ANALIZA SUSTAVA   
  Obuhvaćeno godišta: 142
  Izdano svezaka: 1083
 stranica:82164
 digitalizirano (GB):13,18
 
Obrađeno članaka:

15815
  Pronađeno autora: 2923
  - od toga u Imeniku: 819
  Pisano o šumara: 761
 
Indeksirano pojmova:

15857879
  Različitih riječi: 1386733
PRIKAZI I PRETRAŽIVANJA
 
str/god   sve  
autori sve  
naslovi sve  
UDK sve  
ključ sve  
šumari sve

                     Z
DIGITALIZIRANA ARHIVA
 
Pregled cijele arhive

Pregled naslovnica

Pregled poleđina

GooSLe pretraživanje
   pretraživanje po punom tekstu
</
KLJUČNA RIJEČ sort po pojava
1 Skupština      96
2 Hrvatska      48
3 Croatia      42
4 hrast lužnjak      34
5 pedunculate oak      29
6 biomasa      20
7 šumarstvo      19
8 GIS      18
9 forestry      17
10 obična bukva      15
11 biomass      15
12 bukva      13
13 varijabilnost      12
14 damage      11
15 alepski bor      11
16 invasive species      10
17 Slovenija      10
18 flora      10
19 silver fir      10
20 zaštita prirode      10
21 rast      10
22 Baranja      10
23 growth      10
24 Slovenia      10
25 obična jela      10
26 common beech      10
27 stand structure      9
28 poljski jasen      9
29 stanište      9
30 pošumljavanje      9
31 beech      9
32 drvna zaliha      9
33 struktura sastojine      9
34 florni sastav      8
35 habitat      8
36 harvester      8
37 tlo      8
38 prirast      8
39 dieback      8
40 proizvodnost      8
41 izoenzimi      8
42 Abies alba Mill.      8
43 njega      8
44 monitoring      7
45 šuma      7
46 quercus robur      7
47 variability      7
48 productivity      7
49 Growing stock      7
50 lovište      7
51 Quercus%20robur STYLE="text-decoration:none">Quercus robur      7
52 hrast kitnjak      7
53 Šumski požari      7
54 podzemna voda      6
55 soil      6
56 visina      6
57 leaf morphology      6
58 Hunting      6
59 bukove šume      6
60 sortimentna struktura      6
61 Lika      6
62 Hrvatska.      6
63 rasprostranjenost      6
64 sessile oak      6
65 Pinus%20nigra STYLE="text-decoration:none">Pinus nigra      6
66 forest inventory      6
67 struktura      6
68 intenzitet zaraze      6
69 šumarska politika      6
70 Turska      6
71 Fenologija      6
72 fauna      6
73 morfologija lista      6
74 Turkey      6
75 šumska vegetacija      6
76 introdukcija      6
77 density      6
78 forest fires      6
79 rasadnik      6
80 prirodna obnova      6
81 visinski rast      6
82 klima      6
83 jela      6
84 biološka raznolikost      6
85 šume      6
86 populacija      6
87 Loranthus europaeus Jacq.      6
88 gospodarenje      6
89 šumske ceste      6
90 forests      6
91 forest management      6
92 energija      6
93 ICP Forests      6
94 mortality      6
95 narrow-leaved ash      6
96 grmlje      5
97 vibracije      5
98 zglobni traktor      5
99 forest      5
100 feromonske klopke      5
101 privlačenje      5
102 Lymantria%20dispar STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      5
103 aklimatizacija      5
104 tending      5
105 Quercus robur L.      5
106 divljač      5
107 nizinske šume      5
108 Uspijevanje      5
109 klimatske promjene      5
110 Abies alba      5
111 Pinus nigra      5
112 regeneration      5
113 assortment structure      5
114 šumski požar      5
115 Aleppo pine      5
116 vibration      5
117 razvoj      5
118 nursery      5
119 stanje ishrane      5
120 pomladak      5
121 management      5
122 skidder      5
123 daljinska istraživanja      5
124 European beech      5
125 invazivne vrste      5
126 climate      5
127 mortalitet      5
128 forest roads      5
129 remote sensing      5
130 pomlađivanje      5
131 distribution      5
132 preživljavanje      5
133 Lepidoptera      5
134 vrijeme prijelaza      5
135 vegetacija Hrvatske      5
136 provenijencije      5
137 obična smreka      5
138 crni bor      5
139 phenology      5
140 privlačenje drva      5
141 nature protection      5
142 smreka      5
143 biodiversity      5
144 alien species      5
145 increment      5
146 height growth      5
147 floral composition      5
148 Model      5
149 Coleoptera      4
150 požari      4
151 seed      4
152 oplodna sječa      4
153 troškovi      4
154 forest policy      4
155 forest vegetation      4
156 sitni glodavci      4
157 lovstvo      4
158 rogovlje      4
159 survival      4
160 štete      4
161 ergonomija      4
162 Viscum album L.      4
163 afforestation      4
164 Laudonov Gaj      4
165 preference ratio index      4
166 zaštita okoliša      4
167 oborine      4
168 GPS      4
169 Hrvatske šume d.o.o.      4
170 Quercus petraea (Matt.) Liebl.      4
171 forest fire      4
172 Ips%20cembrae STYLE="text-decoration:none">Ips cembrae      4
173 normala      4
174 environmental protection      4
175 Spačva      4
176 Dabar      4
177 Castanea sativa      4
178 štetnost      4
179 drveće      4
180 vegetacija      4
181 Timberjack 1270B      4
182 krš      4
183 ergonomics      4
184 Norway spruce      4
185 invazivna vrsta      4
186 ISPM 15      4
187 Hymenoptera      4
188 pionirske vrste      4
189 sušenje      4
190 climate change      4
191 modeliranje      4
192 Hemiptera      4
193 šumska biomasa      4
194 održivi razvoj      4
195 muflon      4
196 population dynamics      4
197 šumski resursi      4
198 šumsko tlo      4
199 Q. robur L.      4
200 odumiranje stabala      4
201 požar      4
202 gustoća populacije      4
203 precipitation      4
204 sustainable development      4
205 rekreacija      4
206 šumska cesta      4
207 lowland forests      4
208 hunters      4
209 trophy      4
210 Abies%20alba STYLE="text-decoration:none">Abies alba      4
211 shrubs      4
212 opća vitalnost      4
213 bioenergy      4
214 Picea%20abies STYLE="text-decoration:none">Picea abies      4
215 mikrosateliti      4
216 produkcija      4
217 forest soil      4
218 Red deer      4
219 Acari      4
220 groundwater      4
221 četinjače      4
222 ekologija      4
223 ponik      4
224 zaštita      4
225 Fagus sylvatica      4
226 Ursus arctos      4
227 crna joha      4
228 trees      4
229 sanacija      3
230 fosfor      3
231 Thaumetopoea pityocampa      3
232 sortimentne tablice      3
233 Srbija      3
234 cluster analysis      3
235 mikroklima      3
236 energy      3
237 vegetation      3
238 Prunus avium L.      3
239 Sphaeropsis sapinea      3
240 transition time      3
241 Populus nigra      3
242 humus      3
243 private forests      3
244 Diptera      3
245 volumen      3
246 $glavna skupština      3
247 recreation      3
248 biljne zajednice      3
249 jelen obični      3
250 thinning      3
251 ritske šume      3
252 Parčine      3
253 entrepreneurship      3
254 šumski ekosustavi      3
255 areal      3
256 introduction      3
257 gustoća drva      3
258 Obični orah      3
259 Serbia      3
260 voda      3
261 obnova      3
262 strana vrsta      3
263 Histiostomatidae      3
264 bukove sječe      3
265 texture      3
266 turizam      3
267 forest management planning      3
268 primorski bor      3
269 hrast      3
270 forest communities      3
271 klaster analiza      3
272 wild cherry      3
273 production      3
274 dušik      3
275 exposure      3
276 anketa      3
277 provenance trial      3
278 phosphorus      3
279 šumske prometnice      3
280 šumske zajednice      3
281 genetska raznolikost      3
282 protection      3
283 lowland forest ecosystems      3
284 Dalmatinska zagora      3
285 Posavina      3
286 diameter      3
287 poplar      3
288 numerical analysis      3
289 mistletoe      3
290 Entomophaga%20maimaiga STYLE="text-decoration:none">Entomophaga maimaiga      3
291 Biluša      3
292 Dalmacija      3
293 Balkan      3
294 tekstura      3
295 obnova šuma      3
296 mladi naraštaj      3
297 šumski radovi      3
298 zaštićena područja      3
299 reintrodukcija      3
300 defoliation      3
301 ecology      3
302 biljna zajednica      3
303 hrast medunac      3
304 forest tending      3
305 preživljenje      3
306 Divlja trešnja      3
307 Internet      3
308 protected areas      3
309 structure      3
310 volume      3
311 poplar clones      3
312 natural regeneration      3
313 insect      3
314 crna topola      3
315 fitocenologija      3
316 poduzetništvo      3
317 inventura šuma      3
318 mouflon      3
319 unutarpopulacijska i međupopulacijska varijabilnost      3
320 intensity of infestation      3
321 upravljanje šumama      3
322 Logging      3
323 dinamika populacije      3
324 karst      3
325 efficiency      3
326 market      3
327 crown damage      3
328 ratne štete      3
329 forest road      3
330 općekorisne funkcije      3
331 sukcesija vegetacije      3
332 microclimate      3
333 parkovni objekti      3
334 potrajnost      3
335 geografski informacijski sustav      3
336 smeđi medvjed      3
337 development      3
338 prvi nalaz      3
339 aerosnimke      3
340 izloženost      3
341 planiranje      3
342 young growth      3
343 phytoremediation      3
344 trofej      3
345 izmjera šuma      3
346 prašuma      3
347 rasadnička proizvodnja      3
348 provenijencija      3
349 nizinski šumski ekosustavi      3
350 brijest      3
351 forest floor      3
352 Brižine      3
353 forest cultures      3
354 Sawmilling      3
355 Vareš      3
356 ekotipska varijabilnost      3
357 šumski rad      3
358 kukac      3
359 zelena duglazija      3
360 population      3
361 vegetacijska karta      3
362 mine      3
363 tržište      3
364 Prunus avium      3
365 pitomi kesten      3
366 sjeme      3
367 skidding      3
368 genetic diversity      3
369 Podravina      3
370 vrt u klaustru      3
371 numerička analiza      3
372 Preborna šuma      3
373 Fire Weather Index      3
374 seedlings      3
375 Bosna i Hercegovina      3
376 Roe deer      3
377 topola      3
378 CO2      3
379 fitoremedijacija      3
380 nitrogen      3
381 propadanje šuma      3
382 nasljednost      3
383 Populus nigra L.      3
384 divlja svinja      3
385 fir      3
386 promjer      3
387 Pilanarstvo      3
388 Croatian Forests Co. Ltd.      3
389 debljinski prirast      3
390 Gorski kotar      3
391 Ivanščica      3
392 short rotation crops      3
393 adaptabilnost      3
394 fire      3
395 reforestation      3
396 listinac      3
397 biljka      2
398 creativity      2
399 GRASS GIS      2
400 Lisičine Arboretum      2
401 kreativnost      2
402 Sarcococca      2
403 Seasonal Severity Rating      2
404 Drosophilidae      2
405 Eutypella%20parasitica STYLE="text-decoration:none">Eutypella parasitica      2
406 Curculionidae      2
407 Abies albaMill.      2
408 Međimurje      2
409 nizina      2
410 prsni promjer      2
411 Japage      2
412 hrast crnika (Quercus ilex)      2
413 correlation      2
414 forest habitat      2
415 Pohorje      2
416 površinsko otjecanje      2
417 game breeding enclosure Kunjevci      2
418 Cupressus sempervirens      2
419 lovstvo i lovno gospodarenje      2
420 Bjelovarska Bilogora      2
421 volumen krupnoga drva      2
422 zakonska regulativa      2
423 Tischeria ekebladella      2
424 floodplain forest      2
425 energy value      2
426 Uzorak      2
427 gradacija      2
428 oštećenost      2
429 Alnus%20incana STYLE="text-decoration:none">Alnus incana      2
430 Parectopa robinella      2
431 Bieger      2
432 Joinery and Cabinet making      2
433 Ips%20sexdentatus STYLE="text-decoration:none">Ips sexdentatus      2
434 Lamio%20orvalae-Alnetum%20incanae STYLE="text-decoration:none">Lamio orvalae-Alnetum incanae      2
435 Komrčar      2
436 Juniperus%20drupacea STYLE="text-decoration:none">Juniperus drupacea      2
437 POPAN model      2
438 P. deltoides      2
439 Fagus L.      2
440 stanje u prošlosti      2
441 sinekološko-vegetacijska istraživanja      2
442 osnovni fondovi divljači      2
443 Pinus%20halepensis STYLE="text-decoration:none">Pinus halepensis      2
444 alpine watershed      2
445 arenosol      2
446 reliktna      2
447 produkcija biomase      2
448 Landsat      2
449 težina i volumen drva      2
450 small rodents      2
451 semivariogram.      2
452 Hibiscus      2
453 hosts      2
454 razvojni stadiji      2
455 II-G-20      2
456 height      2
457 nizinsko područje      2
458 preciznost      2
459 Anthyllis barba-jovis      2
460 zakorjenjivanje      2
461 ozljede na radu      2
462 bionomija      2
463 Fraxinus%20pennsylvanica STYLE="text-decoration:none">Fraxinus pennsylvanica      2
464 fenološka motrenja      2
465 Cameraria ohridella      2
466 Pelješac      2
467 germination      2
468 Ostryo-Carpinion%20orientalis STYLE="text-decoration:none">Ostryo-Carpinion orientalis      2
469 oštećenost šuma      2
470 mjere asimetrije      2
471 spruce      2
472 zaštita šuma      2
473 kljove      2
474 Maksimir Park      2
475 hortikulturna vrijednost      2
476 mtDNA      2
477 amorfa      2
478 time of flowering      2
479 antivibracijske rukavice      2
480 vrijeme cvjetanja      2
481 egzote      2
482 quality      2
483 Mediterranean      2
484 Larix%20decidua STYLE="text-decoration:none">Larix decidua      2
485 insect pests      2
486 klijavost      2
487 Sophora      2
488 topole      2
489 Brandt      2
490 Thurn-Taxis.      2
491 Cembräwit®      2
492 dendroflora      2
493 Operational Planning      2
494 Hvar      2
495 Sječa      2
496 Community Plant Variety Office (CPVO)      2
497 Metcalfa pruinosa      2
498 biološko-ekološka valorizacija      2
499 bark thickness      2
500 korelacijska veza      2
501 sekundarne šumske prometnice      2
502 hrast lužnjak (Quercus robur L.)      2
503 growth and increment      2
504 anti-vibration gloves      2
505 Game      2
506 adaptirani poljoprivredni traktori      2
507 Pula      2
508 sadnica      2
509 EUFORGEN      2
510 katastar vodnih potencijala      2
511 onečišćenje zraka      2
512 odstrjel      2
513 deposition      2
514 pellets      2
515 osutost krošanja      2
516 Pistacio lentisci-Juniperetum phoeniceae      2
517 health      2
518 Rab      2
519 gustoća      2
520 EN 1316-1      2
521 indicators      2
522 recovery time      2
523 planning of regeneration felling      2
524 mladik      2
525 zaraza      2
526 Clerodendrum      2
527 tip staništa      2
528 STYLE="text-decoration:none">Acanthocinus reticulatus      2
529 suitability evaluation      2
530 gubar      2
531 žuta imela      2
532 prioritet obnove      2
533 Timberjack 1070      2
534 beech felling      2
535 UPOV      2
536 even-aged beech stands      2
537 Cephalcia%20arvensis STYLE="text-decoration:none">Cephalcia arvensis      2
538 "Hrvatske šume"      2
539 burned area      2
540 Phyllonorycter issikii      2
541 euroazijski ris      2
542 Kermes%20vermilio STYLE="text-decoration:none">Kermes vermilio      2
543 Bosnia and Herzegovina      2
544 Sustainable forest management      2
545 koncepcija      2
546 šumski rubovi      2
547 višestruka regresijska analiza      2
548 sample plots      2
549 timber extraction      2
550 Euphorbio palustris-Crataegetum nigrae      2
551 Dinaric mountains      2
552 fluvisol      2
553 fuel types      2
554 Stereonychus%20fraxini STYLE="text-decoration:none">Stereonychus fraxini      2
555 Peduncled oak      2
556 Tropske kišne šume      2
557 testing      2
558 ugroženost      2
559 Lespedeza      2
560 plantaže      2
561 srednji promjer      2
562 nedrvni šumski proizvodi      2
563 Cornus      2
564 digitalna fotogrametrija      2
565 odumiranje      2
566 obični bor      2
567 Myodes%20glareolus STYLE="text-decoration:none">Myodes glareolus      2
568 fires      2
569 Oštrica      2
570 conifers      2
571 Kopački rit      2
572 Pinus heldreichii      2
573 inovacije u šumarstvu      2
574 šumska taksa      2
575 Bacillus thuringiensis      2
576 LiDAR      2
577 A. rubra      2
578 weight and foliage volume      2
579 oak      2
580 Pinus nigra subsp. dalmatica      2
581 Crataegus nigra      2
582 procjena      2
583 distribucija prsnih promjera      2
584 altitude      2
585 changes      2
586 common beech (Fagus sylvatica L.)      2
587 bioindikatori      2
588 Rock partridge      2
589 plant communities      2
590 Crown condition assessment      2
591 traktori      2
592 Hrvatska norma HRN EN 1316-1:1999      2
593 Chimonanthus      2
594 Pruno-Fraxinetum      2
595 containers      2
596 PowerCem      2
597 forest lands      2
598 allometric equations      2
599 organizational culture      2
600 in utero      2
601 seedling quality      2
602 Carex pilosa      2
603 kalij      2
604 zajednice hrasta lužnjaka      2
605 Sus scrofa      2
606 dormantnost sjemena      2
607 nova nalazišta      2
608 brown bear      2
609 transport      2
610 Preborno gospodarenje      2
611 Fallow deer      2
612 ecosystem      2
613 Populus L.      2
614 zoniranje      2
615 stabilnost sastojine      2
616 Maceljsko gorje      2
617 bonitet      2
618 beta-function      2
619 Crni Lug      2
620 posjećivanje      2
621 Aboveground biomass      2
622 Zagreb Zoo Garden      2
623 Beli Manastir      2
624 HTRS96/TM      2
625 crnika      2
626 Bursaphelenchus spp.      2
627 Bioproizvodnost amorfe      2
628 Festuco drymeiae-Abietetum ass. nova      2
629 Indigofera      2
630 trend opadanja gustoće drva      2
631 infestation      2
632 imela      2
633 ispitivanje      2
634 dendroclimatology      2
635 Fraxinus angustifolia Vahl      2
636 environment protection      2
637 sintaksonomska analiza      2
638 Obedska Bara      2
639 horticul­tural value      2
640 licensing      2
641 krupnoća žira      2
642 promjer krošnje      2
643 požar krošnji      2
644 temperatura      2
645 analitički prikaz florističkog sastava      2
646 Lonicera      2
647 hydrological role      2
648 Dinaridi      2
649 dendrološka vrijednost      2
650 evergreen oak      2
651 Quercus L.      2
652 CNS 2000      2
653 broj lanadi      2
654 dendrokronološka analiza      2
655 drvni sortimenti      2
656 hrastov ponik      2
657 Stolarstvo      2
658 agresija na RH      2
659 organizacijska kultura      2
660 Krapinsko-zagorska županija      2
661 hiperparazitoid      2
662 management of      2
663 Dunav      2
664 licenciranje      2
665 promjene      2
666 Lymantria dispar      2
667 transformacija      2
668 basic stocks of the games      2
669 renta      2
670 Lymantria monacha      2
671 normal model      2
672 Catalpa      2
673 temperature      2
674 inflammability and combustibility of fuel types      2
675 radial increment      2
676 svjetlo      2
677 Acer%20negundo STYLE="text-decoration:none">Acer negundo      2
678 parkovi prirode      2
679 florni elementi      2
680 defolijacija      2
681 dobna struktura      2
682 black alder      2
683 forest value      2
684 hunting district      2
685 EA 300      2
686 P. x euramericana      2
687 FSC logo      2
688 dominantna visina      2
689 Black Walnut      2
690 Corylopsis      2
691 Histiostoma%20piceae STYLE="text-decoration:none">Histiostoma piceae      2
692 divlji kesten      2
693 bionomy      2
694 sweet chestnut      2
695 Tilia spp.      2
696 Obrenovački Zabran      2
697 lovci      2
698 granične vrijednosti      2
699 težina i volumen lišća      2
700 horse chestnut      2
701 stabilizacija tla      2
702 valorizacija      2
703 taxonomy      2
704 time series      2
705 population size      2
706 PCA      2
707 gypsy moth      2
708 osa listarica      2
709 rast i prirast      2
710 registar primarne šumske prometne infrastrukture      2
711 unmixed regular beech forest      2
712 culture      2
713 otpad      2
714 Danube      2
715 bijela imela      2
716 digitalni ortofoto (DOF)      2
717 Zavižan      2
718 Ips typographus      2
719 as. Abieti-Fagetum “pannonicum” s. l.      2
720 forest operations      2
721 vrijednost šuma      2
722 aerial photographs      2
723 imovna općina      2
724 brojnost      2
725 Pinus sylvestris L.      2
726 sadni materijal      2
727 alpski sliv      2
728 Šibenik      2
729 Senjska draga      2
730 Parectopa robiniella      2
731 spinosad      2
732 Hemerocallis STYLE="text-decoration:none">Hemerocallis      2
733 ljetna suša      2
734 common ash      2
735 Betula%20pendula STYLE="text-decoration:none">Betula pendula      2
736 Kalnik      2
737 UPGMA      2
738 ectomycorrhiza      2
739 biometrical parameters      2
740 Luzulo-Fagetum sylvaticae      2
741 hibridi      2
742 Fagion%20sylvaticae STYLE="text-decoration:none">Fagion sylvaticae      2
743 klonovi bijele vrbe      2
744 upravljanje rizicima      2
745 Tarsenomidae      2
746 poplars      2
747 Abies%20cilicica STYLE="text-decoration:none">Abies cilicica      2
748 disjunktan      2
749 crvenica      2
750 istacio-Juniperetum phoeniceae      2
751 wood industry      2
752 quantitative traits      2
753 antler      2
754 peleti      2
755 Đurđevački pijesci      2
756 Theysohn®      2
757 vremenske serije      2
758 Dryocosmus kuriphilus      2
759 vegetation structure      2
760 Obolodiplosis robiniae      2
761 RAPD      2
762 Pinus%20sylvestris STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris      2
763 opožarena površina      2
764 Pinus halepensis      2
765 uređivanje šuma      2
766 Sezonska procjena žestine požara      2
767 Hamamelis      2
768 Populus alba L.      2
769 klonska sjemenska plantaža      2
770 povoljan status očuvanja      2
771 dominant height      2
772 Callicarpa      2
773 tourism      2
774 riparian forests      2
775 yield      2
776 ass. Hyperico grisebachii-Piceetum abietis (Bertović 1975) nom. nov. hoc loco      2
777 Celtis%20australis STYLE="text-decoration:none">Celtis australis      2
778 Trade Mark      2
779 Milan Stribrny      2
780 drvni ostatak      2
781 P. curvidens      2
782 Phyllonorycter robiniella      2
783 carbon sequestration      2
784 Prunus L.      2
785 privatne šume      2
786 zapaljivost i gorivost šumskih goriva      2
787 multiple-use fo­restry      2
788 mediterranean karst area      2
789 simulacija      2
790 Carpinus L.      2
791 plant      2
792 tercijarna      2
793 prirodno sušenje prostornog drva      2
794 Ceanothus      2
795 sintaksonomija      2
796 učinkovitost      2
797 ekosustav      2
798 Pityokteines STYLE="text-decoration:none">Pityokteines      2
799 digitalni ortofoto      2
800 višekori­sničko šumarstvo      2
801 nursery production      2
802 light      2
803 višekriterijsko odlučivanje      2
804 and hunting management      2
805 Planning system      2
806 selective thinning      2
807 nutritional status      2
808 zaštita drva      2
809 black locust      2
810 Hymenoptera: Platygastridae      2
811 Cervus%20elaphus STYLE="text-decoration:none">Cervus elaphus      2
812 pedunculate oak (Quercus robur L.)      2
813 Ips%20typographus STYLE="text-decoration:none">Ips typographus      2
814 fungus      2
815 prirodni resursi      2
816 šumska zemljišta      2
817 small mammals      2
818 morphological variability      2
819 Fraxinus L.      2
820 rodents      2
821 sječa i izrada      2
822 drvenaste egzote      2
823 Slavonija      2
824 Portugal      2
825 war loses      2
826 jednodobne bukove sastojine      2
827 sjeverozapadna Hrvatska      2
828 Plant Patent Act      2
829 regeneration priority      2
830 Monochamus galloprovincialis      2
831 height increment      2
832 Diptera: Cecidomyiidae      2
833 Pinus pinea      2
834 Osmocote Exact Standard      2
835 tipovi goriva      2
836 Indigobush      2
837 Aphididae      2
838 Castor%20fiber STYLE="text-decoration:none">Castor fiber      2
839 Scolytinae      2
840 Quercus%20crenata STYLE="text-decoration:none">Quercus crenata      2
841 Phytopythium STYLE="text-decoration:none">Phytopythium      2
842 crni bor (Pinus nigra)      2
843 Sphaeropsis%20sapinea STYLE="text-decoration:none">Sphaeropsis sapinea      2
844 Prunus%20avium%20L. STYLE="text-decoration:none">Prunus avium L.      2
845 humofluvisol      2
846 ocjenjivanje prikladnosti      2
847 Republika Hrvatska      2
848 Italian oak      2
849 VRS      2
850 Campsis      2
851 GC/MS      2
852 valorisation      2
853 Iponemus%20gaebleri STYLE="text-decoration:none">Iponemus gaebleri      2
854 timber volume      2
855 Ćićarija      2
856 Acer%20campestre STYLE="text-decoration:none">Acer campestre      2
857 selekcija      2
858 sitni sisavci      2
859 P. nigra Arnold      2
860 Robinia L.      2
861 obični jasen      2
862 Equiseto%20hyemali-Alnetum%20incanae STYLE="text-decoration:none">Equiseto hyemali-Alnetum incanae      2
863 diversity      2
864 Fraxinus angustifolia      2
865 Jasminum      2
866 Histiostoma piceae      2
867 genetska varijabilnost      2
868 Liocourtova distribucija      2
869 Quercus%20petraea%20(Matt.)%20Lieblein. STYLE="text-decoration:none">Quercus petraea (Matt.) Lieblein.      2
870 šumske sadnice      2
871 sustavi privlačenja drva      2
872 strukturni elementi      2
873 Ixodidae      2
874 AHP      2
875 biološka kontrola      2
876 Pythium STYLE="text-decoration:none">Pythium      2
877 Josip Ettinger      2
878 Alnus subcordata      2
879 shelterwood cutting      2
880 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      2
881 zdravlje      2
882 Castor fiber L.      2
883 uređivanje      2
884 rent      2
885 šumski genetski resursi      2
886 morfološka varijabilnost      2
887 CIC      2
888 iskorištavanje šuma      2
889 PPP      2
890 Nadzemna biomasa      2
891 produktivnost      2
892 acorn      2
893 lužnjak      2
894 biological diversity      2
895 Sječa šuma      2
896 šumska prostirka      2
897 Tijat      2
898 Punica      2
899 biomass production      2
900 time study      2
901 Hippophao-Berberidetum      2
902 environment      2
903 Noctuidae      2
904 0 m      2
905 refugijalno      2
906 reintroduction      2
907 Milan Knežević      2
908 bijeli grab      2
909 šumske protupožarne ceste      2
910 prognoza širenja      2
911 Istra      2
912 kvaliteta sadnica      2
913 Quercus%20×%20viridis STYLE="text-decoration:none">Quercus × viridis      2
914 društveno-gospodar­ski čimbenici      2
915 basal area      2
916 strane vrste      2
917 virus      2
918 pheromone trap      2
919 Phyllonorycter issiki      2
920 cikličke snimke      2
921 taksonomija      2
922 yellow mistletoe      2
923 Carici elongatae-Alnetum glutinosae      2
924 Fraxinus excelsior      2
925 DNA      2
926 Tenthredinidae      2
927 kulture kratkih ophodnji      2
928 maslinik      2
929 visiting      2
930 P. densiflora Sieb. et Zucc.      2
931 općekorisne funkcije šuma      2
932 sapling      2
933 Hungavit      2
934 Alno-Quercion roboris      2
935 obrast      2
936 Viscum%20album STYLE="text-decoration:none">Viscum album      2
937 perivoj Ma­ksimir      2
938 historical value      2
939 fenološka opažanja      2
940 accuracy      2
941 simulation      2
942 elm      2
943 concrete and theoretical distribution      2
944 Phytophthora      2
945 teški metali      2
946 Acer%20pseudoplatanus STYLE="text-decoration:none">Acer pseudoplatanus      2
947 Zoološki vrt grada Zagreba      2
948 Galio odorati-Fagetum sylvaticae      2
949 beta-distribucija      2
950 drying period      2
951 osnova gospodarenja      2
952 treatment      2
953 Gospodarski razvitak      2
954 srednja visina      2
955 area      2
956 Crni orah      2
957 potassium      2
958 dužine sortimenata      2
959 forestry operation      2
960 fotointerpretacijski ključ      2
961 klonovi topola      2
962 degree of damage      2
963 "Osmocote Mini"      2
964 promidžba      2
965 suzbijanje      2
966 potrajno gospodarenje      2
967 innovations in forestry      2
968 šumska zajednica      2
969 dendroklimatologija      2
970 selection forest      2
971 Peduncled oak (Quercus robur L.)      2
972 control      2
973 vector      2
974 natural resources      2
975 hybrids      2
976 slatka voda      2
977 temeljnica      2
978 Salix L.      2
979 Fagus sylvatica L.      2
980 brucijski bor      2
981 WinSEEDLE      2
982 Podunavlje – Podravlje      2
983 Čorkova uvala      2
984 šumske kulture      2
985 ektomikoriza      2
986 pokazatelj      2
987 Croatian Forests Co.Ltd.      2
988 wild game      2
989 crnogorične i bjelogorične vrste — taksoni      2
990 Viscum album L. ssp. abietis (Wiesb.) Abrom.      2
991 Tropical rain forests      2
992 struktura vegetacije      2
993 syntaxonomy      2
994 promotion      2
995 population density      2
996 intensity of infection      2
997 Juglans L.      2
998 TE Plomin 2      2
999 izvoditelji šumskih radova      2
1000 primjerne plohe      2
1001 njega šuma      2
1002 Lynx lynx      2
1003 uzgajalište divljači Kunjevci      2
1004 kvaliteta      2
1005 nadzor      2
1006 odstrel      2
1007 vegetacijski kvocijent      2
1008 aggression on the RC      2
1009 secondary forest roads      2
1010 podrivanje tla      2
1011 damages      2
1012 makedonski hrast      2
1013 Bonomoia%20pini STYLE="text-decoration:none">Bonomoia pini      2
1014 forestry biomass      2
1015 Forest resources      2
1016 sitkanska smreka      2
1017 značajna oštećenost      2
1018 A. glutinosa      2
1019 lovni trupčići      2
1020 adaptability      2
1021 sadašnje stanje šuma      2
1022 studij vremena      2
1023 crni jasen      2
1024 Hippophaë rhamnoides      2
1025 Fraxino orni-Quercetum ilicis      2
1026 Vaclav L. Anderle      2
1027 Cultivar      2
1028 meteorološki indeks požara      2
1029 P. vorontzowi      2
1030 risk management      2
1031 gljiva      2
1032 eko­nomika šumarstva      2
1033 Drava      2
1034 djelotvornost      2
1035 root collar diameter      2
1036 strojna sječa      2
1037 Crataegus STYLE="text-decoration:none">Crataegus      2
1038 model vrednovanja      2
1039 kultura      2
1040 debljina kore      2
1041 Economic development      2
1042 Ulmus%20glabra%20Huds. STYLE="text-decoration:none">Ulmus glabra Huds.      2
1043 izvješće eksperata iz Kanade      2
1044 ponašanje požara      2
1045 Douglas fir      2
1046 lizimetri      2
1047 Myrto-Quercetum ilicis      2
1048 alepski bor (Pinus halepensis)      2
1049 abonos      2
1050 oplodne sječe      2
1051 plantations      2
1052 Q. pubescens Willd.      2
1053 RapidEye      2
1054 forest economics      2
1055 Robinia pseudoacacia L.      2
1056 očuvanje prirode      2
1057 Krasno      2
1058 makija      2
1059 %20Scorzonero-Chrysopogonetalia STYLE="text-decoration:none"> Scorzonero-Chrysopogonetalia      2
1060 proreda      2
1061 Dalmatia      2
1062 PBR (Plant Breeder’s Right)      2
1063 virgin forest      2
1064 prijedlog uređenja      2
1065 zapaljivost      2
1066 Osmocote Exact Standard 5–6M      2
1067 trophy assessment      2
1068 srneća divljač      2
1069 digital photogrammetry      2
1070 Tomicus destruens      2
1071 embryo      2
1072 resursi      2
1073 defoliators      2
1074 Q. frainetto Ten.      2
1075 dendrological value      2
1076 GDD      2
1077 rasadnici      2
1078 site index curves      2
1079 pohrana ugljika      2
1080 postotak drvnih sortimenata      2
1081 šumarska profesija      2
1082 promjer vrata korijena      2
1083 CORS      2
1084 Lynx%20lynx STYLE="text-decoration:none">Lynx lynx      2
1085 fotosinteza      2
1086 body weight      2
1087 spolni indeks      2
1088 Spačvanski bazen      2
1089 Landsat 7      2
1090 GNSS      2
1091 favourable conservation status      2
1092 habitat type      2
1093 Populus      2
1094 management plan      2
1095 adaptation      2
1096 distribucija      2
1097 izlučivanje sastojina      2
1098 Chrysomelidae      2
1099 zametak      2
1100 Ostryo-Abietetum      2
1101 II-G-10      2
1102 Pityokteines spinidens      2
1103 planirani prirast      2
1104 Oak Downy      2
1105 obnovljivi izvori energije      2
1106 pravoužitnici      2
1107 heavy metals      2
1108 evaluation model      2
1109 Taxus baccata L.      2
1110 ECOLURE      2
1111 srnjak      2
1112 Lekenik      2
1113 polifenoli      2
1114 Leptoglossus occidentalis      2
1115 Mura      2
1116 sawfly      2
1117 hidrološka uloga      2
1118 limit values      2
1119 Sustavi za podršku u odlučivanju      2
1120 digitalni model terena      2
1121 Hunting Management      2
1122 PEEN      2
1123 renewable energy sources      2
1124 Ulmus minor Mill. sensu latissimo      2
1125 infracrvene kolorne (ICK) aerosnimke      2
1126 lovno gospodarenje      2
1127 organizacija      2
1128 Canadian experts report      2
1129 "Osmocote Sierrablen"      2
1130 gustoća primarne šumske prometne infrastrukture      2
1131 Abieti-Fagetum      2
1132 Ruscus hypoglossum      2
1133 Forsythia      2
1134 otok Mljet      2
1135 Ulmus%20minor STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor      2
1136 Populetalia albae      2
1137 decision support systems      2
1138 korijen      2
1139 obnova sastojina      2
1140 Juniperus%20excelsa STYLE="text-decoration:none">Juniperus excelsa      2
1141 kriging      2
1142 socio-economic factors      2
1143 drvna industrija      2
1144 površina      2
1145 Koelreuteria      2
1146 vegetation quotient      2
1147 povijesna vrijednost      2
1148 modelling      2
1149 Vojvodina      2
1150 poplava      2
1151 microsatellites      2
1152 Žumberak      2
1153 yield tables      2
1154 Pinus heldreichii (Christ)      2
1155 zdravstveno stanje      2
1156 Cinara%20cedri STYLE="text-decoration:none">Cinara cedri      2
1157 inovativnost      2
1158 GC      2
1159 fitoplazme      2
1160 seed dormancy      2
1161 prirodno pomlađivanje      2
1162 photointerpretation key      2
1163 Mosor      2
1164 P. thunbergiana Franco      2
1165 benediktinski samostan      2
1166 Q. cerris L.      2
1167 WinRhizo      2
1168 clonal seed orchard      2
1169 Innovativeness      2
1170 relativna otvorenost      2
1171 indigobush bioproductivity      2
1172 test provenijencija      2
1173 Cephalanthero%20longifoliae-Fagetum STYLE="text-decoration:none">Cephalanthero longifoliae-Fagetum      2
1174 fenologija listanja      2
1175 flammability      2
1176 koljik      2
1177 iskorištenje      2
1178 black poplar      2
1179 broj izbojaka na panju      1
1180 black poplar clonal tests      1
1181 točnost klasifikacije      1
1182 habitat map      1
1183 M.Sc.      1
1184 preferabilnost      1
1185 temperature za pokretanje vegetacije      1
1186 hardwood      1
1187 poprečni i uzdužni polumjer prohodnosti      1
1188 sukcesija šumske vegetacije      1
1189 usufruct holders      1
1190 raspon      1
1191 stand regeneration      1
1192 seed moisture      1
1193 stem exclusion phase      1
1194 tektonske udoline      1
1195 dendroecology      1
1196 radijalni prirast      1
1197 ulov-markiranje-ponovni ulov      1
1198 umjetni otoci      1
1199 fire behavior      1
1200 period      1
1201 muncipality      1
1202 Picea abies      1
1203 sivi ili mali indijski mungos (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
1204 gospodarstvo      1
1205 Freilassung      1
1206 the asymmetry and flatness coefficients asortiment structure      1
1207 Ash flowering      1
1208 reljefna uvjetovanost      1
1209 necrosis      1
1210 morphometrics of antlers      1
1211 model oplemenjivanja      1
1212 erosion      1
1213 stand parameters assessment      1
1214 segment ­na regresija      1
1215 Simulation model      1
1216 istraživanja      1
1217 promjena flornoga sastava.      1
1218 C-indeks      1
1219 zakrivljenost      1
1220 zeleni hrast      1
1221 tariffs      1
1222 šumska sastojina      1
1223 reintrodukcija divokoze      1
1224 silviculture plan      1
1225 munika u Hercegovini      1
1226 poslijediplomski studij      1
1227 jelovina (Abies alba Mill)      1
1228 degradacija      1
1229 Überschwemmung      1
1230 GFIS      1
1231 alluvial wetlands      1
1232 tree damages      1
1233 sušci      1
1234 numerousness natural new growth and stand age.      1
1235 strain force      1
1236 rana i kasna ekotipska forma      1
1237 faze razmnožavanja      1
1238 network      1
1239 non-bearing soil      1
1240 ecological niche      1
1241 Hrvatsko povjerenstvo za topolu      1
1242 vitalnost      1
1243 operativno planiranja      1
1244 system-dynamic approach      1
1245 klimatološki parametri      1
1246 ecological label (eco-label)      1
1247 Peter‘s mountain      1
1248 Salvage logging      1
1249 konverzija panjača      1
1250 Obični bor (Pinus sylvetris L.)      1
1251 GPS i GIS      1
1252 prirodni poremećaji      1
1253 prava tršlja      1
1254 stupanj oštećenosti      1
1255 breast height diameter distribution      1
1256 dvopapkar      1
1257 »Projekt za rukovođenje« — managementa      1
1258 Hercegovina      1
1259 Forest transportation      1
1260 percentage increments of values      1
1261 intesivelly thinning      1
1262 vrtložni pravokutnik.      1
1263 fitocenološke značajke      1
1264 gene diversity      1
1265 biomass estimation      1
1266 isoenzyme      1
1267 seed quality      1
1268 piravost      1
1269 population bottleneck      1
1270 arboretum Trsteno      1
1271 značajna oštećenost krošanja      1
1272 seed coat      1
1273 kontejnerski uzgoj      1
1274 Arborescent Willows      1
1275 Allium-test      1
1276 hazardous waste      1
1277 ptice kao indikator      1
1278 bosal area      1
1279 aromatično i ljekovito bilje      1
1280 klonsko šumarstvo      1
1281 analytic hierarchy process      1
1282 auxins      1
1283 osnovni/eleminacijski kriteriji      1
1284 mišoliki glodavci      1
1285 tajnik      1
1286 Croatian Poplar Commission      1
1287 biological forest regeneration      1
1288 fungicid      1
1289 srednji vijek      1
1290 mikroelementi      1
1291 Common beech (Fagus sylvaticaL.)      1
1292 nekroza      1
1293 posušena stabla      1
1294 stabilnost      1
1295 blade lateral movement      1
1296 kanader i demon      1
1297 brojnost prirodnog pomlatka i dob sastojina.      1
1298 Multiple criteria decision making      1
1299 bank interest rate      1
1300 water and sea protection      1
1301 točka pokrića.      1
1302 polyphenols      1
1303 planiranje etata glavnog prihoda      1
1304 školovane biljke      1
1305 modification      1
1306 pathways      1
1307 ekološke orijentacije      1
1308 chlorophyll content      1
1309 nasad gumijevca      1
1310 rivers      1
1311 akumulacija dušika      1
1312 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
1313 svijest javnosti      1
1314 priroda      1
1315 europski ariš (Larix deeidua Mili)      1
1316 srna obična      1
1317 nesreće na radu      1
1318 weeds      1
1319 morflogija klijanca      1
1320 subasocijacija      1
1321 razmjena tvari i energije      1
1322 originalna metoda projektiranja      1
1323 lowlands forests      1
1324 pH precipitation      1
1325 group-selection cutting      1
1326 farmer cables      1
1327 health status category of stand      1
1328 planned recruitment rate      1
1329 phenotypic plasticity.      1
1330 Urus MII žičara      1
1331 modeli procjene volumena      1
1332 Fuel modeling      1
1333 carbon stocks      1
1334 length of the nibbled part of a shoot      1
1335 female roe deer      1
1336 početak listanja      1
1337 hrastova mrežasta stjenica      1
1338 doznaka u grupama      1
1339 root length      1
1340 ključ za larve i protonimfe za Histiostomatidae      1
1341 računalni model CirCon      1
1342 energetska korisnost      1
1343 ozljede sjekača      1
1344 analitički hijerarhijski proces      1
1345 aluminij      1
1346 conception      1
1347 Spain      1
1348 površina krošanja      1
1349 in%20vitro%20propagation STYLE="text-decoration:none">in vitro propagation      1
1350 hantavirusi      1
1351 razvojni stadij potkornjaka      1
1352 Požarište      1
1353 biološke metode      1
1354 normativ za biološku reprodukciju i regeneraciju      1
1355 vegetacija šljunkovitih riječnih sprudova      1
1356 diameter structure      1
1357 studij rada i vremena      1
1358 inercepcija      1
1359 štitaste uši      1
1360 woody plants      1
1361 Centralna šumarska uprava      1
1362 development stages      1
1363 ramet variation      1
1364 pH-otopina      1
1365 cultural landscape      1
1366 wild apple      1
1367 middle volume of trees      1
1368 medljikovac      1
1369 sjeverni Velebit      1
1370 bibliografija      1
1371 dinamika dušika u lišću      1
1372 ensemble classifiers; forest stands; site qualities.      1
1373 slivno područje      1
1374 prognose      1
1375 openings      1
1376 piezometer      1
1377 building costs      1
1378 hereditary basis      1
1379 bibliography      1
1380 kompozitni klasifikator; šumska sastojina; kvaliteta staništa.      1
1381 basic/eliminatory criteria      1
1382 drhtavi šaš      1
1383 Czech Republic      1
1384 prosječna godišnja količina radova sanacije      1
1385 pedology      1
1386 linoleinska kiselina      1
1387 čišćenje prosjeka      1
1388 nourishing      1
1389 krajobraz.      1
1390 time standard      1
1391 industrija celuloze i papira      1
1392 cultivars of yew      1
1393 grazing      1
1394 Barbary ewe      1
1395 drvna zaliha.      1
1396 automatska digitalna fotokamera      1
1397 non-wood forest products      1
1398 brzorastuće vrbe      1
1399 vrhunske trofeje      1
1400 management planning      1
1401 the Balkans           1
1402 Republika Srpska      1
1403 ten - year increment      1
1404 Richards function      1
1405 štetnik      1
1406 šumsko sjeme      1
1407 Vatrogasni operativni centar      1
1408 klet      1
1409 small and medium enterprises      1
1410 certifikacija      1
1411 mikoze      1
1412 common beech felling      1
1413 frost-crack      1
1414 genetic polymorphism      1
1415 environmentally sound      1
1416 plastični lijevak      1
1417 ekološka karakteristika      1
1418 broj stabala      1
1419 genetic analysis      1
1420 eukaliptusove plantaže      1
1421 Emisije SO2      1
1422 srednja geometrijska udaljenost privlačenja      1
1423 soil organic matter      1
1424 survival rate      1
1425 učinci      1
1426 mrtvo drvo      1
1427 Bribirska šuma      1
1428 beech-fir virgin forest      1
1429 compromise      1
1430 karotenoidi      1
1431 mastic      1
1432 standard for the biological reproduction and regeneration      1
1433 strateški cilj mađarskog šumarstva      1
1434 Crvanj Mt.      1
1435 Whitebark Pine (Pinus heldreichii Christ)      1
1436 Urus MII skyline yarder      1
1437 hladne temperaturne jedinice.      1
1438 the asymmetry coefficient and the flatness coefficient      1
1439 laboratorijski uzgoj      1
1440 tvrdi krpelji      1
1441 site rehabilitation      1
1442 height and root collar diameter      1
1443 Primarna otvorenost      1
1444 genetski parametri      1
1445 ruralni razvoj      1
1446 inventarizacija dendroflore      1
1447 vegetative propagation      1
1448 water management      1
1449 Papuk Natural Reserve      1
1450 predmet istraživanja      1
1451 morfologija sjemena      1
1452 Viscum album L. ssp. album (bjelogorična bijela imela)      1
1453 Finska      1
1454 jelen fratar      1
1455 Tramontana i Punta Križa na otoku Cresu      1
1456 the parameters of the calibration equations      1
1457 spontana dinamika      1
1458 Semi-finished wood products industries      1
1459 Longe-range      1
1460 modified scale      1
1461 the spring and summer      1
1462 obrazovanje kadrova      1
1463 povijest HŠD-a      1
1464 planinski turizam      1
1465 uprava šuma Podružnica Senj      1
1466 kulturni pejzaž      1
1467 Number of flowers and fruits      1
1468 bogatstvo vrsta      1
1469 različiti tipovi sadnica      1
1470 Helleboro nigri-Piceetum      1
1471 coniferous species      1
1472 water deficit      1
1473 DNA barkodiranje      1
1474 monokultura      1
1475 diskoloracija      1
1476 volumen rogova      1
1477 nabonos      1
1478 Game enclosure      1
1479 logger injuries      1
1480 fictional rotation      1
1481 gubici divljači      1
1482 Flowering Ash      1
1483 švedska metoda      1
1484 neprava srž bukve      1
1485 fire fighting equipment      1
1486 programatski i operativni zadaci      1
1487 kvalitativno iskorištenje      1
1488 embiotenija      1
1489 Climate model      1
1490 makroklima      1
1491 pejsažist      1
1492 muflon (Ovis ammon L.)      1
1493 litološka cjelina      1
1494 pressure strength      1
1495 forest ecosystem      1
1496 mehanička svojstva      1
1497 planned production      1
1498 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">Grey partridges Perdix perdix L.      1
1499 monoculture      1
1500 njega šume      1
1501 Common oak      1
1502 ecological characteristic      1
1503 Picea omorika      1
1504 generalized model      1
1505 CirConcomputer model      1
1506 microbiological characteristics of the soils      1
1507 geographic origin      1
1508 lisymeters      1
1509 Worldwide Imports and Exports of Wood Based Products      1
1510 tree decline      1
1511 unutarnja sjemenska ljuska      1
1512 Scots pine (Pinus sylvestris L.)      1
1513 caterpillars      1
1514 Socio-economic drivers      1
1515 oxygen market      1
1516 Nizinske šume hrasta lužnjaka      1
1517 analiza stabla      1
1518 active protection      1
1519 theory of hunting      1
1520 Poljski brijest      1
1521 ulančavanje šteta.      1
1522 stupanj vitkosti      1
1523 oštećenje      1
1524 Izvoz i Uvoz      1
1525 comparison      1
1526 pedotransfer funkcija PTF      1
1527 137Cs      1
1528 debljinski stupanj      1
1529 fire.      1
1530 obični bagrem      1
1531 konkretna distribucija prsnih promjera      1
1532 forest laws      1
1533 forestry disciplines      1
1534 Northwestern Croatia      1
1535 obalna vegetacija      1
1536 woodprocesing      1
1537 legislative      1
1538 zaliha ugljika Cpool      1
1539 input-output analyses      1
1540 planska jedinica İkisu      1
1541 svilana      1
1542 Forest Genetics resaurces      1
1543 epidop­tera      1
1544 dendrology      1
1545 technological process capability and stability      1
1546 izmjera šumskog drveća      1
1547 nedovoljna osposobljenost i opremljenost gasitelja      1
1548 elementarni anlitaor      1
1549      1
1550 comparative trials      1
1551 species richness      1
1552 Eastern Slavonia      1
1553 prirasno prihodne tablice      1
1554 types of maps scales      1
1555 trajanje razvojnih stadija      1
1556 AHP metoda      1
1557 molekularna dijagnostika      1
1558 geographic information systems      1
1559 ekološki problemi      1
1560 dendroflora vrta      1
1561 wooden supply      1
1562 EU FLEGTAkcijski plan      1
1563 štetni insekti      1
1564 Austrian pine      1
1565 communicative action      1
1566 fungicide      1
1567 genetic variability      1
1568 aktivna zaštita      1
1569 prime cost      1
1570 Izložbe-sajmovi      1
1571 water regime      1
1572 forming pioneer stands      1
1573 sadašnje stanje i mogućnosti uzgoja.      1
1574 Sea Buckthorn      1
1575 seasonality      1
1576 %20Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none"> Isaria fumosorosea      1
1577 hydrology      1
1578 zrakoplovi      1
1579 tržišni odnosi      1
1580 fuel wood.      1
1581 organizacijski ustroj zaštite      1
1582 acorn-collecting traps method      1
1583 oksidacijski stres      1
1584 sustavi modeliranja požara      1
1585 pasivna zaštita      1
1586 Wood as an energent      1
1587 analiza ugroženosti      1
1588 sawmil­ling production      1
1589 pedofiziografske značajke      1
1590 laurel      1
1591 globalizacija u Hrvatskoj      1
1592 prirodno širenje      1
1593 tehničke značajke      1
1594 drupe      1
1595 sex of the foetus      1
1596 quality class structure      1
1597 moufflon (Ovis ammon L.)      1
1598 sowing method      1
1599 antioxidant capacity      1
1600 nominalna gustoća      1
1601 Crikvenica -Vinodol area      1
1602 effective clone number      1
1603 čestice      1
1604 kemizam biljnog materijala.      1
1605 matični supstrat      1
1606 jake prorjede      1
1607 Distribution of forests      1
1608 površinska voda      1
1609 folijarna aplikacija      1
1610 PP Medvednica      1
1611 šumski strojevi      1
1612 field plot      1
1613 percent share of wood along thickness classes      1
1614 heavy thinning      1
1615 postotni udjel drvnih sortimenata      1
1616 sokolarske tehnike      1
1617 faunalni drift      1
1618 new locality      1
1619 silver pine      1
1620 silk factory      1
1621 Gross domestic product      1
1622 rasprostranjenost šuma      1
1623 Haljevo forest      1
1624 parent material      1
1625 srna      1
1626 Vinodol valley      1
1627 Nadzorni odbor      1
1628 Pašarenje      1
1629 crna joha (Alnus glutinosa)      1
1630 sortiment length      1
1631 Mala Kapela      1
1632 superphosphate      1
1633 4dimensional space      1
1634 as. Pteridio-Betuletum      1
1635 shrub layer      1
1636 tree analysis      1
1637 crna joha (Alnus glutinisa Garnt)      1
1638 trofejna struktura      1
1639 biljni virusi      1
1640 forest manage­ment      1
1641 glodavci      1
1642 sjemenjače      1
1643 horse chestnut protection      1
1644 njegovanje      1
1645 chainsaw mounted debarking tool      1
1646 struktura troškova proizvodnje      1
1647 penjačice      1
1648 simulacijski model      1
1649 klijanci      1
1650 pitka voda      1
1651 Donja Austrija      1
1652 Macedonian oak      1
1653 forest work      1
1654 Budapest      1
1655 rast i dimenzije klijanaca (sadnica)      1
1656 natural stockwood drying      1
1657 island Mljet      1
1658 ekološka stabilnost      1
1659 visinski i volumni rast      1
1660 Scots pine      1
1661 root      1
1662 number of kids      1
1663 kadmij      1
1664 edukacija      1
1665 volumen sastojine      1
1666 digitalni model reljefa (DMR)      1
1667 vjerojatna i binarna vidljivost      1
1668 small spruce bark beetle      1
1669 wood protection      1
1670 prognoze      1
1671 Faculty of Forestry Zagreb      1
1672 trophy value      1
1673 kukavica      1
1674 Quercus spp.      1
1675 plant geographical division      1
1676 number of fawns      1
1677 Quercus ilex L.      1
1678 čimbenik vertikalne korekcije terena      1
1679 Eco-labels      1
1680 SAD      1
1681 tablice drvnih sortimenata      1
1682 stabilizacija šumskog tla      1
1683 šumarske discipline.      1
1684 šumarstvo.      1
1685 spol fetusa      1
1686 stratifikacija      1
1687 seedlings morphology      1
1688 Jarebica kamenjarka grivna      1
1689 questionnaire      1
1690 bor      1
1691 cultivation method      1
1692 geographic information system      1
1693 seed morphology      1
1694 travnjak      1
1695 endemic species      1
1696 dendroekologija      1
1697 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
1698 Republic of Srpska      1
1699 uzgoj      1
1700 biljne vrste      1
1701 aktivnost čovjeka.      1
1702 the USA      1
1703 mikroreljef      1
1704 lapor      1
1705 forwarder      1
1706 economic activities in Croatia      1
1707 naknada      1
1708 volume increment      1
1709 kvaliteta mladog naraštaja hrasta lužnjaka.      1
1710 telemorph      1
1711 average value of body weight of bucks and does      1
1712 atlaski cedar      1
1713 dipl. ing. šumarstva      1
1714 osutost iglica      1
1715 park-forest Komrčar      1
1716 Program aktivnosti      1
1717 natural reforestation (reestablishment)      1
1718 phenotypic stability      1
1719 trophic associations      1
1720 forest damage.      1
1721 public opinion      1
1722 spring migration      1
1723 concrete and beta-distribution of breast diameters      1
1724 vjetroizvale      1
1725 interakcija genotip × okolina      1
1726 buldožer      1
1727 euglej      1
1728 Sava River      1
1729 poljoprivredna tla      1
1730 drvni elementi      1
1731 plodovi      1
1732 fertility      1
1733 padaline      1
1734 stereofotogrametrija      1
1735 dvodomna      1
1736 safety      1
1737 stablaste vrbe      1
1738 juvenilno drvo      1
1739 Viscum album ssp. abietis      1
1740 monthly severity ratings      1
1741 fenotipska varijabilnost      1
1742 forestry policy      1
1743 g.j. "Česma"      1
1744 ökologische Faktoren      1
1745 forestry legislative      1
1746 uzroci ugroženosti staništa      1
1747 nizinski brijest      1
1748 vrijeme cvatnje      1
1749 Šumarska škola Karlovac      1
1750 funkcionalne skupine mikroorganizama u tlu      1
1751 Šumski sortimenti      1
1752 normal seedling      1
1753 alochtonous species      1
1754 scenariji razvoja      1
1755 održivi razvitak      1
1756 sprout diameter      1
1757 trofičke asocijacije      1
1758 forest utilization      1
1759 zbroj efektivnih temperatura      1
1760 prirodno pomlađivanje.      1
1761 Gymnosperms      1
1762 hunting club rules      1
1763 terebinth tree      1
1764 numeričko bonitiranje      1
1765 mitotske i subkromatidne aberacije      1
1766 Lovstvo i ribarstvo      1
1767 test potomstava      1
1768 hydro-technical interventions      1
1769 plodnost tla      1
1770 hunting illustration      1
1771 local community      1
1772 mješovite i čiste sastojine      1
1773 energy scenario      1
1774 cutter      1
1775 morfometrija      1
1776 relizirani etat      1
1777 jednodobne bukove sastojine      1
1778 native deciduous plants      1
1779 incomplete development      1
1780 hvatanje dabra      1
1781 Paulownia Shan Tong      1
1782 Wildverlust      1
1783 climatological characteristics      1
1784 nature preservation      1
1785 Sequoiadendron giganteum      1
1786 Erannis defoliaria      1
1787 sociological analysis      1
1788 sustainable forests management      1
1789 iskorišćivanje šuma      1
1790 oštećenost krošanja      1
1791 allowable cut indicator      1
1792 pioneering species      1
1793 hidrotehničke mjere      1
1794 modified Brink’s function      1
1795 Endosperm in development      1
1796 zagađenje okoliša      1
1797 poplar clone      1
1798 razmaci sadnje      1
1799 očuvanje staništa      1
1800 vineyard cottage      1
1801 svilarenje      1
1802 correlation link      1
1803 pest      1
1804 phytocoenology (phytosociology)      1
1805 fungal-like organisms      1
1806 gustoća peleta      1
1807 İkisu planning unit      1
1808 a change in the floral composition      1
1809 forest woody assortments      1
1810 znanstvenoistraživački rad      1
1811 stare sastojine      1
1812 invasive pest      1
1813 Mountainous Region of Croatia      1
1814 forest fee      1
1815 fruits      1
1816 bukovo-jelova prašuma      1
1817 paša      1
1818 jadransko područje      1
1819 poljoprivredne površine      1
1820 propadanje stabala      1
1821 specific/spatial criteria      1
1822 current cutting edges value associations      1
1823 heat treatment (HT)      1
1824 javni šumarski instituti      1
1825 vrijednost drva      1
1826 poslovanje      1
1827 Increment and cut      1
1828 stand height curve      1
1829 navigation      1
1830 Illegal timber trade      1
1831 erozija tla      1
1832 razvoj i prirast stabala      1
1833 vodoprivreda      1
1834 geomorphology      1
1835 geokodiranje      1
1836 DNK      1
1837 drvna prašina      1
1838 hard ticks      1
1839 Tramontana and Punta Križa on the island of Cres      1
1840 felled stemwood      1
1841 grivasti skakač      1
1842 monitoring podzemnih i površinskih voda      1
1843 prorijede      1
1844 biological control agent      1
1845 pedosfera      1
1846 contour line 98      1
1847 mobile cable crane      1
1848 National Park Plitvička Jezera      1
1849 Thansimus STYLE="text-decoration:none">Thansimus      1
1850 planovi      1
1851 study of forest roads maintenance      1
1852 sowing and planting sessile oaks      1
1853 ground and flood water      1
1854 black poplar (Populus nigra)      1
1855 browsing      1
1856 brst      1
1857 hrastova oblovina      1
1858 visinske krivulje      1
1859 Park šuma Marjan      1
1860 soil temperature      1
1861 distribucija stabala      1
1862 pioneer tree species      1
1863 nomenklaturno-sintaksonomska analiza      1
1864 Production of marketable goods      1
1865 globalization      1
1866 horns      1
1867 microorganism functional groups in the soil      1
1868 parent fund      1
1869 forest community of beech and fir      1
1870 gorivost      1
1871 germinated seed      1
1872 Jadran      1
1873 Našice      1
1874 otok Krk      1
1875 Picea omorica (PANČ.) PURK      1
1876 educational technology      1
1877 etat      1
1878 the impact of felling site edges and exposition to the success of afforestation      1
1879 Lokalne populacije      1
1880 parkovi      1
1881 elektrana      1
1882 produljenje požarne sezone      1
1883 prigušena i prisilna gibanja      1
1884 selection forests      1
1885 cadastre      1
1886 mixed plantations      1
1887 Forest Administration "Viševica"  Rijeka      1
1888 transformacije koordinata      1
1889 optimalna otvorenost      1
1890 oštećivanje šuma      1
1891 izrada i privlačenje drva      1
1892 geografsko porijeklo      1
1893 europska tisa      1
1894 kavkaska jela      1
1895 vegetacijski klimaks      1
1896 olive grove      1
1897 koštunica      1
1898 sjemenka      1
1899 šumarske informacije      1
1900 truffles      1
1901 bioecology      1
1902 mass concentration      1
1903 proliferation      1
1904 interest associations      1
1905 Gospodarska postignuća      1
1906 square whirl.      1
1907 Canadian Forest Fire Danger Rating System (CFFDRS)      1
1908 vrste domaćini      1
1909 adaptacija      1
1910 transformiranje      1
1911 poljoprivredno-šumarsko ­gospodarenje      1
1912 beech-fir forests      1
1913 Gehörn      1
1914 climate changes      1
1915 machine´s own resistance power      1
1916 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
1917 biotopic factors      1
1918 FACE      1
1919 methods      1
1920 forest management resystematization      1
1921 zaštita kestenovih sastojina      1
1922 oleoptera      1
1923 ecosystems      1
1924 klijanje      1
1925 structural factors      1
1926 short rotation.      1
1927 multivariate analysis      1
1928 supstitucija      1
1929 provenance test      1
1930 proizvodne funkcije      1
1931 održavanje šumskih cesta      1
1932 Economic achievements      1
1933 Gorska Hrvatska      1
1934 Pinienprozessionspinner      1
1935 Law      1
1936 seedling height      1
1937 Vertex telemeter      1
1938 ammonia      1
1939 forest tracks      1
1940 nepravilan klijanac      1
1941 socio-gospodarski aspekti      1
1942 sječivi etat      1
1943 kultivari tise      1
1944 kronika      1
1945 Picea sitchensis (Bong.) Carr.      1
1946 pionirske vrste drveća      1
1947 kserofitna      1
1948 jednakokutna spirala      1
1949 nonlinear dynamical systems      1
1950 životni oblik      1
1951 precision      1
1952 landforms      1
1953 digitalna fotogrametrijska stanica      1
1954 dvoulazne tablice obujma      1
1955 srednja stvarna udaljenost privlačenja      1
1956 fizička svojstva      1
1957 ophodnjica      1
1958 šumski drvni sortimenti      1
1959 genetic variation      1
1960 Šumsko gospodarstvo "Viševica"  Rijeka      1
1961 ISTA rules      1
1962 piezometar      1
1963 fitocenološka snimka      1
1964 gorivi materijal      1
1965 Ph. D.      1
1966 Croatian Forests Ltd. b      1
1967 rezervoari uzročnika      1
1968 bijelj      1
1969 insecticides      1
1970 šiške      1
1971 metode vrednovanja      1
1972 subpopulacije      1
1973 model resornoga istraživanja      1
1974 regulatori razvoja kukaca      1
1975 hunting area      1
1976 feromonski raspršivači      1
1977 Pinus%20heldreichii STYLE="text-decoration:none">Pinus heldreichii      1
1978 toplinski tretman (HT)      1
1979 stabilna sastojina      1
1980 autochtonus tree and schrub species      1
1981 molecular diagnostic      1
1982 geomorfologija      1
1983 nedrvni proizvodi i usluge šuma      1
1984 beaver dam      1
1985 dry mass      1
1986 Razvojne faze šumskog drveća i zeljastog bilja      1
1987 oštećivanje stabala i tla      1
1988 national parks nature parks      1
1989 Semi-final Wood Products      1
1990 powdery mildew (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.)      1
1991 ocjena općekorisnih funkcija šuma i vrednovanje šuma.      1
1992 jela obična      1
1993 EUFORGEN Networks      1
1994 Republic of Croatia      1
1995 šumsko zemljište      1
1996 Faza - III; Radne grupe (Networks)      1
1997 Budimpešta      1
1998 bočna kompenzacija zemljanih masa.      1
1999 spore gljiva      1
2000 combustibility      1
2001 mycocoenosis      1
2002 inter- and intrapopulation variability.      1
2003 fire behaviour      1
2004 šumski drvni proizvod      1
2005 proljeće i ljeto 2000.      1
2006 troškovi izgradnje      1
2007 Visual Tree Assessment – VTA      1
2008 autohtone vrste      1
2009 obuka      1
2010 General Directorate of Forestry      1
2011 %20woody%20species STYLE="text-decoration:none"> woody species      1
2012 benzaldehyde      1
2013 normalni poprečni profil      1
2014 vrednovanje prirodnih resursa      1
2015 vapnenac      1
2016 plantation      1
2017 panjače      1
2018 population.      1
2019 height and height increment      1
2020 evenaged stands      1
2021 strategija eksploatacije šuma      1
2022 procjena opterećenosti poljoprivrednih tala      1
2023 akumulacija hraniva u bimasi      1
2024 drift fauna      1
2025 past condition      1
2026 landscape.      1
2027 Eutrični ranker      1
2028 winter moth      1
2029 real recruitment rate      1
2030 gustoća u standardno suhom stanju      1
2031 energy benefit      1
2032 clearing fire lines      1
2033 spatial association      1
2034 klonovi topole      1
2035 turistička      1
2036 reintroduction of chamois      1
2037 skidding      1
2038 socio-geographic group      1
2039 %20šume STYLE="text-decoration:none"> šume      1
2040 analiza glavnih komponenti      1
2041 surface digging      1
2042 krpelj      1
2043 timber extraction system      1
2044 percentage of wood assortments      1
2045 low-lying areas      1
2046 traditional architecture      1
2047 genetska diferencijacija      1
2048 organizational protection system      1
2049 procjena sastojinskih elemenata      1
2050 Phase III      1
2051 park prirode      1
2052 hrast oštrika      1
2053 finalna prerada drva      1
2054 kraniometrija      1
2055 number of adult roe deer does      1
2056 sawmilling products      1
2057 motorne pile      1
2058 devitalizacija      1
2059 rasadničarstvo      1
2060 trovanje      1
2061 cikličko snimanje      1
2062 grasses      1
2063 Nacionalni park      1
2064 Foreign timber trade      1
2065 tusks      1
2066 characteristics of micro-locality.      1
2067 posebni/prostorni kriteriji      1
2068 prijenos topline.      1
2069 Nemonetarne usluge šuma      1
2070 anti - cancerous drug      1
2071 essential oils      1
2072 upravljanje      1
2073 me­teorološki indeks požara      1
2074 morphometric leaf analysis      1
2075 hantaviruses      1
2076 phytosanitary system      1
2077 Cryphonectria parasitica      1
2078 area with the vegetative cover      1
2079 Croatian kuna      1
2080 digital aerial images      1
2081 optimalna mreža šumskih prometnica      1
2082 raseljavanje domicilnog stanovništva      1
2083 red oak      1
2084 morfološka raščlamba      1
2085 colluvial soil      1
2086 damage trees      1
2087 Crataegus%20monogyna%20community STYLE="text-decoration:none">Crataegus monogyna community      1
2088 bivariatna i multivariatna analiza      1
2089 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      1
2090 bioakumulacijski potencijal      1
2091 digitalni model reljefa      1
2092 smolarenje      1
2093 digitization      1
2094 Pinija      1
2095 surface runoff      1
2096 degradacija šuma      1
2097 Na-heksametafosfat      1
2098 oak round timber      1
2099 povijest požara      1
2100 borov četnjak      1
2101 photosynthesis      1
2102 režijski troškovi      1
2103 nedostatak vode      1
2104 sanacijska sječa      1
2105 fuzija snimki      1
2106 refugium      1
2107 biogorivo      1
2108 kontinentalna Hrvatska      1
2109 pedološke analize      1
2110 plant breeding      1
2111 biološki položaj stabala      1
2112 shelterwood cutting system      1
2113 computerized information system      1
2114 počinitelj      1
2115 poštanske marke      1
2116 crown transparency      1
2117 tehničko-kamuflažne metode      1
2118 Populationsdichte      1
2119 forvarder      1
2120 ekološke značajke      1
2121 srčika      1
2122 silk as a cultural phenomenon      1
2123 normalna raspodjela stabala      1
2124 vinodolsko zaleđe      1
2125 listanje      1
2126 selection      1
2127 surveying      1
2128 Forest rails      1
2129 Mountainous Croatia      1
2130 Paulownia 9501      1
2131 flowing down trunk      1
2132 hidromeliorativni zahvati      1
2133 težište      1
2134 oblik stvarne i normalne distribucije prsnih promjera.      1
2135 diameter growth      1
2136 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
2137 heretability      1
2138 Biomass Energy Europe      1
2139 seed delineation      1
2140 nitrogen accumulation      1
2141 seed felling      1
2142 plodnost      1
2143 Plitvice Lakes      1
2144 uzgajivački zahvati      1
2145 opseg šumskouzgojnih radova      1
2146 host      1
2147 metoda pokusnih ploha      1
2148 parazitoid      1
2149 Plains      1
2150 indeks zaraze      1
2151 rast promjera srednjeg stabla      1
2152 injuries at work      1
2153 obični grab      1
2154 vrijednosno iskorištenje      1
2155 fizikalna i mehanička svojstva recentne hrastovine      1
2156 jadranski otoci      1
2157 forest ecosystem services      1
2158 asocijacija      1
2159 genetska analiza      1
2160 protection at work      1
2161 visoke šume      1
2162 biomass yield      1
2163 mastic tree      1
2164 sigurnost i zdravlje u šumarstvu      1
2165 impact      1
2166 ITS2 region      1
2167 macrofungi      1
2168 troškovi zemljanih radova      1
2169 drainage system      1
2170 rotositnilice      1
2171 stohastika      1
2172 suša      1
2173 rameta      1
2174 certification      1
2175 debarking activity      1
2176 proportion between height and diameter (h/d)      1
2177 maklen      1
2178 Lymantria%20monacha STYLE="text-decoration:none">Lymantria monacha      1
2179 Production exports and imports of lumber      1
2180 greenhouse gases      1
2181 sjekači      1
2182 Bojčinska šuma      1
2183 excange value      1
2184 Faza - II      1
2185 multivarijatna analiza      1
2186 sanacija odlagališta      1
2187 biological-ecological valorization      1
2188 bioindikacijske plohe      1
2189 windmills      1
2190 rogovi      1
2191 sjeverni Velebit.      1
2192 gospodarenje šumama i lovištima      1
2193 funkcije za izjednačenje      1
2194 databases      1
2195 short run (SRMC) and long run marginal costs (LRMC)      1
2196 level of knowledge.      1
2197 daljinomjer Vertex      1
2198 potencijal oporavka      1
2199 gradski park      1
2200 digital photogrammetric workstation      1
2201 Beta distribution      1
2202 management plans      1
2203 prirodnost ("hemeroby ")      1
2204 sijanje      1
2205 sastojinska struktura      1
2206 međupopulacijska i unutarpopulacijska varijabilnost.      1
2207 container type      1
2208 War damages      1
2209 autohtone vrste drveća i grmlja      1
2210 pokusno polje      1
2211 cable crane      1
2212 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Bertović 1975      1
2213 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Berto­vić 1975      1
2214 mitochondrial control region      1
2215 Herzegovina      1
2216 games      1
2217 Picea omorica (PANC.) PURK.      1
2218 režim vlage      1
2219 ekološki osjetljivo      1
2220 Paulovnija 9501      1
2221 cultures      1
2222 pedophysiographic features      1
2223 valuated methods      1
2224 prirodna ognjišta      1
2225 morphometry      1
2226 forest resource      1
2227 inventarizacija drveća i grmlja      1
2228 pilanska prerada drva      1
2229 carbon accumulation      1
2230 zamočvarivanje      1
2231 Zagreb      1
2232 raspon promjera      1
2233 traktorska vlaka      1
2234 key to larvae and protonymphs of Histiostomatidae      1
2235 Privlačenje i transport drveta      1
2236 Alnus glutinosa      1
2237 epoksidna smola      1
2238 stanišni čimbenici      1
2239 sea spray      1
2240 Nacionalni park “Fruška gora”      1
2241 gypsy moth (Lymantria dispar L.)      1
2242 globalne klimatske promjene      1
2243 sitno i malo privatno poduzetništvo      1
2244 prirodni uvjeti življenja      1
2245 Histiostomatidae STYLE="text-decoration:none">Histiostomatidae      1
2246 starost sa­stojine      1
2247 sjeverozapadni Jadran      1
2248 jestive gljive      1
2249 bioaccumulation potential      1
2250 forest timber product      1
2251 grey alder (Alnus incana)      1
2252 norme za čvrsta biogoriva      1
2253 type of damage      1
2254 Biber      1
2255 crown diameter of the sprout      1
2256 naplodni sijek      1
2257 biološka ispitivanja      1
2258 uređenje otočića      1
2259 antioksidacijska aktivnost      1
2260 tjelesne težine      1
2261 preventivne metode zaštite      1
2262 motorna pila      1
2263 Non-Monetary services from forests      1
2264 Istria      1
2265 The Republic of Croatia      1
2266 Vinodol      1
2267 fizikalna svojstva      1
2268 Rijeka Sava      1
2269 kontejneri      1
2270 assortment tables      1
2271 bruto domaći proizvod      1
2272 Tisućljetna izložba Ugarskog kraljevstva 1896.      1
2273 nacionalni parkovi      1
2274 autoktone listače      1
2275 one-year-old seedlings      1
2276 pre­brojavanje      1
2277 Feulgen squash method      1
2278 melioracija      1
2279 determining tree height      1
2280 zakretni moment na PV traktora      1
2281 antlers      1
2282 Wild      1
2283 električna energija      1
2284 inferior and superior model trees      1
2285 the Atlas Mountains      1
2286 oakwood      1
2287 fitosanitarni sustav      1
2288 brusači      1
2289 overhead costs      1
2290 Homeland war      1
2291 hollow-horned animal      1
2292 korovska vegetacija      1
2293 predacija      1
2294 Telemetry      1
2295 survey      1
2296 otjecanje      1
2297 proljetna%20temperatura%20zraka STYLE="text-decoration:none">proljetna temperatura zraka      1
2298 težine 100 češera i 1000 sjemenki      1
2299 Common Hornbeam      1
2300 vizualno kontrolna metoda – VTA.      1
2301 visinski gradijent      1
2302 stand damaging      1
2303 machine felling      1
2304 slope      1
2305 respiracija tla      1
2306 realised production      1
2307 označavanje      1
2308 Castanea sativa Mill.      1
2309 esencijalni elementi      1
2310 islands      1
2311 Axis%20axis) STYLE="text-decoration:none">jelen aksis (Axis axis)      1
2312 vitalitet sjemena      1
2313 solar energy      1
2314 multiple regression analyses      1
2315 vlasnička i posjedovna struktura      1
2316 acorn plumpness      1
2317 threatens      1
2318 genetic gain      1
2319 trap tree      1
2320 selected plus trees      1
2321 Europska crna topola      1
2322 weed      1
2323 sociološka analiza      1
2324 multidimenzionalno skaliranje      1
2325 kemijska analiza ksilemovog soka      1
2326 tokovi ugljika      1
2327 micoses of needles      1
2328 leachate      1
2329 spacial distribution      1
2330 discoloration      1
2331 klon      1
2332 double-entry volume tables      1
2333 dimenzija zrelosti      1
2334 Hauling and transportation of timber      1
2335 podzemne vode      1
2336 stručno osposobljavanje      1
2337 forest seeds      1
2338 root system      1
2339 magistarski rad      1
2340 Paulownia Siebold et Zucc.      1
2341 rezanje grana      1
2342 indicators of productivity      1
2343 assessment of ecosystem services      1
2344 šumski prijevoz      1
2345 srednjo- i dugoročno planiranje      1
2346 horn length      1
2347 original project method      1
2348 kamenolom Očura II      1
2349 šuma Macelj      1
2350 potrajnost gospodarenja      1
2351 almond willow (Salix triandra)      1
2352 forest value assessment      1
2353 BEP or the break-even level of income.      1
2354 šumsko tlo; onečišćenje tla      1
2355 Mediteran      1
2356 posječena drvna masa      1
2357 matrice prijelaznih vjerojatnosti      1
2358 research activities      1
2359 uspjeh pošumljavanja      1
2360 jugoistočna Europa      1
2361 Effectiveness Study of Primary Forest Road Traffic Infrastructure      1
2362 stara šumarska karta      1
2363 informacijski sustav      1
2364 proizvodnja i potrošnja šumskih i drvnih proizvoda      1
2365 Višegodišnji prosjek sezonske žestine      1
2366 vizualna i digitalna interpretacija      1
2367 deciduous      1
2368 pinija (Pinus pinea)      1
2369 novčana vrijednost drvnih sortimenata      1
2370 tercijar      1
2371 volumno iskorištenje      1
2372 pokusna ploha Br gola površina      1
2373 šumski ekosustav      1
2374 Središnja Europa      1
2375 prirašćivanje kvalitete      1
2376 ptice      1
2377 database      1
2378 social characteristics      1
2379 zastupljenost      1
2380 animal artist      1
2381 history of forestry      1
2382 clonal archive      1
2383 the Adriatic region      1
2384 biodizel      1
2385 secondary succession      1
2386 standardisation of time      1
2387 ecological network      1
2388 plan upravljanja risom      1
2389 težišna metoda      1
2390 menadžment      1
2391 suha biomasa sadnica      1
2392 flight activity      1
2393 veličina kontejnera      1
2394 plan uzgajanja šuma      1
2395 %20sezonske%20promjene STYLE="text-decoration:none"> sezonske promjene      1
2396 longitudinal clearance radius      1
2397 proicirana sasto­jina      1
2398 spermatophytes      1
2399 genetski polimorfizam      1
2400 bijela topola (Populus alba)      1
2401 trend of density decrease      1
2402 Lovran marron      1
2403 šumsko drveće      1
2404 metoda tetrazola      1
2405 red heart formation      1
2406 man activities      1
2407 proizvodnja drvnih ploča      1
2408 suistainability of revenue      1
2409 reindtrodukcija      1
2410 sustav gospodarenja otpadom      1
2411 stres      1
2412 strogi šumski rezervat      1
2413 zaštita voda i mora      1
2414 zlatni rez      1
2415 soil erosion      1
2416 automatski analizator      1
2417 Populus%20nigra%20subsp.caudina STYLE="text-decoration:none">Populus nigra subsp.caudina      1
2418 melioracijski učinci      1
2419 saplings      1
2420 quantity and value yield      1
2421 pomotehnički zahvati.      1
2422 division of forests in the Republic of Croatia      1
2423 oplemenjivanje      1
2424 zamatanje plodova      1
2425 biljna sistematika      1
2426 pheromone baited traps      1
2427 %20Strahinjščica STYLE="text-decoration:none"> Strahinjščica      1
2428 urod bukvice      1
2429 analiza varijance      1
2430 acidofilne šume      1
2431 jednodobno gospodarenje      1
2432 livelihoods      1
2433 fungicidi      1
2434 marking      1
2435 močenje plodova      1
2436 promidžba potrajnog gospodarenja i biološke raznolikosti      1
2437 šumske površine      1
2438 preborne šume      1
2439 forest biomass      1
2440 uvjeti čuvanja      1
2441 prostorno širenje      1
2442 eksperimentalni požari      1
2443 Conservations      1
2444 donje i gornje sastojinsko stablo      1
2445 comparative research method      1
2446 contamination soil      1
2447 catchment      1
2448 morphometric ash leaf analysis      1
2449 biological position of trees      1
2450 statistical models      1
2451 bočna stabilnost lista      1
2452 brzina unosa      1
2453 funkcije tražnje      1
2454 nenosivo tlo      1
2455 usporedba vrsta      1
2456 virusi      1
2457 spolni dimorfizam      1
2458 seedling heights      1
2459 nouctuid moths      1
2460 progression      1
2461 work and time study      1
2462 referentni uzorak      1
2463 ozljede na stablima      1
2464 disjunct      1
2465 dimension stock      1
2466 klimatske karakteristike      1
2467 causes of leks endanger­ment      1
2468 mineral raw materials      1
2469 razdoblje sušenja.      1
2470 cyclic records      1
2471 ocjena trofeja      1
2472 maintenance of forest roads      1
2473 bijeli dud (Morus alba) svilogojstvo      1
2474 prophylaxis      1
2475 razdoblje sušenja      1
2476 nad zor stanja sastojina.      1
2477 modeli rasta      1
2478 uzroci i posljedice ranjavanja      1
2479 chilling      1
2480 protupožarne prosjeke s elementima puta      1
2481 insecticide      1
2482 economic importance      1
2483 Bribir Forest      1
2484 stupanj oštećenja      1
2485 stone pine seed      1
2486 landscape diversity      1
2487 stability of stand      1
2488 lovno stablo      1
2489 spread      1
2490 zimotrenost      1
2491 trgovina drvom      1
2492 spectrophotometry      1
2493 present situation and possibilities of cultivation.      1
2494 Arboretum Lisičine      1
2495 Blacksea region      1
2496 šumska staništa      1
2497 seed orchard management      1
2498 zimska retencija lišća      1
2499 amage      1
2500 Thaumetopoea%20pityocampa STYLE="text-decoration:none">Thaumetopoea pityocampa      1
2501 šumarska povijest      1
2502 prevođenje      1
2503 salinisation      1
2504 Međunarodni lovački savjet (CIC)      1
2505 wide planting      1
2506 Non wood forest products and services      1
2507 principal component analysis      1
2508 coefficient of integral growth      1
2509 šuma visokog uzgojnog oblika      1
2510 gospodarska jedinica      1
2511 usporedba      1
2512 prostorna valorizacija      1
2513 zonation      1
2514 managed beech forests      1
2515 morfologija ploda      1
2516 intrapopulation and interpopulation variability      1
2517 rehabilitation.      1
2518 ozljede      1
2519 kramp      1
2520 iznošenje drva      1
2521 Myodes%20glareolus STYLE="text-decoration:none">Myodes glareolus      1
2522 nature park      1
2523 Final use of wood products industry      1
2524 površina s vegetacijskim pokrivačem      1
2525 Primary wood conversion      1
2526 temperature tla      1
2527 forest interest rate (forest annuity)      1
2528 šuma Haljevo      1
2529 bakterija      1
2530 Prirast i sječa      1
2531 mehanizirana bušilica      1
2532 graničice      1
2533 žuto tijelo      1
2534 vegetation process in forest      1
2535 asocijacije gljiva      1
2536 Bosna i Hercegovina.      1
2537 model normally      1
2538 uzgojne stazice i šljukarice      1
2539 ocjena stanja      1
2540 acorn size      1
2541 A- horizon      1
2542 obična tisa      1
2543 tehnologija i tehnika      1
2544 prirodnogeografske karakteristike      1
2545 linearni trend      1
2546 stand extraction      1
2547 zapremnina po ha      1
2548 tertiary      1
2549 welfare functions      1
2550 slojnica 98      1
2551 regeneracija tla      1
2552 Hunting and fishing      1
2553 index of infestation      1
2554 density trend decrease      1
2555 kontejner      1
2556 stand age      1
2557 fitohormones      1
2558 korištenje zemljišta      1
2559 bademasta vrba (Salix triandra)      1
2560 srednja stvarna daljina pristupa površini.      1
2561 sastojina bukve i jele      1
2562 autoktone i aloktone vrste četinjača i listača      1
2563 fizičke i mineralne značajke tla      1
2564 discontinued areal      1
2565 voles      1
2566 essential elements      1
2567 business analysis      1
2568 Zadarska županija      1
2569 ustrojstvo      1
2570 evaluation of beneficial functions of forests and evaluation of forests.      1
2571 coastal population      1
2572 višekriterijska analiza odlučivanja      1
2573 borealna šuma      1
2574 biomass calculation      1
2575 klon topole I-214      1
2576 NPK gnojivo 7:14:21      1
2577 Eurasion lynx      1
2578 planovi upravljanja      1
2579 intellectual ownership      1
2580 Juglans nigra      1
2581 mountainous areas      1
2582 glavne vrste drveća      1
2583 the comparison of the conditions in 2009      1
2584 the horse-chestnut miner      1
2585 forest machines      1
2586 genetic differentiation      1
2587 povijesni prikaz      1
2588 zaštite popu­lacija rijetkih vrsta      1
2589 process automation      1
2590 šumske prosjeke      1
2591 vremensko uređivanje      1
2592 lovačka udruga kotara senjskog      1
2593 procjena biomase      1
2594 planiranje sječe      1
2595 korološke i fitocenološke značajke      1
2596 phytosociology      1
2597 site quality      1
2598 artiodactyl      1
2599 međulaboratorijske usporedbe      1
2600 vrijednosti parka      1
2601 tectonic dolines      1
2602 reservoirs of pathogens      1
2603 ciste in      1
2604 iptera      1
2605 mixed and pure stands of beech      1
2606 effects of thinning      1
2607 obnovljivi prirodni resurs      1
2608 drvna i lisna masa      1
2609 National park “Fruška gora”      1
2610 planina Tušnica      1
2611 nurseries      1
2612 FACE facility      1
2613 flushing      1
2614 wounds      1
2615 vjetrozaštita      1
2616 Propadanje hrastovih biljaka      1
2617 the Forest Administration Senj                1
2618 flammable material      1
2619 digitalne aerosnimke      1
2620 amelioration      1
2621 factors to vertical terrain corrections      1
2622 visine i promjeri vrata korijena      1
2623 gubar (Lymantria dispar L.)      1
2624 visinska krivulja      1
2625 varijabilnost rameta      1
2626 timber skidding      1
2627 Mahaleb cherry tree      1
2628 predatori      1
2629 šuma alepskog bora      1
2630 preciznost procjene      1
2631 selection structure and selection menangement      1
2632 ilegalni odstrel      1
2633 Trends      1
2634 morphology      1
2635 prognoza      1
2636 corpus luteum      1
2637 Nature Parks      1
2638 Indeks relativnog sadržaja klorofila u lišću      1
2639 maquis      1
2640 drvni peleti      1
2641 the transitional probability matrix      1
2642 automatic analyser      1
2643 Utjecaj kanala Dunav-Sava na šumske ekosustave      1
2644 Rijeka i okoliš - litološke, reljefne, klimatske, pedološke i vegetacijske osobitosti      1
2645 Bosnia-Herzegovina      1
2646 šmrika      1
2647 selection management      1
2648 ekološke i socijalne funkcije      1
2649 positioning accuracy      1
2650 vektor      1
2651 edible      1
2652 Forest Administration Delnice      1
2653 proizvodnja trgovačkih dobara      1
2654 post-introductory expansion      1
2655 obična bukva (Fagus sylvatica L.)      1
2656 obnovljivi resursi      1
2657 obnova vrtova      1
2658 Wooden bord production      1
2659 izlučenje      1
2660 javno mišljenje      1
2661 čistoća debla      1
2662 uzgojne prosjeke      1
2663 vlaga u sjemenu      1
2664 forest and wildlife management      1
2665 predation      1
2666 posjed      1
2667 pilanska sirovina      1
2668 rašeljka      1
2669 Medvednica      1
2670 dominance      1
2671 fire line      1
2672 rasplodni fond srna      1
2673 proizvodnja piljene građe      1
2674 number of sprouts on the trunk.      1
2675 mikrosatelitni biljezi SSR      1
2676 GIS (Geographic Information System)      1
2677 forestry development      1
2678 otok Čiovo      1
2679 genetska raznolikost.      1
2680 štetne sovice      1
2681 Lumber operations      1
2682 znanstveni i stručni pisac      1
2683 ekonomika šumskih resursa      1
2684 increment percentage      1
2685 written documentation      1
2686 acorn quality      1
2687 zajednice ptica pjevica      1
2688 rizik od požara      1
2689 bark beetles      1
2690 silvo-pastoralni sustav      1
2691 facilitation      1
2692 provisional volume tarff      1
2693 obična smreka (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
2694 Lymantriidae      1
2695 combustion      1
2696 forest of high silvicultural form      1
2697 UŠP Našice      1
2698 pinj      1
2699 sociogeografske karakteristike      1
2700 bioproizvodnja      1
2701 game loss      1
2702 selektivna proreda      1
2703 continental Croatia      1
2704 grm      1
2705 p.o. Zagreb      1
2706 white mistletoe      1
2707 suha tvar      1
2708 potkornjaci      1
2709 šumski i vodeni ekosustavi      1
2710 capture-mark-recapture      1
2711 Steyr tractors      1
2712 taxonomic and phytogeographical analysis      1
2713 matični fond      1
2714 domovinski rat      1
2715 narrow leaved ash (F. angustifolia Vahl)      1
2716 bolest      1
2717 preventive protection measures      1
2718 novi pristup korištenja podataka      1
2719 European brown bear (Ursus arctos)      1
2720 crown structure      1
2721 arboriculture      1
2722 makrogljive      1
2723 zrelost      1
2724 američki jasen      1
2725 the border of total dieback zone      1
2726 litter      1
2727 age-class distribution      1
2728 Alepo pine      1
2729 rekultiviranje      1
2730 model sustava informacija      1
2731 rak kestenove kore      1
2732 genetic diversity and diff erentiation      1
2733 Woodworking Employment in forestry and forest industries      1
2734 availability and direction of Sava flood water      1
2735 European larch      1
2736 seed production      1
2737 Production and consumption of forest and wood products      1
2738 activity      1
2739 planiranje obnove sastojina      1
2740 modificirana skala      1
2741 snags      1
2742 poplavna šuma      1
2743 vrijednost općekorisnih funkcija      1
2744 root volume      1
2745 genetički test polusrodnika      1
2746 pomotechnical treatments.      1
2747 krški fenomeni      1
2748 Fairs      1
2749 Greece      1
2750 gubici      1
2751 biljke domaćini      1
2752 educating personnel      1
2753 Španjolska      1
2754 the factor for horizontal bypassing.      1
2755 natural regeneration and management.      1
2756 selekcionirani klonovi      1
2757 hrast kitnjak (Quercus petraea Liebl.)      1
2758 N-fixation      1
2759 EU ETS shema      1
2760 biološka revitalizacija      1
2761 clone      1
2762 zatezna sila      1
2763 otvoreni sustav      1
2764 pripravnost      1
2765 the gravity centered method      1
2766 equipment for training bird of prey.      1
2767 pokretna drobilica kamena      1
2768 pesticid      1
2769 selo Gradište      1
2770 jednogodišnje sadnice      1
2771 stream invertebrates      1
2772 fire lines with elements of roadways      1
2773 preventiva      1
2774 šumskogospodarska osnova      1
2775 kriterij kvaliteta      1
2776 granatiranje      1
2777 normals      1
2778 tehnička oblovina iz debla i krošnje stabla      1
2779 pretkazivanje vladanja šumskog požara (FBP)      1
2780 koeficijent iskorištenosti lovno-demografskog potencijala      1
2781 specifična lisna masa      1
2782 srednja geometrijska daljina pristupa površini      1
2783 comparative analysis      1
2784 vitality      1
2785 Networks      1
2786 court      1
2787 cork production      1
2788 ornamental plants trade      1
2789 satelitska snimka IKONOS      1
2790 površina ha      1
2791 bagrem      1
2792 imidaclopride      1
2793 Laserpitio krapfii-Piceetumass. nova      1
2794 breeding      1
2795 electric radiator      1
2796 demografske karakteristike      1
2797 oxidative stress      1
2798 tretiranje      1
2799 management unit "Česma"      1
2800 bilance      1
2801 Sustav planiranja      1
2802 departure angle      1
2803 bioproduction      1
2804 pests      1
2805 rehabilitacija.      1
2806 kriteriji za investiranje      1
2807 allochthonous and autochthonous dendroflora      1
2808 pioneer species.      1
2809 determinacija      1
2810 integrated timber protection      1
2811 timber quality      1
2812 standardisation      1
2813 visinske krivulje stabala      1
2814 sekcije Aigeiros i Tacamahaca      1
2815 carbon stock Cpool      1
2816 determination      1
2817 analiza vidljivosti      1
2818 žute ljepljive klopke      1
2819 javno podsticanje šumarstva      1
2820 Conservation      1
2821 osnovni fond      1
2822 sadnice      1
2823 studenti      1
2824 razvoj fitocenoza      1
2825 salvage cutting      1
2826 litače      1
2827 hydro-melioration treatments      1
2828 machine felling and processing      1
2829 kakvoća drvnih sortimenata      1
2830 visina stabla      1
2831 beech forests      1
2832 perioda      1
2833 claster analysis      1
2834 Natura2000      1
2835 reforma visokoobrazovnoga sustava      1
2836 beach forest      1
2837 obujam stabala      1
2838 genetsko porijeklo      1
2839 wildlife      1
2840 Logging operations      1
2841 krize      1
2842 WWW      1
2843 increase in growth      1
2844 narodna imena životinja.      1
2845 duljina korijena      1
2846 automatizacija procesa      1
2847 Querco-Fagetea      1
2848 Querco-Fage­tea      1
2849 pheromone dispenser      1
2850 Lower Austria      1
2851 jednospolna      1
2852 record      1
2853 kvarter      1
2854 soil morphology      1
2855 Europe      1
2856 Južna/Srednja Europa      1
2857 hranidba      1
2858 Silkworm (Bombyx mori)      1
2859 epikutikularni vosak elektronska mikroskopija (SEM).      1
2860 first and second order histograms      1
2861 planning      1
2862 social geographical features. openland      1
2863 scalping      1
2864 rekultivacija      1
2865 sustavsko-dinamički pristup      1
2866 jasen      1
2867 habitat suitability      1
2868 sjetva i sadnja kitnjaka      1
2869 Aposeri foetidae-Castanetum sativae ass. nova      1
2870 integralno gospodarenje ekosustavima u prostoru      1
2871 lubanja      1
2872 pisana dokumentacija      1
2873 očuvanje okoliša      1
2874 historical presentation      1
2875 zbirka      1
2876 haustorij      1
2877 sadržaj pepela      1
2878 proizvodnja sjemenja      1
2879 klonovi stablastih vrba      1
2880 financijska politika      1
2881 biološko-ekološka valorizacija.      1
2882 landscape artist      1
2883 silvicultural methods      1
2884 microsatelites SSR      1
2885 forest reproductive material      1
2886 jelovina (Abies alba Mill.)      1
2887 physical and mineral soil properties      1
2888 magnezij      1
2889 As. Populo tremulae-Betuletum      1
2890 FBP System      1
2891 deciduous forests of poplar and willow      1
2892 prosjeke na trasama elektroenergetskih objekata      1
2893 Tertiary relict      1
2894 duljina odgriženog dijela izbojka      1
2895 Osnovna državna karta (ODK)      1
2896 site conditions      1
2897 objektno – orijentirana klasifikacija šuma      1
2898 taksacijski elementi      1
2899 nursery plant production      1
2900 triangulacija      1
2901 genofond      1
2902 stereo measurement      1
2903 Cuculus%20canorus STYLE="text-decoration:none">Cuculus canorus      1
2904 riper      1
2905 širina goda      1
2906 norma ISO 11277.      1
2907 image fusion      1
2908 a register of primary forest roads      1
2909 visoka šuma      1
2910 validation method      1
2911 STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      1
2912 Forest genetic resources      1
2913 sloj grmlja      1
2914 state support to forestry      1
2915 vjetrenjače      1
2916 wood residuals      1
2917 otvaranje šuma      1
2918 sessile oak (Quercus petraea L.)      1
2919 promotion of forest management and biodiversity      1
2920 public institutes      1
2921 plants      1
2922 pedicle      1
2923 dormantnost      1
2924 spatial trap design      1
2925 Fast Furier method      1
2926 stabljika      1
2927 eroded terrain recoveri      1
2928 Lymnatria monacha      1
2929 tehnička svojstva      1
2930 zonal vegetation      1
2931 Hibridna platana (Patanus x acerifolia)      1
2932 šumski drvni ostatak      1
2933 oak seedlings      1
2934 mješovita kultura      1
2935 biological-ecological valorisation      1
2936 puhovi      1
2937 Oriental Hornbeam      1
2938 primorsko područje Hrvatske      1
2939 vrste karata      1
2940 klizna sredina      1
2941 Trypodendron%20domesticum STYLE="text-decoration:none">Trypodendron domesticum      1
2942 šumarsko poduzeće      1
2943 first finding      1
2944 spring phenology      1
2945 Croatian participation      1
2946 jasen (Fraxinus ExcelsiorL.)      1
2947 diagnose      1
2948 smrekove kulture      1
2949 melioracija krša      1
2950 kemijski sastav sjemena      1
2951 Forest management plan      1
2952 klinalna varijabilnost      1
2953 payment for forest ecosystem services      1
2954 Medvednica Nature Park      1
2955 Kodeks fitocenološke nomenklature      1
2956 dieback of pedunculate oak      1
2957 uređenje otočića.      1
2958 teorija lovstva.      1
2959 Kermes oak      1
2960 prirodni zeoliti      1
2961 concentrations and contents of nutrients      1
2962 metoda najbližih susjeda      1
2963 fitocenološka nomenklatura i klasifikacija      1
2964 wood waste      1
2965 populacijsko usko grlo      1
2966 kreda      1
2967 popis biljaka      1
2968 eterična ulja      1
2969 sunčeva energija      1
2970 miniranost      1
2971 damages on the young plants      1
2972 oštećenje stabala      1
2973 Nemozoma STYLE="text-decoration:none">Nemozoma      1
2974 variability of leaves      1
2975 static state of tree      1
2976 Turkish red pine      1
2977 phytoplasmas      1
2978 in situ i ex situ metode      1
2979 xerophytic      1
2980 formation of forest associations      1
2981 hind body weight      1
2982 infiltration      1
2983 banknotes      1
2984 forest soils      1
2985 digital orthophotographies      1
2986 profesor šumarstva      1
2987 natural heritage      1
2988 sjevernojadransko područje      1
2989 lines below electro-energetic facilities      1
2990 svila kao kulturološki fenomen      1
2991 bukovo-jelove šume      1
2992 revitalizacija staništa      1
2993 renewable resources      1
2994 Common Beech.      1
2995 satellite imagery      1
2996 postojanost drva      1
2997 pine resin production      1
2998 wood reserve      1
2999 wetland      1
3000 Calabrian pine      1
3001 zemlja u tranziciji      1
3002 side compensation of large ground loads      1
3003 flood control      1
3004 Abies%20alba%20Mill.) STYLE="text-decoration:none">obična jela (Abies alba Mill.)      1
3005 zones and units (regions)      1
3006 tarifni niz      1
3007 occurrence      1
3008 wild pear      1
3009 diskontinuiran areal      1
3010 pasture      1
3011 izmjene i dopune formule ClC-a      1
3012 height of sprout      1
3013 normalized difference vegetation index      1
3014 Postotak šumovitosti      1
3015 efektivni broj klonova      1
3016 %20grasslands STYLE="text-decoration:none"> grasslands      1
3017 Entomopatogena gljiva      1
3018 vegetacija sjeverne Hrvatske      1
3019 People      1
3020 posolica      1
3021 leaf litter      1
3022 Boreal forest      1
3023 crownfire      1
3024 forestry company      1
3025 development of phytocoenosis      1
3026 preferability      1
3027 Geographical and relief characteristics      1
3028 program sanacije      1
3029 AOMP      1
3030 chestnut gall wasp      1
3031 pravilan klijanac      1
3032 intraclonal variability      1
3033 kartografska generalizacija      1
3034 zajednica hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i rastavljenim šašem      1
3035 perpetrator      1
3036 morfologija tla      1
3037 validacija metode      1
3038 hrastove šume      1
3039 hortikulturni elementi      1
3040 proljetna selidba      1
3041 Steering Committee      1
3042 estimation precision      1
3043 leaf area index      1
3044 sadržaj klorofila      1
3045 forest certification      1
3046 tvrde listače      1
3047 bioindication      1
3048 Pinus pinea L.      1
3049 globalization in Croatia      1
3050 town of Omiš      1
3051 rannis defoliaria      1
3052 tactical planning of primary forest roads      1
3053 Swedish method      1
3054 percentage of moderately to severely damaged trees      1
3055 zeljanice      1
3056 information system      1
3057 substrates      1
3058 cyclic aerial photographs      1
3059 AHP method      1
3060 mature stands      1
3061 hrast crnike      1
3062 architectural elements      1
3063 price list      1
3064 prebornašuma      1
3065 existing state      1
3066 varijabilnost sjemena      1
3067 stand production potential      1
3068 rožište      1
3069 M.%20glareolus STYLE="text-decoration:none">M. glareolus      1
3070 inferencijalna statistika      1
3071 road network planning      1
3072 fruit morphology      1
3073 tehnologija podučavanja      1
3074 iglice      1
3075 klasterska analiza      1
3076 forest history      1
3077 Viburno opuli-Prunetum dasyphyllae      1
3078 Erico-Fagetum      1
3079 selection of management scenarios      1
3080 genetska raznolikost i diferencijacija      1
3081 koeficijent asimetrije i koeficijent spljoštenosti.      1
3082 funkcije upravljanja: planiranje      1
3083 Ph u pirofosfatu      1
3084 phenological variability of flowering      1
3085 Iskorištavanje šuma kao uzgojna njega sastojina      1
3086 model pretvorbe monokultura u šume bliske prirodnim      1
3087 čempres      1
3088 termički modificirano drvo      1
3089 successional pathways on abandoned land      1
3090 Bojčin Forest      1
3091 bolesti divljači      1
3092 nanotehnologija      1
3093 forest seedlings      1
3094 ruža vjetrova      1
3095 intra- and interpopulation variability      1
3096 Bosnia and Herzegovina.      1
3097 uporaba biomase      1
3098 oppenes of forest roads.      1
3099 Quercus virgiliana      1
3100 progresija      1
3101 black pine (Pinus nigraArn.)      1
3102 veličina populacije      1
3103 volumne tablice      1
3104 Fagus silvatica      1
3105 tečajni debljinski prirast stabala      1
3106 news: capacity planning      1
3107 soil loss      1
3108 pomaganje      1
3109 horticultural elements      1
3110 South-East Europe      1
3111 forest privatization      1
3112 drought      1
3113 gospodarenje šumama      1
3114 dripping through      1
3115 accumulation of nutrients in the biomass      1
3116 invazivni štetnik      1
3117 operativno vrijeme      1
3118 poaching      1
3119 enzyme phenylalanine-ammonium liase      1
3120 maturity dimension      1
3121 opasni otpad      1
3122 sile rasta      1
3123 floristic composition      1
3124 spatial spread      1
3125 korjenov sustav      1
3126 integral management with ecosystems in space      1
3127 kitnjak      1
3128 površina projekcije krošnje      1
3129 procjene usluga ekosustava      1
3130 equilateral spiral      1
3131 stress      1
3132 šumovitost      1
3133 Eco-labele      1
3134 growth of mean stand diameter      1
3135 hvatanje      1
3136 kvaliteta staništa      1
3137 poplavne šume      1
3138 žičare dizalice      1
3139 Crataegus%20monogyna STYLE="text-decoration:none">zajednica Crataegus monogyna      1
3140 Lovački dio izložbe      1
3141 čimbenik horizontalnog zaobilaženja.      1
3142 Nacionalni park Plitvička jezera      1
3143 silver fir; dead tree; utilization; roundwood; timber value      1
3144 Programme of activities      1
3145 širokolisna zelenika (Phillyrea latifolia L.)      1
3146 četverodimenzijski sustav      1
3147 obični bor (Pinus sylvestris L.)      1
3148 preventivne mjere      1
3149 significant crown damage      1
3150 lisni mineri      1
3151 the Island of Vrgada and Its Islets      1
3152 protected area      1
3153 molekularno-biološke metode      1
3154 crveni hrast      1
3155 novi ekološki trend      1
3156 carotenoids      1
3157 sp.      1
3158 degradirani krš      1
3159 čivitnjača      1
3160 consensus      1
3161 NW Adriatic      1
3162 mezijska bukva      1
3163 GeoWEPP)      1
3164 model of departmental research      1
3165 promjer izbojka      1
3166 norme vremena      1
3167 afforestation success      1
3168 bush      1
3169 tanini      1
3170 područje provenijencije      1
3171 input-output analiza      1
3172 the North Adriatic area      1
3173 mezofilne kestenove šume      1
3174 ukusna      1
3175 hyperphoresy      1
3176 ženka      1
3177 Šumarski list      1
3178 coins      1
3179 GPS and GIS      1
3180 Tilio-Taxetum      1
3181 adapted agricultural tractors      1
3182 analysis of variance      1
3183 seedling growth and dimensions      1
3184 gradation      1
3185 oplodna sječa u grupama      1
3186 jednodobne regularne sastojine      1
3187 Gradiaton      1
3188 young willow growth      1
3189 Šumske pruge      1
3190 lov      1
3191 procjena udaljenosti      1
3192 insolation      1
3193 Natural conditions of life      1
3194 terpenes      1
3195 historical outbreaks      1
3196 modificirana Brinkova funkcija      1
3197 klonski arhivi      1
3198 business relationships      1
3199 Južna Afrika      1
3200 Meteorološki indeks šumskog požara (FWI)      1
3201 visina izbojka      1
3202 ritske šume Baranje      1
3203 sposobnost i stabilnost tehnološkog procesa      1
3204 pheromone-baited trap      1
3205 zaštita ljudi      1
3206 strange attractor      1
3207 drveni ugljen      1
3208 konzervacija vlage      1
3209 logging strategy      1
3210 fitohormoni      1
3211 šupljorožac      1
3212 oštećenost stabala      1
3213 metoda sjetve      1
3214 začetak organiziranoga šumarstva.      1
3215 autohtona i alohtona dendroflora      1
3216 povratnim križanjem i transgresijom      1
3217 zakonodavstvo      1
3218 human protection      1
3219 impacts of silvicultural measures      1
3220 logistic regression      1
3221 sjemenska zona      1
3222 F-O and »K-k« »Manage-project«      1
3223 propagation phases      1
3224 EU FLEGTAction plan      1
3225 zdravstveni turizam      1
3226 brown hare      1
3227 logging as sylvicultural care of stands      1
3228 Eutypella%20canker STYLE="text-decoration:none">Eutypella canker      1
3229 biološka obnova šuma      1
3230 northern Velebit      1
3231 subject of research      1
3232 establishment rate      1
3233 biology      1
3234 phytosanitary inspection      1
3235 kratkorični i dugori­čni granični troškovi (KGT i DGT)      1
3236 aciditet tla      1
3237 elementi ocjene trofeja      1
3238 rainfall      1
3239 interlaboratory testing      1
3240 demo­graphic characteristics      1
3241 equalization functions.      1
3242 Pinus pineaL.      1
3243 regular forests      1
3244 Oteti zaboravu značajnija zbivanja iz naše bogate prošlosti      1
3245 Jelen lopatar      1
3246 leaf third-flush      1
3247 progala      1
3248 evergreen      1
3249 ornitologija      1
3250 younger developmental phases of forest      1
3251 radne tehnike      1
3252 As. Hacquetio-Fagetum      1
3253 ekstrakcija      1
3254 habitats of yew in mountain Papuk situated in Nature park Papuk      1
3255 Biokovo      1
3256 the surface flow off      1
3257 scale insects      1
3258 transversal clearance radius      1
3259 srednjedobna sastojina      1
3260 svojstva profila tla      1
3261 nalazište u Zagrebu      1
3262 sanacija erodiranog zemljišta      1
3263 mikoze iglica      1
3264 health tourism      1
3265 rural development      1
3266 homogenizacija      1
3267 polifagni parazitoidi      1
3268 Omiš      1
3269 koncentracija i sadržaj hraniva      1
3270 the Senj county hunting club      1
3271 Strahinjščica      1
3272 organic matter      1
3273 razvoj sastojine      1
3274 šumarska edukacija      1
3275 učinci uzgojnih mjera      1
3276 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
3277 kultura crnog bora      1
3278 tree pests and pathogens      1
3279 quality criteria      1
3280 jestiva      1
3281 rijeke      1
3282 growth of tree breast diameter and crown diameter      1
3283 Fibonaccijev niz      1
3284 planski sustav      1
3285 kompleksni sustavi      1
3286 spojevi dušika      1
3287 kvalitet      1
3288 dissipative structures      1
3289 halbsib-progeny tests.      1
3290 private forest owner expectations      1
3291 provenances      1
3292 sveza Aremonio-Fagion      1
3293 the average geometrical attraction distance      1
3294 strategies in Hungarian forestry      1
3295 sezonska ocjena žestina      1
3296 diversity indices      1
3297 hlapljive komponente      1
3298 crni grab      1
3299 ekološke indikatorske vrijednosti      1
3300 crude oil contamination      1
3301 progressive sucession      1
3302 plant heights      1
3303 brnistra      1
3304 energijska tranzicija      1
3305 tarife      1
3306 regresijska analiza      1
3307 voluharice      1
3308 produktivnost guljenja kore      1
3309 large wood of Italian oak      1
3310 Fire history      1
3311 slenderness      1
3312 brza dojava i brzo gašenje      1
3313 electrical resistance of cambial zone      1
3314 procjena vrijednosti šuma      1
3315 park-šuma      1
3316 energetska vrijednost      1
3317 integrated forest protection      1
3318 autovegetativno razmnožavanje      1
3319 %20gospodarenje%20šuma STYLE="text-decoration:none"> gospodarenje šuma      1
3320 nanoindentacija      1
3321 test field      1
3322 sanacija posljedica      1
3323 šumska protupožarna cesta      1
3324 drvenaste vrste      1
3325 učinak      1
3326 succession      1
3327 invasive trees      1
3328 suzbijanje štetnika      1
3329 način uzgoja      1
3330 baza podataka      1
3331 fine forest fuel      1
3332 priprema tla      1
3333 divlja jabuka      1
3334 insects      1
3335 suppressed and forced motions      1
3336 weight and wood volume      1
3337 umjetne neuronske mreže      1
3338 yellow necked mouse      1
3339 stari gradovi i naselja      1
3340 Chemical composition of soil      1
3341 Croatia.      1
3342 cut-to-length      1
3343 associated fungi      1
3344 parazitski kompleks      1
3345 age classes      1
3346 varijabilnost listova      1
3347 Procjena oštećenosti šuma      1
3348 edukativni panoi      1
3349 izvješćivanje      1
3350 Kanadski sustav ocjene opasnosti od šumskog požara (CFFDRS)      1
3351 sjemenska razdjelba      1
3352 vjetar      1
3353 wood dust      1
3354 cost      1
3355 zoning      1
3356 debljinski prirast.      1
3357 trahiandeziti      1
3358 amelioration effects      1
3359 FBP sustav      1
3360 učešće sušenja      1
3361 common names of animals      1
3362 age      1
3363 cadastral plots      1
3364 forests measuring      1
3365 konzervacija      1
3366 Požega mountains      1
3367 kružne primjerne plohe      1
3368 new record      1
3369 biological!environmental valorization      1
3370 prezimljavanje      1
3371 viewshed analysis      1
3372 biosphere reserve      1
3373 Baranja riparian forests      1
3374 hunting ground biological casualties      1
3375 privlačenje.      1
3376 lovačke udruge      1
3377 srednja udaljenost privlačenja      1
3378 quick sands      1
3379 ostvareni prirast      1
3380 bioplin      1
3381 morphometric variability      1
3382 secondary forest road network      1
3383 bioklimati      1
3384 Šumarstvo i šumarska politika      1
3385 S02 emissions      1
3386 Sredozemni krš      1
3387 motor-manual      1
3388 erodiranje tjemena      1
3389 trajni rast      1
3390 Noble Hardwoods      1
3391 Umweltschutz      1
3392 beneficial functions of forests      1
3393 oporavak      1
3394 forestry occupation      1
3395 public forest institutes      1
3396 naftna kontaminacija      1
3397 relative leaf chlorophyll content index      1
3398 štetnici i bolesti drveća      1
3399 forest products      1
3400 čista sječa kulture vrba      1
3401 first records      1
3402 pejsažno oblikovanje      1
3403 upravljanje sjemenskom plantažom      1
3404 value of wood assortiments      1
3405 osvjetljavanje      1
3406 seed zones      1
3407 Persian walnut      1
3408 strukturni čimbenici      1
3409 South Africa      1
3410 middle-aged stand      1
3411 jura      1
3412 natural rege­neration      1
3413 Phyllonorycter spp.      1
3414 Cervus elaphus      1
3415 Participatory management      1
3416 working techniques      1
3417 range      1
3418 otoci      1
3419 odziv      1
3420 EU ETS scheme      1
3421 Soil Monolith      1
3422 Kalnik forest      1
3423 štitasta uš crnike      1
3424 positional accuracy      1
3425 grad Zagreb      1
3426 kolotrag      1
3427 landscape design      1
3428 prerada drveta      1
3429 hilly area      1
3430 wild boar      1
3431 IGRs      1
3432 šteta      1
3433 quarantine pest      1
3434 species composition      1
3435 tehnicizam      1
3436 godišnji sječivi prihod      1
3437 health and safety      1
3438 phytosanitary measures      1
3439 PP Papuk      1
3440 forest fire protection      1
3441 Marketing of forest and forest industries products and services      1
3442 smrekini potkornjaci      1
3443 Gorsko-kotlinska Hrvatska      1
3444 auksini      1
3445 spiroplasmas      1
3446 degraded karst      1
3447 volumni prirast      1
3448 ekoznak      1
3449 beaver pond      1
3450 half-sib potomstvo      1
3451 dormancy      1
3452 integrirana zaštita šuma      1
3453 biogoriva      1
3454 uzgoj i zaštita divljači      1
3455 Drvni proizvodi finalne uporabe      1
3456 crni bor (Pinus nigra ssp. dalmatica)      1
3457 rojenje      1
3458 Plan šumskog upravljanja      1
3459 šumski radnik      1
3460 farmer vitla      1
3461 annual current diameter increment      1
3462 UŠP Osijek      1
3463 Quercus%20robur. STYLE="text-decoration:none">Quercus robur.      1
3464 vjetrolom      1
3465 timber assortment tables      1
3466 Istra (Hrvatska)      1
3467 Correspondence Analysis      1
3468 pilanski proizvodi      1
3469 old-field succession      1
3470 CpDNA      1
3471 Basic Map of Croatia (BMC)      1
3472 polyphagous parasitoids      1
3473 ash      1
3474 mountainous relief area      1
3475 linoleic acid      1
3476 tree damage      1
3477 heredity      1
3478 sječa i izradba      1
3479 radionuklidi      1
3480 Spačva basin      1
3481 prirodna šuma      1
3482 roots      1
3483 proizvodnja pluta      1
3484 contamination      1
3485 morphometric traits      1
3486 projection of stand development      1
3487 burnt area      1
3488 assortiment tables      1
3489 triangulation      1
3490 obnovljivi prirodni resursi      1
3491 litter mass loss      1
3492 forest enterprise      1
3493 the flow of the torrent Suvava      1
3494 Park prirode Učka      1
3495 computer simulations      1
3496 prirodni neprijatelji      1
3497 zapremnina srednjeg stabla      1
3498 departmental research      1
3499 zonalna vegetacija      1
3500 altitudinal gradient      1
3501 određivanje visine stabla      1
3502 genetski diverzitet      1
3503 Multi Criteria Decision Making      1
3504 povijesni razvoj      1
3505 sliv bujice Suvave      1
3506 sastojina      1
3507 pedological analyses      1
3508 mehanička svojstva drva      1
3509 Centromere nomenclature      1
3510 Forcing      1
3511 kras      1
3512 organski ugljik OC      1
3513 genetic test      1
3514 borova imela      1
3515 exhibit      1
3516 herbicide      1
3517 measuring procedure      1
3518 critical loads      1
3519 Procjena oštećenosti krošanja      1
3520 energetika      1
3521 sex dimorphism      1
3522 forest protection      1
3523 suradnja i povezivanje šumoposjednika      1
3524 CP Forests      1
3525 gospodarska vrijednost šume      1
3526 tercijarni porast      1
3527 pest control      1
3528 sawmilling raw material      1
3529 suzbijanje požara      1
3530 market relations      1
3531 soil profile properties      1
3532 pokazatelji oštećenosti      1
3533 granica zone totalnog sušenja      1
3534 ecological indicatory values      1
3535 indeks lisne povr šine      1
3536 Plitvička jezera      1
3537 telemetrijsko praćenje      1
3538 vegetacijski indeks normalizirane razlike      1
3539 growth equation      1
3540 tretman      1
3541 costs      1
3542 šuma Žutica      1
3543 complex systems      1
3544 osobna računala      1
3545 sigurnost      1
3546 hunting society      1
3547 okoliš      1
3548 animalist      1
3549 number of plants      1
3550 dr. sc      1
3551 Proizvodnja izvoz i uvoz piljene građe      1
3552 Hrvatske šume d.o.o      1
3553 white-berried mistletoe      1
3554 clinal variation      1
3555 percent share      1
3556 prometna vrijednost      1
3557 Ariš      1
3558 razina meha- niziranosti      1
3559 djelovanje      1
3560 erozija      1
3561 herbicidi      1
3562 disperzija      1
3563 morphological features of seedlings      1
3564 Zapadna Anatolija      1
3565 Zračno onečišćenje      1
3566 opterećenost olovom      1
3567 Liburnijski krš      1
3568 postage stamps      1
3569 Abies biokovoensis      1
3570 Forest Genetic Resources Programme      1
3571 marketing šumskih i drvnih proizvoda i usluga      1
3572 Europe Slovenia      1
3573 kvantitativna obilježja      1
3574 physical strain      1
3575 oak lace bug      1
3576 tick      1
3577 floral elements      1
3578 protected natural values      1
3579 povijest šumarstva      1
3580 regularne šume      1
3581 Spačvanski šumski bazen      1
3582 common points      1
3583 Kappa statistika      1
3584 lovno-demografski intenzitet      1
3585 dioecious      1
3586 čimbenici korekcije      1
3587 obična bukva (Fagus sylvatica L)      1
3588 old towns and settlements      1
3589 middle breast diameter      1
3590 elaborat održavanja šumskih cesta      1
3591 renewables      1
3592 Pinus nigra      1
3593 modifikacije      1
3594 private entrepreneurship      1
3595 recultivation      1
3596 falconry equipment      1
3597 trupci hrasta kitnjaka i bukve      1
3598 occupational injuries      1
3599 preborne sastojine bukve i jele      1
3600 zdravlje i sigurnost      1
3601 logging residue      1
3602 leaf unfolding      1
3603 oplodna sječe      1
3604 distribucija prsnih promjera i volumena      1
3605 ekološka proizvodnja      1
3606 Spačva forest      1
3607 fotosintetičke osobine lista      1
3608 Trachyandesite      1
3609 fishing      1
3610 introgresija      1
3611 winter leaf retention      1
3612 space valorization      1
3613 park forest      1
3614 bivariate and multivariate analysis      1
3615 As. Anemone-Carpinetum betuli      1
3616 gljivični patogen      1
3617 Beograd      1
3618 climbing plants      1
3619 superfosfat      1
3620 edible mushrooms      1
3621 listopadna      1
3622 State of German forestry      1
3623 ekonomske promjene u šumarstvu      1
3624 ekološka niša      1
3625 bušilica »ST1HL 08«      1
3626 Canadian Forest Fire Behavior Prediction (FBP)      1
3627 oblik debla      1
3628 number of trees      1
3629 country in transition      1
3630 broj cvjetova i plodova      1
3631 biological control      1
3632 stability      1
3633 fitosanitarne mjere      1
3634 land mines      1
3635 dubinsko snimanje      1
3636 multiclonal cultures      1
3637 Na-hexametaphosphate      1
3638 reconstruction of forest roads      1
3639 phylogeny      1
3640 te meljnica      1
3641 chain saw      1
3642 grass      1
3643 izoenzymes      1
3644 secondary openness      1
3645 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
3646 količine goriva      1
3647 %20true%20bugs STYLE="text-decoration:none"> true bugs      1
3648 Izvanredna stanja      1
3649 forest ecosystems      1
3650 unutarklonska i međuklonska varijabilnost      1
3651 in%20vitro%20razmnožavanje STYLE="text-decoration:none">in vitro razmnožavanje      1
3652 tipovi sadnje      1
3653 struktura krošanja      1
3654 metoda sjemenomjera      1
3655 zaštita na radu      1
3656 western conifer seed bug      1
3657 Forest Fire Prevention      1
3658 Histiostoma%20ulmi STYLE="text-decoration:none">Histiostoma ulmi      1
3659 history of HŠD      1
3660 ekosustavi      1
3661 forest Macelj      1
3662 producibility      1
3663 oštećivanje sastojine      1
3664 archaeological finds of Roman roads and buildings      1
3665 nagib terena      1
3666 Nezakonita trgovina drvom      1
3667 vođenje      1
3668 land use      1
3669 cut-to-length harvesting method      1
3670 the actual average distance of attraction      1
3671 black alder (Alnus glutinosa Gdrnt)      1
3672 root decay      1
3673 histogrami prvoga i drugoga reda      1
3674 bioetanol      1
3675 seed orchards      1
3676 diclinous      1
3677 Fagus%20sylvatica STYLE="text-decoration:none">Fagus sylvatica      1
3678 forestry work      1
3679 srednja vrijednost tjelesnih težina rasplodnih mužjaka i ženki      1
3680 Apodemus%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">Apodemus flavicollis      1
3681 brtvljenje odlagališta      1
3682 motorni čistač      1
3683 pH oborina      1
3684 Liburnian karst      1
3685 Studija primarnog otvaranja šuma      1
3686 zastrtost      1
3687 joint- stock company in forestry      1
3688 nature      1
3689 RRP soil stabilization material      1
3690 filogenija      1
3691 Liocourt´s distribution      1
3692 exploitation fields      1
3693 sud      1
3694 menagement klas      1
3695 journal Šumarski list (Forestry Journal)      1
3696 rijetka sadnja      1
3697 soil stabilisation      1
3698 A.%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">A. flavicollis      1
3699 vodeni beskralješnjaci      1
3700 modelna srednjodobna sastojina      1
3701 mjerila      1
3702 makija planike      1
3703 transormation      1
3704 Eutric Rankers      1
3705 propadanje drva      1
3706 beech mast      1
3707 grivasta ovca      1
3708 pravila udruge      1
3709 reproductive felling      1
3710 procjenjena vrijednost šuma      1
3711 normal wood volume before felling and after felling per hectare      1
3712 čišćenje      1
3713 policy instruments      1
3714 bioraznolikost      1
3715 zimske inaktivne temperature      1
3716 posljedice agresije na RH      1
3717 burza      1
3718 ultrazvučni visinomjer      1
3719 mjereni postupak      1
3720 sjeverna Hrvatska      1
3721 the island of Mljet      1
3722 mulberry (Morus alba)      1
3723 drvenaste egzote      1
3724 Finland      1
3725 the Haloze region.      1
3726 restitucija vlasništva      1
3727 ecological production      1
3728 izbojci      1
3729 education      1
3730 proizvodnja biomase      1
3731 a regular cross profile      1
3732 hrastovina      1
3733 imidakloprid      1
3734 transplanted plants      1
3735 estimation      1
3736 common spruce      1
3737 skidding road      1
3738 taktičko planiranje primarnih šumskih prometnica      1
3739 karte      1
3740 Jagdausstellungen      1
3741 natural spreading      1
3742 nedrvni šumski proizvodi i usluge      1
3743 spektralni odraz      1
3744 fire modeling systems      1
3745 climate scenarios      1
3746 integrirana zaštita oblovine      1
3747 stem      1
3748 odabrane zemnoalkalijske i alkalijske kovine      1
3749 exploitation      1
3750 Berberidion      1
3751 Učka Nature park      1
3752 selected seed      1
3753 cjeloživotno obrazovanje      1
3754 čišćenje mladih sastojina      1
3755 bird of prey equipment      1
3756 work equipment      1
3757 Analytical hierarchy process (AHP)      1
3758 volatile component      1
3759 kakvoća stabala      1
3760 prevencija šumskih požara      1
3761 span      1
3762 šumsko stanište      1
3763 forest worker      1
3764 annual presceibed yield      1
3765 urod      1
3766 Elaborat učinkovitosti primarne šumske prometne infrastrukture      1
3767 root/shoot ratio      1
3768 plant community      1
3769 the center of gravity      1
3770 Forest exploitation      1
3771 Forestry school Karlovac      1
3772 implementation of H1 and H2      1
3773 sample      1
3774 granična linija      1
3775 forest and water ecosystems      1
3776 neprava srž      1
3777 europski dabar (Castor fiber L.)      1
3778 Lyme borreliosis      1
3779 sjekač      1
3780 suppression      1
3781 macroclimatic adaptedness      1
3782 bioraznolikost.      1
3783 Europski ariš      1
3784 sustav odvodnje      1
3785 ecological indicators      1
3786 računalni informacijski sustav      1
3787 klonske sjemenske plantaže      1
3788 sadašnja sječiva vrijednost sastojine      1
3789 čistina      1
3790 invazivni štetni organizam      1
3791 lowland forests of pedunculate oak      1
3792 radijalni prirasti      1
3793 rodoslovlje      1
3794 srednja udaljenost privlačenja      1
3795 natural drying of stockwood      1
3796 učinci prorjede      1
3797 meteorological factors      1
3798 rooting      1
3799 narrow-leaved ash tree      1
3800 debarking productivity      1
3801 landfill gas      1
3802 time management      1
3803 fruit      1
3804 košćela      1
3805 brdsko-planinskopodručje      1
3806 European beaver (Castor fiber L.)      1
3807 Park-šume Grada Zagreba      1
3808 ograda      1
3809 granulometrijski sastav tla      1
3810 particle size distribution      1
3811 zdravstveno stanje šuma.      1
3812 economics of forest resources      1
3813 alien species inventory      1
3814 GeoWEPP      1
3815 economic orientation      1
3816 rekonstrukcija šumske ceste      1
3817 ovlasti      1
3818 C-index      1
3819 atmosferska taloženja      1
3820 ITS2 regije      1
3821 osutost stabala      1
3822 biološka svojstva      1
3823 high forest      1
3824 infrared digital orthophoto(DOP)      1
3825 klima-požarna područja      1
3826 drvno-prerađivačka industrija      1
3827 lovačke izložbe      1
3828 resources      1
3829 diameter increment      1
3830 maps      1
3831 Technical Committee 55      1
3832 the area of Kaštela      1
3833 unošenje      1
3834 birds of prey      1
3835 kontrola      1
3836 felling and processing of wood assortments      1
3837 cycle      1
3838 globalna promjena      1
3839 pi­lanska proizvodnja      1
3840 klasična otvorenost      1
3841 urban parks      1
3842 reviews of the exhibition      1
3843 vapnenci      1
3844 recovery.      1
3845 dodatno vrijeme      1
3846 reparable natural resource      1
3847 munika      1
3848 mehanička svojstava drva      1
3849 sanacija.      1
3850 rutting      1
3851 probable and binary viewshed      1
3852 Überschwemmungsschutz      1
3853 linearna korelacija.      1
3854 zaštićene prirodne vrijednosti      1
3855 maquis of strawberry tree      1
3856 forest regeneration      1
3857 pretraživanje Interneta      1
3858 faza isključivanja stabala      1
3859 dob      1
3860 hrvatska kuna      1
3861 Forsterferuf      1
3862 digital orthophoto (DOP)      1
3863 mediteranske šume      1
3864 spontaneous dynamics      1
3865 protupožarne prosjeke      1
3866 prozirnost krošnje      1
3867 band saw efficiency      1
3868 forestry contractors      1
3869 reintrodukcija dabra      1
3870 hunting-demographic intensity      1
3871 komunikacijske aktivnosti      1
3872 specific leaf mass      1
3873 Krapinsko-zagorska County      1
3874 poljski pokus      1
3875 jelen aksis (Axis axis Erx.)      1
3876 težište odjela — odsjeka      1
3877 zec      1
3878 spring temperature      1
3879 Samoborsko gorje      1
3880 present conditions of forests      1
3881 šumski kamatnjak      1
3882 forest area      1
3883 aluvijalna vlažna staništa      1
3884 konsenzus      1
3885 nepotpuni razvoj      1
3886 sekundarna sukcesija      1
3887 Balkan Peninsula      1
3888 prognosis of dispersal      1
3889 model of middle-aged forest      1
3890 hunt      1
3891 sustainable truffle management      1
3892 određivanje horizontalne udaljenosti      1
3893 Quercusspp.      1
3894 Silvopasture      1
3895 šume Kalnika      1
3896 layout proposal      1
3897 felling thinning volume      1
3898 dobni razredi      1
3899 bukva (Fagus sylvatica)      1
3900 novosti: plan kapaciteta      1
3901 otvoreno lovište      1
3902 lovno stablo s feromonskim pripravkom      1
3903 Picea%20abies%20/L./%20Karst. STYLE="text-decoration:none">Picea abies /L./ Karst.      1
3904 Magnolia L.      1
3905 arborescent willow clones      1
3906 hardwood-broadleaf species      1
3907 osutost      1
3908 kadrovi u šu­marstvu      1
3909 Crataego-Prunetum dasyphyllae      1
3910 Hrvatske šume d.o.o. Zagreb      1
3911 pošumljavanje i zaštita      1
3912 računalne simulacije      1
3913 textbook      1
3914 glavna sastojina      1
3915 plant potential      1
3916 sakupljanje drva      1
3917 kompromis      1
3918 brucijski crveni bor      1
3919 long-term mean values of seasonal severity rating      1
3920 Hrvatska vojna granica      1
3921 low quality and small-sized diameter logs      1
3922 market research.      1
3923 ekološka mreža      1
3924 normal models      1
3925 Atlas gorje      1
3926 as Seslerio sadlerianae-Ostryetum.      1
3927 lišće obične bukve      1
3928 clear cut of willow culture      1
3929 korovi      1
3930 geometric distortions      1
3931 vo­dotehnički zahvati      1
3932 oprema za sokolara      1
3933 ženski gametofit      1
3934 coefficient of use of hunting-demographic potential      1
3935 herbaceous plants      1
3936 forest-based industries      1
3937 statistički modeli      1
3938 North America      1
3939 pedogeneza      1
3940 monografija “Divokoza”      1
3941 development of research      1
3942 statičko stanje stabala      1
3943 proreda sastojina tvrdih listača      1
3944 Forest cover      1
3945 Osvrti na izložbu      1
3946 physiological parameters      1
3947 Sawnwood coniferous and hardwood      1
3948 photosynthesis intensity      1
3949 Sessile-flowered oak (Quercus petraea Liebl.)      1
3950 clonal forestry      1
3951 fitocenoza      1
3952 open strips      1
3953 obvezatni i dobrovoljni rad lovaca      1
3954 jednadžbe rasta      1
3955 information system model      1
3956 physical and mechanical properties of recent oak      1
3957 or­ganska tvar tla      1
3958 object-oriented forest classification      1
3959 feromonski mamac      1
3960 ash content      1
3961 mechanical felling      1
3962 fitosanitarni pregled      1
3963 visitors      1
3964 Shannon indeks      1
3965 low tree      1
3966 Poslovna analiza      1
3967 razvoj šumarstva      1
3968 Hrvatski udio      1
3969 plantaža      1
3970 Šumarski muzej Krasno      1
3971 DEA      1
3972 climatic change      1
3973 nearest neighbor analysis      1
3974 moesian beech      1
3975 prijedlog obnove istočnoga dijela      1
3976 mehaniziranje uzgojnih radova      1
3977 due diligence      1
3978 žutogrli šumski miš      1
3979 krupno drvo      1
3980 utjecaj ruba sječine i ekspozicije na uspjeh pošumljavanja      1
3981 Zelena potkova grada Zagreba      1
3982 županijski nadšumar      1
3983 flight dynamics      1
3984 stand      1
3985 standardization      1
3986 trgovina drvetom      1
3987 Mottled Umber Moth      1
3988 seed viability      1
3989 dispersal prognosis      1
3990 formiranje šumskih zajednica      1
3991 lovačka ilustracija      1
3992 insekticidi      1
3993 novounesena vrsta      1
3994 seminari i ispiti za ocjenjivače lovačkih trofeja.      1
3995 ruminant      1
3996 oprema za trening ptice grabljivice.      1
3997 obrana od poplave      1
3998 Forestry Museum in Krasno      1
3999 kvaliteta žira      1
4000 prilagodba      1
4001 pubescent oak      1
4002 forest association      1
4003 dry biomass of seedlings      1
4004 sirova svila      1
4005 hrast crnika      1
4006 proizvodni potencijal sastojine      1
4007 indeksi diverziteta      1
4008 phytocenosis      1
4009 normal structure      1
4010 Eurasian lynx      1
4011 numerousness/abundance      1
4012 Karyotypes      1
4013 protected natural areas      1
4014 ukupna i obrasla površina      1
4015 Salix alba clones      1
4016 rasti vitalnost      1
4017 primary forest traffic infrastructure density      1
4018 cutting and processing      1
4019 kermes berry      1
4020 economic changes      1
4021 etat međuprihoda      1
4022 matičnjak plemki      1
4023 pilanska tehnologija      1
4024 site-class      1
4025 trave      1
4026 CIC-points      1
4027 Metoda vrtložne kovarijance      1
4028 new host      1
4029 pokretna žičara      1
4030 ekonomika prirodnih resursa      1
4031 potrajno gospodarenje tartufima      1
4032 strojevi      1
4033 propadanje staništa      1
4034 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
4035 mineralne sirovine      1
4036 iskorištenje drvnog obujma stabala      1
4037 cluster analiza.      1
4038 tradicijska arhitektura      1
4039 sustainable management.      1
4040 fotosintetski pigmenti      1
4041 tanka oblovina      1
4042 City of Zagreb      1
4043 trava      1
4044 putevi unošenja      1
4045 Southern/Central Europe      1
4046 ogrijevno drvo.      1
4047 the Fibonacci series      1
4048 Exports and Imports      1
4049 karbonatnenaslage      1
4050 bijeli bor (Pinus sylvestris L.)      1
4051 pheromone traps      1
4052 sezonske promjene koncentracija      1
4053 felling cycle      1
4054 projekcija razvoja sastojina      1
4055 zakonske podloge preustrojstva      1
4056 16x16 km grid plots      1
4057 Grčka      1
4058 technical features      1
4059 alometrijska jednadžba      1
4060 fitogeografsko raščlanjenje      1
4061 pollution      1
4062 sapwood      1
4063 Phyllonorycter sp.      1
4064 ornithology      1
4065 prednji      1
4066 Adriatic      1
4067 urednik      1
4068 revitalizacija      1
4069 drveni materijal za paki ranje      1
4070 tourist      1
4071 šumska voluharica      1
4072 forest landlords      1
4073 herbicid      1
4074 beginning of organised forestry.      1
4075 visinski prirast      1
4076 progresivna sukcesija      1
4077 Cuculus%20canorus STYLE="text-decoration:none">Cuculus canorus      1
4078 entomofilna      1
4079 percentage of the nibbled part of the shoot      1
4080 panjača      1
4081 Hohenadlova metoda      1
4082 forest dieback      1
4083 prenositelj      1
4084 metode      1
4085 phaeropsis sapinea      1
4086 Chrysowit.      1
4087 insekticid      1
4088 production functions demand functions      1
4089 spruce cultures      1
4090 edukacija vatrogasaca      1
4091 energy production      1
4092 soil respiration      1
4093 germinability      1
4094 produkcija nanosa      1
4095 mali osmerozubi smrekov pisar      1
4096 klimatski model      1
4097 visual interpretation      1
4098 normizacija      1
4099 opterećenje šumskih ekosustava      1
4100 CO      1
4101 odlaganje      1
4102 the Golden section      1
4103 phytocoeno­logical community      1
4104 mehaničke ozljede i dopunske greške zbog ratnih djelovanja      1
4105 općekorisna funkcija šume      1
4106 soil preparation      1
4107 cluster analysis.s      1
4108 plemenite listače      1
4109 prirast i kakvoća.      1
4110 Norway spruce (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
4111 tractor PTO torque      1
4112 biomass standards      1
4113 Percentage of forest cover      1
4114 intenzitet prorede      1
4115 beech felling areas      1
4116 indices about forests      1
4117 pomladak mladik      1
4118 Čeh      1
4119 Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none">Isaria fumosorosea      1
4120 alkali earth and alkali metals      1
4121 early and late ecotypic forms      1
4122 moisture regime      1
4123 linear correlation      1
4124 Adriatic islands      1
4125 Drava River valley      1
4126 adaptive genetic differentiation and diversity      1
4127 leaf photosynthetic traits      1
4128 Modeliranje goriva      1
4129 damage of needles      1
4130 old forestry map      1
4131 lišće perasto      1
4132 relict      1
4133 primjena rezolucija H1 i H2      1
4134 bura      1
4135 regeneration gap      1
4136 breeding measures      1
4137 FAO      1
4138 guljač kore koji se montira na motornu pilu      1
4139 monetary value of wood assortments      1
4140 Information Means and State of Croatian Forests.      1
4141 UŠP Bjelovar.      1
4142 coloration and winter leaf retention      1
4143 muflon (Ovis ammon musimon Pal.)      1
4144 naturalizam      1
4145 bukove sječine      1
4146 Osijek      1
4147 koluvij      1
4148 Wood Products for Final Use      1
4149 determining horizontal distances      1
4150 zaštita . .      1
4151 arhitektonski elementi      1
4152 šumski ostatak      1
4153 master´s thesis      1
4154 evaluation of natural resources      1
4155 Sljeme      1
4156 nutrient status      1
4157 ukupni dušik i ugljik      1
4158 fire-climate regions      1
4159 populacijska dinamika      1
4160 subassotiation      1
4161 ecological conditions      1
4162 stanje šuma.      1
4163 Reintroduktion      1
4164 biljke      1
4165 roe deer productivity      1
4166 precipitated water      1
4167 rezervat biosfere      1
4168 kovanice      1
4169 Polufinalni drvni proizvodi      1
4170 aerial photographs (APs)      1
4171 Aesculus L.      1
4172 alder (Alnus glutinosa)      1
4173 Fast Furier metoda      1
4174 varijabilnost.      1
4175 natural newgrowth      1
4176 devitalisation      1
4177 recreation.      1
4178 the hunting share of the exhibition      1
4179 krajobrazna raznolikost      1
4180 šumska tla      1
4181 the island of Plavnik      1
4182 nalazišta tartufa      1
4183 provenance      1
4184 sections Aigeiros and Tacamahaca      1
4185 registar primarnih šumskih prometnica      1
4186 geographical features      1
4187 %20zbijanje%20tla STYLE="text-decoration:none"> zbijanje tla      1
4188 istraživanje tržišta      1
4189 common beech leaves      1
4190 oaks in the Bjelovar County      1
4191 digital cadastral map      1
4192 prostorni raspored klopki      1
4193 traktorski put      1
4194 morfometrija rogovlja      1
4195 seed variability      1
4196 visoka proreda      1
4197 Industrial Round Timber in the Rough      1
4198 resorno istraživanje      1
4199 fitomasa      1
4200 slijevanje niz deblo      1
4201 sjemenska plan­taža      1
4202 staklenički plinovi      1
4203 Srednji prsni promjer      1
4204 protupožarna linija      1
4205 natural foci      1
4206 Aposeri foetidae-Castanetum sativaeass. nova      1
4207 noctuids      1
4208 bark beetle life stages      1
4209 Beta distribucija      1
4210 Rimljani      1
4211 klonovi      1
4212 zelena infrastruktura      1
4213 nisko drvo      1
4214 community of pedunculate oak      1
4215 mediterranean vegetation      1
4216 multidisciplinaran pristup      1
4217 Crikveničko-vinodolsko područje      1
4218 experimental plot B bare ground      1
4219 otvorenost      1
4220 Test citotoksičnosti      1
4221 #glavna skupština      1
4222 lowland      1
4223 sustainability      1
4224 utjecaj tehničkih zahvata na sušenje hrasta lužnjaka u nizinskim šumama Hrvatske      1
4225 biodiversity.      1
4226 park-šuma »Komrčar«      1
4227 DNA barcoding      1
4228 indeksne vrijednosti bukovih stabala      1
4229 sjemenska područja (oblasti)      1
4230 clonal samples      1
4231 varijante      1
4232 common pistachio      1
4233 prirodno obnavljanje      1
4234 hrastovi županije bjelovarske      1
4235 patologija      1
4236 kukci potkornjaci      1
4237 usefulness evaluation      1
4238 sortimentna i vrijednosna struktura sječivog etata      1
4239 raznodobne šume      1
4240 exchangeable development      1
4241 ISTA pravila      1
4242 Parasiten      1
4243 white willow (Salix alba)      1
4244 human resources in forestry      1
4245 nanotechnology      1
4246 diapause      1
4247 suzbijanje potkornjaka      1
4248 tree stem diameter changes      1
4249 bijela vrba (Salix alba)      1
4250 radna okolina      1
4251 plovidba      1
4252 number and size of stomata      1
4253 bankovni kamatnjak      1
4254 white poplar (Populus alba)      1
4255 financial resources      1
4256 logistička regresija      1
4257 investments      1
4258 the park surrounding the Faculty of Forestry and the Faculty of Agriculture      1
4259 plant species      1
4260 infestation intensity      1
4261 studij rada      1
4262 sastojina izmjere      1
4263 ass. Laserpitio Fagetum      1
4264 promjena šumskih staništa      1
4265 chip production      1
4266 group decision making      1
4267 organska tvar      1
4268 types of planting      1
4269 biljezi      1
4270 Industrijsko oblo neobrađeno drvo      1
4271 biljke zaštitnice      1
4272 Runoff      1
4273 Forest opening      1
4274 B. Sc.      1
4275 %20C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none"> C. fraxinea      1
4276 volume model estimation      1
4277 odnos visine i promjera      1
4278 ree damages      1
4279 karst phenomena      1
4280 die besten Rehböcke Kroatiens und der Welt      1
4281 modelni normalitet      1
4282 trajni pokusi      1
4283 efficacy      1
4284 multi-criteria decision making      1
4285 Spacva      1
4286 privredne promjene      1
4287 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
4288 historical development      1
4289 otpornost      1
4290 trofejna vrijednost      1
4291 mlada sastojina      1
4292 international standards      1
4293 Krapinsko-zagorska Count      1
4294 populations      1
4295 Forest education      1
4296 privatni šumoposjed      1
4297 električno grijalo      1
4298 tjelesna masa      1
4299 biljnogeografsko raščlanjenje      1
4300 preživač      1
4301 mjesto lanjenja      1
4302 wood density      1
4303 plumate leaves      1
4304 ilovača      1
4305 supplemental feeding      1
4306 osnovne plohe      1
4307 akumulacija hraniva u biomasi      1
4308 life forms      1
4309 production lines      1
4310 oštećenja      1
4311 bank vole      1
4312 digital terrain models (DTM)      1
4313 tasty      1
4314 economics of natural resources      1
4315 kariotip      1
4316 gubici tla      1
4317 bijela joha      1
4318 sagorijevanje      1
4319 centralna Bosna      1
4320 visina debla      1
4321 bog-oak (oakwood buried in the ground)      1
4322 fire-risk      1
4323 GIS (Geografski informacijski sustav)      1
4324 ublaživanje      1
4325 genetic origin      1
4326 uneven- aged management      1
4327 modeling      1
4328 stara sastojina      1
4329 mikrobiološke značajke tala      1
4330 Bitterlich sampling      1
4331 kemijski sastav tla      1
4332 forest damage      1
4333 formiranje pionirskih sastojina      1
4334 ciklus      1
4335 sjeme pinije      1
4336 ručno-strojna sječa      1
4337 estimated value of forests      1
4338 komparativna analiza      1
4339 fenilalanin-amonijeve lijaze      1
4340 bark beetle      1
4341 kora      1
4342 sokolarska oprema      1
4343 fiziološki parametri      1
4344 broj i veličina puci      1
4345 bazofilne šume      1
4346 correction factors      1
4347 losses      1
4348 kestenov moljac miner      1
4349 Piljena građa četinjača i listača      1
4350 estimation of distance      1
4351 zaštita šuma od požara      1
4352 Winter chilling      1
4353 dabrovo jezero      1
4354 Quercus pubescens      1
4355 Entwicklung      1
4356 kamenjarka.      1
4357 točnost određivanja položaja      1
4358 taper      1
4359 normalitet      1
4360 damages from the game      1
4361 clonal seed orchards      1
4362 rijetkost u Požeškom gorju      1
4363 Europa      1
4364 coast      1
4365 kulturno povijesna baština      1
4366 log volume yield      1
4367 smrtnost      1
4368 razmjenski razvitak      1
4369 alkaloid taksin antikancerogen      1
4370 ovaries      1
4371 produkcijski i aku­mu lirani tečajni volumni prirast      1
4372 ritska šuma      1
4373 utilization      1
4374 taloženje      1
4375 ecotypic variation      1
4376 komparacija stanja za 2009.      1
4377 garden in the cloister      1
4378 kaštelansko područje      1
4379 tip tla      1
4380 forest protection.      1
4381 ugrožava.      1
4382 crown cover      1
4383 očuvanje genofonda      1
4384 phytomass      1
4385 transformation      1
4386 Hippophaë%20rhamnoides STYLE="text-decoration:none">Hippophaë rhamnoides      1
4387 CIC-točke      1
4388 ecological divergence      1
4389 development and increment      1
4390 volume tables      1
4391 zaposlenost u šumarstvu i šumskim industrijama      1
4392 skull      1
4393 Biokovo Mountain      1
4394 dehydrated zone      1
4395 forest soil stabilization      1
4396 silvicultural pass and trail      1
4397 hiperforezija      1
4398 simulirana sječa      1
4399 forest assortments      1
4400 fuel load      1
4401 stanje njemačkog šumarstva      1
4402 pesticide      1
4403 H.%20pseudoalbidus STYLE="text-decoration:none">H. pseudoalbidus      1
4404 global climate changes      1
4405 Consequences of the Agression against the Republic of Croatia      1
4406 ultrasonic hypsometer      1
4407 seed areas (districts)      1
4408 Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.      1
4409 Final consumption wood products industries      1
4410 čudni atraktor      1
4411 oplošje korijena      1
4412 kratke ophodnje.      1
4413 šumski transportni sustavi      1
4414 klima-požarna područja.      1
4415 Na-pirofosfat      1
4416 root perimeter      1
4417 polyphenolic compounds      1
4418 oštećenje iglica      1
4419 Pinus%20heldreichii STYLE="text-decoration:none">Pinus heldreichii      1
4420 Yelow sticky traps      1
4421 plastična folija      1
4422 čista regularna bukova sastojina      1
4423 coppice      1
4424 duboka sadnja      1
4425 gospodarske djelatnosti RH      1
4426 vocational training      1
4427 diversity index      1
4428 the Indian grey mongoose (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
4429 weight and volume of wood      1
4430 Slavonia      1
4431 zaobilaženje šumarske struke      1
4432 cijena koštanja      1
4433 obična bukva.      1
4434 hydro-technical measures      1
4435 distribution of beneficial functions of forests      1
4436 mreža      1
4437 red deer hummel      1
4438 damage indicators      1
4439 Viscum album L. ssp. album (white berried mistletoe)      1
4440 mr. sc.      1
4441 cjenik      1
4442 therapeutical herbs and aromatic plants      1
4443 Atlas Cedar      1
4444 planting      1
4445 heritability      1
4446 položaj centromere      1
4447 mediteransko krško područje      1
4448 gljivama slični organizmi      1
4449 jablan      1
4450 relative openness      1
4451 Uredba o drvu      1
4452 work study      1
4453 gospodarska inspekcija      1
4454 Air Pollution      1
4455 road density      1
4456 globalizacija      1
4457 Fang      1
4458 degradacija ekosustava      1
4459 dendrograms      1
4460 štete na divljači      1
4461 Parasitenkomplex      1
4462 micro-relief      1
4463 microrelief      1
4464 tetrijeb (Tetrao urogallus)      1
4465 reforestation and protection      1
4466 prostorni raspored      1
4467 ekonomika svilarenja      1
4468 kraška polja      1
4469 plantažni uzgoj      1
4470 poplar clone I-214      1
4471 hunting ground      1
4472 volumen korijena      1
4473 zagađenje.      1
4474 circular sample plots      1
4475 half-sib progenies      1
4476 total chlorophylls      1
4477 the brown bear      1
4478 optimum opennes      1
4479 korelacija      1
4480 place of birth      1
4481 Tjelesna težina lanadi na leglu      1
4482 indeksi točnosti      1
4483 recentno drvo      1
4484 Intraclonal and interclonal variability      1
4485 Dalmactia      1
4486 sladun      1
4487 nelegalne sječe      1
4488 automatic digital camera      1
4489 huminske kiseline      1
4490 accidents at work      1
4491 shelling      1
4492 orografijski pojasi      1
4493 final cut      1
4494 Weibulova funkcija gustoće      1
4495 relict indicators      1
4496 spektrofotometrija      1
4497 Feulgen squash metoda      1
4498 laboratory rearing      1
4499 morfologija češera i sjemena      1
4500 Polufinalna i finalna prerada drveta      1
4501 onečišćenje      1
4502 current felling values      1
4503 krivulje indeksa staništa      1
4504 A- horizont      1
4505 morfološka obi lježja      1
4506 standardizacija      1
4507 digitalni katastarski plan      1
4508 karakteristike mikrolokaliteta.      1
4509 silk pro­duction      1
4510 usable timber      1
4511 a new ecological trend      1
4512 trgovina kisikom      1
4513 obnova i održavanje      1
4514 Drvni građevni elementi      1
4515 adaptivna genetska diferencijacija i raznolikost      1
4516 bioindicators      1
4517 omjer suhe mase nadzemnih organa i korijena      1
4518 ogrjevna vrijednost      1
4519 sjemenjača      1
4520 Regulatory and Institutional Framework; Financial Institutions      1
4521 Obična bukva (Fagus sylvaticaL.)      1
4522 village Gradište      1
4523 Šume crnike (Quercus ilex L.)      1
4524 Lisičine      1
4525 proizvodnja energije      1
4526 bioekologija      1
4527 tlačna čvrstoća      1
4528 lovor      1
4529 pioneer species      1
4530 medunac      1
4531 županije      1
4532 postotak prirasta      1
4533 Tehnički odbor 55      1
4534 economic silk production      1
4535 forest trees      1
4536 fire-fighting plane ("kanader") and demon      1
4537 spaljena površina      1
4538 hyperparasitoid      1
4539 faktori staništa      1
4540 zaštićena područja prirode      1
4541 sawnwood production      1
4542 stanište medvjeda      1
4543 uzgojne mjere.      1
4544 water status      1
4545 mali alati      1
4546 gospodarska politika      1
4547 hidrologija      1
4548 protection . .      1
4549 pre-chilling      1
4550 plus stabla      1
4551 phenotypic variation      1
4552 Public subsidisation of forestry      1
4553 Phase I and II      1
4554 kontrolne pokusne plohe      1
4555 Chlorophyll content index      1
4556 dendroflora Hrvatske      1
4557 lovac      1
4558 otvoreni prostor      1
4559 ispuštanje      1
4560 biologija      1
4561 monitoring u šumarstvu.      1
4562 reljef - karte i tumači      1
4563 hrvatska flora      1
4564 Histiostoma ulmi      1
4565 prokopavanje      1
4566 iskoristavački pokazatelj      1
4567 Montpellier      1
4568 selekcionirano sjeme      1
4569 inventarisation of woody plants      1
4570 estimate      1
4571 TOPSIS      1
4572 aluvijum      1
4573 intelektual no vlasništvo      1
4574 tree-crown area      1
4575 dead wood      1
4576 shoots      1
4577 obnovljivi izvori      1
4578 cijene      1
4579 fire-climate regions.      1
4580 akumulacija ugljika      1
4581 beach forests      1
4582 morfološka svojstva sadnica      1
4583 forest environments      1
4584 Journal of Forestry      1
4585 šumarija      1
4586 hrast lužnjak (Quercus robur L)      1
4587 forest user´s unit      1
4588 samoprorjeđivanje      1
4589 F-O i »K-k«      1
4590 haustorium      1
4591 osnovne vegetacijske jedinice      1
4592 humic acids      1
4593 usluge šumskih ekosustava      1
4594 Green oak      1
4595 forest fire prevention roads      1
4596 Ph u vodi      1
4597 Timber trade      1
4598 desulphurization      1
4599 žene u šumarstvu      1
4600 šumska područja      1
4601 benzaldehid      1
4602 nature resources      1
4603 obični čempres      1
4604 park forest Marjan      1
4605 brojno stanje      1
4606 sawmilling technology      1
4607 geocoding      1
4608 Social Broadleaves      1
4609 Hornbeam hop      1
4610 strategija razvoja šumarstva      1
4611 edafski uvjeti      1
4612 hunting-geographic intensity      1
4613 defolijatori.      1
4614 raznolikost      1
4615 Istočna Slavonija      1
4616 multiklonske kulture      1
4617 uređajni razred      1
4618 index values of common beech trees      1
4619 visina i visinski rast      1
4620 gospodarski značaj – učinci      1
4621 Požega valley      1
4622 hrastova pepelnica      1
4623 učinkovitost tračne pile      1
4624 stil rukovođenja      1
4625 rast prsnog promjera stabla i promjera krošnje      1
4626 soil regeneration      1
4627 bioassays      1
4628 lopatar      1
4629 firemen education      1
4630 the point of proftability (break-even point).      1
4631 Exhibitions      1
4632 Wild boars      1
4633 Međunarodne konvencije      1
4634 mitohondrijska DNK (mtDNK)      1
4635 vegetacijski pokrov      1
4636 leaf nitrogen dynamic      1
4637 gospodarski značaj oštećenih stabala      1
4638 Uprava šuma podružnica Požega      1
4639 Whitebark pine      1
4640 physical and mechanical properties of abonos      1
4641 Dudov svilac (Bombix mori)      1
4642 microsatelite      1
4643 geostatistika      1
4644 analitički hijerarhijski proces (AHP)      1
4645 jaka oštećenost krošanja depozicija olova      1
4646 improvement by selfing      1
4647 phytocoenological units      1
4648 forest development strategy      1
4649 Subsistent production of raw materials and forest influence services      1
4650 eban (crni hrast odležao u zemlji)      1
4651 odlagališni plin      1
4652 širenje nakon unašanja      1
4653 lifelong learning      1
4654 indeks raznolikosti.      1
4655 sukcesija      1
4656 natprosječni debljinski prirast      1
4657 interpopulation and intrapopulation variability      1
4658 prosjeke      1
4659 climatic excesses      1
4660 potrošnja goriva      1
4661 šumska prostirka.      1
4662 mechanical properties of wood      1
4663 phenophases      1
4664 Crvanj planina      1
4665 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
4666 geosintetici      1
4667 vegetation cover      1
4668 zakorjenjene reznice.      1
4669 floodplain forests      1
4670 climatic factors      1
4671 distribution range      1
4672 Greenwich      1
4673 test polusrodnika      1
4674 debljinski rast      1
4675 northern Croatia      1
4676 criteria for determining density of primary forest road infrastructure      1
4677 parametar regresije (b)      1
4678 šumska vegetacija.      1
4679 drveni materijal za pakiranje      1
4680 biljni potencijal      1
4681 lovno područje      1
4682 register of primary forest traffic infrastructure      1
4683 forest gap      1
4684 zajednica hrasta lužnjaka i običnog graba      1
4685 proizvodnja namještaja      1
4686 young crop      1
4687 flora content      1
4688 Belgrade      1
4689 european yew - tree      1
4690 park šuma      1
4691 strategija      1
4692 falconer equipment      1
4693 Samobor      1
4694 sweetgum stand      1
4695 Ovis ammon musimon      1
4696 park forest      1
4697 pedologija      1
4698 vrsta oštećenja      1
4699 illegal felling      1
4700 Spitzentrophäen      1
4701 bjelogorične šume topola i vrba      1
4702 fiksiranje dušika      1
4703 enegrija klijavosti i klijavost      1
4704 elemental analyser      1
4705 otok Plavnik      1
4706 the Middle Ages      1
4707 pH – solution      1
4708 tršlja      1
4709 forest estate      1
4710 working environment      1
4711 meningoencefalitis i Lyme borelioza      1
4712 ground water      1
4713 industrije bazirane na sektoru šumarstva      1
4714 library      1
4715 Canadian Forest Fire Weather Index (FWI)      1
4716 trajna pokusna ploha      1
4717 Developmental stages of forest trees and herbaceous plants      1
4718 skideri      1
4719 skelet      1
4720 Fruit set      1
4721 ribarstvo      1
4722 zone i jedinice (rajoni)      1
4723 negativna selekcija      1
4724 preborne sastojine jele      1
4725 masena koncentracija      1
4726 distribution of felling volume per breast heigh diamater.      1
4727 šumska vegetacija Hrvatske      1
4728 planning of forest roads      1
4729 couning      1
4730 roedeer      1
4731 phytocoenology      1
4732 alometrijske funkcije      1
4733 harvest scheduling      1
4734 submontanski i montanski pojas u Hrvatskoj      1
4735 plant density      1
4736 nagib      1
4737 IPGRI      1
4738 diferencijacija      1
4739 karantenski štetnik      1
4740 grupno odlučivanje      1
4741 pridobivanje drva      1
4742 dispersion      1
4743 first record      1
4744 students      1
4745 pollination      1
4746 infiltracija      1
4747 eksploatacijska polja      1
4748 biomass potential assessment      1
4749 fenofaze      1
4750 planiranje gospodarenja      1
4751 poisoning      1
4752 legislation      1
4753 središnji i stražnji kut prohodnosti      1
4754 distribution of diameter at breast height      1
4755 state of nutrition      1
4756 ecological conditions.      1
4757 omjer smjese      1
4758 lokalna zajednica      1
4759 cone and seed morphology      1
4760 height and volume growth      1
4761 poljski jasen (Eraxinus angustifolia VahlX hrast lužnjak (Quercus robur L.)      1
4762 planiranje šumskih prometnica      1
4763 European ash (Fraxinus angustifolia Vahl.)      1
4764 lovranski marun      1
4765 industrija      1
4766 drvenaste biljke      1
4767 mulching flail mower      1
4768 certifikacija šuma      1
4769 back cross and transgression      1
4770 električni otpor kambijalne zone      1
4771 bushes      1
4772 profil gospodarstvene grane      1
4773 aktivnost      1
4774 white alder      1
4775 preventive measures      1
4776 oblični broj      1
4777 Svjetski uvoz i izvoz drvnih proizvoda      1
4778 nonwood forest products and servised      1
4779 šumski reprodukcijski materijal      1
4780 propadanje i širenje obične jele      1
4781 Primary Forest Traffic Infrastructure Registry      1
4782 lowland region      1
4783 soil type      1
4784 Southern Celtics      1
4785 ekološkai fitogeografska analiza      1
4786 produktivnost srna      1
4787 park oko Šumarskog i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu      1
4788 trgovina ukrasnim biljem      1
4789 propadanje brijesta      1
4790 decision support system      1
4791 fenotipska plastičnost.      1
4792 abnormal seedling      1
4793 cadmium      1
4794 razdioba (rajonizacija) šuma Republike Hrvatske      1
4795 agroforestry      1
4796 Sediment Yield      1
4797 hranljiva      1
4798 broj biljaka      1
4799 unutarklonska varijabilnost      1
4800 peletizacija sjemena      1
4801 istovjetne točke      1
4802 linear trend      1
4803 structural elements      1
4804 morfometrijska analiza lista      1
4805 šumsko područje      1
4806 mean skidding distance      1
4807 sovice      1
4808 Romans      1
4809 pokazatelji proizvodnosti      1
4810 die Kiefer      1
4811 Transboundary      1
4812 stabilisation with cement      1
4813 intenzitet i oblici sušenja hrasta lužnjaka      1
4814 strawberry tree coppice      1
4815 as. Calamagrosti arun­dinaceae-Fagetum.      1
4816 inventura      1
4817 mean extraction distance      1
4818 increment and quality      1
4819 method of thinning of regular forest      1
4820 Bitterlichova metoda uzorkovanja      1
4821 Common alder      1
4822 bioenergija.      1
4823 degradation      1
4824 poljski jasen—suši tip      1
4825 površinska obrada drva      1
4826 fino šumsko gorivo      1
4827 soil fertility      1
4828 podjela općekorisnih funkcija šuma      1
4829 fizičko opterećenje      1
4830 10-godišnji volumni prirast      1
4831 molecular-biological methods      1
4832 felling and processing      1
4833 nurse plants      1
4834 lithological unit      1
4835 illegal killing      1
4836 ecotypes      1
4837 stands exclusion      1
4838 grinders      1
4839 turistički proizvod.      1
4840 WitaTrap Delta PQ      1
4841 merkan-lilizam      1
4842 prorede      1
4843 promjer krošnje izbojka.      1
4844 munika (Pinus heldreichii Christ)      1
4845 namnožio      1
4846 lysimeters      1
4847 bioraznovrsnost      1
4848 approach angle      1
4849 reljefne morfološke cjeline      1
4850 Trendovi      1
4851 deer game      1
4852 stanje prehrane      1
4853 borove kulture      1
4854 crna topola (Populus nigra)      1
4855 response      1
4856 makroklimatska prilagodba      1
4857 biblioteka      1
4858 organic carbon OC      1
4859 kartiranje šumskog drveća      1
4860 lawn      1
4861 park      1
4862 park Tašmajdan      1
4863 forest contractors      1
4864 density of individuals      1
4865 parametri kalibracijske jednadžbe      1
4866 meteorološki čimbenici      1
4867 hrast kitnjak (Quercus petraea L)      1
4868 field elm      1
4869 Projekt predviđanja vodene erozije (WEPP      1
4870 chemism of plant materil      1
4871 morfologija      1
4872 Common Walnut      1
4873 pedunculate oak (Quercus robur)      1
4874 habitat factors      1
4875 Black Pine      1
4876 eucalyptus plantations      1
4877 nanoindentation      1
4878 veliki mrazovac      1
4879 komparativna metoda istraživanja      1
4880 Czech      1
4881 pedogenezis      1
4882 daily growth rate of fawns      1
4883 SWOT analiza      1
4884 pedigree      1
4885 sisavci      1
4886 žičara      1
4887 izravno i difuzno svjetlo      1
4888 uneven-aged forests      1
4889 dendrologija      1
4890 reference sample      1
4891 morfologija sadnica      1
4892 drvoprerađivačka industrija      1
4893 wood assortments      1
4894 zvjerokradstvo      1
4895 mikocenoza      1
4896 tartufi      1
4897 Uprava šuma podružnica Delnice      1
4898 otvorenost šumskim cestama.      1
4899 curvature      1
4900 Quercus coccifera      1
4901 ispuštanje dabra      1
4902 host plants      1
4903 Phase II      1
4904 the Millennium Exhibition of the Hungarian Monarchy 1896      1
4905 ekološko-gospodarske značajke      1
4906 seminars and examinations for evaluating the hunting trophies.      1
4907 photosynthetic pigments      1
4908 oak (Quercus robur L.)      1
4909 broj vrhova korijena      1
4910 Western Anatolia      1
4911 kriteriji određivanja gustoće primarne šumske prometne infrastrukture      1
4912 gora i planina      1
4913 socijalne listače      1
4914 ekonomija      1
4915 C. hungarica      1
4916 macroscopic characteristics      1
4917 kategorija zdravstvenoga stanja sastojine      1
4918 dnevna stopa prirasta lanadi      1
4919 segmented regression      1
4920 novčanice      1
4921 Density of primary forest traffic infrastructure      1
4922 prirasno-prihodne tablice      1
4923 pošumljavanje krša      1
4924 silver fir decline and expansion      1
4925 S-Topsis      1
4926 forest Žutica      1
4927 artificial neural networks      1
4928 rak kore javora      1
4929 Klorofilmetar CCM-200      1
4930 kakvoća      1
4931 usufruct      1
4932 privatizacija šuma      1
4933 biološki gubici divljači      1
4934 jedinstveni model      1
4935 spruce bark beetle      1
4936 experimental fires      1
4937 lumber value yield      1
4938 prirast temeljnice      1
4939 diameter increment      1
4940 London planetree (Patanus x acerifolia)      1
4941 potrajno gospodarenje šumom      1
4942 biological methods      1
4943 gospodarska depresija      1
4944 zastupljenost vrsta      1
4945 developemnt and increment of stands      1
4946 Pinus brutia      1
4947 epoxy resin. Collection of works      1
4948 strojna sječa i izradba      1
4949 mountain tourisms      1
4950 fire lines      1
4951 whitebark in Hercegovine      1
4952 Malus Mill.      1
4953 acorn production      1
4954 estetski izgled šume      1
4955 pedotransfer function PTF      1
4956 Zadar county      1
4957 vizualna interepretacija      1
4958 WEPP      1
4959 gorsko područje      1
4960 parasitoid      1
4961 Multi-criteria decision analysis      1
4962 drvenaste svojte      1
4963 Austrian pine plantation      1
4964 new truffle locality      1
4965 sjetva žira      1
4966 functions for determination      1
4967 humizacija      1
4968 mesophilous chestnut forests      1
4969 fungicides      1
4970 povijest gradacija      1
4971 Guide curve method      1
4972 in situ and ex situ methods      1
4973 predators      1
4974 reception of wood      1
4975 Viburnum L.      1
4976 prekogranično      1
4977 harvesteri i procesori      1
4978 Spanish broom      1
4979 Pinus kalpensis      1
4980 skider      1
4981 štete od divljači      1
4982 nalazišta na Papuku unutar parka prirode Papuk      1
4983 length of assortment      1
4984 technical roundwood from trunk and tree top      1
4985 austrijske šume      1
4986 crni glog      1
4987 matematički modeli      1
4988 quality of young Pedunculate Oak growth.      1
4989 sekundarna otvorenost      1
4990 mreža šumskih cesta      1
4991 malati      1
4992 digital ortophoto      1
4993 pedosphere      1
4994 compensation      1
4995 dimenzije češera      1
4996 šumski rezervat      1
4997 management style      1
4998 Rehbock      1
4999 daylilies      1
5000 monograph “Chamois”      1
5001 vegetacije Hrvatske.      1
5002 dovršna sječa      1
5003 prag rentabilnosti ili točka pokrića.      1
5004 complexity      1
5005 skidders      1
5006 periodički prijelaz volumena      1
5007 changes in water relations      1
5008 trošak po m3      1
5009 ownership restitution      1
5010 amonijakalni dušik      1
5011 gnojidba      1
5012 biological revitalisation      1
5013 upravljanje šumom      1
5014 vegetation map      1