ANALIZA SUSTAVA   
  Obuhvaćeno godišta: 141
  Izdano svezaka: 1079
 stranica:81714
 digitalizirano (GB):13,14
 
Obrađeno članaka:

15740
  Pronađeno autora: 2850
  - od toga u Imeniku: 816
  Pisano o šumara: 760
 
Indeksirano pojmova:

15857879
  Različitih riječi: 1386733
PRIKAZI I PRETRAŽIVANJA
 
str/god   sve  
autori sve  
naslovi sve  
UDK sve  
ključ sve  
šumari sve

                     Z
DIGITALIZIRANA ARHIVA
 
Pregled cijele arhive

Pregled naslovnica

Pregled poleđina

GooSLe pretraživanje
   pretraživanje po punom tekstu
KLJUČNA RIJEČ sort po pojava
1 Skupština      96
2 Hrvatska      47
3 Croatia      41
4 hrast lužnjak      32
5 pedunculate oak      27
6 biomasa      20
7 šumarstvo      19
8 forestry      17
9 biomass      15
10 obična bukva      15
11 Bukva      13
12 GIS      12
13 varijabilnost      12
14 alepski bor      11
15 damage      11
16 common beech      10
17 Baranja      10
18 growth      10
19 flora      10
20 obična jela      10
21 rast      10
22 zaštita prirode      10
23 Slovenia      9
24 Slovenija      9
25 stand structure      9
26 stanište      9
27 struktura sastojine      9
28 silver fir      9
29 beech      9
30 drvna zaliha      9
31 Abies alba Mill.      8
32 habitat      8
33 harvester      8
34 invasive species      8
35 izoenzimi      8
36 tlo      8
37 prirast      8
38 proizvodnost      8
39 poljski jasen      8
40 pošumljavanje      8
41 njega      8
42 monitoring      7
43 productivity      7
44 variability      7
45 šuma      7
46 lovište      7
47 Growing stock      7
48 florni sastav      7
49 Quercus%20robur STYLE="text-decoration:none">Quercus robur      7
50 dieback      7
51 density      6
52 energija      6
53 fauna      6
54 Pinus%20nigra STYLE="text-decoration:none">Pinus nigra      6
55 biološka raznolikost      6
56 bukove šume      6
57 fenologija      6
58 forest inventory      6
59 gospodarenje      6
60 hrast kitnjak      6
61 Hrvatska.      6
62 hunting      6
63 ICP Forests      6
64 Loranthus europaeus Jacq.      6
65 Lika      6
66 introdukcija      6
67 intenzitet zaraze      6
68 jela      6
69 klima      6
70 šumarska politika      6
71 šume      6
72 Šumska vegetacija      6
73 šumski požari      6
74 visina      6
75 visinski rast      6
76 Turkey      6
77 Turska      6
78 struktura      6
79 soil      6
80 sortimentna struktura      6
81 prirodna obnova      6
82 rasprostranjenost      6
83 rasadnik      6
84 Quercus robur      6
85 populacija      6
86 podzemna voda      6
87 mortality      6
88 morfologija lista      5
89 model      5
90 mortalitet      5
91 narrow-leaved ash      5
92 nature protection      5
93 nizinske šume      5
94 nursery      5
95 obična smreka      5
96 pomlađivanje      5
97 pomladak      5
98 phenology      5
99 Pinus nigra      5
100 Quercus robur L.      5
101 provenijencije      5
102 preživljavanje      5
103 privlačenje      5
104 privlačenje drva      5
105 smreka      5
106 skidder      5
107 stanje ishrane      5
108 Sessile Oak      5
109 razvoj      5
110 regeneration      5
111 remote sensing      5
112 vibracije      5
113 vibration      5
114 Vegetacija Hrvatske      5
115 uspijevanje      5
116 šumski požar      5
117 šumske ceste      5
118 tending      5
119 klimatske promjene      5
120 invazivne vrste      5
121 Lepidoptera      5
122 leaf morphology      5
123 management      5
124 increment      5
125 grmlje      5
126 height growth      5
127 forest fires      5
128 forest      5
129 feromonske klopke      5
130 forests      5
131 forest management      5
132 climate      5
133 biodiversity      5
134 Lymantria%20dispar STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      5
135 assortment structure      5
136 Abies alba      5
137 Aleppo pine      5
138 aklimatizacija      5
139 European beech      5
140 divljač      5
141 daljinska istraživanja      5
142 distribution      5
143 crni bor      5
144 vrijeme prijelaza      5
145 zglobni traktor      5
146 zaštita      4
147 zaštita okoliša      4
148 crna joha      4
149 Coleoptera      4
150 dabar      4
151 drveće      4
152 ekologija      4
153 environmental protection      4
154 ergonomics      4
155 ergonomija      4
156 Acari      4
157 Abies%20alba STYLE="text-decoration:none">Abies alba      4
158 Ips%20cembrae STYLE="text-decoration:none">Ips cembrae      4
159 bioenergy      4
160 Castanea sativa      4
161 forest policy      4
162 forest roads      4
163 forest soil      4
164 forest vegetation      4
165 floral composition      4
166 forest fire      4
167 groundwater      4
168 gustoća populacije      4
169 Hymenoptera      4
170 Hrvatske šume d.o.o.      4
171 lovstvo      4
172 Lowland forests      4
173 Laudonov Gaj      4
174 krš      4
175 ISPM 15      4
176 hunters      4
177 šumsko tlo      4
178 Timberjack 1270B      4
179 šumski resursi      4
180 štetnost      4
181 šumska biomasa      4
182 survival      4
183 sustainable development      4
184 sušenje      4
185 štete      4
186 Ursus arctos      4
187 vegetacija      4
188 Viscum album L.      4
189 troškovi      4
190 trophy      4
191 trees      4
192 Red deer      4
193 rekreacija      4
194 shrubs      4
195 rogovlje      4
196 seed      4
197 sitni glodavci      4
198 Spačva      4
199 produkcija      4
200 precipitation      4
201 preference ratio index      4
202 Quercus petraea (Matt.) Liebl.      4
203 Q. robur L.      4
204 pionirske vrste      4
205 ponik      4
206 požar      4
207 požari      4
208 oborine      4
209 održivi razvoj      4
210 opća vitalnost      4
211 oplodna sječa      4
212 normala      4
213 Norway spruce      4
214 modeliranje      4
215 mikrosateliti      4
216 muflon      4
217 mouflon      3
218 mine      3
219 mistletoe      3
220 mladi naraštaj      3
221 nitrogen      3
222 nasljednost      3
223 općekorisne funkcije      3
224 odumiranje stabala      3
225 obnova šuma      3
226 Obični orah      3
227 obnova      3
228 numerical analysis      3
229 numerička analiza      3
230 nizinski šumski ekosustavi      3
231 Parčine      3
232 parkovni objekti      3
233 potrajnost      3
234 Populus nigra      3
235 Populus nigra L.      3
236 Posavina      3
237 poplar      3
238 poplar clones      3
239 population      3
240 population dynamics      3
241 Podravina      3
242 poduzetništvo      3
243 pitomi kesten      3
244 planiranje      3
245 phosphorus      3
246 phytoremediation      3
247 Pilanarstvo      3
248 Prunus avium      3
249 Prunus avium L.      3
250 prvi nalaz      3
251 protection      3
252 Propadanje šuma      3
253 protected areas      3
254 provenance trial      3
255 provenijencija      3
256 promjer      3
257 Preborna šuma      3
258 preživljenje      3
259 primorski bor      3
260 production      3
261 private forests      3
262 smeđi medvjed      3
263 sortimentne tablice      3
264 skidding      3
265 Serbia      3
266 sjeme      3
267 structure      3
268 Sphaeropsis sapinea      3
269 Srbija      3
270 Sawmilling      3
271 roe deer      3
272 sanacija      3
273 short rotation crops      3
274 seedlings      3
275 reintrodukcija      3
276 reforestation      3
277 ratne štete      3
278 recreation      3
279 ritske šume      3
280 transition time      3
281 trofej      3
282 topola      3
283 tržište      3
284 turizam      3
285 unutarpopulacijska i međupopulacijska varijabilnost      3
286 voda      3
287 volume      3
288 volumen      3
289 vegetation      3
290 upravljanje šumama      3
291 sukcesija vegetacije      3
292 šumska cesta      3
293 Šumski radovi      3
294 šumski rad      3
295 šumski ekosustavi      3
296 šumske prometnice      3
297 šumske zajednice      3
298 texture      3
299 thinning      3
300 Thaumetopoea pityocampa      3
301 tekstura      3
302 intensity of infestation      3
303 Internet      3
304 introduction      3
305 invazivna vrsta      3
306 inventura šuma      3
307 Ivanščica      3
308 izloženost      3
309 izmjera šuma      3
310 klaster analiza      3
311 karst      3
312 jelen obični      3
313 listinac      3
314 logging      3
315 lowland forest ecosystems      3
316 market      3
317 gustoća drva      3
318 humus      3
319 hrast medunac      3
320 hrast      3
321 Histiostomatidae      3
322 Gorski kotar      3
323 forest cultures      3
324 forest floor      3
325 forest communities      3
326 fir      3
327 fire      3
328 Fire Weather Index      3
329 fitocenologija      3
330 fitoremedijacija      3
331 forest tending      3
332 forest management planning      3
333 fosfor      3
334 genetic diversity      3
335 genetska raznolikost      3
336 climate change      3
337 cluster analysis      3
338 CO2      3
339 bukove sječe      3
340 Bosna i Hercegovina      3
341 Brižine      3
342 biljne zajednice      3
343 Biluša      3
344 biljna zajednica      3
345 Entomophaga%20maimaiga STYLE="text-decoration:none">Entomophaga maimaiga      3
346 $glavna skupština      3
347 afforestation      3
348 aerosnimke      3
349 alien species      3
350 anketa      3
351 areal      3
352 energy      3
353 efficiency      3
354 ekotipska varijabilnost      3
355 entrepreneurship      3
356 Fagus sylvatica      3
357 exposure      3
358 dušik      3
359 ecology      3
360 četinjače      3
361 Croatian Forests Co. Ltd.      3
362 crown damage      3
363 crna topola      3
364 divlja svinja      3
365 divlja trešnja      3
366 dinamika populacije      3
367 Diptera      3
368 development      3
369 diameter      3
370 Dalmatinska zagora      3
371 Dalmacija      3
372 defoliation      3
373 debljinski prirast      3
374 zaštićena područja      3
375 vrt u klaustru      3
376 young growth      3
377 wild cherry      3
378 zelena duglazija      3
379 Zavižan      2
380 zdravlje      2
381 značajna oštećenost      2
382 zdravstveno stanje      2
383 Žumberak      2
384 zoniranje      2
385 Zoološki vrt grada Zagreba      2
386 žuta imela      2
387 Wild game      2
388 war loses      2
389 wood industry      2
390 VRS      2
391 vremenske serije      2
392 volumen krupnoga drva      2
393 weight and foliage volume      2
394 Zagreb Zoo Garden      2
395 zajednice hrasta lužnjaka      2
396 zakonska regulativa      2
397 vrijednost šuma      2
398 yellow mistletoe      2
399 yield      2
400 yield tables      2
401 WinRhizo      2
402 WinSEEDLE      2
403 zaštita drva      2
404 vrijeme cvjetanja      2
405 zakorjenjivanje      2
406 zametak      2
407 zapaljivost      2
408 zapaljivost i gorivost šumskih goriva      2
409 zaraza      2
410 degree of damage      2
411 decision support systems      2
412 dendroclimatology      2
413 dendroflora      2
414 dendroklimatologija      2
415 dendrokronološka analiza      2
416 dendrological value      2
417 deposition      2
418 defoliators      2
419 defolijacija      2
420 damages      2
421 debljina kore      2
422 common ash      2
423 Ćićarija      2
424 Dalmatia      2
425 Danube      2
426 digitalni model terena      2
427 digitalni ortofoto      2
428 digitalni ortofoto (DOF)      2
429 Diptera: Cecidomyiidae      2
430 disjunktan      2
431 Dinaric mountains      2
432 Dinaridi      2
433 digitalna fotogrametrija      2
434 digital photogrammetry      2
435 diversity      2
436 distribucija      2
437 distribucija prsnih promjera      2
438 correlation      2
439 CNS 2000      2
440 Cornus      2
441 Crataegus nigra      2
442 creativity      2
443 containers      2
444 control      2
445 CORS      2
446 Corylopsis      2
447 common beech (Fagus sylvatica L.)      2
448 Community Plant Variety Office (CPVO)      2
449 concrete and theoretical distribution      2
450 Crown condition assessment      2
451 crvenica      2
452 Cultivar      2
453 Croatian Forests Co.Ltd.      2
454 Crni bor (Pinus nigra)      2
455 crni jasen      2
456 Crni Lug      2
457 Crni orah      2
458 crnika      2
459 crnogorične i bjelogorične vrste — taksoni      2
460 culture      2
461 Čorkova uvala      2
462 Cupressus sempervirens      2
463 Curculionidae      2
464 ECOLURE      2
465 dužine sortimenata      2
466 Economic development      2
467 Đurđevački pijesci      2
468 EA 300      2
469 ectomycorrhiza      2
470 drvna industrija      2
471 Drosophilidae      2
472 dendrološka vrijednost      2
473 društveno-gospodar­ski čimbenici      2
474 drvenaste egzote      2
475 drying period      2
476 Dryocosmus kuriphilus      2
477 drvni sortimenti      2
478 drvni ostatak      2
479 Dunav      2
480 divlji kesten      2
481 djelotvornost      2
482 DNA      2
483 dominant height      2
484 dominantna visina      2
485 dobna struktura      2
486 dormantnost sjemena      2
487 Douglas fir      2
488 Drava      2
489 evaluation model      2
490 even-aged beech stands      2
491 Fallow deer      2
492 Fagus sylvatica L.      2
493 Fagus L.      2
494 favourable conservation status      2
495 EUFORGEN      2
496 environment      2
497 environment protection      2
498 Euphorbio palustris-Crataegetum nigrae      2
499 euroazijski ris      2
500 evergreen oak      2
501 ekosustav      2
502 embryo      2
503 EN 1316-1      2
504 egzote      2
505 eko­nomika šumarstva      2
506 ecosystem      2
507 ektomikoriza      2
508 energy value      2
509 arenosol      2
510 as. Abieti-Fagetum “pannonicum” s. l.      2
511 Anthyllis barba-jovis      2
512 antivibracijske rukavice      2
513 anti-vibration gloves      2
514 antler      2
515 Aphididae      2
516 Balkan      2
517 ass. Hyperico grisebachii-Piceetum abietis (Bertović 1975) nom. nov. hoc loco      2
518 Bacillus thuringiensis      2
519 and hunting management      2
520 analitički prikaz florističkog sastava      2
521 Alnus subcordata      2
522 Alno-Quercion roboris      2
523 amorfa      2
524 allometric equations      2
525 alpine watershed      2
526 alpski sliv      2
527 altitude      2
528 aggression on the RC      2
529 agresija na RH      2
530 adaptirani poljoprivredni traktori      2
531 Accuracy      2
532 aerial photographs      2
533 alepski bor (Pinus halepensis)      2
534 AHP      2
535 "Hrvatske šume"      2
536 "Osmocote Mini"      2
537 "Osmocote Sierrablen"      2
538 Abies%20cilicica STYLE="text-decoration:none">Abies cilicica      2
539 Acer%20campestre STYLE="text-decoration:none">Acer campestre      2
540 Acer%20negundo STYLE="text-decoration:none">Acer negundo      2
541 Acer%20pseudoplatanus STYLE="text-decoration:none">Acer pseudoplatanus      2
542 %20Scorzonero-Chrysopogonetalia STYLE="text-decoration:none"> Scorzonero-Chrysopogonetalia      2
543 Cinara%20cedri STYLE="text-decoration:none">Cinara cedri      2
544 Betula%20pendula STYLE="text-decoration:none">Betula pendula      2
545 Bonomoia%20pini STYLE="text-decoration:none">Bonomoia pini      2
546 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      2
547 Castor%20fiber STYLE="text-decoration:none">Castor fiber      2
548 Celtis%20australis STYLE="text-decoration:none">Celtis australis      2
549 Cephalanthero%20longifoliae-Fagetum STYLE="text-decoration:none">Cephalanthero longifoliae-Fagetum      2
550 Cephalcia%20arvensis STYLE="text-decoration:none">Cephalcia arvensis      2
551 Cervus%20elaphus STYLE="text-decoration:none">Cervus elaphus      2
552 Ips%20sexdentatus STYLE="text-decoration:none">Ips sexdentatus      2
553 Ips%20typographus STYLE="text-decoration:none">Ips typographus      2
554 Hemerocallis STYLE="text-decoration:none">Hemerocallis      2
555 Crataegus STYLE="text-decoration:none">Crataegus      2
556 Iponemus%20gaebleri STYLE="text-decoration:none">Iponemus gaebleri      2
557 Eutypella%20parasitica STYLE="text-decoration:none">Eutypella parasitica      2
558 Fagion%20sylvaticae STYLE="text-decoration:none">Fagion sylvaticae      2
559 Fraxinus%20pennsylvanica STYLE="text-decoration:none">Fraxinus pennsylvanica      2
560 Histiostoma%20piceae STYLE="text-decoration:none">Histiostoma piceae      2
561 abonos      2
562 Aboveground biomass      2
563 STYLE="text-decoration:none">Acanthocinus reticulatus      2
564 adaptability      2
565 adaptabilnost      2
566 acorn      2
567 Abies albaMill.      2
568 A. glutinosa      2
569 A. rubra      2
570 Abieti-Fagetum      2
571 0 m      2
572 Pinus%20sylvestris STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris      2
573 Ostryo-Carpinion%20orientalis STYLE="text-decoration:none">Ostryo-Carpinion orientalis      2
574 Phytopythium STYLE="text-decoration:none">Phytopythium      2
575 Picea%20abies STYLE="text-decoration:none">Picea abies      2
576 Pinus%20halepensis STYLE="text-decoration:none">Pinus halepensis      2
577 Juniperus%20drupacea STYLE="text-decoration:none">Juniperus drupacea      2
578 Juniperus%20excelsa STYLE="text-decoration:none">Juniperus excelsa      2
579 Kermes%20vermilio STYLE="text-decoration:none">Kermes vermilio      2
580 Larix%20decidua STYLE="text-decoration:none">Larix decidua      2
581 Lynx%20lynx STYLE="text-decoration:none">Lynx lynx      2
582 Viscum%20album STYLE="text-decoration:none">Viscum album      2
583 Ulmus%20glabra%20Huds. STYLE="text-decoration:none">Ulmus glabra Huds.      2
584 Ulmus%20minor STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor      2
585 Pityokteines STYLE="text-decoration:none">Pityokteines      2
586 Prunus%20avium%20L. STYLE="text-decoration:none">Prunus avium L.      2
587 Pythium STYLE="text-decoration:none">Pythium      2
588 Quercus%20petraea%20(Matt.)%20Lieblein. STYLE="text-decoration:none">Quercus petraea (Matt.) Lieblein.      2
589 Sphaeropsis%20sapinea STYLE="text-decoration:none">Sphaeropsis sapinea      2
590 Stereonychus%20fraxini STYLE="text-decoration:none">Stereonychus fraxini      2
591 biološka kontrola      2
592 biološko-ekološka valorizacija      2
593 bioindikatori      2
594 biological diversity      2
595 Bioproizvodnost amorfe      2
596 biometrical parameters      2
597 bionomija      2
598 bionomy      2
599 Bjelovarska Bilogora      2
600 black alder      2
601 biomass production      2
602 black poplar      2
603 black walnut      2
604 body weight      2
605 bijeli grab      2
606 beta-distribucija      2
607 beta-function      2
608 Bieger      2
609 bijela imela      2
610 biljka      2
611 beech felling      2
612 basic stocks of the games      2
613 bark thickness      2
614 basal area      2
615 area      2
616 Beli Manastir      2
617 benediktinski samostan      2
618 broj lanadi      2
619 brucijski bor      2
620 Bosnia and Herzegovina      2
621 Brandt      2
622 bonitet      2
623 brojnost      2
624 brown bear      2
625 burned area      2
626 Bursaphelenchus spp.      2
627 Callicarpa      2
628 Cameraria ohridella      2
629 Campsis      2
630 Canadian experts report      2
631 brijest      2
632 Clerodendrum      2
633 CIC      2
634 clonal seed orchard      2
635 cikličke snimke      2
636 Chrysomelidae      2
637 Chimonanthus      2
638 Castor fiber L.      2
639 Catalpa      2
640 changes      2
641 carbon sequestration      2
642 Carex pilosa      2
643 Carici elongatae-Alnetum glutinosae      2
644 Carpinus L.      2
645 Ceanothus      2
646 Cembräwit®      2
647 Game      2
648 game breeding enclosure Kunjevci      2
649 geografski informacijski sustav      2
650 fotointerpretacijski ključ      2
651 Forsythia      2
652 FSC logo      2
653 fuel types      2
654 fungus      2
655 GC      2
656 GC/MS      2
657 Forest operations      2
658 forest resources      2
659 forest road      2
660 fotosinteza      2
661 Fraxino orni-Quercetum ilicis      2
662 Fraxinus angustifolia      2
663 Fraxinus angustifolia Vahl      2
664 Fraxinus excelsior      2
665 Fraxinus L.      2
666 forest value      2
667 forestry operation      2
668 forestry biomass      2
669 flammability      2
670 fires      2
671 fenološka motrenja      2
672 fenološka opažanja      2
673 Festuco drymeiae-Abietetum ass. nova      2
674 fluvisol      2
675 forest habitat      2
676 fitoplazme      2
677 florni elementi      2
678 forest lands      2
679 forest economics      2
680 GNSS      2
681 Galio odorati-Fagetum sylvaticae      2
682 germination      2
683 gljiva      2
684 genetska varijabilnost      2
685 Gospodarski razvitak      2
686 GPS      2
687 gradacija      2
688 GRASS GIS      2
689 gustoća      2
690 gypsy moth      2
691 gubar      2
692 granične vrijednosti      2
693 growth and increment      2
694 height increment      2
695 heavy metals      2
696 height      2
697 Hemiptera      2
698 health      2
699 habitat type      2
700 Hamamelis      2
701 horticul­tural value      2
702 hortikulturna vrijednost      2
703 historical value      2
704 hidrološka uloga      2
705 Hibiscus      2
706 hiperparazitoid      2
707 Hippophaë rhamnoides      2
708 Hippophao-Berberidetum      2
709 Histiostoma piceae      2
710 horse chestnut      2
711 hosts      2
712 hrast crnika (Quercus ilex)      2
713 hrast lužnjak (Quercus robur L.)      2
714 hrastov ponik      2
715 Hrvatska norma HRN EN 1316-1:1999      2
716 Hungavit      2
717 humofluvisol      2
718 HTRS96/TM      2
719 hunting district      2
720 Hunting Management      2
721 Hvar      2
722 hydrological role      2
723 Hymenoptera: Platygastridae      2
724 II-G-10      2
725 II-G-20      2
726 imovna općina      2
727 management of      2
728 management plan      2
729 makedonski hrast      2
730 makija      2
731 Maksimir Park      2
732 lovci      2
733 Lynx lynx      2
734 Lymantria monacha      2
735 Maceljsko gorje      2
736 Luzulo-Fagetum sylvaticae      2
737 lužnjak      2
738 Lymantria dispar      2
739 lovstvo i lovno gospodarenje      2
740 maslinik      2
741 Međimurje      2
742 meteorološki indeks požara      2
743 Mediterranean      2
744 Mediterranean karst area      2
745 ljetna suša      2
746 Metcalfa pruinosa      2
747 microclimate      2
748 lizimetri      2
749 Lisičine Arboretum      2
750 Lonicera      2
751 lovni trupčići      2
752 lovno gospodarenje      2
753 licenciranje      2
754 licensing      2
755 LiDAR      2
756 klijavost      2
757 light      2
758 Liocourtova distribucija      2
759 Leptoglossus occidentalis      2
760 Lespedeza      2
761 kvaliteta      2
762 Lekenik      2
763 limit values      2
764 kreativnost      2
765 kukac      2
766 krupnoća žira      2
767 kultura      2
768 kulture kratkih ophodnji      2
769 klonovi topola      2
770 Krapinsko-zagorska županija      2
771 Krasno      2
772 kriging      2
773 kvaliteta sadnica      2
774 Landsat      2
775 izvješće eksperata iz Kanade      2
776 Joinery and Cabinet making      2
777 Juglans L.      2
778 jednodobne bukove sastojine      2
779 Jasminum      2
780 kalij      2
781 Kalnik      2
782 katastar vodnih potencijala      2
783 Josip Ettinger      2
784 klonovi bijele vrbe      2
785 klonska sjemenska plantaža      2
786 kljove      2
787 Koelreuteria      2
788 koljik      2
789 koncepcija      2
790 Komrčar      2
791 Kopački rit      2
792 korelacijska veza      2
793 korijen      2
794 izlučivanje sastojina      2
795 Italian oak      2
796 Ixodidae      2
797 Istra      2
798 Japage      2
799 izvoditelji šumskih radova      2
800 Ips typographus      2
801 iskorištavanje šuma      2
802 iskorištenje      2
803 ispitivanje      2
804 istacio-Juniperetum phoeniceae      2
805 intensity of infection      2
806 insect      2
807 innovations in forestry      2
808 Innovativeness      2
809 inovacije u šumarstvu      2
810 inovativnost      2
811 inflammability and combustibility of fuel types      2
812 indicators      2
813 infracrvene kolorne (ICK) aerosnimke      2
814 Indigobush      2
815 Indigobush bioproductivity      2
816 Indigofera      2
817 imela      2
818 in utero      2
819 infestation      2
820 insect pests      2
821 Tarsenomidae      2
822 šumski rubovi      2
823 Taxus baccata L.      2
824 temeljnica      2
825 temperatura      2
826 temperature      2
827 tercijarna      2
828 TE Plomin 2      2
829 Tenthredinidae      2
830 test provenijencija      2
831 testing      2
832 teški metali      2
833 težina i volumen drva      2
834 težina i volumen lišća      2
835 time of flowering      2
836 time series      2
837 Thurn-Taxis.      2
838 timber volume      2
839 Timberjack 1070      2
840 Tijat      2
841 Tilia spp.      2
842 timber extraction      2
843 šumske kulture      2
844 šumska taksa      2
845 šumska zajednica      2
846 šumska zemljišta      2
847 šumski genetski resursi      2
848 šumske sadnice      2
849 šumske protupožarne ceste      2
850 šumska prostirka      2
851 šumarska profesija      2
852 struktura vegetacije      2
853 suitability evaluation      2
854 Sustainable forest management      2
855 Sus scrofa      2
856 sustavi privlačenja drva      2
857 Sustavi za podršku u odlučivanju      2
858 syntaxonomy      2
859 Šibenik      2
860 suzbijanje      2
861 svjetlo      2
862 sweet chestnut      2
863 uređivanje      2
864 uređivanje šuma      2
865 uzgajalište divljači Kunjevci      2
866 Uzorak      2
867 vegetation quotient      2
868 vegetation structure      2
869 upravljanje rizicima      2
870 vegetacijska karta      2
871 Vaclav L. Anderle      2
872 valorisation      2
873 valorizacija      2
874 višekori­sničko šumarstvo      2
875 Vojvodina      2
876 višekriterijsko odlučivanje      2
877 višestruka regresijska analiza      2
878 Viscum album L. ssp. abietis (Wiesb.) Abrom.      2
879 vegetacijski kvocijent      2
880 virus      2
881 visiting      2
882 UPGMA      2
883 UPOV      2
884 ugroženost      2
885 Unmixed regular beech forest      2
886 učinkovitost      2
887 Ulmus minor Mill. sensu latissimo      2
888 Theysohn®      2
889 trophy assessment      2
890 Tropical rain forests      2
891 Tropske kišne šume      2
892 time study      2
893 tip staništa      2
894 tipovi goriva      2
895 Tischeria ekebladella      2
896 Trade Mark      2
897 tourism      2
898 traktori      2
899 trend opadanja gustoće drva      2
900 Tomicus destruens      2
901 transformacija      2
902 Transport      2
903 treatment      2
904 riparian forests      2
905 risk management      2
906 Republika Hrvatska      2
907 root collar diameter      2
908 renewable energy sources      2
909 rent      2
910 renta      2
911 reintroduction      2
912 relativna otvorenost      2
913 reliktna      2
914 resursi      2
915 recovery time      2
916 rast i prirast      2
917 razvojni stadiji      2
918 regeneration priority      2
919 refugijalno      2
920 registar primarne šumske prometne infrastrukture      2
921 sekundarne šumske prometnice      2
922 seed dormancy      2
923 selective thinning      2
924 selekcija      2
925 selection forest      2
926 semivariogram.      2
927 Senjska Draga      2
928 sample plots      2
929 seedling quality      2
930 shelterwood cutting      2
931 Sezonska procjena žestine požara      2
932 Salix L.      2
933 sadašnje stanje šuma      2
934 sadni materijal      2
935 sadnica      2
936 Robinia L.      2
937 Robinia pseudoacacia L.      2
938 Rock partridge      2
939 rodents      2
940 Ruscus hypoglossum      2
941 Sarcococca      2
942 secondary forest roads      2
943 Scolytinae      2
944 sapling      2
945 Seasonal Severity Rating      2
946 srednji promjer      2
947 spinosad      2
948 spolni indeks      2
949 spruce      2
950 srneća divljač      2
951 srnjak      2
952 srednja visina      2
953 stabilizacija tla      2
954 stabilnost sastojine      2
955 stanje u prošlosti      2
956 strojna sječa      2
957 strukturni elementi      2
958 studij vremena      2
959 Stolarstvo      2
960 strana vrsta      2
961 sitkanska smreka      2
962 sinekološko-vegetacijska istraživanja      2
963 site index curves      2
964 simulacija      2
965 simulation      2
966 sintaksonomija      2
967 sintaksonomska analiza      2
968 Slavonija      2
969 Sječa      2
970 sječa i izrada      2
971 Sječa šuma      2
972 sjeverozapadna Hrvatska      2
973 Sophora      2
974 Spačvanski bazen      2
975 slatka voda      2
976 small mammals      2
977 small rodents      2
978 socio-economic factors      2
979 pravoužitnici      2
980 primjerne plohe      2
981 privatne šume      2
982 prirodni resursi      2
983 prirodno sušenje prostornog drva      2
984 produkcija biomase      2
985 produktivnost      2
986 prioritet obnove      2
987 PPP      2
988 prijedlog uređenja      2
989 Preborno gospodarenje      2
990 preciznost      2
991 promjer krošnje      2
992 promidžba      2
993 prognoza širenja      2
994 promjer vrata korijena      2
995 promotion      2
996 proreda      2
997 promjene      2
998 Prunus L.      2
999 prsni promjer      2
1000 Pruno-Fraxinetum      2
1001 quality      2
1002 Pula      2
1003 Punica      2
1004 quantitative traits      2
1005 Q. cerris L.      2
1006 Q. frainetto Ten.      2
1007 Q. pubescens Willd.      2
1008 Rab      2
1009 RAPD      2
1010 RapidEye      2
1011 rasadnici      2
1012 Quercus L.      2
1013 rasadnička proizvodnja      2
1014 radial increment      2
1015 Phyllonorycter issiki      2
1016 Phyllonorycter issikii      2
1017 Phyllonorycter robiniella      2
1018 photointerpretation key      2
1019 pellets      2
1020 Pelješac      2
1021 perivoj Ma­ksimir      2
1022 planning of regeneration felling      2
1023 Planning system      2
1024 plant communities      2
1025 plantaže      2
1026 Pityokteines spinidens      2
1027 Pistacio lentisci-Juniperetum phoeniceae      2
1028 Parkovi prirode      2
1029 planirani prirast      2
1030 Pinus nigra subsp. dalmatica      2
1031 Pinus pinea      2
1032 Pinus sylvestris L.      2
1033 pheromone trap      2
1034 Phytophthora      2
1035 Pinus halepensis      2
1036 Pinus heldreichii      2
1037 Pinus heldreichii (Christ)      2
1038 Podunavlje – Podravlje      2
1039 podrivanje tla      2
1040 Pohorje      2
1041 pohrana ugljika      2
1042 Plant Patent Act      2
1043 plant      2
1044 plantations      2
1045 pokazatelj      2
1046 polifenoli      2
1047 Populetalia albae      2
1048 Populus      2
1049 Populus alba L.      2
1050 Poplava      2
1051 population density      2
1052 Populus L.      2
1053 posjećivanje      2
1054 potrajno gospodarenje      2
1055 potassium      2
1056 postotak drvnih sortimenata      2
1057 povijesna vrijednost      2
1058 površina      2
1059 prašuma      2
1060 požar krošnji      2
1061 Portugal      2
1062 PowerCem      2
1063 povoljan status očuvanja      2
1064 površinsko otjecanje      2
1065 Parectopa robinella      2
1066 Parectopa robiniella      2
1067 pedunculate oak (Quercus robur L.)      2
1068 Peduncled Oak      2
1069 Peduncled oak (Quercus robur L.)      2
1070 PEEN      2
1071 peleti      2
1072 otok Mljet      2
1073 ozljede na radu      2
1074 PBR (Plant Breeder’s Right)      2
1075 PCA      2
1076 organizacija      2
1077 organizacijska kultura      2
1078 Osmocote Exact Standard      2
1079 Osmocote Exact Standard 5–6M      2
1080 osnova gospodarenja      2
1081 Ostryo-Abietetum      2
1082 osutost krošanja      2
1083 oštećenost šuma      2
1084 osnovni fondovi divljači      2
1085 oštećenost      2
1086 Oštrica      2
1087 otpad      2
1088 P. curvidens      2
1089 P. deltoides      2
1090 P. densiflora Sieb. et Zucc.      2
1091 P. nigra Arnold      2
1092 P. thunbergiana Franco      2
1093 P. vorontzowi      2
1094 P. x euramericana      2
1095 nizinsko područje      2
1096 nutritional status      2
1097 njega šuma      2
1098 Oak downy      2
1099 oak      2
1100 nizina      2
1101 Obedska Bara      2
1102 obični jasen      2
1103 obnova sastojina      2
1104 obnovljivi izvori energije      2
1105 obični bor      2
1106 ocjenjivanje prikladnosti      2
1107 Obrenovački Zabran      2
1108 odstrel      2
1109 odstrjel      2
1110 obrast      2
1111 Obolodiplosis robiniae      2
1112 odumiranje      2
1113 očuvanje prirode      2
1114 općekorisne funkcije šuma      2
1115 onečišćenje zraka      2
1116 oplodne sječe      2
1117 Operational Planning      2
1118 opožarena površina      2
1119 organizational culture      2
1120 natural resources      2
1121 mtDNA      2
1122 Myrto-Quercetum ilicis      2
1123 nadzemna biomasa      2
1124 nadzor      2
1125 Mura      2
1126 natural regeneration      2
1127 Noctuidae      2
1128 nedrvni šumski proizvodi      2
1129 normal model      2
1130 nova nalazišta      2
1131 mladik      2
1132 mjere asimetrije      2
1133 mikroklima      2
1134 microsatellites      2
1135 Milan Knežević      2
1136 Milan Stribrny      2
1137 model vrednovanja      2
1138 Modelling      2
1139 Mosor      2
1140 multiple-use fo­restry      2
1141 Monochamus galloprovincialis      2
1142 morfološka varijabilnost      2
1143 morphological variability      2
1144 morphology      1
1145 morphometric ash leaf analysis      1
1146 morphometric leaf analysis      1
1147 morphometric traits      1
1148 morphometric variability      1
1149 morphometrics of antlers      1
1150 morphometry      1
1151 morfometrija      1
1152 morfometrija rogovlja      1
1153 morfometrijska analiza lista      1
1154 morfometrijska analiza lista jasena      1
1155 morfometrijska varijabilnost      1
1156 morphological analysis      1
1157 morphological features of seedlings      1
1158 monografija “Divokoza”      1
1159 monograph “Chamois”      1
1160 Monolit      1
1161 monthly severity ratings      1
1162 Montpellier      1
1163 morflogija klijanca      1
1164 morfologija      1
1165 morfologija češera i sjemena      1
1166 morfologija ploda      1
1167 morfologija sadnica      1
1168 morfologija sjemena      1
1169 morfologija tla      1
1170 morfološka obi lježja      1
1171 morfološka raščlamba      1
1172 morfološka svojstva sadnica      1
1173 multivariate analysis      1
1174 multivariate methods      1
1175 multivariatne meto­de      1
1176 multivarijatna analiza      1
1177 muncipality      1
1178 munika      1
1179 munika (Pinus heldreichii Christ)      1
1180 munika u Hercegovini      1
1181 muflon (Ovis ammon L.)      1
1182 muflon (Ovis ammon musimon Pal.)      1
1183 mulberry (Morus alba)      1
1184 mulching flail mower      1
1185 multiclonal cultures      1
1186 Multi-criteria decision analysis      1
1187 multi-criteria decision making      1
1188 multi-dimensional scaling      1
1189 multidimenzionalno skaliranje      1
1190 multidisciplinaran pristup      1
1191 multiklonske kulture      1
1192 Multiple criteria decision making      1
1193 multiple regression analyses      1
1194 motor-manual      1
1195 motorna pila      1
1196 motorne pile      1
1197 motorni čistač      1
1198 Mottled Umber Moth      1
1199 moufflon (Ovis ammon L.)      1
1200 moufflon (Ovis ammon musimon Pal.) axis deer (Axis axis Erx.)      1
1201 mountain tourisms      1
1202 mountainous areas      1
1203 Mountainous Croatia      1
1204 Mountainous Region of Croatia      1
1205 mountainous relief area      1
1206 Moving average      1
1207 mr. sc.      1
1208 mreža      1
1209 mreža šumskih cesta      1
1210 mrtvo drvo      1
1211 modelna srednjodobna sastojina      1
1212 modelni normalitet      1
1213 modification      1
1214 modificirana Brinkova funkcija      1
1215 modificirana skala      1
1216 modified Brink’s function      1
1217 modified scale      1
1218 modifikacije      1
1219 moesian beech      1
1220 mogućnost razlikovanja      1
1221 moisture content      1
1222 molecular diagnostic      1
1223 molecular-biological methods      1
1224 molekularna dijagnostika      1
1225 molekularno-biološke metode      1
1226 monetary value of wood assortments      1
1227 modeli procjene volumena      1
1228 modeli rasta      1
1229 modeling      1
1230 Modeliranje goriva      1
1231 model normally      1
1232 model of departmental research      1
1233 model of middle-aged forest      1
1234 model oplemenjivanja      1
1235 model pretvorbe monokultura u šume bliske prirodnim      1
1236 model resornoga istraživanja      1
1237 model sustava informacija      1
1238 mid- and long-term planning      1
1239 middle breast diameter      1
1240 middle volume of trees      1
1241 middle-aged stand      1
1242 mikocenoza      1
1243 mikoze      1
1244 mikoze iglica      1
1245 mikrobiološke značajke tala      1
1246 mikroelementi      1
1247 mikroreljef      1
1248 mikrosatelitni biljezi      1
1249 mikrosatelitni biljezi SSR      1
1250 mineral raw materials      1
1251 mineralne sirovine      1
1252 miniranost      1
1253 mjereni postupak      1
1254 mjerila      1
1255 mjesečna ocjena žestina      1
1256 mjesto lanjenja      1
1257 mješovita kultura      1
1258 mješovite i čiste sastojine      1
1259 mlada sastojina      1
1260 mobile cable crane      1
1261 močenje plodova      1
1262 mišoliki glodavci      1
1263 mitochondrial control region      1
1264 mitohondrijska DNK (mtDNK)      1
1265 mitotske i subkromatidne aberacije      1
1266 mixed and pure stands of beech      1
1267 mixed plantations      1
1268 novčana vrijednost drvnih sortimenata      1
1269 novčanice      1
1270 novi domaćin      1
1271 novi ekološki trend      1
1272 novi pristup korištenja podataka      1
1273 novo nalazište      1
1274 novosti: plan kapaciteta      1
1275 novounesena vrsta      1
1276 novoutvrđene vrste      1
1277 NPK fertlizer 7:14:21      1
1278 NPK gnojivo 7:14:21      1
1279 number and size of stomata      1
1280 number of adult roe deer does      1
1281 number of fawns      1
1282 Number of flowers and fruits      1
1283 number of kids      1
1284 number of plants      1
1285 number of root tips      1
1286 number of sprouts on the trunk.      1
1287 number of trees      1
1288 normal models      1
1289 normal seedling      1
1290 normal structure      1
1291 normal wood volume before felling and after felling per hectare      1
1292 Norway spruce (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
1293 nouctuid moths      1
1294 nourishing      1
1295 normalitet      1
1296 normalna raspodjela stabala      1
1297 normalni poprečni profil      1
1298 normalni volumen prije i poslije sječe      1
1299 normals      1
1300 normativ za biološku reprodukciju i regeneraciju      1
1301 norme vremena      1
1302 norme za čvrsta biogoriva      1
1303 normizacija      1
1304 North America      1
1305 northern Croatia      1
1306 northern Velebit      1
1307 Northwestern Croatia      1
1308 nedrvni šumski proizvodi i usluge      1
1309 negativna selekcija      1
1310 nekroza      1
1311 nelegalne sječe      1
1312 Nemonetarne usluge šuma      1
1313 Nemozoma      1
1314 nenosivo tlo      1
1315 nepotpuni razvoj      1
1316 neprava srž      1
1317 neprava srž bukve      1
1318 nepravilan klijanac      1
1319 nesreće na radu      1
1320 network      1
1321 Networks      1
1322 neutrofilne šume      1
1323 new host      1
1324 new introduction      1
1325 new localities      1
1326 new locality      1
1327 new record      1
1328 new truffle locality      1
1329 news: capacity planning      1
1330 Nezakonita trgovina drvom      1
1331 N-fixation      1
1332 nisko drvo      1
1333 noctuids      1
1334 nomenklaturno-sintaksonomska analiza      1
1335 nominalna gustoća      1
1336 Non wood forest products and services      1
1337 non-bearing soil      1
1338 nonlinear dynamical systems      1
1339 non-market forest functions      1
1340 Non-Monetary services from forests      1
1341 nonwood forest function.      1
1342 non-wood forest products      1
1343 nonwood forest products and servised      1
1344 norma ISO 11277.      1
1345 norma vremena      1
1346 natural rege­neration      1
1347 natural regeneration and management.      1
1348 mycocoenosis      1
1349 mycoses      1
1350 nitrogen accumulation      1
1351 Nizinske šume hrasta lužnjaka      1
1352 nizinski brijest      1
1353 Nadzorni odbor      1
1354 naftna kontaminacija      1
1355 nagib      1
1356 nagib terena      1
1357 Na-heksametafosfat      1
1358 Na-hexametaphosphate      1
1359 najbolji srnjaci Hrvatske i svijeta      1
1360 naknada      1
1361 naknada za općekorisne funkcije      1
1362 nalazišta na Papuku unutar parka prirode Papuk      1
1363 nalazišta tartufa      1
1364 nalazište u Zagrebu      1
1365 namnožio      1
1366 nanoindentacija      1
1367 nanoindentation      1
1368 nanotechnology      1
1369 nanotehnologija      1
1370 Na-pirofosfat      1
1371 naplodni sijek      1
1372 Na-pyrophosphate      1
1373 narodna imena životinja.      1
1374 narrow leaved ash (F. angustifolia Vahl)      1
1375 narrowleafed ash      1
1376 nabonos      1
1377 Nacionalni park      1
1378 Nacionalni park “Fruška gora”      1
1379 Nacionalni park Kornati      1
1380 Nacionalni park Plitvička jezera      1
1381 nacionalni parkovi      1
1382 način uzgoja      1
1383 nad zor stanja sastojina.      1
1384 nadmorska visina      1
1385 monitoring podzemnih i površinskih voda      1
1386 monitoring u šumarstvu.      1
1387 narrow-leaved ash tree      1
1388 nasad gumijevca      1
1389 nasljedne osnove      1
1390 natural spreading      1
1391 natural stockwood drying      1
1392 naturalizam      1
1393 nature      1
1394 nature conservation      1
1395 nature park      1
1396 Nature Parks      1
1397 nature preservation      1
1398 nature resources      1
1399 navigation      1
1400 nearest neighbor analysis      1
1401 necrosis      1
1402 nedostatak vode      1
1403 nedovoljna osposobljenost i opremljenost gasitelja      1
1404 nedrvni proizvodi i usluge šuma      1
1405 Našice      1
1406 National park “Fruška gora”      1
1407 National Park Plitvička Jezera      1
1408 national parks nature parks      1
1409 native deciduous plants      1
1410 natprosječni debljinski prirast      1
1411 Natura2000      1
1412 Natural conditions of life      1
1413 natural drying of stockwood      1
1414 natural enemies      1
1415 natural foci      1
1416 natural heritage      1
1417 natural newgrowth      1
1418 natural reforestation      1
1419 natural reforestation (reestablishment)      1
1420 organizational protection system      1
1421 organska tvar      1
1422 or­ganska tvar tla      1
1423 organski ugljik OC      1
1424 Oriental Hornbeam      1
1425 original project method      1
1426 originalna metoda projektiranja      1
1427 ornamental plants trade      1
1428 ornithology      1
1429 ornitologija      1
1430 orografijski pojasi      1
1431 osa listarica      1
1432 Osijek      1
1433 oppenes of forest roads.      1
1434 oprema za pticu grabljivicu      1
1435 oprema za sokolara      1
1436 oprema za trening ptice grabljivice.      1
1437 opseg šumskouzgojnih radova      1
1438 opterećenost olovom      1
1439 opterećenje šumskih ekosustava      1
1440 optimalna mreža šumskih prometnica      1
1441 optimalna otvorenost      1
1442 optimum opennes      1
1443 organic carbon OC      1
1444 organic matter      1
1445 operativno planiranja      1
1446 operativno planiranje      1
1447 operativno vrijeme      1
1448 ophodnjica      1
1449 oplemenjivanje      1
1450 oplemenjivanje samooplodnjom      1
1451 oplošje korijena      1
1452 oporavak      1
1453 oplodna sječa u grupama      1
1454 oplodna sječe      1
1455 one-year-old seedlings      1
1456 opasni otpad      1
1457 općekorisna funkcija šume      1
1458 open strips      1
1459 opening up of forests      1
1460 openings      1
1461 očuvanje staništa      1
1462 odabir scenarija gospodarenja      1
1463 odabrane zemnoalkalijske i alkalijske kovine      1
1464 odlagališni plin      1
1465 odlagalište      1
1466 odlaganje      1
1467 odnos visine i promjera      1
1468 određivanje horizontalne udaljenosti      1
1469 određivanje visine stabla      1
1470 održavanje šumskih cesta      1
1471 održivi razvitak      1
1472 obrazovanje kadrova      1
1473 odsumporavanje      1
1474 odziv      1
1475 ograda      1
1476 ogrijevno drvo.      1
1477 okoliš      1
1478 ökologische Faktoren      1
1479 oksidacijski stres      1
1480 old towns and settlements      1
1481 old-field succession      1
1482 oleoptera      1
1483 olive grove      1
1484 Omiš      1
1485 omjer smjese      1
1486 omjer suhe mase nadzemnih organa i korijena      1
1487 onečišćenje      1
1488 onečišćenje voda      1
1489 obujam stabala      1
1490 obuka      1
1491 obvezatni i dobrovoljni rad lovaca      1
1492 occupational injuries      1
1493 occurrence      1
1494 ocjena općekorisnih funkcija šuma i vrednovanje šuma.      1
1495 ocjena primjenjivosti      1
1496 ocjena stanja      1
1497 ocjena trofeja      1
1498 očuvanje genofonda      1
1499 očuvanje nizinskih šuma dogovorenim prostornim planiranjem      1
1500 očuvanje okoliša      1
1501 obnova vrtova      1
1502 obnovljivi izvori      1
1503 obrana od poplave      1
1504 obični bor (Pinus sylvestris L.)      1
1505 Obični bor (Pinus sylvetris L.)      1
1506 obični čempres      1
1507 obični grab      1
1508 object-oriented forest classification      1
1509 objektno – orijentirana klasifikacija šuma      1
1510 oblični broj      1
1511 oblik debla      1
1512 oblik stvarne i normalne distribucije prsnih promjera.      1
1513 oblo drvo      1
1514 obnovljivi prirodni resurs      1
1515 obnovljivi prirodni resursi      1
1516 obnovljivi resursi      1
1517 obojenost i zimska retencija lišća      1
1518 obnova i održavanje      1
1519 oak (Quercus robur L.)      1
1520 oak round timber      1
1521 oak seedlings      1
1522 oaks in the Bjelovar County      1
1523 oakwood      1
1524 obalna vegetacija      1
1525 obična smreka (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
1526 obična tisa      1
1527 obična jela (Abies alba Mill.)      1
1528 obična bukva (Fagus sylvatica L)      1
1529 obična bukva (Fagus sylvatica L.)      1
1530 Obična bukva (Fagus sylvaticaL.)      1
1531 obična bukva.      1
1532 njega šume      1
1533 njegovanje      1
1534 NW Adriatic      1
1535 Noble Hardwoods      1
1536 numeričko bonitiranje      1
1537 numerousness natural new growth and stand age.      1
1538 numerousness/abundance      1
1539 nurse plants      1
1540 nurseries      1
1541 nursery germination      1
1542 nursery plant production      1
1543 nursery production      1
1544 nutrient status      1
1545 p.o. Zagreb      1
1546 padaline      1
1547 panjača      1
1548 panjača planike      1
1549 panjače      1
1550 Papuk Natural Reserve      1
1551 parametar regresije (b)      1
1552 parameter of regression (b)      1
1553 parametri kalibracijske jednadžbe      1
1554 Parasiten      1
1555 Parasitenkomplex      1
1556 parasitoid      1
1557 parazitoid      1
1558 parazitski kompleks      1
1559 otpornost      1
1560 otvaranje šuma      1
1561 otvoreni prostor      1
1562 otvoreni sustav      1
1563 otvoreno lovište      1
1564 otvorenost      1
1565 otvorenost šumskim cestama.      1
1566 outbreak      1
1567 ovaries      1
1568 overhead costs      1
1569 overwintering      1
1570 Ovis ammon musimon      1
1571 ovlasti      1
1572 ownership and property conditions      1
1573 ownership restitution      1
1574 oxidative stress      1
1575 oxygen market      1
1576 ozljede      1
1577 Oteti zaboravu značajnija zbivanja iz naše bogate prošlosti      1
1578 otoci      1
1579 otok Čiovo      1
1580 otok Krk      1
1581 oštećenost krošanja      1
1582 oštećenost stabala      1
1583 osobna računala      1
1584 oštećenja      1
1585 oštećenja stabala      1
1586 oštećenje      1
1587 oštećenje iglica      1
1588 oštećenje stabala      1
1589 oštećivanje ponika i pomlatka.      1
1590 oštećivanje sastojine      1
1591 oštećivanje stabala i tla      1
1592 oštećivanje šuma      1
1593 osutost stabala      1
1594 osvjetljavanje      1
1595 Osvrti na izložbu      1
1596 ostvarena proizvodnja      1
1597 ostvareni prirast      1
1598 osutost      1
1599 osutost iglica      1
1600 Osnovna državna karta (ODK)      1
1601 osnovne plohe      1
1602 osnovne vegetacijske jedinice      1
1603 osnovni fond      1
1604 organizacijski ustroj zaštite      1
1605 organization      1
1606 organizacija gašenja      1
1607 pedicle      1
1608 pedigree      1
1609 pedofiziografske značajke      1
1610 pedogeneza      1
1611 pedogenezis      1
1612 pedological analyses      1
1613 pedologija      1
1614 pedology      1
1615 pedološke analize      1
1616 pedophysiographic features      1
1617 pedosfera      1
1618 pedosphere      1
1619 pedotransfer function PTF      1
1620 pedotransfer funkcija PTF      1
1621 ozljede na stablima      1
1622 ozljede sjekača      1
1623 označavanje      1
1624 otok Plavnik      1
1625 otok Vrgada i vrgadski otočići      1
1626 otopina tla      1
1627 peletizacija sjemena      1
1628 pejsažist      1
1629 pejsažno oblikovanje      1
1630 pedunculate oak (Quercus robur)      1
1631 parent fund      1
1632 parent material      1
1633 park      1
1634 park forest      1
1635 park forest Marjan      1
1636 Park oko Dvorca princa Eugena Franje od Savoye i Piemonta u Bilju      1
1637 park oko Šumarskog i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu      1
1638 park prirode      1
1639 park prirode Telašćica      1
1640 Park prirode Učka      1
1641 park šuma      1
1642 Park šuma Marjan      1
1643 park Tašmajdan      1
1644 park-forest Komrčar      1
1645 parkovi      1
1646 park-šuma      1
1647 park-šuma »Komrčar«      1
1648 Park-šume Grada Zagreba      1
1649 Participatory management      1
1650 particle size distribution      1
1651 pasivna zaštita      1
1652 pasji trn      1
1653 passive conservation      1
1654 past condition      1
1655 pasture      1
1656 paša      1
1657 Pašarenje      1
1658 pathways      1
1659 patologija      1
1660 Paulownia Siebold et Zucc.      1
1661 payment for forest ecosystem services      1
1662 powdery mildew (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.)      1
1663 power plant      1
1664 povratnim križanjem i transgresijom      1
1665 prava tršlja      1
1666 pravila udruge      1
1667 pravilan klijanac      1
1668 pravilnik      1
1669 Požarište      1
1670 Požega mountains      1
1671 Požega valley      1
1672 Požeška kotlina i Požeško gorje      1
1673 PP Medvednica      1
1674 PP Papuk      1
1675 površina ha      1
1676 površina krošanja      1
1677 površina projekcije krošnje      1
1678 površina s vegetacijskim pokrivačem      1
1679 površinska obrada drva      1
1680 površinska voda      1
1681 površinski kopovi      1
1682 povijesni prikaz      1
1683 povijesni razvoj      1
1684 povijest gradacija      1
1685 povijest HŠD-a      1
1686 povijest požara      1
1687 povijest šumarstva      1
1688 potrajnost gospodarenja      1
1689 potrajnost prihoda      1
1690 potrošnja goriva      1
1691 postotak odgriženog dijela izbojka      1
1692 postotak prirasta      1
1693 postotak prirasta vrijednosti      1
1694 Postotak šumovitosti      1
1695 postotni udjel drvnih sortimenata      1
1696 postotni udjeli krupnog drva po debljinskim klasama      1
1697 posušena stabla      1
1698 poštanske marke      1
1699 potencijal oporavka      1
1700 potencijalna staništa      1
1701 potkornjaci      1
1702 potrajna proizvodnja sirovina i općekorisnih usluga šuma      1
1703 potrajno gospodarenje šumom      1
1704 potrajno gospodarenje tartufima      1
1705 pošumljavanje i zaštita      1
1706 pošumljavanje krša      1
1707 posjed      1
1708 posjetitelji      1
1709 poslijediplomski studij      1
1710 poslovanje      1
1711 Poslovna analiza      1
1712 poslovni odnosi      1
1713 posljedice agresije na RH      1
1714 posolica      1
1715 postage stamps      1
1716 postgraduate study      1
1717 post-introductory expansion      1
1718 postojanost drva      1
1719 porodice      1
1720 positional accuracy      1
1721 positioning accuracy      1
1722 posječena drvna masa      1
1723 poplavna šuma      1
1724 poplavne zone      1
1725 poprečni i uzdužni polumjer prohodnosti      1
1726 population bottleneck      1
1727 populacija.      1
1728 populacijsko usko grlo      1
1729 Populus alba L. i mikropropagacija      1
1730 Populus alba      1
1731 population size      1
1732 population.      1
1733 populations      1
1734 Populationsdichte      1
1735 poplars      1
1736 poplar clone      1
1737 poplar clone I-214      1
1738 popis biljaka      1
1739 popis stranih vrsta      1
1740 pomladak mladik      1
1741 pomladna jezgra      1
1742 pomotechnical treatments.      1
1743 pomotehnički zahvati.      1
1744 ponašanje požara      1
1745 poljski jasen (Eraxinus angustifolia VahlX hrast lužnjak (Quercus robur L.)      1
1746 poljski jasen—suši tip      1
1747 poljski pokus      1
1748 pomaganje      1
1749 politički instrumenti      1
1750 pollination      1
1751 pollution      1
1752 položaj centromere      1
1753 položajna točnost      1
1754 Polufinalna i finalna prerada drveta      1
1755 Polufinalni drvni proizvodi      1
1756 polyphagous parasitoids      1
1757 polyphenolic compounds      1
1758 polyphenols      1
1759 poljoprivredna tla      1
1760 poljoprivredne površine      1
1761 poljoprivredno-šumarsko ­gospodarenje      1
1762 Poljski brijest      1
1763 pokazatelji oštećenosti      1
1764 pokazatelji proizvodnosti      1
1765 pokretna drobilica kamena      1
1766 pokus provenijencija obične bukve      1
1767 pokusna ploha Br gola površina      1
1768 pokusno polje      1
1769 policy instruments      1
1770 polifagni parazitoidi      1
1771 plantaža      1
1772 plant breeding      1
1773 plant potential      1
1774 plant species      1
1775 plantation      1
1776 plantation growth      1
1777 poisoning      1
1778 podzemne vode      1
1779 područje provenijencije      1
1780 Pinus kalpensis      1
1781 phytoplasmas      1
1782 pheromone traps      1
1783 pheromone-baited trap      1
1784 pinj      1
1785 pioneer species      1
1786 pioneer species.      1
1787 pioneer tree species      1
1788 pioneering species      1
1789 Pinus pinea L.      1
1790 Pinus pineaL.      1
1791 pitka voda      1
1792 pionirske vrste drveća      1
1793 piravost      1
1794 pisana dokumentacija      1
1795 place of birth      1
1796 Plains      1
1797 Plan šumskog upravljanja      1
1798 plan upravljanja risom      1
1799 plan uzgajanja šuma      1
1800 planina Tušnica      1
1801 planinski turizam      1
1802 planirana proizvodnja      1
1803 plantažni uzgoj      1
1804 planting      1
1805 plants      1
1806 plastična folija      1
1807 plastični lijevak      1
1808 plemenite listače      1
1809 Plitvice Lakes      1
1810 Plitvička jezera      1
1811 plod      1
1812 plodnost      1
1813 plodnost tla      1
1814 plodovi      1
1815 plovidba      1
1816 plumate leaves      1
1817 plus stabla      1
1818 poaching      1
1819 početak listanja      1
1820 počinitelj      1
1821 podjela općekorisnih funkcija šuma      1
1822 plant community      1
1823 plant density      1
1824 plant geographical division      1
1825 plant heights      1
1826 plant list      1
1827 planovi      1
1828 planovi upravljanja      1
1829 planska jedinica İkisu      1
1830 planski sustav      1
1831 planiranje etata glavnog prihoda      1
1832 planiranje gospodarenja      1
1833 planiranje mreže šumskih cesta      1
1834 planiranje obnove sastojina      1
1835 planiranje sječe      1
1836 planiranje šumskih prometnica      1
1837 planned production      1
1838 planned recruitment      1
1839 planned recruitment rate      1
1840 planning      1
1841 planning of forest roads      1
1842 permanent experiments      1
1843 perpetrator      1
1844 Persian walnut      1
1845 pest      1
1846 pesticid      1
1847 pesticide      1
1848 pests      1
1849 Peter‘s mountain      1
1850 Petrova gora      1
1851 pH – solution      1
1852 pH oborina      1
1853 pH precipitation      1
1854 Ph u pirofosfatu      1
1855 Ph u vodi      1
1856 Ph. D.      1
1857 phaeropsis sapinea      1
1858 Phase I and II      1
1859 Phase II      1
1860 Phase III      1
1861 phenological variability of flowering      1
1862 penjačice      1
1863 People      1
1864 percent share      1
1865 percent share of wood along thickness classes      1
1866 percentage increments of values      1
1867 Percentage of forest cover      1
1868 percentage of moderately to severely damaged trees      1
1869 percentage of the nibbled part of the shoot      1
1870 percentage of wood assortments      1
1871 period      1
1872 perioda      1
1873 periodicitet plodonošenja      1
1874 periodički prijelaz volumena      1
1875 pH-otopina      1
1876 photosynthesis      1
1877 photosynthesis intensity      1
1878 photosynthetic pigments      1
1879 phenophases      1
1880 phenotypic plasticity.      1
1881 phenotypic stability      1
1882 pheromone baited traps      1
1883 pheromone dispenser      1
1884 Phyllonorycter sp.      1
1885 Phyllonorycter spp.      1
1886 physical and mechanical properties of abonos      1
1887 physical and mechanical properties of recent oak      1
1888 physical and mineral soil properties      1
1889 physical strain      1
1890 physics      1
1891 physiological parameters      1
1892 phytocenosis      1
1893 phytocoeno­logical community      1
1894 phytocoenological record      1
1895 phytocoenological units      1
1896 phytocoenology      1
1897 phytocoenology (phytosociology)      1
1898 phytomass      1
1899 pilanska prerada drva      1
1900 pi­lanska proizvodnja      1
1901 pilanska sirovina      1
1902 pilanska tehnologija      1
1903 pilanski proizvodi      1
1904 Pilot Project      1
1905 Piljena građa četinjača i listača      1
1906 pine resin production      1
1907 Pinienprozessionspinner      1
1908 Pinija      1
1909 pinija (Pinus pinea)      1
1910 Pinus brutia      1
1911 phytosanitary inspection      1
1912 phytosanitary measures      1
1913 phytosanitary system      1
1914 phytosociology      1
1915 Picea abies      1
1916 Picea abies (L.) Karst.      1
1917 Picea omorica (PANC.) PURK.      1
1918 Picea omorica (PANČ.) PURK      1
1919 Picea omorika      1
1920 Picea sitchensis (Bong.) Carr.      1
1921 piezometar      1
1922 piezometer      1
1923 radijalni prirast      1
1924 radijalni prirasti      1
1925 radionuklidi      1
1926 radna okolina      1
1927 radne tehnike      1
1928 rainfall      1
1929 rak ariša      1
1930 rak kestenove kore      1
1931 rak kore javora      1
1932 ramet variation      1
1933 rameta      1
1934 ramp (break-over) angle      1
1935 rana i kasna ekotipska forma      1
1936 range      1
1937 rannis defoliaria      1
1938 rasadničarstvo      1
1939 rare species population’s conservation      1
1940 rarity in Požega mountains      1
1941 raseljavanje domicilnog stanovništva      1
1942 rasplodni fond srna      1
1943 raspon      1
1944 raspon promjera      1
1945 rasprostranjenost šuma      1
1946 rast i dimenzije klijanaca (sadnica)      1
1947 računalne simulacije      1
1948 računalni informacijski sustav      1
1949 računalni model CirCon      1
1950 Quercus pubescens      1
1951 Quercus spp.      1
1952 Quercus virgiliana      1
1953 Quercusspp.      1
1954 querry Očura II      1
1955 questionnaire      1
1956 quick sand      1
1957 quick sands      1
1958 quantity and value yield      1
1959 quarantine pest      1
1960 Querco-Fagetea      1
1961 Querco-Fage­tea      1
1962 Quercus      1
1963 Quercus coccifera      1
1964 Quercus ilex L.      1
1965 putevi unošenja      1
1966 Pulp and paper industries      1
1967 quality class structure      1
1968 quality criteria      1
1969 quality of trees      1
1970 quality of young Pedunculate Oak growth.      1
1971 provisional volume tarff      1
1972 provodno tkivo      1
1973 prozirnost krošnje      1
1974 Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.      1
1975 ptice      1
1976 ptice grabljivice      1
1977 ptice kao indikator      1
1978 Pubescens oak      1
1979 pubescent oak      1
1980 public awareness      1
1981 public forest institutes      1
1982 public institutes      1
1983 public opinion      1
1984 Public subsidisation of forestry      1
1985 puhovi      1
1986 provenances      1
1987 protected natural areas      1
1988 protected natural values      1
1989 prophylaxis      1
1990 proportion between height and diameter (h/d)      1
1991 protection . .      1
1992 protection at work      1
1993 protection of nature      1
1994 protupožarna linija      1
1995 protupožarne prosjeke      1
1996 protupožarne prosjeke s elementima puta      1
1997 provenance      1
1998 provenance region      1
1999 provenance test      1
2000 proreda sastojina tvrdih listača      1
2001 prorede      1
2002 prorijede      1
2003 prosječna godišnja količina radova sanacije      1
2004 prosjeke      1
2005 prosjeke na trasama elektroenergetskih objekata      1
2006 prostorna povezanost      1
2007 prostorna valorizacija      1
2008 prostorni plan      1
2009 prostorni raspored      1
2010 prostorni raspored klopki      1
2011 prostorno širenje      1
2012 protected area      1
2013 promotion of forest management and biodiversity      1
2014 propadanje brijesta      1
2015 propadanje drva      1
2016 Propadanje hrastovih biljaka      1
2017 propadanje i širenje obične jele      1
2018 propadanje stabala      1
2019 propadanje staništa      1
2020 prognoze      1
2021 Program aktivnosti      1
2022 program sanacije      1
2023 programatski i operativni zadaci      1
2024 Programme of activities      1
2025 progresija      1
2026 progresivna sukcesija      1
2027 progression      1
2028 progressive sucession      1
2029 proicirana sasto­jina      1
2030 proizvodne funkcije      1
2031 proizvodne linije      1
2032 proizvodni potencijal sastojine      1
2033 promidžba potrajnog gospodarenja i biološke raznolikosti      1
2034 promjena flornoga sastava.      1
2035 promjena šumskih staništa      1
2036 promjena vodnih odnosa      1
2037 promjer krošnje izbojka.      1
2038 promjer izbojka      1
2039 preciznost procjene      1
2040 preciznost.      1
2041 predacija      1
2042 predation      1
2043 predatori      1
2044 predators      1
2045 predmet istraživanja      1
2046 prednji      1
2047 preferability      1
2048 preferabilnost      1
2049 pre­brojavanje      1
2050 pre-chilling      1
2051 precipitated water      1
2052 prebornašuma      1
2053 preborne sastojine bukve i jele      1
2054 preborne sastojine jele      1
2055 preborne šume      1
2056 prekogranično      1
2057 prenositelj      1
2058 prerada drveta      1
2059 present conditions of forests      1
2060 present situation and possibilities of cultivation.      1
2061 pretkazivanje vladanja šumskog požara (FBP)      1
2062 pretraživanje Interneta      1
2063 preuzimanje      1
2064 prevencija šumskih požara      1
2065 preventiva      1
2066 preventive measures      1
2067 preventive protection measures      1
2068 preventivne metode zaštite      1
2069 preventivne mjere      1
2070 prevođenje      1
2071 prezimljavanje      1
2072 preživač      1
2073 prijenosna vitla      1
2074 prilagodba      1
2075 Primarna otvorenost      1
2076 primarna prerada drva      1
2077 Primary Forest Traffic Infrastructure Registry      1
2078 Primary wood conversion      1
2079 prime cost      1
2080 primjena rezolucija H1 i H2      1
2081 prag rentabilnosti ili točka pokrića.      1
2082 precision      1
2083 price list      1
2084 price of stem wood      1
2085 pridobivanje drva      1
2086 prigušena i prisilna gibanja      1
2087 prijedlog obnove istočnoga dijela      1
2088 pripravnost      1
2089 priprema tla      1
2090 prirasno prihodne tablice      1
2091 prirasno-prihodne tablice      1
2092 primorsko područje Hrvatske      1
2093 principal component analysis      1
2094 priobalno stanovništvo      1
2095 priobalje      1
2096 prirodna ognjišta      1
2097 prirodna šuma      1
2098 prirodni neprijatelji      1
2099 prirodni pomladak      1
2100 prirodni poremećaji      1
2101 prirast i kakvoća.      1
2102 Prirast i sječa      1
2103 prirast temeljnice      1
2104 prirašćivanje kvalitete      1
2105 priroda      1
2106 prirodna baština      1
2107 produktivnost guljenja kore      1
2108 produktivnost srna      1
2109 produljenje požarne sezone      1
2110 profesor šumarstva      1
2111 profil gospodarstvene grane      1
2112 prognose      1
2113 prognosis of dispersal      1
2114 prognoza      1
2115 produkcijski i aku­mu lirani tečajni volumni prirast      1
2116 Production and consumption of forest and wood products      1
2117 Production exports and imports of lumber      1
2118 production functions demand functions      1
2119 production lines      1
2120 Production of marketable goods      1
2121 proizvodnja biomase      1
2122 proizvodnja drvnih ploča      1
2123 proizvodnja energije      1
2124 proizvodnja i potrošnja šumskih i drvnih proizvoda      1
2125 proizvodnja iverja      1
2126 Proizvodnja izvoz i uvoz piljene građe      1
2127 proizvodnja namještaja      1
2128 proizvodnja piljene građe      1
2129 proizvodnja pluta      1
2130 proizvodnja trgovačkih dobara      1
2131 projection of stand development      1
2132 projekcija razvoja sastojina      1
2133 projektiranje      1
2134 prokopavanje      1
2135 proliferation      1
2136 proljeće i ljeto 2000.      1
2137 prometna vrijednost      1
2138 prirodno širenje      1
2139 prirodnogeografske karakteristike      1
2140 prirodnost ("hemeroby ")      1
2141 private entrepreneurship      1
2142 private forest owner expectations      1
2143 prirodni uvjeti življenja      1
2144 prirodni zeoliti      1
2145 prirodno obnavljanje      1
2146 prirodno pomlađivanje      1
2147 prirodno pomlađivanje i gospodarenje.      1
2148 prirodno pomlađivanje.      1
2149 privatni šumoposjed      1
2150 private owned forests      1
2151 privatizacija šuma      1
2152 privatna šuma      1
2153 Privlačenje i transport drveta      1
2154 privlačenje.      1
2155 privredne promjene      1
2156 privremena formula za ocjenjivanje rogova srnjaka      1
2157 probable and binary viewshed      1
2158 problemi u procesu promjena      1
2159 process automation      1
2160 procjedne vode      1
2161 procjena      1
2162 procjena biomase      1
2163 procjena opterećenosti poljoprivrednih tala      1
2164 Procjena oštećenosti krošanja      1
2165 Procjena oštećenosti šuma      1
2166 procjena potencijala biomase      1
2167 procjena sastojinskih elemenata      1
2168 procjena udaljenosti      1
2169 procjena vrijednosti šuma      1
2170 procjene usluga ekosustava      1
2171 procjenjena vrijednost šuma      1
2172 producibility      1
2173 sociogeografske karakteristike      1
2174 socio-geographic group      1
2175 socio-gospodarski aspekti      1
2176 sociological analysis      1
2177 sociološka analiza      1
2178 Slavonia      1
2179 smrekini potkornjaci      1
2180 smrekove kulture      1
2181 smrtnost      1
2182 snaga vlastitih otpora      1
2183 snags      1
2184 Social Broadleaves      1
2185 social characteristics      1
2186 social geographical features. openland      1
2187 so­cijalne karakteristike      1
2188 socijalne listače      1
2189 socijalno-geografska skupina      1
2190 Socio-economic drivers      1
2191 soil disturbance      1
2192 soil erosion      1
2193 soil fertility      1
2194 soil loss      1
2195 Soil Monolith      1
2196 soil morphology      1
2197 soil organic matter      1
2198 soil preparation      1
2199 soil profile properties      1
2200 soil regeneration      1
2201 soil respiration      1
2202 soil stabilisation      1
2203 soil temperature      1
2204 soil texture      1
2205 soil type      1
2206 sokolarska oprema      1
2207 sokolarske tehnike      1
2208 solar energy      1
2209 songbird communities      1
2210 Spačvanski šumski bazen      1
2211 Spain      1
2212 spaljena površina      1
2213 spaljivanje biomase      1
2214 span      1
2215 Spanish broom      1
2216 spatial association      1
2217 spatial spread      1
2218 spatial trap design      1
2219 species composition      1
2220 species richness      1
2221 spectrophotometry      1
2222 spektralni odraz      1
2223 spektrofotometrija      1
2224 spermatophytes      1
2225 sortiment length      1
2226 sortimentna i vrijednosna struktura sječivog etata      1
2227 sortimentna metoda pridobivanja drva      1
2228 smolarenje      1
2229 smrdljika      1
2230 Spačva basin      1
2231 Spačva forest      1
2232 South Africa      1
2233 South-East Europe      1
2234 Southern Celtics      1
2235 Southern/Central Europe      1
2236 sovice      1
2237 sowing and planting sessile oaks      1
2238 sowing method      1
2239 sp.      1
2240 space valorization      1
2241 spacial distribution      1
2242 spacing      1
2243 Spacva      1
2244 sjeverozapadni Jadran      1
2245 skelet      1
2246 skid road      1
2247 sječivi etat      1
2248 sječka      1
2249 sjekač      1
2250 sjekači      1
2251 sječa i izradba      1
2252 sječa i izradba drva      1
2253 Sječa oštećenih stabala      1
2254 sitni sisavci      1
2255 sitno i malo privatno poduzetništvo      1
2256 sivi ili mali indijski mungos (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
2257 slijevanje niz deblo      1
2258 sliv bujice Suvave      1
2259 slivno područje      1
2260 sloj grmlja      1
2261 slojnica 98      1
2262 slope      1
2263 Sljeme      1
2264 small and medium enterprises      1
2265 skidding road      1
2266 skider      1
2267 skideri      1
2268 skull      1
2269 skupljanje otpada      1
2270 skidders      1
2271 sladun      1
2272 Sinjsko polje      1
2273 sirova svila      1
2274 sisavci      1
2275 site conditions      1
2276 site degradation      1
2277 Simulation model      1
2278 simulirana sječa      1
2279 simulacijski model      1
2280 site quality      1
2281 site rehabilitation      1
2282 site-class      1
2283 sinergističke prirode      1
2284 sjeme pinije      1
2285 sjemenka      1
2286 sjemenska plan­taža      1
2287 sjemenska područja (oblasti)      1
2288 sjemenska razdjelba      1
2289 sjemenska zona      1
2290 sjemenske plantaže      1
2291 sjemenjača      1
2292 sjemenjače      1
2293 sjetva i sadnja kitnjaka      1
2294 sjetva žira      1
2295 Sjeverna Amerika      1
2296 sjeverna Hrvatska      1
2297 sjeverni Velebit      1
2298 sjeverni Velebit.      1
2299 sjevernojadransko područje      1
2300 strane vrste      1
2301 strange attractor      1
2302 strategies in Hungarian forestry      1
2303 strategija      1
2304 strategija eksploatacije šuma      1
2305 strategija razvoja šumarstva      1
2306 strateški cilj mađarskog šumarstva      1
2307 stratifikacija      1
2308 strawberry tree coppice      1
2309 stream invertebrates      1
2310 stres      1
2311 stress      1
2312 strict forest reserve      1
2313 strogi šumski rezervat      1
2314 strojevi      1
2315 stone pine seed      1
2316 storage conditions      1
2317 Strahinjščica      1
2318 strain force      1
2319 stanje njemačkog šumarstva      1
2320 stanje prehrane      1
2321 stanje šuma.      1
2322 stand structure elements      1
2323 standard for the biological reproduction and regeneration      1
2324 standardisation      1
2325 standardisation of time      1
2326 standardizacija      1
2327 standardization      1
2328 stands exclusion      1
2329 stanišni čimbenici      1
2330 staništa tartufa      1
2331 Studija primarnog otvaranja šuma      1
2332 study of forest roads maintenance      1
2333 Study of Primary Forest Opening      1
2334 stupanj oštećenosti      1
2335 stupanj oštećenja      1
2336 subasocijacija      1
2337 subassotiation      1
2338 subfosilno drvo      1
2339 subject of research      1
2340 submontanski i montanski pojas u Hrvatskoj      1
2341 subpopulacije      1
2342 Subsistent production of raw materials and forest influence services      1
2343 substrates      1
2344 success      1
2345 succession      1
2346 successional pathways on abandoned land      1
2347 sud      1
2348 sudjelovanje u upravljanju      1
2349 suha biomasa sadnica      1
2350 suha tvar      1
2351 suistainability of revenue      1
2352 studenti      1
2353 students      1
2354 studij rada      1
2355 studij rada i vremena      1
2356 struktura krošanja      1
2357 struktura troškova proizvodnje      1
2358 strojna sječa i izradba      1
2359 structural elements      1
2360 structural factors      1
2361 structure of production costs      1
2362 stručno osposobljavanje      1
2363 stanište medvjeda      1
2364 stanje voda      1
2365 stara sastojina      1
2366 stare sastojine      1
2367 stari gradovi i naselja      1
2368 starost sa­stojine      1
2369 State of German forestry      1
2370 state of nutrition      1
2371 state support to forestry      1
2372 static state of tree      1
2373 statičko stanje stabala      1
2374 statistical models      1
2375 statistički modeli      1
2376 Steering Committee      1
2377 stem      1
2378 stem exclusion phase      1
2379 stereo measurement      1
2380 stereofotogrametrija      1
2381 Steyr tractors      1
2382 stil rukovođenja      1
2383 stohastika      1
2384 stablaste vrbe      1
2385 stabljika      1
2386 staklenički plinovi      1
2387 stand      1
2388 stand age      1
2389 stand damaging      1
2390 stand extraction      1
2391 stand height curve      1
2392 stand parameters assessment      1
2393 stand production potential      1
2394 stand regeneration      1
2395 stabilna sastojina      1
2396 stabilnost      1
2397 srednja vrijednost tjelesnih težina rasplodnih mužjaka i ženki      1
2398 srednjedobna sastojina      1
2399 stabilisation with cement      1
2400 stability      1
2401 stability of stand      1
2402 stabilizacija cementom      1
2403 stabilizacija šumskog tla      1
2404 spruce bark beetle      1
2405 spruce cultures      1
2406 square whirl.      1
2407 spontana dinamika      1
2408 spontaneous dynamics      1
2409 spore gljiva      1
2410 sposobnost i stabilnost tehnološkog procesa      1
2411 spread      1
2412 sprout diameter      1
2413 spiroplasmas      1
2414 spiroplazme      1
2415 Spitzentrophäen      1
2416 spojevi dušika      1
2417 spol fetusa      1
2418 spolni dimorfizam      1
2419 Srednji prsni promjer      1
2420 srednji vijek      1
2421 srednjo- i dugoročno planiranje      1
2422 Sredozemlje      1
2423 Sredozemni krš      1
2424 sredstva rada      1
2425 srna      1
2426 srna obična      1
2427 srčika      1
2428 Središnja Europa      1
2429 središnji i stražnji kut prohodnosti      1
2430 srednja Bosna      1
2431 srednja geometrijska daljina pristupa površini      1
2432 srednja geometrijska udaljenost privlačenja      1
2433 srednja stvarna daljina pristupa površini.      1
2434 srednja stvarna udaljenost privlačenja      1
2435 srednja udaljenost privlačenja      1
2436 srednja udaljenost privlačenja drva      1
2437 seasonal severity ratings      1
2438 secondary forest road network      1
2439 saplings      1
2440 sapwood      1
2441 Scots pine      1
2442 Scots pine (Pinus sylvestris L.)      1
2443 Sea Buckthorn      1
2444 sea spray      1
2445 secondary openness      1
2446 secondary succession      1
2447 sections Aigeiros and Tacamahaca      1
2448 seed areas (districts)      1
2449 seed coat      1
2450 seed coating      1
2451 seed delineation      1
2452 sastojina      1
2453 sastojina bukve i jele      1
2454 sastojina izmjere      1
2455 sastojinska struktura      1
2456 satelitska snimka IKONOS      1
2457 satelitske snimke      1
2458 satellite imagery      1
2459 Sava River      1
2460 sawfly      1
2461 sawmil­ling production      1
2462 sawmilling products      1
2463 sawmilling raw material      1
2464 sawmilling technology      1
2465 Sawnwood coniferous and hardwood      1
2466 sawnwood production      1
2467 scale insects      1
2468 scalping      1
2469 scenariji razvoja      1
2470 rutting      1
2471 ruža vjetrova      1
2472 S02 emissions      1
2473 SAD      1
2474 sadašnja sječiva vrijednost sastojine      1
2475 sadašnje stanje i mogućnosti uzgoja.      1
2476 rojenje      1
2477 Romans      1
2478 root      1
2479 rodoslovlje      1
2480 roe deer productivity      1
2481 roedeer      1
2482 rogovi      1
2483 sadnice      1
2484 sadržaj klorofila      1
2485 safety      1
2486 safety and health in forestry      1
2487 sakupljanje drva      1
2488 salinisation      1
2489 Salix alba clones      1
2490 Salvage logging      1
2491 Samobor      1
2492 Samoborsko gorje      1
2493 samoprorjeđivanje      1
2494 sample      1
2495 sanacija erodiranog zemljišta      1
2496 sanacija odlagališta      1
2497 sanacija posljedica      1
2498 sanacija.      1
2499 sanacijska sječa      1
2500 sezonske promjene koncentracija      1
2501 sezonski rast promjera debla      1
2502 Shannon indeks      1
2503 Shannon index      1
2504 shares dieback      1
2505 shelling      1
2506 sessile oak (Quercus petraea L.)      1
2507 Sessile-flowered oak (Quercus petraea Liebl.)      1
2508 sex dimorphism      1
2509 sex of the foetus      1
2510 sezonska ocjena žestina      1
2511 shelterwood cutting system      1
2512 shoots      1
2513 short rotation.      1
2514 short run (SRMC) and long run marginal costs (LRMC)      1
2515 shrub layer      1
2516 side compensation of large ground loads      1
2517 significant crown damage      1
2518 sigurnost      1
2519 sigurnost i zdravlje u šumarstvu      1
2520 sijanje      1
2521 sile otpora rastu      1
2522 sile rasta      1
2523 silk as a cultural phenomenon      1
2524 silk factory      1
2525 silk pro­duction      1
2526 Silkworm (Bombyx mori)      1
2527 silver fir decline and expansion      1
2528 silver fir; dead tree; utilization; roundwood; timber value      1
2529 silver pine      1
2530 silvicultural methods      1
2531 silvicultural pass and trail      1
2532 silviculture plan      1
2533 silvo-pastoralni sustav      1
2534 Silvopasture      1
2535 Sequoia sempervirens      1
2536 Sequoiadendron giganteum      1
2537 selection forests      1
2538 selection management      1
2539 selection of management scenarios      1
2540 selection structure and selection menangement      1
2541 selekcionirani klonovi      1
2542 selekcionirano sjeme      1
2543 selektivna proreda      1
2544 selektivna prorjeda      1
2545 selo Gradište      1
2546 Semi-final Wood Products      1
2547 Semi-finished wood products industries      1
2548 seminari i ispiti za ocjenjivače lovačkih trofeja.      1
2549 seminars and examinations for evaluating the hunting trophies.      1
2550 seed felling      1
2551 seed moisture      1
2552 seed morphology      1
2553 seed orchard      1
2554 seed orchards      1
2555 seed physiology      1
2556 seed quality      1
2557 seed variability      1
2558 seed viability      1
2559 seed zones      1
2560 seedling growth and dimensions      1
2561 seedling height      1
2562 seedling heights      1
2563 seedling morphology      1
2564 selected plus trees      1
2565 selected seed      1
2566 selection      1
2567 seedlings morphology      1
2568 segment ­na regresija      1
2569 segmented regression      1
2570 sekcije Aigeiros i Tacamahaca      1
2571 sekundarna otvorenost      1
2572 sekundarna sukcesija      1
2573 register of primary forest traffic infrastructure      1
2574 regresijska analiza      1
2575 regular forest association      1
2576 regular forests      1
2577 regularne šume      1
2578 regulatori razvoja kukaca      1
2579 Regulatory and Institutional Framework; Financial Institutions      1
2580 rehabilitacija.      1
2581 rehabilitation.      1
2582 Rehbock      1
2583 reindtrodukcija      1
2584 reintrodukcija dabra      1
2585 reintrodukcija divokoze      1
2586 Reintroduktion      1
2587 rekonstrukcija šumske ceste      1
2588 rekultivacija      1
2589 rekultiviranje      1
2590 relative openness      1
2591 refugium      1
2592 regeneracija      1
2593 regeneracija tla      1
2594 regija Crnog mora      1
2595 regeneration gap      1
2596 reforestation and protection      1
2597 reform of higher educational system      1
2598 reforma visokoobrazovnoga sustava      1
2599 red deer hummel      1
2600 red heart formation      1
2601 red oak      1
2602 ree damages      1
2603 reference sample      1
2604 referentni uzorak      1
2605 real recruitment rate      1
2606 realised etat      1
2607 realised production      1
2608 recentno drvo      1
2609 reception of wood      1
2610 reconstruction of forest roads      1
2611 record      1
2612 rast promjera srednjeg stabla      1
2613 rast prsnog promjera stabla i promjera krošnje      1
2614 rasti vitalnost      1
2615 rašeljka      1
2616 recovery.      1
2617 recreation.      1
2618 recultivation      1
2619 razdioba (rajonizacija) šuma Republike Hrvatske      1
2620 razdoblje sušenja      1
2621 razdoblje sušenja.      1
2622 razina meha- niziranosti      1
2623 različiti tipovi sadnica      1
2624 razmaci sadnje      1
2625 razmjena tvari i energije      1
2626 razmjenski razvitak      1
2627 raznodobne šume      1
2628 raznolikost      1
2629 razvoj fitocenoza      1
2630 razvoj i prirast sastojina      1
2631 razvoj i prirast stabala      1
2632 razvoj istraživanja      1
2633 razvoj sastojine      1
2634 razvoj šumarstva      1
2635 Razvojne faze šumskog drveća i zeljastog bilja      1
2636 reviews of the exhibition      1
2637 revitalisation      1
2638 revitalizacija      1
2639 revitalizacija staništa      1
2640 rezanje grana      1
2641 rezervoari uzročnika      1
2642 režijski troškovi      1
2643 ribarstvo      1
2644 Richards function      1
2645 Rijeka i okoliš - litološke, reljefne, klimatske, pedološke i vegetacijske osobitosti      1
2646 Rijeka Sava      1
2647 rijeke      1
2648 rijetka sadnja      1
2649 rijetkost u Požeškom gorju      1
2650 Rimljani      1
2651 reliktni indikatori      1
2652 relizirani etat      1
2653 reljef - karte i tumači      1
2654 reljefna uvjetovanost      1
2655 relict      1
2656 relict indicators      1
2657 reintroduction of chamois      1
2658 reparable natural resource      1
2659 reproductive felling      1
2660 Republic of Croatia      1
2661 renewable resources      1
2662 renewables      1
2663 remote sensing technologies      1
2664 root decay      1
2665 root length      1
2666 root perimeter      1
2667 root system      1
2668 root volume      1
2669 root/shoot ratio      1
2670 rooting      1
2671 roots      1
2672 rotositnilice      1
2673 rožište      1
2674 RRP soil stabilization material      1
2675 RRP sredstvo za stabilizaciju tla      1
2676 ručno-strojna sječa      1
2677 ruminant      1
2678 rural development      1
2679 ruralni razvoj      1
2680 research activities      1
2681 reservoirs of pathogens      1
2682 resorno istraživanje      1
2683 resources      1
2684 respiracija tla      1
2685 response      1
2686 restitucija vlasništva      1
2687 ritska šuma      1
2688 riper      1
2689 ritske šume Baranje      1
2690 rivers      1
2691 rizik od požara      1
2692 road density      1
2693 road network planning      1
2694 tree analysis      1
2695 tree damage      1
2696 tree damages      1
2697 tree decline      1
2698 tree pests and pathogens      1
2699 tree stem diameter changes      1
2700 tree-crown area      1
2701 transversal clearance radius      1
2702 trap tree      1
2703 trava      1
2704 trave      1
2705 travnjak      1
2706 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">trčka Perdix perdix L.      1
2707 transformation      1
2708 transformiranje      1
2709 toplinski tretman (HT)      1
2710 Trendovi      1
2711 Trends      1
2712 tretiranje      1
2713 tretman      1
2714 trgovina drvetom      1
2715 trgovina drvom      1
2716 trgovina kisikom      1
2717 trgovina ukrasnim biljem      1
2718 triangulacija      1
2719 triangulation      1
2720 trofejna struktura      1
2721 trofejna vrijednost      1
2722 trofičke asocijacije      1
2723 trophic associations      1
2724 transormation      1
2725 transplanted plants      1
2726 trend of density decrease      1
2727 traktori Steyr      1
2728 traktorska vlaka      1
2729 traktorski put      1
2730 Tramontana and Punta Križa on the island of Cres      1
2731 Tramontana i Punta Križa na otoku Cresu      1
2732 Transboundary      1
2733 tourist      1
2734 town of Omiš      1
2735 Trachyandesite      1
2736 tractor PTO torque      1
2737 tradicijska arhitektura      1
2738 traditional architecture      1
2739 trahiandeziti      1
2740 training      1
2741 trajanje razvojnih stadija      1
2742 trajni pokusi      1
2743 trajni rast      1
2744 Tisućljetna izložba Ugarskog kraljevstva 1896.      1
2745 tjelesna masa      1
2746 Tjelesna težina lanadi na leglu      1
2747 tjelesne težine      1
2748 tipovi sadnje      1
2749 tip tla      1
2750 topole      1
2751 total and stocked area      1
2752 total forest reserve      1
2753 total nitrogen and carbon      1
2754 točka pokrića.      1
2755 točnost klasifikacije      1
2756 točnost određivanja položaja      1
2757 tokovi ugljika      1
2758 trošak po m3      1
2759 trophy value      1
2760 turistička      1
2761 turistički proizvod.      1
2762 troškovi izgradnje      1
2763 troškovi zemljanih radova      1
2764 trovanje      1
2765 tršlja      1
2766 truffles      1
2767 trulež korijena      1
2768 trunk height      1
2769 trunk purity      1
2770 trupci hrasta kitnjaka i bukve      1
2771 Trypodendron      1
2772 tržišni odnosi      1
2773 tusks      1
2774 tvrde listače      1
2775 tvrdi krpelji      1
2776 two-parameter volume tables      1
2777 type of damage      1
2778 types of maps scales      1
2779 types of planting      1
2780 Überschwemmung      1
2781 Überschwemmungsschutz      1
2782 ublaživanje      1
2783 učešće sušenja      1
2784 učinak      1
2785 učinak na atmosferu      1
2786 učinci      1
2787 učinci privlačenja drva      1
2788 učinci prorjede      1
2789 učinci uzgojnih mjera      1
2790 Ulmus pinnato-ramosa      1
2791 ulov-markiranje-ponovni ulov      1
2792 ultrasonic hypsometer      1
2793 ultrazvučni visinomjer      1
2794 umjetne neuronske mreže      1
2795 umjetni otoci      1
2796 Umweltschutz      1
2797 unapređenje upravljačke prakse      1
2798 uneven- aged management      1
2799 uneven-aged forests      1
2800 unique planning strategy      1
2801 učinkovitost tračne pile      1
2802 Učka Nature park      1
2803 udio vode      1
2804 udruge privatnih šumoposjednika      1
2805 udžbenik      1
2806 ugljik      1
2807 ugrožava.      1
2808 unošenje      1
2809 unutarklonska i međuklonska varijabilnost      1
2810 unutarklonska varijabilnost      1
2811 unutarnja sjemenska ljuska      1
2812 ukupna i obrasla površina      1
2813 ukupni dušik i ugljik      1
2814 ukusna      1
2815 ulaganja      1
2816 ulančavanje šteta.      1
2817 Uprava šuma podružnica Delnice      1
2818 Uprava šuma podružnica Požega      1
2819 uprava šuma Podružnica Senj      1
2820 upravljanje      1
2821 upravljanje ljudskim potencijalima      1
2822 uporaba biomase      1
2823 uporabljiva znanost      1
2824 uporabna vrijednost      1
2825 visitors      1
2826 visoka proreda      1
2827 visoka šuma      1
2828 visoke šume      1
2829 visual interpretation      1
2830 Visual Tree Assessment – VTA      1
2831 Višegodišnji prosjek sezonske žestine      1
2832 visina debla      1
2833 visina grma      1
2834 visina i visinski rast      1
2835 visina izbojka      1
2836 visina stabla      1
2837 visine biljaka      1
2838 visine i promjeri vrata korijena      1
2839 visine sadnica      1
2840 visinska krivulja      1
2841 visinske krivulje      1
2842 visinske krivulje stabala      1
2843 visinski i volumni rast      1
2844 visinski prirast      1
2845 virusi      1
2846 vegetacijski pokrov      1
2847 Viscum album L. ssp. album (bjelogorična bijela imela)      1
2848 Viscum album L. ssp. album (white berried mistletoe)      1
2849 Viscum album ssp. abietis      1
2850 Viscum album ssp. abietis.      1
2851 Viburno opuli-Prunetum dasyphyllae      1
2852 Viburnum L.      1
2853 viewshed analysis      1
2854 village Gradište      1
2855 vineyard cottage      1
2856 Vinodol      1
2857 Vinodol hinterland      1
2858 Vinodol valley      1
2859 vinodolsko zaleđe      1
2860 virgin forest      1
2861 vitalitet sjemena      1
2862 vitality      1
2863 vitalnost      1
2864 vizualna i digitalna interpretacija      1
2865 vizualna interepretacija      1
2866 vizualno kontrolna metoda – VTA.      1
2867 vjerojatna i binarna vidljivost      1
2868 vjetar      1
2869 vjetrenjače      1
2870 vjetroizvale      1
2871 vjetrolom      1
2872 vjetrozaštita      1
2873 vlaga u sjemenu      1
2874 vlasnička i posjedovna struktura      1
2875 vocational training      1
2876 volatile component      1
2877 voles      1
2878 voluharice      1
2879 vodeni beskralješnjaci      1
2880 vodni režim      1
2881 vodoprivreda      1
2882 vo­dotehnički zahvati      1
2883 vođenje      1
2884 višekriterijska analiza odlučivanja      1
2885 volumen korijena      1
2886 volume increment      1
2887 volume model estimation      1
2888 volume tables      1
2889 valuated methods      1
2890 value of wood assortiments      1
2891 vanjska trgovina      1
2892 vapnenac      1
2893 vapnenci      1
2894 validacija metode      1
2895 validation method      1
2896 variability of leaves      1
2897 variability.      1
2898 varijabilnost listova      1
2899 varijabilnost rameta      1
2900 varijabilnost sjemena      1
2901 varijabilnost.      1
2902 varijante      1
2903 vatrogasna oprema      1
2904 Vatrogasni operativni centar      1
2905 vector      1
2906 vegetacijski klimaks      1
2907 vegetacija sjeverne Hrvatske      1
2908 vegetacija šljunkovitih riječnih sprudova      1
2909 vegetacije Hrvatske.      1
2910 vegetational map      1
2911 vegetative propagation      1
2912 veličina kontejnera      1
2913 veliki mrazovac      1
2914 Vertex telemeter      1
2915 vegetation cover      1
2916 vegetation of northern Croatia      1
2917 vegetation process in forest      1
2918 uzroci i posljedice ranjavanja      1
2919 uzroci stradavanja      1
2920 uzroci ugroženosti staništa      1
2921 uzgajivački zahvati      1
2922 uzgoj i zaštita divljači      1
2923 uzgojne mjere.      1
2924 uzgojne prosjeke      1
2925 uzgojne stazice i šljukarice      1
2926 uspjeh pošumljavanja      1
2927 usporedba      1
2928 usporedba vrsta      1
2929 ustrojstvo      1
2930 usufruct      1
2931 usufruct holders      1
2932 UŠP Bjelovar.      1
2933 UŠP Našice      1
2934 UŠP Osijek      1
2935 utilization      1
2936 Utjecaj kanala Dunav-Sava na šumske ekosustave      1
2937 utjecaj ruba sječine i ekspozicije na uspjeh pošumljavanja      1
2938 utjecaj tehničkih zahvata na sušenje hrasta lužnjaka u nizinskim šumama Hrvatske      1
2939 uvjeti čuvanja      1
2940 urod      1
2941 urod bukvice      1
2942 Urus MII skyline yarder      1
2943 Urus MII žičara      1
2944 usable science      1
2945 usable timber      1
2946 usefulness evaluation      1
2947 usluge šumskih ekosustava      1
2948 upravljanje šumom      1
2949 urban parks      1
2950 Uredba o drvu      1
2951 urednik      1
2952 uređajna inventura šuma      1
2953 uređajni razred      1
2954 uređenje otočića      1
2955 uređenje otočića.      1
2956 sweetgum stand      1
2957 SWOT analiza      1
2958 syntaxonomic      1
2959 Svjetski uvoz i izvoz drvnih proizvoda      1
2960 svojstva profila tla      1
2961 Swedish method      1
2962 suzbijanje potkornjaka      1
2963 suzbijanje požara      1
2964 sveza Aremonio-Fagion      1
2965 svijest javnosti      1
2966 svila kao kulturološki fenomen      1
2967 svilana      1
2968 svilarenje      1
2969 svjetle pruge      1
2970 širenje nakon unašanja      1
2971 širina goda      1
2972 širokolisna zelenika (Phillyrea latifolia L.)      1
2973 šiške      1
2974 školovane biljke      1
2975 školovanje      1
2976 šmrika      1
2977 Španjolska      1
2978 šteta      1
2979 system-dynamic approach      1
2980 sušenje hrasta lužnjaka      1
2981 sušenje šuma      1
2982 štete na divljači      1
2983 štete od divljači      1
2984 štetne sovice      1
2985 štetni insekti      1
2986 štetnici i bolesti drveća      1
2987 štetnik      1
2988 sustavsko-dinamički pristup      1
2989 suša      1
2990 sušci      1
2991 Sustavi za ocjenu opasnosti od šumskih požara      1
2992 sustainability      1
2993 sustainable forests management      1
2994 sustainable management.      1
2995 sustainable truffle management      1
2996 sustav gospodarenja otpadom      1
2997 sustav odvodnje      1
2998 Sustav planiranja      1
2999 sustavi modeliranja požara      1
3000 sukcesija      1
3001 sukcesija niska proreda      1
3002 sukcesija šumske vegetacije      1
3003 strukturni čimbenici      1
3004 survival rate      1
3005 sunčeva energija      1
3006 superfosfat      1
3007 superphosphate      1
3008 supplemental feeding      1
3009 suppressed and forced motions      1
3010 suppression      1
3011 supstitucija      1
3012 supstrati      1
3013 suradnja i povezivanje šumoposjednika      1
3014 surface digging      1
3015 surface runoff      1
3016 survey      1
3017 surveying      1
3018 Šumarska škola Karlovac      1
3019 šumarske discipline.      1
3020 šumarske informacije      1
3021 Šumarski fakultet      1
3022 Šumarski list      1
3023 Šumarski muzej Krasno      1
3024 šumarsko poduzeće      1
3025 šuma alepskog bora      1
3026 šuma Haljevo      1
3027 šuma Macelj      1
3028 šuma visokog uzgojnog oblika      1
3029 šuma Žutica      1
3030 šuma. poljoprivreda      1
3031 šumarija      1
3032 šumarska edukacija      1
3033 šumska prostirka.      1
3034 šumska protupožarna cesta      1
3035 šumska sastojina      1
3036 šumska staništa      1
3037 šumska područja      1
3038 Šumarstvo i šumarska politika      1
3039 šumarstvo.      1
3040 štitasta uš crnike      1
3041 štitaste uši      1
3042 šumarska povijest      1
3043 Šume crnike (Quercus ilex L.)      1
3044 šume Kalnika      1
3045 šume posebne namjene      1
3046 šumoposjednici      1
3047 šumovitost      1
3048 Šumske pruge      1
3049 šumski i vodeni ekosustavi      1
3050 šumski kamatnjak      1
3051 šumski ostatak      1
3052 šumski otvori      1
3053 šumski radnik      1
3054 šumski prijevoz      1
3055 šumski reprodukcijski materijal      1
3056 šumski rezervat      1
3057 šumska tla      1
3058 šumska vegetacija Hrvatske      1
3059 šumska vegetacija.      1
3060 šumska voluharica      1
3061 šumske površine      1
3062 šumske prosjeke      1
3063 šumski drvni ostatak      1
3064 šumski drvni proizvod      1
3065 šumski drvni sortimenti      1
3066 šumski ekosustav      1
3067 timber extraction system      1
3068 timber extraction systems      1
3069 timber quality      1
3070 Timber regulation      1
3071 timber skidding      1
3072 Timber trade      1
3073 Tilio-Taxetum      1
3074 timber assortment tables      1
3075 tick      1
3076 time standard      1
3077 time management      1
3078 težine 100 češera i 1000 sjemenki      1
3079 težišna metoda      1
3080 težište      1
3081 težište odjela — odsjeka      1
3082 Thanasimus      1
3083 tetrijeb (Tetrao urogallus)      1
3084 textbook      1
3085 teorija lovstva.      1
3086 tercijar      1
3087 thinning of hard-broadleaved stands      1
3088 threatens      1
3089 the actual average distance of attraction      1
3090 the Adriatic region      1
3091 the area of Kaštela      1
3092 the asymmetry and flatness coefficients asortiment structure      1
3093 the asymmetry coefficient and the flatness coefficient      1
3094 the Atlas Mountains      1
3095 the average geometrical attraction distance      1
3096 the border of total dieback zone      1
3097 the brown bear      1
3098 the center of gravity      1
3099 the comparison of the conditions in 2009      1
3100 the economy      1
3101 the factor for horizontal bypassing.      1
3102 the Fibonacci series      1
3103 the flow of the torrent Suvava      1
3104 the Forest Administration Senj                1
3105 the Golden section      1
3106 the gravity centered method      1
3107 the Haloze region.      1
3108 the horse-chestnut miner      1
3109 the hunting share of the exhibition      1
3110 the impact of felling site edges and exposition to the success of afforestation      1
3111 the Indian grey mongoose (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
3112 the island of Mljet      1
3113 the island of Plavnik      1
3114 the Island of Vrgada and Its Islets      1
3115 the Middle Ages      1
3116 the Millennium Exhibition of the Hungarian Monarchy 1896      1
3117 the North Adriatic area      1
3118 the parameters of the calibration equations      1
3119 the park surrounding the Faculty of Forestry and the Faculty of Agriculture      1
3120 the point of proftability (break-even point).      1
3121 The Republic of Croatia      1
3122 the Senj county hunting club      1
3123 the spring and summer      1
3124 the surface flow off      1
3125 the tetrazole method      1
3126 the transitional probability matrix      1
3127 the USA      1
3128 theory of hunting      1
3129 therapeutical herbs and aromatic plants      1
3130 Technical Committee 55      1
3131 technical features      1
3132 technical roundwood from trunk and tree top      1
3133 technological process capability and stability      1
3134 tectonic dolines      1
3135 tečajni debljinski prirast stabala      1
3136 tečajni volumni prirast      1
3137 tehnical-camouflage methods      1
3138 tehnicizam      1
3139 tehnička oblovina iz debla i krošnje stabla      1
3140 tehnička svojstva      1
3141 tehničke značajke      1
3142 Tehnički odbor 55      1
3143 tehničko-kamuflažne metode      1
3144 tehnologija i tehnika      1
3145 tehnologija podučavanja      1
3146 šumsko tlo; onečišćenje tla      1
3147 šumsko zemljište      1
3148 šumskogospodarska osnova      1
3149 šupljorožac      1
3150 švedska metoda      1
3151 tablice drvnih sortimenata      1
3152 tactical planning of primary forest roads      1
3153 tajnik      1
3154 taksacijski elementi      1
3155 taksonomija      1
3156 taktičko planiranje primarnih šumskih prometnica      1
3157 taloženje      1
3158 tanini      1
3159 tanka oblovina      1
3160 taper      1
3161 tarife      1
3162 tariffs      1
3163 tarifni niz      1
3164 tercijarni porast      1
3165 tercijarni relikt      1
3166 terebinth tree      1
3167 termički modificirano drvo      1
3168 terpenes      1
3169 terpeni      1
3170 tertiary      1
3171 Tertiary relict      1
3172 Test citotoksičnosti      1
3173 test field      1
3174 test polusrodnika      1
3175 test potomstava      1
3176 temperature tla      1
3177 temperature za pokretanje vegetacije      1
3178 ten - year increment      1
3179 te meljnica      1
3180 tendon method      1
3181 šumski strojevi      1
3182 šumski transportni sustavi      1
3183 šumsko drveće      1
3184 Šumsko gospodarstvo "Viševica"  Rijeka      1
3185 šumsko područje      1
3186 šumsko sjeme      1
3187 šumsko stanište      1
3188 tartufi      1
3189 tasty      1
3190 Tašmajdan Park      1
3191 taxonomic and phytogeographical analysis      1
3192 taxonomy      1
3193 tekstura tla      1
3194 tektonske udoline      1
3195 telemetrijsko praćenje      1
3196 Telemetry      1
3197 telemorph      1
3198 insecticide      1
3199 insecticides      1
3200 insects      1
3201 insekticid      1
3202 insekticidi      1
3203 insolacija      1
3204 insolation      1
3205 integral management with ecosystems in space      1
3206 integralno gospodarenje ekosustavima u prostoru      1
3207 integrated forest protection      1
3208 integrated timber protection      1
3209 integrirana zaštita oblovine      1
3210 integrirana zaštita šuma      1
3211 intelektual no vlasništvo      1
3212 intellectual ownership      1
3213 intensity and forms of dieback pedunculate oak      1
3214 infestation intensity      1
3215 infiltracija      1
3216 infiltration      1
3217 incomplete development      1
3218 increase in growth      1
3219 imidaclopride      1
3220 imidakloprid      1
3221 Industrial Round Timber in the Rough      1
3222 industrija      1
3223 industrija celuloze i papira      1
3224 industrije bazirane na sektoru šumarstva      1
3225 Industrijsko oblo neobrađeno drvo      1
3226 inercepcija      1
3227 inferencijalna statistika      1
3228 inferior and superior model trees      1
3229 infrared digital orthophoto(DOP)      1
3230 indicators of productivity      1
3231 indices about forests      1
3232 informacijski sustav      1
3233 Information Means and State of Croatian Forests.      1
3234 information system      1
3235 information system model      1
3236 informiranost      1
3237 input-output analiza      1
3238 input-output analyses      1
3239 insect growth regulators      1
3240 internetske usluge      1
3241 interpopulation and intrapopulation variability      1
3242 intesivelly thinning      1
3243 intra- and interpopulation variability      1
3244 Intraclonal and interclonal variability      1
3245 intraclonal variability      1
3246 intrapopulation and interpopulation variability      1
3247 intensive      1
3248 intenzitet fotosinteze      1
3249 intenzitet i oblici sušenja hrasta lužnjaka      1
3250 intenzitet prorede      1
3251 inter- and intrapopulation variability.      1
3252 interakcija genotip × okolina      1
3253 interception      1
3254 interest associations      1
3255 interlaboratory testing      1
3256 international standards      1
3257 Istočna Slavonija      1
3258 ispuštanje      1
3259 ispuštanje dabra      1
3260 ISTA pravila      1
3261 ISTA rules      1
3262 iskorištenje drvnog obujma stabala      1
3263 island Mljet      1
3264 islands      1
3265 ISO 11277      1
3266 isoenzyme      1
3267 isoenzymes      1
3268 Iskorištavanje šuma kao uzgojna njega sastojina      1
3269 invazivne drvenaste vrste      1
3270 iptera      1
3271 iskoristavački pokazatelj      1
3272 iskorišćivanje šuma      1
3273 investments      1
3274 injuries at work      1
3275 IPGRI      1
3276 invazivni štetnik      1
3277 inventarisation of woody plants      1
3278 inventarizacija dendroflore      1
3279 inventarizacija drveća i grmlja      1
3280 inventura      1
3281 introgresija      1
3282 invasive pest      1
3283 invasive trees      1
3284 izvođenje šumskih radova      1
3285 Izvoz i Uvoz      1
3286 jablan      1
3287 Jadran      1
3288 jadranski otoci      1
3289 jadransko područje      1
3290 Jagdausstellungen      1
3291 jajnici      1
3292 jaka oštećenost krošanja depozicija olova      1
3293 jarebica kamenjarka – grivna      1
3294 Jarebica kamenjarka grivna      1
3295 jasen      1
3296 jasen (Fraxinus ExcelsiorL.)      1
3297 izoenzymes      1
3298 izrada i privlačenje drva      1
3299 izravno i difuzno svjetlo      1
3300 Izvanredna stanja      1
3301 Istra (Hrvatska)      1
3302 istraživanja      1
3303 istraživanje tržišta      1
3304 Istria      1
3305 izbojci      1
3306 izgorena površina      1
3307 izložak (eksponat)      1
3308 Izložbe-sajmovi      1
3309 ITS2 regije      1
3310 ITS2 region      1
3311 izlučenje      1
3312 izmjene i dopune formule ClC-a      1
3313 izmjera šumskog drveća      1
3314 iznošenje drva      1
3315 korištenje zemljišta      1
3316 korjenov sustav      1
3317 korološke i fitocenološke značajke      1
3318 korov      1
3319 korovi      1
3320 korovska vegetacija      1
3321 košćela      1
3322 koštunica      1
3323 kovanice      1
3324 krajobraz.      1
3325 krajobrazna raznolikost      1
3326 kramp      1
3327 kraniometrija      1
3328 Krapinsko-zagorska Count      1
3329 Krapinsko-zagorska County      1
3330 kora      1
3331 koranje      1
3332 korelacija      1
3333 komuniciranje      1
3334 komunikacijske aktivnosti      1
3335 koncentracija i sadržaj hraniva      1
3336 konkretna distribucija prsnih promjera      1
3337 konkretna i teoretska distribucija stabala      1
3338 konsenzus      1
3339 kontejner      1
3340 kontejneri      1
3341 kontejnerski uzgoj      1
3342 kontinentalna Hrvatska      1
3343 kontrola      1
3344 kontrolne pokusne plohe      1
3345 konverzija panjača      1
3346 konzervacija      1
3347 konzervacija vlage      1
3348 konzervacija vlage u tlu      1
3349 komparacija stanja za 2009.      1
3350 komparativna analiza      1
3351 komparativna metoda istraživanja      1
3352 kompleksni sustavi      1
3353 kompleksnost      1
3354 kompozitni klasifikator; šumska sastojina; kvaliteta staništa.      1
3355 kompromis      1
3356 količine goriva      1
3357 kolotrag      1
3358 koluvij      1
3359 ključ za larve i protonimfe za Histiostomatidae      1
3360 Kodeks fitocenološke nomenklature      1
3361 koeficijent asimetrije i koeficijent spljoštenosti.      1
3362 koeficijent iskorištenosti lovno-demografskog potencijala      1
3363 klonske sjemenske plantaže      1
3364 klonski arhivi      1
3365 klonski testovi crnih topola      1
3366 klonski uz.orci      1
3367 klonsko šumarstvo      1
3368 klonovi stablastih vrba      1
3369 Journal of Forestry      1
3370 journal Šumarski list (Forestry Journal)      1
3371 klimatski čimbenici      1
3372 klimatski ekscesi      1
3373 klimatski model      1
3374 klimatski scenariji      1
3375 klizna sredina      1
3376 klon      1
3377 klon topole I-214      1
3378 klonovi      1
3379 kategorija zdravstvenoga stanja sastojine      1
3380 kavkaska jela      1
3381 keficijent unutarnjeg rasta      1
3382 kemijska analiza ksilemovog soka      1
3383 kemijski sastav sjemena      1
3384 kemijski sastav tla      1
3385 kemizam biljnog materijala.      1
3386 kermes berry      1
3387 Kermes oak      1
3388 kestenov moljac miner      1
3389 kestenova osa šiškarica      1
3390 key to larvae and protonymphs of Histiostomatidae      1
3391 kitnjak      1
3392 klasična otvorenost      1
3393 klasterska analiza      1
3394 klet      1
3395 klijanci      1
3396 klijanje      1
3397 klima-požarna područja      1
3398 klima-požarna područja.      1
3399 klimatska promjena      1
3400 klimatske karakteristike      1
3401 Kalnik forest      1
3402 kamenolom Očura II      1
3403 kamenjarka.      1
3404 kanader i demon      1
3405 Kanadski sustav ocjene opasnosti od šumskog požara (CFFDRS)      1
3406 Kappa statistika      1
3407 karakteristike mikrolokaliteta.      1
3408 karantenski štetnik      1
3409 karbonatnenaslage      1
3410 kariotip      1
3411 karst phenomena      1
3412 karta šumskih zajednica      1
3413 karte      1
3414 kartiranje šumskog drveća      1
3415 kartografska generalizacija      1
3416 Karyotypes      1
3417 kaštelansko područje      1
3418 katastar      1
3419 javni šumarski instituti      1
3420 javno mišljenje      1
3421 javno podsticanje šumarstva      1
3422 jedinstvena metoda      1
3423 jedinstveni model      1
3424 jednadžbe rasta      1
3425 jednakokutna spirala      1
3426 jednodobne regularne sastojine      1
3427 jednodobne sastojine      1
3428 jednodobno gospodarenje      1
3429 jednogodišnje sadnice      1
3430 jednospolna      1
3431 jela obična      1
3432 jela.      1
3433 Axis%20axis) STYLE="text-decoration:none">jelen aksis (Axis axis)      1
3434 jelen aksis (Axis axis Erx.)      1
3435 jelen fratar      1
3436 Jelen lopatar      1
3437 Juglans nigra      1
3438 jugoistočna Europa      1
3439 juniper      1
3440 jura      1
3441 juvenilno drvo      1
3442 Južna Afrika      1
3443 Južna/Srednja Europa      1
3444 kadmij      1
3445 kadrovi u šu­marstvu      1
3446 kakvoća      1
3447 kakvoća drvnih sortimenata      1
3448 kakvoća stabala      1
3449 kalabrijski bor      1
3450 joint- stock company in forestry      1
3451 izvješćivanje      1
3452 jelen obični (Cervus elaphus)      1
3453 jelovina (Abies alba Mill)      1
3454 jelovina (Abies alba Mill.)      1
3455 jestiva      1
3456 jestive gljive      1
3457 landscape artist      1
3458 landscape design      1
3459 landscape diversity      1
3460 landscape.      1
3461 lapor      1
3462 large wood of Italian oak      1
3463 Laserpitio krapfii-Piceetumass. nova      1
3464 kvaliteta staništa      1
3465 kvaliteta žira      1
3466 kvaliteta života      1
3467 kvantitativna obilježja      1
3468 kvantitativna svojstva      1
3469 kvantitativno i vrijednosno iskorištenje      1
3470 kvarter      1
3471 laboratorijski uzgoj      1
3472 laboratory rearing      1
3473 land mines      1
3474 land use      1
3475 landed municipality      1
3476 landfill gas      1
3477 laurel      1
3478 Law      1
3479 lawn      1
3480 layout of the islet      1
3481 layout proposal      1
3482 leachate      1
3483 leaf area index      1
3484 leaf litter      1
3485 leaf nitrogen dynamic      1
3486 leaf photosynthetic traits      1
3487 leaf third-flush      1
3488 leaf unfolding      1
3489 leafminers      1
3490 legislation      1
3491 legislative      1
3492 kriterij kvaliteta      1
3493 kriteriji određivanja gustoće primarne šumske prometne infrastrukture      1
3494 kriteriji za investiranje      1
3495 krivulje indeksa staništa      1
3496 krize      1
3497 kronika      1
3498 krpelj      1
3499 kraška polja      1
3500 kratke ophodnje.      1
3501 kratkorični i dugori­čni granični troškovi (KGT i DGT)      1
3502 kras      1
3503 klonovi topole      1
3504 kulturni pejzaž      1
3505 kulturno povijesna baština      1
3506 Kunstinseln      1
3507 kva liteta sjemena      1
3508 kvalitativno iskorištenje      1
3509 kvalitet      1
3510 kultura crnog bora      1
3511 kružne primjerne plohe      1
3512 kserofitna      1
3513 kukci      1
3514 kukci potkornjaci      1
3515 kultivari tise      1
3516 kreda      1
3517 krški fenomeni      1
3518 krupno drvo      1
3519 linear correlation      1
3520 linear trend      1
3521 linearna korelacija.      1
3522 linearni trend      1
3523 lines below electro-energetic facilities      1
3524 linoleic acid      1
3525 linoleinska kiselina      1
3526 Liocourt´s distribution      1
3527 length of assortment      1
3528 length of the nibbled part of a shoot      1
3529 kvaliteta mladog naraštaja hrasta lužnjaka.      1
3530 level of knowledge.      1
3531 library      1
3532 Liburnian karst      1
3533 Liburnijski krš      1
3534 Lisičine      1
3535 life forms      1
3536 lifelong learning      1
3537 listopadna      1
3538 lisymeters      1
3539 lišće obične bukve      1
3540 lišće perasto      1
3541 litače      1
3542 lithological unit      1
3543 litološka cjelina      1
3544 litter      1
3545 litter mass loss      1
3546 livelihoods      1
3547 lovno područje      1
3548 lovno stablo      1
3549 lovno stablo s feromonskim pripravkom      1
3550 lovno-demografski intenzitet      1
3551 lovno-geografski intenzitet      1
3552 lovor      1
3553 Lovran marron      1
3554 lovranski marun      1
3555 losses      1
3556 lov      1
3557 lovac      1
3558 lovačka ilustracija      1
3559 lovačka udruga kotara senjskog      1
3560 lovačke izložbe      1
3561 lovačke udruge      1
3562 Lovački dio izložbe      1
3563 lopatar      1
3564 lisni mineri      1
3565 listanje      1
3566 local community      1
3567 Local population      1
3568 log value yield.      1
3569 log volume yield      1
3570 logger injuries      1
3571 logging as sylvicultural care of stands      1
3572 Logging operations      1
3573 logging residue      1
3574 logging strategy      1
3575 logistic regression      1
3576 logistička regresija      1
3577 lokalna zajednica      1
3578 Lokalne populacije      1
3579 London planetree (Patanus x acerifolia)      1
3580 Longe-range      1
3581 longitudinal clearance radius      1
3582 long-term mean values of seasonal severity rating      1
3583 microorganism functional groups in the soil      1
3584 microrelief      1
3585 micro-relief      1
3586 microsatelite      1
3587 microsatelites SSR      1
3588 microsatellite markers      1
3589 meteorological factors      1
3590 meteorološki čimbenici      1
3591 M.Sc.      1
3592 Macedonian oak      1
3593 mediterranean vegetation      1
3594 medljikovac      1
3595 medunac      1
3596 Medvednica      1
3597 Medvednica Mount      1
3598 Medvednica Nature Park      1
3599 me­teorološki indeks požara      1
3600 Meteorološki indeks šumskog požara (FWI)      1
3601 method of thinning of regular forest      1
3602 methods      1
3603 metoda najbližih susjeda      1
3604 metoda pokusnih ploha      1
3605 metoda prorede      1
3606 metoda sjemenomjera      1
3607 metoda sjetve      1
3608 metoda tetive      1
3609 metoda tetrazola      1
3610 Metoda vrtložne kovarijance      1
3611 metode      1
3612 metode vrednovanja      1
3613 mezijska bukva      1
3614 mezofilne kestenove šume      1
3615 micoses of needles      1
3616 microbiological characteristics of the soils      1
3617 međulaboratorijske usporedbe      1
3618 Međunarodne konvencije      1
3619 međunarodne norme      1
3620 Međunarodni lovački savjet (CIC)      1
3621 međupopulacijska i unutarpopulacijska varijabilnost.      1
3622 mehanička svojstava drva      1
3623 mehanička svojstva      1
3624 mehanička svojstva drva      1
3625 mehaničke ozljede i dopunske greške zbog ratnih djelovanja      1
3626 mehanizirana bušilica      1
3627 mehaniziranje uzgojnih radova      1
3628 melioracija      1
3629 melioracija krša      1
3630 melioracijski učinci      1
3631 menadžment      1
3632 menagement klas      1
3633 meningoencefalitis i Lyme borelioza      1
3634 meningoencephalitis      1
3635 merkan-lilizam      1
3636 mesophilous chestnut forests      1
3637 mass concentration      1
3638 master´s thesis      1
3639 mastic      1
3640 mastic tree      1
3641 mastika      1
3642 matematički modeli      1
3643 matični fond      1
3644 matični supstrat      1
3645 matičnjak plemki      1
3646 matrice prijelaznih vjerojatnosti      1
3647 mature stands      1
3648 maturity dimension      1
3649 Mean breast diameter      1
3650 mean extraction distance      1
3651 mean skidding distance      1
3652 measuring elements      1
3653 measuring procedure      1
3654 mechanical felling      1
3655 mechanical properties of wood      1
3656 mechanized of silvicultural works      1
3657 Mediteran      1
3658 mediteranska vegetacija      1
3659 mediteranske šume      1
3660 mediteransko krško područje      1
3661 Lovstvo i ribarstvo      1
3662 low quality and small-sized diameter logs      1
3663 low tree      1
3664 Lower Austria      1
3665 lower tusks      1
3666 lowland      1
3667 STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      1
3668 lowland forests of pedunculate oak      1
3669 lowland region      1
3670 low-lying areas      1
3671 lubanja      1
3672 Lumber operations      1
3673 lumber value yield      1
3674 machine felling      1
3675 machine felling and processing      1
3676 machine´s own resistance power      1
3677 macroclimatic adaptedness      1
3678 macrofungi      1
3679 macroscopic characteristics      1
3680 magistarski rad      1
3681 magnezij      1
3682 Magnolia L.      1
3683 Mahaleb cherry tree      1
3684 maintenance of forest roads      1
3685 Lymantriidae      1
3686 Lyme borreliosis      1
3687 Lymnatria monacha      1
3688 lysimeters      1
3689 mala i srednja poduzeća      1
3690 Mala Kapela      1
3691 malati      1
3692 mali alati      1
3693 Malus Mill.      1
3694 mammal      1
3695 man activities      1
3696 managed beech forests      1
3697 makija planike      1
3698 maklen      1
3699 makrogljive      1
3700 makroklima      1
3701 makroklimatska prilagodba      1
3702 makroskopske karakteristike      1
3703 management planning      1
3704 management plans      1
3705 management style      1
3706 management unit "Česma"      1
3707 map of forest communities      1
3708 maps      1
3709 maquis      1
3710 maquis of strawberry tree      1
3711 market relations      1
3712 market research.      1
3713 Marketing of forest and forest industries products and services      1
3714 marketing šumskih i drvnih proizvoda i usluga      1
3715 marking      1
3716 masa košuta      1
3717 masena koncentracija      1
3718 impact      1
3719 impacts of silvicultural measures      1
3720 implementation of H1 and H2      1
3721 improvement by selfing      1
3722 improving management practices      1
3723 in situ and ex situ methods      1
3724 in situ i ex situ metode      1
3725 Increment and cut      1
3726 increment and quality      1
3727 increment percentage      1
3728 indeks lisne povr šine      1
3729 Indeks relativnog sadržaja klorofila u lišću      1
3730 indeks zaraze      1
3731 indeksi diverziteta      1
3732 indeksi točnosti      1
3733 indeksne vrijednosti bukovih stabala      1
3734 index of infestation      1
3735 index values of common beech trees      1
3736 ilegalni odstrel      1
3737 ilirske vrste      1
3738 illegal felling      1
3739 illegal killing      1
3740 Illegal timber trade      1
3741 ilovača      1
3742 hyperparasitoid      1
3743 hyperphoresy      1
3744 identifikacija.      1
3745 iglice      1
3746 IGRs      1
3747 hydrology      1
3748 hydro-melioration treatments      1
3749 hydro-technical interventions      1
3750 hydro-technical measures      1
3751 hvatanje      1
3752 hvatanje dabra      1
3753 hybrids      1
3754 hunting society      1
3755 hunting-demographic intensity      1
3756 hunting-geographic intensity      1
3757 hunting ground      1
3758 hunting ground biological casualties      1
3759 hunting grounds      1
3760 hunting illustration      1
3761 human protection      1
3762 human resources in forestry      1
3763 humic acids      1
3764 huminske kiseline      1
3765 humizacija      1
3766 Hrvatske šume d.o.o. Zagreb      1
3767 Hrvatski udio      1
3768 Hrvatsko Podunavlje      1
3769 Hrvatsko povjerenstvo za topolu      1
3770 hunt      1
3771 Hunting and fishing      1
3772 hunting area      1
3773 hunting associations      1
3774 hunting club rules      1
3775 Hrvatska vojna granica      1
3776 Hrvatske norme proizvoda iskorištavanja šuma 1995      1
3777 Hrvatske šume d.o.o      1
3778 Hrvatska – Dalmacija      1
3779 hrvatska flora      1
3780 hrvatska kuna      1
3781 hrastova oblovina      1
3782 hrastova pepelnica      1
3783 hrastove šume      1
3784 hrastovi županije bjelovarske      1
3785 hrastovina      1
3786 hrast medunac (Quercus pubescens)      1
3787 hrast oštrika      1
3788 hrast sladun      1
3789 hrast lužnjak (Quercus robur) živi pijesci      1
3790 hrast lužnjak (Quercus robur L)      1
3791 hrast crnike      1
3792 hrast kitnjak (Quercus petraea L)      1
3793 hrast kitnjak (Quercus petraea Liebl.)      1
3794 hrana      1
3795 hranidba      1
3796 hranljiva      1
3797 horse chestnut protection      1
3798 horticultural elements      1
3799 hrast crnika      1
3800 Histiostoma ulmi      1
3801 hibridi      1
3802 Hibridna platana (Patanus x acerifolia)      1
3803 hidrologija      1
3804 hidromeliorativni zahvati      1
3805 hidropedološke karakteristike      1
3806 hidrotehničke mjere      1
3807 high forest      1
3808 hilly area      1
3809 hind body weight      1
3810 hiperforezija      1
3811 history of forestry      1
3812 history of HŠD      1
3813 hlapljive komponente      1
3814 Hohenadel´s method      1
3815 Hohenadlova metoda      1
3816 hollow-horned animal      1
3817 Homeland war      1
3818 homogenizacija      1
3819 homogenization      1
3820 horn length      1
3821 Hornbeam hop      1
3822 Hornbeam oriental      1
3823 horns      1
3824 hortikulturni elementi      1
3825 host      1
3826 host plants      1
3827 histogrami prvoga i drugoga reda      1
3828 historical development      1
3829 historical outbreaks      1
3830 historical presentation      1
3831 hantaviruses      1
3832 hantavirusi      1
3833 hard ticks      1
3834 hardwood      1
3835 hardwood-broadleaf species      1
3836 harvest scheduling      1
3837 Habitat. Posavina      1
3838 habitats of yew in mountain Papuk situated in Nature park Papuk      1
3839 halbsib-progeny tests.      1
3840 half-sib potomstvo      1
3841 half-sib progenies      1
3842 Haljevo forest      1
3843 health and safety      1
3844 health status      1
3845 health status category of stand      1
3846 health tourism      1
3847 heat treatment (HT)      1
3848 harvesteri i procesori      1
3849 Hauling and transportation of timber      1
3850 haustorij      1
3851 haustorium      1
3852 hazardous waste      1
3853 herbaceous plants      1
3854 herbaceous species of the forest edge      1
3855 herbicid      1
3856 herbicide      1
3857 herbicides      1
3858 herbicidi      1
3859 Hercegovina      1
3860 hereditary basis      1
3861 heredity      1
3862 heretability      1
3863 heritability      1
3864 Herzegovina      1
3865 height and height increment      1
3866 height and root collar diameter      1
3867 height and volume growth      1
3868 height of sprout      1
3869 Helleboro nigri-Piceetum      1
3870 growth equation      1
3871 growth forces      1
3872 growth forces and suppressed forces      1
3873 growth of mean stand diameter      1
3874 growth of tree breast diameter and crown diameter      1
3875 grupno odlučivanje      1
3876 granulometrijski sastav tla      1
3877 grass      1
3878 group decision making      1
3879 group-selection cutting      1
3880 Gross domestic product      1
3881 ground and flood water      1
3882 ground and surface water monitoring      1
3883 ground water      1
3884 gubar (Lymantria dispar L.)      1
3885 gubici      1
3886 gubici divljači      1
3887 gubici tla      1
3888 gubitak mase      1
3889 Guide curve method      1
3890 guljač kore koji se montira na motornu pilu      1
3891 gusjenica      1
3892 gypsy moth (Lymantria dispar L.)      1
3893 habitat factors      1
3894 habitat suitability      1
3895 gustoća u standardno suhom stanju      1
3896 Gymnosperms      1
3897 grasses      1
3898 grazing      1
3899 Grčka      1
3900 Greece      1
3901 greenhouse gases      1
3902 Greenwich      1
3903 grey alder (Alnus incana)      1
3904 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">Grey partridges Perdix perdix L.      1
3905 grinders      1
3906 grivasta ovca      1
3907 grivasti skakač      1
3908 grm      1
3909 gradation      1
3910 Gradiaton      1
3911 gradski park      1
3912 granatiranje      1
3913 granica zone totalnog sušenja      1
3914 graničice      1
3915 granična linija      1
3916 GPS and GIS      1
3917 GPS i GIS      1
3918 grad Zagreb      1
3919 gospodarski značaj – učinci      1
3920 gospodarski značaj oštećenih stabala      1
3921 gospodarsko usmjerenje      1
3922 gospodarstvo      1
3923 gospodarenje šumama      1
3924 gospodarenje šumama i lovištima      1
3925 gospodarska depresija      1
3926 gospodarska inspekcija      1
3927 gospodarska jedinica      1
3928 gospodarska jedinica "Bastajske šume-Krivaja-Klisa      1
3929 gospodarska politika      1
3930 Gospodarska postignuća      1
3931 gospodarska vrijednost šume      1
3932 gospodarske djelatnosti RH      1
3933 gospodarski razredi      1
3934 genetski diverzitet      1
3935 genetski parametri      1
3936 genetski polimorfizam      1
3937 genetsko porijeklo      1
3938 genofond      1
3939 genotype × environment interaction      1
3940 geocoding      1
3941 geografske i reljefne značajke      1
3942 GIS (Geografski informacijski sustav)      1
3943 GIS (Geographic Information System)      1
3944 glavna sastojina      1
3945 glavne vrste drveća      1
3946 Global change      1
3947 global climate changes      1
3948 globalizacija      1
3949 globalizacija u Hrvatskoj      1
3950 globalization      1
3951 globalization in Croatia      1
3952 globalna promjena      1
3953 globalne klimatske promjene      1
3954 glodavci      1
3955 gljivama slični organizmi      1
3956 gljivični patogen      1
3957 gnojidba      1
3958 GFIS      1
3959 galls      1
3960 godišnji sječivi prihod      1
3961 golosjemenjače      1
3962 gora i planina      1
3963 gorivi materijal      1
3964 gorivost      1
3965 Gorska Hrvatska      1
3966 gorsko područje      1
3967 gorsko reljefno područje      1
3968 Gorsko-kotlinska Hrvatska      1
3969 gospodarene bukve šume      1
3970 forest ecosystem      1
3971 forest ecosystem services      1
3972 forest ecosystems      1
3973 forest edges      1
3974 Forest education      1
3975 forest enterprise      1
3976 forest environments      1
3977 forest estate      1
3978 Forest exploitation      1
3979 forest fee      1
3980 forest damage      1
3981 forest damage.      1
3982 forest development strategy      1
3983 forest dieback      1
3984 Forest Fire Prevention      1
3985 forest fire prevention roads      1
3986 forest fire protection      1
3987 forest laws      1
3988 forest Macelj      1
3989 forest machines      1
3990 forest landlords      1
3991 forest history      1
3992 forest interest rate      1
3993 forest interest rate (forest annuity)      1
3994 forest gaps      1
3995 Forest genetic resources      1
3996 Forest Genetic Resources Programme      1
3997 Forest Genetics resaurces      1
3998 F-O and »K-k« »Manage-project«      1
3999 F-O i »K-k«      1
4000 foliar threatment      1
4001 folijarna aplikacija      1
4002 food      1
4003 forces of resistance to growth      1
4004 Forcing      1
4005 Foreign timber trade      1
4006 floral elements      1
4007 floristic composition      1
4008 floristička struktura      1
4009 fenologija listanja      1
4010 flora content      1
4011 forest community of beech and fir      1
4012 forest contractors      1
4013 Forest cover      1
4014 Flowering Ash      1
4015 flowing down trunk      1
4016 flushing      1
4017 Forest Administration "Viševica"  Rijeka      1
4018 Forest Administration Bjelovar.      1
4019 Forest Administration Delnice      1
4020 Forest Administration Požega      1
4021 forest and water ecosystems      1
4022 forest and wildlife management      1
4023 forest area      1
4024 forest association      1
4025 forest assortments      1
4026 forest biomass      1
4027 forest certification      1
4028 Feulgen squash method      1
4029 Feulgen squash metoda      1
4030 Fibonaccijev niz      1
4031 fictional rotation      1
4032 field elm      1
4033 field plot      1
4034 fiksiranje dušika      1
4035 fiktivna ophodnja      1
4036 Final consumption wood products industries      1
4037 final cut      1
4038 Final use of wood products industry      1
4039 finalna prerada drva      1
4040 financial resources      1
4041 financijska politika      1
4042 fine forest fuel      1
4043 Finland      1
4044 fino šumsko gorivo      1
4045 Finska      1
4046 fenotipska plastičnost.      1
4047 fenotipska stabilnost      1
4048 feromonski mamac      1
4049 feromonski raspršivači      1
4050 fertility      1
4051 fire behavior      1
4052 fire fighting equipment      1
4053 Fire history      1
4054 fire line      1
4055 fire lines      1
4056 fire lines with elements of roadways      1
4057 fire modeling systems      1
4058 first and second order histograms      1
4059 first finding      1
4060 first record      1
4061 first records      1
4062 fishing      1
4063 fire.      1
4064 fire-climate regions      1
4065 fire-climate regions.      1
4066 fire-fighting plane ("kanader") and demon      1
4067 firemen education      1
4068 fire-risk      1
4069 fitocenološka nomenklatura i klasifikacija      1
4070 fitocenološka snimka      1
4071 fitocenološke jedinice      1
4072 fitocenološke značajke      1
4073 fitocenoza      1
4074 fitogeografsko raščlanjenje      1
4075 fitohormones      1
4076 fitohormoni      1
4077 fitomasa      1
4078 flammable material      1
4079 flight activity      1
4080 flight dynamics      1
4081 flood      1
4082 flood control      1
4083 floodplain forest      1
4084 floodplain forests      1
4085 fitosanitarne mjere      1
4086 fitosanitarni pregled      1
4087 fitosanitarni sustav      1
4088 fizička svojstva      1
4089 fizičke i mineralne značajke tla      1
4090 fizičko opterećenje      1
4091 fizika      1
4092 fizikalna i mehanička svojstva drva abonosa      1
4093 fizikalna i mehanička svojstva recentne hrastovine      1
4094 fizikalna svojstva      1
4095 fiziologija sjemena      1
4096 fiziološki parametri      1
4097 forestry company      1
4098 forestry contractors      1
4099 forestry development      1
4100 forestry disciplines      1
4101 forestry legislative      1
4102 Forestry Museum in Krasno      1
4103 forestry occupation      1
4104 forestry policy      1
4105 Forestry school Karlovac      1
4106 forestry work      1
4107 forest value assessment      1
4108 Forestry and forest policy      1
4109 Freilassung      1
4110 frost-crack      1
4111 fruit      1
4112 fruit morphology      1
4113 Fruit set      1
4114 fruits      1
4115 forests measuring      1
4116 forests stand      1
4117 formation of forest associations      1
4118 forming pioneer stands      1
4119 formiranje pionirskih sastojina      1
4120 formiranje šumskih zajednica      1
4121 Forsterferuf      1
4122 forest owners’ cooperation      1
4123 forest management resystematization      1
4124 forest of high silvicultural form      1
4125 forest manage­ment      1
4126 Forest management plan      1
4127 forest privatization      1
4128 forest products      1
4129 forest protection.      1
4130 Forest rails      1
4131 forest regeneration      1
4132 forest reproductive material      1
4133 forest resource      1
4134 forest timber product      1
4135 forest tracks      1
4136 forest transport systems      1
4137 Forest transportation      1
4138 forest trees      1
4139 forest user´s unit      1
4140 forest utilization      1
4141 forest woody assortments      1
4142 forest work      1
4143 forest worker      1
4144 forest Žutica      1
4145 forest-based industries      1
4146 Forested Areas      1
4147 forest soil stabilization      1
4148 forest soils      1
4149 forest seedlings      1
4150 forest seeds      1
4151 Gehörn      1
4152 gene diversity      1
4153 gene pool      1
4154 General Directorate of Forestry      1
4155 generalized model      1
4156 genetic analysis      1
4157 genetic differentiation      1
4158 funkcije tražnje      1
4159 funkcije upravljanja: planiranje      1
4160 funkcije za izjednačenje      1
4161 funkcionalne skupine mikroorganizama u tlu      1
4162 furniture manufacturing      1
4163 g.j. "Česma"      1
4164 G.J. "Žutica"      1
4165 fuel wood.      1
4166 functions for determination      1
4167 fungal entomopathogen      1
4168 fungal pathogen      1
4169 fungal spores      1
4170 fungal-like organisms      1
4171 fungicid      1
4172 fungicide      1
4173 fungicides      1
4174 fungicidi      1
4175 fuel load      1
4176 Fuel modeling      1
4177 forvarder      1
4178 forwarder      1
4179 fotosintetičke osobine lista      1
4180 fotosintetski pigmenti      1
4181 geografsko porijeklo      1
4182 geographic information system      1
4183 Geographic Information System.      1
4184 geographic information systems      1
4185 geographic origin      1
4186 Geographical and relief characteristics      1
4187 geographical features      1
4188 geokodiranje      1
4189 geomorfologija      1
4190 geomorphology      1
4191 geosintetici      1
4192 geostatistics      1
4193 geostatistika      1
4194 germinability      1
4195 germinated seed      1
4196 Game enclosure      1
4197 game loss      1
4198 games      1
4199 gap      1
4200 garden in the cloister      1
4201 genetska raznolikost i diferencijacija      1
4202 genetska raznolikost.      1
4203 genetska struktura      1
4204 genetic diversity and diff erentiation      1
4205 genetic gain      1
4206 genetic origin      1
4207 genetic parameters      1
4208 genetic polymorphism      1
4209 genetic structure      1
4210 genetic test      1
4211 genetic variability      1
4212 genetic variation      1
4213 genetički test polusrodnika      1
4214 genetska analiza      1
4215 genetska diferencijacija      1
4216 genetska dobit      1
4217 Centralna šumarska uprava      1
4218 Centromere nomenclature      1
4219 certification      1
4220 certifikacija      1
4221 certifikacija šuma      1
4222 Cervus elaphus      1
4223 chain of damage.      1
4224 chain saw      1
4225 chainsaw mounted debarking tool      1
4226 cartographic generalization      1
4227 Carpino orientali-Quercetum ilicis      1
4228 carbon stock Cpool      1
4229 carbon stocks      1
4230 Carex brizoides      1
4231 changes in water relations      1
4232 characteristics of micro-locality.      1
4233 chemical composition      1
4234 Chemical composition of soil      1
4235 chemism of plant materil      1
4236 chestnut gall wasp      1
4237 catchment      1
4238 caterpillars      1
4239 causes casualties      1
4240 causes of leks endanger­ment      1
4241 chip production      1
4242 chlorophyll content      1
4243 Chlorophyll content index      1
4244 Chrysowit.      1
4245 Castanea sativa Mill.      1
4246 Castor fiber      1
4247 cikličko snimanje      1
4248 ciklus      1
4249 C-indeks      1
4250 C-index      1
4251 CirConcomputer model      1
4252 circular sample plots      1
4253 ciste in      1
4254 City of Zagreb      1
4255 cjeloživotno obrazovanje      1
4256 cjenik      1
4257 claster analysis      1
4258 clear cut of willow culture      1
4259 clearing fire lines      1
4260 climate changes      1
4261 Climate model      1
4262 climate scenarios      1
4263 climatic change      1
4264 climatic excesses      1
4265 climatic factors      1
4266 climatological characteristics      1
4267 climbing plants      1
4268 clonal archive      1
4269 clonal forestry      1
4270 clonal samples      1
4271 clonal seed orchards      1
4272 clone      1
4273 clones      1
4274 cluster analiza.      1
4275 CIC-points      1
4276 CIC-točke      1
4277 cijena koštanja      1
4278 cijene      1
4279 cluster analysis.s      1
4280 coast      1
4281 coastal population      1
4282 coefficient of integral growth      1
4283 coefficient of use of hunting-demographic potential      1
4284 coins      1
4285 Canadian Forest Fire Behavior Prediction (FBP)      1
4286 Canadian Forest Fire Danger Rating System (CFFDRS)      1
4287 Canadian Forest Fire Weather Index (FWI)      1
4288 Capercaillie (Tetrao urogallus)      1
4289 capture-mark-recapture      1
4290 carbon      1
4291 carbon accumulation      1
4292 carbon fluxes      1
4293 burza      1
4294 bush      1
4295 bushes      1
4296 business analysis      1
4297 business relationships      1
4298 bušilica »ST1HL 08«      1
4299 C. hungarica      1
4300 CA analiza      1
4301 cable crane      1
4302 cadastral plots      1
4303 cadastre      1
4304 cadmium      1
4305 Calabrian pine      1
4306 burnt area      1
4307 bukovo-jelova prašuma      1
4308 bukovo-jelove šume      1
4309 bukva (Fagus sylvatica)      1
4310 buldožer      1
4311 bura      1
4312 brown hare      1
4313 browsing      1
4314 brst      1
4315 brtvljenje odlagališta      1
4316 brojnost prirodnog pomlatka i dob sastojina.      1
4317 bukove sječine      1
4318 bor      1
4319 Boreal forest      1
4320 borealna šuma      1
4321 borov četnjak      1
4322 borova imela      1
4323 borove kulture      1
4324 bosal area      1
4325 brdsko-planinskopodručje      1
4326 breast height diameter distribution      1
4327 breeding measures      1
4328 Bribir Forest      1
4329 Bribirska šuma      1
4330 Bosnia-Herzegovina      1
4331 Bosna i Hercegovina.      1
4332 Bosnia and Hercegovina      1
4333 brusači      1
4334 bruto domaći proizvod      1
4335 brza dojava i brzo gašenje      1
4336 brzina unosa      1
4337 brzorastuće vrbe      1
4338 Budapest      1
4339 Budimpešta      1
4340 building costs      1
4341 broj stabala      1
4342 broj vrhova korijena      1
4343 brojno stanje      1
4344 brnistra      1
4345 broj biljaka      1
4346 broj cvjetova i plodova      1
4347 broj i veličina puci      1
4348 broj izbojaka na panju      1
4349 beneficial functions of forests      1
4350 beneficial organisms      1
4351 benzaldehid      1
4352 benzaldehyde      1
4353 Beograd      1
4354 BEP or the break-even level of income.      1
4355 Berberidion      1
4356 Beta distribucija      1
4357 Beta distribution      1
4358 Benedictine monastery      1
4359 area with the vegetative cover      1
4360 basal area increment      1
4361 Basic Map of Croatia (BMC)      1
4362 basis of vegetational unit      1
4363 baza podataka      1
4364 baze podataka      1
4365 bazofilne šume      1
4366 beach forest      1
4367 beach forests      1
4368 beaver      1
4369 beaver dam      1
4370 beaver pond      1
4371 beech felling areas      1
4372 beech forests      1
4373 beech mast      1
4374 beech-fir forests      1
4375 beech-fir virgin forest      1
4376 beginning of organised forestry.      1
4377 Belgrade      1
4378 biljke      1
4379 biljke domaćini      1
4380 biljke zaštitnice      1
4381 biljna sistematika      1
4382 biljni potencijal      1
4383 biljni virusi      1
4384 biljnogeografsko raščlanjenje      1
4385 bioaccumulation potential      1
4386 bioakumulacijski potencijal      1
4387 bioassays      1
4388 bioetanol      1
4389 biogoriva      1
4390 biogorivo      1
4391 bioindication      1
4392 bioindicators      1
4393 bioindikacijska i osnovna mreža točaka      1
4394 bioindikacijske plohe      1
4395 bijela joha      1
4396 bijela joha (Alnus incana)      1
4397 bijela topola (Populus alba)      1
4398 bijela vrba (Salix alba)      1
4399 bijeli bor (Pinus sylvestris L.)      1
4400 bijeli dud (Morus alba) svilogojstvo      1
4401 beta-funkcija      1
4402 Biber      1
4403 bibliografija      1
4404 bibliography      1
4405 biblioteka      1
4406 bijelj      1
4407 bilance      1
4408 biljezi      1
4409 body weight of fawns in litter      1
4410 bogatstvo vrsta      1
4411 bog-oak (oakwood buried in the ground)      1
4412 Bojčin Forest      1
4413 Bojčinska šuma      1
4414 bolest      1
4415 bolesti      1
4416 bolesti divljači      1
4417 Blacksea region      1
4418 blade lateral movement      1
4419 bočna kompenzacija zemljanih masa.      1
4420 bočna stabilnost lista      1
4421 black poplar (Populus nigra)      1
4422 black poplar clonal tests      1
4423 biomass standards      1
4424 biomass yield      1
4425 black alder (Alnus glutinosa Gdrnt)      1
4426 black locust      1
4427 Black Pine      1
4428 black pine (Pinus nigraArn.)      1
4429 bioplin      1
4430 bioproduction      1
4431 bioproizvodnja      1
4432 bioraznolikost      1
4433 bioraznolikost.      1
4434 bioraznovrsnost      1
4435 biotopic factors      1
4436 bird of prey equipment      1
4437 birds      1
4438 birds as indicator      1
4439 birds of prey      1
4440 Bitterlich sampling      1
4441 Bitterlichova metoda uzorkovanja      1
4442 bivariate and multivariate analysis      1
4443 bivariatna i multivariatna analiza      1
4444 bjelogorične šume topola i vrba      1
4445 biological forest regeneration      1
4446 biological methods      1
4447 biological position of trees      1
4448 biological properties      1
4449 biological revitalisation      1
4450 biological!environmental valorization      1
4451 biological-ecological valorisation      1
4452 biological-ecological valorization      1
4453 biologija      1
4454 biology      1
4455 biološka ispitivanja      1
4456 bioklimati      1
4457 Biokovo      1
4458 Biokovo Mountain      1
4459 biological control      1
4460 biological control agent      1
4461 biodiversity.      1
4462 biodizel      1
4463 bioecology      1
4464 bioekologija      1
4465 bioenergija.      1
4466 biološko-ekološka valorizacija.      1
4467 biomasa.      1
4468 biomass calculation      1
4469 Biomass Energy Europe      1
4470 Biomass Energy Europe – BEE      1
4471 biomass estimation      1
4472 biomass potential assessment      1
4473 biološka obnova šuma      1
4474 biljne vrste      1
4475 biološka revitalizacija      1
4476 biološka svojstva      1
4477 biološke metode      1
4478 biološki gubici divljači      1
4479 biološki položaj stabala      1
4480 Thansimus STYLE="text-decoration:none">Thansimus      1
4481 Thaumetopoea%20pityocampa STYLE="text-decoration:none">Thaumetopoea pityocampa      1
4482 Trypodendron%20domesticum STYLE="text-decoration:none">Trypodendron domesticum      1
4483 Populus%20nigra%20subsp.caudina STYLE="text-decoration:none">Populus nigra subsp.caudina      1
4484 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
4485 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
4486 »Projekt za rukovođenje« — managementa      1
4487 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
4488 M.%20glareolus STYLE="text-decoration:none">M. glareolus      1
4489 Myodes%20glareolus STYLE="text-decoration:none">Myodes glareolus      1
4490 Nemozoma STYLE="text-decoration:none">Nemozoma      1
4491 Pinus%20sylvestris. STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris.      1
4492 Lymantria%20monacha STYLE="text-decoration:none">Lymantria monacha      1
4493 10-godišnji volumni prirast      1
4494 137Cs      1
4495 16x16 km grid plots      1
4496 40K      1
4497 4dimensional space      1
4498 4x4 km grid plots      1
4499 a change in the floral composition      1
4500 A- horizon      1
4501 A- horizont      1
4502 a new ecological trend      1
4503 a regular cross profile      1
4504 a sum of effective temperatures      1
4505 abiotski činitelji      1
4506 abnormal seedling      1
4507 abandoned agricultural land      1
4508 Abies biokovoensis      1
4509 Abies pardei      1
4510 acorn plumpness      1
4511 acorn production      1
4512 acorn quality      1
4513 acorn size      1
4514 acorn-collecting traps method      1
4515 active protection      1
4516 activity      1
4517 adaptacija      1
4518 adaptation      1
4519 adapted agricultural tractors      1
4520 accidents at work      1
4521 accumulation of nutrients in the biomass      1
4522 Histiostoma%20ulmi STYLE="text-decoration:none">Histiostoma ulmi      1
4523 Histiostomatidae STYLE="text-decoration:none">Histiostomatidae      1
4524 in%20vitro%20propagation STYLE="text-decoration:none">in vitro propagation      1
4525 in%20vitro%20razmnožavanje STYLE="text-decoration:none">in vitro razmnožavanje      1
4526 H.%20pseudoalbidus STYLE="text-decoration:none">H. pseudoalbidus      1
4527 Hippophaë%20rhamnoides STYLE="text-decoration:none">Hippophaë rhamnoides      1
4528 Hippophao-Berberidetum STYLE="text-decoration:none">Hippophao-Berberidetum      1
4529 Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none">Isaria fumosorosea      1
4530 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
4531 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
4532 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
4533 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
4534 C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none">C. fraxinea      1
4535 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      1
4536 Crataegus%20monogyna%20community STYLE="text-decoration:none">Crataegus monogyna community      1
4537 Eutypella%20canker STYLE="text-decoration:none">Eutypella canker      1
4538 %20grasslands STYLE="text-decoration:none"> grasslands      1
4539 %20hyperparasitoid STYLE="text-decoration:none"> hyperparasitoid      1
4540 %20travnjaci STYLE="text-decoration:none"> travnjaci      1
4541 %20Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none"> Isaria fumosorosea      1
4542 %20soil%20compaction STYLE="text-decoration:none"> soil compaction      1
4543 %20zbijanje%20tla STYLE="text-decoration:none"> zbijanje tla      1
4544 %20C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none"> C. fraxinea      1
4545 A.%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">A. flavicollis      1
4546 Apodemus%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">Apodemus flavicollis      1
4547 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
4548 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
4549 #glavna skupština      1
4550 İkisu planning unit      1
4551 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
4552 %20Strahinjščica STYLE="text-decoration:none"> Strahinjščica      1
4553 %20woody%20species STYLE="text-decoration:none"> woody species      1
4554      1
4555 drvenaste egzote      1
4556 jednodobne bukove sastojine      1
4557 lowlands forests      1
4558 park forest      1
4559 Pinus nigra      1
4560 pokretna žičara      1
4561 skidding      1
4562 srednja udaljenost privlačenja      1
4563 Šumski sortimenti      1
4564 AHP method      1
4565 AHP metoda      1
4566 Air Pollution      1
4567 aktivna zaštita      1
4568 aktivnost      1
4569 aktivnost čovjeka.      1
4570 akumulacija dušika      1
4571 akumulacija hraniva u bimasi      1
4572 akumulacija hraniva u biomasi      1
4573 akumulacija ugljika      1
4574 alder (Alnus glutinosa)      1
4575 Alepo pine      1
4576 aerial photographs (APs)      1
4577 aciditet tla      1
4578 acidofilne šume      1
4579 adaptive genetic differentiation and diversity      1
4580 adaptivna genetska diferencijacija i raznolikost      1
4581 Adriatic      1
4582 Adriatic islands      1
4583 agroforestry      1
4584 Aesculus L.      1
4585 afforestation of karst      1
4586 afforestation success      1
4587 age      1
4588 age classes      1
4589 age structure      1
4590 age-class distribution      1
4591 aluminij      1
4592 aluvijalna vlažna staništa      1
4593 aluvijum      1
4594 amage      1
4595 amelioration      1
4596 amelioration effects      1
4597 američki jasen      1
4598 ammonia      1
4599 amonijakalni dušik      1
4600 allowable cut indicator      1
4601 alluvial wetlands      1
4602 almond willow (Salix triandra)      1
4603 alien species inventory      1
4604 alkali earth and alkali metals      1
4605 alkaloid taksin antikancerogen      1
4606 Allium-test      1
4607 allochthonous and autochthonous dendroflora      1
4608 analitički hijerarhijski proces      1
4609 analitički hijerarhijski proces (AHP)      1
4610 Alnus glutinosa      1
4611 alochtonous species      1
4612 alometrijska jednadžba      1
4613 alometrijske funkcije      1
4614 analiza glavnih komponenti      1
4615 analiza stabla      1
4616 analiza ugroženosti      1
4617 analiza vidljivosti      1
4618 analytic hierarchy process      1
4619 Analytical hierarchy process (AHP)      1
4620 animal artist      1
4621 animalist      1
4622 annual current diameter increment      1
4623 annual presceibed yield      1
4624 back cross and transgression      1
4625 bacteria      1
4626 bademasta vrba (Salix triandra)      1
4627 bagrem      1
4628 bakterija      1
4629 ass. Laserpitio Fagetum      1
4630 assessment of ecosystem services      1
4631 assortiment tables      1
4632 band saw efficiency      1
4633 bank interest rate      1
4634 bank vole      1
4635 banknotes      1
4636 bankovni kamatnjak      1
4637 Baranja riparian forests      1
4638 Barbary ewe      1
4639 Barbary sheep      1
4640 bark beetle      1
4641 bark beetles      1
4642 assortment tables      1
4643 Atlas Cedar      1
4644 Atlas gorje      1
4645 atlaski cedar      1
4646 atmosferska taloženja      1
4647 auksini      1
4648 Austrian pine      1
4649 Austrian pine plantation      1
4650 austrijske šume      1
4651 autochtonus tree and schrub species      1
4652 autohtona i alohtona dendroflora      1
4653 autohtone vrste      1
4654 autohtone vrste drveća i grmlja      1
4655 autoktone i aloktone vrste četinjača i listača      1
4656 autoktone listače      1
4657 automatic analyser      1
4658 automatic digital camera      1
4659 automatizacija procesa      1
4660 automatska digitalna fotokamera      1
4661 automatski analizator      1
4662 autovegetativno razmnožavanje      1
4663 auxins      1
4664 availability and direction of Sava flood water      1
4665 average value of body weight of bucks and does      1
4666 Axis%20axis%20Erxleben%201977) STYLE="text-decoration:none">Axis deer (Axis axis Erxleben 1977)      1
4667 B. Sc.      1
4668 Aposeri foetidae-Castanetum sativae ass. nova      1
4669 Aposeri foetidae-Castanetum sativaeass. nova      1
4670 approach angle      1
4671 arborescent willow clones      1
4672 Arborescent Willows      1
4673 arboretum      1
4674 Arboretum Lisičine      1
4675 arboretum Trsteno      1
4676 arboriculture      1
4677 arborikultura      1
4678 archaeological finds of Roman roads and buildings      1
4679 architectural elements      1
4680 antlers      1
4681 AOMP      1
4682 anti - cancerous drug      1
4683 antioksidacijska aktivnost      1
4684 antioxidant capacity      1
4685 As. Anemone-Carpinetum betuli      1
4686 as. Calamagrosti arun­dinaceae-Fagetum.      1
4687 As. Hacquetio-Fagetum      1
4688 As. Populo tremulae-Betuletum      1
4689 as. Pteridio-Betuletum      1
4690 ash      1
4691 Ash flowering      1
4692 asocijacija      1
4693 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Bertović 1975      1
4694 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Berto­vić 1975      1
4695 arheološki nalazi rimskih cesta i građevina      1
4696 arhitektonski elementi      1
4697 Ariš      1
4698 aromatično i ljekovito bilje      1
4699 artificial neural networks      1
4700 artiodactyl      1
4701 as Seslerio sadlerianae-Ostryetum.      1
4702 ensemble classifiers; forest stands; site qualities.      1
4703 entomofilna      1
4704 Entomopatogena gljiva      1
4705 entomophilic      1
4706 energy benefit      1
4707 energy production      1
4708 energy scenario      1
4709 Energy transition      1
4710 enzyme phenylalanine-ammonium liase      1
4711 epidop­tera      1
4712 epikutikularni vosak elektronska mikroskopija (SEM).      1
4713 epoksidna smola      1
4714 epoxy resin. Collection of works      1
4715 equalization functions.      1
4716 equilateral spiral      1
4717 equipment for training bird of prey.      1
4718 Erannis defoliaria      1
4719 Erico-Fagetum      1
4720 eroded terrain recoveri      1
4721 erodiranje tjemena      1
4722 erosion      1
4723 erozija      1
4724 erozija tla      1
4725 esencijalni elementi      1
4726 essential elements      1
4727 essential oils      1
4728 establishment rate      1
4729 estate      1
4730 estetski izgled šume      1
4731 estimated value of forests      1
4732 estimation      1
4733 estimation of distance      1
4734 estimation precision      1
4735 etat      1
4736 etat međuprihoda      1
4737 eterična ulja      1
4738 EU ETS scheme      1
4739 EU ETS shema      1
4740 EU FLEGTAction plan      1
4741 EU FLEGTAkcijski plan      1
4742 eucalyptus plantations      1
4743 ektomikorizne gljive      1
4744 elaborat održavanja šumskih cesta      1
4745 Elaborat učinkovitosti primarne šumske prometne infrastrukture      1
4746 electric radiator      1
4747 electrical resistance of cambial zone      1
4748 elektrana      1
4749 električna energija      1
4750 električni otpor kambijalne zone      1
4751 električno grijalo      1
4752 elemental analyser      1
4753 elementarni anlitaor      1
4754 elementi ocjene trofeja      1
4755 elm      1
4756 embiotenija      1
4757 ecosystems      1
4758 ecotypes      1
4759 ecotypic variation      1
4760 ekonomika šumskih resursa      1
4761 ekonomske promjene u šumarstvu      1
4762 endemic species      1
4763 endemna vrsta      1
4764 Endosperm in development      1
4765 enegrija klijavosti i klijavost      1
4766 energetika      1
4767 energetska korisnost      1
4768 energetska vrijednost      1
4769 Emisije SO2      1
4770 ekosustavi      1
4771 ekoznak      1
4772 eksperimentalni laboratorij      1
4773 eksperimentalni požari      1
4774 eksploatacijska polja      1
4775 ekstrakcija      1
4776 excange value      1
4777 exchangeable development      1
4778 exhibit      1
4779 Exhibitions      1
4780 existing state      1
4781 experimental fires      1
4782 Experimental Laboratory      1
4783 experimental plot B bare ground      1
4784 exploitation      1
4785 exploitation fields      1
4786 Exports and Imports      1
4787 European brown bear (Ursus arctos)      1
4788 European larch      1
4789 european yew - tree      1
4790 Europska crna topola      1
4791 europska tisa      1
4792 Europski ariš      1
4793 europski ariš (Larix deeidua Mili)      1
4794 europski dabar (Castor fiber L.)      1
4795 europski smeđi medvjed (Ursus arctos)      1
4796 Eutric Rankers      1
4797 Eutrični ranker      1
4798 Europa      1
4799 Europe      1
4800 Europe Slovenia      1
4801 European ash (Fraxinus angustifolia Vahl.)      1
4802 European beaver (Castor fiber L.)      1
4803 Eurasian lynx      1
4804 Eurasion lynx      1
4805 EUFORGEN Networks      1
4806 euglej      1
4807 eukaliptusove plantaže      1
4808 Entwicklung      1
4809 energijska tranzicija      1
4810 Faza - II      1
4811 Faza - III; Radne grupe (Networks)      1
4812 faza isključivanja stabala      1
4813 FBP sustav      1
4814 FBP System      1
4815 felled stemwood      1
4816 felling and processing      1
4817 felling and processing of wood assortments      1
4818 felling control      1
4819 felling cycle      1
4820 felling thinning volume      1
4821 female roe deer      1
4822 fenilalanin-amonijeve lijaze      1
4823 fenofaze      1
4824 Fagus silvatica      1
4825 faunalni drift      1
4826 Fairs      1
4827 faktori staništa      1
4828 falconer equipment      1
4829 falconry equipment      1
4830 falconry techniques      1
4831 false beech heartwood      1
4832 Fang      1
4833 FAO      1
4834 farmer cables      1
4835 farmer vitla      1
4836 Fast Furier method      1
4837 Fast Furier metoda      1
4838 evenaged stands      1
4839 evergreen      1
4840 evaluation of beneficial functions of forests and evaluation of forests.      1
4841 evaluation of natural resources      1
4842 FACE      1
4843 FACE facility      1
4844 facilitation      1
4845 factors to vertical terrain corrections      1
4846 Faculty of Forestry Zagreb      1
4847 Drava River valley      1
4848 drhtavi šaš      1
4849 drift fauna      1
4850 dripping through      1
4851 dovršna sječa      1
4852 doznaka u grupama      1
4853 dr. sc      1
4854 drainage system      1
4855 dormice      1
4856 dostupnost i smjer kretanja savske poplavne vode      1
4857 double-entry volume tables      1
4858 dobni razred      1
4859 dobni razredi      1
4860 dodatno vrijeme      1
4861 dolomiti      1
4862 domaćin      1
4863 domaćini      1
4864 domovinski rat      1
4865 Donja Austrija      1
4866 donja voda      1
4867 donje i gornje sastojinsko stablo      1
4868 dormancy      1
4869 dormantnost      1
4870 DNA barcoding      1
4871 DNA barkodiranje      1
4872 dnevna stopa prirasta lanadi      1
4873 DNK      1
4874 dob      1
4875 djelovanje      1
4876 duration of development stages      1
4877 Drvni proizvodi finalne uporabe      1
4878 drvno-prerađivačka industrija      1
4879 drvo kao energent      1
4880 drvoprerađivačka industrija      1
4881 dry biomass of seedlings      1
4882 dry mass      1
4883 državna financijska potpora šumarstvu      1
4884 dubinsko snimanje      1
4885 duboka sadnja      1
4886 Dudov svilac (Bombix mori)      1
4887 due diligence      1
4888 dugotrajno      1
4889 duljina korijena      1
4890 duljina odgriženog dijela izbojka      1
4891 duljina tuljca      1
4892 drvenaste svojte      1
4893 drvenaste vrste      1
4894 drveni materijal za paki ranje      1
4895 drveni materijal za pakiranje      1
4896 drveni ugljen      1
4897 drvna i lisna masa      1
4898 drought      1
4899 drupe      1
4900 drvna masa      1
4901 drvna prašina      1
4902 drvenaste biljke      1
4903 drvna zaliha.      1
4904 drvni elementi      1
4905 Drvni građevni elementi      1
4906 ectomycorrhizal fungi      1
4907 edafski uvjeti      1
4908 Eddy covariance method      1
4909 edible      1
4910 edible mushrooms      1
4911 educating personnel      1
4912 education      1
4913 educational technology      1
4914 edukacija      1
4915 edukacija vatrogasaca      1
4916 edukativni panoi      1
4917 efektivni broj klonova      1
4918 effective clone number      1
4919 Effectiveness Study of Primary Forest Road Traffic Infrastructure      1
4920 effects of thinning      1
4921 efficacy      1
4922 ekološka karakteristika      1
4923 ekološka mreža      1
4924 ekološka niša      1
4925 ekološka proizvodnja      1
4926 ekološka stabilnost      1
4927 ekološkai fitogeografska analiza      1
4928 ekološke i socijalne funkcije      1
4929 ekološke indikatorske vrijednosti      1
4930 ekološke orijentacije      1
4931 ekološke značajke      1
4932 ekološki činitelji      1
4933 ekološki indikatori      1
4934 ekološki problemi      1
4935 ekološki uvjeti.      1
4936 ekološko-gospodarske značajke      1
4937 ekonomija      1
4938 ekonomika prirodnih resursa      1
4939 ekonomika svilarenja      1
4940 early and late ecotypic forms      1
4941 Eastern Slavonia      1
4942 eban (crni hrast odležao u zemlji)      1
4943 Eco-labele      1
4944 Eco-labels      1
4945 ecological characteristic      1
4946 ecological conditions      1
4947 ecological conditions of the site      1
4948 ecological conditions.      1
4949 ecological factors      1
4950 ecological indicators      1
4951 ecological indicatory values      1
4952 ecological label (eco-label)      1
4953 ecological network      1
4954 ecological niche      1
4955 ecological production      1
4956 economic importance      1
4957 economic orientation      1
4958 Economic policy      1
4959 economic silk production      1
4960 economics of forest resources      1
4961 economics of natural resources      1
4962 economy inspection      1
4963 dvodomna      1
4964 dvopapkar      1
4965 dvoulazne tablice obujma      1
4966 dvoulazne volumne tablice      1
4967 Economic achievements      1
4968 economic activities in Croatia      1
4969 economic changes      1
4970 economic changes in forestry      1
4971 current cutting edges value associations      1
4972 current felling values      1
4973 curvature      1
4974 cutter      1
4975 cutting and processing      1
4976 cut-to-length      1
4977 cut-to-length harvesting method      1
4978 cycle      1
4979 cyclic aerial photographs      1
4980 cyclic aerial surveys      1
4981 cyclic records      1
4982 Czech      1
4983 Czech Republic      1
4984 časopis Šumarski list      1
4985 Čeh      1
4986 čempres      1
4987 čestice      1
4988 Češka      1
4989 čudni atraktor      1
4990 cultures      1
4991 dabrova brana      1
4992 dabrovo jezero      1
4993