae      2
750 Italian oak      2
751 iskorištavanje šuma      2
752 Istra      2
753 inventura šuma      2
754 Ips typographus      2
755 iskorištenje      2
756 Hymenoptera: Platygastridae      2
757 hydrological role      2
758 II-G-10      2
759 II-G-20      2
760 imela      2
761 in utero      2
762 imovna općina      2
763 Indigobush      2
764 Indigobush bioproductivity      2
765 Indigofera      2
766 indicators      2
767 infestation      2
768 inflammability and combustibility of fuel types      2
769 innovations in forestry      2
770 Innovativeness      2
771 inovacije u šumarstvu      2
772 inovativnost      2
773 infracrvene kolorne (ICK) aerosnimke      2
774 insect      2
775 lovstvo i lovno gospodarenje      2
776 lovni trupčići      2
777 lovno gospodarenje      2
778 Lonicera      2
779 light      2
780 lovci      2
781 Luzulo-Fagetum sylvaticae      2
782 Lymantria dispar      2
783 Lymantria monacha      2
784 Lynx lynx      2
785 management of      2
786 management plan      2
787 Maksimir Park      2
788 Maceljsko gorje      2
789 makedonski hrast      2
790 maslinik      2
791 Međimurje      2
792 market      2
793 Mediterranean      2
794 Mediterranean karst area      2
795 ljetna suša      2
796 Metcalfa pruinosa      2
797 meteorološki indeks požara      2
798 mladik      2
799 model vrednovanja      2
800 mistletoe      2
801 mjere asimetrije      2
802 mikroklima      2
803 microclimate      2
804 microsatellites      2
805 Mosor      2
806 multiple-use fo­restry      2
807 Monochamus galloprovincialis      2
808 morfološka varijabilnost      2
809 morphological variability      2
810 Liocourtova distribucija      2
811 Lisičine Arboretum      2
812 lizimetri      2
813 Leptoglossus occidentalis      2
814 Lespedeza      2
815 licenciranje      2
816 licensing      2
817 LiDAR      2
818 limit values      2
819 kvaliteta      2
820 Lekenik      2
821 krupnoća žira      2
822 kriging      2
823 kukac      2
824 kultura      2
825 kulture kratkih ophodnji      2
826 kvaliteta sadnica      2
827 korelacijska veza      2
828 korijen      2
829 Komrčar      2
830 Koelreuteria      2
831 Kopački rit      2
832 Krasno      2
833 Krapinsko-zagorska županija      2
834 kreativnost      2
835 izvješće eksperata iz Kanade      2
836 Japage      2
837 Jasminum      2
838 izloženost      2
839 izlučivanje sastojina      2
840 izvoditelji šumskih radova      2
841 jednodobne bukove sastojine      2
842 Jelen obični      2
843 Joinery and Cabinet making      2
844 Josip Ettinger      2
845 Juglans L.      2
846 kalij      2
847 Kalnik      2
848 katastar vodnih potencijala      2
849 ispitivanje      2
850 klijavost      2
851 klonovi bijele vrbe      2
852 klonovi topola      2
853 kljove      2
854 koljik      2
855 koncepcija      2
856 arenosol      2
857 and hunting management      2
858 Anthyllis barba-jovis      2
859 antivibracijske rukavice      2
860 anti-vibration gloves      2
861 antler      2
862 alepski bor (Pinus halepensis)      2
863 AHP      2
864 aggression on the RC      2
865 agresija na RH      2
866 Alno-Quercion roboris      2
867 alpine watershed      2
868 alpski sliv      2
869 Alnus subcordata      2
870 amorfa      2
871 analitički prikaz florističkog sastava      2
872 as. Abieti-Fagetum “pannonicum” s. l.      2
873 area      2
874 ass. Hyperico grisebachii-Piceetum abietis (Bertović 1975) nom. nov. hoc loco      2
875 Bacillus thuringiensis      2
876 beech felling      2
877 bark thickness      2
878 basal area      2
879 benediktinski samostan      2
880 Balkan      2
881 basic stocks of the games      2
882 Viscum%20album STYLE="text-decoration:none">Viscum album      2
883 Ulmus%20glabra%20Huds. STYLE="text-decoration:none">Ulmus glabra Huds.      2
884 Ulmus%20minor STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor      2
885 0 m      2
886 Crataegus STYLE="text-decoration:none">Crataegus      2
887 A. glutinosa      2
888 A. rubra      2
889 Abies albaMill.      2
890 abonos      2
891 Aboveground biomass      2
892 STYLE="text-decoration:none">Acanthocinus reticulatus      2
893 Acari      2
894 Abieti-Fagetum      2
895 Accuracy      2
896 aerial photographs      2
897 acorn      2
898 adaptability      2
899 adaptabilnost      2
900 adaptirani poljoprivredni traktori      2
901 Ips%20typographus STYLE="text-decoration:none">Ips typographus      2
902 Hemerocallis STYLE="text-decoration:none">Hemerocallis      2
903 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      2
904 Castor%20fiber STYLE="text-decoration:none">Castor fiber      2
905 Cephalanthero%20longifoliae-Fagetum STYLE="text-decoration:none">Cephalanthero longifoliae-Fagetum      2
906 Cephalcia%20arvensis STYLE="text-decoration:none">Cephalcia arvensis      2
907 Cervus%20elaphus STYLE="text-decoration:none">Cervus elaphus      2
908 Eutypella%20parasitica STYLE="text-decoration:none">Eutypella parasitica      2
909 Fagion%20sylvaticae STYLE="text-decoration:none">Fagion sylvaticae      2
910 Fraxinus%20pennsylvanica STYLE="text-decoration:none">Fraxinus pennsylvanica      2
911 Pinus%20sylvestris STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris      2
912 Pityokteines STYLE="text-decoration:none">Pityokteines      2
913 Prunus%20avium%20L. STYLE="text-decoration:none">Prunus avium L.      2
914 Quercus%20petraea%20(Matt.)%20Lieblein. STYLE="text-decoration:none">Quercus petraea (Matt.) Lieblein.      2
915 Sphaeropsis%20sapinea STYLE="text-decoration:none">Sphaeropsis sapinea      2
916 Stereonychus%20fraxini STYLE="text-decoration:none">Stereonychus fraxini      2
917 Juniperus%20excelsa STYLE="text-decoration:none">Juniperus excelsa      2
918 Kermes%20vermilio STYLE="text-decoration:none">Kermes vermilio      2
919 Larix%20decidua STYLE="text-decoration:none">Larix decidua      2
920 Lynx%20lynx STYLE="text-decoration:none">Lynx lynx      2
921 Ostryo-Carpinion%20orientalis STYLE="text-decoration:none">Ostryo-Carpinion orientalis      2
922 Picea%20abies STYLE="text-decoration:none">Picea abies      2
923 Pinus%20halepensis STYLE="text-decoration:none">Pinus halepensis      2
924 "Hrvatske šume"      2
925 "Osmocote Mini"      2
926 "Osmocote Sierrablen"      2
927 Abies%20cilicica STYLE="text-decoration:none">Abies cilicica      2
928 Acer%20campestre STYLE="text-decoration:none">Acer campestre      2
929 Acer%20negundo STYLE="text-decoration:none">Acer negundo      2
930 Acer%20pseudoplatanus STYLE="text-decoration:none">Acer pseudoplatanus      2
931 %20Scorzonero-Chrysopogonetalia STYLE="text-decoration:none"> Scorzonero-Chrysopogonetalia      2
932 Betula%20pendula STYLE="text-decoration:none">Betula pendula      2
933 common beech (Fagus sylvatica L.)      2
934 climate change      2
935 Community Plant Variety Office (CPVO)      2
936 concrete and theoretical distribution      2
937 CNS 2000      2
938 Clerodendrum      2
939 common ash      2
940 control      2
941 CORS      2
942 Corylopsis      2
943 brown bear      2
944 Bursaphelenchus spp.      2
945 burned area      2
946 carbon sequestration      2
947 Callicarpa      2
948 Cameraria ohridella      2
949 Campsis      2
950 Canadian experts report      2
951 Chimonanthus      2
952 Chrysomelidae      2
953 CIC      2
954 cikličke snimke      2
955 Carex pilosa      2
956 Carici elongatae-Alnetum glutinosae      2
957 brijest      2
958 Carpinus L.      2
959 Castor fiber L.      2
960 Catalpa      2
961 Ceanothus      2
962 Cembräwit®      2
963 changes      2
964 Brandt      2
965 bonitet      2
966 black poplar      2
967 Bosna i Hercegovina      2
968 broj lanadi      2
969 Bosnia and Herzegovina      2
970 brojnost      2
971 brucijski bor      2
972 biomass production      2
973 biometrical parameters      2
974 bionomija      2
975 bionomy      2
976 Bioproizvodnost amorfe      2
977 Bjelovarska Bilogora      2
978 black alder      2
979 black walnut      2
980 body weight      2
981 biljka      2
982 Bieger      2
983 bijela imela      2
984 beta-distribucija      2
985 beta-function      2
986 Beli Manastir      2
987 bijeli grab      2
988 biological diversity      2
989 biološka kontrola      2
990 biološko-ekološka valorizacija      2
991 bioindikatori      2
992 Cultivar      2
993 crvenica      2
994 culture      2
995 Cupressus sempervirens      2
996 Croatian Forests Co.Ltd.      2
997 Crown condition assessment      2
998 crni jasen      2
999 Crni Lug      2
1000 Crni orah      2
1001 crnika      2
1002 crnogorične i bjelogorične vrste — taksoni      2
1003 Crni bor (Pinus nigra)      2
1004 Cornus      2
1005 correlation      2
1006 Crataegus nigra      2
1007 creativity      2
1008 decision support systems      2
1009 defolijacija      2
1010 dendrološka vrijednost      2
1011 dendroclimatology      2
1012 dendroklimatologija      2
1013 dendrokronološka analiza      2
1014 dendrological value      2
1015 degree of damage      2
1016 dendroflora      2
1017 Ćićarija      2
1018 Dalmatia      2
1019 Danube      2
1020 damages      2
1021 debljina kore      2
1022 Čorkova uvala      2
1023 deposition      2
1024 Dinaric mountains      2
1025 Dinaridi      2
1026 digitalni model terena      2
1027 digitalni ortofoto      2
1028 digitalni ortofoto (DOF)      2
1029 digital photogrammetry      2
1030 digitalna fotogrametrija      2
1031 distribucija      2
1032 distribucija prsnih promjera      2
1033 Diptera: Cecidomyiidae      2
1034 disjunktan      2
1035 dužine sortimenata      2
1036 drvni sortimenti      2
1037 drying period      2
1038 Dryocosmus kuriphilus      2
1039 drvenaste egzote      2
1040 drvna industrija      2
1041 drvni ostatak      2
1042 divlji kesten      2
1043 djelotvornost      2
1044 diversity      2
1045 DNA      2
1046 dobna struktura      2
1047 dominant height      2
1048 dominantna visina      2
1049 Douglas fir      2
1050 Drava      2
1051 fenološka motrenja      2
1052 fenološka opažanja      2
1053 Festuco drymeiae-Abietetum ass. nova      2
1054 flammability      2
1055 društveno-gospodar­ski čimbenici      2
1056 fitoplazme      2
1057 fires      2
1058 Fagus sylvatica L.      2
1059 favourable conservation status      2
1060 exposure      2
1061 even-aged beech stands      2
1062 Fagus L.      2
1063 Fallow deer      2
1064 environment      2
1065 environment protection      2
1066 EUFORGEN      2
1067 euroazijski ris      2
1068 Euphorbio palustris-Crataegetum nigrae      2
1069 evaluation model      2
1070 evergreen oak      2
1071 egzote      2
1072 Dunav      2
1073 eko­nomika šumarstva      2
1074 ekosustav      2
1075 ektomikoriza      2
1076 embryo      2
1077 EN 1316-1      2
1078 energy value      2
1079 ECOLURE      2
1080 ecosystem      2
1081 Economic development      2
1082 Đurđevački pijesci      2
1083 EA 300      2
1084 ectomycorrhiza      2
1085 ectomycorrhizal fungi      1
1086 edafski uvjeti      1
1087 Eddy covariance method      1
1088 edible      1
1089 edible mushrooms      1
1090 educating personnel      1
1091 education      1
1092 educational technology      1
1093 edukacija      1
1094 edukacija vatrogasaca      1
1095 edukativni panoi      1
1096 efektivni broj klonova      1
1097 effective clone number      1
1098 effects of thinning      1
1099 efficacy      1
1100 ekološka karakteristika      1
1101 ekološka mreža      1
1102 ekološka niša      1
1103 ekološka proizvodnja      1
1104 ekološka stabilnost      1
1105 ekološkai fitogeografska analiza      1
1106 ekološke i socijalne funkcije      1
1107 ekološke indikatorske vrijednosti      1
1108 ekološke orijentacije      1
1109 ekološke značajke      1
1110 ekološki činitelji      1
1111 ekološki indikatori      1
1112 ekološki uvjeti.      1
1113 ekološko-gospodarske značajke      1
1114 ekonomija      1
1115 ekonomika prirodnih resursa      1
1116 ekonomika svilarenja      1
1117 early and late ecotypic forms      1
1118 Eastern Slavonia      1
1119 eban (crni hrast odležao u zemlji)      1
1120 Eco-labele      1
1121 Eco-labels      1
1122 ecological characteristic      1
1123 ecological conditions      1
1124 ecological conditions of the site      1
1125 ecological conditions.      1
1126 ecological factors      1
1127 ecological indicators      1
1128 ecological indicatory values      1
1129 ecological label (eco-label)      1
1130 ecological network      1
1131 ecological niche      1
1132 ecological production      1
1133 economic importance      1
1134 economic orientation      1
1135 Economic policy      1
1136 economic silk production      1
1137 economics of forest resources      1
1138 economics of natural resources      1
1139 economy inspection      1
1140 ecosystems      1
1141 ecotypes      1
1142 ecotypic variation      1
1143 Economic achievements      1
1144 economic activities in Croatia      1
1145 economic changes      1
1146 economic changes in forestry      1
1147 entomofilna      1
1148 Entomopatogena gljiva      1
1149 entomophilic      1
1150 energy benefit      1
1151 energy production      1
1152 energy scenario      1
1153 Energy transition      1
1154 enzyme phenylalanine-ammonium liase      1
1155 epidop­tera      1
1156 epikutikularni vosak elektronska mikroskopija (SEM).      1
1157 epoksidna smola      1
1158 epoxy resin. Collection of works      1
1159 equalization functions.      1
1160 equilateral spiral      1
1161 equipment for training bird of prey.      1
1162 Erannis defoliaria      1
1163 Erico-Fagetum      1
1164 eroded terrain recoveri      1
1165 erodiranje tjemena      1
1166 erosion      1
1167 erozija      1
1168 erozija tla      1
1169 esencijalni elementi      1
1170 essential elements      1
1171 essential oils      1
1172 establishment rate      1
1173 estetski izgled šume      1
1174 estimated value of forests      1
1175 estimation      1
1176 estimation of distance      1
1177 estimation precision      1
1178 etat      1
1179 etat međuprihoda      1
1180 eterična ulja      1
1181 EU ETS scheme      1
1182 EU ETS shema      1
1183 EU FLEGTAction plan      1
1184 EU FLEGTAkcijski plan      1
1185 eucalyptus plantations      1
1186 endemic species      1
1187 endemna vrsta      1
1188 Endosperm in development      1
1189 enegrija klijavosti i klijavost      1
1190 energetika      1
1191 energetska korisnost      1
1192 energetska vrijednost      1
1193 Emisije SO2      1
1194 energijska tranzicija      1
1195 ekoznak      1
1196 eksperimentalni laboratorij      1
1197 eksperimentalni požari      1
1198 eksploatacijska polja      1
1199 ekstrakcija      1
1200 ektomikorizne gljive      1
1201 elaborat održavanja šumskih cesta      1
1202 electric radiator      1
1203 electrical resistance of cambial zone      1
1204 elektrana      1
1205 električna energija      1
1206 električni otpor kambijalne zone      1
1207 električno grijalo      1
1208 elemental analyser      1
1209 elementarni anlitaor      1
1210 elementi ocjene trofeja      1
1211 elm      1
1212 embiotenija      1
1213 ekosustavi      1
1214 ekonomika šumskih resursa      1
1215 ekonomske promjene u šumarstvu      1
1216 duration of development stages      1
1217 excange value      1
1218 exchangeable development      1
1219 exhibit      1
1220 Exhibitions      1
1221 existing state      1
1222 experimental fires      1
1223 Experimental Laboratory      1
1224 experimental plot B bare ground      1
1225 exploitation      1
1226 exploitation fields      1
1227 Exports and Imports      1
1228 evaluation of beneficial functions of forests and evaluation of forests.      1
1229 evaluation of natural resources      1
1230 Eurasian lynx      1
1231 Eurasion lynx      1
1232 Europa      1
1233 Europe      1
1234 Europe Slovenia      1
1235 European ash (Fraxinus angustifolia Vahl.)      1
1236 European beaver (Castor fiber L.)      1
1237 EUFORGEN Networks      1
1238 euglej      1
1239 eukaliptusove plantaže      1
1240 Entwicklung      1
1241 European brown bear (Ursus arctos)      1
1242 European larch      1
1243 european yew - tree      1
1244 europska tisa      1
1245 Europski ariš      1
1246 europski ariš (Larix deeidua Mili)      1
1247 europski dabar (Castor fiber L.)      1
1248 europski smeđi medvjed (Ursus arctos)      1
1249 Eutric Rankers      1
1250 Eutrični ranker      1
1251 false beech heartwood      1
1252 Fang      1
1253 FAO      1
1254 farmer cables      1
1255 farmer vitla      1
1256 Fast Furier method      1
1257 Fast Furier metoda      1
1258 Fagus silvatica      1
1259 evenaged stands      1
1260 evergreen      1
1261 FACE      1
1262 FACE facility      1
1263 facilitation      1
1264 factors to vertical terrain corrections      1
1265 Faculty of Forestry Zagreb      1
1266 Faza - II      1
1267 Faza - III; Radne grupe (Networks)      1
1268 faza isključivanja stabala      1
1269 FBP sustav      1
1270 FBP System      1
1271 felled stemwood      1
1272 felling and processing      1
1273 felling and processing of wood assortments      1
1274 felling control      1
1275 felling cycle      1
1276 felling thinning volume      1
1277 female roe deer      1
1278 fenilalanin-amonijeve lijaze      1
1279 fenofaze      1
1280 Fairs      1
1281 faktori staništa      1
1282 falconer equipment      1
1283 falconry equipment      1
1284 falconry techniques      1
1285 fenologija listanja      1
1286 faunalni drift      1
1287 first and second order histograms      1
1288 first finding      1
1289 first record      1
1290 first records      1
1291 fishing      1
1292 feromonski raspršivači      1
1293 fertility      1
1294 fitocenološka nomenklatura i klasifikacija      1
1295 fitocenološka snimka      1
1296 fitocenološke jedinice      1
1297 fitocenološke značajke      1
1298 fitocenoza      1
1299 fitogeografsko raščlanjenje      1
1300 fitohormones      1
1301 fitohormoni      1
1302 fitomasa      1
1303 flammable material      1
1304 flight activity      1
1305 flight dynamics      1
1306 flood      1
1307 flood control      1
1308 floodplain forest      1
1309 floodplain forests      1
1310 fitosanitarne mjere      1
1311 fitosanitarni pregled      1
1312 fitosanitarni sustav      1
1313 fizička svojstva      1
1314 fizičko opterećenje      1
1315 fizika      1
1316 fizikalna i mehanička svojstva drva abonosa      1
1317 fizikalna i mehanička svojstva recentne hrastovine      1
1318 fizikalna svojstva      1
1319 fiziologija sjemena      1
1320 fiziološki parametri      1
1321 Feulgen squash method      1
1322 Feulgen squash metoda      1
1323 Fibonaccijev niz      1
1324 fictional rotation      1
1325 field elm      1
1326 field plot      1
1327 fiksiranje dušika      1
1328 fiktivna ophodnja      1
1329 Final consumption wood products industries      1
1330 final cut      1
1331 Final use of wood products industry      1
1332 finalna prerada drva      1
1333 financial resources      1
1334 financijska politika      1
1335 fine forest fuel      1
1336 Finland      1
1337 fino šumsko gorivo      1
1338 Finska      1
1339 fenotipska plastičnost.      1
1340 fenotipska stabilnost      1
1341 fire.      1
1342 fire-climate regions      1
1343 fire-climate regions.      1
1344 fire-fighting plane ("kanader") and demon      1
1345 firemen education      1
1346 fire-risk      1
1347 fire behavior      1
1348 fire fighting equipment      1
1349 Fire history      1
1350 fire line      1
1351 fire lines      1
1352 fire lines with elements of roadways      1
1353 fire modeling systems      1
1354 Drava River valley      1
1355 drhtavi šaš      1
1356 drift fauna      1
1357 dripping through      1
1358 drought      1
1359 drupe      1
1360 dovršna sječa      1
1361 doznaka u grupama      1
1362 dr. sc      1
1363 drainage system      1
1364 domovinski rat      1
1365 Donja Austrija      1
1366 donja voda      1
1367 donje i gornje sastojinsko stablo      1
1368 dormancy      1
1369 dormantnost      1
1370 dormice      1
1371 dostupnost i smjer kretanja savske poplavne vode      1
1372 double-entry volume tables      1
1373 dobni razred      1
1374 dobni razredi      1
1375 dodatno vrijeme      1
1376 dolomiti      1
1377 domaćin      1
1378 domaćini      1
1379 dnevna stopa prirasta lanadi      1
1380 DNK      1
1381 dob      1
1382 diversity indices      1
1383 division of forests in the Republic of Croatia      1
1384 divlja jabuka      1
1385 divlja kruška      1
1386 djelovanje      1
1387 Drvni proizvodi finalne uporabe      1
1388 drvna masa      1
1389 drvna prašina      1
1390 drvna zaliha.      1
1391 drvni elementi      1
1392 Drvni građevni elementi      1
1393 drvenaste svojte      1
1394 drvenaste vrste      1
1395 drveni materijal za paki ranje      1
1396 drveni materijal za pakiranje      1
1397 drveni ugljen      1
1398 drvna i lisna masa      1
1399 drvenaste biljke      1
1400 državna financijska potpora šumarstvu      1
1401 dubinsko snimanje      1
1402 duboka sadnja      1
1403 Dudov svilac (Bombix mori)      1
1404 due diligence      1
1405 dugotrajno      1
1406 duljina korijena      1
1407 duljina odgriženog dijela izbojka      1
1408 duljina tuljca      1
1409 drvno-prerađivačka industrija      1
1410 drvo kao energent      1
1411 drvoprerađivačka industrija      1
1412 dry mass      1
1413 dvodomna      1
1414 dvopapkar      1
1415 dvoulazne tablice obujma      1
1416 dvoulazne volumne tablice      1
1417 diskoloracija      1
1418 diskontinuiran areal      1
1419 dispersion      1
1420 disperzija      1
1421 dissipative structures      1
1422 direct and diffuse light      1
1423 discoloration      1
1424 discontinued areal      1
1425 diseases of game      1
1426 disjunct      1
1427 distribucija prsnih promjera i volumena      1
1428 distribucija stabala      1
1429 distribution of beneficial functions of forests      1
1430 distribution of diameter at breast height      1
1431 distribution of felling volume per breast heigh diamater.      1
1432 Distribution of forests      1
1433 distribution range      1
1434 digitalni katastarski plan      1
1435 digitalni model reljefa (DMR)      1
1436 digital terrain models (DTM)      1
1437 digitalizacija      1
1438 density of individuals      1
1439 density trend decrease      1
1440 departmental research      1
1441 departure angle      1
1442 digitization      1
1443 dimension stock      1
1444 dimenzija zrelosti      1
1445 dimenzije češera      1
1446 dioecious      1
1447 dionička društva u šumarstvu      1
1448 dipl. ing. šumarstva      1
1449 Diptera      1
1450 depozicija      1
1451 desulphurization      1
1452 determinacija      1
1453 determination      1
1454 determining horizontal distances      1
1455 determining tree height      1
1456 developemnt and increment of stands      1
1457 development and increment      1
1458 development of phytocoenosis      1
1459 development of research      1
1460 development stages      1
1461 Developmental stages of forest trees and herbaceous plants      1
1462 devitalisation      1
1463 devitalizacija      1
1464 diagnose      1
1465 diameter increment      1
1466 diameter growth      1
1467 diameter increment      1
1468 diameter structure      1
1469 diapause      1
1470 diclinous      1
1471 die besten Rehböcke Kroatiens und der Welt      1
1472 die Kiefer      1
1473 dieback of pedunculate oak      1
1474 diferencijacija      1
1475 different seedling types      1
1476 digital cadastral map      1
1477 digital orthophoto (DOP)      1
1478 digital orthophotographies      1
1479 digital ortophoto      1
1480 čudni atraktor      1
1481 Dalmactia      1
1482 dabrova brana      1
1483 dabrovo jezero      1
1484 daily growth rate of fawns      1
1485 četverodimenzijski sustav      1
1486 čimbenici korekcije      1
1487 čimbenik horizontalnog zaobilaženja.      1
1488 čimbenik vertikalne korekcije terena      1
1489 čista regularna bukova sastojina      1
1490 čista sječa kulture vrba      1
1491 čistina      1
1492 čistoća debla      1
1493 čišćenje      1
1494 čišćenje mladih sastojina      1
1495 čišćenje prosjeka      1
1496 čivitnjača      1
1497 debljinska struktura      1
1498 damages from the game      1
1499 damages on the young plants      1
1500 database      1
1501 databases      1
1502 daylilies      1
1503 DEA      1
1504 dead wood      1
1505 daljinomjer Vertex      1
1506 damage indicators      1
1507 damage of needles      1
1508 damage trees      1
1509 dendroflora Hrvatske      1
1510 dendroflora vrta      1
1511 dendrograms      1
1512 dehydrated zone      1
1513 demografske karakteristike      1
1514 demo­graphic characteristics      1
1515 dendrochronological analysis      1
1516 dendrologija      1
1517 dendrology      1
1518 dendrološka inventarizacija      1
1519 dendroecology      1
1520 dendroekologija      1
1521 defolijatori.      1
1522 degradacija      1
1523 degradacija ekosustava      1
1524 degradacija šuma      1
1525 degradation      1
1526 degraded karst      1
1527 degradirani krš      1
1528 deer game      1
1529 defoliators      1
1530 debljinski prirast.      1
1531 debljinski rast      1
1532 debljinski stupanj      1
1533 deciduous      1
1534 deciduous forests of poplar and willow      1
1535 decision support system      1
1536 Crikvenica -Vinodol area      1
1537 Crikveničko-vinodolsko područje      1
1538 critical loads      1
1539 correlation link      1
1540 Correspondence Analysis      1
1541 corpus luteum      1
1542 correction factors      1
1543 crni glog      1
1544 crni grab      1
1545 crni bor (Pinus nigra Arn.)      1
1546 crni bor (Pinus nigra ssp. dalmatica)      1
1547 crna topola (Populus nigra)      1
1548 crna joha (Alnus glutinisa Garnt)      1
1549 crna joha (Alnus glutinosa)      1
1550 crown cover      1
1551 Croatia.      1
1552 Croatian Forests Ltd. b      1
1553 Croatian kuna      1
1554 Croatian Military Border      1
1555 Croatian participation      1
1556 Croatian Podunavlje region      1
1557 Croatian Poplar Commission      1
1558 Croatian Standard HRN EN 1316-1:1999      1
1559 current cutting edges value associations      1
1560 current felling values      1
1561 curvature      1
1562 cutter      1
1563 cutting and processing      1
1564 cut-to-length      1
1565 cut-to-length harvesting method      1
1566 cycle      1
1567 cyclic aerial photographs      1
1568 cyclic aerial surveys      1
1569 cyclic records      1
1570 Czech      1
1571 Czech Republic      1
1572 časopis Šumarski list      1
1573 Čeh      1
1574 čempres      1
1575 Češka      1
1576 cultures      1
1577 Cryphonectria parasitica      1
1578 cull      1
1579 cultivars of yew      1
1580 cultivation method      1
1581 cultural landscape      1
1582 crown diameter      1
1583 crown diameter of the sprout      1
1584 crown fire      1
1585 crown structure      1
1586 crown transparency      1
1587 crownfire      1
1588 crude oil contamination      1
1589 Crvanj Mt.      1
1590 Crvanj planina      1
1591 crveni hrast      1
1592 bioklimati      1
1593 Biokovo      1
1594 Biokovo Mountain      1
1595 biological control      1
1596 biological control agent      1
1597 biološka revitalizacija      1
1598 biološka svojstva      1
1599 biološke metode      1
1600 biološki gubici divljači      1
1601 biološki položaj stabala      1
1602 biološko-ekološka valorizacija.      1
1603 biomass calculation      1
1604 Biomass Energy Europe      1
1605 Biomass Energy Europe – BEE      1
1606 biomass potential assessment      1
1607 biological methods      1
1608 biological position of trees      1
1609 biological properties      1
1610 biological revitalisation      1
1611 biological!environmental valorization      1
1612 biological-ecological valorisation      1
1613 biological-ecological valorization      1
1614 biologija      1
1615 biology      1
1616 biološka ispitivanja      1
1617 bioetanol      1
1618 biogoriva      1
1619 biogorivo      1
1620 bioindication      1
1621 bioindicators      1
1622 bioindikacijska i osnovna mreža točaka      1
1623 bioindikacijske plohe      1
1624 bijelj      1
1625 bilance      1
1626 Benedictine monastery      1
1627 beta-funkcija      1
1628 Biber      1
1629 bibliografija      1
1630 bibliography      1
1631 biblioteka      1
1632 bijela joha      1
1633 bijela joha (Alnus incana)      1
1634 bijela topola (Populus alba)      1
1635 bijela vrba (Salix alba)      1
1636 bijeli bor (Pinus sylvestris L.)      1
1637 bijeli dud (Morus alba) svilogojstvo      1
1638 biljke      1
1639 biljke zaštitnice      1
1640 biljna sistematika      1
1641 biljne vrste      1
1642 biljezi      1
1643 biljni potencijal      1
1644 biljni virusi      1
1645 biljnogeografsko raščlanjenje      1
1646 bioaccumulation potential      1
1647 bioakumulacijski potencijal      1
1648 bioassays      1
1649 biodiversity.      1
1650 biodizel      1
1651 bioecology      1
1652 bioekologija      1
1653 bioenergija.      1
1654 body weight of fawns in litter      1
1655 bogatstvo vrsta      1
1656 bog-oak (oakwood buried in the ground)      1
1657 Bojčin Forest      1
1658 Bojčinska šuma      1
1659 bolest      1
1660 bolesti      1
1661 bolesti divljači      1
1662 blade lateral movement      1
1663 bočna kompenzacija zemljanih masa.      1
1664 bočna stabilnost lista      1
1665 black alder (Alnus glutinosa Gdrnt)      1
1666 black locust      1
1667 Black Pine      1
1668 black pine (Pinus nigraArn.)      1
1669 bioproizvodnja      1
1670 bioraznolikost      1
1671 bioraznolikost.      1
1672 bioraznovrsnost      1
1673 bird of prey equipment      1
1674 birds      1
1675 birds as indicator      1
1676 birds of prey      1
1677 Bitterlich sampling      1
1678 Bitterlichova metoda uzorkovanja      1
1679 bivariate and multivariate analysis      1
1680 bivariatna i multivariatna analiza      1
1681 bjelogorične šume topola i vrba      1
1682 bioplin      1
1683 bioproduction      1
1684 biomass standards      1
1685 biomass yield      1
1686 biomasa.      1
1687 brusači      1
1688 bruto domaći proizvod      1
1689 brza dojava i brzo gašenje      1
1690 brzina unosa      1
1691 brzorastuće vrbe      1
1692 Budapest      1
1693 Budimpešta      1
1694 building costs      1
1695 brojnost prirodnog pomlatka i dob sastojina.      1
1696 Bosnia-Herzegovina      1
1697 broj stabala      1
1698 broj vrhova korijena      1
1699 brojno stanje      1
1700 Bosna i Hercegovina.      1
1701 Bosnia and Hercegovina      1
1702 black poplar (Populus nigra)      1
1703 black poplar clonal tests      1
1704 bor      1
1705 Boreal forest      1
1706 borealna šuma      1
1707 borov četnjak      1
1708 borove kulture      1
1709 bosal area      1
1710 brdsko-planinskopodručje      1
1711 breast height diameter distribution      1
1712 breeding measures      1
1713 Bribir Forest      1
1714 Bribirska šuma      1
1715 brnistra      1
1716 broj biljaka      1
1717 broj cvjetova i plodova      1
1718 broj i veličina puci      1
1719 broj izbojaka na panju      1
1720 changes in water relations      1
1721 characteristics of micro-locality.      1
1722 chemical composition      1
1723 Chemical composition of soil      1
1724 chemism of plant materil      1
1725 chestnut gall wasp      1
1726 Centralna šumarska uprava      1
1727 Centromere nomenclature      1
1728 certifikacija šuma      1
1729 Cervus elaphus      1
1730 chain saw      1
1731 caterpillars      1
1732 causes casualties      1
1733 causes of leks endanger­ment      1
1734 Carpino orientali-Quercetum ilicis      1
1735 cikličko snimanje      1
1736 ciklus      1
1737 C-indeks      1
1738 C-index      1
1739 CirConcomputer model      1
1740 circular sample plots      1
1741 ciste in      1
1742 City of Zagreb      1
1743 cjeloživotno obrazovanje      1
1744 cjenik      1
1745 claster analysis      1
1746 clear cut of willow culture      1
1747 clearing fire lines      1
1748 CIC-points      1
1749 CIC-točke      1
1750 cijena koštanja      1
1751 cijene      1
1752 chip production      1
1753 chlorophyll content      1
1754 Castanea sativa Mill.      1
1755 Castor fiber      1
1756 Canadian Forest Fire Behavior Prediction (FBP)      1
1757 Canadian Forest Fire Danger Rating System (CFFDRS)      1
1758 Canadian Forest Fire Weather Index (FWI)      1
1759 Capercaillie (Tetrao urogallus)      1
1760 capture-mark-recapture      1
1761 carbon      1
1762 carbon accumulation      1
1763 carbon fluxes      1
1764 carbon stock Cpool      1
1765 Carex brizoides      1
1766 burnt area      1
1767 bukva (Fagus sylvatica)      1
1768 buldožer      1
1769 bura      1
1770 burza      1
1771 bush      1
1772 bushes      1
1773 business analysis      1
1774 business relationships      1
1775 bušilica »ST1HL 08«      1
1776 C. hungarica      1
1777 CA analiza      1
1778 cable crane      1
1779 cadastre      1
1780 cadmium      1
1781 brown hare      1
1782 browsing      1
1783 brst      1
1784 brtvljenje odlagališta      1
1785 bukove sječine      1
1786 bukovo-jelova prašuma      1
1787 bukovo-jelove šume      1
1788 cost      1
1789 cost per m3      1
1790 costs      1
1791 couning      1
1792 country in transition      1
1793 court      1
1794 CP Forests      1
1795 CpDNA      1
1796 crack phillyrea (Phillyrea latifolia L.)      1
1797 craniometry      1
1798 Crataego-Prunetum dasyphyllae      1
1799 coppice      1
1800 coppice conversion      1
1801 cork production      1
1802 CO      1
1803 coniferous species      1
1804 conifers      1
1805 consensus      1
1806 Consequences of the Agression against the Republic of Croatia      1
1807 Conservation      1
1808 conservation of genetic resources      1
1809 Conservations      1
1810 container type      1
1811 containers      1
1812 contamination      1
1813 contamination soil      1
1814 continental Croatia      1
1815 contour line 98      1
1816 comparative analysis      1
1817 comparative research method      1
1818 comparative trials      1
1819 comparison      1
1820 compensation      1
1821 complex equations      1
1822 complex systems      1
1823 complexity      1
1824 compromise      1
1825 computer simulations      1
1826 computerized information system      1
1827 concentrations and contents of nutrients      1
1828 conception      1
1829 concrete and beta-distribution of breast diameters      1
1830 climate changes      1
1831 Climate model      1
1832 climate scenarios      1
1833 climatic change      1
1834 climatic excesses      1
1835 climatic factors      1
1836 climatological characteristics      1
1837 climbing plants      1
1838 clonal archive      1
1839 clonal forestry      1
1840 clonal samples      1
1841 clonal seed orchard      1
1842 clonal seed orchards      1
1843 clone      1
1844 clones      1
1845 cluster analiza.      1
1846 cluster analysis      1
1847 cluster analysis.s      1
1848 Common beech (Fagus sylvaticaL.)      1
1849 common beech felling      1
1850 common beech leaves      1
1851 Common Beech.      1
1852 Common Hornbeam      1
1853 common names of animals      1
1854 Common oak      1
1855 common pistachio      1
1856 common spruce      1
1857 Common Walnut      1
1858 communicative action      1
1859 community of pedunculate oak      1
1860 coast      1
1861 coastal population      1
1862 coefficient of integral growth      1
1863 coefficient of use of hunting-demographic potential      1
1864 coins      1
1865 Co­leoptera      1
1866 colluvial soil      1
1867 coloration and winter leaf retention      1
1868 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
1869 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
1870 combustibility      1
1871 Common alder      1
1872 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
1873 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
1874 C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none">C. fraxinea      1
1875 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      1
1876 %20grasslands STYLE="text-decoration:none"> grasslands      1
1877 %20hyperparasitoid STYLE="text-decoration:none"> hyperparasitoid      1
1878 %20travnjaci STYLE="text-decoration:none"> travnjaci      1
1879 %20Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none"> Isaria fumosorosea      1
1880 %20C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none"> C. fraxinea      1
1881 A.%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">A. flavicollis      1
1882 Apodemus%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">Apodemus flavicollis      1
1883 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
1884 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
1885 #glavna skupština      1
1886 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
1887 %20Strahinjščica STYLE="text-decoration:none"> Strahinjščica      1
1888 %20woody%20species STYLE="text-decoration:none"> woody species      1
1889      1
1890 drvenaste egzote      1
1891 jednodobne bukove sastojine      1
1892 lowlands forests      1
1893 park forest      1
1894 Pinus nigra      1
1895 pokretna žičara      1
1896 skidding      1
1897 srednja udaljenost privlačenja      1
1898 Šumski sortimenti      1
1899 M.%20glareolus STYLE="text-decoration:none">M. glareolus      1
1900 Myodes%20glareolus STYLE="text-decoration:none">Myodes glareolus      1
1901 Lymantria%20monacha STYLE="text-decoration:none">Lymantria monacha      1
1902 Thaumetopoea%20pityocampa STYLE="text-decoration:none">Thaumetopoea pityocampa      1
1903 Trypodendron%20domesticum STYLE="text-decoration:none">Trypodendron domesticum      1
1904 H.%20pseudoalbidus STYLE="text-decoration:none">H. pseudoalbidus      1
1905 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
1906 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
1907 Hippophaë%20rhamnoides STYLE="text-decoration:none">Hippophaë rhamnoides      1
1908 Hippophao-Berberidetum STYLE="text-decoration:none">Hippophao-Berberidetum      1
1909 Histiostoma%20ulmi STYLE="text-decoration:none">Histiostoma ulmi      1
1910 Histiostomatidae STYLE="text-decoration:none">Histiostomatidae      1
1911 in%20vitro%20propagation STYLE="text-decoration:none">in vitro propagation      1
1912 in%20vitro%20razmnožavanje STYLE="text-decoration:none">in vitro razmnožavanje      1
1913 Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none">Isaria fumosorosea      1
1914 Eutypella%20canker STYLE="text-decoration:none">Eutypella canker      1
1915 adaptive genetic differentiation and diversity      1
1916 adaptivna genetska diferencijacija i raznolikost      1
1917 Adriatic      1
1918 Adriatic islands      1
1919 adaptacija      1
1920 adaptation      1
1921 adapted agricultural tractors      1
1922 acorn plumpness      1
1923 acorn production      1
1924 acorn quality      1
1925 acorn size      1
1926 acorn-collecting traps method      1
1927 active protection      1
1928 activity      1
1929 aerial photographs (APs)      1
1930 Aesculus L.      1
1931 afforestation of karst      1
1932 afforestation success      1
1933 age      1
1934 age classes      1
1935 age structure      1
1936 age-class distribution      1
1937 aktivna zaštita      1
1938 aktivnost      1
1939 aktivnost čovjeka.      1
1940 akumulacija dušika      1
1941 akumulacija hraniva u bimasi      1
1942 akumulacija hraniva u biomasi      1
1943 akumulacija ugljika      1
1944 alder (Alnus glutinosa)      1
1945 Alepo pine      1
1946 aciditet tla      1
1947 acidofilne šume      1
1948 abiotski činitelji      1
1949 abnormal seedling      1
1950 accidents at work      1
1951 accumulation of nutrients in the biomass      1
1952 Abies biokovoensis      1
1953 Abies pardei      1
1954 abandoned agricultural land      1
1955 10-godišnji volumni prirast      1
1956 137Cs      1
1957 16x16 km grid plots      1
1958 40K      1
1959 4dimensional space      1
1960 4x4 km grid plots      1
1961 a change in the floral composition      1
1962 A- horizon      1
1963 A- horizont      1
1964 a new ecological trend      1
1965 a regular cross profile      1
1966 a sum of effective temperatures      1
1967 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
1968 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
1969 »Projekt za rukovođenje« — managementa      1
1970 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
1971 basis of vegetational unit      1
1972 baza podataka      1
1973 baze podataka      1
1974 bazofilne šume      1
1975 beach forest      1
1976 beach forests      1
1977 beaver      1
1978 beaver dam      1
1979 beaver pond      1
1980 band saw efficiency      1
1981 bank interest rate      1
1982 bank vole      1
1983 banknotes      1
1984 bankovni kamatnjak      1
1985 Baranja riparian forests      1
1986 Barbary ewe      1
1987 Barbary sheep      1
1988 bark beetles      1
1989 beneficial functions of forests      1
1990 beneficial organisms      1
1991 benzaldehid      1
1992 benzaldehyde      1
1993 BEP or the break-even level of income.      1
1994 Berberidion      1
1995 Beta distribucija      1
1996 Beta distribution      1
1997 basal area increment      1
1998 Basic Map of Croatia (BMC)      1
1999 beech felling areas      1
2000 beech forests      1
2001 beech-fir forests      1
2002 beech-fir virgin forest      1
2003 beginning of organised forestry.      1
2004 back cross and transgression      1
2005 bacteria      1
2006 bademasta vrba (Salix triandra)      1
2007 bagrem      1
2008 bakterija      1
2009 ass. Laserpitio Fagetum      1
2010 assortiment tables      1
2011 area with the vegetative cover      1
2012 As. Anemone-Carpinetum betuli      1
2013 as. Calamagrosti arun­dinaceae-Fagetum.      1
2014 As. Hacquetio-Fagetum      1
2015 As. Populo tremulae-Betuletum      1
2016 as. Pteridio-Betuletum      1
2017 ash      1
2018 Ash flowering      1
2019 asocijacija      1
2020 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Bertović 1975      1
2021 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Berto­vić 1975      1
2022 assortment tables      1
2023 Atlas Cedar      1
2024 Atlas gorje      1
2025 atlaski cedar      1
2026 atmosferska taloženja      1
2027 auksini      1
2028 Austrian pine      1
2029 Austrian pine plantation      1
2030 austrijske šume      1
2031 autochtonus tree and schrub species      1
2032 autohtona i alohtona dendroflora      1
2033 autohtone vrste      1
2034 autohtone vrste drveća i grmlja      1
2035 autoktone i aloktone vrste četinjača i listača      1
2036 autoktone listače      1
2037 automatic analyser      1
2038 automatic digital camera      1
2039 automatizacija procesa      1
2040 automatska digitalna fotokamera      1
2041 automatski analizator      1
2042 autovegetativno razmnožavanje      1
2043 auxins      1
2044 availability and direction of Sava flood water      1
2045 average value of body weight of bucks and does      1
2046 Axis%20axis%20Erxleben%201977) STYLE="text-decoration:none">Axis deer (Axis axis Erxleben 1977)      1
2047 B. Sc.      1
2048 analiza glavnih komponenti      1
2049 analiza stabla      1
2050 analiza ugroženosti      1
2051 analytic hierarchy process      1
2052 Analytical hierarchy process (AHP)      1
2053 analitički hijerarhijski proces      1
2054 analitički hijerarhijski proces (AHP)      1
2055 alochtonous species      1
2056 alometrijske funkcije      1
2057 altitude      1
2058 aluminij      1
2059 aluvijalna vlažna staništa      1
2060 aluvijum      1
2061 amage      1
2062 amelioration      1
2063 amelioration effects      1
2064 američki jasen      1
2065 ammonia      1
2066 amonijakalni dušik      1
2067 Alnus glutinosa      1
2068 agroforestry      1
2069 AHP method      1
2070 AHP metoda      1
2071 Air Pollution      1
2072 alien species      1
2073 alien species inventory      1
2074 alkali earth and alkali metals      1
2075 alkaloid taksin antikancerogen      1
2076 Allium-test      1
2077 allochthonous and autochthonous dendroflora      1
2078 allometric equations      1
2079 allowable cut indicator      1
2080 alluvial wetlands      1
2081 almond willow (Salix triandra)      1
2082 antlers      1
2083 AOMP      1
2084 Aposeri foetidae-Castanetum sativae ass. nova      1
2085 Aposeri foetidae-Castanetum sativaeass. nova      1
2086 approach angle      1
2087 arborescent willow clones      1
2088 Arborescent Willows      1
2089 arboretum      1
2090 Arboretum Lisičine      1
2091 arboretum Trsteno      1
2092 arboriculture      1
2093 arborikultura      1
2094 archaeological finds of Roman roads and buildings      1
2095 architectural elements      1
2096 anti - cancerous drug      1
2097 antioksidacijska aktivnost      1
2098 antioxidant capacity      1
2099 animal artist      1
2100 animalist      1
2101 annual current diameter increment      1
2102 annual presceibed yield      1
2103 arheološki nalazi rimskih cesta i građevina      1
2104 arhitektonski elementi      1
2105 Ariš      1
2106 aromatično i ljekovito bilje      1
2107 artificial neural networks      1
2108 artiodactyl      1
2109 as Seslerio sadlerianae-Ostryetum.      1
2110 konkretna distribucija prsnih promjera      1
2111 konkretna i teoretska distribucija stabala      1
2112 konsenzus      1
2113 kontejner      1
2114 kontejnerski uzgoj      1
2115 kontinentalna Hrvatska      1
2116 kontrola      1
2117 kontrolne pokusne plohe      1
2118 konverzija panjača      1
2119 konzervacija      1
2120 konzervacija vlage      1
2121 konzervacija vlage u tlu      1
2122 komparacija stanja za 2009.      1
2123 komparativna analiza      1
2124 komparativna metoda istraživanja      1
2125 kompleksni sustavi      1
2126 kompleksnost      1
2127 kompromis      1
2128 Kodeks fitocenološke nomenklature      1
2129 koeficijent asimetrije i koeficijent spljoštenosti.      1
2130 koeficijent iskorištenosti lovno-demografskog potencijala      1
2131 klonovi topole      1
2132 klonska sjemenska plantaža      1
2133 klonske sjemenske plantaže      1
2134 klonski arhivi      1
2135 klonski testovi crnih topola      1
2136 klonski uz.orci      1
2137 klonsko šumarstvo      1
2138 klonovi stablastih vrba      1
2139 klima-požarna područja      1
2140 klima-požarna područja.      1
2141 klimatska promjena      1
2142 klimatske karakteristike      1
2143 kategorija zdravstvenoga stanja sastojine      1
2144 kavkaska jela      1
2145 keficijent unutarnjeg rasta      1
2146 kemijska analiza ksilemovog soka      1
2147 kemijski sastav sjemena      1
2148 kemijski sastav tla      1
2149 kemizam biljnog materijala.      1
2150 kermes berry      1
2151 Kermes oak      1
2152 kestenov moljac miner      1
2153 kestenova osa šiškarica      1
2154 kitnjak      1
2155 klasična otvorenost      1
2156 klaster analiza      1
2157 klasterska analiza      1
2158 klet      1
2159 klijanci      1
2160 klijanje      1
2161 karst phenomena      1
2162 karta šumskih zajednica      1
2163 karte      1
2164 kartiranje šumskog drveća      1
2165 Karyotypes      1
2166 kaštelansko područje      1
2167 katastar      1
2168 klimatski čimbenici      1
2169 klimatski ekscesi      1
2170 klimatski model      1
2171 klimatski scenariji      1
2172 klizna sredina      1
2173 klon      1
2174 klon topole I-214      1
2175 klonovi      1
2176 Kalnik forest      1
2177 kamenolom Očura II      1
2178 kamenjarka.      1
2179 kanader i demon      1
2180 Kanadski sustav ocjene opasnosti od šumskog požara (CFFDRS)      1
2181 Kappa statistika      1
2182 karakteristike mikrolokaliteta.      1
2183 karantenski štetnik      1
2184 karbonatnenaslage      1
2185 kariotip      1
2186 Juglans nigra      1
2187 jugoistočna Europa      1
2188 juniper      1
2189 jura      1
2190 juvenilno drvo      1
2191 Južna Afrika      1
2192 kadmij      1
2193 kadrovi u šu­marstvu      1
2194 kakvoća      1
2195 kakvoća drvnih sortimenata      1
2196 kakvoća stabala      1
2197 Journal of Forestry      1
2198 journal Šumarski list (Forestry Journal)      1
2199 joint- stock company in forestry      1
2200 jelen obični (Cervus elaphus)      1
2201 jelovina (Abies alba Mill)      1
2202 jelovina (Abies alba Mill.)      1
2203 jestiva      1
2204 jestive gljive      1
2205 jednodobne regularne sastojine      1
2206 jednodobne sastojine      1
2207 jednodobno gospodarenje      1
2208 jednogodišnje sadnice      1
2209 jednospolna      1
2210 jela obična      1
2211 jela.      1
2212 Axis%20axis) STYLE="text-decoration:none">jelen aksis (Axis axis)      1
2213 jelen aksis (Axis axis Erx.)      1
2214 jelen fratar      1
2215 Jelen lopatar      1
2216 izvođenje šumskih radova      1
2217 Izvoz i Uvoz      1
2218 jablan      1
2219 Jadran      1
2220 jadranski otoci      1
2221 jadransko područje      1
2222 Jagdausstellungen      1
2223 jajnici      1
2224 jaka oštećenost krošanja depozicija olova      1
2225 izmjene i dopune formule ClC-a      1
2226 izlučenje      1
2227 izoenzymes      1
2228 izrada i privlačenje drva      1
2229 izravno i difuzno svjetlo      1
2230 Izvanredna stanja      1
2231 javni šumarski instituti      1
2232 javno mišljenje      1
2233 javno podsticanje šumarstva      1
2234 jedinstvena metoda      1
2235 jedinstveni model      1
2236 jednadžbe rasta      1
2237 jednakokutna spirala      1
2238 jarebica kamenjarka – grivna      1
2239 Jarebica kamenjarka grivna      1
2240 jasen      1
2241 jasen (Fraxinus ExcelsiorL.)      1
2242 izvješćivanje      1
2243 izmjera šumskog drveća      1
2244 kreda      1
2245 kras      1
2246 kraška polja      1
2247 kratke ophodnje.      1
2248 kratkorični i dugori­čni granični troškovi (KGT i DGT)      1
2249 kora      1
2250 korelacija      1
2251 koluvij      1
2252 komuniciranje      1
2253 komunikacijske aktivnosti      1
2254 koncentracija i sadržaj hraniva      1
2255 korjenov sustav      1
2256 korološke i fitocenološke značajke      1
2257 korov      1
2258 korovi      1
2259 korovska vegetacija      1
2260 košćela      1
2261 koštunica      1
2262 kovanice      1
2263 krajobraz.      1
2264 krajobrazna raznolikost      1
2265 kramp      1
2266 kraniometrija      1
2267 Krapinsko-zagorska Count      1
2268 Krapinsko-zagorska County      1
2269 kvaliteta žira      1
2270 kvaliteta života      1
2271 kvantitativna obilježja      1
2272 kvantitativna svojstva      1
2273 kvantitativno i vrijednosno iskorištenje      1
2274 kvarter      1
2275 laboratorijski uzgoj      1
2276 laboratory rearing      1
2277 land mines      1
2278 landed municipality      1
2279 landfill gas      1
2280 landscape artist      1
2281 landscape diversity      1
2282 landscape.      1
2283 lapor      1
2284 large wood of Italian oak      1
2285 Laserpitio krapfii-Piceetumass. nova      1
2286 kulturni pejzaž      1
2287 kulturno povijesna baština      1
2288 Kunstinseln      1
2289 kva liteta sjemena      1
2290 kvalitativno iskorištenje      1
2291 kvalitet      1
2292 kultura crnog bora      1
2293 kultivari tise      1
2294 kriteriji za investiranje      1
2295 krivulje indeksa staništa      1
2296 krize      1
2297 kronika      1
2298 krpelj      1
2299 kružne primjerne plohe      1
2300 kserofitna      1
2301 krški fenomeni      1
2302 krupno drvo      1
2303 length of assortment      1
2304 length of the nibbled part of a shoot      1
2305 kvaliteta mladog naraštaja hrasta lužnjaka.      1
2306 leaf photosynthetic traits      1
2307 leaf unfolding      1
2308 leafminers      1
2309 legislation      1
2310 legislative      1
2311 laurel      1
2312 Law      1
2313 lawn      1
2314 layout of the islet      1
2315 layout proposal      1
2316 leachate      1
2317 leaf area index      1
2318 leaf litter      1
2319 linear correlation      1
2320 linear trend      1
2321 linearna korelacija.      1
2322 linearni trend      1
2323 lines below electro-energetic facilities      1
2324 linoleic acid      1
2325 linoleinska kiselina      1
2326 Liocourt´s distribution      1
2327 life forms      1
2328 lifelong learning      1
2329 level of knowledge.      1
2330 library      1
2331 Liburnian karst      1
2332 Liburnijski krš      1
2333 local community      1
2334 Local population      1
2335 log value yield.      1
2336 log volume yield      1
2337 lisni mineri      1
2338 listanje      1
2339 Lisičine      1
2340 listopadna      1
2341 lisymeters      1
2342 lišće obične bukve      1
2343 lišće perasto      1
2344 litače      1
2345 litter      1
2346 litter mass loss      1
2347 livelihoods      1
2348 logging as sylvicultural care of stands      1
2349 Logging operations      1
2350 logging residue      1
2351 logging strategy      1
2352 logistic regression      1
2353 logistička regresija      1
2354 lokalna zajednica      1
2355 Lokalne populacije      1
2356 London planetree (Patanus x acerifolia)      1
2357 Longe-range      1
2358 longitudinal clearance radius      1
2359 long-term mean values of seasonal severity rating      1
2360 losses      1
2361 lov      1
2362 lovac      1
2363 lovačka ilustracija      1
2364 lovačka udruga kotara senjskog      1
2365 lovačke izložbe      1
2366 lovačke udruge      1
2367 Lovački dio izložbe      1
2368 morphology      1
2369 morphometric ash leaf analysis      1
2370 morphometric leaf analysis      1
2371 morphometric traits      1
2372 morphometric variability      1
2373 morphometrics of antlers      1
2374 morphometry      1
2375 morfometrija      1
2376 morfometrija rogovlja      1
2377 morfometrijska analiza lista      1
2378 morfometrijska analiza lista jasena      1
2379 morfometrijska varijabilnost      1
2380 morphological analysis      1
2381 morphological features of seedlings      1
2382 monografija “Divokoza”      1
2383 monograph “Chamois”      1
2384 Monolit      1
2385 monthly severity ratings      1
2386 Montpellier      1
2387 morflogija klijanca      1
2388 morfologija      1
2389 morfologija ploda      1
2390 morfologija sadnica      1
2391 morfologija sjemena      1
2392 morfologija tla      1
2393 morfološka obi lježja      1
2394 morfološka raščlamba      1
2395 morfološka svojstva sadnica      1
2396 multivariate analysis      1
2397 multivariate methods      1
2398 multivariatne meto­de      1
2399 multivarijatna analiza      1
2400 muncipality      1
2401 munika      1
2402 munika (Pinus heldreichii Christ)      1
2403 munika u Hercegovini      1
2404 muflon (Ovis ammon L.)      1
2405 muflon (Ovis ammon musimon Pal.)      1
2406 mulberry (Morus alba)      1
2407 mulching flail mower      1
2408 multiclonal cultures      1
2409 Multi-criteria decision analysis      1
2410 multi-criteria decision making      1
2411 multi-dimensional scaling      1
2412 multidimenzionalno skaliranje      1
2413 multidisciplinaran pristup      1
2414 multiklonske kulture      1
2415 Multiple criteria decision making      1
2416 multiple regression analyses      1
2417 motor-manual      1
2418 motorna pila      1
2419 motorne pile      1
2420 motorni čistač      1
2421 Mottled Umber Moth      1
2422 moufflon (Ovis ammon L.)      1
2423 moufflon (Ovis ammon musimon Pal.) axis deer (Axis axis Erx.)      1
2424 mountain tourisms      1
2425 mountainous areas      1
2426 Mountainous Croatia      1
2427 Mountainous Region of Croatia      1
2428 mountainous relief area      1
2429 Moving average      1
2430 mr. sc.      1
2431 mreža      1
2432 mrtvo drvo      1
2433 mid- and long-term planning      1
2434 middle breast diameter      1
2435 middle volume of trees      1
2436 middle-aged stand      1
2437 mikocenoza      1
2438 mikoze      1
2439 mikoze iglica      1
2440 mikrobiološke značajke tala      1
2441 mikroelementi      1
2442 microorganism functional groups in the soil      1
2443 microrelief      1
2444 micro-relief      1
2445 microsatelite      1
2446 microsatelites SSR      1
2447 microsatellite markers      1
2448 mikroreljef      1
2449 mikrosatelitni biljezi      1
2450 mikrosatelitni biljezi SSR      1
2451 mjereni postupak      1
2452 mjerila      1
2453 mjesečna ocjena žestina      1
2454 mjesto lanjenja      1
2455 mješovita kultura      1
2456 mješovite i čiste sastojine      1
2457 mlada sastojina      1
2458 mišoliki glodavci      1
2459 mitochondrial control region      1
2460 mitohondrijska DNK (mtDNK)      1
2461 mitotske i subkromatidne aberacije      1
2462 mixed and pure stands of beech      1
2463 mixed plantations      1
2464 mineral raw materials      1
2465 mineralne sirovine      1
2466 miniranost      1
2467 modeli procjene volumena      1
2468 modeli rasta      1
2469 modeling      1
2470 mobile cable crane      1
2471 močenje plodova      1
2472 model normally      1
2473 model of departmental research      1
2474 model of middle-aged forest      1
2475 model oplemenjivanja      1
2476 model pretvorbe monokultura u šume bliske prirodnim      1
2477 model resornoga istraživanja      1
2478 model sustava informacija      1
2479 Modeliranje goriva      1
2480 modelling      1
2481 modelna srednjodobna sastojina      1
2482 modelni normalitet      1
2483 modification      1
2484 modificirana Brinkova funkcija      1
2485 modificirana skala      1
2486 modified Brink’s function      1
2487 modified scale      1
2488 modifikacije      1
2489 moesian beech      1
2490 mogućnost razlikovanja      1
2491 moisture content      1
2492 molecular diagnostic      1
2493 molecular-biological methods      1
2494 molekularna dijagnostika      1
2495 molekularno-biološke metode      1
2496 monetary value of wood assortments      1
2497 me­teorološki indeks požara      1
2498 Meteorološki indeks šumskog požara (FWI)      1
2499 method of thinning of regular forest      1
2500 methods      1
2501 metoda najbližih susjeda      1
2502 metoda pokusnih ploha      1
2503 metoda prorede      1
2504 metoda sjemenomjera      1
2505 metoda sjetve      1
2506 metoda tetive      1
2507 Metoda vrtložne kovarijance      1
2508 metode      1
2509 metode vrednovanja      1
2510 mezijska bukva      1
2511 mezofilne kestenove šume      1
2512 micoses of needles      1
2513 microbiological characteristics of the soils      1
2514 meteorological factors      1
2515 meteorološki čimbenici      1
2516 M.Sc.      1
2517 Macedonian oak      1
2518 mediterranean vegetation      1
2519 medljikovac      1
2520 medunac      1
2521 Medvednica      1
2522 Medvednica Mount      1
2523 market relations      1
2524 market research.      1
2525 Marketing of forest and forest industries products and services      1
2526 marketing šumskih i drvnih proizvoda i usluga      1
2527 marking      1
2528 masa košuta      1
2529 masena koncentracija      1
2530 međulaboratorijske usporedbe      1
2531 Međunarodne konvencije      1
2532 međunarodne norme      1
2533 Međunarodni lovački savjet (CIC)      1
2534 međupopulacijska i unutarpopulacijska varijabilnost.      1
2535 mehanička svojstava drva      1
2536 mehanička svojstva      1
2537 mehanička svojstva drva      1
2538 mehaničke ozljede i dopunske greške zbog ratnih djelovanja      1
2539 mehanizirana bušilica      1
2540 mehaniziranje uzgojnih radova      1
2541 melioracija      1
2542 melioracija krša      1
2543 melioracijski učinci      1
2544 menadžment      1
2545 menagement klas      1
2546 meningoencefalitis i Lyme borelioza      1
2547 meningoencephalitis      1
2548 merkan-lilizam      1
2549 mesophilous chestnut forests      1
2550 mass concentration      1
2551 master´s thesis      1
2552 mastic      1
2553 mastic tree      1
2554 mastika      1
2555 matematički modeli      1
2556 matični fond      1
2557 matičnjak plemki      1
2558 matrice prijelaznih vjerojatnosti      1
2559 mature stands      1
2560 maturity dimension      1
2561 Mean breast diameter      1
2562 mean extraction distance      1
2563 mean skidding distance      1
2564 measuring elements      1
2565 measuring procedure      1
2566 mechanical felling      1
2567 mechanical properties of wood      1
2568 mechanized of silvicultural works      1
2569 Mediteran      1
2570 mediteranska vegetacija      1
2571 mediteranske šume      1
2572 mediteransko krško područje      1
2573 makija      1
2574 makija planike      1
2575 maklen      1
2576 makrogljive      1
2577 makroklima      1
2578 makroklimatska prilagodba      1
2579 makroskopske karakteristike      1
2580 machine felling      1
2581 machine felling and processing      1
2582 machine´s own resistance power      1
2583 macroclimatic adaptedness      1
2584 macrofungi      1
2585 macroscopic characteristics      1
2586 magistarski rad      1
2587 magnezij      1
2588 Magnolia L.      1
2589 Mahaleb cherry tree      1
2590 maintenance of forest roads      1
2591 mala i srednja poduzeća      1
2592 Mala Kapela      1
2593 malati      1
2594 mali alati      1
2595 Malus Mill.      1
2596 mammal      1
2597 man activities      1
2598 managed beech forests      1
2599 management planning      1
2600 management plans      1
2601 management style      1
2602 management unit "Česma"      1
2603 map of forest communities      1
2604 maps      1
2605 maquis of strawberry tree      1
2606 lysimeters      1
2607 Lyme borreliosis      1
2608 Lymnatria monacha      1
2609 STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      1
2610 lužnjak      1
2611 lopatar      1
2612 lowland forests of pedunculate oak      1
2613 lowland region      1
2614 low-lying areas      1
2615 lubanja      1
2616 Lumber operations      1
2617 lumber value yield      1
2618 lovno područje      1
2619 lovno stablo      1
2620 lovno stablo s feromonskim pripravkom      1
2621 lovno-demografski intenzitet      1
2622 lovno-geografski intenzitet      1
2623 lovor      1
2624 Lovran marron      1
2625 lovranski marun      1
2626 Lovstvo i ribarstvo      1
2627 low quality and small-sized diameter logs      1
2628 low tree      1
2629 Lower Austria      1
2630 lower tusks      1
2631 lowland      1
2632 insect growth regulators      1
2633 infrared digital orthophoto(DOP)      1
2634 input-output analiza      1
2635 input-output analyses      1
2636 informacijski sustav      1
2637 Information Means and State of Croatian Forests.      1
2638 information system      1
2639 information system model      1
2640 informiranost      1
2641 infestation intensity      1
2642 indicators of productivity      1
2643 indices about forests      1
2644 Industrial Round Timber in the Rough      1
2645 industrija      1
2646 industrija celuloze i papira      1
2647 industrije bazirane na sektoru šumarstva      1
2648 Industrijsko oblo neobrađeno drvo      1
2649 inercepcija      1
2650 inferencijalna statistika      1
2651 inferior and superior model trees      1
2652 Increment and cut      1
2653 increment and quality      1
2654 increment percentage      1
2655 indeks lisne povr šine      1
2656 indeks zaraze      1
2657 indeksi diverziteta      1
2658 indeksi točnosti      1
2659 indeksne vrijednosti bukovih stabala      1
2660 index of infestation      1
2661 index values of common beech trees      1
2662 impact      1
2663 impacts of silvicultural measures      1
2664 implementation of H1 and H2      1
2665 improvement by selfing      1
2666 improving management practices      1
2667 in situ and ex situ methods      1
2668 in situ i ex situ metode      1
2669 incomplete development      1
2670 increase in growth      1
2671 imidaclopride      1
2672 imidakloprid      1
2673 identifikacija.      1
2674 iglice      1
2675 IGRs      1
2676 ilegalni odstrel      1
2677 ilirske vrste      1
2678 illegal felling      1
2679 illegal killing      1
2680 Illegal timber trade      1
2681 ilovača      1
2682 hydrology      1
2683 hydro-melioration treatments      1
2684 hydro-technical interventions      1
2685 hydro-technical measures      1
2686 hyperparasitoid      1
2687 hyperphoresy      1
2688 iskorištenje drvnog obujma stabala      1
2689 island Mljet      1
2690 islands      1
2691 ISO 11277      1
2692 isoenzyme      1
2693 isoenzymes      1
2694 iptera      1
2695 iskoristavački pokazatelj      1
2696 iskorišćivanje šuma      1
2697 investments      1
2698 injuries at work      1
2699 IPGRI      1
2700 invazivni štetnik      1
2701 inventarisation of woody plants      1
2702 inventarizacija dendroflore      1
2703 inventarizacija drveća i grmlja      1
2704 inventura      1
2705 Istra (Hrvatska)      1
2706 istraživanja      1
2707 istraživanje tržišta      1
2708 Istria      1
2709 Iskorištavanje šuma kao uzgojna njega sastojina      1
2710 ispuštanje      1
2711 ispuštanje dabra      1
2712 ITS2 regije      1
2713 ITS2 region      1
2714 Istočna Slavonija      1
2715 izbojci      1
2716 izgorena površina      1
2717 izložak (eksponat)      1
2718 Izložbe-sajmovi      1
2719 invazivne drvenaste vrste      1
2720 invasive trees      1
2721 introgresija      1
2722 invasive pest      1
2723 internetske usluge      1
2724 interpopulation and intrapopulation variability      1
2725 intesivelly thinning      1
2726 intra- and interpopulation variability      1
2727 Intraclonal and interclonal variability      1
2728 intraclonal variability      1
2729 intrapopulation and interpopulation variability      1
2730 insecticide      1
2731 insecticides      1
2732 insekticid      1
2733 insekticidi      1
2734 integral management with ecosystems in space      1
2735 integralno gospodarenje ekosustavima u prostoru      1
2736 integrated forest protection      1
2737 integrated timber protection      1
2738 integrirana zaštita oblovine      1
2739 integrirana zaštita šuma      1
2740 intelektual no vlasništvo      1
2741 intellectual ownership      1
2742 intensity and forms of dieback pedunculate oak      1
2743 intensity of infection      1
2744 intensive      1
2745 intenzitet fotosinteze      1
2746 intenzitet i oblici sušenja hrasta lužnjaka      1
2747 intenzitet prorede      1
2748 inter- and intrapopulation variability.      1
2749 interakcija genotip × okolina      1
2750 interception      1
2751 interest associations      1
2752 interlaboratory testing      1
2753 international standards      1
2754 history of forestry      1
2755 history of HŠD      1
2756 hlapljive komponente      1
2757 Hohenadel´s method      1
2758 Hohenadlova metoda      1
2759 hollow-horned animal      1
2760 Homeland war      1
2761 homogenizacija      1
2762 homogenization      1
2763 horn length      1
2764 Hornbeam hop      1
2765 Hornbeam oriental      1
2766 horns      1
2767 Histiostoma ulmi      1
2768 Histiostomatidae      1
2769 histogrami prvoga i drugoga reda      1
2770 historical development      1
2771 historical outbreaks      1
2772 historical presentation      1
2773 hidromeliorativni zahvati      1
2774 hidropedološke karakteristike      1
2775 hidrotehničke mjere      1
2776 high forest      1
2777 hilly area      1
2778 hind body weight      1
2779 hiperforezija      1
2780 hibridi      1
2781 Hibridna platana (Patanus x acerifolia)      1
2782 hidrologija      1
2783 height and height increment      1
2784 height and root collar diameter      1
2785 height and volume growth      1
2786 hard ticks      1
2787 hardwood      1
2788 hardwood-broadleaf species      1
2789 Habitat. Posavina      1
2790 habitats of yew in mountain Papuk situated in Nature park Papuk      1
2791 halbsib-progeny tests.      1
2792 half-sib potomstvo      1
2793 half-sib progenies      1
2794 Haljevo forest      1
2795 health and safety      1
2796 health status      1
2797 health status category of stand      1
2798 health tourism      1
2799 heat treatment (HT)      1
2800 harvesteri i procesori      1
2801 Hauling and transportation of timber      1
2802 hazardous waste      1
2803 height of sprout      1
2804 Helleboro nigri-Piceetum      1
2805 herbaceous plants      1
2806 herbaceous species of the forest edge      1
2807 herbicid      1
2808 herbicide      1
2809 herbicides      1
2810 herbicidi      1
2811 Hercegovina      1
2812 hereditary basis      1
2813 heredity      1
2814 heretability      1
2815 heritability      1
2816 Herzegovina      1
2817 hvatanje      1
2818 hvatanje dabra      1
2819 hybrids      1
2820 hunting society      1
2821 hunting-demographic intensity      1
2822 hunting-geographic intensity      1
2823 hunting ground      1
2824 hunting ground biological casualties      1
2825 hunting grounds      1
2826 hunting illustration      1
2827 Hunting and fishing      1
2828 hunting area      1
2829 hunting associations      1
2830 hunting club rules      1
2831 Hrvatska vojna granica      1
2832 Hrvatske norme proizvoda iskorištavanja šuma 1995      1
2833 Hrvatske šume d.o.o      1
2834 Hrvatske šume d.o.o. Zagreb      1
2835 Hrvatski udio      1
2836 Hrvatsko Podunavlje      1
2837 Hrvatsko povjerenstvo za topolu      1
2838 human protection      1
2839 human resources in forestry      1
2840 humic acids      1
2841 huminske kiseline      1
2842 humizacija      1
2843 hunt      1
2844 hortikulturni elementi      1
2845 host      1
2846 horse chestnut protection      1
2847 horticultural elements      1
2848 habitat factors      1
2849 hrast crnika      1
2850 hrana      1
2851 hranljiva      1
2852 hrast crnike      1
2853 hrast kitnjak (Quercus petraea L)      1
2854 hrast kitnjak (Quercus petraea Liebl.)      1
2855 hrastova oblovina      1
2856 hrastova pepelnica      1
2857 hrastove šume      1
2858 hrastovi županije bjelovarske      1
2859 hrastovina      1
2860 Hrvatska – Dalmacija      1
2861 hrvatska flora      1
2862 hrvatska kuna      1
2863 hrast lužnjak (Quercus robur) živi pijesci      1
2864 hrast lužnjak (Quercus robur L)      1
2865 hrast medunac (Quercus pubescens)      1
2866 hrast oštrika      1
2867 hrast sladun      1
2868 growth equation      1
2869 growth forces      1
2870 growth forces and suppressed forces      1
2871 growth of mean stand diameter      1
2872 growth of tree breast diameter and crown diameter      1
2873 grupno odlučivanje      1
2874 granulometrijski sastav tla      1
2875 grass      1
2876 group decision making      1
2877 group-selection cutting      1
2878 Gross domestic product      1
2879 ground and flood water      1
2880 ground and surface water monitoring      1
2881 ground water      1
2882 gubar (Lymantria dispar L.)      1
2883 gubici      1
2884 gubici divljači      1
2885 gubici tla      1
2886 gubitak mase      1
2887 Guide curve method      1
2888 gusjenica      1
2889 gypsy moth (Lymantria dispar L.)      1
2890 gustoća u standardno suhom stanju      1
2891 Gymnosperms      1
2892 grasses      1
2893 grazing      1
2894 Grčka      1
2895 Greece      1
2896 greenhouse gases      1
2897 Greenwich      1
2898 grey alder (Alnus incana)      1
2899 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">Grey partridges Perdix perdix L.      1
2900 grinders      1
2901 grivasta ovca      1
2902 grivasti skakač      1
2903 grm      1
2904 gradation      1
2905 Gradiaton      1
2906 granatiranje      1
2907 granica zone totalnog sušenja      1
2908 graničice      1
2909 granična linija      1
2910 GPS and GIS      1
2911 GPS i GIS      1
2912 grad Zagreb      1
2913 gospodarski značaj – učinci      1
2914 gospodarski značaj oštećenih stabala      1
2915 gospodarsko usmjerenje      1
2916 gospodarstvo      1
2917 gorsko područje      1
2918 gorsko reljefno područje      1
2919 Gorsko-kotlinska Hrvatska      1
2920 gospodarene bukve šume      1
2921 gospodarenje šumama      1
2922 gospodarenje šumama i lovištima      1
2923 gospodarska depresija      1
2924 gospodarska inspekcija      1
2925 gospodarska jedinica      1
2926 gospodarska jedinica "Bastajske šume-Krivaja-Klisa      1
2927 gospodarska politika      1
2928 Gospodarska postignuća      1
2929 gospodarska vrijednost šume      1
2930 gospodarske djelatnosti RH      1
2931 gospodarski razredi      1
2932 godišnji sječivi prihod      1
2933 golosjemenjače      1
2934 gora i planina      1
2935 gorivi materijal      1
2936 gorivost      1
2937 Gorska Hrvatska      1
2938 gljivični patogen      1
2939 gnojidba      1
2940 GFIS      1
2941 GIS (Geografski informacijski sustav)      1
2942 GIS (Geographic Information System)      1
2943 glavna sastojina      1
2944 glavne vrste drveća      1
2945 Global change      1
2946 global climate changes      1
2947 globalizacija      1
2948 globalizacija u Hrvatskoj      1
2949 globalization      1
2950 globalization in Croatia      1
2951 globalna promjena      1
2952 globalne klimatske promjene      1
2953 glodavci      1
2954 genetska raznolikost i diferencijacija      1
2955 genetska raznolikost.      1
2956 genetska struktura      1
2957 genetska varijabilnost      1
2958 genetski diverzitet      1
2959 genetski parametri      1
2960 genetski polimorfizam      1
2961 genetsko porijeklo      1
2962 genofond      1
2963 genotype × environment interaction      1
2964 geocoding      1
2965 geografske i reljefne značajke      1
2966 geografski informacijski sustav      1
2967 geografsko porijeklo      1
2968 geographic information system      1
2969 Geographic Information System.      1
2970 geographic origin      1
2971 Geographical and relief characteristics      1
2972 geographical features      1
2973 geokodiranje      1
2974 geomorfologija      1
2975 geomorphology      1
2976 geosintetici      1
2977 geostatistics      1
2978 geostatistika      1
2979 germinability      1
2980 germinated seed      1
2981 Game enclosure      1
2982 game loss      1
2983 games      1
2984 gap      1
2985 garden in the cloister      1
2986 galls      1
2987 Fuel modeling      1
2988 funkcije tražnje      1
2989 funkcije upravljanja: planiranje      1
2990 funkcije za izjednačenje      1
2991 funkcionalne skupine mikroorganizama u tlu      1
2992 furniture manufacturing      1
2993 g.j. "Česma"      1
2994 G.J. "Žutica"      1
2995 Gehörn      1
2996 gene diversity      1
2997 gene pool      1
2998 General Directorate of Forestry      1
2999 generalized model      1
3000 genetic analysis      1
3001 genetic differentiation      1
3002 genetic diversity and diff erentiation      1
3003 genetic gain      1
3004 genetic origin      1
3005 genetic parameters      1
3006 genetic polymorphism      1
3007 genetic structure      1
3008 genetic test      1
3009 genetic variability      1
3010 genetic variation      1
3011 genetički test polusrodnika      1
3012 genetska analiza      1
3013 genetska diferencijacija      1
3014 genetska dobit      1
3015 F-O and »K-k« »Manage-project«      1
3016 F-O i »K-k«      1
3017 foliar threatment      1
3018 folijarna aplikacija      1
3019 food      1
3020 forces of resistance to growth      1
3021 Forcing      1
3022 Foreign timber trade      1
3023 floral elements      1
3024 floristic composition      1
3025 floristička struktura      1
3026 Flowering Ash      1
3027 flowing down trunk      1
3028 flushing      1
3029 forest damage      1
3030 forest damage.      1
3031 forest development strategy      1
3032 forest dieback      1
3033 forest community of beech and fir      1
3034 forest contractors      1
3035 Forest cover      1
3036 Forest Administration "Viševica"  Rijeka      1
3037 Forest Administration Bjelovar.      1
3038 Forest Administration Delnice      1
3039 Forest Administration Požega      1
3040 forest and water ecosystems      1
3041 forest and wildlife management      1
3042 forest area      1
3043 forest association      1
3044 forest assortments      1
3045 forest biomass      1
3046 forest certification      1
3047 forest ecosystem      1
3048 forest ecosystems      1
3049 forest edges      1
3050 Forest education      1
3051 forest enterprise      1
3052 forest environments      1
3053 forest estate      1
3054 Forest exploitation      1
3055 forest fee      1
3056 forest gaps      1
3057 Forest genetic resources      1
3058 Forest Genetic Resources Programme      1
3059 Forest Genetics resaurces      1
3060 Forest Fire Prevention      1
3061 forest fire prevention roads      1
3062 forest fire protection      1
3063 forest history      1
3064 forest interest rate      1
3065 forest interest rate (forest annuity)      1
3066 forest laws      1
3067 forest Macelj      1
3068 forest machines      1
3069 forest management resystematization      1
3070 forest of high silvicultural form      1
3071 forest operations      1
3072 forest owners’ cooperation      1
3073 forest manage­ment      1
3074 flora content      1
3075 forestry company      1
3076 forestry contractors      1
3077 forestry development      1
3078 forestry disciplines      1
3079 forestry legislative      1
3080 Forestry Museum in Krasno      1
3081 forestry occupation      1
3082 forestry policy      1
3083 Forestry school Karlovac      1
3084 forestry work      1
3085 forest woody assortments      1
3086 forest work      1
3087 forest Žutica      1
3088 forest-based industries      1
3089 Forested Areas      1
3090 forest seedlings      1
3091 forest seeds      1
3092 forest privatization      1
3093 forest protection.      1
3094 Forest rails      1
3095 forest regeneration      1
3096 forest reproductive material      1
3097 forest resource      1
3098 forest value assessment      1
3099 forest soil stabilization      1
3100 forest soils      1
3101 forest timber product      1
3102 forest tracks      1
3103 forest transport systems      1
3104 forest trees      1
3105 forest user´s unit      1
3106 fuel wood.      1
3107 functions for determination      1
3108 fungal entomopathogen      1
3109 fungal pathogen      1
3110 fungal spores      1
3111 fungicid      1
3112 fungicide      1
3113 fungicides      1
3114 fungicidi      1
3115 Freilassung      1
3116 frost-crack      1
3117 fruit      1
3118 fruit morphology      1
3119 Fruit set      1
3120 fruits      1
3121 forvarder      1
3122 forwarder      1
3123 Forestry and forest policy      1
3124 fotosintetičke osobine lista      1
3125 fotosintetski pigmenti      1
3126 forests measuring      1
3127 forests stand      1
3128 formation of forest associations      1
3129 forming pioneer stands      1
3130 formiranje pionirskih sastojina      1
3131 formiranje šumskih zajednica      1
3132 Forsterferuf      1
3133 radijalni prirast      1
3134 radijalni prirasti      1
3135 radionuklidi      1
3136 radna okolina      1
3137 radne tehnike      1
3138 rainfall      1
3139 rak ariša      1
3140 rak kestenove kore      1
3141 rak kore javora      1
3142 ramet variation      1
3143 rameta      1
3144 ramp (break-over) angle      1
3145 rana i kasna ekotipska forma      1
3146 range      1
3147 rannis defoliaria      1
3148 rare species population’s conservation      1
3149 rarity in Požega mountains      1
3150 računalne simulacije      1
3151 računalni informacijski sustav      1
3152 računalni model CirCon      1
3153 rasadničarstvo      1
3154 Quercus pubescens      1
3155 raseljavanje domicilnog stanovništva      1
3156 rasplodni fond srna      1
3157 raspon      1
3158 raspon promjera      1
3159 real recruitment rate      1
3160 realised etat      1
3161 realised production      1
3162 recentno drvo      1
3163 reception of wood      1
3164 reconstruction of forest roads      1
3165 record      1
3166 razvoj fitocenoza      1
3167 razvoj i prirast sastojina      1
3168 razvoj i prirast stabala      1
3169 razvoj istraživanja      1
3170 razvoj sastojine      1
3171 razvoj šumarstva      1
3172 Razvojne faze šumskog drveća i zeljastog bilja      1
3173 rast promjera srednjeg stabla      1
3174 rast prsnog promjera stabla i promjera krošnje      1
3175 rasti vitalnost      1
3176 rašeljka      1
3177 rasprostranjenost šuma      1
3178 razdioba (rajonizacija) šuma Republike Hrvatske      1
3179 razdoblje sušenja      1
3180 razdoblje sušenja.      1
3181 razina meha- niziranosti      1
3182 različiti tipovi sadnica      1
3183 razmaci sadnje      1
3184 razmjena tvari i energije      1
3185 razmjenski razvitak      1
3186 raznodobne šume      1
3187 raznolikost      1
3188 quantity and value yield      1
3189 quarantine pest      1
3190 Querco-Fagetea      1
3191 Querco-Fage­tea      1
3192 Quercus      1
3193 Quercus coccifera      1
3194 Quercus ilex L.      1
3195 Quercus spp.      1
3196 Quercus virgiliana      1
3197 Quercusspp.      1
3198 querry Očura II      1
3199 questionnaire      1
3200 quick sand      1
3201 quick sands      1
3202 putevi unošenja      1
3203 quality class structure      1
3204 quality of trees      1
3205 quality of young Pedunculate Oak growth.      1
3206 Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.      1
3207 ptice      1
3208 ptice grabljivice      1
3209 ptice kao indikator      1
3210 Pubescens oak      1
3211 pubescent oak      1
3212 public awareness      1
3213 public forest institutes      1
3214 public institutes      1
3215 public opinion      1
3216 Public subsidisation of forestry      1
3217 puhovi      1
3218 Pulp and paper industries      1
3219 provisional volume tarff      1
3220 provodno tkivo      1
3221 prozirnost krošnje      1
3222 provenances      1
3223 protected natural areas      1
3224 protected natural values      1
3225 prophylaxis      1
3226 proportion between height and diameter (h/d)      1
3227 proreda sastojina tvrdih listača      1
3228 prorede      1
3229 prorijede      1
3230 prosječna godišnja količina radova sanacije      1
3231 prosjeke      1
3232 prosjeke na trasama elektroenergetskih objekata      1
3233 prostorna povezanost      1
3234 prostorna valorizacija      1
3235 prostorni plan      1
3236 prostorni raspored klopki      1
3237 prostorno širenje      1
3238 protected area      1
3239 protection . .      1
3240 protection at work      1
3241 protection of nature      1
3242 protupožarna linija      1
3243 protupožarne prosjeke      1
3244 protupožarne prosjeke s elementima puta      1
3245 provenance      1
3246 provenance region      1
3247 provenance test      1
3248 sastojina      1
3249 sastojina bukve i jele      1
3250 sastojina izmjere      1
3251 sastojinska struktura      1
3252 satelitska snimka IKONOS      1
3253 satelitske snimke      1
3254 satellite imagery      1
3255 Sava River      1
3256 sawfly      1
3257 Samobor      1
3258 Samoborsko gorje      1
3259 samoprorjeđivanje      1
3260 sample      1
3261 ruža vjetrova      1
3262 S02 emissions      1
3263 SAD      1
3264 sadašnja sječiva vrijednost sastojine      1
3265 sadašnje stanje i mogućnosti uzgoja.      1
3266 sadnice      1
3267 sadržaj klorofila      1
3268 safety      1
3269 safety and health in forestry      1
3270 sakupljanje drva      1
3271 salinisation      1
3272 Salix alba clones      1
3273 roe deer productivity      1
3274 roedeer      1
3275 rogovi      1
3276 rojenje      1
3277 Romans      1
3278 root      1
3279 root decay      1
3280 root length      1
3281 root perimeter      1
3282 root system      1
3283 root volume      1
3284 rooting      1
3285 roots      1
3286 rotositnilice      1
3287 rožište      1
3288 RRP soil stabilization material      1
3289 RRP sredstvo za stabilizaciju tla      1
3290 ručno-strojna sječa      1
3291 ruminant      1
3292 rural development      1
3293 ruralni razvoj      1
3294 ritska šuma      1
3295 riper      1
3296 reparable natural resource      1
3297 reproductive felling      1
3298 Republic of Croatia      1
3299 rodoslovlje      1
3300 ritske šume Baranje      1
3301 rivers      1
3302 rizik od požara      1
3303 road density      1
3304 road network planning      1
3305 reviews of the exhibition      1
3306 revitalisation      1
3307 revitalizacija      1
3308 revitalizacija staništa      1
3309 rezanje grana      1
3310 rezervoari uzročnika      1
3311 ribarstvo      1
3312 Richards function      1
3313 Rijeka i okoliš - litološke, reljefne, klimatske, pedološke i vegetacijske osobitosti      1
3314 Rijeka Sava      1
3315 rijeke      1
3316 rijetka sadnja      1
3317 rijetkost u Požeškom gorju      1
3318 Rimljani      1
3319 research activities      1
3320 reservoirs of pathogens      1
3321 resorno istraživanje      1
3322 resources      1
3323 respiracija tla      1
3324 response      1
3325 restitucija vlasništva      1
3326 reliktni indikatori      1
3327 relizirani etat      1
3328 reljef - karte i tumači      1
3329 reljefna uvjetovanost      1
3330 renewable resources      1
3331 renewables      1
3332 remote sensing technologies      1
3333 relict      1
3334 relict indicators      1
3335 reintroduction of chamois      1
3336 rekultivacija      1
3337 rekultiviranje      1
3338 relative openness      1
3339 registar primarne šumske prometne infrastrukture      1
3340 register of primary forest traffic infrastructure      1
3341 regresijska analiza      1
3342 regular forest association      1
3343 regular forests      1
3344 regularne šume      1
3345 regulatori razvoja kukaca      1
3346 Regulatory and Institutional Framework; Financial Institutions      1
3347 rehabilitacija.      1
3348 rehabilitation.      1
3349 Rehbock      1
3350 reindtrodukcija      1
3351 reintrodukcija dabra      1
3352 reintrodukcija divokoze      1
3353 Reintroduktion      1
3354 rekonstrukcija šumske ceste      1
3355 recreation.      1
3356 recultivation      1
3357 regeneration gap      1
3358 recovery.      1
3359 rast i dimenzije klijanaca (sadnica)      1
3360 red deer hummel      1
3361 red heart formation      1
3362 red oak      1
3363 ree damages      1
3364 reference sample      1
3365 referentni uzorak      1
3366 refugium      1
3367 regeneracija      1
3368 regeneracija tla      1
3369 reforestation and protection      1
3370 reform of higher educational system      1
3371 reforma visokoobrazovnoga sustava      1
3372 prag rentabilnosti ili točka pokrića.      1
3373 prava tršlja      1
3374 pravila udruge      1
3375 pravilan klijanac      1
3376 pravilnik      1
3377 powdery mildew (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.)      1
3378 power plant      1
3379 Požarište      1
3380 Požega mountains      1
3381 Požega valley      1
3382 Požeška kotlina i Požeško gorje      1
3383 PP Papuk      1
3384 preciznost procjene      1
3385 preciznost.      1
3386 predacija      1
3387 predation      1
3388 predatori      1
3389 predators      1
3390 predmet istraživanja      1
3391 prednji      1
3392 preferability      1
3393 preferabilnost      1
3394 pre­brojavanje      1
3395 pre-chilling      1
3396 precipitated water      1
3397 prebornašuma      1
3398 preborne sastojine bukve i jele      1
3399 preborne sastojine jele      1
3400 preborne šume      1
3401 površina ha      1
3402 površina krošanja      1
3403 površina projekcije krošnje      1
3404 površina s vegetacijskim pokrivačem      1
3405 površinska obrada drva      1
3406 površinska voda      1
3407 površinski kopovi      1
3408 povratnim križanjem i transgresijom      1
3409 potrajno gospodarenje šumom      1
3410 povijesni prikaz      1
3411 povijesni razvoj      1
3412 povijest gradacija      1
3413 povijest HŠD-a      1
3414 povijest požara      1
3415 povijest šumarstva      1
3416 porodice      1
3417 positioning accuracy      1
3418 posječena drvna masa      1
3419 pošumljavanje i zaštita      1
3420 pošumljavanje krša      1
3421 potencijal oporavka      1
3422 potencijalna staništa      1
3423 potkornjaci      1
3424 potrajna proizvodnja sirovina i općekorisnih usluga šuma      1
3425 potrajnost gospodarenja      1
3426 potrajnost prihoda      1
3427 potrošnja goriva      1
3428 politički instrumenti      1
3429 pollination      1
3430 pollution      1
3431 položaj centromere      1
3432 Polufinalna i finalna prerada drveta      1
3433 Polufinalni drvni proizvodi      1
3434 polyphagous parasitoids      1
3435 polyphenolic compounds      1
3436 polyphenols      1
3437 poljoprivredna tla      1
3438 poljoprivredne površine      1
3439 poljoprivredno-šumarsko ­gospodarenje      1
3440 Poljski brijest      1
3441 pokazatelji oštećenosti      1
3442 pokazatelji proizvodnosti      1
3443 pokretna drobilica kamena      1
3444 pokus provenijencija obične bukve      1
3445 pokusna ploha Br gola površina      1
3446 pokusno polje      1
3447 policy instruments      1
3448 polifagni parazitoidi      1
3449 poplars      1
3450 poplar clone      1
3451 poplar clone I-214      1
3452 popis biljaka      1
3453 popis stranih vrsta      1
3454 pomladak mladik      1
3455 pomladna jezgra      1
3456 pomotechnical treatments.      1
3457 pomotehnički zahvati.      1
3458 ponašanje požara      1
3459 poljski jasen (Eraxinus angustifolia VahlX hrast lužnjak (Quercus robur L.)      1
3460 poljski jasen—suši tip      1
3461 poljski pokus      1
3462 pomaganje      1
3463 postotak odgriženog dijela izbojka      1
3464 postotak prirasta      1
3465 postotak prirasta vrijednosti      1
3466 Postotak šumovitosti      1
3467 postotni udjel drvnih sortimenata      1
3468 postotni udjeli krupnog drva po debljinskim klasama      1
3469 posušena stabla      1
3470 poštanske marke      1
3471 posjetitelji      1
3472 poslijediplomski studij      1
3473 poslovanje      1
3474 Poslovna analiza      1
3475 poslovni odnosi      1
3476 posljedice agresije na RH      1
3477 posolica      1
3478 postage stamps      1
3479 postgraduate study      1
3480 post-introductory expansion      1
3481 postojanost drva      1
3482 poplavna šuma      1
3483 poplavne zone      1
3484 poprečni i uzdužni polumjer prohodnosti      1
3485 population bottleneck      1
3486 populacija.      1
3487 populacijsko usko grlo      1
3488 Populus alba L. i mikropropagacija      1
3489 Populus alba      1
3490 population size      1
3491 population.      1
3492 populations      1
3493 Populationsdichte      1
3494 produkcijski i aku­mu lirani tečajni volumni prirast      1
3495 produktivnost      1
3496 produktivnost srna      1
3497 produljenje požarne sezone      1
3498 profesor šumarstva      1
3499 profil gospodarstvene grane      1
3500 prognose      1
3501 prognosis of dispersal      1
3502 prognoza      1
3503 prognoza širenja      1
3504 prognoze      1
3505 Program aktivnosti      1
3506 program sanacije      1
3507 programatski i operativni zadaci      1
3508 Programme of activities      1
3509 progresija      1
3510 progresivna sukcesija      1
3511 progression      1
3512 progressive sucession      1
3513 proicirana sasto­jina      1
3514 proizvodne funkcije      1
3515 proizvodne linije      1
3516 proizvodni potencijal sastojine      1
3517 precision      1
3518 Production and consumption of forest and wood products      1
3519 Production exports and imports of lumber      1
3520 production functions demand functions      1
3521 production lines      1
3522 Production of marketable goods      1
3523 prirodno širenje      1
3524 prirodnogeografske karakteristike      1
3525 prirodnost ("hemeroby ")      1
3526 private entrepreneurship      1
3527 private forest owner expectations      1
3528 privatizacija šuma      1
3529 privatna šuma      1
3530 privatne šume      1
3531 privatni šumoposjed      1
3532 promotion of forest management and biodiversity      1
3533 propadanje brijesta      1
3534 propadanje drva      1
3535 Propadanje hrastovih biljaka      1
3536 propadanje i širenje obične jele      1
3537 propadanje stabala      1
3538 propadanje staništa      1
3539 promidžba potrajnog gospodarenja i biološke raznolikosti      1
3540 promjena flornoga sastava.      1
3541 promjena šumskih staništa      1
3542 promjena vodnih odnosa      1
3543 promjer krošnje izbojka.      1
3544 promjer izbojka      1
3545 proizvodnja biomase      1
3546 proizvodnja drvnih ploča      1
3547 proizvodnja energije      1
3548 proizvodnja i potrošnja šumskih i drvnih proizvoda      1
3549 proizvodnja iverja      1
3550 Proizvodnja izvoz i uvoz piljene građe      1
3551 proizvodnja namještaja      1
3552 proizvodnja piljene građe      1
3553 proizvodnja pluta      1
3554 proizvodnja trgovačkih dobara      1
3555 projection of stand development      1
3556 projekcija razvoja sastojina      1
3557 projektiranje      1
3558 prokopavanje      1
3559 proliferation      1
3560 proljeće i ljeto 2000.      1
3561 prometna vrijednost      1
3562 pripravnost      1
3563 priprema tla      1
3564 prirasno prihodne tablice      1
3565 prirasno-prihodne tablice      1
3566 prirast i kakvoća.      1
3567 Prirast i sječa      1
3568 prirast temeljnice      1
3569 prirašćivanje kvalitete      1
3570 priroda      1
3571 prirodna baština      1
3572 prirodni uvjeti življenja      1
3573 prirodni zeoliti      1
3574 prirodno obnavljanje      1
3575 prirodno pomlađivanje      1
3576 prirodno pomlađivanje i gospodarenje.      1
3577 prirodno pomlađivanje.      1
3578 prirodna ognjišta      1
3579 prirodna šuma      1
3580 prirodni neprijatelji      1
3581 prirodni pomladak      1
3582 prirodni poremećaji      1
3583 Privlačenje i transport drveta      1
3584 privlačenje.      1
3585 privredne promjene      1
3586 privremena formula za ocjenjivanje rogova srnjaka      1
3587 problemi u procesu promjena      1
3588 process automation      1
3589 procjedne vode      1
3590 procjena      1
3591 procjena biomase      1
3592 procjena opterećenosti poljoprivrednih tala      1
3593 Procjena oštećenosti krošanja      1
3594 Procjena oštećenosti šuma      1
3595 procjena potencijala biomase      1
3596 procjena sastojinskih elemenata      1
3597 procjena udaljenosti      1
3598 procjena vrijednosti šuma      1
3599 procjenjena vrijednost šuma      1
3600 producibility      1
3601 prijenosna vitla      1
3602 prilagodba      1
3603 Primarna otvorenost      1
3604 primarna prerada drva      1
3605 Primary wood conversion      1
3606 prime cost      1
3607 primjena rezolucija H1 i H2      1
3608 primorsko područje Hrvatske      1
3609 principal component analysis      1
3610 priobalno stanovništvo      1
3611 priobalje      1
3612 price list      1
3613 price of stem wood      1
3614 prigušena i prisilna gibanja      1
3615 prijedlog obnove istočnoga dijela      1
3616 prekogranično      1
3617 prenositelj      1
3618 prerada drveta      1
3619 present conditions of forests      1
3620 present situation and possibilities of cultivation.      1
3621 pretkazivanje vladanja šumskog požara (FBP)      1
3622 pretraživanje Interneta      1
3623 preuzimanje      1
3624 prevencija šumskih požara      1
3625 preventiva      1
3626 preventive measures      1
3627 preventive protection measures      1
3628 preventivne metode zaštite      1
3629 preventivne mjere      1
3630 prevođenje      1
3631 prezimljavanje      1
3632 preživač      1
3633 pitka voda      1
3634 pionirske vrste drveća      1
3635 piravost      1
3636 pisana dokumentacija      1
3637 place of birth      1
3638 Plains      1
3639 plan upravljanja risom      1
3640 planina Tušnica      1
3641 planinski turizam      1
3642 planirana proizvodnja      1
3643 plant community      1
3644 plant density      1
3645 plant geographical division      1
3646 plant heights      1
3647 plant list      1
3648 planovi      1
3649 planovi upravljanja      1
3650 planski sustav      1
3651 planiranje etata glavnog prihoda      1
3652 planiranje gospodarenja      1
3653 planiranje mreže šumskih cesta      1
3654 planiranje obnove sastojina      1
3655 planiranje šumskih prometnica      1
3656 planned production      1
3657 planned recruitment      1
3658 planned recruitment rate      1
3659 planning      1
3660 planning of forest roads      1
3661 plantažni uzgoj      1
3662 planting      1
3663 plants      1
3664 plastična folija      1
3665 plastični lijevak      1
3666 plemenite listače      1
3667 Plitvice Lakes      1
3668 Plitvička jezera      1
3669 plod      1
3670 plodnost      1
3671 plodnost tla      1
3672 plodovi      1
3673 plovidba      1
3674 plumate leaves      1
3675 plus stabla      1
3676 poaching      1
3677 početak listanja      1
3678 počinitelj      1
3679 podjela općekorisnih funkcija šuma      1
3680 plantaža      1
3681 plant breeding      1
3682 plant potential      1
3683 plant species      1
3684 plantation      1
3685 plantation growth      1
3686 poisoning      1
3687 podzemne vode      1
3688 područje provenijencije      1
3689 Phyllonorycter sp.      1
3690 Phyllonorycter spp.      1
3691 physical and mechanical properties of abonos      1
3692 physical and mechanical properties of recent oak      1
3693 physical strain      1
3694 physics      1
3695 physiological parameters      1
3696 phytocenosis      1
3697 phytocoeno­logical community      1
3698 phytocoenological record      1
3699 phytocoenological units      1
3700 phytocoenology      1
3701 phytocoenology (phytosociology)      1
3702 phytomass      1
3703 pejsažist      1
3704 pedunculate oak (Quercus robur)      1
3705 pH-otopina      1
3706 photosynthesis      1
3707 photosynthesis intensity      1
3708 photosynthetic pigments      1
3709 phenophases      1
3710 phenotypic plasticity.      1
3711 phenotypic stability      1
3712 pheromone baited traps      1
3713 pheromone dispenser      1
3714 pheromone trap      1
3715 pheromone traps      1
3716 pheromone-baited trap      1
3717 Pinus kalpensis      1
3718 phytoplasmas      1
3719 peletizacija sjemena      1
3720 pinj      1
3721 pioneer species      1
3722 pioneer species.      1
3723 pioneer tree species      1
3724 pioneering species      1
3725 Pinus pinea L.      1
3726 Pinus pineaL.      1
3727 pilanska prerada drva      1
3728 pi­lanska proizvodnja      1
3729 pilanska sirovina      1
3730 pilanska tehnologija      1
3731 pilanski proizvodi      1
3732 Pilot Project      1
3733 Piljena građa četinjača i listača      1
3734 pine resin production      1
3735 Pinienprozessionspinner      1
3736 Pinija      1
3737 pinija (Pinus pinea)      1
3738 Pinus brutia      1
3739 phytosanitary inspection      1
3740 phytosanitary measures      1
3741 phytosanitary system      1
3742 phytosociology      1
3743 Picea abies      1
3744 Picea abies (L.) Karst.      1
3745 Picea omorica (PANC.) PURK.      1
3746 Picea omorica (PANČ.) PURK      1
3747 Picea omorika      1
3748 Picea sitchensis (Bong.) Carr.      1
3749 piezometar      1
3750 piezometer      1
3751 p.o. Zagreb      1
3752 padaline      1
3753 panjača      1
3754 panjača planike      1
3755 panjače      1
3756 Papuk Natural Reserve      1
3757 parametar regresije (b)      1
3758 parameter of regression (b)      1
3759 Parasiten      1
3760 Parasitenkomplex      1
3761 parasitoid      1
3762 parazitoid      1
3763 parazitski kompleks      1
3764 otpornost      1
3765 otvaranje šuma      1
3766 otvoreni prostor      1
3767 otvoreni sustav      1
3768 otvoreno lovište      1
3769 otvorenost      1
3770 otvorenost šumskim cestama.      1
3771 outbreak      1
3772 ovaries      1
3773 overwintering      1
3774 Ovis ammon musimon      1
3775 ovlasti      1
3776 ownership and property conditions      1
3777 ownership restitution      1
3778 oxidative stress      1
3779 oxygen market      1
3780 ozljede      1
3781 ozljede na radu      1
3782 ozljede na stablima      1
3783 označavanje      1
3784 Oteti zaboravu značajnija zbivanja iz naše bogate prošlosti      1
3785 otoci      1
3786 otok Čiovo      1
3787 otok Krk      1
3788 osutost stabala      1
3789 osvjetljavanje      1
3790 Osvrti na izložbu      1
3791 oštećenja      1
3792 oštećenja stabala      1
3793 oštećenje      1
3794 oštećenje iglica      1
3795 oštećenje stabala      1
3796 oštećivanje ponika i pomlatka.      1
3797 oštećivanje sastojine      1
3798 oštećivanje stabala i tla      1
3799 oštećivanje šuma      1
3800 ostvarena proizvodnja      1
3801 ostvareni prirast      1
3802 osutost      1
3803 osutost iglica      1
3804 osobna računala      1
3805 organizacijski ustroj zaštite      1
3806 organization      1
3807 Osnovna državna karta (ODK)      1
3808 osnovne plohe      1
3809 osnovne vegetacijske jedinice      1
3810 osnovni fond      1
3811 organizacija gašenja      1
3812 oplošje korijena      1
3813 oporavak      1
3814 permanent experiments      1
3815 perpetrator      1
3816 Persian walnut      1
3817 pest      1
3818 pesticid      1
3819 pesticide      1
3820 pests      1
3821 Peter‘s mountain      1
3822 Petrova gora      1
3823 pH – solution      1
3824 pH oborina      1
3825 pH precipitation      1
3826 Ph u pirofosfatu      1
3827 Ph u vodi      1
3828 Ph. D.      1
3829 phaeropsis sapinea      1
3830 Phase I and II      1
3831 Phase II      1
3832 Phase III      1
3833 phenological variability of flowering      1
3834 penjačice      1
3835 People      1
3836 percent share      1
3837 percent share of wood along thickness classes      1
3838 percentage increments of values      1
3839 Percentage of forest cover      1
3840 percentage of moderately to severely damaged trees      1
3841 percentage of the nibbled part of the shoot      1
3842 percentage of wood assortments      1
3843 period      1
3844 perioda      1
3845 periodicitet plodonošenja      1
3846 periodički prijelaz volumena      1
3847 oštećenost krošanja      1
3848 oštećenost stabala      1
3849 otok Plavnik      1
3850 otok Vrgada i vrgadski otočići      1
3851 otopina tla      1
3852 pedicle      1
3853 pedigree      1
3854 pedofiziografske značajke      1
3855 pedogeneza      1
3856 pedogenezis      1
3857 pedological analyses      1
3858 pedologija      1
3859 pedology      1
3860 pedološke analize      1
3861 pedophysiographic features      1
3862 pedosfera      1
3863 pedosphere      1
3864 pedotransfer function PTF      1
3865 pedotransfer funkcija PTF      1
3866 parent fund      1
3867 park      1
3868 park forest      1
3869 Park oko Dvorca princa Eugena Franje od Savoye i Piemonta u Bilju      1
3870 park oko Šumarskog i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu      1
3871 park prirode      1
3872 park prirode Telašćica      1
3873 Park prirode Učka      1
3874 park šuma      1
3875 park-forest Komrčar      1
3876 parkovi      1
3877 park-šuma      1
3878 park-šuma »Komrčar«      1
3879 Park-šume Grada Zagreba      1
3880 Participatory management      1
3881 particle size distribution      1
3882 pasji trn      1
3883 past condition      1
3884 pasture      1
3885 paša      1
3886 Pašarenje      1
3887 pathways      1
3888 patologija      1
3889 Paulownia Siebold et Zucc.      1
3890 payment for forest ecosystem services      1
3891 organizational protection system      1
3892 or­ganska tvar tla      1
3893 organski ugljik OC      1
3894 Oriental Hornbeam      1
3895 original project method      1
3896 originalna metoda projektiranja      1
3897 ornamental plants trade      1
3898 ornithology      1
3899 ornitologija      1
3900 orografijski pojasi      1
3901 osa listarica      1
3902 Osijek      1
3903 oppenes of forest roads.      1
3904 oprema za pticu grabljivicu      1
3905 oprema za sokolara      1
3906 oprema za trening ptice grabljivice.      1
3907 opseg šumskouzgojnih radova      1
3908 opterećenost olovom      1
3909 opterećenje šumskih ekosustava      1
3910 optimalna mreža šumskih prometnica      1
3911 optimalna otvorenost      1
3912 optimum opennes      1
3913 organic carbon OC      1
3914 one-year-old seedlings      1
3915 opasni otpad      1
3916 obrazovanje kadrova      1
3917 oplodna sječa u grupama      1
3918 oplodna sječe      1
3919 općekorisna funkcija šume      1
3920 općekorisne funkcije šuma      1
3921 open strips      1
3922 opening up of forests      1
3923 openings      1
3924 operativno vrijeme      1
3925 ophodnjica      1
3926 oplemenjivanje      1
3927 oplemenjivanje samooplodnjom      1
3928 očuvanje staništa      1
3929 odabir scenarija gospodarenja      1
3930 odabrane zemnoalkalijske i alkalijske kovine      1
3931 odlagališni plin      1
3932 odlagalište      1
3933 odlaganje      1
3934 odnos visine i promjera      1
3935 određivanje horizontalne udaljenosti      1
3936 određivanje visine stabla      1
3937 održavanje šumskih cesta      1
3938 održivi razvitak      1
3939 obujam stabala      1
3940 obvezatni i dobrovoljni rad lovaca      1
3941 occurrence      1
3942 ocjena općekorisnih funkcija šuma i vrednovanje šuma.      1
3943 ocjena primjenjivosti      1
3944 ocjena stanja      1
3945 ocjena trofeja      1
3946 očuvanje genofonda      1
3947 očuvanje nizinskih šuma dogovorenim prostornim planiranjem      1
3948 očuvanje okoliša      1
3949 odsumporavanje      1
3950 odumiranje      1
3951 odziv      1
3952 ograda      1
3953 ogrijevno drvo.      1
3954 okoliš      1
3955 ökologische Faktoren      1
3956 oksidacijski stres      1
3957 old towns and settlements      1
3958 old-field succession      1
3959 oleoptera      1
3960 olive grove      1
3961 Omiš      1
3962 omjer smjese      1
3963 onečišćenje      1
3964 onečišćenje voda      1
3965 oak round timber      1
3966 oak seedlings      1
3967 oaks in the Bjelovar County      1
3968 oakwood      1
3969 obalna vegetacija      1
3970 oak (Quercus robur L.)      1
3971 NW Adriatic      1
3972 njega šume      1
3973 njegovanje      1
3974 nursery germination      1
3975 nursery plant production      1
3976 nursery production      1
3977 nutrient status      1
3978 numeričko bonitiranje      1
3979 numerousness natural new growth and stand age.      1
3980 numerousness/abundance      1
3981 nurse plants      1
3982 nurseries      1
3983 Norway spruce (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
3984 nouctuid moths      1
3985 nourishing      1
3986 normalitet      1
3987 normalna raspodjela stabala      1
3988 normalni poprečni profil      1
3989 normalni volumen prije i poslije sječe      1
3990 normals      1
3991 normativ za biološku reprodukciju i regeneraciju      1
3992 norme vremena      1
3993 norme za čvrsta biogoriva      1
3994 normizacija      1
3995 North America      1
3996 northern Croatia      1
3997 northern Velebit      1
3998 Northwestern Croatia      1
3999 obična jela (Abies alba Mill.)      1
4000 obična bukva (Fagus sylvatica L)      1
4001 obična bukva (Fagus sylvatica L.)      1
4002 Obična bukva (Fagus sylvaticaL.)      1
4003 obična bukva.      1
4004 obična smreka (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
4005 obična tisa      1
4006 obični bor      1
4007 obični bor (Pinus sylvestris L.)      1
4008 Obični bor (Pinus sylvetris L.)      1
4009 obični čempres      1
4010 obični grab      1
4011 obnovljivi prirodni resurs      1
4012 obnovljivi prirodni resursi      1
4013 obnovljivi resursi      1
4014 obojenost i zimska retencija lišća      1
4015 obrana od poplave      1
4016 obnova vrtova      1
4017 obnovljivi izvori      1
4018 obnova i održavanje      1
4019 oblični broj      1
4020 oblik debla      1
4021 oblik stvarne i normalne distribucije prsnih promjera.      1
4022 oblo drvo      1
4023 novčana vrijednost drvnih sortimenata      1
4024 novčanice      1
4025 novi domaćin      1
4026 novi ekološki trend      1
4027 novi pristup korištenja podataka      1
4028 novo nalazište      1
4029 novosti: plan kapaciteta      1
4030 novounesena vrsta      1
4031 novoutvrđene vrste      1
4032 NPK fertlizer 7:14:21      1
4033 NPK gnojivo 7:14:21      1
4034 number and size of stomata      1
4035 number of adult roe deer does      1
4036 number of fawns      1
4037 Number of flowers and fruits      1
4038 number of kids      1
4039 number of plants      1
4040 number of root tips      1
4041 number of sprouts on the trunk.      1
4042 number of trees      1
4043 noctuids      1
4044 nomenklaturno-sintaksonomska analiza      1
4045 nominalna gustoća      1
4046 Non wood forest products and services      1
4047 non-bearing soil      1
4048 nonlinear dynamical systems      1
4049 Non-Monetary services from forests      1
4050 nonwood forest function.      1
4051 non-wood forest products      1
4052 nonwood forest products and servised      1
4053 norma ISO 11277.      1
4054 norma vremena      1
4055 normal models      1
4056 normal seedling      1
4057 normal structure      1
4058 normal wood volume before felling and after felling per hectare      1
4059 Noble Hardwoods      1
4060 Nizinske šume hrasta lužnjaka      1
4061 nizinski brijest      1
4062 natural spreading      1
4063 natural stockwood drying      1
4064 naturalizam      1
4065 nature      1
4066 nature conservation      1
4067 nature park      1
4068 Nature Parks      1
4069 nature preservation      1
4070 natural rege­neration      1
4071 natural regeneration and management.      1
4072 nasad gumijevca      1
4073 nasljedne osnove      1
4074 nitrogen accumulation      1
4075 Našice      1
4076 National park “Fruška gora”      1
4077 National Park Plitvička Jezera      1
4078 national parks nature parks      1
4079 native deciduous plants      1
4080 natprosječni debljinski prirast      1
4081 Natura2000      1
4082 Natural conditions of life      1
4083 natural drying of stockwood      1
4084 natural enemies      1
4085 natural foci      1
4086 natural heritage      1
4087 natural newgrowth      1
4088 natural reforestation      1
4089 natural reforestation (reestablishment)      1
4090 Nadzorni odbor      1
4091 naftna kontaminacija      1
4092 nagib      1
4093 nagib terena      1
4094 Na-heksametafosfat      1
4095 Na-hexametaphosphate      1
4096 najbolji srnjaci Hrvatske i svijeta      1
4097 naknada      1
4098 naknada za općekorisne funkcije      1
4099 nalazišta na Papuku unutar parka prirode Papuk      1
4100 nalazište u Zagrebu      1
4101 namnožio      1
4102 nanoindentacija      1
4103 nanoindentation      1
4104 nanotechnology      1
4105 nanotehnologija      1
4106 Na-pirofosfat      1
4107 naplodni sijek      1
4108 Na-pyrophosphate      1
4109 narodna imena životinja.      1
4110 narrow leaved ash (F. angustifolia Vahl)      1
4111 narrowleafed ash      1
4112 nabonos      1
4113 Nacionalni park      1
4114 Nacionalni park “Fruška gora”      1
4115 Nacionalni park Kornati      1
4116 Nacionalni park Plitvička jezera      1
4117 nacionalni parkovi      1
4118 način uzgoja      1
4119 nad zor stanja sastojina.      1
4120 nadmorska visina      1
4121 monitoring podzemnih i površinskih voda      1
4122 monitoring u šumarstvu.      1
4123 mycocoenosis      1
4124 mycoses      1
4125 nature resources      1
4126 navigation      1
4127 nearest neighbor analysis      1
4128 necrosis      1
4129 nedostatak vode      1
4130 nedovoljna osposobljenost i opremljenost gasitelja      1
4131 nedrvni proizvodi i usluge šuma      1
4132 nedrvni šumski proizvodi      1
4133 nedrvni šumski proizvodi i usluge      1
4134 negativna selekcija      1
4135 nekroza      1
4136 nelegalne sječe      1
4137 Nemonetarne usluge šuma      1
4138 nenosivo tlo      1
4139 nepotpuni razvoj      1
4140 neprava srž      1
4141 neprava srž bukve      1
4142 nepravilan klijanac      1
4143 nesreće na radu      1
4144 network      1
4145 Networks      1
4146 neutrofilne šume      1
4147 new host      1
4148 new introduction      1
4149 new localities      1
4150 new locality      1
4151 new record      1
4152 news: capacity planning      1
4153 Nezakonita trgovina drvom      1
4154 N-fixation      1
4155 nisko drvo      1
4156 skidding road      1
4157 skider      1
4158 skideri      1
4159 skull      1
4160 skupljanje otpada      1
4161 sjeverozapadni Jadran      1
4162 skelet      1
4163 sinergističke prirode      1
4164 sječivi etat      1
4165 sječka      1
4166 sjekač      1
4167 sjekači      1
4168 sječa i izradba      1
4169 sječa i izradba drva      1
4170 Sječa oštećenih stabala      1
4171 Slavonia      1
4172 Sljeme      1
4173 small and medium enterprises      1
4174 small mammals      1
4175 slijevanje niz deblo      1
4176 sliv bujice Suvave      1
4177 sloj grmlja      1
4178 slojnica 98      1
4179 slope      1
4180 skidders      1
4181 sladun      1
4182 sortiment length      1
4183 sortimentna i vrijednosna struktura sječivog etata      1
4184 sortimentna metoda pridobivanja drva      1
4185 sociogeografske karakteristike      1
4186 socio-geographic group      1
4187 socio-gospodarski aspekti      1
4188 sociological analysis      1
4189 sociološka analiza      1
4190 smrekini potkornjaci      1
4191 smrekove kulture      1
4192 smrtnost      1
4193 snaga vlastitih otpora      1
4194 snags      1
4195 Social Broadleaves      1
4196 social characteristics      1
4197 social geographical features. openland      1
4198 so­cijalne karakteristike      1
4199 socijalne listače      1
4200 socijalno-geografska skupina      1
4201 Socio-economic drivers      1
4202 soil disturbance      1
4203 soil erosion      1
4204 soil fertility      1
4205 soil loss      1
4206 Soil Monolith      1
4207 soil morphology      1
4208 soil organic matter      1
4209 soil preparation      1
4210 soil profile properties      1
4211 soil regeneration      1
4212 soil respiration      1
4213 soil stabilisation      1
4214 soil temperature      1
4215 soil texture      1
4216 soil type      1
4217 sokolarska oprema      1
4218 sokolarske tehnike      1
4219 solar energy      1
4220 songbird communities      1
4221 srčika      1
4222 Središnja Europa      1
4223 središnji i stražnji kut prohodnosti      1
4224 srednja geometrijska daljina pristupa površini      1
4225 srednja geometrijska udaljenost privlačenja      1
4226 srednja stvarna daljina pristupa površini.      1
4227 srednja stvarna udaljenost privlačenja      1
4228 srednja udaljenost privlačenja      1
4229 srednja udaljenost privlačenja drva      1
4230 spore gljiva      1
4231 sposobnost i stabilnost tehnološkog procesa      1
4232 spread      1
4233 sprout diameter      1
4234 spruce      1
4235 spruce bark beetle      1
4236 spruce cultures      1
4237 square whirl.      1
4238 Srednji prsni promjer      1
4239 srednji vijek      1
4240 srednjo- i dugoročno planiranje      1
4241 Sredozemlje      1
4242 Sredozemni krš      1
4243 sredstva rada      1
4244 srna      1
4245 srna obična      1
4246 stabilisation with cement      1
4247 stability      1
4248 stability of stand      1
4249 stabilizacija cementom      1
4250 stabilizacija šumskog tla      1
4251 smolarenje      1
4252 smrdljika      1
4253 Spačva basin      1
4254 Spačva forest      1
4255 Spačvanski šumski bazen      1
4256 Spain      1
4257 spaljena površina      1
4258 spaljivanje biomase      1
4259 span      1
4260 Spanish broom      1
4261 spatial association      1
4262 spatial spread      1
4263 spatial trap design      1
4264 species composition      1
4265 species richness      1
4266 spectrophotometry      1
4267 spektralni odraz      1
4268 spektrofotometrija      1
4269 spermatophytes      1
4270 spiroplasmas      1
4271 spiroplazme      1
4272 Spitzentrophäen      1
4273 spojevi dušika      1
4274 spol fetusa      1
4275 spolni dimorfizam      1
4276 South Africa      1
4277 South-East Europe      1
4278 Southern Celtics      1
4279 sovice      1
4280 sowing and planting sessile oaks      1
4281 sowing method      1
4282 sp.      1
4283 space valorization      1
4284 spacing      1
4285 Spacva      1
4286 Sequoia sempervirens      1
4287 Sequoiadendron giganteum      1
4288 selection forests      1
4289 selection management      1
4290 selection of management scenarios      1
4291 selection structure and selection menangement      1
4292 selekcionirani klonovi      1
4293 selekcionirano sjeme      1
4294 selektivna proreda      1
4295 selektivna prorjeda      1
4296 selo Gradište      1
4297 Semi-final Wood Products      1
4298 Semi-finished wood products industries      1
4299 seminari i ispiti za ocjenjivače lovačkih trofeja.      1
4300 seminars and examinations for evaluating the hunting trophies.      1
4301 selected plus trees      1
4302 selected seed      1
4303 selection      1
4304 secondary openness      1
4305 secondary succession      1
4306 sections Aigeiros and Tacamahaca      1
4307 seedlings morphology      1
4308 segment ­na regresija      1
4309 segmented regression      1
4310 sekcije Aigeiros i Tacamahaca      1
4311 sekundarna otvorenost      1
4312 sekundarna sukcesija      1
4313 seasonal severity ratings      1
4314 saplings      1
4315 sapwood      1
4316 sanacija erodiranog zemljišta      1
4317 sanacija odlagališta      1
4318 sanacija posljedica      1
4319 sanacija.      1
4320 sawmil­ling production      1
4321 sawmilling products      1
4322 sawmilling raw material      1
4323 sawmilling technology      1
4324 Sawnwood coniferous and hardwood      1
4325 sawnwood production      1
4326 scale insects      1
4327 scalping      1
4328 scenariji razvoja      1
4329 Scots pine      1
4330 Scots pine (Pinus sylvestris L.)      1
4331 Sea Buckthorn      1
4332 sea spray      1
4333 seed areas (districts)      1
4334 seed coat      1
4335 seed coating      1
4336 seed delineation      1
4337 seed felling      1
4338 seed moisture      1
4339 seed morphology      1
4340 seed orchard      1
4341 seed orchards      1
4342 seed physiology      1
4343 seed quality      1
4344 seed variability      1
4345 seed zones      1
4346 seedling growth and dimensions      1
4347 seedling height      1
4348 seedling heights      1
4349 seedling morphology      1
4350 sezonske promjene koncentracija      1
4351 sezonski rast promjera debla      1
4352 Shannon indeks      1
4353 Shannon index      1
4354 shares dieback      1
4355 shelling      1
4356 sessile oak (Quercus petraea L.)      1
4357 Sessile-flowered oak (Quercus petraea Liebl.)      1
4358 sex dimorphism      1
4359 sex of the foetus      1
4360 sezonska ocjena žestina      1
4361 shelterwood cutting system      1
4362 shoots      1
4363 short rotation.      1
4364 short run (SRMC) and long run marginal costs (LRMC)      1
4365 shrub layer      1
4366 side compensation of large ground loads      1
4367 significant crown damage      1
4368 sigurnost      1
4369 sigurnost i zdravlje u šumarstvu      1
4370 sijanje      1
4371 sile otpora rastu      1
4372 sile rasta      1
4373 silk as a cultural phenomenon      1
4374 silk factory      1
4375 silk pro­duction      1
4376 Silkworm (Bombyx mori)      1
4377 silver fir decline and expansion      1
4378 silver fir; dead tree; utilization; roundwood; timber value      1
4379 silver pine      1
4380 silvicultural methods      1
4381 silvicultural pass and trail      1
4382 silvo-pastoralni sustav      1
4383 Silvopasture      1
4384 Sinjsko polje      1
4385 sirova svila      1
4386 sisavci      1
4387 site conditions      1
4388 site degradation      1
4389 Simulation model      1
4390 simulirana sječa      1
4391 simulacijski model      1
4392 site quality      1
4393 site rehabilitation      1
4394 site-class      1
4395 sitni sisavci      1
4396 sitno i malo privatno poduzetništvo      1
4397 sivi ili mali indijski mungos (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
4398 sjeme pinije      1
4399 sjemenka      1
4400 sjemenska plan­taža      1
4401 sjemenska područja (oblasti)      1
4402 sjemenska razdjelba      1
4403 sjemenska zona      1
4404 sjemenske plantaže      1
4405 sjemenjača      1
4406 sjemenjače      1
4407 sjetva i sadnja kitnjaka      1
4408 sjetva žira      1
4409 Sjeverna Amerika      1
4410 sjeverna Hrvatska      1
4411 sjeverni Velebit      1
4412 sjeverni Velebit.      1
4413 sjevernojadransko područje      1
4414 stanje voda      1
4415 stara sastojina      1
4416 stare sastojine      1
4417 stari gradovi i naselja      1
4418 starost sa­stojine      1
4419 State of German forestry      1
4420 state of nutrition      1
4421 state support to forestry      1
4422 static state of tree      1
4423 statičko stanje stabala      1
4424 statistical models      1
4425 statistički modeli      1
4426 Steering Committee      1
4427 stem      1
4428 stem exclusion phase      1
4429 Steyr tractors      1
4430 stil rukovođenja      1
4431 stohastika      1
4432 stablaste vrbe      1
4433 stabljika      1
4434 staklenički plinovi      1
4435 stand      1
4436 stand age      1
4437 stand damaging      1
4438 stand extraction      1
4439 stand height curve      1
4440 stand parameters assessment      1
4441 stand production potential      1
4442 stand regeneration      1
4443 stand structure elements      1
4444 standard for the biological reproduction and regeneration      1
4445 standardisation      1
4446 standardisation of time      1
4447 standardizacija      1
4448 standardization      1
4449 stands exclusion      1
4450 stone pine seed      1
4451 storage conditions      1
4452 Strahinjščica      1
4453 strain force      1
4454 strana vrsta      1
4455 strange attractor      1
4456 strategies in Hungarian forestry      1
4457 strategija      1
4458 strategija eksploatacije šuma      1
4459 strategija razvoja šumarstva      1
4460 strateški cilj mađarskog šumarstva      1
4461 stratifikacija      1
4462 strawberry tree coppice      1
4463 stream invertebrates      1
4464 stres      1
4465 stress      1
4466 strojevi      1
4467 strojna sječa i izradba      1
4468 structural elements      1
4469 stanište medvjeda      1
4470 studenti      1
4471 students      1
4472 studij rada      1
4473 studij rada i vremena      1
4474 stabilna sastojina      1
4475 stabilnost      1
4476 srednja vrijednost tjelesnih težina rasplodnih mužjaka i ženki      1
4477 srednjedobna sastojina      1
4478 stanje njemačkog šumarstva      1
4479 stanje prehrane      1
4480 stanje šuma.      1
4481 sweetgum stand      1
4482 SWOT analiza      1
4483 syntaxonomic      1
4484 Svjetski uvoz i izvoz drvnih proizvoda      1
4485 svojstva profila tla      1
4486 Swedish method      1
4487 suzbijanje potkornjaka      1
4488 suzbijanje požara      1
4489 sveza Aremonio-Fagion      1
4490 svijest javnosti      1
4491 svila kao kulturološki fenomen      1
4492 svilana      1
4493 svilarenje      1
4494 svjetle pruge      1
4495 sustainable forests management      1
4496 sustainable management.      1
4497 sustav gospodarenja otpadom      1
4498 sustav odvodnje      1
4499 Sustav planiranja      1
4500 sustavi modeliranja požara      1
4501 Sustavi za ocjenu opasnosti od šumskih požara      1
4502 sustavsko-dinamički pristup      1
4503 suša      1
4504 sušci      1
4505 sustainability      1
4506 sušenje hrasta lužnjaka      1
4507 sušenje šuma      1
4508 study of forest roads maintenance      1
4509 stupanj oštećenosti      1
4510 stupanj oštećenja      1
4511 subasocijacija      1
4512 subassotiation      1
4513 subfosilno drvo      1
4514 subject of research      1
4515 submontanski i montanski pojas u Hrvatskoj      1
4516 subpopulacije      1
4517 Subsistent production of raw materials and forest influence services      1
4518 substrates      1
4519 success      1
4520 succession      1
4521 successional pathways on abandoned land      1
4522 sud      1
4523 sudjelovanje u upravljanju      1
4524 suha tvar      1
4525 suistainability of revenue      1
4526 sukcesija      1
4527 sukcesija niska proreda      1
4528 sukcesija šumske vegetacije      1
4529 survival rate      1
4530 struktura krošanja      1
4531 sunčeva energija      1
4532 superfosfat      1
4533 superphosphate      1
4534 suppressed and forced motions      1
4535 suppression      1
4536 supstitucija      1
4537 supstrati      1
4538 suradnja i povezivanje šumoposjednika      1
4539 surface digging      1
4540 surface runoff      1
4541 survey      1
4542 surveying      1
4543 šumski strojevi      1
4544 šumski transportni sustavi      1
4545 šumsko drveće      1
4546 Šumsko gospodarstvo "Viševica"  Rijeka      1
4547 šumsko područje      1
4548 šumsko sjeme      1
4549 šumsko stanište      1
4550 Šumske pruge      1
4551 šumske sadnice      1
4552 šumski i vodeni ekosustavi      1
4553 šumski kamatnjak      1
4554 šumski ostatak      1
4555 šumski otvori      1
4556 šumsko tlo; onečišćenje tla      1
4557 šumsko zemljište      1
4558 šumskogospodarska osnova      1
4559 šupljorožac      1
4560 švedska metoda      1
4561 tablice drvnih sortimenata      1
4562 tajnik      1
4563 taksacijski elementi      1
4564 taksonomija      1
4565 taloženje      1
4566 tanini      1
4567 tanka oblovina      1
4568 taper      1
4569 tarife      1
4570 tariffs      1
4571 tarifni niz      1
4572 tasty      1
4573 taxonomic and phytogeographical analysis      1
4574 taxonomy      1
4575 Technical Committee 55      1
4576 technical features      1
4577 technical roundwood from trunk and tree top      1
4578 technological process capability and stability      1
4579 tectonic dolines      1
4580 tečajni debljinski prirast stabala      1
4581 tečajni volumni prirast      1
4582 tehnical-camouflage methods      1
4583 tehnicizam      1
4584 tehnička oblovina iz debla i krošnje stabla      1
4585 tehnička svojstva      1
4586 tehničke značajke      1
4587 Tehnički odbor 55      1
4588 tehničko-kamuflažne metode      1
4589 tehnologija i tehnika      1
4590 tehnologija podučavanja      1
4591 te meljnica      1
4592 šumski rezervat      1
4593 šumski reprodukcijski materijal      1
4594 temperatura      1
4595 temperature      1
4596 temperature tla      1
4597 temperature za pokretanje vegetacije      1
4598 ten - year increment      1
4599 tekstura tla      1
4600 tektonske udoline      1
4601 telemetrijsko praćenje      1
4602 Telemetry      1
4603 telemorph      1
4604 Šumarska škola Karlovac      1
4605 šumarske discipline.      1
4606 šumarske informacije      1
4607 Šumarski fakultet      1
4608 Šumarski list      1
4609 Šumarski muzej Krasno      1
4610 šumarsko poduzeće      1
4611 šuma alepskog bora      1
4612 šuma Haljevo      1
4613 šuma Macelj      1
4614 šuma visokog uzgojnog oblika      1
4615 šuma Žutica      1
4616 šuma. poljoprivreda      1
4617 šumarija      1
4618 šumarska edukacija      1
4619 širenje nakon unašanja      1
4620 širina goda      1
4621 širokolisna zelenika (Phillyrea latifolia L.)      1
4622 šiške      1
4623 školovane biljke      1
4624 školovanje      1
4625 šmrika      1
4626 Španjolska      1
4627 system-dynamic approach      1
4628 štitasta uš crnike      1
4629 štitaste uši      1
4630 štete na divljači      1
4631 štete od divljači      1
4632 štetne sovice      1
4633 štetni insekti      1
4634 štetnici i bolesti drveća      1
4635 štetnik      1
4636 šumska tla      1
4637 šumska vegetacija Hrvatske      1
4638 šumska vegetacija.      1
4639 šumska voluharica      1
4640 šumske površine      1
4641 šumske prosjeke      1
4642 šumski drvni ostatak      1
4643 šumski drvni proizvod      1
4644 šumski drvni sortimenti      1
4645 šumski ekosustav      1
4646 šumska područja      1
4647 šumska prostirka      1
4648 šumska prostirka.      1
4649 šumska protupožarna cesta      1
4650 šumska sastojina      1
4651 šumska staništa      1
4652 Šume crnike (Quercus ilex L.)      1
4653 šume Kalnika      1
4654 šume posebne namjene      1
4655 šumovitost      1
4656 šumarska povijest      1
4657 Šumarstvo i šumarska politika      1
4658 šumarstvo.      1
4659 vitality      1
4660 vitalnost      1
4661 vizualna i digitalna interpretacija      1
4662 vizualno kontrolna metoda – VTA.      1
4663 vjetar      1
4664 vjetrenjače      1
4665 vjetroizvale      1
4666 vjetrolom      1
4667 vjetrozaštita      1
4668 vlaga u sjemenu      1
4669 vlasnička i posjedovna struktura      1
4670 visitors      1
4671 visoka proreda      1
4672 visoka šuma      1
4673 visoke šume      1
4674 Visual Tree Assessment – VTA      1
4675 Višegodišnji prosjek sezonske žestine      1
4676 virusi      1
4677 vegetacijski pokrov      1
4678 vegetational map      1
4679 vegetative propagation      1
4680 veličina kontejnera      1
4681 veliki mrazovac      1
4682 Vertex telemeter      1
4683 visina debla      1
4684 visina grma      1
4685 visina i visinski rast      1
4686 visina izbojka      1
4687 visina stabla      1
4688 visine biljaka      1
4689 visine i promjeri vrata korijena      1
4690 visine sadnica      1
4691 visinska krivulja      1
4692 visinske krivulje      1
4693 visinske krivulje stabala      1
4694 visinski i volumni rast      1
4695 visinski prirast      1
4696 Viscum album L. ssp. album (bjelogorična bijela imela)      1
4697 Viscum album L. ssp. album (white berried mistletoe)      1
4698 Viscum album ssp. abietis      1
4699 Viscum album ssp. abietis.      1
4700 vodeni beskralješnjaci      1
4701 vodni režim      1
4702 vodoprivreda      1
4703 vo­dotehnički zahvati      1
4704 vođenje      1
4705 volatile component      1
4706 voles      1
4707 voluharice      1
4708 volume increment      1
4709 volume model estimation      1
4710 volume tables      1
4711 volumen rogova      1
4712 volumen sastojine      1
4713 volumne tablice      1
4714 volumni prirast      1
4715 volumno iskorištenje      1
4716 vrba      1
4717 vrednovanje prirodnih resursa      1
4718 vremensko uređivanje      1
4719 vrhunske trofeje      1
4720 vrijednosno iskorištenje      1
4721 vrijednost drva      1
4722 vrijednost lovine      1
4723 vrijednost općekorisnih funkcija      1
4724 višekriterijska analiza odlučivanja      1
4725 volumen korijena      1
4726 weight and volume of wood      1
4727 weight and wood volume      1
4728 welfare functions      1
4729 Western Anatolia      1
4730 wetland      1
4731 white alder      1
4732 white ash (F. americana L.)      1
4733 white mistletoe      1
4734 white poplar (Populus alba)      1
4735 white willow (Salix alba)      1
4736 white willow clones      1
4737 whitebark in Hercegovine      1
4738 Whitebark pine      1
4739 Whitebark Pine (Pinus heldreichii Christ)      1
4740 white-berried mistletoe      1
4741 wide planting      1
4742 Wild      1
4743 wild apple      1
4744 wild boar      1
4745 Wild boars      1
4746 waste management system      1
4747 water and sea protection      1
4748 water deficit      1
4749 water management      1
4750 water pollution      1
4751 water regime      1
4752 water status      1
4753 water-logging      1
4754 web-based online services      1
4755 weed      1
4756 weeds      1
4757 Weibull distribution.      1
4758 Weibulova funkcija gustoće      1
4759 vrsta oštećenja      1
4760 vrste domaćini      1
4761 vrste karata      1
4762 vrste tvrdog drva      1
4763 vrijednosti parka      1
4764 vrijeme cvatnje      1
4765 vrtložni pravokutnik.      1
4766 War damages      1
4767 wood packaging material      1
4768 Wood Products for Final Use      1
4769 wood protection      1
4770 wood reserve      1
4771 wood residuals      1
4772 wood waste      1
4773 Wooden bord production      1
4774 wooden material for packaging      1
4775 wooden supply      1
4776 woodprocesing      1
4777 Woodworking Employment in forestry and forest industries      1
4778 woody plants      1
4779 work and time study      1
4780 work equipment      1
4781 work study      1
4782 working environment      1
4783 working techniques      1
4784 Worldwide Imports and Exports of Wood Based Products      1
4785 wounds      1
4786 written documentation      1
4787 WWW      1
4788 xerophytic      1
4789 Winter chilling      1
4790 winter leaf retention      1
4791 winter moth      1
4792 women in forestry      1
4793 wood and leaf mass      1
4794 Wood as an energent      1
4795 wood assortments      1
4796 wood density      1
4797 wood dust      1
4798 wild pear      1
4799 wildlife      1
4800 Wildverlust      1
4801 Wildzucht und Wildschutz      1
4802 wind      1
4803 windmills      1
4804 žute ljepljive klopke      1
4805 žuto tijelo      1
4806 žutogrli šumski miš      1
4807 županije      1
4808 županijski nadšumar      1
4809 zec      1
4810 Zračno onečišćenje      1
4811 zrakoplovi      1
4812 zrelost      1
4813 zvjerokradstvo      1
4814 žene u šumarstvu      1
4815 ženka      1
4816 ženski gametofit      1
4817 žičara      1
4818 žičare dizalice      1
4819 žir      1
4820 živi pijesak      1
4821 životni oblik      1
4822 značajna oštećenost krošanja      1
4823 znanstveni i stručni pisac      1
4824 znanstvenoistraživački rad      1
4825 zonal vegetation      1
4826 zonalna vegetacija      1
4827 zonation      1
4828 zone i jedinice (rajoni)      1
4829 zones and units (regions)      1
4830 zoning      1
4831 zaštita kestenovih sastojina      1
4832 zaštita ljudi      1
4833 zaštita na radu      1
4834 zaštita od poplave      1
4835 zaštita . .      1
4836 zaštita divljeg kestena      1
4837 Zasoljavanje      1
4838 zastrtost      1
4839 zastupljenost vrsta      1
4840 zaštićena područja prirode      1
4841 zaštićene prirodne vrijednosti      1
4842 zaštićeno područje      1
4843 zdravlje i sigurnost      1
4844 zdravstveni turizam      1
4845 zbirka      1
4846 zbroj efektivnih temperatura      1
4847 zaštita prirode i okoliša      1
4848 zaštita šuma      1
4849 zaštita šuma od požara      1
4850 zaštita voda i mora      1
4851 zaštite popu­lacija rijetkih vrsta      1
4852 zatezna sila      1
4853 zelena infrastruktura      1
4854 Zelena potkova grada Zagreba      1
4855 zeljanice      1
4856 zeljaste svojte šumskog ruba      1
4857 zemaljski podaci      1
4858 zemlja u tranziciji      1
4859 zimotrenost      1
4860 zimska retencija lišća      1
4861 zimske inaktivne temperature      1
4862 zimzelena      1
4863 zlatni rez      1
4864 zaposlenost u šumarstvu i šumskim industrijama      1
4865 zapremnina po ha      1
4866 zapremnina srednjeg stabla      1
4867 zamočvarivanje      1
4868 zaobilaženje šumarske struke      1
4869 Zapadna Anatolija      1
4870 zakretni moment na PV traktora      1
4871 zakrivljenost      1
4872 zaliha ugljika Cpool      1
4873 zamatanje plodova      1
4874 zakonske podloge preustrojstva      1
4875 zajednice ptica pjevica      1
4876 zakonodavstvo      1
4877 Zagrebačka županija      1
4878 zajednica hrasta lužnjaka i običnog graba      1
4879 zajednica hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i rastavljenim šašem      1
4880 young crop      1
4881 yellow necked mouse      1
4882 Yelow sticky traps      1
4883 young willow growth      1
4884 younger developmental phases of forest      1
4885 začetak organiziranoga šumarstva.      1
4886 Zadar county      1
4887 Zadarska županija      1
4888 zagađenje okoliša      1
4889 zagađenje.      1
4890 Zagreb      1
4891 Tisućljetna izložba Ugarskog kraljevstva 1896.      1
4892 tjelesna masa      1
4893 Tjelesna težina lanadi na leglu      1
4894 tjelesne težine      1
4895 točka pokrića.      1
4896 točnost klasifikacije      1
4897 točnost određivanja položaja      1
4898 tokovi ugljika      1
4899 tip tla      1
4900 time standard      1
4901 time management      1
4902 tradicijska arhitektura      1
4903 traditional architecture      1
4904 trahiandeziti      1
4905 trajanje razvojnih stadija      1
4906 trajni pokusi      1
4907 trajni rast      1
4908 tourist      1
4909 town of Omiš      1
4910 Trachyandesite      1
4911 tractor PTO torque      1
4912 toplinski tretman (HT)      1
4913 tipovi sadnje      1
4914 topole      1
4915 total and stocked area      1
4916 total forest reserve      1
4917 total nitrogen and carbon      1
4918 tree analysis      1
4919 tree damage      1
4920 tree damages      1
4921 tree decline      1
4922 tree pests and pathogens      1
4923 tree stem diameter changes      1
4924 tree-crown area      1
4925 traktori Steyr      1
4926 traktorski put      1
4927 Tramontana and Punta Križa on the island of Cres      1
4928 Tramontana i Punta Križa na otoku Cresu      1
4929 Transboundary      1
4930 transformation      1
4931 transformiranje      1
4932 transormation      1
4933 transplanted plants      1
4934 Trendovi      1
4935 Trends      1
4936 tretiranje      1
4937 tretman      1
4938 trgovina drvetom      1
4939 trgovina drvom      1
4940 trgovina kisikom      1
4941 trgovina ukrasnim biljem      1
4942 triangulacija      1
4943 triangulation      1
4944 transversal clearance radius      1
4945 trap tree      1
4946 trava      1
4947 trave      1
4948 travnjak      1
4949 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">trčka Perdix perdix L.      1
4950 trofejna struktura      1
4951 trofejna vrijednost      1
4952 trofičke asocijacije      1
4953 trophic associations      1
4954 tercijarni relikt      1
4955 terebinth tree      1
4956 termički modificirano drvo      1
4957 terpenes      1
4958 terpeni      1
4959 tertiary      1
4960 Tertiary relict      1
4961 Test citotoksičnosti      1
4962 test field      1
4963 test polusrodnika      1
4964 test potomstava      1
4965 tetrijeb (Tetrao urogallus)      1
4966 textbook      1
4967 teorija lovstva.      1
4968 tercijar      1
4969 tendon method      1
4970 Tilio-Taxetum      1
4971 timber assortment tables      1
4972 timber extraction      1
4973 timber quality      1
4974 Timber regulation      1
4975 timber skidding      1
4976 Timber trade      1
4977 težine 100 češera i 1000 sjemenki      1
4978 težišna metoda      1
4979 težište      1
4980 težište odjela — odsjeka      1
4981 tick      1
4982 thinning of hard-broadleaved stands      1
4983 threatens      1
4984 the actual average distance of attraction      1
4985 the Adriatic region      1
4986 the area of Kaštela      1
4987 the asymmetry and flatness coefficients asortiment structure      1
4988 the asymmetry coefficient and the flatness coefficient      1
4989 the Atlas Mountains      1
4990 the average geometrical attraction distance      1
4991 the border of total dieback zone      1
4992 the brown bear      1
4993 the center of gravity      1
4994 the comparison of the conditions in 2009      1
4995 the economy      1
4996 the factor for horizontal bypassing.      1
4997 the Fibonacci series      1
4998 the flow of the torrent Suvava      1
4