ANALIZA SUSTAVA   
  Obuhvaćeno godišta: 139
  Izdano svezaka: 1065
 stranica:80150
 digitalizirano (GB):12,94
 
Obrađeno članaka:

15456
  Pronađeno autora: 2653
  - od toga u Imeniku: 801
  Pisano o šumara: 740
 
Indeksirano pojmova:

15507886
  Različitih riječi: 1374257
PRIKAZI I PRETRAŽIVANJA
 
str/god   sve  
autori sve  
naslovi sve  
UDK sve  
ključ sve  
šumari sve

                     Z
DIGITALIZIRANA ARHIVA
 
Pregled cijele arhive

Pregled naslovnica

Pregled poleđina

GooSLe pretraživanje
   pretraživanje po punom tekstu
KLJUČNA RIJEČ sort po pojava
1 Skupština      96
2 Hrvatska      43
3 Croatia      36
4 hrast lužnjak      30
5 pedunculate oak      24
6 biomasa      17
7 obična bukva      14
8 šumarstvo      14
9 biomass      13
10 Bukva      13
11 forestry      13
12 GIS      10
13 growth      10
14 common beech      10
15 alepski bor      10
16 Baranja      10
17 damage      10
18 varijabilnost      10
19 obična jela      10
20 rast      10
21 silver fir      9
22 zaštita prirode      9
23 struktura sastojine      9
24 stand structure      9
25 drvna zaliha      9
26 beech      9
27 Abies alba Mill.      8
28 harvester      8
29 izoenzimi      8
30 stanište      8
31 prirast      8
32 njega      8
33 pošumljavanje      8
34 proizvodnost      7
35 šuma      7
36 Slovenia      7
37 Slovenija      7
38 Growing stock      7
39 habitat      7
40 lovište      7
41 florni sastav      7
42 flora      6
43 energija      6
44 dieback      6
45 bukove šume      6
46 biološka raznolikost      6
47 Loranthus europaeus Jacq.      6
48 Lika      6
49 klima      6
50 mortality      6
51 monitoring      6
52 gospodarenje      6
53 hunting      6
54 Hrvatska.      6
55 ICP Forests      6
56 jela      6
57 introdukcija      6
58 sortimentna struktura      6
59 struktura      6
60 šume      6
61 Šumska vegetacija      6
62 šumski požari      6
63 tlo      6
64 prirodna obnova      6
65 Quercus robur      6
66 rasadnik      6
67 rasprostranjenost      6
68 podzemna voda      6
69 poljski jasen      5
70 pomladak      5
71 pomlađivanje      5
72 populacija      5
73 Pinus nigra      5
74 nursery      5
75 obična smreka      5
76 nizinske šume      5
77 razvoj      5
78 Quercus robur L.      5
79 provenijencije      5
80 preživljavanje      5
81 privlačenje drva      5
82 productivity      5
83 regeneration      5
84 tending      5
85 šumske ceste      5
86 šumarska politika      5
87 stanje ishrane      5
88 zglobni traktor      5
89 vrijeme prijelaza      5
90 variability      5
91 Vegetacija Hrvatske      5
92 uspijevanje      5
93 vibracije      5
94 vibration      5
95 visina      5
96 visinski rast      5
97 intenzitet zaraze      5
98 increment      5
99 hrast kitnjak      5
100 grmlje      5
101 forests      5
102 forest fires      5
103 forest inventory      5
104 mortalitet      5
105 model      5
106 management      5
107 crni bor      5
108 climate      5
109 aklimatizacija      5
110 Lymantria%20dispar STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      5
111 Abies alba      5
112 assortment structure      5
113 density      5
114 divljač      5
115 forest      5
116 feromonske klopke      5
117 fenologija      4
118 floral composition      4
119 ergonomics      4
120 ergonomija      4
121 environmental protection      4
122 distribution      4
123 drveće      4
124 daljinska istraživanja      4
125 dabar      4
126 Aleppo pine      4
127 Ips%20cembrae STYLE="text-decoration:none">Ips cembrae      4
128 Abies%20alba STYLE="text-decoration:none">Abies alba      4
129 Castanea sativa      4
130 crna joha      4
131 biodiversity      4
132 Lowland forests      4
133 klimatske promjene      4
134 krš      4
135 Laudonov Gaj      4
136 mikrosateliti      4
137 muflon      4
138 nature protection      4
139 forest soil      4
140 forest vegetation      4
141 groundwater      4
142 height growth      4
143 Hrvatske šume d.o.o.      4
144 invasive species      4
145 ISPM 15      4
146 Viscum album L.      4
147 vegetacija      4
148 Ursus arctos      4
149 zaštita      4
150 Spačva      4
151 smreka      4
152 soil      4
153 sušenje      4
154 štete      4
155 survival      4
156 sustainable development      4
157 štetnost      4
158 šumski požar      4
159 šumsko tlo      4
160 šumski resursi      4
161 Timberjack 1270B      4
162 trees      4
163 trophy      4
164 troškovi      4
165 rekreacija      4
166 remote sensing      4
167 rogovlje      4
168 shrubs      4
169 skidder      4
170 seed      4
171 sessile oak      4
172 privlačenje      4
173 preference ratio index      4
174 Q. robur L.      4
175 Quercus petraea (Matt.) Liebl.      4
176 normala      4
177 Norway spruce      4
178 održivi razvoj      4
179 opća vitalnost      4
180 oplodna sječa      4
181 pionirske vrste      4
182 ponik      4
183 požar      4
184 požari      4
185 Preborna šuma      3
186 Posavina      3
187 Populus nigra      3
188 Populus nigra L.      3
189 potrajnost      3
190 poplar      3
191 poplar clones      3
192 population dynamics      3
193 Podravina      3
194 poduzetništvo      3
195 planiranje      3
196 pitomi kesten      3
197 Pilanarstvo      3
198 phosphorus      3
199 phytoremediation      3
200 Phenology      3
201 Parčine      3
202 parkovni objekti      3
203 općekorisne funkcije      3
204 odumiranje stabala      3
205 obnova      3
206 obnova šuma      3
207 Obični orah      3
208 numerical analysis      3
209 numerička analiza      3
210 nizinski šumski ekosustavi      3
211 ratne štete      3
212 Prunus avium      3
213 Prunus avium L.      3
214 protection      3
215 Propadanje šuma      3
216 protected areas      3
217 provenijencija      3
218 preživljenje      3
219 primorski bor      3
220 private forests      3
221 promjer      3
222 produkcija      3
223 short rotation crops      3
224 sanacija      3
225 sitni glodavci      3
226 sjeme      3
227 roe deer      3
228 ritske šume      3
229 Sawmilling      3
230 recreation      3
231 reintrodukcija      3
232 Red deer      3
233 reforestation      3
234 trofej      3
235 transition time      3
236 topola      3
237 thinning      3
238 šumski ekosustavi      3
239 šumske prometnice      3
240 šumske zajednice      3
241 šumska biomasa      3
242 šumski rad      3
243 tekstura      3
244 texture      3
245 Thaumetopoea pityocampa      3
246 structure      3
247 sukcesija vegetacije      3
248 sortimentne tablice      3
249 smeđi medvjed      3
250 Sphaeropsis sapinea      3
251 zaštićena područja      3
252 young growth      3
253 zelena duglazija      3
254 vrt u klaustru      3
255 upravljanje šumama      3
256 vegetation      3
257 voda      3
258 volume      3
259 volumen      3
260 zaštita okoliša      3
261 Internet      3
262 hunters      3
263 introduction      3
264 intensity of infestation      3
265 izmjera šuma      3
266 humus      3
267 hrast medunac      3
268 gustoća drva      3
269 Gorski kotar      3
270 forest roads      3
271 forest tending      3
272 forest policy      3
273 forest management      3
274 forest management planning      3
275 genetic diversity      3
276 genetska raznolikost      3
277 fosfor      3
278 nitrogen      3
279 nasljednost      3
280 mouflon      3
281 mine      3
282 mladi naraštaj      3
283 modeliranje      3
284 morfologija lista      3
285 karst      3
286 lowland forest ecosystems      3
287 lovstvo      3
288 leaf morphology      3
289 Lepidoptera      3
290 listinac      3
291 bioenergy      3
292 biljna zajednica      3
293 bukove sječe      3
294 Brižine      3
295 crna topola      3
296 Croatian Forests Co. Ltd.      3
297 CO2      3
298 $glavna skupština      3
299 Entomophaga%20maimaiga STYLE="text-decoration:none">Entomophaga maimaiga      3
300 Quercus%20robur STYLE="text-decoration:none">Quercus robur      3
301 aerosnimke      3
302 afforestation      3
303 areal      3
304 Biluša      3
305 Dalmacija      3
306 Dalmatinska zagora      3
307 četinjače      3
308 crown damage      3
309 diameter      3
310 development      3
311 debljinski prirast      3
312 defoliation      3
313 dušik      3
314 dinamika populacije      3
315 divlja svinja      3
316 European beech      3
317 Fagus sylvatica      3
318 energy      3
319 entrepreneurship      3
320 efficiency      3
321 ekologija      3
322 ekotipska varijabilnost      3
323 fitoremedijacija      3
324 forest communities      3
325 forest cultures      3
326 forest fire      3
327 fir      3
328 fire      3
329 Fire Weather Index      3
330 fitocenologija      3
331 fires      2
332 Fagus L.      2
333 fauna      2
334 fenološka motrenja      2
335 fenološka opažanja      2
336 Fallow deer      2
337 favourable conservation status      2
338 Festuco drymeiae-Abietetum ass. nova      2
339 forest economics      2
340 flammability      2
341 fitoplazme      2
342 florni elementi      2
343 fluvisol      2
344 egzote      2
345 Dunav      2
346 ecology      2
347 ECOLURE      2
348 EN 1316-1      2
349 embryo      2
350 energy value      2
351 eko­nomika šumarstva      2
352 ekosustav      2
353 Fagus sylvatica L.      2
354 exposure      2
355 evergreen oak      2
356 euroazijski ris      2
357 evaluation model      2
358 even-aged beech stands      2
359 EUFORGEN      2
360 environment      2
361 Euphorbio palustris-Crataegetum nigrae      2
362 divlja trešnja      2
363 distribucija prsnih promjera      2
364 divlji kesten      2
365 djelotvornost      2
366 DNA      2
367 dobna struktura      2
368 dominant height      2
369 dominantna visina      2
370 Douglas fir      2
371 Drava      2
372 Dinaric mountains      2
373 Dinaridi      2
374 digitalni model terena      2
375 digitalni ortofoto      2
376 digitalni ortofoto (DOF)      2
377 digital photogrammetry      2
378 digitalna fotogrametrija      2
379 diversity      2
380 Diptera: Cecidomyiidae      2
381 disjunktan      2
382 dužine sortimenata      2
383 drvni sortimenti      2
384 drying period      2
385 Dryocosmus kuriphilus      2
386 dendrološka vrijednost      2
387 društveno-gospodar­ski čimbenici      2
388 drvenaste egzote      2
389 drvna industrija      2
390 drvni ostatak      2
391 Đurđevački pijesci      2
392 EA 300      2
393 Economic development      2
394 ecosystem      2
395 dendroclimatology      2
396 debljina kore      2
397 decision support systems      2
398 dendroflora      2
399 dendroklimatologija      2
400 dendrokronološka analiza      2
401 dendrological value      2
402 Danube      2
403 defolijacija      2
404 deposition      2
405 Crni bor (Pinus nigra)      2
406 Crown condition assessment      2
407 crvenica      2
408 Cupressus sempervirens      2
409 Cultivar      2
410 culture      2
411 Čorkova uvala      2
412 Dalmatia      2
413 damages      2
414 common ash      2
415 Ćićarija      2
416 bijeli grab      2
417 beta-distribucija      2
418 beta-function      2
419 Bieger      2
420 bijela imela      2
421 beech felling      2
422 bark thickness      2
423 basal area      2
424 ass. Hyperico grisebachii-Piceetum abietis (Bertović 1975) nom. nov. hoc loco      2
425 Beli Manastir      2
426 benediktinski samostan      2
427 Balkan      2
428 basic stocks of the games      2
429 as. Abieti-Fagetum “pannonicum” s. l.      2
430 anketa      2
431 area      2
432 Bacillus thuringiensis      2
433 arenosol      2
434 Alnus subcordata      2
435 and hunting management      2
436 Anthyllis barba-jovis      2
437 Alno-Quercion roboris      2
438 analitički prikaz florističkog sastava      2
439 alpine watershed      2
440 alpski sliv      2
441 antivibracijske rukavice      2
442 anti-vibration gloves      2
443 antler      2
444 aggression on the RC      2
445 agresija na RH      2
446 AHP      2
447 aerial photographs      2
448 adaptirani poljoprivredni traktori      2
449 alepski bor (Pinus halepensis)      2
450 Abies albaMill.      2
451 Abieti-Fagetum      2
452 abonos      2
453 Stereonychus%20fraxini STYLE="text-decoration:none">Stereonychus fraxini      2
454 Ulmus%20minor STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor      2
455 Viscum%20album STYLE="text-decoration:none">Viscum album      2
456 A. glutinosa      2
457 A. rubra      2
458 acorn      2
459 STYLE="text-decoration:none">Acanthocinus reticulatus      2
460 Acari      2
461 adaptability      2
462 adaptabilnost      2
463 Lynx%20lynx STYLE="text-decoration:none">Lynx lynx      2
464 Ostryo-Carpinion%20orientalis STYLE="text-decoration:none">Ostryo-Carpinion orientalis      2
465 Picea%20abies STYLE="text-decoration:none">Picea abies      2
466 Pinus%20halepensis STYLE="text-decoration:none">Pinus halepensis      2
467 Pinus%20sylvestris STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris      2
468 Pityokteines STYLE="text-decoration:none">Pityokteines      2
469 0 m      2
470 Eutypella%20parasitica STYLE="text-decoration:none">Eutypella parasitica      2
471 Fagion%20sylvaticae STYLE="text-decoration:none">Fagion sylvaticae      2
472 Fraxinus%20pennsylvanica STYLE="text-decoration:none">Fraxinus pennsylvanica      2
473 Ips%20typographus STYLE="text-decoration:none">Ips typographus      2
474 Hemerocallis STYLE="text-decoration:none">Hemerocallis      2
475 Juniperus%20excelsa STYLE="text-decoration:none">Juniperus excelsa      2
476 Larix%20decidua STYLE="text-decoration:none">Larix decidua      2
477 Abies%20cilicica STYLE="text-decoration:none">Abies cilicica      2
478 Acer%20campestre STYLE="text-decoration:none">Acer campestre      2
479 Acer%20negundo STYLE="text-decoration:none">Acer negundo      2
480 Acer%20pseudoplatanus STYLE="text-decoration:none">Acer pseudoplatanus      2
481 Betula%20pendula STYLE="text-decoration:none">Betula pendula      2
482 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      2
483 Castor%20fiber STYLE="text-decoration:none">Castor fiber      2
484 Cephalanthero%20longifoliae-Fagetum STYLE="text-decoration:none">Cephalanthero longifoliae-Fagetum      2
485 Cephalcia%20arvensis STYLE="text-decoration:none">Cephalcia arvensis      2
486 Cervus%20elaphus STYLE="text-decoration:none">Cervus elaphus      2
487 "Hrvatske šume"      2
488 "Osmocote Mini"      2
489 "Osmocote Sierrablen"      2
490 %20Scorzonero-Chrysopogonetalia STYLE="text-decoration:none"> Scorzonero-Chrysopogonetalia      2
491 Chrysomelidae      2
492 CIC      2
493 Chimonanthus      2
494 Carpinus L.      2
495 Clerodendrum      2
496 climate change      2
497 Carex pilosa      2
498 Carici elongatae-Alnetum glutinosae      2
499 Castor fiber L.      2
500 Catalpa      2
501 Callicarpa      2
502 Cameraria ohridella      2
503 Campsis      2
504 Canadian experts report      2
505 Ceanothus      2
506 Cembräwit®      2
507 changes      2
508 cikličke snimke      2
509 Croatian Forests Co.Ltd.      2
510 crni jasen      2
511 Crni Lug      2
512 Crni orah      2
513 crnika      2
514 crnogorične i bjelogorične vrste — taksoni      2
515 correlation      2
516 Crataegus nigra      2
517 creativity      2
518 Corylopsis      2
519 common beech (Fagus sylvatica L.)      2
520 Community Plant Variety Office (CPVO)      2
521 concrete and theoretical distribution      2
522 control      2
523 CNS 2000      2
524 Cornus      2
525 broj lanadi      2
526 Brandt      2
527 Bosnia and Herzegovina      2
528 biološka kontrola      2
529 brijest      2
530 body weight      2
531 bonitet      2
532 black poplar      2
533 Bosna i Hercegovina      2
534 brojnost      2
535 brown bear      2
536 brucijski bor      2
537 burned area      2
538 Bursaphelenchus spp.      2
539 biološko-ekološka valorizacija      2
540 biomass production      2
541 biometrical parameters      2
542 Bioproizvodnost amorfe      2
543 Bjelovarska Bilogora      2
544 black alder      2
545 black walnut      2
546 biljka      2
547 biljne zajednice      2
548 biological diversity      2
549 licenciranje      2
550 licensing      2
551 LiDAR      2
552 Lekenik      2
553 Liocourtova distribucija      2
554 Leptoglossus occidentalis      2
555 Lespedeza      2
556 limit values      2
557 lovni trupčići      2
558 Logging      2
559 lizimetri      2
560 Lisičine Arboretum      2
561 Lonicera      2
562 lovstvo i lovno gospodarenje      2
563 light      2
564 Luzulo-Fagetum sylvaticae      2
565 Lymantria dispar      2
566 Lymantria monacha      2
567 Lynx lynx      2
568 ljetna suša      2
569 Maceljsko gorje      2
570 management of      2
571 management plan      2
572 Maksimir Park      2
573 maslinik      2
574 katastar vodnih potencijala      2
575 ispitivanje      2
576 klijavost      2
577 klonovi bijele vrbe      2
578 klonovi topola      2
579 kljove      2
580 koljik      2
581 Komrčar      2
582 koncepcija      2
583 krupnoća žira      2
584 kukac      2
585 kvaliteta      2
586 kvaliteta sadnica      2
587 korelacijska veza      2
588 korijen      2
589 Koelreuteria      2
590 Kopački rit      2
591 Krasno      2
592 Krapinsko-zagorska županija      2
593 kreativnost      2
594 kriging      2
595 kultura      2
596 kulture kratkih ophodnji      2
597 mladik      2
598 mistletoe      2
599 Milan Knežević      2
600 Milan Stribrny      2
601 mjere asimetrije      2
602 market      2
603 makedonski hrast      2
604 Mediterranean      2
605 Mediterranean karst area      2
606 Međimurje      2
607 meteorološki indeks požara      2
608 microsatellites      2
609 microclimate      2
610 Metcalfa pruinosa      2
611 mikroklima      2
612 mtDNA      2
613 model vrednovanja      2
614 Mosor      2
615 Monochamus galloprovincialis      2
616 multiple-use fo­restry      2
617 nadzor      2
618 Myrto-Quercetum ilicis      2
619 natural resources      2
620 natural regeneration      2
621 Mura      2
622 narrow-leaved ash      2
623 Noctuidae      2
624 fotointerpretacijski ključ      2
625 Forsythia      2
626 Galio odorati-Fagetum sylvaticae      2
627 GC      2
628 GC/MS      2
629 FSC logo      2
630 fuel types      2
631 fungus      2
632 forest lands      2
633 forest floor      2
634 forest habitat      2
635 forest resources      2
636 forest value      2
637 forestry biomass      2
638 forestry operation      2
639 fotosinteza      2
640 Fraxino orni-Quercetum ilicis      2
641 Fraxinus angustifolia      2
642 Fraxinus angustifolia Vahl      2
643 Fraxinus excelsior      2
644 Fraxinus L.      2
645 germination      2
646 Game      2
647 game breeding enclosure Kunjevci      2
648 gljiva      2
649 Gospodarski razvitak      2
650 gradacija      2
651 GRASS GIS      2
652 growth and increment      2
653 gubar      2
654 gustoća populacije      2
655 granične vrijednosti      2
656 gypsy moth      2
657 habitat type      2
658 height increment      2
659 health      2
660 height      2
661 Hibiscus      2
662 hidrološka uloga      2
663 Hamamelis      2
664 hiperparazitoid      2
665 Histiostoma piceae      2
666 hrastov ponik      2
667 horse chestnut      2
668 hrast crnika (Quercus ilex)      2
669 historical value      2
670 horticul­tural value      2
671 hortikulturna vrijednost      2
672 hosts      2
673 Hungavit      2
674 humofluvisol      2
675 hunting district      2
676 HTRS96/TM      2
677 Hrvatska norma HRN EN 1316-1:1999      2
678 hrast lužnjak (Quercus robur L.)      2
679 indigobush bioproductivity      2
680 Indigofera      2
681 indicators      2
682 inflammability and combustibility of fuel types      2
683 infestation      2
684 infracrvene kolorne (ICK) aerosnimke      2
685 innovations in forestry      2
686 Innovativeness      2
687 inovacije u šumarstvu      2
688 inovativnost      2
689 Hymenoptera      2
690 Hymenoptera: Platygastridae      2
691 Hvar      2
692 hydrological role      2
693 II-G-10      2
694 II-G-20      2
695 imovna općina      2
696 imela      2
697 in utero      2
698 izvješće eksperata iz Kanade      2
699 Japage      2
700 Jasminum      2
701 izloženost      2
702 izlučivanje sastojina      2
703 izvoditelji šumskih radova      2
704 jednodobne bukove sastojine      2
705 Jelen obični      2
706 Joinery and Cabinet making      2
707 Josip Ettinger      2
708 Juglans L.      2
709 kalij      2
710 Kalnik      2
711 insect pests      2
712 insect      2
713 invazivne vrste      2
714 istacio-Juniperetum phoeniceae      2
715 Istra      2
716 Italian oak      2
717 Ixodidae      2
718 inventura šuma      2
719 Ips typographus      2
720 invazivna vrsta      2
721 iskorištavanje šuma      2
722 iskorištenje      2
723 žuta imela      2
724 zdravstveno stanje      2
725 Žumberak      2
726 Vojvodina      2
727 virus      2
728 višekori­sničko šumarstvo      2
729 vrijeme cvjetanja      2
730 vrijednost šuma      2
731 vremenske serije      2
732 volumen krupnoga drva      2
733 Viscum album L. ssp. abietis (Wiesb.) Abrom.      2
734 visiting      2
735 višekriterijsko odlučivanje      2
736 višestruka regresijska analiza      2
737 vegetation quotient      2
738 vegetation structure      2
739 vegetacijska karta      2
740 vegetacijski kvocijent      2
741 Vaclav L. Anderle      2
742 valorisation      2
743 valorizacija      2
744 UPOV      2
745 Theysohn®      2
746 upravljanje rizicima      2
747 uređivanje      2
748 uređivanje šuma      2
749 uzgajalište divljači Kunjevci      2
750 Uzorak      2
751 yellow mistletoe      2
752 yield      2
753 yield tables      2
754 WinRhizo      2
755 WinSEEDLE      2
756 wood industry      2
757 weight and foliage volume      2
758 war loses      2
759 wild cherry      2
760 Wild game      2
761 Zavižan      2
762 zdravlje      2
763 značajna oštećenost      2
764 zoniranje      2
765 Zoološki vrt grada Zagreba      2
766 Zagreb Zoo Garden      2
767 zakonska regulativa      2
768 zajednice hrasta lužnjaka      2
769 zametak      2
770 zaštita drva      2
771 zapaljivost      2
772 zapaljivost i gorivost šumskih goriva      2
773 zaraza      2
774 spinosad      2
775 srednji promjer      2
776 spolni indeks      2
777 srneća divljač      2
778 srnjak      2
779 stabilnost sastojine      2
780 srednja visina      2
781 stabilizacija tla      2
782 Spačvanski bazen      2
783 socio-economic factors      2
784 Sophora      2
785 Slavonija      2
786 slatka voda      2
787 skidding      2
788 small rodents      2
789 strojna sječa      2
790 struktura vegetacije      2
791 strukturni elementi      2
792 stanje u prošlosti      2
793 Stolarstvo      2
794 Sustainable forest management      2
795 Sustavi za podršku u odlučivanju      2
796 Sus scrofa      2
797 suitability evaluation      2
798 suzbijanje      2
799 svjetlo      2
800 sweet chestnut      2
801 syntaxonomy      2
802 Šibenik      2
803 šumarska profesija      2
804 težina i volumen drva      2
805 težina i volumen lišća      2
806 Taxus baccata L.      2
807 testing      2
808 tercijarna      2
809 šumski radovi      2
810 temeljnica      2
811 šumska taksa      2
812 šumska zajednica      2
813 šumska zemljišta      2
814 šumske kulture      2
815 šumski genetski resursi      2
816 šumske protupožarne ceste      2
817 TE Plomin 2      2
818 Thurn-Taxis.      2
819 timber volume      2
820 Timberjack 1070      2
821 Tijat      2
822 Tilia spp.      2
823 Tischeria ekebladella      2
824 time of flowering      2
825 time series      2
826 tip staništa      2
827 tipovi goriva      2
828 Trade Mark      2
829 traktori      2
830 treatment      2
831 Tomicus destruens      2
832 transformacija      2
833 Transport      2
834 trophy assessment      2
835 Tropical rain forests      2
836 Tropske kišne šume      2
837 trend opadanja gustoće drva      2
838 turizam      2
839 učinkovitost      2
840 ugroženost      2
841 Ulmus minor Mill. sensu latissimo      2
842 tržište      2
843 Unmixed regular beech forest      2
844 unutarpopulacijska i međupopulacijska varijabilnost      2
845 UPGMA      2
846 refugijalno      2
847 recovery time      2
848 regeneration priority      2
849 renewable energy sources      2
850 reliktna      2
851 reintroduction      2
852 relativna otvorenost      2
853 Republika Hrvatska      2
854 resursi      2
855 Sarcococca      2
856 sadašnje stanje šuma      2
857 sadni materijal      2
858 sadnica      2
859 Ruscus hypoglossum      2
860 Salix L.      2
861 Robinia L.      2
862 Robinia pseudoacacia L.      2
863 Rock partridge      2
864 rodents      2
865 rent      2
866 renta      2
867 riparian forests      2
868 risk management      2
869 root collar diameter      2
870 sječa i izrada      2
871 sjeverozapadna Hrvatska      2
872 Sječa šuma      2
873 sintaksonomija      2
874 sintaksonomska analiza      2
875 simulacija      2
876 simulation      2
877 sinekološko-vegetacijska istraživanja      2
878 sample plots      2
879 sitkanska smreka      2
880 sapling      2
881 Seasonal Severity Rating      2
882 secondary forest roads      2
883 seedling quality      2
884 seedlings      2
885 sekundarne šumske prometnice      2
886 shelterwood cutting      2
887 Sezonska procjena žestine požara      2
888 selective thinning      2
889 selekcija      2
890 selection forest      2
891 semivariogram.      2
892 Senjska Draga      2
893 produkcija biomase      2
894 promjer krošnje      2
895 production      2
896 primjerne plohe      2
897 PowerCem      2
898 pravoužitnici      2
899 prioritet obnove      2
900 prijedlog uređenja      2
901 prirodni resursi      2
902 prirodno sušenje prostornog drva      2
903 Preborno gospodarenje      2
904 precipitation      2
905 promjene      2
906 provenance trial      2
907 promjer vrata korijena      2
908 proreda      2
909 Prunus L.      2
910 prvi nalaz      2
911 Punica      2
912 Q. cerris L.      2
913 Q. frainetto Ten.      2
914 Q. pubescens Willd.      2
915 quantitative traits      2
916 Quercus L.      2
917 rasadnička proizvodnja      2
918 rast i prirast      2
919 razvojni stadiji      2
920 prsni promjer      2
921 Pruno-Fraxinetum      2
922 quality      2
923 radial increment      2
924 Rab      2
925 RAPD      2
926 rasadnici      2
927 nizinsko područje      2
928 normal model      2
929 nova nalazišta      2
930 njega šuma      2
931 Oak downy      2
932 nutritional status      2
933 nizina      2
934 Obedska Bara      2
935 obični jasen      2
936 obnova sastojina      2
937 obrast      2
938 obnovljivi izvori energije      2
939 ocjenjivanje prikladnosti      2
940 očuvanje prirode      2
941 odstrel      2
942 odstrjel      2
943 Obolodiplosis robiniae      2
944 oborine      2
945 onečišćenje zraka      2
946 otok Mljet      2
947 oštećenost      2
948 Peduncled Oak      2
949 Peduncled oak (Quercus robur L.)      2
950 PBR (Plant Breeder’s Right)      2
951 PCA      2
952 Parectopa robinella      2
953 Parectopa robiniella      2
954 oplodne sječe      2
955 osnovni fondovi divljači      2
956 Oštrica      2
957 P. curvidens      2
958 P. deltoides      2
959 P. densiflora Sieb. et Zucc.      2
960 P. nigra Arnold      2
961 P. thunbergiana Franco      2
962 P. vorontzowi      2
963 P. x euramericana      2
964 Osmocote Exact Standard      2
965 Osmocote Exact Standard 5–6M      2
966 osnova gospodarenja      2
967 opožarena površina      2
968 organizacija      2
969 Ostryo-Abietetum      2
970 oštećenost šuma      2
971 otpad      2
972 pellets      2
973 Pelješac      2
974 perivoj Ma­ksimir      2
975 photointerpretation key      2
976 pedunculate oak (Quercus robur L.)      2
977 PEEN      2
978 Phyllonorycter issiki      2
979 Phyllonorycter issikii      2
980 Phyllonorycter robiniella      2
981 peleti      2
982 Phytophthora      2
983 Pinus halepensis      2
984 Pinus heldreichii      2
985 Pinus heldreichii (Christ)      2
986 Pityokteines spinidens      2
987 Pinus nigra subsp. dalmatica      2
988 Pinus pinea      2
989 Pinus sylvestris L.      2
990 Pistacio lentisci-Juniperetum phoeniceae      2
991 Parkovi prirode      2
992 planirani prirast      2
993 Plant Patent Act      2
994 Podunavlje – Podravlje      2
995 podrivanje tla      2
996 planning of regeneration felling      2
997 Planning system      2
998 plant      2
999 pokazatelj      2
1000 polifenoli      2
1001 Populetalia albae      2
1002 Populus      2
1003 Populus alba L.      2
1004 Poplava      2
1005 population      2
1006 Pohorje      2
1007 potassium      2
1008 Populus L.      2
1009 Portugal      2
1010 posjećivanje      2
1011 postotak drvnih sortimenata      2
1012 prašuma      2
1013 požar krošnji      2
1014 površinsko otjecanje      2
1015 povijesna vrijednost      2
1016 potrajno gospodarenje      2
1017 povoljan status očuvanja      2
1018 površina      2
1019 površina ha      1
1020 površina krošanja      1
1021 površina projekcije krošnje      1
1022 površina s vegetacijskim pokrivačem      1
1023 površinska obrada drva      1
1024 površinska voda      1
1025 površinski kopovi      1
1026 povratnim križanjem i transgresijom      1
1027 potrajno gospodarenje šumom      1
1028 povijesni prikaz      1
1029 povijesni razvoj      1
1030 povijest gradacija      1
1031 povijest HŠD-a      1
1032 povijest požara      1
1033 povijest šumarstva      1
1034 powdery mildew (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.)      1
1035 power plant      1
1036 Požarište      1
1037 Požega mountains      1
1038 Požega valley      1
1039 Požeška kotlina i Požeško gorje      1
1040 PP Papuk      1
1041 prag rentabilnosti ili točka pokrića.      1
1042 prava tršlja      1
1043 pravila udruge      1
1044 pravilan klijanac      1
1045 pravilnik      1
1046 prebornašuma      1
1047 preborne sastojine bukve i jele      1
1048 preborne sastojine jele      1
1049 preborne šume      1
1050 postotak odgriženog dijela izbojka      1
1051 postotak prirasta      1
1052 postotak prirasta vrijednosti      1
1053 Postotak šumovitosti      1
1054 postotni udjel drvnih sortimenata      1
1055 postotni udjeli krupnog drva po debljinskim klasama      1
1056 posušena stabla      1
1057 poslijediplomski studij      1
1058 poslovanje      1
1059 Poslovna analiza      1
1060 poslovni odnosi      1
1061 posljedice agresije na RH      1
1062 posolica      1
1063 postgraduate study      1
1064 post-introductory expansion      1
1065 postojanost drva      1
1066 porodice      1
1067 posječena drvna masa      1
1068 pošumljavanje i zaštita      1
1069 pošumljavanje krša      1
1070 potencijal oporavka      1
1071 potencijalna staništa      1
1072 potrajna proizvodnja sirovina i općekorisnih usluga šuma      1
1073 potrajnost gospodarenja      1
1074 potrajnost prihoda      1
1075 potrošnja goriva      1
1076 pohrana ugljika      1
1077 poisoning      1
1078 podzemne vode      1
1079 poljski jasen (Eraxinus angustifolia VahlX hrast lužnjak (Quercus robur L.)      1
1080 poljski jasen—suši tip      1
1081 poljski pokus      1
1082 pomaganje      1
1083 poplar clone      1
1084 poplar clone I-214      1
1085 popis biljaka      1
1086 popis stranih vrsta      1
1087 pomotechnical treatments.      1
1088 pomotehnički zahvati.      1
1089 pomladak mladik      1
1090 pomladna jezgra      1
1091 population bottleneck      1
1092 populacijsko usko grlo      1
1093 poplavna šuma      1
1094 poplavne zone      1
1095 poplars      1
1096 Populus alba L. i mikropropagacija      1
1097 Populus alba      1
1098 population size      1
1099 populations      1
1100 Populationsdichte      1
1101 politički instrumenti      1
1102 pollination      1
1103 pollution      1
1104 položaj centromere      1
1105 Polufinalna i finalna prerada drveta      1
1106 Polufinalni drvni proizvodi      1
1107 polyphagous parasitoids      1
1108 polyphenolic compounds      1
1109 polyphenols      1
1110 poljoprivredna tla      1
1111 poljoprivredne površine      1
1112 Poljski brijest      1
1113 pokazatelji oštećenosti      1
1114 pokazatelji proizvodnosti      1
1115 pokretna drobilica kamena      1
1116 pokusna ploha Br gola površina      1
1117 pokusno polje      1
1118 policy instruments      1
1119 polifagni parazitoidi      1
1120 plant breeding      1
1121 plant communities      1
1122 plant community      1
1123 plant density      1
1124 plant geographical division      1
1125 plant heights      1
1126 plant list      1
1127 planovi      1
1128 planovi upravljanja      1
1129 planski sustav      1
1130 područje provenijencije      1
1131 plant potential      1
1132 plant species      1
1133 plantation      1
1134 plantation growth      1
1135 plantations      1
1136 plantaža      1
1137 plantaže      1
1138 plantažni uzgoj      1
1139 planting      1
1140 plants      1
1141 plastična folija      1
1142 plastični lijevak      1
1143 plemenite listače      1
1144 Plitvice Lakes      1
1145 Plitvička jezera      1
1146 plod      1
1147 plodnost      1
1148 plodnost tla      1
1149 plodovi      1
1150 plovidba      1
1151 plumate leaves      1
1152 poaching      1
1153 počinitelj      1
1154 podjela općekorisnih funkcija šuma      1
1155 pitka voda      1
1156 pionirske vrste drveća      1
1157 piravost      1
1158 pisana dokumentacija      1
1159 planiranje etata glavnog prihoda      1
1160 planiranje gospodarenja      1
1161 planiranje mreže šumskih cesta      1
1162 planiranje obnove sastojina      1
1163 planiranje šumskih prometnica      1
1164 planned production      1
1165 planned recruitment      1
1166 planned recruitment rate      1
1167 planning      1
1168 planning of forest roads      1
1169 pinj      1
1170 pioneer species      1
1171 pioneer species.      1
1172 pioneer tree species      1
1173 pioneering species      1
1174 Pinus pinea L.      1
1175 Pinus pineaL.      1
1176 place of birth      1
1177 Plains      1
1178 plan upravljanja risom      1
1179 planina Tušnica      1
1180 planinski turizam      1
1181 planirana proizvodnja      1
1182 Pinus kalpensis      1
1183 phytoplasmas      1
1184 peletizacija sjemena      1
1185 pilanska prerada drva      1
1186 pi­lanska proizvodnja      1
1187 pilanska sirovina      1
1188 pilanska tehnologija      1
1189 pilanski proizvodi      1
1190 Pilot Project      1
1191 Piljena građa četinjača i listača      1
1192 pine resin production      1
1193 Pinienprozessionspinner      1
1194 Pinija      1
1195 pinija (Pinus pinea)      1
1196 Pinus brutia      1
1197 Phyllonorycter sp.      1
1198 Phyllonorycter spp.      1
1199 physical and mechanical properties of abonos      1
1200 physical and mechanical properties of recent oak      1
1201 physical strain      1
1202 physics      1
1203 physiological parameters      1
1204 phytocenosis      1
1205 phytocoeno­logical community      1
1206 phytocoenological record      1
1207 phytocoenological units      1
1208 phytocoenology      1
1209 phytocoenology (phytosociology)      1
1210 phytomass      1
1211 pejsažist      1
1212 pedunculate oak (Quercus robur)      1
1213 pH-otopina      1
1214 photosynthesis      1
1215 photosynthesis intensity      1
1216 photosynthetic pigments      1
1217 phytosanitary inspection      1
1218 phytosanitary measures      1
1219 phytosanitary system      1
1220 phytosociology      1
1221 Picea abies      1
1222 Picea abies (L.) Karst.      1
1223 Picea omorica (PANC.) PURK.      1
1224 Picea omorica (PANČ.) PURK      1
1225 Picea omorika      1
1226 Picea sitchensis (Bong.) Carr.      1
1227 piezometar      1
1228 piezometer      1
1229 permanent experiments      1
1230 perpetrator      1
1231 Persian walnut      1
1232 pest      1
1233 pesticid      1
1234 pesticide      1
1235 pests      1
1236 Peter‘s mountain      1
1237 Petrova gora      1
1238 pH – solution      1
1239 pH oborina      1
1240 pH precipitation      1
1241 Ph u pirofosfatu      1
1242 Ph u vodi      1
1243 Ph. D.      1
1244 phaeropsis sapinea      1
1245 Phase I and II      1
1246 Phase II      1
1247 Phase III      1
1248 phenological variability of flowering      1
1249 penjačice      1
1250 percent share      1
1251 percent share of wood along thickness classes      1
1252 percentage increments of values      1
1253 Percentage of forest cover      1
1254 percentage of moderately to severely damaged trees      1
1255 percentage of the nibbled part of the shoot      1
1256 percentage of wood assortments      1
1257 period      1
1258 perioda      1
1259 periodicitet plodonošenja      1
1260 periodički prijelaz volumena      1
1261 phenophases      1
1262 phenotypic plasticity.      1
1263 phenotypic stability      1
1264 pheromone baited traps      1
1265 pheromone dispenser      1
1266 pheromone trap      1
1267 pheromone traps      1
1268 pheromone-baited trap      1
1269 otpornost      1
1270 otvaranje šuma      1
1271 otvoreni prostor      1
1272 otvoreni sustav      1
1273 otvoreno lovište      1
1274 otvorenost      1
1275 otvorenost šumskim cestama.      1
1276 outbreak      1
1277 ovaries      1
1278 overwintering      1
1279 Ovis ammon musimon      1
1280 ovlasti      1
1281 ownership and property conditions      1
1282 ownership restitution      1
1283 oxidative stress      1
1284 oxygen market      1
1285 ozljede      1
1286 ozljede na radu      1
1287 ozljede na stablima      1
1288 označavanje      1
1289 oštećenja      1
1290 oštećenja stabala      1
1291 oštećenje      1
1292 oštećenje stabala      1
1293 oštećivanje ponika i pomlatka.      1
1294 oštećivanje sastojine      1
1295 oštećivanje stabala i tla      1
1296 oštećivanje šuma      1
1297 ostvarena proizvodnja      1
1298 ostvareni prirast      1
1299 osutost      1
1300 osutost iglica      1
1301 osutost krošanja      1
1302 osutost stabala      1
1303 osvjetljavanje      1
1304 Osvrti na izložbu      1
1305 organizacija gašenja      1
1306 organizacijska kultura      1
1307 organizacijski ustroj zaštite      1
1308 organization      1
1309 organizational culture      1
1310 organizational protection system      1
1311 or­ganska tvar tla      1
1312 organski ugljik OC      1
1313 Oriental Hornbeam      1
1314 original project method      1
1315 originalna metoda projektiranja      1
1316 ornamental plants trade      1
1317 ornithology      1
1318 ornitologija      1
1319 orografijski pojasi      1
1320 osa listarica      1
1321 Osijek      1
1322 oppenes of forest roads.      1
1323 oprema za pticu grabljivicu      1
1324 oprema za sokolara      1
1325 oprema za trening ptice grabljivice.      1
1326 opseg šumskouzgojnih radova      1
1327 opterećenost olovom      1
1328 opterećenje šumskih ekosustava      1
1329 optimalna mreža šumskih prometnica      1
1330 optimalna otvorenost      1
1331 optimum opennes      1
1332 organic carbon OC      1
1333 Osnovna državna karta (ODK)      1
1334 osnovne plohe      1
1335 osnovne vegetacijske jedinice      1
1336 osnovni fond      1
1337 oplodna sječa u grupama      1
1338 oplodna sječe      1
1339 općekorisna funkcija šume      1
1340 p.o. Zagreb      1
1341 padaline      1
1342 panjača      1
1343 panjača planike      1
1344 panjače      1
1345 Papuk Natural Reserve      1
1346 parametar regresije (b)      1
1347 parameter of regression (b)      1
1348 Parasiten      1
1349 Parasitenkomplex      1
1350 parasitoid      1
1351 parazitoid      1
1352 parazitski kompleks      1
1353 Oteti zaboravu značajnija zbivanja iz naše bogate prošlosti      1
1354 otoci      1
1355 otok Čiovo      1
1356 otok Krk      1
1357 osobna računala      1
1358 oplošje korijena      1
1359 oporavak      1
1360 parent fund      1
1361 park      1
1362 park forest      1
1363 Park oko Dvorca princa Eugena Franje od Savoye i Piemonta u Bilju      1
1364 park oko Šumarskog i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu      1
1365 park prirode      1
1366 park prirode Telašćica      1
1367 Park prirode Učka      1
1368 park šuma      1
1369 park-forest Komrčar      1
1370 parkovi      1
1371 pedicle      1
1372 pedigree      1
1373 pedofiziografske značajke      1
1374 pedogeneza      1
1375 pedogenezis      1
1376 pedological analyses      1
1377 pedologija      1
1378 pedology      1
1379 pedološke analize      1
1380 pedophysiographic features      1
1381 pedosfera      1
1382 pedosphere      1
1383 pedotransfer function PTF      1
1384 pedotransfer funkcija PTF      1
1385 oštećenost krošanja      1
1386 oštećenost stabala      1
1387 otok Plavnik      1
1388 otok Vrgada i vrgadski otočići      1
1389 otopina tla      1
1390 park-šuma      1
1391 park-šuma »Komrčar«      1
1392 Park-šume Grada Zagreba      1
1393 Participatory management      1
1394 particle size distribution      1
1395 past condition      1
1396 pasture      1
1397 paša      1
1398 Pašarenje      1
1399 patologija      1
1400 Paulownia Siebold et Zucc.      1
1401 one-year-old seedlings      1
1402 opasni otpad      1
1403 obrana od poplave      1
1404 odsumporavanje      1
1405 odumiranje      1
1406 općekorisne funkcije šuma      1
1407 open strips      1
1408 opening up of forests      1
1409 openings      1
1410 operativno vrijeme      1
1411 ophodnjica      1
1412 oplemenjivanje      1
1413 oplemenjivanje samooplodnjom      1
1414 očuvanje staništa      1
1415 odabir scenarija gospodarenja      1
1416 odabrane zemnoalkalijske i alkalijske kovine      1
1417 odlagališni plin      1
1418 odlagalište      1
1419 odlaganje      1
1420 odnos visine i promjera      1
1421 određivanje horizontalne udaljenosti      1
1422 određivanje visine stabla      1
1423 održivi razvitak      1
1424 odziv      1
1425 ograda      1
1426 ogrijevno drvo.      1
1427 okoliš      1
1428 ökologische Faktoren      1
1429 oksidacijski stres      1
1430 old towns and settlements      1
1431 old-field succession      1
1432 oleoptera      1
1433 olive grove      1
1434 Omiš      1
1435 omjer smjese      1
1436 onečišćenje      1
1437 onečišćenje voda      1
1438 očuvanje genofonda      1
1439 očuvanje nizinskih šuma dogovorenim prostornim planiranjem      1
1440 očuvanje okoliša      1
1441 obnovljivi prirodni resurs      1
1442 obnovljivi prirodni resursi      1
1443 obnovljivi resursi      1
1444 obrazovanje kadrova      1
1445 obujam stabala      1
1446 obvezatni i dobrovoljni rad lovaca      1
1447 occurrence      1
1448 ocjena općekorisnih funkcija šuma i vrednovanje šuma.      1
1449 ocjena primjenjivosti      1
1450 ocjena stanja      1
1451 ocjena trofeja      1
1452 obnova vrtova      1
1453 obnovljivi izvori      1
1454 obnova i održavanje      1
1455 obična jela (Abies alba Mill.)      1
1456 oblični broj      1
1457 oblik debla      1
1458 oblik stvarne i normalne distribucije prsnih promjera.      1
1459 oblo drvo      1
1460 obična bukva (Fagus sylvatica L)      1
1461 obična bukva (Fagus sylvatica L.)      1
1462 Obična bukva (Fagus sylvaticaL.)      1
1463 obična bukva.      1
1464 NW Adriatic      1
1465 oak round timber      1
1466 oak seedlings      1
1467 oaks in the Bjelovar County      1
1468 oakwood      1
1469 obalna vegetacija      1
1470 obična smreka (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
1471 obična tisa      1
1472 obični bor      1
1473 obični bor (Pinus sylvestris L.)      1
1474 Obični bor (Pinus sylvetris L.)      1
1475 obični čempres      1
1476 obični grab      1
1477 njega šume      1
1478 njegovanje      1
1479 oak      1
1480 oak (Quercus robur L.)      1
1481 nursery germination      1
1482 nursery plant production      1
1483 nursery production      1
1484 nutrient status      1
1485 numeričko bonitiranje      1
1486 numerousness natural new growth and stand age.      1
1487 numerousness/abundance      1
1488 nurse plants      1
1489 nurseries      1
1490 Norway spruce (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
1491 nouctuid moths      1
1492 nourishing      1
1493 novčana vrijednost drvnih sortimenata      1
1494 novi domaćin      1
1495 novi ekološki trend      1
1496 novi pristup korištenja podataka      1
1497 novosti: plan kapaciteta      1
1498 novounesena vrsta      1
1499 novoutvrđene vrste      1
1500 NPK fertlizer 7:14:21      1
1501 NPK gnojivo 7:14:21      1
1502 number and size of stomata      1
1503 number of adult roe deer does      1
1504 number of fawns      1
1505 number of kids      1
1506 number of plants      1
1507 number of root tips      1
1508 number of sprouts on the trunk.      1
1509 number of trees      1
1510 normal models      1
1511 normal seedling      1
1512 normal structure      1
1513 normal wood volume before felling and after felling per hectare      1
1514 Noble Hardwoods      1
1515 Nizinske šume hrasta lužnjaka      1
1516 nizinski brijest      1
1517 normalitet      1
1518 normalna raspodjela stabala      1
1519 normalni poprečni profil      1
1520 normalni volumen prije i poslije sječe      1
1521 normals      1
1522 normativ za biološku reprodukciju i regeneraciju      1
1523 norme vremena      1
1524 norme za čvrsta biogoriva      1
1525 normizacija      1
1526 North America      1
1527 northern Croatia      1
1528 northern Velebit      1
1529 Northwestern Croatia      1
1530 rasadničarstvo      1
1531 rare species population’s conservation      1
1532 rarity in Požega mountains      1
1533 računalne simulacije      1
1534 računalni informacijski sustav      1
1535 računalni model CirCon      1
1536 radijalni prirast      1
1537 radijalni prirasti      1
1538 radionuklidi      1
1539 radna okolina      1
1540 rainfall      1
1541 rak ariša      1
1542 rak kestenove kore      1
1543 rak kore javora      1
1544 ramet variation      1
1545 rameta      1
1546 range      1
1547 rannis defoliaria      1
1548 quality class structure      1
1549 quality of trees      1
1550 quality of young Pedunculate Oak growth.      1
1551 Quercus pubescens      1
1552 Quercus spp.      1
1553 Quercus virgiliana      1
1554 Quercusspp.      1
1555 querry Očura II      1
1556 questionnaire      1
1557 quick sand      1
1558 quick sands      1
1559 real recruitment rate      1
1560 realised etat      1
1561 realised production      1
1562 recentno drvo      1
1563 reception of wood      1
1564 record      1
1565 rast promjera srednjeg stabla      1
1566 rast prsnog promjera stabla i promjera krošnje      1
1567 rasti vitalnost      1
1568 rašeljka      1
1569 razvoj fitocenoza      1
1570 razvoj i prirast sastojina      1
1571 razvoj i prirast stabala      1
1572 razvoj istraživanja      1
1573 razvoj sastojine      1
1574 razvoj šumarstva      1
1575 Razvojne faze šumskog drveća i zeljastog bilja      1
1576 rasprostranjenost šuma      1
1577 raseljavanje domicilnog stanovništva      1
1578 rasplodni fond srna      1
1579 raspon      1
1580 raspon promjera      1
1581 razdioba (rajonizacija) šuma Republike Hrvatske      1
1582 razdoblje sušenja      1
1583 razdoblje sušenja.      1
1584 razina meha- niziranosti      1
1585 različiti tipovi sadnica      1
1586 razmaci sadnje      1
1587 razmjena tvari i energije      1
1588 razmjenski razvitak      1
1589 raznodobne šume      1
1590 raznolikost      1
1591 quantity and value yield      1
1592 quarantine pest      1
1593 Querco-Fagetea      1
1594 Querco-Fage­tea      1
1595 Quercus      1
1596 Quercus coccifera      1
1597 Quercus ilex L.      1
1598 provisional volume tarff      1
1599 provodno tkivo      1
1600 prozirnost krošnje      1
1601 Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.      1
1602 ptice      1
1603 ptice grabljivice      1
1604 ptice kao indikator      1
1605 Pubescens oak      1
1606 pubescent oak      1
1607 public forest institutes      1
1608 public institutes      1
1609 public opinion      1
1610 Public subsidisation of forestry      1
1611 puhovi      1
1612 Pulp and paper industries      1
1613 proreda sastojina tvrdih listača      1
1614 prorede      1
1615 prorijede      1
1616 prosječna godišnja količina radova sanacije      1
1617 prosjeke      1
1618 prosjeke na trasama elektroenergetskih objekata      1
1619 prostorna povezanost      1
1620 prostorna valorizacija      1
1621 prostorni plan      1
1622 prostorni raspored klopki      1
1623 prostorno širenje      1
1624 protected area      1
1625 promotion of forest management and biodiversity      1
1626 propadanje brijesta      1
1627 propadanje drva      1
1628 Propadanje hrastovih biljaka      1
1629 propadanje i širenje obične jele      1
1630 propadanje stabala      1
1631 propadanje staništa      1
1632 provenances      1
1633 protected natural values      1
1634 prophylaxis      1
1635 proportion between height and diameter (h/d)      1
1636 protection . .      1
1637 protection at work      1
1638 protection of nature      1
1639 protupožarna linija      1
1640 protupožarne prosjeke      1
1641 protupožarne prosjeke s elementima puta      1
1642 provenance      1
1643 provenance region      1
1644 precision      1
1645 preciznost      1
1646 preciznost procjene      1
1647 preciznost.      1
1648 predacija      1
1649 predation      1
1650 predatori      1
1651 predators      1
1652 predmet istraživanja      1
1653 preferability      1
1654 preferabilnost      1
1655 pre­brojavanje      1
1656 pre-chilling      1
1657 precipitated water      1
1658 price list      1
1659 price of stem wood      1
1660 prigušena i prisilna gibanja      1
1661 prijedlog obnove istočnoga dijela      1
1662 prekogranično      1
1663 prenositelj      1
1664 prerada drveta      1
1665 present conditions of forests      1
1666 present situation and possibilities of cultivation.      1
1667 pretkazivanje vladanja šumskog požara (FBP)      1
1668 pretraživanje Interneta      1
1669 preuzimanje      1
1670 prevencija šumskih požara      1
1671 preventiva      1
1672 preventive measures      1
1673 preventive protection measures      1
1674 preventivne metode zaštite      1
1675 preventivne mjere      1
1676 prevođenje      1
1677 prezimljavanje      1
1678 preživač      1
1679 prirodno širenje      1
1680 prirodnogeografske karakteristike      1
1681 prirodnost ("hemeroby ")      1
1682 private entrepreneurship      1
1683 private forest owner expectations      1
1684 prirodni uvjeti življenja      1
1685 prirodni zeoliti      1
1686 prirodno obnavljanje      1
1687 prirodno pomlađivanje      1
1688 prirodno pomlađivanje i gospodarenje.      1
1689 prirodno pomlađivanje.      1
1690 prirodna ognjišta      1
1691 prirodna šuma      1
1692 prirodni neprijatelji      1
1693 prirodni pomladak      1
1694 prirodni poremećaji      1
1695 prirast i kakvoća.      1
1696 Prirast i sječa      1
1697 prirast temeljnice      1
1698 prirašćivanje kvalitete      1
1699 priroda      1
1700 prirodna baština      1
1701 prijenosna vitla      1
1702 prilagodba      1
1703 Primarna otvorenost      1
1704 primarna prerada drva      1
1705 Primary wood conversion      1
1706 prime cost      1
1707 primjena rezolucija H1 i H2      1
1708 pripravnost      1
1709 priprema tla      1
1710 prirasno prihodne tablice      1
1711 prirasno-prihodne tablice      1
1712 primorsko područje Hrvatske      1
1713 principal component analysis      1
1714 priobalno stanovništvo      1
1715 priobalje      1
1716 privatizacija šuma      1
1717 privatna šuma      1
1718 privatne šume      1
1719 privatni šumoposjed      1
1720 Production and consumption of forest and wood products      1
1721 Production exports and imports of lumber      1
1722 production functions demand functions      1
1723 production lines      1
1724 Production of marketable goods      1
1725 promjer krošnje izbojka.      1
1726 promjer izbojka      1
1727 proizvodnja biomase      1
1728 proizvodnja drvnih ploča      1
1729 proizvodnja energije      1
1730 proizvodnja i potrošnja šumskih i drvnih proizvoda      1
1731 proizvodnja iverja      1
1732 Proizvodnja izvoz i uvoz piljene građe      1
1733 proizvodnja namještaja      1
1734 proizvodnja piljene građe      1
1735 proizvodnja pluta      1
1736 proizvodnja trgovačkih dobara      1
1737 projection of stand development      1
1738 projekcija razvoja sastojina      1
1739 projektiranje      1
1740 prokopavanje      1
1741 proliferation      1
1742 proljeće i ljeto 2000.      1
1743 prometna vrijednost      1
1744 promidžba potrajnog gospodarenja i biološke raznolikosti      1
1745 promjena flornoga sastava.      1
1746 promjena šumskih staništa      1
1747 promjena vodnih odnosa      1
1748 produkcijski i aku­mu lirani tečajni volumni prirast      1
1749 produktivnost      1
1750 produktivnost srna      1
1751 produljenje požarne sezone      1
1752 profesor šumarstva      1
1753 profil gospodarstvene grane      1
1754 prognose      1
1755 prognosis of dispersal      1
1756 prognoza      1
1757 prognoza širenja      1
1758 prognoze      1
1759 Program aktivnosti      1
1760 program sanacije      1
1761 programatski i operativni zadaci      1
1762 Programme of activities      1
1763 progresija      1
1764 progresivna sukcesija      1
1765 progression      1
1766 progressive sucession      1
1767 proicirana sasto­jina      1
1768 proizvodne funkcije      1
1769 proizvodne linije      1
1770 proizvodni potencijal sastojine      1
1771 Privlačenje i transport drveta      1
1772 privlačenje.      1
1773 privredne promjene      1
1774 privremena formula za ocjenjivanje rogova srnjaka      1
1775 problemi u procesu promjena      1
1776 process automation      1
1777 procjedne vode      1
1778 procjena      1
1779 procjena biomase      1
1780 procjena opterećenosti poljoprivrednih tala      1
1781 Procjena oštećenosti krošanja      1
1782 Procjena oštećenosti šuma      1
1783 procjena potencijala biomase      1
1784 procjena sastojinskih elemenata      1
1785 procjena vrijednosti šuma      1
1786 procjenjena vrijednost šuma      1
1787 producibility      1
1788 Sequoia sempervirens      1
1789 Sequoiadendron giganteum      1
1790 Serbia      1
1791 selection forests      1
1792 selection management      1
1793 selection of management scenarios      1
1794 selection structure and selection menangement      1
1795 selekcionirani klonovi      1
1796 selekcionirano sjeme      1
1797 selektivna proreda      1
1798 selektivna prorjeda      1
1799 selo Gradište      1
1800 Semi-final Wood Products      1
1801 Semi-finished wood products industries      1
1802 seminari i ispiti za ocjenjivače lovačkih trofeja.      1
1803 seminars and examinations for evaluating the hunting trophies.      1
1804 sezonske promjene koncentracija      1
1805 sezonski rast promjera debla      1
1806 shares dieback      1
1807 shelling      1
1808 sessile oak (Quercus petraea L.)      1
1809 Sessile-flowered oak (Quercus petraea Liebl.)      1
1810 sex dimorphism      1
1811 sex of the foetus      1
1812 sezonska ocjena žestina      1
1813 shelterwood cutting system      1
1814 shoots      1
1815 selected seed      1
1816 selection      1
1817 short rotation.      1
1818 short run (SRMC) and long run marginal costs (LRMC)      1
1819 shrub layer      1
1820 segment ­na regresija      1
1821 segmented regression      1
1822 sekcije Aigeiros i Tacamahaca      1
1823 sekundarna otvorenost      1
1824 sekundarna sukcesija      1
1825 secondary openness      1
1826 secondary succession      1
1827 sections Aigeiros and Tacamahaca      1
1828 seasonal severity ratings      1
1829 saplings      1
1830 sapwood      1
1831 sanacija erodiranog zemljišta      1
1832 sanacija odlagališta      1
1833 sanacija posljedica      1
1834 sanacija.      1
1835 seed areas (districts)      1
1836 seed coat      1
1837 seed coating      1
1838 seed delineation      1
1839 seed felling      1
1840 seed moisture      1
1841 seed morphology      1
1842 seed orchard      1
1843 seed orchards      1
1844 seed physiology      1
1845 seed quality      1
1846 seed variability      1
1847 seed zones      1
1848 seedling growth and dimensions      1
1849 seedling height      1
1850 seedling heights      1
1851 seedling morphology      1
1852 sinergističke prirode      1
1853 Simulation model      1
1854 simulirana sječa      1
1855 simulacijski model      1
1856 Sinjsko polje      1
1857 sirova svila      1
1858 sisavci      1
1859 site conditions      1
1860 site degradation      1
1861 site index curves      1
1862 site quality      1
1863 site rehabilitation      1
1864 site-class      1
1865 side compensation of large ground loads      1
1866 significant crown damage      1
1867 sigurnost      1
1868 sigurnost i zdravlje u šumarstvu      1
1869 sijanje      1
1870 sile otpora rastu      1
1871 sile rasta      1
1872 silk as a cultural phenomenon      1
1873 silk factory      1
1874 silk pro­duction      1
1875 Silkworm (Bombyx mori)      1
1876 silver fir decline and expansion      1
1877 silver fir; dead tree; utilization; roundwood; timber value      1
1878 silver pine      1
1879 silvicultural methods      1
1880 silvicultural pass and trail      1
1881 silvo-pastoralni sustav      1
1882 Silvopasture      1
1883 sječivi etat      1
1884 sječka      1
1885 sjekač      1
1886 sjekači      1
1887 sjeverozapadni Jadran      1
1888 skelet      1
1889 skidders      1
1890 sječa i izradba      1
1891 sječa i izradba drva      1
1892 Sječa oštećenih stabala      1
1893 sitni sisavci      1
1894 sitno i malo privatno poduzetništvo      1
1895 sivi ili mali indijski mungos (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
1896 Sječa      1
1897 sjeme pinije      1
1898 sjemenka      1
1899 sjemenska plan­taža      1
1900 sjemenska područja (oblasti)      1
1901 sjemenska razdjelba      1
1902 sjemenska zona      1
1903 sjemenske plantaže      1
1904 sjemenjača      1
1905 sjemenjače      1
1906 sjetva i sadnja kitnjaka      1
1907 sjetva žira      1
1908 Sjeverna Amerika      1
1909 sjeverna Hrvatska      1
1910 sjeverni Velebit      1
1911 sjeverni Velebit.      1
1912 sjevernojadransko područje      1
1913 root decay      1
1914 root length      1
1915 root perimeter      1
1916 root system      1
1917 root volume      1
1918 roots      1
1919 rotositnilice      1
1920 rožište      1
1921 RRP soil stabilization material      1
1922 RRP sredstvo za stabilizaciju tla      1
1923 ruminant      1
1924 rural development      1
1925 ruralni razvoj      1
1926 roe deer productivity      1
1927 roedeer      1
1928 rogovi      1
1929 rojenje      1
1930 Romans      1
1931 root      1
1932 ritska šuma      1
1933 riper      1
1934 reparable natural resource      1
1935 reproductive felling      1
1936 Republic of Croatia      1
1937 rodoslovlje      1
1938 ritske šume Baranje      1
1939 rivers      1
1940 rizik od požara      1
1941 road density      1
1942 road network planning      1
1943 Samobor      1
1944 Samoborsko gorje      1
1945 samoprorjeđivanje      1
1946 sample      1
1947 ruža vjetrova      1
1948 S02 emissions      1
1949 SAD      1
1950 sadašnja sječiva vrijednost sastojine      1
1951 sadašnje stanje i mogućnosti uzgoja.      1
1952 sadnice      1
1953 sadržaj klorofila      1
1954 safety      1
1955 safety and health in forestry      1
1956 sakupljanje drva      1
1957 salinisation      1
1958 Salix alba clones      1
1959 sastojina      1
1960 sastojina bukve i jele      1
1961 sastojina izmjere      1
1962 sastojinska struktura      1
1963 satelitska snimka IKONOS      1
1964 satelitske snimke      1
1965 satellite imagery      1
1966 sawfly      1
1967 sawmil­ling production      1
1968 sawmilling products      1
1969 sawmilling raw material      1
1970 sawmilling technology      1
1971 Sawnwood coniferous and hardwood      1
1972 sawnwood production      1
1973 scenariji razvoja      1
1974 Scots pine      1
1975 Scots pine (Pinus sylvestris L.)      1
1976 sea spray      1
1977 reviews of the exhibition      1
1978 revitalisation      1
1979 revitalizacija      1
1980 revitalizacija staništa      1
1981 rezanje grana      1
1982 rezervoari uzročnika      1
1983 ribarstvo      1
1984 Richards function      1
1985 Rijeka i okoliš - litološke, reljefne, klimatske, pedološke i vegetacijske osobitosti      1
1986 rijeke      1
1987 rijetka sadnja      1
1988 rijetkost u Požeškom gorju      1
1989 Rimljani      1
1990 research activities      1
1991 reservoirs of pathogens      1
1992 resorno istraživanje      1
1993 resources      1
1994 respiracija tla      1
1995 response      1
1996 restitucija vlasništva      1
1997 relict      1
1998 relict indicators      1
1999 reintroduction of chamois      1
2000 rekultivacija      1
2001 rekultiviranje      1
2002 relative openness      1
2003 reliktni indikatori      1
2004 relizirani etat      1
2005 reljef - karte i tumači      1
2006 reljefna uvjetovanost      1
2007 renewable resources      1
2008 renewables      1
2009 remote sensing technologies      1
2010 regresijska analiza      1
2011 regular forest association      1
2012 regular forests      1
2013 regularne šume      1
2014 regulatori razvoja kukaca      1
2015 Regulatory and Institutional Framework; Financial Institutions      1
2016 rehabilitacija.      1
2017 rehabilitation.      1
2018 Rehbock      1
2019 reindtrodukcija      1
2020 reintrodukcija dabra      1
2021 reintrodukcija divokoze      1
2022 Reintroduktion      1
2023 recreation.      1
2024 recultivation      1
2025 regeneration gap      1
2026 recovery.      1
2027 rast i dimenzije klijanaca (sadnica)      1
2028 red deer hummel      1
2029 red heart formation      1
2030 red oak      1
2031 ree damages      1
2032 reference sample      1
2033 referentni uzorak      1
2034 refugium      1
2035 regeneracija      1
2036 regeneracija tla      1
2037 reforestation and protection      1
2038 reform of higher educational system      1
2039 reforma visokoobrazovnoga sustava      1
2040 uporaba biomase      1
2041 uporabljiva znanost      1
2042 uporabna vrijednost      1
2043 unošenje      1
2044 unutarnja sjemenska ljuska      1
2045 turistička      1
2046 turistički proizvod.      1
2047 Ulmus pinnato-ramosa      1
2048 ulov-markiranje-ponovni ulov      1
2049 ultrasonic hypsometer      1
2050 ultrazvučni visinomjer      1
2051 umjetne neuronske mreže      1
2052 umjetni otoci      1
2053 Umweltschutz      1
2054 uneven- aged management      1
2055 uneven-aged forests      1
2056 unique planning strategy      1
2057 ukupna i obrasla površina      1
2058 ukupni dušik i ugljik      1
2059 ukusna      1
2060 ulaganja      1
2061 učinkovitost tračne pile      1
2062 Učka Nature park      1
2063 udruge privatnih šumoposjednika      1
2064 udžbenik      1
2065 ugljik      1
2066 ugrožava.      1
2067 troškovi izgradnje      1
2068 troškovi zemljanih radova      1
2069 trovanje      1
2070 tršlja      1
2071 trulež korijena      1
2072 trunk height      1
2073 trunk purity      1
2074 trupci hrasta kitnjaka i bukve      1
2075 Trypodendron      1
2076 tržišni odnosi      1
2077 Turkey      1
2078 Turska      1
2079 tusks      1
2080 tvrde listače      1
2081 tvrdi krpelji      1
2082 two-parameter volume tables      1
2083 types of maps scales      1
2084 types of planting      1
2085 Überschwemmung      1
2086 Überschwemmungsschutz      1
2087 ublaživanje      1
2088 učešće sušenja      1
2089 učinak      1
2090 učinak na atmosferu      1
2091 učinci      1
2092 učinci privlačenja drva      1
2093 učinci prorjede      1
2094 učinci uzgojnih mjera      1
2095 Trendovi      1
2096 Trends      1
2097 tretiranje      1
2098 tretman      1
2099 trgovina drvetom      1
2100 trgovina drvom      1
2101 trgovina kisikom      1
2102 trgovina ukrasnim biljem      1
2103 triangulacija      1
2104 triangulation      1
2105 trošak po m3      1
2106 trophy value      1
2107 trofejna struktura      1
2108 trofejna vrijednost      1
2109 trofičke asocijacije      1
2110 trophic associations      1
2111 trap tree      1
2112 trava      1
2113 trave      1
2114 travnjak      1
2115 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">trčka Perdix perdix L.      1
2116 transformation      1
2117 transformiranje      1
2118 toplinski tretman (HT)      1
2119 tree analysis      1
2120 tree damage      1
2121 tree damages      1
2122 tree decline      1
2123 tree stem diameter changes      1
2124 tree-crown area      1
2125 transormation      1
2126 transplanted plants      1
2127 trend of density decrease      1
2128 traktori Steyr      1
2129 Tramontana and Punta Križa on the island of Cres      1
2130 Tramontana i Punta Križa na otoku Cresu      1
2131 Transboundary      1
2132 tradicijska arhitektura      1
2133 traditional architecture      1
2134 trahiandeziti      1
2135 trajanje razvojnih stadija      1
2136 trajni pokusi      1
2137 trajni rast      1
2138 topole      1
2139 total and stocked area      1
2140 total forest reserve      1
2141 total nitrogen and carbon      1
2142 tourism      1
2143 tourist      1
2144 town of Omiš      1
2145 Trachyandesite      1
2146 tractor PTO torque      1
2147 tipovi sadnje      1
2148 tip tla      1
2149 time standard      1
2150 time study      1
2151 Tisućljetna izložba Ugarskog kraljevstva 1896.      1
2152 tjelesna masa      1
2153 Tjelesna težina lanadi na leglu      1
2154 tjelesne težine      1
2155 točka pokrića.      1
2156 točnost klasifikacije      1
2157 tokovi ugljika      1
2158 Tilio-Taxetum      1
2159 timber assortment tables      1
2160 timber extraction      1
2161 timber quality      1
2162 Timber regulation      1
2163 timber skidding      1
2164 Timber trade      1
2165 time management      1
2166 tick      1
2167 thinning of hard-broadleaved stands      1
2168 threatens      1
2169 Technical Committee 55      1
2170 technical roundwood from trunk and tree top      1
2171 technological process capability and stability      1
2172 tectonic dolines      1
2173 tečajni debljinski prirast stabala      1
2174 tečajni volumni prirast      1
2175 tehnical-camouflage methods      1
2176 tehnicizam      1
2177 tehnička oblovina iz debla i krošnje stabla      1
2178 tehnička svojstva      1
2179 Tehnički odbor 55      1
2180 tehničko-kamuflažne metode      1
2181 tehnologija i tehnika      1
2182 šumski rezervat      1
2183 šumski rubovi      1
2184 šumski strojevi      1
2185 šumski transportni sustavi      1
2186 šumsko drveće      1
2187 Šumsko gospodarstvo "Viševica"  Rijeka      1
2188 šumsko sjeme      1
2189 šumsko stanište      1
2190 šumsko tlo; onečišćenje tla      1
2191 šumsko zemljište      1
2192 šumskogospodarska osnova      1
2193 šupljorožac      1
2194 švedska metoda      1
2195 tablice drvnih sortimenata      1
2196 tajnik      1
2197 taksacijski elementi      1
2198 taksonomija      1
2199 taloženje      1
2200 tanini      1
2201 tanka oblovina      1
2202 taper      1
2203 tarife      1
2204 tariffs      1
2205 tarifni niz      1
2206 tasty      1
2207 taxonomic and phytogeographical analysis      1
2208 taxonomy      1
2209 Šumske pruge      1
2210 šumske sadnice      1
2211 šumski i vodeni ekosustavi      1
2212 šumski kamatnjak      1
2213 šumski otvori      1
2214 šumske površine      1
2215 šumske prosjeke      1
2216 šumski drvni ostatak      1
2217 šumski drvni proizvod      1
2218 šumski drvni sortimenti      1
2219 šumski ekosustav      1
2220 šumska tla      1
2221 šumska vegetacija Hrvatske      1
2222 šumska vegetacija.      1
2223 šumska voluharica      1
2224 šumska cesta      1
2225 šumska prostirka      1
2226 šumska prostirka.      1
2227 šumska protupožarna cesta      1
2228 šumska sastojina      1
2229 šumska staništa      1
2230 Šume crnike (Quercus ilex L.)      1
2231 šume posebne namjene      1
2232 šumovitost      1
2233 temperatura      1
2234 temperature      1
2235 temperature tla      1
2236 ten - year increment      1
2237 tendon method      1
2238 teorija lovstva.      1
2239 tercijar      1
2240 šumski reprodukcijski materijal      1
2241 tekstura tla      1
2242 tektonske udoline      1
2243 telemetrijsko praćenje      1
2244 Telemetry      1
2245 telemorph      1
2246 tercijarni relikt      1
2247 terebinth tree      1
2248 termički modificirano drvo      1
2249 terpenes      1
2250 terpeni      1
2251 tertiary      1
2252 Tertiary relict      1
2253 Test citotoksičnosti      1
2254 test field      1
2255 test polusrodnika      1
2256 test potomstava      1
2257 test provenijencija      1
2258 tetrijeb (Tetrao urogallus)      1
2259 textbook      1
2260 te meljnica      1
2261 težine 100 češera i 1000 sjemenki      1
2262 težišna metoda      1
2263 težište      1
2264 težište odjela — odsjeka      1
2265 the actual average distance of attraction      1
2266 the Adriatic region      1
2267 the area of Kaštela      1
2268 the asymmetry and flatness coefficients asortiment structure      1
2269 the asymmetry coefficient and the flatness coefficient      1
2270 the Atlas Mountains      1
2271 the average geometrical attraction distance      1
2272 the border of total dieback zone      1
2273 the brown bear      1
2274 the center of gravity      1
2275 the comparison of the conditions in 2009      1
2276 the economy      1
2277 the factor for horizontal bypassing.      1
2278 the Fibonacci series      1
2279 the flow of the torrent Suvava      1
2280 the Forest Administration Senj                1
2281 the Golden section      1
2282 the gravity centered method      1
2283 the Haloze region.      1
2284 the horse-chestnut miner      1
2285 the hunting share of the exhibition      1
2286 the impact of felling site edges and exposition to the success of afforestation      1
2287 the Indian grey mongoose (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
2288 the island of Mljet      1
2289 the island of Plavnik      1
2290 the Island of Vrgada and Its Islets      1
2291 the Middle Ages      1
2292 the Millennium Exhibition of the Hungarian Monarchy 1896      1
2293 the North Adriatic area      1
2294 the park surrounding the Faculty of Forestry and the Faculty of Agriculture      1
2295 the point of proftability (break-even point).      1
2296 The Republic of Croatia      1
2297 the Senj county hunting club      1
2298 the spring and summer      1
2299 the surface flow off      1
2300 the transitional probability matrix      1
2301 the USA      1
2302 theory of hunting      1
2303 therapeutical herbs and aromatic plants      1
2304 Šumarska škola Karlovac      1
2305 šumarske discipline.      1
2306 šumarske informacije      1
2307 Šumarski fakultet      1
2308 Šumarski list      1
2309 Šumarski muzej Krasno      1
2310 šumarska povijest      1
2311 Šumarstvo i šumarska politika      1
2312 šumarstvo.      1
2313 šuma alepskog bora      1
2314 šuma Haljevo      1
2315 šuma Macelj      1
2316 šuma visokog uzgojnog oblika      1
2317 šuma Žutica      1
2318 šuma. poljoprivreda      1
2319 šumarija      1
2320 šumarska edukacija      1
2321 širenje nakon unašanja      1
2322 širina goda      1
2323 širokolisna zelenika (Phillyrea latifolia L.)      1
2324 šiške      1
2325 školovane biljke      1
2326 školovanje      1
2327 šmrika      1
2328 Španjolska      1
2329 system-dynamic approach      1
2330 sušenje hrasta lužnjaka      1
2331 sušenje šuma      1
2332 štete na divljači      1
2333 štete od divljači      1
2334 štetne sovice      1
2335 štetni insekti      1
2336 štetnik      1
2337 sweetgum stand      1
2338 SWOT analiza      1
2339 syntaxonomic      1
2340 Svjetski uvoz i izvoz drvnih proizvoda      1
2341 svojstva profila tla      1
2342 Swedish method      1
2343 suzbijanje potkornjaka      1
2344 suzbijanje požara      1
2345 sveza Aremonio-Fagion      1
2346 svila kao kulturološki fenomen      1
2347 svilana      1
2348 svilarenje      1
2349 svjetle pruge      1
2350 sukcesija      1
2351 sukcesija niska proreda      1
2352 sukcesija šumske vegetacije      1
2353 sustainability      1
2354 survival rate      1
2355 sustavsko-dinamički pristup      1
2356 suša      1
2357 sušci      1
2358 sustainable forests management      1
2359 sustainable management.      1
2360 sustav gospodarenja otpadom      1
2361 Sustav planiranja      1
2362 Sustavi za ocjenu opasnosti od šumskih požara      1
2363 stone pine seed      1
2364 storage conditions      1
2365 strain force      1
2366 strana vrsta      1
2367 strange attractor      1
2368 strategies in Hungarian forestry      1
2369 strategija      1
2370 strategija eksploatacije šuma      1
2371 strategija razvoja šumarstva      1
2372 strateški cilj mađarskog šumarstva      1
2373 stratifikacija      1
2374 strawberry tree coppice      1
2375 stream invertebrates      1
2376 stres      1
2377 stress      1
2378 strojevi      1
2379 stanje voda      1
2380 stara sastojina      1
2381 stare sastojine      1
2382 stari gradovi i naselja      1
2383 starost sa­stojine      1
2384 State of German forestry      1
2385 state of nutrition      1
2386 state support to forestry      1
2387 static state of tree      1
2388 statičko stanje stabala      1
2389 statistical models      1
2390 statistički modeli      1
2391 Steering Committee      1
2392 stem      1
2393 stem exclusion phase      1
2394 Steyr tractors      1
2395 stohastika      1
2396 studij rada      1
2397 studij rada i vremena      1
2398 studij vremena      1
2399 stupanj oštećenosti      1
2400 subasocijacija      1
2401 subassotiation      1
2402 subfosilno drvo      1
2403 subject of research      1
2404 submontanski i montanski pojas u Hrvatskoj      1
2405 subpopulacije      1
2406 Subsistent production of raw materials and forest influence services      1
2407 substrates      1
2408 success      1
2409 succession      1
2410 successional pathways on abandoned land      1
2411 sud      1
2412 sudjelovanje u upravljanju      1
2413 suistainability of revenue      1
2414 strojna sječa i izradba      1
2415 structural elements      1
2416 stanište medvjeda      1
2417 struktura krošanja      1
2418 sunčeva energija      1
2419 superfosfat      1
2420 superphosphate      1
2421 suppressed and forced motions      1
2422 suppression      1
2423 supstitucija      1
2424 supstrati      1
2425 suradnja i povezivanje šumoposjednika      1
2426 surface digging      1
2427 surface runoff      1
2428 surveying      1
2429 skideri      1
2430 skull      1
2431 skupljanje otpada      1
2432 Slavonia      1
2433 sladun      1
2434 slijevanje niz deblo      1
2435 sliv bujice Suvave      1
2436 sloj grmlja      1
2437 slojnica 98      1
2438 slope      1
2439 Sljeme      1
2440 small and medium enterprises      1
2441 small mammals      1
2442 soil disturbance      1
2443 soil erosion      1
2444 soil fertility      1
2445 soil loss      1
2446 Soil Monolith      1
2447 soil morphology      1
2448 soil organic matter      1
2449 soil preparation      1
2450 soil profile properties      1
2451 soil regeneration      1
2452 soil respiration      1
2453 soil stabilisation      1
2454 soil temperature      1
2455 soil texture      1
2456 soil type      1
2457 sokolarska oprema      1
2458 sokolarske tehnike      1
2459 solar energy      1
2460 songbird communities      1
2461 sortiment length      1
2462 sortimentna i vrijednosna struktura sječivog etata      1
2463 sortimentna metoda pridobivanja drva      1
2464 sociogeografske karakteristike      1
2465 socio-geographic group      1
2466 sociological analysis      1
2467 sociološka analiza      1
2468 smrekini potkornjaci      1
2469 smrekove kulture      1
2470 smrtnost      1
2471 snaga vlastitih otpora      1
2472 snags      1
2473 Social Broadleaves      1
2474 social characteristics      1
2475 social geographical features. openland      1
2476 so­cijalne karakteristike      1
2477 socijalne listače      1
2478 socijalno-geografska skupina      1
2479 Spačvanski šumski bazen      1
2480 Spain      1
2481 spaljena površina      1
2482 spaljivanje biomase      1
2483 span      1
2484 Spanish broom      1
2485 spatial association      1
2486 spatial spread      1
2487 spatial trap design      1
2488 species composition      1
2489 spectrophotometry      1
2490 spektralni odraz      1
2491 spektrofotometrija      1
2492 spermatophytes      1
2493 South Africa      1
2494 Southern Celtics      1
2495 sowing and planting sessile oaks      1
2496 sowing method      1
2497 sp.      1
2498 space valorization      1
2499 spacing      1
2500 Spacva      1
2501 stabilna sastojina      1
2502 stabilnost      1
2503 srednja vrijednost tjelesnih težina rasplodnih mužjaka i ženki      1
2504 srednjedobna sastojina      1
2505 stanje njemačkog šumarstva      1
2506 stanje prehrane      1
2507 stanje šuma.      1
2508 stand structure elements      1
2509 standard for the biological reproduction and regeneration      1
2510 standardisation      1
2511 standardisation of time      1
2512 standardizacija      1
2513 standardization      1
2514 stands exclusion      1
2515 stablaste vrbe      1
2516 stabljika      1
2517 staklenički plinovi      1
2518 stand      1
2519 stand age      1
2520 stand damaging      1
2521 stand extraction      1
2522 stand height curve      1
2523 stand parameters assessment      1
2524 stand production potential      1
2525 stand regeneration      1
2526 stabilisation with cement      1
2527 stability      1
2528 stability of stand      1
2529 stabilizacija cementom      1
2530 stabilizacija šumskog tla      1
2531 smolarenje      1
2532 smrdljika      1
2533 Spačva basin      1
2534 Spačva forest      1
2535 spore gljiva      1
2536 sposobnost i stabilnost tehnološkog procesa      1
2537 spread      1
2538 sprout diameter      1
2539 spruce      1
2540 spruce bark beetle      1
2541 spruce cultures      1
2542 square whirl.      1
2543 Srbija      1
2544 srčika      1
2545 Središnja Europa      1
2546 srednja geometrijska daljina pristupa površini      1
2547 srednja geometrijska udaljenost privlačenja      1
2548 srednja stvarna daljina pristupa površini.      1
2549 srednja stvarna udaljenost privlačenja      1
2550 srednja udaljenost privlačenja      1
2551 srednja udaljenost privlačenja drva      1
2552 Srednji prsni promjer      1
2553 srednji vijek      1
2554 srednjo- i dugoročno planiranje      1
2555 Sredozemlje      1
2556 Sredozemni krš      1
2557 sredstva rada      1
2558 srna      1
2559 srna obična      1
2560 spiroplasmas      1
2561 spiroplazme      1
2562 Spitzentrophäen      1
2563 spojevi dušika      1
2564 spol fetusa      1
2565 spolni dimorfizam      1
2566 Zasoljavanje      1
2567 zastrtost      1
2568 zastupljenost vrsta      1
2569 zaposlenost u šumarstvu i šumskim industrijama      1
2570 zapremnina po ha      1
2571 zapremnina srednjeg stabla      1
2572 zaštita kestenovih sastojina      1
2573 zaštita ljudi      1
2574 zaštita na radu      1
2575 zaštita od poplave      1
2576 zaštićene prirodne vrijednosti      1
2577 zaštićeno područje      1
2578 zaštita . .      1
2579 zaštita divljeg kestena      1
2580 zamočvarivanje      1
2581 zaobilaženje šumarske struke      1
2582 zajednice ptica pjevica      1
2583 zakonodavstvo      1
2584 zakonske podloge preustrojstva      1
2585 zakorjenjivanje      1
2586 zakretni moment na PV traktora      1
2587 zakrivljenost      1
2588 zaliha ugljika Cpool      1
2589 Zagrebačka županija      1
2590 zajednica hrasta lužnjaka i običnog graba      1
2591 zajednica hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i rastavljenim šašem      1
2592 young willow growth      1
2593 younger developmental phases of forest      1
2594 začetak organiziranoga šumarstva.      1
2595 zagađenje okoliša      1
2596 zagađenje.      1
2597 Zagreb      1
2598 Zračno onečišćenje      1
2599 zrakoplovi      1
2600 zrelost      1
2601 zvjerokradstvo      1
2602 žene u šumarstvu      1
2603 ženka      1
2604 ženski gametofit      1
2605 žičara      1
2606 žičare dizalice      1
2607 žir      1
2608 živi pijesak      1
2609 životni oblik      1
2610 značajna oštećenost krošanja      1
2611 znanstveni i stručni pisac      1
2612 znanstvenoistraživački rad      1
2613 zonal vegetation      1
2614 zonalna vegetacija      1
2615 zonation      1
2616 zone i jedinice (rajoni)      1
2617 zones and units (regions)      1
2618 zoning      1
2619 zdravlje i sigurnost      1
2620 zdravstveni turizam      1
2621 zbirka      1
2622 zbroj efektivnih temperatura      1
2623 zaštita prirode i okoliša      1
2624 zaštita šuma      1
2625 zaštita šuma od požara      1
2626 zaštita voda i mora      1
2627 zaštite popu­lacija rijetkih vrsta      1
2628 zatezna sila      1
2629 zelena infrastruktura      1
2630 Zelena potkova grada Zagreba      1
2631 zeljanice      1
2632 zeljaste svojte šumskog ruba      1
2633 zemaljski podaci      1
2634 zemlja u tranziciji      1
2635 zimotrenost      1
2636 zimska retencija lišća      1
2637 zimzelena      1
2638 zlatni rez      1
2639 wild pear      1
2640 wildlife      1
2641 Wildverlust      1
2642 Wildzucht und Wildschutz      1
2643 wind      1
2644 windmills      1
2645 waste management system      1
2646 water and sea protection      1
2647 water deficit      1
2648 water management      1
2649 water pollution      1
2650 water regime      1
2651 water status      1
2652 water-logging      1
2653 weed      1
2654 weeds      1
2655 Weibull distribution.      1
2656 Weibulova funkcija gustoće      1
2657 weight and volume of wood      1
2658 weight and wood volume      1
2659 welfare functions      1
2660 wetland      1
2661 white alder      1
2662 white ash (F. americana L.)      1
2663 white mistletoe      1
2664 white poplar (Populus alba)      1
2665 white willow (Salix alba)      1
2666 white willow clones      1
2667 whitebark in Hercegovine      1
2668 Whitebark pine      1
2669 Whitebark Pine (Pinus heldreichii Christ)      1
2670 white-berried mistletoe      1
2671 wide planting      1
2672 Wild      1
2673 wild apple      1
2674 wild boar      1
2675 Wild boars      1
2676 wood packaging material      1
2677 Wood Products for Final Use      1
2678 wood protection      1
2679 wood reserve      1
2680 wood residuals      1
2681 wood waste      1
2682 Wooden bord production      1
2683 wooden material for packaging      1
2684 wooden supply      1
2685 woodprocesing      1
2686 Woodworking Employment in forestry and forest industries      1
2687 woody plants      1
2688 work and time study      1
2689 work equipment      1
2690 work study      1
2691 working environment      1
2692 Worldwide Imports and Exports of Wood Based Products      1
2693 wounds      1
2694 written documentation      1
2695 WWW      1
2696 xerophytic      1
2697 winter leaf retention      1
2698 winter moth      1
2699 women in forestry      1
2700 wood and leaf mass      1
2701 Wood as an energent      1
2702 wood assortments      1
2703 wood density      1
2704 wood dust      1
2705 young crop      1
2706 yellow necked mouse      1
2707 vrtložni pravokutnik.      1
2708 War damages      1
2709 vrste domaćini      1
2710 vrste karata      1
2711 uzroci i posljedice ranjavanja      1
2712 uzroci stradavanja      1
2713 uzroci ugroženosti staništa      1
2714 uzgajivački zahvati      1
2715 uzgoj i zaštita divljači      1
2716 uzgojne mjere.      1
2717 uzgojne prosjeke      1
2718 uzgojne stazice i šljukarice      1
2719 uspjeh pošumljavanja      1
2720 usporedba      1
2721 usporedba vrsta      1
2722 ustrojstvo      1
2723 usufruct      1
2724 usufruct holders      1
2725 UŠP Bjelovar.      1
2726 UŠP Našice      1
2727 UŠP Osijek      1
2728 utilization      1
2729 Utjecaj kanala Dunav-Sava na šumske ekosustave      1
2730 utjecaj ruba sječine i ekspozicije na uspjeh pošumljavanja      1
2731 utjecaj tehničkih zahvata na sušenje hrasta lužnjaka u nizinskim šumama Hrvatske      1
2732 uvjeti čuvanja      1
2733 urod      1
2734 usable science      1
2735 usable timber      1
2736 usefulness evaluation      1
2737 Uprava šuma podružnica Delnice      1
2738 Uprava šuma podružnica Požega      1
2739 uprava šuma Podružnica Senj      1
2740 upravljanje      1
2741 upravljanje ljudskim potencijalima      1
2742 Uredba o drvu      1
2743 urednik      1
2744 uređajna inventura šuma      1
2745 uređajni razred      1
2746 uređenje otočića      1
2747 uređenje otočića.      1
2748 valuated methods      1
2749 value of wood assortiments      1
2750 vanjska trgovina      1
2751 vapnenac      1
2752 vapnenci      1
2753 validacija metode      1
2754 validation method      1
2755 variability of leaves      1
2756 varijabilnost listova      1
2757 varijabilnost rameta      1
2758 varijabilnost sjemena      1
2759 varijante      1
2760 vatrogasna oprema      1
2761 Vatrogasni operativni centar      1
2762 vector      1
2763 vegetacijski pokrov      1
2764 vegetacijski klimaks      1
2765 vegetacija sjeverne Hrvatske      1
2766 vegetacija šljunkovitih riječnih sprudova      1
2767 vegetacije Hrvatske.      1
2768 vegetational map      1
2769 veličina kontejnera      1
2770 veliki mrazovac      1
2771 Vertex telemeter      1
2772 vegetation cover      1
2773 vegetation of northern Croatia      1
2774 vegetation process in forest      1
2775 vitality      1
2776 vitalnost      1
2777 vizualna i digitalna interpretacija      1
2778 vizualno kontrolna metoda – VTA.      1
2779 vjetar      1
2780 vjetrenjače      1
2781 vjetroizvale      1
2782 vjetrolom      1
2783 vjetrozaštita      1
2784 vlaga u sjemenu      1
2785 vlasnička i posjedovna struktura      1
2786 visoka proreda      1
2787 visoka šuma      1
2788 visoke šume      1
2789 Visual Tree Assessment – VTA      1
2790 Višegodišnji prosjek sezonske žestine      1
2791 Viscum album L. ssp. album (bjelogorična bijela imela)      1
2792 Viscum album L. ssp. album (white berried mistletoe)      1
2793 Viscum album ssp. abietis      1
2794 Viscum album ssp. abietis.      1
2795 visina debla      1
2796 visina grma      1
2797 visina i visinski rast      1
2798 visina izbojka      1
2799 visina stabla      1
2800 visine biljaka      1
2801 visine i promjeri vrata korijena      1
2802 visine sadnica      1
2803 visinska krivulja      1
2804 visinske krivulje stabala      1
2805 visinski i volumni rast      1
2806 visinski prirast      1
2807 Viburno opuli-Prunetum dasyphyllae      1
2808 Viburnum L.      1
2809 village Gradište      1
2810 vineyard cottage      1
2811 Vinodol      1
2812 Vinodol hinterland      1
2813 Vinodol valley      1
2814 vinodolsko zaleđe      1
2815 virgin forest      1
2816 volumen rogova      1
2817 volumen sastojine      1
2818 volumne tablice      1
2819 volumni prirast      1
2820 volumno iskorištenje      1
2821 vrba      1
2822 vrednovanje prirodnih resursa      1
2823 vremensko uređivanje      1
2824 vrhunske trofeje      1
2825 vrijednosno iskorištenje      1
2826 vrijednost drva      1
2827 vrijednost lovine      1
2828 vrijednost općekorisnih funkcija      1
2829 vrijednosti parka      1
2830 vrijeme cvatnje      1
2831 višekriterijska analiza odlučivanja      1
2832 virusi      1
2833 vodeni beskralješnjaci      1
2834 vodni režim      1
2835 vodoprivreda      1
2836 vo­dotehnički zahvati      1
2837 vođenje      1
2838 voles      1
2839 voluharice      1
2840 volumen korijena      1
2841 volume increment      1
2842 volume model estimation      1
2843 volume tables      1
2844 županije      1
2845 županijski nadšumar      1
2846 zec      1
2847 žuto tijelo      1
2848 žutogrli šumski miš      1
2849 iskorištenje drvnog obujma stabala      1
2850 island Mljet      1
2851 islands      1
2852 ISO 11277      1
2853 isoenzyme      1
2854 isoenzymes      1
2855 Iskorištavanje šuma kao uzgojna njega sastojina      1
2856 invazivne drvenaste vrste      1
2857 iptera      1
2858 iskoristavački pokazatelj      1
2859 iskorišćivanje šuma      1
2860 investments      1
2861 injuries at work      1
2862 IPGRI      1
2863 izbojci      1
2864 izgorena površina      1
2865 izložak (eksponat)      1
2866 Izložbe-sajmovi      1
2867 ITS2 regije      1
2868 ITS2 region      1
2869 Ivanščica      1
2870 Istra (Hrvatska)      1
2871 istraživanja      1
2872 istraživanje tržišta      1
2873 Istria      1
2874 Istočna Slavonija      1
2875 ispuštanje      1
2876 ispuštanje dabra      1
2877 invazivni štetnik      1
2878 inventarisation of woody plants      1
2879 inventarizacija dendroflore      1
2880 inventarizacija drveća i grmlja      1
2881 inventura      1
2882 invasive trees      1
2883 introgresija      1
2884 invasive pest      1
2885 insect growth regulators      1
2886 interpopulation and intrapopulation variability      1
2887 intesivelly thinning      1
2888 intra- and interpopulation variability      1
2889 insecticide      1
2890 insecticides      1
2891 insekticid      1
2892 insekticidi      1
2893 integral management with ecosystems in space      1
2894 integralno gospodarenje ekosustavima u prostoru      1
2895 integrated timber protection      1
2896 integrirana zaštita oblovine      1
2897 intelektual no vlasništvo      1
2898 intellectual ownership      1
2899 intensity and forms of dieback pedunculate oak      1
2900 intensity of infection      1
2901 intensive      1
2902 intenzitet fotosinteze      1
2903 intenzitet i oblici sušenja hrasta lužnjaka      1
2904 intenzitet prorede      1
2905 inter- and intrapopulation variability.      1
2906 interakcija genotip × okolina      1
2907 interception      1
2908 interest associations      1
2909 interlaboratory testing      1
2910 international standards      1
2911 kamenolom Očura II      1
2912 kamenjarka.      1
2913 kanader i demon      1
2914 Kanadski sustav ocjene opasnosti od šumskog požara (CFFDRS)      1
2915 Kappa statistika      1
2916 karakteristike mikrolokaliteta.      1
2917 karantenski štetnik      1
2918 karbonatnenaslage      1
2919 kariotip      1
2920 Juglans nigra      1
2921 juniper      1
2922 jura      1
2923 juvenilno drvo      1
2924 Južna Afrika      1
2925 kadmij      1
2926 kadrovi u šu­marstvu      1
2927 kakvoća      1
2928 kakvoća drvnih sortimenata      1
2929 kakvoća stabala      1
2930 Journal of Forestry      1
2931 journal Šumarski list (Forestry Journal)      1
2932 joint- stock company in forestry      1
2933 jelen obični (Cervus elaphus)      1
2934 jelovina (Abies alba Mill)      1
2935 jelovina (Abies alba Mill.)      1
2936 jestiva      1
2937 jednodobne regularne sastojine      1
2938 jednodobne sastojine      1
2939 jednodobno gospodarenje      1
2940 jednogodišnje sadnice      1
2941 jednospolna      1
2942 jela obična      1
2943 jela.      1
2944 Axis%20axis) STYLE="text-decoration:none">jelen aksis (Axis axis)      1
2945 jelen aksis (Axis axis Erx.)      1
2946 jelen fratar      1
2947 Jelen lopatar      1
2948 izvođenje šumskih radova      1
2949 Izvoz i Uvoz      1
2950 jablan      1
2951 Jadran      1
2952 jadranski otoci      1
2953 jadransko područje      1
2954 Jagdausstellungen      1
2955 jajnici      1
2956 jaka oštećenost krošanja depozicija olova      1
2957 izmjene i dopune formule ClC-a      1
2958 izlučenje      1
2959 izoenzymes      1
2960 izrada i privlačenje drva      1
2961 izravno i difuzno svjetlo      1
2962 Izvanredna stanja      1
2963 javni šumarski instituti      1
2964 javno mišljenje      1
2965 javno podsticanje šumarstva      1
2966 jedinstvena metoda      1
2967 jedinstveni model      1
2968 jednadžbe rasta      1
2969 jednakokutna spirala      1
2970 jarebica kamenjarka – grivna      1
2971 Jarebica kamenjarka grivna      1
2972 jasen      1
2973 jasen (Fraxinus ExcelsiorL.)      1
2974 izvješćivanje      1
2975 izmjera šumskog drveća      1
2976 incomplete development      1
2977 increase in growth      1
2978 imidaclopride      1
2979 imidakloprid      1
2980 impact      1
2981 impacts of silvicultural measures      1
2982 implementation of H1 and H2      1
2983 improvement by selfing      1
2984 in situ and ex situ methods      1
2985 in situ i ex situ metode      1
2986 ilegalni odstrel      1
2987 ilirske vrste      1
2988 illegal felling      1
2989 illegal killing      1
2990 Illegal timber trade      1
2991 ilovača      1
2992 hydrology      1
2993 hydro-melioration treatments      1
2994 hydro-technical interventions      1
2995 hydro-technical measures      1
2996 hvatanje      1
2997 hvatanje dabra      1
2998 hybrids      1
2999 hyperparasitoid      1
3000 hyperphoresy      1
3001 identifikacija.      1
3002 iglice      1
3003 IGRs      1
3004 input-output analiza      1
3005 input-output analyses      1
3006 infrared digital orthophoto(DOP)      1
3007 infestation intensity      1
3008 informacijski sustav      1
3009 Information Means and State of Croatian Forests.      1
3010 information system      1
3011 information system model      1
3012 informiranost      1
3013 indicators of productivity      1
3014 indices about forests      1
3015 Indigobush      1
3016 Industrial Round Timber in the Rough      1
3017 industrija      1
3018 industrija celuloze i papira      1
3019 industrije bazirane na sektoru šumarstva      1
3020 Industrijsko oblo neobrađeno drvo      1
3021 inercepcija      1
3022 inferencijalna statistika      1
3023 inferior and superior model trees      1
3024 Increment and cut      1
3025 increment and quality      1
3026 increment percentage      1
3027 indeks lisne povr šine      1
3028 indeks zaraze      1
3029 indeksi diverziteta      1
3030 indeksi točnosti      1
3031 indeksne vrijednosti bukovih stabala      1
3032 index of infestation      1
3033 index values of common beech trees      1
3034 hrast lužnjak (Quercus robur) živi pijesci      1
3035 Hrvatska – Dalmacija      1
3036 hrvatska flora      1
3037 Hrvatska vojna granica      1
3038 Hrvatske norme proizvoda iskorištavanja šuma 1995      1
3039 Hrvatske šume d.o.o      1
3040 human protection      1
3041 human resources in forestry      1
3042 humizacija      1
3043 Hrvatske šume d.o.o. Zagreb      1
3044 Hrvatski udio      1
3045 Hrvatsko Podunavlje      1
3046 Hrvatsko povjerenstvo za topolu      1
3047 hunting ground      1
3048 hunting ground biological casualties      1
3049 hunting grounds      1
3050 hunting illustration      1
3051 Hunting Management      1
3052 hunting society      1
3053 hunting-demographic intensity      1
3054 hunting-geographic intensity      1
3055 hunt      1
3056 Hunting and fishing      1
3057 hunting area      1
3058 hunting associations      1
3059 hunting club rules      1
3060 hrana      1
3061 hranljiva      1
3062 hrast      1
3063 hrast crnika      1
3064 hortikulturni elementi      1
3065 host      1
3066 history of forestry      1
3067 history of HŠD      1
3068 Hohenadel´s method      1
3069 Hohenadlova metoda      1
3070 hollow-horned animal      1
3071 Homeland war      1
3072 homogenizacija      1
3073 homogenization      1
3074 horn length      1
3075 Hornbeam hop      1
3076 Hornbeam oriental      1
3077 horns      1
3078 hrast crnike      1
3079 horse chestnut protection      1
3080 horticultural elements      1
3081 hrast kitnjak (Quercus petraea L)      1
3082 hrast kitnjak (Quercus petraea Liebl.)      1
3083 hrast lužnjak (Quercus robur L)      1
3084 hrastova oblovina      1
3085 hrastova pepelnica      1
3086 hrastove šume      1
3087 hrastovi županije bjelovarske      1
3088 hrastovina      1
3089 hrast medunac (Quercus pubescens)      1
3090 hrast oštrika      1
3091 hrast sladun      1
3092 Histiostoma ulmi      1
3093 Histiostomatidae      1
3094 histogrami prvoga i drugoga reda      1
3095 historical development      1
3096 historical outbreaks      1
3097 historical presentation      1
3098 Hippophaë rhamnoides      1
3099 Hippophao-Berberidetum      1
3100 hard ticks      1
3101 hardwood-broadleaf species      1
3102 hidromeliorativni zahvati      1
3103 hidropedološke karakteristike      1
3104 hidrotehničke mjere      1
3105 high forest      1
3106 hilly area      1
3107 hind body weight      1
3108 hiperforezija      1
3109 hibridi      1
3110 Hibridna platana (Patanus x acerifolia)      1
3111 hidrologija      1
3112 height and height increment      1
3113 height and root collar diameter      1
3114 height and volume growth      1
3115 health and safety      1
3116 health status      1
3117 health status category of stand      1
3118 health tourism      1
3119 heat treatment (HT)      1
3120 harvesteri i procesori      1
3121 Hauling and transportation of timber      1
3122 hazardous waste      1
3123 height of sprout      1
3124 Helleboro nigri-Piceetum      1
3125 herbaceous plants      1
3126 herbaceous species of the forest edge      1
3127 herbicid      1
3128 herbicide      1
3129 herbicides      1
3130 herbicidi      1
3131 Hercegovina      1
3132 hereditary basis      1
3133 heredity      1
3134 heretability      1
3135 heritability      1
3136 Herzegovina      1
3137 Habitat. Posavina      1
3138 habitats of yew in mountain Papuk situated in Nature park Papuk      1
3139 halbsib-progeny tests.      1
3140 half-sib potomstvo      1
3141 half-sib progenies      1
3142 Haljevo forest      1
3143 gypsy moth (Lymantria dispar L.)      1
3144 habitat factors      1
3145 granulometrijski sastav tla      1
3146 grass      1
3147 group decision making      1
3148 group-selection cutting      1
3149 gustoća u standardno suhom stanju      1
3150 Gymnosperms      1
3151 gubar (Lymantria dispar L.)      1
3152 gubici      1
3153 gubici divljači      1
3154 gubici tla      1
3155 Guide curve method      1
3156 gusjenica      1
3157 gustoća      1
3158 growth equation      1
3159 growth forces      1
3160 growth forces and suppressed forces      1
3161 growth of mean stand diameter      1
3162 growth of tree breast diameter and crown diameter      1
3163 grupno odlučivanje      1
3164 grasses      1
3165 grazing      1
3166 Grčka      1
3167 Greece      1
3168 greenhouse gases      1
3169 Greenwich      1
3170 grey alder (Alnus incana)      1
3171 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">Grey partridges Perdix perdix L.      1
3172 grinders      1
3173 grivasta ovca      1
3174 grivasti skakač      1
3175 grm      1
3176 gradation      1
3177 Gradiaton      1
3178 granatiranje      1
3179 granica zone totalnog sušenja      1
3180 graničice      1
3181 granična linija      1
3182 Gross domestic product      1
3183 ground and flood water      1
3184 ground and surface water monitoring      1
3185 ground water      1
3186 gospodarski značaj – učinci      1
3187 gospodarski značaj oštećenih stabala      1
3188 gospodarsko usmjerenje      1
3189 gospodarstvo      1
3190 GPS and GIS      1
3191 GPS i GIS      1
3192 grad Zagreb      1
3193 gospodarenje šumama      1
3194 gospodarenje šumama i lovištima      1
3195 gospodarska depresija      1
3196 gospodarska inspekcija      1
3197 gospodarska jedinica      1
3198 gospodarska jedinica "Bastajske šume-Krivaja-Klisa      1
3199 gospodarska politika      1
3200 Gospodarska postignuća      1
3201 gospodarska vrijednost šume      1
3202 gospodarske djelatnosti RH      1
3203 gospodarski razredi      1
3204 gljivični patogen      1
3205 gnojidba      1
3206 godišnji sječivi prihod      1
3207 golosjemenjače      1
3208 gora i planina      1
3209 gorivi materijal      1
3210 gorivost      1
3211 Gorska Hrvatska      1
3212 Game enclosure      1
3213 game loss      1
3214 games      1
3215 gap      1
3216 garden in the cloister      1
3217 GFIS      1
3218 gorsko područje      1
3219 gospodarene bukve šume      1
3220 Freilassung      1
3221 frost-crack      1
3222 fruit      1
3223 fruit morphology      1
3224 fruits      1
3225 forests measuring      1
3226 forests stand      1
3227 formation of forest associations      1
3228 forming pioneer stands      1
3229 formiranje pionirskih sastojina      1
3230 formiranje šumskih zajednica      1
3231 Forsterferuf      1
3232 forestry policy      1
3233 Forestry school Karlovac      1
3234 forestry work      1
3235 forestry contractors      1
3236 forestry development      1
3237 forestry disciplines      1
3238 forestry legislative      1
3239 Forestry Museum in Krasno      1
3240 forestry occupation      1
3241 forest value assessment      1
3242 Forestry and forest policy      1
3243 forest woody assortments      1
3244 forest work      1
3245 forest Žutica      1
3246 forest-based industries      1
3247 forest road      1
3248 forest manage­ment      1
3249 forest privatization      1
3250 forest protection.      1
3251 Forest rails      1
3252 forest regeneration      1
3253 forest reproductive material      1
3254 forest resource      1
3255 forest timber product      1
3256 forest tracks      1
3257 forest transport systems      1
3258 forest trees      1
3259 forest user´s unit      1
3260 forest seedlings      1
3261 forest seeds      1
3262 forest soil stabilization      1
3263 forest soils      1
3264 forest history      1
3265 forest interest rate      1
3266 forest interest rate (forest annuity)      1
3267 forest gaps      1
3268 Forest genetic resources      1
3269 Forest Genetic Resources Programme      1
3270 Forest Genetics resaurces      1
3271 forest laws      1
3272 forest Macelj      1
3273 forest machines      1
3274 forest management resystematization      1
3275 forest of high silvicultural form      1
3276 forest operations      1
3277 forest owners’ cooperation      1
3278 funkcije tražnje      1
3279 funkcije upravljanja: planiranje      1
3280 funkcije za izjednačenje      1
3281 funkcionalne skupine mikroorganizama u tlu      1
3282 furniture manufacturing      1
3283 g.j. "Česma"      1
3284 G.J. "Žutica"      1
3285 fuel wood.      1
3286 functions for determination      1
3287 fungal entomopathogen      1
3288 fungal pathogen      1
3289 fungal spores      1
3290 fungicid      1
3291 fungicide      1
3292 fungicides      1
3293 fungicidi      1
3294 Gehörn      1
3295 gene diversity      1
3296 gene pool      1
3297 General Directorate of Forestry      1
3298 generalized model      1
3299 genetic analysis      1
3300 genetic differentiation      1
3301 galls      1
3302 forvarder      1
3303 forwarder      1
3304 fotosintetičke osobine lista      1
3305 fotosintetski pigmenti      1
3306 genetska raznolikost i diferencijacija      1
3307 genetska raznolikost.      1
3308 genetska struktura      1
3309 genetski diverzitet      1
3310 genetski parametri      1
3311 genetski polimorfizam      1
3312 genetsko porijeklo      1
3313 genofond      1
3314 genotype × environment interaction      1
3315 geocoding      1
3316 geografske i reljefne značajke      1
3317 geografski informacijski sustav      1
3318 geografsko porijeklo      1
3319 geographic information system      1
3320 Geographic Information System.      1
3321 geographic origin      1
3322 Geographical and relief characteristics      1
3323 geographical features      1
3324 geokodiranje      1
3325 geomorfologija      1
3326 geomorphology      1
3327 geosintetici      1
3328 geostatistics      1
3329 geostatistika      1
3330 germinability      1
3331 germinated seed      1
3332 genetic diversity and diff erentiation      1
3333 genetic gain      1
3334 genetic origin      1
3335 genetic parameters      1
3336 genetic polymorphism      1
3337 genetic structure      1
3338 genetic test      1
3339 genetic variation      1
3340 genetički test polusrodnika      1
3341 genetska analiza      1
3342 genetska diferencijacija      1
3343 genetska dobit      1
3344 GIS (Geografski informacijski sustav)      1
3345 GIS (Geographic Information System)      1
3346 glavna sastojina      1
3347 glavne vrste drveća      1
3348 Global change      1
3349 global climate changes      1
3350 globalizacija      1
3351 globalizacija u Hrvatskoj      1
3352 globalization      1
3353 globalization in Croatia      1
3354 globalna promjena      1
3355 globalne klimatske promjene      1
3356 glodavci      1
3357 nomenklaturno-sintaksonomska analiza      1
3358 nominalna gustoća      1
3359 Non wood forest products and services      1
3360 non-bearing soil      1
3361 nonlinear dynamical systems      1
3362 Non-Monetary services from forests      1
3363 nonwood forest function.      1
3364 non-wood forest products      1
3365 nonwood forest products and servised      1
3366 norma ISO 11277.      1
3367 norma vremena      1
3368 nasad gumijevca      1
3369 nasljedne osnove      1
3370 mycoses      1
3371 natural rege­neration      1
3372 natural regeneration and management.      1
3373 nitrogen accumulation      1
3374 nature resources      1
3375 navigation      1
3376 nearest neighbor analysis      1
3377 necrosis      1
3378 nedostatak vode      1
3379 nedovoljna osposobljenost i opremljenost gasitelja      1
3380 nedrvni proizvodi i usluge šuma      1
3381 nedrvni šumski proizvodi      1
3382 nedrvni šumski proizvodi i usluge      1
3383 negativna selekcija      1
3384 nekroza      1
3385 nelegalne sječe      1
3386 Nemonetarne usluge šuma      1
3387 nenosivo tlo      1
3388 nepotpuni razvoj      1
3389 neprava srž      1
3390 neprava srž bukve      1
3391 nepravilan klijanac      1
3392 nesreće na radu      1
3393 network      1
3394 Networks      1
3395 neutrofilne šume      1
3396 new host      1
3397 new introduction      1
3398 new localities      1
3399 new record      1
3400 news: capacity planning      1
3401 Nezakonita trgovina drvom      1
3402 N-fixation      1
3403 nisko drvo      1
3404 natural spreading      1
3405 natural stockwood drying      1
3406 naturalizam      1
3407 nature      1
3408 nature conservation      1
3409 nature park      1
3410 Nature Parks      1
3411 nature preservation      1
3412 nabonos      1
3413 Nacionalni park      1
3414 Nacionalni park “Fruška gora”      1
3415 Nacionalni park Kornati      1
3416 Nacionalni park Plitvička jezera      1
3417 nacionalni parkovi      1
3418 način uzgoja      1
3419 nad zor stanja sastojina.      1
3420 nadmorska visina      1
3421 Nadzemna biomasa      1
3422 Našice      1
3423 National park “Fruška gora”      1
3424 National Park Plitvička Jezera      1
3425 national parks nature parks      1
3426 native deciduous plants      1
3427 natprosječni debljinski prirast      1
3428 Natura2000      1
3429 Natural conditions of life      1
3430 natural drying of stockwood      1
3431 natural enemies      1
3432 natural foci      1
3433 natural heritage      1
3434 natural newgrowth      1
3435 natural reforestation      1
3436 natural reforestation (reestablishment)      1
3437 Nadzorni odbor      1
3438 naftna kontaminacija      1
3439 nagib      1
3440 nagib terena      1
3441 Na-heksametafosfat      1
3442 Na-hexametaphosphate      1
3443 najbolji srnjaci Hrvatske i svijeta      1
3444 naknada      1
3445 nalazišta na Papuku unutar parka prirode Papuk      1
3446 nalazište u Zagrebu      1
3447 namnožio      1
3448 nanoindentacija      1
3449 nanoindentation      1
3450 nanotechnology      1
3451 nanotehnologija      1
3452 Na-pirofosfat      1
3453 naplodni sijek      1
3454 Na-pyrophosphate      1
3455 narodna imena životinja.      1
3456 narrow leaved ash (F. angustifolia Vahl)      1
3457 narrowleafed ash      1
3458 multivariate analysis      1
3459 multivariate methods      1
3460 multivariatne meto­de      1
3461 multivarijatna analiza      1
3462 muncipality      1
3463 munika      1
3464 munika (Pinus heldreichii Christ)      1
3465 munika u Hercegovini      1
3466 muflon (Ovis ammon L.)      1
3467 muflon (Ovis ammon musimon Pal.)      1
3468 mulberry (Morus alba)      1
3469 mulching flail mower      1
3470 multiclonal cultures      1
3471 Multi-criteria decision analysis      1
3472 multi-criteria decision making      1
3473 multi-dimensional scaling      1
3474 multidimenzionalno skaliranje      1
3475 multidisciplinaran pristup      1
3476 multiklonske kulture      1
3477 Multiple criteria decision making      1
3478 multiple regression analyses      1
3479 monografija “Divokoza”      1
3480 monograph “Chamois”      1
3481 Monolit      1
3482 monthly severity ratings      1
3483 Montpellier      1
3484 morflogija klijanca      1
3485 morfologija      1
3486 motorna pila      1
3487 motorne pile      1
3488 motorni čistač      1
3489 Mottled Umber Moth      1
3490 moufflon (Ovis ammon L.)      1
3491 moufflon (Ovis ammon musimon Pal.) axis deer (Axis axis Erx.)      1
3492 modeli procjene volumena      1
3493 modeli rasta      1
3494 modeling      1
3495 monitoring podzemnih i površinskih voda      1
3496 monitoring u šumarstvu.      1
3497 mountain tourisms      1
3498 mountainous areas      1
3499 Mountainous Croatia      1
3500 Moving average      1
3501 mr. sc.      1
3502 mreža      1
3503 mrtvo drvo      1
3504 mikroreljef      1
3505 meteorological factors      1
3506 meteorološki čimbenici      1
3507 microorganism functional groups in the soil      1
3508 microrelief      1
3509 micro-relief      1
3510 microsatelite      1
3511 microsatelites SSR      1
3512 microsatellite markers      1
3513 mid- and long-term planning      1
3514 middle breast diameter      1
3515 middle volume of trees      1
3516 middle-aged stand      1
3517 mikoze      1
3518 mikoze iglica      1
3519 mikrobiološke značajke tala      1
3520 mikroelementi      1
3521 me­teorološki indeks požara      1
3522 Meteorološki indeks šumskog požara (FWI)      1
3523 method of thinning of regular forest      1
3524 methods      1
3525 metoda najbližih susjeda      1
3526 metoda pokusnih ploha      1
3527 metoda prorede      1
3528 metoda sjemenomjera      1
3529 metoda sjetve      1
3530 metoda tetive      1
3531 Metoda vrtložne kovarijance      1
3532 metode      1
3533 metode vrednovanja      1
3534 mezofilne kestenove šume      1
3535 micoses of needles      1
3536 microbiological characteristics of the soils      1
3537 međulaboratorijske usporedbe      1
3538 Međunarodne konvencije      1
3539 međunarodne norme      1
3540 Međunarodni lovački savjet (CIC)      1
3541 međupopulacijska i unutarpopulacijska varijabilnost.      1
3542 mehanička svojstava drva      1
3543 mehanička svojstva      1
3544 mehanička svojstva drva      1
3545 mehaničke ozljede i dopunske greške zbog ratnih djelovanja      1
3546 mehanizirana bušilica      1
3547 mehaniziranje uzgojnih radova      1
3548 melioracija      1
3549 melioracija krša      1
3550 melioracijski učinci      1
3551 menadžment      1
3552 menagement klas      1
3553 meningoencefalitis i Lyme borelioza      1
3554 meningoencephalitis      1
3555 merkan-lilizam      1
3556 mesophilous chestnut forests      1
3557 mediterranean vegetation      1
3558 medljikovac      1
3559 medunac      1
3560 Medvednica      1
3561 Medvednica Mount      1
3562 makija      1
3563 makija planike      1
3564 maklen      1
3565 makroklima      1
3566 makroklimatska prilagodba      1
3567 makroskopske karakteristike      1
3568 market relations      1
3569 market research.      1
3570 Marketing of forest and forest industries products and services      1
3571 marketing šumskih i drvnih proizvoda i usluga      1
3572 marking      1
3573 masa košuta      1
3574 masena koncentracija      1
3575 mjereni postupak      1
3576 mjerila      1
3577 mjesečna ocjena žestina      1
3578 mjesto lanjenja      1
3579 mješovita kultura      1
3580 mješovite i čiste sastojine      1
3581 mlada sastojina      1
3582 mikrosatelitni biljezi      1
3583 mikrosatelitni biljezi SSR      1
3584 mineral raw materials      1
3585 mineralne sirovine      1
3586 miniranost      1
3587 mišoliki glodavci      1
3588 mitochondrial control region      1
3589 mitohondrijska DNK (mtDNK)      1
3590 mitotske i subkromatidne aberacije      1
3591 mixed and pure stands of beech      1
3592 mixed plantations      1
3593 mobile cable crane      1
3594 močenje plodova      1
3595 model normally      1
3596 model of departmental research      1
3597 model of middle-aged forest      1
3598 model oplemenjivanja      1
3599 model pretvorbe monokultura u šume bliske prirodnim      1
3600 model resornoga istraživanja      1
3601 model sustava informacija      1
3602 morfologija ploda      1
3603 morfologija sjemena      1
3604 morfologija tla      1
3605 morfološka obi lježja      1
3606 morfološka raščlamba      1
3607 morfološka svojstva sadnica      1
3608 morfološka varijabilnost      1
3609 morfometrija      1
3610 morfometrija rogovlja      1
3611 morfometrijska analiza lista      1
3612 morfometrijska analiza lista jasena      1
3613 morfometrijska varijabilnost      1
3614 morphological analysis      1
3615 morphological features of seedlings      1
3616 morphological variability      1
3617 morphology      1
3618 morphometric ash leaf analysis      1
3619 morphometric leaf analysis      1
3620 morphometric traits      1
3621 morphometric variability      1
3622 morphometrics of antlers      1
3623 morphometry      1
3624 modelling      1
3625 modelna srednjodobna sastojina      1
3626 modelni normalitet      1
3627 modification      1
3628 modificirana Brinkova funkcija      1
3629 modificirana skala      1
3630 modified Brink’s function      1
3631 modified scale      1
3632 modifikacije      1
3633 mogućnost razlikovanja      1
3634 molecular diagnostic      1
3635 molecular-biological methods      1
3636 molekularna dijagnostika      1
3637 molekularno-biološke metode      1
3638 monetary value of wood assortments      1
3639 kulturni pejzaž      1
3640 kulturno povijesna baština      1
3641 Kunstinseln      1
3642 kva liteta sjemena      1
3643 kvalitativno iskorištenje      1
3644 kvalitet      1
3645 kriteriji za investiranje      1
3646 krivulje indeksa staništa      1
3647 krize      1
3648 kronika      1
3649 krpelj      1
3650 kreda      1
3651 kras      1
3652 kraška polja      1
3653 kratke ophodnje.      1
3654 kratkorični i dugori­čni granični troškovi (KGT i DGT)      1
3655 kora      1
3656 korelacija      1
3657 koluvij      1
3658 korjenov sustav      1
3659 korološke i fitocenološke značajke      1
3660 korov      1
3661 korovi      1
3662 korovska vegetacija      1
3663 košćela      1
3664 koštunica      1
3665 krajobraz.      1
3666 krajobrazna raznolikost      1
3667 kramp      1
3668 kraniometrija      1
3669 Krapinsko-zagorska Count      1
3670 Krapinsko-zagorska County      1
3671 kvaliteta žira      1
3672 kvaliteta života      1
3673 kvantitativna obilježja      1
3674 kvantitativna svojstva      1
3675 kvantitativno i vrijednosno iskorištenje      1
3676 kvarter      1
3677 laboratorijski uzgoj      1
3678 laboratory rearing      1
3679 land mines      1
3680 landed municipality      1
3681 landfill gas      1
3682 landscape artist      1
3683 landscape diversity      1
3684 landscape.      1
3685 lapor      1
3686 large wood of Italian oak      1
3687 Laserpitio krapfii-Piceetumass. nova      1
3688 kvaliteta mladog naraštaja hrasta lužnjaka.      1
3689 kultivari tise      1
3690 kružne primjerne plohe      1
3691 kserofitna      1
3692 krški fenomeni      1
3693 krupno drvo      1
3694 laurel      1
3695 Law      1
3696 lawn      1
3697 layout of the islet      1
3698 layout proposal      1
3699 leachate      1
3700 leaf area index      1
3701 leaf litter      1
3702 konkretna distribucija prsnih promjera      1
3703 konkretna i teoretska distribucija stabala      1
3704 konsenzus      1
3705 kontejner      1
3706 kontejnerski uzgoj      1
3707 kontinentalna Hrvatska      1
3708 kontrola      1
3709 kontrolne pokusne plohe      1
3710 konverzija panjača      1
3711 konzervacija      1
3712 konzervacija vlage      1
3713 konzervacija vlage u tlu      1
3714 komuniciranje      1
3715 komunikacijske aktivnosti      1
3716 koncentracija i sadržaj hraniva      1
3717 komparacija stanja za 2009.      1
3718 komparativna analiza      1
3719 komparativna metoda istraživanja      1
3720 kompleksni sustavi      1
3721 kompleksnost      1
3722 kompromis      1
3723 Kodeks fitocenološke nomenklature      1
3724 koeficijent asimetrije i koeficijent spljoštenosti.      1
3725 koeficijent iskorištenosti lovno-demografskog potencijala      1
3726 klonovi topole      1
3727 klonske sjemenske plantaže      1
3728 klonski arhivi      1
3729 klonski testovi crnih topola      1
3730 klonski uz.orci      1
3731 klonsko šumarstvo      1
3732 klonovi stablastih vrba      1
3733 klima-požarna područja      1
3734 klima-požarna područja.      1
3735 klimatska promjena      1
3736 klimatske karakteristike      1
3737 kategorija zdravstvenoga stanja sastojine      1
3738 kavkaska jela      1
3739 keficijent unutarnjeg rasta      1
3740 kemijska analiza ksilemovog soka      1
3741 kemijski sastav sjemena      1
3742 kemijski sastav tla      1
3743 kemizam biljnog materijala.      1
3744 Kermes oak      1
3745 kestenov moljac miner      1
3746 kestenova osa šiškarica      1
3747 kitnjak      1
3748 klasična otvorenost      1
3749 klaster analiza      1
3750 klasterska analiza      1
3751 klet      1
3752 klijanci      1
3753 klijanje      1
3754 karst phenomena      1
3755 karta šumskih zajednica      1
3756 karte      1
3757 kartiranje šumskog drveća      1
3758 Karyotypes      1
3759 kaštelansko područje      1
3760 katastar      1
3761 klimatski čimbenici      1
3762 klimatski ekscesi      1
3763 klimatski model      1
3764 klimatski scenariji      1
3765 klizna sredina      1
3766 klon      1
3767 klon topole I-214      1
3768 klonovi      1
3769 mass concentration      1
3770 master´s thesis      1
3771 mastic      1
3772 mastic tree      1
3773 mastika      1
3774 matematički modeli      1
3775 matični fond      1
3776 matičnjak plemki      1
3777 matrice prijelaznih vjerojatnosti      1
3778 mature stands      1
3779 maturity dimension      1
3780 Mean breast diameter      1
3781 mean extraction distance      1
3782 mean skidding distance      1
3783 measuring elements      1
3784 measuring procedure      1
3785 mechanical felling      1
3786 mechanical properties of wood      1
3787 mechanized of silvicultural works      1
3788 Mediteran      1
3789 mediteranska vegetacija      1
3790 mediteranske šume      1
3791 mediteransko krško područje      1
3792 mala i srednja poduzeća      1
3793 Mala Kapela      1
3794 malati      1
3795 mali alati      1
3796 Malus Mill.      1
3797 mammal      1
3798 man activities      1
3799 managed beech forests      1
3800 management planning      1
3801 management plans      1
3802 management unit "Česma"      1
3803 map of forest communities      1
3804 maps      1
3805 maquis of strawberry tree      1
3806 machine felling      1
3807 machine felling and processing      1
3808 machine´s own resistance power      1
3809 macroclimatic adaptedness      1
3810 macroscopic characteristics      1
3811 magistarski rad      1
3812 magnezij      1
3813 Magnolia L.      1
3814 Mahaleb cherry tree      1
3815 M.Sc.      1
3816 Macedonian oak      1
3817 lysimeters      1
3818 Lyme borreliosis      1
3819 Lymnatria monacha      1
3820 STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      1
3821 lužnjak      1
3822 lowland forests of pedunculate oak      1
3823 lowland region      1
3824 low-lying areas      1
3825 lubanja      1
3826 Lumber operations      1
3827 lumber value yield      1
3828 Lovstvo i ribarstvo      1
3829 low quality and small-sized diameter logs      1
3830 low tree      1
3831 Lower Austria      1
3832 lower tusks      1
3833 lowland      1
3834 lopatar      1
3835 lisni mineri      1
3836 listanje      1
3837 local community      1
3838 Local population      1
3839 log value yield.      1
3840 log volume yield      1
3841 logging as sylvicultural care of stands      1
3842 Logging operations      1
3843 logging strategy      1
3844 logistic regression      1
3845 logistička regresija      1
3846 lokalna zajednica      1
3847 Lokalne populacije      1
3848 London planetree (Patanus x acerifolia)      1
3849 Longe-range      1
3850 long-term mean values of seasonal severity rating      1
3851 lovno gospodarenje      1
3852 lovno područje      1
3853 lovno stablo      1
3854 lovno stablo s feromonskim pripravkom      1
3855 lovno-demografski intenzitet      1
3856 lovno-geografski intenzitet      1
3857 lovor      1
3858 Lovran marron      1
3859 lovranski marun      1
3860 losses      1
3861 lov      1
3862 lovac      1
3863 lovačka ilustracija      1
3864 lovačka udruga kotara senjskog      1
3865 lovačke izložbe      1
3866 lovačke udruge      1
3867 Lovački dio izložbe      1
3868 lovci      1
3869 linear correlation      1
3870 linear trend      1
3871 linearna korelacija.      1
3872 linearni trend      1
3873 lines below electro-energetic facilities      1
3874 Liocourt´s distribution      1
3875 level of knowledge.      1
3876 library      1
3877 Liburnian karst      1
3878 Liburnijski krš      1
3879 leaf photosynthetic traits      1
3880 leafminers      1
3881 legislation      1
3882 legislative      1
3883 Lisičine      1
3884 length of assortment      1
3885 length of the nibbled part of a shoot      1
3886 life forms      1
3887 listopadna      1
3888 lisymeters      1
3889 lišće obične bukve      1
3890 lišće perasto      1
3891 litače      1
3892 litter      1
3893 livelihoods      1
3894 biological methods      1
3895 biological position of trees      1
3896 biological properties      1
3897 biological revitalisation      1
3898 biological!environmental valorization      1
3899 biological-ecological valorisation      1
3900 biological-ecological valorization      1
3901 biologija      1
3902 biology      1
3903 biološka ispitivanja      1
3904 biodiversity.      1
3905 biodizel      1
3906 bioecology      1
3907 bioekologija      1
3908 bioenergija.      1
3909 biološka revitalizacija      1
3910 biološka svojstva      1
3911 biološke metode      1
3912 biološki gubici divljači      1
3913 biološki položaj stabala      1
3914 biljni potencijal      1
3915 biljni virusi      1
3916 biljnogeografsko raščlanjenje      1
3917 bioassays      1
3918 biljke      1
3919 biljke zaštitnice      1
3920 biljna sistematika      1
3921 bioetanol      1
3922 biogoriva      1
3923 biogorivo      1
3924 bioindication      1
3925 bioindikacijska i osnovna mreža točaka      1
3926 bioindikacijske plohe      1
3927 bioindikatori      1
3928 bioklimati      1
3929 Biokovo      1
3930 Biokovo Mountain      1
3931 biological control      1
3932 biological control agent      1
3933 blade lateral movement      1
3934 bočna kompenzacija zemljanih masa.      1
3935 bočna stabilnost lista      1
3936 black alder (Alnus glutinosa Gdrnt)      1
3937 black locust      1
3938 Black Pine      1
3939 black pine (Pinus nigraArn.)      1
3940 bioproizvodnja      1
3941 bioraznolikost      1
3942 bioraznolikost.      1
3943 bird of prey equipment      1
3944 birds      1
3945 birds as indicator      1
3946 birds of prey      1
3947 Bitterlich sampling      1
3948 Bitterlichova metoda uzorkovanja      1
3949 bivariate and multivariate analysis      1
3950 bivariatna i multivariatna analiza      1
3951 bjelogorične šume topola i vrba      1
3952 bionomija      1
3953 bionomy      1
3954 bioplin      1
3955 bioproduction      1
3956 biomass standards      1
3957 biomass yield      1
3958 biomasa.      1
3959 biološko-ekološka valorizacija.      1
3960 biljne vrste      1
3961 biomass calculation      1
3962 Biomass Energy Europe      1
3963 Biomass Energy Europe – BEE      1
3964 biomass potential assessment      1
3965 burza      1
3966 bush      1
3967 bushes      1
3968 business analysis      1
3969 business relationships      1
3970 bušilica »ST1HL 08«      1
3971 C. hungarica      1
3972 cable crane      1
3973 cadastre      1
3974 cadmium      1
3975 burnt area      1
3976 bukovo-jelova prašuma      1
3977 bukovo-jelove šume      1
3978 bukva (Fagus sylvatica)      1
3979 buldožer      1
3980 bura      1
3981 brusači      1
3982 bruto domaći proizvod      1
3983 brza dojava i brzo gašenje      1
3984 brzina unosa      1
3985 brzorastuće vrbe      1
3986 Budapest      1
3987 Budimpešta      1
3988 building costs      1
3989 brown hare      1
3990 browsing      1
3991 brst      1
3992 brtvljenje odlagališta      1
3993 brojnost prirodnog pomlatka i dob sastojina.      1
3994 bukove sječine      1
3995 Bosna i Hercegovina.      1
3996 Bosnia and Hercegovina      1
3997 black poplar (Populus nigra)      1
3998 black poplar clonal tests      1
3999 bor      1
4000 Boreal forest      1
4001 borealna šuma      1
4002 borov četnjak      1
4003 borove kulture      1
4004 bosal area      1
4005 body weight of fawns in litter      1
4006 bog-oak (oakwood buried in the ground)      1
4007 Bojčin Forest      1
4008 Bojčinska šuma      1
4009 bolest      1
4010 bolesti      1
4011 bolesti divljači      1
4012 Bosnia-Herzegovina      1
4013 brdsko-planinskopodručje      1
4014 breast height diameter distribution      1
4015 breeding measures      1
4016 Bribir Forest      1
4017 Bribirska šuma      1
4018 broj stabala      1
4019 broj vrhova korijena      1
4020 brojno stanje      1
4021 brnistra      1
4022 broj biljaka      1
4023 broj i veličina puci      1
4024 broj izbojaka na panju      1
4025 corpus luteum      1
4026 correction factors      1
4027 CO      1
4028 coppice      1
4029 coppice conversion      1
4030 cork production      1
4031 coniferous species      1
4032 conifers      1
4033 consensus      1
4034 Consequences of the Agression against the Republic of Croatia      1
4035 Conservation      1
4036 conservation of genetic resources      1
4037 Conservations      1
4038 container type      1
4039 containers      1
4040 contamination      1
4041 contamination soil      1
4042 continental Croatia      1
4043 contour line 98      1
4044 comparative analysis      1
4045 comparative research method      1
4046 comparative trials      1
4047 comparison      1
4048 compensation      1
4049 complex equations      1
4050 complex systems      1
4051 complexity      1
4052 compromise      1
4053 computer simulations      1
4054 computerized information system      1
4055 concentrations and contents of nutrients      1
4056 conception      1
4057 concrete and beta-distribution of breast diameters      1
4058 Common beech (Fagus sylvaticaL.)      1
4059 common beech felling      1
4060 common beech leaves      1
4061 Common Beech.      1
4062 Common Hornbeam      1
4063 common names of animals      1
4064 Common oak      1
4065 common pistachio      1
4066 common spruce      1
4067 Common Walnut      1
4068 communicative action      1
4069 community of pedunculate oak      1
4070 cost      1
4071 cost per m3      1
4072 costs      1
4073 couning      1
4074 country in transition      1
4075 court      1
4076 CP Forests      1
4077 CpDNA      1
4078 crack phillyrea (Phillyrea latifolia L.)      1
4079 craniometry      1
4080 Crataego-Prunetum dasyphyllae      1
4081 Crikvenica -Vinodol area      1
4082 Crikveničko-vinodolsko područje      1
4083 critical loads      1
4084 correlation link      1
4085 crna joha (Alnus glutinisa Garnt)      1
4086 crna joha (Alnus glutinosa)      1
4087 crna topola (Populus nigra)      1
4088 crni bor (Pinus nigra Arn.)      1
4089 crni bor (Pinus nigra ssp. dalmatica)      1
4090 Croatian Forests Ltd. b      1
4091 Croatian Military Border      1
4092 Croatian participation      1
4093 Croatian Podunavlje region      1
4094 Croatian Poplar Commission      1
4095 Croatian Standard HRN EN 1316-1:1999      1
4096 cikličko snimanje      1
4097 ciklus      1
4098 C-indeks      1
4099 C-index      1
4100 CirConcomputer model      1
4101 circular sample plots      1
4102 ciste in      1
4103 City of Zagreb      1
4104 cjenik      1
4105 claster analysis      1
4106 clear cut of willow culture      1
4107 clearing fire lines      1
4108 changes in water relations      1
4109 characteristics of micro-locality.      1
4110 chemical composition      1
4111 Chemical composition of soil      1
4112 chemism of plant materil      1
4113 chestnut gall wasp      1
4114 Centralna šumarska uprava      1
4115 Centromere nomenclature      1
4116 certifikacija šuma      1
4117 Cervus elaphus      1
4118 chain saw      1
4119 Canadian Forest Fire Behavior Prediction (FBP)      1
4120 Canadian Forest Fire Danger Rating System (CFFDRS)      1
4121 Canadian Forest Fire Weather Index (FWI)      1
4122 Capercaillie (Tetrao urogallus)      1
4123 capture-mark-recapture      1
4124 carbon      1
4125 carbon accumulation      1
4126 carbon fluxes      1
4127 carbon sequestration      1
4128 carbon stock Cpool      1
4129 Carex brizoides      1
4130 caterpillars      1
4131 causes casualties      1
4132 causes of leks endanger­ment      1
4133 Carpino orientali-Quercetum ilicis      1
4134 Castanea sativa Mill.      1
4135 Castor fiber      1
4136 climate changes      1
4137 Climate model      1
4138 climate scenarios      1
4139 climatic change      1
4140 climatic excesses      1
4141 climatic factors      1
4142 climatological characteristics      1
4143 climbing plants      1
4144 clonal archive      1
4145 clonal forestry      1
4146 clonal samples      1
4147 clonal seed orchards      1
4148 clone      1
4149 clones      1
4150 cluster analiza.      1
4151 cluster analysis      1
4152 cluster analysis.s      1
4153 chip production      1
4154 chlorophyll content      1
4155 CIC-points      1
4156 CIC-točke      1
4157 cijena koštanja      1
4158 cijene      1
4159 coast      1
4160 coastal population      1
4161 coefficient of integral growth      1
4162 coefficient of use of hunting-demographic potential      1
4163 Co­leoptera      1
4164 colluvial soil      1
4165 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
4166 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
4167 combustibility      1
4168 Common alder      1
4169 %20grasslands STYLE="text-decoration:none"> grasslands      1
4170 %20hyperparasitoid STYLE="text-decoration:none"> hyperparasitoid      1
4171 %20travnjaci STYLE="text-decoration:none"> travnjaci      1
4172 %20Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none"> Isaria fumosorosea      1
4173 %20C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none"> C. fraxinea      1
4174 A.%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">A. flavicollis      1
4175 #glavna skupština      1
4176      1
4177 drvenaste egzote      1
4178 jednodobne bukove sastojine      1
4179 lowlands forests      1
4180 park forest      1
4181 Pinus nigra      1
4182 pokretna žičara      1
4183 skidding      1
4184 srednja udaljenost privlačenja      1
4185 Šumski sortimenti      1
4186 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
4187 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
4188 C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none">C. fraxinea      1
4189 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      1
4190 Apodemus%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">Apodemus flavicollis      1
4191 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
4192 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
4193 Lymantria%20monacha STYLE="text-decoration:none">Lymantria monacha      1
4194 Histiostoma%20ulmi STYLE="text-decoration:none">Histiostoma ulmi      1
4195 Histiostomatidae STYLE="text-decoration:none">Histiostomatidae      1
4196 Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none">Isaria fumosorosea      1
4197 H.%20pseudoalbidus STYLE="text-decoration:none">H. pseudoalbidus      1
4198 Eutypella%20canker STYLE="text-decoration:none">Eutypella canker      1
4199 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
4200 %20woody%20species STYLE="text-decoration:none"> woody species      1
4201 10-godišnji volumni prirast      1
4202 137Cs      1
4203 16x16 km grid plots      1
4204 40K      1
4205 4dimensional space      1
4206 4x4 km grid plots      1
4207 a change in the floral composition      1
4208 A- horizon      1
4209 A- horizont      1
4210 a new ecological trend      1
4211 a regular cross profile      1
4212 a sum of effective temperatures      1
4213 M.%20glareolus STYLE="text-decoration:none">M. glareolus      1
4214 Myodes%20glareolus STYLE="text-decoration:none">Myodes glareolus      1
4215 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
4216 adaptacija      1
4217 adaptation      1
4218 adapted agricultural tractors      1
4219 accidents at work      1
4220 accumulation of nutrients in the biomass      1
4221 accuracy      1
4222 aciditet tla      1
4223 acidofilne šume      1
4224 acorn plumpness      1
4225 acorn production      1
4226 acorn quality      1
4227 acorn size      1
4228 acorn-collecting traps method      1
4229 active protection      1
4230 activity      1
4231 abandoned agricultural land      1
4232 »Projekt za rukovođenje« — managementa      1
4233 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
4234 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
4235 Thaumetopoea%20pityocampa STYLE="text-decoration:none">Thaumetopoea pityocampa      1
4236 Trypodendron%20domesticum STYLE="text-decoration:none">Trypodendron domesticum      1
4237 Aboveground biomass      1
4238 abiotski činitelji      1
4239 abnormal seedling      1
4240 Abies biokovoensis      1
4241 Abies pardei      1
4242 alien species      1
4243 alien species inventory      1
4244 alkali earth and alkali metals      1
4245 alkaloid taksin antikancerogen      1
4246 Allium-test      1
4247 allochthonous and autochthonous dendroflora      1
4248 allometric equations      1
4249 allowable cut indicator      1
4250 alluvial wetlands      1
4251 almond willow (Salix triandra)      1
4252 aktivna zaštita      1
4253 aktivnost      1
4254 aktivnost čovjeka.      1
4255 akumulacija dušika      1
4256 akumulacija hraniva u bimasi      1
4257 akumulacija hraniva u biomasi      1
4258 akumulacija ugljika      1
4259 alder (Alnus glutinosa)      1
4260 Alepo pine      1
4261 adaptive genetic differentiation and diversity      1
4262 adaptivna genetska diferencijacija i raznolikost      1
4263 Adriatic      1
4264 Adriatic islands      1
4265 aerial photographs (APs)      1
4266 Aesculus L.      1
4267 AHP method      1
4268 AHP metoda      1
4269 Air Pollution      1
4270 afforestation of karst      1
4271 afforestation success      1
4272 age      1
4273 age classes      1
4274 age structure      1
4275 age-class distribution      1
4276 antlers      1
4277 AOMP      1
4278 Aposeri foetidae-Castanetum sativae ass. nova      1
4279 Aposeri foetidae-Castanetum sativaeass. nova      1
4280 arborescent willow clones      1
4281 Arborescent Willows      1
4282 arboretum      1
4283 Arboretum Lisičine      1
4284 arboretum Trsteno      1
4285 arboriculture      1
4286 arborikultura      1
4287 archaeological finds of Roman roads and buildings      1
4288 architectural elements      1
4289 altitude      1
4290 aluminij      1
4291 aluvijalna vlažna staništa      1
4292 aluvijum      1
4293 amage      1
4294 amelioration      1
4295 amelioration effects      1
4296 američki jasen      1
4297 ammonia      1
4298 amonijakalni dušik      1
4299 amorfa      1
4300 analitički hijerarhijski proces      1
4301 analitički hijerarhijski proces (AHP)      1
4302 analiza glavnih komponenti      1
4303 analiza stabla      1
4304 analiza ugroženosti      1
4305 analytic hierarchy process      1
4306 Analytical hierarchy process (AHP)      1
4307 Alnus glutinosa      1
4308 anti - cancerous drug      1
4309 antioksidacijska aktivnost      1
4310 antioxidant capacity      1
4311 animal artist      1
4312 animalist      1
4313 alometrijske funkcije      1
4314 arheološki nalazi rimskih cesta i građevina      1
4315 arhitektonski elementi      1
4316 Ariš      1
4317 aromatično i ljekovito bilje      1
4318 artificial neural networks      1
4319 artiodactyl      1
4320 as Seslerio sadlerianae-Ostryetum.      1
4321 assortment tables      1
4322 Atlas Cedar      1
4323 Atlas gorje      1
4324 atlaski cedar      1
4325 atmosferska taloženja      1
4326 Austrian pine      1
4327 austrijske šume      1
4328 autochtonus tree and schrub species      1
4329 autohtona i alohtona dendroflora      1
4330 autohtone vrste drveća i grmlja      1
4331 autoktone i aloktone vrste četinjača i listača      1
4332 autoktone listače      1
4333 automatic analyser      1
4334 automatic digital camera      1
4335 automatizacija procesa      1
4336 automatska digitalna fotokamera      1
4337 automatski analizator      1
4338 availability and direction of Sava flood water      1
4339 average value of body weight of bucks and does      1
4340 Axis%20axis%20Erxleben%201977) STYLE="text-decoration:none">Axis deer (Axis axis Erxleben 1977)      1
4341 B. Sc.      1
4342 back cross and transgression      1
4343 bacteria      1
4344 bademasta vrba (Salix triandra)      1
4345 bagrem      1
4346 bakterija      1
4347 area with the vegetative cover      1
4348 annual current diameter increment      1
4349 annual presceibed yield      1
4350 As. Anemone-Carpinetum betuli      1
4351 as. Calamagrosti arun­dinaceae-Fagetum.      1
4352 As. Hacquetio-Fagetum      1
4353 As. Populo tremulae-Betuletum      1
4354 as. Pteridio-Betuletum      1
4355 ash      1
4356 Ash flowering      1
4357 asocijacija      1
4358 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Bertović 1975      1
4359 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Berto­vić 1975      1
4360 basis of vegetational unit      1
4361 baza podataka      1
4362 baze podataka      1
4363 bazofilne šume      1
4364 beach forest      1
4365 beach forests      1
4366 beaver      1
4367 beaver dam      1
4368 beaver pond      1
4369 band saw efficiency      1
4370 bank interest rate      1
4371 bank vole      1
4372 bankovni kamatnjak      1
4373 Baranja riparian forests      1
4374 Barbary ewe      1
4375 Barbary sheep      1
4376 beneficial functions of forests      1
4377 beneficial organisms      1
4378 BEP or the break-even level of income.      1
4379 Berberidion      1
4380 Beta distribucija      1
4381 Beta distribution      1
4382 Benedictine monastery      1
4383 ass. Laserpitio Fagetum      1
4384 assortiment tables      1
4385 basal area increment      1
4386 Basic Map of Croatia (BMC)      1
4387 beech felling areas      1
4388 beech forests      1
4389 beech-fir forests      1
4390 beech-fir virgin forest      1
4391 beginning of organised forestry.      1
4392 bijela joha      1
4393 bijela joha (Alnus incana)      1
4394 bijela topola (Populus alba)      1
4395 bijela vrba (Salix alba)      1
4396 bijeli bor (Pinus sylvestris L.)      1
4397 bijeli dud (Morus alba) svilogojstvo      1
4398 beta-funkcija      1
4399 Biber      1
4400 bibliografija      1
4401 bibliography      1
4402 biblioteka      1
4403 bijelj      1
4404 bilance      1
4405 biljezi      1
4406 Dalmactia      1
4407 dabrova brana      1
4408 dabrovo jezero      1
4409 daily growth rate of fawns      1
4410 damages from the game      1
4411 damages on the young plants      1
4412 damage indicators      1
4413 damage trees      1
4414 daljinomjer Vertex      1
4415 čudni atraktor      1
4416 cultures      1
4417 cultivars of yew      1
4418 cultivation method      1
4419 cultural landscape      1
4420 četverodimenzijski sustav      1
4421 čimbenici korekcije      1
4422 čimbenik horizontalnog zaobilaženja.      1
4423 čimbenik vertikalne korekcije terena      1
4424 čista regularna bukova sastojina      1
4425 čista sječa kulture vrba      1
4426 čistina      1
4427 čistoća debla      1
4428 čišćenje      1
4429 čišćenje mladih sastojina      1
4430 čišćenje prosjeka      1
4431 čivitnjača      1
4432 current cutting edges value associations      1
4433 current felling values      1
4434 curvature      1
4435 cutter      1
4436 cutting and processing      1
4437 cut-to-length harvesting method      1
4438 cycle      1
4439 cyclic aerial photographs      1
4440 cyclic aerial surveys      1
4441 cyclic records      1
4442 Czech      1
4443 Czech Republic      1
4444 časopis Šumarski list      1
4445 Čeh      1
4446 čempres      1
4447 Češka      1
4448 Cryphonectria parasitica      1
4449 cull      1
4450 crown cover      1
4451 crni glog      1
4452 crni grab      1
4453 Croatia.      1
4454 crown diameter      1
4455 crown diameter of the sprout      1
4456 crown fire      1
4457 crown structure      1
4458 crownfire      1
4459 crude oil contamination      1
4460 Crvanj Mt.      1
4461 Crvanj planina      1
4462 crveni hrast      1
4463 depozicija      1
4464 desulphurization      1
4465 determinacija      1
4466 determination      1
4467 determining horizontal distances      1
4468 determining tree height      1
4469 developemnt and increment of stands      1
4470 development and increment      1
4471 development of phytocoenosis      1
4472 development of research      1
4473 development stages      1
4474 Developmental stages of forest trees and herbaceous plants      1
4475 devitalisation      1
4476 devitalizacija      1
4477 diagnose      1
4478 diameter increment      1
4479 diameter growth      1
4480 diameter increment      1
4481 diameter structure      1
4482 diapause      1
4483 diclinous      1
4484 die besten Rehböcke Kroatiens und der Welt      1
4485 die Kiefer      1
4486 dieback of pedunculate oak      1
4487 diferencijacija      1
4488 different seedling types      1
4489 digital cadastral map      1
4490 digital orthophoto (DOP)      1
4491 digital orthophotographies      1
4492 digital ortophoto      1
4493 defolijatori.      1
4494 degradacija      1
4495 degradacija ekosustava      1
4496 degradacija šuma      1
4497 degradation      1
4498 degraded karst      1
4499 degradirani krš      1
4500 degree of damage      1
4501 dehydrated zone      1
4502 demografske karakteristike      1
4503 demo­graphic characteristics      1
4504 dendrochronological analysis      1
4505 database      1
4506 databases      1
4507 daylilies      1
4508 DEA      1
4509 dead wood      1
4510 debljinski prirast.      1
4511 debljinski rast      1
4512 debljinski stupanj      1
4513 deciduous      1
4514 deciduous forests of poplar and willow      1
4515 decision support system      1
4516 dendrologija      1
4517 dendrology      1
4518 dendrološka inventarizacija      1
4519 dendroflora Hrvatske      1
4520 dendroflora vrta      1
4521 dendrograms      1
4522 deer game      1
4523 debljinska struktura      1
4524 dendroecology      1
4525 dendroekologija      1
4526 defoliators      1
4527 ecosystems      1
4528 ecotypes      1
4529 ecotypic variation      1
4530 edafski uvjeti      1
4531 Eddy covariance method      1
4532 edible      1
4533 educating personnel      1
4534 edukacija vatrogasaca      1
4535 edukativni panoi      1
4536 efektivni broj klonova      1
4537 effective clone number      1
4538 effects of thinning      1
4539 efficacy      1
4540 economic importance      1
4541 economic orientation      1
4542 Economic policy      1
4543 economic silk production      1
4544 economics of forest resources      1
4545 economics of natural resources      1
4546 economy inspection      1
4547 Eastern Slavonia      1
4548 eban (crni hrast odležao u zemlji)      1
4549 Eco-labele      1
4550 Eco-labels      1
4551 ecological characteristic      1
4552 ecological conditions      1
4553 ecological conditions of the site      1
4554 ecological conditions.      1
4555 ecological factors      1
4556 ecological indicators      1
4557 ecological indicatory values      1
4558 ecological label (eco-label)      1
4559 ecological network      1
4560 ecological niche      1
4561 ecological production      1
4562 Drvni proizvodi finalne uporabe      1
4563 drvna masa      1
4564 drvna prašina      1
4565 drvna zaliha.      1
4566 drvni elementi      1
4567 Drvni građevni elementi      1
4568 drvenaste svojte      1
4569 drvenaste vrste      1
4570 drveni materijal za paki ranje      1
4571 drveni materijal za pakiranje      1
4572 drveni ugljen      1
4573 drvna i lisna masa      1
4574 drvenaste biljke      1
4575 državna financijska potpora šumarstvu      1
4576 dubinsko snimanje      1
4577 duboka sadnja      1
4578 Dudov svilac (Bombix mori)      1
4579 due diligence      1
4580 dugotrajno      1
4581 duljina korijena      1
4582 duljina odgriženog dijela izbojka      1
4583 duljina tuljca      1
4584 drvno-prerađivačka industrija      1
4585 drvo kao energent      1
4586 drvoprerađivačka industrija      1
4587 dvodomna      1
4588 dvopapkar      1
4589 dvoulazne tablice obujma      1
4590 dvoulazne volumne tablice      1
4591 diskoloracija      1
4592 diskontinuiran areal      1
4593 dispersion      1
4594 disperzija      1
4595 dissipative structures      1
4596 distribucija      1
4597 direct and diffuse light      1
4598 discoloration      1
4599 discontinued areal      1
4600 diseases of game      1
4601 disjunct      1
4602 diversity indices      1
4603 division of forests in the Republic of Croatia      1
4604 divlja jabuka      1
4605 divlja kruška      1
4606 distribution of beneficial functions of forests      1
4607 distribution of diameter at breast height      1
4608 distribution of felling volume per breast heigh diamater.      1
4609 Distribution of forests      1
4610 distribution range      1
4611 digitalni katastarski plan      1
4612 digitalni model reljefa (DMR)      1
4613 digital terrain models (DTM)      1
4614 digitalizacija      1
4615 density of individuals      1
4616 density trend decrease      1
4617 departmental research      1
4618 digitization      1
4619 dimension stock      1
4620 dimenzija zrelosti      1
4621 dimenzije češera      1
4622 dioecious      1
4623 dionička društva u šumarstvu      1
4624 dipl. ing. šumarstva      1
4625 Diptera      1
4626 Drava River valley      1
4627 drhtavi šaš      1
4628 drift fauna      1
4629 dripping through      1
4630 drought      1
4631 drupe      1
4632 dovršna sječa      1
4633 doznaka u grupama      1
4634 dr. sc      1
4635 domovinski rat      1
4636 Donja Austrija      1
4637 donja voda      1
4638 donje i gornje sastojinsko stablo      1
4639 dormancy      1
4640 dormantnost      1
4641 dormice      1
4642 dostupnost i smjer kretanja savske poplavne vode      1
4643 double-entry volume tables      1
4644 dobni razred      1
4645 dobni razredi      1
4646 dodatno vrijeme      1
4647 dolomiti      1
4648 domaćin      1
4649 domaćini      1
4650 dnevna stopa prirasta lanadi      1
4651 DNK      1
4652 dob      1
4653 djelovanje      1
4654 distribucija prsnih promjera i volumena      1
4655 distribucija stabala      1
4656 Eurasian lynx      1
4657 Eurasion lynx      1
4658 environment protection      1
4659 EUFORGEN Networks      1
4660 euglej      1
4661 eukaliptusove plantaže      1
4662 enzyme phenylalanine-ammonium liase      1
4663 epidop­tera      1
4664 epikutikularni vosak elektronska mikroskopija (SEM).      1
4665 epoksidna smola      1
4666 epoxy resin. Collection of works      1
4667 equalization functions.      1
4668 equilateral spiral      1
4669 equipment for training bird of prey.      1
4670 Erannis defoliaria      1
4671 Erico-Fagetum      1
4672 eroded terrain recoveri      1
4673 erosion      1
4674 erozija      1
4675 erozija tla      1
4676 essential oils      1
4677 establishment rate      1
4678 estetski izgled šume      1
4679 estimated value of forests      1
4680 estimation      1
4681 estimation precision      1
4682 etat      1
4683 etat međuprihoda      1
4684 eterična ulja      1
4685 EU ETS scheme      1
4686 EU ETS shema      1
4687 EU FLEGTAction plan      1
4688 EU FLEGTAkcijski plan      1
4689 eucalyptus plantations      1
4690 evenaged stands      1
4691 evergreen      1
4692 evaluation of beneficial functions of forests and evaluation of forests.      1
4693 evaluation of natural resources      1
4694 Europa      1
4695 Europe      1
4696 Europe Slovenia      1
4697 European ash (Fraxinus angustifolia Vahl.)      1
4698 European beaver (Castor fiber L.)      1
4699 European brown bear (Ursus arctos)      1
4700 European larch      1
4701 european yew - tree      1
4702 europska tisa      1
4703 Europski ariš      1
4704 europski ariš (Larix deeidua Mili)      1
4705 europski dabar (Castor fiber L.)      1
4706 europski smeđi medvjed (Ursus arctos)      1
4707 Eutric Rankers      1
4708 Eutrični ranker      1
4709 excange value      1
4710 exchangeable development      1
4711 exhibit      1
4712 Exhibitions      1
4713 existing state      1
4714 Experimental Laboratory      1
4715 experimental plot B bare ground      1
4716 exploitation      1
4717 exploitation fields      1
4718 Exports and Imports      1
4719 FACE      1
4720 FACE facility      1
4721 facilitation      1
4722 factors to vertical terrain corrections      1
4723 Faculty of Forestry Zagreb      1
4724 Fairs      1
4725 faktori staništa      1
4726 falconer equipment      1
4727 falconry equipment      1
4728 falconry techniques      1
4729 ekosustavi      1
4730 ekonomika šumskih resursa      1
4731 ekonomske promjene u šumarstvu      1
4732 energy benefit      1
4733 energy production      1
4734 energy scenario      1
4735 entomofilna      1
4736 Entomopatogena gljiva      1
4737 entomophilic      1
4738 Emisije SO2      1
4739 Entwicklung      1
4740 endemic species      1
4741 endemna vrsta      1
4742 Endosperm in development      1
4743 enegrija klijavosti i klijavost      1
4744 energetika      1
4745 energetska korisnost      1
4746 energetska vrijednost      1
4747 Economic achievements      1
4748 economic activities in Croatia      1
4749 economic changes      1
4750 economic changes in forestry      1
4751 duration of development stages      1
4752 ekoznak      1
4753 eksperimentalni laboratorij      1
4754 eksploatacijska polja      1
4755 ekstrakcija      1
4756 electric radiator      1
4757 electrical resistance of cambial zone      1
4758 elektrana      1
4759 električna energija      1
4760 električni otpor kambijalne zone      1
4761 električno grijalo      1
4762 elemental analyser      1
4763 elementarni anlitaor      1
4764 elementi ocjene trofeja      1
4765 elm      1
4766 embiotenija      1
4767 ekološka karakteristika      1
4768 ekološka mreža      1
4769 ekološka niša      1
4770 ekološka proizvodnja      1
4771 ekološka stabilnost      1
4772 ekološkai fitogeografska analiza      1
4773 ekološke i socijalne funkcije      1
4774 ekološke indikatorske vrijednosti      1
4775 ekološke orijentacije      1
4776 ekološke značajke      1
4777 ekološki činitelji      1
4778 ekološki indikatori      1
4779 ekološki uvjeti.      1
4780 ekološko-gospodarske značajke      1
4781 ekonomija      1
4782 ekonomika prirodnih resursa      1
4783 ekonomika svilarenja      1
4784 F-O and »K-k« »Manage-project«      1
4785 F-O i »K-k«      1
4786 foliar threatment      1
4787 folijarna aplikacija      1
4788 food      1
4789 forces of resistance to growth      1
4790 Foreign timber trade      1
4791 flora content      1
4792 floral elements      1
4793 floristic composition      1
4794 floristička struktura      1
4795 flammable material      1
4796 flight activity      1
4797 flight dynamics      1
4798 flood      1
4799 flood control      1
4800 floodplain forest      1
4801 floodplain forests      1
4802 fitosanitarne mjere      1
4803 fitosanitarni pregled      1
4804 fitosanitarni sustav      1
4805 fizička svojstva      1
4806 fizičko opterećenje      1
4807 fizika      1
4808 fizikalna i mehanička svojstva drva abonosa      1
4809 fizikalna i mehanička svojstva recentne hrastovine      1
4810 fizikalna svojstva      1
4811 fiziologija sjemena      1
4812 fiziološki parametri      1
4813 forest ecosystem      1
4814 forest ecosystems      1
4815 Forest education      1
4816 forest enterprise      1
4817 forest estate      1
4818 Forest exploitation      1
4819 forest fee      1
4820 Forest Fire Prevention      1
4821 forest fire prevention roads      1
4822 forest fire protection      1
4823 forest damage      1
4824 forest damage.      1
4825 forest development strategy      1
4826 forest dieback      1
4827 forest community of beech and fir      1
4828 forest contractors      1
4829 Forest cover      1
4830 Flowering Ash      1
4831 flowing down trunk      1
4832 flushing      1
4833 Forest Administration "Viševica"  Rijeka      1
4834 Forest Administration Bjelovar.      1
4835 Forest Administration Delnice      1
4836 Forest Administration Požega      1
4837 forest and water ecosystems      1
4838 forest and wildlife management      1
4839 forest area      1
4840 forest association      1
4841 forest assortments      1
4842 forest biomass      1
4843 forest certification      1
4844 Feulgen squash method      1
4845 Feulgen squash metoda      1
4846 Fibonaccijev niz      1
4847 fictional rotation      1
4848 field elm      1
4849 field plot      1
4850 fiksiranje dušika      1
4851 fiktivna ophodnja      1
4852 Final consumption wood products industries      1
4853 final cut      1
4854 Final use of wood products industry      1
4855 finalna prerada drva      1
4856 financial resources      1
4857 financijska politika      1
4858 fine forest fuel      1
4859 Finland      1
4860 fino šumsko gorivo      1
4861 Finska      1
4862 Faza - II      1
4863 Faza - III; Radne grupe (Networks)      1
4864 faza isključivanja stabala      1
4865 FBP sustav      1
4866 FBP System      1
4867 felled stemwood      1
4868 felling and processing      1
4869 felling and processing of wood assortments      1
4870 felling control      1
4871 felling cycle      1
4872 felling thinning volume      1
4873 female roe deer      1
4874 fenilalanin-amonijeve lijaze      1
4875 fenofaze      1
4876 false beech heartwood      1
4877 Fang      1
4878 FAO      1
4879 farmer cables      1
4880 farmer vitla      1
4881 Fast Furier method      1
4882 Fast Furier metoda      1
4883 fenotipska plastičnost.      1
4884 fenotipska stabilnost      1
4885 faunalni drift      1
4886 Fagus silvatica      1
4887 fire fighting equipment      1
4888 Fire history      1
4889 fire line      1
4890 fire lines      1
4891 fire lines with elements of roadways      1
4892 fenologija listanja      1
4893 feromonski raspršivači      1
4894 fertility      1
4895 first and second order histograms      1
4896 first record      1
4897 first records      1
4898 fishing      1
4899 fire.      1
4900 fire-climate regions      1
4901 fire-climate regions.      1
4902 fire-fighting plane ("kanader") and demon      1
4903 firemen education      1
4904 fire-risk      1
4905 fitocenološka nomenklatura i klasifikacija      1
4906 fitocenološka snimka      1
4907 fitocenološke jedinice      1
4908 fitocenološke značajke      1
4909 fitocenoza      1
4910 fitogeografsko raščlanjenje      1
4911 fitomasa      1

                UNDER CONSTRUCTION