ANALIZA SUSTAVA   
  Obuhvaćeno godišta: 139
  Izdano svezaka: 1064
 stranica:80058
 digitalizirano (GB):12,93
 
Obrađeno članaka:

15442
  Pronađeno autora: 2675
  - od toga u Imeniku: 799
  Pisano o šumara: 740
 
Indeksirano pojmova:

15507886
  Različitih riječi: 1374257
PRIKAZI I PRETRAŽIVANJA
 
str/god   sve  
autori sve  
naslovi sve  
UDK sve  
ključ sve  
šumari sve

                     Z
DIGITALIZIRANA ARHIVA
 
Pregled cijele arhive

Pregled naslovnica

Pregled poleđina

GooSLe pretraživanje
   pretraživanje po punom tekstu
KLJUČNA RIJEČ sort po pojava
1 Skupština      96
2 Hrvatska      43
3 Croatia      36
4 hrast lužnjak      30
5 pedunculate oak      24
6 biomasa      17
7 obična bukva      14
8 šumarstvo      14
9 biomass      13
10 forestry      13
11 Bukva      12
12 common beech      10
13 alepski bor      10
14 Baranja      10
15 GIS      10
16 growth      10
17 varijabilnost      10
18 obična jela      10
19 rast      10
20 silver fir      9
21 zaštita prirode      9
22 struktura sastojine      9
23 stand structure      9
24 beech      9
25 damage      9
26 drvna zaliha      9
27 Abies alba Mill.      8
28 harvester      8
29 izoenzimi      8
30 stanište      8
31 prirast      8
32 njega      8
33 pošumljavanje      8
34 proizvodnost      7
35 Slovenia      7
36 Slovenija      7
37 šuma      7
38 habitat      7
39 Growing stock      7
40 lovište      7
41 florni sastav      7
42 energija      6
43 dieback      6
44 bukove šume      6
45 biološka raznolikost      6
46 Loranthus europaeus Jacq.      6
47 Lika      6
48 klima      6
49 monitoring      6
50 mortality      6
51 gospodarenje      6
52 flora      6
53 introdukcija      6
54 jela      6
55 Hrvatska.      6
56 hunting      6
57 ICP Forests      6
58 Šumska vegetacija      6
59 šume      6
60 struktura      6
61 sortimentna struktura      6
62 šumski požari      6
63 tlo      6
64 prirodna obnova      6
65 rasadnik      6
66 rasprostranjenost      6
67 Quercus robur      6
68 podzemna voda      6
69 poljski jasen      5
70 pomladak      5
71 pomlađivanje      5
72 populacija      5
73 Pinus nigra      5
74 nursery      5
75 obična smreka      5
76 Quercus robur L.      5
77 provenijencije      5
78 razvoj      5
79 privlačenje drva      5
80 preživljavanje      5
81 productivity      5
82 regeneration      5
83 uspijevanje      5
84 tending      5
85 stanje ishrane      5
86 šumarska politika      5
87 šumske ceste      5
88 Vegetacija Hrvatske      5
89 variability      5
90 vibracije      5
91 vibration      5
92 visina      5
93 visinski rast      5
94 vrijeme prijelaza      5
95 increment      5
96 hrast kitnjak      5
97 intenzitet zaraze      5
98 forest inventory      5
99 forests      5
100 grmlje      5
101 model      5
102 mortalitet      5
103 nizinske šume      5
104 management      5
105 climate      5
106 crni bor      5
107 Abies alba      5
108 aklimatizacija      5
109 Lymantria%20dispar STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      5
110 assortment structure      5
111 density      5
112 divljač      5
113 forest fires      5
114 forest      5
115 feromonske klopke      5
116 fenologija      4
117 floral composition      4
118 environmental protection      4
119 ergonomics      4
120 ergonomija      4
121 drveće      4
122 distribution      4
123 daljinska istraživanja      4
124 dabar      4
125 Ips%20cembrae STYLE="text-decoration:none">Ips cembrae      4
126 Abies%20alba STYLE="text-decoration:none">Abies alba      4
127 Aleppo pine      4
128 crna joha      4
129 Castanea sativa      4
130 biodiversity      4
131 Lowland forests      4
132 klimatske promjene      4
133 krš      4
134 Laudonov Gaj      4
135 normala      4
136 Norway spruce      4
137 nature protection      4
138 muflon      4
139 mikrosateliti      4
140 groundwater      4
141 height growth      4
142 forest soil      4
143 forest vegetation      4
144 invasive species      4
145 ISPM 15      4
146 Hrvatske šume d.o.o.      4
147 vegetacija      4
148 Viscum album L.      4
149 zaštita      4
150 zglobni traktor      4
151 štetnost      4
152 sušenje      4
153 štete      4
154 survival      4
155 sustainable development      4
156 soil      4
157 Spačva      4
158 šumski resursi      4
159 šumsko tlo      4
160 šumski požar      4
161 Timberjack 1270B      4
162 Ursus arctos      4
163 trees      4
164 trophy      4
165 troškovi      4
166 rekreacija      4
167 remote sensing      4
168 rogovlje      4
169 seed      4
170 smreka      4
171 shrubs      4
172 sessile oak      4
173 privlačenje      4
174 požar      4
175 Quercus petraea (Matt.) Liebl.      4
176 Q. robur L.      4
177 održivi razvoj      4
178 opća vitalnost      4
179 oplodna sječa      4
180 pionirske vrste      4
181 ponik      4
182 požari      4
183 preference ratio index      4
184 Preborna šuma      3
185 potrajnost      3
186 poplar clones      3
187 Podravina      3
188 Populus nigra      3
189 Populus nigra L.      3
190 poduzetništvo      3
191 population dynamics      3
192 Posavina      3
193 pitomi kesten      3
194 planiranje      3
195 Pilanarstvo      3
196 phosphorus      3
197 Phenology      3
198 općekorisne funkcije      3
199 odumiranje stabala      3
200 Obični orah      3
201 obnova      3
202 obnova šuma      3
203 numerical analysis      3
204 numerička analiza      3
205 parkovni objekti      3
206 Parčine      3
207 provenijencija      3
208 Propadanje šuma      3
209 protected areas      3
210 Prunus avium      3
211 Prunus avium L.      3
212 ratne štete      3
213 Red deer      3
214 reforestation      3
215 primorski bor      3
216 preživljenje      3
217 private forests      3
218 promjer      3
219 protection      3
220 produkcija      3
221 short rotation crops      3
222 skidder      3
223 sitni glodavci      3
224 sjeme      3
225 Sawmilling      3
226 sanacija      3
227 roe deer      3
228 ritske šume      3
229 recreation      3
230 reintrodukcija      3
231 trofej      3
232 topola      3
233 transition time      3
234 upravljanje šumama      3
235 thinning      3
236 texture      3
237 Thaumetopoea pityocampa      3
238 šumske zajednice      3
239 šumski ekosustavi      3
240 šumski rad      3
241 tekstura      3
242 sortimentne tablice      3
243 smeđi medvjed      3
244 Sphaeropsis sapinea      3
245 sukcesija vegetacije      3
246 structure      3
247 šumska biomasa      3
248 šumske prometnice      3
249 zaštita okoliša      3
250 zaštićena područja      3
251 zelena duglazija      3
252 young growth      3
253 vegetation      3
254 vrt u klaustru      3
255 volumen      3
256 volume      3
257 voda      3
258 humus      3
259 hunters      3
260 hrast medunac      3
261 introduction      3
262 Internet      3
263 intensity of infestation      3
264 izmjera šuma      3
265 karst      3
266 forest roads      3
267 forest tending      3
268 forest management      3
269 forest management planning      3
270 forest policy      3
271 fosfor      3
272 genetska raznolikost      3
273 genetic diversity      3
274 gustoća drva      3
275 Gorski kotar      3
276 mine      3
277 mladi naraštaj      3
278 modeliranje      3
279 mouflon      3
280 nasljednost      3
281 lowland forest ecosystems      3
282 nizinski šumski ekosustavi      3
283 nitrogen      3
284 Lepidoptera      3
285 listinac      3
286 lovstvo      3
287 bioenergy      3
288 bukove sječe      3
289 Brižine      3
290 CO2      3
291 Croatian Forests Co. Ltd.      3
292 aerosnimke      3
293 afforestation      3
294 Entomophaga%20maimaiga STYLE="text-decoration:none">Entomophaga maimaiga      3
295 $glavna skupština      3
296 Quercus%20robur STYLE="text-decoration:none">Quercus robur      3
297 areal      3
298 Biluša      3
299 biljna zajednica      3
300 četinjače      3
301 Dalmatinska zagora      3
302 Dalmacija      3
303 crown damage      3
304 defoliation      3
305 debljinski prirast      3
306 diameter      3
307 development      3
308 divlja svinja      3
309 dinamika populacije      3
310 dušik      3
311 entrepreneurship      3
312 European beech      3
313 energy      3
314 efficiency      3
315 ekologija      3
316 ekotipska varijabilnost      3
317 forest cultures      3
318 forest fire      3
319 forest communities      3
320 fir      3
321 fire      3
322 Fire Weather Index      3
323 fitocenologija      3
324 Fagus sylvatica      3
325 Fagus sylvatica L.      2
326 Fagus L.      2
327 fauna      2
328 favourable conservation status      2
329 Festuco drymeiae-Abietetum ass. nova      2
330 fitoplazme      2
331 fitoremedijacija      2
332 fenološka motrenja      2
333 fenološka opažanja      2
334 forest economics      2
335 forest floor      2
336 forest habitat      2
337 fires      2
338 flammability      2
339 fluvisol      2
340 egzote      2
341 Dunav      2
342 eko­nomika šumarstva      2
343 ekosustav      2
344 EN 1316-1      2
345 energy value      2
346 evergreen oak      2
347 evaluation model      2
348 even-aged beech stands      2
349 exposure      2
350 Fallow deer      2
351 embryo      2
352 EUFORGEN      2
353 environment      2
354 Euphorbio palustris-Crataegetum nigrae      2
355 euroazijski ris      2
356 dužine sortimenata      2
357 ecology      2
358 ECOLURE      2
359 drying period      2
360 Dryocosmus kuriphilus      2
361 Economic development      2
362 ecosystem      2
363 drvenaste egzote      2
364 drvna industrija      2
365 drvni ostatak      2
366 drvni sortimenti      2
367 Đurđevački pijesci      2
368 EA 300      2
369 Dinaric mountains      2
370 Dinaridi      2
371 Diptera: Cecidomyiidae      2
372 digital photogrammetry      2
373 digitalna fotogrametrija      2
374 digitalni model terena      2
375 digitalni ortofoto      2
376 digitalni ortofoto (DOF)      2
377 divlja trešnja      2
378 distribucija prsnih promjera      2
379 diversity      2
380 disjunktan      2
381 dendrološka vrijednost      2
382 društveno-gospodar­ski čimbenici      2
383 Drava      2
384 dobna struktura      2
385 Douglas fir      2
386 divlji kesten      2
387 djelotvornost      2
388 DNA      2
389 dominant height      2
390 dominantna visina      2
391 deposition      2
392 debljina kore      2
393 decision support systems      2
394 defolijacija      2
395 dendroclimatology      2
396 dendroflora      2
397 dendroklimatologija      2
398 dendrokronološka analiza      2
399 dendrological value      2
400 Crown condition assessment      2
401 crvenica      2
402 Cultivar      2
403 Cupressus sempervirens      2
404 common ash      2
405 Ćićarija      2
406 Dalmatia      2
407 damages      2
408 Danube      2
409 culture      2
410 Čorkova uvala      2
411 biljka      2
412 beta-distribucija      2
413 beta-function      2
414 Beli Manastir      2
415 bijeli grab      2
416 beech felling      2
417 benediktinski samostan      2
418 Bieger      2
419 bijela imela      2
420 bark thickness      2
421 basal area      2
422 basic stocks of the games      2
423 Anthyllis barba-jovis      2
424 area      2
425 ass. Hyperico grisebachii-Piceetum abietis (Bertović 1975) nom. nov. hoc loco      2
426 Bacillus thuringiensis      2
427 Balkan      2
428 arenosol      2
429 as. Abieti-Fagetum “pannonicum” s. l.      2
430 alpine watershed      2
431 alpski sliv      2
432 analitički prikaz florističkog sastava      2
433 and hunting management      2
434 anketa      2
435 antivibracijske rukavice      2
436 anti-vibration gloves      2
437 antler      2
438 Stereonychus%20fraxini STYLE="text-decoration:none">Stereonychus fraxini      2
439 Ulmus%20minor STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor      2
440 Viscum%20album STYLE="text-decoration:none">Viscum album      2
441 0 m      2
442 Hemerocallis STYLE="text-decoration:none">Hemerocallis      2
443 Ips%20typographus STYLE="text-decoration:none">Ips typographus      2
444 Juniperus%20excelsa STYLE="text-decoration:none">Juniperus excelsa      2
445 Larix%20decidua STYLE="text-decoration:none">Larix decidua      2
446 Lynx%20lynx STYLE="text-decoration:none">Lynx lynx      2
447 Ostryo-Carpinion%20orientalis STYLE="text-decoration:none">Ostryo-Carpinion orientalis      2
448 Picea%20abies STYLE="text-decoration:none">Picea abies      2
449 Pinus%20halepensis STYLE="text-decoration:none">Pinus halepensis      2
450 Pinus%20sylvestris STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris      2
451 Pityokteines STYLE="text-decoration:none">Pityokteines      2
452 Fagion%20sylvaticae STYLE="text-decoration:none">Fagion sylvaticae      2
453 Fraxinus%20pennsylvanica STYLE="text-decoration:none">Fraxinus pennsylvanica      2
454 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      2
455 Castor%20fiber STYLE="text-decoration:none">Castor fiber      2
456 Cephalanthero%20longifoliae-Fagetum STYLE="text-decoration:none">Cephalanthero longifoliae-Fagetum      2
457 Cephalcia%20arvensis STYLE="text-decoration:none">Cephalcia arvensis      2
458 Cervus%20elaphus STYLE="text-decoration:none">Cervus elaphus      2
459 Abies%20cilicica STYLE="text-decoration:none">Abies cilicica      2
460 Acer%20negundo STYLE="text-decoration:none">Acer negundo      2
461 Betula%20pendula STYLE="text-decoration:none">Betula pendula      2
462 "Hrvatske šume"      2
463 "Osmocote Mini"      2
464 "Osmocote Sierrablen"      2
465 %20Scorzonero-Chrysopogonetalia STYLE="text-decoration:none"> Scorzonero-Chrysopogonetalia      2
466 aggression on the RC      2
467 agresija na RH      2
468 AHP      2
469 Alno-Quercion roboris      2
470 Alnus subcordata      2
471 alepski bor (Pinus halepensis)      2
472 Abies albaMill.      2
473 A. glutinosa      2
474 A. rubra      2
475 Abieti-Fagetum      2
476 acorn      2
477 STYLE="text-decoration:none">Acanthocinus reticulatus      2
478 Acari      2
479 adaptability      2
480 adaptabilnost      2
481 adaptirani poljoprivredni traktori      2
482 abonos      2
483 aerial photographs      2
484 Croatian Forests Co.Ltd.      2
485 Crni bor (Pinus nigra)      2
486 crni jasen      2
487 Crni Lug      2
488 Crni orah      2
489 crnika      2
490 crnogorične i bjelogorične vrste — taksoni      2
491 correlation      2
492 crna topola      2
493 CNS 2000      2
494 Cornus      2
495 Crataegus nigra      2
496 creativity      2
497 Community Plant Variety Office (CPVO)      2
498 concrete and theoretical distribution      2
499 Chimonanthus      2
500 Carpinus L.      2
501 Clerodendrum      2
502 control      2
503 Corylopsis      2
504 common beech (Fagus sylvatica L.)      2
505 climate change      2
506 Carex pilosa      2
507 Carici elongatae-Alnetum glutinosae      2
508 burned area      2
509 Castor fiber L.      2
510 Catalpa      2
511 Ceanothus      2
512 Cembräwit®      2
513 changes      2
514 Chrysomelidae      2
515 CIC      2
516 cikličke snimke      2
517 Bosnia and Herzegovina      2
518 biološka kontrola      2
519 brijest      2
520 broj lanadi      2
521 brown bear      2
522 black walnut      2
523 bonitet      2
524 biomass production      2
525 Bosna i Hercegovina      2
526 Brandt      2
527 brojnost      2
528 brucijski bor      2
529 Bursaphelenchus spp.      2
530 Callicarpa      2
531 Cameraria ohridella      2
532 Campsis      2
533 Canadian experts report      2
534 biljne zajednice      2
535 biološko-ekološka valorizacija      2
536 biological diversity      2
537 biometrical parameters      2
538 Bioproizvodnost amorfe      2
539 Bjelovarska Bilogora      2
540 black alder      2
541 body weight      2
542 lovstvo i lovno gospodarenje      2
543 lovni trupčići      2
544 lizimetri      2
545 Lisičine Arboretum      2
546 Lonicera      2
547 Logging      2
548 limit values      2
549 licenciranje      2
550 licensing      2
551 LiDAR      2
552 klijavost      2
553 light      2
554 Liocourtova distribucija      2
555 Luzulo-Fagetum sylvaticae      2
556 Lymantria dispar      2
557 Maceljsko gorje      2
558 Lymantria monacha      2
559 Lynx lynx      2
560 makedonski hrast      2
561 Maksimir Park      2
562 management of      2
563 management plan      2
564 market      2
565 maslinik      2
566 Leptoglossus occidentalis      2
567 Lespedeza      2
568 kvaliteta      2
569 Lekenik      2
570 krupnoća žira      2
571 kukac      2
572 leaf morphology      2
573 kultura      2
574 kulture kratkih ophodnji      2
575 kreativnost      2
576 kriging      2
577 Kopački rit      2
578 Krapinsko-zagorska županija      2
579 Krasno      2
580 kvaliteta sadnica      2
581 klonovi topola      2
582 katastar vodnih potencijala      2
583 kljove      2
584 klonovi bijele vrbe      2
585 Koelreuteria      2
586 koljik      2
587 Komrčar      2
588 koncepcija      2
589 korelacijska veza      2
590 korijen      2
591 mtDNA      2
592 nizina      2
593 nizinsko područje      2
594 Noctuidae      2
595 normal model      2
596 Mura      2
597 narrow-leaved ash      2
598 natural regeneration      2
599 natural resources      2
600 nadzor      2
601 multiple-use fo­restry      2
602 Myrto-Quercetum ilicis      2
603 Milan Knežević      2
604 Milan Stribrny      2
605 model vrednovanja      2
606 mladik      2
607 mjere asimetrije      2
608 Mosor      2
609 Monochamus galloprovincialis      2
610 morfologija lista      2
611 mistletoe      2
612 mikroklima      2
613 microclimate      2
614 Mediterranean      2
615 Mediterranean karst area      2
616 ljetna suša      2
617 Metcalfa pruinosa      2
618 microsatellites      2
619 Međimurje      2
620 meteorološki indeks požara      2
621 granične vrijednosti      2
622 gradacija      2
623 Gospodarski razvitak      2
624 gljiva      2
625 florni elementi      2
626 GRASS GIS      2
627 growth and increment      2
628 gubar      2
629 gustoća populacije      2
630 gypsy moth      2
631 habitat type      2
632 height increment      2
633 health      2
634 height      2
635 hidrološka uloga      2
636 Hibiscus      2
637 Hamamelis      2
638 hiperparazitoid      2
639 historical value      2
640 GC      2
641 GC/MS      2
642 FSC logo      2
643 fuel types      2
644 fungus      2
645 Game      2
646 game breeding enclosure Kunjevci      2
647 Galio odorati-Fagetum sylvaticae      2
648 germination      2
649 fotointerpretacijski ključ      2
650 Forsythia      2
651 fotosinteza      2
652 Fraxino orni-Quercetum ilicis      2
653 Fraxinus angustifolia      2
654 Fraxinus angustifolia Vahl      2
655 Fraxinus excelsior      2
656 Fraxinus L.      2
657 forestry biomass      2
658 forestry operation      2
659 forest lands      2
660 forest resources      2
661 forest value      2
662 kalij      2
663 Kalnik      2
664 Jelen obični      2
665 Joinery and Cabinet making      2
666 Josip Ettinger      2
667 Juglans L.      2
668 izvješće eksperata iz Kanade      2
669 Japage      2
670 izvoditelji šumskih radova      2
671 jednodobne bukove sastojine      2
672 Jasminum      2
673 innovations in forestry      2
674 Innovativeness      2
675 inovacije u šumarstvu      2
676 inovativnost      2
677 insect      2
678 invazivne vrste      2
679 inventura šuma      2
680 Ips typographus      2
681 ispitivanje      2
682 Istra      2
683 invazivna vrsta      2
684 iskorištavanje šuma      2
685 iskorištenje      2
686 izloženost      2
687 izlučivanje sastojina      2
688 istacio-Juniperetum phoeniceae      2
689 Italian oak      2
690 Ixodidae      2
691 hrast lužnjak (Quercus robur L.)      2
692 hrastov ponik      2
693 Histiostoma piceae      2
694 horticul­tural value      2
695 hortikulturna vrijednost      2
696 hosts      2
697 horse chestnut      2
698 hrast crnika (Quercus ilex)      2
699 humofluvisol      2
700 Hungavit      2
701 HTRS96/TM      2
702 Hrvatska norma HRN EN 1316-1:1999      2
703 Hvar      2
704 hunting district      2
705 imovna općina      2
706 hydrological role      2
707 Hymenoptera      2
708 Hymenoptera: Platygastridae      2
709 II-G-10      2
710 II-G-20      2
711 imela      2
712 in utero      2
713 indicators      2
714 indigobush bioproductivity      2
715 Indigofera      2
716 inflammability and combustibility of fuel types      2
717 infestation      2
718 infracrvene kolorne (ICK) aerosnimke      2
719 insect pests      2
720 višekriterijsko odlučivanje      2
721 višestruka regresijska analiza      2
722 volumen krupnoga drva      2
723 višekori­sničko šumarstvo      2
724 vremenske serije      2
725 vrijeme cvjetanja      2
726 vrijednost šuma      2
727 weight and foliage volume      2
728 vegetation quotient      2
729 vegetation structure      2
730 Viscum album L. ssp. abietis (Wiesb.) Abrom.      2
731 vegetacijski kvocijent      2
732 virus      2
733 vegetacijska karta      2
734 uzgajalište divljači Kunjevci      2
735 Uzorak      2
736 uređivanje      2
737 uređivanje šuma      2
738 Vaclav L. Anderle      2
739 valorisation      2
740 valorizacija      2
741 yellow mistletoe      2
742 yield      2
743 yield tables      2
744 WinRhizo      2
745 WinSEEDLE      2
746 Zagreb Zoo Garden      2
747 zakonska regulativa      2
748 zajednice hrasta lužnjaka      2
749 zametak      2
750 zapaljivost      2
751 zapaljivost i gorivost šumskih goriva      2
752 war loses      2
753 wild cherry      2
754 Wild game      2
755 wood industry      2
756 Zavižan      2
757 zdravlje      2
758 značajna oštećenost      2
759 zaraza      2
760 zaštita drva      2
761 žuta imela      2
762 zdravstveno stanje      2
763 Žumberak      2
764 zoniranje      2
765 Zoološki vrt grada Zagreba      2
766 šumske protupožarne ceste      2
767 šumske kulture      2
768 šumska zajednica      2
769 šumska zemljišta      2
770 šumska taksa      2
771 šumarska profesija      2
772 syntaxonomy      2
773 svjetlo      2
774 sweet chestnut      2
775 Šibenik      2
776 Sus scrofa      2
777 suitability evaluation      2
778 Sustainable forest management      2
779 Sustavi za podršku u odlučivanju      2
780 suzbijanje      2
781 strojna sječa      2
782 stabilizacija tla      2
783 srneća divljač      2
784 srnjak      2
785 struktura vegetacije      2
786 strukturni elementi      2
787 spinosad      2
788 Spačvanski bazen      2
789 spolni indeks      2
790 sitkanska smreka      2
791 small rodents      2
792 socio-economic factors      2
793 srednja visina      2
794 Sophora      2
795 srednji promjer      2
796 stabilnost sastojine      2
797 stanje u prošlosti      2
798 Stolarstvo      2
799 šumski radovi      2
800 TE Plomin 2      2
801 temeljnica      2
802 tercijarna      2
803 šumski genetski resursi      2
804 težina i volumen drva      2
805 težina i volumen lišća      2
806 Taxus baccata L.      2
807 testing      2
808 Tijat      2
809 Tilia spp.      2
810 Theysohn®      2
811 Thurn-Taxis.      2
812 timber volume      2
813 Timberjack 1070      2
814 tip staništa      2
815 time of flowering      2
816 time series      2
817 ugroženost      2
818 Unmixed regular beech forest      2
819 UPGMA      2
820 UPOV      2
821 turizam      2
822 Tropical rain forests      2
823 Tropske kišne šume      2
824 tržište      2
825 učinkovitost      2
826 Ulmus minor Mill. sensu latissimo      2
827 transformacija      2
828 traktori      2
829 tipovi goriva      2
830 Tomicus destruens      2
831 Trade Mark      2
832 Tischeria ekebladella      2
833 trophy assessment      2
834 Transport      2
835 treatment      2
836 trend opadanja gustoće drva      2
837 reintroduction      2
838 relativna otvorenost      2
839 renewable energy sources      2
840 reliktna      2
841 Republika Hrvatska      2
842 Robinia L.      2
843 Robinia pseudoacacia L.      2
844 Rock partridge      2
845 rodents      2
846 resursi      2
847 rent      2
848 renta      2
849 riparian forests      2
850 rasadnička proizvodnja      2
851 sample plots      2
852 sapling      2
853 Ruscus hypoglossum      2
854 Salix L.      2
855 root collar diameter      2
856 sadašnje stanje šuma      2
857 sadni materijal      2
858 sadnica      2
859 Sarcococca      2
860 sintaksonomija      2
861 sintaksonomska analiza      2
862 sjeverozapadna Hrvatska      2
863 Sječa šuma      2
864 slatka voda      2
865 skidding      2
866 Slavonija      2
867 Sezonska procjena žestine požara      2
868 shelterwood cutting      2
869 simulacija      2
870 simulation      2
871 sinekološko-vegetacijska istraživanja      2
872 semivariogram.      2
873 Senjska Draga      2
874 selective thinning      2
875 selekcija      2
876 secondary forest roads      2
877 seedling quality      2
878 seedlings      2
879 Seasonal Severity Rating      2
880 sekundarne šumske prometnice      2
881 selection forest      2
882 produkcija biomase      2
883 proreda      2
884 promjene      2
885 production      2
886 promjer vrata korijena      2
887 prirodno sušenje prostornog drva      2
888 prirodni resursi      2
889 Preborno gospodarenje      2
890 prijedlog uređenja      2
891 požar krošnji      2
892 pravoužitnici      2
893 primjerne plohe      2
894 prioritet obnove      2
895 refugijalno      2
896 regeneration priority      2
897 recovery time      2
898 rast i prirast      2
899 razvojni stadiji      2
900 RAPD      2
901 Rab      2
902 rasadnici      2
903 Prunus L.      2
904 prvi nalaz      2
905 provenance trial      2
906 promjer krošnje      2
907 Punica      2
908 Q. cerris L.      2
909 Q. frainetto Ten.      2
910 Q. pubescens Willd.      2
911 Quercus L.      2
912 prsni promjer      2
913 Pruno-Fraxinetum      2
914 quality      2
915 quantitative traits      2
916 radial increment      2
917 Parectopa robinella      2
918 Parectopa robiniella      2
919 Oštrica      2
920 otok Mljet      2
921 PBR (Plant Breeder’s Right)      2
922 PCA      2
923 pedunculate oak (Quercus robur L.)      2
924 PEEN      2
925 obnova sastojina      2
926 Parkovi prirode      2
927 Peduncled Oak      2
928 Peduncled oak (Quercus robur L.)      2
929 perivoj Ma­ksimir      2
930 opožarena površina      2
931 Ostryo-Abietetum      2
932 Osmocote Exact Standard      2
933 Osmocote Exact Standard 5–6M      2
934 osnova gospodarenja      2
935 osnovni fondovi divljači      2
936 oštećenost      2
937 oštećenost šuma      2
938 otpad      2
939 P. curvidens      2
940 P. deltoides      2
941 P. densiflora Sieb. et Zucc.      2
942 P. nigra Arnold      2
943 P. thunbergiana Franco      2
944 P. vorontzowi      2
945 P. x euramericana      2
946 njega šuma      2
947 Oak downy      2
948 nova nalazišta      2
949 Obolodiplosis robiniae      2
950 oborine      2
951 obnovljivi izvori energije      2
952 Obedska Bara      2
953 obični jasen      2
954 nutritional status      2
955 odstrel      2
956 odstrjel      2
957 ocjenjivanje prikladnosti      2
958 obrast      2
959 očuvanje prirode      2
960 oplodne sječe      2
961 onečišćenje zraka      2
962 organizacija      2
963 pellets      2
964 Pelješac      2
965 Phyllonorycter issiki      2
966 Phyllonorycter issikii      2
967 Phyllonorycter robiniella      2
968 photointerpretation key      2
969 peleti      2
970 Phytophthora      2
971 phytoremediation      2
972 Pinus nigra subsp. dalmatica      2
973 Pinus pinea      2
974 Pinus halepensis      2
975 Pinus heldreichii      2
976 Pinus heldreichii (Christ)      2
977 plant      2
978 Pityokteines spinidens      2
979 Pinus sylvestris L.      2
980 Plant Patent Act      2
981 pokazatelj      2
982 population      2
983 Populetalia albae      2
984 Populus      2
985 Populus L.      2
986 Populus alba L.      2
987 postotak drvnih sortimenata      2
988 podrivanje tla      2
989 Pistacio lentisci-Juniperetum phoeniceae      2
990 planning of regeneration felling      2
991 Planning system      2
992 planirani prirast      2
993 Podunavlje – Podravlje      2
994 poplar      2
995 Poplava      2
996 Pohorje      2
997 potassium      2
998 povijesna vrijednost      2
999 potrajno gospodarenje      2
1000 povoljan status očuvanja      2
1001 površinsko otjecanje      2
1002 Portugal      2
1003 PowerCem      2
1004 površina      2
1005 prašuma      2
1006 precipitation      2
1007 precision      1
1008 preciznost      1
1009 preciznost procjene      1
1010 preciznost.      1
1011 predacija      1
1012 predation      1
1013 predatori      1
1014 predators      1
1015 predmet istraživanja      1
1016 preferability      1
1017 preferabilnost      1
1018 prava tršlja      1
1019 pravila udruge      1
1020 pravilan klijanac      1
1021 pravilnik      1
1022 prebornašuma      1
1023 preborne sastojine bukve i jele      1
1024 preborne sastojine jele      1
1025 preborne šume      1
1026 prekogranično      1
1027 prenositelj      1
1028 prerada drveta      1
1029 present conditions of forests      1
1030 present situation and possibilities of cultivation.      1
1031 pretkazivanje vladanja šumskog požara (FBP)      1
1032 pretraživanje Interneta      1
1033 preuzimanje      1
1034 prevencija šumskih požara      1
1035 preventiva      1
1036 preventive measures      1
1037 preventive protection measures      1
1038 preventivne metode zaštite      1
1039 preventivne mjere      1
1040 prevođenje      1
1041 prezimljavanje      1
1042 preživač      1
1043 površina ha      1
1044 površina krošanja      1
1045 površina projekcije krošnje      1
1046 površina s vegetacijskim pokrivačem      1
1047 površinska obrada drva      1
1048 površinska voda      1
1049 površinski kopovi      1
1050 powdery mildew (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.)      1
1051 power plant      1
1052 Požarište      1
1053 Požega mountains      1
1054 Požega valley      1
1055 Požeška kotlina i Požeško gorje      1
1056 PP Papuk      1
1057 prag rentabilnosti ili točka pokrića.      1
1058 povratnim križanjem i transgresijom      1
1059 potrajno gospodarenje šumom      1
1060 povijesni prikaz      1
1061 povijesni razvoj      1
1062 povijest gradacija      1
1063 povijest HŠD-a      1
1064 povijest požara      1
1065 povijest šumarstva      1
1066 potencijal oporavka      1
1067 potencijalna staništa      1
1068 potrajna proizvodnja sirovina i općekorisnih usluga šuma      1
1069 potrajnost gospodarenja      1
1070 potrajnost prihoda      1
1071 potrošnja goriva      1
1072 pohrana ugljika      1
1073 poisoning      1
1074 pomladak mladik      1
1075 pomladna jezgra      1
1076 popis biljaka      1
1077 popis stranih vrsta      1
1078 pomotechnical treatments.      1
1079 pomotehnički zahvati.      1
1080 poplavna šuma      1
1081 poplavne zone      1
1082 populacijsko usko grlo      1
1083 poplar clone      1
1084 poplar clone I-214      1
1085 poplars      1
1086 podzemne vode      1
1087 poljski jasen (Eraxinus angustifolia VahlX hrast lužnjak (Quercus robur L.)      1
1088 poljski jasen—suši tip      1
1089 poljski pokus      1
1090 pomaganje      1
1091 planovi      1
1092 planovi upravljanja      1
1093 planski sustav      1
1094 pitka voda      1
1095 područje provenijencije      1
1096 postotak odgriženog dijela izbojka      1
1097 postotak prirasta      1
1098 postotak prirasta vrijednosti      1
1099 Postotak šumovitosti      1
1100 postotni udjel drvnih sortimenata      1
1101 postotni udjeli krupnog drva po debljinskim klasama      1
1102 posušena stabla      1
1103 Populus alba L. i mikropropagacija      1
1104 porodice      1
1105 pošumljavanje i zaštita      1
1106 pošumljavanje krša      1
1107 Populus alba      1
1108 population bottleneck      1
1109 population size      1
1110 populations      1
1111 Populationsdichte      1
1112 posječena drvna masa      1
1113 posjećivanje      1
1114 poslijediplomski studij      1
1115 poslovanje      1
1116 Poslovna analiza      1
1117 poslovni odnosi      1
1118 posljedice agresije na RH      1
1119 posolica      1
1120 postgraduate study      1
1121 post-introductory expansion      1
1122 postojanost drva      1
1123 pokazatelji oštećenosti      1
1124 pokazatelji proizvodnosti      1
1125 pokretna drobilica kamena      1
1126 pokusna ploha Br gola površina      1
1127 pokusno polje      1
1128 policy instruments      1
1129 polifagni parazitoidi      1
1130 polifenoli      1
1131 politički instrumenti      1
1132 pollination      1
1133 pollution      1
1134 položaj centromere      1
1135 Polufinalna i finalna prerada drveta      1
1136 Polufinalni drvni proizvodi      1
1137 polyphagous parasitoids      1
1138 polyphenols      1
1139 poljoprivredna tla      1
1140 poljoprivredne površine      1
1141 Poljski brijest      1
1142 plant potential      1
1143 plant species      1
1144 plantation      1
1145 plantation growth      1
1146 plantations      1
1147 plantaža      1
1148 plantaže      1
1149 plantažni uzgoj      1
1150 planting      1
1151 plants      1
1152 plastična folija      1
1153 plastični lijevak      1
1154 plemenite listače      1
1155 Plitvice Lakes      1
1156 Plitvička jezera      1
1157 plod      1
1158 plodnost      1
1159 plodnost tla      1
1160 plodovi      1
1161 plovidba      1
1162 plumate leaves      1
1163 poaching      1
1164 počinitelj      1
1165 podjela općekorisnih funkcija šuma      1
1166 pinj      1
1167 pioneer species      1
1168 pioneer species.      1
1169 pioneer tree species      1
1170 pioneering species      1
1171 pionirske vrste drveća      1
1172 piravost      1
1173 pisana dokumentacija      1
1174 place of birth      1
1175 Plains      1
1176 plan upravljanja risom      1
1177 planina Tušnica      1
1178 planinski turizam      1
1179 planirana proizvodnja      1
1180 plant breeding      1
1181 plant communities      1
1182 plant community      1
1183 plant density      1
1184 plant geographical division      1
1185 plant heights      1
1186 plant list      1
1187 planiranje etata glavnog prihoda      1
1188 planiranje gospodarenja      1
1189 planiranje mreže šumskih cesta      1
1190 planiranje obnove sastojina      1
1191 planiranje šumskih prometnica      1
1192 planned production      1
1193 planned recruitment      1
1194 planned recruitment rate      1
1195 planning      1
1196 planning of forest roads      1
1197 Pinus kalpensis      1
1198 Pinus pinea L.      1
1199 Pinus pineaL.      1
1200 pilanska prerada drva      1
1201 pi­lanska proizvodnja      1
1202 pilanska sirovina      1
1203 pilanska tehnologija      1
1204 pilanski proizvodi      1
1205 Pilot Project      1
1206 Piljena građa četinjača i listača      1
1207 pine resin production      1
1208 Pinienprozessionspinner      1
1209 Pinija      1
1210 pinija (Pinus pinea)      1
1211 Pinus brutia      1
1212 phytosanitary inspection      1
1213 phytosanitary measures      1
1214 phytosanitary system      1
1215 phytosociology      1
1216 Picea abies      1
1217 Picea abies (L.) Karst.      1
1218 Picea omorica (PANC.) PURK.      1
1219 Picea omorica (PANČ.) PURK      1
1220 Picea omorika      1
1221 Picea sitchensis (Bong.) Carr.      1
1222 piezometar      1
1223 piezometer      1
1224 phytoplasmas      1
1225 peletizacija sjemena      1
1226 pH-otopina      1
1227 photosynthesis      1
1228 photosynthesis intensity      1
1229 photosynthetic pigments      1
1230 Phyllonorycter sp.      1
1231 Phyllonorycter spp.      1
1232 physical and mechanical properties of abonos      1
1233 physical and mechanical properties of recent oak      1
1234 physics      1
1235 physiological parameters      1
1236 phytocenosis      1
1237 phytocoeno­logical community      1
1238 phytocoenological record      1
1239 phytocoenological units      1
1240 phytocoenology      1
1241 phytocoenology (phytosociology)      1
1242 phytomass      1
1243 penjačice      1
1244 percent share      1
1245 percent share of wood along thickness classes      1
1246 percentage increments of values      1
1247 Percentage of forest cover      1
1248 percentage of moderately to severely damaged trees      1
1249 percentage of the nibbled part of the shoot      1
1250 percentage of wood assortments      1
1251 period      1
1252 perioda      1
1253 periodicitet plodonošenja      1
1254 periodički prijelaz volumena      1
1255 phenophases      1
1256 phenotypic plasticity.      1
1257 phenotypic stability      1
1258 pheromone baited traps      1
1259 pheromone dispenser      1
1260 pheromone trap      1
1261 pheromone traps      1
1262 pheromone-baited trap      1
1263 organizacija gašenja      1
1264 organizacijska kultura      1
1265 organizacijski ustroj zaštite      1
1266 organization      1
1267 organizational culture      1
1268 organizational protection system      1
1269 or­ganska tvar tla      1
1270 organski ugljik OC      1
1271 Oriental Hornbeam      1
1272 original project method      1
1273 originalna metoda projektiranja      1
1274 ornamental plants trade      1
1275 ornithology      1
1276 ornitologija      1
1277 orografijski pojasi      1
1278 osa listarica      1
1279 Osijek      1
1280 one-year-old seedlings      1
1281 opasni otpad      1
1282 općekorisna funkcija šume      1
1283 oplošje korijena      1
1284 oporavak      1
1285 oplodna sječa u grupama      1
1286 oplodna sječe      1
1287 općekorisne funkcije šuma      1
1288 open strips      1
1289 opening up of forests      1
1290 openings      1
1291 operativno vrijeme      1
1292 ophodnjica      1
1293 oplemenjivanje      1
1294 oplemenjivanje samooplodnjom      1
1295 očuvanje staništa      1
1296 odabir scenarija gospodarenja      1
1297 odabrane zemnoalkalijske i alkalijske kovine      1
1298 odlagališni plin      1
1299 odlagalište      1
1300 odlaganje      1
1301 odnos visine i promjera      1
1302 određivanje horizontalne udaljenosti      1
1303 određivanje visine stabla      1
1304 održivi razvitak      1
1305 obrazovanje kadrova      1
1306 obujam stabala      1
1307 obvezatni i dobrovoljni rad lovaca      1
1308 occurrence      1
1309 ocjena općekorisnih funkcija šuma i vrednovanje šuma.      1
1310 ocjena primjenjivosti      1
1311 ocjena stanja      1
1312 ocjena trofeja      1
1313 očuvanje genofonda      1
1314 očuvanje nizinskih šuma dogovorenim prostornim planiranjem      1
1315 očuvanje okoliša      1
1316 odsumporavanje      1
1317 odumiranje      1
1318 odziv      1
1319 ograda      1
1320 ogrijevno drvo.      1
1321 okoliš      1
1322 ökologische Faktoren      1
1323 oksidacijski stres      1
1324 old towns and settlements      1
1325 old-field succession      1
1326 oleoptera      1
1327 olive grove      1
1328 Omiš      1
1329 omjer smjese      1
1330 onečišćenje      1
1331 onečišćenje voda      1
1332 NW Adriatic      1
1333 obična jela (Abies alba Mill.)      1
1334 obična bukva (Fagus sylvatica L)      1
1335 obična bukva (Fagus sylvatica L.)      1
1336 Obična bukva (Fagus sylvaticaL.)      1
1337 obična bukva.      1
1338 obična smreka (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
1339 obična tisa      1
1340 obični bor      1
1341 obični bor (Pinus sylvestris L.)      1
1342 Obični bor (Pinus sylvetris L.)      1
1343 obični čempres      1
1344 obični grab      1
1345 obnova i održavanje      1
1346 oblični broj      1
1347 oblik debla      1
1348 oblik stvarne i normalne distribucije prsnih promjera.      1
1349 oblo drvo      1
1350 obnovljivi prirodni resurs      1
1351 obnovljivi prirodni resursi      1
1352 obnovljivi resursi      1
1353 obrana od poplave      1
1354 obnova vrtova      1
1355 obnovljivi izvori      1
1356 novčana vrijednost drvnih sortimenata      1
1357 novi domaćin      1
1358 novi ekološki trend      1
1359 novi pristup korištenja podataka      1
1360 novosti: plan kapaciteta      1
1361 novounesena vrsta      1
1362 novoutvrđene vrste      1
1363 NPK fertlizer 7:14:21      1
1364 NPK gnojivo 7:14:21      1
1365 number and size of stomata      1
1366 number of adult roe deer does      1
1367 number of fawns      1
1368 number of kids      1
1369 number of plants      1
1370 number of root tips      1
1371 number of sprouts on the trunk.      1
1372 number of trees      1
1373 oak round timber      1
1374 oak seedlings      1
1375 oaks in the Bjelovar County      1
1376 oakwood      1
1377 obalna vegetacija      1
1378 njega šume      1
1379 njegovanje      1
1380 oak      1
1381 oak (Quercus robur L.)      1
1382 numeričko bonitiranje      1
1383 numerousness natural new growth and stand age.      1
1384 numerousness/abundance      1
1385 nurse plants      1
1386 nurseries      1
1387 nursery germination      1
1388 nursery plant production      1
1389 nursery production      1
1390 nutrient status      1
1391 p.o. Zagreb      1
1392 padaline      1
1393 panjača      1
1394 panjača planike      1
1395 panjače      1
1396 Papuk Natural Reserve      1
1397 parametar regresije (b)      1
1398 parameter of regression (b)      1
1399 Parasiten      1
1400 Parasitenkomplex      1
1401 parasitoid      1
1402 parazitoid      1
1403 parazitski kompleks      1
1404 otpornost      1
1405 otvaranje šuma      1
1406 otvoreni prostor      1
1407 otvoreni sustav      1
1408 otvoreno lovište      1
1409 otvorenost      1
1410 otvorenost šumskim cestama.      1
1411 outbreak      1
1412 ovaries      1
1413 overwintering      1
1414 Ovis ammon musimon      1
1415 ovlasti      1
1416 ownership and property conditions      1
1417 ownership restitution      1
1418 oxidative stress      1
1419 oxygen market      1
1420 ozljede      1
1421 ozljede na radu      1
1422 ozljede na stablima      1
1423 označavanje      1
1424 oštećenja      1
1425 oštećenja stabala      1
1426 oštećenje stabala      1
1427 oštećivanje ponika i pomlatka.      1
1428 oštećivanje sastojine      1
1429 oštećivanje stabala i tla      1
1430 oštećivanje šuma      1
1431 oštećenost krošanja      1
1432 oštećenost stabala      1
1433 osobna računala      1
1434 Osnovna državna karta (ODK)      1
1435 osnovne plohe      1
1436 osnovne vegetacijske jedinice      1
1437 osnovni fond      1
1438 ostvarena proizvodnja      1
1439 ostvareni prirast      1
1440 osutost      1
1441 osutost iglica      1
1442 osutost krošanja      1
1443 osutost stabala      1
1444 osvjetljavanje      1
1445 Osvrti na izložbu      1
1446 oppenes of forest roads.      1
1447 oprema za pticu grabljivicu      1
1448 oprema za sokolara      1
1449 oprema za trening ptice grabljivice.      1
1450 opseg šumskouzgojnih radova      1
1451 opterećenost olovom      1
1452 opterećenje šumskih ekosustava      1
1453 optimalna mreža šumskih prometnica      1
1454 optimalna otvorenost      1
1455 optimum opennes      1
1456 organic carbon OC      1
1457 permanent experiments      1
1458 perpetrator      1
1459 Persian walnut      1
1460 pest      1
1461 pesticid      1
1462 pesticide      1
1463 pests      1
1464 Peter‘s mountain      1
1465 Petrova gora      1
1466 pH – solution      1
1467 pH oborina      1
1468 pH precipitation      1
1469 Ph u pirofosfatu      1
1470 Ph u vodi      1
1471 Ph. D.      1
1472 phaeropsis sapinea      1
1473 Phase I and II      1
1474 Phase II      1
1475 Phase III      1
1476 phenological variability of flowering      1
1477 pejsažist      1
1478 pedunculate oak (Quercus robur)      1
1479 park-šuma      1
1480 park-šuma »Komrčar«      1
1481 Park-šume Grada Zagreba      1
1482 Participatory management      1
1483 particle size distribution      1
1484 past condition      1
1485 pasture      1
1486 paša      1
1487 Pašarenje      1
1488 patologija      1
1489 Paulownia Siebold et Zucc.      1
1490 pedicle      1
1491 pedigree      1
1492 pedofiziografske značajke      1
1493 pedogeneza      1
1494 pedogenezis      1
1495 pedological analyses      1
1496 pedologija      1
1497 pedology      1
1498 pedološke analize      1
1499 pedophysiographic features      1
1500 pedosfera      1
1501 pedosphere      1
1502 pedotransfer function PTF      1
1503 pedotransfer funkcija PTF      1
1504 otok Plavnik      1
1505 otok Vrgada i vrgadski otočići      1
1506 otopina tla      1
1507 Oteti zaboravu značajnija zbivanja iz naše bogate prošlosti      1
1508 otoci      1
1509 otok Čiovo      1
1510 otok Krk      1
1511 parent fund      1
1512 park      1
1513 park forest      1
1514 Park oko Dvorca princa Eugena Franje od Savoye i Piemonta u Bilju      1
1515 park oko Šumarskog i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu      1
1516 park prirode      1
1517 park prirode Telašćica      1
1518 Park prirode Učka      1
1519 park šuma      1
1520 park-forest Komrčar      1
1521 parkovi      1
1522 radijalni prirast      1
1523 radijalni prirasti      1
1524 radionuklidi      1
1525 radna okolina      1
1526 rainfall      1
1527 rak ariša      1
1528 rak kestenove kore      1
1529 ramet variation      1
1530 rameta      1
1531 range      1
1532 rannis defoliaria      1
1533 Quercus spp.      1
1534 Quercus virgiliana      1
1535 Quercusspp.      1
1536 querry Očura II      1
1537 questionnaire      1
1538 quick sand      1
1539 quick sands      1
1540 quantity and value yield      1
1541 quarantine pest      1
1542 Querco-Fagetea      1
1543 Querco-Fage­tea      1
1544 Quercus      1
1545 Quercus coccifera      1
1546 Quercus ilex L.      1
1547 quality class structure      1
1548 quality of trees      1
1549 quality of young Pedunculate Oak growth.      1
1550 provisional volume tarff      1
1551 provodno tkivo      1
1552 prozirnost krošnje      1
1553 promjer krošnje izbojka.      1
1554 prophylaxis      1
1555 proportion between height and diameter (h/d)      1
1556 provenances      1
1557 protected natural values      1
1558 Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.      1
1559 ptice      1
1560 ptice grabljivice      1
1561 ptice kao indikator      1
1562 Pubescens oak      1
1563 pubescent oak      1
1564 public forest institutes      1
1565 public institutes      1
1566 public opinion      1
1567 Public subsidisation of forestry      1
1568 puhovi      1
1569 Pulp and paper industries      1
1570 rasadničarstvo      1
1571 rasprostranjenost šuma      1
1572 raseljavanje domicilnog stanovništva      1
1573 rasplodni fond srna      1
1574 raspon      1
1575 raspon promjera      1
1576 računalne simulacije      1
1577 računalni informacijski sustav      1
1578 računalni model CirCon      1
1579 rare species population’s conservation      1
1580 rarity in Požega mountains      1
1581 Quercus pubescens      1
1582 razdioba (rajonizacija) šuma Republike Hrvatske      1
1583 razdoblje sušenja      1
1584 razdoblje sušenja.      1
1585 razina meha- niziranosti      1
1586 različiti tipovi sadnica      1
1587 razmaci sadnje      1
1588 razmjena tvari i energije      1
1589 razmjenski razvitak      1
1590 raznodobne šume      1
1591 raznolikost      1
1592 razvoj fitocenoza      1
1593 razvoj i prirast sastojina      1
1594 razvoj i prirast stabala      1
1595 razvoj istraživanja      1
1596 razvoj sastojine      1
1597 razvoj šumarstva      1
1598 Razvojne faze šumskog drveća i zeljastog bilja      1
1599 real recruitment rate      1
1600 realised etat      1
1601 realised production      1
1602 recentno drvo      1
1603 reception of wood      1
1604 record      1
1605 rast promjera srednjeg stabla      1
1606 rast prsnog promjera stabla i promjera krošnje      1
1607 rasti vitalnost      1
1608 rašeljka      1
1609 recovery.      1
1610 rast i dimenzije klijanaca (sadnica)      1
1611 red deer hummel      1
1612 red heart formation      1
1613 red oak      1
1614 ree damages      1
1615 reference sample      1
1616 referentni uzorak      1
1617 regresijska analiza      1
1618 regular forest association      1
1619 regular forests      1
1620 regularne šume      1
1621 regulatori razvoja kukaca      1
1622 Regulatory and Institutional Framework; Financial Institutions      1
1623 rehabilitacija.      1
1624 rehabilitation.      1
1625 Rehbock      1
1626 reindtrodukcija      1
1627 refugium      1
1628 regeneracija      1
1629 regeneracija tla      1
1630 reforestation and protection      1
1631 reform of higher educational system      1
1632 reforma visokoobrazovnoga sustava      1
1633 pripravnost      1
1634 priprema tla      1
1635 prirasno prihodne tablice      1
1636 prirasno-prihodne tablice      1
1637 prirast i kakvoća.      1
1638 Prirast i sječa      1
1639 prirast temeljnice      1
1640 prirašćivanje kvalitete      1
1641 priroda      1
1642 prirodna baština      1
1643 primorsko područje Hrvatske      1
1644 principal component analysis      1
1645 priobalno stanovništvo      1
1646 priobalje      1
1647 prijenosna vitla      1
1648 prilagodba      1
1649 Primarna otvorenost      1
1650 primarna prerada drva      1
1651 Primary wood conversion      1
1652 prime cost      1
1653 primjena rezolucija H1 i H2      1
1654 pre­brojavanje      1
1655 pre-chilling      1
1656 precipitated water      1
1657 price list      1
1658 price of stem wood      1
1659 prigušena i prisilna gibanja      1
1660 prijedlog obnove istočnoga dijela      1
1661 prirodni uvjeti življenja      1
1662 prirodni zeoliti      1
1663 prirodno obnavljanje      1
1664 prirodno pomlađivanje      1
1665 prirodno pomlađivanje i gospodarenje.      1
1666 prirodno pomlađivanje.      1
1667 prirodna ognjišta      1
1668 prirodna šuma      1
1669 prirodni neprijatelji      1
1670 prirodni pomladak      1
1671 prirodni poremećaji      1
1672 prirodno širenje      1
1673 prirodnogeografske karakteristike      1
1674 prirodnost ("hemeroby ")      1
1675 private entrepreneurship      1
1676 private forest owner expectations      1
1677 privatizacija šuma      1
1678 privatna šuma      1
1679 privatne šume      1
1680 privatni šumoposjed      1
1681 Privlačenje i transport drveta      1
1682 privredne promjene      1
1683 privremena formula za ocjenjivanje rogova srnjaka      1
1684 problemi u procesu promjena      1
1685 process automation      1
1686 procjedne vode      1
1687 procjena      1
1688 procjena biomase      1
1689 procjena opterećenosti poljoprivrednih tala      1
1690 Procjena oštećenosti krošanja      1
1691 Procjena oštećenosti šuma      1
1692 procjena potencijala biomase      1
1693 procjena sastojinskih elemenata      1
1694 procjena vrijednosti šuma      1
1695 procjenjena vrijednost šuma      1
1696 producibility      1
1697 promotion of forest management and biodiversity      1
1698 propadanje brijesta      1
1699 propadanje drva      1
1700 Propadanje hrastovih biljaka      1
1701 propadanje i širenje obične jele      1
1702 propadanje stabala      1
1703 propadanje staništa      1
1704 Production and consumption of forest and wood products      1
1705 Production exports and imports of lumber      1
1706 production functions demand functions      1
1707 production lines      1
1708 Production of marketable goods      1
1709 promjer izbojka      1
1710 proreda sastojina tvrdih listača      1
1711 prorede      1
1712 prorijede      1
1713 prosječna godišnja količina radova sanacije      1
1714 prosjeke      1
1715 prosjeke na trasama elektroenergetskih objekata      1
1716 prostorna povezanost      1
1717 prostorna valorizacija      1
1718 prostorni plan      1
1719 prostorni raspored klopki      1
1720 prostorno širenje      1
1721 protection . .      1
1722 protection at work      1
1723 protection of nature      1
1724 protupožarna linija      1
1725 protupožarne prosjeke      1
1726 protupožarne prosjeke s elementima puta      1
1727 provenance      1
1728 provenance region      1
1729 produkcijski i aku­mu lirani tečajni volumni prirast      1
1730 produktivnost      1
1731 produktivnost srna      1
1732 produljenje požarne sezone      1
1733 profesor šumarstva      1
1734 profil gospodarstvene grane      1
1735 prognose      1
1736 prognosis of dispersal      1
1737 prognoza      1
1738 prognoza širenja      1
1739 prognoze      1
1740 Program aktivnosti      1
1741 program sanacije      1
1742 programatski i operativni zadaci      1
1743 Programme of activities      1
1744 progresija      1
1745 progresivna sukcesija      1
1746 progression      1
1747 progressive sucession      1
1748 proicirana sasto­jina      1
1749 proizvodne funkcije      1
1750 proizvodne linije      1
1751 proizvodni potencijal sastojine      1
1752 proizvodnja biomase      1
1753 proizvodnja drvnih ploča      1
1754 proizvodnja energije      1
1755 proizvodnja i potrošnja šumskih i drvnih proizvoda      1
1756 proizvodnja iverja      1
1757 Proizvodnja izvoz i uvoz piljene građe      1
1758 proizvodnja namještaja      1
1759 proizvodnja piljene građe      1
1760 proizvodnja pluta      1
1761 proizvodnja trgovačkih dobara      1
1762 projection of stand development      1
1763 projekcija razvoja sastojina      1
1764 projektiranje      1
1765 prokopavanje      1
1766 proliferation      1
1767 proljeće i ljeto 2000.      1
1768 prometna vrijednost      1
1769 promidžba potrajnog gospodarenja i biološke raznolikosti      1
1770 promjena flornoga sastava.      1
1771 promjena šumskih staništa      1
1772 promjena vodnih odnosa      1
1773 selection forests      1
1774 selection management      1
1775 selection of management scenarios      1
1776 selection structure and selection menangement      1
1777 selected seed      1
1778 selection      1
1779 seasonal severity ratings      1
1780 segment ­na regresija      1
1781 segmented regression      1
1782 sekcije Aigeiros i Tacamahaca      1
1783 sekundarna otvorenost      1
1784 sekundarna sukcesija      1
1785 secondary openness      1
1786 secondary succession      1
1787 sections Aigeiros and Tacamahaca      1
1788 selekcionirani klonovi      1
1789 selekcionirano sjeme      1
1790 selektivna proreda      1
1791 selektivna prorjeda      1
1792 selo Gradište      1
1793 Semi-final Wood Products      1
1794 Semi-finished wood products industries      1
1795 seminari i ispiti za ocjenjivače lovačkih trofeja.      1
1796 seminars and examinations for evaluating the hunting trophies.      1
1797 Sequoia sempervirens      1
1798 Sequoiadendron giganteum      1
1799 Serbia      1
1800 sessile oak (Quercus petraea L.)      1
1801 Sessile-flowered oak (Quercus petraea Liebl.)      1
1802 sex dimorphism      1
1803 sex of the foetus      1
1804 sezonska ocjena žestina      1
1805 sinergističke prirode      1
1806 Simulation model      1
1807 simulirana sječa      1
1808 simulacijski model      1
1809 shelterwood cutting system      1
1810 shoots      1
1811 silver fir decline and expansion      1
1812 silver fir; dead tree; utilization; roundwood; timber value      1
1813 silver pine      1
1814 silvicultural methods      1
1815 silvicultural pass and trail      1
1816 silvo-pastoralni sustav      1
1817 Silvopasture      1
1818 sezonske promjene koncentracija      1
1819 sezonski rast promjera debla      1
1820 shares dieback      1
1821 shelling      1
1822 short rotation.      1
1823 short run (SRMC) and long run marginal costs (LRMC)      1
1824 shrub layer      1
1825 side compensation of large ground loads      1
1826 significant crown damage      1
1827 sigurnost      1
1828 sigurnost i zdravlje u šumarstvu      1
1829 sijanje      1
1830 sile otpora rastu      1
1831 sile rasta      1
1832 silk as a cultural phenomenon      1
1833 silk factory      1
1834 silk pro­duction      1
1835 Silkworm (Bombyx mori)      1
1836 slijevanje niz deblo      1
1837 sliv bujice Suvave      1
1838 sloj grmlja      1
1839 slojnica 98      1
1840 slope      1
1841 Sljeme      1
1842 small and medium enterprises      1
1843 small mammals      1
1844 smrekini potkornjaci      1
1845 smrekove kulture      1
1846 smrtnost      1
1847 snaga vlastitih otpora      1
1848 snags      1
1849 Social Broadleaves      1
1850 social characteristics      1
1851 social geographical features. openland      1
1852 so­cijalne karakteristike      1
1853 socijalne listače      1
1854 socijalno-geografska skupina      1
1855 skideri      1
1856 skull      1
1857 skupljanje otpada      1
1858 Slavonia      1
1859 sladun      1
1860 sječivi etat      1
1861 sječka      1
1862 sjekač      1
1863 sjekači      1
1864 sjeverozapadni Jadran      1
1865 skelet      1
1866 skidders      1
1867 Sinjsko polje      1
1868 sirova svila      1
1869 sisavci      1
1870 site conditions      1
1871 site degradation      1
1872 site index curves      1
1873 site quality      1
1874 site rehabilitation      1
1875 site-class      1
1876 sitni sisavci      1
1877 sitno i malo privatno poduzetništvo      1
1878 sivi ili mali indijski mungos (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
1879 Sječa      1
1880 sječa i izrada      1
1881 sječa i izradba      1
1882 sječa i izradba drva      1
1883 Sječa oštećenih stabala      1
1884 sjeme pinije      1
1885 sjemenka      1
1886 sjemenska plan­taža      1
1887 sjemenska područja (oblasti)      1
1888 sjemenska razdjelba      1
1889 sjemenska zona      1
1890 sjemenske plantaže      1
1891 sjemenjača      1
1892 sjemenjače      1
1893 sjetva i sadnja kitnjaka      1
1894 sjetva žira      1
1895 Sjeverna Amerika      1
1896 sjeverna Hrvatska      1
1897 sjeverni Velebit      1
1898 sjeverni Velebit.      1
1899 sjevernojadransko područje      1
1900 sastojina      1
1901 sastojina bukve i jele      1
1902 sastojina izmjere      1
1903 sastojinska struktura      1
1904 satelitska snimka IKONOS      1
1905 satelitske snimke      1
1906 satellite imagery      1
1907 sawfly      1
1908 sawmil­ling production      1
1909 sawmilling products      1
1910 sawmilling raw material      1
1911 sawmilling technology      1
1912 Sawnwood coniferous and hardwood      1
1913 sawnwood production      1
1914 scenariji razvoja      1
1915 Scots pine      1
1916 Scots pine (Pinus sylvestris L.)      1
1917 sea spray      1
1918 seed areas (districts)      1
1919 seed coat      1
1920 seed coating      1
1921 seed delineation      1
1922 seed felling      1
1923 seed moisture      1
1924 seed morphology      1
1925 seed orchard      1
1926 seed orchards      1
1927 seed physiology      1
1928 seed quality      1
1929 seed variability      1
1930 seed zones      1
1931 seedling growth and dimensions      1
1932 seedling height      1
1933 seedling heights      1
1934 seedling morphology      1
1935 sadnice      1
1936 sadržaj klorofila      1
1937 safety      1
1938 safety and health in forestry      1
1939 sakupljanje drva      1
1940 salinisation      1
1941 Salix alba clones      1
1942 root decay      1
1943 root length      1
1944 root perimeter      1
1945 root system      1
1946 root volume      1
1947 roots      1
1948 rotositnilice      1
1949 rožište      1
1950 RRP soil stabilization material      1
1951 RRP sredstvo za stabilizaciju tla      1
1952 ruminant      1
1953 rural development      1
1954 ruralni razvoj      1
1955 Samobor      1
1956 Samoborsko gorje      1
1957 samoprorjeđivanje      1
1958 sample      1
1959 ruža vjetrova      1
1960 S02 emissions      1
1961 SAD      1
1962 sadašnja sječiva vrijednost sastojine      1
1963 sadašnje stanje i mogućnosti uzgoja.      1
1964 saplings      1
1965 sapwood      1
1966 sanacija erodiranog zemljišta      1
1967 sanacija odlagališta      1
1968 sanacija posljedica      1
1969 sanacija.      1
1970 riper      1
1971 risk management      1
1972 ritska šuma      1
1973 reparable natural resource      1
1974 reproductive felling      1
1975 Republic of Croatia      1
1976 reviews of the exhibition      1
1977 revitalisation      1
1978 revitalizacija      1
1979 revitalizacija staništa      1
1980 rezanje grana      1
1981 rezervoari uzročnika      1
1982 ribarstvo      1
1983 Richards function      1
1984 Rijeka i okoliš - litološke, reljefne, klimatske, pedološke i vegetacijske osobitosti      1
1985 rijeke      1
1986 rijetka sadnja      1
1987 rijetkost u Požeškom gorju      1
1988 Rimljani      1
1989 rodoslovlje      1
1990 ritske šume Baranje      1
1991 rivers      1
1992 rizik od požara      1
1993 road density      1
1994 road network planning      1
1995 roe deer productivity      1
1996 roedeer      1
1997 rogovi      1
1998 rojenje      1
1999 Romans      1
2000 root      1
2001 research activities      1
2002 reservoirs of pathogens      1
2003 resorno istraživanje      1
2004 resources      1
2005 respiracija tla      1
2006 response      1
2007 restitucija vlasništva      1
2008 reliktni indikatori      1
2009 relizirani etat      1
2010 reljef - karte i tumači      1
2011 reljefna uvjetovanost      1
2012 renewable resources      1
2013 renewables      1
2014 remote sensing technologies      1
2015 relict      1
2016 relict indicators      1
2017 reintroduction of chamois      1
2018 rekultivacija      1
2019 rekultiviranje      1
2020 relative openness      1
2021 reintrodukcija dabra      1
2022 reintrodukcija divokoze      1
2023 Reintroduktion      1
2024 recreation.      1
2025 recultivation      1
2026 regeneration gap      1
2027 Trendovi      1
2028 Trends      1
2029 tretiranje      1
2030 tretman      1
2031 trgovina drvetom      1
2032 trgovina drvom      1
2033 trgovina kisikom      1
2034 trgovina ukrasnim biljem      1
2035 triangulacija      1
2036 triangulation      1
2037 tree analysis      1
2038 tree damage      1
2039 tree damages      1
2040 tree decline      1
2041 tree stem diameter changes      1
2042 tree-crown area      1
2043 trap tree      1
2044 trava      1
2045 trave      1
2046 travnjak      1
2047 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">trčka Perdix perdix L.      1
2048 trophy value      1
2049 trend of density decrease      1
2050 trofejna struktura      1
2051 trofejna vrijednost      1
2052 trofičke asocijacije      1
2053 trophic associations      1
2054 troškovi izgradnje      1
2055 troškovi zemljanih radova      1
2056 trovanje      1
2057 tršlja      1
2058 trulež korijena      1
2059 trunk height      1
2060 trunk purity      1
2061 trupci hrasta kitnjaka i bukve      1
2062 Trypodendron      1
2063 tržišni odnosi      1
2064 Tisućljetna izložba Ugarskog kraljevstva 1896.      1
2065 tjelesna masa      1
2066 Tjelesna težina lanadi na leglu      1
2067 tjelesne težine      1
2068 točka pokrića.      1
2069 točnost klasifikacije      1
2070 tokovi ugljika      1
2071 topole      1
2072 total and stocked area      1
2073 total forest reserve      1
2074 total nitrogen and carbon      1
2075 tourism      1
2076 tourist      1
2077 town of Omiš      1
2078 Trachyandesite      1
2079 tractor PTO torque      1
2080 tradicijska arhitektura      1
2081 traditional architecture      1
2082 trahiandeziti      1
2083 trajanje razvojnih stadija      1
2084 trajni pokusi      1
2085 trajni rast      1
2086 toplinski tretman (HT)      1
2087 tipovi sadnje      1
2088 traktori Steyr      1
2089 Tramontana and Punta Križa on the island of Cres      1
2090 Tramontana i Punta Križa na otoku Cresu      1
2091 Transboundary      1
2092 transformation      1
2093 transformiranje      1
2094 transormation      1
2095 transplanted plants      1
2096 Ulmus pinnato-ramosa      1
2097 ulov-markiranje-ponovni ulov      1
2098 ultrasonic hypsometer      1
2099 ultrazvučni visinomjer      1
2100 umjetne neuronske mreže      1
2101 umjetni otoci      1
2102 Umweltschutz      1
2103 uneven- aged management      1
2104 uneven-aged forests      1
2105 unique planning strategy      1
2106 učinkovitost tračne pile      1
2107 Učka Nature park      1
2108 udruge privatnih šumoposjednika      1
2109 udžbenik      1
2110 ugljik      1
2111 ugrožava.      1
2112 turistička      1
2113 turistički proizvod.      1
2114 trošak po m3      1
2115 Turkey      1
2116 Turska      1
2117 tusks      1
2118 tvrde listače      1
2119 tvrdi krpelji      1
2120 two-parameter volume tables      1
2121 types of maps scales      1
2122 types of planting      1
2123 Überschwemmung      1
2124 Überschwemmungsschutz      1
2125 ublaživanje      1
2126 učešće sušenja      1
2127 učinak      1
2128 učinak na atmosferu      1
2129 učinci      1
2130 učinci privlačenja drva      1
2131 učinci prorjede      1
2132 učinci uzgojnih mjera      1
2133 Uprava šuma podružnica Delnice      1
2134 Uprava šuma podružnica Požega      1
2135 uprava šuma Podružnica Senj      1
2136 upravljanje      1
2137 upravljanje ljudskim potencijalima      1
2138 upravljanje rizicima      1
2139 uporaba biomase      1
2140 uporabljiva znanost      1
2141 uporabna vrijednost      1
2142 unošenje      1
2143 unutarnja sjemenska ljuska      1
2144 unutarpopulacijska i međupopulacijska varijabilnost      1
2145 ukupna i obrasla površina      1
2146 ukupni dušik i ugljik      1
2147 ukusna      1
2148 ulaganja      1
2149 Uredba o drvu      1
2150 urednik      1
2151 uređajna inventura šuma      1
2152 uređajni razred      1
2153 uređenje otočića      1
2154 uređenje otočića.      1
2155 usable science      1
2156 usable timber      1
2157 usefulness evaluation      1
2158 uspjeh pošumljavanja      1
2159 usporedba      1
2160 usporedba vrsta      1
2161 ustrojstvo      1
2162 usufruct      1
2163 usufruct holders      1
2164 UŠP Bjelovar.      1
2165 UŠP Našice      1
2166 UŠP Osijek      1
2167 utilization      1
2168 Utjecaj kanala Dunav-Sava na šumske ekosustave      1
2169 utjecaj ruba sječine i ekspozicije na uspjeh pošumljavanja      1
2170 utjecaj tehničkih zahvata na sušenje hrasta lužnjaka u nizinskim šumama Hrvatske      1
2171 uvjeti čuvanja      1
2172 time standard      1
2173 time study      1
2174 tip tla      1
2175 time management      1
2176 tick      1
2177 thinning of hard-broadleaved stands      1
2178 threatens      1
2179 Tilio-Taxetum      1
2180 timber assortment tables      1
2181 timber quality      1
2182 Timber regulation      1
2183 timber skidding      1
2184 Timber trade      1
2185 tetrijeb (Tetrao urogallus)      1
2186 textbook      1
2187 te meljnica      1
2188 težine 100 češera i 1000 sjemenki      1
2189 težišna metoda      1
2190 težište      1
2191 težište odjela — odsjeka      1
2192 the actual average distance of attraction      1
2193 the Adriatic region      1
2194 the area of Kaštela      1
2195 the asymmetry and flatness coefficients asortiment structure      1
2196 the asymmetry coefficient and the flatness coefficient      1
2197 the Atlas Mountains      1
2198 the average geometrical attraction distance      1
2199 the border of total dieback zone      1
2200 the brown bear      1
2201 the center of gravity      1
2202 the comparison of the conditions in 2009      1
2203 the economy      1
2204 the factor for horizontal bypassing.      1
2205 the Fibonacci series      1
2206 the flow of the torrent Suvava      1
2207 the Forest Administration Senj                1
2208 the Golden section      1
2209 the gravity centered method      1
2210 the Haloze region.      1
2211 the horse-chestnut miner      1
2212 the hunting share of the exhibition      1
2213 the impact of felling site edges and exposition to the success of afforestation      1
2214 the Indian grey mongoose (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
2215 the island of Mljet      1
2216 the island of Plavnik      1
2217 the Island of Vrgada and Its Islets      1
2218 the Middle Ages      1
2219 the Millennium Exhibition of the Hungarian Monarchy 1896      1
2220 the North Adriatic area      1
2221 the park surrounding the Faculty of Forestry and the Faculty of Agriculture      1
2222 the point of proftability (break-even point).      1
2223 The Republic of Croatia      1
2224 the Senj county hunting club      1
2225 the spring and summer      1
2226 the surface flow off      1
2227 the transitional probability matrix      1
2228 the USA      1
2229 theory of hunting      1
2230 therapeutical herbs and aromatic plants      1
2231 šumski i vodeni ekosustavi      1
2232 šumski kamatnjak      1
2233 šumski otvori      1
2234 šumski drvni ostatak      1
2235 šumski drvni proizvod      1
2236 šumski drvni sortimenti      1
2237 šumski ekosustav      1
2238 šumski rezervat      1
2239 šumski rubovi      1
2240 šumski strojevi      1
2241 šumski transportni sustavi      1
2242 šumsko drveće      1
2243 Šumsko gospodarstvo "Viševica"  Rijeka      1
2244 šumsko sjeme      1
2245 šumsko stanište      1
2246 šumsko tlo; onečišćenje tla      1
2247 šumsko zemljište      1
2248 šumskogospodarska osnova      1
2249 šupljorožac      1
2250 švedska metoda      1
2251 tablice drvnih sortimenata      1
2252 tajnik      1
2253 taksacijski elementi      1
2254 taksonomija      1
2255 taloženje      1
2256 tanini      1
2257 tanka oblovina      1
2258 taper      1
2259 tarife      1
2260 tariffs      1
2261 tarifni niz      1
2262 tasty      1
2263 taxonomic and phytogeographical analysis      1
2264 taxonomy      1
2265 tercijarni relikt      1
2266 terebinth tree      1
2267 termički modificirano drvo      1
2268 terpenes      1
2269 terpeni      1
2270 tertiary      1
2271 Tertiary relict      1
2272 Test citotoksičnosti      1
2273 test field      1
2274 test polusrodnika      1
2275 test potomstava      1
2276 test provenijencija      1
2277 temperatura      1
2278 temperature      1
2279 temperature tla      1
2280 ten - year increment      1
2281 tendon method      1
2282 teorija lovstva.      1
2283 tercijar      1
2284 Technical Committee 55      1
2285 technical roundwood from trunk and tree top      1
2286 technological process capability and stability      1
2287 tectonic dolines      1
2288 tečajni debljinski prirast stabala      1
2289 tečajni volumni prirast      1
2290 tehnical-camouflage methods      1
2291 tehnicizam      1
2292 tehnička oblovina iz debla i krošnje stabla      1
2293 tehnička svojstva      1
2294 Tehnički odbor 55      1
2295 tehničko-kamuflažne metode      1
2296 tehnologija i tehnika      1
2297 šumski reprodukcijski materijal      1
2298 tekstura tla      1
2299 tektonske udoline      1
2300 telemetrijsko praćenje      1
2301 Telemetry      1
2302 telemorph      1
2303 stone pine seed      1
2304 storage conditions      1
2305 strain force      1
2306 strana vrsta      1
2307 strange attractor      1
2308 strategies in Hungarian forestry      1
2309 strategija      1
2310 strategija eksploatacije šuma      1
2311 strategija razvoja šumarstva      1
2312 strateški cilj mađarskog šumarstva      1
2313 stratifikacija      1
2314 strawberry tree coppice      1
2315 stream invertebrates      1
2316 stres      1
2317 stress      1
2318 strojevi      1
2319 stanje voda      1
2320 stara sastojina      1
2321 stare sastojine      1
2322 stari gradovi i naselja      1
2323 starost sa­stojine      1
2324 State of German forestry      1
2325 state of nutrition      1
2326 state support to forestry      1
2327 static state of tree      1
2328 statičko stanje stabala      1
2329 statistical models      1
2330 statistički modeli      1
2331 Steering Committee      1
2332 stem      1
2333 stem exclusion phase      1
2334 Steyr tractors      1
2335 stohastika      1
2336 stablaste vrbe      1
2337 stabljika      1
2338 staklenički plinovi      1
2339 stand      1
2340 stand age      1
2341 stand damaging      1
2342 stand extraction      1
2343 stand height curve      1
2344 stand parameters assessment      1
2345 stand production potential      1
2346 stand regeneration      1
2347 stand structure elements      1
2348 standard for the biological reproduction and regeneration      1
2349 standardisation      1
2350 standardisation of time      1
2351 standardizacija      1
2352 standardization      1
2353 stands exclusion      1
2354 Srednji prsni promjer      1
2355 srednji vijek      1
2356 srednjo- i dugoročno planiranje      1
2357 Sredozemlje      1
2358 Sredozemni krš      1
2359 sredstva rada      1
2360 srna      1
2361 srna obična      1
2362 sortiment length      1
2363 sortimentna i vrijednosna struktura sječivog etata      1
2364 sortimentna metoda pridobivanja drva      1
2365 srednja vrijednost tjelesnih težina rasplodnih mužjaka i ženki      1
2366 srednjedobna sastojina      1
2367 Spačva basin      1
2368 Spačva forest      1
2369 sociogeografske karakteristike      1
2370 socio-geographic group      1
2371 sociological analysis      1
2372 sociološka analiza      1
2373 smolarenje      1
2374 smrdljika      1
2375 South Africa      1
2376 Southern Celtics      1
2377 sowing and planting sessile oaks      1
2378 sowing method      1
2379 sp.      1
2380 space valorization      1
2381 spacing      1
2382 Spacva      1
2383 soil disturbance      1
2384 soil erosion      1
2385 soil fertility      1
2386 soil loss      1
2387 Soil Monolith      1
2388 soil morphology      1
2389 soil organic matter      1
2390 soil preparation      1
2391 soil profile properties      1
2392 soil regeneration      1
2393 soil respiration      1
2394 soil stabilisation      1
2395 soil temperature      1
2396 soil texture      1
2397 soil type      1
2398 sokolarska oprema      1
2399 sokolarske tehnike      1
2400 solar energy      1
2401 songbird communities      1
2402 spore gljiva      1
2403 sposobnost i stabilnost tehnološkog procesa      1
2404 spread      1
2405 sprout diameter      1
2406 spruce      1
2407 spruce bark beetle      1
2408 spruce cultures      1
2409 square whirl.      1
2410 Srbija      1
2411 srčika      1
2412 Središnja Europa      1
2413 srednja geometrijska daljina pristupa površini      1
2414 srednja geometrijska udaljenost privlačenja      1
2415 srednja stvarna daljina pristupa površini.      1
2416 srednja stvarna udaljenost privlačenja      1
2417 srednja udaljenost privlačenja      1
2418 srednja udaljenost privlačenja drva      1
2419 Spačvanski šumski bazen      1
2420 Spain      1
2421 spaljena površina      1
2422 spaljivanje biomase      1
2423 span      1
2424 Spanish broom      1
2425 spatial association      1
2426 spatial spread      1
2427 spatial trap design      1
2428 species composition      1
2429 spectrophotometry      1
2430 spektralni odraz      1
2431 spektrofotometrija      1
2432 spermatophytes      1
2433 spiroplasmas      1
2434 spiroplazme      1
2435 Spitzentrophäen      1
2436 spojevi dušika      1
2437 spol fetusa      1
2438 spolni dimorfizam      1
2439 studij rada      1
2440 studij rada i vremena      1
2441 studij vremena      1
2442 stupanj oštećenosti      1
2443 subasocijacija      1
2444 subassotiation      1
2445 subfosilno drvo      1
2446 subject of research      1
2447 submontanski i montanski pojas u Hrvatskoj      1
2448 subpopulacije      1
2449 Subsistent production of raw materials and forest influence services      1
2450 substrates      1
2451 success      1
2452 succession      1
2453 successional pathways on abandoned land      1
2454 sud      1
2455 sudjelovanje u upravljanju      1
2456 suistainability of revenue      1
2457 stabilisation with cement      1
2458 stability      1
2459 stability of stand      1
2460 stabilizacija cementom      1
2461 stabilizacija šumskog tla      1
2462 stabilna sastojina      1
2463 stabilnost      1
2464 stanište medvjeda      1
2465 strojna sječa i izradba      1
2466 structural elements      1
2467 struktura krošanja      1
2468 stanje njemačkog šumarstva      1
2469 stanje prehrane      1
2470 stanje šuma.      1
2471 suzbijanje potkornjaka      1
2472 suzbijanje požara      1
2473 sveza Aremonio-Fagion      1
2474 svila kao kulturološki fenomen      1
2475 svilana      1
2476 svilarenje      1
2477 svjetle pruge      1
2478 sustavsko-dinamički pristup      1
2479 suša      1
2480 sušci      1
2481 sustainable forests management      1
2482 sustainable management.      1
2483 sustav gospodarenja otpadom      1
2484 Sustav planiranja      1
2485 Sustavi za ocjenu opasnosti od šumskih požara      1
2486 sukcesija      1
2487 sukcesija niska proreda      1
2488 sukcesija šumske vegetacije      1
2489 sustainability      1
2490 survival rate      1
2491 sunčeva energija      1
2492 superfosfat      1
2493 superphosphate      1
2494 suppressed and forced motions      1
2495 suppression      1
2496 supstitucija      1
2497 supstrati      1
2498 suradnja i povezivanje šumoposjednika      1
2499 surface digging      1
2500 surface runoff      1
2501 surveying      1
2502 širenje nakon unašanja      1
2503 širina goda      1
2504 širokolisna zelenika (Phillyrea latifolia L.)      1
2505 šiške      1
2506 školovane biljke      1
2507 školovanje      1
2508 šmrika      1
2509 Španjolska      1
2510 sweetgum stand      1
2511 SWOT analiza      1
2512 syntaxonomic      1
2513 Svjetski uvoz i izvoz drvnih proizvoda      1
2514 svojstva profila tla      1
2515 Swedish method      1
2516 system-dynamic approach      1
2517 sušenje hrasta lužnjaka      1
2518 sušenje šuma      1
2519 štete na divljači      1
2520 štete od divljači      1
2521 štetne sovice      1
2522 štetni insekti      1
2523 štetnik      1
2524 šuma alepskog bora      1
2525 šuma Haljevo      1
2526 šuma Macelj      1
2527 šuma visokog uzgojnog oblika      1
2528 šuma Žutica      1
2529 šuma. poljoprivreda      1
2530 šumarija      1
2531 šumarska edukacija      1
2532 Šumarska škola Karlovac      1
2533 šumarske discipline.      1
2534 šumarske informacije      1
2535 Šumarski fakultet      1
2536 Šumarski list      1
2537 Šumarski muzej Krasno      1
2538 šumarska povijest      1
2539 šumska cesta      1
2540 šumska prostirka      1
2541 šumska prostirka.      1
2542 šumska protupožarna cesta      1
2543 šumska sastojina      1
2544 šumska staništa      1
2545 Šume crnike (Quercus ilex L.)      1
2546 šume posebne namjene      1
2547 šumovitost      1
2548 šumska tla      1
2549 Šumarstvo i šumarska politika      1
2550 šumarstvo.      1
2551 šumska vegetacija Hrvatske      1
2552 šumska vegetacija.      1
2553 šumska voluharica      1
2554 šumske površine      1
2555 Šumske pruge      1
2556 šumske sadnice      1
2557 šumske prosjeke      1
2558 Zračno onečišćenje      1
2559 zrakoplovi      1
2560 zrelost      1
2561 zvjerokradstvo      1
2562 žene u šumarstvu      1
2563 ženka      1
2564 ženski gametofit      1
2565 žičara      1
2566 žičare dizalice      1
2567 žir      1
2568 živi pijesak      1
2569 životni oblik      1
2570 županije      1
2571 županijski nadšumar      1
2572 zec      1
2573 zimotrenost      1
2574 zimska retencija lišća      1
2575 zimzelena      1
2576 zlatni rez      1
2577 žuto tijelo      1
2578 žutogrli šumski miš      1
2579 zaštita kestenovih sastojina      1
2580 zaštita ljudi      1
2581 zaštita na radu      1
2582 zaštita od poplave      1
2583 zaštita prirode i okoliša      1
2584 zaštita šuma      1
2585 zaštita šuma od požara      1
2586 zaštita voda i mora      1
2587 zaštite popu­lacija rijetkih vrsta      1
2588 zatezna sila      1
2589 Zasoljavanje      1
2590 zastrtost      1
2591 zastupljenost vrsta      1
2592 zaštićene prirodne vrijednosti      1
2593 zaštita . .      1
2594 zaštita divljeg kestena      1
2595 značajna oštećenost krošanja      1
2596 znanstveni i stručni pisac      1
2597 znanstvenoistraživački rad      1
2598 zonal vegetation      1
2599 zonalna vegetacija      1
2600 zonation      1
2601 zone i jedinice (rajoni)      1
2602 zones and units (regions)      1
2603 zoning      1
2604 zdravlje i sigurnost      1
2605 zdravstveni turizam      1
2606 zbirka      1
2607 zbroj efektivnih temperatura      1
2608 zelena infrastruktura      1
2609 Zelena potkova grada Zagreba      1
2610 zeljanice      1
2611 zeljaste svojte šumskog ruba      1
2612 zemaljski podaci      1
2613 zemlja u tranziciji      1
2614 wood packaging material      1
2615 Wood Products for Final Use      1
2616 wood protection      1
2617 wood reserve      1
2618 wood residuals      1
2619 wood waste      1
2620 Wooden bord production      1
2621 wooden material for packaging      1
2622 wooden supply      1
2623 woodprocesing      1
2624 Woodworking Employment in forestry and forest industries      1
2625 woody plants      1
2626 work and time study      1
2627 work equipment      1
2628 work study      1
2629 working environment      1
2630 Worldwide Imports and Exports of Wood Based Products      1
2631 wounds      1
2632 written documentation      1
2633 WWW      1
2634 xerophytic      1
2635 wild pear      1
2636 wildlife      1
2637 Wildverlust      1
2638 Wildzucht und Wildschutz      1
2639 wind      1
2640 windmills      1
2641 waste management system      1
2642 water and sea protection      1
2643 water deficit      1
2644 water management      1
2645 water pollution      1
2646 water regime      1
2647 water status      1
2648 water-logging      1
2649 weed      1
2650 weeds      1
2651 Weibull distribution.      1
2652 Weibulova funkcija gustoće      1
2653 zaposlenost u šumarstvu i šumskim industrijama      1
2654 zapremnina po ha      1
2655 zapremnina srednjeg stabla      1
2656 zamočvarivanje      1
2657 zaobilaženje šumarske struke      1
2658 zajednice ptica pjevica      1
2659 zakonodavstvo      1
2660 zakonske podloge preustrojstva      1
2661 zakorjenjivanje      1
2662 zakretni moment na PV traktora      1
2663 zakrivljenost      1
2664 zaliha ugljika Cpool      1
2665 Zagrebačka županija      1
2666 zajednica hrasta lužnjaka i običnog graba      1
2667 zajednica hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i rastavljenim šašem      1
2668 winter leaf retention      1
2669 winter moth      1
2670 women in forestry      1
2671 wood and leaf mass      1
2672 Wood as an energent      1
2673 wood assortments      1
2674 wood density      1
2675 wood dust      1
2676 young crop      1
2677 yellow necked mouse      1
2678 young willow growth      1
2679 younger developmental phases of forest      1
2680 začetak organiziranoga šumarstva.      1
2681 zagađenje okoliša      1
2682 zagađenje.      1
2683 Zagreb      1
2684 valuated methods      1
2685 value of wood assortiments      1
2686 vanjska trgovina      1
2687 vapnenac      1
2688 vapnenci      1
2689 validacija metode      1
2690 validation method      1
2691 urod      1
2692 uzroci i posljedice ranjavanja      1
2693 uzroci stradavanja      1
2694 uzroci ugroženosti staništa      1
2695 uzgajivački zahvati      1
2696 uzgoj i zaštita divljači      1
2697 uzgojne mjere.      1
2698 uzgojne prosjeke      1
2699 uzgojne stazice i šljukarice      1
2700 vegetacijski klimaks      1
2701 variability of leaves      1
2702 vegetacija sjeverne Hrvatske      1
2703 vegetacija šljunkovitih riječnih sprudova      1
2704 vegetacije Hrvatske.      1
2705 varijabilnost listova      1
2706 varijabilnost rameta      1
2707 varijabilnost sjemena      1
2708 varijante      1
2709 vatrogasna oprema      1
2710 Vatrogasni operativni centar      1
2711 vector      1
2712 virusi      1
2713 vegetacijski pokrov      1
2714 Viscum album L. ssp. album (bjelogorična bijela imela)      1
2715 Viscum album L. ssp. album (white berried mistletoe)      1
2716 Viscum album ssp. abietis      1
2717 Viscum album ssp. abietis.      1
2718 visina debla      1
2719 visina grma      1
2720 visina i visinski rast      1
2721 visina izbojka      1
2722 visina stabla      1
2723 visine biljaka      1
2724 visine i promjeri vrata korijena      1
2725 visine sadnica      1
2726 visinska krivulja      1
2727 visinske krivulje stabala      1
2728 visinski i volumni rast      1
2729 visinski prirast      1
2730 vegetational map      1
2731 veličina kontejnera      1
2732 veliki mrazovac      1
2733 Vertex telemeter      1
2734 vegetation cover      1
2735 vegetation of northern Croatia      1
2736 vegetation process in forest      1
2737 Viburno opuli-Prunetum dasyphyllae      1
2738 Viburnum L.      1
2739 village Gradište      1
2740 vineyard cottage      1
2741 Vinodol      1
2742 Vinodol hinterland      1
2743 Vinodol valley      1
2744 vinodolsko zaleđe      1
2745 virgin forest      1
2746 weight and volume of wood      1
2747 weight and wood volume      1
2748 welfare functions      1
2749 wetland      1
2750 white alder      1
2751 white ash (F. americana L.)      1
2752 white mistletoe      1
2753 white poplar (Populus alba)      1
2754 white willow (Salix alba)      1
2755 white willow clones      1
2756 whitebark in Hercegovine      1
2757 Whitebark pine      1
2758 Whitebark Pine (Pinus heldreichii Christ)      1
2759 white-berried mistletoe      1
2760 wide planting      1
2761 Wild      1
2762 wild apple      1
2763 wild boar      1
2764 Wild boars      1
2765 vrijednosti parka      1
2766 vrijeme cvatnje      1
2767 vrtložni pravokutnik.      1
2768 War damages      1
2769 vrste domaćini      1
2770 vrste karata      1
2771 vremensko uređivanje      1
2772 vrhunske trofeje      1
2773 vrijednosno iskorištenje      1
2774 vrijednost drva      1
2775 vrijednost lovine      1
2776 vrijednost općekorisnih funkcija      1
2777 višekriterijska analiza odlučivanja      1
2778 volumen korijena      1
2779 volumen rogova      1
2780 volumen sastojine      1
2781 volumne tablice      1
2782 volumni prirast      1
2783 volumno iskorištenje      1
2784 vrba      1
2785 vrednovanje prirodnih resursa      1
2786 volume increment      1
2787 volume model estimation      1
2788 volume tables      1
2789 visiting      1
2790 visoka proreda      1
2791 visoka šuma      1
2792 visoke šume      1
2793 Visual Tree Assessment – VTA      1
2794 Višegodišnji prosjek sezonske žestine      1
2795 vitality      1
2796 vitalnost      1
2797 vizualna i digitalna interpretacija      1
2798 vizualno kontrolna metoda – VTA.      1
2799 vjetar      1
2800 vjetrenjače      1
2801 vjetroizvale      1
2802 vjetrolom      1
2803 vjetrozaštita      1
2804 vlaga u sjemenu      1
2805 vlasnička i posjedovna struktura      1
2806 vodeni beskralješnjaci      1
2807 vodni režim      1
2808 vodoprivreda      1
2809 vo­dotehnički zahvati      1
2810 vođenje      1
2811 voles      1
2812 voluharice      1
2813 insecticide      1
2814 insecticides      1
2815 insekticid      1
2816 insekticidi      1
2817 integral management with ecosystems in space      1
2818 integralno gospodarenje ekosustavima u prostoru      1
2819 integrated timber protection      1
2820 integrirana zaštita oblovine      1
2821 intelektual no vlasništvo      1
2822 intellectual ownership      1
2823 intensity and forms of dieback pedunculate oak      1
2824 intensity of infection      1
2825 infrared digital orthophoto(DOP)      1
2826 infestation intensity      1
2827 informacijski sustav      1
2828 Information Means and State of Croatian Forests.      1
2829 information system      1
2830 information system model      1
2831 informiranost      1
2832 Industrial Round Timber in the Rough      1
2833 industrija      1
2834 industrija celuloze i papira      1
2835 industrije bazirane na sektoru šumarstva      1
2836 Industrijsko oblo neobrađeno drvo      1
2837 inercepcija      1
2838 inferencijalna statistika      1
2839 inferior and superior model trees      1
2840 indicators of productivity      1
2841 indices about forests      1
2842 Indigobush      1
2843 incomplete development      1
2844 increase in growth      1
2845 imidaclopride      1
2846 imidakloprid      1
2847 ilegalni odstrel      1
2848 ilirske vrste      1
2849 illegal felling      1
2850 illegal killing      1
2851 Illegal timber trade      1
2852 ilovača      1
2853 hyperparasitoid      1
2854 hyperphoresy      1
2855 hydrology      1
2856 hydro-melioration treatments      1
2857 hydro-technical interventions      1
2858 hydro-technical measures      1
2859 impact      1
2860 impacts of silvicultural measures      1
2861 implementation of H1 and H2      1
2862 improvement by selfing      1
2863 in situ and ex situ methods      1
2864 in situ i ex situ metode      1
2865 identifikacija.      1
2866 iglice      1
2867 IGRs      1
2868 Increment and cut      1
2869 increment and quality      1
2870 increment percentage      1
2871 indeks lisne povr šine      1
2872 indeks zaraze      1
2873 indeksi diverziteta      1
2874 indeksi točnosti      1
2875 indeksne vrijednosti bukovih stabala      1
2876 index of infestation      1
2877 index values of common beech trees      1
2878 hunting ground      1
2879 hunting ground biological casualties      1
2880 hunting grounds      1
2881 hunting illustration      1
2882 Hunting Management      1
2883 hunting society      1
2884 hunting-demographic intensity      1
2885 hunting-geographic intensity      1
2886 hvatanje      1
2887 hvatanje dabra      1
2888 hybrids      1
2889 Hunting and fishing      1
2890 hunting area      1
2891 hunting associations      1
2892 hunting club rules      1
2893 Hrvatska vojna granica      1
2894 Hrvatske norme proizvoda iskorištavanja šuma 1995      1
2895 Hrvatske šume d.o.o      1
2896 Hrvatske šume d.o.o. Zagreb      1
2897 Hrvatski udio      1
2898 Hrvatsko Podunavlje      1
2899 Hrvatsko povjerenstvo za topolu      1
2900 human protection      1
2901 human resources in forestry      1
2902 humizacija      1
2903 hunt      1
2904 hrast crnike      1
2905 horse chestnut protection      1
2906 horticultural elements      1
2907 hrana      1
2908 hranljiva      1
2909 hrast      1
2910 hrast crnika      1
2911 hortikulturni elementi      1
2912 host      1
2913 Histiostoma ulmi      1
2914 Histiostomatidae      1
2915 histogrami prvoga i drugoga reda      1
2916 historical development      1
2917 historical outbreaks      1
2918 historical presentation      1
2919 hrastova oblovina      1
2920 hrastova pepelnica      1
2921 hrastove šume      1
2922 hrastovi županije bjelovarske      1
2923 hrastovina      1
2924 hrast lužnjak (Quercus robur) živi pijesci      1
2925 Hrvatska – Dalmacija      1
2926 hrvatska flora      1
2927 hrast medunac (Quercus pubescens)      1
2928 hrast oštrika      1
2929 hrast sladun      1
2930 hrast kitnjak (Quercus petraea L)      1
2931 hrast kitnjak (Quercus petraea Liebl.)      1
2932 hrast lužnjak (Quercus robur L)      1
2933 izbojci      1
2934 izgorena površina      1
2935 izložak (eksponat)      1
2936 Izložbe-sajmovi      1
2937 Ivanščica      1
2938 Istočna Slavonija      1
2939 izmjene i dopune formule ClC-a      1
2940 izlučenje      1
2941 izoenzymes      1
2942 izrada i privlačenje drva      1
2943 izravno i difuzno svjetlo      1
2944 Izvanredna stanja      1
2945 iskorištenje drvnog obujma stabala      1
2946 island Mljet      1
2947 islands      1
2948 ISO 11277      1
2949 isoenzyme      1
2950 isoenzymes      1
2951 Iskorištavanje šuma kao uzgojna njega sastojina      1
2952 invazivne drvenaste vrste      1
2953 Istra (Hrvatska)      1
2954 istraživanja      1
2955 istraživanje tržišta      1
2956 Istria      1
2957 ispuštanje      1
2958 ispuštanje dabra      1
2959 iptera      1
2960 iskoristavački pokazatelj      1
2961 iskorišćivanje šuma      1
2962 investments      1
2963 injuries at work      1
2964 IPGRI      1
2965 invazivni štetnik      1
2966 inventarisation of woody plants      1
2967 inventarizacija dendroflore      1
2968 inventarizacija drveća i grmlja      1
2969 inventura      1
2970 invasive trees      1
2971 introgresija      1
2972 invasive pest      1
2973 insect growth regulators      1
2974 intesivelly thinning      1
2975 intra- and interpopulation variability      1
2976 inter- and intrapopulation variability.      1
2977 interakcija genotip × okolina      1
2978 interception      1
2979 interest associations      1
2980 interlaboratory testing      1
2981 international standards      1
2982 input-output analiza      1
2983 input-output analyses      1
2984 intensive      1
2985 intenzitet fotosinteze      1
2986 intenzitet i oblici sušenja hrasta lužnjaka      1
2987 intenzitet prorede      1
2988 javni šumarski instituti      1
2989 javno mišljenje      1
2990 javno podsticanje šumarstva      1
2991 jedinstvena metoda      1
2992 jedinstveni model      1
2993 jednadžbe rasta      1
2994 jednakokutna spirala      1
2995 jednodobne regularne sastojine      1
2996 jednodobne sastojine      1
2997 jednodobno gospodarenje      1
2998 jednogodišnje sadnice      1
2999 jednospolna      1
3000 jela obična      1
3001 jela.      1
3002 Axis%20axis) STYLE="text-decoration:none">jelen aksis (Axis axis)      1
3003 jelen aksis (Axis axis Erx.)      1
3004 jelen fratar      1
3005 Jelen lopatar      1
3006 izvođenje šumskih radova      1
3007 Izvoz i Uvoz      1
3008 Jadran      1
3009 jadranski otoci      1
3010 jadransko područje      1
3011 Jagdausstellungen      1
3012 jajnici      1
3013 jaka oštećenost krošanja depozicija olova      1
3014 jarebica kamenjarka – grivna      1
3015 Jarebica kamenjarka grivna      1
3016 jasen      1
3017 jasen (Fraxinus ExcelsiorL.)      1
3018 izvješćivanje      1
3019 izmjera šumskog drveća      1
3020 Juglans nigra      1
3021 juniper      1
3022 jura      1
3023 juvenilno drvo      1
3024 Južna Afrika      1
3025 kadrovi u šu­marstvu      1
3026 kakvoća      1
3027 kakvoća drvnih sortimenata      1
3028 kakvoća stabala      1
3029 Journal of Forestry      1
3030 journal Šumarski list (Forestry Journal)      1
3031 joint- stock company in forestry      1
3032 jelen obični (Cervus elaphus)      1
3033 jelovina (Abies alba Mill)      1
3034 jelovina (Abies alba Mill.)      1
3035 jestiva      1
3036 kamenolom Očura II      1
3037 kamenjarka.      1
3038 kanader i demon      1
3039 Kanadski sustav ocjene opasnosti od šumskog požara (CFFDRS)      1
3040 Kappa statistika      1
3041 karakteristike mikrolokaliteta.      1
3042 karantenski štetnik      1
3043 karbonatnenaslage      1
3044 kariotip      1
3045 karst phenomena      1
3046 karta šumskih zajednica      1
3047 karte      1
3048 kartiranje šumskog drveća      1
3049 Karyotypes      1
3050 kaštelansko područje      1
3051 katastar      1
3052 forest value assessment      1
3053 forest soil stabilization      1
3054 forest soils      1
3055 forest woody assortments      1
3056 forest work      1
3057 forest Žutica      1
3058 forest-based industries      1
3059 forest road      1
3060 forest seedlings      1
3061 forest seeds      1
3062 forest timber product      1
3063 forest tracks      1
3064 forest transport systems      1
3065 forest trees      1
3066 forest user´s unit      1
3067 forest laws      1
3068 forest Macelj      1
3069 forest machines      1
3070 forest manage­ment      1
3071 flora content      1
3072 forest privatization      1
3073 forest protection.      1
3074 Forest rails      1
3075 forest regeneration      1
3076 forest reproductive material      1
3077 forest resource      1
3078 forest management resystematization      1
3079 forest of high silvicultural form      1
3080 forest operations      1
3081 forest owners’ cooperation      1
3082 forestry policy      1
3083 Forestry school Karlovac      1
3084 forestry work      1
3085 forestry contractors      1
3086 forestry development      1
3087 forestry disciplines      1
3088 forestry legislative      1
3089 Forestry Museum in Krasno      1
3090 forestry occupation      1
3091 forests measuring      1
3092 forests stand      1
3093 formation of forest associations      1
3094 forming pioneer stands      1
3095 formiranje pionirskih sastojina      1
3096 formiranje šumskih zajednica      1
3097 Forsterferuf      1
3098 Freilassung      1
3099 frost-crack      1
3100 fruit      1
3101 fruit morphology      1
3102 fruits      1
3103 forvarder      1
3104 forwarder      1
3105 Forestry and forest policy      1
3106 fotosintetičke osobine lista      1
3107 fotosintetski pigmenti      1
3108 GFIS      1
3109 galls      1
3110 Game enclosure      1
3111 game loss      1
3112 games      1
3113 gap      1
3114 garden in the cloister      1
3115 GIS (Geografski informacijski sustav)      1
3116 GIS (Geographic Information System)      1
3117 glavna sastojina      1
3118 glavne vrste drveća      1
3119 Global change      1
3120 global climate changes      1
3121 globalizacija      1
3122 globalizacija u Hrvatskoj      1
3123 globalization      1
3124 globalization in Croatia      1
3125 globalna promjena      1
3126 globalne klimatske promjene      1
3127 glodavci      1
3128 genetska raznolikost i diferencijacija      1
3129 genetska raznolikost.      1
3130 genetska struktura      1
3131 genetski diverzitet      1
3132 genetski parametri      1
3133 genetski polimorfizam      1
3134 genetsko porijeklo      1
3135 genofond      1
3136 genotype × environment interaction      1
3137 geocoding      1
3138 geografske i reljefne značajke      1
3139 geografski informacijski sustav      1
3140 geografsko porijeklo      1
3141 geographic information system      1
3142 Geographic Information System.      1
3143 geographic origin      1
3144 Geographical and relief characteristics      1
3145 geographical features      1
3146 geokodiranje      1
3147 geomorfologija      1
3148 geomorphology      1
3149 geosintetici      1
3150 geostatistics      1
3151 geostatistika      1
3152 germinability      1
3153 germinated seed      1
3154 funkcije tražnje      1
3155 funkcije upravljanja: planiranje      1
3156 funkcije za izjednačenje      1
3157 funkcionalne skupine mikroorganizama u tlu      1
3158 furniture manufacturing      1
3159 g.j. "Česma"      1
3160 G.J. "Žutica"      1
3161 fuel wood.      1
3162 functions for determination      1
3163 fungal entomopathogen      1
3164 fungal pathogen      1
3165 fungal spores      1
3166 fungicid      1
3167 fungicide      1
3168 fungicides      1
3169 fungicidi      1
3170 Gehörn      1
3171 gene diversity      1
3172 gene pool      1
3173 General Directorate of Forestry      1
3174 generalized model      1
3175 genetic analysis      1
3176 genetic differentiation      1
3177 genetic diversity and diff erentiation      1
3178 genetic gain      1
3179 genetic origin      1
3180 genetic parameters      1
3181 genetic polymorphism      1
3182 genetic structure      1
3183 genetic test      1
3184 genetic variation      1
3185 genetički test polusrodnika      1
3186 genetska analiza      1
3187 genetska diferencijacija      1
3188 genetska dobit      1
3189 history of forestry      1
3190 history of HŠD      1
3191 Hohenadel´s method      1
3192 Hohenadlova metoda      1
3193 hollow-horned animal      1
3194 Homeland war      1
3195 homogenizacija      1
3196 homogenization      1
3197 horn length      1
3198 Hornbeam hop      1
3199 Hornbeam oriental      1
3200 horns      1
3201 Hippophaë rhamnoides      1
3202 Hippophao-Berberidetum      1
3203 hard ticks      1
3204 hardwood-broadleaf species      1
3205 hibridi      1
3206 Hibridna platana (Patanus x acerifolia)      1
3207 hidrologija      1
3208 hidromeliorativni zahvati      1
3209 hidropedološke karakteristike      1
3210 hidrotehničke mjere      1
3211 high forest      1
3212 hilly area      1
3213 hind body weight      1
3214 hiperforezija      1
3215 height and height increment      1
3216 height and root collar diameter      1
3217 height and volume growth      1
3218 health and safety      1
3219 health status      1
3220 health status category of stand      1
3221 health tourism      1
3222 heat treatment (HT)      1
3223 height of sprout      1
3224 Helleboro nigri-Piceetum      1
3225 herbaceous plants      1
3226 herbaceous species of the forest edge      1
3227 herbicid      1
3228 herbicide      1
3229 herbicides      1
3230 herbicidi      1
3231 Hercegovina      1
3232 hereditary basis      1
3233 heredity      1
3234 heretability      1
3235 heritability      1
3236 Herzegovina      1
3237 Habitat. Posavina      1
3238 habitats of yew in mountain Papuk situated in Nature park Papuk      1
3239 halbsib-progeny tests.      1
3240 half-sib potomstvo      1
3241 half-sib progenies      1
3242 Haljevo forest      1
3243 harvesteri i procesori      1
3244 Hauling and transportation of timber      1
3245 hazardous waste      1
3246 gypsy moth (Lymantria dispar L.)      1
3247 habitat factors      1
3248 gustoća u standardno suhom stanju      1
3249 Gymnosperms      1
3250 gubar (Lymantria dispar L.)      1
3251 gubici      1
3252 gubici divljači      1
3253 gubici tla      1
3254 Guide curve method      1
3255 gusjenica      1
3256 gustoća      1
3257 growth equation      1
3258 growth forces      1
3259 growth forces and suppressed forces      1
3260 growth of mean stand diameter      1
3261 growth of tree breast diameter and crown diameter      1
3262 grupno odlučivanje      1
3263 grasses      1
3264 grazing      1
3265 Grčka      1
3266 Greece      1
3267 greenhouse gases      1
3268 Greenwich      1
3269 grey alder (Alnus incana)      1
3270 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">Grey partridges Perdix perdix L.      1
3271 grinders      1
3272 grivasta ovca      1
3273 grivasti skakač      1
3274 grm      1
3275 group decision making      1
3276 group-selection cutting      1
3277 Gross domestic product      1
3278 ground and flood water      1
3279 ground and surface water monitoring      1
3280 ground water      1
3281 gljivični patogen      1
3282 gnojidba      1
3283 godišnji sječivi prihod      1
3284 golosjemenjače      1
3285 gora i planina      1
3286 gorivi materijal      1
3287 gorivost      1
3288 Gorska Hrvatska      1
3289 gospodarenje šumama      1
3290 gospodarenje šumama i lovištima      1
3291 gospodarska depresija      1
3292 gospodarska inspekcija      1
3293 gospodarska jedinica      1
3294 gospodarska jedinica "Bastajske šume-Krivaja-Klisa      1
3295 gospodarska politika      1
3296 Gospodarska postignuća      1
3297 gospodarska vrijednost šume      1
3298 gospodarske djelatnosti RH      1
3299 gospodarski razredi      1
3300 gospodarski značaj – učinci      1
3301 gospodarski značaj oštećenih stabala      1
3302 gospodarsko usmjerenje      1
3303 gospodarstvo      1
3304 GPS and GIS      1
3305 GPS i GIS      1
3306 grad Zagreb      1
3307 gradation      1
3308 Gradiaton      1
3309 granatiranje      1
3310 granica zone totalnog sušenja      1
3311 graničice      1
3312 granična linija      1
3313 granulometrijski sastav tla      1
3314 grass      1
3315 gorsko područje      1
3316 gospodarene bukve šume      1
3317 me­teorološki indeks požara      1
3318 Meteorološki indeks šumskog požara (FWI)      1
3319 method of thinning of regular forest      1
3320 methods      1
3321 metoda najbližih susjeda      1
3322 metoda pokusnih ploha      1
3323 metoda prorede      1
3324 metoda sjemenomjera      1
3325 metoda sjetve      1
3326 metoda tetive      1
3327 Metoda vrtložne kovarijance      1
3328 metode      1
3329 metode vrednovanja      1
3330 mezofilne kestenove šume      1
3331 micoses of needles      1
3332 microbiological characteristics of the soils      1
3333 međulaboratorijske usporedbe      1
3334 Međunarodne konvencije      1
3335 međunarodne norme      1
3336 Međunarodni lovački savjet (CIC)      1
3337 međupopulacijska i unutarpopulacijska varijabilnost.      1
3338 mehanička svojstava drva      1
3339 mehanička svojstva      1
3340 mehanička svojstva drva      1
3341 mehaničke ozljede i dopunske greške zbog ratnih djelovanja      1
3342 mehanizirana bušilica      1
3343 mehaniziranje uzgojnih radova      1
3344 melioracija      1
3345 melioracija krša      1
3346 melioracijski učinci      1
3347 menadžment      1
3348 menagement klas      1
3349 meningoencefalitis i Lyme borelioza      1
3350 meningoencephalitis      1
3351 merkan-lilizam      1
3352 mesophilous chestnut forests      1
3353 mid- and long-term planning      1
3354 middle breast diameter      1
3355 middle volume of trees      1
3356 middle-aged stand      1
3357 mikoze      1
3358 mikoze iglica      1
3359 mikrobiološke značajke tala      1
3360 mikroelementi      1
3361 meteorological factors      1
3362 meteorološki čimbenici      1
3363 M.Sc.      1
3364 Macedonian oak      1
3365 mediterranean vegetation      1
3366 medljikovac      1
3367 medunac      1
3368 Medvednica      1
3369 Medvednica Mount      1
3370 microorganism functional groups in the soil      1
3371 microrelief      1
3372 micro-relief      1
3373 microsatelite      1
3374 microsatelites SSR      1
3375 microsatellite markers      1
3376 mikroreljef      1
3377 mikrosatelitni biljezi      1
3378 mikrosatelitni biljezi SSR      1
3379 mišoliki glodavci      1
3380 mitochondrial control region      1
3381 mitohondrijska DNK (mtDNK)      1
3382 mitotske i subkromatidne aberacije      1
3383 mixed plantations      1
3384 mineral raw materials      1
3385 mineralne sirovine      1
3386 miniranost      1
3387 morfologija ploda      1
3388 morfologija sjemena      1
3389 morfologija tla      1
3390 morfološka obi lježja      1
3391 morfološka raščlamba      1
3392 morfološka svojstva sadnica      1
3393 morfološka varijabilnost      1
3394 morfometrija      1
3395 morfometrija rogovlja      1
3396 morfometrijska analiza lista      1
3397 morfometrijska analiza lista jasena      1
3398 morfometrijska varijabilnost      1
3399 morphological analysis      1
3400 morphological features of seedlings      1
3401 morphological variability      1
3402 morphology      1
3403 morphometric ash leaf analysis      1
3404 morphometric leaf analysis      1
3405 morphometric traits      1
3406 morphometric variability      1
3407 morphometrics of antlers      1
3408 morphometry      1
3409 monografija “Divokoza”      1
3410 monograph “Chamois”      1
3411 Monolit      1
3412 monthly severity ratings      1
3413 Montpellier      1
3414 morflogija klijanca      1
3415 morfologija      1
3416 motorna pila      1
3417 motorne pile      1
3418 motorni čistač      1
3419 Mottled Umber Moth      1
3420 moufflon (Ovis ammon L.)      1
3421 moufflon (Ovis ammon musimon Pal.) axis deer (Axis axis Erx.)      1
3422 mjereni postupak      1
3423 mjerila      1
3424 mjesečna ocjena žestina      1
3425 mjesto lanjenja      1
3426 mješovita kultura      1
3427 mlada sastojina      1
3428 mobile cable crane      1
3429 močenje plodova      1
3430 model normally      1
3431 model of departmental research      1
3432 model of middle-aged forest      1
3433 model oplemenjivanja      1
3434 model pretvorbe monokultura u šume bliske prirodnim      1
3435 model resornoga istraživanja      1
3436 model sustava informacija      1
3437 modeli procjene volumena      1
3438 modeli rasta      1
3439 modeling      1
3440 monitoring podzemnih i površinskih voda      1
3441 monitoring u šumarstvu.      1
3442 modelling      1
3443 modelna srednjodobna sastojina      1
3444 modelni normalitet      1
3445 modification      1
3446 modificirana Brinkova funkcija      1
3447 modificirana skala      1
3448 modified Brink’s function      1
3449 modified scale      1
3450 modifikacije      1
3451 mogućnost razlikovanja      1
3452 molecular-biological methods      1
3453 molekularno-biološke metode      1
3454 monetary value of wood assortments      1
3455 nabonos      1
3456 Nacionalni park      1
3457 Nacionalni park “Fruška gora”      1
3458 Nacionalni park Kornati      1
3459 Nacionalni park Plitvička jezera      1
3460 nacionalni parkovi      1
3461 način uzgoja      1
3462 nad zor stanja sastojina.      1
3463 nadmorska visina      1
3464 Nadzemna biomasa      1
3465 multivariate analysis      1
3466 multivariate methods      1
3467 multivariatne meto­de      1
3468 multivarijatna analiza      1
3469 muncipality      1
3470 munika      1
3471 munika (Pinus heldreichii Christ)      1
3472 munika u Hercegovini      1
3473 mountain tourisms      1
3474 mountainous areas      1
3475 Mountainous Croatia      1
3476 Moving average      1
3477 mr. sc.      1
3478 mreža      1
3479 mrtvo drvo      1
3480 muflon (Ovis ammon L.)      1
3481 muflon (Ovis ammon musimon Pal.)      1
3482 mulberry (Morus alba)      1
3483 mulching flail mower      1
3484 multiclonal cultures      1
3485 Multi-criteria decision analysis      1
3486 multi-criteria decision making      1
3487 multi-dimensional scaling      1
3488 multidimenzionalno skaliranje      1
3489 multidisciplinaran pristup      1
3490 multiklonske kulture      1
3491 Multiple criteria decision making      1
3492 multiple regression analyses      1
3493 Nadzorni odbor      1
3494 naftna kontaminacija      1
3495 nagib      1
3496 nagib terena      1
3497 Na-heksametafosfat      1
3498 Na-hexametaphosphate      1
3499 najbolji srnjaci Hrvatske i svijeta      1
3500 naknada      1
3501 nalazišta na Papuku unutar parka prirode Papuk      1
3502 nalazište u Zagrebu      1
3503 namnožio      1
3504 nanoindentacija      1
3505 nanoindentation      1
3506 nanotechnology      1
3507 nanotehnologija      1
3508 Na-pirofosfat      1
3509 naplodni sijek      1
3510 Na-pyrophosphate      1
3511 narodna imena životinja.      1
3512 narrow leaved ash (F. angustifolia Vahl)      1
3513 narrowleafed ash      1
3514 Našice      1
3515 National park “Fruška gora”      1
3516 National Park Plitvička Jezera      1
3517 national parks nature parks      1
3518 native deciduous plants      1
3519 natprosječni debljinski prirast      1
3520 Natura2000      1
3521 Natural conditions of life      1
3522 natural drying of stockwood      1
3523 natural enemies      1
3524 natural foci      1
3525 natural heritage      1
3526 natural newgrowth      1
3527 natural reforestation      1
3528 natural reforestation (reestablishment)      1
3529 natural spreading      1
3530 natural stockwood drying      1
3531 naturalizam      1
3532 nature      1
3533 nature conservation      1
3534 nature park      1
3535 Nature Parks      1
3536 nature preservation      1
3537 natural rege­neration      1
3538 natural regeneration and management.      1
3539 nasad gumijevca      1
3540 nasljedne osnove      1
3541 mycoses      1
3542 nature resources      1
3543 navigation      1
3544 nearest neighbor analysis      1
3545 necrosis      1
3546 nedostatak vode      1
3547 nedovoljna osposobljenost i opremljenost gasitelja      1
3548 nedrvni proizvodi i usluge šuma      1
3549 nedrvni šumski proizvodi      1
3550 nedrvni šumski proizvodi i usluge      1
3551 negativna selekcija      1
3552 nekroza      1
3553 nelegalne sječe      1
3554 Nemonetarne usluge šuma      1
3555 nenosivo tlo      1
3556 nepotpuni razvoj      1
3557 neprava srž      1
3558 neprava srž bukve      1
3559 nepravilan klijanac      1
3560 nesreće na radu      1
3561 network      1
3562 Networks      1
3563 neutrofilne šume      1
3564 new host      1
3565 new introduction      1
3566 new localities      1
3567 new record      1
3568 news: capacity planning      1
3569 Nezakonita trgovina drvom      1
3570 N-fixation      1
3571 nisko drvo      1
3572 normal models      1
3573 normal seedling      1
3574 normal structure      1
3575 normal wood volume before felling and after felling per hectare      1
3576 Norway spruce (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
3577 nouctuid moths      1
3578 nourishing      1
3579 normalitet      1
3580 normalna raspodjela stabala      1
3581 normalni poprečni profil      1
3582 normalni volumen prije i poslije sječe      1
3583 normals      1
3584 normativ za biološku reprodukciju i regeneraciju      1
3585 norme vremena      1
3586 norme za čvrsta biogoriva      1
3587 normizacija      1
3588 North America      1
3589 northern Croatia      1
3590 northern Velebit      1
3591 Northwestern Croatia      1
3592 nomenklaturno-sintaksonomska analiza      1
3593 nominalna gustoća      1
3594 Non wood forest products and services      1
3595 non-bearing soil      1
3596 nonlinear dynamical systems      1
3597 Non-Monetary services from forests      1
3598 nonwood forest function.      1
3599 non-wood forest products      1
3600 nonwood forest products and servised      1
3601 norma ISO 11277.      1
3602 norma vremena      1
3603 Noble Hardwoods      1
3604 Nizinske šume hrasta lužnjaka      1
3605 nizinski brijest      1
3606 nitrogen accumulation      1
3607 korjenov sustav      1
3608 korološke i fitocenološke značajke      1
3609 korov      1
3610 korovi      1
3611 korovska vegetacija      1
3612 košćela      1
3613 koštunica      1
3614 krajobraz.      1
3615 krajobrazna raznolikost      1
3616 kramp      1
3617 kraniometrija      1
3618 Krapinsko-zagorska Count      1
3619 Krapinsko-zagorska County      1
3620 konkretna distribucija prsnih promjera      1
3621 konkretna i teoretska distribucija stabala      1
3622 konsenzus      1
3623 kontejner      1
3624 kontejnerski uzgoj      1
3625 kontinentalna Hrvatska      1
3626 kontrola      1
3627 kontrolne pokusne plohe      1
3628 konverzija panjača      1
3629 konzervacija      1
3630 konzervacija vlage      1
3631 konzervacija vlage u tlu      1
3632 komuniciranje      1
3633 komunikacijske aktivnosti      1
3634 koncentracija i sadržaj hraniva      1
3635 komparacija stanja za 2009.      1
3636 komparativna analiza      1
3637 komparativna metoda istraživanja      1
3638 kompleksni sustavi      1
3639 kompleksnost      1
3640 kompromis      1
3641 koluvij      1
3642 klonovi stablastih vrba      1
3643 Kodeks fitocenološke nomenklature      1
3644 koeficijent asimetrije i koeficijent spljoštenosti.      1
3645 koeficijent iskorištenosti lovno-demografskog potencijala      1
3646 kategorija zdravstvenoga stanja sastojine      1
3647 kavkaska jela      1
3648 keficijent unutarnjeg rasta      1
3649 kemijska analiza ksilemovog soka      1
3650 kemijski sastav sjemena      1
3651 kemijski sastav tla      1
3652 kemizam biljnog materijala.      1
3653 Kermes oak      1
3654 kestenov moljac miner      1
3655 kestenova osa šiškarica      1
3656 kitnjak      1
3657 klasična otvorenost      1
3658 klaster analiza      1
3659 klasterska analiza      1
3660 klet      1
3661 klijanci      1
3662 klijanje      1
3663 klonovi topole      1
3664 klonske sjemenske plantaže      1
3665 klonski arhivi      1
3666 klonski testovi crnih topola      1
3667 klonski uz.orci      1
3668 klonsko šumarstvo      1
3669 klima-požarna područja      1
3670 klima-požarna područja.      1
3671 klimatska promjena      1
3672 klimatske karakteristike      1
3673 klimatski čimbenici      1
3674 klimatski ekscesi      1
3675 klimatski model      1
3676 klimatski scenariji      1
3677 klizna sredina      1
3678 klon      1
3679 klon topole I-214      1
3680 klonovi      1
3681 kvaliteta žira      1
3682 kvaliteta života      1
3683 kvantitativna obilježja      1
3684 kvantitativna svojstva      1
3685 kvantitativno i vrijednosno iskorištenje      1
3686 kvarter      1
3687 laboratorijski uzgoj      1
3688 laboratory rearing      1
3689 land mines      1
3690 landed municipality      1
3691 landfill gas      1
3692 landscape artist      1
3693 landscape diversity      1
3694 landscape.      1
3695 lapor      1
3696 large wood of Italian oak      1
3697 Laserpitio krapfii-Piceetumass. nova      1
3698 kraška polja      1
3699 kratke ophodnje.      1
3700 kratkorični i dugori­čni granični troškovi (KGT i DGT)      1
3701 kras      1
3702 kora      1
3703 korelacija      1
3704 kriteriji za investiranje      1
3705 krivulje indeksa staništa      1
3706 krize      1
3707 kronika      1
3708 krpelj      1
3709 kreda      1
3710 krški fenomeni      1
3711 krupno drvo      1
3712 kulturni pejzaž      1
3713 kulturno povijesna baština      1
3714 Kunstinseln      1
3715 kva liteta sjemena      1
3716 kvalitativno iskorištenje      1
3717 kvalitet      1
3718 laurel      1
3719 Law      1
3720 lawn      1
3721 layout of the islet      1
3722 layout proposal      1
3723 leachate      1
3724 leaf area index      1
3725 leaf litter      1
3726 leaf photosynthetic traits      1
3727 leafminers      1
3728 legislation      1
3729 legislative      1
3730 kultivari tise      1
3731 kružne primjerne plohe      1
3732 kserofitna      1
3733 length of assortment      1
3734 length of the nibbled part of a shoot      1
3735 kvaliteta mladog naraštaja hrasta lužnjaka.      1
3736 level of knowledge.      1
3737 library      1
3738 Liburnian karst      1
3739 Liburnijski krš      1
3740 mass concentration      1
3741 master´s thesis      1
3742 mastic      1
3743 mastic tree      1
3744 mastika      1
3745 matematički modeli      1
3746 matični fond      1
3747 matičnjak plemki      1
3748 matrice prijelaznih vjerojatnosti      1
3749 mature stands      1
3750 maturity dimension      1
3751 Mean breast diameter      1
3752 mean extraction distance      1
3753 mean skidding distance      1
3754 measuring elements      1
3755 measuring procedure      1
3756 mechanical felling      1
3757 mechanical properties of wood      1
3758 mechanized of silvicultural works      1
3759 Mediteran      1
3760 mediteranska vegetacija      1
3761 mediteranske šume      1
3762 mediteransko krško područje      1
3763 market relations      1
3764 market research.      1
3765 Marketing of forest and forest industries products and services      1
3766 marketing šumskih i drvnih proizvoda i usluga      1
3767 marking      1
3768 masa košuta      1
3769 masena koncentracija      1
3770 management planning      1
3771 management plans      1
3772 management unit "Česma"      1
3773 map of forest communities      1
3774 maps      1
3775 maquis of strawberry tree      1
3776 mala i srednja poduzeća      1
3777 Mala Kapela      1
3778 malati      1
3779 mali alati      1
3780 Malus Mill.      1
3781 mammal      1
3782 man activities      1
3783 managed beech forests      1
3784 makija      1
3785 makija planike      1
3786 maklen      1
3787 makroklima      1
3788 makroklimatska prilagodba      1
3789 makroskopske karakteristike      1
3790 lysimeters      1
3791 Lyme borreliosis      1
3792 Lymnatria monacha      1
3793 machine felling      1
3794 machine felling and processing      1
3795 machine´s own resistance power      1
3796 macroclimatic adaptedness      1
3797 macroscopic characteristics      1
3798 magistarski rad      1
3799 magnezij      1
3800 Magnolia L.      1
3801 Mahaleb cherry tree      1
3802 STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      1
3803 lužnjak      1
3804 lowland forests of pedunculate oak      1
3805 lowland region      1
3806 low-lying areas      1
3807 lubanja      1
3808 Lumber operations      1
3809 lumber value yield      1
3810 Lisičine      1
3811 life forms      1
3812 linear correlation      1
3813 linear trend      1
3814 linearna korelacija.      1
3815 linearni trend      1
3816 lines below electro-energetic facilities      1
3817 Liocourt´s distribution      1
3818 logging as sylvicultural care of stands      1
3819 Logging operations      1
3820 logging strategy      1
3821 logistic regression      1
3822 logistička regresija      1
3823 lokalna zajednica      1
3824 Lokalne populacije      1
3825 London planetree (Patanus x acerifolia)      1
3826 Longe-range      1
3827 long-term mean values of seasonal severity rating      1
3828 listopadna      1
3829 lisymeters      1
3830 lišće obične bukve      1
3831 lišće perasto      1
3832 litače      1
3833 litter      1
3834 livelihoods      1
3835 lopatar      1
3836 lisni mineri      1
3837 listanje      1
3838 local community      1
3839 Local population      1
3840 log value yield.      1
3841 log volume yield      1
3842 losses      1
3843 lov      1
3844 lovac      1
3845 lovačka ilustracija      1
3846 lovačka udruga kotara senjskog      1
3847 lovačke izložbe      1
3848 lovačke udruge      1
3849 Lovački dio izložbe      1
3850 lovci      1
3851 lovno gospodarenje      1
3852 lovno područje      1
3853 lovno stablo      1
3854 lovno stablo s feromonskim pripravkom      1
3855 lovno-demografski intenzitet      1
3856 lovno-geografski intenzitet      1
3857 lovor      1
3858 Lovran marron      1
3859 lovranski marun      1
3860 Lovstvo i ribarstvo      1
3861 low quality and small-sized diameter logs      1
3862 low tree      1
3863 Lower Austria      1
3864 lower tusks      1
3865 lowland      1
3866 body weight of fawns in litter      1
3867 bog-oak (oakwood buried in the ground)      1
3868 Bojčin Forest      1
3869 Bojčinska šuma      1
3870 bolest      1
3871 bolesti      1
3872 bolesti divljači      1
3873 black alder (Alnus glutinosa Gdrnt)      1
3874 black locust      1
3875 Black Pine      1
3876 black pine (Pinus nigraArn.)      1
3877 black poplar      1
3878 black poplar (Populus nigra)      1
3879 black poplar clonal tests      1
3880 bioproizvodnja      1
3881 bioraznolikost      1
3882 bioraznolikost.      1
3883 bird of prey equipment      1
3884 birds      1
3885 birds as indicator      1
3886 birds of prey      1
3887 Bitterlich sampling      1
3888 Bitterlichova metoda uzorkovanja      1
3889 bivariate and multivariate analysis      1
3890 bivariatna i multivariatna analiza      1
3891 bjelogorične šume topola i vrba      1
3892 bionomija      1
3893 bionomy      1
3894 bioplin      1
3895 bioproduction      1
3896 biomass calculation      1
3897 Biomass Energy Europe      1
3898 Biomass Energy Europe – BEE      1
3899 biomass potential assessment      1
3900 biological methods      1
3901 biological position of trees      1
3902 biological properties      1
3903 biological revitalisation      1
3904 biological!environmental valorization      1
3905 biological-ecological valorisation      1
3906 biological-ecological valorization      1
3907 biologija      1
3908 biology      1
3909 biološka ispitivanja      1
3910 biološko-ekološka valorizacija.      1
3911 biomasa.      1
3912 biološka revitalizacija      1
3913 biološka svojstva      1
3914 biološke metode      1
3915 biološki gubici divljači      1
3916 biološki položaj stabala      1
3917 biljni potencijal      1
3918 biljni virusi      1
3919 biljnogeografsko raščlanjenje      1
3920 bioassays      1
3921 biodiversity.      1
3922 biodizel      1
3923 bioecology      1
3924 bioekologija      1
3925 bioenergija.      1
3926 bioetanol      1
3927 biogoriva      1
3928 biogorivo      1
3929 bioindication      1
3930 bioindikacijska i osnovna mreža točaka      1
3931 bioindikacijske plohe      1
3932 bioindikatori      1
3933 bioklimati      1
3934 Biokovo      1
3935 Biokovo Mountain      1
3936 biological control      1
3937 biological control agent      1
3938 Canadian Forest Fire Behavior Prediction (FBP)      1
3939 Canadian Forest Fire Danger Rating System (CFFDRS)      1
3940 Canadian Forest Fire Weather Index (FWI)      1
3941 Capercaillie (Tetrao urogallus)      1
3942 capture-mark-recapture      1
3943 carbon      1
3944 carbon accumulation      1
3945 carbon fluxes      1
3946 carbon sequestration      1
3947 carbon stock Cpool      1
3948 Carex brizoides      1
3949 burza      1
3950 bush      1
3951 bushes      1
3952 business analysis      1
3953 business relationships      1
3954 bušilica »ST1HL 08«      1
3955 C. hungarica      1
3956 cable crane      1
3957 cadastre      1
3958 brusači      1
3959 bruto domaći proizvod      1
3960 brza dojava i brzo gašenje      1
3961 brzina unosa      1
3962 brzorastuće vrbe      1
3963 Budapest      1
3964 Budimpešta      1
3965 building costs      1
3966 brojnost prirodnog pomlatka i dob sastojina.      1
3967 bukove sječine      1
3968 bukva (Fagus sylvatica)      1
3969 buldožer      1
3970 bura      1
3971 brdsko-planinskopodručje      1
3972 breast height diameter distribution      1
3973 breeding measures      1
3974 Bribir Forest      1
3975 Bribirska šuma      1
3976 Bosna i Hercegovina.      1
3977 Bosnia and Hercegovina      1
3978 biomass standards      1
3979 biomass yield      1
3980 bor      1
3981 Boreal forest      1
3982 borealna šuma      1
3983 borov četnjak      1
3984 borove kulture      1
3985 bosal area      1
3986 blade lateral movement      1
3987 bočna kompenzacija zemljanih masa.      1
3988 bočna stabilnost lista      1
3989 brown hare      1
3990 browsing      1
3991 brst      1
3992 brtvljenje odlagališta      1
3993 broj stabala      1
3994 broj vrhova korijena      1
3995 brojno stanje      1
3996 Bosnia-Herzegovina      1
3997 brnistra      1
3998 broj biljaka      1
3999 broj i veličina puci      1
4000 broj izbojaka na panju      1
4001 cikličko snimanje      1
4002 ciklus      1
4003 C-indeks      1
4004 C-index      1
4005 CirConcomputer model      1
4006 circular sample plots      1
4007 ciste in      1
4008 City of Zagreb      1
4009 cjenik      1
4010 claster analysis      1
4011 clear cut of willow culture      1
4012 clearing fire lines      1
4013 CIC-points      1
4014 CIC-točke      1
4015 cijena koštanja      1
4016 cijene      1
4017 changes in water relations      1
4018 characteristics of micro-locality.      1
4019 chemical composition      1
4020 Chemical composition of soil      1
4021 chemism of plant materil      1
4022 chestnut gall wasp      1
4023 Centralna šumarska uprava      1
4024 Centromere nomenclature      1
4025 certifikacija šuma      1
4026 Cervus elaphus      1
4027 chain saw      1
4028 caterpillars      1
4029 causes casualties      1
4030 causes of leks endanger­ment      1
4031 burnt area      1
4032 bukovo-jelova prašuma      1
4033 bukovo-jelove šume      1
4034 Carpino orientali-Quercetum ilicis      1
4035 Castanea sativa Mill.      1
4036 Castor fiber      1
4037 climate changes      1
4038 Climate model      1
4039 climate scenarios      1
4040 climatic change      1
4041 climatic excesses      1
4042 climatic factors      1
4043 climatological characteristics      1
4044 climbing plants      1
4045 clonal archive      1
4046 clonal forestry      1
4047 clonal samples      1
4048 clonal seed orchards      1
4049 clone      1
4050 clones      1
4051 cluster analiza.      1
4052 cluster analysis      1
4053 cluster analysis.s      1
4054 Common beech (Fagus sylvaticaL.)      1
4055 common beech felling      1
4056 common beech leaves      1
4057 Common Beech.      1
4058 Common Hornbeam      1
4059 common names of animals      1
4060 Common oak      1
4061 common pistachio      1
4062 common spruce      1
4063 Common Walnut      1
4064 communicative action      1
4065 community of pedunculate oak      1
4066 coast      1
4067 coastal population      1
4068 coefficient of integral growth      1
4069 coefficient of use of hunting-demographic potential      1
4070 Co­leoptera      1
4071 colluvial soil      1
4072 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
4073 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
4074 combustibility      1
4075 Common alder      1
4076 cost      1
4077 cost per m3      1
4078 costs      1
4079 couning      1
4080 country in transition      1
4081 court      1
4082 CP Forests      1
4083 CpDNA      1
4084 crack phillyrea (Phillyrea latifolia L.)      1
4085 craniometry      1
4086 Crataego-Prunetum dasyphyllae      1
4087 coppice      1
4088 coppice conversion      1
4089 cork production      1
4090 chip production      1
4091 chlorophyll content      1
4092 coniferous species      1
4093 conifers      1
4094 consensus      1
4095 Consequences of the Agression against the Republic of Croatia      1
4096 Conservation      1
4097 conservation of genetic resources      1
4098 Conservations      1
4099 container type      1
4100 containers      1
4101 contamination      1
4102 contamination soil      1
4103 continental Croatia      1
4104 contour line 98      1
4105 comparative analysis      1
4106 comparative research method      1
4107 comparative trials      1
4108 comparison      1
4109 compensation      1
4110 complex equations      1
4111 complex systems      1
4112 complexity      1
4113 compromise      1
4114 computer simulations      1
4115 computerized information system      1
4116 concentrations and contents of nutrients      1
4117 conception      1
4118 concrete and beta-distribution of breast diameters      1
4119 Crikvenica -Vinodol area      1
4120 Crikveničko-vinodolsko područje      1
4121 critical loads      1
4122 corpus luteum      1
4123 correction factors      1
4124 CO      1
4125 crna topola (Populus nigra)      1
4126 crni bor (Pinus nigra Arn.)      1
4127 crni bor (Pinus nigra ssp. dalmatica)      1
4128 correlation link      1
4129 crna joha (Alnus glutinisa Garnt)      1
4130 crna joha (Alnus glutinosa)      1
4131 crni glog      1
4132 crni grab      1
4133 Croatia.      1
4134 Croatian Forests Ltd. b      1
4135 Croatian Military Border      1
4136 Croatian participation      1
4137 Croatian Podunavlje region      1
4138 Croatian Poplar Commission      1
4139 Croatian Standard HRN EN 1316-1:1999      1
4140 aerial photographs (APs)      1
4141 Aboveground biomass      1
4142 adaptive genetic differentiation and diversity      1
4143 adaptivna genetska diferencijacija i raznolikost      1
4144 Adriatic      1
4145 Adriatic islands      1
4146 adaptacija      1
4147 adaptation      1
4148 adapted agricultural tractors      1
4149 accidents at work      1
4150 accumulation of nutrients in the biomass      1
4151 accuracy      1
4152 aciditet tla      1
4153 acidofilne šume      1
4154 acorn plumpness      1
4155 acorn production      1
4156 acorn quality      1
4157 acorn size      1
4158 acorn-collecting traps method      1
4159 active protection      1
4160 activity      1
4161 abiotski činitelji      1
4162 abnormal seedling      1
4163 abandoned agricultural land      1
4164 Abies biokovoensis      1
4165 Abies pardei      1
4166 alien species      1
4167 alien species inventory      1
4168 alkali earth and alkali metals      1
4169 alkaloid taksin antikancerogen      1
4170 Allium-test      1
4171 allochthonous and autochthonous dendroflora      1
4172 allometric equations      1
4173 allowable cut indicator      1
4174 alluvial wetlands      1
4175 almond willow (Salix triandra)      1
4176 alometrijske funkcije      1
4177 Alnus glutinosa      1
4178 Aesculus L.      1
4179 AHP method      1
4180 AHP metoda      1
4181 Air Pollution      1
4182 afforestation of karst      1
4183 afforestation success      1
4184 age      1
4185 age classes      1
4186 age structure      1
4187 age-class distribution      1
4188 aktivna zaštita      1
4189 aktivnost      1
4190 aktivnost čovjeka.      1
4191 akumulacija dušika      1
4192 akumulacija hraniva u bimasi      1
4193 akumulacija hraniva u biomasi      1
4194 akumulacija ugljika      1
4195 alder (Alnus glutinosa)      1
4196 Alepo pine      1
4197 %20grasslands STYLE="text-decoration:none"> grasslands      1
4198 %20hyperparasitoid STYLE="text-decoration:none"> hyperparasitoid      1
4199 %20travnjaci STYLE="text-decoration:none"> travnjaci      1
4200 %20Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none"> Isaria fumosorosea      1
4201 %20C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none"> C. fraxinea      1
4202 A.%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">A. flavicollis      1
4203 #glavna skupština      1
4204      1
4205 drvenaste egzote      1
4206 jednodobne bukove sastojine      1
4207 lowlands forests      1
4208 park forest      1
4209 Pinus nigra      1
4210 pokretna žičara      1
4211 skidding      1
4212 srednja udaljenost privlačenja      1
4213 Šumski sortimenti      1
4214 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
4215 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
4216 C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none">C. fraxinea      1
4217 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      1
4218 Apodemus%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">Apodemus flavicollis      1
4219 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
4220 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
4221 H.%20pseudoalbidus STYLE="text-decoration:none">H. pseudoalbidus      1
4222 M.%20glareolus STYLE="text-decoration:none">M. glareolus      1
4223 Myodes%20glareolus STYLE="text-decoration:none">Myodes glareolus      1
4224 Lymantria%20monacha STYLE="text-decoration:none">Lymantria monacha      1
4225 Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none">Isaria fumosorosea      1
4226 Histiostoma%20ulmi STYLE="text-decoration:none">Histiostoma ulmi      1
4227 Histiostomatidae STYLE="text-decoration:none">Histiostomatidae      1
4228 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
4229 %20woody%20species STYLE="text-decoration:none"> woody species      1
4230 10-godišnji volumni prirast      1
4231 137Cs      1
4232 16x16 km grid plots      1
4233 40K      1
4234 4dimensional space      1
4235 4x4 km grid plots      1
4236 a change in the floral composition      1
4237 A- horizon      1
4238 A- horizont      1
4239 a new ecological trend      1
4240 a regular cross profile      1
4241 a sum of effective temperatures      1
4242 »Projekt za rukovođenje« — managementa      1
4243 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
4244 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
4245 Thaumetopoea%20pityocampa STYLE="text-decoration:none">Thaumetopoea pityocampa      1
4246 Trypodendron%20domesticum STYLE="text-decoration:none">Trypodendron domesticum      1
4247 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
4248 antlers      1
4249 AOMP      1
4250 Aposeri foetidae-Castanetum sativae ass. nova      1
4251 Aposeri foetidae-Castanetum sativaeass. nova      1
4252 arborescent willow clones      1
4253 Arborescent Willows      1
4254 arboretum      1
4255 Arboretum Lisičine      1
4256 arboretum Trsteno      1
4257 arboriculture      1
4258 arborikultura      1
4259 archaeological finds of Roman roads and buildings      1
4260 architectural elements      1
4261 annual current diameter increment      1
4262 annual presceibed yield      1
4263 animal artist      1
4264 animalist      1
4265 analiza glavnih komponenti      1
4266 analiza stabla      1
4267 analiza ugroženosti      1
4268 analytic hierarchy process      1
4269 Analytical hierarchy process (AHP)      1
4270 altitude      1
4271 aluminij      1
4272 aluvijalna vlažna staništa      1
4273 aluvijum      1
4274 amage      1
4275 amelioration      1
4276 amelioration effects      1
4277 američki jasen      1
4278 ammonia      1
4279 amonijakalni dušik      1
4280 amorfa      1
4281 analitički hijerarhijski proces      1
4282 analitički hijerarhijski proces (AHP)      1
4283 As. Anemone-Carpinetum betuli      1
4284 as. Calamagrosti arun­dinaceae-Fagetum.      1
4285 As. Hacquetio-Fagetum      1
4286 As. Populo tremulae-Betuletum      1
4287 as. Pteridio-Betuletum      1
4288 ash      1
4289 Ash flowering      1
4290 asocijacija      1
4291 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Bertović 1975      1
4292 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Berto­vić 1975      1
4293 arheološki nalazi rimskih cesta i građevina      1
4294 arhitektonski elementi      1
4295 Ariš      1
4296 aromatično i ljekovito bilje      1
4297 artificial neural networks      1
4298 artiodactyl      1
4299 as Seslerio sadlerianae-Ostryetum.      1
4300 assortment tables      1
4301 Atlas Cedar      1
4302 Atlas gorje      1
4303 atlaski cedar      1
4304 atmosferska taloženja      1
4305 Austrian pine      1
4306 austrijske šume      1
4307 autochtonus tree and schrub species      1
4308 autohtona i alohtona dendroflora      1
4309 autohtone vrste drveća i grmlja      1
4310 autoktone i aloktone vrste četinjača i listača      1
4311 autoktone listače      1
4312 automatic analyser      1
4313 automatic digital camera      1
4314 automatizacija procesa      1
4315 automatska digitalna fotokamera      1
4316 automatski analizator      1
4317 availability and direction of Sava flood water      1
4318 average value of body weight of bucks and does      1
4319 Axis%20axis%20Erxleben%201977) STYLE="text-decoration:none">Axis deer (Axis axis Erxleben 1977)      1
4320 B. Sc.      1
4321 band saw efficiency      1
4322 bank interest rate      1
4323 bank vole      1
4324 bankovni kamatnjak      1
4325 back cross and transgression      1
4326 bacteria      1
4327 bademasta vrba (Salix triandra)      1
4328 bagrem      1
4329 bakterija      1
4330 ass. Laserpitio Fagetum      1
4331 assortiment tables      1
4332 area with the vegetative cover      1
4333 anti - cancerous drug      1
4334 antioksidacijska aktivnost      1
4335 antioxidant capacity      1
4336 basis of vegetational unit      1
4337 baza podataka      1
4338 baze podataka      1
4339 bazofilne šume      1
4340 beach forest      1
4341 beach forests      1
4342 beaver      1
4343 beaver dam      1
4344 beaver pond      1
4345 basal area increment      1
4346 Basic Map of Croatia (BMC)      1
4347 Baranja riparian forests      1
4348 Barbary ewe      1
4349 Barbary sheep      1
4350 bijela joha      1
4351 bijela joha (Alnus incana)      1
4352 bijela topola (Populus alba)      1
4353 bijela vrba (Salix alba)      1
4354 bijeli bor (Pinus sylvestris L.)      1
4355 bijeli dud (Morus alba) svilogojstvo      1
4356 beneficial functions of forests      1
4357 beneficial organisms      1
4358 BEP or the break-even level of income.      1
4359 Berberidion      1
4360 Beta distribucija      1
4361 Beta distribution      1
4362 beech felling areas      1
4363 beech forests      1
4364 beech-fir forests      1
4365 beech-fir virgin forest      1
4366 beginning of organised forestry.      1
4367 bijelj      1
4368 bilance      1
4369 Benedictine monastery      1
4370 beta-funkcija      1
4371 Biber      1
4372 bibliografija      1
4373 bibliography      1
4374 biblioteka      1
4375 biljke      1
4376 biljke zaštitnice      1
4377 biljna sistematika      1
4378 biljne vrste      1
4379 biljezi      1
4380 čudni atraktor      1
4381 cultures      1
4382 dabrova brana      1
4383 dabrovo jezero      1
4384 daily growth rate of fawns      1
4385 četverodimenzijski sustav      1
4386 čimbenici korekcije      1
4387 čimbenik horizontalnog zaobilaženja.      1
4388 čimbenik vertikalne korekcije terena      1
4389 čista regularna bukova sastojina      1
4390 čista sječa kulture vrba      1
4391 čistina      1
4392 čistoća debla      1
4393 čišćenje      1
4394 čišćenje mladih sastojina      1
4395 čišćenje prosjeka      1
4396 čivitnjača      1
4397 database      1
4398 databases      1
4399 daylilies      1
4400 DEA      1
4401 dead wood      1
4402 damages from the game      1
4403 damages on the young plants      1
4404 damage indicators      1
4405 damage trees      1
4406 daljinomjer Vertex      1
4407 Dalmactia      1
4408 current cutting edges value associations      1
4409 current felling values      1
4410 curvature      1
4411 cutter      1
4412 cutting and processing      1
4413 cut-to-length harvesting method      1
4414 cycle      1
4415 cyclic aerial photographs      1
4416 cyclic aerial surveys      1
4417 cyclic records      1
4418 Czech      1
4419 Czech Republic      1
4420 časopis Šumarski list      1
4421 Čeh      1
4422 čempres      1
4423 Češka      1
4424 cultivars of yew      1
4425 cultivation method      1
4426 cultural landscape      1
4427 Cryphonectria parasitica      1
4428 cull      1
4429 crown cover      1
4430 crown diameter      1
4431 crown diameter of the sprout      1
4432 crown fire      1
4433 crown structure      1
4434 crownfire      1
4435 crude oil contamination      1
4436 Crvanj Mt.      1
4437 Crvanj planina      1
4438 crveni hrast      1
4439 dendrologija      1
4440 dendrology      1
4441 dendrološka inventarizacija      1
4442 density of individuals      1
4443 density trend decrease      1
4444 departmental research      1
4445 dendroflora Hrvatske      1
4446 dendroflora vrta      1
4447 dendrograms      1
4448 dendroecology      1
4449 dendroekologija      1
4450 defoliators      1
4451 defolijatori.      1
4452 degradacija      1
4453 degradacija ekosustava      1
4454 degradacija šuma      1
4455 degradation      1
4456 degraded karst      1
4457 degradirani krš      1
4458 degree of damage      1
4459 dehydrated zone      1
4460 demografske karakteristike      1
4461 demo­graphic characteristics      1
4462 dendrochronological analysis      1
4463 deer game      1
4464 debljinska struktura      1
4465 debljinski prirast.      1
4466 debljinski rast      1
4467 debljinski stupanj      1
4468 deciduous      1
4469 deciduous forests of poplar and willow      1
4470 decision support system      1
4471 depozicija      1
4472 desulphurization      1
4473 determinacija      1
4474 determination      1
4475 determining horizontal distances      1
4476 determining tree height      1
4477 developemnt and increment of stands      1
4478 development and increment      1
4479 development of phytocoenosis      1
4480 development of research      1
4481 development stages      1
4482 Developmental stages of forest trees and herbaceous plants      1
4483 devitalisation      1
4484 devitalizacija      1
4485 diagnose      1
4486 diameter increment      1
4487 diameter growth      1
4488 diameter increment      1
4489 diameter structure      1
4490 diapause      1
4491 diclinous      1
4492 die besten Rehböcke Kroatiens und der Welt      1
4493 die Kiefer      1
4494 dieback of pedunculate oak      1
4495 diferencijacija      1
4496 different seedling types      1
4497 digital cadastral map      1
4498 digital orthophoto (DOP)      1
4499 digital orthophotographies      1
4500 digital ortophoto      1
4501 domovinski rat      1
4502 Donja Austrija      1
4503 donja voda      1
4504 donje i gornje sastojinsko stablo      1
4505 dormancy      1
4506 dormantnost      1
4507 dormice      1
4508 dostupnost i smjer kretanja savske poplavne vode      1
4509 double-entry volume tables      1
4510 dnevna stopa prirasta lanadi      1
4511 DNK      1
4512 dob      1
4513 djelovanje      1
4514 dovršna sječa      1
4515 doznaka u grupama      1
4516 dr. sc      1
4517 dobni razred      1
4518 dobni razredi      1
4519 dodatno vrijeme      1
4520 dolomiti      1
4521 domaćin      1
4522 domaćini      1
4523 Drava River valley      1
4524 drhtavi šaš      1
4525 drift fauna      1
4526 dripping through      1
4527 drought      1
4528 drupe      1
4529 drvenaste biljke      1
4530 diskoloracija      1
4531 diskontinuiran areal      1
4532 dispersion      1
4533 disperzija      1
4534 dissipative structures      1
4535 distribucija      1
4536 distribution of beneficial functions of forests      1
4537 distribution of diameter at breast height      1
4538 distribution of felling volume per breast heigh diamater.      1
4539 Distribution of forests      1
4540 distribution range      1
4541 diversity indices      1
4542 division of forests in the Republic of Croatia      1
4543 divlja jabuka      1
4544 divlja kruška      1
4545 distribucija prsnih promjera i volumena      1
4546 distribucija stabala      1
4547 digitization      1
4548 dimension stock      1
4549 dimenzija zrelosti      1
4550 dimenzije češera      1
4551 digitalni katastarski plan      1
4552 digitalni model reljefa (DMR)      1
4553 digital terrain models (DTM)      1
4554 digitalizacija      1
4555 direct and diffuse light      1
4556 discoloration      1
4557 discontinued areal      1
4558 diseases of game      1
4559 disjunct      1
4560 dioecious      1
4561 dionička društva u šumarstvu      1
4562 dipl. ing. šumarstva      1
4563 Diptera      1
4564 Eastern Slavonia      1
4565 eban (crni hrast odležao u zemlji)      1
4566 Eco-labele      1
4567 Eco-labels      1
4568 ecological characteristic      1
4569 ecological conditions      1
4570 ecological conditions of the site      1
4571 ecological conditions.      1
4572 ecological factors      1
4573 ecological indicators      1
4574 ecological indicatory values      1
4575 ecological label (eco-label)      1
4576 ecological network      1
4577 ecological niche      1
4578 ecological production      1
4579 drvno-prerađivačka industrija      1
4580 drvo kao energent      1
4581 drvoprerađivačka industrija      1
4582 Drvni proizvodi finalne uporabe      1
4583 drvna masa      1
4584 drvna prašina      1
4585 drvenaste svojte      1
4586 drvenaste vrste      1
4587 drveni materijal za paki ranje      1
4588 drveni materijal za pakiranje      1
4589 drveni ugljen      1
4590 drvna i lisna masa      1
4591 drvna zaliha.      1
4592 drvni elementi      1
4593 Drvni građevni elementi      1
4594 ecosystems      1
4595 ecotypes      1
4596 ecotypic variation      1
4597 edafski uvjeti      1
4598 Eddy covariance method      1
4599 edible      1
4600 educating personnel      1
4601 edukacija vatrogasaca      1
4602 edukativni panoi      1
4603 efektivni broj klonova      1
4604 effective clone number      1
4605 effects of thinning      1
4606 efficacy      1
4607 economic importance      1
4608 economic orientation      1
4609 Economic policy      1
4610 economic silk production      1
4611 economics of forest resources      1
4612 economics of natural resources      1
4613 economy inspection      1
4614 državna financijska potpora šumarstvu      1
4615 dubinsko snimanje      1
4616 duboka sadnja      1
4617 Dudov svilac (Bombix mori)      1
4618 due diligence      1
4619 dugotrajno      1
4620 duljina korijena      1
4621 duljina odgriženog dijela izbojka      1
4622 duljina tuljca      1
4623 Economic achievements      1
4624 economic activities in Croatia      1
4625 economic changes      1
4626 economic changes in forestry      1
4627 dvodomna      1
4628 dvopapkar      1
4629 dvoulazne tablice obujma      1
4630 dvoulazne volumne tablice      1
4631 Europa      1
4632 Europe      1
4633 Europe Slovenia      1
4634 European ash (Fraxinus angustifolia Vahl.)      1
4635 European beaver (Castor fiber L.)      1
4636 Eurasian lynx      1
4637 Eurasion lynx      1
4638 environment protection      1
4639 EUFORGEN Networks      1
4640 euglej      1
4641 eukaliptusove plantaže      1
4642 Emisije SO2      1
4643 Entwicklung      1
4644 Erico-Fagetum      1
4645 eroded terrain recoveri      1
4646 erosion      1
4647 erozija      1
4648 erozija tla      1
4649 essential oils      1
4650 establishment rate      1
4651 estetski izgled šume      1
4652 estimated value of forests      1
4653 estimation      1
4654 estimation precision      1
4655 etat      1
4656 etat međuprihoda      1
4657 eterična ulja      1
4658 EU ETS scheme      1
4659 EU ETS shema      1
4660 EU FLEGTAction plan      1
4661 EU FLEGTAkcijski plan      1
4662 eucalyptus plantations      1
4663 false beech heartwood      1
4664 Fang      1
4665 FAO      1
4666 farmer cables      1
4667 farmer vitla      1
4668 Fast Furier method      1
4669 Fast Furier metoda      1
4670 FACE      1
4671 FACE facility      1
4672 facilitation      1
4673 factors to vertical terrain corrections      1
4674 Faculty of Forestry Zagreb      1
4675 evenaged stands      1
4676 evergreen      1
4677 evaluation of beneficial functions of forests and evaluation of forests.      1
4678 evaluation of natural resources      1
4679 excange value      1
4680 exchangeable development      1
4681 exhibit      1
4682 Exhibitions      1
4683 existing state      1
4684 Experimental Laboratory      1
4685 experimental plot B bare ground      1
4686 exploitation      1
4687 exploitation fields      1
4688 Exports and Imports      1
4689 European brown bear (Ursus arctos)      1
4690 European larch      1
4691 european yew - tree      1
4692 europska tisa      1
4693 Europski ariš      1
4694 europski ariš (Larix deeidua Mili)      1
4695 europski dabar (Castor fiber L.)      1
4696 europski smeđi medvjed (Ursus arctos)      1
4697 Eutric Rankers      1
4698 Eutrični ranker      1
4699 entomofilna      1
4700 Entomopatogena gljiva      1
4701 entomophilic      1
4702 energy benefit      1
4703 energy production      1
4704 energy scenario      1
4705 epidop­tera      1
4706 epikutikularni vosak elektronska mikroskopija (SEM).      1
4707 epoksidna smola      1
4708 epoxy resin. Collection of works      1
4709 equalization functions.      1
4710 equilateral spiral      1
4711 equipment for training bird of prey.      1
4712 Erannis defoliaria      1
4713 endemic species      1
4714 endemna vrsta      1
4715 Endosperm in development      1
4716 enegrija klijavosti i klijavost      1
4717 energetika      1
4718 energetska korisnost      1
4719 energetska vrijednost      1
4720 ekosustavi      1
4721 ekonomika šumskih resursa      1
4722 ekonomske promjene u šumarstvu      1
4723 duration of development stages      1
4724 ekoznak      1
4725 eksperimentalni laboratorij      1
4726 eksploatacijska polja      1
4727 ekstrakcija      1
4728 electric radiator      1
4729 electrical resistance of cambial zone      1
4730 elektrana      1
4731 električna energija      1
4732 električni otpor kambijalne zone      1
4733 električno grijalo      1
4734 elemental analyser      1
4735 elementarni anlitaor      1
4736 elementi ocjene trofeja      1
4737 elm      1
4738 embiotenija      1
4739 ekološka karakteristika      1
4740 ekološka mreža      1
4741 ekološka niša      1
4742 ekološka proizvodnja      1
4743 ekološka stabilnost      1
4744 ekološkai fitogeografska analiza      1
4745 ekološke i socijalne funkcije      1
4746 ekološke indikatorske vrijednosti      1
4747 ekološke orijentacije      1
4748 ekološke značajke      1
4749 ekološki činitelji      1
4750 ekološki indikatori      1
4751 ekološki uvjeti.      1
4752 ekološko-gospodarske značajke      1
4753 ekonomija      1
4754 ekonomika prirodnih resursa      1
4755 ekonomika svilarenja      1
4756 F-O and »K-k« »Manage-project«      1
4757 F-O i »K-k«      1
4758 foliar threatment      1
4759 folijarna aplikacija      1
4760 food      1
4761 forces of resistance to growth      1
4762 Foreign timber trade      1
4763 Forest Administration "Viševica"  Rijeka      1
4764 Forest Administration Bjelovar.      1
4765 Forest Administration Delnice      1
4766 Forest Administration Požega      1
4767 forest and water ecosystems      1
4768 forest and wildlife management      1
4769 forest area      1
4770 forest association      1
4771 forest assortments      1
4772 forest biomass      1
4773 forest certification      1
4774 flammable material      1
4775 flight activity      1
4776 flight dynamics      1
4777 flood      1
4778 flood control      1
4779 floodplain forest      1
4780 floodplain forests      1
4781 first and second order histograms      1
4782 first record      1
4783 first records      1
4784 fishing      1
4785 floral elements      1
4786 floristic composition      1
4787 floristička struktura      1
4788 forest history      1
4789 forest interest rate      1
4790 forest interest rate (forest annuity)      1
4791 forest gaps      1
4792 Forest genetic resources      1
4793 Forest Genetic Resources Programme      1
4794 Forest Genetics resaurces      1
4795 Forest Fire Prevention      1
4796 forest fire prevention roads      1
4797 forest fire protection      1
4798 forest damage      1
4799 forest damage.      1
4800 forest development strategy      1
4801 forest dieback      1
4802 forest ecosystem      1
4803 forest ecosystems      1
4804 Forest education      1
4805 forest enterprise      1
4806 forest estate      1
4807 Forest exploitation      1
4808 forest fee      1
4809 forest community of beech and fir      1
4810 forest contractors      1
4811 Forest cover      1
4812 Flowering Ash      1
4813 flowing down trunk      1
4814 flushing      1
4815 fenotipska plastičnost.      1
4816 fenotipska stabilnost      1
4817 fenologija listanja      1
4818 feromonski raspršivači      1
4819 fertility      1
4820 fire.      1
4821 fire-climate regions      1
4822 fire-climate regions.      1
4823 fire-fighting plane ("kanader") and demon      1
4824 firemen education      1
4825 fire-risk      1
4826 fire fighting equipment      1
4827 Fire history      1
4828 fire line      1
4829 fire lines      1
4830 fire lines with elements of roadways      1
4831 fitosanitarne mjere      1
4832 fitosanitarni pregled      1
4833 fitosanitarni sustav      1
4834 fizička svojstva      1
4835 fizika      1
4836 fizikalna i mehanička svojstva drva abonosa      1
4837 fizikalna i mehanička svojstva recentne hrastovine      1
4838 fizikalna svojstva      1
4839 fiziologija sjemena      1
4840 fiziološki parametri      1
4841 fitocenološka nomenklatura i klasifikacija      1
4842 fitocenološka snimka      1
4843 fitocenološke jedinice      1
4844 fitocenološke značajke      1
4845 fitocenoza      1
4846 fitogeografsko raščlanjenje      1
4847 fitomasa      1
4848 Feulgen squash method      1
4849 Feulgen squash metoda      1
4850 Fibonaccijev niz      1
4851 fictional rotation      1
4852 field elm      1
4853 field plot      1
4854 fiksiranje dušika      1
4855 fiktivna ophodnja      1
4856 Final consumption wood products industries      1
4857 final cut      1
4858 Final use of wood products industry      1
4859 finalna prerada drva      1
4860 financial resources      1
4861 financijska politika      1
4862 fine forest fuel      1
4863 Finland      1
4864 fino šumsko gorivo      1
4865 Finska      1
4866 Faza - II      1
4867 Faza - III; Radne grupe (Networks)      1
4868 faza isključivanja stabala      1
4869 FBP sustav      1
4870 FBP System      1
4871 felled stemwood      1
4872 felling and processing      1
4873 felling control      1
4874 felling cycle      1
4875 felling thinning volume      1
4876 female roe deer      1
4877 fenofaze      1
4878 faunalni drift      1
4879 Fagus silvatica      1
4880 Fairs      1
4881 faktori staništa      1
4882 falconer equipment      1
4883 falconry equipment      1
4884 falconry techniques      1

                UNDER CONSTRUCTION