ANALIZA SUSTAVA   
  Obuhvaćeno godišta: 142
  Izdano svezaka: 1081
 stranica:81926
 digitalizirano (GB):13,15
 
Obrađeno članaka:

15777
  Pronađeno autora: 2884
  - od toga u Imeniku: 817
  Pisano o šumara: 761
 
Indeksirano pojmova:

15857879
  Različitih riječi: 1386733
PRIKAZI I PRETRAŽIVANJA
 
str/god   sve  
autori sve  
naslovi sve  
UDK sve  
ključ sve  
šumari sve

                     Z
DIGITALIZIRANA ARHIVA
 
Pregled cijele arhive

Pregled naslovnica

Pregled poleđina

GooSLe pretraživanje
   pretraživanje po punom tekstu
KLJUČNA RIJEČ sort po pojava
1 Skupština      96
2 Hrvatska      47
3 Croatia      41
4 hrast lužnjak      34
5 pedunculate oak      29
6 biomasa      20
7 šumarstvo      19
8 forestry      17
9 GIS      16
10 biomass      15
11 obična bukva      15
12 Bukva      13
13 varijabilnost      12
14 alepski bor      11
15 damage      11
16 common beech      10
17 Baranja      10
18 growth      10
19 flora      10
20 rast      10
21 obična jela      10
22 zaštita prirode      10
23 poljski jasen      9
24 Slovenia      9
25 Slovenija      9
26 silver fir      9
27 stand structure      9
28 stanište      9
29 struktura sastojine      9
30 invasive species      9
31 beech      9
32 drvna zaliha      9
33 Abies alba Mill.      8
34 izoenzimi      8
35 habitat      8
36 harvester      8
37 tlo      8
38 pošumljavanje      8
39 prirast      8
40 proizvodnost      8
41 njega      8
42 monitoring      7
43 productivity      7
44 Quercus robur      7
45 variability      7
46 šuma      7
47 šumski požari      7
48 Growing stock      7
49 florni sastav      7
50 lovište      7
51 Quercus%20robur STYLE="text-decoration:none">Quercus robur      7
52 dieback      7
53 density      6
54 energija      6
55 Pinus%20nigra STYLE="text-decoration:none">Pinus nigra      6
56 biološka raznolikost      6
57 bukove šume      6
58 Loranthus europaeus Jacq.      6
59 leaf morphology      6
60 Lika      6
61 jela      6
62 klima      6
63 intenzitet zaraze      6
64 introdukcija      6
65 ICP Forests      6
66 fauna      6
67 fenologija      6
68 forests      6
69 forest fires      6
70 forest inventory      6
71 forest management      6
72 gospodarenje      6
73 hrast kitnjak      6
74 Hrvatska.      6
75 hunting      6
76 Šumska vegetacija      6
77 šumarska politika      6
78 šume      6
79 struktura      6
80 visina      6
81 visinski rast      6
82 Turkey      6
83 Turska      6
84 sortimentna struktura      6
85 soil      6
86 rasadnik      6
87 rasprostranjenost      6
88 prirodna obnova      6
89 populacija      6
90 podzemna voda      6
91 morfologija lista      6
92 mortality      6
93 narrow-leaved ash      6
94 mortalitet      5
95 nature protection      5
96 nizinske šume      5
97 model      5
98 nursery      5
99 obična smreka      5
100 pomladak      5
101 pomlađivanje      5
102 phenology      5
103 Pinus nigra      5
104 preživljavanje      5
105 privlačenje      5
106 privlačenje drva      5
107 Quercus robur L.      5
108 provenijencije      5
109 razvoj      5
110 regeneration      5
111 remote sensing      5
112 smreka      5
113 skidder      5
114 Sessile Oak      5
115 šumski požar      5
116 vibracije      5
117 vibration      5
118 Vegetacija Hrvatske      5
119 uspijevanje      5
120 stanje ishrane      5
121 šumske ceste      5
122 tending      5
123 height growth      5
124 grmlje      5
125 feromonske klopke      5
126 forest      5
127 increment      5
128 invazivne vrste      5
129 klimatske promjene      5
130 Lepidoptera      5
131 management      5
132 biodiversity      5
133 Lymantria%20dispar STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      5
134 Abies alba      5
135 Aleppo pine      5
136 aklimatizacija      5
137 assortment structure      5
138 European beech      5
139 distribution      5
140 divljač      5
141 daljinska istraživanja      5
142 climate      5
143 crni bor      5
144 zglobni traktor      5
145 vrijeme prijelaza      5
146 Viscum album L.      4
147 vegetacija      4
148 zaštita okoliša      4
149 zaštita      4
150 crna joha      4
151 Coleoptera      4
152 dabar      4
153 četinjače      4
154 drveće      4
155 environmental protection      4
156 ergonomics      4
157 ergonomija      4
158 ekologija      4
159 Acari      4
160 alien species      4
161 Ips%20cembrae STYLE="text-decoration:none">Ips cembrae      4
162 Abies%20alba STYLE="text-decoration:none">Abies alba      4
163 bioenergy      4
164 Castanea sativa      4
165 lovstvo      4
166 Lowland forests      4
167 Laudonov Gaj      4
168 krš      4
169 ISPM 15      4
170 hunters      4
171 floral composition      4
172 Fagus sylvatica      4
173 forest roads      4
174 forest soil      4
175 forest vegetation      4
176 forest policy      4
177 forest fire      4
178 groundwater      4
179 gustoća populacije      4
180 Hemiptera      4
181 Hymenoptera      4
182 Hrvatske šume d.o.o.      4
183 šumski resursi      4
184 šumska biomasa      4
185 šumska cesta      4
186 šumsko tlo      4
187 survival      4
188 sustainable development      4
189 štete      4
190 štetnost      4
191 sušenje      4
192 Ursus arctos      4
193 trophy      4
194 Timberjack 1270B      4
195 trees      4
196 troškovi      4
197 shrubs      4
198 sitni glodavci      4
199 Spačva      4
200 rekreacija      4
201 Red deer      4
202 rogovlje      4
203 seed      4
204 Quercus petraea (Matt.) Liebl.      4
205 Q. robur L.      4
206 produkcija      4
207 precipitation      4
208 požari      4
209 požar      4
210 preference ratio index      4
211 pionirske vrste      4
212 ponik      4
213 population dynamics      4
214 normala      4
215 Norway spruce      4
216 oborine      4
217 održivi razvoj      4
218 opća vitalnost      4
219 oplodna sječa      4
220 modeliranje      4
221 mikrosateliti      4
222 muflon      4
223 mouflon      3
224 nizinski šumski ekosustavi      3
225 nitrogen      3
226 nasljednost      3
227 mine      3
228 mistletoe      3
229 mladi naraštaj      3
230 općekorisne funkcije      3
231 Parčine      3
232 parkovni objekti      3
233 odumiranje stabala      3
234 obnova šuma      3
235 Obični orah      3
236 obnova      3
237 numerical analysis      3
238 numerička analiza      3
239 population      3
240 poplar      3
241 poplar clones      3
242 Populus nigra      3
243 Populus nigra L.      3
244 Posavina      3
245 Podravina      3
246 poduzetništvo      3
247 planiranje      3
248 pitomi kesten      3
249 phytoremediation      3
250 Pilanarstvo      3
251 phosphorus      3
252 Preborna šuma      3
253 prašuma      3
254 potrajnost      3
255 preživljenje      3
256 primorski bor      3
257 private forests      3
258 production      3
259 promjer      3
260 provenijencija      3
261 Propadanje šuma      3
262 protected areas      3
263 protection      3
264 prvi nalaz      3
265 provenance trial      3
266 Prunus avium      3
267 Prunus avium L.      3
268 Sawmilling      3
269 seedlings      3
270 roe deer      3
271 sanacija      3
272 ritske šume      3
273 ratne štete      3
274 reintrodukcija      3
275 recreation      3
276 reforestation      3
277 Srbija      3
278 Sphaeropsis sapinea      3
279 sortimentne tablice      3
280 sjeme      3
281 Serbia      3
282 short rotation crops      3
283 skidding      3
284 smeđi medvjed      3
285 transition time      3
286 trofej      3
287 topola      3
288 thinning      3
289 texture      3
290 unutarpopulacijska i međupopulacijska varijabilnost      3
291 tržište      3
292 turizam      3
293 upravljanje šumama      3
294 vegetacijska karta      3
295 vegetation      3
296 sukcesija vegetacije      3
297 structure      3
298 šumski rad      3
299 Šumski radovi      3
300 šumski ekosustavi      3
301 šumske prometnice      3
302 šumske zajednice      3
303 tekstura      3
304 Thaumetopoea pityocampa      3
305 hrast medunac      3
306 hrast      3
307 gustoća drva      3
308 Histiostomatidae      3
309 Gorski kotar      3
310 genetska raznolikost      3
311 geografski informacijski sustav      3
312 forest cultures      3
313 forest floor      3
314 forest management planning      3
315 forest road      3
316 forest tending      3
317 fosfor      3
318 genetic diversity      3
319 Fire Weather Index      3
320 fir      3
321 fire      3
322 fitocenologija      3
323 fitoremedijacija      3
324 forest communities      3
325 Internet      3
326 insect      3
327 intensity of infestation      3
328 introduction      3
329 invazivna vrsta      3
330 inventura šuma      3
331 humus      3
332 klaster analiza      3
333 karst      3
334 jelen obični      3
335 izloženost      3
336 Ivanščica      3
337 izmjera šuma      3
338 kukac      3
339 listinac      3
340 lowland forest ecosystems      3
341 logging      3
342 market      3
343 Bosna i Hercegovina      3
344 Brižine      3
345 bukove sječe      3
346 biljne zajednice      3
347 biljna zajednica      3
348 Balkan      3
349 Biluša      3
350 $glavna skupština      3
351 Entomophaga%20maimaiga STYLE="text-decoration:none">Entomophaga maimaiga      3
352 adaptabilnost      3
353 afforestation      3
354 aerosnimke      3
355 anketa      3
356 areal      3
357 efficiency      3
358 energy      3
359 ekotipska varijabilnost      3
360 entrepreneurship      3
361 exposure      3
362 divlja svinja      3
363 divlja trešnja      3
364 Diptera      3
365 dušik      3
366 ecology      3
367 Dalmacija      3
368 Dalmatinska zagora      3
369 debljinski prirast      3
370 defoliation      3
371 dinamika populacije      3
372 development      3
373 diameter      3
374 cluster analysis      3
375 CO2      3
376 climate change      3
377 crna topola      3
378 Croatian Forests Co. Ltd.      3
379 crown damage      3
380 zelena duglazija      3
381 zaštićena područja      3
382 vrt u klaustru      3
383 young growth      3
384 wild cherry      3
385 voda      3
386 volumen      3
387 volume      3
388 vremenske serije      2
389 volumen krupnoga drva      2
390 vrijednost šuma      2
391 VRS      2
392 war loses      2
393 Vojvodina      2
394 Viscum album L. ssp. abietis (Wiesb.) Abrom.      2
395 virgin forest      2
396 virus      2
397 višekori­sničko šumarstvo      2
398 višekriterijsko odlučivanje      2
399 višestruka regresijska analiza      2
400 Wild game      2
401 WinRhizo      2
402 WinSEEDLE      2
403 weight and foliage volume      2
404 vrijeme cvjetanja      2
405 yellow mistletoe      2
406 yield      2
407 yield tables      2
408 wood industry      2
409 zaštita drva      2
410 zapaljivost      2
411 zapaljivost i gorivost šumskih goriva      2
412 zaraza      2
413 Zagreb Zoo Garden      2
414 zajednice hrasta lužnjaka      2
415 zakonska regulativa      2
416 zakorjenjivanje      2
417 zametak      2
418 zdravlje      2
419 zdravstveno stanje      2
420 Zavižan      2
421 značajna oštećenost      2
422 zoniranje      2
423 Zoološki vrt grada Zagreba      2
424 Žumberak      2
425 žuta imela      2
426 Crown condition assessment      2
427 crni jasen      2
428 Crni Lug      2
429 Crni orah      2
430 crnika      2
431 crnogorične i bjelogorične vrste — taksoni      2
432 Cupressus sempervirens      2
433 Curculionidae      2
434 Croatian Forests Co.Ltd.      2
435 Crni bor (Pinus nigra)      2
436 CORS      2
437 Corylopsis      2
438 Cornus      2
439 correlation      2
440 Crataegus nigra      2
441 creativity      2
442 CIC      2
443 clonal seed orchard      2
444 brijest      2
445 Clerodendrum      2
446 common beech (Fagus sylvatica L.)      2
447 Community Plant Variety Office (CPVO)      2
448 CNS 2000      2
449 concrete and theoretical distribution      2
450 conifers      2
451 containers      2
452 control      2
453 dendroflora      2
454 dendroklimatologija      2
455 dendrokronološka analiza      2
456 dendrological value      2
457 deposition      2
458 Dinaric mountains      2
459 Dinaridi      2
460 digitalna fotogrametrija      2
461 digitalni model terena      2
462 digitalni ortofoto      2
463 digitalni ortofoto (DOF)      2
464 dendroclimatology      2
465 digital photogrammetry      2
466 defoliators      2
467 defolijacija      2
468 debljina kore      2
469 decision support systems      2
470 degree of damage      2
471 Dalmatia      2
472 damages      2
473 Danube      2
474 Čorkova uvala      2
475 common ash      2
476 Ćićarija      2
477 Cultivar      2
478 crvenica      2
479 culture      2
480 ECOLURE      2
481 dužine sortimenata      2
482 drying period      2
483 Dryocosmus kuriphilus      2
484 ectomycorrhiza      2
485 drvenaste egzote      2
486 drvna industrija      2
487 drvni ostatak      2
488 drvni sortimenti      2
489 Đurđevački pijesci      2
490 EA 300      2
491 Diptera: Cecidomyiidae      2
492 disjunktan      2
493 distribucija      2
494 distribucija prsnih promjera      2
495 divlji kesten      2
496 djelotvornost      2
497 diversity      2
498 dobna struktura      2
499 Drosophilidae      2
500 dendrološka vrijednost      2
501 društveno-gospodar­ski čimbenici      2
502 Douglas fir      2
503 Drava      2
504 dominant height      2
505 dominantna visina      2
506 DNA      2
507 dormantnost sjemena      2
508 Euphorbio palustris-Crataegetum nigrae      2
509 evaluation model      2
510 evergreen oak      2
511 EUFORGEN      2
512 euroazijski ris      2
513 environment      2
514 environment protection      2
515 energy value      2
516 eko­nomika šumarstva      2
517 ekosustav      2
518 ektomikoriza      2
519 embryo      2
520 EN 1316-1      2
521 egzote      2
522 Dunav      2
523 ecosystem      2
524 Economic development      2
525 arenosol      2
526 Aphididae      2
527 and hunting management      2
528 Anthyllis barba-jovis      2
529 analitički prikaz florističkog sastava      2
530 as. Abieti-Fagetum “pannonicum” s. l.      2
531 antivibracijske rukavice      2
532 anti-vibration gloves      2
533 antler      2
534 ass. Hyperico grisebachii-Piceetum abietis (Bertović 1975) nom. nov. hoc loco      2
535 aggression on the RC      2
536 agresija na RH      2
537 Accuracy      2
538 abonos      2
539 Aboveground biomass      2
540 STYLE="text-decoration:none">Acanthocinus reticulatus      2
541 adaptirani poljoprivredni traktori      2
542 adaptation      2
543 aerial photographs      2
544 allometric equations      2
545 adaptability      2
546 alepski bor (Pinus halepensis)      2
547 AHP      2
548 alpine watershed      2
549 alpski sliv      2
550 altitude      2
551 Alnus subcordata      2
552 Alno-Quercion roboris      2
553 amorfa      2
554 Eutypella%20parasitica STYLE="text-decoration:none">Eutypella parasitica      2
555 Fagion%20sylvaticae STYLE="text-decoration:none">Fagion sylvaticae      2
556 Cinara%20cedri STYLE="text-decoration:none">Cinara cedri      2
557 Crataegus STYLE="text-decoration:none">Crataegus      2
558 Fraxinus%20pennsylvanica STYLE="text-decoration:none">Fraxinus pennsylvanica      2
559 Hemerocallis STYLE="text-decoration:none">Hemerocallis      2
560 Histiostoma%20piceae STYLE="text-decoration:none">Histiostoma piceae      2
561 "Hrvatske šume"      2
562 "Osmocote Mini"      2
563 "Osmocote Sierrablen"      2
564 Betula%20pendula STYLE="text-decoration:none">Betula pendula      2
565 Bonomoia%20pini STYLE="text-decoration:none">Bonomoia pini      2
566 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      2
567 Castor%20fiber STYLE="text-decoration:none">Castor fiber      2
568 Celtis%20australis STYLE="text-decoration:none">Celtis australis      2
569 Cephalanthero%20longifoliae-Fagetum STYLE="text-decoration:none">Cephalanthero longifoliae-Fagetum      2
570 Cephalcia%20arvensis STYLE="text-decoration:none">Cephalcia arvensis      2
571 Cervus%20elaphus STYLE="text-decoration:none">Cervus elaphus      2
572 Abies%20cilicica STYLE="text-decoration:none">Abies cilicica      2
573 Acer%20campestre STYLE="text-decoration:none">Acer campestre      2
574 Acer%20negundo STYLE="text-decoration:none">Acer negundo      2
575 Acer%20pseudoplatanus STYLE="text-decoration:none">Acer pseudoplatanus      2
576 %20Scorzonero-Chrysopogonetalia STYLE="text-decoration:none"> Scorzonero-Chrysopogonetalia      2
577 Ips%20sexdentatus STYLE="text-decoration:none">Ips sexdentatus      2
578 Ips%20typographus STYLE="text-decoration:none">Ips typographus      2
579 Juniperus%20drupacea STYLE="text-decoration:none">Juniperus drupacea      2
580 Juniperus%20excelsa STYLE="text-decoration:none">Juniperus excelsa      2
581 Kermes%20vermilio STYLE="text-decoration:none">Kermes vermilio      2
582 Larix%20decidua STYLE="text-decoration:none">Larix decidua      2
583 Lynx%20lynx STYLE="text-decoration:none">Lynx lynx      2
584 Ostryo-Carpinion%20orientalis STYLE="text-decoration:none">Ostryo-Carpinion orientalis      2
585 Phytopythium STYLE="text-decoration:none">Phytopythium      2
586 Picea%20abies STYLE="text-decoration:none">Picea abies      2
587 Pinus%20halepensis STYLE="text-decoration:none">Pinus halepensis      2
588 Pinus%20sylvestris STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris      2
589 Pityokteines STYLE="text-decoration:none">Pityokteines      2
590 Prunus%20avium%20L. STYLE="text-decoration:none">Prunus avium L.      2
591 Pythium STYLE="text-decoration:none">Pythium      2
592 Quercus%20petraea%20(Matt.)%20Lieblein. STYLE="text-decoration:none">Quercus petraea (Matt.) Lieblein.      2
593 Sphaeropsis%20sapinea STYLE="text-decoration:none">Sphaeropsis sapinea      2
594 Stereonychus%20fraxini STYLE="text-decoration:none">Stereonychus fraxini      2
595 Iponemus%20gaebleri STYLE="text-decoration:none">Iponemus gaebleri      2
596 Abieti-Fagetum      2
597 Abies albaMill.      2
598 acorn      2
599 0 m      2
600 Ulmus%20glabra%20Huds. STYLE="text-decoration:none">Ulmus glabra Huds.      2
601 Ulmus%20minor STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor      2
602 Viscum%20album STYLE="text-decoration:none">Viscum album      2
603 A. glutinosa      2
604 A. rubra      2
605 bijeli grab      2
606 beta-distribucija      2
607 beta-function      2
608 Bieger      2
609 bijela imela      2
610 bark thickness      2
611 basal area      2
612 area      2
613 Beli Manastir      2
614 benediktinski samostan      2
615 Bacillus thuringiensis      2
616 beech felling      2
617 basic stocks of the games      2
618 biološka kontrola      2
619 biološko-ekološka valorizacija      2
620 Bioproizvodnost amorfe      2
621 biljka      2
622 bioindikatori      2
623 biological diversity      2
624 brojnost      2
625 brown bear      2
626 brucijski bor      2
627 broj lanadi      2
628 Bosnia and Herzegovina      2
629 Brandt      2
630 biometrical parameters      2
631 bionomija      2
632 bionomy      2
633 biomass production      2
634 Bjelovarska Bilogora      2
635 black alder      2
636 black locust      2
637 black poplar      2
638 black walnut      2
639 body weight      2
640 bonitet      2
641 Chrysomelidae      2
642 Chimonanthus      2
643 cikličke snimke      2
644 Ceanothus      2
645 Cembräwit®      2
646 Castor fiber L.      2
647 Catalpa      2
648 changes      2
649 burned area      2
650 Bursaphelenchus spp.      2
651 Callicarpa      2
652 Cameraria ohridella      2
653 Campsis      2
654 Canadian experts report      2
655 carbon sequestration      2
656 Carex pilosa      2
657 Carici elongatae-Alnetum glutinosae      2
658 Carpinus L.      2
659 management of      2
660 management plan      2
661 makedonski hrast      2
662 makija      2
663 Maksimir Park      2
664 maslinik      2
665 Međimurje      2
666 lovstvo i lovno gospodarenje      2
667 lovni trupčići      2
668 lovno gospodarenje      2
669 lovci      2
670 Lonicera      2
671 lizimetri      2
672 Luzulo-Fagetum sylvaticae      2
673 lužnjak      2
674 Lymantria dispar      2
675 Lymantria monacha      2
676 Lynx lynx      2
677 ljetna suša      2
678 Maceljsko gorje      2
679 Lekenik      2
680 klijavost      2
681 light      2
682 Liocourtova distribucija      2
683 Lisičine Arboretum      2
684 Leptoglossus occidentalis      2
685 Lespedeza      2
686 licenciranje      2
687 licensing      2
688 LiDAR      2
689 limit values      2
690 kvaliteta sadnica      2
691 Landsat      2
692 Landsat 7      2
693 krupnoća žira      2
694 kulture kratkih ophodnji      2
695 kultura      2
696 kvaliteta      2
697 Krasno      2
698 Krapinsko-zagorska županija      2
699 kreativnost      2
700 kriging      2
701 koncepcija      2
702 Komrčar      2
703 Kopački rit      2
704 korelacijska veza      2
705 korijen      2
706 izvješće eksperata iz Kanade      2
707 Japage      2
708 izvoditelji šumskih radova      2
709 Ixodidae      2
710 istacio-Juniperetum phoeniceae      2
711 Italian oak      2
712 izlučivanje sastojina      2
713 Joinery and Cabinet making      2
714 Josip Ettinger      2
715 Juglans L.      2
716 jednodobne bukove sastojine      2
717 Jasminum      2
718 kalij      2
719 Kalnik      2
720 katastar vodnih potencijala      2
721 klonovi bijele vrbe      2
722 klonovi topola      2
723 klonska sjemenska plantaža      2
724 kljove      2
725 Koelreuteria      2
726 koljik      2
727 Hungavit      2
728 imela      2
729 II-G-10      2
730 II-G-20      2
731 imovna općina      2
732 Indigobush      2
733 Indigobush bioproductivity      2
734 Indigofera      2
735 in utero      2
736 indicators      2
737 infestation      2
738 insect pests      2
739 Ips typographus      2
740 ispitivanje      2
741 iskorištavanje šuma      2
742 iskorištenje      2
743 Istra      2
744 infracrvene kolorne (ICK) aerosnimke      2
745 inflammability and combustibility of fuel types      2
746 innovations in forestry      2
747 Innovativeness      2
748 inovacije u šumarstvu      2
749 inovativnost      2
750 intensity of infection      2
751 forest economics      2
752 fluvisol      2
753 floodplain forest      2
754 fires      2
755 flammability      2
756 Festuco drymeiae-Abietetum ass. nova      2
757 Fagus sylvatica L.      2
758 even-aged beech stands      2
759 Fagus L.      2
760 Fallow deer      2
761 fenološka motrenja      2
762 fenološka opažanja      2
763 favourable conservation status      2
764 GC      2
765 GC/MS      2
766 fuel types      2
767 fungus      2
768 fotointerpretacijski ključ      2
769 Forsythia      2
770 FSC logo      2
771 fotosinteza      2
772 Fraxino orni-Quercetum ilicis      2
773 Fraxinus angustifolia      2
774 Fraxinus angustifolia Vahl      2
775 Fraxinus excelsior      2
776 Fraxinus L.      2
777 forest value      2
778 forestry operation      2
779 forest resources      2
780 Forest operations      2
781 forestry biomass      2
782 forest habitat      2
783 fitoplazme      2
784 florni elementi      2
785 forest lands      2
786 Game      2
787 game breeding enclosure Kunjevci      2
788 genetska varijabilnost      2
789 GNSS      2
790 Galio odorati-Fagetum sylvaticae      2
791 germination      2
792 gljiva      2
793 gustoća      2
794 gypsy moth      2
795 habitat type      2
796 growth and increment      2
797 gubar      2
798 granične vrijednosti      2
799 GRASS GIS      2
800 Gospodarski razvitak      2
801 GPS      2
802 gradacija      2
803 hiperparazitoid      2
804 Hippophaë rhamnoides      2
805 Hippophao-Berberidetum      2
806 Histiostoma piceae      2
807 hidrološka uloga      2
808 historical value      2
809 heavy metals      2
810 horse chestnut      2
811 horticul­tural value      2
812 hortikulturna vrijednost      2
813 height increment      2
814 Hibiscus      2
815 Hamamelis      2
816 health      2
817 height      2
818 humofluvisol      2
819 HTRS96/TM      2
820 hunting district      2
821 Hymenoptera: Platygastridae      2
822 hydrological role      2
823 Hunting Management      2
824 Hvar      2
825 hrast crnika (Quercus ilex)      2
826 hosts      2
827 hrast lužnjak (Quercus robur L.)      2
828 Hrvatska norma HRN EN 1316-1:1999      2
829 hrastov ponik      2
830 Taxus baccata L.      2
831 Tenthredinidae      2
832 temeljnica      2
833 temperatura      2
834 temperature      2
835 TE Plomin 2      2
836 šumske protupožarne ceste      2
837 šumski genetski resursi      2
838 sitkanska smreka      2
839 šumske sadnice      2
840 šumska taksa      2
841 šumska prostirka      2
842 šumske kulture      2
843 šumska zajednica      2
844 šumska zemljišta      2
845 Tarsenomidae      2
846 šumski rubovi      2
847 strojna sječa      2
848 Stolarstvo      2
849 studij vremena      2
850 struktura vegetacije      2
851 strukturni elementi      2
852 Sustainable forest management      2
853 Sus scrofa      2
854 suitability evaluation      2
855 sustavi privlačenja drva      2
856 Sustavi za podršku u odlučivanju      2
857 suzbijanje      2
858 svjetlo      2
859 sweet chestnut      2
860 Šibenik      2
861 syntaxonomy      2
862 šumarska profesija      2
863 vegetation quotient      2
864 vegetation structure      2
865 visiting      2
866 vegetacijski kvocijent      2
867 Vaclav L. Anderle      2
868 valorisation      2
869 valorizacija      2
870 uzgajalište divljači Kunjevci      2
871 Uzorak      2
872 upravljanje rizicima      2
873 UPOV      2
874 uređivanje      2
875 uređivanje šuma      2
876 UPGMA      2
877 Unmixed regular beech forest      2
878 Ulmus minor Mill. sensu latissimo      2
879 trophy assessment      2
880 Tropical rain forests      2
881 Tropske kišne šume      2
882 ugroženost      2
883 učinkovitost      2
884 težina i volumen drva      2
885 težina i volumen lišća      2
886 tercijarna      2
887 Theysohn®      2
888 test provenijencija      2
889 testing      2
890 teški metali      2
891 Tijat      2
892 Tilia spp.      2
893 timber extraction      2
894 topole      2
895 Trade Mark      2
896 time of flowering      2
897 time series      2
898 Thurn-Taxis.      2
899 timber volume      2
900 Timberjack 1070      2
901 time study      2
902 tip staništa      2
903 tipovi goriva      2
904 Tischeria ekebladella      2
905 tourism      2
906 traktori      2
907 Tomicus destruens      2
908 transformacija      2
909 Transport      2
910 treatment      2
911 trend opadanja gustoće drva      2
912 small mammals      2
913 small rodents      2
914 slatka voda      2
915 Slavonija      2
916 sinekološko-vegetacijska istraživanja      2
917 sjeverozapadna Hrvatska      2
918 Sječa      2
919 sječa i izrada      2
920 Sječa šuma      2
921 seedling quality      2
922 shelterwood cutting      2
923 Sezonska procjena žestine požara      2
924 sitni sisavci      2
925 site index curves      2
926 simulacija      2
927 simulation      2
928 sintaksonomija      2
929 sintaksonomska analiza      2
930 socio-economic factors      2
931 Sophora      2
932 Spačvanski bazen      2
933 spinosad      2
934 spolni indeks      2
935 srednja visina      2
936 spruce      2
937 stabilizacija tla      2
938 srneća divljač      2
939 srnjak      2
940 srednji promjer      2
941 stabilnost sastojine      2
942 stanje u prošlosti      2
943 strana vrsta      2
944 strane vrste      2
945 refugijalno      2
946 registar primarne šumske prometne infrastrukture      2
947 regeneration priority      2
948 reintroduction      2
949 relativna otvorenost      2
950 reliktna      2
951 Republika Hrvatska      2
952 resursi      2
953 recovery time      2
954 razvojni stadiji      2
955 rasadnici      2
956 rast i prirast      2
957 RAPD      2
958 RapidEye      2
959 radial increment      2
960 Robinia L.      2
961 Robinia pseudoacacia L.      2
962 Rock partridge      2
963 rodents      2
964 rent      2
965 renta      2
966 renewable energy sources      2
967 riparian forests      2
968 root collar diameter      2
969 risk management      2
970 rasadnička proizvodnja      2
971 sample plots      2
972 Ruscus hypoglossum      2
973 Salix L.      2
974 sadašnje stanje šuma      2
975 sadni materijal      2
976 sadnica      2
977 sekundarne šumske prometnice      2
978 seed dormancy      2
979 selective thinning      2
980 selekcija      2
981 selection forest      2
982 semivariogram.      2
983 Senjska Draga      2
984 Sarcococca      2
985 secondary forest roads      2
986 Scolytinae      2
987 sapling      2
988 Seasonal Severity Rating      2
989 Prunus L.      2
990 Pula      2
991 prsni promjer      2
992 Pruno-Fraxinetum      2
993 Quercus L.      2
994 Rab      2
995 quality      2
996 Punica      2
997 Q. cerris L.      2
998 Q. frainetto Ten.      2
999 Q. pubescens Willd.      2
1000 quantitative traits      2
1001 promjer krošnje      2
1002 privatne šume      2
1003 primjerne plohe      2
1004 promjene      2
1005 produkcija biomase      2
1006 promidžba      2
1007 promjer vrata korijena      2
1008 promotion      2
1009 proreda      2
1010 produktivnost      2
1011 prognoza širenja      2
1012 prirodni resursi      2
1013 prirodno sušenje prostornog drva      2
1014 prioritet obnove      2
1015 PowerCem      2
1016 pravoužitnici      2
1017 prijedlog uređenja      2
1018 povijesna vrijednost      2
1019 površina      2
1020 požar krošnji      2
1021 PPP      2
1022 povoljan status očuvanja      2
1023 površinsko otjecanje      2
1024 Preborno gospodarenje      2
1025 preciznost      2
1026 photointerpretation key      2
1027 pellets      2
1028 Pelješac      2
1029 perivoj Ma­ksimir      2
1030 pedunculate oak (Quercus robur L.)      2
1031 Peduncled Oak      2
1032 Peduncled oak (Quercus robur L.)      2
1033 PEEN      2
1034 peleti      2
1035 otok Mljet      2
1036 ozljede na radu      2
1037 PBR (Plant Breeder’s Right)      2
1038 PCA      2
1039 Phyllonorycter issiki      2
1040 Phyllonorycter issikii      2
1041 Phyllonorycter robiniella      2
1042 Pityokteines spinidens      2
1043 Pistacio lentisci-Juniperetum phoeniceae      2
1044 Parkovi prirode      2
1045 planirani prirast      2
1046 Pinus nigra subsp. dalmatica      2
1047 Pinus pinea      2
1048 Pinus sylvestris L.      2
1049 pheromone trap      2
1050 Phytophthora      2
1051 Pinus halepensis      2
1052 Pinus heldreichii      2
1053 Pinus heldreichii (Christ)      2
1054 planning of regeneration felling      2
1055 Planning system      2
1056 plant communities      2
1057 plantaže      2
1058 Podunavlje – Podravlje      2
1059 podrivanje tla      2
1060 Pohorje      2
1061 pohrana ugljika      2
1062 Plant Patent Act      2
1063 plant      2
1064 plantations      2
1065 pokazatelj      2
1066 polifenoli      2
1067 Populus L.      2
1068 Portugal      2
1069 posjećivanje      2
1070 potrajno gospodarenje      2
1071 potassium      2
1072 postotak drvnih sortimenata      2
1073 poplars      2
1074 Poplava      2
1075 ponašanje požara      2
1076 population density      2
1077 Populetalia albae      2
1078 Populus      2
1079 Populus alba L.      2
1080 njega šuma      2
1081 nutritional status      2
1082 oak      2
1083 nizina      2
1084 Obedska Bara      2
1085 Oak downy      2
1086 normal model      2
1087 nova nalazišta      2
1088 obični jasen      2
1089 obnova sastojina      2
1090 obnovljivi izvori energije      2
1091 obični bor      2
1092 ocjenjivanje prikladnosti      2
1093 Obrenovački Zabran      2
1094 odstrel      2
1095 odstrjel      2
1096 obrast      2
1097 Obolodiplosis robiniae      2
1098 odumiranje      2
1099 očuvanje prirode      2
1100 Parectopa robinella      2
1101 Parectopa robiniella      2
1102 otpad      2
1103 P. curvidens      2
1104 P. deltoides      2
1105 P. densiflora Sieb. et Zucc.      2
1106 P. nigra Arnold      2
1107 P. thunbergiana Franco      2
1108 P. vorontzowi      2
1109 P. x euramericana      2
1110 općekorisne funkcije šuma      2
1111 onečišćenje zraka      2
1112 oplodne sječe      2
1113 Operational Planning      2
1114 opožarena površina      2
1115 organizational culture      2
1116 organizacija      2
1117 organizacijska kultura      2
1118 Osmocote Exact Standard      2
1119 Osmocote Exact Standard 5–6M      2
1120 osnova gospodarenja      2
1121 Ostryo-Abietetum      2
1122 osutost krošanja      2
1123 oštećenost šuma      2
1124 osnovni fondovi divljači      2
1125 oštećenost      2
1126 Oštrica      2
1127 mladik      2
1128 mjere asimetrije      2
1129 Milan Knežević      2
1130 Milan Stribrny      2
1131 microclimate      2
1132 Metcalfa pruinosa      2
1133 mikroklima      2
1134 meteorološki indeks požara      2
1135 Mediterranean      2
1136 Mediterranean karst area      2
1137 microsatellites      2
1138 model vrednovanja      2
1139 Modelling      2
1140 Monochamus galloprovincialis      2
1141 morfološka varijabilnost      2
1142 morphological variability      2
1143 natural resources      2
1144 natural regeneration      2
1145 nizinsko područje      2
1146 Noctuidae      2
1147 nedrvni šumski proizvodi      2
1148 Mosor      2
1149 multiple-use fo­restry      2
1150 mtDNA      2
1151 Mura      2
1152 Myrto-Quercetum ilicis      2
1153 nadzemna biomasa      2
1154 nadzor      2
1155 Nadzorni odbor      1
1156 naftna kontaminacija      1
1157 nagib      1
1158 nagib terena      1
1159 Na-heksametafosfat      1
1160 Na-hexametaphosphate      1
1161 najbolji srnjaci Hrvatske i svijeta      1
1162 naknada      1
1163 naknada za općekorisne funkcije      1
1164 nalazišta na Papuku unutar parka prirode Papuk      1
1165 nalazišta tartufa      1
1166 nalazište u Zagrebu      1
1167 namnožio      1
1168 nanoindentacija      1
1169 nanoindentation      1
1170 nanotechnology      1
1171 nanotehnologija      1
1172 Na-pirofosfat      1
1173 naplodni sijek      1
1174 Na-pyrophosphate      1
1175 narodna imena životinja.      1
1176 narrow leaved ash (F. angustifolia Vahl)      1
1177 narrowleafed ash      1
1178 nabonos      1
1179 Nacionalni park      1
1180 Nacionalni park “Fruška gora”      1
1181 Nacionalni park Kornati      1
1182 Nacionalni park Plitvička jezera      1
1183 nacionalni parkovi      1
1184 način uzgoja      1
1185 nad zor stanja sastojina.      1
1186 nadmorska visina      1
1187 mycocoenosis      1
1188 mycoses      1
1189 narrow-leaved ash tree      1
1190 nasad gumijevca      1
1191 nasljedne osnove      1
1192 multivariate analysis      1
1193 multivariate methods      1
1194 multivariatne meto­de      1
1195 multivarijatna analiza      1
1196 muncipality      1
1197 munika      1
1198 munika (Pinus heldreichii Christ)      1
1199 munika u Hercegovini      1
1200 muflon (Ovis ammon L.)      1
1201 muflon (Ovis ammon musimon Pal.)      1
1202 mulberry (Morus alba)      1
1203 mulching flail mower      1
1204 Multi Criteria Decision Making      1
1205 multiclonal cultures      1
1206 Multi-criteria decision analysis      1
1207 multi-criteria decision making      1
1208 multi-dimensional scaling      1
1209 multidimenzionalno skaliranje      1
1210 multidisciplinaran pristup      1
1211 multiklonske kulture      1
1212 Multiple criteria decision making      1
1213 multiple regression analyses      1
1214 motor-manual      1
1215 motorna pila      1
1216 motorne pile      1
1217 motorni čistač      1
1218 Mottled Umber Moth      1
1219 moufflon (Ovis ammon L.)      1
1220 moufflon (Ovis ammon musimon Pal.) axis deer (Axis axis Erx.)      1
1221 mountain tourisms      1
1222 mountainous areas      1
1223 Mountainous Croatia      1
1224 Mountainous Region of Croatia      1
1225 mountainous relief area      1
1226 Moving average      1
1227 mr. sc.      1
1228 mreža      1
1229 mreža šumskih cesta      1
1230 mrtvo drvo      1
1231 nedrvni šumski proizvodi i usluge      1
1232 negativna selekcija      1
1233 nekroza      1
1234 nelegalne sječe      1
1235 Nemonetarne usluge šuma      1
1236 Nemozoma      1
1237 nenosivo tlo      1
1238 nepotpuni razvoj      1
1239 neprava srž      1
1240 neprava srž bukve      1
1241 nepravilan klijanac      1
1242 nesreće na radu      1
1243 network      1
1244 Networks      1
1245 neutrofilne šume      1
1246 new host      1
1247 new introduction      1
1248 new localities      1
1249 new locality      1
1250 new record      1
1251 new truffle locality      1
1252 news: capacity planning      1
1253 Nezakonita trgovina drvom      1
1254 N-fixation      1
1255 nisko drvo      1
1256 noctuids      1
1257 nomenklaturno-sintaksonomska analiza      1
1258 nominalna gustoća      1
1259 Non wood forest products and services      1
1260 non-bearing soil      1
1261 nonlinear dynamical systems      1
1262 non-market forest functions      1
1263 Non-Monetary services from forests      1
1264 nonwood forest function.      1
1265 non-wood forest products      1
1266 nonwood forest products and servised      1
1267 norma ISO 11277.      1
1268 norma vremena      1
1269 Noble Hardwoods      1
1270 Nizinske šume hrasta lužnjaka      1
1271 nizinski brijest      1
1272 natural rege­neration      1
1273 natural regeneration and management.      1
1274 nitrogen accumulation      1
1275 natural spreading      1
1276 natural stockwood drying      1
1277 naturalizam      1
1278 nature      1
1279 nature conservation      1
1280 nature park      1
1281 Nature Parks      1
1282 nature preservation      1
1283 nature resources      1
1284 navigation      1
1285 nearest neighbor analysis      1
1286 necrosis      1
1287 nedostatak vode      1
1288 nedovoljna osposobljenost i opremljenost gasitelja      1
1289 nedrvni proizvodi i usluge šuma      1
1290 Našice      1
1291 National park “Fruška gora”      1
1292 National Park Plitvička Jezera      1
1293 national parks nature parks      1
1294 native deciduous plants      1
1295 natprosječni debljinski prirast      1
1296 Natura2000      1
1297 Natural conditions of life      1
1298 natural drying of stockwood      1
1299 natural enemies      1
1300 natural foci      1
1301 natural heritage      1
1302 natural newgrowth      1
1303 natural reforestation      1
1304 natural reforestation (reestablishment)      1
1305 morphology      1
1306 morphometric ash leaf analysis      1
1307 morphometric leaf analysis      1
1308 morphometric traits      1
1309 morphometric variability      1
1310 morphometrics of antlers      1
1311 morphometry      1
1312 morfometrija      1
1313 morfometrija rogovlja      1
1314 morfometrijska analiza lista      1
1315 morfometrijska analiza lista jasena      1
1316 morfometrijska varijabilnost      1
1317 morphological analysis      1
1318 morphological features of seedlings      1
1319 monoculture      1
1320 monografija “Divokoza”      1
1321 monograph “Chamois”      1
1322 monokultura      1
1323 Monolit      1
1324 monthly severity ratings      1
1325 Montpellier      1
1326 morflogija klijanca      1
1327 morfologija      1
1328 morfologija češera i sjemena      1
1329 morfologija ploda      1
1330 morfologija sadnica      1
1331 morfologija sjemena      1
1332 morfologija tla      1
1333 morfološka obi lježja      1
1334 morfološka raščlamba      1
1335 morfološka svojstva sadnica      1
1336 modelna srednjodobna sastojina      1
1337 modelni normalitet      1
1338 modification      1
1339 modificirana Brinkova funkcija      1
1340 modificirana skala      1
1341 modified Brink’s function      1
1342 modified scale      1
1343 modifikacije      1
1344 moesian beech      1
1345 mogućnost razlikovanja      1
1346 moisture content      1
1347 moisture regime      1
1348 molecular diagnostic      1
1349 molecular-biological methods      1
1350 molekularna dijagnostika      1
1351 molekularno-biološke metode      1
1352 monetary value of wood assortments      1
1353 modeli procjene volumena      1
1354 modeli rasta      1
1355 modeling      1
1356 Modeliranje goriva      1
1357 monitoring podzemnih i površinskih voda      1
1358 monitoring u šumarstvu.      1
1359 model normally      1
1360 model of departmental research      1
1361 model of middle-aged forest      1
1362 model oplemenjivanja      1
1363 model pretvorbe monokultura u šume bliske prirodnim      1
1364 model resornoga istraživanja      1
1365 model sustava informacija      1
1366 mid- and long-term planning      1
1367 middle breast diameter      1
1368 middle volume of trees      1
1369 middle-aged stand      1
1370 mikocenoza      1
1371 mikoze      1
1372 mikoze iglica      1
1373 mikrobiološke značajke tala      1
1374 mikroelementi      1
1375 mediterranean vegetation      1
1376 medljikovac      1
1377 medunac      1
1378 Medvednica      1
1379 Medvednica Mount      1
1380 Medvednica Nature Park      1
1381 me­teorološki indeks požara      1
1382 Meteorološki indeks šumskog požara (FWI)      1
1383 method of thinning of regular forest      1
1384 methods      1
1385 metoda najbližih susjeda      1
1386 metoda pokusnih ploha      1
1387 metoda prorede      1
1388 metoda sjemenomjera      1
1389 metoda sjetve      1
1390 metoda tetive      1
1391 metoda tetrazola      1
1392 Metoda vrtložne kovarijance      1
1393 metode      1
1394 metode vrednovanja      1
1395 mezijska bukva      1
1396 mezofilne kestenove šume      1
1397 micoses of needles      1
1398 microbiological characteristics of the soils      1
1399 mikroreljef      1
1400 meteorological factors      1
1401 meteorološki čimbenici      1
1402 microorganism functional groups in the soil      1
1403 microrelief      1
1404 micro-relief      1
1405 microsatelite      1
1406 microsatelites SSR      1
1407 microsatellite markers      1
1408 mikrosatelitni biljezi      1
1409 mikrosatelitni biljezi SSR      1
1410 mineral raw materials      1
1411 mineralne sirovine      1
1412 miniranost      1
1413 mjereni postupak      1
1414 mjerila      1
1415 mjesečna ocjena žestina      1
1416 mjesto lanjenja      1
1417 mješovita kultura      1
1418 mješovite i čiste sastojine      1
1419 mlada sastojina      1
1420 mobile cable crane      1
1421 močenje plodova      1
1422 mišoliki glodavci      1
1423 mitochondrial control region      1
1424 mitohondrijska DNK (mtDNK)      1
1425 mitotske i subkromatidne aberacije      1
1426 mixed and pure stands of beech      1
1427 mixed plantations      1
1428 Oteti zaboravu značajnija zbivanja iz naše bogate prošlosti      1
1429 otjecanje      1
1430 otoci      1
1431 otok Čiovo      1
1432 otok Krk      1
1433 oštećenost krošanja      1
1434 oštećenost stabala      1
1435 osnovni/eleminacijski kriteriji      1
1436 osobna računala      1
1437 oštećenja      1
1438 oštećenja stabala      1
1439 oštećenje      1
1440 oštećenje iglica      1
1441 oštećenje stabala      1
1442 oštećivanje ponika i pomlatka.      1
1443 oštećivanje sastojine      1
1444 oštećivanje stabala i tla      1
1445 oštećivanje šuma      1
1446 osutost stabala      1
1447 osvjetljavanje      1
1448 Osvrti na izložbu      1
1449 ostvarena proizvodnja      1
1450 ostvareni prirast      1
1451 osutost      1
1452 osutost iglica      1
1453 Osnovna državna karta (ODK)      1
1454 osnovne plohe      1
1455 osnovne vegetacijske jedinice      1
1456 osnovni fond      1
1457 organizacijski ustroj zaštite      1
1458 organization      1
1459 organizacija gašenja      1
1460 organizational protection system      1
1461 organska tvar      1
1462 or­ganska tvar tla      1
1463 organski ugljik OC      1
1464 Oriental Hornbeam      1
1465 original project method      1
1466 originalna metoda projektiranja      1
1467 ornamental plants trade      1
1468 ornithology      1
1469 ornitologija      1
1470 orografijski pojasi      1
1471 osa listarica      1
1472 Osijek      1
1473 oppenes of forest roads.      1
1474 oprema za pticu grabljivicu      1
1475 oprema za sokolara      1
1476 oprema za trening ptice grabljivice.      1
1477 opseg šumskouzgojnih radova      1
1478 opterećenost olovom      1
1479 opterećenje šumskih ekosustava      1
1480 optimalna mreža šumskih prometnica      1
1481 optimalna otvorenost      1
1482 optimum opennes      1
1483 organic carbon OC      1
1484 organic matter      1
1485 operativno planiranja      1
1486 operativno planiranje      1
1487 operativno vrijeme      1
1488 ophodnjica      1
1489 oplemenjivanje      1
1490 oplemenjivanje samooplodnjom      1
1491 oplošje korijena      1
1492 oporavak      1
1493 oplodna sječa u grupama      1
1494 oplodna sječe      1
1495 one-year-old seedlings      1
1496 opasni otpad      1
1497 općekorisna funkcija šume      1
1498 open strips      1
1499 opening up of forests      1
1500 openings      1
1501 p.o. Zagreb      1
1502 padaline      1
1503 panjača      1
1504 panjača planike      1
1505 panjače      1
1506 Papuk Natural Reserve      1
1507 parametar regresije (b)      1
1508 parameter of regression (b)      1
1509 parametri kalibracijske jednadžbe      1
1510 Parasiten      1
1511 Parasitenkomplex      1
1512 parasitoid      1
1513 parazitoid      1
1514 parazitski kompleks      1
1515 otpornost      1
1516 otvaranje šuma      1
1517 otvoreni prostor      1
1518 otvoreni sustav      1
1519 otvoreno lovište      1
1520 otvorenost      1
1521 otvorenost šumskim cestama.      1
1522 outbreak      1
1523 ovaries      1
1524 overhead costs      1
1525 overwintering      1
1526 Ovis ammon musimon      1
1527 ovlasti      1
1528 ownership and property conditions      1
1529 ownership restitution      1
1530 oxidative stress      1
1531 oxygen market      1
1532 ozljede      1
1533 parent fund      1
1534 parent material      1
1535 park      1
1536 park forest      1
1537 park forest Marjan      1
1538 Park oko Dvorca princa Eugena Franje od Savoye i Piemonta u Bilju      1
1539 park oko Šumarskog i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu      1
1540 park prirode      1
1541 park prirode Telašćica      1
1542 Park prirode Učka      1
1543 park šuma      1
1544 Park šuma Marjan      1
1545 park Tašmajdan      1
1546 park-forest Komrčar      1
1547 parkovi      1
1548 park-šuma      1
1549 park-šuma »Komrčar«      1
1550 Park-šume Grada Zagreba      1
1551 Participatory management      1
1552 particle size distribution      1
1553 pasivna zaštita      1
1554 pasji trn      1
1555 passive conservation      1
1556 past condition      1
1557 pasture      1
1558 paša      1
1559 Pašarenje      1
1560 pathways      1
1561 patologija      1
1562 Paulownia Siebold et Zucc.      1
1563 payment for forest ecosystem services      1
1564 očuvanje staništa      1
1565 odabir scenarija gospodarenja      1
1566 odabrane zemnoalkalijske i alkalijske kovine      1
1567 odlagališni plin      1
1568 odlagalište      1
1569 odlaganje      1
1570 odnos visine i promjera      1
1571 određivanje horizontalne udaljenosti      1
1572 određivanje visine stabla      1
1573 održavanje šumskih cesta      1
1574 održivi razvitak      1
1575 obrazovanje kadrova      1
1576 odsumporavanje      1
1577 odziv      1
1578 ograda      1
1579 ogrijevno drvo.      1
1580 okoliš      1
1581 ökologische Faktoren      1
1582 oksidacijski stres      1
1583 old towns and settlements      1
1584 old-field succession      1
1585 oleoptera      1
1586 olive grove      1
1587 Omiš      1
1588 omjer smjese      1
1589 omjer suhe mase nadzemnih organa i korijena      1
1590 onečišćenje      1
1591 onečišćenje voda      1
1592 obujam stabala      1
1593 obuka      1
1594 obvezatni i dobrovoljni rad lovaca      1
1595 occupational injuries      1
1596 occurrence      1
1597 ocjena općekorisnih funkcija šuma i vrednovanje šuma.      1
1598 ocjena primjenjivosti      1
1599 ocjena stanja      1
1600 ocjena trofeja      1
1601 očuvanje genofonda      1
1602 očuvanje nizinskih šuma dogovorenim prostornim planiranjem      1
1603 očuvanje okoliša      1
1604 obnova vrtova      1
1605 obnovljivi izvori      1
1606 obrana od poplave      1
1607 obični bor (Pinus sylvestris L.)      1
1608 Obični bor (Pinus sylvetris L.)      1
1609 obični čempres      1
1610 obični grab      1
1611 object-oriented forest classification      1
1612 objektno – orijentirana klasifikacija šuma      1
1613 oblični broj      1
1614 oblik debla      1
1615 oblik stvarne i normalne distribucije prsnih promjera.      1
1616 oblo drvo      1
1617 obnovljivi prirodni resurs      1
1618 obnovljivi prirodni resursi      1
1619 obnovljivi resursi      1
1620 obojenost i zimska retencija lišća      1
1621 obnova i održavanje      1
1622 novčana vrijednost drvnih sortimenata      1
1623 novčanice      1
1624 novi domaćin      1
1625 novi ekološki trend      1
1626 novi pristup korištenja podataka      1
1627 novo nalazište      1
1628 novosti: plan kapaciteta      1
1629 novounesena vrsta      1
1630 novoutvrđene vrste      1
1631 NPK fertlizer 7:14:21      1
1632 NPK gnojivo 7:14:21      1
1633 number and size of stomata      1
1634 number of adult roe deer does      1
1635 number of fawns      1
1636 Number of flowers and fruits      1
1637 number of kids      1
1638 number of plants      1
1639 number of root tips      1
1640 number of sprouts on the trunk.      1
1641 number of trees      1
1642 normal models      1
1643 normal seedling      1
1644 normal structure      1
1645 normal wood volume before felling and after felling per hectare      1
1646 Norway spruce (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
1647 nouctuid moths      1
1648 nourishing      1
1649 normalitet      1
1650 normalized difference vegetation index      1
1651 normalna raspodjela stabala      1
1652 normalni poprečni profil      1
1653 normalni volumen prije i poslije sječe      1
1654 normals      1
1655 normativ za biološku reprodukciju i regeneraciju      1
1656 norme vremena      1
1657 norme za čvrsta biogoriva      1
1658 normizacija      1
1659 North America      1
1660 northern Croatia      1
1661 northern Velebit      1
1662 Northwestern Croatia      1
1663 oak round timber      1
1664 oak seedlings      1
1665 oaks in the Bjelovar County      1
1666 oakwood      1
1667 obalna vegetacija      1
1668 obična bukva (Fagus sylvatica L)      1
1669 obična bukva (Fagus sylvatica L.)      1
1670 Obična bukva (Fagus sylvaticaL.)      1
1671 obična bukva.      1
1672 obična jela (Abies alba Mill.)      1
1673 obična smreka (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
1674 obična tisa      1
1675 obični bagrem      1
1676 oak (Quercus robur L.)      1
1677 NW Adriatic      1
1678 njega šume      1
1679 njegovanje      1
1680 numeričko bonitiranje      1
1681 numerousness natural new growth and stand age.      1
1682 numerousness/abundance      1
1683 nurse plants      1
1684 nurseries      1
1685 nursery germination      1
1686 nursery plant production      1
1687 nursery production      1
1688 nutrient status      1
1689 Populus alba L. i mikropropagacija      1
1690 Populus alba      1
1691 population size      1
1692 population.      1
1693 populations      1
1694 Populationsdichte      1
1695 population bottleneck      1
1696 populacija.      1
1697 populacijska dinamika      1
1698 populacijsko usko grlo      1
1699 poplavna šuma      1
1700 poplavne šume      1
1701 poplavne zone      1
1702 poprečni i uzdužni polumjer prohodnosti      1
1703 poplar clone      1
1704 poplar clone I-214      1
1705 popis biljaka      1
1706 popis stranih vrsta      1
1707 pomotechnical treatments.      1
1708 pomotehnički zahvati.      1
1709 pomladak mladik      1
1710 pomladna jezgra      1
1711 poljski jasen (Eraxinus angustifolia VahlX hrast lužnjak (Quercus robur L.)      1
1712 poljski jasen—suši tip      1
1713 poljski pokus      1
1714 pomaganje      1
1715 postotak odgriženog dijela izbojka      1
1716 postotak prirasta      1
1717 postotak prirasta vrijednosti      1
1718 Postotak šumovitosti      1
1719 postotni udjel drvnih sortimenata      1
1720 postotni udjeli krupnog drva po debljinskim klasama      1
1721 posušena stabla      1
1722 poštanske marke      1
1723 potencijal oporavka      1
1724 potencijalna staništa      1
1725 potkornjaci      1
1726 potrajna proizvodnja sirovina i općekorisnih usluga šuma      1
1727 potrajno gospodarenje šumom      1
1728 potrajno gospodarenje tartufima      1
1729 pošumljavanje i zaštita      1
1730 pošumljavanje krša      1
1731 posjed      1
1732 posjetitelji      1
1733 poslijediplomski studij      1
1734 poslovanje      1
1735 Poslovna analiza      1
1736 poslovni odnosi      1
1737 posljedice agresije na RH      1
1738 posolica      1
1739 postage stamps      1
1740 postgraduate study      1
1741 post-introductory expansion      1
1742 postojanost drva      1
1743 porodice      1
1744 posebni/prostorni kriteriji      1
1745 positional accuracy      1
1746 positioning accuracy      1
1747 posječena drvna masa      1
1748 politički instrumenti      1
1749 pollination      1
1750 pollution      1
1751 položaj centromere      1
1752 položajna točnost      1
1753 Polufinalna i finalna prerada drveta      1
1754 Polufinalni drvni proizvodi      1
1755 polyphagous parasitoids      1
1756 polyphenolic compounds      1
1757 polyphenols      1
1758 poljoprivredna tla      1
1759 poljoprivredne površine      1
1760 poljoprivredno-šumarsko ­gospodarenje      1
1761 Poljski brijest      1
1762 pokazatelji oštećenosti      1
1763 pokazatelji proizvodnosti      1
1764 pokretna drobilica kamena      1
1765 pokus provenijencija obične bukve      1
1766 pokusna ploha Br gola površina      1
1767 pokusno polje      1
1768 policy instruments      1
1769 polifagni parazitoidi      1
1770 plantaža      1
1771 plant breeding      1
1772 plant potential      1
1773 plant species      1
1774 plantation      1
1775 plantation growth      1
1776 poisoning      1
1777 podzemne vode      1
1778 područje provenijencije      1
1779 plantažni uzgoj      1
1780 planting      1
1781 plants      1
1782 plastična folija      1
1783 plastični lijevak      1
1784 plemenite listače      1
1785 Plitvice Lakes      1
1786 Plitvička jezera      1
1787 plod      1
1788 plodnost      1
1789 plodnost tla      1
1790 plodovi      1
1791 plovidba      1
1792 plumate leaves      1
1793 plus stabla      1
1794 poaching      1
1795 početak listanja      1
1796 počinitelj      1
1797 podjela općekorisnih funkcija šuma      1
1798 plant community      1
1799 plant density      1
1800 plant geographical division      1
1801 plant heights      1
1802 plant list      1
1803 planovi      1
1804 planovi upravljanja      1
1805 planska jedinica İkisu      1
1806 planski sustav      1
1807 planiranje etata glavnog prihoda      1
1808 planiranje gospodarenja      1
1809 planiranje mreže šumskih cesta      1
1810 planiranje obnove sastojina      1
1811 planiranje sječe      1
1812 planiranje šumskih prometnica      1
1813 planned production      1
1814 planned recruitment      1
1815 planned recruitment rate      1
1816 planning      1
1817 planning of forest roads      1
1818 Pinus kalpensis      1
1819 phytoplasmas      1
1820 pheromone traps      1
1821 pheromone-baited trap      1
1822 pinj      1
1823 pioneer species      1
1824 pioneer species.      1
1825 pioneer tree species      1
1826 pioneering species      1
1827 Pinus pinea L.      1
1828 Pinus pineaL.      1
1829 pitka voda      1
1830 pionirske vrste drveća      1
1831 piravost      1
1832 pisana dokumentacija      1
1833 place of birth      1
1834 Plains      1
1835 Plan šumskog upravljanja      1
1836 plan upravljanja risom      1
1837 plan uzgajanja šuma      1
1838 planina Tušnica      1
1839 planinski turizam      1
1840 planirana proizvodnja      1
1841 Phyllonorycter sp.      1
1842 Phyllonorycter spp.      1
1843 physical and mechanical properties of abonos      1
1844 physical and mechanical properties of recent oak      1
1845 physical and mineral soil properties      1
1846 physical strain      1
1847 physics      1
1848 physiological parameters      1
1849 phytocenosis      1
1850 phytocoeno­logical community      1
1851 phytocoenological record      1
1852 phytocoenological units      1
1853 phytocoenology      1
1854 phytocoenology (phytosociology)      1
1855 phytomass      1
1856 pilanska prerada drva      1
1857 pi­lanska proizvodnja      1
1858 pilanska sirovina      1
1859 pilanska tehnologija      1
1860 pilanski proizvodi      1
1861 Pilot Project      1
1862 Piljena građa četinjača i listača      1
1863 pine resin production      1
1864 Pinienprozessionspinner      1
1865 Pinija      1
1866 pinija (Pinus pinea)      1
1867 Pinus brutia      1
1868 phytosanitary inspection      1
1869 phytosanitary measures      1
1870 phytosanitary system      1
1871 phytosociology      1
1872 Picea abies      1
1873 Picea abies (L.) Karst.      1
1874 Picea omorica (PANC.) PURK.      1
1875 Picea omorica (PANČ.) PURK      1
1876 Picea omorika      1
1877 Picea sitchensis (Bong.) Carr.      1
1878 piezometar      1
1879 piezometer      1
1880 pedicle      1
1881 pedigree      1
1882 pedofiziografske značajke      1
1883 pedogeneza      1
1884 pedogenezis      1
1885 pedological analyses      1
1886 pedologija      1
1887 pedology      1
1888 pedološke analize      1
1889 pedophysiographic features      1
1890 pedosfera      1
1891 pedosphere      1
1892 pedotransfer function PTF      1
1893 pedotransfer funkcija PTF      1
1894 ozljede na stablima      1
1895 ozljede sjekača      1
1896 označavanje      1
1897 otok Plavnik      1
1898 otok Vrgada i vrgadski otočići      1
1899 otopina tla      1
1900 peletizacija sjemena      1
1901 pejsažist      1
1902 pejsažno oblikovanje      1
1903 pedunculate oak (Quercus robur)      1
1904 permanent experiment plot      1
1905 permanent experiments      1
1906 perpetrator      1
1907 Persian walnut      1
1908 pest      1
1909 pest control      1
1910 pesticid      1
1911 pesticide      1
1912 pests      1
1913 Peter‘s mountain      1
1914 Petrova gora      1
1915 pH – solution      1
1916 pH oborina      1
1917 pH precipitation      1
1918 Ph u pirofosfatu      1
1919 Ph u vodi      1
1920 Ph. D.      1
1921 phaeropsis sapinea      1
1922 Phase I and II      1
1923 Phase II      1
1924 Phase III      1
1925 phenological variability of flowering      1
1926 penjačice      1
1927 People      1
1928 percent share      1
1929 percent share of wood along thickness classes      1
1930 percentage increments of values      1
1931 Percentage of forest cover      1
1932 percentage of moderately to severely damaged trees      1
1933 percentage of the nibbled part of the shoot      1
1934 percentage of wood assortments      1
1935 period      1
1936 perioda      1
1937 periodicitet plodonošenja      1
1938 periodički prijelaz volumena      1
1939 pH-otopina      1
1940 photosynthesis      1
1941 photosynthesis intensity      1
1942 photosynthetic pigments      1
1943 phenophases      1
1944 phenotypic plasticity.      1
1945 phenotypic stability      1
1946 phenotypic variation      1
1947 pheromone baited traps      1
1948 pheromone dispenser      1
1949 preciznost procjene      1
1950 preciznost.      1
1951 predacija      1
1952 predation      1
1953 predatori      1
1954 predators      1
1955 predmet istraživanja      1
1956 prednji      1
1957 preferability      1
1958 preferabilnost      1
1959 pre­brojavanje      1
1960 pre-chilling      1
1961 precipitated water      1
1962 prebornašuma      1
1963 preborne sastojine bukve i jele      1
1964 preborne sastojine jele      1
1965 preborne šume      1
1966 prekogranično      1
1967 prenositelj      1
1968 prerada drveta      1
1969 present conditions of forests      1
1970 present situation and possibilities of cultivation.      1
1971 pretkazivanje vladanja šumskog požara (FBP)      1
1972 pretraživanje Interneta      1
1973 preuzimanje      1
1974 prevencija šumskih požara      1
1975 preventiva      1
1976 preventive measures      1
1977 preventive protection measures      1
1978 preventivne metode zaštite      1
1979 preventivne mjere      1
1980 prevođenje      1
1981 prezimljavanje      1
1982 preživač      1
1983 powdery mildew (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.)      1
1984 power plant      1
1985 povratnim križanjem i transgresijom      1
1986 Požarište      1
1987 Požega mountains      1
1988 Požega valley      1
1989 Požeška kotlina i Požeško gorje      1
1990 PP Medvednica      1
1991 PP Papuk      1
1992 prag rentabilnosti ili točka pokrića.      1
1993 prava tršlja      1
1994 pravila udruge      1
1995 pravilan klijanac      1
1996 pravilnik      1
1997 površina ha      1
1998 površina krošanja      1
1999 površina projekcije krošnje      1
2000 površina s vegetacijskim pokrivačem      1
2001 površinska obrada drva      1
2002 površinska voda      1
2003 površinski kopovi      1
2004 povijesni prikaz      1
2005 povijesni razvoj      1
2006 povijest gradacija      1
2007 povijest HŠD-a      1
2008 povijest požara      1
2009 povijest šumarstva      1
2010 potrajnost gospodarenja      1
2011 potrajnost prihoda      1
2012 potrošnja goriva      1
2013 prijenos topline.      1
2014 prijenosna vitla      1
2015 prilagodba      1
2016 Primarna otvorenost      1
2017 primarna prerada drva      1
2018 primary forest traffic infrastructure density      1
2019 Primary Forest Traffic Infrastructure Registry      1
2020 Primary wood conversion      1
2021 prime cost      1
2022 primjena rezolucija H1 i H2      1
2023 precision      1
2024 price list      1
2025 price of stem wood      1
2026 pridobivanje drva      1
2027 prigušena i prisilna gibanja      1
2028 prijedlog obnove istočnoga dijela      1
2029 pripravnost      1
2030 priprema tla      1
2031 prirasno prihodne tablice      1
2032 prirasno-prihodne tablice      1
2033 primorsko područje Hrvatske      1
2034 principal component analysis      1
2035 priobalno stanovništvo      1
2036 priobalje      1
2037 prirodna ognjišta      1
2038 prirodna šuma      1
2039 prirodni neprijatelji      1
2040 prirodni pomladak      1
2041 prirodni poremećaji      1
2042 prirast i kakvoća.      1
2043 Prirast i sječa      1
2044 prirast temeljnice      1
2045 prirašćivanje kvalitete      1
2046 priroda      1
2047 prirodna baština      1
2048 prirodno širenje      1
2049 prirodnogeografske karakteristike      1
2050 prirodnost ("hemeroby ")      1
2051 private entrepreneurship      1
2052 private forest owner expectations      1
2053 prirodni uvjeti življenja      1
2054 prirodni zeoliti      1
2055 prirodno obnavljanje      1
2056 prirodno pomlađivanje      1
2057 prirodno pomlađivanje i gospodarenje.      1
2058 prirodno pomlađivanje.      1
2059 Production and consumption of forest and wood products      1
2060 Production exports and imports of lumber      1
2061 production functions demand functions      1
2062 production lines      1
2063 Production of marketable goods      1
2064 private owned forests      1
2065 privatizacija šuma      1
2066 privatna šuma      1
2067 Privlačenje i transport drveta      1
2068 privlačenje.      1
2069 privredne promjene      1
2070 privremena formula za ocjenjivanje rogova srnjaka      1
2071 probable and binary viewshed      1
2072 problemi u procesu promjena      1
2073 process automation      1
2074 procjedne vode      1
2075 procjena      1
2076 procjena biomase      1
2077 procjena opterećenosti poljoprivrednih tala      1
2078 Procjena oštećenosti krošanja      1
2079 Procjena oštećenosti šuma      1
2080 procjena potencijala biomase      1
2081 procjena sastojinskih elemenata      1
2082 procjena udaljenosti      1
2083 procjena vrijednosti šuma      1
2084 procjene usluga ekosustava      1
2085 procjenjena vrijednost šuma      1
2086 producibility      1
2087 prognoze      1
2088 Program aktivnosti      1
2089 program sanacije      1
2090 programatski i operativni zadaci      1
2091 Programme of activities      1
2092 progresija      1
2093 progresivna sukcesija      1
2094 progression      1
2095 progressive sucession      1
2096 proicirana sasto­jina      1
2097 proizvodne funkcije      1
2098 proizvodne linije      1
2099 proizvodni potencijal sastojine      1
2100 produktivnost guljenja kore      1
2101 produktivnost srna      1
2102 produljenje požarne sezone      1
2103 profesor šumarstva      1
2104 profil gospodarstvene grane      1
2105 prognose      1
2106 prognosis of dispersal      1
2107 prognoza      1
2108 proizvodnja biomase      1
2109 proizvodnja drvnih ploča      1
2110 proizvodnja energije      1
2111 proizvodnja i potrošnja šumskih i drvnih proizvoda      1
2112 proizvodnja iverja      1
2113 Proizvodnja izvoz i uvoz piljene građe      1
2114 proizvodnja namještaja      1
2115 proizvodnja piljene građe      1
2116 proizvodnja pluta      1
2117 proizvodnja trgovačkih dobara      1
2118 projection of stand development      1
2119 projekcija razvoja sastojina      1
2120 Projekt predviđanja vodene erozije (WEPP      1
2121 projektiranje      1
2122 prokopavanje      1
2123 proliferation      1
2124 proljeće i ljeto 2000.      1
2125 proljetna selidba      1
2126 prometna vrijednost      1
2127 proreda sastojina tvrdih listača      1
2128 prorede      1
2129 prorijede      1
2130 prosječna godišnja količina radova sanacije      1
2131 prosjeke      1
2132 prosjeke na trasama elektroenergetskih objekata      1
2133 prostorna povezanost      1
2134 prostorna valorizacija      1
2135 prostorni plan      1
2136 prostorni raspored      1
2137 prostorni raspored klopki      1
2138 prostorno širenje      1
2139 protected area      1
2140 promotion of forest management and biodiversity      1
2141 propadanje brijesta      1
2142 propadanje drva      1
2143 Propadanje hrastovih biljaka      1
2144 propadanje i širenje obične jele      1
2145 propadanje stabala      1
2146 propadanje staništa      1
2147 promidžba potrajnog gospodarenja i biološke raznolikosti      1
2148 promjena flornoga sastava.      1
2149 promjena šumskih staništa      1
2150 promjena vodnih odnosa      1
2151 produkcija nanosa      1
2152 produkcijski i aku­mu lirani tečajni volumni prirast      1
2153 privatni šumoposjed      1
2154 promjer krošnje izbojka.      1
2155 promjer izbojka      1
2156 quantity and value yield      1
2157 quarantine pest      1
2158 Querco-Fagetea      1
2159 Querco-Fage­tea      1
2160 Quercus      1
2161 Quercus coccifera      1
2162 Quercus ilex L.      1
2163 putevi unošenja      1
2164 quality class structure      1
2165 quality criteria      1
2166 quality of trees      1
2167 quality of young Pedunculate Oak growth.      1
2168 računalne simulacije      1
2169 računalni informacijski sustav      1
2170 računalni model CirCon      1
2171 Quercus pubescens      1
2172 Quercus spp.      1
2173 Quercus virgiliana      1
2174 Quercusspp.      1
2175 querry Očura II      1
2176 questionnaire      1
2177 quick sand      1
2178 quick sands      1
2179 provenances      1
2180 Pulp and paper industries      1
2181 Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.      1
2182 ptice      1
2183 ptice grabljivice      1
2184 ptice kao indikator      1
2185 Pubescens oak      1
2186 pubescent oak      1
2187 public awareness      1
2188 public forest institutes      1
2189 public institutes      1
2190 public opinion      1
2191 Public subsidisation of forestry      1
2192 puhovi      1
2193 protection . .      1
2194 protection at work      1
2195 protection of nature      1
2196 protupožarna linija      1
2197 protupožarne prosjeke      1
2198 protupožarne prosjeke s elementima puta      1
2199 provenance      1
2200 provenance region      1
2201 provenance test      1
2202 protected natural areas      1
2203 protected natural values      1
2204 prophylaxis      1
2205 proportion between height and diameter (h/d)      1
2206 provisional volume tarff      1
2207 provodno tkivo      1
2208 prozirnost krošnje      1
2209 seasonal severity ratings      1
2210 secondary forest road network      1
2211 saplings      1
2212 sapwood      1
2213 Scots pine      1
2214 Scots pine (Pinus sylvestris L.)      1
2215 Sea Buckthorn      1
2216 sea spray      1
2217 secondary openness      1
2218 secondary succession      1
2219 sections Aigeiros and Tacamahaca      1
2220 Sediment Yield      1
2221 seed areas (districts)      1
2222 seed coat      1
2223 seed coating      1
2224 seed delineation      1
2225 sastojina      1
2226 sastojina bukve i jele      1
2227 sastojina izmjere      1
2228 sastojinska struktura      1
2229 satelitska snimka IKONOS      1
2230 satelitske snimke      1
2231 satellite imagery      1
2232 Sava River      1
2233 sawfly      1
2234 sawmil­ling production      1
2235 sawmilling products      1
2236 sawmilling raw material      1
2237 sawmilling technology      1
2238 Sawnwood coniferous and hardwood      1
2239 sawnwood production      1
2240 scale insects      1
2241 scalping      1
2242 scenariji razvoja      1
2243 Sequoia sempervirens      1
2244 Sequoiadendron giganteum      1
2245 selection forests      1
2246 selection management      1
2247 selection of management scenarios      1
2248 selection structure and selection menangement      1
2249 selekcionirani klonovi      1
2250 selekcionirano sjeme      1
2251 selektivna proreda      1
2252 selektivna prorjeda      1
2253 selo Gradište      1
2254 Semi-final Wood Products      1
2255 Semi-finished wood products industries      1
2256 seminari i ispiti za ocjenjivače lovačkih trofeja.      1
2257 seminars and examinations for evaluating the hunting trophies.      1
2258 seed felling      1
2259 seed moisture      1
2260 seed morphology      1
2261 seed orchard      1
2262 seed orchards      1
2263 seed physiology      1
2264 seed quality      1
2265 seed variability      1
2266 seed viability      1
2267 seed zones      1
2268 seedling growth and dimensions      1
2269 seedling height      1
2270 seedling heights      1
2271 seedling morphology      1
2272 selected plus trees      1
2273 selected seed      1
2274 selection      1
2275 seedlings morphology      1
2276 segment ­na regresija      1
2277 segmented regression      1
2278 sekcije Aigeiros i Tacamahaca      1
2279 sekundarna otvorenost      1
2280 sekundarna sukcesija      1
2281 sadnice      1
2282 sadržaj klorofila      1
2283 safety      1
2284 safety and health in forestry      1
2285 sagorijevanje      1
2286 sakupljanje drva      1
2287 salinisation      1
2288 Salix alba clones      1
2289 roe deer productivity      1
2290 roedeer      1
2291 rogovi      1
2292 rojenje      1
2293 Romans      1
2294 root      1
2295 Salvage logging      1
2296 Samobor      1
2297 Samoborsko gorje      1
2298 samoprorjeđivanje      1
2299 sample      1
2300 rutting      1
2301 ruža vjetrova      1
2302 S02 emissions      1
2303 SAD      1
2304 sadašnja sječiva vrijednost sastojine      1
2305 sadašnje stanje i mogućnosti uzgoja.      1
2306 ritska šuma      1
2307 sanacija erodiranog zemljišta      1
2308 sanacija odlagališta      1
2309 sanacija posljedica      1
2310 sanacija.      1
2311 sanacijska sječa      1
2312 root decay      1
2313 root length      1
2314 root perimeter      1
2315 root system      1
2316 root volume      1
2317 root/shoot ratio      1
2318 rooting      1
2319 roots      1
2320 rotositnilice      1
2321 rožište      1
2322 RRP soil stabilization material      1
2323 RRP sredstvo za stabilizaciju tla      1
2324 ručno-strojna sječa      1
2325 ruminant      1
2326 Runoff      1
2327 rural development      1
2328 ruralni razvoj      1
2329 riper      1
2330 renewable resources      1
2331 renewables      1
2332 reparable natural resource      1
2333 reproductive felling      1
2334 Republic of Croatia      1
2335 rodoslovlje      1
2336 ritske šume Baranje      1
2337 rivers      1
2338 rizik od požara      1
2339 road density      1
2340 road network planning      1
2341 radijalni prirast      1
2342 radijalni prirasti      1
2343 radionuklidi      1
2344 radna okolina      1
2345 radne tehnike      1
2346 rainfall      1
2347 rak ariša      1
2348 rak kestenove kore      1
2349 rak kore javora      1
2350 ramet variation      1
2351 rameta      1
2352 ramp (break-over) angle      1
2353 rana i kasna ekotipska forma      1
2354 range      1
2355 rannis defoliaria      1
2356 rare species population’s conservation      1
2357 rarity in Požega mountains      1
2358 raseljavanje domicilnog stanovništva      1
2359 rasplodni fond srna      1
2360 raspon      1
2361 raspon promjera      1
2362 rast promjera srednjeg stabla      1
2363 rast prsnog promjera stabla i promjera krošnje      1
2364 rasti vitalnost      1
2365 rašeljka      1
2366 rasadničarstvo      1
2367 rasprostranjenost šuma      1
2368 real recruitment rate      1
2369 realised etat      1
2370 realised production      1
2371 recentno drvo      1
2372 reception of wood      1
2373 reconstruction of forest roads      1
2374 record      1
2375 recovery.      1
2376 rast i dimenzije klijanaca (sadnica)      1
2377 red deer hummel      1
2378 red heart formation      1
2379 red oak      1
2380 ree damages      1
2381 reference sample      1
2382 referentni uzorak      1
2383 razdioba (rajonizacija) šuma Republike Hrvatske      1
2384 razdoblje sušenja      1
2385 razdoblje sušenja.      1
2386 razina meha- niziranosti      1
2387 različiti tipovi sadnica      1
2388 razmaci sadnje      1
2389 razmjena tvari i energije      1
2390 razmjenski razvitak      1
2391 raznodobne šume      1
2392 raznolikost      1
2393 razvoj fitocenoza      1
2394 razvoj i prirast sastojina      1
2395 razvoj i prirast stabala      1
2396 razvoj istraživanja      1
2397 razvoj sastojine      1
2398 razvoj šumarstva      1
2399 Razvojne faze šumskog drveća i zeljastog bilja      1
2400 reviews of the exhibition      1
2401 revitalisation      1
2402 revitalizacija      1
2403 revitalizacija staništa      1
2404 rezanje grana      1
2405 rezervat biosfere      1
2406 rezervoari uzročnika      1
2407 režijski troškovi      1
2408 režim vlage      1
2409 ribarstvo      1
2410 Richards function      1
2411 Rijeka i okoliš - litološke, reljefne, klimatske, pedološke i vegetacijske osobitosti      1
2412 Rijeka Sava      1
2413 rijeke      1
2414 rijetka sadnja      1
2415 rijetkost u Požeškom gorju      1
2416 Rimljani      1
2417 research activities      1
2418 reservoirs of pathogens      1
2419 resorno istraživanje      1
2420 resources      1
2421 respiracija tla      1
2422 response      1
2423 restitucija vlasništva      1
2424 reliktni indikatori      1
2425 relizirani etat      1
2426 reljef - karte i tumači      1
2427 reljefna uvjetovanost      1
2428 reljefne morfološke cjeline      1
2429 relict      1
2430 relict indicators      1
2431 remote sensing technologies      1
2432 reintroduction of chamois      1
2433 regija Crnog mora      1
2434 recreation.      1
2435 recultivation      1
2436 regeneration gap      1
2437 reintrodukcija dabra      1
2438 reintrodukcija divokoze      1
2439 Reintroduktion      1
2440 rekonstrukcija šumske ceste      1
2441 rekultivacija      1
2442 rekultiviranje      1
2443 relative openness      1
2444 register of primary forest traffic infrastructure      1
2445 regresijska analiza      1
2446 regular forest association      1
2447 regular forests      1
2448 regularne šume      1
2449 regulatori razvoja kukaca      1
2450 Regulatory and Institutional Framework; Financial Institutions      1
2451 rehabilitacija.      1
2452 rehabilitation.      1
2453 Rehbock      1
2454 reindtrodukcija      1
2455 refugium      1
2456 regeneracija      1
2457 regeneracija tla      1
2458 reforestation and protection      1
2459 reform of higher educational system      1
2460 reforma visokoobrazovnoga sustava      1
2461 strange attractor      1
2462 strategies in Hungarian forestry      1
2463 strategija      1
2464 strategija eksploatacije šuma      1
2465 strategija razvoja šumarstva      1
2466 strateški cilj mađarskog šumarstva      1
2467 stratifikacija      1
2468 strawberry tree coppice      1
2469 stream invertebrates      1
2470 stres      1
2471 stress      1
2472 strict forest reserve      1
2473 strogi šumski rezervat      1
2474 strojevi      1
2475 stanje voda      1
2476 stara sastojina      1
2477 stare sastojine      1
2478 stari gradovi i naselja      1
2479 starost sa­stojine      1
2480 State of German forestry      1
2481 state of nutrition      1
2482 state support to forestry      1
2483 static state of tree      1
2484 statičko stanje stabala      1
2485 statistical models      1
2486 statistički modeli      1
2487 Steering Committee      1
2488 stem      1
2489 stem exclusion phase      1
2490 stereo measurement      1
2491 stereofotogrametrija      1
2492 Steyr tractors      1
2493 stil rukovođenja      1
2494 stjenica listolikog stopala      1
2495 stohastika      1
2496 stablaste vrbe      1
2497 stabljika      1
2498 staklenički plinovi      1
2499 stand      1
2500 stand age      1
2501 stand damaging      1
2502 stand extraction      1
2503 stand height curve      1
2504 stand parameters assessment      1
2505 stand production potential      1
2506 stand regeneration      1
2507 Srednji prsni promjer      1
2508 srednji vijek      1
2509 srednjo- i dugoročno planiranje      1
2510 Sredozemlje      1
2511 Sredozemni krš      1
2512 sredstva rada      1
2513 srna      1
2514 srna obična      1
2515 stabilisation with cement      1
2516 stability      1
2517 stability of stand      1
2518 stabilizacija cementom      1
2519 stabilizacija šumskog tla      1
2520 stabilna sastojina      1
2521 stabilnost      1
2522 stanište medvjeda      1
2523 stand structure elements      1
2524 standard for the biological reproduction and regeneration      1
2525 standardisation      1
2526 standardisation of time      1
2527 standardizacija      1
2528 standardization      1
2529 stands exclusion      1
2530 stanišni čimbenici      1
2531 staništa tartufa      1
2532 spruce bark beetle      1
2533 spruce cultures      1
2534 square whirl.      1
2535 srednja vrijednost tjelesnih težina rasplodnih mužjaka i ženki      1
2536 srednjedobna sastojina      1
2537 Spačva basin      1
2538 Spačva forest      1
2539 srčika      1
2540 Središnja Europa      1
2541 središnji i stražnji kut prohodnosti      1
2542 srednja Bosna      1
2543 srednja geometrijska daljina pristupa površini      1
2544 srednja geometrijska udaljenost privlačenja      1
2545 srednja stvarna daljina pristupa površini.      1
2546 srednja stvarna udaljenost privlačenja      1
2547 srednja udaljenost privlačenja      1
2548 srednja udaljenost privlačenja drva      1
2549 spontana dinamika      1
2550 spontaneous dynamics      1
2551 spore gljiva      1
2552 sposobnost i stabilnost tehnološkog procesa      1
2553 spread      1
2554 spring migration      1
2555 spring temperature      1
2556 sprout diameter      1
2557 spiroplasmas      1
2558 spiroplazme      1
2559 Spitzentrophäen      1
2560 spojevi dušika      1
2561 spol fetusa      1
2562 spolni dimorfizam      1
2563 Spačvanski šumski bazen      1
2564 Spain      1
2565 spaljena površina      1
2566 spaljivanje biomase      1
2567 span      1
2568 Spanish broom      1
2569 spatial association      1
2570 spatial spread      1
2571 spatial trap design      1
2572 species composition      1
2573 species richness      1
2574 specific/spatial criteria      1
2575 spectrophotometry      1
2576 spektralni odraz      1
2577 spektrofotometrija      1
2578 spermatophytes      1
2579 sortiment length      1
2580 sortimentna i vrijednosna struktura sječivog etata      1
2581 sortimentna metoda pridobivanja drva      1
2582 sociogeografske karakteristike      1
2583 socio-geographic group      1
2584 socio-gospodarski aspekti      1
2585 sociological analysis      1
2586 sociološka analiza      1
2587 South Africa      1
2588 South-East Europe      1
2589 Southern Celtics      1
2590 Southern/Central Europe      1
2591 sovice      1
2592 sowing and planting sessile oaks      1
2593 sowing method      1
2594 sp.      1
2595 space valorization      1
2596 spacial distribution      1
2597 spacing      1
2598 Spacva      1
2599 Sinjsko polje      1
2600 sirova svila      1
2601 sisavci      1
2602 site conditions      1
2603 site degradation      1
2604 Simulation model      1
2605 simulirana sječa      1
2606 simulacijski model      1
2607 site quality      1
2608 site rehabilitation      1
2609 site-class      1
2610 sitno i malo privatno poduzetništvo      1
2611 sivi ili mali indijski mungos (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
2612 sjeme pinije      1
2613 sjemenka      1
2614 sjemenska plan­taža      1
2615 sjemenska područja (oblasti)      1
2616 sjemenska razdjelba      1
2617 sjemenska zona      1
2618 sjemenske plantaže      1
2619 sjemenjača      1
2620 sjemenjače      1
2621 sjetva i sadnja kitnjaka      1
2622 sjetva žira      1
2623 Sjeverna Amerika      1
2624 sjeverna Hrvatska      1
2625 sjeverni Velebit      1
2626 sjeverni Velebit.      1
2627 sjevernojadransko područje      1
2628 sezonske promjene koncentracija      1
2629 sezonski rast promjera debla      1
2630 Shannon indeks      1
2631 Shannon index      1
2632 shares dieback      1
2633 shelling      1
2634 sessile oak (Quercus petraea L.)      1
2635 Sessile-flowered oak (Quercus petraea Liebl.)      1
2636 sex dimorphism      1
2637 sex of the foetus      1
2638 sezonska ocjena žestina      1
2639 shelterwood cutting system      1
2640 shoots      1
2641 short rotation.      1
2642 short run (SRMC) and long run marginal costs (LRMC)      1
2643 shrub layer      1
2644 side compensation of large ground loads      1
2645 significant crown damage      1
2646 sigurnost      1
2647 sigurnost i zdravlje u šumarstvu      1
2648 sijanje      1
2649 sile otpora rastu      1
2650 sile rasta      1
2651 silk as a cultural phenomenon      1
2652 silk factory      1
2653 silk pro­duction      1
2654 Silkworm (Bombyx mori)      1
2655 silver fir decline and expansion      1
2656 silver fir; dead tree; utilization; roundwood; timber value      1
2657 silver pine      1
2658 silvicultural methods      1
2659 silvicultural pass and trail      1
2660 silviculture plan      1
2661 silvo-pastoralni sustav      1
2662 Silvopasture      1
2663 sječivi etat      1
2664 sječka      1
2665 sjekač      1
2666 sjekači      1
2667 sječa i izradba      1
2668 sječa i izradba drva      1
2669 Sječa oštećenih stabala      1
2670 sjeverozapadni Jadran      1
2671 skelet      1
2672 skid road      1
2673 sinergističke prirode      1
2674 skidders      1
2675 slenderness      1
2676 slijevanje niz deblo      1
2677 sliv bujice Suvave      1
2678 slivno područje      1
2679 sloj grmlja      1
2680 slojnica 98      1
2681 slope      1
2682 Slavonia      1
2683 sladun      1
2684 skidding road      1
2685 skider      1
2686 skideri      1
2687 skull      1
2688 skupljanje otpada      1
2689 small terrestrial mammals      1
2690 smolarenje      1
2691 smrdljika      1
2692 Sljeme      1
2693 small and medium enterprises      1
2694 smrekini potkornjaci      1
2695 smrekove kulture      1
2696 smrtnost      1
2697 snaga vlastitih otpora      1
2698 snags      1
2699 Social Broadleaves      1
2700 social characteristics      1
2701 social geographical features. openland      1
2702 so­cijalne karakteristike      1
2703 socijalne listače      1
2704 socijalno-geografska skupina      1
2705 Socio-economic drivers      1
2706 soil disturbance      1
2707 soil erosion      1
2708 soil fertility      1
2709 soil loss      1
2710 Soil Monolith      1
2711 soil morphology      1
2712 soil organic matter      1
2713 soil preparation      1
2714 soil profile properties      1
2715 soil regeneration      1
2716 soil respiration      1
2717 soil stabilisation      1
2718 soil temperature      1
2719 soil texture      1
2720 soil type      1
2721 sokolarska oprema      1
2722 sokolarske tehnike      1
2723 solar energy      1
2724 songbird communities      1
2725 Trendovi      1
2726 Trends      1
2727 tretiranje      1
2728 tretman      1
2729 trgovina drvetom      1
2730 trgovina drvom      1
2731 trgovina kisikom      1
2732 trgovina ukrasnim biljem      1
2733 triangulacija      1
2734 triangulation      1
2735 tree analysis      1
2736 tree damage      1
2737 tree damages      1
2738 tree decline      1
2739 tree pests and pathogens      1
2740 tree stem diameter changes      1
2741 tree-crown area      1
2742 transversal clearance radius      1
2743 trap tree      1
2744 trava      1
2745 trave      1
2746 travnjak      1
2747 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">trčka Perdix perdix L.      1
2748 transformation      1
2749 transformiranje      1
2750 toplinski tretman (HT)      1
2751 traktori Steyr      1
2752 traktorska vlaka      1
2753 traktorski put      1
2754 Tramontana and Punta Križa on the island of Cres      1
2755 Tramontana i Punta Križa na otoku Cresu      1
2756 Transboundary      1
2757 tourist      1
2758 town of Omiš      1
2759 Trachyandesite      1
2760 tractor PTO torque      1
2761 trofejna struktura      1
2762 trofejna vrijednost      1
2763 trofičke asocijacije      1
2764 trophic associations      1
2765 transormation      1
2766 transplanted plants      1
2767 trend of density decrease      1
2768 troškovi izgradnje      1
2769 troškovi zemljanih radova      1
2770 trovanje      1
2771 tršlja      1
2772 truffles      1
2773 trulež korijena      1
2774 trunk height      1
2775 trunk purity      1
2776 trupci hrasta kitnjaka i bukve      1
2777 Trypodendron      1
2778 tržišni odnosi      1
2779 tusks      1
2780 tvrde listače      1
2781 tvrdi krpelji      1
2782 two-parameter volume tables      1
2783 type of damage      1
2784 types of maps scales      1
2785 types of planting      1
2786 Überschwemmung      1
2787 Überschwemmungsschutz      1
2788 ublaživanje      1
2789 učešće sušenja      1
2790 učinak      1
2791 učinak na atmosferu      1
2792 učinci      1
2793 učinci privlačenja drva      1
2794 učinci prorjede      1
2795 učinci uzgojnih mjera      1
2796 Tisućljetna izložba Ugarskog kraljevstva 1896.      1
2797 tjelesna masa      1
2798 Tjelesna težina lanadi na leglu      1
2799 tjelesne težine      1
2800 tipovi sadnje      1
2801 tip tla      1
2802 tick      1
2803 time standard      1
2804 time management      1
2805 tradicijska arhitektura      1
2806 traditional architecture      1
2807 trahiandeziti      1
2808 training      1
2809 trajanje razvojnih stadija      1
2810 trajna pokusna ploha      1
2811 trajni pokusi      1
2812 trajni rast      1
2813 TOPSIS      1
2814 total and stocked area      1
2815 total forest reserve      1
2816 total nitrogen and carbon      1
2817 točka pokrića.      1
2818 točnost klasifikacije      1
2819 točnost određivanja položaja      1
2820 tokovi ugljika      1
2821 timber extraction system      1
2822 timber extraction systems      1
2823 timber quality      1
2824 Timber regulation      1
2825 timber skidding      1
2826 Timber trade      1
2827 Tilio-Taxetum      1
2828 timber assortment tables      1
2829 tetrijeb (Tetrao urogallus)      1
2830 textbook      1
2831 thinning of hard-broadleaved stands      1
2832 threatens      1
2833 tercijarni porast      1
2834 tercijarni relikt      1
2835 terebinth tree      1
2836 termički modificirano drvo      1
2837 terpenes      1
2838 terpeni      1
2839 tertiary      1
2840 Tertiary relict      1
2841 Test citotoksičnosti      1
2842 test field      1
2843 test polusrodnika      1
2844 test potomstava      1
2845 težine 100 češera i 1000 sjemenki      1
2846 težišna metoda      1
2847 težište      1
2848 težište odjela — odsjeka      1
2849 Thanasimus      1
2850 učinkovitost tračne pile      1
2851 Učka Nature park      1
2852 udio vode      1
2853 udruge privatnih šumoposjednika      1
2854 udžbenik      1
2855 ugljik      1
2856 ugrožava.      1
2857 ukupna i obrasla površina      1
2858 ukupni dušik i ugljik      1
2859 ukusna      1
2860 ulaganja      1
2861 ulančavanje šteta.      1
2862 trošak po m3      1
2863 trophy value      1
2864 Ulmus pinnato-ramosa      1
2865 ulov-markiranje-ponovni ulov      1
2866 ultrasonic hypsometer      1
2867 ultrazvučni visinomjer      1
2868 umjetne neuronske mreže      1
2869 umjetni otoci      1
2870 Umweltschutz      1
2871 unapređenje upravljačke prakse      1
2872 uneven- aged management      1
2873 uneven-aged forests      1
2874 unique planning strategy      1
2875 unošenje      1
2876 unutarklonska i međuklonska varijabilnost      1
2877 unutarklonska varijabilnost      1
2878 unutarnja sjemenska ljuska      1
2879 uporaba biomase      1
2880 uporabljiva znanost      1
2881 uporabna vrijednost      1
2882 urod      1
2883 urod bukvice      1
2884 Urus MII skyline yarder      1
2885 Urus MII žičara      1
2886 usable science      1
2887 usable timber      1
2888 usefulness evaluation      1
2889 usluge šumskih ekosustava      1
2890 uspjeh pošumljavanja      1
2891 usporedba      1
2892 usporedba vrsta      1
2893 ustrojstvo      1
2894 usufruct      1
2895 usufruct holders      1
2896 UŠP Bjelovar.      1
2897 UŠP Našice      1
2898 UŠP Osijek      1
2899 utilization      1
2900 Utjecaj kanala Dunav-Sava na šumske ekosustave      1
2901 utjecaj ruba sječine i ekspozicije na uspjeh pošumljavanja      1
2902 utjecaj tehničkih zahvata na sušenje hrasta lužnjaka u nizinskim šumama Hrvatske      1
2903 uvjeti čuvanja      1
2904 Uprava šuma podružnica Delnice      1
2905 Uprava šuma podružnica Požega      1
2906 uprava šuma Podružnica Senj      1
2907 upravljanje      1
2908 upravljanje ljudskim potencijalima      1
2909 turistička      1
2910 turistički proizvod.      1
2911 upravljanje šumom      1
2912 urban parks      1
2913 Uredba o drvu      1
2914 urednik      1
2915 uređajna inventura šuma      1
2916 uređajni razred      1
2917 uređenje otočića      1
2918 uređenje otočića.      1
2919 uzroci i posljedice ranjavanja      1
2920 uzroci stradavanja      1
2921 uzroci ugroženosti staništa      1
2922 uzgajivački zahvati      1
2923 uzgoj i zaštita divljači      1
2924 uzgojne mjere.      1
2925 uzgojne prosjeke      1
2926 uzgojne stazice i šljukarice      1
2927 valuated methods      1
2928 value of wood assortiments      1
2929 vanjska trgovina      1
2930 vapnenac      1
2931 vapnenci      1
2932 validacija metode      1
2933 validation method      1
2934 variability of leaves      1
2935 variability.      1
2936 vegetacijski pokrov      1
2937 vegetacijski indeks normalizirane razlike      1
2938 vegetacijski klimaks      1
2939 vegetacija sjeverne Hrvatske      1
2940 vegetacija šljunkovitih riječnih sprudova      1
2941 vegetacije Hrvatske.      1
2942 varijabilnost listova      1
2943 varijabilnost rameta      1
2944 varijabilnost sjemena      1
2945 varijabilnost.      1
2946 varijante      1
2947 vatrogasna oprema      1
2948 Vatrogasni operativni centar      1
2949 vector      1
2950 visitors      1
2951 visoka proreda      1
2952 visoka šuma      1
2953 visoke šume      1
2954 visual interpretation      1
2955 Visual Tree Assessment – VTA      1
2956 Višegodišnji prosjek sezonske žestine      1
2957 visina debla      1
2958 visina grma      1
2959 visina i visinski rast      1
2960 visina izbojka      1
2961 visina stabla      1
2962 visine biljaka      1
2963 visine i promjeri vrata korijena      1
2964 visine sadnica      1
2965 visinska krivulja      1
2966 visinske krivulje      1
2967 visinske krivulje stabala      1
2968 visinski gradijent      1
2969 visinski i volumni rast      1
2970 visinski prirast      1
2971 vegetational map      1
2972 vegetative propagation      1
2973 veličina kontejnera      1
2974 veliki mrazovac      1
2975 Vertex telemeter      1
2976 vegetation cover      1
2977 vegetation map      1
2978 vegetation of northern Croatia      1
2979 vegetation process in forest      1
2980 Viburno opuli-Prunetum dasyphyllae      1
2981 Viburnum L.      1
2982 viewshed analysis      1
2983 village Gradište      1
2984 vineyard cottage      1
2985 Vinodol      1
2986 Vinodol hinterland      1
2987 Vinodol valley      1
2988 vinodolsko zaleđe      1
2989 Šumarska škola Karlovac      1
2990 šumarske discipline.      1
2991 šumarske informacije      1
2992 Šumarski fakultet      1
2993 Šumarski list      1
2994 Šumarski muzej Krasno      1
2995 šumarsko poduzeće      1
2996 Šume crnike (Quercus ilex L.)      1
2997 šume Kalnika      1
2998 šume posebne namjene      1
2999 šumoposjednici      1
3000 šumovitost      1
3001 šumarska povijest      1
3002 Šumarstvo i šumarska politika      1
3003 šumarstvo.      1
3004 system-dynamic approach      1
3005 štitasta uš crnike      1
3006 štitaste uši      1
3007 štete na divljači      1
3008 štete od divljači      1
3009 štetne sovice      1
3010 štetni insekti      1
3011 štetnici i bolesti drveća      1
3012 štetnik      1
3013 šuma alepskog bora      1
3014 šuma Haljevo      1
3015 šuma Macelj      1
3016 šuma visokog uzgojnog oblika      1
3017 šuma Žutica      1
3018 šuma. poljoprivreda      1
3019 šumarija      1
3020 šumarska edukacija      1
3021 širenje nakon unašanja      1
3022 širina goda      1
3023 širokolisna zelenika (Phillyrea latifolia L.)      1
3024 šiške      1
3025 školovane biljke      1
3026 školovanje      1
3027 šmrika      1
3028 Španjolska      1
3029 šteta      1
3030 sweetgum stand      1
3031 SWOT analiza      1
3032 syntaxonomic      1
3033 Svjetski uvoz i izvoz drvnih proizvoda      1
3034 svojstva profila tla      1
3035 Swedish method      1
3036 suzbijanje potkornjaka      1
3037 suzbijanje požara      1
3038 suzbijanje štetnika      1
3039 sveza Aremonio-Fagion      1
3040 svijest javnosti      1
3041 svila kao kulturološki fenomen      1
3042 svilana      1
3043 svilarenje      1
3044 svjetle pruge      1
3045 sustavsko-dinamički pristup      1
3046 suša      1
3047 sušci      1
3048 Sustavi za ocjenu opasnosti od šumskih požara      1
3049 sušenje hrasta lužnjaka      1
3050 sušenje šuma      1
3051 sukcesija      1
3052 sukcesija niska proreda      1
3053 sukcesija šumske vegetacije      1
3054 sustainability      1
3055 survival rate      1
3056 sustainable forests management      1
3057 sustainable management.      1
3058 sustainable truffle management      1
3059 sustav gospodarenja otpadom      1
3060 sustav odvodnje      1
3061 Sustav planiranja      1
3062 sustavi modeliranja požara      1
3063 studenti      1
3064 students      1
3065 studij rada      1
3066 studij rada i vremena      1
3067 strukturni čimbenici      1
3068 struktura troškova proizvodnje      1
3069 sunčeva energija      1
3070 superfosfat      1
3071 superphosphate      1
3072 supplemental feeding      1
3073 suppressed and forced motions      1
3074 suppression      1
3075 supstitucija      1
3076 supstrati      1
3077 suradnja i povezivanje šumoposjednika      1
3078 surface digging      1
3079 surface runoff      1
3080 survey      1
3081 surveying      1
3082 Studija primarnog otvaranja šuma      1
3083 study of forest roads maintenance      1
3084 Study of Primary Forest Opening      1
3085 stupanj oštećenosti      1
3086 stupanj oštećenja      1
3087 stupanj vitkosti      1
3088 subasocijacija      1
3089 subassotiation      1
3090 subfosilno drvo      1
3091 subject of research      1
3092 submontanski i montanski pojas u Hrvatskoj      1
3093 subpopulacije      1
3094 Subsistent production of raw materials and forest influence services      1
3095 substrates      1
3096 success      1
3097 succession      1
3098 successional pathways on abandoned land      1
3099 sud      1
3100 sudjelovanje u upravljanju      1
3101 suha biomasa sadnica      1
3102 suha tvar      1
3103 suistainability of revenue      1
3104 stone pine seed      1
3105 S-Topsis      1
3106 storage conditions      1
3107 Strahinjščica      1
3108 strain force      1
3109 stanje njemačkog šumarstva      1
3110 stanje prehrane      1
3111 stanje šuma.      1
3112 strojna sječa i izradba      1
3113 structural elements      1
3114 structural factors      1
3115 structure of production costs      1
3116 stručno osposobljavanje      1
3117 struktura krošanja      1
3118 šumski strojevi      1
3119 šumski transportni sustavi      1
3120 šumsko drveće      1
3121 Šumsko gospodarstvo "Viševica"  Rijeka      1
3122 šumsko područje      1
3123 šumsko sjeme      1
3124 šumsko stanište      1
3125 tartufi      1
3126 tasty      1
3127 Tašmajdan Park      1
3128 taxonomic and phytogeographical analysis      1
3129 taxonomy      1
3130 šumski reprodukcijski materijal      1
3131 šumski radnik      1
3132 šumsko tlo; onečišćenje tla      1
3133 šumsko zemljište      1
3134 šumskogospodarska osnova      1
3135 šupljorožac      1
3136 švedska metoda      1
3137 tablice drvnih sortimenata      1
3138 tactical planning of primary forest roads      1
3139 tajnik      1
3140 taksacijski elementi      1
3141 taksonomija      1
3142 taktičko planiranje primarnih šumskih prometnica      1
3143 taloženje      1
3144 tanini      1
3145 tanka oblovina      1
3146 taper      1
3147 tarife      1
3148 tariffs      1
3149 tarifni niz      1
3150 šumske površine      1
3151 šumska vegetacija Hrvatske      1
3152 šumska vegetacija.      1
3153 šumska voluharica      1
3154 šumska prostirka.      1
3155 šumska protupožarna cesta      1
3156 šumska sastojina      1
3157 šumska staništa      1
3158 šumska tla      1
3159 šumska područja      1
3160 šumski prijevoz      1
3161 šumski i vodeni ekosustavi      1
3162 šumski kamatnjak      1
3163 šumski ostatak      1
3164 šumski otvori      1
3165 Šumske pruge      1
3166 šumske prosjeke      1
3167 šumski drvni ostatak      1
3168 šumski drvni proizvod      1
3169 šumski drvni sortimenti      1
3170 šumski ekosustav      1
3171 Technical Committee 55      1
3172 technical features      1
3173 technical roundwood from trunk and tree top      1
3174 technological process capability and stability      1
3175 tectonic dolines      1
3176 tečajni debljinski prirast stabala      1
3177 tečajni volumni prirast      1
3178 tehnical-camouflage methods      1
3179 tehnicizam      1
3180 tehnička oblovina iz debla i krošnje stabla      1
3181 tehnička svojstva      1
3182 tehničke značajke      1
3183 Tehnički odbor 55      1
3184 tehničko-kamuflažne metode      1
3185 tehnologija i tehnika      1
3186 tehnologija podučavanja      1
3187 temperature tla      1
3188 temperature za pokretanje vegetacije      1
3189 ten - year increment      1
3190 teorija lovstva.      1
3191 tercijar      1
3192 tendon method      1
3193 te meljnica      1
3194 šumski rezervat      1
3195 tekstura tla      1
3196 tektonske udoline      1
3197 telemetrijsko praćenje      1
3198 Telemetry      1
3199 telemorph      1
3200 the actual average distance of attraction      1
3201 the Adriatic region      1
3202 the area of Kaštela      1
3203 the asymmetry and flatness coefficients asortiment structure      1
3204 the asymmetry coefficient and the flatness coefficient      1
3205 the Atlas Mountains      1
3206 the average geometrical attraction distance      1
3207 the Balkans           1
3208 the border of total dieback zone      1
3209 the brown bear      1
3210 the center of gravity      1
3211 the comparison of the conditions in 2009      1
3212 the economy      1
3213 the factor for horizontal bypassing.      1
3214 the Fibonacci series      1
3215 the flow of the torrent Suvava      1
3216 the Forest Administration Senj                1
3217 the Golden section      1
3218 the gravity centered method      1
3219 the Haloze region.      1
3220 the horse-chestnut miner      1
3221 the hunting share of the exhibition      1
3222 the impact of felling site edges and exposition to the success of afforestation      1
3223 the Indian grey mongoose (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
3224 the island of Mljet      1
3225 the island of Plavnik      1
3226 the Island of Vrgada and Its Islets      1
3227 the Middle Ages      1
3228 the Millennium Exhibition of the Hungarian Monarchy 1896      1
3229 the North Adriatic area      1
3230 the parameters of the calibration equations      1
3231 the park surrounding the Faculty of Forestry and the Faculty of Agriculture      1
3232 the point of proftability (break-even point).      1
3233 The Republic of Croatia      1
3234 the Senj county hunting club      1
3235 the spring and summer      1
3236 the surface flow off      1
3237 the tetrazole method      1
3238 the transitional probability matrix      1
3239 the USA      1
3240 theory of hunting      1
3241 therapeutical herbs and aromatic plants      1
3242 hrastova oblovina      1
3243 hrastova pepelnica      1
3244 hrastove šume      1
3245 hrastovi županije bjelovarske      1
3246 hrastovina      1
3247 Hrvatska – Dalmacija      1
3248 hrvatska flora      1
3249 hrvatska kuna      1
3250 Hrvatska vojna granica      1
3251 hrast lužnjak (Quercus robur) živi pijesci      1
3252 Hrvatske šume d.o.o. Zagreb      1
3253 Hrvatski udio      1
3254 Hrvatsko Podunavlje      1
3255 Hrvatsko povjerenstvo za topolu      1
3256 hrana      1
3257 hranidba      1
3258 hranljiva      1
3259 hrast crnike      1
3260 hrast crnika      1
3261 hrast medunac (Quercus pubescens)      1
3262 hrast oštrika      1
3263 hrast sladun      1
3264 hrast kitnjak (Quercus petraea L)      1
3265 hrast kitnjak (Quercus petraea Liebl.)      1
3266 hrast lužnjak (Quercus robur L)      1
3267 hvatanje      1
3268 hvatanje dabra      1
3269 hybrids      1
3270 hunting society      1
3271 hunting-demographic intensity      1
3272 hunting-geographic intensity      1
3273 hydrology      1
3274 hydro-melioration treatments      1
3275 hydro-technical interventions      1
3276 hydro-technical measures      1
3277 hyperparasitoid      1
3278 hyperphoresy      1
3279 hunting ground      1
3280 hunting ground biological casualties      1
3281 hunting grounds      1
3282 hunting illustration      1
3283 Hunting and fishing      1
3284 hunting area      1
3285 hunting associations      1
3286 hunting club rules      1
3287 human protection      1
3288 human resources in forestry      1
3289 humic acids      1
3290 huminske kiseline      1
3291 humizacija      1
3292 Hrvatske norme proizvoda iskorištavanja šuma 1995      1
3293 Hrvatske šume d.o.o      1
3294 height and height increment      1
3295 height and root collar diameter      1
3296 height and volume growth      1
3297 health and safety      1
3298 health status      1
3299 health status category of stand      1
3300 health tourism      1
3301 heat transfer.      1
3302 heat treatment (HT)      1
3303 hantaviruses      1
3304 hantavirusi      1
3305 hard ticks      1
3306 hardwood      1
3307 hardwood-broadleaf species      1
3308 harvest scheduling      1
3309 harvesteri i procesori      1
3310 Hauling and transportation of timber      1
3311 haustorij      1
3312 haustorium      1
3313 hazardous waste      1
3314 hibridi      1
3315 Hibridna platana (Patanus x acerifolia)      1
3316 hidrologija      1
3317 height of sprout      1
3318 Helleboro nigri-Piceetum      1
3319 herbaceous plants      1
3320 herbaceous species of the forest edge      1
3321 herbicid      1
3322 herbicide      1
3323 herbicides      1
3324 herbicidi      1
3325 Hercegovina      1
3326 hereditary basis      1
3327 heredity      1
3328 heretability      1
3329 heritability      1
3330 Herzegovina      1
3331 hortikulturni elementi      1
3332 host      1
3333 host plants      1
3334 horse chestnut protection      1
3335 horticultural elements      1
3336 heavy thinning      1
3337 history of forestry      1
3338 history of HŠD      1
3339 hlapljive komponente      1
3340 Hohenadel´s method      1
3341 Hohenadlova metoda      1
3342 hollow-horned animal      1
3343 Homeland war      1
3344 homogenizacija      1
3345 homogenization      1
3346 horn length      1
3347 Hornbeam hop      1
3348 Hornbeam oriental      1
3349 horns      1
3350 hidromeliorativni zahvati      1
3351 hidropedološke karakteristike      1
3352 hidrotehničke mjere      1
3353 high forest      1
3354 hilly area      1
3355 hind body weight      1
3356 hiperforezija      1
3357 Histiostoma ulmi      1
3358 histogrami prvoga i drugoga reda      1
3359 historical development      1
3360 historical outbreaks      1
3361 historical presentation      1
3362 gradation      1
3363 Gradiaton      1
3364 gradski park      1
3365 granatiranje      1
3366 granica zone totalnog sušenja      1
3367 graničice      1
3368 granična linija      1
3369 GPS and GIS      1
3370 GPS i GIS      1
3371 grad Zagreb      1
3372 gospodarski značaj – učinci      1
3373 gospodarski značaj oštećenih stabala      1
3374 gospodarsko usmjerenje      1
3375 gospodarstvo      1
3376 grasses      1
3377 grazing      1
3378 Grčka      1
3379 Greece      1
3380 greenhouse gases      1
3381 Greenwich      1
3382 grey alder (Alnus incana)      1
3383 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">Grey partridges Perdix perdix L.      1
3384 grinders      1
3385 grivasta ovca      1
3386 grivasti skakač      1
3387 grm      1
3388 granulometrijski sastav tla      1
3389 grass      1
3390 group decision making      1
3391 group-selection cutting      1
3392 Gross domestic product      1
3393 ground and flood water      1
3394 ground and surface water monitoring      1
3395 ground water      1
3396 gubar (Lymantria dispar L.)      1
3397 gubici      1
3398 gubici divljači      1
3399 gubici tla      1
3400 gubitak mase      1
3401 Guide curve method      1
3402 guljač kore koji se montira na motornu pilu      1
3403 gusjenica      1
3404 growth equation      1
3405 growth forces      1
3406 growth forces and suppressed forces      1
3407 growth of mean stand diameter      1
3408 growth of tree breast diameter and crown diameter      1
3409 grupno odlučivanje      1
3410 Habitat. Posavina      1
3411 habitats of yew in mountain Papuk situated in Nature park Papuk      1
3412 halbsib-progeny tests.      1
3413 half-sib potomstvo      1
3414 half-sib progenies      1
3415 Haljevo forest      1
3416 habitat factors      1
3417 habitat map      1
3418 habitat suitability      1
3419 gypsy moth (Lymantria dispar L.)      1
3420 gustoća primarne šumske prometne infrastrukture      1
3421 gustoća u standardno suhom stanju      1
3422 Gymnosperms      1
3423 gljivama slični organizmi      1
3424 gljivični patogen      1
3425 gnojidba      1
3426 GFIS      1
3427 galls      1
3428 GIS (Geografski informacijski sustav)      1
3429 GIS (Geographic Information System)      1
3430 glavna sastojina      1
3431 glavne vrste drveća      1
3432 Global change      1
3433 global climate changes      1
3434 globalizacija      1
3435 globalizacija u Hrvatskoj      1
3436 globalization      1
3437 globalization in Croatia      1
3438 globalna promjena      1
3439 globalne klimatske promjene      1
3440 glodavci      1
3441 godišnji sječivi prihod      1
3442 golosjemenjače      1
3443 gora i planina      1
3444 gorivi materijal      1
3445 gorivost      1
3446 Gorska Hrvatska      1
3447 gorsko područje      1
3448 gorsko reljefno područje      1
3449 Gorsko-kotlinska Hrvatska      1
3450 gospodarene bukve šume      1
3451 gospodarenje šumama      1
3452 gospodarenje šumama i lovištima      1
3453 gospodarska depresija      1
3454 gospodarska inspekcija      1
3455 gospodarska jedinica      1
3456 gospodarska jedinica "Bastajske šume-Krivaja-Klisa      1
3457 gospodarska politika      1
3458 Gospodarska postignuća      1
3459 gospodarska vrijednost šume      1
3460 gospodarske djelatnosti RH      1
3461 gospodarski razredi      1
3462 genetski diverzitet      1
3463 genetski parametri      1
3464 genetski polimorfizam      1
3465 genetsko porijeklo      1
3466 genofond      1
3467 genotype × environment interaction      1
3468 geocoding      1
3469 geografske i reljefne značajke      1
3470 Game enclosure      1
3471 game loss      1
3472 games      1
3473 gap      1
3474 garden in the cloister      1
3475 genetska raznolikost i diferencijacija      1
3476 genetska raznolikost.      1
3477 genetska struktura      1
3478 geografsko porijeklo      1
3479 geographic information system      1
3480 Geographic Information System.      1
3481 geographic information systems      1
3482 geographic origin      1
3483 Geographical and relief characteristics      1
3484 geographical features      1
3485 Geographical Information System      1
3486 geokodiranje      1
3487 geomorfologija      1
3488 geomorphology      1
3489 geosintetici      1
3490 geostatistics      1
3491 geostatistika      1
3492 GeoWEPP      1
3493 GeoWEPP)      1
3494 germinability      1
3495 germinated seed      1
3496 forest laws      1
3497 forest Macelj      1
3498 forest machines      1
3499 forest landlords      1
3500 forest privatization      1
3501 forest products      1
3502 forest protection.      1
3503 Forest rails      1
3504 forest regeneration      1
3505 forest reproductive material      1
3506 forest resource      1
3507 forest history      1
3508 forest interest rate      1
3509 forest interest rate (forest annuity)      1
3510 forest gaps      1
3511 Forest genetic resources      1
3512 Forest Genetic Resources Programme      1
3513 Forest Genetics resaurces      1
3514 forest damage      1
3515 forest damage.      1
3516 forest development strategy      1
3517 forest dieback      1
3518 Forest Fire Prevention      1
3519 forest fire prevention roads      1
3520 forest fire protection      1
3521 forestry company      1
3522 forestry contractors      1
3523 forestry development      1
3524 forestry disciplines      1
3525 forestry legislative      1
3526 Forestry Museum in Krasno      1
3527 forestry occupation      1
3528 forest woody assortments      1
3529 forest work      1
3530 forest worker      1
3531 forest Žutica      1
3532 forest-based industries      1
3533 Forested Areas      1
3534 forest soil stabilization      1
3535 forest soils      1
3536 forest seedlings      1
3537 forest seeds      1
3538 forest owners’ cooperation      1
3539 forest management resystematization      1
3540 forest of high silvicultural form      1
3541 forest manage­ment      1
3542 Forest management plan      1
3543 forest timber product      1
3544 forest tracks      1
3545 forest transport systems      1
3546 Forest transportation      1
3547 forest trees      1
3548 forest user´s unit      1
3549 forest utilization      1
3550 forestry policy      1
3551 Forestry school Karlovac      1
3552 forestry work      1
3553 forest value assessment      1
3554 Forestry and forest policy      1
3555 forests measuring      1
3556 forests stand      1
3557 formation of forest associations      1
3558 forming pioneer stands      1
3559 formiranje pionirskih sastojina      1
3560 formiranje šumskih zajednica      1
3561 Forsterferuf      1
3562 Freilassung      1
3563 frost-crack      1
3564 fruit      1
3565 fruit morphology      1
3566 Fruit set      1
3567 fruits      1
3568 fuel load      1
3569 Fuel modeling      1
3570 forvarder      1
3571 forwarder      1
3572 fotosintetičke osobine lista      1
3573 fotosintetski pigmenti      1
3574 funkcije tražnje      1
3575 funkcije upravljanja: planiranje      1
3576 funkcije za izjednačenje      1
3577 funkcionalne skupine mikroorganizama u tlu      1
3578 furniture manufacturing      1
3579 fuzija snimki      1
3580 g.j. "Česma"      1
3581 G.J. "Žutica"      1
3582 fuel wood.      1
3583 functions for determination      1
3584 fungal entomopathogen      1
3585 fungal pathogen      1
3586 fungal spores      1
3587 fungal-like organisms      1
3588 fungicid      1
3589 fungicide      1
3590 fungicides      1
3591 fungicidi      1
3592 Gehörn      1
3593 gene diversity      1
3594 gene pool      1
3595 General Directorate of Forestry      1
3596 generalized model      1
3597 genetic analysis      1
3598 genetic differentiation      1
3599 genetic diversity and diff erentiation      1
3600 genetic gain      1
3601 genetic origin      1
3602 genetic parameters      1
3603 genetic polymorphism      1
3604 genetic structure      1
3605 genetic test      1
3606 genetic variability      1
3607 genetic variation      1
3608 genetički test polusrodnika      1
3609 genetska analiza      1
3610 genetska diferencijacija      1
3611 genetska dobit      1
3612 Faza - II      1
3613 Faza - III; Radne grupe (Networks)      1
3614 faza isključivanja stabala      1
3615 FBP sustav      1
3616 FBP System      1
3617 felled stemwood      1
3618 felling and processing      1
3619 felling and processing of wood assortments      1
3620 felling control      1
3621 felling cycle      1
3622 felling thinning volume      1
3623 female roe deer      1
3624 fenilalanin-amonijeve lijaze      1
3625 fenofaze      1
3626 fenotipska plastičnost.      1
3627 fenotipska stabilnost      1
3628 fenotipska varijabilnost      1
3629 fenologija listanja      1
3630 faunalni drift      1
3631 false beech heartwood      1
3632 Fang      1
3633 FAO      1
3634 farmer cables      1
3635 farmer vitla      1
3636 Fast Furier method      1
3637 Fast Furier metoda      1
3638 Fagus silvatica      1
3639 evenaged stands      1
3640 evergreen      1
3641 Fairs      1
3642 faktori staništa      1
3643 falconer equipment      1
3644 falconry equipment      1
3645 falconry techniques      1
3646 Feulgen squash method      1
3647 Feulgen squash metoda      1
3648 Fibonaccijev niz      1
3649 fictional rotation      1
3650 field elm      1
3651 field plot      1
3652 fiksiranje dušika      1
3653 fiktivna ophodnja      1
3654 Final consumption wood products industries      1
3655 final cut      1
3656 Final use of wood products industry      1
3657 finalna prerada drva      1
3658 financial resources      1
3659 financijska politika      1
3660 fine forest fuel      1
3661 Finland      1
3662 fino šumsko gorivo      1
3663 Finska      1
3664 fire behavior      1
3665 fire behaviour      1
3666 fire fighting equipment      1
3667 Fire history      1
3668 fire line      1
3669 fire lines      1
3670 fire lines with elements of roadways      1
3671 fire modeling systems      1
3672 fire.      1
3673 fire-climate regions      1
3674 fire-climate regions.      1
3675 fire-fighting plane ("kanader") and demon      1
3676 firemen education      1
3677 fire-risk      1
3678 feromonski mamac      1
3679 feromonski raspršivači      1
3680 fertility      1
3681 flammable material      1
3682 flight activity      1
3683 flight dynamics      1
3684 flood      1
3685 flood control      1
3686 first and second order histograms      1
3687 first finding      1
3688 first record      1
3689 first records      1
3690 fishing      1
3691 floodplain forests      1
3692 flora content      1
3693 floral elements      1
3694 floristic composition      1
3695 floristička struktura      1
3696 fitosanitarne mjere      1
3697 fitosanitarni pregled      1
3698 fitosanitarni sustav      1
3699 fizička svojstva      1
3700 fizičke i mineralne značajke tla      1
3701 fizičko opterećenje      1
3702 fizika      1
3703 fizikalna i mehanička svojstva drva abonosa      1
3704 fizikalna i mehanička svojstva recentne hrastovine      1
3705 fizikalna svojstva      1
3706 fiziologija sjemena      1
3707 fiziološki parametri      1
3708 fitocenološka nomenklatura i klasifikacija      1
3709 fitocenološka snimka      1
3710 fitocenološke jedinice      1
3711 fitocenološke značajke      1
3712 fitocenoza      1
3713 fitogeografsko raščlanjenje      1
3714 fitohormones      1
3715 fitohormoni      1
3716 fitomasa      1
3717 F-O and »K-k« »Manage-project«      1
3718 F-O i »K-k«      1
3719 foliar threatment      1
3720 folijarna aplikacija      1
3721 food      1
3722 forces of resistance to growth      1
3723 Forcing      1
3724 Foreign timber trade      1
3725 Forest Administration "Viševica"  Rijeka      1
3726 Forest Administration Bjelovar.      1
3727 Forest Administration Delnice      1
3728 Forest Administration Požega      1
3729 forest and water ecosystems      1
3730 forest and wildlife management      1
3731 forest area      1
3732 forest association      1
3733 forest assortments      1
3734 forest biomass      1
3735 forest certification      1
3736 forest ecosystem      1
3737 forest ecosystem services      1
3738 forest ecosystems      1
3739 forest edges      1
3740 Forest education      1
3741 forest enterprise      1
3742 forest environments      1
3743 forest estate      1
3744 Forest exploitation      1
3745 forest fee      1
3746 forest community of beech and fir      1
3747 forest contractors      1
3748 Forest cover      1
3749 Flowering Ash      1
3750 flowing down trunk      1
3751 flushing      1
3752 introgresija      1
3753 invasive pest      1
3754 inter- and intrapopulation variability.      1
3755 interakcija genotip × okolina      1
3756 interception      1
3757 interest associations      1
3758 interlaboratory testing      1
3759 international standards      1
3760 internetske usluge      1
3761 interpopulation and intrapopulation variability      1
3762 intesivelly thinning      1
3763 intra- and interpopulation variability      1
3764 Intraclonal and interclonal variability      1
3765 intraclonal variability      1
3766 intrapopulation and interpopulation variability      1
3767 input-output analiza      1
3768 input-output analyses      1
3769 informacijski sustav      1
3770 Information Means and State of Croatian Forests.      1
3771 information system      1
3772 information system model      1
3773 informiranost      1
3774 infrared digital orthophoto(DOP)      1
3775 insect growth regulators      1
3776 intensive      1
3777 intenzitet fotosinteze      1
3778 intenzitet i oblici sušenja hrasta lužnjaka      1
3779 intenzitet prorede      1
3780 Istra (Hrvatska)      1
3781 istraživanja      1
3782 istraživanje tržišta      1
3783 Istria      1
3784 ispuštanje      1
3785 ispuštanje dabra      1
3786 ISTA pravila      1
3787 ISTA rules      1
3788 iskorištenje drvnog obujma stabala      1
3789 island Mljet      1
3790 islands      1
3791 ISO 11277      1
3792 isoenzyme      1
3793 isoenzymes      1
3794 Iskorištavanje šuma kao uzgojna njega sastojina      1
3795 iptera      1
3796 iskoristavački pokazatelj      1
3797 iskorišćivanje šuma      1
3798 investments      1
3799 injuries at work      1
3800 IPGRI      1
3801 invazivne drvenaste vrste      1
3802 invasive trees      1
3803 invazivni štetni organizam      1
3804 invazivni štetnik      1
3805 inventarisation of woody plants      1
3806 inventarizacija dendroflore      1
3807 inventarizacija drveća i grmlja      1
3808 inventura      1
3809 insecticide      1
3810 insecticides      1
3811 insects      1
3812 insekticid      1
3813 insekticidi      1
3814 insolacija      1
3815 insolation      1
3816 integral management with ecosystems in space      1
3817 integralno gospodarenje ekosustavima u prostoru      1
3818 integrated forest protection      1
3819 integrated timber protection      1
3820 integrirana zaštita oblovine      1
3821 integrirana zaštita šuma      1
3822 intelektual no vlasništvo      1
3823 intellectual ownership      1
3824 intensity and forms of dieback pedunculate oak      1
3825 infestation intensity      1
3826 infiltracija      1
3827 infiltration      1
3828 indicators of productivity      1
3829 indices about forests      1
3830 incomplete development      1
3831 increase in growth      1
3832 Industrial Round Timber in the Rough      1
3833 industrija      1
3834 industrija celuloze i papira      1
3835 industrije bazirane na sektoru šumarstva      1
3836 Industrijsko oblo neobrađeno drvo      1
3837 inercepcija      1
3838 inferencijalna statistika      1
3839 inferior and superior model trees      1
3840 impact      1
3841 impacts of silvicultural measures      1
3842 implementation of H1 and H2      1
3843 improvement by selfing      1
3844 improving management practices      1
3845 in situ and ex situ methods      1
3846 in situ i ex situ metode      1
3847 Increment and cut      1
3848 increment and quality      1
3849 increment percentage      1
3850 indeks lisne povr šine      1
3851 indeks raznolikosti.      1
3852 Indeks relativnog sadržaja klorofila u lišću      1
3853 indeks zaraze      1
3854 indeksi diverziteta      1
3855 indeksi točnosti      1
3856 indeksne vrijednosti bukovih stabala      1
3857 index of infestation      1
3858 index values of common beech trees      1
3859 ilegalni odstrel      1
3860 ilirske vrste      1
3861 illegal felling      1
3862 illegal killing      1
3863 Illegal timber trade      1
3864 ilovača      1
3865 image fusion      1
3866 imidaclopride      1
3867 imidakloprid      1
3868 hunt      1
3869 identifikacija.      1
3870 iglice      1
3871 IGRs      1
3872 komparacija stanja za 2009.      1
3873 komparativna analiza      1
3874 komparativna metoda istraživanja      1
3875 kompleksni sustavi      1
3876 kompleksnost      1
3877 kompozitni klasifikator; šumska sastojina; kvaliteta staništa.      1
3878 kompromis      1
3879 količine goriva      1
3880 kolotrag      1
3881 koluvij      1
3882 ključ za larve i protonimfe za Histiostomatidae      1
3883 Kodeks fitocenološke nomenklature      1
3884 koeficijent asimetrije i koeficijent spljoštenosti.      1
3885 koeficijent iskorištenosti lovno-demografskog potencijala      1
3886 klonske sjemenske plantaže      1
3887 klonski arhivi      1
3888 klonski testovi crnih topola      1
3889 klonski uz.orci      1
3890 klonsko šumarstvo      1
3891 klonovi topole      1
3892 klonovi stablastih vrba      1
3893 klimatski čimbenici      1
3894 klimatski ekscesi      1
3895 klimatski model      1
3896 klimatski scenariji      1
3897 klinalna varijabilnost      1
3898 klizna sredina      1
3899 klon      1
3900 klon topole I-214      1
3901 klonovi      1
3902 kategorija zdravstvenoga stanja sastojine      1
3903 kavkaska jela      1
3904 keficijent unutarnjeg rasta      1
3905 kemijska analiza ksilemovog soka      1
3906 kemijski sastav sjemena      1
3907 kemijski sastav tla      1
3908 kemizam biljnog materijala.      1
3909 kermes berry      1
3910 Kermes oak      1
3911 kestenov moljac miner      1
3912 kestenova osa šiškarica      1
3913 key to larvae and protonymphs of Histiostomatidae      1
3914 kitnjak      1
3915 klasična otvorenost      1
3916 klasterska analiza      1
3917 klet      1
3918 klijanci      1
3919 klijanje      1
3920 klima-požarna područja      1
3921 klima-požarna područja.      1
3922 klimatska promjena      1
3923 klimatske karakteristike      1
3924 Kalnik forest      1
3925 kamenolom Očura II      1
3926 kamenjarka.      1
3927 kanader i demon      1
3928 Kanadski sustav ocjene opasnosti od šumskog požara (CFFDRS)      1
3929 Kappa statistika      1
3930 karakteristike mikrolokaliteta.      1
3931 karantenski štetnik      1
3932 karbonatnenaslage      1
3933 kariotip      1
3934 karst phenomena      1
3935 karta staništa      1
3936 karta šumskih zajednica      1
3937 karte      1
3938 kartiranje šumskog drveća      1
3939 kartografska generalizacija      1
3940 Karyotypes      1
3941 kaštelansko područje      1
3942 katastar      1
3943 javni šumarski instituti      1
3944 javno mišljenje      1
3945 javno podsticanje šumarstva      1
3946 jedinstvena metoda      1
3947 jedinstveni model      1
3948 jednadžbe rasta      1
3949 jednakokutna spirala      1
3950 jednodobne regularne sastojine      1
3951 jednodobne sastojine      1
3952 jednodobno gospodarenje      1
3953 jednogodišnje sadnice      1
3954 jednospolna      1
3955 jela obična      1
3956 jela.      1
3957 Axis%20axis) STYLE="text-decoration:none">jelen aksis (Axis axis)      1
3958 jelen aksis (Axis axis Erx.)      1
3959 jelen fratar      1
3960 Jelen lopatar      1
3961 Juglans nigra      1
3962 jugoistočna Europa      1
3963 juniper      1
3964 jura      1
3965 juvenilno drvo      1
3966 Južna Afrika      1
3967 Južna/Srednja Europa      1
3968 kadmij      1
3969 kadrovi u šu­marstvu      1
3970 kakvoća      1
3971 kakvoća drvnih sortimenata      1
3972 kakvoća stabala      1
3973 kalabrijski bor      1
3974 Journal of Forestry      1
3975 journal Šumarski list (Forestry Journal)      1
3976 joint- stock company in forestry      1
3977 jelen obični (Cervus elaphus)      1
3978 jelovina (Abies alba Mill)      1
3979 jelovina (Abies alba Mill.)      1
3980 jestiva      1
3981 jestive gljive      1
3982 izmjene i dopune formule ClC-a      1
3983 izlučenje      1
3984 izoenzymes      1
3985 izrada i privlačenje drva      1
3986 izravno i difuzno svjetlo      1
3987 Izvanredna stanja      1
3988 ITS2 regije      1
3989 ITS2 region      1
3990 Istočna Slavonija      1
3991 izbojci      1
3992 izgorena površina      1
3993 izložak (eksponat)      1
3994 Izložbe-sajmovi      1
3995 izvođenje šumskih radova      1
3996 Izvoz i Uvoz      1
3997 jablan      1
3998 Jadran      1
3999 jadranski otoci      1
4000 jadransko područje      1
4001 Jagdausstellungen      1
4002 jajnici      1
4003 jaka oštećenost krošanja depozicija olova      1
4004 jake prorjede      1
4005 jarebica kamenjarka – grivna      1
4006 Jarebica kamenjarka grivna      1
4007 jasen      1
4008 jasen (Fraxinus ExcelsiorL.)      1
4009 izvješćivanje      1
4010 izmjera šumskog drveća      1
4011 iznošenje drva      1
4012 korištenje zemljišta      1
4013 korjenov sustav      1
4014 korološke i fitocenološke značajke      1
4015 korov      1
4016 korovi      1
4017 korovska vegetacija      1
4018 košćela      1
4019 koštunica      1
4020 kovanice      1
4021 krajobraz.      1
4022 krajobrazna raznolikost      1
4023 kramp      1
4024 kraniometrija      1
4025 Krapinsko-zagorska Count      1
4026 Krapinsko-zagorska County      1
4027 kora      1
4028 koranje      1
4029 korelacija      1
4030 komuniciranje      1
4031 komunikacijske aktivnosti      1
4032 koncentracija i sadržaj hraniva      1
4033 konkretna distribucija prsnih promjera      1
4034 konkretna i teoretska distribucija stabala      1
4035 konsenzus      1
4036 kontejner      1
4037 kontejneri      1
4038 kontejnerski uzgoj      1
4039 kontinentalna Hrvatska      1
4040 kontrola      1
4041 kontrolne pokusne plohe      1
4042 konverzija panjača      1
4043 konzervacija      1
4044 konzervacija vlage      1
4045 konzervacija vlage u tlu      1
4046 kriterij kvaliteta      1
4047 kriteriji određivanja gustoće primarne šumske prometne infrastrukture      1
4048 kriteriji za investiranje      1
4049 krivulje indeksa staništa      1
4050 krize      1
4051 kronika      1
4052 krpelj      1
4053 kreda      1
4054 kras      1
4055 kraška polja      1
4056 kratke ophodnje.      1
4057 kratkorični i dugori­čni granični troškovi (KGT i DGT)      1
4058 kvaliteta mladog naraštaja hrasta lužnjaka.      1
4059 kultura crnog bora      1
4060 kulturni pejzaž      1
4061 kulturno povijesna baština      1
4062 Kunstinseln      1
4063 kva liteta sjemena      1
4064 kvalitativno iskorištenje      1
4065 kvalitet      1
4066 kružne primjerne plohe      1
4067 kserofitna      1
4068 krški fenomeni      1
4069 krupno drvo      1
4070 kukavica      1
4071 kukci      1
4072 kukci potkornjaci      1
4073 kultivari tise      1
4074 landscape artist      1
4075 landscape design      1
4076 landscape diversity      1
4077 landscape.      1
4078 lapor      1
4079 large wood of Italian oak      1
4080 Laserpitio krapfii-Piceetumass. nova      1
4081 kvaliteta staništa      1
4082 kvaliteta žira      1
4083 kvaliteta života      1
4084 kvantitativna obilježja      1
4085 kvantitativna svojstva      1
4086 kvantitativno i vrijednosno iskorištenje      1
4087 kvarter      1
4088 laboratorijski uzgoj      1
4089 laboratory rearing      1
4090 land mines      1
4091 land use      1
4092 landed municipality      1
4093 landfill gas      1
4094 landforms      1
4095 laurel      1
4096 Law      1
4097 lawn      1
4098 layout of the islet      1
4099 layout proposal      1
4100 leachate      1
4101 leaf area index      1
4102 leaf litter      1
4103 leaf nitrogen dynamic      1
4104 leaf photosynthetic traits      1
4105 leaf third-flush      1
4106 leaf unfolding      1
4107 leafminers      1
4108 legislation      1
4109 legislative      1
4110 linear correlation      1
4111 linear trend      1
4112 linearna korelacija.      1
4113 linearni trend      1
4114 lines below electro-energetic facilities      1
4115 linoleic acid      1
4116 linoleinska kiselina      1
4117 Liocourt´s distribution      1
4118 life forms      1
4119 lifelong learning      1
4120 level of knowledge.      1
4121 library      1
4122 Liburnian karst      1
4123 Liburnijski krš      1
4124 lisni mineri      1
4125 listanje      1
4126 Lisičine      1
4127 length of assortment      1
4128 length of the nibbled part of a shoot      1
4129 listopadna      1
4130 lisymeters      1
4131 lišće obične bukve      1
4132 lišće perasto      1
4133 litače      1
4134 lithological unit      1
4135 litološka cjelina      1
4136 litter      1
4137 litter mass loss      1
4138 livelihoods      1
4139 machine felling      1
4140 machine felling and processing      1
4141 machine´s own resistance power      1
4142 macroclimatic adaptedness      1
4143 macrofungi      1
4144 macroscopic characteristics      1
4145 magistarski rad      1
4146 magnezij      1
4147 Magnolia L.      1
4148 Mahaleb cherry tree      1
4149 maintenance of forest roads      1
4150 M.Sc.      1
4151 Macedonian oak      1
4152 lysimeters      1
4153 Lymantriidae      1
4154 Lyme borreliosis      1
4155 Lymnatria monacha      1
4156 STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      1
4157 lowland forests of pedunculate oak      1
4158 lowland region      1
4159 low-lying areas      1
4160 lubanja      1
4161 Lumber operations      1
4162 lumber value yield      1
4163 local community      1
4164 Local population      1
4165 log value yield.      1
4166 log volume yield      1
4167 logger injuries      1
4168 lopatar      1
4169 lovno područje      1
4170 lovno stablo      1
4171 lovno stablo s feromonskim pripravkom      1
4172 lovno-demografski intenzitet      1
4173 lovno-geografski intenzitet      1
4174 lovor      1
4175 Lovran marron      1
4176 lovranski marun      1
4177 Lovstvo i ribarstvo      1
4178 low quality and small-sized diameter logs      1
4179 low tree      1
4180 Lower Austria      1
4181 lower tusks      1
4182 lowland      1
4183 logging as sylvicultural care of stands      1
4184 Logging operations      1
4185 logging residue      1
4186 logging strategy      1
4187 logistic regression      1
4188 logistička regresija      1
4189 lokalna zajednica      1
4190 Lokalne populacije      1
4191 London planetree (Patanus x acerifolia)      1
4192 Longe-range      1
4193 longitudinal clearance radius      1
4194 long-term mean values of seasonal severity rating      1
4195 losses      1
4196 lov      1
4197 lovac      1
4198 lovačka ilustracija      1
4199 lovačka udruga kotara senjskog      1
4200 lovačke izložbe      1
4201 lovačke udruge      1
4202 Lovački dio izložbe      1
4203 međulaboratorijske usporedbe      1
4204 Međunarodne konvencije      1
4205 međunarodne norme      1
4206 Međunarodni lovački savjet (CIC)      1
4207 međupopulacijska i unutarpopulacijska varijabilnost.      1
4208 mehanička svojstava drva      1
4209 mehanička svojstva      1
4210 mehanička svojstva drva      1
4211 mehaničke ozljede i dopunske greške zbog ratnih djelovanja      1
4212 mehanizirana bušilica      1
4213 mehaniziranje uzgojnih radova      1
4214 melioracija      1
4215 melioracija krša      1
4216 melioracijski učinci      1
4217 menadžment      1
4218 menagement klas      1
4219 meningoencefalitis i Lyme borelioza      1
4220 meningoencephalitis      1
4221 merkan-lilizam      1
4222 mesophilous chestnut forests      1
4223 mass concentration      1
4224 master´s thesis      1
4225 mastic      1
4226 mastic tree      1
4227 mastika      1
4228 matematički modeli      1
4229 matični fond      1
4230 matični supstrat      1
4231 matičnjak plemki      1
4232 matrice prijelaznih vjerojatnosti      1
4233 mature stands      1
4234 maturity dimension      1
4235 Mean breast diameter      1
4236 mean extraction distance      1
4237 mean skidding distance      1
4238 measuring elements      1
4239 measuring procedure      1
4240 mechanical felling      1
4241 mechanical properties of wood      1
4242 mechanized of silvicultural works      1
4243 Mediteran      1
4244 mediteranska vegetacija      1
4245 mediteranske šume      1
4246 mediteransko krško područje      1
4247 mala i srednja poduzeća      1
4248 Mala Kapela      1
4249 malati      1
4250 mali alati      1
4251 Malus Mill.      1
4252 mammal      1
4253 man activities      1
4254 managed beech forests      1
4255 makija planike      1
4256 maklen      1
4257 makrogljive      1
4258 makroklima      1
4259 makroklimatska prilagodba      1
4260 makroskopske karakteristike      1
4261 management planning      1
4262 management plans      1
4263 management style      1
4264 management unit "Česma"      1
4265 map of forest communities      1
4266 maps      1
4267 maquis      1
4268 maquis of strawberry tree      1
4269 market relations      1
4270 market research.      1
4271 Marketing of forest and forest industries products and services      1
4272 marketing šumskih i drvnih proizvoda i usluga      1
4273 marking      1
4274 masa košuta      1
4275 masena koncentracija      1
4276 cartographic generalization      1
4277 Carpino orientali-Quercetum ilicis      1
4278 carbon stock Cpool      1
4279 carbon stocks      1
4280 Carex brizoides      1
4281 Canadian Forest Fire Behavior Prediction (FBP)      1
4282 Canadian Forest Fire Danger Rating System (CFFDRS)      1
4283 Canadian Forest Fire Weather Index (FWI)      1
4284 Capercaillie (Tetrao urogallus)      1
4285 capture-mark-recapture      1
4286 carbon      1
4287 carbon accumulation      1
4288 carbon fluxes      1
4289 burza      1
4290 bush      1
4291 bushes      1
4292 business analysis      1
4293 business relationships      1
4294 bušilica »ST1HL 08«      1
4295 C. hungarica      1
4296 CA analiza      1
4297 cable crane      1
4298 cadastral plots      1
4299 cadastre      1
4300 cadmium      1
4301 Calabrian pine      1
4302 burnt area      1
4303 bukovo-jelova prašuma      1
4304 bukovo-jelove šume      1
4305 bukva (Fagus sylvatica)      1
4306 buldožer      1
4307 bura      1
4308 changes in water relations      1
4309 characteristics of micro-locality.      1
4310 chemical composition      1
4311 Chemical composition of soil      1
4312 chemism of plant materil      1
4313 chestnut gall wasp      1
4314 catchment      1
4315 caterpillars      1
4316 causes casualties      1
4317 causes of leks endanger­ment      1
4318 Centralna šumarska uprava      1
4319 Centromere nomenclature      1
4320 certification      1
4321 certifikacija      1
4322 certifikacija šuma      1
4323 Cervus elaphus      1
4324 chain of damage.      1
4325 chain saw      1
4326 chainsaw mounted debarking tool      1
4327 cikličko snimanje      1
4328 ciklus      1
4329 C-indeks      1
4330 C-index      1
4331 CirConcomputer model      1
4332 circular sample plots      1
4333 ciste in      1
4334 City of Zagreb      1
4335 cjeloživotno obrazovanje      1
4336 cjenik      1
4337 claster analysis      1
4338 clear cut of willow culture      1
4339 clearing fire lines      1
4340 chip production      1
4341 chlorophyll content      1
4342 Chlorophyll content index      1
4343 Chrysowit.      1
4344 Castanea sativa Mill.      1
4345 Castor fiber      1
4346 bor      1
4347 Boreal forest      1
4348 borealna šuma      1
4349 borov četnjak      1
4350 borova imela      1
4351 borove kulture      1
4352 bosal area      1
4353 body weight of fawns in litter      1
4354 bogatstvo vrsta      1
4355 bog-oak (oakwood buried in the ground)      1
4356 Bojčin Forest      1
4357 Bojčinska šuma      1
4358 bolest      1
4359 bolesti      1
4360 bolesti divljači      1
4361 Blacksea region      1
4362 blade lateral movement      1
4363 bočna kompenzacija zemljanih masa.      1
4364 bočna stabilnost lista      1
4365 black poplar (Populus nigra)      1
4366 black poplar clonal tests      1
4367 Black Pine      1
4368 black pine (Pinus nigraArn.)      1
4369 black alder (Alnus glutinosa Gdrnt)      1
4370 biomass standards      1
4371 biomass yield      1
4372 bioplin      1
4373 bioproduction      1
4374 brdsko-planinskopodručje      1
4375 breast height diameter distribution      1
4376 breeding measures      1
4377 Bribir Forest      1
4378 Bribirska šuma      1
4379 Bosnia-Herzegovina      1
4380 Bosna i Hercegovina.      1
4381 Bosnia and Hercegovina      1
4382 broj stabala      1
4383 broj vrhova korijena      1
4384 brojno stanje      1
4385 brnistra      1
4386 broj biljaka      1
4387 broj cvjetova i plodova      1
4388 broj i veličina puci      1
4389 broj izbojaka na panju      1
4390 brusači      1
4391 bruto domaći proizvod      1
4392 brza dojava i brzo gašenje      1
4393 brzina unosa      1
4394 brzorastuće vrbe      1
4395 Budapest      1
4396 Budimpešta      1
4397 building costs      1
4398 brown hare      1
4399 browsing      1
4400 brst      1
4401 brtvljenje odlagališta      1
4402 brojnost prirodnog pomlatka i dob sastojina.      1
4403 bukove sječine      1
4404 biological forest regeneration      1
4405 biological methods      1
4406 biological position of trees      1
4407 biological properties      1
4408 biological revitalisation      1
4409 biological!environmental valorization      1
4410 biological-ecological valorisation      1
4411 biological-ecological valorization      1
4412 biologija      1
4413 biology      1
4414 biološka ispitivanja      1
4415 bioklimati      1
4416 Biokovo      1
4417 Biokovo Mountain      1
4418 biological control      1
4419 biological control agent      1
4420 biodiversity.      1
4421 biodizel      1
4422 bioecology      1
4423 bioekologija      1
4424 bioenergija.      1
4425 biljke      1
4426 biljke domaćini      1
4427 biljke zaštitnice      1
4428 biljna sistematika      1
4429 biljni potencijal      1
4430 biljni virusi      1
4431 biljnogeografsko raščlanjenje      1
4432 bioaccumulation potential      1
4433 bioakumulacijski potencijal      1
4434 bioassays      1
4435 bioetanol      1
4436 biogoriva      1
4437 biogorivo      1
4438 bioindication      1
4439 bioindicators      1
4440 bioindikacijska i osnovna mreža točaka      1
4441 bioindikacijske plohe      1
4442 bioproizvodnja      1
4443 bioraznolikost      1
4444 bioraznolikost.      1
4445 bioraznovrsnost      1
4446 biosphere reserve      1
4447 biotopic factors      1
4448 bird of prey equipment      1
4449 birds      1
4450 birds as indicator      1
4451 birds of prey      1
4452 Bitterlich sampling      1
4453 Bitterlichova metoda uzorkovanja      1
4454 bivariate and multivariate analysis      1
4455 bivariatna i multivariatna analiza      1
4456 bjelogorične šume topola i vrba      1
4457 biološko-ekološka valorizacija.      1
4458 biomasa.      1
4459 biomass calculation      1
4460 Biomass Energy Europe      1
4461 Biomass Energy Europe – BEE      1
4462 biomass estimation      1
4463 biomass potential assessment      1
4464 biološka obnova šuma      1
4465 biljne vrste      1
4466 biološka revitalizacija      1
4467 biološka svojstva      1
4468 biološke metode      1
4469 biološki gubici divljači      1
4470 biološki položaj stabala      1
4471 basic/eliminatory criteria      1
4472 basis of vegetational unit      1
4473 baza podataka      1
4474 baze podataka      1
4475 bazofilne šume      1
4476 beach forest      1
4477 beach forests      1
4478 beaver      1
4479 beaver dam      1
4480 beaver pond      1
4481 beech felling areas      1
4482 beech forests      1
4483 beech mast      1
4484 beech-fir forests      1
4485 beech-fir virgin forest      1
4486 beginning of organised forestry.      1
4487 Belgrade      1
4488 back cross and transgression      1
4489 bacteria      1
4490 bademasta vrba (Salix triandra)      1
4491 bagrem      1
4492 bakterija      1
4493 Baranja riparian forests      1
4494 Barbary ewe      1
4495 Barbary sheep      1
4496 bark beetle      1
4497 bark beetles      1
4498 Balkan Peninsula      1
4499 Balkanski poluotok      1
4500 band saw efficiency      1
4501 bank interest rate      1
4502 bank vole      1
4503 banknotes      1
4504 bankovni kamatnjak      1
4505 beneficial functions of forests      1
4506 beneficial organisms      1
4507 benzaldehid      1
4508 benzaldehyde      1
4509 Beograd      1
4510 BEP or the break-even level of income.      1
4511 Berberidion      1
4512 Beta distribucija      1
4513 Beta distribution      1
4514 Benedictine monastery      1
4515 area with the vegetative cover      1
4516 basal area increment      1
4517 Basic Map of Croatia (BMC)      1
4518 bijela joha      1
4519 bijela joha (Alnus incana)      1
4520 bijela topola (Populus alba)      1
4521 bijela vrba (Salix alba)      1
4522 bijeli bor (Pinus sylvestris L.)      1
4523 bijeli dud (Morus alba) svilogojstvo      1
4524 beta-funkcija      1
4525 Biber      1
4526 bibliografija      1
4527 bibliography      1
4528 biblioteka      1
4529 bijelj      1
4530 bilance      1
4531 biljezi      1
4532 abandoned agricultural land      1
4533 »Projekt za rukovođenje« — managementa      1
4534 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
4535 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
4536 10-godišnji volumni prirast      1
4537 137Cs      1
4538 16x16 km grid plots      1
4539 40K      1
4540 4dimensional space      1
4541 4x4 km grid plots      1
4542 a change in the floral composition      1
4543 A- horizon      1
4544 A- horizont      1
4545 a new ecological trend      1
4546 a regular cross profile      1
4547 a sum of effective temperatures      1
4548 acorn plumpness      1
4549 acorn production      1
4550 acorn quality      1
4551 acorn size      1
4552 acorn-collecting traps method      1
4553 active protection      1
4554 activity      1
4555 Abies biokovoensis      1
4556 Abies pardei      1
4557 abiotski činitelji      1
4558 abnormal seedling      1
4559 Thansimus STYLE="text-decoration:none">Thansimus      1
4560 Thaumetopoea%20pityocampa STYLE="text-decoration:none">Thaumetopoea pityocampa      1
4561 Trypodendron%20domesticum STYLE="text-decoration:none">Trypodendron domesticum      1
4562 Quercus%20robur. STYLE="text-decoration:none">Quercus robur.      1
4563 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
4564 Populus%20nigra%20subsp.caudina STYLE="text-decoration:none">Populus nigra subsp.caudina      1
4565 Pinus%20sylvestris. STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris.      1
4566 Pinus%20heldreichii STYLE="text-decoration:none">Pinus heldreichii      1
4567 Pinus%20heldreichii STYLE="text-decoration:none">Pinus heldreichii      1
4568 Lymantria%20monacha STYLE="text-decoration:none">Lymantria monacha      1
4569 Picea%20abies%20/L./%20Karst. STYLE="text-decoration:none">Picea abies /L./ Karst.      1
4570 M.%20glareolus STYLE="text-decoration:none">M. glareolus      1
4571 Myodes%20glareolus STYLE="text-decoration:none">Myodes glareolus      1
4572 Nemozoma STYLE="text-decoration:none">Nemozoma      1
4573 Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none">Isaria fumosorosea      1
4574 %20grasslands STYLE="text-decoration:none"> grasslands      1
4575 %20hyperparasitoid STYLE="text-decoration:none"> hyperparasitoid      1
4576 %20travnjaci STYLE="text-decoration:none"> travnjaci      1
4577 %20Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none"> Isaria fumosorosea      1
4578 %20soil%20compaction STYLE="text-decoration:none"> soil compaction      1
4579 %20šume STYLE="text-decoration:none"> šume      1
4580 %20true%20bugs STYLE="text-decoration:none"> true bugs      1
4581 %20zbijanje%20tla STYLE="text-decoration:none"> zbijanje tla      1
4582 %20C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none"> C. fraxinea      1
4583 %20Picea%20abies%20/L./%20Karst. STYLE="text-decoration:none"> Picea abies /L./ Karst.      1
4584 A.%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">A. flavicollis      1
4585 Apodemus%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">Apodemus flavicollis      1
4586 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
4587 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
4588 İkisu planning unit      1
4589 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
4590 %20gospodarenje%20šuma STYLE="text-decoration:none"> gospodarenje šuma      1
4591 %20Strahinjščica STYLE="text-decoration:none"> Strahinjščica      1
4592 %20woody%20species STYLE="text-decoration:none"> woody species      1
4593 proljetna%20temperatura%20zraka STYLE="text-decoration:none">proljetna temperatura zraka      1
4594 stjenice STYLE="text-decoration:none">stjenice      1
4595      1
4596 drvenaste egzote      1
4597 jednodobne bukove sastojine      1
4598 lowlands forests      1
4599 park forest      1
4600 Pinus nigra      1
4601 pokretna žičara      1
4602 skidding      1
4603 srednja udaljenost privlačenja      1
4604 Šumski sortimenti      1
4605 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
4606 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
4607 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
4608 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
4609 C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none">C. fraxinea      1
4610 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      1
4611 #glavna skupština      1
4612 Histiostoma%20ulmi STYLE="text-decoration:none">Histiostoma ulmi      1
4613 Histiostomatidae STYLE="text-decoration:none">Histiostomatidae      1
4614 in%20vitro%20propagation STYLE="text-decoration:none">in vitro propagation      1
4615 in%20vitro%20razmnožavanje STYLE="text-decoration:none">in vitro razmnožavanje      1
4616 Hippophaë%20rhamnoides STYLE="text-decoration:none">Hippophaë rhamnoides      1
4617 Hippophao-Berberidetum STYLE="text-decoration:none">Hippophao-Berberidetum      1
4618 H.%20pseudoalbidus STYLE="text-decoration:none">H. pseudoalbidus      1
4619 Cuculus%20canorus STYLE="text-decoration:none">Cuculus canorus      1
4620 Cuculus%20canorus STYLE="text-decoration:none">Cuculus canorus      1
4621 Crataegus%20monogyna%20community STYLE="text-decoration:none">Crataegus monogyna community      1
4622 Fagus%20sylvatica STYLE="text-decoration:none">Fagus sylvatica      1
4623 Eutypella%20canker STYLE="text-decoration:none">Eutypella canker      1
4624 analitički hijerarhijski proces      1
4625 analitički hijerarhijski proces (AHP)      1
4626 Alnus glutinosa      1
4627 alochtonous species      1
4628 alometrijska jednadžba      1
4629 alometrijske funkcije      1
4630 altitudinal gradient      1
4631 aluminij      1
4632 aluvijalna vlažna staništa      1
4633 aluvijum      1
4634 amage      1
4635 amelioration      1
4636 amelioration effects      1
4637 američki jasen      1
4638 ammonia      1
4639 amonijakalni dušik      1
4640 AHP method      1
4641 AHP metoda      1
4642 Air Pollution      1
4643 allowable cut indicator      1
4644 alluvial wetlands      1
4645 almond willow (Salix triandra)      1
4646 alien species inventory      1
4647 alkali earth and alkali metals      1
4648 alkaloid taksin antikancerogen      1
4649 Allium-test      1
4650 allochthonous and autochthonous dendroflora      1
4651 aerial photographs (APs)      1
4652 adapted agricultural tractors      1
4653 adaptive genetic differentiation and diversity      1
4654 adaptivna genetska diferencijacija i raznolikost      1
4655 Adriatic      1
4656 Adriatic islands      1
4657 accidents at work      1
4658 accumulation of nutrients in the biomass      1
4659 aciditet tla      1
4660 acidofilne šume      1
4661 adaptacija      1
4662 agroforestry      1
4663 Aesculus L.      1
4664 afforestation of karst      1
4665 afforestation success      1
4666 age      1
4667 age classes      1
4668 age structure      1
4669 age-class distribution      1
4670 aktivna zaštita      1
4671 aktivnost      1
4672 aktivnost čovjeka.      1
4673 akumulacija dušika      1
4674 akumulacija hraniva u bimasi      1
4675 akumulacija hraniva u biomasi      1
4676 akumulacija ugljika      1
4677 alder (Alnus glutinosa)      1
4678 Alepo pine      1
4679 ass. Laserpitio Fagetum      1
4680 assessment of ecosystem services      1
4681 assortiment tables      1
4682 antlers      1
4683 AOMP      1
4684 As. Anemone-Carpinetum betuli      1
4685 as. Calamagrosti arun­dinaceae-Fagetum.      1
4686 As. Hacquetio-Fagetum      1
4687 As. Populo tremulae-Betuletum      1
4688 as. Pteridio-Betuletum      1
4689 ash      1
4690 Ash flowering      1
4691 asocijacija      1
4692 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Bertović 1975      1
4693 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Berto­vić 1975      1
4694 assortment tables      1
4695 Atlas Cedar      1
4696 Atlas gorje      1
4697 atlaski cedar      1
4698 atmosferska taloženja      1
4699 auksini      1
4700 Austrian pine      1
4701 Austrian pine plantation      1
4702 austrijske šume      1
4703 autochtonus tree and schrub species      1
4704 autohtona i alohtona dendroflora      1
4705 autohtone vrste      1
4706 autohtone vrste drveća i grmlja      1
4707 autoktone i aloktone vrste četinjača i listača      1
4708 autoktone listače      1
4709 automatic analyser      1
4710 automatic digital camera      1
4711 automatizacija procesa      1
4712 automatska digitalna fotokamera      1
4713 automatski analizator      1
4714 autovegetativno razmnožavanje      1
4715 auxins      1
4716 availability and direction of Sava flood water      1
4717 average value of body weight of bucks and does      1
4718 Axis%20axis%20Erxleben%201977) STYLE="text-decoration:none">Axis deer (Axis axis Erxleben 1977)      1
4719 B. Sc.      1
4720 analiza glavnih komponenti      1
4721 analiza stabla      1
4722 analiza ugroženosti      1
4723 analiza varijance      1
4724 analiza vidljivosti      1
4725 analysis of variance      1
4726 analytic hierarchy process      1
4727 Analytical hierarchy process (AHP)      1
4728 anti - cancerous drug      1
4729 antioksidacijska aktivnost      1
4730 antioxidant capacity      1
4731 animal artist      1
4732 animalist      1
4733 annual current diameter increment      1
4734 annual presceibed yield      1
4735 Aposeri foetidae-Castanetum sativae ass. nova      1
4736 Aposeri foetidae-Castanetum sativaeass. nova      1
4737 approach angle      1
4738 arborescent willow clones      1
4739 Arborescent Willows      1
4740 arboretum      1
4741 Arboretum Lisičine      1
4742 arboretum Trsteno      1
4743 arboriculture      1
4744 arborikultura      1
4745 archaeological finds of Roman roads and buildings      1
4746 architectural elements      1
4747 arheološki nalazi rimskih cesta i građevina      1
4748 arhitektonski elementi      1
4749 Ariš      1
4750 aromatično i ljekovito bilje      1
4751 artificial neural networks      1
4752 artiodactyl      1
4753 as Seslerio sadlerianae-Ostryetum.      1
4754 economic importance      1
4755 economic orientation      1
4756 Economic policy      1
4757 economic silk production      1
4758 economics of forest resources      1
4759 economics of natural resources      1
4760 economy inspection      1
4761 ecosystems      1
4762 ecotypes      1
4763 ecotypic variation      1
4764 duration of development stages      1
4765 ekološka divergencija      1
4766 ekološka karakteristika      1
4767 ekološka mreža      1
4768 ekološka niša      1
4769 ekološka proizvodnja      1
4770 ekološka stabilnost      1
4771 ekološkai fitogeografska analiza      1
4772 ekološke i socijalne funkcije      1
4773 ekološke indikatorske vrijednosti      1
4774 ekološke orijentacije      1
4775 ekološke značajke      1
4776 ekološki činitelji      1
4777 ekološki indikatori      1
4778 ekološki osjetljivo      1
4779 ekološki problemi      1
4780 ekološki uvjeti.      1
4781 ekološko-gospodarske značajke      1
4782 ekonomija      1
4783 ekonomika prirodnih resursa      1
4784 ekonomika svilarenja      1
4785 endemic species      1
4786 endemna vrsta      1
4787 Endosperm in development      1
4788 enegrija klijavosti i klijavost      1
4789 energetika      1
4790 energetska korisnost      1
4791 energetska vrijednost      1
4792 Emisije SO2      1
4793 energijska tranzicija      1
4794 energy benefit      1
4795 energy production      1
4796 energy scenario      1
4797 Energy transition      1
4798 ektomikorizne gljive      1
4799 elaborat održavanja šumskih cesta      1
4800 Elaborat učinkovitosti primarne šumske prometne infrastrukture      1
4801 electric radiator      1
4802 electrical resistance of cambial zone      1
4803 elektrana      1
4804 električna energija      1
4805 električni otpor kambijalne zone      1
4806 električno grijalo      1
4807 elemental analyser      1
4808 elementarni anlitaor      1
4809 elementi ocjene trofeja      1
4810 elm      1
4811 embiotenija      1
4812 ekosustavi      1
4813 ekonomika šumskih resursa      1
4814 ekonomske promjene u šumarstvu      1
4815 ekoznak      1
4816 eksperimentalni laboratorij      1
4817 eksperimentalni požari      1
4818 eksploatacijska polja      1
4819 ekstrakcija      1
4820 ensemble classifiers; forest stands; site qualities.      1
4821 entomofilna      1
4822 Entomopatogena gljiva      1
4823 entomophilic      1
4824 Entwicklung      1
4825 environmentally sound      1
4826 enzyme phenylalanine-ammonium liase      1
4827 epidop­tera      1
4828 epikutikularni vosak elektronska mikroskopija (SEM).      1
4829 epoksidna smola      1
4830 epoxy resin. Collection of works      1
4831 equalization functions.      1
4832 equilateral spiral      1
4833 equipment for training bird of prey.      1
4834 Erannis defoliaria      1
4835 Erico-Fagetum      1
4836 eroded terrain recoveri      1
4837 erodiranje tjemena      1
4838 erosion      1
4839 erozija      1
4840 erozija tla      1
4841 esencijalni elementi      1
4842 essential elements      1
4843 essential oils      1
4844 establishment rate      1
4845 estate      1
4846 estetski izgled šume      1
4847 estimated value of forests      1
4848 estimation      1
4849 estimation of distance      1
4850 estimation precision      1
4851 etat      1
4852 etat međuprihoda      1
4853 eterična ulja      1
4854 EU ETS scheme      1
4855 EU ETS shema      1
4856 EU FLEGTAction plan      1
4857 EU FLEGTAkcijski plan      1
4858 eucalyptus plantations      1
4859 Europa      1
4860 Europe      1
4861 Europe Slovenia      1
4862 European ash (Fraxinus angustifolia Vahl.)      1
4863 European beaver (Castor fiber L.)      1
4864 EUFORGEN Networks      1
4865 euglej      1
4866 eukaliptusove plantaže      1
4867 European brown bear (Ursus arctos)      1
4868 European larch      1
4869 european yew - tree      1
4870 Europska crna topola      1
4871 europska tisa      1
4872 Europski ariš      1
4873 europski ariš (Larix deeidua Mili)      1
4874 europski dabar (Castor fiber L.)      1
4875 europski smeđi medvjed (Ursus arctos)      1
4876 Eutric Rankers      1
4877 Eutrični ranker      1
4878 excange value      1
4879 exchangeable development      1
4880 exhibit      1
4881 Exhibitions      1
4882 existing state      1
4883 experimental fires      1
4884 Experimental Laboratory      1
4885 experimental plot B bare ground      1
4886 exploitation      1
4887 exploitation fields      1
4888 Exports and Imports      1
4889 evaluation of beneficial functions of forests and evaluation of forests.      1
4890 evaluation of natural resources      1
4891 Eurasian lynx      1
4892 Eurasion lynx      1
4893 FACE      1
4894 FACE facility      1
4895 facilitation      1
4896 factors to vertical terrain corrections      1
4897 Faculty of Forestry Zagreb      1
4898 dormice      1
4899 dostupnost i smjer kretanja savske poplavne vode      1
4900 double-entry volume tables      1
4901 DNA barcoding      1
4902 DNA barkodiranje      1
4903 dnevna stopa prirasta lanadi      1
4904 DNK      1
4905 dob      1
4906 domovinski rat      1
4907 Donja Austrija      1
4908 donja voda      1
4909 donje i gornje sastojinsko stablo      1
4910 dormancy      1
4911 dormantnost      1
4912 Drava River valley      1
4913 drhtavi šaš      1
4914 drift fauna      1
4915 dripping through      1
4916 dovršna sječa      1
4917 doznaka u grupama      1
4918 dr. sc      1
4919 drainage system      1
4920 drvenaste biljke      1
4921 drought      1
4922 drupe      1
4923 dobni razred      1
4924 dobni razredi      1
4925 dodatno vrijeme      1
4926 dolomiti      1
4927 domaćin      1
4928 domaćini      1
4929 dominance      1
4930 diversity index      1
4931 diversity indices      1
4932 division of forests in the Republic of Croatia      1
4933 divlja jabuka      1
4934 divlja kruška      1
4935 djelovanje      1
4936 distribucija prsnih promjera i volumena      1
4937 distribucija stabala      1
4938 distribution of beneficial functions of forests      1
4939 distribution of diameter at breast height      1
4940 distribution of felling volume per breast heigh diamater.      1
4941 Distribution of forests      1
4942 distribution range      1
4943 diskoloracija      1
4944 diskontinuiran areal      1
4945 dispersal prognosis      1
4946 dispersion      1
4947 disperzija      1
4948 dissipative structures      1
4949 direct and diffuse light      1
4950 discoloration      1
4951 discontinued areal      1
4952 diseases of game      1
4953 disjunct      1
4954 early and late ecotypic forms      1
4955 Eastern Slavonia      1
4956 eban (crni hrast odležao u zemlji)      1
4957 Eco-labele      1
4958 Eco-labels      1
4959 ecological characteristic      1
4960 ecological conditions      1
4961 ecological conditions of the site      1
4962 ecological conditions.      1
4963 ecological divergence      1
4964 ecological factors      1
4965 ecological indicators      1
4966 ecological indicatory values      1
4967 ecological label (eco-label)      1
4968 ecological network      1
4969 ecological niche      1
4970 ecological production      1
4971 drvno-prerađivačka industrija      1
4972 drvo kao energent      1
4973 drvoprerađivačka industrija      1
4974 dry biomass of seedlings      1
4975 dry mass      1
4976 Drvni proizvodi finalne uporabe      1
4977 drvna masa      1
4978 drvna prašina      1
4979 drvenaste svojte      1
4980 drvenaste vrste      1
4981 drveni materijal za paki ranje      1
4982 drveni materijal za pakiranje      1
4983 drveni ugljen      1
4984 drvna i lisna masa      1
4985 drvna zaliha.      1
4986 drvni elementi      1
4987 Drvni građevni elementi      1
4988 ectomycorrhizal fungi      1
4989 edafski uvjeti      1
4990 Eddy covariance method      1
4991 edible      1
4992 edible mushrooms      1
4993 educating personnel      1
4994 education      1
4995 educational technology      1
4996 edukacija      1
4997 edukacija vatrogasaca      1
4998 edukativni panoi      1
4999 efektivni broj klonova      1
5000 effective clone number      1
5001 Effectiveness Study of Primary Forest Road Traffic Infrastructure      1
5002 effects of thinning      1
5003 efficacy      1
5004 državna financijska potpora šumarstvu      1
5005 dubinsko snimanje      1
5006 duboka sadnja      1
5007 Dudov svilac (Bombix mori)      1
5008 due diligence      1
5009