ANALIZA SUSTAVA   
  Obuhvaćeno godišta: 139
  Izdano svezaka: 1067
 stranica:80358
 digitalizirano (GB):12,96
 
Obrađeno članaka:

15490
  Pronađeno autora: 2683
  - od toga u Imeniku: 805
  Pisano o šumara: 741
 
Indeksirano pojmova:

15507886
  Različitih riječi: 1374257
PRIKAZI I PRETRAŽIVANJA
 
str/god   sve  
autori sve  
naslovi sve  
UDK sve  
ključ sve  
šumari sve

                     Z
DIGITALIZIRANA ARHIVA
 
Pregled cijele arhive

Pregled naslovnica

Pregled poleđina

GooSLe pretraživanje
   pretraživanje po punom tekstu
KLJUČNA RIJEČ sort po pojava
1 Skupština      96
2 Hrvatska      43
3 Croatia      36
4 hrast lužnjak      30
5 pedunculate oak      24
6 biomasa      18
7 šumarstvo      15
8 obična bukva      14
9 biomass      14
10 forestry      14
11 Bukva      13
12 varijabilnost      11
13 obična jela      10
14 rast      10
15 common beech      10
16 alepski bor      10
17 Baranja      10
18 damage      10
19 GIS      10
20 growth      10
21 drvna zaliha      9
22 beech      9
23 silver fir      9
24 zaštita prirode      9
25 stand structure      9
26 struktura sastojine      9
27 stanište      8
28 prirast      8
29 proizvodnost      8
30 njega      8
31 pošumljavanje      8
32 Abies alba Mill.      8
33 flora      8
34 harvester      8
35 izoenzimi      8
36 Growing stock      7
37 habitat      7
38 lovište      7
39 florni sastav      7
40 Slovenia      7
41 Slovenija      7
42 šuma      7
43 šume      6
44 Šumska vegetacija      6
45 šumski požari      6
46 tlo      6
47 sortimentna struktura      6
48 struktura      6
49 variability      6
50 podzemna voda      6
51 Quercus robur      6
52 prirodna obnova      6
53 productivity      6
54 rasadnik      6
55 rasprostranjenost      6
56 energija      6
57 dieback      6
58 density      6
59 bukove šume      6
60 biološka raznolikost      6
61 Loranthus europaeus Jacq.      6
62 Lika      6
63 jela      6
64 klima      6
65 mortality      6
66 monitoring      6
67 gospodarenje      6
68 introdukcija      6
69 Hrvatska.      6
70 hunting      6
71 ICP Forests      6
72 hrast kitnjak      5
73 intenzitet zaraze      5
74 increment      5
75 grmlje      5
76 forests      5
77 forest      5
78 forest fires      5
79 forest inventory      5
80 mortalitet      5
81 management      5
82 model      5
83 climate      5
84 aklimatizacija      5
85 Abies alba      5
86 Lymantria%20dispar STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      5
87 assortment structure      5
88 distribution      5
89 divljač      5
90 daljinska istraživanja      5
91 crni bor      5
92 feromonske klopke      5
93 razvoj      5
94 regeneration      5
95 remote sensing      5
96 privlačenje drva      5
97 preživljavanje      5
98 Quercus robur L.      5
99 provenijencije      5
100 poljski jasen      5
101 pomladak      5
102 pomlađivanje      5
103 populacija      5
104 Pinus nigra      5
105 nursery      5
106 obična smreka      5
107 nizinske šume      5
108 Vegetacija Hrvatske      5
109 vibracije      5
110 vibration      5
111 visina      5
112 uspijevanje      5
113 visinski rast      5
114 vrijeme prijelaza      5
115 zglobni traktor      5
116 stanje ishrane      5
117 tending      5
118 šumske ceste      5
119 šumarska politika      5
120 štetnost      4
121 štete      4
122 sušenje      4
123 šumski resursi      4
124 šumsko tlo      4
125 Timberjack 1270B      4
126 šumski požar      4
127 troškovi      4
128 trees      4
129 trophy      4
130 survival      4
131 sustainable development      4
132 soil      4
133 Spačva      4
134 smreka      4
135 skidder      4
136 zaštita      4
137 Ursus arctos      4
138 Viscum album L.      4
139 vegetacija      4
140 normala      4
141 nature protection      4
142 Norway spruce      4
143 održivi razvoj      4
144 opća vitalnost      4
145 oplodna sječa      4
146 ponik      4
147 pionirske vrste      4
148 privlačenje      4
149 Q. robur L.      4
150 Quercus petraea (Matt.) Liebl.      4
151 preference ratio index      4
152 požar      4
153 požari      4
154 produkcija      4
155 rekreacija      4
156 rogovlje      4
157 shrubs      4
158 sessile oak      4
159 seed      4
160 fenologija      4
161 floral composition      4
162 fauna      4
163 environmental protection      4
164 ergonomics      4
165 ergonomija      4
166 dabar      4
167 drveće      4
168 Ips%20cembrae STYLE="text-decoration:none">Ips cembrae      4
169 Abies%20alba STYLE="text-decoration:none">Abies alba      4
170 Aleppo pine      4
171 Castanea sativa      4
172 crna joha      4
173 biodiversity      4
174 mikrosateliti      4
175 muflon      4
176 morfologija lista      4
177 klimatske promjene      4
178 krš      4
179 Laudonov Gaj      4
180 leaf morphology      4
181 Lowland forests      4
182 forest roads      4
183 forest soil      4
184 forest vegetation      4
185 groundwater      4
186 invasive species      4
187 ISPM 15      4
188 height growth      4
189 Hrvatske šume d.o.o.      4
190 humus      3
191 hunters      3
192 hrast medunac      3
193 Ivanščica      3
194 introduction      3
195 izmjera šuma      3
196 Internet      3
197 intensity of infestation      3
198 gustoća drva      3
199 Gorski kotar      3
200 genetic diversity      3
201 genetska raznolikost      3
202 forest tending      3
203 forest management      3
204 forest management planning      3
205 forest policy      3
206 forest fire      3
207 forest communities      3
208 forest cultures      3
209 fosfor      3
210 Logging      3
211 lovstvo      3
212 Lepidoptera      3
213 listinac      3
214 karst      3
215 modeliranje      3
216 mouflon      3
217 lowland forest ecosystems      3
218 nasljednost      3
219 mladi naraštaj      3
220 mine      3
221 bioenergy      3
222 Biluša      3
223 biljna zajednica      3
224 bukove sječe      3
225 Brižine      3
226 crna topola      3
227 CO2      3
228 aerosnimke      3
229 afforestation      3
230 $glavna skupština      3
231 Entomophaga%20maimaiga STYLE="text-decoration:none">Entomophaga maimaiga      3
232 Quercus%20robur STYLE="text-decoration:none">Quercus robur      3
233 areal      3
234 divlja svinja      3
235 dinamika populacije      3
236 diameter      3
237 Dalmacija      3
238 Dalmatinska zagora      3
239 debljinski prirast      3
240 defoliation      3
241 development      3
242 Croatian Forests Co. Ltd.      3
243 crown damage      3
244 četinjače      3
245 entrepreneurship      3
246 energy      3
247 efficiency      3
248 dušik      3
249 ekologija      3
250 ekotipska varijabilnost      3
251 Fagus sylvatica      3
252 European beech      3
253 fir      3
254 fire      3
255 Fire Weather Index      3
256 fitocenologija      3
257 fitoremedijacija      3
258 Sawmilling      3
259 sanacija      3
260 short rotation crops      3
261 roe deer      3
262 ritske šume      3
263 recreation      3
264 reintrodukcija      3
265 Red deer      3
266 reforestation      3
267 ratne štete      3
268 primorski bor      3
269 Preborna šuma      3
270 preživljenje      3
271 provenijencija      3
272 Prunus avium      3
273 Prunus avium L.      3
274 promjer      3
275 private forests      3
276 production      3
277 Propadanje šuma      3
278 protected areas      3
279 protection      3
280 planiranje      3
281 Podravina      3
282 poplar      3
283 poplar clones      3
284 population dynamics      3
285 poduzetništvo      3
286 potrajnost      3
287 Populus nigra      3
288 Populus nigra L.      3
289 Posavina      3
290 pitomi kesten      3
291 Pilanarstvo      3
292 phosphorus      3
293 phytoremediation      3
294 parkovni objekti      3
295 Phenology      3
296 općekorisne funkcije      3
297 odumiranje stabala      3
298 Parčine      3
299 numerical analysis      3
300 numerička analiza      3
301 Obični orah      3
302 obnova      3
303 obnova šuma      3
304 nitrogen      3
305 nizinski šumski ekosustavi      3
306 vegetation      3
307 upravljanje šumama      3
308 vrt u klaustru      3
309 volumen      3
310 voda      3
311 volume      3
312 young growth      3
313 zaštićena područja      3
314 zelena duglazija      3
315 zaštita okoliša      3
316 sitni glodavci      3
317 sjeme      3
318 smeđi medvjed      3
319 Sphaeropsis sapinea      3
320 sortimentne tablice      3
321 sukcesija vegetacije      3
322 trofej      3
323 topola      3
324 transition time      3
325 thinning      3
326 Thaumetopoea pityocampa      3
327 šumski rad      3
328 šumski ekosustavi      3
329 texture      3
330 tekstura      3
331 structure      3
332 šumske prometnice      3
333 šumske zajednice      3
334 šumska biomasa      3
335 šumska cesta      2
336 šumska taksa      2
337 šumarska profesija      2
338 šumske protupožarne ceste      2
339 šumske kulture      2
340 šumska zajednica      2
341 šumska zemljišta      2
342 syntaxonomy      2
343 sweet chestnut      2
344 Šibenik      2
345 temeljnica      2
346 TE Plomin 2      2
347 težina i volumen drva      2
348 težina i volumen lišća      2
349 tercijarna      2
350 šumski genetski resursi      2
351 šumski radovi      2
352 Taxus baccata L.      2
353 šumski rubovi      2
354 Thurn-Taxis.      2
355 Theysohn®      2
356 testing      2
357 Tijat      2
358 Tilia spp.      2
359 timber volume      2
360 Timberjack 1070      2
361 time of flowering      2
362 time series      2
363 time study      2
364 tip staništa      2
365 Tischeria ekebladella      2
366 transformacija      2
367 traktori      2
368 treatment      2
369 tipovi goriva      2
370 Tomicus destruens      2
371 Trade Mark      2
372 Transport      2
373 trend opadanja gustoće drva      2
374 trophy assessment      2
375 Tropical rain forests      2
376 Tropske kišne šume      2
377 tržište      2
378 Sustainable forest management      2
379 Sus scrofa      2
380 suzbijanje      2
381 Sustavi za podršku u odlučivanju      2
382 svjetlo      2
383 strojna sječa      2
384 struktura vegetacije      2
385 strukturni elementi      2
386 suitability evaluation      2
387 studij vremena      2
388 stabilizacija tla      2
389 srneća divljač      2
390 srnjak      2
391 srednji promjer      2
392 stabilnost sastojine      2
393 stanje u prošlosti      2
394 Stolarstvo      2
395 Spačvanski bazen      2
396 spinosad      2
397 srednja visina      2
398 Sophora      2
399 spolni indeks      2
400 sitkanska smreka      2
401 small rodents      2
402 socio-economic factors      2
403 Slavonija      2
404 slatka voda      2
405 skidding      2
406 Sječa      2
407 sječa i izrada      2
408 sjeverozapadna Hrvatska      2
409 Sječa šuma      2
410 vrijeme cvjetanja      2
411 Zavižan      2
412 zdravlje      2
413 zdravstveno stanje      2
414 zaraza      2
415 zaštita drva      2
416 značajna oštećenost      2
417 zoniranje      2
418 Zoološki vrt grada Zagreba      2
419 Žumberak      2
420 žuta imela      2
421 yellow mistletoe      2
422 yield      2
423 yield tables      2
424 WinRhizo      2
425 WinSEEDLE      2
426 Zagreb Zoo Garden      2
427 zakonska regulativa      2
428 zajednice hrasta lužnjaka      2
429 zametak      2
430 zapaljivost      2
431 zapaljivost i gorivost šumskih goriva      2
432 war loses      2
433 wild cherry      2
434 Wild game      2
435 wood industry      2
436 volumen krupnoga drva      2
437 visiting      2
438 virus      2
439 višekori­sničko šumarstvo      2
440 višekriterijsko odlučivanje      2
441 višestruka regresijska analiza      2
442 Vojvodina      2
443 vremenske serije      2
444 vrijednost šuma      2
445 weight and foliage volume      2
446 ugroženost      2
447 Unmixed regular beech forest      2
448 unutarpopulacijska i međupopulacijska varijabilnost      2
449 UPGMA      2
450 UPOV      2
451 turizam      2
452 Turkey      2
453 Turska      2
454 učinkovitost      2
455 Ulmus minor Mill. sensu latissimo      2
456 vegetacijska karta      2
457 vegetacijski kvocijent      2
458 Viscum album L. ssp. abietis (Wiesb.) Abrom.      2
459 vegetation quotient      2
460 vegetation structure      2
461 upravljanje rizicima      2
462 uzgajalište divljači Kunjevci      2
463 Uzorak      2
464 uređivanje      2
465 uređivanje šuma      2
466 Vaclav L. Anderle      2
467 valorisation      2
468 valorizacija      2
469 nizinsko područje      2
470 normal model      2
471 nova nalazišta      2
472 mtDNA      2
473 nizina      2
474 narrow-leaved ash      2
475 natural regeneration      2
476 Noctuidae      2
477 Obolodiplosis robiniae      2
478 oborine      2
479 ocjenjivanje prikladnosti      2
480 obrast      2
481 Obedska Bara      2
482 obični jasen      2
483 obnovljivi izvori energije      2
484 nutritional status      2
485 njega šuma      2
486 Oak downy      2
487 Parectopa robinella      2
488 Parectopa robiniella      2
489 osnovni fondovi divljači      2
490 oštećenost      2
491 Oštrica      2
492 P. curvidens      2
493 P. deltoides      2
494 P. densiflora Sieb. et Zucc.      2
495 P. nigra Arnold      2
496 P. thunbergiana Franco      2
497 P. vorontzowi      2
498 P. x euramericana      2
499 Ostryo-Abietetum      2
500 oštećenost šuma      2
501 otpad      2
502 očuvanje prirode      2
503 onečišćenje zraka      2
504 odstrel      2
505 odstrjel      2
506 oplodne sječe      2
507 Osmocote Exact Standard      2
508 Osmocote Exact Standard 5–6M      2
509 osnova gospodarenja      2
510 opožarena površina      2
511 organizacija      2
512 pellets      2
513 Pelješac      2
514 perivoj Ma­ksimir      2
515 otok Mljet      2
516 obnova sastojina      2
517 Parkovi prirode      2
518 Peduncled Oak      2
519 Peduncled oak (Quercus robur L.)      2
520 PBR (Plant Breeder’s Right)      2
521 PCA      2
522 photointerpretation key      2
523 pedunculate oak (Quercus robur L.)      2
524 PEEN      2
525 Phyllonorycter issiki      2
526 Phyllonorycter issikii      2
527 Phyllonorycter robiniella      2
528 peleti      2
529 Phytophthora      2
530 Pinus halepensis      2
531 Pinus heldreichii      2
532 Pinus heldreichii (Christ)      2
533 Pityokteines spinidens      2
534 Pinus nigra subsp. dalmatica      2
535 Pinus pinea      2
536 Pinus sylvestris L.      2
537 potassium      2
538 potrajno gospodarenje      2
539 posjećivanje      2
540 postotak drvnih sortimenata      2
541 Populus L.      2
542 Populus alba L.      2
543 population      2
544 Populetalia albae      2
545 Populus      2
546 Poplava      2
547 Pohorje      2
548 pohrana ugljika      2
549 podrivanje tla      2
550 Pistacio lentisci-Juniperetum phoeniceae      2
551 planirani prirast      2
552 Podunavlje – Podravlje      2
553 plant      2
554 pokazatelj      2
555 polifenoli      2
556 planning of regeneration felling      2
557 Planning system      2
558 Plant Patent Act      2
559 promjer vrata korijena      2
560 proreda      2
561 promjer krošnje      2
562 promjene      2
563 pravoužitnici      2
564 primjerne plohe      2
565 Prunus L.      2
566 prvi nalaz      2
567 provenance trial      2
568 prsni promjer      2
569 Pruno-Fraxinetum      2
570 Punica      2
571 Q. cerris L.      2
572 Q. frainetto Ten.      2
573 Q. pubescens Willd.      2
574 quantitative traits      2
575 Quercus L.      2
576 quality      2
577 radial increment      2
578 Rab      2
579 RAPD      2
580 RapidEye      2
581 Preborno gospodarenje      2
582 precipitation      2
583 prašuma      2
584 požar krošnji      2
585 Portugal      2
586 PowerCem      2
587 površina      2
588 povijesna vrijednost      2
589 povoljan status očuvanja      2
590 površinsko otjecanje      2
591 prioritet obnove      2
592 prijedlog uređenja      2
593 prirodni resursi      2
594 prirodno sušenje prostornog drva      2
595 produkcija biomase      2
596 rasadnici      2
597 rast i prirast      2
598 razvojni stadiji      2
599 refugijalno      2
600 recovery time      2
601 regeneration priority      2
602 Robinia L.      2
603 Robinia pseudoacacia L.      2
604 Rock partridge      2
605 rodents      2
606 rent      2
607 renta      2
608 riparian forests      2
609 risk management      2
610 root collar diameter      2
611 reintroduction      2
612 relativna otvorenost      2
613 renewable energy sources      2
614 reliktna      2
615 Republika Hrvatska      2
616 resursi      2
617 Sezonska procjena žestine požara      2
618 semivariogram.      2
619 Senjska Draga      2
620 Seasonal Severity Rating      2
621 sekundarne šumske prometnice      2
622 selection forest      2
623 selective thinning      2
624 selekcija      2
625 shelterwood cutting      2
626 simulacija      2
627 simulation      2
628 sinekološko-vegetacijska istraživanja      2
629 sintaksonomija      2
630 sintaksonomska analiza      2
631 rasadnička proizvodnja      2
632 sample plots      2
633 sapling      2
634 Sarcococca      2
635 sadašnje stanje šuma      2
636 sadni materijal      2
637 sadnica      2
638 Ruscus hypoglossum      2
639 Salix L.      2
640 secondary forest roads      2
641 seedling quality      2
642 seedlings      2
643 fenološka motrenja      2
644 fenološka opažanja      2
645 fires      2
646 flammability      2
647 fitoplazme      2
648 florni elementi      2
649 fluvisol      2
650 evergreen oak      2
651 evaluation model      2
652 even-aged beech stands      2
653 exposure      2
654 Fallow deer      2
655 Fagus sylvatica L.      2
656 Fagus L.      2
657 favourable conservation status      2
658 Festuco drymeiae-Abietetum ass. nova      2
659 dužine sortimenata      2
660 ecology      2
661 ECOLURE      2
662 Economic development      2
663 ecosystem      2
664 egzote      2
665 Dunav      2
666 eko­nomika šumarstva      2
667 ekosustav      2
668 EN 1316-1      2
669 energy value      2
670 embryo      2
671 EUFORGEN      2
672 environment      2
673 Euphorbio palustris-Crataegetum nigrae      2
674 euroazijski ris      2
675 crvenica      2
676 culture      2
677 Čorkova uvala      2
678 common ash      2
679 Ćićarija      2
680 Cupressus sempervirens      2
681 Crown condition assessment      2
682 Cultivar      2
683 Croatian Forests Co.Ltd.      2
684 Crni bor (Pinus nigra)      2
685 crni jasen      2
686 Crni Lug      2
687 Crni orah      2
688 crnika      2
689 crnogorične i bjelogorične vrste — taksoni      2
690 deposition      2
691 decision support systems      2
692 degree of damage      2
693 dendroflora      2
694 dendroklimatologija      2
695 dendrokronološka analiza      2
696 dendrological value      2
697 damages      2
698 debljina kore      2
699 defolijacija      2
700 Dalmatia      2
701 Danube      2
702 Dinaric mountains      2
703 Dinaridi      2
704 digitalni model terena      2
705 digitalni ortofoto      2
706 digitalni ortofoto (DOF)      2
707 dendroclimatology      2
708 digital photogrammetry      2
709 divlja trešnja      2
710 digitalna fotogrametrija      2
711 diversity      2
712 divlji kesten      2
713 djelotvornost      2
714 DNA      2
715 distribucija      2
716 distribucija prsnih promjera      2
717 Diptera: Cecidomyiidae      2
718 disjunktan      2
719 dendrološka vrijednost      2
720 društveno-gospodar­ski čimbenici      2
721 Drava      2
722 drvenaste egzote      2
723 dominant height      2
724 dominantna visina      2
725 dobna struktura      2
726 Douglas fir      2
727 drvna industrija      2
728 drvni ostatak      2
729 drvni sortimenti      2
730 drying period      2
731 Dryocosmus kuriphilus      2
732 Đurđevački pijesci      2
733 EA 300      2
734 arenosol      2
735 as. Abieti-Fagetum “pannonicum” s. l.      2
736 antivibracijske rukavice      2
737 anti-vibration gloves      2
738 antler      2
739 alepski bor (Pinus halepensis)      2
740 alpine watershed      2
741 alpski sliv      2
742 Alno-Quercion roboris      2
743 Alnus subcordata      2
744 analitički prikaz florističkog sastava      2
745 amorfa      2
746 and hunting management      2
747 Anthyllis barba-jovis      2
748 Balkan      2
749 anketa      2
750 area      2
751 Bacillus thuringiensis      2
752 beech felling      2
753 bark thickness      2
754 basal area      2
755 basic stocks of the games      2
756 ass. Hyperico grisebachii-Piceetum abietis (Bertović 1975) nom. nov. hoc loco      2
757 Beli Manastir      2
758 benediktinski samostan      2
759 Bieger      2
760 bijela imela      2
761 Stereonychus%20fraxini STYLE="text-decoration:none">Stereonychus fraxini      2
762 Ulmus%20glabra%20Huds. STYLE="text-decoration:none">Ulmus glabra Huds.      2
763 Ulmus%20minor STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor      2
764 Lynx%20lynx STYLE="text-decoration:none">Lynx lynx      2
765 Ostryo-Carpinion%20orientalis STYLE="text-decoration:none">Ostryo-Carpinion orientalis      2
766 Picea%20abies STYLE="text-decoration:none">Picea abies      2
767 Pinus%20halepensis STYLE="text-decoration:none">Pinus halepensis      2
768 Pinus%20nigra STYLE="text-decoration:none">Pinus nigra      2
769 Pinus%20sylvestris STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris      2
770 Pityokteines STYLE="text-decoration:none">Pityokteines      2
771 Hemerocallis STYLE="text-decoration:none">Hemerocallis      2
772 Ips%20typographus STYLE="text-decoration:none">Ips typographus      2
773 Juniperus%20excelsa STYLE="text-decoration:none">Juniperus excelsa      2
774 Larix%20decidua STYLE="text-decoration:none">Larix decidua      2
775 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      2
776 Castor%20fiber STYLE="text-decoration:none">Castor fiber      2
777 Cephalanthero%20longifoliae-Fagetum STYLE="text-decoration:none">Cephalanthero longifoliae-Fagetum      2
778 Cephalcia%20arvensis STYLE="text-decoration:none">Cephalcia arvensis      2
779 Cervus%20elaphus STYLE="text-decoration:none">Cervus elaphus      2
780 Eutypella%20parasitica STYLE="text-decoration:none">Eutypella parasitica      2
781 Fagion%20sylvaticae STYLE="text-decoration:none">Fagion sylvaticae      2
782 Fraxinus%20pennsylvanica STYLE="text-decoration:none">Fraxinus pennsylvanica      2
783 "Hrvatske šume"      2
784 "Osmocote Mini"      2
785 "Osmocote Sierrablen"      2
786 Abies%20cilicica STYLE="text-decoration:none">Abies cilicica      2
787 Acer%20campestre STYLE="text-decoration:none">Acer campestre      2
788 Acer%20negundo STYLE="text-decoration:none">Acer negundo      2
789 Acer%20pseudoplatanus STYLE="text-decoration:none">Acer pseudoplatanus      2
790 %20Scorzonero-Chrysopogonetalia STYLE="text-decoration:none"> Scorzonero-Chrysopogonetalia      2
791 Betula%20pendula STYLE="text-decoration:none">Betula pendula      2
792 Abieti-Fagetum      2
793 aerial photographs      2
794 adaptability      2
795 adaptabilnost      2
796 adaptirani poljoprivredni traktori      2
797 aggression on the RC      2
798 agresija na RH      2
799 AHP      2
800 Abies albaMill.      2
801 Viscum%20album STYLE="text-decoration:none">Viscum album      2
802 A. glutinosa      2
803 A. rubra      2
804 0 m      2
805 abonos      2
806 Aboveground biomass      2
807 STYLE="text-decoration:none">Acanthocinus reticulatus      2
808 Acari      2
809 acorn      2
810 Chrysomelidae      2
811 CIC      2
812 Carpinus L.      2
813 Clerodendrum      2
814 CNS 2000      2
815 common beech (Fagus sylvatica L.)      2
816 Community Plant Variety Office (CPVO)      2
817 Crataegus nigra      2
818 creativity      2
819 Corylopsis      2
820 concrete and theoretical distribution      2
821 control      2
822 Cornus      2
823 correlation      2
824 Chimonanthus      2
825 changes      2
826 cikličke snimke      2
827 climate change      2
828 burned area      2
829 carbon sequestration      2
830 Carex pilosa      2
831 Carici elongatae-Alnetum glutinosae      2
832 Castor fiber L.      2
833 Catalpa      2
834 Ceanothus      2
835 Cembräwit®      2
836 Bursaphelenchus spp.      2
837 Callicarpa      2
838 Cameraria ohridella      2
839 Campsis      2
840 Canadian experts report      2
841 Bosnia and Herzegovina      2
842 biološka kontrola      2
843 brijest      2
844 broj lanadi      2
845 brown bear      2
846 brojnost      2
847 brucijski bor      2
848 biometrical parameters      2
849 Bjelovarska Bilogora      2
850 black alder      2
851 body weight      2
852 black walnut      2
853 bonitet      2
854 black poplar      2
855 Bosna i Hercegovina      2
856 Brandt      2
857 biološko-ekološka valorizacija      2
858 biological diversity      2
859 biomass production      2
860 Bioproizvodnost amorfe      2
861 bijeli grab      2
862 beta-distribucija      2
863 beta-function      2
864 biljka      2
865 biljne zajednice      2
866 bioindikatori      2
867 mistletoe      2
868 mjere asimetrije      2
869 mladik      2
870 model vrednovanja      2
871 mikroklima      2
872 microclimate      2
873 microsatellites      2
874 meteorološki indeks požara      2
875 management of      2
876 management plan      2
877 Maksimir Park      2
878 maslinik      2
879 Međimurje      2
880 market      2
881 Mediterranean      2
882 Mediterranean karst area      2
883 ljetna suša      2
884 Metcalfa pruinosa      2
885 Myrto-Quercetum ilicis      2
886 natural resources      2
887 Mura      2
888 Milan Knežević      2
889 Milan Stribrny      2
890 multiple-use fo­restry      2
891 nadzemna biomasa      2
892 nadzor      2
893 Mosor      2
894 Monochamus galloprovincialis      2
895 kalij      2
896 Kalnik      2
897 Jelen obični      2
898 Juglans L.      2
899 izvješće eksperata iz Kanade      2
900 Joinery and Cabinet making      2
901 katastar vodnih potencijala      2
902 krupnoća žira      2
903 kriging      2
904 kukac      2
905 kultura      2
906 kulture kratkih ophodnji      2
907 korelacijska veza      2
908 korijen      2
909 Krasno      2
910 Krapinsko-zagorska županija      2
911 kreativnost      2
912 Josip Ettinger      2
913 klonovi bijele vrbe      2
914 klonovi topola      2
915 kljove      2
916 koljik      2
917 koncepcija      2
918 Komrčar      2
919 Koelreuteria      2
920 Kopački rit      2
921 klijavost      2
922 light      2
923 Liocourtova distribucija      2
924 lizimetri      2
925 Leptoglossus occidentalis      2
926 Lespedeza      2
927 licenciranje      2
928 licensing      2
929 LiDAR      2
930 limit values      2
931 kvaliteta      2
932 Lekenik      2
933 kvaliteta sadnica      2
934 lovstvo i lovno gospodarenje      2
935 lovni trupčići      2
936 Lisičine Arboretum      2
937 Lonicera      2
938 Luzulo-Fagetum sylvaticae      2
939 Lymantria dispar      2
940 Lymantria monacha      2
941 Lynx lynx      2
942 Maceljsko gorje      2
943 makedonski hrast      2
944 fotointerpretacijski ključ      2
945 forestry operation      2
946 fotosinteza      2
947 Fraxino orni-Quercetum ilicis      2
948 Fraxinus angustifolia      2
949 Fraxinus angustifolia Vahl      2
950 Fraxinus excelsior      2
951 Fraxinus L.      2
952 forest value      2
953 forestry biomass      2
954 FSC logo      2
955 fuel types      2
956 fungus      2
957 Forsythia      2
958 Galio odorati-Fagetum sylvaticae      2
959 Game      2
960 game breeding enclosure Kunjevci      2
961 GC      2
962 GC/MS      2
963 forest floor      2
964 forest economics      2
965 forest lands      2
966 forest habitat      2
967 forest resources      2
968 gradacija      2
969 Gospodarski razvitak      2
970 gljiva      2
971 gustoća populacije      2
972 gustoća      2
973 gypsy moth      2
974 habitat type      2
975 Hamamelis      2
976 health      2
977 height      2
978 germination      2
979 granične vrijednosti      2
980 GRASS GIS      2
981 growth and increment      2
982 gubar      2
983 insect pests      2
984 insect      2
985 invazivna vrsta      2
986 invazivne vrste      2
987 Indigobush      2
988 Indigobush bioproductivity      2
989 Indigofera      2
990 in utero      2
991 indicators      2
992 inflammability and combustibility of fuel types      2
993 infestation      2
994 infracrvene kolorne (ICK) aerosnimke      2
995 innovations in forestry      2
996 Innovativeness      2
997 inovacije u šumarstvu      2
998 inovativnost      2
999 izlučivanje sastojina      2
1000 izvoditelji šumskih radova      2
1001 Jasminum      2
1002 Japage      2
1003 jednodobne bukove sastojine      2
1004 ispitivanje      2
1005 iskorištavanje šuma      2
1006 iskorištenje      2
1007 inventura šuma      2
1008 Ips typographus      2
1009 Ixodidae      2
1010 Italian oak      2
1011 izloženost      2
1012 istacio-Juniperetum phoeniceae      2
1013 Istra      2
1014 hrast lužnjak (Quercus robur L.)      2
1015 hrast crnika (Quercus ilex)      2
1016 hosts      2
1017 historical value      2
1018 hiperparazitoid      2
1019 horse chestnut      2
1020 horticul­tural value      2
1021 hortikulturna vrijednost      2
1022 height increment      2
1023 hidrološka uloga      2
1024 Hibiscus      2
1025 Histiostoma piceae      2
1026 humofluvisol      2
1027 imela      2
1028 imovna općina      2
1029 II-G-10      2
1030 II-G-20      2
1031 Hymenoptera      2
1032 Hymenoptera: Platygastridae      2
1033 Hvar      2
1034 hydrological role      2
1035 Hungavit      2
1036 hunting district      2
1037 HTRS96/TM      2
1038 Hrvatska norma HRN EN 1316-1:1999      2
1039 hrastov ponik      2
1040 hrastova oblovina      1
1041 hrastova pepelnica      1
1042 hrastove šume      1
1043 hrastovi županije bjelovarske      1
1044 hrastovina      1
1045 Hrvatska vojna granica      1
1046 Hrvatska – Dalmacija      1
1047 hrvatska flora      1
1048 human protection      1
1049 human resources in forestry      1
1050 humizacija      1
1051 Hrvatske šume d.o.o. Zagreb      1
1052 Hrvatski udio      1
1053 Hrvatsko Podunavlje      1
1054 Hrvatsko povjerenstvo za topolu      1
1055 hunting ground      1
1056 hunting ground biological casualties      1
1057 hunting grounds      1
1058 hunting illustration      1
1059 Hunting Management      1
1060 hunting society      1
1061 hunting-demographic intensity      1
1062 hunting-geographic intensity      1
1063 hunt      1
1064 Hrvatske norme proizvoda iskorištavanja šuma 1995      1
1065 Hrvatske šume d.o.o      1
1066 Hunting and fishing      1
1067 hunting area      1
1068 hunting associations      1
1069 hunting club rules      1
1070 hydrology      1
1071 hydro-melioration treatments      1
1072 hydro-technical interventions      1
1073 hydro-technical measures      1
1074 hvatanje      1
1075 hvatanje dabra      1
1076 hybrids      1
1077 hyperparasitoid      1
1078 hyperphoresy      1
1079 identifikacija.      1
1080 iglice      1
1081 IGRs      1
1082 ilegalni odstrel      1
1083 ilirske vrste      1
1084 illegal felling      1
1085 illegal killing      1
1086 Illegal timber trade      1
1087 ilovača      1
1088 impact      1
1089 impacts of silvicultural measures      1
1090 implementation of H1 and H2      1
1091 improvement by selfing      1
1092 in situ and ex situ methods      1
1093 in situ i ex situ metode      1
1094 imidaclopride      1
1095 imidakloprid      1
1096 Histiostoma ulmi      1
1097 Histiostomatidae      1
1098 histogrami prvoga i drugoga reda      1
1099 historical development      1
1100 historical outbreaks      1
1101 historical presentation      1
1102 hibridi      1
1103 Hibridna platana (Patanus x acerifolia)      1
1104 hidrologija      1
1105 hidromeliorativni zahvati      1
1106 hidropedološke karakteristike      1
1107 hidrotehničke mjere      1
1108 high forest      1
1109 hilly area      1
1110 hind body weight      1
1111 hiperforezija      1
1112 height of sprout      1
1113 Helleboro nigri-Piceetum      1
1114 herbaceous plants      1
1115 herbaceous species of the forest edge      1
1116 herbicid      1
1117 herbicide      1
1118 herbicides      1
1119 herbicidi      1
1120 Hercegovina      1
1121 hereditary basis      1
1122 heredity      1
1123 heretability      1
1124 heritability      1
1125 Herzegovina      1
1126 hortikulturni elementi      1
1127 host      1
1128 horse chestnut protection      1
1129 horticultural elements      1
1130 Hippophaë rhamnoides      1
1131 Hippophao-Berberidetum      1
1132 history of forestry      1
1133 history of HŠD      1
1134 Hohenadel´s method      1
1135 Hohenadlova metoda      1
1136 hollow-horned animal      1
1137 Homeland war      1
1138 homogenizacija      1
1139 homogenization      1
1140 horn length      1
1141 Hornbeam hop      1
1142 Hornbeam oriental      1
1143 horns      1
1144 hrana      1
1145 hranljiva      1
1146 hrast      1
1147 hrast crnika      1
1148 hrast crnike      1
1149 hrast kitnjak (Quercus petraea L)      1
1150 hrast kitnjak (Quercus petraea Liebl.)      1
1151 hrast lužnjak (Quercus robur) živi pijesci      1
1152 hrast lužnjak (Quercus robur L)      1
1153 hrast medunac (Quercus pubescens)      1
1154 hrast oštrika      1
1155 hrast sladun      1
1156 Istra (Hrvatska)      1
1157 istraživanja      1
1158 istraživanje tržišta      1
1159 Istria      1
1160 Istočna Slavonija      1
1161 ispuštanje      1
1162 ispuštanje dabra      1
1163 izlučenje      1
1164 ITS2 regije      1
1165 ITS2 region      1
1166 izbojci      1
1167 izgorena površina      1
1168 izložak (eksponat)      1
1169 Izložbe-sajmovi      1
1170 iptera      1
1171 iskoristavački pokazatelj      1
1172 iskorišćivanje šuma      1
1173 investments      1
1174 injuries at work      1
1175 IPGRI      1
1176 iskorištenje drvnog obujma stabala      1
1177 island Mljet      1
1178 islands      1
1179 ISO 11277      1
1180 isoenzyme      1
1181 isoenzymes      1
1182 Iskorištavanje šuma kao uzgojna njega sastojina      1
1183 jednodobne regularne sastojine      1
1184 jednodobne sastojine      1
1185 jednodobno gospodarenje      1
1186 jednogodišnje sadnice      1
1187 jednospolna      1
1188 jarebica kamenjarka – grivna      1
1189 Jarebica kamenjarka grivna      1
1190 jasen      1
1191 jasen (Fraxinus ExcelsiorL.)      1
1192 javni šumarski instituti      1
1193 javno mišljenje      1
1194 javno podsticanje šumarstva      1
1195 jedinstvena metoda      1
1196 jedinstveni model      1
1197 jednadžbe rasta      1
1198 jednakokutna spirala      1
1199 izvođenje šumskih radova      1
1200 Izvoz i Uvoz      1
1201 jablan      1
1202 Jadran      1
1203 jadranski otoci      1
1204 jadransko područje      1
1205 Jagdausstellungen      1
1206 jajnici      1
1207 jaka oštećenost krošanja depozicija olova      1
1208 izmjene i dopune formule ClC-a      1
1209 izmjera šumskog drveća      1
1210 izoenzymes      1
1211 izrada i privlačenje drva      1
1212 izravno i difuzno svjetlo      1
1213 Izvanredna stanja      1
1214 input-output analiza      1
1215 input-output analyses      1
1216 infrared digital orthophoto(DOP)      1
1217 infestation intensity      1
1218 informacijski sustav      1
1219 Information Means and State of Croatian Forests.      1
1220 information system      1
1221 information system model      1
1222 informiranost      1
1223 indicators of productivity      1
1224 indices about forests      1
1225 incomplete development      1
1226 increase in growth      1
1227 Industrial Round Timber in the Rough      1
1228 industrija      1
1229 industrija celuloze i papira      1
1230 industrije bazirane na sektoru šumarstva      1
1231 Industrijsko oblo neobrađeno drvo      1
1232 inercepcija      1
1233 inferencijalna statistika      1
1234 inferior and superior model trees      1
1235 Increment and cut      1
1236 increment and quality      1
1237 increment percentage      1
1238 indeks lisne povr šine      1
1239 indeks zaraze      1
1240 indeksi diverziteta      1
1241 indeksi točnosti      1
1242 indeksne vrijednosti bukovih stabala      1
1243 index of infestation      1
1244 index values of common beech trees      1
1245 invazivni štetnik      1
1246 inventarisation of woody plants      1
1247 inventarizacija dendroflore      1
1248 inventarizacija drveća i grmlja      1
1249 inventura      1
1250 invazivne drvenaste vrste      1
1251 invasive trees      1
1252 insect growth regulators      1
1253 introgresija      1
1254 invasive pest      1
1255 interpopulation and intrapopulation variability      1
1256 intesivelly thinning      1
1257 intra- and interpopulation variability      1
1258 Intraclonal and interclonal variability      1
1259 insecticide      1
1260 insecticides      1
1261 insekticid      1
1262 insekticidi      1
1263 integral management with ecosystems in space      1
1264 integralno gospodarenje ekosustavima u prostoru      1
1265 integrated timber protection      1
1266 integrirana zaštita oblovine      1
1267 intelektual no vlasništvo      1
1268 intellectual ownership      1
1269 intensity and forms of dieback pedunculate oak      1
1270 intensity of infection      1
1271 intensive      1
1272 intenzitet fotosinteze      1
1273 intenzitet i oblici sušenja hrasta lužnjaka      1
1274 intenzitet prorede      1
1275 inter- and intrapopulation variability.      1
1276 interakcija genotip × okolina      1
1277 interception      1
1278 interest associations      1
1279 interlaboratory testing      1
1280 international standards      1
1281 gubar (Lymantria dispar L.)      1
1282 gubici      1
1283 gubici divljači      1
1284 gubici tla      1
1285 gubitak mase      1
1286 Guide curve method      1
1287 gusjenica      1
1288 growth equation      1
1289 growth forces      1
1290 growth forces and suppressed forces      1
1291 growth of mean stand diameter      1
1292 growth of tree breast diameter and crown diameter      1
1293 grupno odlučivanje      1
1294 grasses      1
1295 grazing      1
1296 Grčka      1
1297 Greece      1
1298 greenhouse gases      1
1299 Greenwich      1
1300 grey alder (Alnus incana)      1
1301 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">Grey partridges Perdix perdix L.      1
1302 grinders      1
1303 grivasta ovca      1
1304 grivasti skakač      1
1305 grm      1
1306 granulometrijski sastav tla      1
1307 grass      1
1308 GFIS      1
1309 Gross domestic product      1
1310 ground and flood water      1
1311 ground and surface water monitoring      1
1312 ground water      1
1313 height and height increment      1
1314 height and root collar diameter      1
1315 height and volume growth      1
1316 health and safety      1
1317 health status      1
1318 health status category of stand      1
1319 health tourism      1
1320 heat treatment (HT)      1
1321 hard ticks      1
1322 hardwood      1
1323 hardwood-broadleaf species      1
1324 harvesteri i procesori      1
1325 Hauling and transportation of timber      1
1326 hazardous waste      1
1327 Habitat. Posavina      1
1328 habitats of yew in mountain Papuk situated in Nature park Papuk      1
1329 halbsib-progeny tests.      1
1330 half-sib potomstvo      1
1331 half-sib progenies      1
1332 Haljevo forest      1
1333 gypsy moth (Lymantria dispar L.)      1
1334 habitat factors      1
1335 group decision making      1
1336 group-selection cutting      1
1337 gustoća u standardno suhom stanju      1
1338 Gymnosperms      1
1339 gljivični patogen      1
1340 gnojidba      1
1341 godišnji sječivi prihod      1
1342 golosjemenjače      1
1343 gora i planina      1
1344 gorivi materijal      1
1345 gorivost      1
1346 Gorska Hrvatska      1
1347 gospodarenje šumama      1
1348 gospodarenje šumama i lovištima      1
1349 gospodarska depresija      1
1350 gospodarska inspekcija      1
1351 gospodarska jedinica      1
1352 gospodarska jedinica "Bastajske šume-Krivaja-Klisa      1
1353 gospodarska politika      1
1354 Gospodarska postignuća      1
1355 gospodarska vrijednost šume      1
1356 gospodarske djelatnosti RH      1
1357 gospodarski razredi      1
1358 gospodarski značaj – učinci      1
1359 gospodarski značaj oštećenih stabala      1
1360 gospodarsko usmjerenje      1
1361 gospodarstvo      1
1362 GPS and GIS      1
1363 GPS i GIS      1
1364 grad Zagreb      1
1365 gradation      1
1366 Gradiaton      1
1367 granatiranje      1
1368 granica zone totalnog sušenja      1
1369 graničice      1
1370 granična linija      1
1371 gorsko područje      1
1372 Gorsko-kotlinska Hrvatska      1
1373 gospodarene bukve šume      1
1374 genetska raznolikost i diferencijacija      1
1375 genetska raznolikost.      1
1376 genetska struktura      1
1377 genetski diverzitet      1
1378 genetski parametri      1
1379 genetski polimorfizam      1
1380 genetsko porijeklo      1
1381 genofond      1
1382 genotype × environment interaction      1
1383 geocoding      1
1384 geografske i reljefne značajke      1
1385 geografski informacijski sustav      1
1386 geografsko porijeklo      1
1387 geographic information system      1
1388 Geographic Information System.      1
1389 geographic origin      1
1390 Geographical and relief characteristics      1
1391 geographical features      1
1392 geokodiranje      1
1393 geomorfologija      1
1394 geomorphology      1
1395 geosintetici      1
1396 geostatistics      1
1397 geostatistika      1
1398 germinability      1
1399 germinated seed      1
1400 genetic diversity and diff erentiation      1
1401 genetic gain      1
1402 genetic origin      1
1403 genetic parameters      1
1404 genetic polymorphism      1
1405 genetic structure      1
1406 genetic test      1
1407 genetic variation      1
1408 genetički test polusrodnika      1
1409 genetska analiza      1
1410 genetska diferencijacija      1
1411 genetska dobit      1
1412 GIS (Geografski informacijski sustav)      1
1413 GIS (Geographic Information System)      1
1414 glavna sastojina      1
1415 glavne vrste drveća      1
1416 Global change      1
1417 global climate changes      1
1418 globalizacija      1
1419 globalizacija u Hrvatskoj      1
1420 globalization      1
1421 globalization in Croatia      1
1422 globalna promjena      1
1423 globalne klimatske promjene      1
1424 glodavci      1
1425 forest road      1
1426 forest manage­ment      1
1427 forest soil stabilization      1
1428 forest soils      1
1429 forest seedlings      1
1430 forest seeds      1
1431 forest timber product      1
1432 forest tracks      1
1433 forest transport systems      1
1434 forest trees      1
1435 forest user´s unit      1
1436 forest woody assortments      1
1437 forest work      1
1438 forest Žutica      1
1439 forest-based industries      1
1440 forest history      1
1441 forest interest rate      1
1442 forest interest rate (forest annuity)      1
1443 forest laws      1
1444 forest Macelj      1
1445 forest machines      1
1446 forest privatization      1
1447 forest protection.      1
1448 Forest rails      1
1449 forest regeneration      1
1450 forest reproductive material      1
1451 forest resource      1
1452 forest management resystematization      1
1453 forest of high silvicultural form      1
1454 forest operations      1
1455 forest owners’ cooperation      1
1456 forest ecosystem      1
1457 forest ecosystems      1
1458 forest edges      1
1459 Forest education      1
1460 forest enterprise      1
1461 forest estate      1
1462 Forest exploitation      1
1463 forest fee      1
1464 forest gaps      1
1465 Forest genetic resources      1
1466 Forest Genetic Resources Programme      1
1467 Forest Genetics resaurces      1
1468 Forest Fire Prevention      1
1469 forest fire prevention roads      1
1470 forest fire protection      1
1471 forest damage      1
1472 forest damage.      1
1473 forest development strategy      1
1474 forest dieback      1
1475 forest community of beech and fir      1
1476 forest contractors      1
1477 Forest cover      1
1478 Forest Administration "Viševica"  Rijeka      1
1479 Forest Administration Bjelovar.      1
1480 Forest Administration Delnice      1
1481 Forest Administration Požega      1
1482 forest and water ecosystems      1
1483 forest and wildlife management      1
1484 forest area      1
1485 forest association      1
1486 forest assortments      1
1487 forest biomass      1
1488 forest certification      1
1489 Gehörn      1
1490 gene diversity      1
1491 gene pool      1
1492 General Directorate of Forestry      1
1493 generalized model      1
1494 genetic analysis      1
1495 genetic differentiation      1
1496 Game enclosure      1
1497 game loss      1
1498 games      1
1499 gap      1
1500 garden in the cloister      1
1501 galls      1
1502 forvarder      1
1503 forwarder      1
1504 funkcije tražnje      1
1505 funkcije upravljanja: planiranje      1
1506 funkcije za izjednačenje      1
1507 funkcionalne skupine mikroorganizama u tlu      1
1508 furniture manufacturing      1
1509 g.j. "Česma"      1
1510 G.J. "Žutica"      1
1511 fuel wood.      1
1512 functions for determination      1
1513 fungal entomopathogen      1
1514 fungal pathogen      1
1515 fungal spores      1
1516 fungicid      1
1517 fungicide      1
1518 fungicides      1
1519 fungicidi      1
1520 forestry contractors      1
1521 forestry development      1
1522 forestry disciplines      1
1523 forestry legislative      1
1524 Forestry Museum in Krasno      1
1525 forestry occupation      1
1526 forest value assessment      1
1527 Forestry and forest policy      1
1528 forests measuring      1
1529 forests stand      1
1530 formation of forest associations      1
1531 forming pioneer stands      1
1532 formiranje pionirskih sastojina      1
1533 formiranje šumskih zajednica      1
1534 Forsterferuf      1
1535 Freilassung      1
1536 frost-crack      1
1537 fruit      1
1538 fruit morphology      1
1539 Fruit set      1
1540 fruits      1
1541 forestry policy      1
1542 Forestry school Karlovac      1
1543 forestry work      1
1544 fotosintetičke osobine lista      1
1545 fotosintetski pigmenti      1
1546 makija      1
1547 makija planike      1
1548 maklen      1
1549 makrogljive      1
1550 makroklima      1
1551 makroklimatska prilagodba      1
1552 makroskopske karakteristike      1
1553 machine felling      1
1554 machine felling and processing      1
1555 machine´s own resistance power      1
1556 macroclimatic adaptedness      1
1557 macrofungi      1
1558 macroscopic characteristics      1
1559 magistarski rad      1
1560 magnezij      1
1561 Magnolia L.      1
1562 Mahaleb cherry tree      1
1563 maintenance of forest roads      1
1564 lysimeters      1
1565 Lyme borreliosis      1
1566 Lymnatria monacha      1
1567 STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      1
1568 lužnjak      1
1569 lopatar      1
1570 lisni mineri      1
1571 listanje      1
1572 lowland forests of pedunculate oak      1
1573 lowland region      1
1574 low-lying areas      1
1575 lubanja      1
1576 Lumber operations      1
1577 lumber value yield      1
1578 lovno gospodarenje      1
1579 lovno područje      1
1580 lovno stablo      1
1581 lovno stablo s feromonskim pripravkom      1
1582 lovno-demografski intenzitet      1
1583 lovno-geografski intenzitet      1
1584 lovor      1
1585 Lovran marron      1
1586 lovranski marun      1
1587 Lovstvo i ribarstvo      1
1588 low quality and small-sized diameter logs      1
1589 low tree      1
1590 Lower Austria      1
1591 lower tusks      1
1592 lowland      1
1593 logging as sylvicultural care of stands      1
1594 Logging operations      1
1595 logging residue      1
1596 logging strategy      1
1597 logistic regression      1
1598 logistička regresija      1
1599 lokalna zajednica      1
1600 Lokalne populacije      1
1601 London planetree (Patanus x acerifolia)      1
1602 Longe-range      1
1603 long-term mean values of seasonal severity rating      1
1604 losses      1
1605 lov      1
1606 lovac      1
1607 lovačka ilustracija      1
1608 lovačka udruga kotara senjskog      1
1609 lovačke izložbe      1
1610 lovačke udruge      1
1611 Lovački dio izložbe      1
1612 lovci      1
1613 kvaliteta žira      1
1614 kvaliteta života      1
1615 kvantitativna obilježja      1
1616 kvantitativna svojstva      1
1617 kvantitativno i vrijednosno iskorištenje      1
1618 kvarter      1
1619 laboratorijski uzgoj      1
1620 laboratory rearing      1
1621 land mines      1
1622 landed municipality      1
1623 landfill gas      1
1624 landscape artist      1
1625 landscape diversity      1
1626 landscape.      1
1627 lapor      1
1628 large wood of Italian oak      1
1629 Laserpitio krapfii-Piceetumass. nova      1
1630 length of assortment      1
1631 length of the nibbled part of a shoot      1
1632 kvaliteta mladog naraštaja hrasta lužnjaka.      1
1633 leaf photosynthetic traits      1
1634 leafminers      1
1635 legislation      1
1636 legislative      1
1637 laurel      1
1638 Law      1
1639 lawn      1
1640 layout of the islet      1
1641 layout proposal      1
1642 leachate      1
1643 leaf area index      1
1644 leaf litter      1
1645 linear correlation      1
1646 linear trend      1
1647 linearna korelacija.      1
1648 linearni trend      1
1649 lines below electro-energetic facilities      1
1650 Liocourt´s distribution      1
1651 life forms      1
1652 lifelong learning      1
1653 level of knowledge.      1
1654 library      1
1655 Liburnian karst      1
1656 Liburnijski krš      1
1657 local community      1
1658 Local population      1
1659 log value yield.      1
1660 log volume yield      1
1661 Lisičine      1
1662 listopadna      1
1663 lisymeters      1
1664 lišće obične bukve      1
1665 lišće perasto      1
1666 litače      1
1667 litter      1
1668 litter mass loss      1
1669 livelihoods      1
1670 kora      1
1671 korelacija      1
1672 koluvij      1
1673 komuniciranje      1
1674 komunikacijske aktivnosti      1
1675 koncentracija i sadržaj hraniva      1
1676 konkretna distribucija prsnih promjera      1
1677 konkretna i teoretska distribucija stabala      1
1678 konsenzus      1
1679 kontejner      1
1680 kontejnerski uzgoj      1
1681 kontinentalna Hrvatska      1
1682 kontrola      1
1683 kontrolne pokusne plohe      1
1684 konverzija panjača      1
1685 konzervacija      1
1686 konzervacija vlage      1
1687 konzervacija vlage u tlu      1
1688 komparacija stanja za 2009.      1
1689 komparativna analiza      1
1690 komparativna metoda istraživanja      1
1691 kompleksni sustavi      1
1692 kompleksnost      1
1693 kompromis      1
1694 Kodeks fitocenološke nomenklature      1
1695 koeficijent asimetrije i koeficijent spljoštenosti.      1
1696 koeficijent iskorištenosti lovno-demografskog potencijala      1
1697 klonovi topole      1
1698 klonske sjemenske plantaže      1
1699 klonski arhivi      1
1700 klonski testovi crnih topola      1
1701 klonski uz.orci      1
1702 klonsko šumarstvo      1
1703 klonovi stablastih vrba      1
1704 Journal of Forestry      1
1705 journal Šumarski list (Forestry Journal)      1
1706 kreda      1
1707 kras      1
1708 kraška polja      1
1709 kratke ophodnje.      1
1710 kratkorični i dugori­čni granični troškovi (KGT i DGT)      1
1711 korjenov sustav      1
1712 korološke i fitocenološke značajke      1
1713 korov      1
1714 korovi      1
1715 korovska vegetacija      1
1716 košćela      1
1717 koštunica      1
1718 krajobraz.      1
1719 krajobrazna raznolikost      1
1720 kramp      1
1721 kraniometrija      1
1722 Krapinsko-zagorska Count      1
1723 Krapinsko-zagorska County      1
1724 kulturni pejzaž      1
1725 kulturno povijesna baština      1
1726 Kunstinseln      1
1727 kva liteta sjemena      1
1728 kvalitativno iskorištenje      1
1729 kvalitet      1
1730 kultura crnog bora      1
1731 kultivari tise      1
1732 kriteriji za investiranje      1
1733 krivulje indeksa staništa      1
1734 krize      1
1735 kronika      1
1736 krpelj      1
1737 kružne primjerne plohe      1
1738 kserofitna      1
1739 krški fenomeni      1
1740 krupno drvo      1
1741 kategorija zdravstvenoga stanja sastojine      1
1742 kavkaska jela      1
1743 keficijent unutarnjeg rasta      1
1744 kemijska analiza ksilemovog soka      1
1745 kemijski sastav sjemena      1
1746 kemijski sastav tla      1
1747 kemizam biljnog materijala.      1
1748 Kermes oak      1
1749 kestenov moljac miner      1
1750 kestenova osa šiškarica      1
1751 kitnjak      1
1752 klasična otvorenost      1
1753 klaster analiza      1
1754 klasterska analiza      1
1755 klet      1
1756 klijanci      1
1757 klijanje      1
1758 joint- stock company in forestry      1
1759 izvješćivanje      1
1760 klima-požarna područja      1
1761 klima-požarna područja.      1
1762 klimatska promjena      1
1763 klimatske karakteristike      1
1764 klimatski čimbenici      1
1765 klimatski ekscesi      1
1766 klimatski model      1
1767 klimatski scenariji      1
1768 klizna sredina      1
1769 klon      1
1770 klon topole I-214      1
1771 klonovi      1
1772 Juglans nigra      1
1773 juniper      1
1774 jura      1
1775 juvenilno drvo      1
1776 Južna Afrika      1
1777 kadmij      1
1778 kadrovi u šu­marstvu      1
1779 kakvoća      1
1780 kakvoća drvnih sortimenata      1
1781 kakvoća stabala      1
1782 jelen obični (Cervus elaphus)      1
1783 jelovina (Abies alba Mill)      1
1784 jelovina (Abies alba Mill.)      1
1785 jestiva      1
1786 jela obična      1
1787 jela.      1
1788 Axis%20axis) STYLE="text-decoration:none">jelen aksis (Axis axis)      1
1789 jelen aksis (Axis axis Erx.)      1
1790 jelen fratar      1
1791 Jelen lopatar      1
1792 kamenolom Očura II      1
1793 kamenjarka.      1
1794 kanader i demon      1
1795 Kanadski sustav ocjene opasnosti od šumskog požara (CFFDRS)      1
1796 Kappa statistika      1
1797 karakteristike mikrolokaliteta.      1
1798 karantenski štetnik      1
1799 karbonatnenaslage      1
1800 kariotip      1
1801 karst phenomena      1
1802 karta šumskih zajednica      1
1803 karte      1
1804 kartiranje šumskog drveća      1
1805 Karyotypes      1
1806 kaštelansko područje      1
1807 katastar      1
1808 monografija “Divokoza”      1
1809 monograph “Chamois”      1
1810 Monolit      1
1811 monthly severity ratings      1
1812 Montpellier      1
1813 morflogija klijanca      1
1814 morfologija      1
1815 motor-manual      1
1816 motorna pila      1
1817 motorne pile      1
1818 motorni čistač      1
1819 Mottled Umber Moth      1
1820 moufflon (Ovis ammon L.)      1
1821 moufflon (Ovis ammon musimon Pal.) axis deer (Axis axis Erx.)      1
1822 mountain tourisms      1
1823 mountainous areas      1
1824 Mountainous Croatia      1
1825 Mountainous Region of Croatia      1
1826 Moving average      1
1827 mr. sc.      1
1828 mreža      1
1829 mrtvo drvo      1
1830 muflon (Ovis ammon L.)      1
1831 muflon (Ovis ammon musimon Pal.)      1
1832 mulberry (Morus alba)      1
1833 mulching flail mower      1
1834 multiclonal cultures      1
1835 Multi-criteria decision analysis      1
1836 multi-criteria decision making      1
1837 multi-dimensional scaling      1
1838 multidimenzionalno skaliranje      1
1839 multidisciplinaran pristup      1
1840 multiklonske kulture      1
1841 Multiple criteria decision making      1
1842 multiple regression analyses      1
1843 modelling      1
1844 modelna srednjodobna sastojina      1
1845 modelni normalitet      1
1846 modification      1
1847 modificirana Brinkova funkcija      1
1848 modificirana skala      1
1849 modified Brink’s function      1
1850 modified scale      1
1851 modifikacije      1
1852 mogućnost razlikovanja      1
1853 moisture content      1
1854 molecular diagnostic      1
1855 molecular-biological methods      1
1856 molekularna dijagnostika      1
1857 molekularno-biološke metode      1
1858 monetary value of wood assortments      1
1859 morfologija ploda      1
1860 morfologija sjemena      1
1861 morfologija tla      1
1862 morfološka obi lježja      1
1863 morfološka raščlamba      1
1864 morfološka svojstva sadnica      1
1865 morfološka varijabilnost      1
1866 morfometrija      1
1867 morfometrija rogovlja      1
1868 morfometrijska analiza lista      1
1869 morfometrijska analiza lista jasena      1
1870 morfometrijska varijabilnost      1
1871 morphological analysis      1
1872 morphological features of seedlings      1
1873 morphological variability      1
1874 morphology      1
1875 morphometric ash leaf analysis      1
1876 morphometric leaf analysis      1
1877 morphometric traits      1
1878 morphometric variability      1
1879 morphometrics of antlers      1
1880 morphometry      1
1881 Nadzorni odbor      1
1882 naftna kontaminacija      1
1883 nagib      1
1884 nagib terena      1
1885 Na-heksametafosfat      1
1886 Na-hexametaphosphate      1
1887 najbolji srnjaci Hrvatske i svijeta      1
1888 naknada      1
1889 nalazišta na Papuku unutar parka prirode Papuk      1
1890 nalazište u Zagrebu      1
1891 namnožio      1
1892 nanoindentacija      1
1893 nanoindentation      1
1894 nanotechnology      1
1895 nanotehnologija      1
1896 Na-pirofosfat      1
1897 naplodni sijek      1
1898 Na-pyrophosphate      1
1899 narodna imena životinja.      1
1900 narrow leaved ash (F. angustifolia Vahl)      1
1901 narrowleafed ash      1
1902 multivariate analysis      1
1903 multivariate methods      1
1904 multivariatne meto­de      1
1905 multivarijatna analiza      1
1906 muncipality      1
1907 munika      1
1908 munika (Pinus heldreichii Christ)      1
1909 munika u Hercegovini      1
1910 monitoring podzemnih i površinskih voda      1
1911 monitoring u šumarstvu.      1
1912 mycocoenosis      1
1913 mycoses      1
1914 natural spreading      1
1915 natural stockwood drying      1
1916 naturalizam      1
1917 nature      1
1918 nature conservation      1
1919 nature park      1
1920 Nature Parks      1
1921 nature preservation      1
1922 nabonos      1
1923 Nacionalni park      1
1924 Nacionalni park “Fruška gora”      1
1925 Nacionalni park Kornati      1
1926 Nacionalni park Plitvička jezera      1
1927 nacionalni parkovi      1
1928 način uzgoja      1
1929 nad zor stanja sastojina.      1
1930 nadmorska visina      1
1931 Našice      1
1932 National park “Fruška gora”      1
1933 National Park Plitvička Jezera      1
1934 national parks nature parks      1
1935 native deciduous plants      1
1936 natprosječni debljinski prirast      1
1937 Natura2000      1
1938 Natural conditions of life      1
1939 natural drying of stockwood      1
1940 natural enemies      1
1941 natural foci      1
1942 natural heritage      1
1943 natural newgrowth      1
1944 natural reforestation      1
1945 natural reforestation (reestablishment)      1
1946 meteorological factors      1
1947 meteorološki čimbenici      1
1948 M.Sc.      1
1949 Macedonian oak      1
1950 mediterranean vegetation      1
1951 medljikovac      1
1952 medunac      1
1953 Medvednica      1
1954 Medvednica Mount      1
1955 market relations      1
1956 market research.      1
1957 Marketing of forest and forest industries products and services      1
1958 marketing šumskih i drvnih proizvoda i usluga      1
1959 marking      1
1960 masa košuta      1
1961 masena koncentracija      1
1962 međulaboratorijske usporedbe      1
1963 Međunarodne konvencije      1
1964 međunarodne norme      1
1965 Međunarodni lovački savjet (CIC)      1
1966 međupopulacijska i unutarpopulacijska varijabilnost.      1
1967 mehanička svojstava drva      1
1968 mehanička svojstva      1
1969 mehanička svojstva drva      1
1970 mehaničke ozljede i dopunske greške zbog ratnih djelovanja      1
1971 mehanizirana bušilica      1
1972 mehaniziranje uzgojnih radova      1
1973 melioracija      1
1974 melioracija krša      1
1975 melioracijski učinci      1
1976 menadžment      1
1977 menagement klas      1
1978 meningoencefalitis i Lyme borelioza      1
1979 meningoencephalitis      1
1980 merkan-lilizam      1
1981 mesophilous chestnut forests      1
1982 mass concentration      1
1983 master´s thesis      1
1984 mastic      1
1985 mastic tree      1
1986 mastika      1
1987 matematički modeli      1
1988 matični fond      1
1989 matičnjak plemki      1
1990 matrice prijelaznih vjerojatnosti      1
1991 mature stands      1
1992 maturity dimension      1
1993 Mean breast diameter      1
1994 mean extraction distance      1
1995 mean skidding distance      1
1996 measuring elements      1
1997 measuring procedure      1
1998 mechanical felling      1
1999 mechanical properties of wood      1
2000 mechanized of silvicultural works      1
2001 Mediteran      1
2002 mediteranska vegetacija      1
2003 mediteranske šume      1
2004 mediteransko krško područje      1
2005 mala i srednja poduzeća      1
2006 Mala Kapela      1
2007 malati      1
2008 mali alati      1
2009 Malus Mill.      1
2010 mammal      1
2011 man activities      1
2012 managed beech forests      1
2013 management planning      1
2014 management plans      1
2015 management unit "Česma"      1
2016 map of forest communities      1
2017 maps      1
2018 maquis of strawberry tree      1
2019 me­teorološki indeks požara      1
2020 Meteorološki indeks šumskog požara (FWI)      1
2021 method of thinning of regular forest      1
2022 methods      1
2023 metoda najbližih susjeda      1
2024 metoda pokusnih ploha      1
2025 metoda prorede      1
2026 metoda sjemenomjera      1
2027 metoda sjetve      1
2028 metoda tetive      1
2029 Metoda vrtložne kovarijance      1
2030 metode      1
2031 metode vrednovanja      1
2032 mezofilne kestenove šume      1
2033 micoses of needles      1
2034 microbiological characteristics of the soils      1
2035 mid- and long-term planning      1
2036 middle breast diameter      1
2037 middle volume of trees      1
2038 middle-aged stand      1
2039 mikocenoza      1
2040 mikoze      1
2041 mikoze iglica      1
2042 mikrobiološke značajke tala      1
2043 mikroelementi      1
2044 microorganism functional groups in the soil      1
2045 microrelief      1
2046 micro-relief      1
2047 microsatelite      1
2048 microsatelites SSR      1
2049 microsatellite markers      1
2050 mikroreljef      1
2051 mikrosatelitni biljezi      1
2052 mikrosatelitni biljezi SSR      1
2053 modeli procjene volumena      1
2054 modeli rasta      1
2055 modeling      1
2056 mobile cable crane      1
2057 močenje plodova      1
2058 model normally      1
2059 model of departmental research      1
2060 model of middle-aged forest      1
2061 model oplemenjivanja      1
2062 model pretvorbe monokultura u šume bliske prirodnim      1
2063 model resornoga istraživanja      1
2064 model sustava informacija      1
2065 mjereni postupak      1
2066 mjerila      1
2067 mjesečna ocjena žestina      1
2068 mjesto lanjenja      1
2069 mješovita kultura      1
2070 mješovite i čiste sastojine      1
2071 mlada sastojina      1
2072 mišoliki glodavci      1
2073 mitochondrial control region      1
2074 mitohondrijska DNK (mtDNK)      1
2075 mitotske i subkromatidne aberacije      1
2076 mixed and pure stands of beech      1
2077 mixed plantations      1
2078 mineral raw materials      1
2079 mineralne sirovine      1
2080 miniranost      1
2081 bioklimati      1
2082 Biokovo      1
2083 Biokovo Mountain      1
2084 biological control      1
2085 biological control agent      1
2086 biodiversity.      1
2087 biodizel      1
2088 bioecology      1
2089 bioekologija      1
2090 bioenergija.      1
2091 bioetanol      1
2092 biogoriva      1
2093 biogorivo      1
2094 bioindication      1
2095 bioindicators      1
2096 bioindikacijska i osnovna mreža točaka      1
2097 bioindikacijske plohe      1
2098 biljni potencijal      1
2099 biljni virusi      1
2100 biljnogeografsko raščlanjenje      1
2101 bioassays      1
2102 biljke      1
2103 biljke zaštitnice      1
2104 biljna sistematika      1
2105 beta-funkcija      1
2106 Biber      1
2107 bibliografija      1
2108 bibliography      1
2109 biblioteka      1
2110 bijelj      1
2111 bilance      1
2112 biljezi      1
2113 bioproizvodnja      1
2114 bioraznolikost      1
2115 bioraznolikost.      1
2116 bird of prey equipment      1
2117 birds      1
2118 birds as indicator      1
2119 birds of prey      1
2120 Bitterlich sampling      1
2121 Bitterlichova metoda uzorkovanja      1
2122 bivariate and multivariate analysis      1
2123 bivariatna i multivariatna analiza      1
2124 bjelogorične šume topola i vrba      1
2125 biomass standards      1
2126 biomass yield      1
2127 biomasa.      1
2128 biomass calculation      1
2129 Biomass Energy Europe      1
2130 Biomass Energy Europe – BEE      1
2131 biomass potential assessment      1
2132 biological methods      1
2133 biological position of trees      1
2134 biological properties      1
2135 biological revitalisation      1
2136 biological!environmental valorization      1
2137 biological-ecological valorisation      1
2138 biological-ecological valorization      1
2139 biologija      1
2140 biology      1
2141 biološka ispitivanja      1
2142 biološko-ekološka valorizacija.      1
2143 biljne vrste      1
2144 biološka revitalizacija      1
2145 biološka svojstva      1
2146 biološke metode      1
2147 biološki gubici divljači      1
2148 biološki položaj stabala      1
2149 brdsko-planinskopodručje      1
2150 breast height diameter distribution      1
2151 breeding measures      1
2152 Bribir Forest      1
2153 Bribirska šuma      1
2154 Bosna i Hercegovina.      1
2155 Bosnia and Hercegovina      1
2156 black poplar (Populus nigra)      1
2157 black poplar clonal tests      1
2158 bor      1
2159 Boreal forest      1
2160 borealna šuma      1
2161 borov četnjak      1
2162 borove kulture      1
2163 bosal area      1
2164 blade lateral movement      1
2165 bočna kompenzacija zemljanih masa.      1
2166 bočna stabilnost lista      1
2167 body weight of fawns in litter      1
2168 bog-oak (oakwood buried in the ground)      1
2169 Bojčin Forest      1
2170 Bojčinska šuma      1
2171 bolest      1
2172 bolesti      1
2173 bolesti divljači      1
2174 black alder (Alnus glutinosa Gdrnt)      1
2175 black locust      1
2176 Black Pine      1
2177 black pine (Pinus nigraArn.)      1
2178 bionomija      1
2179 bionomy      1
2180 bioplin      1
2181 bioproduction      1
2182 brusači      1
2183 bruto domaći proizvod      1
2184 brza dojava i brzo gašenje      1
2185 brzina unosa      1
2186 brzorastuće vrbe      1
2187 Budapest      1
2188 Budimpešta      1
2189 building costs      1
2190 brojnost prirodnog pomlatka i dob sastojina.      1
2191 bukove sječine      1
2192 bukva (Fagus sylvatica)      1
2193 buldožer      1
2194 bura      1
2195 brown hare      1
2196 browsing      1
2197 brst      1
2198 brtvljenje odlagališta      1
2199 broj stabala      1
2200 broj vrhova korijena      1
2201 brojno stanje      1
2202 Bosnia-Herzegovina      1
2203 brnistra      1
2204 broj biljaka      1
2205 broj cvjetova i plodova      1
2206 broj i veličina puci      1
2207 broj izbojaka na panju      1
2208 Canadian Forest Fire Behavior Prediction (FBP)      1
2209 Canadian Forest Fire Danger Rating System (CFFDRS)      1
2210 Canadian Forest Fire Weather Index (FWI)      1
2211 Capercaillie (Tetrao urogallus)      1
2212 capture-mark-recapture      1
2213 carbon      1
2214 carbon accumulation      1
2215 carbon fluxes      1
2216 burza      1
2217 bush      1
2218 bushes      1
2219 business analysis      1
2220 business relationships      1
2221 bušilica »ST1HL 08«      1
2222 C. hungarica      1
2223 cable crane      1
2224 cadastre      1
2225 cadmium      1
2226 Centralna šumarska uprava      1
2227 Centromere nomenclature      1
2228 certifikacija šuma      1
2229 Cervus elaphus      1
2230 chain saw      1
2231 caterpillars      1
2232 causes casualties      1
2233 causes of leks endanger­ment      1
2234 Carpino orientali-Quercetum ilicis      1
2235 carbon stock Cpool      1
2236 Carex brizoides      1
2237 burnt area      1
2238 bukovo-jelova prašuma      1
2239 bukovo-jelove šume      1
2240 climate changes      1
2241 Climate model      1
2242 climate scenarios      1
2243 climatic change      1
2244 climatic excesses      1
2245 climatic factors      1
2246 climatological characteristics      1
2247 climbing plants      1
2248 clonal archive      1
2249 clonal forestry      1
2250 clonal samples      1
2251 clonal seed orchards      1
2252 clone      1
2253 clones      1
2254 cluster analiza.      1
2255 cluster analysis      1
2256 cluster analysis.s      1
2257 cikličko snimanje      1
2258 ciklus      1
2259 C-indeks      1
2260 C-index      1
2261 CirConcomputer model      1
2262 circular sample plots      1
2263 ciste in      1
2264 City of Zagreb      1
2265 cjeloživotno obrazovanje      1
2266 cjenik      1
2267 claster analysis      1
2268 clear cut of willow culture      1
2269 clearing fire lines      1
2270 changes in water relations      1
2271 characteristics of micro-locality.      1
2272 chemical composition      1
2273 Chemical composition of soil      1
2274 chemism of plant materil      1
2275 chestnut gall wasp      1
2276 chip production      1
2277 chlorophyll content      1
2278 Castanea sativa Mill.      1
2279 Castor fiber      1
2280 correlation link      1
2281 corpus luteum      1
2282 correction factors      1
2283 coppice      1
2284 coppice conversion      1
2285 cork production      1
2286 coniferous species      1
2287 conifers      1
2288 consensus      1
2289 Consequences of the Agression against the Republic of Croatia      1
2290 Conservation      1
2291 conservation of genetic resources      1
2292 Conservations      1
2293 container type      1
2294 containers      1
2295 contamination      1
2296 contamination soil      1
2297 continental Croatia      1
2298 contour line 98      1
2299 cost      1
2300 cost per m3      1
2301 costs      1
2302 couning      1
2303 country in transition      1
2304 court      1
2305 CP Forests      1
2306 CpDNA      1
2307 crack phillyrea (Phillyrea latifolia L.)      1
2308 craniometry      1
2309 Crataego-Prunetum dasyphyllae      1
2310 Crikvenica -Vinodol area      1
2311 Crikveničko-vinodolsko područje      1
2312 critical loads      1
2313 crna topola (Populus nigra)      1
2314 crna joha (Alnus glutinisa Garnt)      1
2315 crna joha (Alnus glutinosa)      1
2316 comparative analysis      1
2317 comparative research method      1
2318 comparative trials      1
2319 comparison      1
2320 compensation      1
2321 complex equations      1
2322 complex systems      1
2323 complexity      1
2324 compromise      1
2325 computer simulations      1
2326 computerized information system      1
2327 concentrations and contents of nutrients      1
2328 conception      1
2329 concrete and beta-distribution of breast diameters      1
2330 Common beech (Fagus sylvaticaL.)      1
2331 common beech felling      1
2332 common beech leaves      1
2333 Common Beech.      1
2334 Common Hornbeam      1
2335 common names of animals      1
2336 Common oak      1
2337 common pistachio      1
2338 common spruce      1
2339 Common Walnut      1
2340 communicative action      1
2341 community of pedunculate oak      1
2342 CO      1
2343 CIC-points      1
2344 CIC-točke      1
2345 cijena koštanja      1
2346 cijene      1
2347 coast      1
2348 coastal population      1
2349 coefficient of integral growth      1
2350 coefficient of use of hunting-demographic potential      1
2351 Co­leoptera      1
2352 colluvial soil      1
2353 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
2354 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
2355 combustibility      1
2356 Common alder      1
2357 acorn plumpness      1
2358 acorn production      1
2359 acorn quality      1
2360 acorn size      1
2361 acorn-collecting traps method      1
2362 active protection      1
2363 activity      1
2364 accidents at work      1
2365 accumulation of nutrients in the biomass      1
2366 accuracy      1
2367 aciditet tla      1
2368 acidofilne šume      1
2369 10-godišnji volumni prirast      1
2370 137Cs      1
2371 16x16 km grid plots      1
2372 40K      1
2373 4dimensional space      1
2374 4x4 km grid plots      1
2375 a change in the floral composition      1
2376 A- horizon      1
2377 A- horizont      1
2378 a new ecological trend      1
2379 a regular cross profile      1
2380 a sum of effective temperatures      1
2381 abandoned agricultural land      1
2382 »Projekt za rukovođenje« — managementa      1
2383 Abies biokovoensis      1
2384 Abies pardei      1
2385 AHP method      1
2386 AHP metoda      1
2387 Air Pollution      1
2388 Aesculus L.      1
2389 aktivna zaštita      1
2390 aktivnost      1
2391 aktivnost čovjeka.      1
2392 akumulacija dušika      1
2393 akumulacija hraniva u bimasi      1
2394 akumulacija hraniva u biomasi      1
2395 akumulacija ugljika      1
2396 alder (Alnus glutinosa)      1
2397 Alepo pine      1
2398 adaptive genetic differentiation and diversity      1
2399 adaptivna genetska diferencijacija i raznolikost      1
2400 Adriatic      1
2401 Adriatic islands      1
2402 adaptacija      1
2403 adaptation      1
2404 adapted agricultural tractors      1
2405 aerial photographs (APs)      1
2406 abiotski činitelji      1
2407 abnormal seedling      1
2408 afforestation of karst      1
2409 afforestation success      1
2410 age      1
2411 age classes      1
2412 age structure      1
2413 age-class distribution      1
2414 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
2415 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
2416 C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none">C. fraxinea      1
2417 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      1
2418 %20grasslands STYLE="text-decoration:none"> grasslands      1
2419 %20hyperparasitoid STYLE="text-decoration:none"> hyperparasitoid      1
2420 %20travnjaci STYLE="text-decoration:none"> travnjaci      1
2421 %20Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none"> Isaria fumosorosea      1
2422 %20C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none"> C. fraxinea      1
2423 A.%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">A. flavicollis      1
2424 Apodemus%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">Apodemus flavicollis      1
2425 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
2426 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
2427 #glavna skupština      1
2428 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
2429 %20Strahinjščica STYLE="text-decoration:none"> Strahinjščica      1
2430 %20woody%20species STYLE="text-decoration:none"> woody species      1
2431      1
2432 drvenaste egzote      1
2433 jednodobne bukove sastojine      1
2434 lowlands forests      1
2435 park forest      1
2436 Pinus nigra      1
2437 pokretna žičara      1
2438 skidding      1
2439 srednja udaljenost privlačenja      1
2440 Šumski sortimenti      1
2441 H.%20pseudoalbidus STYLE="text-decoration:none">H. pseudoalbidus      1
2442 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
2443 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
2444 Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none">Isaria fumosorosea      1
2445 Histiostoma%20ulmi STYLE="text-decoration:none">Histiostoma ulmi      1
2446 Histiostomatidae STYLE="text-decoration:none">Histiostomatidae      1
2447 Eutypella%20canker STYLE="text-decoration:none">Eutypella canker      1
2448 M.%20glareolus STYLE="text-decoration:none">M. glareolus      1
2449 Myodes%20glareolus STYLE="text-decoration:none">Myodes glareolus      1
2450 Lymantria%20monacha STYLE="text-decoration:none">Lymantria monacha      1
2451 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
2452 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
2453 Thaumetopoea%20pityocampa STYLE="text-decoration:none">Thaumetopoea pityocampa      1
2454 Trypodendron%20domesticum STYLE="text-decoration:none">Trypodendron domesticum      1
2455 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
2456 bijela joha      1
2457 bijela joha (Alnus incana)      1
2458 bijela topola (Populus alba)      1
2459 bijela vrba (Salix alba)      1
2460 bijeli bor (Pinus sylvestris L.)      1
2461 bijeli dud (Morus alba) svilogojstvo      1
2462 beneficial functions of forests      1
2463 beneficial organisms      1
2464 BEP or the break-even level of income.      1
2465 Berberidion      1
2466 Beta distribucija      1
2467 Beta distribution      1
2468 Benedictine monastery      1
2469 ass. Laserpitio Fagetum      1
2470 assortiment tables      1
2471 basis of vegetational unit      1
2472 baza podataka      1
2473 baze podataka      1
2474 bazofilne šume      1
2475 beach forest      1
2476 beach forests      1
2477 beaver      1
2478 beaver dam      1
2479 beaver pond      1
2480 basal area increment      1
2481 Basic Map of Croatia (BMC)      1
2482 beech felling areas      1
2483 beech forests      1
2484 beech-fir forests      1
2485 beech-fir virgin forest      1
2486 beginning of organised forestry.      1
2487 back cross and transgression      1
2488 bacteria      1
2489 bademasta vrba (Salix triandra)      1
2490 bagrem      1
2491 bakterija      1
2492 area with the vegetative cover      1
2493 annual current diameter increment      1
2494 annual presceibed yield      1
2495 band saw efficiency      1
2496 bank interest rate      1
2497 bank vole      1
2498 bankovni kamatnjak      1
2499 Baranja riparian forests      1
2500 Barbary ewe      1
2501 Barbary sheep      1
2502 bark beetles      1
2503 assortment tables      1
2504 Atlas Cedar      1
2505 Atlas gorje      1
2506 atlaski cedar      1
2507 atmosferska taloženja      1
2508 Austrian pine      1
2509 Austrian pine plantation      1
2510 austrijske šume      1
2511 autochtonus tree and schrub species      1
2512 autohtona i alohtona dendroflora      1
2513 autohtone vrste drveća i grmlja      1
2514 autoktone i aloktone vrste četinjača i listača      1
2515 autoktone listače      1
2516 automatic analyser      1
2517 automatic digital camera      1
2518 automatizacija procesa      1
2519 automatska digitalna fotokamera      1
2520 automatski analizator      1
2521 availability and direction of Sava flood water      1
2522 average value of body weight of bucks and does      1
2523 Axis%20axis%20Erxleben%201977) STYLE="text-decoration:none">Axis deer (Axis axis Erxleben 1977)      1
2524 B. Sc.      1
2525 anti - cancerous drug      1
2526 antioksidacijska aktivnost      1
2527 antioxidant capacity      1
2528 animal artist      1
2529 animalist      1
2530 analitički hijerarhijski proces      1
2531 analitički hijerarhijski proces (AHP)      1
2532 analiza glavnih komponenti      1
2533 analiza stabla      1
2534 analiza ugroženosti      1
2535 analytic hierarchy process      1
2536 Analytical hierarchy process (AHP)      1
2537 alometrijske funkcije      1
2538 Alnus glutinosa      1
2539 altitude      1
2540 aluminij      1
2541 aluvijalna vlažna staništa      1
2542 aluvijum      1
2543 amage      1
2544 amelioration      1
2545 amelioration effects      1
2546 američki jasen      1
2547 ammonia      1
2548 amonijakalni dušik      1
2549 alien species      1
2550 alien species inventory      1
2551 alkali earth and alkali metals      1
2552 alkaloid taksin antikancerogen      1
2553 Allium-test      1
2554 allochthonous and autochthonous dendroflora      1
2555 allometric equations      1
2556 allowable cut indicator      1
2557 alluvial wetlands      1
2558 almond willow (Salix triandra)      1
2559 antlers      1
2560 AOMP      1
2561 Aposeri foetidae-Castanetum sativae ass. nova      1
2562 Aposeri foetidae-Castanetum sativaeass. nova      1
2563 arborescent willow clones      1
2564 Arborescent Willows      1
2565 arboretum      1
2566 Arboretum Lisičine      1
2567 arboretum Trsteno      1
2568 arboriculture      1
2569 arborikultura      1
2570 archaeological finds of Roman roads and buildings      1
2571 architectural elements      1
2572 As. Anemone-Carpinetum betuli      1
2573 as. Calamagrosti arun­dinaceae-Fagetum.      1
2574 As. Hacquetio-Fagetum      1
2575 As. Populo tremulae-Betuletum      1
2576 as. Pteridio-Betuletum      1
2577 ash      1
2578 Ash flowering      1
2579 asocijacija      1
2580 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Bertović 1975      1
2581 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Berto­vić 1975      1
2582 arheološki nalazi rimskih cesta i građevina      1
2583 arhitektonski elementi      1
2584 Ariš      1
2585 aromatično i ljekovito bilje      1
2586 artificial neural networks      1
2587 artiodactyl      1
2588 as Seslerio sadlerianae-Ostryetum.      1
2589 Eastern Slavonia      1
2590 eban (crni hrast odležao u zemlji)      1
2591 Eco-labele      1
2592 Eco-labels      1
2593 ecological characteristic      1
2594 ecological conditions      1
2595 ecological conditions of the site      1
2596 ecological conditions.      1
2597 ecological factors      1
2598 ecological indicators      1
2599 ecological indicatory values      1
2600 ecological label (eco-label)      1
2601 ecological network      1
2602 ecological niche      1
2603 ecological production      1
2604 državna financijska potpora šumarstvu      1
2605 dubinsko snimanje      1
2606 duboka sadnja      1
2607 Dudov svilac (Bombix mori)      1
2608 due diligence      1
2609 dugotrajno      1
2610 duljina korijena      1
2611 duljina odgriženog dijela izbojka      1
2612 duljina tuljca      1
2613 drvno-prerađivačka industrija      1
2614 drvo kao energent      1
2615 drvoprerađivačka industrija      1
2616 dry mass      1
2617 Drvni proizvodi finalne uporabe      1
2618 drvna masa      1
2619 drvna prašina      1
2620 dovršna sječa      1
2621 doznaka u grupama      1
2622 dr. sc      1
2623 dobni razred      1
2624 dobni razredi      1
2625 dodatno vrijeme      1
2626 dolomiti      1
2627 domaćin      1
2628 domaćini      1
2629 domovinski rat      1
2630 Donja Austrija      1
2631 donja voda      1
2632 donje i gornje sastojinsko stablo      1
2633 dormancy      1
2634 dormantnost      1
2635 dormice      1
2636 dostupnost i smjer kretanja savske poplavne vode      1
2637 double-entry volume tables      1
2638 drvenaste svojte      1
2639 drvenaste vrste      1
2640 drveni materijal za paki ranje      1
2641 drveni materijal za pakiranje      1
2642 drveni ugljen      1
2643 drvna i lisna masa      1
2644 drvna zaliha.      1
2645 drvni elementi      1
2646 Drvni građevni elementi      1
2647 Drava River valley      1
2648 drhtavi šaš      1
2649 drift fauna      1
2650 dripping through      1
2651 drought      1
2652 drupe      1
2653 drvenaste biljke      1
2654 diskoloracija      1
2655 diskontinuiran areal      1
2656 dispersion      1
2657 disperzija      1
2658 dissipative structures      1
2659 direct and diffuse light      1
2660 discoloration      1
2661 discontinued areal      1
2662 diseases of game      1
2663 disjunct      1
2664 distribucija prsnih promjera i volumena      1
2665 distribucija stabala      1
2666 distribution of beneficial functions of forests      1
2667 distribution of diameter at breast height      1
2668 distribution of felling volume per breast heigh diamater.      1
2669 Distribution of forests      1
2670 distribution range      1
2671 dnevna stopa prirasta lanadi      1
2672 DNK      1
2673 dob      1
2674 djelovanje      1
2675 diversity indices      1
2676 division of forests in the Republic of Croatia      1
2677 divlja jabuka      1
2678 divlja kruška      1
2679 digitalni katastarski plan      1
2680 digitalni model reljefa (DMR)      1
2681 digital terrain models (DTM)      1
2682 digitalizacija      1
2683 dendroecology      1
2684 dendroekologija      1
2685 density of individuals      1
2686 density trend decrease      1
2687 departmental research      1
2688 digitization      1
2689 dimension stock      1
2690 dimenzija zrelosti      1
2691 dimenzije češera      1
2692 dioecious      1
2693 dionička društva u šumarstvu      1
2694 dipl. ing. šumarstva      1
2695 Diptera      1
2696 diameter increment      1
2697 diameter growth      1
2698 diameter increment      1
2699 diameter structure      1
2700 diapause      1
2701 diclinous      1
2702 die besten Rehböcke Kroatiens und der Welt      1
2703 die Kiefer      1
2704 dieback of pedunculate oak      1
2705 diferencijacija      1
2706 different seedling types      1
2707 digital cadastral map      1
2708 digital orthophoto (DOP)      1
2709 digital orthophotographies      1
2710 digital ortophoto      1
2711 database      1
2712 databases      1
2713 daylilies      1
2714 DEA      1
2715 dead wood      1
2716 damage indicators      1
2717 damage trees      1
2718 daljinomjer Vertex      1
2719 Dalmactia      1
2720 dabrova brana      1
2721 dabrovo jezero      1
2722 daily growth rate of fawns      1
2723 defolijatori.      1
2724 degradacija      1
2725 degradacija ekosustava      1
2726 degradacija šuma      1
2727 degradation      1
2728 degraded karst      1
2729 degradirani krš      1
2730 debljinska struktura      1
2731 damages from the game      1
2732 damages on the young plants      1
2733 debljinski prirast.      1
2734 debljinski rast      1
2735 debljinski stupanj      1
2736 deciduous      1
2737 deciduous forests of poplar and willow      1
2738 decision support system      1
2739 dendrologija      1
2740 dendrology      1
2741 dendrološka inventarizacija      1
2742 dendroflora Hrvatske      1
2743 dendroflora vrta      1
2744 dendrograms      1
2745 dehydrated zone      1
2746 demografske karakteristike      1
2747 demo­graphic characteristics      1
2748 dendrochronological analysis      1
2749 deer game      1
2750 defoliators      1
2751 depozicija      1
2752 desulphurization      1
2753 determinacija      1
2754 determination      1
2755 determining horizontal distances      1
2756 determining tree height      1
2757 developemnt and increment of stands      1
2758 development and increment      1
2759 development of phytocoenosis      1
2760 development of research      1
2761 development stages      1
2762 Developmental stages of forest trees and herbaceous plants      1
2763 devitalisation      1
2764 devitalizacija      1
2765 diagnose      1
2766 crni glog      1
2767 crni grab      1
2768 crni bor (Pinus nigra Arn.)      1
2769 crni bor (Pinus nigra ssp. dalmatica)      1
2770 Croatian Forests Ltd. b      1
2771 Croatian Military Border      1
2772 Croatian participation      1
2773 Croatian Podunavlje region      1
2774 Croatian Poplar Commission      1
2775 Croatian Standard HRN EN 1316-1:1999      1
2776 cultivars of yew      1
2777 cultivation method      1
2778 cultural landscape      1
2779 crown cover      1
2780 Croatia.      1
2781 crown diameter      1
2782 crown diameter of the sprout      1
2783 crown fire      1
2784 crown structure      1
2785 crownfire      1
2786 crude oil contamination      1
2787 Crvanj Mt.      1
2788 Crvanj planina      1
2789 crveni hrast      1
2790 current cutting edges value associations      1
2791 current felling values      1
2792 curvature      1
2793 cutter      1
2794 cutting and processing      1
2795 cut-to-length      1
2796 cut-to-length harvesting method      1
2797 cycle      1
2798 cyclic aerial photographs      1
2799 cyclic aerial surveys      1
2800 cyclic records      1
2801 Czech      1
2802 Czech Republic      1
2803 časopis Šumarski list      1
2804 Čeh      1
2805 čempres      1
2806 Češka      1
2807 čudni atraktor      1
2808 cultures      1
2809 Cryphonectria parasitica      1
2810 cull      1
2811 četverodimenzijski sustav      1
2812 čimbenici korekcije      1
2813 čimbenik horizontalnog zaobilaženja.      1
2814 čimbenik vertikalne korekcije terena      1
2815 čista regularna bukova sastojina      1
2816 čista sječa kulture vrba      1
2817 čistina      1
2818 čistoća debla      1
2819 čišćenje      1
2820 čišćenje mladih sastojina      1
2821 čišćenje prosjeka      1
2822 čivitnjača      1
2823 Europa      1
2824 Europe      1
2825 Europe Slovenia      1
2826 European ash (Fraxinus angustifolia Vahl.)      1
2827 European beaver (Castor fiber L.)      1
2828 Eurasian lynx      1
2829 Eurasion lynx      1
2830 environment protection      1
2831 EUFORGEN Networks      1
2832 euglej      1
2833 eukaliptusove plantaže      1
2834 Emisije SO2      1
2835 Entwicklung      1
2836 Erico-Fagetum      1
2837 eroded terrain recoveri      1
2838 erodiranje tjemena      1
2839 erosion      1
2840 erozija      1
2841 erozija tla      1
2842 essential oils      1
2843 establishment rate      1
2844 estetski izgled šume      1
2845 estimated value of forests      1
2846 estimation      1
2847 estimation precision      1
2848 etat      1
2849 etat međuprihoda      1
2850 eterična ulja      1
2851 EU ETS scheme      1
2852 EU ETS shema      1
2853 EU FLEGTAction plan      1
2854 EU FLEGTAkcijski plan      1
2855 eucalyptus plantations      1
2856 entomofilna      1
2857 Entomopatogena gljiva      1
2858 entomophilic      1
2859 energy benefit      1
2860 energy production      1
2861 energy scenario      1
2862 enzyme phenylalanine-ammonium liase      1
2863 epidop­tera      1
2864 epikutikularni vosak elektronska mikroskopija (SEM).      1
2865 epoksidna smola      1
2866 epoxy resin. Collection of works      1
2867 equalization functions.      1
2868 equilateral spiral      1
2869 equipment for training bird of prey.      1
2870 Erannis defoliaria      1
2871 endemic species      1
2872 endemna vrsta      1
2873 Endosperm in development      1
2874 enegrija klijavosti i klijavost      1
2875 energetika      1
2876 energetska korisnost      1
2877 energetska vrijednost      1
2878 ekosustavi      1
2879 ekonomika šumskih resursa      1
2880 ekonomske promjene u šumarstvu      1
2881 duration of development stages      1
2882 ecosystems      1
2883 ecotypes      1
2884 ecotypic variation      1
2885 ectomycorrhiza      1
2886 edafski uvjeti      1
2887 Eddy covariance method      1
2888 edible      1
2889 educating personnel      1
2890 educational technology      1
2891 edukacija vatrogasaca      1
2892 edukativni panoi      1
2893 efektivni broj klonova      1
2894 effective clone number      1
2895 effects of thinning      1
2896 efficacy      1
2897 economic importance      1
2898 economic orientation      1
2899 Economic policy      1
2900 economic silk production      1
2901 economics of forest resources      1
2902 economics of natural resources      1
2903 economy inspection      1
2904 Economic achievements      1
2905 economic activities in Croatia      1
2906 economic changes      1
2907 economic changes in forestry      1
2908 dvodomna      1
2909 dvopapkar      1
2910 dvoulazne tablice obujma      1
2911 dvoulazne volumne tablice      1
2912 ekoznak      1
2913 eksperimentalni laboratorij      1
2914 eksploatacijska polja      1
2915 ekstrakcija      1
2916 ektomikoriza      1
2917 elaborat održavanja šumskih cesta      1
2918 electric radiator      1
2919 electrical resistance of cambial zone      1
2920 elektrana      1
2921 električna energija      1
2922 električni otpor kambijalne zone      1
2923 električno grijalo      1
2924 elemental analyser      1
2925 elementarni anlitaor      1
2926 elementi ocjene trofeja      1
2927 elm      1
2928 embiotenija      1
2929 ekološka karakteristika      1
2930 ekološka mreža      1
2931 ekološka niša      1
2932 ekološka proizvodnja      1
2933 ekološka stabilnost      1
2934 ekološkai fitogeografska analiza      1
2935 ekološke i socijalne funkcije      1
2936 ekološke indikatorske vrijednosti      1
2937 ekološke orijentacije      1
2938 ekološke značajke      1
2939 ekološki činitelji      1
2940 ekološki indikatori      1
2941 ekološki uvjeti.      1
2942 ekološko-gospodarske značajke      1
2943 ekonomija      1
2944 ekonomika prirodnih resursa      1
2945 ekonomika svilarenja      1
2946 Feulgen squash method      1
2947 Feulgen squash metoda      1
2948 Fibonaccijev niz      1
2949 fictional rotation      1
2950 field elm      1
2951 field plot      1
2952 fiksiranje dušika      1
2953 fiktivna ophodnja      1
2954 Final consumption wood products industries      1
2955 final cut      1
2956 Final use of wood products industry      1
2957 finalna prerada drva      1
2958 financial resources      1
2959 financijska politika      1
2960 fine forest fuel      1
2961 Finland      1
2962 fino šumsko gorivo      1
2963 Finska      1
2964 Faza - II      1
2965 Faza - III; Radne grupe (Networks)      1
2966 faza isključivanja stabala      1
2967 FBP sustav      1
2968 FBP System      1
2969 felled stemwood      1
2970 felling and processing      1
2971 felling and processing of wood assortments      1
2972 felling control      1
2973 felling cycle      1
2974 felling thinning volume      1
2975 female roe deer      1
2976 fenilalanin-amonijeve lijaze      1
2977 fenofaze      1
2978 Fagus silvatica      1
2979 faunalni drift      1
2980 Fairs      1
2981 faktori staništa      1
2982 falconer equipment      1
2983 falconry equipment      1
2984 falconry techniques      1
2985 false beech heartwood      1
2986 Fang      1
2987 FAO      1
2988 farmer cables      1
2989 farmer vitla      1
2990 Fast Furier method      1
2991 Fast Furier metoda      1
2992 FACE      1
2993 FACE facility      1
2994 facilitation      1
2995 factors to vertical terrain corrections      1
2996 Faculty of Forestry Zagreb      1
2997 evenaged stands      1
2998 evergreen      1
2999 evaluation of beneficial functions of forests and evaluation of forests.      1
3000 evaluation of natural resources      1
3001 excange value      1
3002 exchangeable development      1
3003 exhibit      1
3004 Exhibitions      1
3005 existing state      1
3006 Experimental Laboratory      1
3007 experimental plot B bare ground      1
3008 exploitation      1
3009 exploitation fields      1
3010 Exports and Imports      1
3011 European brown bear (Ursus arctos)      1
3012 European larch      1
3013 european yew - tree      1
3014 europska tisa      1
3015 Europski ariš      1
3016 europski ariš (Larix deeidua Mili)      1
3017 europski dabar (Castor fiber L.)      1
3018 europski smeđi medvjed (Ursus arctos)      1
3019 Eutric Rankers      1
3020 Eutrični ranker      1
3021 F-O and »K-k« »Manage-project«      1
3022 F-O i »K-k«      1
3023 foliar threatment      1
3024 folijarna aplikacija      1
3025 food      1
3026 forces of resistance to growth      1
3027 Forcing      1
3028 Foreign timber trade      1
3029 flora content      1
3030 Flowering Ash      1
3031 flowing down trunk      1
3032 flushing      1
3033 flammable material      1
3034 flight activity      1
3035 flight dynamics      1
3036 flood      1
3037 flood control      1
3038 floodplain forest      1
3039 floodplain forests      1
3040 first and second order histograms      1
3041 first record      1
3042 first records      1
3043 fishing      1
3044 floral elements      1
3045 floristic composition      1
3046 floristička struktura      1
3047 fenotipska plastičnost.      1
3048 fenotipska stabilnost      1
3049 fenologija listanja      1
3050 feromonski raspršivači      1
3051 fertility      1
3052 fire.      1
3053 fire-climate regions      1
3054 fire-climate regions.      1
3055 fire-fighting plane ("kanader") and demon      1
3056 firemen education      1
3057 fire-risk      1
3058 fire fighting equipment      1
3059 Fire history      1
3060 fire line      1
3061 fire lines      1
3062 fire lines with elements of roadways      1
3063 fitosanitarne mjere      1
3064 fitosanitarni pregled      1
3065 fitosanitarni sustav      1
3066 fizička svojstva      1
3067 fizičko opterećenje      1
3068 fizika      1
3069 fizikalna i mehanička svojstva drva abonosa      1
3070 fizikalna i mehanička svojstva recentne hrastovine      1
3071 fizikalna svojstva      1
3072 fiziologija sjemena      1
3073 fiziološki parametri      1
3074 fitocenološka nomenklatura i klasifikacija      1
3075 fitocenološka snimka      1
3076 fitocenološke jedinice      1
3077 fitocenološke značajke      1
3078 fitocenoza      1
3079 fitogeografsko raščlanjenje      1
3080 fitomasa      1
3081 segment ­na regresija      1
3082 segmented regression      1
3083 sekcije Aigeiros i Tacamahaca      1
3084 sekundarna otvorenost      1
3085 sekundarna sukcesija      1
3086 secondary openness      1
3087 secondary succession      1
3088 sections Aigeiros and Tacamahaca      1
3089 sawmil­ling production      1
3090 sawmilling products      1
3091 sawmilling raw material      1
3092 sawmilling technology      1
3093 Sawnwood coniferous and hardwood      1
3094 sawnwood production      1
3095 scalping      1
3096 scenariji razvoja      1
3097 Scots pine      1
3098 Scots pine (Pinus sylvestris L.)      1
3099 sea spray      1
3100 seed areas (districts)      1
3101 seed coat      1
3102 seed coating      1
3103 seed delineation      1
3104 seed felling      1
3105 seed moisture      1
3106 seed morphology      1
3107 seed orchard      1
3108 seed orchards      1
3109 seed physiology      1
3110 seed quality      1
3111 seed variability      1
3112 seed zones      1
3113 seedling growth and dimensions      1
3114 seedling height      1
3115 seedling heights      1
3116 seedling morphology      1
3117 Samobor      1
3118 Samoborsko gorje      1
3119 samoprorjeđivanje      1
3120 sample      1
3121 ruža vjetrova      1
3122 S02 emissions      1
3123 SAD      1
3124 sadašnja sječiva vrijednost sastojine      1
3125 sadašnje stanje i mogućnosti uzgoja.      1
3126 sadnice      1
3127 sadržaj klorofila      1
3128 safety      1
3129 safety and health in forestry      1
3130 sakupljanje drva      1
3131 salinisation      1
3132 Salix alba clones      1
3133 sastojina      1
3134 sastojina bukve i jele      1
3135 sastojina izmjere      1
3136 sastojinska struktura      1
3137 satelitska snimka IKONOS      1
3138 satelitske snimke      1
3139 satellite imagery      1
3140 sawfly      1
3141 saplings      1
3142 sapwood      1
3143 sanacija erodiranog zemljišta      1
3144 sanacija odlagališta      1
3145 sanacija posljedica      1
3146 sanacija.      1
3147 Sinjsko polje      1
3148 sirova svila      1
3149 sisavci      1
3150 site conditions      1
3151 site degradation      1
3152 site index curves      1
3153 site quality      1
3154 site rehabilitation      1
3155 site-class      1
3156 sinergističke prirode      1
3157 Simulation model      1
3158 simulirana sječa      1
3159 simulacijski model      1
3160 shelterwood cutting system      1
3161 shoots      1
3162 side compensation of large ground loads      1
3163 significant crown damage      1
3164 sigurnost      1
3165 sigurnost i zdravlje u šumarstvu      1
3166 sijanje      1
3167 sile otpora rastu      1
3168 sile rasta      1
3169 silk as a cultural phenomenon      1
3170 silk factory      1
3171 silk pro­duction      1
3172 Silkworm (Bombyx mori)      1
3173 silver fir decline and expansion      1
3174 silver fir; dead tree; utilization; roundwood; timber value      1
3175 silver pine      1
3176 silvicultural methods      1
3177 silvicultural pass and trail      1
3178 silvo-pastoralni sustav      1
3179 Silvopasture      1
3180 selekcionirani klonovi      1
3181 selekcionirano sjeme      1
3182 selektivna proreda      1
3183 selektivna prorjeda      1
3184 selo Gradište      1
3185 Semi-final Wood Products      1
3186 Semi-finished wood products industries      1
3187 seminari i ispiti za ocjenjivače lovačkih trofeja.      1
3188 seminars and examinations for evaluating the hunting trophies.      1
3189 selection forests      1
3190 selection management      1
3191 selection of management scenarios      1
3192 selection structure and selection menangement      1
3193 selected seed      1
3194 selection      1
3195 seasonal severity ratings      1
3196 Sequoia sempervirens      1
3197 Sequoiadendron giganteum      1
3198 Serbia      1
3199 sessile oak (Quercus petraea L.)      1
3200 Sessile-flowered oak (Quercus petraea Liebl.)      1
3201 sex dimorphism      1
3202 sex of the foetus      1
3203 sezonska ocjena žestina      1
3204 sezonske promjene koncentracija      1
3205 sezonski rast promjera debla      1
3206 shares dieback      1
3207 shelling      1
3208 short rotation.      1
3209 short run (SRMC) and long run marginal costs (LRMC)      1
3210 shrub layer      1
3211 reviews of the exhibition      1
3212 revitalisation      1
3213 revitalizacija      1
3214 revitalizacija staništa      1
3215 rezanje grana      1
3216 rezervoari uzročnika      1
3217 ribarstvo      1
3218 Richards function      1
3219 Rijeka i okoliš - litološke, reljefne, klimatske, pedološke i vegetacijske osobitosti      1
3220 rijeke      1
3221 rijetka sadnja      1
3222 rijetkost u Požeškom gorju      1
3223 Rimljani      1
3224 research activities      1
3225 reservoirs of pathogens      1
3226 resorno istraživanje      1
3227 resources      1
3228 respiracija tla      1
3229 response      1
3230 restitucija vlasništva      1
3231 reliktni indikatori      1
3232 relizirani etat      1
3233 reljef - karte i tumači      1
3234 reljefna uvjetovanost      1
3235 renewable resources      1
3236 renewables      1
3237 remote sensing technologies      1
3238 relict      1
3239 relict indicators      1
3240 reintroduction of chamois      1
3241 rekultivacija      1
3242 rekultiviranje      1
3243 relative openness      1
3244 root decay      1
3245 root length      1
3246 root perimeter      1
3247 root system      1
3248 root volume      1
3249 roots      1
3250 rotositnilice      1
3251 rožište      1
3252 RRP soil stabilization material      1
3253 RRP sredstvo za stabilizaciju tla      1
3254 ručno-strojna sječa      1
3255 ruminant      1
3256 rural development      1
3257 ruralni razvoj      1
3258 roe deer productivity      1
3259 roedeer      1
3260 rogovi      1
3261 rojenje      1
3262 Romans      1
3263 root      1
3264 ritska šuma      1
3265 riper      1
3266 reparable natural resource      1
3267 reproductive felling      1
3268 Republic of Croatia      1
3269 rodoslovlje      1
3270 ritske šume Baranje      1
3271 rivers      1
3272 rizik od požara      1
3273 road density      1
3274 road network planning      1
3275 registar primarne šumske prometne infrastrukture      1
3276 register of primary forest traffic infrastructure      1
3277 regresijska analiza      1
3278 regular forest association      1
3279 regular forests      1
3280 regularne šume      1
3281 regulatori razvoja kukaca      1
3282 Regulatory and Institutional Framework; Financial Institutions      1
3283 rehabilitacija.      1
3284 rehabilitation.      1
3285 Rehbock      1
3286 reindtrodukcija      1
3287 reintrodukcija dabra      1
3288 reintrodukcija divokoze      1
3289 Reintroduktion      1
3290 recreation.      1
3291 recultivation      1
3292 regeneration gap      1
3293 recovery.      1
3294 rast i dimenzije klijanaca (sadnica)      1
3295 red deer hummel      1
3296 red heart formation      1
3297 red oak      1
3298 ree damages      1
3299 reference sample      1
3300 referentni uzorak      1
3301 refugium      1
3302 regeneracija      1
3303 regeneracija tla      1
3304 reforestation and protection      1
3305 reform of higher educational system      1
3306 reforma visokoobrazovnoga sustava      1
3307 real recruitment rate      1
3308 realised etat      1
3309 realised production      1
3310 recentno drvo      1
3311 reception of wood      1
3312 record      1
3313 rast promjera srednjeg stabla      1
3314 rast prsnog promjera stabla i promjera krošnje      1
3315 rasti vitalnost      1
3316 rašeljka      1
3317 razvoj fitocenoza      1
3318 razvoj i prirast sastojina      1
3319 razvoj i prirast stabala      1
3320 razvoj istraživanja      1
3321 razvoj sastojine      1
3322 razvoj šumarstva      1
3323 Razvojne faze šumskog drveća i zeljastog bilja      1
3324 rasadničarstvo      1
3325 rasprostranjenost šuma      1
3326 raseljavanje domicilnog stanovništva      1
3327 rasplodni fond srna      1
3328 raspon      1
3329 raspon promjera      1
3330 razdioba (rajonizacija) šuma Republike Hrvatske      1
3331 razdoblje sušenja      1
3332 razdoblje sušenja.      1
3333 razina meha- niziranosti      1
3334 različiti tipovi sadnica      1
3335 razmaci sadnje      1
3336 razmjena tvari i energije      1
3337 razmjenski razvitak      1
3338 raznodobne šume      1
3339 raznolikost      1
3340 produkcijski i aku­mu lirani tečajni volumni prirast      1
3341 produktivnost      1
3342 produktivnost srna      1
3343 produljenje požarne sezone      1
3344 profesor šumarstva      1
3345 profil gospodarstvene grane      1
3346 prognose      1
3347 prognosis of dispersal      1
3348 prognoza      1
3349 prognoza širenja      1
3350 prognoze      1
3351 Program aktivnosti      1
3352 program sanacije      1
3353 programatski i operativni zadaci      1
3354 Programme of activities      1
3355 progresija      1
3356 progresivna sukcesija      1
3357 progression      1
3358 progressive sucession      1
3359 proicirana sasto­jina      1
3360 proizvodne funkcije      1
3361 proizvodne linije      1
3362 proizvodni potencijal sastojine      1
3363 Privlačenje i transport drveta      1
3364 privlačenje.      1
3365 privredne promjene      1
3366 privremena formula za ocjenjivanje rogova srnjaka      1
3367 problemi u procesu promjena      1
3368 process automation      1
3369 procjedne vode      1
3370 procjena      1
3371 procjena biomase      1
3372 procjena opterećenosti poljoprivrednih tala      1
3373 Procjena oštećenosti krošanja      1
3374 Procjena oštećenosti šuma      1
3375 procjena potencijala biomase      1
3376 procjena sastojinskih elemenata      1
3377 procjena vrijednosti šuma      1
3378 procjenjena vrijednost šuma      1
3379 producibility      1
3380 prirodno širenje      1
3381 prirodnogeografske karakteristike      1
3382 prirodnost ("hemeroby ")      1
3383 private entrepreneurship      1
3384 private forest owner expectations      1
3385 prirodni uvjeti življenja      1
3386 prirodni zeoliti      1
3387 prirodno obnavljanje      1
3388 prirodno pomlađivanje      1
3389 prirodno pomlađivanje i gospodarenje.      1
3390 prirodno pomlađivanje.      1
3391 prirodna ognjišta      1
3392 prirodna šuma      1
3393 prirodni neprijatelji      1
3394 prirodni pomladak      1
3395 prirodni poremećaji      1
3396 prirast i kakvoća.      1
3397 Prirast i sječa      1
3398 prirast temeljnice      1
3399 prirašćivanje kvalitete      1
3400 priroda      1
3401 prirodna baština      1
3402 prijenosna vitla      1
3403 prilagodba      1
3404 Primarna otvorenost      1
3405 primarna prerada drva      1
3406 Primary wood conversion      1
3407 prime cost      1
3408 primjena rezolucija H1 i H2      1
3409 pripravnost      1
3410 priprema tla      1
3411 prirasno prihodne tablice      1
3412 prirasno-prihodne tablice      1
3413 primorsko područje Hrvatske      1
3414 principal component analysis      1
3415 priobalno stanovništvo      1
3416 priobalje      1
3417 powdery mildew (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.)      1
3418 power plant      1
3419 povratnim križanjem i transgresijom      1
3420 povijesni prikaz      1
3421 povijesni razvoj      1
3422 povijest gradacija      1
3423 povijest HŠD-a      1
3424 povijest požara      1
3425 povijest šumarstva      1
3426 površina ha      1
3427 površina krošanja      1
3428 površina projekcije krošnje      1
3429 površina s vegetacijskim pokrivačem      1
3430 površinska obrada drva      1
3431 površinska voda      1
3432 površinski kopovi      1
3433 Požarište      1
3434 Požega mountains      1
3435 Požega valley      1
3436 Požeška kotlina i Požeško gorje      1
3437 PP Papuk      1
3438 prag rentabilnosti ili točka pokrića.      1
3439 prava tršlja      1
3440 pravila udruge      1
3441 pravilan klijanac      1
3442 pravilnik      1
3443 prebornašuma      1
3444 preborne sastojine bukve i jele      1
3445 preborne sastojine jele      1
3446 preborne šume      1
3447 precision      1
3448 preciznost      1
3449 preciznost procjene      1
3450 preciznost.      1
3451 predacija      1
3452 predation      1
3453 predatori      1
3454 predators      1
3455 predmet istraživanja      1
3456 preferability      1
3457 preferabilnost      1
3458 pre­brojavanje      1
3459 pre-chilling      1
3460 precipitated water      1
3461 price list      1
3462 price of stem wood      1
3463 prigušena i prisilna gibanja      1
3464 prijedlog obnove istočnoga dijela      1
3465 prekogranično      1
3466 prenositelj      1
3467 prerada drveta      1
3468 present conditions of forests      1
3469 present situation and possibilities of cultivation.      1
3470 pretkazivanje vladanja šumskog požara (FBP)      1
3471 pretraživanje Interneta      1
3472 preuzimanje      1
3473 prevencija šumskih požara      1
3474 preventiva      1
3475 preventive measures      1
3476 preventive protection measures      1
3477 preventivne metode zaštite      1
3478 preventivne mjere      1
3479 prevođenje      1
3480 prezimljavanje      1
3481 preživač      1
3482 rare species population’s conservation      1
3483 rarity in Požega mountains      1
3484 računalne simulacije      1
3485 računalni informacijski sustav      1
3486 računalni model CirCon      1
3487 radijalni prirast      1
3488 radijalni prirasti      1
3489 radionuklidi      1
3490 radna okolina      1
3491 radne tehnike      1
3492 rainfall      1
3493 rak ariša      1
3494 rak kestenove kore      1
3495 rak kore javora      1
3496 ramet variation      1
3497 rameta      1
3498 range      1
3499 rannis defoliaria      1
3500 quality class structure      1
3501 quality of trees      1
3502 quality of young Pedunculate Oak growth.      1
3503 Quercus pubescens      1
3504 Quercus spp.      1
3505 Quercus virgiliana      1
3506 Quercusspp.      1
3507 querry Očura II      1
3508 questionnaire      1
3509 quick sand      1
3510 quick sands      1
3511 quantity and value yield      1
3512 quarantine pest      1
3513 Querco-Fagetea      1
3514 Querco-Fage­tea      1
3515 Quercus      1
3516 Quercus coccifera      1
3517 Quercus ilex L.      1
3518 putevi unošenja      1
3519 provenances      1
3520 Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.      1
3521 ptice      1
3522 ptice grabljivice      1
3523 ptice kao indikator      1
3524 Pubescens oak      1
3525 pubescent oak      1
3526 public awareness      1
3527 public forest institutes      1
3528 public institutes      1
3529 public opinion      1
3530 Public subsidisation of forestry      1
3531 puhovi      1
3532 Pulp and paper industries      1
3533 promjer krošnje izbojka.      1
3534 promjer izbojka      1
3535 Production and consumption of forest and wood products      1
3536 Production exports and imports of lumber      1
3537 production functions demand functions      1
3538 production lines      1
3539 Production of marketable goods      1
3540 privatizacija šuma      1
3541 privatna šuma      1
3542 privatne šume      1
3543 privatni šumoposjed      1
3544 proizvodnja biomase      1
3545 proizvodnja drvnih ploča      1
3546 proizvodnja energije      1
3547 proizvodnja i potrošnja šumskih i drvnih proizvoda      1
3548 proizvodnja iverja      1
3549 Proizvodnja izvoz i uvoz piljene građe      1
3550 proizvodnja namještaja      1
3551 proizvodnja piljene građe      1
3552 proizvodnja pluta      1
3553 proizvodnja trgovačkih dobara      1
3554 projection of stand development      1
3555 projekcija razvoja sastojina      1
3556 projektiranje      1
3557 prokopavanje      1
3558 proliferation      1
3559 proljeće i ljeto 2000.      1
3560 prometna vrijednost      1
3561 promidžba      1
3562 promidžba potrajnog gospodarenja i biološke raznolikosti      1
3563 promjena flornoga sastava.      1
3564 promjena šumskih staništa      1
3565 promjena vodnih odnosa      1
3566 proreda sastojina tvrdih listača      1
3567 prorede      1
3568 prorijede      1
3569 prosječna godišnja količina radova sanacije      1
3570 prosjeke      1
3571 prosjeke na trasama elektroenergetskih objekata      1
3572 prostorna povezanost      1
3573 prostorna valorizacija      1
3574 prostorni plan      1
3575 prostorni raspored klopki      1
3576 prostorno širenje      1
3577 protected area      1
3578 promotion      1
3579 promotion of forest management and biodiversity      1
3580 propadanje brijesta      1
3581 propadanje drva      1
3582 Propadanje hrastovih biljaka      1
3583 propadanje i širenje obične jele      1
3584 propadanje stabala      1
3585 propadanje staništa      1
3586 protection . .      1
3587 protection at work      1
3588 protection of nature      1
3589 protupožarna linija      1
3590 protupožarne prosjeke      1
3591 protupožarne prosjeke s elementima puta      1
3592 provenance      1
3593 provenance region      1
3594 protected natural values      1
3595 prophylaxis      1
3596 proportion between height and diameter (h/d)      1
3597 provisional volume tarff      1
3598 provodno tkivo      1
3599 prozirnost krošnje      1
3600 plant potential      1
3601 plant species      1
3602 plantation      1
3603 plantation growth      1
3604 plantations      1
3605 plantaža      1
3606 plantaže      1
3607 plantažni uzgoj      1
3608 planting      1
3609 plants      1
3610 plastična folija      1
3611 plastični lijevak      1
3612 plemenite listače      1
3613 Plitvice Lakes      1
3614 Plitvička jezera      1
3615 plod      1
3616 plodnost      1
3617 plodnost tla      1
3618 plodovi      1
3619 plovidba      1
3620 plumate leaves      1
3621 poaching      1
3622 počinitelj      1
3623 podjela općekorisnih funkcija šuma      1
3624 planovi      1
3625 planovi upravljanja      1
3626 planski sustav      1
3627 pionirske vrste drveća      1
3628 piravost      1
3629 pisana dokumentacija      1
3630 planiranje etata glavnog prihoda      1
3631 planiranje gospodarenja      1
3632 planiranje mreže šumskih cesta      1
3633 planiranje obnove sastojina      1
3634 planiranje šumskih prometnica      1
3635 planned production      1
3636 planned recruitment      1
3637 planned recruitment rate      1
3638 planning      1
3639 planning of forest roads      1
3640 politički instrumenti      1
3641 pollination      1
3642 pollution      1
3643 položaj centromere      1
3644 Polufinalna i finalna prerada drveta      1
3645 Polufinalni drvni proizvodi      1
3646 polyphagous parasitoids      1
3647 polyphenolic compounds      1
3648 polyphenols      1
3649 poljoprivredna tla      1
3650 poljoprivredne površine      1
3651 Poljski brijest      1
3652 pokazatelji oštećenosti      1
3653 pokazatelji proizvodnosti      1
3654 pokretna drobilica kamena      1
3655 pokusna ploha Br gola površina      1
3656 pokusno polje      1
3657 policy instruments      1
3658 polifagni parazitoidi      1
3659 plant breeding      1
3660 plant communities      1
3661 plant community      1
3662 plant density      1
3663 plant geographical division      1
3664 plant heights      1
3665 plant list      1
3666 podzemne vode      1
3667 pitka voda      1
3668 područje provenijencije      1
3669 poisoning      1
3670 pomladak mladik      1
3671 pomladna jezgra      1
3672 poljski jasen (Eraxinus angustifolia VahlX hrast lužnjak (Quercus robur L.)      1
3673 poljski jasen—suši tip      1
3674 poljski pokus      1
3675 pomaganje      1
3676 poplars      1
3677 poplar clone      1
3678 poplar clone I-214      1
3679 popis biljaka      1
3680 popis stranih vrsta      1
3681 pomotechnical treatments.      1
3682 pomotehnički zahvati.      1
3683 poplavna šuma      1
3684 poplavne zone      1
3685 populacijsko usko grlo      1
3686 population size      1
3687 populations      1
3688 Populationsdichte      1
3689 Populus alba      1
3690 population bottleneck      1
3691 Populus alba L. i mikropropagacija      1
3692 postotak odgriženog dijela izbojka      1
3693 postotak prirasta      1
3694 postotak prirasta vrijednosti      1
3695 Postotak šumovitosti      1
3696 postotni udjel drvnih sortimenata      1
3697 postotni udjeli krupnog drva po debljinskim klasama      1
3698 posušena stabla      1
3699 poštanske marke      1
3700 poslijediplomski studij      1
3701 poslovanje      1
3702 Poslovna analiza      1
3703 poslovni odnosi      1
3704 posljedice agresije na RH      1
3705 posolica      1
3706 postage stamps      1
3707 postgraduate study      1
3708 post-introductory expansion      1
3709 postojanost drva      1
3710 potrajno gospodarenje šumom      1
3711 pošumljavanje i zaštita      1
3712 pošumljavanje krša      1
3713 potrajnost gospodarenja      1
3714 potrajnost prihoda      1
3715 potrošnja goriva      1
3716 potencijal oporavka      1
3717 potencijalna staništa      1
3718 potkornjaci      1
3719 potrajna proizvodnja sirovina i općekorisnih usluga šuma      1
3720 posječena drvna masa      1
3721 porodice      1
3722 pinj      1
3723 pioneer species      1
3724 pioneer species.      1
3725 pioneer tree species      1
3726 pioneering species      1
3727 Pinus pinea L.      1
3728 Pinus pineaL.      1
3729 place of birth      1
3730 Plains      1
3731 plan upravljanja risom      1
3732 planina Tušnica      1
3733 planinski turizam      1
3734 planirana proizvodnja      1
3735 Pinus kalpensis      1
3736 phytoplasmas      1
3737 peletizacija sjemena      1
3738 pilanska prerada drva      1
3739 pi­lanska proizvodnja      1
3740 pilanska sirovina      1
3741 pilanska tehnologija      1
3742 pilanski proizvodi      1
3743 Pilot Project      1
3744 Piljena građa četinjača i listača      1
3745 pine resin production      1
3746 Pinienprozessionspinner      1
3747 Pinija      1
3748 pinija (Pinus pinea)      1
3749 Pinus brutia      1
3750 Phyllonorycter sp.      1
3751 Phyllonorycter spp.      1
3752 physical and mechanical properties of abonos      1
3753 physical and mechanical properties of recent oak      1
3754 physical strain      1
3755 physics      1
3756 physiological parameters      1
3757 phytocenosis      1
3758 phytocoeno­logical community      1
3759 phytocoenological record      1
3760 phytocoenological units      1
3761 phytocoenology      1
3762 phytocoenology (phytosociology)      1
3763 phytomass      1
3764 pejsažist      1
3765 pedunculate oak (Quercus robur)      1
3766 pH-otopina      1
3767 photosynthesis      1
3768 photosynthesis intensity      1
3769 photosynthetic pigments      1
3770 phytosanitary inspection      1
3771 phytosanitary measures      1
3772 phytosanitary system      1
3773 phytosociology      1
3774 Picea abies      1
3775 Picea abies (L.) Karst.      1
3776 Picea omorica (PANC.) PURK.      1
3777 Picea omorica (PANČ.) PURK      1
3778 Picea omorika      1
3779 Picea sitchensis (Bong.) Carr.      1
3780 piezometar      1
3781 piezometer      1
3782 pedicle      1
3783 pedigree      1
3784 pedofiziografske značajke      1
3785 pedogeneza      1
3786 pedogenezis      1
3787 pedological analyses      1
3788 pedologija      1
3789 pedology      1
3790 pedološke analize      1
3791 pedophysiographic features      1
3792 pedosfera      1
3793 pedosphere      1
3794 pedotransfer function PTF      1
3795 pedotransfer funkcija PTF      1
3796 otok Plavnik      1
3797 otok Vrgada i vrgadski otočići      1
3798 otopina tla      1
3799 park-šuma      1
3800 park-šuma »Komrčar«      1
3801 Park-šume Grada Zagreba      1
3802 Participatory management      1
3803 particle size distribution      1
3804 past condition      1
3805 pasture      1
3806 paša      1
3807 Pašarenje      1
3808 pathways      1
3809 patologija      1
3810 Paulownia Siebold et Zucc.      1
3811 permanent experiments      1
3812 perpetrator      1
3813 Persian walnut      1
3814 pest      1
3815 pesticid      1
3816 pesticide      1
3817 pests      1
3818 Peter‘s mountain      1
3819 Petrova gora      1
3820 pH – solution      1
3821 pH oborina      1
3822 pH precipitation      1
3823 Ph u pirofosfatu      1
3824 Ph u vodi      1
3825 Ph. D.      1
3826 phaeropsis sapinea      1
3827 Phase I and II      1
3828 Phase II      1
3829 Phase III      1
3830 phenological variability of flowering      1
3831 penjačice      1
3832 percent share      1
3833 percent share of wood along thickness classes      1
3834 percentage increments of values      1
3835 Percentage of forest cover      1
3836 percentage of moderately to severely damaged trees      1
3837 percentage of the nibbled part of the shoot      1
3838 percentage of wood assortments      1
3839 period      1
3840 perioda      1
3841 periodicitet plodonošenja      1
3842 periodički prijelaz volumena      1
3843 phenophases      1
3844 phenotypic plasticity.      1
3845 phenotypic stability      1
3846 pheromone baited traps      1
3847 pheromone dispenser      1
3848 pheromone trap      1
3849 pheromone traps      1
3850 pheromone-baited trap      1
3851 organizacija gašenja      1
3852 organizacijska kultura      1
3853 organizacijski ustroj zaštite      1
3854 organization      1
3855 organizational culture      1
3856 organizational protection system      1
3857 or­ganska tvar tla      1
3858 organski ugljik OC      1
3859 Oriental Hornbeam      1
3860 original project method      1
3861 originalna metoda projektiranja      1
3862 ornamental plants trade      1
3863 ornithology      1
3864 ornitologija      1
3865 orografijski pojasi      1
3866 osa listarica      1
3867 Osijek      1
3868 oppenes of forest roads.      1
3869 oprema za pticu grabljivicu      1
3870 oprema za sokolara      1
3871 oprema za trening ptice grabljivice.      1
3872 opseg šumskouzgojnih radova      1
3873 opterećenost olovom      1
3874 opterećenje šumskih ekosustava      1
3875 optimalna mreža šumskih prometnica      1
3876 optimalna otvorenost      1
3877 optimum opennes      1
3878 organic carbon OC      1
3879 Osnovna državna karta (ODK)      1
3880 osnovne plohe      1
3881 osnovne vegetacijske jedinice      1
3882 osnovni fond      1
3883 oplošje korijena      1
3884 oporavak      1
3885 oplodna sječa u grupama      1
3886 oplodna sječe      1
3887 odsumporavanje      1
3888 odumiranje      1
3889 one-year-old seedlings      1
3890 opasni otpad      1
3891 općekorisna funkcija šume      1
3892 općekorisne funkcije šuma      1
3893 open strips      1
3894 opening up of forests      1
3895 openings      1
3896 operativno vrijeme      1
3897 ophodnjica      1
3898 oplemenjivanje      1
3899 oplemenjivanje samooplodnjom      1
3900 očuvanje staništa      1
3901 odabir scenarija gospodarenja      1
3902 odabrane zemnoalkalijske i alkalijske kovine      1
3903 odlagališni plin      1
3904 odlagalište      1
3905 odlaganje      1
3906 odnos visine i promjera      1
3907 određivanje horizontalne udaljenosti      1
3908 određivanje visine stabla      1
3909 održavanje šumskih cesta      1
3910 održivi razvitak      1
3911 odziv      1
3912 ograda      1
3913 ogrijevno drvo.      1
3914 okoliš      1
3915 ökologische Faktoren      1
3916 oksidacijski stres      1
3917 old towns and settlements      1
3918 old-field succession      1
3919 oleoptera      1
3920 olive grove      1
3921 Omiš      1
3922 omjer smjese      1
3923 onečišćenje      1
3924 onečišćenje voda      1
3925 otpornost      1
3926 otvaranje šuma      1
3927 otvoreni prostor      1
3928 otvoreni sustav      1
3929 otvoreno lovište      1
3930 otvorenost      1
3931 otvorenost šumskim cestama.      1
3932 outbreak      1
3933 ovaries      1
3934 overwintering      1
3935 Ovis ammon musimon      1
3936 ovlasti      1
3937 ownership and property conditions      1
3938 ownership restitution      1
3939 oxidative stress      1
3940 oxygen market      1
3941 ozljede      1
3942 ozljede na radu      1
3943 ozljede na stablima      1
3944 označavanje      1
3945 oštećenja      1
3946 oštećenja stabala      1
3947 oštećenje      1
3948 oštećenje stabala      1
3949 oštećivanje ponika i pomlatka.      1
3950 oštećivanje sastojine      1
3951 oštećivanje stabala i tla      1
3952 oštećivanje šuma      1
3953 ostvarena proizvodnja      1
3954 ostvareni prirast      1
3955 osutost      1
3956 osutost iglica      1
3957 osutost krošanja      1
3958 osutost stabala      1
3959 osvjetljavanje      1
3960 Osvrti na izložbu      1
3961 p.o. Zagreb      1
3962 padaline      1
3963 panjača      1
3964 panjača planike      1
3965 panjače      1
3966 Papuk Natural Reserve      1
3967 parametar regresije (b)      1
3968 parameter of regression (b)      1
3969 Parasiten      1
3970 Parasitenkomplex      1
3971 parasitoid      1
3972 parazitoid      1
3973 parazitski kompleks      1
3974 Oteti zaboravu značajnija zbivanja iz naše bogate prošlosti      1
3975 otoci      1
3976 otok Čiovo      1
3977 otok Krk      1
3978 oštećenost krošanja      1
3979 oštećenost stabala      1
3980 osobna računala      1
3981 parent fund      1
3982 park      1
3983 park forest      1
3984 Park oko Dvorca princa Eugena Franje od Savoye i Piemonta u Bilju      1
3985 park oko Šumarskog i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu      1
3986 park prirode      1
3987 park prirode Telašćica      1
3988 Park prirode Učka      1
3989 park šuma      1
3990 park-forest Komrčar      1
3991 parkovi      1
3992 oak round timber      1
3993 oak seedlings      1
3994 oaks in the Bjelovar County      1
3995 oakwood      1
3996 obalna vegetacija      1
3997 obična bukva (Fagus sylvatica L)      1
3998 obična bukva (Fagus sylvatica L.)      1
3999 Obična bukva (Fagus sylvaticaL.)      1
4000 obična bukva.      1
4001 obična smreka (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
4002 obična tisa      1
4003 obični bor      1
4004 obični bor (Pinus sylvestris L.)      1
4005 Obični bor (Pinus sylvetris L.)      1
4006 obični čempres      1
4007 obični grab      1
4008 njega šume      1
4009 njegovanje      1
4010 oak      1
4011 oak (Quercus robur L.)      1
4012 nursery germination      1
4013 nursery plant production      1
4014 nursery production      1
4015 nutrient status      1
4016 numeričko bonitiranje      1
4017 numerousness natural new growth and stand age.      1
4018 numerousness/abundance      1
4019 nurse plants      1
4020 nurseries      1
4021 Norway spruce (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
4022 nouctuid moths      1
4023 nourishing      1
4024 NW Adriatic      1
4025 obična jela (Abies alba Mill.)      1
4026 oblični broj      1
4027 oblik debla      1
4028 oblik stvarne i normalne distribucije prsnih promjera.      1
4029 oblo drvo      1
4030 obnovljivi prirodni resurs      1
4031 obnovljivi prirodni resursi      1
4032 obnovljivi resursi      1
4033 obnova i održavanje      1
4034 obrazovanje kadrova      1
4035 obujam stabala      1
4036 obvezatni i dobrovoljni rad lovaca      1
4037 occurrence      1
4038 ocjena općekorisnih funkcija šuma i vrednovanje šuma.      1
4039 ocjena primjenjivosti      1
4040 ocjena stanja      1
4041 ocjena trofeja      1
4042 očuvanje genofonda      1
4043 očuvanje nizinskih šuma dogovorenim prostornim planiranjem      1
4044 očuvanje okoliša      1
4045 obrana od poplave      1
4046 obnova vrtova      1
4047 obnovljivi izvori      1
4048 noctuids      1
4049 nomenklaturno-sintaksonomska analiza      1
4050 nominalna gustoća      1
4051 Non wood forest products and services      1
4052 non-bearing soil      1
4053 nonlinear dynamical systems      1
4054 Non-Monetary services from forests      1
4055 nonwood forest function.      1
4056 non-wood forest products      1
4057 nonwood forest products and servised      1
4058 norma ISO 11277.      1
4059 norma vremena      1
4060 natural rege­neration      1
4061 natural regeneration and management.      1
4062 nasad gumijevca      1
4063 nasljedne osnove      1
4064 nitrogen accumulation      1
4065 nature resources      1
4066 navigation      1
4067 nearest neighbor analysis      1
4068 necrosis      1
4069 nedostatak vode      1
4070 nedovoljna osposobljenost i opremljenost gasitelja      1
4071 nedrvni proizvodi i usluge šuma      1
4072 nedrvni šumski proizvodi      1
4073 nedrvni šumski proizvodi i usluge      1
4074 negativna selekcija      1
4075 nekroza      1
4076 nelegalne sječe      1
4077 Nemonetarne usluge šuma      1
4078 nenosivo tlo      1
4079 nepotpuni razvoj      1
4080 neprava srž      1
4081 neprava srž bukve      1
4082 nepravilan klijanac      1
4083 nesreće na radu      1
4084 network      1
4085 Networks      1
4086 neutrofilne šume      1
4087 new host      1
4088 new introduction      1
4089 new localities      1
4090 new record      1
4091 news: capacity planning      1
4092 Nezakonita trgovina drvom      1
4093 N-fixation      1
4094 nisko drvo      1
4095 novčana vrijednost drvnih sortimenata      1
4096 novi domaćin      1
4097 novi ekološki trend      1
4098 novi pristup korištenja podataka      1
4099 novosti: plan kapaciteta      1
4100 novounesena vrsta      1
4101 novoutvrđene vrste      1
4102 NPK fertlizer 7:14:21      1
4103 NPK gnojivo 7:14:21      1
4104 number and size of stomata      1
4105 number of adult roe deer does      1
4106 number of fawns      1
4107 Number of flowers and fruits      1
4108 number of kids      1
4109 number of plants      1
4110 number of root tips      1
4111 number of sprouts on the trunk.      1
4112 number of trees      1
4113 normal models      1
4114 normal seedling      1
4115 normal structure      1
4116 normal wood volume before felling and after felling per hectare      1
4117 Noble Hardwoods      1
4118 Nizinske šume hrasta lužnjaka      1
4119 nizinski brijest      1
4120 normalitet      1
4121 normalna raspodjela stabala      1
4122 normalni poprečni profil      1
4123 normalni volumen prije i poslije sječe      1
4124 normals      1
4125 normativ za biološku reprodukciju i regeneraciju      1
4126 norme vremena      1
4127 norme za čvrsta biogoriva      1
4128 normizacija      1
4129 North America      1
4130 northern Croatia      1
4131 northern Velebit      1
4132 Northwestern Croatia      1
4133 valuated methods      1
4134 value of wood assortiments      1
4135 vanjska trgovina      1
4136 vapnenac      1
4137 vapnenci      1
4138 validacija metode      1
4139 validation method      1
4140 urod      1
4141 uzroci i posljedice ranjavanja      1
4142 uzroci stradavanja      1
4143 uzroci ugroženosti staništa      1
4144 uzgajivački zahvati      1
4145 uzgoj i zaštita divljači      1
4146 uzgojne mjere.      1
4147 uzgojne prosjeke      1
4148 uzgojne stazice i šljukarice      1
4149 variability of leaves      1
4150 vegetacija sjeverne Hrvatske      1
4151 vegetacija šljunkovitih riječnih sprudova      1
4152 vegetacije Hrvatske.      1
4153 varijabilnost listova      1
4154 varijabilnost rameta      1
4155 varijabilnost sjemena      1
4156 varijante      1
4157 vatrogasna oprema      1
4158 Vatrogasni operativni centar      1
4159 vector      1
4160 vegetational map      1
4161 veličina kontejnera      1
4162 veliki mrazovac      1
4163 Vertex telemeter      1
4164 Viscum album L. ssp. album (bjelogorična bijela imela)      1
4165 Viscum album L. ssp. album (white berried mistletoe)      1
4166 Viscum album ssp. abietis      1
4167 Viscum album ssp. abietis.      1
4168 visina debla      1
4169 visina grma      1
4170 visina i visinski rast      1
4171 visina izbojka      1
4172 visina stabla      1
4173 visine biljaka      1
4174 visine i promjeri vrata korijena      1
4175 visine sadnica      1
4176 visinska krivulja      1
4177 visinske krivulje stabala      1
4178 visinski i volumni rast      1
4179 visinski prirast      1
4180 vegetacijski pokrov      1
4181 vegetacijski klimaks      1
4182 vegetation cover      1
4183 vegetation of northern Croatia      1
4184 vegetation process in forest      1
4185 Viburno opuli-Prunetum dasyphyllae      1
4186 Viburnum L.      1
4187 village Gradište      1
4188 vineyard cottage      1
4189 Vinodol      1
4190 Vinodol hinterland      1
4191 Vinodol valley      1
4192 vinodolsko zaleđe      1
4193 virgin forest      1
4194 Ulmus pinnato-ramosa      1
4195 ulov-markiranje-ponovni ulov      1
4196 ultrasonic hypsometer      1
4197 ultrazvučni visinomjer      1
4198 umjetne neuronske mreže      1
4199 umjetni otoci      1
4200 Umweltschutz      1
4201 uneven- aged management      1
4202 uneven-aged forests      1
4203 unique planning strategy      1
4204 učinkovitost tračne pile      1
4205 Učka Nature park      1
4206 udio vode      1
4207 udruge privatnih šumoposjednika      1
4208 udžbenik      1
4209 ugljik      1
4210 ugrožava.      1
4211 tusks      1
4212 tvrde listače      1
4213 tvrdi krpelji      1
4214 two-parameter volume tables      1
4215 type of damage      1
4216 types of maps scales      1
4217 types of planting      1
4218 Überschwemmung      1
4219 Überschwemmungsschutz      1
4220 ublaživanje      1
4221 učešće sušenja      1
4222 učinak      1
4223 učinak na atmosferu      1
4224 učinci      1
4225 učinci privlačenja drva      1
4226 učinci prorjede      1
4227 učinci uzgojnih mjera      1
4228 Uprava šuma podružnica Delnice      1
4229 Uprava šuma podružnica Požega      1
4230 uprava šuma Podružnica Senj      1
4231 upravljanje      1
4232 upravljanje ljudskim potencijalima      1
4233 uporaba biomase      1
4234 uporabljiva znanost      1
4235 uporabna vrijednost      1
4236 unošenje      1
4237 unutarklonska i međuklonska varijabilnost      1
4238 unutarnja sjemenska ljuska      1
4239 ukupna i obrasla površina      1
4240 ukupni dušik i ugljik      1
4241 ukusna      1
4242 ulaganja      1
4243 Uredba o drvu      1
4244 urednik      1
4245 uređajna inventura šuma      1
4246 uređajni razred      1
4247 uređenje otočića      1
4248 uređenje otočića.      1
4249 usable science      1
4250 usable timber      1
4251 usefulness evaluation      1
4252 uspjeh pošumljavanja      1
4253 usporedba      1
4254 usporedba vrsta      1
4255 ustrojstvo      1
4256 usufruct      1
4257 usufruct holders      1
4258 UŠP Bjelovar.      1
4259 UŠP Našice      1
4260 UŠP Osijek      1
4261 utilization      1
4262 Utjecaj kanala Dunav-Sava na šumske ekosustave      1
4263 utjecaj ruba sječine i ekspozicije na uspjeh pošumljavanja      1
4264 utjecaj tehničkih zahvata na sušenje hrasta lužnjaka u nizinskim šumama Hrvatske      1
4265 uvjeti čuvanja      1
4266 weight and volume of wood      1
4267 weight and wood volume      1
4268 welfare functions      1
4269 wetland      1
4270 white alder      1
4271 white ash (F. americana L.)      1
4272 white mistletoe      1
4273 white poplar (Populus alba)      1
4274 white willow (Salix alba)      1
4275 white willow clones      1
4276 whitebark in Hercegovine      1
4277 Whitebark pine      1
4278 Whitebark Pine (Pinus heldreichii Christ)      1
4279 white-berried mistletoe      1
4280 wide planting      1
4281 Wild      1
4282 wild apple      1
4283 wild boar      1
4284 Wild boars      1
4285 vrijednosti parka      1
4286 vrijeme cvatnje      1
4287 vrtložni pravokutnik.      1
4288 War damages      1
4289 vrsta oštećenja      1
4290 vrste domaćini      1
4291 vrste karata      1
4292 vrste tvrdog drva      1
4293 vremensko uređivanje      1
4294 vrhunske trofeje      1
4295 vrijednosno iskorištenje      1
4296 vrijednost drva      1
4297 vrijednost lovine      1
4298 vrijednost općekorisnih funkcija      1
4299 voles      1
4300 voluharice      1
4301 volumen korijena      1
4302 vitality      1
4303 vitalnost      1
4304 vizualna i digitalna interpretacija      1
4305 vizualno kontrolna metoda – VTA.      1
4306 vjetar      1
4307 vjetrenjače      1
4308 vjetroizvale      1
4309 vjetrolom      1
4310 vjetrozaštita      1
4311 vlaga u sjemenu      1
4312 vlasnička i posjedovna struktura      1
4313 višekriterijska analiza odlučivanja      1
4314 virusi      1
4315 visoka proreda      1
4316 visoka šuma      1
4317 visoke šume      1
4318 Visual Tree Assessment – VTA      1
4319 Višegodišnji prosjek sezonske žestine      1
4320 volumen rogova      1
4321 volumen sastojine      1
4322 volumne tablice      1
4323 volumni prirast      1
4324 volumno iskorištenje      1
4325 vrba      1
4326 vrednovanje prirodnih resursa      1
4327 volume increment      1
4328 volume model estimation      1
4329 volume tables      1
4330 vodeni beskralješnjaci      1
4331 vodni režim      1
4332 vodoprivreda      1
4333 vo­dotehnički zahvati      1
4334 vođenje      1
4335 wood packaging material      1
4336 Wood Products for Final Use      1
4337 wood protection      1
4338 wood reserve      1
4339 wood residuals      1
4340 wood waste      1
4341 Wooden bord production      1
4342 wooden material for packaging      1
4343 wooden supply      1
4344 woodprocesing      1
4345 Woodworking Employment in forestry and forest industries      1
4346 woody plants      1
4347 work and time study      1
4348 work equipment      1
4349 work study      1
4350 working environment      1
4351 working techniques      1
4352 Worldwide Imports and Exports of Wood Based Products      1
4353 wounds      1
4354 written documentation      1
4355 WWW      1
4356 xerophytic      1
4357 wild pear      1
4358 wildlife      1
4359 Wildverlust      1
4360 Wildzucht und Wildschutz      1
4361 wind      1
4362 windmills      1
4363 waste management system      1
4364 water and sea protection      1
4365 water deficit      1
4366 water management      1
4367 water pollution      1
4368 water regime      1
4369 water status      1
4370 water-logging      1
4371 weed      1
4372 weeds      1
4373 Weibull distribution.      1
4374 Weibulova funkcija gustoće      1
4375 zaposlenost u šumarstvu i šumskim industrijama      1
4376 zapremnina po ha      1
4377 zapremnina srednjeg stabla      1
4378 zamočvarivanje      1
4379 zaobilaženje šumarske struke      1
4380 zajednice ptica pjevica      1
4381 zakonodavstvo      1
4382 zakonske podloge preustrojstva      1
4383 zakorjenjivanje      1
4384 zakretni moment na PV traktora      1
4385 zakrivljenost      1
4386 zaliha ugljika Cpool      1
4387 zamatanje plodova      1
4388 Zagrebačka županija      1
4389 zajednica hrasta lužnjaka i običnog graba      1
4390 zajednica hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i rastavljenim šašem      1
4391 Winter chilling      1
4392 winter leaf retention      1
4393 winter moth      1
4394 women in forestry      1
4395 wood and leaf mass      1
4396 Wood as an energent      1
4397 wood assortments      1
4398 wood density      1
4399 wood dust      1
4400 young crop      1
4401 yellow necked mouse      1
4402 young willow growth      1
4403 younger developmental phases of forest      1
4404 začetak organiziranoga šumarstva.      1
4405 zagađenje okoliša      1
4406 zagađenje.      1
4407 Zagreb      1
4408 žuto tijelo      1
4409 žutogrli šumski miš      1
4410 županije      1
4411 županijski nadšumar      1
4412 Zračno onečišćenje      1
4413 zrakoplovi      1
4414 zrelost      1
4415 zvjerokradstvo      1
4416 žene u šumarstvu      1
4417 ženka      1
4418 ženski gametofit      1
4419 žičara      1
4420 žičare dizalice      1
4421 žir      1
4422 živi pijesak      1
4423 životni oblik      1
4424 značajna oštećenost krošanja      1
4425 znanstveni i stručni pisac      1
4426 znanstvenoistraživački rad      1
4427 zonal vegetation      1
4428 zonalna vegetacija      1
4429 zonation      1
4430 zone i jedinice (rajoni)      1
4431 zones and units (regions)      1
4432 zoning      1
4433 zaštita kestenovih sastojina      1
4434 zaštita ljudi      1
4435 zaštita na radu      1
4436 zaštita od poplave      1
4437 zaštita prirode i okoliša      1
4438 zaštita šuma      1
4439 zaštita šuma od požara      1
4440 zaštita voda i mora      1
4441 zaštite popu­lacija rijetkih vrsta      1
4442 zatezna sila      1
4443 Zasoljavanje      1
4444 zastrtost      1
4445 zastupljenost vrsta      1
4446 zaštićene prirodne vrijednosti      1
4447 zaštićeno područje      1
4448 zaštita . .      1
4449 zaštita divljeg kestena      1
4450 zec      1
4451 zdravlje i sigurnost      1
4452 zdravstveni turizam      1
4453 zbirka      1
4454 zbroj efektivnih temperatura      1
4455 zelena infrastruktura      1
4456 Zelena potkova grada Zagreba      1
4457 zeljanice      1
4458 zeljaste svojte šumskog ruba      1
4459 zemaljski podaci      1
4460 zemlja u tranziciji      1
4461 zimotrenost      1
4462 zimska retencija lišća      1
4463 zimske inaktivne temperature      1
4464 zimzelena      1
4465 zlatni rez      1
4466 sječivi etat      1
4467 sječka      1
4468 sjekač      1
4469 sjekači      1
4470 sjeverozapadni Jadran      1
4471 skelet      1
4472 skidders      1
4473 sječa i izradba      1
4474 sječa i izradba drva      1
4475 Sječa oštećenih stabala      1
4476 sitni sisavci      1
4477 sitno i malo privatno poduzetništvo      1
4478 sivi ili mali indijski mungos (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
4479 sjeme pinije      1
4480 sjemenka      1
4481 sjemenska plan­taža      1
4482 sjemenska područja (oblasti)      1
4483 sjemenska razdjelba      1
4484 sjemenska zona      1
4485 sjemenske plantaže      1
4486 sjemenjača      1
4487 sjemenjače      1
4488 sjetva i sadnja kitnjaka      1
4489 sjetva žira      1
4490 Sjeverna Amerika      1
4491 sjeverna Hrvatska      1
4492 sjeverni Velebit      1
4493 sjeverni Velebit.      1
4494 sjevernojadransko područje      1
4495 skidding road      1
4496 skideri      1
4497 skull      1
4498 skupljanje otpada      1
4499 Slavonia      1
4500 sladun      1
4501 slijevanje niz deblo      1
4502 sliv bujice Suvave      1
4503 sloj grmlja      1
4504 slojnica 98      1
4505 slope      1
4506 Sljeme      1
4507 small and medium enterprises      1
4508 small mammals      1
4509 sociogeografske karakteristike      1
4510 socio-geographic group      1
4511 sociological analysis      1
4512 sociološka analiza      1
4513 smolarenje      1
4514 smrdljika      1
4515 smrekini potkornjaci      1
4516 smrekove kulture      1
4517 smrtnost      1
4518 snaga vlastitih otpora      1
4519 snags      1
4520 Social Broadleaves      1
4521 social characteristics      1
4522 social geographical features. openland      1
4523 so­cijalne karakteristike      1
4524 socijalne listače      1
4525 socijalno-geografska skupina      1
4526 spore gljiva      1
4527 sposobnost i stabilnost tehnološkog procesa      1
4528 spread      1
4529 sprout diameter      1
4530 spruce      1
4531 spruce bark beetle      1
4532 spruce cultures      1
4533 square whirl.      1
4534 Srbija      1
4535 srčika      1
4536 Središnja Europa      1
4537 srednja geometrijska daljina pristupa površini      1
4538 srednja geometrijska udaljenost privlačenja      1
4539 srednja stvarna daljina pristupa površini.      1
4540 srednja stvarna udaljenost privlačenja      1
4541 srednja udaljenost privlačenja      1
4542 srednja udaljenost privlačenja drva      1
4543 sortiment length      1
4544 sortimentna i vrijednosna struktura sječivog etata      1
4545 sortimentna metoda pridobivanja drva      1
4546 srednja vrijednost tjelesnih težina rasplodnih mužjaka i ženki      1
4547 srednjedobna sastojina      1
4548 Spačva basin      1
4549 Spačva forest      1
4550 spiroplasmas      1
4551 spiroplazme      1
4552 Spitzentrophäen      1
4553 spojevi dušika      1
4554 spol fetusa      1
4555 spolni dimorfizam      1
4556 Spačvanski šumski bazen      1
4557 Spain      1
4558 spaljena površina      1
4559 spaljivanje biomase      1
4560 span      1
4561 Spanish broom      1
4562 spatial association      1
4563 spatial spread      1
4564 spatial trap design      1
4565 species composition      1
4566 spectrophotometry      1
4567 spektralni odraz      1
4568 spektrofotometrija      1
4569 spermatophytes      1
4570 South Africa      1
4571 Southern Celtics      1
4572 sovice      1
4573 sowing and planting sessile oaks      1
4574 sowing method      1
4575 sp.      1
4576 space valorization      1
4577 spacing      1
4578 Spacva      1
4579 soil disturbance      1
4580 soil erosion      1
4581 soil fertility      1
4582 soil loss      1
4583 Soil Monolith      1
4584 soil morphology      1
4585 soil organic matter      1
4586 soil preparation      1
4587 soil profile properties      1
4588 soil regeneration      1
4589 soil respiration      1
4590 soil stabilisation      1
4591 soil temperature      1
4592 soil texture      1
4593 soil type      1
4594 sokolarska oprema      1
4595 sokolarske tehnike      1
4596 solar energy      1
4597 songbird communities      1
4598 stone pine seed      1
4599 storage conditions      1
4600 Strahinjščica      1
4601 strain force      1
4602 strana vrsta      1
4603 strange attractor      1
4604 strategies in Hungarian forestry      1
4605 strategija      1
4606 strategija eksploatacije šuma      1
4607 strategija razvoja šumarstva      1
4608 strateški cilj mađarskog šumarstva      1
4609 stratifikacija      1
4610 strawberry tree coppice      1
4611 stream invertebrates      1
4612 stres      1
4613 stress      1
4614 strojevi      1
4615 stanje voda      1
4616 stara sastojina      1
4617 stare sastojine      1
4618 stari gradovi i naselja      1
4619 starost sa­stojine      1
4620 State of German forestry      1
4621 state of nutrition      1
4622 state support to forestry      1
4623 static state of tree      1
4624 statičko stanje stabala      1
4625 statistical models      1
4626 statistički modeli      1
4627 Steering Committee      1
4628 stem      1
4629 stem exclusion phase      1
4630 Steyr tractors      1
4631 stohastika      1
4632 stablaste vrbe      1
4633 stabljika      1
4634 staklenički plinovi      1
4635 stand      1
4636 stand age      1
4637 stand damaging      1
4638 stand extraction      1
4639 stand height curve      1
4640 stand parameters assessment      1
4641 stand production potential      1
4642 stand regeneration      1
4643 Srednji prsni promjer      1
4644 srednji vijek      1
4645 srednjo- i dugoročno planiranje      1
4646 Sredozemlje      1
4647 Sredozemni krš      1
4648 sredstva rada      1
4649 srna      1
4650 srna obična      1
4651 stabilisation with cement      1
4652 stability      1
4653 stability of stand      1
4654 stabilizacija cementom      1
4655 stabilizacija šumskog tla      1
4656 stabilna sastojina      1
4657 stabilnost      1
4658 stanište medvjeda      1
4659 stand structure elements      1
4660 standard for the biological reproduction and regeneration      1
4661 standardisation      1
4662 standardisation of time      1
4663 standardizacija      1
4664 standardization      1
4665 stands exclusion      1
4666 study of forest roads maintenance      1
4667 stupanj oštećenosti      1
4668 stupanj oštećenja      1
4669 subasocijacija      1
4670 subassotiation      1
4671 subfosilno drvo      1
4672 subject of research      1
4673 submontanski i montanski pojas u Hrvatskoj      1
4674 subpopulacije      1
4675 Subsistent production of raw materials and forest influence services      1
4676 substrates      1
4677 success      1
4678 succession      1
4679 successional pathways on abandoned land      1
4680 sud      1
4681 sudjelovanje u upravljanju      1
4682 suha tvar      1
4683 suistainability of revenue      1
4684 sukcesija      1
4685 sukcesija niska proreda      1
4686 sukcesija šumske vegetacije      1
4687 studij rada      1
4688 studij rada i vremena      1
4689 strojna sječa i izradba      1
4690 structural elements      1
4691 struktura krošanja      1
4692 stanje njemačkog šumarstva      1
4693 stanje prehrane      1
4694 stanje šuma.      1
4695 Svjetski uvoz i izvoz drvnih proizvoda      1
4696 svojstva profila tla      1
4697 Swedish method      1
4698 sustavsko-dinamički pristup      1
4699 suša      1
4700 sušci      1
4701 suzbijanje potkornjaka      1
4702 suzbijanje požara      1
4703 sveza Aremonio-Fagion      1
4704 svijest javnosti      1
4705 svila kao kulturološki fenomen      1
4706 svilana      1
4707 svilarenje      1
4708 svjetle pruge      1
4709 sustainability      1
4710 survival rate      1
4711 sustainable forests management      1
4712 sustainable management.      1
4713 sustav gospodarenja otpadom      1
4714 Sustav planiranja      1
4715 Sustavi za ocjenu opasnosti od šumskih požara      1
4716 sunčeva energija      1
4717 superfosfat      1
4718 superphosphate      1
4719 suppressed and forced motions      1
4720 suppression      1
4721 supstitucija      1
4722 supstrati      1
4723 suradnja i povezivanje šumoposjednika      1
4724 surface digging      1
4725 surface runoff      1
4726 surveying      1
4727 turistička      1
4728 turistički proizvod.      1
4729 trošak po m3      1
4730 trophy value      1
4731 trend of density decrease      1
4732 troškovi izgradnje      1
4733 troškovi zemljanih radova      1
4734 trovanje      1
4735 tršlja      1
4736 trulež korijena      1
4737 trunk height      1
4738 trunk purity      1
4739 trupci hrasta kitnjaka i bukve      1
4740 Trypodendron      1
4741 tržišni odnosi      1
4742 Trendovi      1
4743 Trends      1
4744 tretiranje      1
4745 tretman      1
4746 trgovina drvetom      1
4747 trgovina drvom      1
4748 trgovina kisikom      1
4749 trgovina ukrasnim biljem      1
4750 triangulacija      1
4751 triangulation      1
4752 trap tree      1
4753 trava      1
4754 trave      1
4755 travnjak      1
4756 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">trčka Perdix perdix L.      1
4757 trofejna struktura      1
4758 trofejna vrijednost      1
4759 trofičke asocijacije      1
4760 trophic associations      1
4761 tradicijska arhitektura      1
4762 traditional architecture      1
4763 trahiandeziti      1
4764 trajanje razvojnih stadija      1
4765 trajni pokusi      1
4766 trajni rast      1
4767 toplinski tretman (HT)      1
4768 tipovi sadnje      1
4769 topole      1
4770 total and stocked area      1
4771 total forest reserve      1
4772 total nitrogen and carbon      1
4773 tourism      1
4774 tourist      1
4775 town of Omiš      1
4776 Trachyandesite      1
4777 tractor PTO torque      1
4778 tree analysis      1
4779 tree damage      1
4780 tree damages      1
4781 tree decline      1
4782 tree pests and pathogens      1
4783 tree stem diameter changes      1
4784 tree-crown area      1
4785 traktori Steyr      1
4786 traktorski put      1
4787 Tramontana and Punta Križa on the island of Cres      1
4788 Tramontana i Punta Križa na otoku Cresu      1
4789 Transboundary      1
4790 transformation      1
4791 transformiranje      1
4792 transormation      1
4793 transplanted plants      1
4794 Tisućljetna izložba Ugarskog kraljevstva 1896.      1
4795 tjelesna masa      1
4796 Tjelesna težina lanadi na leglu      1
4797 tjelesne težine      1
4798 točka pokrića.      1
4799 točnost klasifikacije      1
4800 tokovi ugljika      1
4801 tip tla      1
4802 time standard      1
4803 time management      1
4804 Tilio-Taxetum      1
4805 timber assortment tables      1
4806 timber extraction      1
4807 timber quality      1
4808 Timber regulation      1
4809 timber skidding      1
4810 Timber trade      1
4811 tetrijeb (Tetrao urogallus)      1
4812 textbook      1
4813 tick      1
4814 thinning of hard-broadleaved stands      1
4815 threatens      1
4816 the actual average distance of attraction      1
4817 the Adriatic region      1
4818 the area of Kaštela      1
4819 the asymmetry and flatness coefficients asortiment structure      1
4820 the asymmetry coefficient and the flatness coefficient      1
4821 the Atlas Mountains      1
4822 the average geometrical attraction distance      1
4823 the border of total dieback zone      1
4824 the brown bear      1
4825 the center of gravity      1
4826 the comparison of the conditions in 2009      1
4827 the economy      1
4828 the factor for horizontal bypassing.      1
4829 the Fibonacci series      1
4830 the flow of the torrent Suvava      1
4831 the Forest Administration Senj                1
4832 the Golden section      1
4833 the gravity centered method      1
4834 the Haloze region.      1
4835 the horse-chestnut miner      1
4836 the hunting share of the exhibition      1
4837 the impact of felling site edges and exposition to the success of afforestation      1
4838 the Indian grey mongoose (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
4839 the island of Mljet      1
4840 the island of Plavnik      1
4841 the Island of Vrgada and Its Islets      1
4842 the Middle Ages      1
4843 the Millennium Exhibition of the Hungarian Monarchy 1896      1
4844 the North Adriatic area      1
4845 the park surrounding the Faculty of Forestry and the Faculty of Agriculture      1
4846 the point of proftability (break-even point).      1
4847 The Republic of Croatia      1
4848 the Senj county hunting club      1
4849 the spring and summer      1
4850 the surface flow off      1
4851 the transitional probability matrix      1
4852 the USA      1
4853 theory of hunting      1
4854 therapeutical herbs and aromatic plants      1
4855 šumski strojevi      1
4856 šumski transportni sustavi      1
4857 šumsko drveće      1
4858 Šumsko gospodarstvo "Viševica"  Rijeka      1
4859 šumsko sjeme      1
4860 šumsko stanište      1
4861 te meljnica      1
4862 šumski rezervat      1
4863 šumski reprodukcijski materijal      1
4864 šumski i vodeni ekosustavi      1
4865 šumski kamatnjak      1
4866 šumski ostatak      1
4867 šumski otvori      1
4868 šumsko tlo; onečišćenje tla      1
4869 šumsko zemljište      1
4870 šumskogospodarska osnova      1
4871 šupljorožac      1
4872 švedska metoda      1
4873 tablice drvnih sortimenata      1
4874 tajnik      1
4875 taksacijski elementi      1
4876 taksonomija      1
4877 taloženje      1
4878 tanini      1
4879 tanka oblovina      1
4880 taper      1
4881 tarife      1
4882 tariffs      1
4883 tarifni niz      1
4884 tasty      1
4885 taxonomic and phytogeographical analysis      1
4886 taxonomy      1
4887 tercijarni relikt      1
4888 terebinth tree      1
4889 termički modificirano drvo      1
4890 terpenes      1
4891 terpeni      1
4892 tertiary      1
4893 Tertiary relict      1
4894 Test citotoksičnosti      1
4895 test field      1
4896 test polusrodnika      1
4897 test potomstava      1
4898 test provenijencija      1
4899 težine 100 češera i 1000 sjemenki      1
4900 težišna metoda      1
4901 težište      1
4902 težište odjela — odsjeka      1
4903 tendon method      1
4904 teorija lovstva.      1
4905 tercijar      1
4906 Technical Committee 55      1
4907 technical roundwood from trunk and tree top      1
4908 technological process capability and stability      1
4909 tectonic dolines      1
4910 tečajni debljinski prirast stabala      1
4911 tečajni volumni prirast      1
4912 tehnical-camouflage methods      1
4913 tehnicizam      1
4914 tehnička oblovina iz debla i krošnje stabla      1
4915 tehnička svojstva      1
4916 Tehnički odbor 55      1
4917 tehničko-kamuflažne metode      1
4918 tehnologija i tehnika      1
4919 tehnologija podučavanja      1
4920 temperatura      1
4921 temperature      1
4922 temperature tla      1
4923 temperature za pokretanje vegetacije      1
4924 ten - year increment      1
4925 tekstura tla      1
4926 tektonske udoline      1
4927 telemetrijsko praćenje      1
4928 Telemetry      1
4929 telemorph      1
4930 širenje nakon unašanja      1
4931 širina goda      1
4932 širokolisna zelenika (Phillyrea latifolia L.)      1
4933 šiške      1
4934 školovane biljke      1
4935 školovanje      1
4936 šmrika      1
4937 Španjolska      1
4938 sweetgum stand      1
4939 SWOT analiza      1
4940 syntaxonomic      1
4941 system-dynamic approach      1
4942 sušenje hrasta lužnjaka      1
4943 sušenje šuma      1
4944 šumarska povijest      1
4945 štete na divljači      1
4946 štete od divljači      1
4947 štetne sovice      1
4948 štetni insekti      1
4949 štetnici i bolesti drveća      1
4950 štetnik      1
4951 šuma alepskog bora      1
4952 šuma Haljevo      1
4953 šuma Macelj      1
4954 šuma visokog uzgojnog oblika      1
4955 šuma Žutica      1
4956 šuma. poljoprivreda      1
4957 šumarija      1
4958 šumarska edukacija      1
4959 šumske površine      1
4960 šumska vegetacija Hrvatske      1
4961 šumska vegetacija.      1
4962 šumska voluharica      1
4963 Šumske pruge      1
4964 šumske sadnice      1
4965 šumske prosjeke      1
4966 šumski drvni ostatak      1
4967 šumski drvni proizvod      1
4968 šumski drvni sortimenti      1
4969 šumski ekosustav      1
4970 Šumarska škola Karlovac      1
4971 šumarske discipline.      1
4972 šumarske informacije      1
4973 Šumarski fakultet      1
4974 Šumarski list      1
4975 Šumarski muzej Krasno      1
4976 Šume crnike (Quercus ilex L.)      1
4977 šume posebne namjene      1
4978 šumovitost      1
4979 šumska tla      1
4980 Šumarstvo i šumarska politika      1
4981 šumarstvo.      1
4982 šumska prostirka      1
4983 šumska prostirka.      1
4984 šumska protupožarna cesta      1
4985 šumska sastojina      1
4986 šumska staništa      1

                UNDER CONSTRUCTION