ANALIZA SUSTAVA   
  Obuhvaćeno godišta: 138
  Izdano svezaka: 1061
 stranica:79726
 digitalizirano (GB):12,91
 
Obrađeno članaka:

15380
  Pronađeno autora: 2636
  - od toga u Imeniku: 796
  Pisano o šumara: 733
 
Indeksirano pojmova:

15461263
  Različitih riječi: 1372846
PRIKAZI I PRETRAŽIVANJA
 
str/god   sve  
autori sve  
naslovi sve  
UDK sve  
ključ sve  
šumari sve

                     Z
DIGITALIZIRANA ARHIVA
 
Pregled cijele arhive

Pregled naslovnica

Pregled poleđina

GooSLe pretraživanje
   pretraživanje po punom tekstu
KLJUČNA RIJEČ sort po pojava
1 Skupština      96
2 Hrvatska      41
3 Croatia      34
4 hrast lužnjak      30
5 pedunculate oak      24
6 biomasa      17
7 obična bukva      14
8 biomass      13
9 šumarstvo      13
10 Bukva      12
11 forestry      12
12 growth      10
13 common beech      10
14 Baranja      10
15 obična jela      10
16 rast      10
17 silver fir      9
18 stand structure      9
19 struktura sastojine      9
20 varijabilnost      9
21 zaštita prirode      9
22 beech      9
23 alepski bor      9
24 damage      9
25 drvna zaliha      9
26 Abies alba Mill.      8
27 harvester      8
28 izoenzimi      8
29 njega      8
30 stanište      8
31 prirast      8
32 pošumljavanje      7
33 Slovenia      7
34 Slovenija      7
35 proizvodnost      7
36 šuma      7
37 lovište      7
38 Growing stock      7
39 habitat      7
40 florni sastav      7
41 flora      6
42 energija      6
43 dieback      6
44 bukove šume      6
45 biološka raznolikost      6
46 gospodarenje      6
47 GIS      6
48 hunting      6
49 ICP Forests      6
50 Hrvatska.      6
51 introdukcija      6
52 jela      6
53 Loranthus europaeus Jacq.      6
54 klima      6
55 Lika      6
56 monitoring      6
57 šume      6
58 Šumska vegetacija      6
59 šumski požari      6
60 struktura      6
61 tlo      6
62 rasprostranjenost      6
63 rasadnik      6
64 Quercus robur      6
65 sortimentna struktura      6
66 prirodna obnova      6
67 podzemna voda      6
68 poljski jasen      5
69 pomladak      5
70 pomlađivanje      5
71 Pinus nigra      5
72 preživljavanje      5
73 Quercus robur L.      5
74 razvoj      5
75 regeneration      5
76 privlačenje drva      5
77 productivity      5
78 provenijencije      5
79 uspijevanje      5
80 Vegetacija Hrvatske      5
81 vibracije      5
82 vibration      5
83 visina      5
84 stanje ishrane      5
85 tending      5
86 šumarska politika      5
87 visinski rast      5
88 vrijeme prijelaza      5
89 nizinske šume      5
90 nursery      5
91 management      5
92 hrast kitnjak      5
93 increment      5
94 intenzitet zaraze      5
95 forests      5
96 grmlje      5
97 climate      5
98 crni bor      5
99 aklimatizacija      5
100 Abies alba      5
101 assortment structure      5
102 density      5
103 divljač      5
104 forest      5
105 forest fires      5
106 forest inventory      5
107 feromonske klopke      4
108 floral composition      4
109 fenologija      4
110 ergonomics      4
111 ergonomija      4
112 environmental protection      4
113 distribution      4
114 drveće      4
115 daljinska istraživanja      4
116 Ips%20cembrae STYLE="text-decoration:none">Ips cembrae      4
117 Abies%20alba STYLE="text-decoration:none">Abies alba      4
118 crna joha      4
119 biodiversity      4
120 Castanea sativa      4
121 groundwater      4
122 height growth      4
123 forest vegetation      4
124 Hrvatske šume d.o.o.      4
125 ISPM 15      4
126 invasive species      4
127 Lowland forests      4
128 krš      4
129 Laudonov Gaj      4
130 klimatske promjene      4
131 normala      4
132 nature protection      4
133 mikrosateliti      4
134 mortality      4
135 muflon      4
136 zaštita      4
137 zglobni traktor      4
138 sušenje      4
139 štete      4
140 šumski resursi      4
141 šumske ceste      4
142 štetnost      4
143 šumski požar      4
144 survival      4
145 sustainable development      4
146 Spačva      4
147 Viscum album L.      4
148 variability      4
149 vegetacija      4
150 troškovi      4
151 Ursus arctos      4
152 trees      4
153 trophy      4
154 Timberjack 1270B      4
155 privlačenje      4
156 Q. robur L.      4
157 rekreacija      4
158 remote sensing      4
159 Quercus petraea (Matt.) Liebl.      4
160 smreka      4
161 soil      4
162 shrubs      4
163 sessile oak      4
164 rogovlje      4
165 preference ratio index      4
166 požar      4
167 požari      4
168 pionirske vrste      4
169 ponik      4
170 populacija      4
171 obična smreka      4
172 održivi razvoj      4
173 opća vitalnost      4
174 oplodna sječa      4
175 odumiranje stabala      3
176 općekorisne funkcije      3
177 obnova      3
178 Obični orah      3
179 obnova šuma      3
180 Phenology      3
181 Parčine      3
182 parkovni objekti      3
183 population dynamics      3
184 poplar clones      3
185 Podravina      3
186 poduzetništvo      3
187 Pilanarstvo      3
188 pitomi kesten      3
189 planiranje      3
190 Preborna šuma      3
191 potrajnost      3
192 Populus nigra      3
193 Populus nigra L.      3
194 Posavina      3
195 preživljenje      3
196 primorski bor      3
197 roe deer      3
198 sanacija      3
199 Sawmilling      3
200 seed      3
201 smeđi medvjed      3
202 sortimentne tablice      3
203 Sphaeropsis sapinea      3
204 skidder      3
205 short rotation crops      3
206 sitni glodavci      3
207 ratne štete      3
208 recreation      3
209 Red deer      3
210 ritske šume      3
211 reintrodukcija      3
212 reforestation      3
213 provenijencija      3
214 Prunus avium      3
215 Prunus avium L.      3
216 promjer      3
217 Propadanje šuma      3
218 protected areas      3
219 protection      3
220 produkcija      3
221 private forests      3
222 thinning      3
223 texture      3
224 trofej      3
225 transition time      3
226 topola      3
227 upravljanje šumama      3
228 vegetation      3
229 sukcesija vegetacije      3
230 structure      3
231 šumski ekosustavi      3
232 šumske prometnice      3
233 šumsko tlo      3
234 šumski rad      3
235 tekstura      3
236 šumska biomasa      3
237 zaštita okoliša      3
238 zelena duglazija      3
239 zaštićena područja      3
240 young growth      3
241 vrt u klaustru      3
242 volume      3
243 volumen      3
244 voda      3
245 mouflon      3
246 modeliranje      3
247 mine      3
248 model      3
249 mladi naraštaj      3
250 mortalitet      3
251 nasljednost      3
252 numerical analysis      3
253 numerička analiza      3
254 Norway spruce      3
255 listinac      3
256 Lepidoptera      3
257 lovstvo      3
258 Internet      3
259 hunters      3
260 introduction      3
261 izmjera šuma      3
262 karst      3
263 hrast medunac      3
264 humus      3
265 intensity of infestation      3
266 forest soil      3
267 forest management planning      3
268 forest policy      3
269 forest tending      3
270 genetic diversity      3
271 Gorski kotar      3
272 genetska raznolikost      3
273 bukove sječe      3
274 Brižine      3
275 Croatian Forests Co. Ltd.      3
276 crown damage      3
277 CO2      3
278 $glavna skupština      3
279 Lymantria%20dispar STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      3
280 Quercus%20robur STYLE="text-decoration:none">Quercus robur      3
281 Aleppo pine      3
282 aerosnimke      3
283 areal      3
284 Biluša      3
285 biljna zajednica      3
286 bioenergy      3
287 dinamika populacije      3
288 diameter      3
289 defoliation      3
290 development      3
291 debljinski prirast      3
292 dabar      3
293 Dalmacija      3
294 Dalmatinska zagora      3
295 četinjače      3
296 divlja svinja      3
297 ekologija      3
298 entrepreneurship      3
299 European beech      3
300 energy      3
301 ekotipska varijabilnost      3
302 efficiency      3
303 Fagus sylvatica      3
304 fir      3
305 fire      3
306 Fire Weather Index      3
307 fitocenologija      3
308 forest management      3
309 forest cultures      3
310 forest fire      3
311 forest economics      2
312 društveno-gospodar­ski čimbenici      2
313 florni elementi      2
314 forest lands      2
315 forest floor      2
316 forest habitat      2
317 fluvisol      2
318 forest communities      2
319 fires      2
320 fitoplazme      2
321 fitoremedijacija      2
322 flammability      2
323 fenološka motrenja      2
324 fenološka opažanja      2
325 Fagus sylvatica L.      2
326 fauna      2
327 Festuco drymeiae-Abietetum ass. nova      2
328 egzote      2
329 eko­nomika šumarstva      2
330 ekosustav      2
331 embryo      2
332 ecosystem      2
333 energy value      2
334 EN 1316-1      2
335 euroazijski ris      2
336 Euphorbio palustris-Crataegetum nigrae      2
337 evaluation model      2
338 environment      2
339 EUFORGEN      2
340 evergreen oak      2
341 exposure      2
342 even-aged beech stands      2
343 Fagus L.      2
344 Fallow deer      2
345 favourable conservation status      2
346 dušik      2
347 dužine sortimenata      2
348 ecology      2
349 ECOLURE      2
350 Economic development      2
351 drying period      2
352 Dryocosmus kuriphilus      2
353 drvni sortimenti      2
354 drvni ostatak      2
355 Dunav      2
356 Đurđevački pijesci      2
357 EA 300      2
358 divlja trešnja      2
359 diversity      2
360 DNA      2
361 dobna struktura      2
362 digitalna fotogrametrija      2
363 distribucija prsnih promjera      2
364 Diptera: Cecidomyiidae      2
365 disjunktan      2
366 djelotvornost      2
367 drvenaste egzote      2
368 dominant height      2
369 dominantna visina      2
370 Douglas fir      2
371 Drava      2
372 Crni bor (Pinus nigra)      2
373 Crown condition assessment      2
374 crvenica      2
375 Cupressus sempervirens      2
376 Ćićarija      2
377 Dalmatia      2
378 Čorkova uvala      2
379 Cultivar      2
380 culture      2
381 debljina kore      2
382 decision support systems      2
383 damages      2
384 Danube      2
385 deposition      2
386 defolijacija      2
387 dendroclimatology      2
388 dendroflora      2
389 dendroklimatologija      2
390 dendrokronološka analiza      2
391 dendrological value      2
392 Dinaric mountains      2
393 Dinaridi      2
394 digitalni model terena      2
395 digitalni ortofoto      2
396 digitalni ortofoto (DOF)      2
397 dendrološka vrijednost      2
398 digital photogrammetry      2
399 biljne zajednice      2
400 Bieger      2
401 bijela imela      2
402 Beli Manastir      2
403 bijeli grab      2
404 biljka      2
405 beech felling      2
406 bark thickness      2
407 basal area      2
408 benediktinski samostan      2
409 beta-distribucija      2
410 beta-function      2
411 Balkan      2
412 basic stocks of the games      2
413 arenosol      2
414 antivibracijske rukavice      2
415 anti-vibration gloves      2
416 antler      2
417 Alno-Quercion roboris      2
418 Alnus subcordata      2
419 analitički prikaz florističkog sastava      2
420 and hunting management      2
421 anketa      2
422 Anthyllis barba-jovis      2
423 as. Abieti-Fagetum “pannonicum” s. l.      2
424 area      2
425 ass. Hyperico grisebachii-Piceetum abietis (Bertović 1975) nom. nov. hoc loco      2
426 Bacillus thuringiensis      2
427 aggression on the RC      2
428 agresija na RH      2
429 AHP      2
430 alepski bor (Pinus halepensis)      2
431 alpine watershed      2
432 alpski sliv      2
433 A. glutinosa      2
434 A. rubra      2
435 Abieti-Fagetum      2
436 STYLE="text-decoration:none">Acanthocinus reticulatus      2
437 Acari      2
438 acorn      2
439 adaptability      2
440 adaptabilnost      2
441 adaptirani poljoprivredni traktori      2
442 abonos      2
443 aerial photographs      2
444 afforestation      2
445 Ostryo-Carpinion%20orientalis STYLE="text-decoration:none">Ostryo-Carpinion orientalis      2
446 Picea%20abies STYLE="text-decoration:none">Picea abies      2
447 Pityokteines STYLE="text-decoration:none">Pityokteines      2
448 Lynx%20lynx STYLE="text-decoration:none">Lynx lynx      2
449 Ips%20typographus STYLE="text-decoration:none">Ips typographus      2
450 Juniperus%20excelsa STYLE="text-decoration:none">Juniperus excelsa      2
451 Larix%20decidua STYLE="text-decoration:none">Larix decidua      2
452 Fagion%20sylvaticae STYLE="text-decoration:none">Fagion sylvaticae      2
453 Hemerocallis STYLE="text-decoration:none">Hemerocallis      2
454 Abies albaMill.      2
455 Stereonychus%20fraxini STYLE="text-decoration:none">Stereonychus fraxini      2
456 Ulmus%20minor STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor      2
457 Viscum%20album STYLE="text-decoration:none">Viscum album      2
458 0 m      2
459 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      2
460 Cephalanthero%20longifoliae-Fagetum STYLE="text-decoration:none">Cephalanthero longifoliae-Fagetum      2
461 Cephalcia%20arvensis STYLE="text-decoration:none">Cephalcia arvensis      2
462 Cervus%20elaphus STYLE="text-decoration:none">Cervus elaphus      2
463 Betula%20pendula STYLE="text-decoration:none">Betula pendula      2
464 "Hrvatske šume"      2
465 "Osmocote Mini"      2
466 "Osmocote Sierrablen"      2
467 %20Scorzonero-Chrysopogonetalia STYLE="text-decoration:none"> Scorzonero-Chrysopogonetalia      2
468 cikličke snimke      2
469 common beech (Fagus sylvatica L.)      2
470 Community Plant Variety Office (CPVO)      2
471 climate change      2
472 Castor fiber L.      2
473 Catalpa      2
474 Ceanothus      2
475 Cembräwit®      2
476 changes      2
477 Chrysomelidae      2
478 CIC      2
479 Croatian Forests Co.Ltd.      2
480 correlation      2
481 Crataegus nigra      2
482 creativity      2
483 crna topola      2
484 crni jasen      2
485 Crni Lug      2
486 Crni orah      2
487 crnika      2
488 crnogorične i bjelogorične vrste — taksoni      2
489 concrete and theoretical distribution      2
490 Chimonanthus      2
491 CNS 2000      2
492 Clerodendrum      2
493 common ash      2
494 Cornus      2
495 Corylopsis      2
496 broj lanadi      2
497 black walnut      2
498 Brandt      2
499 biomass production      2
500 brojnost      2
501 brown bear      2
502 brucijski bor      2
503 Bursaphelenchus spp.      2
504 brijest      2
505 Carpinus L.      2
506 burned area      2
507 Carex pilosa      2
508 Carici elongatae-Alnetum glutinosae      2
509 Callicarpa      2
510 Cameraria ohridella      2
511 Campsis      2
512 Canadian experts report      2
513 biological diversity      2
514 biometrical parameters      2
515 biološko-ekološka valorizacija      2
516 Bjelovarska Bilogora      2
517 black alder      2
518 body weight      2
519 bonitet      2
520 fungus      2
521 GC      2
522 GC/MS      2
523 Galio odorati-Fagetum sylvaticae      2
524 Game      2
525 game breeding enclosure Kunjevci      2
526 gljiva      2
527 forest resources      2
528 forest roads      2
529 forest value      2
530 forestry biomass      2
531 forestry operation      2
532 Forsythia      2
533 fosfor      2
534 fotointerpretacijski ključ      2
535 fotosinteza      2
536 Fraxino orni-Quercetum ilicis      2
537 Fraxinus angustifolia      2
538 Fraxinus angustifolia Vahl      2
539 Fraxinus excelsior      2
540 Fraxinus L.      2
541 FSC logo      2
542 fuel types      2
543 height increment      2
544 health      2
545 height      2
546 hidrološka uloga      2
547 historical value      2
548 Hibiscus      2
549 Histiostoma piceae      2
550 horticul­tural value      2
551 hortikulturna vrijednost      2
552 hosts      2
553 granične vrijednosti      2
554 gubar      2
555 growth and increment      2
556 gypsy moth      2
557 gustoća drva      2
558 gustoća populacije      2
559 habitat type      2
560 gradacija      2
561 GRASS GIS      2
562 Gospodarski razvitak      2
563 insect pests      2
564 indicators      2
565 inflammability and combustibility of fuel types      2
566 infestation      2
567 infracrvene kolorne (ICK) aerosnimke      2
568 innovations in forestry      2
569 Innovativeness      2
570 inovacije u šumarstvu      2
571 inovativnost      2
572 insect      2
573 Indigofera      2
574 II-G-10      2
575 II-G-20      2
576 imovna općina      2
577 imela      2
578 in utero      2
579 Hungavit      2
580 humofluvisol      2
581 hunting district      2
582 Hymenoptera      2
583 Hymenoptera: Platygastridae      2
584 Hvar      2
585 hydrological role      2
586 hrastov ponik      2
587 Hamamelis      2
588 hrast crnika (Quercus ilex)      2
589 HTRS96/TM      2
590 Hrvatska norma HRN EN 1316-1:1999      2
591 hrast lužnjak (Quercus robur L.)      2
592 Kalnik      2
593 katastar vodnih potencijala      2
594 jednodobne bukove sastojine      2
595 Jasminum      2
596 Jelen obični      2
597 izvješće eksperata iz Kanade      2
598 Joinery and Cabinet making      2
599 Juglans L.      2
600 izlučivanje sastojina      2
601 Italian oak      2
602 izloženost      2
603 Istra      2
604 Ixodidae      2
605 Japage      2
606 izvoditelji šumskih radova      2
607 inventura šuma      2
608 invazivna vrsta      2
609 invazivne vrste      2
610 istacio-Juniperetum phoeniceae      2
611 iskorištenje      2
612 iskorištavanje šuma      2
613 Ips typographus      2
614 lovstvo i lovno gospodarenje      2
615 Lonicera      2
616 light      2
617 lowland forest ecosystems      2
618 Luzulo-Fagetum sylvaticae      2
619 Lymantria dispar      2
620 Lymantria monacha      2
621 Lynx lynx      2
622 Maceljsko gorje      2
623 lovni trupčići      2
624 Liocourtova distribucija      2
625 Lisičine Arboretum      2
626 lizimetri      2
627 Logging      2
628 management of      2
629 management plan      2
630 Maksimir Park      2
631 maslinik      2
632 market      2
633 makedonski hrast      2
634 Mediterranean      2
635 Mediterranean karst area      2
636 Međimurje      2
637 Leptoglossus occidentalis      2
638 Lespedeza      2
639 licenciranje      2
640 licensing      2
641 LiDAR      2
642 kultura      2
643 kulture kratkih ophodnji      2
644 kvaliteta      2
645 Lekenik      2
646 limit values      2
647 kreativnost      2
648 krupnoća žira      2
649 kukac      2
650 kvaliteta sadnica      2
651 Josip Ettinger      2
652 ispitivanje      2
653 klijavost      2
654 klonovi topola      2
655 kljove      2
656 klonovi bijele vrbe      2
657 Koelreuteria      2
658 koljik      2
659 koncepcija      2
660 korelacijska veza      2
661 korijen      2
662 Komrčar      2
663 Kopački rit      2
664 Krapinsko-zagorska županija      2
665 Krasno      2
666 kriging      2
667 normal model      2
668 njega šuma      2
669 Oak downy      2
670 nutritional status      2
671 nizina      2
672 Obedska Bara      2
673 Noctuidae      2
674 nova nalazišta      2
675 mtDNA      2
676 Mura      2
677 narrow-leaved ash      2
678 nadzor      2
679 nizinski šumski ekosustavi      2
680 nizinsko područje      2
681 natural regeneration      2
682 nitrogen      2
683 natural resources      2
684 mladik      2
685 Milan Knežević      2
686 Milan Stribrny      2
687 model vrednovanja      2
688 mikroklima      2
689 mistletoe      2
690 mjere asimetrije      2
691 meteorološki indeks požara      2
692 ljetna suša      2
693 Metcalfa pruinosa      2
694 microclimate      2
695 microsatellites      2
696 Mosor      2
697 Monochamus galloprovincialis      2
698 multiple-use fo­restry      2
699 Myrto-Quercetum ilicis      2
700 volumen krupnoga drva      2
701 virus      2
702 višekori­sničko šumarstvo      2
703 višekriterijsko odlučivanje      2
704 višestruka regresijska analiza      2
705 vremenske serije      2
706 vrijednost šuma      2
707 vegetacijski kvocijent      2
708 vrijeme cvjetanja      2
709 weight and foliage volume      2
710 yellow mistletoe      2
711 yield      2
712 yield tables      2
713 Zagreb Zoo Garden      2
714 zakonska regulativa      2
715 zaraza      2
716 zajednice hrasta lužnjaka      2
717 zametak      2
718 zapaljivost      2
719 zapaljivost i gorivost šumskih goriva      2
720 war loses      2
721 wild cherry      2
722 Wild game      2
723 WinRhizo      2
724 Zavižan      2
725 zdravlje      2
726 zaštita drva      2
727 značajna oštećenost      2
728 zoniranje      2
729 Zoološki vrt grada Zagreba      2
730 žuta imela      2
731 zdravstveno stanje      2
732 Žumberak      2
733 šumska taksa      2
734 šumska zajednica      2
735 šumska zemljišta      2
736 šumarska profesija      2
737 sweet chestnut      2
738 syntaxonomy      2
739 Sus scrofa      2
740 Sustavi za podršku u odlučivanju      2
741 suzbijanje      2
742 svjetlo      2
743 šumski radovi      2
744 temeljnica      2
745 TE Plomin 2      2
746 šumske kulture      2
747 šumske zajednice      2
748 šumski genetski resursi      2
749 šumske protupožarne ceste      2
750 small rodents      2
751 strojna sječa      2
752 suitability evaluation      2
753 stabilizacija tla      2
754 Sustainable forest management      2
755 struktura vegetacije      2
756 strukturni elementi      2
757 Stolarstvo      2
758 srednja visina      2
759 srneća divljač      2
760 srnjak      2
761 srednji promjer      2
762 spolni indeks      2
763 stabilnost sastojine      2
764 stanje u prošlosti      2
765 vegetacijska karta      2
766 Viscum album L. ssp. abietis (Wiesb.) Abrom.      2
767 vegetation quotient      2
768 vegetation structure      2
769 Theysohn®      2
770 valorisation      2
771 valorizacija      2
772 uzgajalište divljači Kunjevci      2
773 Uzorak      2
774 Vaclav L. Anderle      2
775 UPOV      2
776 tržište      2
777 uređivanje      2
778 uređivanje šuma      2
779 Ulmus minor Mill. sensu latissimo      2
780 Unmixed regular beech forest      2
781 UPGMA      2
782 učinkovitost      2
783 ugroženost      2
784 turizam      2
785 Trade Mark      2
786 traktori      2
787 Tischeria ekebladella      2
788 time of flowering      2
789 time series      2
790 tip staništa      2
791 tipovi goriva      2
792 treatment      2
793 Tomicus destruens      2
794 transformacija      2
795 Transport      2
796 trophy assessment      2
797 Tropical rain forests      2
798 Tropske kišne šume      2
799 trend opadanja gustoće drva      2
800 težina i volumen drva      2
801 težina i volumen lišća      2
802 Taxus baccata L.      2
803 testing      2
804 tercijarna      2
805 Thurn-Taxis.      2
806 timber volume      2
807 Timberjack 1070      2
808 Tijat      2
809 Tilia spp.      2
810 Thaumetopoea pityocampa      2
811 production      2
812 promjer vrata korijena      2
813 produkcija biomase      2
814 provenance trial      2
815 promjer krošnje      2
816 primjerne plohe      2
817 proreda      2
818 Prunus L.      2
819 promjene      2
820 prsni promjer      2
821 Pruno-Fraxinetum      2
822 Punica      2
823 Q. cerris L.      2
824 Q. frainetto Ten.      2
825 Q. pubescens Willd.      2
826 quality      2
827 refugijalno      2
828 regeneration priority      2
829 reintroduction      2
830 reliktna      2
831 riparian forests      2
832 resursi      2
833 relativna otvorenost      2
834 rent      2
835 renta      2
836 Republika Hrvatska      2
837 recovery time      2
838 rast i prirast      2
839 razvojni stadiji      2
840 RAPD      2
841 rasadnici      2
842 Quercus L.      2
843 rasadnička proizvodnja      2
844 Rab      2
845 simulation      2
846 sinekološko-vegetacijska istraživanja      2
847 Sječa šuma      2
848 shelterwood cutting      2
849 simulacija      2
850 sintaksonomija      2
851 sintaksonomska analiza      2
852 Slavonija      2
853 sample plots      2
854 sitkanska smreka      2
855 sjeverozapadna Hrvatska      2
856 skidding      2
857 sjeme      2
858 spinosad      2
859 Spačvanski bazen      2
860 socio-economic factors      2
861 Sophora      2
862 slatka voda      2
863 seedling quality      2
864 seedlings      2
865 Seasonal Severity Rating      2
866 sekundarne šumske prometnice      2
867 selective thinning      2
868 selekcija      2
869 Sezonska procjena žestine požara      2
870 selection forest      2
871 semivariogram.      2
872 Senjska Draga      2
873 renewable energy sources      2
874 sapling      2
875 secondary forest roads      2
876 Salix L.      2
877 Sarcococca      2
878 Robinia L.      2
879 Robinia pseudoacacia L.      2
880 Rock partridge      2
881 rodents      2
882 root collar diameter      2
883 Ruscus hypoglossum      2
884 sadašnje stanje šuma      2
885 sadni materijal      2
886 sadnica      2
887 prioritet obnove      2
888 prijedlog uređenja      2
889 prirodni resursi      2
890 prirodno sušenje prostornog drva      2
891 PowerCem      2
892 pravoužitnici      2
893 Preborno gospodarenje      2
894 precipitation      2
895 Populus L.      2
896 Portugal      2
897 Populetalia albae      2
898 Populus      2
899 Populus alba L.      2
900 postotak drvnih sortimenata      2
901 prašuma      2
902 požar krošnji      2
903 površinsko otjecanje      2
904 povijesna vrijednost      2
905 potrajno gospodarenje      2
906 povoljan status očuvanja      2
907 površina      2
908 Pityokteines spinidens      2
909 Pistacio lentisci-Juniperetum phoeniceae      2
910 Parkovi prirode      2
911 planirani prirast      2
912 planning of regeneration felling      2
913 Planning system      2
914 plant      2
915 phytoremediation      2
916 Pinus sylvestris L.      2
917 Pinus nigra subsp. dalmatica      2
918 Pinus pinea      2
919 Pinus halepensis      2
920 Pinus heldreichii      2
921 Pinus heldreichii (Christ)      2
922 Podunavlje – Podravlje      2
923 podrivanje tla      2
924 Pohorje      2
925 Poplava      2
926 poplar      2
927 Plant Patent Act      2
928 pokazatelj      2
929 Parectopa robinella      2
930 Parectopa robiniella      2
931 PBR (Plant Breeder’s Right)      2
932 PCA      2
933 otpad      2
934 P. curvidens      2
935 P. deltoides      2
936 P. densiflora Sieb. et Zucc.      2
937 P. nigra Arnold      2
938 P. thunbergiana Franco      2
939 P. vorontzowi      2
940 P. x euramericana      2
941 phosphorus      2
942 photointerpretation key      2
943 peleti      2
944 Phytophthora      2
945 Phyllonorycter issiki      2
946 Phyllonorycter issikii      2
947 Phyllonorycter robiniella      2
948 pedunculate oak (Quercus robur L.)      2
949 PEEN      2
950 oštećenost      2
951 Peduncled Oak      2
952 Peduncled oak (Quercus robur L.)      2
953 pellets      2
954 Pelješac      2
955 perivoj Ma­ksimir      2
956 obični jasen      2
957 obnova sastojina      2
958 obnovljivi izvori energije      2
959 obrast      2
960 odstrel      2
961 odstrjel      2
962 ocjenjivanje prikladnosti      2
963 očuvanje prirode      2
964 Obolodiplosis robiniae      2
965 oborine      2
966 onečišćenje zraka      2
967 opožarena površina      2
968 organizacija      2
969 Osmocote Exact Standard      2
970 Osmocote Exact Standard 5–6M      2
971 osnova gospodarenja      2
972 oplodne sječe      2
973 osnovni fondovi divljači      2
974 Ostryo-Abietetum      2
975 oštećenost šuma      2
976 Oštrica      2
977 otok Mljet      2
978 otok Plavnik      1
979 otok Vrgada i vrgadski otočići      1
980 otopina tla      1
981 Oteti zaboravu značajnija zbivanja iz naše bogate prošlosti      1
982 otoci      1
983 otok Čiovo      1
984 otok Krk      1
985 oštećenja      1
986 oštećenja stabala      1
987 oštećenje stabala      1
988 oštećivanje ponika i pomlatka.      1
989 oštećivanje sastojine      1
990 oštećivanje stabala i tla      1
991 oštećivanje šuma      1
992 ostvarena proizvodnja      1
993 ostvareni prirast      1
994 osutost      1
995 osutost iglica      1
996 osutost krošanja      1
997 osutost stabala      1
998 osvjetljavanje      1
999 Osvrti na izložbu      1
1000 osobna računala      1
1001 oplošje korijena      1
1002 oporavak      1
1003 Osnovna državna karta (ODK)      1
1004 osnovne plohe      1
1005 osnovne vegetacijske jedinice      1
1006 osnovni fond      1
1007 organizacija gašenja      1
1008 organizacijska kultura      1
1009 organizacijski ustroj zaštite      1
1010 organization      1
1011 organizational culture      1
1012 organizational protection system      1
1013 or­ganska tvar tla      1
1014 organski ugljik OC      1
1015 Oriental Hornbeam      1
1016 original project method      1
1017 originalna metoda projektiranja      1
1018 ornamental plants trade      1
1019 ornithology      1
1020 ornitologija      1
1021 orografijski pojasi      1
1022 osa listarica      1
1023 Osijek      1
1024 oppenes of forest roads.      1
1025 oprema za pticu grabljivicu      1
1026 oprema za sokolara      1
1027 oprema za trening ptice grabljivice.      1
1028 opseg šumskouzgojnih radova      1
1029 opterećenost olovom      1
1030 opterećenje šumskih ekosustava      1
1031 optimalna mreža šumskih prometnica      1
1032 optimalna otvorenost      1
1033 optimum opennes      1
1034 organic carbon OC      1
1035 one-year-old seedlings      1
1036 opasni otpad      1
1037 obrana od poplave      1
1038 oplodna sječa u grupama      1
1039 oplodna sječe      1
1040 općekorisna funkcija šume      1
1041 očuvanje staništa      1
1042 odabir scenarija gospodarenja      1
1043 odlagališni plin      1
1044 odlagalište      1
1045 odlaganje      1
1046 odnos visine i promjera      1
1047 određivanje horizontalne udaljenosti      1
1048 određivanje visine stabla      1
1049 održivi razvitak      1
1050 očuvanje genofonda      1
1051 očuvanje nizinskih šuma dogovorenim prostornim planiranjem      1
1052 očuvanje okoliša      1
1053 odsumporavanje      1
1054 odumiranje      1
1055 općekorisne funkcije šuma      1
1056 open strips      1
1057 opening up of forests      1
1058 openings      1
1059 operativno vrijeme      1
1060 ophodnjica      1
1061 oplemenjivanje      1
1062 oplemenjivanje samooplodnjom      1
1063 odziv      1
1064 ograda      1
1065 ogrijevno drvo.      1
1066 okoliš      1
1067 ökologische Faktoren      1
1068 oksidacijski stres      1
1069 old towns and settlements      1
1070 old-field succession      1
1071 oleoptera      1
1072 olive grove      1
1073 Omiš      1
1074 omjer smjese      1
1075 onečišćenje      1
1076 onečišćenje voda      1
1077 obrazovanje kadrova      1
1078 obujam stabala      1
1079 obvezatni i dobrovoljni rad lovaca      1
1080 occurrence      1
1081 ocjena općekorisnih funkcija šuma i vrednovanje šuma.      1
1082 ocjena primjenjivosti      1
1083 ocjena stanja      1
1084 ocjena trofeja      1
1085 obnovljivi prirodni resurs      1
1086 obnovljivi prirodni resursi      1
1087 obnovljivi resursi      1
1088 obnova vrtova      1
1089 obnovljivi izvori      1
1090 oblični broj      1
1091 oblik debla      1
1092 oblik stvarne i normalne distribucije prsnih promjera.      1
1093 oblo drvo      1
1094 obnova i održavanje      1
1095 obična jela (Abies alba Mill.)      1
1096 obična smreka (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
1097 obična tisa      1
1098 obični bor      1
1099 obični bor (Pinus sylvestris L.)      1
1100 Obični bor (Pinus sylvetris L.)      1
1101 obični čempres      1
1102 obični grab      1
1103 permanent experiments      1
1104 perpetrator      1
1105 Persian walnut      1
1106 pest      1
1107 pesticid      1
1108 pesticide      1
1109 pests      1
1110 Peter‘s mountain      1
1111 Petrova gora      1
1112 pH – solution      1
1113 pH oborina      1
1114 pH precipitation      1
1115 Ph u pirofosfatu      1
1116 Ph u vodi      1
1117 Ph. D.      1
1118 phaeropsis sapinea      1
1119 Phase I and II      1
1120 Phase II      1
1121 Phase III      1
1122 phenological variability of flowering      1
1123 penjačice      1
1124 percent share      1
1125 percent share of wood along thickness classes      1
1126 percentage increments of values      1
1127 Percentage of forest cover      1
1128 percentage of moderately to severely damaged trees      1
1129 percentage of the nibbled part of the shoot      1
1130 percentage of wood assortments      1
1131 period      1
1132 perioda      1
1133 periodicitet plodonošenja      1
1134 periodički prijelaz volumena      1
1135 oštećenost krošanja      1
1136 oštećenost stabala      1
1137 pejsažist      1
1138 pedunculate oak (Quercus robur)      1
1139 Phyllonorycter sp.      1
1140 Phyllonorycter spp.      1
1141 physical and mechanical properties of abonos      1
1142 physical and mechanical properties of recent oak      1
1143 physics      1
1144 physiological parameters      1
1145 phytocenosis      1
1146 phytocoeno­logical community      1
1147 phytocoenological record      1
1148 phytocoenological units      1
1149 phytocoenology      1
1150 phytocoenology (phytosociology)      1
1151 phytomass      1
1152 phytoplasmas      1
1153 peletizacija sjemena      1
1154 pH-otopina      1
1155 photosynthesis      1
1156 photosynthesis intensity      1
1157 photosynthetic pigments      1
1158 phenophases      1
1159 phenotypic plasticity.      1
1160 phenotypic stability      1
1161 pheromone dispenser      1
1162 pheromone trap      1
1163 pheromone traps      1
1164 pheromone-baited trap      1
1165 p.o. Zagreb      1
1166 padaline      1
1167 panjača      1
1168 panjača planike      1
1169 panjače      1
1170 Papuk Natural Reserve      1
1171 parametar regresije (b)      1
1172 parameter of regression (b)      1
1173 Parasiten      1
1174 Parasitenkomplex      1
1175 parasitoid      1
1176 parazitoid      1
1177 parazitski kompleks      1
1178 otpornost      1
1179 otvaranje šuma      1
1180 otvoreni prostor      1
1181 otvoreni sustav      1
1182 otvoreno lovište      1
1183 otvorenost      1
1184 otvorenost šumskim cestama.      1
1185 outbreak      1
1186 ovaries      1
1187 overwintering      1
1188 Ovis ammon musimon      1
1189 ovlasti      1
1190 ownership and property conditions      1
1191 ownership restitution      1
1192 oxidative stress      1
1193 oxygen market      1
1194 ozljede      1
1195 ozljede na radu      1
1196 ozljede na stablima      1
1197 označavanje      1
1198 pedicle      1
1199 pedigree      1
1200 pedofiziografske značajke      1
1201 pedogeneza      1
1202 pedogenezis      1
1203 pedological analyses      1
1204 pedologija      1
1205 pedology      1
1206 pedološke analize      1
1207 pedophysiographic features      1
1208 pedosfera      1
1209 pedosphere      1
1210 pedotransfer function PTF      1
1211 pedotransfer funkcija PTF      1
1212 parent fund      1
1213 park forest      1
1214 Park oko Dvorca princa Eugena Franje od Savoye i Piemonta u Bilju      1
1215 park oko Šumarskog i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu      1
1216 park prirode      1
1217 park prirode Telašćica      1
1218 Park prirode Učka      1
1219 park šuma      1
1220 park-forest Komrčar      1
1221 park-šuma      1
1222 park-šuma »Komrčar«      1
1223 Park-šume Grada Zagreba      1
1224 Participatory management      1
1225 particle size distribution      1
1226 past condition      1
1227 pasture      1
1228 paša      1
1229 Pašarenje      1
1230 patologija      1
1231 Paulownia Siebold et Zucc.      1
1232 pokazatelji oštećenosti      1
1233 pokazatelji proizvodnosti      1
1234 pokretna drobilica kamena      1
1235 pokusna ploha Br gola površina      1
1236 pokusno polje      1
1237 policy instruments      1
1238 polifagni parazitoidi      1
1239 polifenoli      1
1240 politički instrumenti      1
1241 pollination      1
1242 pollution      1
1243 položaj centromere      1
1244 Polufinalna i finalna prerada drveta      1
1245 Polufinalni drvni proizvodi      1
1246 polyphagous parasitoids      1
1247 polyphenols      1
1248 poljoprivredna tla      1
1249 poljoprivredne površine      1
1250 Poljski brijest      1
1251 plant potential      1
1252 plant species      1
1253 plantation      1
1254 plantation growth      1
1255 plantations      1
1256 plantaža      1
1257 plantaže      1
1258 plantažni uzgoj      1
1259 planting      1
1260 plants      1
1261 plastična folija      1
1262 plastični lijevak      1
1263 plemenite listače      1
1264 Plitvice Lakes      1
1265 Plitvička jezera      1
1266 plod      1
1267 plodnost      1
1268 plodnost tla      1
1269 plodovi      1
1270 plovidba      1
1271 plumate leaves      1
1272 poaching      1
1273 počinitelj      1
1274 podjela općekorisnih funkcija šuma      1
1275 poplar clone      1
1276 poplar clone I-214      1
1277 popis biljaka      1
1278 popis stranih vrsta      1
1279 poplavna šuma      1
1280 poplars      1
1281 population size      1
1282 populations      1
1283 Populationsdichte      1
1284 populacijsko usko grlo      1
1285 population      1
1286 population bottleneck      1
1287 pohrana ugljika      1
1288 poisoning      1
1289 podzemne vode      1
1290 područje provenijencije      1
1291 pomotechnical treatments.      1
1292 pomotehnički zahvati.      1
1293 pomladak mladik      1
1294 pomladna jezgra      1
1295 poljski jasen (Eraxinus angustifolia VahlX hrast lužnjak (Quercus robur L.)      1
1296 poljski jasen—suši tip      1
1297 poljski pokus      1
1298 pomaganje      1
1299 Pinus kalpensis      1
1300 Pinus pinea L.      1
1301 Pinus pineaL.      1
1302 pinj      1
1303 pioneer species      1
1304 pioneer species.      1
1305 pioneer tree species      1
1306 pioneering species      1
1307 pionirske vrste drveća      1
1308 piravost      1
1309 pisana dokumentacija      1
1310 phytosanitary inspection      1
1311 phytosanitary measures      1
1312 phytosanitary system      1
1313 phytosociology      1
1314 Picea abies      1
1315 Picea abies (L.) Karst.      1
1316 Picea omorica (PANC.) PURK.      1
1317 Picea omorica (PANČ.) PURK      1
1318 Picea omorika      1
1319 Picea sitchensis (Bong.) Carr.      1
1320 piezometar      1
1321 piezometer      1
1322 pilanska prerada drva      1
1323 pi­lanska proizvodnja      1
1324 pilanska sirovina      1
1325 pilanska tehnologija      1
1326 pilanski proizvodi      1
1327 Pilot Project      1
1328 Piljena građa četinjača i listača      1
1329 pine resin production      1
1330 Pinienprozessionspinner      1
1331 Pinija      1
1332 pinija (Pinus pinea)      1
1333 Pinus brutia      1
1334 plant breeding      1
1335 plant communities      1
1336 plant community      1
1337 plant density      1
1338 plant geographical division      1
1339 plant heights      1
1340 plant list      1
1341 planovi      1
1342 planovi upravljanja      1
1343 planski sustav      1
1344 pitka voda      1
1345 place of birth      1
1346 Plains      1
1347 plan upravljanja risom      1
1348 planina Tušnica      1
1349 planinski turizam      1
1350 planirana proizvodnja      1
1351 planiranje etata glavnog prihoda      1
1352 planiranje gospodarenja      1
1353 planiranje obnove sastojina      1
1354 planiranje šumskih prometnica      1
1355 planned production      1
1356 planned recruitment      1
1357 planned recruitment rate      1
1358 planning      1
1359 planning of forest roads      1
1360 površina ha      1
1361 površina krošanja      1
1362 površina projekcije krošnje      1
1363 površina s vegetacijskim pokrivačem      1
1364 površinska obrada drva      1
1365 površinska voda      1
1366 površinski kopovi      1
1367 povratnim križanjem i transgresijom      1
1368 potrajno gospodarenje šumom      1
1369 povijesni prikaz      1
1370 povijesni razvoj      1
1371 povijest gradacija      1
1372 povijest HŠD-a      1
1373 povijest požara      1
1374 povijest šumarstva      1
1375 powdery mildew (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.)      1
1376 power plant      1
1377 Požarište      1
1378 Požega mountains      1
1379 Požega valley      1
1380 Požeška kotlina i Požeško gorje      1
1381 PP Papuk      1
1382 prag rentabilnosti ili točka pokrića.      1
1383 prava tršlja      1
1384 pravila udruge      1
1385 pravilan klijanac      1
1386 pravilnik      1
1387 prebornašuma      1
1388 preborne sastojine bukve i jele      1
1389 preborne sastojine jele      1
1390 preborne šume      1
1391 postotak odgriženog dijela izbojka      1
1392 postotak prirasta      1
1393 postotak prirasta vrijednosti      1
1394 Postotak šumovitosti      1
1395 postotni udjel drvnih sortimenata      1
1396 postotni udjeli krupnog drva po debljinskim klasama      1
1397 posušena stabla      1
1398 potrajnost gospodarenja      1
1399 potrajnost prihoda      1
1400 potrošnja goriva      1
1401 pošumljavanje i zaštita      1
1402 pošumljavanje krša      1
1403 potassium      1
1404 potencijal oporavka      1
1405 potencijalna staništa      1
1406 potrajna proizvodnja sirovina i općekorisnih usluga šuma      1
1407 Populus alba L. i mikropropagacija      1
1408 Populus alba      1
1409 porodice      1
1410 posječena drvna masa      1
1411 posjećivanje      1
1412 poslijediplomski studij      1
1413 poslovanje      1
1414 Poslovna analiza      1
1415 poslovni odnosi      1
1416 posljedice agresije na RH      1
1417 posolica      1
1418 postgraduate study      1
1419 post-introductory expansion      1
1420 postojanost drva      1
1421 precision      1
1422 preciznost      1
1423 preciznost procjene      1
1424 preciznost.      1
1425 predacija      1
1426 predation      1
1427 predatori      1
1428 predators      1
1429 predmet istraživanja      1
1430 preferability      1
1431 preferabilnost      1
1432 pre­brojavanje      1
1433 precipitated water      1
1434 price list      1
1435 price of stem wood      1
1436 prigušena i prisilna gibanja      1
1437 prijedlog obnove istočnoga dijela      1
1438 prekogranično      1
1439 prenositelj      1
1440 prerada drveta      1
1441 present conditions of forests      1
1442 present situation and possibilities of cultivation.      1
1443 pretkazivanje vladanja šumskog požara (FBP)      1
1444 pretraživanje Interneta      1
1445 preuzimanje      1
1446 prevencija šumskih požara      1
1447 preventiva      1
1448 preventive measures      1
1449 preventive protection measures      1
1450 preventivne metode zaštite      1
1451 preventivne mjere      1
1452 prevođenje      1
1453 prezimljavanje      1
1454 preživač      1
1455 prirodno širenje      1
1456 prirodnogeografske karakteristike      1
1457 prirodnost ("hemeroby ")      1
1458 private entrepreneurship      1
1459 private forest owner expectations      1
1460 prirodni uvjeti življenja      1
1461 prirodni zeoliti      1
1462 prirodno obnavljanje      1
1463 prirodno pomlađivanje      1
1464 prirodno pomlađivanje i gospodarenje.      1
1465 prirodno pomlađivanje.      1
1466 prirodna ognjišta      1
1467 prirodna šuma      1
1468 prirodni pomladak      1
1469 prirodni poremećaji      1
1470 prirast i kakvoća.      1
1471 Prirast i sječa      1
1472 prirast temeljnice      1
1473 prirašćivanje kvalitete      1
1474 priroda      1
1475 prirodna baština      1
1476 prijenosna vitla      1
1477 prilagodba      1
1478 Primarna otvorenost      1
1479 primarna prerada drva      1
1480 Primary wood conversion      1
1481 prime cost      1
1482 primjena rezolucija H1 i H2      1
1483 pripravnost      1
1484 priprema tla      1
1485 prirasno prihodne tablice      1
1486 prirasno-prihodne tablice      1
1487 primorsko područje Hrvatske      1
1488 principal component analysis      1
1489 priobalno stanovništvo      1
1490 priobalje      1
1491 sadnice      1
1492 sadržaj klorofila      1
1493 safety      1
1494 safety and health in forestry      1
1495 sakupljanje drva      1
1496 salinisation      1
1497 Salix alba clones      1
1498 ruža vjetrova      1
1499 S02 emissions      1
1500 SAD      1
1501 sadašnja sječiva vrijednost sastojine      1
1502 sadašnje stanje i mogućnosti uzgoja.      1
1503 rojenje      1
1504 Romans      1
1505 root      1
1506 root decay      1
1507 root length      1
1508 root perimeter      1
1509 root system      1
1510 root volume      1
1511 roots      1
1512 rotositnilice      1
1513 rožište      1
1514 RRP soil stabilization material      1
1515 RRP sredstvo za stabilizaciju tla      1
1516 ruminant      1
1517 rural development      1
1518 ruralni razvoj      1
1519 rodoslovlje      1
1520 roe deer productivity      1
1521 roedeer      1
1522 rogovi      1
1523 sastojina      1
1524 sastojina bukve i jele      1
1525 sastojina izmjere      1
1526 sastojinska struktura      1
1527 satelitska snimka IKONOS      1
1528 satelitske snimke      1
1529 satellite imagery      1
1530 sawfly      1
1531 Samobor      1
1532 Samoborsko gorje      1
1533 samoprorjeđivanje      1
1534 sample      1
1535 sanacija erodiranog zemljišta      1
1536 sanacija odlagališta      1
1537 sanacija posljedica      1
1538 sanacija.      1
1539 secondary openness      1
1540 secondary succession      1
1541 sections Aigeiros and Tacamahaca      1
1542 saplings      1
1543 sapwood      1
1544 renewable resources      1
1545 renewables      1
1546 sawmil­ling production      1
1547 sawmilling products      1
1548 sawmilling raw material      1
1549 sawmilling technology      1
1550 Sawnwood coniferous and hardwood      1
1551 sawnwood production      1
1552 scenariji razvoja      1
1553 Scots pine      1
1554 Scots pine (Pinus sylvestris L.)      1
1555 sea spray      1
1556 Sequoia sempervirens      1
1557 Sequoiadendron giganteum      1
1558 Serbia      1
1559 selection forests      1
1560 selection management      1
1561 selection of management scenarios      1
1562 selection structure and selection menangement      1
1563 sezonske promjene koncentracija      1
1564 sezonski rast promjera debla      1
1565 shares dieback      1
1566 shelling      1
1567 sessile oak (Quercus petraea L.)      1
1568 Sessile-flowered oak (Quercus petraea Liebl.)      1
1569 sex dimorphism      1
1570 sex of the foetus      1
1571 sezonska ocjena žestina      1
1572 side compensation of large ground loads      1
1573 significant crown damage      1
1574 sigurnost      1
1575 sigurnost i zdravlje u šumarstvu      1
1576 sijanje      1
1577 sile otpora rastu      1
1578 sile rasta      1
1579 silk as a cultural phenomenon      1
1580 silk factory      1
1581 silk pro­duction      1
1582 Silkworm (Bombyx mori)      1
1583 silver fir decline and expansion      1
1584 silver fir; dead tree; utilization; roundwood; timber value      1
1585 silver pine      1
1586 silvicultural methods      1
1587 silvicultural pass and trail      1
1588 silvo-pastoralni sustav      1
1589 Silvopasture      1
1590 selekcionirani klonovi      1
1591 selekcionirano sjeme      1
1592 selektivna proreda      1
1593 selektivna prorjeda      1
1594 selo Gradište      1
1595 Semi-final Wood Products      1
1596 Semi-finished wood products industries      1
1597 seminari i ispiti za ocjenjivače lovačkih trofeja.      1
1598 seminars and examinations for evaluating the hunting trophies.      1
1599 selected seed      1
1600 selection      1
1601 seasonal severity ratings      1
1602 segment ­na regresija      1
1603 segmented regression      1
1604 sekcije Aigeiros i Tacamahaca      1
1605 sekundarna otvorenost      1
1606 sekundarna sukcesija      1
1607 seed areas (districts)      1
1608 seed coat      1
1609 seed coating      1
1610 seed delineation      1
1611 seed felling      1
1612 seed moisture      1
1613 seed orchard      1
1614 seed orchards      1
1615 seed quality      1
1616 seed variability      1
1617 seed zones      1
1618 seedling growth and dimensions      1
1619 seedling height      1
1620 seedling heights      1
1621 seedling morphology      1
1622 Slavonia      1
1623 smolarenje      1
1624 smrdljika      1
1625 Sljeme      1
1626 small and medium enterprises      1
1627 small mammals      1
1628 smrekove kulture      1
1629 smrtnost      1
1630 snaga vlastitih otpora      1
1631 snags      1
1632 Social Broadleaves      1
1633 social characteristics      1
1634 social geographical features. openland      1
1635 so­cijalne karakteristike      1
1636 socijalne listače      1
1637 socijalno-geografska skupina      1
1638 soil disturbance      1
1639 soil erosion      1
1640 soil fertility      1
1641 soil loss      1
1642 Soil Monolith      1
1643 soil morphology      1
1644 soil organic matter      1
1645 soil preparation      1
1646 soil profile properties      1
1647 soil regeneration      1
1648 soil respiration      1
1649 soil stabilisation      1
1650 soil temperature      1
1651 soil texture      1
1652 soil type      1
1653 sokolarska oprema      1
1654 sokolarske tehnike      1
1655 solar energy      1
1656 songbird communities      1
1657 sortiment length      1
1658 sortimentna i vrijednosna struktura sječivog etata      1
1659 sortimentna metoda pridobivanja drva      1
1660 sociogeografske karakteristike      1
1661 socio-geographic group      1
1662 sociological analysis      1
1663 sociološka analiza      1
1664 South Africa      1
1665 Southern Celtics      1
1666 sowing and planting sessile oaks      1
1667 sowing method      1
1668 sp.      1
1669 space valorization      1
1670 spacing      1
1671 Spacva      1
1672 Spačvanski šumski bazen      1
1673 Spain      1
1674 spaljena površina      1
1675 spaljivanje biomase      1
1676 span      1
1677 Spanish broom      1
1678 spatial association      1
1679 species composition      1
1680 spectrophotometry      1
1681 spektralni odraz      1
1682 spektrofotometrija      1
1683 spermatophytes      1
1684 spiroplasmas      1
1685 spiroplazme      1
1686 Spitzentrophäen      1
1687 spojevi dušika      1
1688 spol fetusa      1
1689 spolni dimorfizam      1
1690 sjeme pinije      1
1691 sjemenka      1
1692 sjemenska plan­taža      1
1693 sjemenska područja (oblasti)      1
1694 sjemenska razdjelba      1
1695 sjemenska zona      1
1696 sjemenske plantaže      1
1697 sjemenjača      1
1698 sjemenjače      1
1699 sjetva i sadnja kitnjaka      1
1700 sjetva žira      1
1701 Sjeverna Amerika      1
1702 sjeverna Hrvatska      1
1703 sjeverni Velebit      1
1704 sjeverni Velebit.      1
1705 sjevernojadransko područje      1
1706 skideri      1
1707 skull      1
1708 skupljanje otpada      1
1709 sjeverozapadni Jadran      1
1710 skelet      1
1711 slijevanje niz deblo      1
1712 sliv bujice Suvave      1
1713 sloj grmlja      1
1714 slojnica 98      1
1715 slope      1
1716 skidders      1
1717 sladun      1
1718 Sinjsko polje      1
1719 sirova svila      1
1720 sisavci      1
1721 site conditions      1
1722 site degradation      1
1723 site index curves      1
1724 site quality      1
1725 site rehabilitation      1
1726 site-class      1
1727 simulacijski model      1
1728 shelterwood cutting system      1
1729 shoots      1
1730 short rotation.      1
1731 short run (SRMC) and long run marginal costs (LRMC)      1
1732 shrub layer      1
1733 sječivi etat      1
1734 sječka      1
1735 sjekač      1
1736 sjekači      1
1737 sinergističke prirode      1
1738 Simulation model      1
1739 simulirana sječa      1
1740 sitni sisavci      1
1741 sitno i malo privatno poduzetništvo      1
1742 sivi ili mali indijski mungos (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
1743 Sječa      1
1744 sječa i izrada      1
1745 sječa i izradba      1
1746 sječa i izradba drva      1
1747 Sječa oštećenih stabala      1
1748 računalne simulacije      1
1749 računalni informacijski sustav      1
1750 računalni model CirCon      1
1751 radial increment      1
1752 radijalni prirasti      1
1753 radionuklidi      1
1754 radna okolina      1
1755 rainfall      1
1756 rak ariša      1
1757 rak kestenove kore      1
1758 ramet variation      1
1759 rameta      1
1760 range      1
1761 rannis defoliaria      1
1762 Quercus spp.      1
1763 Quercus virgiliana      1
1764 Quercusspp.      1
1765 querry Očura II      1
1766 questionnaire      1
1767 quick sand      1
1768 quick sands      1
1769 rasadničarstvo      1
1770 rare species population’s conservation      1
1771 rarity in Požega mountains      1
1772 Quercus pubescens      1
1773 raseljavanje domicilnog stanovništva      1
1774 rasplodni fond srna      1
1775 raspon      1
1776 raspon promjera      1
1777 rasprostranjenost šuma      1
1778 rast i dimenzije klijanaca (sadnica)      1
1779 real recruitment rate      1
1780 realised etat      1
1781 realised production      1
1782 recentno drvo      1
1783 reception of wood      1
1784 record      1
1785 rast promjera srednjeg stabla      1
1786 rast prsnog promjera stabla i promjera krošnje      1
1787 rasti vitalnost      1
1788 rašeljka      1
1789 recovery.      1
1790 recreation.      1
1791 recultivation      1
1792 red deer hummel      1
1793 red heart formation      1
1794 red oak      1
1795 ree damages      1
1796 reference sample      1
1797 referentni uzorak      1
1798 razdioba (rajonizacija) šuma Republike Hrvatske      1
1799 razdoblje sušenja      1
1800 razdoblje sušenja.      1
1801 razina meha- niziranosti      1
1802 različiti tipovi sadnica      1
1803 razmaci sadnje      1
1804 razmjena tvari i energije      1
1805 razmjenski razvitak      1
1806 raznodobne šume      1
1807 raznolikost      1
1808 razvoj fitocenoza      1
1809 razvoj i prirast sastojina      1
1810 razvoj i prirast stabala      1
1811 razvoj istraživanja      1
1812 razvoj sastojine      1
1813 razvoj šumarstva      1
1814 Razvojne faze šumskog drveća i zeljastog bilja      1
1815 research activities      1
1816 reservoirs of pathogens      1
1817 resorno istraživanje      1
1818 resources      1
1819 respiracija tla      1
1820 response      1
1821 restitucija vlasništva      1
1822 reparable natural resource      1
1823 reproductive felling      1
1824 Republic of Croatia      1
1825 relict      1
1826 relict indicators      1
1827 remote sensing technologies      1
1828 reviews of the exhibition      1
1829 revitalisation      1
1830 revitalizacija      1
1831 revitalizacija staništa      1
1832 rezanje grana      1
1833 rezervoari uzročnika      1
1834 ribarstvo      1
1835 Richards function      1
1836 Rijeka i okoliš - litološke, reljefne, klimatske, pedološke i vegetacijske osobitosti      1
1837 rijeke      1
1838 rijetka sadnja      1
1839 rijetkost u Požeškom gorju      1
1840 Rimljani      1
1841 riper      1
1842 risk management      1
1843 ritska šuma      1
1844 ritske šume Baranje      1
1845 rivers      1
1846 rizik od požara      1
1847 road density      1
1848 reliktni indikatori      1
1849 relizirani etat      1
1850 reljef - karte i tumači      1
1851 reljefna uvjetovanost      1
1852 rekultivacija      1
1853 rekultiviranje      1
1854 relative openness      1
1855 reintroduction of chamois      1
1856 regeneration gap      1
1857 reintrodukcija dabra      1
1858 reintrodukcija divokoze      1
1859 Reintroduktion      1
1860 regresijska analiza      1
1861 regular forest association      1
1862 regular forests      1
1863 regularne šume      1
1864 regulatori razvoja kukaca      1
1865 Regulatory and Institutional Framework; Financial Institutions      1
1866 rehabilitacija.      1
1867 rehabilitation.      1
1868 Rehbock      1
1869 reindtrodukcija      1
1870 refugium      1
1871 regeneracija      1
1872 regeneracija tla      1
1873 reforestation and protection      1
1874 reform of higher educational system      1
1875 reforma visokoobrazovnoga sustava      1
1876 quality class structure      1
1877 quality of trees      1
1878 quality of young Pedunculate Oak growth.      1
1879 quantitative traits      1
1880 quantity and value yield      1
1881 quarantine pest      1
1882 Querco-Fagetea      1
1883 Querco-Fage­tea      1
1884 Quercus      1
1885 Quercus coccifera      1
1886 Quercus ilex L.      1
1887 prvi nalaz      1
1888 Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.      1
1889 ptice      1
1890 ptice grabljivice      1
1891 ptice kao indikator      1
1892 Pubescens oak      1
1893 pubescent oak      1
1894 public forest institutes      1
1895 public institutes      1
1896 public opinion      1
1897 Public subsidisation of forestry      1
1898 puhovi      1
1899 Pulp and paper industries      1
1900 proreda sastojina tvrdih listača      1
1901 prorede      1
1902 prorijede      1
1903 prosječna godišnja količina radova sanacije      1
1904 prosjeke      1
1905 prosjeke na trasama elektroenergetskih objekata      1
1906 prostorna povezanost      1
1907 prostorna valorizacija      1
1908 prostorni plan      1
1909 promjer izbojka      1
1910 promjer krošnje izbojka.      1
1911 prophylaxis      1
1912 proportion between height and diameter (h/d)      1
1913 provenances      1
1914 protected natural values      1
1915 provisional volume tarff      1
1916 provodno tkivo      1
1917 prozirnost krošnje      1
1918 protection . .      1
1919 protection at work      1
1920 protection of nature      1
1921 protupožarna linija      1
1922 protupožarne prosjeke      1
1923 protupožarne prosjeke s elementima puta      1
1924 provenance      1
1925 provenance region      1
1926 produkcijski i aku­mu lirani tečajni volumni prirast      1
1927 produktivnost      1
1928 produktivnost srna      1
1929 produljenje požarne sezone      1
1930 profesor šumarstva      1
1931 profil gospodarstvene grane      1
1932 prognose      1
1933 prognosis of dispersal      1
1934 prognoza      1
1935 prognoza širenja      1
1936 prognoze      1
1937 Program aktivnosti      1
1938 program sanacije      1
1939 programatski i operativni zadaci      1
1940 Programme of activities      1
1941 progresija      1
1942 progresivna sukcesija      1
1943 progression      1
1944 progressive sucession      1
1945 proicirana sasto­jina      1
1946 proizvodne funkcije      1
1947 proizvodne linije      1
1948 proizvodni potencijal sastojine      1
1949 Privlačenje i transport drveta      1
1950 privredne promjene      1
1951 privremena formula za ocjenjivanje rogova srnjaka      1
1952 problemi u procesu promjena      1
1953 procjedne vode      1
1954 procjena      1
1955 procjena biomase      1
1956 procjena opterećenosti poljoprivrednih tala      1
1957 Procjena oštećenosti krošanja      1
1958 Procjena oštećenosti šuma      1
1959 procjena potencijala biomase      1
1960 procjena sastojinskih elemenata      1
1961 procjena vrijednosti šuma      1
1962 procjenjena vrijednost šuma      1
1963 producibility      1
1964 promotion of forest management and biodiversity      1
1965 propadanje brijesta      1
1966 propadanje drva      1
1967 Propadanje hrastovih biljaka      1
1968 propadanje i širenje obične jele      1
1969 propadanje stabala      1
1970 propadanje staništa      1
1971 Production and consumption of forest and wood products      1
1972 Production exports and imports of lumber      1
1973 production functions demand functions      1
1974 production lines      1
1975 Production of marketable goods      1
1976 privatizacija šuma      1
1977 privatna šuma      1
1978 privatne šume      1
1979 privatni šumoposjed      1
1980 proizvodnja biomase      1
1981 proizvodnja drvnih ploča      1
1982 proizvodnja energije      1
1983 proizvodnja i potrošnja šumskih i drvnih proizvoda      1
1984 proizvodnja iverja      1
1985 Proizvodnja izvoz i uvoz piljene građe      1
1986 proizvodnja namještaja      1
1987 proizvodnja piljene građe      1
1988 proizvodnja pluta      1
1989 proizvodnja trgovačkih dobara      1
1990 projection of stand development      1
1991 projekcija razvoja sastojina      1
1992 projektiranje      1
1993 prokopavanje      1
1994 proliferation      1
1995 proljeće i ljeto 2000.      1
1996 prometna vrijednost      1
1997 promidžba potrajnog gospodarenja i biološke raznolikosti      1
1998 promjena flornoga sastava.      1
1999 promjena šumskih staništa      1
2000 promjena vodnih odnosa      1
2001 the actual average distance of attraction      1
2002 the Adriatic region      1
2003 the area of Kaštela      1
2004 the asymmetry and flatness coefficients asortiment structure      1
2005 the asymmetry coefficient and the flatness coefficient      1
2006 the Atlas Mountains      1
2007 the average geometrical attraction distance      1
2008 the border of total dieback zone      1
2009 the brown bear      1
2010 the center of gravity      1
2011 the comparison of the conditions in 2009      1
2012 the economy      1
2013 the factor for horizontal bypassing.      1
2014 the Fibonacci series      1
2015 the flow of the torrent Suvava      1
2016 the Forest Administration Senj                1
2017 the Golden section      1
2018 the gravity centered method      1
2019 the Haloze region.      1
2020 the horse-chestnut miner      1
2021 the hunting share of the exhibition      1
2022 the impact of felling site edges and exposition to the success of afforestation      1
2023 the Indian grey mongoose (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
2024 the island of Mljet      1
2025 the island of Plavnik      1
2026 the Island of Vrgada and Its Islets      1
2027 the Middle Ages      1
2028 the Millennium Exhibition of the Hungarian Monarchy 1896      1
2029 the North Adriatic area      1
2030 the park surrounding the Faculty of Forestry and the Faculty of Agriculture      1
2031 the point of proftability (break-even point).      1
2032 The Republic of Croatia      1
2033 the Senj county hunting club      1
2034 the spring and summer      1
2035 the surface flow off      1
2036 the transitional probability matrix      1
2037 the USA      1
2038 theory of hunting      1
2039 therapeutical herbs and aromatic plants      1
2040 Tilio-Taxetum      1
2041 timber assortment tables      1
2042 timber quality      1
2043 Timber regulation      1
2044 timber skidding      1
2045 Timber trade      1
2046 time management      1
2047 tick      1
2048 thinning of hard-broadleaved stands      1
2049 threatens      1
2050 tercijarni relikt      1
2051 terebinth tree      1
2052 termički modificirano drvo      1
2053 terpenes      1
2054 terpeni      1
2055 tertiary      1
2056 Tertiary relict      1
2057 Test citotoksičnosti      1
2058 test field      1
2059 test polusrodnika      1
2060 test potomstava      1
2061 test provenijencija      1
2062 tetrijeb (Tetrao urogallus)      1
2063 textbook      1
2064 te meljnica      1
2065 težine 100 češera i 1000 sjemenki      1
2066 težišna metoda      1
2067 težište      1
2068 težište odjela — odsjeka      1
2069 Trendovi      1
2070 Trends      1
2071 tretiranje      1
2072 tretman      1
2073 trgovina drvetom      1
2074 trgovina drvom      1
2075 trgovina kisikom      1
2076 trgovina ukrasnim biljem      1
2077 triangulacija      1
2078 triangulation      1
2079 trošak po m3      1
2080 trophy value      1
2081 trofejna struktura      1
2082 trofejna vrijednost      1
2083 trofičke asocijacije      1
2084 trophic associations      1
2085 trap tree      1
2086 trave      1
2087 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">trčka Perdix perdix L.      1
2088 transformation      1
2089 transformiranje      1
2090 toplinski tretman (HT)      1
2091 tree analysis      1
2092 tree damage      1
2093 tree damages      1
2094 tree decline      1
2095 tree stem diameter changes      1
2096 tree-crown area      1
2097 transormation      1
2098 transplanted plants      1
2099 trend of density decrease      1
2100 tipovi sadnje      1
2101 tip tla      1
2102 time standard      1
2103 time study      1
2104 Tisućljetna izložba Ugarskog kraljevstva 1896.      1
2105 tjelesna masa      1
2106 Tjelesna težina lanadi na leglu      1
2107 tjelesne težine      1
2108 točka pokrića.      1
2109 točnost klasifikacije      1
2110 tokovi ugljika      1
2111 traktori Steyr      1
2112 Tramontana and Punta Križa on the island of Cres      1
2113 Tramontana i Punta Križa na otoku Cresu      1
2114 Transboundary      1
2115 tradicijska arhitektura      1
2116 traditional architecture      1
2117 trahiandeziti      1
2118 trajanje razvojnih stadija      1
2119 trajni pokusi      1
2120 trajni rast      1
2121 topole      1
2122 total and stocked area      1
2123 total forest reserve      1
2124 total nitrogen and carbon      1
2125 tourism      1
2126 tourist      1
2127 town of Omiš      1
2128 Trachyandesite      1
2129 tractor PTO torque      1
2130 Turkey      1
2131 Turska      1
2132 tusks      1
2133 tvrde listače      1
2134 tvrdi krpelji      1
2135 two-parameter volume tables      1
2136 types of maps scales      1
2137 types of planting      1
2138 Überschwemmung      1
2139 Überschwemmungsschutz      1
2140 ublaživanje      1
2141 učešće sušenja      1
2142 učinak      1
2143 učinak na atmosferu      1
2144 učinci      1
2145 učinci privlačenja drva      1
2146 učinci prorjede      1
2147 učinci uzgojnih mjera      1
2148 ukupna i obrasla površina      1
2149 ukupni dušik i ugljik      1
2150 ukusna      1
2151 ulaganja      1
2152 učinkovitost tračne pile      1
2153 Učka Nature park      1
2154 udruge privatnih šumoposjednika      1
2155 udžbenik      1
2156 ugljik      1
2157 ugrožava.      1
2158 troškovi izgradnje      1
2159 troškovi zemljanih radova      1
2160 trovanje      1
2161 tršlja      1
2162 trulež korijena      1
2163 trunk height      1
2164 trunk purity      1
2165 trupci hrasta kitnjaka i bukve      1
2166 Trypodendron      1
2167 tržišni odnosi      1
2168 uporaba biomase      1
2169 uporabljiva znanost      1
2170 uporabna vrijednost      1
2171 unošenje      1
2172 unutarnja sjemenska ljuska      1
2173 unutarpopulacijska i međupopulacijska varijabilnost      1
2174 Ulmus pinnato-ramosa      1
2175 ulov-markiranje-ponovni ulov      1
2176 ultrasonic hypsometer      1
2177 ultrazvučni visinomjer      1
2178 umjetne neuronske mreže      1
2179 umjetni otoci      1
2180 Umweltschutz      1
2181 uneven- aged management      1
2182 uneven-aged forests      1
2183 unique planning strategy      1
2184 urod      1
2185 turistička      1
2186 turistički proizvod.      1
2187 usable science      1
2188 usable timber      1
2189 usefulness evaluation      1
2190 Uprava šuma podružnica Delnice      1
2191 Uprava šuma podružnica Požega      1
2192 uprava šuma Podružnica Senj      1
2193 upravljanje      1
2194 upravljanje ljudskim potencijalima      1
2195 upravljanje rizicima      1
2196 Uredba o drvu      1
2197 urednik      1
2198 uređajna inventura šuma      1
2199 uređajni razred      1
2200 uređenje otočića      1
2201 uređenje otočića.      1
2202 validacija metode      1
2203 validation method      1
2204 uzroci i posljedice ranjavanja      1
2205 uzroci ugroženosti staništa      1
2206 uzgajivački zahvati      1
2207 uzgoj i zaštita divljači      1
2208 uzgojne mjere.      1
2209 uzgojne prosjeke      1
2210 uzgojne stazice i šljukarice      1
2211 uspjeh pošumljavanja      1
2212 usporedba      1
2213 usporedba vrsta      1
2214 ustrojstvo      1
2215 usufruct      1
2216 usufruct holders      1
2217 UŠP Bjelovar.      1
2218 UŠP Našice      1
2219 UŠP Osijek      1
2220 utilization      1
2221 Utjecaj kanala Dunav-Sava na šumske ekosustave      1
2222 utjecaj ruba sječine i ekspozicije na uspjeh pošumljavanja      1
2223 utjecaj tehničkih zahvata na sušenje hrasta lužnjaka u nizinskim šumama Hrvatske      1
2224 uvjeti čuvanja      1
2225 valuated methods      1
2226 value of wood assortiments      1
2227 vanjska trgovina      1
2228 vapnenac      1
2229 vapnenci      1
2230 variability of leaves      1
2231 varijabilnost listova      1
2232 varijabilnost rameta      1
2233 varijabilnost sjemena      1
2234 varijante      1
2235 vatrogasna oprema      1
2236 Vatrogasni operativni centar      1
2237 vector      1
2238 vegetational map      1
2239 veličina kontejnera      1
2240 veliki mrazovac      1
2241 Vertex telemeter      1
2242 Viscum album L. ssp. album (bjelogorična bijela imela)      1
2243 Viscum album L. ssp. album (white berried mistletoe)      1
2244 Viscum album ssp. abietis      1
2245 Viscum album ssp. abietis.      1
2246 visina debla      1
2247 visina grma      1
2248 visina i visinski rast      1
2249 visina izbojka      1
2250 visina stabla      1
2251 visine biljaka      1
2252 visine i promjeri vrata korijena      1
2253 visine sadnica      1
2254 visinska krivulja      1
2255 visinske krivulje stabala      1
2256 visinski i volumni rast      1
2257 visinski prirast      1
2258 vegetacijski klimaks      1
2259 vegetation of northern Croatia      1
2260 vegetation process in forest      1
2261 vegetacija sjeverne Hrvatske      1
2262 vegetacija šljunkovitih riječnih sprudova      1
2263 vegetacije Hrvatske.      1
2264 Viburno opuli-Prunetum dasyphyllae      1
2265 Viburnum L.      1
2266 village Gradište      1
2267 vineyard cottage      1
2268 Vinodol      1
2269 Vinodol hinterland      1
2270 Vinodol valley      1
2271 vinodolsko zaleđe      1
2272 virgin forest      1
2273 stanje voda      1
2274 stara sastojina      1
2275 stare sastojine      1
2276 stari gradovi i naselja      1
2277 starost sa­stojine      1
2278 State of German forestry      1
2279 state of nutrition      1
2280 state support to forestry      1
2281 statistical models      1
2282 statistički modeli      1
2283 Steering Committee      1
2284 stem      1
2285 stem exclusion phase      1
2286 Steyr tractors      1
2287 stohastika      1
2288 stablaste vrbe      1
2289 stabljika      1
2290 staklenički plinovi      1
2291 stand      1
2292 stand age      1
2293 stand damaging      1
2294 stand extraction      1
2295 stand height curve      1
2296 stand parameters assessment      1
2297 stand production potential      1
2298 stand regeneration      1
2299 stand structure elements      1
2300 standard for the biological reproduction and regeneration      1
2301 standardisation      1
2302 standardisation of time      1
2303 standardizacija      1
2304 standardization      1
2305 stands exclusion      1
2306 spore gljiva      1
2307 sposobnost i stabilnost tehnološkog procesa      1
2308 spread      1
2309 sprout diameter      1
2310 spruce      1
2311 spruce cultures      1
2312 square whirl.      1
2313 Srbija      1
2314 srčika      1
2315 Središnja Europa      1
2316 srednja geometrijska daljina pristupa površini      1
2317 srednja geometrijska udaljenost privlačenja      1
2318 srednja stvarna daljina pristupa površini.      1
2319 srednja stvarna udaljenost privlačenja      1
2320 srednja udaljenost privlačenja      1
2321 Srednji prsni promjer      1
2322 srednji vijek      1
2323 srednjo- i dugoročno planiranje      1
2324 Sredozemlje      1
2325 Sredozemni krš      1
2326 sredstva rada      1
2327 srna      1
2328 srna obična      1
2329 stabilisation with cement      1
2330 stability      1
2331 stability of stand      1
2332 stabilizacija cementom      1
2333 stabilizacija šumskog tla      1
2334 srednja vrijednost tjelesnih težina rasplodnih mužjaka i ženki      1
2335 srednjedobna sastojina      1
2336 Spačva basin      1
2337 Spačva forest      1
2338 stone pine seed      1
2339 storage conditions      1
2340 strain force      1
2341 strana vrsta      1
2342 strange attractor      1
2343 strategies in Hungarian forestry      1
2344 strategija      1
2345 strategija eksploatacije šuma      1
2346 strategija razvoja šumarstva      1
2347 strateški cilj mađarskog šumarstva      1
2348 strawberry tree coppice      1
2349 stream invertebrates      1
2350 stres      1
2351 stress      1
2352 strojevi      1
2353 studij rada      1
2354 studij rada i vremena      1
2355 studij vremena      1
2356 stupanj oštećenosti      1
2357 subasocijacija      1
2358 subassotiation      1
2359 subfosilno drvo      1
2360 subject of research      1
2361 submontanski i montanski pojas u Hrvatskoj      1
2362 subpopulacije      1
2363 Subsistent production of raw materials and forest influence services      1
2364 substrates      1
2365 success      1
2366 succession      1
2367 successional pathways on abandoned land      1
2368 sud      1
2369 sudjelovanje u upravljanju      1
2370 suistainability of revenue      1
2371 sustainable forests management      1
2372 sustainable management.      1
2373 sustav gospodarenja otpadom      1
2374 Sustav planiranja      1
2375 Sustavi za ocjenu opasnosti od šumskih požara      1
2376 survival rate      1
2377 struktura krošanja      1
2378 sunčeva energija      1
2379 superfosfat      1
2380 superphosphate      1
2381 suppressed and forced motions      1
2382 suppression      1
2383 supstitucija      1
2384 supstrati      1
2385 suradnja i povezivanje šumoposjednika      1
2386 surface digging      1
2387 surface runoff      1
2388 surveying      1
2389 stabilna sastojina      1
2390 stabilnost      1
2391 stanište medvjeda      1
2392 stanje njemačkog šumarstva      1
2393 stanje prehrane      1
2394 stanje šuma.      1
2395 sukcesija      1
2396 sukcesija niska proreda      1
2397 sukcesija šumske vegetacije      1
2398 strojna sječa i izradba      1
2399 structural elements      1
2400 Šumske pruge      1
2401 šumske sadnice      1
2402 šumski i vodeni ekosustavi      1
2403 šumski kamatnjak      1
2404 šumski otvori      1
2405 šumski drvni ostatak      1
2406 šumski drvni proizvod      1
2407 šumski drvni sortimenti      1
2408 šumski ekosustav      1
2409 šumske površine      1
2410 šumske prosjeke      1
2411 šumsko tlo; onečišćenje tla      1
2412 šumsko zemljište      1
2413 šumskogospodarska osnova      1
2414 šupljorožac      1
2415 švedska metoda      1
2416 tablice drvnih sortimenata      1
2417 tajnik      1
2418 taksacijski elementi      1
2419 taksonomija      1
2420 taloženje      1
2421 tanini      1
2422 tanka oblovina      1
2423 taper      1
2424 tarife      1
2425 tariffs      1
2426 tarifni niz      1
2427 tasty      1
2428 taxonomic and phytogeographical analysis      1
2429 taxonomy      1
2430 Technical Committee 55      1
2431 technical roundwood from trunk and tree top      1
2432 technological process capability and stability      1
2433 tectonic dolines      1
2434 tečajni debljinski prirast stabala      1
2435 tečajni volumni prirast      1
2436 tehnical-camouflage methods      1
2437 tehnicizam      1
2438 tehnička oblovina iz debla i krošnje stabla      1
2439 tehnička svojstva      1
2440 Tehnički odbor 55      1
2441 tehničko-kamuflažne metode      1
2442 tehnologija i tehnika      1
2443 šumski rezervat      1
2444 šumski rubovi      1
2445 šumski strojevi      1
2446 šumski transportni sustavi      1
2447 šumsko drveće      1
2448 Šumsko gospodarstvo "Viševica"  Rijeka      1
2449 šumsko sjeme      1
2450 šumsko stanište      1
2451 temperatura      1
2452 temperature      1
2453 temperature tla      1
2454 ten - year increment      1
2455 tendon method      1
2456 teorija lovstva.      1
2457 tercijar      1
2458 šumski reprodukcijski materijal      1
2459 tekstura tla      1
2460 tektonske udoline      1
2461 telemetrijsko praćenje      1
2462 Telemetry      1
2463 telemorph      1
2464 Svjetski uvoz i izvoz drvnih proizvoda      1
2465 svojstva profila tla      1
2466 Swedish method      1
2467 suzbijanje požara      1
2468 sveza Aremonio-Fagion      1
2469 svila kao kulturološki fenomen      1
2470 svilana      1
2471 svilarenje      1
2472 svjetle pruge      1
2473 sustavsko-dinamički pristup      1
2474 suša      1
2475 sušci      1
2476 sustainability      1
2477 sušenje hrasta lužnjaka      1
2478 sušenje šuma      1
2479 system-dynamic approach      1
2480 širenje nakon unašanja      1
2481 širina goda      1
2482 širokolisna zelenika (Phillyrea latifolia L.)      1
2483 šiške      1
2484 školovane biljke      1
2485 školovanje      1
2486 šmrika      1
2487 Španjolska      1
2488 sweetgum stand      1
2489 SWOT analiza      1
2490 syntaxonomic      1
2491 štete na divljači      1
2492 štete od divljači      1
2493 štetne sovice      1
2494 štetni insekti      1
2495 štetnik      1
2496 Šumarska škola Karlovac      1
2497 šumarske discipline.      1
2498 šumarske informacije      1
2499 Šumarski fakultet      1
2500 Šumarski list      1
2501 Šumarski muzej Krasno      1
2502 šumarska povijest      1
2503 Šumarstvo i šumarska politika      1
2504 šumarstvo.      1
2505 šuma alepskog bora      1
2506 šuma Haljevo      1
2507 šuma Macelj      1
2508 šuma visokog uzgojnog oblika      1
2509 šuma Žutica      1
2510 šuma. poljoprivreda      1
2511 šumarija      1
2512 šumarska edukacija      1
2513 šumska tla      1
2514 šumska vegetacija Hrvatske      1
2515 šumska vegetacija.      1
2516 šumska voluharica      1
2517 šumska cesta      1
2518 šumska prostirka      1
2519 šumska prostirka.      1
2520 šumska protupožarna cesta      1
2521 šumska sastojina      1
2522 šumska staništa      1
2523 Šume crnike (Quercus ilex L.)      1
2524 šume posebne namjene      1
2525 šumovitost      1
2526 županije      1
2527 županijski nadšumar      1
2528 zec      1
2529 zimotrenost      1
2530 zimska retencija lišća      1
2531 zimzelena      1
2532 zlatni rez      1
2533 žuto tijelo      1
2534 žutogrli šumski miš      1
2535 Zračno onečišćenje      1
2536 zrakoplovi      1
2537 zrelost      1
2538 zvjerokradstvo      1
2539 žene u šumarstvu      1
2540 ženka      1
2541 ženski gametofit      1
2542 žičara      1
2543 žičare dizalice      1
2544 žir      1
2545 živi pijesak      1
2546 životni oblik      1
2547 značajna oštećenost krošanja      1
2548 znanstveni i stručni pisac      1
2549 znanstvenoistraživački rad      1
2550 zonal vegetation      1
2551 zonalna vegetacija      1
2552 zonation      1
2553 zone i jedinice (rajoni)      1
2554 zones and units (regions)      1
2555 zoning      1
2556 zaštita kestenovih sastojina      1
2557 zaštita ljudi      1
2558 zaštita na radu      1
2559 zaštita od poplave      1
2560 zaštita prirode i okoliša      1
2561 zaštita šuma      1
2562 zaštita šuma od požara      1
2563 zaštita voda i mora      1
2564 zaštite popu­lacija rijetkih vrsta      1
2565 zatezna sila      1
2566 zdravlje i sigurnost      1
2567 zdravstveni turizam      1
2568 zbirka      1
2569 zbroj efektivnih temperatura      1
2570 zelena infrastruktura      1
2571 Zelena potkova grada Zagreba      1
2572 zeljanice      1
2573 zeljaste svojte šumskog ruba      1
2574 zemaljski podaci      1
2575 zemlja u tranziciji      1
2576 winter leaf retention      1
2577 winter moth      1
2578 women in forestry      1
2579 wood and leaf mass      1
2580 Wood as an energent      1
2581 wood assortments      1
2582 wood dust      1
2583 wood industry      1
2584 wood packaging material      1
2585 Wood Products for Final Use      1
2586 wood protection      1
2587 wood reserve      1
2588 wood residuals      1
2589 wood waste      1
2590 Wooden bord production      1
2591 wooden material for packaging      1
2592 wooden supply      1
2593 woodprocesing      1
2594 Woodworking Employment in forestry and forest industries      1
2595 woody plants      1
2596 work and time study      1
2597 work equipment      1
2598 work study      1
2599 working environment      1
2600 Worldwide Imports and Exports of Wood Based Products      1
2601 wounds      1
2602 written documentation      1
2603 WWW      1
2604 xerophytic      1
2605 wild pear      1
2606 wildlife      1
2607 Wildverlust      1
2608 Wildzucht und Wildschutz      1
2609 wind      1
2610 windmills      1
2611 waste management system      1
2612 water and sea protection      1
2613 water deficit      1
2614 water management      1
2615 water pollution      1
2616 water regime      1
2617 water status      1
2618 water-logging      1
2619 weed      1
2620 weeds      1
2621 Weibull distribution.      1
2622 Weibulova funkcija gustoće      1
2623 zaposlenost u šumarstvu i šumskim industrijama      1
2624 zapremnina po ha      1
2625 zapremnina srednjeg stabla      1
2626 zamočvarivanje      1
2627 zaobilaženje šumarske struke      1
2628 zajednice ptica pjevica      1
2629 zakonodavstvo      1
2630 Zasoljavanje      1
2631 zastrtost      1
2632 zastupljenost vrsta      1
2633 zaštićene prirodne vrijednosti      1
2634 zaštita . .      1
2635 zaštita divljeg kestena      1
2636 zakonske podloge preustrojstva      1
2637 zakorjenjivanje      1
2638 zakretni moment na PV traktora      1
2639 zakrivljenost      1
2640 zaliha ugljika Cpool      1
2641 Zagrebačka županija      1
2642 zajednica hrasta lužnjaka i običnog graba      1
2643 zajednica hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i rastavljenim šašem      1
2644 young crop      1
2645 yellow necked mouse      1
2646 young willow growth      1
2647 younger developmental phases of forest      1
2648 začetak organiziranoga šumarstva.      1
2649 zagađenje okoliša      1
2650 zagađenje.      1
2651 Zagreb      1
2652 weight and volume of wood      1
2653 weight and wood volume      1
2654 welfare functions      1
2655 white alder      1
2656 white ash (F. americana L.)      1
2657 white mistletoe      1
2658 white poplar (Populus alba)      1
2659 white willow (Salix alba)      1
2660 white willow clones      1
2661 whitebark in Hercegovine      1
2662 Whitebark pine      1
2663 Whitebark Pine (Pinus heldreichii Christ)      1
2664 white-berried mistletoe      1
2665 wide planting      1
2666 Wild      1
2667 wild boar      1
2668 Wild boars      1
2669 vrijednosti parka      1
2670 vrijeme cvatnje      1
2671 vrtložni pravokutnik.      1
2672 War damages      1
2673 vrste domaćini      1
2674 vrste karata      1
2675 vremensko uređivanje      1
2676 vrhunske trofeje      1
2677 vrijednosno iskorištenje      1
2678 vrijednost drva      1
2679 vrijednost lovine      1
2680 vrijednost općekorisnih funkcija      1
2681 volumen korijena      1
2682 volume increment      1
2683 volume tables      1
2684 vizualna i digitalna interpretacija      1
2685 vjetar      1
2686 vjetrenjače      1
2687 vjetroizvale      1
2688 vjetrolom      1
2689 vjetrozaštita      1
2690 vlaga u sjemenu      1
2691 vlasnička i posjedovna struktura      1
2692 višekriterijska analiza odlučivanja      1
2693 virusi      1
2694 visiting      1
2695 visoka proreda      1
2696 visoka šuma      1
2697 visoke šume      1
2698 Višegodišnji prosjek sezonske žestine      1
2699 volumen rogova      1
2700 volumen sastojine      1
2701 volumne tablice      1
2702 volumni prirast      1
2703 volumno iskorištenje      1
2704 vrba      1
2705 vrednovanje prirodnih resursa      1
2706 vodeni beskralješnjaci      1
2707 vodni režim      1
2708 vodoprivreda      1
2709 vo­dotehnički zahvati      1
2710 vođenje      1
2711 voles      1
2712 voluharice      1
2713 nabonos      1
2714 Nacionalni park      1
2715 Nacionalni park “Fruška gora”      1
2716 Nacionalni park Kornati      1
2717 Nacionalni park Plitvička jezera      1
2718 nacionalni parkovi      1
2719 način uzgoja      1
2720 nad zor stanja sastojina.      1
2721 nadmorska visina      1
2722 Nadzemna biomasa      1
2723 multivariate analysis      1
2724 multivariate methods      1
2725 multivariatne meto­de      1
2726 multivarijatna analiza      1
2727 muncipality      1
2728 munika      1
2729 munika (Pinus heldreichii Christ)      1
2730 munika u Hercegovini      1
2731 mountain tourisms      1
2732 mountainous areas      1
2733 Mountainous Croatia      1
2734 Moving average      1
2735 mr. sc.      1
2736 mreža      1
2737 mrtvo drvo      1
2738 muflon (Ovis ammon L.)      1
2739 muflon (Ovis ammon musimon Pal.)      1
2740 mulberry (Morus alba)      1
2741 mulching flail mower      1
2742 multiclonal cultures      1
2743 Multi-criteria decision analysis      1
2744 multi-criteria decision making      1
2745 multi-dimensional scaling      1
2746 multidimenzionalno skaliranje      1
2747 multidisciplinaran pristup      1
2748 multiklonske kulture      1
2749 Multiple criteria decision making      1
2750 multiple regression analyses      1
2751 monografija “Divokoza”      1
2752 monograph “Chamois”      1
2753 Monolit      1
2754 monthly severity ratings      1
2755 Montpellier      1
2756 morflogija klijanca      1
2757 morfologija      1
2758 morfologija lista      1
2759 morfologija tla      1
2760 morfološka obi lježja      1
2761 morfološka raščlamba      1
2762 morfološka svojstva sadnica      1
2763 morfološka varijabilnost      1
2764 morfometrija      1
2765 morfometrija rogovlja      1
2766 morfometrijska analiza lista      1
2767 morfometrijska analiza lista jasena      1
2768 morfometrijska varijabilnost      1
2769 morphological analysis      1
2770 morphological features of seedlings      1
2771 morphological variability      1
2772 morphology      1
2773 morphometric ash leaf analysis      1
2774 morphometric leaf analysis      1
2775 morphometric traits      1
2776 morphometric variability      1
2777 morphometrics of antlers      1
2778 morphometry      1
2779 motorna pila      1
2780 motorne pile      1
2781 motorni čistač      1
2782 Mottled Umber Moth      1
2783 moufflon (Ovis ammon L.)      1
2784 moufflon (Ovis ammon musimon Pal.) axis deer (Axis axis Erx.)      1
2785 modelling      1
2786 modelna srednjodobna sastojina      1
2787 modelni normalitet      1
2788 modification      1
2789 modificirana Brinkova funkcija      1
2790 modificirana skala      1
2791 modified Brink’s function      1
2792 modified scale      1
2793 modifikacije      1
2794 mogućnost razlikovanja      1
2795 molecular-biological methods      1
2796 molekularno-biološke metode      1
2797 monetary value of wood assortments      1
2798 mid- and long-term planning      1
2799 middle breast diameter      1
2800 middle volume of trees      1
2801 middle-aged stand      1
2802 mikoze      1
2803 mikoze iglica      1
2804 mikrobiološke značajke tala      1
2805 mikroelementi      1
2806 microorganism functional groups in the soil      1
2807 microrelief      1
2808 micro-relief      1
2809 microsatelite      1
2810 microsatelites SSR      1
2811 microsatellite markers      1
2812 meteorological factors      1
2813 meteorološki čimbenici      1
2814 M.Sc.      1
2815 Macedonian oak      1
2816 me­teorološki indeks požara      1
2817 Meteorološki indeks šumskog požara (FWI)      1
2818 method of thinning of regular forest      1
2819 methods      1
2820 metoda pokusnih ploha      1
2821 metoda prorede      1
2822 metoda sjemenomjera      1
2823 metoda sjetve      1
2824 metoda tetive      1
2825 Metoda vrtložne kovarijance      1
2826 metode      1
2827 metode vrednovanja      1
2828 mezofilne kestenove šume      1
2829 micoses of needles      1
2830 microbiological characteristics of the soils      1
2831 mjereni postupak      1
2832 mjerila      1
2833 mjesečna ocjena žestina      1
2834 mjesto lanjenja      1
2835 mješovita kultura      1
2836 mlada sastojina      1
2837 mišoliki glodavci      1
2838 mitochondrial control region      1
2839 mitohondrijska DNK (mtDNK)      1
2840 mitotske i subkromatidne aberacije      1
2841 mixed plantations      1
2842 mikroreljef      1
2843 mikrosatelitni biljezi      1
2844 mikrosatelitni biljezi SSR      1
2845 mineral raw materials      1
2846 mineralne sirovine      1
2847 miniranost      1
2848 modeli rasta      1
2849 modeling      1
2850 mobile cable crane      1
2851 močenje plodova      1
2852 model normally      1
2853 model of departmental research      1
2854 model of middle-aged forest      1
2855 model oplemenjivanja      1
2856 model pretvorbe monokultura u šume bliske prirodnim      1
2857 model resornoga istraživanja      1
2858 model sustava informacija      1
2859 natural spreading      1
2860 natural stockwood drying      1
2861 naturalizam      1
2862 nature      1
2863 nature conservation      1
2864 nature park      1
2865 Nature Parks      1
2866 nature preservation      1
2867 nitrogen accumulation      1
2868 natural rege­neration      1
2869 natural regeneration and management.      1
2870 Noble Hardwoods      1
2871 Nizinske šume hrasta lužnjaka      1
2872 nizinski brijest      1
2873 nature resources      1
2874 navigation      1
2875 necrosis      1
2876 nedostatak vode      1
2877 nedovoljna osposobljenost i opremljenost gasitelja      1
2878 nedrvni proizvodi i usluge šuma      1
2879 nedrvni šumski proizvodi      1
2880 nedrvni šumski proizvodi i usluge      1
2881 negativna selekcija      1
2882 nekroza      1
2883 nelegalne sječe      1
2884 Nemonetarne usluge šuma      1
2885 nenosivo tlo      1
2886 nepotpuni razvoj      1
2887 neprava srž      1
2888 neprava srž bukve      1
2889 nepravilan klijanac      1
2890 nesreće na radu      1
2891 network      1
2892 Networks      1
2893 neutrofilne šume      1
2894 new host      1
2895 new introduction      1
2896 new localities      1
2897 new record      1
2898 news: capacity planning      1
2899 Nezakonita trgovina drvom      1
2900 N-fixation      1
2901 nisko drvo      1
2902 Nadzorni odbor      1
2903 naftna kontaminacija      1
2904 nagib      1
2905 nagib terena      1
2906 Na-heksametafosfat      1
2907 Na-hexametaphosphate      1
2908 najbolji srnjaci Hrvatske i svijeta      1
2909 naknada      1
2910 nalazišta na Papuku unutar parka prirode Papuk      1
2911 nalazište u Zagrebu      1
2912 namnožio      1
2913 nanoindentacija      1
2914 nanoindentation      1
2915 nanotechnology      1
2916 nanotehnologija      1
2917 Na-pirofosfat      1
2918 naplodni sijek      1
2919 Na-pyrophosphate      1
2920 narodna imena životinja.      1
2921 narrow leaved ash (F. angustifolia Vahl)      1
2922 narrowleafed ash      1
2923 nasad gumijevca      1
2924 nasljedne osnove      1
2925 mycoses      1
2926 monitoring podzemnih i površinskih voda      1
2927 monitoring u šumarstvu.      1
2928 Našice      1
2929 National park “Fruška gora”      1
2930 National Park Plitvička Jezera      1
2931 national parks nature parks      1
2932 native deciduous plants      1
2933 natprosječni debljinski prirast      1
2934 Natura2000      1
2935 Natural conditions of life      1
2936 natural drying of stockwood      1
2937 natural foci      1
2938 natural heritage      1
2939 natural newgrowth      1
2940 natural reforestation      1
2941 natural reforestation (reestablishment)      1
2942 novčana vrijednost drvnih sortimenata      1
2943 novi domaćin      1
2944 novi ekološki trend      1
2945 novi pristup korištenja podataka      1
2946 novosti: plan kapaciteta      1
2947 novounesena vrsta      1
2948 novoutvrđene vrste      1
2949 NPK fertlizer 7:14:21      1
2950 NPK gnojivo 7:14:21      1
2951 number and size of stomata      1
2952 number of adult roe deer does      1
2953 number of fawns      1
2954 number of kids      1
2955 number of plants      1
2956 number of root tips      1
2957 number of sprouts on the trunk.      1
2958 number of trees      1
2959 nomenklaturno-sintaksonomska analiza      1
2960 nominalna gustoća      1
2961 Non wood forest products and services      1
2962 non-bearing soil      1
2963 nonlinear dynamical systems      1
2964 Non-Monetary services from forests      1
2965 nonwood forest function.      1
2966 non-wood forest products      1
2967 nonwood forest products and servised      1
2968 norma ISO 11277.      1
2969 norma vremena      1
2970 normalitet      1
2971 normalna raspodjela stabala      1
2972 normalni poprečni profil      1
2973 normalni volumen prije i poslije sječe      1
2974 normals      1
2975 normativ za biološku reprodukciju i regeneraciju      1
2976 norme vremena      1
2977 normizacija      1
2978 North America      1
2979 northern Croatia      1
2980 northern Velebit      1
2981 Northwestern Croatia      1
2982 NW Adriatic      1
2983 obična bukva (Fagus sylvatica L)      1
2984 obična bukva (Fagus sylvatica L.)      1
2985 Obična bukva (Fagus sylvaticaL.)      1
2986 obična bukva.      1
2987 oak round timber      1
2988 oak seedlings      1
2989 oaks in the Bjelovar County      1
2990 oakwood      1
2991 obalna vegetacija      1
2992 njega šume      1
2993 njegovanje      1
2994 oak      1
2995 oak (Quercus robur L.)      1
2996 normal models      1
2997 normal seedling      1
2998 normal structure      1
2999 normal wood volume before felling and after felling per hectare      1
3000 Norway spruce (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
3001 nouctuid moths      1
3002 nourishing      1
3003 numeričko bonitiranje      1
3004 numerousness natural new growth and stand age.      1
3005 numerousness/abundance      1
3006 nurse plants      1
3007 nurseries      1
3008 nursery germination      1
3009 nursery plant production      1
3010 nursery production      1
3011 nutrient status      1
3012 kriteriji za investiranje      1
3013 krivulje indeksa staništa      1
3014 krize      1
3015 kronika      1
3016 krpelj      1
3017 kraška polja      1
3018 kratke ophodnje.      1
3019 kratkorični i dugori­čni granični troškovi (KGT i DGT)      1
3020 kras      1
3021 kora      1
3022 korelacija      1
3023 komuniciranje      1
3024 komunikacijske aktivnosti      1
3025 koncentracija i sadržaj hraniva      1
3026 korjenov sustav      1
3027 korološke i fitocenološke značajke      1
3028 korov      1
3029 korovi      1
3030 korovska vegetacija      1
3031 košćela      1
3032 koštunica      1
3033 krajobraz.      1
3034 krajobrazna raznolikost      1
3035 kramp      1
3036 kraniometrija      1
3037 Krapinsko-zagorska Count      1
3038 Krapinsko-zagorska County      1
3039 konkretna distribucija prsnih promjera      1
3040 konkretna i teoretska distribucija stabala      1
3041 konsenzus      1
3042 kontejner      1
3043 kontejnerski uzgoj      1
3044 kontrola      1
3045 konverzija panjača      1
3046 konzervacija      1
3047 konzervacija vlage      1
3048 konzervacija vlage u tlu      1
3049 komparacija stanja za 2009.      1
3050 komparativna analiza      1
3051 komparativna metoda istraživanja      1
3052 kompleksni sustavi      1
3053 kompleksnost      1
3054 kompromis      1
3055 koluvij      1
3056 klonovi stablastih vrba      1
3057 Kodeks fitocenološke nomenklature      1
3058 koeficijent asimetrije i koeficijent spljoštenosti.      1
3059 koeficijent iskorištenosti lovno-demografskog potencijala      1
3060 klonovi topole      1
3061 klonske sjemenske plantaže      1
3062 klonski arhivi      1
3063 klonski testovi crnih topola      1
3064 klonski uz.orci      1
3065 klonsko šumarstvo      1
3066 Journal of Forestry      1
3067 journal Šumarski list (Forestry Journal)      1
3068 klima-požarna područja      1
3069 klima-požarna područja.      1
3070 klimatska promjena      1
3071 klimatske karakteristike      1
3072 klimatski čimbenici      1
3073 klimatski ekscesi      1
3074 klimatski model      1
3075 klimatski scenariji      1
3076 klizna sredina      1
3077 klon      1
3078 klon topole I-214      1
3079 klonovi      1
3080 kvaliteta žira      1
3081 kvaliteta života      1
3082 kvantitativna svojstva      1
3083 kvantitativno i vrijednosno iskorištenje      1
3084 kvarter      1
3085 laboratorijski uzgoj      1
3086 laboratory rearing      1
3087 land mines      1
3088 landed municipality      1
3089 landfill gas      1
3090 landscape artist      1
3091 landscape diversity      1
3092 landscape.      1
3093 lapor      1
3094 large wood of Italian oak      1
3095 Laserpitio krapfii-Piceetumass. nova      1
3096 kultivari tise      1
3097 kružne primjerne plohe      1
3098 kserofitna      1
3099 kreda      1
3100 krški fenomeni      1
3101 krupno drvo      1
3102 laurel      1
3103 Law      1
3104 layout of the islet      1
3105 layout proposal      1
3106 leachate      1
3107 leaf area index      1
3108 leaf litter      1
3109 leaf morphology      1
3110 leaf photosynthetic traits      1
3111 leafminers      1
3112 legislation      1
3113 legislative      1
3114 linear correlation      1
3115 linear trend      1
3116 linearna korelacija.      1
3117 linearni trend      1
3118 lines below electro-energetic facilities      1
3119 Liocourt´s distribution      1
3120 listopadna      1
3121 lisymeters      1
3122 lišće obične bukve      1
3123 lišće perasto      1
3124 litače      1
3125 litter      1
3126 livelihoods      1
3127 length of assortment      1
3128 length of the nibbled part of a shoot      1
3129 kvaliteta mladog naraštaja hrasta lužnjaka.      1
3130 kulturno povijesna baština      1
3131 Kunstinseln      1
3132 kva liteta sjemena      1
3133 kvalitativno iskorištenje      1
3134 kvalitet      1
3135 life forms      1
3136 level of knowledge.      1
3137 library      1
3138 Liburnian karst      1
3139 Liburnijski krš      1
3140 međulaboratorijske usporedbe      1
3141 Međunarodne konvencije      1
3142 međunarodne norme      1
3143 Međunarodni lovački savjet (CIC)      1
3144 međupopulacijska i unutarpopulacijska varijabilnost.      1
3145 mehanička svojstava drva      1
3146 mehanička svojstva      1
3147 mehanička svojstva drva      1
3148 mehaničke ozljede i dopunske greške zbog ratnih djelovanja      1
3149 mehanizirana bušilica      1
3150 mehaniziranje uzgojnih radova      1
3151 melioracija      1
3152 melioracija krša      1
3153 melioracijski učinci      1
3154 menadžment      1
3155 menagement klas      1
3156 meningoencefalitis i Lyme borelioza      1
3157 meningoencephalitis      1
3158 merkan-lilizam      1
3159 mesophilous chestnut forests      1
3160 mediterranean vegetation      1
3161 medljikovac      1
3162 medunac      1
3163 makija      1
3164 makija planike      1
3165 maklen      1
3166 makroklima      1
3167 makroklimatska prilagodba      1
3168 makroskopske karakteristike      1
3169 market relations      1
3170 market research.      1
3171 Marketing of forest and forest industries products and services      1
3172 marketing šumskih i drvnih proizvoda i usluga      1
3173 marking      1
3174 masa košuta      1
3175 masena koncentracija      1
3176 mass concentration      1
3177 master´s thesis      1
3178 mastic      1
3179 mastic tree      1
3180 mastika      1
3181 matematički modeli      1
3182 matični fond      1
3183 matičnjak plemki      1
3184 matrice prijelaznih vjerojatnosti      1
3185 mature stands      1
3186 maturity dimension      1
3187 Mean breast diameter      1
3188 mean skidding distance      1
3189 measuring elements      1
3190 measuring procedure      1
3191 mechanical felling      1
3192 mechanical properties of wood      1
3193 mechanized of silvicultural works      1
3194 Mediteran      1
3195 mediteranska vegetacija      1
3196 mediteranske šume      1
3197 mediteransko krško područje      1
3198 mala i srednja poduzeća      1
3199 Mala Kapela      1
3200 malati      1
3201 mali alati      1
3202 Malus Mill.      1
3203 mammal      1
3204 man activities      1
3205 managed beech forests      1
3206 management planning      1
3207 management plans      1
3208 management unit "Česma"      1
3209 map of forest communities      1
3210 maps      1
3211 maquis of strawberry tree      1
3212 logging as sylvicultural care of stands      1
3213 Logging operations      1
3214 logging strategy      1
3215 logistic regression      1
3216 logistička regresija      1
3217 lokalna zajednica      1
3218 Lokalne populacije      1
3219 London planetree (Patanus x acerifolia)      1
3220 Longe-range      1
3221 long-term mean values of seasonal severity rating      1
3222 local community      1
3223 Local population      1
3224 log value yield.      1
3225 log volume yield      1
3226 lisni mineri      1
3227 listanje      1
3228 Lisičine      1
3229 lovno gospodarenje      1
3230 lovno područje      1
3231 lovno stablo      1
3232 lovno stablo s feromonskim pripravkom      1
3233 lovno-demografski intenzitet      1
3234 lovno-geografski intenzitet      1
3235 lovor      1
3236 Lovran marron      1
3237 lovranski marun      1
3238 lov      1
3239 lovac      1
3240 lovačka ilustracija      1
3241 lovačka udruga kotara senjskog      1
3242 lovačke izložbe      1
3243 lovačke udruge      1
3244 Lovački dio izložbe      1
3245 lovci      1
3246 machine felling      1
3247 machine felling and processing      1
3248 machine´s own resistance power      1
3249 macroclimatic adaptedness      1
3250 macroscopic characteristics      1
3251 magistarski rad      1
3252 magnezij      1
3253 Magnolia L.      1
3254 Mahaleb cherry tree      1
3255 lysimeters      1
3256 Lyme borreliosis      1
3257 Lymnatria monacha      1
3258 STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      1
3259 lužnjak      1
3260 lopatar      1
3261 lowland forests of pedunculate oak      1
3262 lowland region      1
3263 low-lying areas      1
3264 lubanja      1
3265 Lumber operations      1
3266 lumber value yield      1
3267 Lovstvo i ribarstvo      1
3268 low quality and small-sized diameter logs      1
3269 low tree      1
3270 Lower Austria      1
3271 lower tusks      1
3272 lowland      1
3273 iptera      1
3274 iskoristavački pokazatelj      1
3275 iskorišćivanje šuma      1
3276 Iskorištavanje šuma kao uzgojna njega sastojina      1
3277 introgresija      1
3278 invasive pest      1
3279 iskorištenje drvnog obujma stabala      1
3280 island Mljet      1
3281 islands      1
3282 ISO 11277      1
3283 isoenzyme      1
3284 isoenzymes      1
3285 Istočna Slavonija      1
3286 ispuštanje      1
3287 ispuštanje dabra      1
3288 invazivni štetnik      1
3289 inventarisation of woody plants      1
3290 inventarizacija dendroflore      1
3291 inventarizacija drveća i grmlja      1
3292 inventura      1
3293 investments      1
3294 injuries at work      1
3295 IPGRI      1
3296 intesivelly thinning      1
3297 intra- and interpopulation variability      1
3298 izvođenje šumskih radova      1
3299 Izvoz i Uvoz      1
3300 Jadran      1
3301 jadranski otoci      1
3302 jadransko područje      1
3303 Jagdausstellungen      1
3304 jajnici      1
3305 jaka oštećenost krošanja depozicija olova      1
3306 jarebica kamenjarka – grivna      1
3307 Jarebica kamenjarka grivna      1
3308 jasen      1
3309 jasen (Fraxinus ExcelsiorL.)      1
3310 izoenzymes      1
3311 izrada i privlačenje drva      1
3312 izravno i difuzno svjetlo      1
3313 Izvanredna stanja      1
3314 izbojci      1
3315 izgorena površina      1
3316 izložak (eksponat)      1
3317 Izložbe-sajmovi      1
3318 Istra (Hrvatska)      1
3319 istraživanja      1
3320 istraživanje tržišta      1
3321 Istria      1
3322 izlučenje      1
3323 Ivanščica      1
3324 izmjene i dopune formule ClC-a      1
3325 izmjera šumskog drveća      1
3326 Juglans nigra      1
3327 juniper      1
3328 jura      1
3329 juvenilno drvo      1
3330 Južna Afrika      1
3331 kadrovi u šu­marstvu      1
3332 kakvoća      1
3333 kakvoća drvnih sortimenata      1
3334 kakvoća stabala      1
3335 kalij      1
3336 joint- stock company in forestry      1
3337 izvješćivanje      1
3338 jelen obični (Cervus elaphus)      1
3339 jelovina (Abies alba Mill)      1
3340 jelovina (Abies alba Mill.)      1
3341 jestiva      1
3342 javni šumarski instituti      1
3343 javno mišljenje      1
3344 javno podsticanje šumarstva      1
3345 jedinstvena metoda      1
3346 jedinstveni model      1
3347 jednadžbe rasta      1
3348 jednakokutna spirala      1
3349 jednodobne regularne sastojine      1
3350 jednodobne sastojine      1
3351 jednodobno gospodarenje      1
3352 jednogodišnje sadnice      1
3353 jednospolna      1
3354 jela obična      1
3355 jela.      1
3356 Axis%20axis) STYLE="text-decoration:none">jelen aksis (Axis axis)      1
3357 jelen aksis (Axis axis Erx.)      1
3358 jelen fratar      1
3359 Jelen lopatar      1
3360 kategorija zdravstvenoga stanja sastojine      1
3361 kavkaska jela      1
3362 keficijent unutarnjeg rasta      1
3363 kemijska analiza ksilemovog soka      1
3364 kemijski sastav sjemena      1
3365 kemijski sastav tla      1
3366 kemizam biljnog materijala.      1
3367 Kermes oak      1
3368 kestenov moljac miner      1
3369 kestenova osa šiškarica      1
3370 kitnjak      1
3371 klasična otvorenost      1
3372 klaster analiza      1
3373 klasterska analiza      1
3374 klet      1
3375 klijanci      1
3376 kamenolom Očura II      1
3377 kamenjarka.      1
3378 kanader i demon      1
3379 Kanadski sustav ocjene opasnosti od šumskog požara (CFFDRS)      1
3380 Kappa statistika      1
3381 karakteristike mikrolokaliteta.      1
3382 karantenski štetnik      1
3383 karbonatnenaslage      1
3384 kariotip      1
3385 karst phenomena      1
3386 karta šumskih zajednica      1
3387 karte      1
3388 kartiranje šumskog drveća      1
3389 Karyotypes      1
3390 kaštelansko područje      1
3391 katastar      1
3392 hrast lužnjak (Quercus robur) živi pijesci      1
3393 Hrvatska – Dalmacija      1
3394 hrvatska flora      1
3395 Hrvatska vojna granica      1
3396 Hrvatske norme proizvoda iskorištavanja šuma 1995      1
3397 Hrvatske šume d.o.o      1
3398 human protection      1
3399 human resources in forestry      1
3400 humizacija      1
3401 Hrvatske šume d.o.o. Zagreb      1
3402 Hrvatski udio      1
3403 Hrvatsko Podunavlje      1
3404 Hrvatsko povjerenstvo za topolu      1
3405 hrast crnike      1
3406 hard ticks      1
3407 hardwood-broadleaf species      1
3408 hrast kitnjak (Quercus petraea L)      1
3409 hrast kitnjak (Quercus petraea Liebl.)      1
3410 hrast lužnjak (Quercus robur L)      1
3411 hrastova oblovina      1
3412 hrastova pepelnica      1
3413 hrastove šume      1
3414 hrastovi županije bjelovarske      1
3415 hrastovina      1
3416 hrast medunac (Quercus pubescens)      1
3417 hrast oštrika      1
3418 hrast sladun      1
3419 hydrology      1
3420 hydro-melioration treatments      1
3421 hydro-technical interventions      1
3422 hydro-technical measures      1
3423 hvatanje      1
3424 hvatanje dabra      1
3425 hybrids      1
3426 hyperparasitoid      1
3427 hyperphoresy      1
3428 identifikacija.      1
3429 iglice      1
3430 IGRs      1
3431 hunting ground      1
3432 hunting ground biological casualties      1
3433 hunting grounds      1
3434 hunting illustration      1
3435 Hunting Management      1
3436 hunting society      1
3437 hunting-demographic intensity      1
3438 hunting-geographic intensity      1
3439 hunt      1
3440 Hunting and fishing      1
3441 hunting area      1
3442 hunting associations      1
3443 hunting club rules      1
3444 incomplete development      1
3445 increase in growth      1
3446 imidaclopride      1
3447 imidakloprid      1
3448 impacts of silvicultural measures      1
3449 implementation of H1 and H2      1
3450 improvement by selfing      1
3451 in situ and ex situ methods      1
3452 in situ i ex situ metode      1
3453 ilegalni odstrel      1
3454 ilirske vrste      1
3455 illegal felling      1
3456 illegal killing      1
3457 Illegal timber trade      1
3458 ilovača      1
3459 Industrial Round Timber in the Rough      1
3460 industrija      1
3461 industrija celuloze i papira      1
3462 industrije bazirane na sektoru šumarstva      1
3463 Industrijsko oblo neobrađeno drvo      1
3464 inercepcija      1
3465 inferencijalna statistika      1
3466 inferior and superior model trees      1
3467 Increment and cut      1
3468 increment and quality      1
3469 increment percentage      1
3470 indeks lisne povr šine      1
3471 indeks zaraze      1
3472 indeksi diverziteta      1
3473 indeksi točnosti      1
3474 indeksne vrijednosti bukovih stabala      1
3475 index of infestation      1
3476 index values of common beech trees      1
3477 insect growth regulators      1
3478 infrared digital orthophoto(DOP)      1
3479 infestation intensity      1
3480 informacijski sustav      1
3481 Information Means and State of Croatian Forests.      1
3482 information system      1
3483 information system model      1
3484 informiranost      1
3485 indicators of productivity      1
3486 indices about forests      1
3487 Indigobush      1
3488 indigobush bioproductivity      1
3489 insecticide      1
3490 insecticides      1
3491 insekticid      1
3492 insekticidi      1
3493 integral management with ecosystems in space      1
3494 integralno gospodarenje ekosustavima u prostoru      1
3495 integrated timber protection      1
3496 integrirana zaštita oblovine      1
3497 intelektual no vlasništvo      1
3498 intellectual ownership      1
3499 intensity and forms of dieback pedunculate oak      1
3500 intensity of infection      1
3501 intensive      1
3502 intenzitet fotosinteze      1
3503 intenzitet i oblici sušenja hrasta lužnjaka      1
3504 intenzitet prorede      1
3505 inter- and intrapopulation variability.      1
3506 interakcija genotip × okolina      1
3507 interception      1
3508 interest associations      1
3509 interlaboratory testing      1
3510 international standards      1
3511 gospodarski značaj – učinci      1
3512 gospodarski značaj oštećenih stabala      1
3513 gospodarsko usmjerenje      1
3514 gospodarstvo      1
3515 GPS and GIS      1
3516 GPS i GIS      1
3517 grad Zagreb      1
3518 gospodarenje šumama      1
3519 gospodarenje šumama i lovištima      1
3520 gospodarska depresija      1
3521 gospodarska inspekcija      1
3522 gospodarska jedinica      1
3523 gospodarska jedinica "Bastajske šume-Krivaja-Klisa      1
3524 gospodarska politika      1
3525 Gospodarska postignuća      1
3526 gospodarska vrijednost šume      1
3527 gospodarske djelatnosti RH      1
3528 gospodarski razredi      1
3529 grasses      1
3530 grazing      1
3531 greenhouse gases      1
3532 Greenwich      1
3533 grey alder (Alnus incana)      1
3534 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">Grey partridges Perdix perdix L.      1
3535 grinders      1
3536 grivasta ovca      1
3537 grivasti skakač      1
3538 grm      1
3539 gradation      1
3540 Gradiaton      1
3541 granatiranje      1
3542 granica zone totalnog sušenja      1
3543 graničice      1
3544 granična linija      1
3545 Gross domestic product      1
3546 ground and flood water      1
3547 ground and surface water monitoring      1
3548 ground water      1
3549 Habitat. Posavina      1
3550 habitats of yew in mountain Papuk situated in Nature park Papuk      1
3551 halbsib-progeny tests.      1
3552 half-sib potomstvo      1
3553 half-sib progenies      1
3554 Haljevo forest      1
3555 harvesteri i procesori      1
3556 Hauling and transportation of timber      1
3557 hazardous waste      1
3558 gustoća u standardno suhom stanju      1
3559 Gymnosperms      1
3560 gypsy moth (Lymantria dispar L.)      1
3561 habitat factors      1
3562 growth equation      1
3563 growth forces      1
3564 growth forces and suppressed forces      1
3565 growth of mean stand diameter      1
3566 growth of tree breast diameter and crown diameter      1
3567 grupno odlučivanje      1
3568 gubar (Lymantria dispar L.)      1
3569 gubici divljači      1
3570 gubici tla      1
3571 Guide curve method      1
3572 gusjenica      1
3573 gustoća      1
3574 granulometrijski sastav tla      1
3575 group decision making      1
3576 group-selection cutting      1
3577 hrana      1
3578 hranljiva      1
3579 hrast      1
3580 hrast crnika      1
3581 hortikulturni elementi      1
3582 host      1
3583 Histiostoma ulmi      1
3584 Histiostomatidae      1
3585 histogrami prvoga i drugoga reda      1
3586 historical development      1
3587 historical outbreaks      1
3588 historical presentation      1
3589 hibridi      1
3590 Hibridna platana (Patanus x acerifolia)      1
3591 hidrologija      1
3592 history of forestry      1
3593 history of HŠD      1
3594 Hohenadel´s method      1
3595 Hohenadlova metoda      1
3596 hollow-horned animal      1
3597 Homeland war      1
3598 homogenizacija      1
3599 homogenization      1
3600 horn length      1
3601 Hornbeam hop      1
3602 Hornbeam oriental      1
3603 horns      1
3604 horse chestnut      1
3605 horse chestnut protection      1
3606 horticultural elements      1
3607 hidromeliorativni zahvati      1
3608 hidropedološke karakteristike      1
3609 hidrotehničke mjere      1
3610 high forest      1
3611 hilly area      1
3612 hind body weight      1
3613 hiperforezija      1
3614 hiperparazitoid      1
3615 Hippophaë rhamnoides      1
3616 Hippophao-Berberidetum      1
3617 height and height increment      1
3618 height and root collar diameter      1
3619 height and volume growth      1
3620 health and safety      1
3621 health status      1
3622 health status category of stand      1
3623 health tourism      1
3624 heat treatment (HT)      1
3625 height of sprout      1
3626 Helleboro nigri-Piceetum      1
3627 herbaceous plants      1
3628 herbaceous species of the forest edge      1
3629 herbicid      1
3630 herbicide      1
3631 herbicides      1
3632 herbicidi      1
3633 Hercegovina      1
3634 hereditary basis      1
3635 heredity      1
3636 heretability      1
3637 heritability      1
3638 Herzegovina      1
3639 fuel wood.      1
3640 functions for determination      1
3641 fungal entomopathogen      1
3642 fungal spores      1
3643 fungicid      1
3644 fungicide      1
3645 fungicides      1
3646 fungicidi      1
3647 Freilassung      1
3648 frost-crack      1
3649 fruit      1
3650 fruits      1
3651 fotosintetičke osobine lista      1
3652 fotosintetski pigmenti      1
3653 forvarder      1
3654 forwarder      1
3655 Forestry and forest policy      1
3656 forests measuring      1
3657 forests stand      1
3658 formation of forest associations      1
3659 forming pioneer stands      1
3660 formiranje pionirskih sastojina      1
3661 formiranje šumskih zajednica      1
3662 Forsterferuf      1
3663 forestry policy      1
3664 Forestry school Karlovac      1
3665 forestry work      1
3666 forestry contractors      1
3667 forestry development      1
3668 forestry disciplines      1
3669 forestry legislative      1
3670 Forestry Museum in Krasno      1
3671 forestry occupation      1
3672 forest value assessment      1
3673 forest soil stabilization      1
3674 forest soils      1
3675 forest woody assortments      1
3676 forest work      1
3677 forest Žutica      1
3678 forest-based industries      1
3679 forest seedlings      1
3680 forest seeds      1
3681 forest road      1
3682 forest timber product      1
3683 forest tracks      1
3684 forest transport systems      1
3685 forest trees      1
3686 forest user´s unit      1
3687 forest privatization      1
3688 forest protection.      1
3689 Forest rails      1
3690 forest regeneration      1
3691 forest reproductive material      1
3692 forest resource      1
3693 forest management resystematization      1
3694 forest of high silvicultural form      1
3695 forest operations      1
3696 forest owners’ cooperation      1
3697 gnojidba      1
3698 godišnji sječivi prihod      1
3699 golosjemenjače      1
3700 gora i planina      1
3701 gorivi materijal      1
3702 gorivost      1
3703 Gorska Hrvatska      1
3704 Game enclosure      1
3705 game loss      1
3706 games      1
3707 gap      1
3708 garden in the cloister      1
3709 galls      1
3710 gorsko područje      1
3711 gospodarene bukve šume      1
3712 genetic diversity and diff erentiation      1
3713 genetic gain      1
3714 genetic origin      1
3715 genetic parameters      1
3716 genetic polymorphism      1
3717 genetic structure      1
3718 genetic test      1
3719 genetic variation      1
3720 genetički test polusrodnika      1
3721 genetska analiza      1
3722 genetska diferencijacija      1
3723 genetska dobit      1
3724 GIS (Geografski informacijski sustav)      1
3725 GIS (Geographic Information System)      1
3726 glavna sastojina      1
3727 glavne vrste drveća      1
3728 Global change      1
3729 global climate changes      1
3730 globalizacija      1
3731 globalizacija u Hrvatskoj      1
3732 globalization      1
3733 globalization in Croatia      1
3734 globalna promjena      1
3735 globalne klimatske promjene      1
3736 glodavci      1
3737 Gehörn      1
3738 gene diversity      1
3739 gene pool      1
3740 General Directorate of Forestry      1
3741 generalized model      1
3742 genetic analysis      1
3743 genetic differentiation      1
3744 funkcije tražnje      1
3745 funkcije upravljanja: planiranje      1
3746 funkcije za izjednačenje      1
3747 funkcionalne skupine mikroorganizama u tlu      1
3748 furniture manufacturing      1
3749 g.j. "Česma"      1
3750 G.J. "Žutica"      1
3751 genetska raznolikost i diferencijacija      1
3752 genetska raznolikost.      1
3753 genetska struktura      1
3754 genetski diverzitet      1
3755 genetski parametri      1
3756 genetski polimorfizam      1
3757 genetsko porijeklo      1
3758 genofond      1
3759 genotype × environment interaction      1
3760 geocoding      1
3761 geografske i reljefne značajke      1
3762 geografsko porijeklo      1
3763 Geographic Information System.      1
3764 geographic origin      1
3765 Geographical and relief characteristics      1
3766 geographical features      1
3767 geokodiranje      1
3768 geomorfologija      1
3769 geomorphology      1
3770 geosintetici      1
3771 geostatistics      1
3772 geostatistika      1
3773 germinability      1
3774 germinated seed      1
3775 germination      1
3776 GFIS      1
3777 bor      1
3778 Boreal forest      1
3779 borealna šuma      1
3780 borov četnjak      1
3781 borove kulture      1
3782 bosal area      1
3783 Bosna i Hercegovina      1
3784 Bosna i Hercegovina.      1
3785 Bosnia and Hercegovina      1
3786 Bosnia and Herzegovina      1
3787 Bosnia-Herzegovina      1
3788 body weight of fawns in litter      1
3789 bog-oak (oakwood buried in the ground)      1
3790 Bojčin Forest      1
3791 Bojčinska šuma      1
3792 bolest      1
3793 bolesti      1
3794 bolesti divljači      1
3795 black alder (Alnus glutinosa Gdrnt)      1
3796 black locust      1
3797 Black Pine      1
3798 black pine (Pinus nigraArn.)      1
3799 black poplar      1
3800 black poplar (Populus nigra)      1
3801 black poplar clonal tests      1
3802 biološko-ekološka valorizacija.      1
3803 biomasa.      1
3804 biomass calculation      1
3805 Biomass Energy Europe      1
3806 Biomass Energy Europe – BEE      1
3807 biomass potential assessment      1
3808 bionomija      1
3809 bionomy      1
3810 bioplin      1
3811 bioproduction      1
3812 Bioproizvodnost amorfe      1
3813 bioproizvodnja      1
3814 bioraznolikost      1
3815 bioraznolikost.      1
3816 bird of prey equipment      1
3817 birds      1
3818 birds as indicator      1
3819 birds of prey      1
3820 Bitterlich sampling      1
3821 Bitterlichova metoda uzorkovanja      1
3822 bivariate and multivariate analysis      1
3823 bivariatna i multivariatna analiza      1
3824 bjelogorične šume topola i vrba      1
3825 biological methods      1
3826 biological position of trees      1
3827 biological properties      1
3828 biological revitalisation      1
3829 biological!environmental valorization      1
3830 biological-ecological valorisation      1
3831 biological-ecological valorization      1
3832 biologija      1
3833 biology      1
3834 biološka ispitivanja      1
3835 biološka kontrola      1
3836 biodiversity.      1
3837 biodizel      1
3838 bioecology      1
3839 bioekologija      1
3840 bioenergija.      1
3841 biološka revitalizacija      1
3842 biološka svojstva      1
3843 biološke metode      1
3844 biološki gubici divljači      1
3845 biološki položaj stabala      1
3846 Canadian Forest Fire Behavior Prediction (FBP)      1
3847 Canadian Forest Fire Danger Rating System (CFFDRS)      1
3848 Canadian Forest Fire Weather Index (FWI)      1
3849 Capercaillie (Tetrao urogallus)      1
3850 capture-mark-recapture      1
3851 carbon      1
3852 carbon accumulation      1
3853 carbon fluxes      1
3854 carbon sequestration      1
3855 carbon stock Cpool      1
3856 Carex brizoides      1
3857 Carpino orientali-Quercetum ilicis      1
3858 burnt area      1
3859 Castanea sativa Mill.      1
3860 burza      1
3861 bush      1
3862 bushes      1
3863 business analysis      1
3864 business relationships      1
3865 bušilica »ST1HL 08«      1
3866 C. hungarica      1
3867 cable crane      1
3868 cadastre      1
3869 bukove sječine      1
3870 bukovo-jelova prašuma      1
3871 bukovo-jelove šume      1
3872 bukva (Fagus sylvatica)      1
3873 buldožer      1
3874 bura      1
3875 brusači      1
3876 bruto domaći proizvod      1
3877 brza dojava i brzo gašenje      1
3878 brzina unosa      1
3879 brzorastuće vrbe      1
3880 Budapest      1
3881 Budimpešta      1
3882 building costs      1
3883 brown hare      1
3884 browsing      1
3885 brst      1
3886 brtvljenje odlagališta      1
3887 brojnost prirodnog pomlatka i dob sastojina.      1
3888 biomass yield      1
3889 brdsko-planinskopodručje      1
3890 breast height diameter distribution      1
3891 breeding measures      1
3892 Bribir Forest      1
3893 Bribirska šuma      1
3894 blade lateral movement      1
3895 bočna kompenzacija zemljanih masa.      1
3896 bočna stabilnost lista      1
3897 broj stabala      1
3898 broj vrhova korijena      1
3899 brojno stanje      1
3900 brnistra      1
3901 broj biljaka      1
3902 broj i veličina puci      1
3903 broj izbojaka na panju      1
3904 cost      1
3905 cost per m3      1
3906 costs      1
3907 couning      1
3908 country in transition      1
3909 court      1
3910 CP Forests      1
3911 CpDNA      1
3912 crack phillyrea (Phillyrea latifolia L.)      1
3913 craniometry      1
3914 Crataego-Prunetum dasyphyllae      1
3915 corpus luteum      1
3916 correction factors      1
3917 CO      1
3918 chip production      1
3919 chlorophyll content      1
3920 coniferous species      1
3921 conifers      1
3922 consensus      1
3923 Consequences of the Agression against the Republic of Croatia      1
3924 Conservation      1
3925 conservation of genetic resources      1
3926 Conservations      1
3927 container type      1
3928 containers      1
3929 contamination      1
3930 contamination soil      1
3931 contour line 98      1
3932 control      1
3933 coppice      1
3934 coppice conversion      1
3935 cork production      1
3936 crna topola (Populus nigra)      1
3937 crni bor (Pinus nigra Arn.)      1
3938 crni bor (Pinus nigra ssp. dalmatica)      1
3939 Crikvenica -Vinodol area      1
3940 Crikveničko-vinodolsko područje      1
3941 critical loads      1
3942 correlation link      1
3943 crna joha (Alnus glutinisa Garnt)      1
3944 crna joha (Alnus glutinosa)      1
3945 Croatian Forests Ltd. b      1
3946 Croatian Military Border      1
3947 Croatian participation      1
3948 Croatian Podunavlje region      1
3949 Croatian Poplar Commission      1
3950 Croatian Standard HRN EN 1316-1:1999      1
3951 crown diameter      1
3952 crown diameter of the sprout      1
3953 crown fire      1
3954 crown structure      1
3955 crownfire      1
3956 crude oil contamination      1
3957 Crvanj Mt.      1
3958 Crvanj planina      1
3959 crveni hrast      1
3960 CIC-points      1
3961 CIC-točke      1
3962 cijena koštanja      1
3963 cijene      1
3964 changes in water relations      1
3965 characteristics of micro-locality.      1
3966 chemical composition      1
3967 Chemical composition of soil      1
3968 chemism of plant materil      1
3969 chestnut gall wasp      1
3970 Centralna šumarska uprava      1
3971 Centromere nomenclature      1
3972 certifikacija šuma      1
3973 Cervus elaphus      1
3974 chain saw      1
3975 caterpillars      1
3976 causes of leks endanger­ment      1
3977 climate changes      1
3978 Climate model      1
3979 climate scenarios      1
3980 climatic change      1
3981 climatic excesses      1
3982 climatic factors      1
3983 climatological characteristics      1
3984 climbing plants      1
3985 clonal archive      1
3986 clonal forestry      1
3987 clonal samples      1
3988 clonal seed orchards      1
3989 clone      1
3990 clones      1
3991 cluster analiza.      1
3992 cluster analysis      1
3993 cluster analysis.s      1
3994 comparative analysis      1
3995 comparative research method      1
3996 comparison      1
3997 compensation      1
3998 complex equations      1
3999 complex systems      1
4000 complexity      1
4001 compromise      1
4002 computer simulations      1
4003 computerized information system      1
4004 concentrations and contents of nutrients      1
4005 conception      1
4006 concrete and beta-distribution of breast diameters      1
4007 Common beech (Fagus sylvaticaL.)      1
4008 common beech felling      1
4009 common beech leaves      1
4010 Common Beech.      1
4011 Common Hornbeam      1
4012 common names of animals      1
4013 Common oak      1
4014 common pistachio      1
4015 common spruce      1
4016 Common Walnut      1
4017 communicative action      1
4018 community of pedunculate oak      1
4019 cikličko snimanje      1
4020 ciklus      1
4021 C-indeks      1
4022 C-index      1
4023 CirConcomputer model      1
4024 circular sample plots      1
4025 ciste in      1
4026 City of Zagreb      1
4027 cjenik      1
4028 claster analysis      1
4029 clear cut of willow culture      1
4030 clearing fire lines      1
4031 coast      1
4032 coastal population      1
4033 coefficient of integral growth      1
4034 coefficient of use of hunting-demographic potential      1
4035 Co­leoptera      1
4036 colluvial soil      1
4037 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
4038 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
4039 combustibility      1
4040 Common alder      1
4041 %20grasslands STYLE="text-decoration:none"> grasslands      1
4042 %20travnjaci STYLE="text-decoration:none"> travnjaci      1
4043 %20Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none"> Isaria fumosorosea      1
4044 %20C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none"> C. fraxinea      1
4045 A.%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">A. flavicollis      1
4046 #glavna skupština      1
4047      1
4048 drvenaste egzote      1
4049 jednodobne bukove sastojine      1
4050 lowlands forests      1
4051 park forest      1
4052 Pinus nigra      1
4053 pokretna žičara      1
4054 skidding      1
4055 srednja udaljenost privlačenja      1
4056 Šumski sortimenti      1
4057 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
4058 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
4059 C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none">C. fraxinea      1
4060 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      1
4061 Apodemus%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">Apodemus flavicollis      1
4062 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
4063 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
4064 Entomophaga%20maimaiga STYLE="text-decoration:none">Entomophaga maimaiga      1
4065 Castor%20fiber STYLE="text-decoration:none">Castor fiber      1
4066 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
4067 %20woody%20species STYLE="text-decoration:none"> woody species      1
4068 10-godišnji volumni prirast      1
4069 137Cs      1
4070 16x16 km grid plots      1
4071 40K      1
4072 4dimensional space      1
4073 4x4 km grid plots      1
4074 a change in the floral composition      1
4075 A- horizon      1
4076 A- horizont      1
4077 a new ecological trend      1
4078 a regular cross profile      1
4079 a sum of effective temperatures      1
4080 »Projekt za rukovođenje« — managementa      1
4081 Trypodendron%20domesticum STYLE="text-decoration:none">Trypodendron domesticum      1
4082 Abies biokovoensis      1
4083 Abies pardei      1
4084 Histiostoma%20ulmi STYLE="text-decoration:none">Histiostoma ulmi      1
4085 Histiostomatidae STYLE="text-decoration:none">Histiostomatidae      1
4086 H.%20pseudoalbidus STYLE="text-decoration:none">H. pseudoalbidus      1
4087 Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none">Isaria fumosorosea      1
4088 M.%20glareolus STYLE="text-decoration:none">M. glareolus      1
4089 Myodes%20glareolus STYLE="text-decoration:none">Myodes glareolus      1
4090 Lymantria%20monacha STYLE="text-decoration:none">Lymantria monacha      1
4091 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
4092 afforestation of karst      1
4093 afforestation success      1
4094 age      1
4095 age classes      1
4096 age structure      1
4097 age-class distribution      1
4098 aerial photographs (APs)      1
4099 Aboveground biomass      1
4100 adaptive genetic differentiation and diversity      1
4101 adaptivna genetska diferencijacija i raznolikost      1
4102 Adriatic      1
4103 Adriatic islands      1
4104 adaptacija      1
4105 adaptation      1
4106 adapted agricultural tractors      1
4107 acorn plumpness      1
4108 acorn production      1
4109 acorn quality      1
4110 acorn size      1
4111 acorn-collecting traps method      1
4112 active protection      1
4113 activity      1
4114 accidents at work      1
4115 accumulation of nutrients in the biomass      1
4116 accuracy      1
4117 aciditet tla      1
4118 acidofilne šume      1
4119 abiotski činitelji      1
4120 abnormal seedling      1
4121 abandoned agricultural land      1
4122 altitude      1
4123 aluminij      1
4124 aluvijalna vlažna staništa      1
4125 aluvijum      1
4126 amage      1
4127 amelioration      1
4128 amelioration effects      1
4129 američki jasen      1
4130 ammonia      1
4131 amonijakalni dušik      1
4132 amorfa      1
4133 analitički hijerarhijski proces      1
4134 analitički hijerarhijski proces (AHP)      1
4135 alien species      1
4136 alien species inventory      1
4137 alkaloid taksin antikancerogen      1
4138 Allium-test      1
4139 allochthonous and autochthonous dendroflora      1
4140 allometric equations      1
4141 allowable cut indicator      1
4142 alluvial wetlands      1
4143 almond willow (Salix triandra)      1
4144 AHP method      1
4145 AHP metoda      1
4146 Air Pollution      1
4147 Aesculus L.      1
4148 aktivna zaštita      1
4149 aktivnost      1
4150 aktivnost čovjeka.      1
4151 akumulacija dušika      1
4152 akumulacija hraniva u bimasi      1
4153 akumulacija hraniva u biomasi      1
4154 akumulacija ugljika      1
4155 alder (Alnus glutinosa)      1
4156 Alepo pine      1
4157 back cross and transgression      1
4158 bacteria      1
4159 bademasta vrba (Salix triandra)      1
4160 bagrem      1
4161 bakterija      1
4162 ass. Laserpitio Fagetum      1
4163 assortiment tables      1
4164 area with the vegetative cover      1
4165 As. Anemone-Carpinetum betuli      1
4166 as. Calamagrosti arun­dinaceae-Fagetum.      1
4167 As. Hacquetio-Fagetum      1
4168 As. Populo tremulae-Betuletum      1
4169 as. Pteridio-Betuletum      1
4170 ash      1
4171 Ash flowering      1
4172 asocijacija      1
4173 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Bertović 1975      1
4174 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Berto­vić 1975      1
4175 assortment tables      1
4176 Atlas Cedar      1
4177 Atlas gorje      1
4178 atlaski cedar      1
4179 atmosferska taloženja      1
4180 Austrian pine      1
4181 austrijske šume      1
4182 autochtonus tree and schrub species      1
4183 autohtona i alohtona dendroflora      1
4184 autohtone vrste drveća i grmlja      1
4185 autoktone i aloktone vrste četinjača i listača      1
4186 autoktone listače      1
4187 automatic analyser      1
4188 automatic digital camera      1
4189 automatska digitalna fotokamera      1
4190 automatski analizator      1
4191 availability and direction of Sava flood water      1
4192 average value of body weight of bucks and does      1
4193 Axis%20axis%20Erxleben%201977) STYLE="text-decoration:none">Axis deer (Axis axis Erxleben 1977)      1
4194 B. Sc.      1
4195 anti - cancerous drug      1
4196 antioksidacijska aktivnost      1
4197 antioxidant capacity      1
4198 annual current diameter increment      1
4199 annual presceibed yield      1
4200 animal artist      1
4201 animalist      1
4202 analiza glavnih komponenti      1
4203 analiza stabla      1
4204 analiza ugroženosti      1
4205 analytic hierarchy process      1
4206 Analytical hierarchy process (AHP)      1
4207 alometrijske funkcije      1
4208 Alnus glutinosa      1
4209 antlers      1
4210 AOMP      1
4211 Aposeri foetidae-Castanetum sativae ass. nova      1
4212 Aposeri foetidae-Castanetum sativaeass. nova      1
4213 arborescent willow clones      1
4214 Arborescent Willows      1
4215 arboretum      1
4216 Arboretum Lisičine      1
4217 arboretum Trsteno      1
4218 archaeological finds of Roman roads and buildings      1
4219 architectural elements      1
4220 arheološki nalazi rimskih cesta i građevina      1
4221 arhitektonski elementi      1
4222 Ariš      1
4223 aromatično i ljekovito bilje      1
4224 artificial neural networks      1
4225 artiodactyl      1
4226 as Seslerio sadlerianae-Ostryetum.      1
4227 basis of vegetational unit      1
4228 baza podataka      1
4229 baze podataka      1
4230 bazofilne šume      1
4231 beach forest      1
4232 beach forests      1
4233 beaver dam      1
4234 beaver pond      1
4235 band saw efficiency      1
4236 bank interest rate      1
4237 bank vole      1
4238 bankovni kamatnjak      1
4239 Baranja riparian forests      1
4240 Barbary ewe      1
4241 Barbary sheep      1
4242 beta-funkcija      1
4243 Biber      1
4244 bibliografija      1
4245 bibliography      1
4246 biblioteka      1
4247 beneficial functions of forests      1
4248 BEP or the break-even level of income.      1
4249 Berberidion      1
4250 Beta distribucija      1
4251 Beta distribution      1
4252 basal area increment      1
4253 Basic Map of Croatia (BMC)      1
4254 beech felling areas      1
4255 beech forests      1
4256 beech-fir forests      1
4257 beech-fir virgin forest      1
4258 beginning of organised forestry.      1
4259 biljke      1
4260 biljke zaštitnice      1
4261 biljna sistematika      1
4262 bijelj      1
4263 bilance      1
4264 Benedictine monastery      1
4265 bijela joha      1
4266 bijela joha (Alnus incana)      1
4267 bijela topola (Populus alba)      1
4268 bijela vrba (Salix alba)      1
4269 bijeli bor (Pinus sylvestris L.)      1
4270 bijeli dud (Morus alba) svilogojstvo      1
4271 biljni potencijal      1
4272 biljni virusi      1
4273 biljnogeografsko raščlanjenje      1
4274 bioassays      1
4275 biljne vrste      1
4276 biljezi      1
4277 bioetanol      1
4278 biogoriva      1
4279 biogorivo      1
4280 bioindication      1
4281 bioindikacijska i osnovna mreža točaka      1
4282 bioindikacijske plohe      1
4283 bioindikatori      1
4284 bioklimati      1
4285 Biokovo      1
4286 Biokovo Mountain      1
4287 biological control      1
4288 digital terrain models (DTM)      1
4289 digitalizacija      1
4290 density of individuals      1
4291 density trend decrease      1
4292 departmental research      1
4293 digitization      1
4294 dimension stock      1
4295 dimenzija zrelosti      1
4296 dimenzije češera      1
4297 dioecious      1
4298 dionička društva u šumarstvu      1
4299 dipl. ing. šumarstva      1
4300 Diptera      1
4301 diameter increment      1
4302 diameter growth      1
4303 diameter increment      1
4304 diameter structure      1
4305 diapause      1
4306 diclinous      1
4307 die besten Rehböcke Kroatiens und der Welt      1
4308 die Kiefer      1
4309 dieback of pedunculate oak      1
4310 diferencijacija      1
4311 different seedling types      1
4312 digital cadastral map      1
4313 digital orthophoto (DOP)      1
4314 digital orthophotographies      1
4315 digital ortophoto      1
4316 dendrologija      1
4317 dendrology      1
4318 dendrološka inventarizacija      1
4319 dendroflora Hrvatske      1
4320 dendroflora vrta      1
4321 dendrograms      1
4322 degradacija      1
4323 degradacija ekosustava      1
4324 degradacija šuma      1
4325 degradation      1
4326 degraded karst      1
4327 degradirani krš      1
4328 degree of damage      1
4329 dehydrated zone      1
4330 demografske karakteristike      1
4331 demo­graphic characteristics      1
4332 dendrochronological analysis      1
4333 depozicija      1
4334 desulphurization      1
4335 determinacija      1
4336 determination      1
4337 determining horizontal distances      1
4338 determining tree height      1
4339 developemnt and increment of stands      1
4340 development and increment      1
4341 development of phytocoenosis      1
4342 development of research      1
4343 development stages      1
4344 Developmental stages of forest trees and herbaceous plants      1
4345 devitalisation      1
4346 devitalizacija      1
4347 diagnose      1
4348 database      1
4349 databases      1
4350 daylilies      1
4351 DEA      1
4352 dead wood      1
4353 damages from the game      1
4354 damages on the young plants      1
4355 damage indicators      1
4356 damage trees      1
4357 deer game      1
4358 debljinska struktura      1
4359 debljinski prirast.      1
4360 debljinski rast      1
4361 debljinski stupanj      1
4362 deciduous      1
4363 deciduous forests of poplar and willow      1
4364 decision support system      1
4365 cultures      1
4366 cultivars of yew      1
4367 cultivation method      1
4368 dabrova brana      1
4369 dabrovo jezero      1
4370 daily growth rate of fawns      1
4371 čudni atraktor      1
4372 Dalmactia      1
4373 daljinomjer Vertex      1
4374 current cutting edges value associations      1
4375 current felling values      1
4376 curvature      1
4377 cutter      1
4378 cutting and processing      1
4379 cut-to-length harvesting method      1
4380 cycle      1
4381 cyclic aerial photographs      1
4382 cyclic aerial surveys      1
4383 cyclic records      1
4384 Czech      1
4385 Czech Republic      1
4386 časopis Šumarski list      1
4387 Čeh      1
4388 čempres      1
4389 Češka      1
4390 Cryphonectria parasitica      1
4391 cull      1
4392 crown cover      1
4393 crni glog      1
4394 crni grab      1
4395 Croatia.      1
4396 četverodimenzijski sustav      1
4397 čimbenici korekcije      1
4398 čimbenik horizontalnog zaobilaženja.      1
4399 čimbenik vertikalne korekcije terena      1
4400 čista regularna bukova sastojina      1
4401 čista sječa kulture vrba      1
4402 čistina      1
4403 čistoća debla      1
4404 čišćenje      1
4405 čišćenje mladih sastojina      1
4406 čišćenje prosjeka      1
4407 čivitnjača      1
4408 Drava River valley      1
4409 drhtavi šaš      1
4410 drift fauna      1
4411 dripping through      1
4412 drought      1
4413 drupe      1
4414 dovršna sječa      1
4415 doznaka u grupama      1
4416 dr. sc      1
4417 domovinski rat      1
4418 Donja Austrija      1
4419 donja voda      1
4420 donje i gornje sastojinsko stablo      1
4421 dormice      1
4422 dostupnost i smjer kretanja savske poplavne vode      1
4423 double-entry volume tables      1
4424 drvenaste svojte      1
4425 drvenaste vrste      1
4426 drveni materijal za paki ranje      1
4427 drveni materijal za pakiranje      1
4428 drveni ugljen      1
4429 drvna i lisna masa      1
4430 drvna industrija      1
4431 drvna masa      1
4432 drvna prašina      1
4433 djelovanje      1
4434 drvenaste biljke      1
4435 drvna zaliha.      1
4436 drvni elementi      1
4437 Drvni građevni elementi      1
4438 diskoloracija      1
4439 diskontinuiran areal      1
4440 dispersion      1
4441 disperzija      1
4442 dissipative structures      1
4443 distribucija      1
4444 direct and diffuse light      1
4445 discoloration      1
4446 discontinued areal      1
4447 diseases of game      1
4448 disjunct      1
4449 distribucija prsnih promjera i volumena      1
4450 distribucija stabala      1
4451 digitalni katastarski plan      1
4452 digitalni model reljefa (DMR)      1
4453 distribution of beneficial functions of forests      1
4454 distribution of diameter at breast height      1
4455 distribution of felling volume per breast heigh diamater.      1
4456 Distribution of forests      1
4457 distribution range      1
4458 dobni razred      1
4459 dobni razredi      1
4460 dodatno vrijeme      1
4461 dolomiti      1
4462 domaćin      1
4463 domaćini      1
4464 dnevna stopa prirasta lanadi      1
4465 DNK      1
4466 dob      1
4467 diversity indices      1
4468 division of forests in the Republic of Croatia      1
4469 divlja kruška      1
4470 divlji kesten      1
4471 Eastern Slavonia      1
4472 eban (crni hrast odležao u zemlji)      1
4473 Eco-labele      1
4474 Eco-labels      1
4475 ecological characteristic      1
4476 ecological conditions      1
4477 ecological conditions of the site      1
4478 ecological conditions.      1
4479 ecological factors      1
4480 ecological indicators      1
4481 ecological indicatory values      1
4482 ecological label (eco-label)      1
4483 ecological network      1
4484 ecological niche      1
4485 ecological production      1
4486 duration of development stages      1
4487 Drvni proizvodi finalne uporabe      1
4488 drvno-prerađivačka industrija      1
4489 drvo kao energent      1
4490 drvoprerađivačka industrija      1
4491 državna financijska potpora šumarstvu      1
4492 dubinsko snimanje      1
4493 duboka sadnja      1
4494 Dudov svilac (Bombix mori)      1
4495 due diligence      1
4496 dugotrajno      1
4497 duljina korijena      1
4498 duljina odgriženog dijela izbojka      1
4499 duljina tuljca      1
4500 economic importance      1
4501 economic orientation      1
4502 Economic policy      1
4503 economic silk production      1
4504 economics of forest resources      1
4505 economics of natural resources      1
4506 economy inspection      1
4507 Economic achievements      1
4508 economic activities in Croatia      1
4509 economic changes      1
4510 economic changes in forestry      1
4511 dvodomna      1
4512 dvopapkar      1
4513 dvoulazne tablice obujma      1
4514 dvoulazne volumne tablice      1
4515 ekološka karakteristika      1
4516 ekološka mreža      1
4517 ekološka niša      1
4518 ekološka proizvodnja      1
4519 ekološka stabilnost      1
4520 ekološkai fitogeografska analiza      1
4521 ekološke i socijalne funkcije      1
4522 ekološke indikatorske vrijednosti      1
4523 ekološke orijentacije      1
4524 ekološke značajke      1
4525 ekološki činitelji      1
4526 ekološki indikatori      1
4527 ekološki uvjeti.      1
4528 ekološko-gospodarske značajke      1
4529 ekonomija      1
4530 ekonomika prirodnih resursa      1
4531 ekonomika svilarenja      1
4532 Faza - II      1
4533 Faza - III; Radne grupe (Networks)      1
4534 faza isključivanja stabala      1
4535 FBP sustav      1
4536 FBP System      1
4537 felled stemwood      1
4538 felling and processing      1
4539 felling control      1
4540 felling cycle      1
4541 felling thinning volume      1
4542 female roe deer      1
4543 fenofaze      1
4544 false beech heartwood      1
4545 Fang      1
4546 FAO      1
4547 farmer cables      1
4548 farmer vitla      1
4549 Fast Furier method      1
4550 Fast Furier metoda      1
4551 Fagus silvatica      1
4552 evenaged stands      1
4553 evergreen      1
4554 FACE      1
4555 FACE facility      1
4556 facilitation      1
4557 factors to vertical terrain corrections      1
4558 Faculty of Forestry Zagreb      1
4559 excange value      1
4560 exchangeable development      1
4561 exhibit      1
4562 Exhibitions      1
4563 existing state      1
4564 Experimental Laboratory      1
4565 experimental plot B bare ground      1
4566 exploitation      1
4567 exploitation fields      1
4568 Exports and Imports      1
4569 EUFORGEN Networks      1
4570 euglej      1
4571 eukaliptusove plantaže      1
4572 environment protection      1
4573 Entwicklung      1
4574 epidop­tera      1
4575 epikutikularni vosak elektronska mikroskopija (SEM).      1
4576 epoksidna smola      1
4577 epoxy resin. Collection of works      1
4578 equalization functions.      1
4579 equilateral spiral      1
4580 equipment for training bird of prey.      1
4581 Erannis defoliaria      1
4582 evaluation of beneficial functions of forests and evaluation of forests.      1
4583 evaluation of natural resources      1
4584 Eurasian lynx      1
4585 Eurasion lynx      1
4586 Europa      1
4587 Europe      1
4588 Europe Slovenia      1
4589 European ash (Fraxinus angustifolia Vahl.)      1
4590 European beaver (Castor fiber L.)      1
4591 European brown bear (Ursus arctos)      1
4592 European larch      1
4593 european yew - tree      1
4594 europska tisa      1
4595 Europski ariš      1
4596 europski ariš (Larix deeidua Mili)      1
4597 europski dabar (Castor fiber L.)      1
4598 europski smeđi medvjed (Ursus arctos)      1
4599 Eutric Rankers      1
4600 Eutrični ranker      1
4601 endemic species      1
4602 endemna vrsta      1
4603 Endosperm in development      1
4604 enegrija klijavosti i klijavost      1
4605 energetika      1
4606 energetska korisnost      1
4607 energetska vrijednost      1
4608 entomofilna      1
4609 Entomopatogena gljiva      1
4610 entomophilic      1
4611 energy benefit      1
4612 energy production      1
4613 energy scenario      1
4614 Erico-Fagetum      1
4615 eroded terrain recoveri      1
4616 erosion      1
4617 erozija      1
4618 erozija tla      1
4619 essential oils      1
4620 establishment rate      1
4621 estetski izgled šume      1
4622 estimated value of forests      1
4623 estimation      1
4624 estimation precision      1
4625 etat      1
4626 etat međuprihoda      1
4627 eterična ulja      1
4628 EU ETS scheme      1
4629 EU ETS shema      1
4630 EU FLEGTAction plan      1
4631 EU FLEGTAkcijski plan      1
4632 eucalyptus plantations      1
4633 ecosystems      1
4634 ecotypes      1
4635 ecotypic variation      1
4636 edafski uvjeti      1
4637 Eddy covariance method      1
4638 edible      1
4639 educating personnel      1
4640 edukacija vatrogasaca      1
4641 edukativni panoi      1
4642 efektivni broj klonova      1
4643 effective clone number      1
4644 effects of thinning      1
4645 efficacy      1
4646 Emisije SO2      1
4647 ekosustavi      1
4648 ekonomika šumskih resursa      1
4649 ekonomske promjene u šumarstvu      1
4650 ekoznak      1
4651 eksperimentalni laboratorij      1
4652 eksploatacijska polja      1
4653 ekstrakcija      1
4654 electric radiator      1
4655 electrical resistance of cambial zone      1
4656 elektrana      1
4657 električna energija      1
4658 električni otpor kambijalne zone      1
4659 električno grijalo      1
4660 elemental analyser      1
4661 elementarni anlitaor      1
4662 elementi ocjene trofeja      1
4663 elm      1
4664 embiotenija      1
4665 Feulgen squash method      1
4666 Feulgen squash metoda      1
4667 Fibonaccijev niz      1
4668 fictional rotation      1
4669 field elm      1
4670 field plot      1
4671 fiksiranje dušika      1
4672 fiktivna ophodnja      1
4673 Final consumption wood products industries      1
4674 final cut      1
4675 Final use of wood products industry      1
4676 finalna prerada drva      1
4677 financial resources      1
4678 financijska politika      1
4679 fine forest fuel      1
4680 Finland      1
4681 fino šumsko gorivo      1
4682 Finska      1
4683 faunalni drift      1
4684 fenologija listanja      1
4685 Fairs      1
4686 faktori staništa      1
4687 falconer equipment      1
4688 falconry equipment      1
4689 falconry techniques      1
4690 fenotipska plastičnost.      1
4691 fenotipska stabilnost      1
4692 fire fighting equipment      1
4693 Fire history      1
4694 fire line      1
4695 fire lines      1
4696 fire lines with elements of roadways      1
4697 flammable material      1
4698 flight activity      1
4699 flight dynamics      1
4700 flood      1
4701 flood control      1
4702 floodplain forest      1
4703 floodplain forests      1
4704 fitosanitarne mjere      1
4705 fitosanitarni pregled      1
4706 fitosanitarni sustav      1
4707 fizička svojstva      1
4708 fizika      1
4709 fizikalna i mehanička svojstva drva abonosa      1
4710 fizikalna i mehanička svojstva recentne hrastovine      1
4711 fizikalna svojstva      1
4712 fiziološki parametri      1
4713 first and second order histograms      1
4714 first records      1
4715 fishing      1
4716 fire.      1
4717 fire-climate regions      1
4718 fire-climate regions.      1
4719 fire-fighting plane ("kanader") and demon      1
4720 firemen education      1
4721 fire-risk      1
4722 fitocenološka nomenklatura i klasifikacija      1
4723 fitocenološka snimka      1
4724 fitocenološke jedinice      1
4725 fitocenološke značajke      1
4726 fitocenoza      1
4727 fitogeografsko raščlanjenje      1
4728 fitomasa      1
4729 forest community of beech and fir      1
4730 forest contractors      1
4731 Forest cover      1
4732 Flowering Ash      1
4733 flowing down trunk      1
4734 flushing      1
4735 Forest Administration "Viševica"  Rijeka      1
4736 Forest Administration Bjelovar.      1
4737 Forest Administration Delnice      1
4738 Forest Administration Požega      1
4739 forest and water ecosystems      1
4740 forest and wildlife management      1
4741 forest area      1
4742 forest association      1
4743 forest assortments      1
4744 forest biomass      1
4745 forest certification      1
4746 F-O and »K-k« »Manage-project«      1
4747 F-O i »K-k«      1
4748 foliar threatment      1
4749 folijarna aplikacija      1
4750 food      1
4751 forces of resistance to growth      1
4752 Foreign timber trade      1
4753 floral elements      1
4754 floristic composition      1
4755 floristička struktura      1
4756 feromonski raspršivači      1
4757 fertility      1
4758 flora content      1
4759 forest history      1
4760 forest interest rate      1
4761 forest interest rate (forest annuity)      1
4762 forest gaps      1
4763 Forest genetic resources      1
4764 Forest Genetic Resources Programme      1
4765 Forest Genetics resaurces      1
4766 forest laws      1
4767 forest Macelj      1
4768 forest machines      1
4769 forest manage­ment      1
4770 forest ecosystem      1
4771 forest ecosystems      1
4772 Forest education      1
4773 forest enterprise      1
4774 forest estate      1
4775 Forest exploitation      1
4776 forest fee      1
4777 Forest Fire Prevention      1
4778 forest fire prevention roads      1
4779 forest fire protection      1
4780 forest damage      1
4781 forest damage.      1
4782 forest development strategy      1
4783 forest dieback      1

                UNDER CONSTRUCTION