ANALIZA SUSTAVA   
  Obuhvaćeno godišta: 139
  Izdano svezaka: 1066
 stranica:80270
 digitalizirano (GB):12,95
 
Obrađeno članaka:

15475
  Pronađeno autora: 2670
  - od toga u Imeniku: 804
  Pisano o šumara: 740
 
Indeksirano pojmova:

15507886
  Različitih riječi: 1374257
PRIKAZI I PRETRAŽIVANJA
 
str/god   sve  
autori sve  
naslovi sve  
UDK sve  
ključ sve  
šumari sve

                     Z
DIGITALIZIRANA ARHIVA
 
Pregled cijele arhive

Pregled naslovnica

Pregled poleđina

GooSLe pretraživanje
   pretraživanje po punom tekstu
KLJUČNA RIJEČ sort po pojava
1 Skupština      96
2 Hrvatska      43
3 Croatia      36
4 hrast lužnjak      30
5 pedunculate oak      24
6 biomasa      17
7 obična bukva      14
8 šumarstvo      14
9 biomass      13
10 Bukva      13
11 forestry      13
12 GIS      10
13 growth      10
14 common beech      10
15 alepski bor      10
16 Baranja      10
17 damage      10
18 varijabilnost      10
19 obična jela      10
20 rast      10
21 silver fir      9
22 zaštita prirode      9
23 stand structure      9
24 struktura sastojine      9
25 drvna zaliha      9
26 beech      9
27 Abies alba Mill.      8
28 harvester      8
29 izoenzimi      8
30 stanište      8
31 prirast      8
32 proizvodnost      8
33 njega      8
34 pošumljavanje      8
35 Slovenia      7
36 Slovenija      7
37 šuma      7
38 Growing stock      7
39 habitat      7
40 lovište      7
41 florni sastav      7
42 flora      6
43 energija      6
44 dieback      6
45 biološka raznolikost      6
46 bukove šume      6
47 Lika      6
48 Loranthus europaeus Jacq.      6
49 klima      6
50 mortality      6
51 monitoring      6
52 gospodarenje      6
53 Hrvatska.      6
54 hunting      6
55 ICP Forests      6
56 jela      6
57 introdukcija      6
58 šume      6
59 Šumska vegetacija      6
60 šumski požari      6
61 tlo      6
62 sortimentna struktura      6
63 struktura      6
64 podzemna voda      6
65 productivity      6
66 prirodna obnova      6
67 rasprostranjenost      6
68 rasadnik      6
69 Quercus robur      6
70 Quercus robur L.      5
71 provenijencije      5
72 privlačenje drva      5
73 preživljavanje      5
74 razvoj      5
75 regeneration      5
76 remote sensing      5
77 poljski jasen      5
78 pomladak      5
79 pomlađivanje      5
80 populacija      5
81 Pinus nigra      5
82 nursery      5
83 nizinske šume      5
84 obična smreka      5
85 stanje ishrane      5
86 tending      5
87 šumske ceste      5
88 šumarska politika      5
89 vrijeme prijelaza      5
90 uspijevanje      5
91 Vegetacija Hrvatske      5
92 variability      5
93 vibracije      5
94 vibration      5
95 visina      5
96 visinski rast      5
97 zglobni traktor      5
98 intenzitet zaraze      5
99 increment      5
100 hrast kitnjak      5
101 grmlje      5
102 forests      5
103 forest fires      5
104 forest inventory      5
105 mortalitet      5
106 model      5
107 management      5
108 crni bor      5
109 climate      5
110 aklimatizacija      5
111 Lymantria%20dispar STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      5
112 assortment structure      5
113 Abies alba      5
114 divljač      5
115 daljinska istraživanja      5
116 density      5
117 forest      5
118 feromonske klopke      5
119 fenologija      4
120 floral composition      4
121 environmental protection      4
122 ergonomics      4
123 ergonomija      4
124 dabar      4
125 distribution      4
126 drveće      4
127 Aleppo pine      4
128 Ips%20cembrae STYLE="text-decoration:none">Ips cembrae      4
129 Abies%20alba STYLE="text-decoration:none">Abies alba      4
130 Castanea sativa      4
131 crna joha      4
132 biodiversity      4
133 Lowland forests      4
134 Laudonov Gaj      4
135 klimatske promjene      4
136 krš      4
137 mikrosateliti      4
138 muflon      4
139 nature protection      4
140 forest roads      4
141 forest soil      4
142 forest vegetation      4
143 groundwater      4
144 height growth      4
145 Hrvatske šume d.o.o.      4
146 invasive species      4
147 ISPM 15      4
148 Viscum album L.      4
149 Ursus arctos      4
150 zaštita      4
151 vegetacija      4
152 štete      4
153 šumski resursi      4
154 šumsko tlo      4
155 štetnost      4
156 šumski požar      4
157 Timberjack 1270B      4
158 trees      4
159 troškovi      4
160 trophy      4
161 survival      4
162 sustainable development      4
163 sušenje      4
164 Spačva      4
165 skidder      4
166 smreka      4
167 soil      4
168 normala      4
169 Norway spruce      4
170 održivi razvoj      4
171 opća vitalnost      4
172 oplodna sječa      4
173 pionirske vrste      4
174 ponik      4
175 rekreacija      4
176 rogovlje      4
177 shrubs      4
178 sessile oak      4
179 seed      4
180 požar      4
181 požari      4
182 preference ratio index      4
183 Q. robur L.      4
184 Quercus petraea (Matt.) Liebl.      4
185 privlačenje      4
186 private forests      3
187 promjer      3
188 protection      3
189 Propadanje šuma      3
190 protected areas      3
191 provenijencija      3
192 Prunus avium      3
193 Prunus avium L.      3
194 Preborna šuma      3
195 preživljenje      3
196 primorski bor      3
197 produkcija      3
198 sanacija      3
199 Sawmilling      3
200 short rotation crops      3
201 sjeme      3
202 roe deer      3
203 ritske šume      3
204 reintrodukcija      3
205 ratne štete      3
206 recreation      3
207 Red deer      3
208 reforestation      3
209 poplar      3
210 Podravina      3
211 poduzetništvo      3
212 poplar clones      3
213 population dynamics      3
214 Posavina      3
215 Populus nigra      3
216 Populus nigra L.      3
217 potrajnost      3
218 planiranje      3
219 pitomi kesten      3
220 phosphorus      3
221 phytoremediation      3
222 Pilanarstvo      3
223 parkovni objekti      3
224 Phenology      3
225 općekorisne funkcije      3
226 Parčine      3
227 numerical analysis      3
228 numerička analiza      3
229 nizinski šumski ekosustavi      3
230 nitrogen      3
231 obnova      3
232 obnova šuma      3
233 Obični orah      3
234 odumiranje stabala      3
235 smeđi medvjed      3
236 sitni glodavci      3
237 Sphaeropsis sapinea      3
238 sortimentne tablice      3
239 sukcesija vegetacije      3
240 structure      3
241 transition time      3
242 trofej      3
243 topola      3
244 texture      3
245 thinning      3
246 tekstura      3
247 Thaumetopoea pityocampa      3
248 šumski rad      3
249 šumski ekosustavi      3
250 šumske prometnice      3
251 šumske zajednice      3
252 šumska biomasa      3
253 vrt u klaustru      3
254 young growth      3
255 zaštićena područja      3
256 volumen      3
257 volume      3
258 upravljanje šumama      3
259 voda      3
260 vegetation      3
261 zelena duglazija      3
262 zaštita okoliša      3
263 hunters      3
264 introduction      3
265 Internet      3
266 intensity of infestation      3
267 izmjera šuma      3
268 hrast medunac      3
269 humus      3
270 gustoća drva      3
271 Gorski kotar      3
272 genetic diversity      3
273 forest tending      3
274 forest management      3
275 forest management planning      3
276 forest policy      3
277 forest fire      3
278 fosfor      3
279 genetska raznolikost      3
280 nasljednost      3
281 mouflon      3
282 morfologija lista      3
283 mine      3
284 mladi naraštaj      3
285 modeliranje      3
286 karst      3
287 leaf morphology      3
288 Lepidoptera      3
289 Logging      3
290 listinac      3
291 lowland forest ecosystems      3
292 lovstvo      3
293 Biluša      3
294 biljna zajednica      3
295 bioenergy      3
296 bukove sječe      3
297 Brižine      3
298 crna topola      3
299 CO2      3
300 $glavna skupština      3
301 Entomophaga%20maimaiga STYLE="text-decoration:none">Entomophaga maimaiga      3
302 Quercus%20robur STYLE="text-decoration:none">Quercus robur      3
303 afforestation      3
304 aerosnimke      3
305 areal      3
306 dušik      3
307 divlja svinja      3
308 diameter      3
309 dinamika populacije      3
310 Dalmacija      3
311 četinjače      3
312 Croatian Forests Co. Ltd.      3
313 crown damage      3
314 defoliation      3
315 development      3
316 Dalmatinska zagora      3
317 debljinski prirast      3
318 energy      3
319 entrepreneurship      3
320 European beech      3
321 ekologija      3
322 ekotipska varijabilnost      3
323 efficiency      3
324 fitocenologija      3
325 fitoremedijacija      3
326 forest communities      3
327 forest cultures      3
328 fir      3
329 fire      3
330 Fire Weather Index      3
331 Fagus sylvatica      3
332 Fagus sylvatica L.      2
333 Fagus L.      2
334 fauna      2
335 favourable conservation status      2
336 evaluation model      2
337 even-aged beech stands      2
338 exposure      2
339 Fallow deer      2
340 fenološka motrenja      2
341 fenološka opažanja      2
342 Festuco drymeiae-Abietetum ass. nova      2
343 fitoplazme      2
344 florni elementi      2
345 fluvisol      2
346 fires      2
347 flammability      2
348 egzote      2
349 Dunav      2
350 eko­nomika šumarstva      2
351 ekosustav      2
352 EN 1316-1      2
353 Economic development      2
354 ecosystem      2
355 evergreen oak      2
356 embryo      2
357 EUFORGEN      2
358 environment      2
359 Euphorbio palustris-Crataegetum nigrae      2
360 euroazijski ris      2
361 energy value      2
362 Danube      2
363 Dalmatia      2
364 damages      2
365 defolijacija      2
366 debljina kore      2
367 decision support systems      2
368 degree of damage      2
369 deposition      2
370 dendroclimatology      2
371 dendroflora      2
372 dendroklimatologija      2
373 dendrokronološka analiza      2
374 dendrological value      2
375 Croatian Forests Co.Ltd.      2
376 Cupressus sempervirens      2
377 Crni bor (Pinus nigra)      2
378 Crown condition assessment      2
379 crvenica      2
380 common ash      2
381 Ćićarija      2
382 Cultivar      2
383 culture      2
384 Čorkova uvala      2
385 Dinaric mountains      2
386 Dinaridi      2
387 Diptera: Cecidomyiidae      2
388 digital photogrammetry      2
389 digitalna fotogrametrija      2
390 digitalni model terena      2
391 digitalni ortofoto      2
392 digitalni ortofoto (DOF)      2
393 divlja trešnja      2
394 distribucija prsnih promjera      2
395 diversity      2
396 disjunktan      2
397 divlji kesten      2
398 djelotvornost      2
399 DNA      2
400 dominant height      2
401 dominantna visina      2
402 dužine sortimenata      2
403 ecology      2
404 ECOLURE      2
405 drying period      2
406 Dryocosmus kuriphilus      2
407 Đurđevački pijesci      2
408 EA 300      2
409 dendrološka vrijednost      2
410 društveno-gospodar­ski čimbenici      2
411 Drava      2
412 dobna struktura      2
413 Douglas fir      2
414 drvenaste egzote      2
415 drvna industrija      2
416 drvni ostatak      2
417 drvni sortimenti      2
418 arenosol      2
419 analitički prikaz florističkog sastava      2
420 and hunting management      2
421 anketa      2
422 as. Abieti-Fagetum “pannonicum” s. l.      2
423 Anthyllis barba-jovis      2
424 area      2
425 ass. Hyperico grisebachii-Piceetum abietis (Bertović 1975) nom. nov. hoc loco      2
426 Alno-Quercion roboris      2
427 Alnus subcordata      2
428 alpine watershed      2
429 alpski sliv      2
430 antivibracijske rukavice      2
431 anti-vibration gloves      2
432 antler      2
433 bark thickness      2
434 basal area      2
435 Bacillus thuringiensis      2
436 Balkan      2
437 beech felling      2
438 benediktinski samostan      2
439 basic stocks of the games      2
440 Bieger      2
441 bijela imela      2
442 beta-distribucija      2
443 beta-function      2
444 Beli Manastir      2
445 bijeli grab      2
446 aggression on the RC      2
447 agresija na RH      2
448 AHP      2
449 adaptirani poljoprivredni traktori      2
450 Abieti-Fagetum      2
451 aerial photographs      2
452 alepski bor (Pinus halepensis)      2
453 Abies albaMill.      2
454 adaptability      2
455 adaptabilnost      2
456 acorn      2
457 Stereonychus%20fraxini STYLE="text-decoration:none">Stereonychus fraxini      2
458 Ulmus%20minor STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor      2
459 Viscum%20album STYLE="text-decoration:none">Viscum album      2
460 A. glutinosa      2
461 A. rubra      2
462 abonos      2
463 Aboveground biomass      2
464 STYLE="text-decoration:none">Acanthocinus reticulatus      2
465 Acari      2
466 Lynx%20lynx STYLE="text-decoration:none">Lynx lynx      2
467 Ostryo-Carpinion%20orientalis STYLE="text-decoration:none">Ostryo-Carpinion orientalis      2
468 Picea%20abies STYLE="text-decoration:none">Picea abies      2
469 Pinus%20halepensis STYLE="text-decoration:none">Pinus halepensis      2
470 Pinus%20sylvestris STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris      2
471 Pityokteines STYLE="text-decoration:none">Pityokteines      2
472 0 m      2
473 Eutypella%20parasitica STYLE="text-decoration:none">Eutypella parasitica      2
474 Fagion%20sylvaticae STYLE="text-decoration:none">Fagion sylvaticae      2
475 Fraxinus%20pennsylvanica STYLE="text-decoration:none">Fraxinus pennsylvanica      2
476 Ips%20typographus STYLE="text-decoration:none">Ips typographus      2
477 Hemerocallis STYLE="text-decoration:none">Hemerocallis      2
478 Juniperus%20excelsa STYLE="text-decoration:none">Juniperus excelsa      2
479 Larix%20decidua STYLE="text-decoration:none">Larix decidua      2
480 Abies%20cilicica STYLE="text-decoration:none">Abies cilicica      2
481 Acer%20campestre STYLE="text-decoration:none">Acer campestre      2
482 Acer%20negundo STYLE="text-decoration:none">Acer negundo      2
483 Acer%20pseudoplatanus STYLE="text-decoration:none">Acer pseudoplatanus      2
484 Betula%20pendula STYLE="text-decoration:none">Betula pendula      2
485 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      2
486 Castor%20fiber STYLE="text-decoration:none">Castor fiber      2
487 Cephalanthero%20longifoliae-Fagetum STYLE="text-decoration:none">Cephalanthero longifoliae-Fagetum      2
488 Cephalcia%20arvensis STYLE="text-decoration:none">Cephalcia arvensis      2
489 Cervus%20elaphus STYLE="text-decoration:none">Cervus elaphus      2
490 "Hrvatske šume"      2
491 "Osmocote Mini"      2
492 "Osmocote Sierrablen"      2
493 %20Scorzonero-Chrysopogonetalia STYLE="text-decoration:none"> Scorzonero-Chrysopogonetalia      2
494 common beech (Fagus sylvatica L.)      2
495 Community Plant Variety Office (CPVO)      2
496 concrete and theoretical distribution      2
497 crni jasen      2
498 Crni Lug      2
499 Crni orah      2
500 crnika      2
501 crnogorične i bjelogorične vrste — taksoni      2
502 correlation      2
503 Crataegus nigra      2
504 creativity      2
505 control      2
506 CNS 2000      2
507 Cornus      2
508 Corylopsis      2
509 Carex pilosa      2
510 Carici elongatae-Alnetum glutinosae      2
511 Castor fiber L.      2
512 Catalpa      2
513 Ceanothus      2
514 Cembräwit®      2
515 changes      2
516 burned area      2
517 carbon sequestration      2
518 Callicarpa      2
519 Cameraria ohridella      2
520 Campsis      2
521 Canadian experts report      2
522 climate change      2
523 cikličke snimke      2
524 Chrysomelidae      2
525 CIC      2
526 Chimonanthus      2
527 Carpinus L.      2
528 Clerodendrum      2
529 Brandt      2
530 bonitet      2
531 Bosna i Hercegovina      2
532 Bosnia and Herzegovina      2
533 biomass production      2
534 black poplar      2
535 black walnut      2
536 body weight      2
537 brown bear      2
538 Bursaphelenchus spp.      2
539 broj lanadi      2
540 biološka kontrola      2
541 brijest      2
542 brojnost      2
543 brucijski bor      2
544 biological diversity      2
545 biljka      2
546 biljne zajednice      2
547 bioindikatori      2
548 biološko-ekološka valorizacija      2
549 Bioproizvodnost amorfe      2
550 biometrical parameters      2
551 Bjelovarska Bilogora      2
552 black alder      2
553 lovstvo i lovno gospodarenje      2
554 lovni trupčići      2
555 light      2
556 Luzulo-Fagetum sylvaticae      2
557 Lymantria dispar      2
558 Lymantria monacha      2
559 Lisičine Arboretum      2
560 Lonicera      2
561 management of      2
562 management plan      2
563 Maksimir Park      2
564 Maceljsko gorje      2
565 makedonski hrast      2
566 Lekenik      2
567 Liocourtova distribucija      2
568 lizimetri      2
569 Leptoglossus occidentalis      2
570 Lespedeza      2
571 licenciranje      2
572 licensing      2
573 LiDAR      2
574 limit values      2
575 kultura      2
576 kvaliteta      2
577 kalij      2
578 Kalnik      2
579 katastar vodnih potencijala      2
580 izvješće eksperata iz Kanade      2
581 Joinery and Cabinet making      2
582 Josip Ettinger      2
583 ispitivanje      2
584 klijavost      2
585 klonovi topola      2
586 kljove      2
587 klonovi bijele vrbe      2
588 Koelreuteria      2
589 kreativnost      2
590 kriging      2
591 krupnoća žira      2
592 kukac      2
593 kulture kratkih ophodnji      2
594 kvaliteta sadnica      2
595 koljik      2
596 Komrčar      2
597 koncepcija      2
598 korelacijska veza      2
599 korijen      2
600 Kopački rit      2
601 Krapinsko-zagorska županija      2
602 Krasno      2
603 mladik      2
604 mistletoe      2
605 Milan Knežević      2
606 Milan Stribrny      2
607 mjere asimetrije      2
608 microsatellites      2
609 microclimate      2
610 Metcalfa pruinosa      2
611 mikroklima      2
612 maslinik      2
613 market      2
614 Lynx lynx      2
615 ljetna suša      2
616 Mediterranean      2
617 Mediterranean karst area      2
618 Međimurje      2
619 meteorološki indeks požara      2
620 Mosor      2
621 Monochamus galloprovincialis      2
622 mtDNA      2
623 model vrednovanja      2
624 multiple-use fo­restry      2
625 nadzemna biomasa      2
626 nadzor      2
627 Myrto-Quercetum ilicis      2
628 natural resources      2
629 Forsythia      2
630 Galio odorati-Fagetum sylvaticae      2
631 Game      2
632 game breeding enclosure Kunjevci      2
633 GC      2
634 GC/MS      2
635 fotointerpretacijski ključ      2
636 forestry operation      2
637 fotosinteza      2
638 Fraxino orni-Quercetum ilicis      2
639 Fraxinus angustifolia      2
640 Fraxinus angustifolia Vahl      2
641 Fraxinus excelsior      2
642 Fraxinus L.      2
643 FSC logo      2
644 fuel types      2
645 fungus      2
646 forest floor      2
647 forest economics      2
648 forest lands      2
649 forest habitat      2
650 forest resources      2
651 forest value      2
652 forestry biomass      2
653 gljiva      2
654 germination      2
655 gradacija      2
656 Gospodarski razvitak      2
657 granične vrijednosti      2
658 GRASS GIS      2
659 gustoća populacije      2
660 gypsy moth      2
661 habitat type      2
662 Hamamelis      2
663 growth and increment      2
664 gubar      2
665 height increment      2
666 health      2
667 height      2
668 Hibiscus      2
669 Hungavit      2
670 imela      2
671 imovna općina      2
672 indicators      2
673 indigobush bioproductivity      2
674 Indigofera      2
675 Hvar      2
676 hunting district      2
677 hydrological role      2
678 Hymenoptera      2
679 Hymenoptera: Platygastridae      2
680 II-G-10      2
681 II-G-20      2
682 hrastov ponik      2
683 hrast crnika (Quercus ilex)      2
684 hrast lužnjak (Quercus robur L.)      2
685 Hrvatska norma HRN EN 1316-1:1999      2
686 humofluvisol      2
687 HTRS96/TM      2
688 hidrološka uloga      2
689 historical value      2
690 Histiostoma piceae      2
691 hiperparazitoid      2
692 horse chestnut      2
693 horticul­tural value      2
694 hortikulturna vrijednost      2
695 hosts      2
696 izlučivanje sastojina      2
697 izvoditelji šumskih radova      2
698 Istra      2
699 Italian oak      2
700 Ixodidae      2
701 istacio-Juniperetum phoeniceae      2
702 izloženost      2
703 Jelen obični      2
704 Juglans L.      2
705 Jasminum      2
706 Japage      2
707 jednodobne bukove sastojine      2
708 insect pests      2
709 in utero      2
710 infestation      2
711 inflammability and combustibility of fuel types      2
712 innovations in forestry      2
713 Innovativeness      2
714 inovacije u šumarstvu      2
715 inovativnost      2
716 infracrvene kolorne (ICK) aerosnimke      2
717 insect      2
718 invazivna vrsta      2
719 invazivne vrste      2
720 iskorištavanje šuma      2
721 iskorištenje      2
722 inventura šuma      2
723 Ips typographus      2
724 žuta imela      2
725 zdravstveno stanje      2
726 Žumberak      2
727 zoniranje      2
728 Zoološki vrt grada Zagreba      2
729 značajna oštećenost      2
730 vegetacijska karta      2
731 valorisation      2
732 valorizacija      2
733 vegetation quotient      2
734 vegetation structure      2
735 vegetacijski kvocijent      2
736 virus      2
737 višekori­sničko šumarstvo      2
738 Vojvodina      2
739 višekriterijsko odlučivanje      2
740 višestruka regresijska analiza      2
741 Viscum album L. ssp. abietis (Wiesb.) Abrom.      2
742 visiting      2
743 tržište      2
744 Theysohn®      2
745 upravljanje rizicima      2
746 unutarpopulacijska i međupopulacijska varijabilnost      2
747 UPGMA      2
748 UPOV      2
749 Ulmus minor Mill. sensu latissimo      2
750 ugroženost      2
751 Unmixed regular beech forest      2
752 uzgajalište divljači Kunjevci      2
753 Uzorak      2
754 uređivanje      2
755 uređivanje šuma      2
756 Vaclav L. Anderle      2
757 vremenske serije      2
758 volumen krupnoga drva      2
759 vrijednost šuma      2
760 war loses      2
761 weight and foliage volume      2
762 wild cherry      2
763 Wild game      2
764 WinRhizo      2
765 WinSEEDLE      2
766 zaštita drva      2
767 Zavižan      2
768 zdravlje      2
769 zakonska regulativa      2
770 zajednice hrasta lužnjaka      2
771 zametak      2
772 zapaljivost      2
773 zapaljivost i gorivost šumskih goriva      2
774 zaraza      2
775 Zagreb Zoo Garden      2
776 vrijeme cvjetanja      2
777 yellow mistletoe      2
778 yield      2
779 yield tables      2
780 wood industry      2
781 šumska cesta      2
782 šumska taksa      2
783 šumarska profesija      2
784 syntaxonomy      2
785 šumske protupožarne ceste      2
786 šumske kulture      2
787 šumska zajednica      2
788 šumska zemljišta      2
789 šumski genetski resursi      2
790 šumski radovi      2
791 Taxus baccata L.      2
792 TE Plomin 2      2
793 testing      2
794 težina i volumen drva      2
795 težina i volumen lišća      2
796 Tijat      2
797 Tilia spp.      2
798 temeljnica      2
799 tercijarna      2
800 Trade Mark      2
801 time of flowering      2
802 time series      2
803 Thurn-Taxis.      2
804 timber volume      2
805 Timberjack 1070      2
806 time study      2
807 tip staništa      2
808 tipovi goriva      2
809 Tischeria ekebladella      2
810 trend opadanja gustoće drva      2
811 traktori      2
812 Tomicus destruens      2
813 transformacija      2
814 Transport      2
815 treatment      2
816 trophy assessment      2
817 Tropical rain forests      2
818 Tropske kišne šume      2
819 učinkovitost      2
820 turizam      2
821 small rodents      2
822 strojna sječa      2
823 struktura vegetacije      2
824 strukturni elementi      2
825 suitability evaluation      2
826 Sustainable forest management      2
827 Sus scrofa      2
828 Sustavi za podršku u odlučivanju      2
829 suzbijanje      2
830 svjetlo      2
831 sweet chestnut      2
832 Šibenik      2
833 stabilizacija tla      2
834 srneća divljač      2
835 srnjak      2
836 stanje u prošlosti      2
837 Stolarstvo      2
838 studij vremena      2
839 Spačvanski bazen      2
840 spolni indeks      2
841 spinosad      2
842 srednja visina      2
843 Sophora      2
844 srednji promjer      2
845 stabilnost sastojine      2
846 Sječa      2
847 sječa i izrada      2
848 Sječa šuma      2
849 sample plots      2
850 sitkanska smreka      2
851 sjeverozapadna Hrvatska      2
852 skidding      2
853 Slavonija      2
854 slatka voda      2
855 socio-economic factors      2
856 očuvanje prirode      2
857 obrast      2
858 obnovljivi izvori energije      2
859 ocjenjivanje prikladnosti      2
860 obični jasen      2
861 obnova sastojina      2
862 Oak downy      2
863 nutritional status      2
864 nizina      2
865 Obedska Bara      2
866 natural regeneration      2
867 Mura      2
868 narrow-leaved ash      2
869 Noctuidae      2
870 nizinsko područje      2
871 normal model      2
872 njega šuma      2
873 nova nalazišta      2
874 Parectopa robinella      2
875 Parectopa robiniella      2
876 oplodne sječe      2
877 osnovni fondovi divljači      2
878 Oštrica      2
879 PBR (Plant Breeder’s Right)      2
880 PCA      2
881 otpad      2
882 P. curvidens      2
883 P. deltoides      2
884 P. densiflora Sieb. et Zucc.      2
885 P. nigra Arnold      2
886 P. thunbergiana Franco      2
887 P. vorontzowi      2
888 P. x euramericana      2
889 odstrel      2
890 odstrjel      2
891 Obolodiplosis robiniae      2
892 oborine      2
893 onečišćenje zraka      2
894 organizacija      2
895 Osmocote Exact Standard      2
896 Osmocote Exact Standard 5–6M      2
897 osnova gospodarenja      2
898 opožarena površina      2
899 Ostryo-Abietetum      2
900 oštećenost šuma      2
901 pellets      2
902 Pelješac      2
903 Phyllonorycter issiki      2
904 Phyllonorycter issikii      2
905 Phyllonorycter robiniella      2
906 otok Mljet      2
907 oštećenost      2
908 Peduncled Oak      2
909 Peduncled oak (Quercus robur L.)      2
910 perivoj Ma­ksimir      2
911 peleti      2
912 Phytophthora      2
913 Pinus halepensis      2
914 Pinus heldreichii      2
915 Pinus heldreichii (Christ)      2
916 photointerpretation key      2
917 pedunculate oak (Quercus robur L.)      2
918 PEEN      2
919 Pityokteines spinidens      2
920 Pinus nigra subsp. dalmatica      2
921 Pinus pinea      2
922 Pinus sylvestris L.      2
923 Pistacio lentisci-Juniperetum phoeniceae      2
924 Parkovi prirode      2
925 planirani prirast      2
926 potassium      2
927 Populus L.      2
928 Portugal      2
929 povijesna vrijednost      2
930 potrajno gospodarenje      2
931 povoljan status očuvanja      2
932 površina      2
933 Populetalia albae      2
934 Populus      2
935 Populus alba L.      2
936 Poplava      2
937 population      2
938 posjećivanje      2
939 postotak drvnih sortimenata      2
940 Podunavlje – Podravlje      2
941 podrivanje tla      2
942 planning of regeneration felling      2
943 Planning system      2
944 plant      2
945 Plant Patent Act      2
946 Pohorje      2
947 pohrana ugljika      2
948 pokazatelj      2
949 polifenoli      2
950 recovery time      2
951 razvojni stadiji      2
952 relativna otvorenost      2
953 reliktna      2
954 reintroduction      2
955 refugijalno      2
956 regeneration priority      2
957 Robinia L.      2
958 Robinia pseudoacacia L.      2
959 Rock partridge      2
960 rodents      2
961 rent      2
962 renta      2
963 renewable energy sources      2
964 riparian forests      2
965 Republika Hrvatska      2
966 resursi      2
967 root collar diameter      2
968 sadašnje stanje šuma      2
969 sadni materijal      2
970 sadnica      2
971 Ruscus hypoglossum      2
972 Salix L.      2
973 shelterwood cutting      2
974 simulacija      2
975 simulation      2
976 sinekološko-vegetacijska istraživanja      2
977 sintaksonomija      2
978 sintaksonomska analiza      2
979 Sezonska procjena žestine požara      2
980 semivariogram.      2
981 Senjska Draga      2
982 secondary forest roads      2
983 seedling quality      2
984 seedlings      2
985 Seasonal Severity Rating      2
986 sekundarne šumske prometnice      2
987 selection forest      2
988 selective thinning      2
989 selekcija      2
990 risk management      2
991 sapling      2
992 Sarcococca      2
993 produkcija biomase      2
994 prirodni resursi      2
995 prirodno sušenje prostornog drva      2
996 prioritet obnove      2
997 prijedlog uređenja      2
998 Preborno gospodarenje      2
999 precipitation      2
1000 prašuma      2
1001 požar krošnji      2
1002 površinsko otjecanje      2
1003 Prunus L.      2
1004 prvi nalaz      2
1005 promjene      2
1006 provenance trial      2
1007 promjer krošnje      2
1008 production      2
1009 primjerne plohe      2
1010 PowerCem      2
1011 pravoužitnici      2
1012 promjer vrata korijena      2
1013 proreda      2
1014 prsni promjer      2
1015 Pruno-Fraxinetum      2
1016 quality      2
1017 Punica      2
1018 Q. cerris L.      2
1019 Q. frainetto Ten.      2
1020 Q. pubescens Willd.      2
1021 quantitative traits      2
1022 rasadnici      2
1023 Quercus L.      2
1024 rasadnička proizvodnja      2
1025 rast i prirast      2
1026 radial increment      2
1027 Rab      2
1028 RAPD      2
1029 RapidEye      2
1030 rare species population’s conservation      1
1031 rarity in Požega mountains      1
1032 računalne simulacije      1
1033 računalni informacijski sustav      1
1034 računalni model CirCon      1
1035 radijalni prirast      1
1036 radijalni prirasti      1
1037 radionuklidi      1
1038 radna okolina      1
1039 radne tehnike      1
1040 rainfall      1
1041 rak ariša      1
1042 rak kestenove kore      1
1043 rak kore javora      1
1044 ramet variation      1
1045 rameta      1
1046 range      1
1047 rannis defoliaria      1
1048 rast promjera srednjeg stabla      1
1049 rast prsnog promjera stabla i promjera krošnje      1
1050 rasti vitalnost      1
1051 rašeljka      1
1052 rasprostranjenost šuma      1
1053 rast i dimenzije klijanaca (sadnica)      1
1054 rasadničarstvo      1
1055 raseljavanje domicilnog stanovništva      1
1056 rasplodni fond srna      1
1057 raspon      1
1058 raspon promjera      1
1059 quantity and value yield      1
1060 quarantine pest      1
1061 Querco-Fagetea      1
1062 Querco-Fage­tea      1
1063 Quercus      1
1064 Quercus coccifera      1
1065 Quercus ilex L.      1
1066 provisional volume tarff      1
1067 provodno tkivo      1
1068 prozirnost krošnje      1
1069 quality class structure      1
1070 quality of trees      1
1071 quality of young Pedunculate Oak growth.      1
1072 Quercus pubescens      1
1073 Quercus spp.      1
1074 Quercus virgiliana      1
1075 Quercusspp.      1
1076 querry Očura II      1
1077 questionnaire      1
1078 quick sand      1
1079 quick sands      1
1080 proreda sastojina tvrdih listača      1
1081 prorede      1
1082 prorijede      1
1083 prosječna godišnja količina radova sanacije      1
1084 prosjeke      1
1085 prosjeke na trasama elektroenergetskih objekata      1
1086 prostorna povezanost      1
1087 prostorna valorizacija      1
1088 prostorni plan      1
1089 prostorni raspored klopki      1
1090 prostorno širenje      1
1091 protected area      1
1092 promotion of forest management and biodiversity      1
1093 propadanje brijesta      1
1094 propadanje drva      1
1095 Propadanje hrastovih biljaka      1
1096 propadanje i širenje obične jele      1
1097 propadanje stabala      1
1098 propadanje staništa      1
1099 privatizacija šuma      1
1100 privatna šuma      1
1101 privatne šume      1
1102 privatni šumoposjed      1
1103 Production and consumption of forest and wood products      1
1104 Production exports and imports of lumber      1
1105 production functions demand functions      1
1106 production lines      1
1107 Production of marketable goods      1
1108 promjer krošnje izbojka.      1
1109 promjer izbojka      1
1110 provenances      1
1111 protected natural values      1
1112 prophylaxis      1
1113 proportion between height and diameter (h/d)      1
1114 protection . .      1
1115 protection at work      1
1116 protection of nature      1
1117 protupožarna linija      1
1118 protupožarne prosjeke      1
1119 protupožarne prosjeke s elementima puta      1
1120 provenance      1
1121 provenance region      1
1122 Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.      1
1123 ptice      1
1124 ptice grabljivice      1
1125 ptice kao indikator      1
1126 Pubescens oak      1
1127 pubescent oak      1
1128 public forest institutes      1
1129 public institutes      1
1130 public opinion      1
1131 Public subsidisation of forestry      1
1132 puhovi      1
1133 Pulp and paper industries      1
1134 powdery mildew (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.)      1
1135 power plant      1
1136 Požarište      1
1137 Požega mountains      1
1138 Požega valley      1
1139 Požeška kotlina i Požeško gorje      1
1140 PP Papuk      1
1141 prag rentabilnosti ili točka pokrića.      1
1142 prava tršlja      1
1143 pravila udruge      1
1144 pravilan klijanac      1
1145 pravilnik      1
1146 prebornašuma      1
1147 preborne sastojine bukve i jele      1
1148 preborne sastojine jele      1
1149 preborne šume      1
1150 prekogranično      1
1151 prenositelj      1
1152 prerada drveta      1
1153 present conditions of forests      1
1154 present situation and possibilities of cultivation.      1
1155 pretkazivanje vladanja šumskog požara (FBP)      1
1156 pretraživanje Interneta      1
1157 preuzimanje      1
1158 prevencija šumskih požara      1
1159 preventiva      1
1160 preventive measures      1
1161 preventive protection measures      1
1162 preventivne metode zaštite      1
1163 preventivne mjere      1
1164 prevođenje      1
1165 prezimljavanje      1
1166 preživač      1
1167 precision      1
1168 preciznost      1
1169 preciznost procjene      1
1170 preciznost.      1
1171 predacija      1
1172 predation      1
1173 predatori      1
1174 predators      1
1175 predmet istraživanja      1
1176 preferability      1
1177 preferabilnost      1
1178 pre­brojavanje      1
1179 pre-chilling      1
1180 precipitated water      1
1181 price list      1
1182 price of stem wood      1
1183 prigušena i prisilna gibanja      1
1184 prijedlog obnove istočnoga dijela      1
1185 prijenosna vitla      1
1186 prilagodba      1
1187 Primarna otvorenost      1
1188 primarna prerada drva      1
1189 Primary wood conversion      1
1190 prime cost      1
1191 primjena rezolucija H1 i H2      1
1192 pripravnost      1
1193 priprema tla      1
1194 prirasno prihodne tablice      1
1195 prirasno-prihodne tablice      1
1196 primorsko područje Hrvatske      1
1197 principal component analysis      1
1198 priobalno stanovništvo      1
1199 priobalje      1
1200 prirodno širenje      1
1201 prirodnogeografske karakteristike      1
1202 prirodnost ("hemeroby ")      1
1203 private entrepreneurship      1
1204 private forest owner expectations      1
1205 prirodni uvjeti življenja      1
1206 prirodni zeoliti      1
1207 prirodno obnavljanje      1
1208 prirodno pomlađivanje      1
1209 prirodno pomlađivanje i gospodarenje.      1
1210 prirodno pomlađivanje.      1
1211 prirodna ognjišta      1
1212 prirodna šuma      1
1213 prirodni neprijatelji      1
1214 prirodni pomladak      1
1215 prirodni poremećaji      1
1216 prirast i kakvoća.      1
1217 Prirast i sječa      1
1218 prirast temeljnice      1
1219 prirašćivanje kvalitete      1
1220 priroda      1
1221 prirodna baština      1
1222 Privlačenje i transport drveta      1
1223 privlačenje.      1
1224 privredne promjene      1
1225 privremena formula za ocjenjivanje rogova srnjaka      1
1226 problemi u procesu promjena      1
1227 process automation      1
1228 procjedne vode      1
1229 procjena      1
1230 procjena biomase      1
1231 procjena opterećenosti poljoprivrednih tala      1
1232 Procjena oštećenosti krošanja      1
1233 Procjena oštećenosti šuma      1
1234 procjena potencijala biomase      1
1235 procjena sastojinskih elemenata      1
1236 procjena vrijednosti šuma      1
1237 procjenjena vrijednost šuma      1
1238 producibility      1
1239 produkcijski i aku­mu lirani tečajni volumni prirast      1
1240 produktivnost      1
1241 produktivnost srna      1
1242 produljenje požarne sezone      1
1243 profesor šumarstva      1
1244 profil gospodarstvene grane      1
1245 prognose      1
1246 prognosis of dispersal      1
1247 prognoza      1
1248 prognoza širenja      1
1249 prognoze      1
1250 Program aktivnosti      1
1251 program sanacije      1
1252 programatski i operativni zadaci      1
1253 Programme of activities      1
1254 progresija      1
1255 progresivna sukcesija      1
1256 progression      1
1257 progressive sucession      1
1258 proicirana sasto­jina      1
1259 proizvodne funkcije      1
1260 proizvodne linije      1
1261 proizvodni potencijal sastojine      1
1262 proizvodnja biomase      1
1263 proizvodnja drvnih ploča      1
1264 proizvodnja energije      1
1265 proizvodnja i potrošnja šumskih i drvnih proizvoda      1
1266 proizvodnja iverja      1
1267 Proizvodnja izvoz i uvoz piljene građe      1
1268 proizvodnja namještaja      1
1269 proizvodnja piljene građe      1
1270 proizvodnja pluta      1
1271 proizvodnja trgovačkih dobara      1
1272 projection of stand development      1
1273 projekcija razvoja sastojina      1
1274 projektiranje      1
1275 prokopavanje      1
1276 proliferation      1
1277 proljeće i ljeto 2000.      1
1278 prometna vrijednost      1
1279 promidžba potrajnog gospodarenja i biološke raznolikosti      1
1280 promjena flornoga sastava.      1
1281 promjena šumskih staništa      1
1282 promjena vodnih odnosa      1
1283 sastojina      1
1284 sastojina bukve i jele      1
1285 sastojina izmjere      1
1286 sastojinska struktura      1
1287 satelitska snimka IKONOS      1
1288 satelitske snimke      1
1289 satellite imagery      1
1290 sawfly      1
1291 saplings      1
1292 sapwood      1
1293 ritska šuma      1
1294 sanacija erodiranog zemljišta      1
1295 sanacija odlagališta      1
1296 sanacija posljedica      1
1297 sanacija.      1
1298 seed areas (districts)      1
1299 seed coat      1
1300 seed coating      1
1301 seed delineation      1
1302 seed felling      1
1303 seed moisture      1
1304 seed morphology      1
1305 seed orchard      1
1306 seed orchards      1
1307 seed physiology      1
1308 seed quality      1
1309 seed variability      1
1310 seed zones      1
1311 seedling growth and dimensions      1
1312 seedling height      1
1313 seedling heights      1
1314 seedling morphology      1
1315 selekcionirani klonovi      1
1316 selekcionirano sjeme      1
1317 selektivna proreda      1
1318 selektivna prorjeda      1
1319 selo Gradište      1
1320 Semi-final Wood Products      1
1321 Semi-finished wood products industries      1
1322 seminari i ispiti za ocjenjivače lovačkih trofeja.      1
1323 seminars and examinations for evaluating the hunting trophies.      1
1324 selection forests      1
1325 selection management      1
1326 selection of management scenarios      1
1327 selection structure and selection menangement      1
1328 selected seed      1
1329 selection      1
1330 seasonal severity ratings      1
1331 segment ­na regresija      1
1332 segmented regression      1
1333 sekcije Aigeiros i Tacamahaca      1
1334 sekundarna otvorenost      1
1335 sekundarna sukcesija      1
1336 secondary openness      1
1337 secondary succession      1
1338 sections Aigeiros and Tacamahaca      1
1339 sawmil­ling production      1
1340 sawmilling products      1
1341 sawmilling raw material      1
1342 sawmilling technology      1
1343 Sawnwood coniferous and hardwood      1
1344 sawnwood production      1
1345 scalping      1
1346 scenariji razvoja      1
1347 Scots pine      1
1348 Scots pine (Pinus sylvestris L.)      1
1349 sea spray      1
1350 Sequoia sempervirens      1
1351 Sequoiadendron giganteum      1
1352 Serbia      1
1353 sessile oak (Quercus petraea L.)      1
1354 Sessile-flowered oak (Quercus petraea Liebl.)      1
1355 sex dimorphism      1
1356 sex of the foetus      1
1357 sezonska ocjena žestina      1
1358 sezonske promjene koncentracija      1
1359 sezonski rast promjera debla      1
1360 shares dieback      1
1361 shelling      1
1362 short rotation.      1
1363 short run (SRMC) and long run marginal costs (LRMC)      1
1364 shrub layer      1
1365 side compensation of large ground loads      1
1366 significant crown damage      1
1367 sigurnost      1
1368 sigurnost i zdravlje u šumarstvu      1
1369 sijanje      1
1370 sile otpora rastu      1
1371 sile rasta      1
1372 silk as a cultural phenomenon      1
1373 silk factory      1
1374 silk pro­duction      1
1375 Silkworm (Bombyx mori)      1
1376 silver fir decline and expansion      1
1377 silver fir; dead tree; utilization; roundwood; timber value      1
1378 silver pine      1
1379 silvicultural methods      1
1380 silvicultural pass and trail      1
1381 silvo-pastoralni sustav      1
1382 Silvopasture      1
1383 Sinjsko polje      1
1384 sirova svila      1
1385 sisavci      1
1386 site conditions      1
1387 site degradation      1
1388 site index curves      1
1389 site quality      1
1390 site rehabilitation      1
1391 site-class      1
1392 sinergističke prirode      1
1393 Simulation model      1
1394 simulirana sječa      1
1395 simulacijski model      1
1396 shelterwood cutting system      1
1397 shoots      1
1398 sjeme pinije      1
1399 sjemenka      1
1400 sjemenska plan­taža      1
1401 sjemenska područja (oblasti)      1
1402 sjemenska razdjelba      1
1403 sjemenska zona      1
1404 sjemenske plantaže      1
1405 sjemenjača      1
1406 sjemenjače      1
1407 sjetva i sadnja kitnjaka      1
1408 sjetva žira      1
1409 Sjeverna Amerika      1
1410 sjeverna Hrvatska      1
1411 sjeverni Velebit      1
1412 sjeverni Velebit.      1
1413 sjevernojadransko područje      1
1414 Samobor      1
1415 Samoborsko gorje      1
1416 samoprorjeđivanje      1
1417 sample      1
1418 ruža vjetrova      1
1419 S02 emissions      1
1420 SAD      1
1421 sadašnja sječiva vrijednost sastojine      1
1422 sadašnje stanje i mogućnosti uzgoja.      1
1423 sadnice      1
1424 sadržaj klorofila      1
1425 safety      1
1426 safety and health in forestry      1
1427 sakupljanje drva      1
1428 salinisation      1
1429 Salix alba clones      1
1430 root decay      1
1431 root length      1
1432 root perimeter      1
1433 root system      1
1434 root volume      1
1435 roots      1
1436 rotositnilice      1
1437 rožište      1
1438 RRP soil stabilization material      1
1439 RRP sredstvo za stabilizaciju tla      1
1440 ručno-strojna sječa      1
1441 ruminant      1
1442 rural development      1
1443 ruralni razvoj      1
1444 roe deer productivity      1
1445 roedeer      1
1446 rogovi      1
1447 rojenje      1
1448 Romans      1
1449 root      1
1450 reviews of the exhibition      1
1451 revitalisation      1
1452 revitalizacija      1
1453 revitalizacija staništa      1
1454 rezanje grana      1
1455 rezervoari uzročnika      1
1456 ribarstvo      1
1457 Richards function      1
1458 Rijeka i okoliš - litološke, reljefne, klimatske, pedološke i vegetacijske osobitosti      1
1459 rijeke      1
1460 rijetka sadnja      1
1461 rijetkost u Požeškom gorju      1
1462 Rimljani      1
1463 research activities      1
1464 reservoirs of pathogens      1
1465 resorno istraživanje      1
1466 resources      1
1467 respiracija tla      1
1468 response      1
1469 restitucija vlasništva      1
1470 riper      1
1471 renewable resources      1
1472 renewables      1
1473 reparable natural resource      1
1474 reproductive felling      1
1475 Republic of Croatia      1
1476 rodoslovlje      1
1477 ritske šume Baranje      1
1478 rivers      1
1479 rizik od požara      1
1480 road density      1
1481 road network planning      1
1482 registar primarne šumske prometne infrastrukture      1
1483 register of primary forest traffic infrastructure      1
1484 regresijska analiza      1
1485 regular forest association      1
1486 regular forests      1
1487 regularne šume      1
1488 regulatori razvoja kukaca      1
1489 Regulatory and Institutional Framework; Financial Institutions      1
1490 rehabilitacija.      1
1491 rehabilitation.      1
1492 Rehbock      1
1493 reindtrodukcija      1
1494 refugium      1
1495 regeneracija      1
1496 regeneracija tla      1
1497 reintroduction of chamois      1
1498 regeneration gap      1
1499 reliktni indikatori      1
1500 relizirani etat      1
1501 reljef - karte i tumači      1
1502 reljefna uvjetovanost      1
1503 relict      1
1504 relict indicators      1
1505 remote sensing technologies      1
1506 reintrodukcija dabra      1
1507 reintrodukcija divokoze      1
1508 Reintroduktion      1
1509 rekultivacija      1
1510 rekultiviranje      1
1511 relative openness      1
1512 real recruitment rate      1
1513 realised etat      1
1514 realised production      1
1515 recentno drvo      1
1516 reception of wood      1
1517 record      1
1518 recovery.      1
1519 recreation.      1
1520 recultivation      1
1521 reforestation and protection      1
1522 reform of higher educational system      1
1523 reforma visokoobrazovnoga sustava      1
1524 red deer hummel      1
1525 red heart formation      1
1526 red oak      1
1527 ree damages      1
1528 reference sample      1
1529 referentni uzorak      1
1530 razdioba (rajonizacija) šuma Republike Hrvatske      1
1531 razdoblje sušenja      1
1532 razdoblje sušenja.      1
1533 razina meha- niziranosti      1
1534 različiti tipovi sadnica      1
1535 razmaci sadnje      1
1536 razmjena tvari i energije      1
1537 razmjenski razvitak      1
1538 raznodobne šume      1
1539 raznolikost      1
1540 razvoj fitocenoza      1
1541 razvoj i prirast sastojina      1
1542 razvoj i prirast stabala      1
1543 razvoj istraživanja      1
1544 razvoj sastojine      1
1545 razvoj šumarstva      1
1546 Razvojne faze šumskog drveća i zeljastog bilja      1
1547 politički instrumenti      1
1548 pollination      1
1549 pollution      1
1550 položaj centromere      1
1551 Polufinalna i finalna prerada drveta      1
1552 Polufinalni drvni proizvodi      1
1553 polyphagous parasitoids      1
1554 polyphenolic compounds      1
1555 polyphenols      1
1556 poljoprivredna tla      1
1557 poljoprivredne površine      1
1558 Poljski brijest      1
1559 pokazatelji oštećenosti      1
1560 pokazatelji proizvodnosti      1
1561 pokretna drobilica kamena      1
1562 pokusna ploha Br gola površina      1
1563 pokusno polje      1
1564 policy instruments      1
1565 polifagni parazitoidi      1
1566 poisoning      1
1567 podzemne vode      1
1568 poljski jasen (Eraxinus angustifolia VahlX hrast lužnjak (Quercus robur L.)      1
1569 poljski jasen—suši tip      1
1570 poljski pokus      1
1571 pomaganje      1
1572 poplar clone      1
1573 poplar clone I-214      1
1574 popis biljaka      1
1575 popis stranih vrsta      1
1576 pomotechnical treatments.      1
1577 pomotehnički zahvati.      1
1578 pomladak mladik      1
1579 pomladna jezgra      1
1580 plant potential      1
1581 plant species      1
1582 plantation      1
1583 plantation growth      1
1584 plantations      1
1585 plantaža      1
1586 plantaže      1
1587 plantažni uzgoj      1
1588 planting      1
1589 plants      1
1590 plastična folija      1
1591 plastični lijevak      1
1592 plemenite listače      1
1593 Plitvice Lakes      1
1594 Plitvička jezera      1
1595 plod      1
1596 plodnost      1
1597 plodnost tla      1
1598 plodovi      1
1599 plovidba      1
1600 plumate leaves      1
1601 poaching      1
1602 počinitelj      1
1603 podjela općekorisnih funkcija šuma      1
1604 plant breeding      1
1605 plant communities      1
1606 plant community      1
1607 plant density      1
1608 plant geographical division      1
1609 plant heights      1
1610 plant list      1
1611 planovi      1
1612 planovi upravljanja      1
1613 planski sustav      1
1614 područje provenijencije      1
1615 postotak odgriženog dijela izbojka      1
1616 postotak prirasta      1
1617 postotak prirasta vrijednosti      1
1618 Postotak šumovitosti      1
1619 postotni udjel drvnih sortimenata      1
1620 postotni udjeli krupnog drva po debljinskim klasama      1
1621 posušena stabla      1
1622 poslijediplomski studij      1
1623 poslovanje      1
1624 Poslovna analiza      1
1625 poslovni odnosi      1
1626 posljedice agresije na RH      1
1627 posolica      1
1628 postgraduate study      1
1629 post-introductory expansion      1
1630 postojanost drva      1
1631 population bottleneck      1
1632 populacijsko usko grlo      1
1633 poplavna šuma      1
1634 poplavne zone      1
1635 poplars      1
1636 Populus alba L. i mikropropagacija      1
1637 Populus alba      1
1638 population size      1
1639 populations      1
1640 Populationsdichte      1
1641 površina ha      1
1642 površina krošanja      1
1643 površina projekcije krošnje      1
1644 površina s vegetacijskim pokrivačem      1
1645 površinska obrada drva      1
1646 površinska voda      1
1647 površinski kopovi      1
1648 povratnim križanjem i transgresijom      1
1649 potrajno gospodarenje šumom      1
1650 povijesni prikaz      1
1651 povijesni razvoj      1
1652 povijest gradacija      1
1653 povijest HŠD-a      1
1654 povijest požara      1
1655 povijest šumarstva      1
1656 porodice      1
1657 posječena drvna masa      1
1658 pošumljavanje i zaštita      1
1659 pošumljavanje krša      1
1660 potencijal oporavka      1
1661 potencijalna staništa      1
1662 potrajna proizvodnja sirovina i općekorisnih usluga šuma      1
1663 potrajnost gospodarenja      1
1664 potrajnost prihoda      1
1665 potrošnja goriva      1
1666 pitka voda      1
1667 pionirske vrste drveća      1
1668 piravost      1
1669 pisana dokumentacija      1
1670 planiranje etata glavnog prihoda      1
1671 planiranje gospodarenja      1
1672 planiranje mreže šumskih cesta      1
1673 planiranje obnove sastojina      1
1674 planiranje šumskih prometnica      1
1675 planned production      1
1676 planned recruitment      1
1677 planned recruitment rate      1
1678 planning      1
1679 planning of forest roads      1
1680 pinj      1
1681 pioneer species      1
1682 pioneer species.      1
1683 pioneer tree species      1
1684 pioneering species      1
1685 Pinus pinea L.      1
1686 Pinus pineaL.      1
1687 place of birth      1
1688 Plains      1
1689 plan upravljanja risom      1
1690 planina Tušnica      1
1691 planinski turizam      1
1692 planirana proizvodnja      1
1693 pejsažist      1
1694 pedunculate oak (Quercus robur)      1
1695 pH-otopina      1
1696 photosynthesis      1
1697 photosynthesis intensity      1
1698 photosynthetic pigments      1
1699 phytosanitary inspection      1
1700 phytosanitary measures      1
1701 phytosanitary system      1
1702 phytosociology      1
1703 Picea abies      1
1704 Picea abies (L.) Karst.      1
1705 Picea omorica (PANC.) PURK.      1
1706 Picea omorica (PANČ.) PURK      1
1707 Picea omorika      1
1708 Picea sitchensis (Bong.) Carr.      1
1709 piezometar      1
1710 piezometer      1
1711 Pinus kalpensis      1
1712 phytoplasmas      1
1713 peletizacija sjemena      1
1714 pilanska prerada drva      1
1715 pi­lanska proizvodnja      1
1716 pilanska sirovina      1
1717 pilanska tehnologija      1
1718 pilanski proizvodi      1
1719 Pilot Project      1
1720 Piljena građa četinjača i listača      1
1721 pine resin production      1
1722 Pinienprozessionspinner      1
1723 Pinija      1
1724 pinija (Pinus pinea)      1
1725 Pinus brutia      1
1726 permanent experiments      1
1727 perpetrator      1
1728 Persian walnut      1
1729 pest      1
1730 pesticid      1
1731 pesticide      1
1732 pests      1
1733 Peter‘s mountain      1
1734 Petrova gora      1
1735 pH – solution      1
1736 pH oborina      1
1737 pH precipitation      1
1738 Ph u pirofosfatu      1
1739 Ph u vodi      1
1740 Ph. D.      1
1741 phaeropsis sapinea      1
1742 Phase I and II      1
1743 Phase II      1
1744 Phase III      1
1745 phenological variability of flowering      1
1746 oštećenost krošanja      1
1747 oštećenost stabala      1
1748 otok Plavnik      1
1749 otok Vrgada i vrgadski otočići      1
1750 otopina tla      1
1751 park-šuma      1
1752 park-šuma »Komrčar«      1
1753 Park-šume Grada Zagreba      1
1754 Participatory management      1
1755 particle size distribution      1
1756 past condition      1
1757 pasture      1
1758 paša      1
1759 Pašarenje      1
1760 patologija      1
1761 Paulownia Siebold et Zucc.      1
1762 Phyllonorycter sp.      1
1763 Phyllonorycter spp.      1
1764 physical and mechanical properties of abonos      1
1765 physical and mechanical properties of recent oak      1
1766 physical strain      1
1767 physics      1
1768 physiological parameters      1
1769 phytocenosis      1
1770 phytocoeno­logical community      1
1771 phytocoenological record      1
1772 phytocoenological units      1
1773 phytocoenology      1
1774 phytocoenology (phytosociology)      1
1775 phytomass      1
1776 penjačice      1
1777 percent share      1
1778 percent share of wood along thickness classes      1
1779 percentage increments of values      1
1780 Percentage of forest cover      1
1781 percentage of moderately to severely damaged trees      1
1782 percentage of the nibbled part of the shoot      1
1783 percentage of wood assortments      1
1784 period      1
1785 perioda      1
1786 periodicitet plodonošenja      1
1787 periodički prijelaz volumena      1
1788 phenophases      1
1789 phenotypic plasticity.      1
1790 phenotypic stability      1
1791 pheromone baited traps      1
1792 pheromone dispenser      1
1793 pheromone trap      1
1794 pheromone traps      1
1795 pheromone-baited trap      1
1796 oštećenja      1
1797 oštećenja stabala      1
1798 oštećenje      1
1799 oštećenje stabala      1
1800 oštećivanje ponika i pomlatka.      1
1801 oštećivanje sastojine      1
1802 oštećivanje stabala i tla      1
1803 oštećivanje šuma      1
1804 ostvarena proizvodnja      1
1805 ostvareni prirast      1
1806 osutost      1
1807 osutost iglica      1
1808 osutost krošanja      1
1809 osutost stabala      1
1810 osvjetljavanje      1
1811 Osvrti na izložbu      1
1812 oppenes of forest roads.      1
1813 oprema za pticu grabljivicu      1
1814 oprema za sokolara      1
1815 oprema za trening ptice grabljivice.      1
1816 opseg šumskouzgojnih radova      1
1817 opterećenost olovom      1
1818 opterećenje šumskih ekosustava      1
1819 optimalna mreža šumskih prometnica      1
1820 optimalna otvorenost      1
1821 optimum opennes      1
1822 organic carbon OC      1
1823 Osnovna državna karta (ODK)      1
1824 osnovne plohe      1
1825 osnovne vegetacijske jedinice      1
1826 osnovni fond      1
1827 oplodna sječa u grupama      1
1828 oplodna sječe      1
1829 općekorisna funkcija šume      1
1830 organizacija gašenja      1
1831 organizacijska kultura      1
1832 organizacijski ustroj zaštite      1
1833 organization      1
1834 organizational culture      1
1835 organizational protection system      1
1836 or­ganska tvar tla      1
1837 organski ugljik OC      1
1838 Oriental Hornbeam      1
1839 original project method      1
1840 originalna metoda projektiranja      1
1841 ornamental plants trade      1
1842 ornithology      1
1843 ornitologija      1
1844 orografijski pojasi      1
1845 osa listarica      1
1846 Osijek      1
1847 one-year-old seedlings      1
1848 opasni otpad      1
1849 obrana od poplave      1
1850 odsumporavanje      1
1851 odumiranje      1
1852 općekorisne funkcije šuma      1
1853 open strips      1
1854 opening up of forests      1
1855 openings      1
1856 operativno vrijeme      1
1857 ophodnjica      1
1858 oplemenjivanje      1
1859 oplemenjivanje samooplodnjom      1
1860 p.o. Zagreb      1
1861 padaline      1
1862 panjača      1
1863 panjača planike      1
1864 panjače      1
1865 Papuk Natural Reserve      1
1866 parametar regresije (b)      1
1867 parameter of regression (b)      1
1868 Parasiten      1
1869 Parasitenkomplex      1
1870 parasitoid      1
1871 parazitoid      1
1872 parazitski kompleks      1
1873 otpornost      1
1874 otvaranje šuma      1
1875 otvoreni prostor      1
1876 otvoreni sustav      1
1877 otvoreno lovište      1
1878 otvorenost      1
1879 otvorenost šumskim cestama.      1
1880 outbreak      1
1881 ovaries      1
1882 overwintering      1
1883 Ovis ammon musimon      1
1884 ovlasti      1
1885 ownership and property conditions      1
1886 ownership restitution      1
1887 oxidative stress      1
1888 oxygen market      1
1889 ozljede      1
1890 ozljede na radu      1
1891 ozljede na stablima      1
1892 označavanje      1
1893 pedicle      1
1894 pedigree      1
1895 pedofiziografske značajke      1
1896 pedogeneza      1
1897 pedogenezis      1
1898 pedological analyses      1
1899 pedologija      1
1900 pedology      1
1901 pedološke analize      1
1902 pedophysiographic features      1
1903 pedosfera      1
1904 pedosphere      1
1905 pedotransfer function PTF      1
1906 pedotransfer funkcija PTF      1
1907 Oteti zaboravu značajnija zbivanja iz naše bogate prošlosti      1
1908 otoci      1
1909 otok Čiovo      1
1910 otok Krk      1
1911 osobna računala      1
1912 oplošje korijena      1
1913 oporavak      1
1914 parent fund      1
1915 park      1
1916 park forest      1
1917 Park oko Dvorca princa Eugena Franje od Savoye i Piemonta u Bilju      1
1918 park oko Šumarskog i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu      1
1919 park prirode      1
1920 park prirode Telašćica      1
1921 Park prirode Učka      1
1922 park šuma      1
1923 park-forest Komrčar      1
1924 parkovi      1
1925 novčana vrijednost drvnih sortimenata      1
1926 novi domaćin      1
1927 novi ekološki trend      1
1928 novi pristup korištenja podataka      1
1929 novosti: plan kapaciteta      1
1930 novounesena vrsta      1
1931 novoutvrđene vrste      1
1932 NPK fertlizer 7:14:21      1
1933 NPK gnojivo 7:14:21      1
1934 number and size of stomata      1
1935 number of adult roe deer does      1
1936 number of fawns      1
1937 Number of flowers and fruits      1
1938 number of kids      1
1939 number of plants      1
1940 number of root tips      1
1941 number of sprouts on the trunk.      1
1942 number of trees      1
1943 njega šume      1
1944 njegovanje      1
1945 oak      1
1946 oak (Quercus robur L.)      1
1947 nursery germination      1
1948 nursery plant production      1
1949 nursery production      1
1950 nutrient status      1
1951 numeričko bonitiranje      1
1952 numerousness natural new growth and stand age.      1
1953 numerousness/abundance      1
1954 nurse plants      1
1955 nurseries      1
1956 Norway spruce (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
1957 nouctuid moths      1
1958 nourishing      1
1959 normal models      1
1960 normal seedling      1
1961 normal structure      1
1962 normal wood volume before felling and after felling per hectare      1
1963 Noble Hardwoods      1
1964 Nizinske šume hrasta lužnjaka      1
1965 nizinski brijest      1
1966 normalitet      1
1967 normalna raspodjela stabala      1
1968 normalni poprečni profil      1
1969 normalni volumen prije i poslije sječe      1
1970 normals      1
1971 normativ za biološku reprodukciju i regeneraciju      1
1972 norme vremena      1
1973 norme za čvrsta biogoriva      1
1974 normizacija      1
1975 North America      1
1976 northern Croatia      1
1977 northern Velebit      1
1978 Northwestern Croatia      1
1979 nomenklaturno-sintaksonomska analiza      1
1980 nominalna gustoća      1
1981 Non wood forest products and services      1
1982 non-bearing soil      1
1983 nonlinear dynamical systems      1
1984 Non-Monetary services from forests      1
1985 nonwood forest function.      1
1986 non-wood forest products      1
1987 nonwood forest products and servised      1
1988 norma ISO 11277.      1
1989 norma vremena      1
1990 nasad gumijevca      1
1991 nasljedne osnove      1
1992 mycocoenosis      1
1993 mycoses      1
1994 natural rege­neration      1
1995 natural regeneration and management.      1
1996 nitrogen accumulation      1
1997 NW Adriatic      1
1998 oak round timber      1
1999 oak seedlings      1
2000 oaks in the Bjelovar County      1
2001 oakwood      1
2002 obalna vegetacija      1
2003 obična smreka (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
2004 obična tisa      1
2005 obični bor      1
2006 obični bor (Pinus sylvestris L.)      1
2007 Obični bor (Pinus sylvetris L.)      1
2008 obični čempres      1
2009 obični grab      1
2010 obnova vrtova      1
2011 obnovljivi izvori      1
2012 obnova i održavanje      1
2013 obična jela (Abies alba Mill.)      1
2014 oblični broj      1
2015 oblik debla      1
2016 oblik stvarne i normalne distribucije prsnih promjera.      1
2017 oblo drvo      1
2018 obična bukva (Fagus sylvatica L)      1
2019 obična bukva (Fagus sylvatica L.)      1
2020 Obična bukva (Fagus sylvaticaL.)      1
2021 obična bukva.      1
2022 očuvanje genofonda      1
2023 očuvanje nizinskih šuma dogovorenim prostornim planiranjem      1
2024 očuvanje okoliša      1
2025 obnovljivi prirodni resurs      1
2026 obnovljivi prirodni resursi      1
2027 obnovljivi resursi      1
2028 obrazovanje kadrova      1
2029 obujam stabala      1
2030 obvezatni i dobrovoljni rad lovaca      1
2031 occurrence      1
2032 ocjena općekorisnih funkcija šuma i vrednovanje šuma.      1
2033 ocjena primjenjivosti      1
2034 ocjena stanja      1
2035 ocjena trofeja      1
2036 očuvanje staništa      1
2037 odabir scenarija gospodarenja      1
2038 odabrane zemnoalkalijske i alkalijske kovine      1
2039 odlagališni plin      1
2040 odlagalište      1
2041 odlaganje      1
2042 odnos visine i promjera      1
2043 određivanje horizontalne udaljenosti      1
2044 određivanje visine stabla      1
2045 održavanje šumskih cesta      1
2046 održivi razvitak      1
2047 odziv      1
2048 ograda      1
2049 ogrijevno drvo.      1
2050 okoliš      1
2051 ökologische Faktoren      1
2052 oksidacijski stres      1
2053 old towns and settlements      1
2054 old-field succession      1
2055 oleoptera      1
2056 olive grove      1
2057 Omiš      1
2058 omjer smjese      1
2059 onečišćenje      1
2060 onečišćenje voda      1
2061 sociogeografske karakteristike      1
2062 socio-geographic group      1
2063 sociological analysis      1
2064 sociološka analiza      1
2065 Slavonia      1
2066 smolarenje      1
2067 smrdljika      1
2068 smrekini potkornjaci      1
2069 smrekove kulture      1
2070 smrtnost      1
2071 snaga vlastitih otpora      1
2072 snags      1
2073 Social Broadleaves      1
2074 social characteristics      1
2075 social geographical features. openland      1
2076 so­cijalne karakteristike      1
2077 socijalne listače      1
2078 socijalno-geografska skupina      1
2079 soil disturbance      1
2080 soil erosion      1
2081 soil fertility      1
2082 soil loss      1
2083 Soil Monolith      1
2084 soil morphology      1
2085 soil organic matter      1
2086 soil preparation      1
2087 soil profile properties      1
2088 soil regeneration      1
2089 soil respiration      1
2090 soil stabilisation      1
2091 soil temperature      1
2092 soil texture      1
2093 soil type      1
2094 sokolarska oprema      1
2095 sokolarske tehnike      1
2096 solar energy      1
2097 songbird communities      1
2098 slijevanje niz deblo      1
2099 sliv bujice Suvave      1
2100 sloj grmlja      1
2101 slojnica 98      1
2102 slope      1
2103 Sljeme      1
2104 small and medium enterprises      1
2105 small mammals      1
2106 skidding road      1
2107 skideri      1
2108 skull      1
2109 skupljanje otpada      1
2110 skidders      1
2111 sladun      1
2112 sjeverozapadni Jadran      1
2113 skelet      1
2114 sječivi etat      1
2115 sječka      1
2116 sjekač      1
2117 sjekači      1
2118 sječa i izradba      1
2119 sječa i izradba drva      1
2120 Sječa oštećenih stabala      1
2121 sitni sisavci      1
2122 sitno i malo privatno poduzetništvo      1
2123 sivi ili mali indijski mungos (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
2124 stablaste vrbe      1
2125 stabljika      1
2126 staklenički plinovi      1
2127 stand      1
2128 stand age      1
2129 stand damaging      1
2130 stand extraction      1
2131 stand height curve      1
2132 stand parameters assessment      1
2133 stand production potential      1
2134 stand regeneration      1
2135 Srednji prsni promjer      1
2136 srednji vijek      1
2137 srednjo- i dugoročno planiranje      1
2138 Sredozemlje      1
2139 Sredozemni krš      1
2140 sredstva rada      1
2141 srna      1
2142 srna obična      1
2143 sortiment length      1
2144 sortimentna i vrijednosna struktura sječivog etata      1
2145 sortimentna metoda pridobivanja drva      1
2146 srednja vrijednost tjelesnih težina rasplodnih mužjaka i ženki      1
2147 srednjedobna sastojina      1
2148 Spačva basin      1
2149 Spačva forest      1
2150 spiroplasmas      1
2151 spiroplazme      1
2152 Spitzentrophäen      1
2153 spojevi dušika      1
2154 spol fetusa      1
2155 spolni dimorfizam      1
2156 spore gljiva      1
2157 sposobnost i stabilnost tehnološkog procesa      1
2158 spread      1
2159 sprout diameter      1
2160 spruce      1
2161 spruce bark beetle      1
2162 spruce cultures      1
2163 square whirl.      1
2164 Srbija      1
2165 srčika      1
2166 Središnja Europa      1
2167 srednja geometrijska daljina pristupa površini      1
2168 srednja geometrijska udaljenost privlačenja      1
2169 srednja stvarna daljina pristupa površini.      1
2170 srednja stvarna udaljenost privlačenja      1
2171 srednja udaljenost privlačenja      1
2172 srednja udaljenost privlačenja drva      1
2173 Spačvanski šumski bazen      1
2174 Spain      1
2175 spaljena površina      1
2176 spaljivanje biomase      1
2177 span      1
2178 Spanish broom      1
2179 spatial association      1
2180 spatial spread      1
2181 spatial trap design      1
2182 species composition      1
2183 spectrophotometry      1
2184 spektralni odraz      1
2185 spektrofotometrija      1
2186 spermatophytes      1
2187 South Africa      1
2188 Southern Celtics      1
2189 sowing and planting sessile oaks      1
2190 sowing method      1
2191 sp.      1
2192 space valorization      1
2193 spacing      1
2194 Spacva      1
2195 study of forest roads maintenance      1
2196 stupanj oštećenosti      1
2197 stupanj oštećenja      1
2198 subasocijacija      1
2199 subassotiation      1
2200 subfosilno drvo      1
2201 subject of research      1
2202 submontanski i montanski pojas u Hrvatskoj      1
2203 subpopulacije      1
2204 Subsistent production of raw materials and forest influence services      1
2205 substrates      1
2206 success      1
2207 succession      1
2208 successional pathways on abandoned land      1
2209 sud      1
2210 sudjelovanje u upravljanju      1
2211 suistainability of revenue      1
2212 stone pine seed      1
2213 storage conditions      1
2214 strain force      1
2215 strana vrsta      1
2216 strange attractor      1
2217 strategies in Hungarian forestry      1
2218 strategija      1
2219 strategija eksploatacije šuma      1
2220 strategija razvoja šumarstva      1
2221 strateški cilj mađarskog šumarstva      1
2222 stratifikacija      1
2223 strawberry tree coppice      1
2224 stream invertebrates      1
2225 stres      1
2226 stress      1
2227 strojevi      1
2228 stanje voda      1
2229 stara sastojina      1
2230 stare sastojine      1
2231 stari gradovi i naselja      1
2232 starost sa­stojine      1
2233 State of German forestry      1
2234 state of nutrition      1
2235 state support to forestry      1
2236 static state of tree      1
2237 statičko stanje stabala      1
2238 statistical models      1
2239 statistički modeli      1
2240 Steering Committee      1
2241 stem      1
2242 stem exclusion phase      1
2243 Steyr tractors      1
2244 stohastika      1
2245 stabilisation with cement      1
2246 stability      1
2247 stability of stand      1
2248 stabilizacija cementom      1
2249 stabilizacija šumskog tla      1
2250 stabilna sastojina      1
2251 stabilnost      1
2252 stanište medvjeda      1
2253 stand structure elements      1
2254 standard for the biological reproduction and regeneration      1
2255 standardisation      1
2256 standardisation of time      1
2257 standardizacija      1
2258 standardization      1
2259 stands exclusion      1
2260 širenje nakon unašanja      1
2261 širina goda      1
2262 širokolisna zelenika (Phillyrea latifolia L.)      1
2263 šiške      1
2264 školovane biljke      1
2265 školovanje      1
2266 šmrika      1
2267 Španjolska      1
2268 sweetgum stand      1
2269 SWOT analiza      1
2270 syntaxonomic      1
2271 Svjetski uvoz i izvoz drvnih proizvoda      1
2272 svojstva profila tla      1
2273 Swedish method      1
2274 suzbijanje potkornjaka      1
2275 suzbijanje požara      1
2276 sveza Aremonio-Fagion      1
2277 svila kao kulturološki fenomen      1
2278 svilana      1
2279 svilarenje      1
2280 svjetle pruge      1
2281 sustavsko-dinamički pristup      1
2282 suša      1
2283 sušci      1
2284 sustainability      1
2285 sušenje hrasta lužnjaka      1
2286 sušenje šuma      1
2287 sustainable forests management      1
2288 sustainable management.      1
2289 sustav gospodarenja otpadom      1
2290 Sustav planiranja      1
2291 Sustavi za ocjenu opasnosti od šumskih požara      1
2292 survival rate      1
2293 struktura krošanja      1
2294 sunčeva energija      1
2295 superfosfat      1
2296 superphosphate      1
2297 suppressed and forced motions      1
2298 suppression      1
2299 supstitucija      1
2300 supstrati      1
2301 suradnja i povezivanje šumoposjednika      1
2302 surface digging      1
2303 surface runoff      1
2304 surveying      1
2305 sukcesija      1
2306 sukcesija niska proreda      1
2307 sukcesija šumske vegetacije      1
2308 studij rada      1
2309 studij rada i vremena      1
2310 strojna sječa i izradba      1
2311 structural elements      1
2312 stanje njemačkog šumarstva      1
2313 stanje prehrane      1
2314 stanje šuma.      1
2315 Turkey      1
2316 Turska      1
2317 tusks      1
2318 tvrde listače      1
2319 tvrdi krpelji      1
2320 two-parameter volume tables      1
2321 type of damage      1
2322 types of maps scales      1
2323 types of planting      1
2324 Überschwemmung      1
2325 Überschwemmungsschutz      1
2326 ublaživanje      1
2327 učešće sušenja      1
2328 učinak      1
2329 učinak na atmosferu      1
2330 učinci      1
2331 učinci privlačenja drva      1
2332 učinci prorjede      1
2333 učinci uzgojnih mjera      1
2334 učinkovitost tračne pile      1
2335 Učka Nature park      1
2336 udruge privatnih šumoposjednika      1
2337 udžbenik      1
2338 ugljik      1
2339 ugrožava.      1
2340 trošak po m3      1
2341 trophy value      1
2342 troškovi izgradnje      1
2343 troškovi zemljanih radova      1
2344 trovanje      1
2345 tršlja      1
2346 trulež korijena      1
2347 trunk height      1
2348 trunk purity      1
2349 trupci hrasta kitnjaka i bukve      1
2350 Trypodendron      1
2351 tržišni odnosi      1
2352 tree analysis      1
2353 tree damage      1
2354 tree damages      1
2355 tree decline      1
2356 tree stem diameter changes      1
2357 tree-crown area      1
2358 trap tree      1
2359 trava      1
2360 trave      1
2361 travnjak      1
2362 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">trčka Perdix perdix L.      1
2363 transformation      1
2364 transformiranje      1
2365 toplinski tretman (HT)      1
2366 traktori Steyr      1
2367 traktorski put      1
2368 Tramontana and Punta Križa on the island of Cres      1
2369 Tramontana i Punta Križa na otoku Cresu      1
2370 Transboundary      1
2371 Trendovi      1
2372 Trends      1
2373 tretiranje      1
2374 tretman      1
2375 trgovina drvetom      1
2376 trgovina drvom      1
2377 trgovina kisikom      1
2378 trgovina ukrasnim biljem      1
2379 triangulacija      1
2380 triangulation      1
2381 trofejna struktura      1
2382 trofejna vrijednost      1
2383 trofičke asocijacije      1
2384 trophic associations      1
2385 transormation      1
2386 transplanted plants      1
2387 trend of density decrease      1
2388 Tisućljetna izložba Ugarskog kraljevstva 1896.      1
2389 tjelesna masa      1
2390 Tjelesna težina lanadi na leglu      1
2391 tjelesne težine      1
2392 tipovi sadnje      1
2393 tip tla      1
2394 tick      1
2395 time standard      1
2396 time management      1
2397 tradicijska arhitektura      1
2398 traditional architecture      1
2399 trahiandeziti      1
2400 trajanje razvojnih stadija      1
2401 trajni pokusi      1
2402 trajni rast      1
2403 točka pokrića.      1
2404 točnost klasifikacije      1
2405 tokovi ugljika      1
2406 topole      1
2407 total and stocked area      1
2408 total forest reserve      1
2409 total nitrogen and carbon      1
2410 tourism      1
2411 tourist      1
2412 town of Omiš      1
2413 Trachyandesite      1
2414 tractor PTO torque      1
2415 tercijarni relikt      1
2416 terebinth tree      1
2417 termički modificirano drvo      1
2418 terpenes      1
2419 terpeni      1
2420 tertiary      1
2421 Tertiary relict      1
2422 Test citotoksičnosti      1
2423 test field      1
2424 test polusrodnika      1
2425 test potomstava      1
2426 test provenijencija      1
2427 temperatura      1
2428 temperature      1
2429 temperature tla      1
2430 temperature za pokretanje vegetacije      1
2431 ten - year increment      1
2432 tendon method      1
2433 teorija lovstva.      1
2434 tercijar      1
2435 Tilio-Taxetum      1
2436 timber assortment tables      1
2437 timber extraction      1
2438 timber quality      1
2439 Timber regulation      1
2440 timber skidding      1
2441 Timber trade      1
2442 težine 100 češera i 1000 sjemenki      1
2443 težišna metoda      1
2444 težište      1
2445 težište odjela — odsjeka      1
2446 tetrijeb (Tetrao urogallus)      1
2447 textbook      1
2448 thinning of hard-broadleaved stands      1
2449 threatens      1
2450 Technical Committee 55      1
2451 technical roundwood from trunk and tree top      1
2452 technological process capability and stability      1
2453 tectonic dolines      1
2454 tečajni debljinski prirast stabala      1
2455 tečajni volumni prirast      1
2456 tehnical-camouflage methods      1
2457 tehnicizam      1
2458 tehnička oblovina iz debla i krošnje stabla      1
2459 tehnička svojstva      1
2460 Tehnički odbor 55      1
2461 tehničko-kamuflažne metode      1
2462 tehnologija i tehnika      1
2463 te meljnica      1
2464 tekstura tla      1
2465 tektonske udoline      1
2466 telemetrijsko praćenje      1
2467 Telemetry      1
2468 telemorph      1
2469 šumsko tlo; onečišćenje tla      1
2470 šumsko zemljište      1
2471 šumskogospodarska osnova      1
2472 šupljorožac      1
2473 švedska metoda      1
2474 tablice drvnih sortimenata      1
2475 tajnik      1
2476 taksacijski elementi      1
2477 taksonomija      1
2478 taloženje      1
2479 tanini      1
2480 tanka oblovina      1
2481 taper      1
2482 tarife      1
2483 tariffs      1
2484 tarifni niz      1
2485 tasty      1
2486 taxonomic and phytogeographical analysis      1
2487 taxonomy      1
2488 the actual average distance of attraction      1
2489 the Adriatic region      1
2490 the area of Kaštela      1
2491 the asymmetry and flatness coefficients asortiment structure      1
2492 the asymmetry coefficient and the flatness coefficient      1
2493 the Atlas Mountains      1
2494 the average geometrical attraction distance      1
2495 the border of total dieback zone      1
2496 the brown bear      1
2497 the center of gravity      1
2498 the comparison of the conditions in 2009      1
2499 the economy      1
2500 the factor for horizontal bypassing.      1
2501 the Fibonacci series      1
2502 the flow of the torrent Suvava      1
2503 the Forest Administration Senj                1
2504 the Golden section      1
2505 the gravity centered method      1
2506 the Haloze region.      1
2507 the horse-chestnut miner      1
2508 the hunting share of the exhibition      1
2509 the impact of felling site edges and exposition to the success of afforestation      1
2510 the Indian grey mongoose (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
2511 the island of Mljet      1
2512 the island of Plavnik      1
2513 the Island of Vrgada and Its Islets      1
2514 the Middle Ages      1
2515 the Millennium Exhibition of the Hungarian Monarchy 1896      1
2516 the North Adriatic area      1
2517 the park surrounding the Faculty of Forestry and the Faculty of Agriculture      1
2518 the point of proftability (break-even point).      1
2519 The Republic of Croatia      1
2520 the Senj county hunting club      1
2521 the spring and summer      1
2522 the surface flow off      1
2523 the transitional probability matrix      1
2524 the USA      1
2525 theory of hunting      1
2526 therapeutical herbs and aromatic plants      1
2527 šumski reprodukcijski materijal      1
2528 šumski i vodeni ekosustavi      1
2529 šumski kamatnjak      1
2530 šumski ostatak      1
2531 šumski otvori      1
2532 šumski rezervat      1
2533 šumski rubovi      1
2534 šumski strojevi      1
2535 šumski transportni sustavi      1
2536 šumsko drveće      1
2537 Šumsko gospodarstvo "Viševica"  Rijeka      1
2538 šumsko sjeme      1
2539 šumsko stanište      1
2540 šumske površine      1
2541 šumska vegetacija Hrvatske      1
2542 šumska vegetacija.      1
2543 šumska voluharica      1
2544 Šumske pruge      1
2545 šumske sadnice      1
2546 šumske prosjeke      1
2547 šumski drvni ostatak      1
2548 šumski drvni proizvod      1
2549 šumski drvni sortimenti      1
2550 šumski ekosustav      1
2551 system-dynamic approach      1
2552 šumarska povijest      1
2553 štete na divljači      1
2554 štete od divljači      1
2555 štetne sovice      1
2556 štetni insekti      1
2557 štetnik      1
2558 šuma alepskog bora      1
2559 šuma Haljevo      1
2560 šuma Macelj      1
2561 šuma visokog uzgojnog oblika      1
2562 šuma Žutica      1
2563 šuma. poljoprivreda      1
2564 šumarija      1
2565 šumarska edukacija      1
2566 Šumarska škola Karlovac      1
2567 šumarske discipline.      1
2568 šumarske informacije      1
2569 Šumarski fakultet      1
2570 Šumarski list      1
2571 Šumarski muzej Krasno      1
2572 Šume crnike (Quercus ilex L.)      1
2573 šume posebne namjene      1
2574 šumovitost      1
2575 šumska tla      1
2576 Šumarstvo i šumarska politika      1
2577 šumarstvo.      1
2578 šumska prostirka      1
2579 šumska prostirka.      1
2580 šumska protupožarna cesta      1
2581 šumska sastojina      1
2582 šumska staništa      1
2583 wood packaging material      1
2584 Wood Products for Final Use      1
2585 wood protection      1
2586 wood reserve      1
2587 wood residuals      1
2588 wood waste      1
2589 Wooden bord production      1
2590 wooden material for packaging      1
2591 wooden supply      1
2592 woodprocesing      1
2593 Woodworking Employment in forestry and forest industries      1
2594 woody plants      1
2595 work and time study      1
2596 work equipment      1
2597 work study      1
2598 working environment      1
2599 working techniques      1
2600 Worldwide Imports and Exports of Wood Based Products      1
2601 wounds      1
2602 written documentation      1
2603 WWW      1
2604 xerophytic      1
2605 young crop      1
2606 yellow necked mouse      1
2607 vrtložni pravokutnik.      1
2608 War damages      1
2609 Zagrebačka županija      1
2610 zajednica hrasta lužnjaka i običnog graba      1
2611 zajednica hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i rastavljenim šašem      1
2612 young willow growth      1
2613 younger developmental phases of forest      1
2614 začetak organiziranoga šumarstva.      1
2615 zagađenje okoliša      1
2616 zagađenje.      1
2617 Zagreb      1
2618 Zasoljavanje      1
2619 zastrtost      1
2620 zastupljenost vrsta      1
2621 zaposlenost u šumarstvu i šumskim industrijama      1
2622 zapremnina po ha      1
2623 zapremnina srednjeg stabla      1
2624 zamočvarivanje      1
2625 zaobilaženje šumarske struke      1
2626 zajednice ptica pjevica      1
2627 zakonodavstvo      1
2628 zakonske podloge preustrojstva      1
2629 zakorjenjivanje      1
2630 zakretni moment na PV traktora      1
2631 zakrivljenost      1
2632 zaliha ugljika Cpool      1
2633 zamatanje plodova      1
2634 zdravlje i sigurnost      1
2635 zdravstveni turizam      1
2636 zbirka      1
2637 zbroj efektivnih temperatura      1
2638 zaštita prirode i okoliša      1
2639 zaštita šuma      1
2640 zaštita šuma od požara      1
2641 zaštita voda i mora      1
2642 zaštite popu­lacija rijetkih vrsta      1
2643 zatezna sila      1
2644 zaštita kestenovih sastojina      1
2645 zaštita ljudi      1
2646 zaštita na radu      1
2647 zaštita od poplave      1
2648 zaštićene prirodne vrijednosti      1
2649 zaštićeno područje      1
2650 zaštita . .      1
2651 zaštita divljeg kestena      1
2652 Winter chilling      1
2653 winter leaf retention      1
2654 winter moth      1
2655 women in forestry      1
2656 wood and leaf mass      1
2657 Wood as an energent      1
2658 wood assortments      1
2659 wood density      1
2660 wood dust      1
2661 wild pear      1
2662 wildlife      1
2663 Wildverlust      1
2664 Wildzucht und Wildschutz      1
2665 wind      1
2666 windmills      1
2667 weight and volume of wood      1
2668 weight and wood volume      1
2669 welfare functions      1
2670 wetland      1
2671 white alder      1
2672 white ash (F. americana L.)      1
2673 white mistletoe      1
2674 white poplar (Populus alba)      1
2675 white willow (Salix alba)      1
2676 white willow clones      1
2677 whitebark in Hercegovine      1
2678 Whitebark pine      1
2679 Whitebark Pine (Pinus heldreichii Christ)      1
2680 white-berried mistletoe      1
2681 wide planting      1
2682 Wild      1
2683 wild apple      1
2684 wild boar      1
2685 Wild boars      1
2686 waste management system      1
2687 water and sea protection      1
2688 water deficit      1
2689 water management      1
2690 water pollution      1
2691 water regime      1
2692 water status      1
2693 water-logging      1
2694 weed      1
2695 weeds      1
2696 Weibull distribution.      1
2697 Weibulova funkcija gustoće      1
2698 vrijednosti parka      1
2699 vrijeme cvatnje      1
2700 volumen korijena      1
2701 vrsta oštećenja      1
2702 vrste domaćini      1
2703 vrste karata      1
2704 vrste tvrdog drva      1
2705 volumen rogova      1
2706 volumen sastojine      1
2707 volumne tablice      1
2708 volumni prirast      1
2709 volumno iskorištenje      1
2710 vrba      1
2711 vrednovanje prirodnih resursa      1
2712 vremensko uređivanje      1
2713 vrhunske trofeje      1
2714 vrijednosno iskorištenje      1
2715 vrijednost drva      1
2716 vrijednost lovine      1
2717 vrijednost općekorisnih funkcija      1
2718 volume increment      1
2719 volume model estimation      1
2720 volume tables      1
2721 validacija metode      1
2722 validation method      1
2723 urod      1
2724 uzroci i posljedice ranjavanja      1
2725 uzroci stradavanja      1
2726 uzroci ugroženosti staništa      1
2727 varijabilnost listova      1
2728 varijabilnost rameta      1
2729 varijabilnost sjemena      1
2730 varijante      1
2731 vatrogasna oprema      1
2732 Vatrogasni operativni centar      1
2733 vector      1
2734 uzgajivački zahvati      1
2735 uzgoj i zaštita divljači      1
2736 uzgojne mjere.      1
2737 uzgojne prosjeke      1
2738 uzgojne stazice i šljukarice      1
2739 usable science      1
2740 usable timber      1
2741 usefulness evaluation      1
2742 uspjeh pošumljavanja      1
2743 usporedba      1
2744 usporedba vrsta      1
2745 ustrojstvo      1
2746 usufruct      1
2747 usufruct holders      1
2748 UŠP Bjelovar.      1
2749 UŠP Našice      1
2750 UŠP Osijek      1
2751 utilization      1
2752 Utjecaj kanala Dunav-Sava na šumske ekosustave      1
2753 utjecaj ruba sječine i ekspozicije na uspjeh pošumljavanja      1
2754 utjecaj tehničkih zahvata na sušenje hrasta lužnjaka u nizinskim šumama Hrvatske      1
2755 uvjeti čuvanja      1
2756 unošenje      1
2757 unutarklonska i međuklonska varijabilnost      1
2758 unutarnja sjemenska ljuska      1
2759 ukupna i obrasla površina      1
2760 ukupni dušik i ugljik      1
2761 ukusna      1
2762 ulaganja      1
2763 Ulmus pinnato-ramosa      1
2764 ulov-markiranje-ponovni ulov      1
2765 ultrasonic hypsometer      1
2766 ultrazvučni visinomjer      1
2767 umjetne neuronske mreže      1
2768 umjetni otoci      1
2769 Umweltschutz      1
2770 uneven- aged management      1
2771 uneven-aged forests      1
2772 unique planning strategy      1
2773 Uprava šuma podružnica Delnice      1
2774 Uprava šuma podružnica Požega      1
2775 uprava šuma Podružnica Senj      1
2776 upravljanje      1
2777 upravljanje ljudskim potencijalima      1
2778 uporaba biomase      1
2779 uporabljiva znanost      1
2780 uporabna vrijednost      1
2781 turistička      1
2782 turistički proizvod.      1
2783 Uredba o drvu      1
2784 urednik      1
2785 uređajna inventura šuma      1
2786 uređajni razred      1
2787 uređenje otočića      1
2788 uređenje otočića.      1
2789 visoka proreda      1
2790 visoka šuma      1
2791 visoke šume      1
2792 Visual Tree Assessment – VTA      1
2793 Višegodišnji prosjek sezonske žestine      1
2794 Viscum album L. ssp. album (bjelogorična bijela imela)      1
2795 Viscum album L. ssp. album (white berried mistletoe)      1
2796 Viscum album ssp. abietis      1
2797 Viscum album ssp. abietis.      1
2798 visina debla      1
2799 visina grma      1
2800 visina i visinski rast      1
2801 visina izbojka      1
2802 visina stabla      1
2803 visine biljaka      1
2804 visine i promjeri vrata korijena      1
2805 visine sadnica      1
2806 visinska krivulja      1
2807 visinske krivulje stabala      1
2808 visinski i volumni rast      1
2809 visinski prirast      1
2810 vitality      1
2811 vitalnost      1
2812 vizualna i digitalna interpretacija      1
2813 vizualno kontrolna metoda – VTA.      1
2814 vjetar      1
2815 vjetrenjače      1
2816 vjetroizvale      1
2817 vjetrolom      1
2818 vjetrozaštita      1
2819 vlaga u sjemenu      1
2820 vlasnička i posjedovna struktura      1
2821 voles      1
2822 voluharice      1
2823 višekriterijska analiza odlučivanja      1
2824 vodeni beskralješnjaci      1
2825 vodni režim      1
2826 vodoprivreda      1
2827 vo­dotehnički zahvati      1
2828 vođenje      1
2829 virusi      1
2830 vegetacijski pokrov      1
2831 vegetational map      1
2832 veličina kontejnera      1
2833 veliki mrazovac      1
2834 Vertex telemeter      1
2835 Viburno opuli-Prunetum dasyphyllae      1
2836 Viburnum L.      1
2837 village Gradište      1
2838 vineyard cottage      1
2839 Vinodol      1
2840 Vinodol hinterland      1
2841 Vinodol valley      1
2842 vinodolsko zaleđe      1
2843 virgin forest      1
2844 valuated methods      1
2845 value of wood assortiments      1
2846 vanjska trgovina      1
2847 vapnenac      1
2848 vapnenci      1
2849 vegetacija sjeverne Hrvatske      1
2850 vegetacija šljunkovitih riječnih sprudova      1
2851 vegetacije Hrvatske.      1
2852 vegetacijski klimaks      1
2853 variability of leaves      1
2854 vegetation cover      1
2855 vegetation of northern Croatia      1
2856 vegetation process in forest      1
2857 značajna oštećenost krošanja      1
2858 znanstveni i stručni pisac      1
2859 znanstvenoistraživački rad      1
2860 zonal vegetation      1
2861 zonalna vegetacija      1
2862 zonation      1
2863 zone i jedinice (rajoni)      1
2864 zones and units (regions)      1
2865 zoning      1
2866 zelena infrastruktura      1
2867 Zelena potkova grada Zagreba      1
2868 zeljanice      1
2869 zeljaste svojte šumskog ruba      1
2870 zemaljski podaci      1
2871 zemlja u tranziciji      1
2872 zimotrenost      1
2873 zimska retencija lišća      1
2874 zimske inaktivne temperature      1
2875 zimzelena      1
2876 zlatni rez      1
2877 Zračno onečišćenje      1
2878 zrakoplovi      1
2879 zrelost      1
2880 zvjerokradstvo      1
2881 žene u šumarstvu      1
2882 ženka      1
2883 ženski gametofit      1
2884 žičara      1
2885 žičare dizalice      1
2886 žir      1
2887 živi pijesak      1
2888 životni oblik      1
2889 županije      1
2890 županijski nadšumar      1
2891 zec      1
2892 žuto tijelo      1
2893 žutogrli šumski miš      1
2894 iptera      1
2895 iskoristavački pokazatelj      1
2896 iskorišćivanje šuma      1
2897 investments      1
2898 injuries at work      1
2899 IPGRI      1
2900 iskorištenje drvnog obujma stabala      1
2901 island Mljet      1
2902 islands      1
2903 ISO 11277      1
2904 isoenzyme      1
2905 isoenzymes      1
2906 Iskorištavanje šuma kao uzgojna njega sastojina      1
2907 ispuštanje      1
2908 ispuštanje dabra      1
2909 invazivni štetnik      1
2910 inventarisation of woody plants      1
2911 inventarizacija dendroflore      1
2912 inventarizacija drveća i grmlja      1
2913 inventura      1
2914 invazivne drvenaste vrste      1
2915 invasive trees      1
2916 interpopulation and intrapopulation variability      1
2917 intesivelly thinning      1
2918 intra- and interpopulation variability      1
2919 Intraclonal and interclonal variability      1
2920 introgresija      1
2921 invasive pest      1
2922 insect growth regulators      1
2923 infrared digital orthophoto(DOP)      1
2924 input-output analiza      1
2925 input-output analyses      1
2926 informacijski sustav      1
2927 Information Means and State of Croatian Forests.      1
2928 information system      1
2929 information system model      1
2930 informiranost      1
2931 infestation intensity      1
2932 incomplete development      1
2933 increase in growth      1
2934 insecticide      1
2935 insecticides      1
2936 insekticid      1
2937 insekticidi      1
2938 integral management with ecosystems in space      1
2939 integralno gospodarenje ekosustavima u prostoru      1
2940 integrated timber protection      1
2941 integrirana zaštita oblovine      1
2942 intelektual no vlasništvo      1
2943 intellectual ownership      1
2944 intensity and forms of dieback pedunculate oak      1
2945 intensity of infection      1
2946 intensive      1
2947 intenzitet fotosinteze      1
2948 intenzitet i oblici sušenja hrasta lužnjaka      1
2949 intenzitet prorede      1
2950 inter- and intrapopulation variability.      1
2951 interakcija genotip × okolina      1
2952 interception      1
2953 interest associations      1
2954 interlaboratory testing      1
2955 international standards      1
2956 jednodobne regularne sastojine      1
2957 jednodobne sastojine      1
2958 jednodobno gospodarenje      1
2959 jednogodišnje sadnice      1
2960 jednospolna      1
2961 jarebica kamenjarka – grivna      1
2962 Jarebica kamenjarka grivna      1
2963 jasen      1
2964 jasen (Fraxinus ExcelsiorL.)      1
2965 javni šumarski instituti      1
2966 javno mišljenje      1
2967 javno podsticanje šumarstva      1
2968 jedinstvena metoda      1
2969 jedinstveni model      1
2970 jednadžbe rasta      1
2971 jednakokutna spirala      1
2972 Juglans nigra      1
2973 juniper      1
2974 jura      1
2975 juvenilno drvo      1
2976 Južna Afrika      1
2977 kadmij      1
2978 kadrovi u šu­marstvu      1
2979 kakvoća      1
2980 kakvoća drvnih sortimenata      1
2981 kakvoća stabala      1
2982 jelen obični (Cervus elaphus)      1
2983 jelovina (Abies alba Mill)      1
2984 jelovina (Abies alba Mill.)      1
2985 jestiva      1
2986 jela obična      1
2987 jela.      1
2988 Axis%20axis) STYLE="text-decoration:none">jelen aksis (Axis axis)      1
2989 jelen aksis (Axis axis Erx.)      1
2990 jelen fratar      1
2991 Jelen lopatar      1
2992 izlučenje      1
2993 Istočna Slavonija      1
2994 izbojci      1
2995 izgorena površina      1
2996 izložak (eksponat)      1
2997 Izložbe-sajmovi      1
2998 ITS2 regije      1
2999 ITS2 region      1
3000 Ivanščica      1
3001 Istra (Hrvatska)      1
3002 istraživanja      1
3003 istraživanje tržišta      1
3004 Istria      1
3005 izvođenje šumskih radova      1
3006 Izvoz i Uvoz      1
3007 jablan      1
3008 Jadran      1
3009 jadranski otoci      1
3010 jadransko područje      1
3011 Jagdausstellungen      1
3012 jajnici      1
3013 jaka oštećenost krošanja depozicija olova      1
3014 izmjene i dopune formule ClC-a      1
3015 izmjera šumskog drveća      1
3016 izoenzymes      1
3017 izrada i privlačenje drva      1
3018 izravno i difuzno svjetlo      1
3019 Izvanredna stanja      1
3020 hrana      1
3021 hranljiva      1
3022 hrast      1
3023 hrast crnika      1
3024 hortikulturni elementi      1
3025 host      1
3026 horse chestnut protection      1
3027 horticultural elements      1
3028 Hippophaë rhamnoides      1
3029 Hippophao-Berberidetum      1
3030 Histiostoma ulmi      1
3031 Histiostomatidae      1
3032 histogrami prvoga i drugoga reda      1
3033 historical development      1
3034 historical outbreaks      1
3035 historical presentation      1
3036 history of forestry      1
3037 history of HŠD      1
3038 Hohenadel´s method      1
3039 Hohenadlova metoda      1
3040 hollow-horned animal      1
3041 Homeland war      1
3042 homogenizacija      1
3043 homogenization      1
3044 horn length      1
3045 Hornbeam hop      1
3046 Hornbeam oriental      1
3047 horns      1
3048 hidromeliorativni zahvati      1
3049 hidropedološke karakteristike      1
3050 hidrotehničke mjere      1
3051 high forest      1
3052 hilly area      1
3053 hind body weight      1
3054 hiperforezija      1
3055 human protection      1
3056 human resources in forestry      1
3057 humizacija      1
3058 Hrvatske norme proizvoda iskorištavanja šuma 1995      1
3059 Hrvatske šume d.o.o      1
3060 Hrvatska vojna granica      1
3061 Hrvatska – Dalmacija      1
3062 hrvatska flora      1
3063 Hrvatske šume d.o.o. Zagreb      1
3064 Hrvatski udio      1
3065 Hrvatsko Podunavlje      1
3066 Hrvatsko povjerenstvo za topolu      1
3067 hrast lužnjak (Quercus robur) živi pijesci      1
3068 hrast lužnjak (Quercus robur L)      1
3069 hrast crnike      1
3070 hrast kitnjak (Quercus petraea L)      1
3071 hrast kitnjak (Quercus petraea Liebl.)      1
3072 hrastova oblovina      1
3073 hrastova pepelnica      1
3074 hrastove šume      1
3075 hrastovi županije bjelovarske      1
3076 hrastovina      1
3077 hrast medunac (Quercus pubescens)      1
3078 hrast oštrika      1
3079 hrast sladun      1
3080 ilegalni odstrel      1
3081 ilirske vrste      1
3082 illegal felling      1
3083 illegal killing      1
3084 Illegal timber trade      1
3085 ilovača      1
3086 hyperparasitoid      1
3087 hyperphoresy      1
3088 hydrology      1
3089 hydro-melioration treatments      1
3090 hydro-technical interventions      1
3091 hydro-technical measures      1
3092 hunting ground      1
3093 hunting ground biological casualties      1
3094 hunting grounds      1
3095 hunting illustration      1
3096 Hunting Management      1
3097 hunting society      1
3098 hunting-demographic intensity      1
3099 hunting-geographic intensity      1
3100 hvatanje      1
3101 hvatanje dabra      1
3102 hybrids      1
3103 Hunting and fishing      1
3104 hunting area      1
3105 hunting associations      1
3106 hunting club rules      1
3107 Industrial Round Timber in the Rough      1
3108 industrija      1
3109 industrija celuloze i papira      1
3110 industrije bazirane na sektoru šumarstva      1
3111 Industrijsko oblo neobrađeno drvo      1
3112 inercepcija      1
3113 inferencijalna statistika      1
3114 inferior and superior model trees      1
3115 indicators of productivity      1
3116 indices about forests      1
3117 Indigobush      1
3118 impact      1
3119 impacts of silvicultural measures      1
3120 implementation of H1 and H2      1
3121 improvement by selfing      1
3122 in situ and ex situ methods      1
3123 in situ i ex situ metode      1
3124 imidaclopride      1
3125 imidakloprid      1
3126 hunt      1
3127 identifikacija.      1
3128 iglice      1
3129 IGRs      1
3130 Increment and cut      1
3131 increment and quality      1
3132 increment percentage      1
3133 indeks lisne povr šine      1
3134 indeks zaraze      1
3135 indeksi diverziteta      1
3136 indeksi točnosti      1
3137 indeksne vrijednosti bukovih stabala      1
3138 index of infestation      1
3139 index values of common beech trees      1
3140 hibridi      1
3141 Hibridna platana (Patanus x acerifolia)      1
3142 hidrologija      1
3143 height and height increment      1
3144 height and root collar diameter      1
3145 height and volume growth      1
3146 health and safety      1
3147 health status      1
3148 health status category of stand      1
3149 health tourism      1
3150 heat treatment (HT)      1
3151 harvesteri i procesori      1
3152 Hauling and transportation of timber      1
3153 hazardous waste      1
3154 height of sprout      1
3155 Helleboro nigri-Piceetum      1
3156 herbaceous plants      1
3157 herbaceous species of the forest edge      1
3158 herbicid      1
3159 herbicide      1
3160 herbicides      1
3161 herbicidi      1
3162 Hercegovina      1
3163 hereditary basis      1
3164 heredity      1
3165 heretability      1
3166 heritability      1
3167 Herzegovina      1
3168 gubar (Lymantria dispar L.)      1
3169 gubici      1
3170 gubici divljači      1
3171 gubici tla      1
3172 gubitak mase      1
3173 Guide curve method      1
3174 gusjenica      1
3175 gustoća      1
3176 growth equation      1
3177 growth forces      1
3178 growth forces and suppressed forces      1
3179 growth of mean stand diameter      1
3180 growth of tree breast diameter and crown diameter      1
3181 grupno odlučivanje      1
3182 hard ticks      1
3183 hardwood      1
3184 hardwood-broadleaf species      1
3185 Habitat. Posavina      1
3186 habitats of yew in mountain Papuk situated in Nature park Papuk      1
3187 halbsib-progeny tests.      1
3188 half-sib potomstvo      1
3189 half-sib progenies      1
3190 Haljevo forest      1
3191 gypsy moth (Lymantria dispar L.)      1
3192 habitat factors      1
3193 gustoća u standardno suhom stanju      1
3194 Gymnosperms      1
3195 grasses      1
3196 grazing      1
3197 Grčka      1
3198 Greece      1
3199 greenhouse gases      1
3200 Greenwich      1
3201 grey alder (Alnus incana)      1
3202 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">Grey partridges Perdix perdix L.      1
3203 grinders      1
3204 grivasta ovca      1
3205 grivasti skakač      1
3206 grm      1
3207 granulometrijski sastav tla      1
3208 grass      1
3209 group decision making      1
3210 group-selection cutting      1
3211 Gross domestic product      1
3212 ground and flood water      1
3213 ground and surface water monitoring      1
3214 ground water      1
3215 gospodarski značaj – učinci      1
3216 gospodarski značaj oštećenih stabala      1
3217 gospodarsko usmjerenje      1
3218 gospodarstvo      1
3219 GPS and GIS      1
3220 GPS i GIS      1
3221 grad Zagreb      1
3222 gradation      1
3223 Gradiaton      1
3224 granatiranje      1
3225 granica zone totalnog sušenja      1
3226 graničice      1
3227 granična linija      1
3228 GFIS      1
3229 gorsko područje      1
3230 gospodarene bukve šume      1
3231 gljivični patogen      1
3232 gnojidba      1
3233 godišnji sječivi prihod      1
3234 golosjemenjače      1
3235 gora i planina      1
3236 gorivi materijal      1
3237 gorivost      1
3238 Gorska Hrvatska      1
3239 gospodarenje šumama      1
3240 gospodarenje šumama i lovištima      1
3241 gospodarska depresija      1
3242 gospodarska inspekcija      1
3243 gospodarska jedinica      1
3244 gospodarska jedinica "Bastajske šume-Krivaja-Klisa      1
3245 gospodarska politika      1
3246 Gospodarska postignuća      1
3247 gospodarska vrijednost šume      1
3248 gospodarske djelatnosti RH      1
3249 gospodarski razredi      1
3250 genetic diversity and diff erentiation      1
3251 genetic gain      1
3252 genetic origin      1
3253 genetic parameters      1
3254 genetic polymorphism      1
3255 genetic structure      1
3256 genetic test      1
3257 genetic variation      1
3258 genetički test polusrodnika      1
3259 genetska analiza      1
3260 genetska diferencijacija      1
3261 genetska dobit      1
3262 GIS (Geografski informacijski sustav)      1
3263 GIS (Geographic Information System)      1
3264 glavna sastojina      1
3265 glavne vrste drveća      1
3266 Global change      1
3267 global climate changes      1
3268 globalizacija      1
3269 globalizacija u Hrvatskoj      1
3270 globalization      1
3271 globalization in Croatia      1
3272 globalna promjena      1
3273 globalne klimatske promjene      1
3274 glodavci      1
3275 forestry contractors      1
3276 forestry development      1
3277 forestry disciplines      1
3278 forestry legislative      1
3279 Forestry Museum in Krasno      1
3280 forestry occupation      1
3281 forest value assessment      1
3282 Forestry and forest policy      1
3283 forests measuring      1
3284 forests stand      1
3285 formation of forest associations      1
3286 forming pioneer stands      1
3287 formiranje pionirskih sastojina      1
3288 formiranje šumskih zajednica      1
3289 Forsterferuf      1
3290 forest road      1
3291 forest manage­ment      1
3292 forest soil stabilization      1
3293 forest soils      1
3294 forest seedlings      1
3295 forest seeds      1
3296 forest timber product      1
3297 forest tracks      1
3298 forest transport systems      1
3299 forest trees      1
3300 forest user´s unit      1
3301 forest woody assortments      1
3302 forest work      1
3303 forest Žutica      1
3304 forest-based industries      1
3305 forest history      1
3306 forest interest rate      1
3307 forest interest rate (forest annuity)      1
3308 forest laws      1
3309 forest Macelj      1
3310 forest machines      1
3311 forest privatization      1
3312 forest protection.      1
3313 Forest rails      1
3314 forest regeneration      1
3315 forest reproductive material      1
3316 forest resource      1
3317 forest management resystematization      1
3318 forest of high silvicultural form      1
3319 forest operations      1
3320 forest owners’ cooperation      1
3321 forest ecosystem      1
3322 forest ecosystems      1
3323 Forest education      1
3324 forest enterprise      1
3325 forest estate      1
3326 Forest exploitation      1
3327 forest fee      1
3328 forest gaps      1
3329 Forest genetic resources      1
3330 Forest Genetic Resources Programme      1
3331 Forest Genetics resaurces      1
3332 Forest Fire Prevention      1
3333 forest fire prevention roads      1
3334 forest fire protection      1
3335 funkcije tražnje      1
3336 funkcije upravljanja: planiranje      1
3337 funkcije za izjednačenje      1
3338 funkcionalne skupine mikroorganizama u tlu      1
3339 furniture manufacturing      1
3340 g.j. "Česma"      1
3341 G.J. "Žutica"      1
3342 fuel wood.      1
3343 functions for determination      1
3344 fungal entomopathogen      1
3345 fungal pathogen      1
3346 fungal spores      1
3347 fungicid      1
3348 fungicide      1
3349 fungicides      1
3350 fungicidi      1
3351 Freilassung      1
3352 frost-crack      1
3353 fruit      1
3354 fruit morphology      1
3355 Fruit set      1
3356 fruits      1
3357 forestry policy      1
3358 Forestry school Karlovac      1
3359 forestry work      1
3360 fotosintetičke osobine lista      1
3361 fotosintetski pigmenti      1
3362 Gehörn      1
3363 gene diversity      1
3364 gene pool      1
3365 General Directorate of Forestry      1
3366 generalized model      1
3367 genetic analysis      1
3368 genetic differentiation      1
3369 Game enclosure      1
3370 game loss      1
3371 games      1
3372 gap      1
3373 garden in the cloister      1
3374 galls      1
3375 forvarder      1
3376 forwarder      1
3377 genetska raznolikost i diferencijacija      1
3378 genetska raznolikost.      1
3379 genetska struktura      1
3380 genetski diverzitet      1
3381 genetski parametri      1
3382 genetski polimorfizam      1
3383 genetsko porijeklo      1
3384 genofond      1
3385 genotype × environment interaction      1
3386 geocoding      1
3387 geografske i reljefne značajke      1
3388 geografski informacijski sustav      1
3389 geografsko porijeklo      1
3390 geographic information system      1
3391 Geographic Information System.      1
3392 geographic origin      1
3393 Geographical and relief characteristics      1
3394 geographical features      1
3395 geokodiranje      1
3396 geomorfologija      1
3397 geomorphology      1
3398 geosintetici      1
3399 geostatistics      1
3400 geostatistika      1
3401 germinability      1
3402 germinated seed      1
3403 natural spreading      1
3404 natural stockwood drying      1
3405 naturalizam      1
3406 nature      1
3407 nature conservation      1
3408 nature park      1
3409 Nature Parks      1
3410 nature preservation      1
3411 nabonos      1
3412 Nacionalni park      1
3413 Nacionalni park “Fruška gora”      1
3414 Nacionalni park Kornati      1
3415 Nacionalni park Plitvička jezera      1
3416 nacionalni parkovi      1
3417 način uzgoja      1
3418 nad zor stanja sastojina.      1
3419 nadmorska visina      1
3420 nature resources      1
3421 navigation      1
3422 nearest neighbor analysis      1
3423 necrosis      1
3424 nedostatak vode      1
3425 nedovoljna osposobljenost i opremljenost gasitelja      1
3426 nedrvni proizvodi i usluge šuma      1
3427 nedrvni šumski proizvodi      1
3428 nedrvni šumski proizvodi i usluge      1
3429 negativna selekcija      1
3430 nekroza      1
3431 nelegalne sječe      1
3432 Nemonetarne usluge šuma      1
3433 nenosivo tlo      1
3434 nepotpuni razvoj      1
3435 neprava srž      1
3436 neprava srž bukve      1
3437 nepravilan klijanac      1
3438 nesreće na radu      1
3439 network      1
3440 Networks      1
3441 neutrofilne šume      1
3442 new host      1
3443 new introduction      1
3444 new localities      1
3445 new record      1
3446 news: capacity planning      1
3447 Nezakonita trgovina drvom      1
3448 N-fixation      1
3449 nisko drvo      1
3450 Nadzorni odbor      1
3451 naftna kontaminacija      1
3452 nagib      1
3453 nagib terena      1
3454 Na-heksametafosfat      1
3455 Na-hexametaphosphate      1
3456 najbolji srnjaci Hrvatske i svijeta      1
3457 naknada      1
3458 nalazišta na Papuku unutar parka prirode Papuk      1
3459 nalazište u Zagrebu      1
3460 namnožio      1
3461 nanoindentacija      1
3462 nanoindentation      1
3463 nanotechnology      1
3464 nanotehnologija      1
3465 Na-pirofosfat      1
3466 naplodni sijek      1
3467 Na-pyrophosphate      1
3468 narodna imena životinja.      1
3469 narrow leaved ash (F. angustifolia Vahl)      1
3470 narrowleafed ash      1
3471 Našice      1
3472 National park “Fruška gora”      1
3473 National Park Plitvička Jezera      1
3474 national parks nature parks      1
3475 native deciduous plants      1
3476 natprosječni debljinski prirast      1
3477 Natura2000      1
3478 Natural conditions of life      1
3479 natural drying of stockwood      1
3480 natural enemies      1
3481 natural foci      1
3482 natural heritage      1
3483 natural newgrowth      1
3484 natural reforestation      1
3485 natural reforestation (reestablishment)      1
3486 multivariate analysis      1
3487 multivariate methods      1
3488 multivariatne meto­de      1
3489 multivarijatna analiza      1
3490 muncipality      1
3491 munika      1
3492 munika (Pinus heldreichii Christ)      1
3493 munika u Hercegovini      1
3494 muflon (Ovis ammon L.)      1
3495 muflon (Ovis ammon musimon Pal.)      1
3496 mulberry (Morus alba)      1
3497 mulching flail mower      1
3498 multiclonal cultures      1
3499 Multi-criteria decision analysis      1
3500 multi-criteria decision making      1
3501 multi-dimensional scaling      1
3502 multidimenzionalno skaliranje      1
3503 multidisciplinaran pristup      1
3504 multiklonske kulture      1
3505 Multiple criteria decision making      1
3506 multiple regression analyses      1
3507 modeli procjene volumena      1
3508 modeli rasta      1
3509 modeling      1
3510 monitoring podzemnih i površinskih voda      1
3511 monitoring u šumarstvu.      1
3512 mountain tourisms      1
3513 mountainous areas      1
3514 Mountainous Croatia      1
3515 Moving average      1
3516 mr. sc.      1
3517 mreža      1
3518 mrtvo drvo      1
3519 monografija “Divokoza”      1
3520 monograph “Chamois”      1
3521 Monolit      1
3522 monthly severity ratings      1
3523 Montpellier      1
3524 morflogija klijanca      1
3525 morfologija      1
3526 motor-manual      1
3527 motorna pila      1
3528 motorne pile      1
3529 motorni čistač      1
3530 Mottled Umber Moth      1
3531 moufflon (Ovis ammon L.)      1
3532 moufflon (Ovis ammon musimon Pal.) axis deer (Axis axis Erx.)      1
3533 morfologija ploda      1
3534 morfologija sjemena      1
3535 morfologija tla      1
3536 morfološka obi lježja      1
3537 morfološka raščlamba      1
3538 morfološka svojstva sadnica      1
3539 morfološka varijabilnost      1
3540 morfometrija      1
3541 morfometrija rogovlja      1
3542 morfometrijska analiza lista      1
3543 morfometrijska analiza lista jasena      1
3544 morfometrijska varijabilnost      1
3545 morphological analysis      1
3546 morphological features of seedlings      1
3547 morphological variability      1
3548 morphology      1
3549 morphometric ash leaf analysis      1
3550 morphometric leaf analysis      1
3551 morphometric traits      1
3552 morphometric variability      1
3553 morphometrics of antlers      1
3554 morphometry      1
3555 me­teorološki indeks požara      1
3556 Meteorološki indeks šumskog požara (FWI)      1
3557 method of thinning of regular forest      1
3558 methods      1
3559 metoda najbližih susjeda      1
3560 metoda pokusnih ploha      1
3561 metoda prorede      1
3562 metoda sjemenomjera      1
3563 metoda sjetve      1
3564 metoda tetive      1
3565 Metoda vrtložne kovarijance      1
3566 metode      1
3567 metode vrednovanja      1
3568 mezofilne kestenove šume      1
3569 micoses of needles      1
3570 microbiological characteristics of the soils      1
3571 međulaboratorijske usporedbe      1
3572 Međunarodne konvencije      1
3573 međunarodne norme      1
3574 Međunarodni lovački savjet (CIC)      1
3575 međupopulacijska i unutarpopulacijska varijabilnost.      1
3576 mehanička svojstava drva      1
3577 mehanička svojstva      1
3578 mehanička svojstva drva      1
3579 mehaničke ozljede i dopunske greške zbog ratnih djelovanja      1
3580 mehanizirana bušilica      1
3581 mehaniziranje uzgojnih radova      1
3582 melioracija      1
3583 melioracija krša      1
3584 melioracijski učinci      1
3585 menadžment      1
3586 menagement klas      1
3587 meningoencefalitis i Lyme borelioza      1
3588 meningoencephalitis      1
3589 merkan-lilizam      1
3590 mesophilous chestnut forests      1
3591 mediterranean vegetation      1
3592 medljikovac      1
3593 medunac      1
3594 Medvednica      1
3595 Medvednica Mount      1
3596 M.Sc.      1
3597 Macedonian oak      1
3598 lysimeters      1
3599 market relations      1
3600 market research.      1
3601 Marketing of forest and forest industries products and services      1
3602 marketing šumskih i drvnih proizvoda i usluga      1
3603 marking      1
3604 masa košuta      1
3605 masena koncentracija      1
3606 mass concentration      1
3607 master´s thesis      1
3608 mastic      1
3609 mastic tree      1
3610 mastika      1
3611 matematički modeli      1
3612 matični fond      1
3613 matičnjak plemki      1
3614 matrice prijelaznih vjerojatnosti      1
3615 mature stands      1
3616 maturity dimension      1
3617 Mean breast diameter      1
3618 mean extraction distance      1
3619 mean skidding distance      1
3620 measuring elements      1
3621 measuring procedure      1
3622 mechanical felling      1
3623 mechanical properties of wood      1
3624 mechanized of silvicultural works      1
3625 Mediteran      1
3626 mediteranska vegetacija      1
3627 mediteranske šume      1
3628 mediteransko krško područje      1
3629 mikroreljef      1
3630 meteorological factors      1
3631 meteorološki čimbenici      1
3632 microorganism functional groups in the soil      1
3633 microrelief      1
3634 micro-relief      1
3635 microsatelite      1
3636 microsatelites SSR      1
3637 microsatellite markers      1
3638 mid- and long-term planning      1
3639 middle breast diameter      1
3640 middle volume of trees      1
3641 middle-aged stand      1
3642 mikocenoza      1
3643 mikoze      1
3644 mikoze iglica      1
3645 mikrobiološke značajke tala      1
3646 mikroelementi      1
3647 mjereni postupak      1
3648 mjerila      1
3649 mjesečna ocjena žestina      1
3650 mjesto lanjenja      1
3651 mješovita kultura      1
3652 mješovite i čiste sastojine      1
3653 mlada sastojina      1
3654 mikrosatelitni biljezi      1
3655 mikrosatelitni biljezi SSR      1
3656 mineral raw materials      1
3657 mineralne sirovine      1
3658 miniranost      1
3659 mišoliki glodavci      1
3660 mitochondrial control region      1
3661 mitohondrijska DNK (mtDNK)      1
3662 mitotske i subkromatidne aberacije      1
3663 mixed and pure stands of beech      1
3664 mixed plantations      1
3665 mobile cable crane      1
3666 močenje plodova      1
3667 model normally      1
3668 model of departmental research      1
3669 model of middle-aged forest      1
3670 model oplemenjivanja      1
3671 model pretvorbe monokultura u šume bliske prirodnim      1
3672 model resornoga istraživanja      1
3673 model sustava informacija      1
3674 modelling      1
3675 modelna srednjodobna sastojina      1
3676 modelni normalitet      1
3677 modification      1
3678 modificirana Brinkova funkcija      1
3679 modificirana skala      1
3680 modified Brink’s function      1
3681 modified scale      1
3682 modifikacije      1
3683 mogućnost razlikovanja      1
3684 molecular diagnostic      1
3685 molecular-biological methods      1
3686 molekularna dijagnostika      1
3687 molekularno-biološke metode      1
3688 monetary value of wood assortments      1
3689 kraška polja      1
3690 kratke ophodnje.      1
3691 kratkorični i dugori­čni granični troškovi (KGT i DGT)      1
3692 kras      1
3693 kora      1
3694 korelacija      1
3695 korjenov sustav      1
3696 korološke i fitocenološke značajke      1
3697 korov      1
3698 korovi      1
3699 korovska vegetacija      1
3700 košćela      1
3701 koštunica      1
3702 krajobraz.      1
3703 krajobrazna raznolikost      1
3704 kramp      1
3705 kraniometrija      1
3706 Krapinsko-zagorska Count      1
3707 Krapinsko-zagorska County      1
3708 konkretna distribucija prsnih promjera      1
3709 konkretna i teoretska distribucija stabala      1
3710 konsenzus      1
3711 kontejner      1
3712 kontejnerski uzgoj      1
3713 kontinentalna Hrvatska      1
3714 kontrola      1
3715 kontrolne pokusne plohe      1
3716 konverzija panjača      1
3717 konzervacija      1
3718 konzervacija vlage      1
3719 konzervacija vlage u tlu      1
3720 komuniciranje      1
3721 komunikacijske aktivnosti      1
3722 koncentracija i sadržaj hraniva      1
3723 komparacija stanja za 2009.      1
3724 komparativna analiza      1
3725 komparativna metoda istraživanja      1
3726 kompleksni sustavi      1
3727 kompleksnost      1
3728 kompromis      1
3729 kvaliteta žira      1
3730 kvaliteta života      1
3731 kvantitativna obilježja      1
3732 kvantitativna svojstva      1
3733 kvantitativno i vrijednosno iskorištenje      1
3734 kvarter      1
3735 laboratorijski uzgoj      1
3736 laboratory rearing      1
3737 land mines      1
3738 landed municipality      1
3739 landfill gas      1
3740 landscape artist      1
3741 landscape diversity      1
3742 landscape.      1
3743 lapor      1
3744 large wood of Italian oak      1
3745 Laserpitio krapfii-Piceetumass. nova      1
3746 kulturni pejzaž      1
3747 kulturno povijesna baština      1
3748 Kunstinseln      1
3749 kva liteta sjemena      1
3750 kvalitativno iskorištenje      1
3751 kvalitet      1
3752 kultivari tise      1
3753 kružne primjerne plohe      1
3754 kserofitna      1
3755 kriteriji za investiranje      1
3756 krivulje indeksa staništa      1
3757 krize      1
3758 kronika      1
3759 krpelj      1
3760 kreda      1
3761 krški fenomeni      1
3762 krupno drvo      1
3763 koluvij      1
3764 klonovi stablastih vrba      1
3765 Kodeks fitocenološke nomenklature      1
3766 koeficijent asimetrije i koeficijent spljoštenosti.      1
3767 koeficijent iskorištenosti lovno-demografskog potencijala      1
3768 klonovi topole      1
3769 klonske sjemenske plantaže      1
3770 klonski arhivi      1
3771 klonski testovi crnih topola      1
3772 klonski uz.orci      1
3773 klonsko šumarstvo      1
3774 klima-požarna područja      1
3775 klima-požarna područja.      1
3776 klimatska promjena      1
3777 klimatske karakteristike      1
3778 Journal of Forestry      1
3779 journal Šumarski list (Forestry Journal)      1
3780 joint- stock company in forestry      1
3781 izvješćivanje      1
3782 klimatski čimbenici      1
3783 klimatski ekscesi      1
3784 klimatski model      1
3785 klimatski scenariji      1
3786 klizna sredina      1
3787 klon      1
3788 klon topole I-214      1
3789 klonovi      1
3790 kategorija zdravstvenoga stanja sastojine      1
3791 kavkaska jela      1
3792 keficijent unutarnjeg rasta      1
3793 kemijska analiza ksilemovog soka      1
3794 kemijski sastav sjemena      1
3795 kemijski sastav tla      1
3796 kemizam biljnog materijala.      1
3797 Kermes oak      1
3798 kestenov moljac miner      1
3799 kestenova osa šiškarica      1
3800 kitnjak      1
3801 klasična otvorenost      1
3802 klaster analiza      1
3803 klasterska analiza      1
3804 klet      1
3805 klijanci      1
3806 klijanje      1
3807 kamenolom Očura II      1
3808 kamenjarka.      1
3809 kanader i demon      1
3810 Kanadski sustav ocjene opasnosti od šumskog požara (CFFDRS)      1
3811 Kappa statistika      1
3812 karakteristike mikrolokaliteta.      1
3813 karantenski štetnik      1
3814 karbonatnenaslage      1
3815 kariotip      1
3816 karst phenomena      1
3817 karta šumskih zajednica      1
3818 karte      1
3819 kartiranje šumskog drveća      1
3820 Karyotypes      1
3821 kaštelansko područje      1
3822 katastar      1
3823 kvaliteta mladog naraštaja hrasta lužnjaka.      1
3824 kultura crnog bora      1
3825 leaf photosynthetic traits      1
3826 leafminers      1
3827 legislation      1
3828 legislative      1
3829 laurel      1
3830 Law      1
3831 lawn      1
3832 layout of the islet      1
3833 layout proposal      1
3834 leachate      1
3835 leaf area index      1
3836 leaf litter      1
3837 linear correlation      1
3838 linear trend      1
3839 linearna korelacija.      1
3840 linearni trend      1
3841 lines below electro-energetic facilities      1
3842 Liocourt´s distribution      1
3843 life forms      1
3844 level of knowledge.      1
3845 library      1
3846 Liburnian karst      1
3847 Liburnijski krš      1
3848 local community      1
3849 Local population      1
3850 log value yield.      1
3851 log volume yield      1
3852 Lisičine      1
3853 length of assortment      1
3854 length of the nibbled part of a shoot      1
3855 listopadna      1
3856 lisymeters      1
3857 lišće obične bukve      1
3858 lišće perasto      1
3859 litače      1
3860 litter      1
3861 litter mass loss      1
3862 livelihoods      1
3863 logging as sylvicultural care of stands      1
3864 Logging operations      1
3865 logging residue      1
3866 logging strategy      1
3867 logistic regression      1
3868 logistička regresija      1
3869 lokalna zajednica      1
3870 Lokalne populacije      1
3871 London planetree (Patanus x acerifolia)      1
3872 Longe-range      1
3873 long-term mean values of seasonal severity rating      1
3874 losses      1
3875 lov      1
3876 lovac      1
3877 lovačka ilustracija      1
3878 lovačka udruga kotara senjskog      1
3879 lovačke izložbe      1
3880 lovačke udruge      1
3881 Lovački dio izložbe      1
3882 lovci      1
3883 makija      1
3884 makija planike      1
3885 maklen      1
3886 makrogljive      1
3887 makroklima      1
3888 makroklimatska prilagodba      1
3889 makroskopske karakteristike      1
3890 machine felling      1
3891 machine felling and processing      1
3892 machine´s own resistance power      1
3893 macroclimatic adaptedness      1
3894 macrofungi      1
3895 macroscopic characteristics      1
3896 magistarski rad      1
3897 magnezij      1
3898 Magnolia L.      1
3899 Mahaleb cherry tree      1
3900 maintenance of forest roads      1
3901 mala i srednja poduzeća      1
3902 Mala Kapela      1
3903 malati      1
3904 mali alati      1
3905 Malus Mill.      1
3906 mammal      1
3907 man activities      1
3908 managed beech forests      1
3909 management planning      1
3910 management plans      1
3911 management unit "Česma"      1
3912 map of forest communities      1
3913 maps      1
3914 maquis of strawberry tree      1
3915 lopatar      1
3916 lisni mineri      1
3917 listanje      1
3918 lowland forests of pedunculate oak      1
3919 lowland region      1
3920 low-lying areas      1
3921 lubanja      1
3922 Lumber operations      1
3923 lumber value yield      1
3924 Lyme borreliosis      1
3925 Lymnatria monacha      1
3926 STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      1
3927 lužnjak      1
3928 lovno gospodarenje      1
3929 lovno područje      1
3930 lovno stablo      1
3931 lovno stablo s feromonskim pripravkom      1
3932 lovno-demografski intenzitet      1
3933 lovno-geografski intenzitet      1
3934 lovor      1
3935 Lovran marron      1
3936 lovranski marun      1
3937 Lovstvo i ribarstvo      1
3938 low quality and small-sized diameter logs      1
3939 low tree      1
3940 Lower Austria      1
3941 lower tusks      1
3942 lowland      1
3943 black alder (Alnus glutinosa Gdrnt)      1
3944 black locust      1
3945 Black Pine      1
3946 black pine (Pinus nigraArn.)      1
3947 bionomija      1
3948 bionomy      1
3949 bioplin      1
3950 bioproduction      1
3951 bioproizvodnja      1
3952 bioraznolikost      1
3953 bioraznolikost.      1
3954 bird of prey equipment      1
3955 birds      1
3956 birds as indicator      1
3957 birds of prey      1
3958 Bitterlich sampling      1
3959 Bitterlichova metoda uzorkovanja      1
3960 bivariate and multivariate analysis      1
3961 bivariatna i multivariatna analiza      1
3962 bjelogorične šume topola i vrba      1
3963 biološko-ekološka valorizacija.      1
3964 biomasa.      1
3965 biomass calculation      1
3966 Biomass Energy Europe      1
3967 Biomass Energy Europe – BEE      1
3968 biomass potential assessment      1
3969 bioklimati      1
3970 Biokovo      1
3971 Biokovo Mountain      1
3972 biological control      1
3973 biological control agent      1
3974 biološka revitalizacija      1
3975 biološka svojstva      1
3976 biološke metode      1
3977 biološki gubici divljači      1
3978 biološki položaj stabala      1
3979 biljni potencijal      1
3980 biljni virusi      1
3981 biljnogeografsko raščlanjenje      1
3982 bioassays      1
3983 biodiversity.      1
3984 biodizel      1
3985 bioecology      1
3986 bioekologija      1
3987 bioenergija.      1
3988 biljke      1
3989 biljke zaštitnice      1
3990 biljna sistematika      1
3991 biljne vrste      1
3992 biljezi      1
3993 biological methods      1
3994 biological position of trees      1
3995 biological properties      1
3996 biological revitalisation      1
3997 biological!environmental valorization      1
3998 biological-ecological valorisation      1
3999 biological-ecological valorization      1
4000 biologija      1
4001 biology      1
4002 biološka ispitivanja      1
4003 bioetanol      1
4004 biogoriva      1
4005 biogorivo      1
4006 bioindication      1
4007 bioindicators      1
4008 bioindikacijska i osnovna mreža točaka      1
4009 bioindikacijske plohe      1
4010 brusači      1
4011 bruto domaći proizvod      1
4012 brza dojava i brzo gašenje      1
4013 brzina unosa      1
4014 brzorastuće vrbe      1
4015 Budapest      1
4016 Budimpešta      1
4017 building costs      1
4018 brojnost prirodnog pomlatka i dob sastojina.      1
4019 broj stabala      1
4020 broj vrhova korijena      1
4021 brojno stanje      1
4022 burza      1
4023 bush      1
4024 bushes      1
4025 business analysis      1
4026 business relationships      1
4027 bušilica »ST1HL 08«      1
4028 C. hungarica      1
4029 cable crane      1
4030 cadastre      1
4031 cadmium      1
4032 brown hare      1
4033 browsing      1
4034 brst      1
4035 brtvljenje odlagališta      1
4036 bukove sječine      1
4037 bukovo-jelova prašuma      1
4038 bukovo-jelove šume      1
4039 body weight of fawns in litter      1
4040 bog-oak (oakwood buried in the ground)      1
4041 Bojčin Forest      1
4042 Bojčinska šuma      1
4043 bolest      1
4044 bolesti      1
4045 bolesti divljači      1
4046 blade lateral movement      1
4047 bočna kompenzacija zemljanih masa.      1
4048 bočna stabilnost lista      1
4049 black poplar (Populus nigra)      1
4050 black poplar clonal tests      1
4051 biomass standards      1
4052 biomass yield      1
4053 Bosnia-Herzegovina      1
4054 Bosna i Hercegovina.      1
4055 Bosnia and Hercegovina      1
4056 bor      1
4057 Boreal forest      1
4058 borealna šuma      1
4059 borov četnjak      1
4060 borove kulture      1
4061 bosal area      1
4062 brdsko-planinskopodručje      1
4063 breast height diameter distribution      1
4064 breeding measures      1
4065 Bribir Forest      1
4066 Bribirska šuma      1
4067 brnistra      1
4068 broj biljaka      1
4069 broj cvjetova i plodova      1
4070 broj i veličina puci      1
4071 broj izbojaka na panju      1
4072 chip production      1
4073 chlorophyll content      1
4074 CIC-points      1
4075 CIC-točke      1
4076 cijena koštanja      1
4077 cijene      1
4078 cikličko snimanje      1
4079 ciklus      1
4080 C-indeks      1
4081 C-index      1
4082 CirConcomputer model      1
4083 circular sample plots      1
4084 ciste in      1
4085 City of Zagreb      1
4086 cjenik      1
4087 claster analysis      1
4088 clear cut of willow culture      1
4089 clearing fire lines      1
4090 climate changes      1
4091 Climate model      1
4092 climate scenarios      1
4093 climatic change      1
4094 climatic excesses      1
4095 climatic factors      1
4096 climatological characteristics      1
4097 climbing plants      1
4098 clonal archive      1
4099 clonal forestry      1
4100 clonal samples      1
4101 clonal seed orchards      1
4102 clone      1
4103 clones      1
4104 cluster analiza.      1
4105 cluster analysis      1
4106 cluster analysis.s      1
4107 Canadian Forest Fire Behavior Prediction (FBP)      1
4108 Canadian Forest Fire Danger Rating System (CFFDRS)      1
4109 Canadian Forest Fire Weather Index (FWI)      1
4110 Capercaillie (Tetrao urogallus)      1
4111 capture-mark-recapture      1
4112 carbon      1
4113 carbon accumulation      1
4114 carbon fluxes      1
4115 carbon stock Cpool      1
4116 Carex brizoides      1
4117 burnt area      1
4118 bukva (Fagus sylvatica)      1
4119 buldožer      1
4120 bura      1
4121 changes in water relations      1
4122 characteristics of micro-locality.      1
4123 chemical composition      1
4124 Chemical composition of soil      1
4125 chemism of plant materil      1
4126 chestnut gall wasp      1
4127 Centralna šumarska uprava      1
4128 Centromere nomenclature      1
4129 certifikacija šuma      1
4130 Cervus elaphus      1
4131 chain saw      1
4132 caterpillars      1
4133 causes casualties      1
4134 causes of leks endanger­ment      1
4135 Carpino orientali-Quercetum ilicis      1
4136 Castanea sativa Mill.      1
4137 Castor fiber      1
4138 cost      1
4139 cost per m3      1
4140 costs      1
4141 couning      1
4142 country in transition      1
4143 court      1
4144 CP Forests      1
4145 CpDNA      1
4146 crack phillyrea (Phillyrea latifolia L.)      1
4147 craniometry      1
4148 Crataego-Prunetum dasyphyllae      1
4149 corpus luteum      1
4150 correction factors      1
4151 CO      1
4152 coppice      1
4153 coppice conversion      1
4154 cork production      1
4155 Crikvenica -Vinodol area      1
4156 Crikveničko-vinodolsko područje      1
4157 critical loads      1
4158 correlation link      1
4159 crna joha (Alnus glutinisa Garnt)      1
4160 crna joha (Alnus glutinosa)      1
4161 crna topola (Populus nigra)      1
4162 crni bor (Pinus nigra Arn.)      1
4163 crni bor (Pinus nigra ssp. dalmatica)      1
4164 coniferous species      1
4165 conifers      1
4166 consensus      1
4167 Consequences of the Agression against the Republic of Croatia      1
4168 Conservation      1
4169 conservation of genetic resources      1
4170 Conservations      1
4171 container type      1
4172 containers      1
4173 contamination      1
4174 contamination soil      1
4175 continental Croatia      1
4176 contour line 98      1
4177 comparative analysis      1
4178 comparative research method      1
4179 comparative trials      1
4180 comparison      1
4181 compensation      1
4182 complex equations      1
4183 complex systems      1
4184 complexity      1
4185 compromise      1
4186 computer simulations      1
4187 computerized information system      1
4188 concentrations and contents of nutrients      1
4189 conception      1
4190 concrete and beta-distribution of breast diameters      1
4191 Common beech (Fagus sylvaticaL.)      1
4192 common beech felling      1
4193 common beech leaves      1
4194 Common Beech.      1
4195 Common Hornbeam      1
4196 common names of animals      1
4197 Common oak      1
4198 common pistachio      1
4199 common spruce      1
4200 Common Walnut      1
4201 communicative action      1
4202 community of pedunculate oak      1
4203 coast      1
4204 coastal population      1
4205 coefficient of integral growth      1
4206 coefficient of use of hunting-demographic potential      1
4207 Co­leoptera      1
4208 colluvial soil      1
4209 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
4210 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
4211 combustibility      1
4212 Common alder      1
4213 %20grasslands STYLE="text-decoration:none"> grasslands      1
4214 %20hyperparasitoid STYLE="text-decoration:none"> hyperparasitoid      1
4215 %20travnjaci STYLE="text-decoration:none"> travnjaci      1
4216 %20Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none"> Isaria fumosorosea      1
4217 %20C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none"> C. fraxinea      1
4218 A.%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">A. flavicollis      1
4219 #glavna skupština      1
4220      1
4221 drvenaste egzote      1
4222 jednodobne bukove sastojine      1
4223 lowlands forests      1
4224 park forest      1
4225 Pinus nigra      1
4226 pokretna žičara      1
4227 skidding      1
4228 srednja udaljenost privlačenja      1
4229 Šumski sortimenti      1
4230 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
4231 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
4232 C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none">C. fraxinea      1
4233 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      1
4234 Apodemus%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">Apodemus flavicollis      1
4235 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
4236 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
4237 Lymantria%20monacha STYLE="text-decoration:none">Lymantria monacha      1
4238 Histiostoma%20ulmi STYLE="text-decoration:none">Histiostoma ulmi      1
4239 Histiostomatidae STYLE="text-decoration:none">Histiostomatidae      1
4240 Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none">Isaria fumosorosea      1
4241 H.%20pseudoalbidus STYLE="text-decoration:none">H. pseudoalbidus      1
4242 Eutypella%20canker STYLE="text-decoration:none">Eutypella canker      1
4243 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
4244 %20woody%20species STYLE="text-decoration:none"> woody species      1
4245 10-godišnji volumni prirast      1
4246 137Cs      1
4247 16x16 km grid plots      1
4248 40K      1
4249 4dimensional space      1
4250 4x4 km grid plots      1
4251 a change in the floral composition      1
4252 A- horizon      1
4253 A- horizont      1
4254 a new ecological trend      1
4255 a regular cross profile      1
4256 a sum of effective temperatures      1
4257 M.%20glareolus STYLE="text-decoration:none">M. glareolus      1
4258 Myodes%20glareolus STYLE="text-decoration:none">Myodes glareolus      1
4259 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
4260 accidents at work      1
4261 accumulation of nutrients in the biomass      1
4262 accuracy      1
4263 aciditet tla      1
4264 acidofilne šume      1
4265 abandoned agricultural land      1
4266 »Projekt za rukovođenje« — managementa      1
4267 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
4268 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
4269 Thaumetopoea%20pityocampa STYLE="text-decoration:none">Thaumetopoea pityocampa      1
4270 Trypodendron%20domesticum STYLE="text-decoration:none">Trypodendron domesticum      1
4271 acorn plumpness      1
4272 acorn production      1
4273 acorn quality      1
4274 acorn size      1
4275 acorn-collecting traps method      1
4276 active protection      1
4277 activity      1
4278 adaptacija      1
4279 adaptation      1
4280 adapted agricultural tractors      1
4281 Abies biokovoensis      1
4282 Abies pardei      1
4283 alien species      1
4284 alien species inventory      1
4285 alkali earth and alkali metals      1
4286 alkaloid taksin antikancerogen      1
4287 Allium-test      1
4288 allochthonous and autochthonous dendroflora      1
4289 allometric equations      1
4290 allowable cut indicator      1
4291 alluvial wetlands      1
4292 almond willow (Salix triandra)      1
4293 aktivna zaštita      1
4294 aktivnost      1
4295 aktivnost čovjeka.      1
4296 akumulacija dušika      1
4297 akumulacija hraniva u bimasi      1
4298 akumulacija hraniva u biomasi      1
4299 akumulacija ugljika      1
4300 alder (Alnus glutinosa)      1
4301 Alepo pine      1
4302 aerial photographs (APs)      1
4303 abiotski činitelji      1
4304 abnormal seedling      1
4305 adaptive genetic differentiation and diversity      1
4306 adaptivna genetska diferencijacija i raznolikost      1
4307 Adriatic      1
4308 Adriatic islands      1
4309 AHP method      1
4310 AHP metoda      1
4311 Air Pollution      1
4312 afforestation of karst      1
4313 afforestation success      1
4314 age      1
4315 age classes      1
4316 age structure      1
4317 age-class distribution      1
4318 bijelj      1
4319 bilance      1
4320 Benedictine monastery      1
4321 beta-funkcija      1
4322 Biber      1
4323 bibliografija      1
4324 bibliography      1
4325 biblioteka      1
4326 bijela joha      1
4327 bijela joha (Alnus incana)      1
4328 bijela topola (Populus alba)      1
4329 bijela vrba (Salix alba)      1
4330 bijeli bor (Pinus sylvestris L.)      1
4331 bijeli dud (Morus alba) svilogojstvo      1
4332 basis of vegetational unit      1
4333 baza podataka      1
4334 baze podataka      1
4335 bazofilne šume      1
4336 beach forest      1
4337 beach forests      1
4338 beaver      1
4339 beaver dam      1
4340 beaver pond      1
4341 beneficial functions of forests      1
4342 beneficial organisms      1
4343 BEP or the break-even level of income.      1
4344 Berberidion      1
4345 Beta distribucija      1
4346 Beta distribution      1
4347 beech felling areas      1
4348 beech forests      1
4349 beech-fir forests      1
4350 beech-fir virgin forest      1
4351 beginning of organised forestry.      1
4352 band saw efficiency      1
4353 bank interest rate      1
4354 bank vole      1
4355 bankovni kamatnjak      1
4356 back cross and transgression      1
4357 bacteria      1
4358 bademasta vrba (Salix triandra)      1
4359 bagrem      1
4360 bakterija      1
4361 basal area increment      1
4362 Basic Map of Croatia (BMC)      1
4363 Baranja riparian forests      1
4364 Barbary ewe      1
4365 Barbary sheep      1
4366 assortment tables      1
4367 Atlas Cedar      1
4368 Atlas gorje      1
4369 atlaski cedar      1
4370 atmosferska taloženja      1
4371 Austrian pine      1
4372 Austrian pine plantation      1
4373 austrijske šume      1
4374 autochtonus tree and schrub species      1
4375 autohtona i alohtona dendroflora      1
4376 autohtone vrste drveća i grmlja      1
4377 autoktone i aloktone vrste četinjača i listača      1
4378 autoktone listače      1
4379 automatic analyser      1
4380 automatic digital camera      1
4381 automatizacija procesa      1
4382 automatska digitalna fotokamera      1
4383 automatski analizator      1
4384 availability and direction of Sava flood water      1
4385 average value of body weight of bucks and does      1
4386 Axis%20axis%20Erxleben%201977) STYLE="text-decoration:none">Axis deer (Axis axis Erxleben 1977)      1
4387 B. Sc.      1
4388 antlers      1
4389 AOMP      1
4390 Aposeri foetidae-Castanetum sativae ass. nova      1
4391 Aposeri foetidae-Castanetum sativaeass. nova      1
4392 arborescent willow clones      1
4393 Arborescent Willows      1
4394 arboretum      1
4395 Arboretum Lisičine      1
4396 arboretum Trsteno      1
4397 arboriculture      1
4398 arborikultura      1
4399 archaeological finds of Roman roads and buildings      1
4400 architectural elements      1
4401 altitude      1
4402 aluminij      1
4403 aluvijalna vlažna staništa      1
4404 aluvijum      1
4405 amage      1
4406 amelioration      1
4407 amelioration effects      1
4408 američki jasen      1
4409 ammonia      1
4410 amonijakalni dušik      1
4411 amorfa      1
4412 analitički hijerarhijski proces      1
4413 analitički hijerarhijski proces (AHP)      1
4414 alometrijske funkcije      1
4415 Alnus glutinosa      1
4416 Aesculus L.      1
4417 ass. Laserpitio Fagetum      1
4418 assortiment tables      1
4419 area with the vegetative cover      1
4420 anti - cancerous drug      1
4421 antioksidacijska aktivnost      1
4422 antioxidant capacity      1
4423 As. Anemone-Carpinetum betuli      1
4424 as. Calamagrosti arun­dinaceae-Fagetum.      1
4425 As. Hacquetio-Fagetum      1
4426 As. Populo tremulae-Betuletum      1
4427 as. Pteridio-Betuletum      1
4428 ash      1
4429 Ash flowering      1
4430 asocijacija      1
4431 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Bertović 1975      1
4432 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Berto­vić 1975      1
4433 annual current diameter increment      1
4434 annual presceibed yield      1
4435 animal artist      1
4436 animalist      1
4437 analiza glavnih komponenti      1
4438 analiza stabla      1
4439 analiza ugroženosti      1
4440 analytic hierarchy process      1
4441 Analytical hierarchy process (AHP)      1
4442 arheološki nalazi rimskih cesta i građevina      1
4443 arhitektonski elementi      1
4444 Ariš      1
4445 aromatično i ljekovito bilje      1
4446 artificial neural networks      1
4447 artiodactyl      1
4448 as Seslerio sadlerianae-Ostryetum.      1
4449 drvno-prerađivačka industrija      1
4450 drvo kao energent      1
4451 drvoprerađivačka industrija      1
4452 Drvni proizvodi finalne uporabe      1
4453 drvna masa      1
4454 drvna prašina      1
4455 drvenaste svojte      1
4456 drvenaste vrste      1
4457 drveni materijal za paki ranje      1
4458 drveni materijal za pakiranje      1
4459 drveni ugljen      1
4460 drvna i lisna masa      1
4461 drvna zaliha.      1
4462 drvni elementi      1
4463 Drvni građevni elementi      1
4464 dovršna sječa      1
4465 doznaka u grupama      1
4466 dr. sc      1
4467 dobni razred      1
4468 dobni razredi      1
4469 dodatno vrijeme      1
4470 dolomiti      1
4471 domaćin      1
4472 domaćini      1
4473 Drava River valley      1
4474 drhtavi šaš      1
4475 drift fauna      1
4476 dripping through      1
4477 drought      1
4478 drupe      1
4479 drvenaste biljke      1
4480 Eastern Slavonia      1
4481 eban (crni hrast odležao u zemlji)      1
4482 Eco-labele      1
4483 Eco-labels      1
4484 ecological characteristic      1
4485 ecological conditions      1
4486 ecological conditions of the site      1
4487 ecological conditions.      1
4488 ecological factors      1
4489 ecological indicators      1
4490 ecological indicatory values      1
4491 ecological label (eco-label)      1
4492 ecological network      1
4493 ecological niche      1
4494 ecological production      1
4495 državna financijska potpora šumarstvu      1
4496 dubinsko snimanje      1
4497 duboka sadnja      1
4498 Dudov svilac (Bombix mori)      1
4499 due diligence      1
4500 dugotrajno      1
4501 duljina korijena      1
4502 duljina odgriženog dijela izbojka      1
4503 duljina tuljca      1
4504 Economic achievements      1
4505 economic activities in Croatia      1
4506 economic changes      1
4507 economic changes in forestry      1
4508 dvodomna      1
4509 dvopapkar      1
4510 dvoulazne tablice obujma      1
4511 dvoulazne volumne tablice      1
4512 domovinski rat      1
4513 Donja Austrija      1
4514 donja voda      1
4515 donje i gornje sastojinsko stablo      1
4516 dormancy      1
4517 dormantnost      1
4518 dormice      1
4519 dostupnost i smjer kretanja savske poplavne vode      1
4520 double-entry volume tables      1
4521 dnevna stopa prirasta lanadi      1
4522 DNK      1
4523 dob      1
4524 djelovanje      1
4525 diskoloracija      1
4526 diskontinuiran areal      1
4527 dispersion      1
4528 disperzija      1
4529 dissipative structures      1
4530 distribucija      1
4531 distribution of beneficial functions of forests      1
4532 distribution of diameter at breast height      1
4533 distribution of felling volume per breast heigh diamater.      1
4534 Distribution of forests      1
4535 distribution range      1
4536 diversity indices      1
4537 division of forests in the Republic of Croatia      1
4538 divlja jabuka      1
4539 divlja kruška      1
4540 distribucija prsnih promjera i volumena      1
4541 distribucija stabala      1
4542 digitization      1
4543 dimension stock      1
4544 dimenzija zrelosti      1
4545 dimenzije češera      1
4546 digitalni katastarski plan      1
4547 digitalni model reljefa (DMR)      1
4548 digital terrain models (DTM)      1
4549 digitalizacija      1
4550 direct and diffuse light      1
4551 discoloration      1
4552 discontinued areal      1
4553 diseases of game      1
4554 disjunct      1
4555 dioecious      1
4556 dionička društva u šumarstvu      1
4557 dipl. ing. šumarstva      1
4558 Diptera      1
4559 diameter increment      1
4560 diameter growth      1
4561 diameter increment      1
4562 diameter structure      1
4563 diapause      1
4564 diclinous      1
4565 die besten Rehböcke Kroatiens und der Welt      1
4566 die Kiefer      1
4567 dieback of pedunculate oak      1
4568 diferencijacija      1
4569 different seedling types      1
4570 digital cadastral map      1
4571 digital orthophoto (DOP)      1
4572 digital orthophotographies      1
4573 digital ortophoto      1
4574 čudni atraktor      1
4575 cultures      1
4576 cultivars of yew      1
4577 cultivation method      1
4578 cultural landscape      1
4579 Dalmactia      1
4580 dabrova brana      1
4581 dabrovo jezero      1
4582 daily growth rate of fawns      1
4583 Cryphonectria parasitica      1
4584 cull      1
4585 crown cover      1
4586 crni glog      1
4587 crni grab      1
4588 Croatia.      1
4589 četverodimenzijski sustav      1
4590 čimbenici korekcije      1
4591 čimbenik horizontalnog zaobilaženja.      1
4592 čimbenik vertikalne korekcije terena      1
4593 čista regularna bukova sastojina      1
4594 čista sječa kulture vrba      1
4595 čistina      1
4596 čistoća debla      1
4597 čišćenje      1
4598 čišćenje mladih sastojina      1
4599 čišćenje prosjeka      1
4600 čivitnjača      1
4601 current cutting edges value associations      1
4602 current felling values      1
4603 curvature      1
4604 cutter      1
4605 cutting and processing      1
4606 cut-to-length      1
4607 cut-to-length harvesting method      1
4608 cycle      1
4609 cyclic aerial photographs      1
4610 cyclic aerial surveys      1
4611 cyclic records      1
4612 Czech      1
4613 Czech Republic      1
4614 časopis Šumarski list      1
4615 Čeh      1
4616 čempres      1
4617 Češka      1
4618 Croatian Forests Ltd. b      1
4619 Croatian Military Border      1
4620 Croatian participation      1
4621 Croatian Podunavlje region      1
4622 Croatian Poplar Commission      1
4623 Croatian Standard HRN EN 1316-1:1999      1
4624 crown diameter      1
4625 crown diameter of the sprout      1
4626 crown fire      1
4627 crown structure      1
4628 crownfire      1
4629 crude oil contamination      1
4630 Crvanj Mt.      1
4631 Crvanj planina      1
4632 crveni hrast      1
4633 dendrologija      1
4634 dendrology      1
4635 dendrološka inventarizacija      1
4636 density of individuals      1
4637 density trend decrease      1
4638 departmental research      1
4639 dendroflora Hrvatske      1
4640 dendroflora vrta      1
4641 dendrograms      1
4642 dendroecology      1
4643 dendroekologija      1
4644 defoliators      1
4645 depozicija      1
4646 desulphurization      1
4647 determinacija      1
4648 determination      1
4649 determining horizontal distances      1
4650 determining tree height      1
4651 developemnt and increment of stands      1
4652 development and increment      1
4653 development of phytocoenosis      1
4654 development of research      1
4655 development stages      1
4656 Developmental stages of forest trees and herbaceous plants      1
4657 devitalisation      1
4658 devitalizacija      1
4659 diagnose      1
4660 dehydrated zone      1
4661 demografske karakteristike      1
4662 demo­graphic characteristics      1
4663 dendrochronological analysis      1
4664 deer game      1
4665 debljinska struktura      1
4666 defolijatori.      1
4667 degradacija      1
4668 degradacija ekosustava      1
4669 degradacija šuma      1
4670 degradation      1
4671 degraded karst      1
4672 degradirani krš      1
4673 damages from the game      1
4674 damages on the young plants      1
4675 damage indicators      1
4676 damage trees      1
4677 daljinomjer Vertex      1
4678 database      1
4679 databases      1
4680 daylilies      1
4681 DEA      1
4682 dead wood      1
4683 debljinski prirast.      1
4684 debljinski rast      1
4685 debljinski stupanj      1
4686 deciduous      1
4687 deciduous forests of poplar and willow      1
4688 decision support system      1
4689 entomofilna      1
4690 Entomopatogena gljiva      1
4691 entomophilic      1
4692 energy benefit      1
4693 energy production      1
4694 energy scenario      1
4695 enzyme phenylalanine-ammonium liase      1
4696 epidop­tera      1
4697 epikutikularni vosak elektronska mikroskopija (SEM).      1
4698 epoksidna smola      1
4699 epoxy resin. Collection of works      1
4700 equalization functions.      1
4701 equilateral spiral      1
4702 equipment for training bird of prey.      1
4703 Erannis defoliaria      1
4704 Erico-Fagetum      1
4705 eroded terrain recoveri      1
4706 erodiranje tjemena      1
4707 erosion      1
4708 erozija      1
4709 erozija tla      1
4710 essential oils      1
4711 establishment rate      1
4712 estetski izgled šume      1
4713 estimated value of forests      1
4714 estimation      1
4715 estimation precision      1
4716 etat      1
4717 etat međuprihoda      1
4718 eterična ulja      1
4719 EU ETS scheme      1
4720 EU ETS shema      1
4721 EU FLEGTAction plan      1
4722 EU FLEGTAkcijski plan      1
4723 eucalyptus plantations      1
4724 Europa      1
4725 Europe      1
4726 Europe Slovenia      1
4727 European ash (Fraxinus angustifolia Vahl.)      1
4728 European beaver (Castor fiber L.)      1
4729 Eurasian lynx      1
4730 Eurasion lynx      1
4731 environment protection      1
4732 EUFORGEN Networks      1
4733 euglej      1
4734 eukaliptusove plantaže      1
4735 Emisije SO2      1
4736 Entwicklung      1
4737 excange value      1
4738 exchangeable development      1
4739 exhibit      1
4740 Exhibitions      1
4741 existing state      1
4742 Experimental Laboratory      1
4743 experimental plot B bare ground      1
4744 exploitation      1
4745 exploitation fields      1
4746 Exports and Imports      1
4747 European brown bear (Ursus arctos)      1
4748 European larch      1
4749 european yew - tree      1
4750 europska tisa      1
4751 Europski ariš      1
4752 europski ariš (Larix deeidua Mili)      1
4753 europski dabar (Castor fiber L.)      1
4754 europski smeđi medvjed (Ursus arctos)      1
4755 Eutric Rankers      1
4756 Eutrični ranker      1
4757 ecosystems      1
4758 ecotypes      1
4759 ecotypic variation      1
4760 ectomycorrhiza      1
4761 edafski uvjeti      1
4762 Eddy covariance method      1
4763 edible      1
4764 educating personnel      1
4765 edukacija vatrogasaca      1
4766 edukativni panoi      1
4767 efektivni broj klonova      1
4768 effective clone number      1
4769 effects of thinning      1
4770 efficacy      1
4771 economic importance      1
4772 economic orientation      1
4773 Economic policy      1
4774 economic silk production      1
4775 economics of forest resources      1
4776 economics of natural resources      1
4777 economy inspection      1
4778 ekološka karakteristika      1
4779 ekološka mreža      1
4780 ekološka niša      1
4781 ekološka proizvodnja      1
4782 ekološka stabilnost      1
4783 ekološkai fitogeografska analiza      1
4784 ekološke i socijalne funkcije      1
4785 ekološke indikatorske vrijednosti      1
4786 ekološke orijentacije      1
4787 ekološke značajke      1
4788 ekološki činitelji      1
4789 ekološki indikatori      1
4790 ekološki uvjeti.      1
4791 ekološko-gospodarske značajke      1
4792 ekonomija      1
4793 ekonomika prirodnih resursa      1
4794 ekonomika svilarenja      1
4795 endemic species      1
4796 endemna vrsta      1
4797 Endosperm in development      1
4798 enegrija klijavosti i klijavost      1
4799 energetika      1
4800 energetska korisnost      1
4801 energetska vrijednost      1
4802 ekosustavi      1
4803 ekonomika šumskih resursa      1
4804 ekonomske promjene u šumarstvu      1
4805 duration of development stages      1
4806 ekoznak      1
4807 eksperimentalni laboratorij      1
4808 eksploatacijska polja      1
4809 ekstrakcija      1
4810 ektomikoriza      1
4811 elaborat održavanja šumskih cesta      1
4812 electric radiator      1
4813 electrical resistance of cambial zone      1
4814 elektrana      1
4815 električna energija      1
4816 električni otpor kambijalne zone      1
4817 električno grijalo      1
4818 elemental analyser      1
4819 elementarni anlitaor      1
4820 elementi ocjene trofeja      1
4821 elm      1
4822 embiotenija      1
4823 flammable material      1
4824 flight activity      1
4825 flight dynamics      1
4826 flood      1
4827 flood control      1
4828 floodplain forest      1
4829 floodplain forests      1
4830 first and second order histograms      1
4831 first record      1
4832 first records      1
4833 fishing      1
4834 floral elements      1
4835 floristic composition      1
4836 floristička struktura      1
4837 fitosanitarne mjere      1
4838 fitosanitarni pregled      1
4839 fitosanitarni sustav      1
4840 fizička svojstva      1
4841 fizičko opterećenje      1
4842 fizika      1
4843 fizikalna i mehanička svojstva drva abonosa      1
4844 fizikalna i mehanička svojstva recentne hrastovine      1
4845 fizikalna svojstva      1
4846 fiziologija sjemena      1
4847 fiziološki parametri      1
4848 fitocenološka nomenklatura i klasifikacija      1
4849 fitocenološka snimka      1
4850 fitocenološke jedinice      1
4851 fitocenološke značajke      1
4852 fitocenoza      1
4853 fitogeografsko raščlanjenje      1
4854 fitomasa      1
4855 F-O and »K-k« »Manage-project«      1
4856 F-O i »K-k«      1
4857 foliar threatment      1
4858 folijarna aplikacija      1
4859 food      1
4860 forces of resistance to growth      1
4861 Forcing      1
4862 Foreign timber trade      1
4863 flora content      1
4864 Flowering Ash      1
4865 flowing down trunk      1
4866 flushing      1
4867 forest damage      1
4868 forest damage.      1
4869 forest development strategy      1
4870 forest dieback      1
4871 forest community of beech and fir      1
4872 forest contractors      1
4873 Forest cover      1
4874 Forest Administration "Viševica"  Rijeka      1
4875 Forest Administration Bjelovar.      1
4876 Forest Administration Delnice      1
4877 Forest Administration Požega      1
4878 forest and water ecosystems      1
4879 forest and wildlife management      1
4880 forest area      1
4881 forest association      1
4882 forest assortments      1
4883 forest biomass      1
4884 forest certification      1
4885 Feulgen squash method      1
4886 Feulgen squash metoda      1
4887 Fibonaccijev niz      1
4888 fictional rotation      1
4889 field elm      1
4890 field plot      1
4891 fiksiranje dušika      1
4892 fiktivna ophodnja      1
4893 Final consumption wood products industries      1
4894 final cut      1
4895 Final use of wood products industry      1
4896 finalna prerada drva      1
4897 financial resources      1
4898 financijska politika      1
4899 fine forest fuel      1
4900 Finland      1
4901 fino šumsko gorivo      1
4902 Finska      1
4903 fenotipska plastičnost.      1
4904 fenotipska stabilnost      1
4905 fenologija listanja      1
4906 feromonski raspršivači      1
4907 fertility      1
4908 fire.      1
4909 fire-climate regions      1
4910 fire-climate regions.      1
4911 fire-fighting plane ("kanader") and demon      1
4912 firemen education      1
4913 fire-risk      1
4914 fire fighting equipment      1
4915 Fire history      1
4916 fire line      1
4917 fire lines      1
4918 fire lines with elements of roadways      1
4919 false beech heartwood      1
4920 Fang      1
4921 FAO      1
4922 farmer cables      1
4923 farmer vitla      1
4924 Fast Furier method      1
4925 Fast Furier metoda      1
4926 FACE      1
4927 FACE facility      1
4928 facilitation      1
4929 factors to vertical terrain corrections      1
4930 Faculty of Forestry Zagreb      1
4931 evenaged stands      1
4932 evergreen      1
4933 evaluation of beneficial functions of forests and evaluation of forests.      1
4934 evaluation of natural resources      1
4935 Faza - II      1
4936 Faza - III; Radne grupe (Networks)      1
4937 faza isključivanja stabala      1
4938 FBP sustav      1
4939 FBP System      1
4940 felled stemwood      1
4941 felling and processing      1
4942 felling and processing of wood assortments      1
4943 felling control      1
4944 felling cycle      1
4945 felling thinning volume      1
4946 female roe deer      1
4947 fenilalanin-amonijeve lijaze      1
4948 fenofaze      1
4949 faunalni drift      1
4950 Fagus silvatica      1
4951 Fairs      1
4952 faktori staništa      1
4953 falconer equipment      1
4954 falconry equipment      1
4955 falconry techniques      1

                UNDER CONSTRUCTION