ANALIZA SUSTAVA   
  Obuhvaćeno godišta: 138
  Izdano svezaka: 1060
 stranica:79610
 digitalizirano (GB):12,90
 
Obrađeno članaka:

15361
  Pronađeno autora: 2628
  - od toga u Imeniku: 794
  Pisano o šumara: 731
 
Indeksirano pojmova:

15461263
  Različitih riječi: 1372846
PRIKAZI I PRETRAŽIVANJA
 
str/god   sve  
autori sve  
naslovi sve  
UDK sve  
ključ sve  
šumari sve

                     Z
DIGITALIZIRANA ARHIVA
 
Pregled cijele arhive

Pregled naslovnica

Pregled poleđina

GooSLe pretraživanje
   pretraživanje po punom tekstu
KLJUČNA RIJEČ sort po pojava
1 Skupština      96
2 Hrvatska      41
3 Croatia      34
4 hrast lužnjak      30
5 pedunculate oak      24
6 biomasa      17
7 biomass      13
8 obična bukva      13
9 šumarstvo      13
10 forestry      12
11 Bukva      12
12 common beech      10
13 growth      10
14 obična jela      10
15 rast      10
16 silver fir      9
17 stand structure      9
18 struktura sastojine      9
19 varijabilnost      9
20 zaštita prirode      9
21 alepski bor      9
22 beech      9
23 damage      9
24 drvna zaliha      9
25 Baranja      8
26 Abies alba Mill.      8
27 njega      8
28 harvester      8
29 izoenzimi      8
30 stanište      8
31 prirast      8
32 pošumljavanje      7
33 Slovenia      7
34 Slovenija      7
35 proizvodnost      7
36 šuma      7
37 Growing stock      7
38 habitat      7
39 lovište      7
40 florni sastav      7
41 flora      6
42 energija      6
43 dieback      6
44 bukove šume      6
45 biološka raznolikost      6
46 Loranthus europaeus Jacq.      6
47 Lika      6
48 monitoring      6
49 gospodarenje      6
50 GIS      6
51 hunting      6
52 Hrvatska.      6
53 ICP Forests      6
54 jela      6
55 šume      6
56 Šumska vegetacija      6
57 šumski požari      6
58 struktura      6
59 tlo      6
60 Quercus robur      6
61 rasprostranjenost      6
62 rasadnik      6
63 sortimentna struktura      6
64 prirodna obnova      6
65 podzemna voda      6
66 poljski jasen      5
67 pomladak      5
68 pomlađivanje      5
69 Pinus nigra      5
70 preživljavanje      5
71 razvoj      5
72 regeneration      5
73 Quercus robur L.      5
74 provenijencije      5
75 productivity      5
76 privlačenje drva      5
77 Vegetacija Hrvatske      5
78 vibracije      5
79 vibration      5
80 visina      5
81 uspijevanje      5
82 stanje ishrane      5
83 tending      5
84 šumarska politika      5
85 vrijeme prijelaza      5
86 intenzitet zaraze      5
87 introdukcija      5
88 increment      5
89 hrast kitnjak      5
90 forest inventory      5
91 forests      5
92 grmlje      5
93 nursery      5
94 nizinske šume      5
95 klima      5
96 management      5
97 crni bor      5
98 aklimatizacija      5
99 Abies alba      5
100 assortment structure      5
101 density      5
102 divljač      5
103 forest      5
104 forest fires      5
105 floral composition      4
106 fenologija      4
107 feromonske klopke      4
108 environmental protection      4
109 ergonomics      4
110 ergonomija      4
111 distribution      4
112 drveće      4
113 daljinska istraživanja      4
114 biodiversity      4
115 Ips%20cembrae STYLE="text-decoration:none">Ips cembrae      4
116 Abies%20alba STYLE="text-decoration:none">Abies alba      4
117 crna joha      4
118 climate      4
119 Castanea sativa      4
120 Lowland forests      4
121 klimatske promjene      4
122 krš      4
123 Laudonov Gaj      4
124 nature protection      4
125 normala      4
126 mortality      4
127 muflon      4
128 mikrosateliti      4
129 groundwater      4
130 forest vegetation      4
131 Hrvatske šume d.o.o.      4
132 invasive species      4
133 ISPM 15      4
134 zaštita      4
135 zglobni traktor      4
136 štetnost      4
137 štete      4
138 šumske ceste      4
139 šumski resursi      4
140 survival      4
141 sustainable development      4
142 sušenje      4
143 Ursus arctos      4
144 troškovi      4
145 trophy      4
146 Viscum album L.      4
147 visinski rast      4
148 variability      4
149 vegetacija      4
150 trees      4
151 šumski požar      4
152 Timberjack 1270B      4
153 privlačenje      4
154 Q. robur L.      4
155 Quercus petraea (Matt.) Liebl.      4
156 rekreacija      4
157 remote sensing      4
158 soil      4
159 Spačva      4
160 smreka      4
161 shrubs      4
162 sessile oak      4
163 preference ratio index      4
164 požari      4
165 požar      4
166 pionirske vrste      4
167 ponik      4
168 populacija      4
169 obična smreka      4
170 održivi razvoj      4
171 opća vitalnost      4
172 oplodna sječa      4
173 odumiranje stabala      3
174 općekorisne funkcije      3
175 Obični orah      3
176 obnova      3
177 obnova šuma      3
178 Phenology      3
179 Parčine      3
180 parkovni objekti      3
181 poplar clones      3
182 population dynamics      3
183 Podravina      3
184 Pilanarstvo      3
185 pitomi kesten      3
186 planiranje      3
187 Preborna šuma      3
188 poduzetništvo      3
189 Populus nigra      3
190 Populus nigra L.      3
191 potrajnost      3
192 Posavina      3
193 preživljenje      3
194 primorski bor      3
195 private forests      3
196 short rotation crops      3
197 sanacija      3
198 Sawmilling      3
199 seed      3
200 skidder      3
201 sitni glodavci      3
202 smeđi medvjed      3
203 sortimentne tablice      3
204 reintrodukcija      3
205 ritske šume      3
206 roe deer      3
207 rogovlje      3
208 recreation      3
209 Red deer      3
210 reforestation      3
211 ratne štete      3
212 provenijencija      3
213 promjer      3
214 Propadanje šuma      3
215 protected areas      3
216 protection      3
217 Prunus avium      3
218 Prunus avium L.      3
219 produkcija      3
220 thinning      3
221 texture      3
222 transition time      3
223 trofej      3
224 topola      3
225 vegetation      3
226 upravljanje šumama      3
227 sukcesija vegetacije      3
228 Sphaeropsis sapinea      3
229 šumski rad      3
230 šumski ekosustavi      3
231 šumsko tlo      3
232 tekstura      3
233 šumske prometnice      3
234 šumska biomasa      3
235 structure      3
236 zelena duglazija      3
237 zaštita okoliša      3
238 zaštićena područja      3
239 vrt u klaustru      3
240 young growth      3
241 voda      3
242 volume      3
243 volumen      3
244 izmjera šuma      3
245 Internet      3
246 hunters      3
247 karst      3
248 hrast medunac      3
249 humus      3
250 intensity of infestation      3
251 forest soil      3
252 forest tending      3
253 forest management planning      3
254 forest policy      3
255 forest management      3
256 genetska raznolikost      3
257 genetic diversity      3
258 Gorski kotar      3
259 height growth      3
260 mine      3
261 model      3
262 modeliranje      3
263 mouflon      3
264 mladi naraštaj      3
265 numerical analysis      3
266 numerička analiza      3
267 Norway spruce      3
268 nasljednost      3
269 mortalitet      3
270 listinac      3
271 Lepidoptera      3
272 lovstvo      3
273 CO2      3
274 Croatian Forests Co. Ltd.      3
275 biljna zajednica      3
276 bioenergy      3
277 bukove sječe      3
278 Brižine      3
279 $glavna skupština      3
280 Lymantria%20dispar STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      3
281 Quercus%20robur STYLE="text-decoration:none">Quercus robur      3
282 Aleppo pine      3
283 aerosnimke      3
284 Biluša      3
285 areal      3
286 defoliation      3
287 debljinski prirast      3
288 development      3
289 diameter      3
290 Dalmatinska zagora      3
291 Dalmacija      3
292 četinjače      3
293 dabar      3
294 crown damage      3
295 efficiency      3
296 divlja svinja      3
297 dinamika populacije      3
298 Fagus sylvatica      3
299 entrepreneurship      3
300 energy      3
301 ekologija      3
302 ekotipska varijabilnost      3
303 fir      3
304 fire      3
305 Fire Weather Index      3
306 fitocenologija      3
307 forest cultures      3
308 forest fire      3
309 forest floor      2
310 forest habitat      2
311 forest communities      2
312 forest economics      2
313 društveno-gospodar­ski čimbenici      2
314 florni elementi      2
315 flammability      2
316 fluvisol      2
317 fitoplazme      2
318 fitoremedijacija      2
319 fires      2
320 favourable conservation status      2
321 Fagus L.      2
322 fauna      2
323 fenološka motrenja      2
324 fenološka opažanja      2
325 Festuco drymeiae-Abietetum ass. nova      2
326 eko­nomika šumarstva      2
327 ekosustav      2
328 EN 1316-1      2
329 embryo      2
330 energy value      2
331 Fagus sylvatica L.      2
332 exposure      2
333 Fallow deer      2
334 euroazijski ris      2
335 evaluation model      2
336 even-aged beech stands      2
337 evergreen oak      2
338 EUFORGEN      2
339 environment      2
340 Euphorbio palustris-Crataegetum nigrae      2
341 European beech      2
342 Dinaric mountains      2
343 Dinaridi      2
344 digitalni model terena      2
345 digitalni ortofoto      2
346 digitalni ortofoto (DOF)      2
347 Diptera: Cecidomyiidae      2
348 disjunktan      2
349 divlja trešnja      2
350 distribucija prsnih promjera      2
351 djelotvornost      2
352 diversity      2
353 DNA      2
354 dobna struktura      2
355 dominant height      2
356 dominantna visina      2
357 Douglas fir      2
358 Drava      2
359 drvenaste egzote      2
360 egzote      2
361 Dunav      2
362 ecology      2
363 ECOLURE      2
364 ecosystem      2
365 drvni sortimenti      2
366 dušik      2
367 dužine sortimenata      2
368 Economic development      2
369 drvni ostatak      2
370 drying period      2
371 Dryocosmus kuriphilus      2
372 Đurđevački pijesci      2
373 EA 300      2
374 Crown condition assessment      2
375 crvenica      2
376 Cultivar      2
377 Cupressus sempervirens      2
378 culture      2
379 Čorkova uvala      2
380 Ćićarija      2
381 Dalmatia      2
382 Danube      2
383 damages      2
384 debljina kore      2
385 digital photogrammetry      2
386 digitalna fotogrametrija      2
387 dendroclimatology      2
388 dendroflora      2
389 defolijacija      2
390 dendrološka vrijednost      2
391 decision support systems      2
392 dendroklimatologija      2
393 dendrokronološka analiza      2
394 dendrological value      2
395 deposition      2
396 arenosol      2
397 as. Abieti-Fagetum “pannonicum” s. l.      2
398 alepski bor (Pinus halepensis)      2
399 analitički prikaz florističkog sastava      2
400 Alno-Quercion roboris      2
401 and hunting management      2
402 antivibracijske rukavice      2
403 anti-vibration gloves      2
404 antler      2
405 Anthyllis barba-jovis      2
406 anketa      2
407 area      2
408 bijeli grab      2
409 biljka      2
410 biljne zajednice      2
411 benediktinski samostan      2
412 beta-distribucija      2
413 beta-function      2
414 Bieger      2
415 bijela imela      2
416 bark thickness      2
417 basal area      2
418 Bacillus thuringiensis      2
419 Balkan      2
420 beech felling      2
421 ass. Hyperico grisebachii-Piceetum abietis (Bertović 1975) nom. nov. hoc loco      2
422 Beli Manastir      2
423 basic stocks of the games      2
424 aggression on the RC      2
425 agresija na RH      2
426 AHP      2
427 Alnus subcordata      2
428 alpine watershed      2
429 alpski sliv      2
430 abonos      2
431 STYLE="text-decoration:none">Acanthocinus reticulatus      2
432 Acari      2
433 acorn      2
434 adaptability      2
435 adaptabilnost      2
436 adaptirani poljoprivredni traktori      2
437 Abieti-Fagetum      2
438 aerial photographs      2
439 afforestation      2
440 Stereonychus%20fraxini STYLE="text-decoration:none">Stereonychus fraxini      2
441 Lynx%20lynx STYLE="text-decoration:none">Lynx lynx      2
442 Ostryo-Carpinion%20orientalis STYLE="text-decoration:none">Ostryo-Carpinion orientalis      2
443 Picea%20abies STYLE="text-decoration:none">Picea abies      2
444 Pityokteines STYLE="text-decoration:none">Pityokteines      2
445 Juniperus%20excelsa STYLE="text-decoration:none">Juniperus excelsa      2
446 Larix%20decidua STYLE="text-decoration:none">Larix decidua      2
447 Ips%20typographus STYLE="text-decoration:none">Ips typographus      2
448 Hemerocallis STYLE="text-decoration:none">Hemerocallis      2
449 Abies albaMill.      2
450 Ulmus%20minor STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor      2
451 Viscum%20album STYLE="text-decoration:none">Viscum album      2
452 A. glutinosa      2
453 A. rubra      2
454 0 m      2
455 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      2
456 Cephalanthero%20longifoliae-Fagetum STYLE="text-decoration:none">Cephalanthero longifoliae-Fagetum      2
457 Cephalcia%20arvensis STYLE="text-decoration:none">Cephalcia arvensis      2
458 Fagion%20sylvaticae STYLE="text-decoration:none">Fagion sylvaticae      2
459 Betula%20pendula STYLE="text-decoration:none">Betula pendula      2
460 "Hrvatske šume"      2
461 "Osmocote Mini"      2
462 "Osmocote Sierrablen"      2
463 %20Scorzonero-Chrysopogonetalia STYLE="text-decoration:none"> Scorzonero-Chrysopogonetalia      2
464 broj lanadi      2
465 brucijski bor      2
466 bonitet      2
467 black walnut      2
468 Brandt      2
469 brojnost      2
470 brown bear      2
471 burned area      2
472 Bursaphelenchus spp.      2
473 Callicarpa      2
474 Cameraria ohridella      2
475 Campsis      2
476 Canadian experts report      2
477 biological diversity      2
478 biološko-ekološka valorizacija      2
479 biomass production      2
480 biometrical parameters      2
481 Bjelovarska Bilogora      2
482 black alder      2
483 body weight      2
484 Croatian Forests Co.Ltd.      2
485 Crni bor (Pinus nigra)      2
486 crni jasen      2
487 Crni Lug      2
488 Crni orah      2
489 crnika      2
490 crnogorične i bjelogorične vrste — taksoni      2
491 crna topola      2
492 Crataegus nigra      2
493 creativity      2
494 Corylopsis      2
495 concrete and theoretical distribution      2
496 Community Plant Variety Office (CPVO)      2
497 CNS 2000      2
498 Clerodendrum      2
499 common ash      2
500 Cornus      2
501 correlation      2
502 common beech (Fagus sylvatica L.)      2
503 climate change      2
504 Chimonanthus      2
505 Chrysomelidae      2
506 CIC      2
507 cikličke snimke      2
508 Carex pilosa      2
509 Carici elongatae-Alnetum glutinosae      2
510 brijest      2
511 Carpinus L.      2
512 Castor fiber L.      2
513 Catalpa      2
514 Ceanothus      2
515 Cembräwit®      2
516 changes      2
517 lovstvo i lovno gospodarenje      2
518 Lonicera      2
519 Luzulo-Fagetum sylvaticae      2
520 Lymantria dispar      2
521 Lymantria monacha      2
522 Lynx lynx      2
523 ljetna suša      2
524 Maceljsko gorje      2
525 lovni trupčići      2
526 Liocourtova distribucija      2
527 Lisičine Arboretum      2
528 lizimetri      2
529 Logging      2
530 management of      2
531 management plan      2
532 Maksimir Park      2
533 maslinik      2
534 market      2
535 makedonski hrast      2
536 Mediterranean      2
537 Međimurje      2
538 Leptoglossus occidentalis      2
539 Lespedeza      2
540 kukac      2
541 kvaliteta      2
542 licenciranje      2
543 licensing      2
544 LiDAR      2
545 Lekenik      2
546 klijavost      2
547 light      2
548 limit values      2
549 krupnoća žira      2
550 kultura      2
551 kulture kratkih ophodnji      2
552 kvaliteta sadnica      2
553 Josip Ettinger      2
554 klonovi bijele vrbe      2
555 klonovi topola      2
556 kljove      2
557 koljik      2
558 Komrčar      2
559 koncepcija      2
560 korelacijska veza      2
561 korijen      2
562 Koelreuteria      2
563 Kopački rit      2
564 Krasno      2
565 Krapinsko-zagorska županija      2
566 kreativnost      2
567 kriging      2
568 lowland forest ecosystems      2
569 Mura      2
570 narrow-leaved ash      2
571 natural regeneration      2
572 nadzor      2
573 nizinski šumski ekosustavi      2
574 nizinsko područje      2
575 nitrogen      2
576 mtDNA      2
577 nizina      2
578 natural resources      2
579 normal model      2
580 njega šuma      2
581 Oak downy      2
582 nutritional status      2
583 Noctuidae      2
584 nova nalazišta      2
585 mladik      2
586 model vrednovanja      2
587 Mosor      2
588 Monochamus galloprovincialis      2
589 multiple-use fo­restry      2
590 Myrto-Quercetum ilicis      2
591 Milan Knežević      2
592 Milan Stribrny      2
593 mistletoe      2
594 mjere asimetrije      2
595 meteorološki indeks požara      2
596 microsatellites      2
597 microclimate      2
598 Metcalfa pruinosa      2
599 mikroklima      2
600 height increment      2
601 Hamamelis      2
602 health      2
603 height      2
604 historical value      2
605 hidrološka uloga      2
606 Histiostoma piceae      2
607 horticul­tural value      2
608 hortikulturna vrijednost      2
609 granične vrijednosti      2
610 growth and increment      2
611 gypsy moth      2
612 habitat type      2
613 gubar      2
614 gustoća drva      2
615 gustoća populacije      2
616 Gospodarski razvitak      2
617 Game      2
618 game breeding enclosure Kunjevci      2
619 gradacija      2
620 GRASS GIS      2
621 GC      2
622 GC/MS      2
623 fungus      2
624 fosfor      2
625 fotointerpretacijski ključ      2
626 Forsythia      2
627 Galio odorati-Fagetum sylvaticae      2
628 gljiva      2
629 forest resources      2
630 forest lands      2
631 forest roads      2
632 forest value      2
633 forestry biomass      2
634 forestry operation      2
635 fotosinteza      2
636 Fraxino orni-Quercetum ilicis      2
637 Fraxinus angustifolia      2
638 Fraxinus angustifolia Vahl      2
639 Fraxinus excelsior      2
640 Fraxinus L.      2
641 FSC logo      2
642 fuel types      2
643 innovations in forestry      2
644 Innovativeness      2
645 inovacije u šumarstvu      2
646 inovativnost      2
647 insect      2
648 insect pests      2
649 Indigofera      2
650 inflammability and combustibility of fuel types      2
651 infestation      2
652 infracrvene kolorne (ICK) aerosnimke      2
653 imela      2
654 in utero      2
655 indicators      2
656 imovna općina      2
657 II-G-10      2
658 II-G-20      2
659 Hungavit      2
660 humofluvisol      2
661 HTRS96/TM      2
662 hunting district      2
663 Hvar      2
664 hydrological role      2
665 Hymenoptera      2
666 Hymenoptera: Platygastridae      2
667 hosts      2
668 Hibiscus      2
669 hrast crnika (Quercus ilex)      2
670 Hrvatska norma HRN EN 1316-1:1999      2
671 hrast lužnjak (Quercus robur L.)      2
672 hrastov ponik      2
673 izvješće eksperata iz Kanade      2
674 Joinery and Cabinet making      2
675 Kalnik      2
676 katastar vodnih potencijala      2
677 Jelen obični      2
678 Juglans L.      2
679 Jasminum      2
680 Japage      2
681 jednodobne bukove sastojine      2
682 introduction      2
683 invazivna vrsta      2
684 invazivne vrste      2
685 iskorištavanje šuma      2
686 iskorištenje      2
687 inventura šuma      2
688 Ips typographus      2
689 ispitivanje      2
690 izlučivanje sastojina      2
691 izvoditelji šumskih radova      2
692 istacio-Juniperetum phoeniceae      2
693 Istra      2
694 Ixodidae      2
695 Italian oak      2
696 izloženost      2
697 virus      2
698 višekori­sničko šumarstvo      2
699 vrijednost šuma      2
700 vremenske serije      2
701 volumen krupnoga drva      2
702 weight and foliage volume      2
703 war loses      2
704 wild cherry      2
705 Wild game      2
706 yellow mistletoe      2
707 Zagreb Zoo Garden      2
708 yield      2
709 yield tables      2
710 zajednice hrasta lužnjaka      2
711 WinRhizo      2
712 zametak      2
713 zaraza      2
714 zakonska regulativa      2
715 zapaljivost      2
716 zapaljivost i gorivost šumskih goriva      2
717 vrijeme cvjetanja      2
718 zaštita drva      2
719 Zavižan      2
720 zdravlje      2
721 značajna oštećenost      2
722 zoniranje      2
723 Zoološki vrt grada Zagreba      2
724 zdravstveno stanje      2
725 Žumberak      2
726 žuta imela      2
727 svjetlo      2
728 sweet chestnut      2
729 syntaxonomy      2
730 šumska taksa      2
731 šumarska profesija      2
732 šumske protupožarne ceste      2
733 šumske zajednice      2
734 šumske kulture      2
735 šumska zajednica      2
736 šumska zemljišta      2
737 temeljnica      2
738 TE Plomin 2      2
739 Taxus baccata L.      2
740 testing      2
741 tercijarna      2
742 šumski genetski resursi      2
743 šumski radovi      2
744 spinosad      2
745 srednji promjer      2
746 srneća divljač      2
747 srnjak      2
748 srednja visina      2
749 stabilizacija tla      2
750 stabilnost sastojine      2
751 stanje u prošlosti      2
752 Stolarstvo      2
753 suitability evaluation      2
754 Sus scrofa      2
755 suzbijanje      2
756 Sustainable forest management      2
757 Sustavi za podršku u odlučivanju      2
758 strojna sječa      2
759 struktura vegetacije      2
760 strukturni elementi      2
761 tržište      2
762 uređivanje      2
763 uređivanje šuma      2
764 UPGMA      2
765 UPOV      2
766 uzgajalište divljači Kunjevci      2
767 trophy assessment      2
768 Tropical rain forests      2
769 Tropske kišne šume      2
770 učinkovitost      2
771 Ulmus minor Mill. sensu latissimo      2
772 ugroženost      2
773 Unmixed regular beech forest      2
774 vegetacijski kvocijent      2
775 vegetation quotient      2
776 vegetation structure      2
777 vegetacijska karta      2
778 Uzorak      2
779 Vaclav L. Anderle      2
780 valorisation      2
781 valorizacija      2
782 Viscum album L. ssp. abietis (Wiesb.) Abrom.      2
783 višekriterijsko odlučivanje      2
784 višestruka regresijska analiza      2
785 tipovi goriva      2
786 Tomicus destruens      2
787 Trade Mark      2
788 traktori      2
789 transformacija      2
790 Transport      2
791 treatment      2
792 trend opadanja gustoće drva      2
793 turizam      2
794 težina i volumen drva      2
795 težina i volumen lišća      2
796 Theysohn®      2
797 Tijat      2
798 Tilia spp.      2
799 tip staništa      2
800 Tischeria ekebladella      2
801 Thurn-Taxis.      2
802 timber volume      2
803 Timberjack 1070      2
804 time of flowering      2
805 time series      2
806 Thaumetopoea pityocampa      2
807 produkcija biomase      2
808 promjene      2
809 pravoužitnici      2
810 primjerne plohe      2
811 production      2
812 promjer vrata korijena      2
813 proreda      2
814 Prunus L.      2
815 promjer krošnje      2
816 Quercus L.      2
817 Punica      2
818 Q. cerris L.      2
819 Q. frainetto Ten.      2
820 Q. pubescens Willd.      2
821 quality      2
822 provenance trial      2
823 prsni promjer      2
824 Pruno-Fraxinetum      2
825 rast i prirast      2
826 RAPD      2
827 rasadnici      2
828 Rab      2
829 regeneration priority      2
830 recovery time      2
831 razvojni stadiji      2
832 Robinia L.      2
833 Robinia pseudoacacia L.      2
834 Rock partridge      2
835 rodents      2
836 resursi      2
837 rent      2
838 renta      2
839 riparian forests      2
840 reintroduction      2
841 refugijalno      2
842 relativna otvorenost      2
843 reliktna      2
844 Republika Hrvatska      2
845 slatka voda      2
846 sitkanska smreka      2
847 small rodents      2
848 socio-economic factors      2
849 Sophora      2
850 Spačvanski bazen      2
851 spolni indeks      2
852 sintaksonomija      2
853 sintaksonomska analiza      2
854 sjeme      2
855 skidding      2
856 Sječa šuma      2
857 sinekološko-vegetacijska istraživanja      2
858 sjeverozapadna Hrvatska      2
859 Slavonija      2
860 Sarcococca      2
861 renewable energy sources      2
862 rasadnička proizvodnja      2
863 sample plots      2
864 Ruscus hypoglossum      2
865 Salix L.      2
866 root collar diameter      2
867 sadašnje stanje šuma      2
868 sadni materijal      2
869 sadnica      2
870 simulacija      2
871 simulation      2
872 Sezonska procjena žestine požara      2
873 sekundarne šumske prometnice      2
874 shelterwood cutting      2
875 semivariogram.      2
876 Senjska Draga      2
877 selective thinning      2
878 selekcija      2
879 sapling      2
880 Seasonal Severity Rating      2
881 secondary forest roads      2
882 seedling quality      2
883 seedlings      2
884 selection forest      2
885 prirodno sušenje prostornog drva      2
886 prirodni resursi      2
887 prioritet obnove      2
888 precipitation      2
889 prijedlog uređenja      2
890 postotak drvnih sortimenata      2
891 povijesna vrijednost      2
892 Populus L.      2
893 požar krošnji      2
894 Preborno gospodarenje      2
895 prašuma      2
896 površina      2
897 potrajno gospodarenje      2
898 povoljan status očuvanja      2
899 površinsko otjecanje      2
900 Portugal      2
901 PowerCem      2
902 Pityokteines spinidens      2
903 Plant Patent Act      2
904 phosphorus      2
905 photointerpretation key      2
906 Pinus halepensis      2
907 Pinus heldreichii      2
908 Pinus heldreichii (Christ)      2
909 Phytophthora      2
910 Pistacio lentisci-Juniperetum phoeniceae      2
911 Pinus nigra subsp. dalmatica      2
912 Pinus pinea      2
913 Pinus sylvestris L.      2
914 podrivanje tla      2
915 planirani prirast      2
916 Podunavlje – Podravlje      2
917 planning of regeneration felling      2
918 Planning system      2
919 plant      2
920 pokazatelj      2
921 Populetalia albae      2
922 Populus      2
923 Populus alba L.      2
924 Poplava      2
925 poplar      2
926 Pohorje      2
927 Oštrica      2
928 otok Mljet      2
929 obnova sastojina      2
930 Parkovi prirode      2
931 PBR (Plant Breeder’s Right)      2
932 PCA      2
933 Parectopa robinella      2
934 Parectopa robiniella      2
935 oštećenost šuma      2
936 P. curvidens      2
937 P. deltoides      2
938 P. densiflora Sieb. et Zucc.      2
939 P. nigra Arnold      2
940 P. thunbergiana Franco      2
941 P. vorontzowi      2
942 P. x euramericana      2
943 phytoremediation      2
944 Phyllonorycter issiki      2
945 Phyllonorycter issikii      2
946 Phyllonorycter robiniella      2
947 pedunculate oak (Quercus robur L.)      2
948 Peduncled Oak      2
949 Peduncled oak (Quercus robur L.)      2
950 PEEN      2
951 peleti      2
952 pellets      2
953 Pelješac      2
954 perivoj Ma­ksimir      2
955 Obolodiplosis robiniae      2
956 oborine      2
957 obnovljivi izvori energije      2
958 obrast      2
959 Obedska Bara      2
960 obični jasen      2
961 odstrel      2
962 odstrjel      2
963 ocjenjivanje prikladnosti      2
964 očuvanje prirode      2
965 oplodne sječe      2
966 onečišćenje zraka      2
967 opožarena površina      2
968 organizacija      2
969 Ostryo-Abietetum      2
970 Osmocote Exact Standard      2
971 Osmocote Exact Standard 5–6M      2
972 osnova gospodarenja      2
973 osnovni fondovi divljači      2
974 oštećenost      2
975 otpad      2
976 otpornost      1
977 otvaranje šuma      1
978 otvoreni prostor      1
979 otvoreni sustav      1
980 otvoreno lovište      1
981 otvorenost      1
982 otvorenost šumskim cestama.      1
983 outbreak      1
984 ovaries      1
985 overwintering      1
986 Ovis ammon musimon      1
987 ovlasti      1
988 ownership and property conditions      1
989 ownership restitution      1
990 oxidative stress      1
991 oxygen market      1
992 ozljede      1
993 ozljede na radu      1
994 ozljede na stablima      1
995 označavanje      1
996 oštećenost krošanja      1
997 oštećenost stabala      1
998 osobna računala      1
999 Osnovna državna karta (ODK)      1
1000 osnovne plohe      1
1001 osnovne vegetacijske jedinice      1
1002 osnovni fond      1
1003 ostvarena proizvodnja      1
1004 ostvareni prirast      1
1005 osutost      1
1006 osutost iglica      1
1007 osutost krošanja      1
1008 osutost stabala      1
1009 osvjetljavanje      1
1010 Osvrti na izložbu      1
1011 organizacija gašenja      1
1012 organizacijska kultura      1
1013 organizacijski ustroj zaštite      1
1014 organization      1
1015 organizational culture      1
1016 organizational protection system      1
1017 or­ganska tvar tla      1
1018 organski ugljik OC      1
1019 Oriental Hornbeam      1
1020 original project method      1
1021 originalna metoda projektiranja      1
1022 ornamental plants trade      1
1023 ornithology      1
1024 ornitologija      1
1025 orografijski pojasi      1
1026 osa listarica      1
1027 Osijek      1
1028 oppenes of forest roads.      1
1029 oprema za pticu grabljivicu      1
1030 oprema za sokolara      1
1031 oprema za trening ptice grabljivice.      1
1032 opseg šumskouzgojnih radova      1
1033 opterećenost olovom      1
1034 opterećenje šumskih ekosustava      1
1035 optimalna mreža šumskih prometnica      1
1036 optimalna otvorenost      1
1037 optimum opennes      1
1038 organic carbon OC      1
1039 one-year-old seedlings      1
1040 opasni otpad      1
1041 općekorisna funkcija šume      1
1042 oplošje korijena      1
1043 oporavak      1
1044 oplodna sječa u grupama      1
1045 oplodna sječe      1
1046 očuvanje staništa      1
1047 odabir scenarija gospodarenja      1
1048 odlagališni plin      1
1049 odlagalište      1
1050 odlaganje      1
1051 odnos visine i promjera      1
1052 određivanje horizontalne udaljenosti      1
1053 određivanje visine stabla      1
1054 održivi razvitak      1
1055 očuvanje genofonda      1
1056 očuvanje nizinskih šuma dogovorenim prostornim planiranjem      1
1057 očuvanje okoliša      1
1058 odsumporavanje      1
1059 odumiranje      1
1060 općekorisne funkcije šuma      1
1061 open strips      1
1062 opening up of forests      1
1063 openings      1
1064 operativno vrijeme      1
1065 ophodnjica      1
1066 oplemenjivanje      1
1067 oplemenjivanje samooplodnjom      1
1068 odziv      1
1069 ograda      1
1070 ogrijevno drvo.      1
1071 okoliš      1
1072 ökologische Faktoren      1
1073 oksidacijski stres      1
1074 old towns and settlements      1
1075 old-field succession      1
1076 oleoptera      1
1077 olive grove      1
1078 Omiš      1
1079 omjer smjese      1
1080 onečišćenje      1
1081 onečišćenje voda      1
1082 obnova i održavanje      1
1083 oblični broj      1
1084 oblik debla      1
1085 oblik stvarne i normalne distribucije prsnih promjera.      1
1086 oblo drvo      1
1087 obična smreka (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
1088 obična tisa      1
1089 obični bor      1
1090 obični bor (Pinus sylvestris L.)      1
1091 Obični bor (Pinus sylvetris L.)      1
1092 obični čempres      1
1093 obični grab      1
1094 obrazovanje kadrova      1
1095 obujam stabala      1
1096 obvezatni i dobrovoljni rad lovaca      1
1097 occurrence      1
1098 ocjena općekorisnih funkcija šuma i vrednovanje šuma.      1
1099 ocjena primjenjivosti      1
1100 ocjena stanja      1
1101 ocjena trofeja      1
1102 obnovljivi prirodni resurs      1
1103 obnovljivi prirodni resursi      1
1104 obnovljivi resursi      1
1105 obrana od poplave      1
1106 obnova vrtova      1
1107 obnovljivi izvori      1
1108 permanent experiments      1
1109 perpetrator      1
1110 Persian walnut      1
1111 pest      1
1112 pesticid      1
1113 pesticide      1
1114 pests      1
1115 Peter‘s mountain      1
1116 Petrova gora      1
1117 pH – solution      1
1118 pH oborina      1
1119 pH precipitation      1
1120 Ph u pirofosfatu      1
1121 Ph u vodi      1
1122 Ph. D.      1
1123 phaeropsis sapinea      1
1124 Phase I and II      1
1125 Phase II      1
1126 Phase III      1
1127 phenological variability of flowering      1
1128 penjačice      1
1129 percent share      1
1130 percent share of wood along thickness classes      1
1131 percentage increments of values      1
1132 Percentage of forest cover      1
1133 percentage of moderately to severely damaged trees      1
1134 percentage of the nibbled part of the shoot      1
1135 percentage of wood assortments      1
1136 period      1
1137 perioda      1
1138 periodicitet plodonošenja      1
1139 periodički prijelaz volumena      1
1140 peletizacija sjemena      1
1141 pejsažist      1
1142 pedunculate oak (Quercus robur)      1
1143 Phyllonorycter sp.      1
1144 Phyllonorycter spp.      1
1145 physical and mechanical properties of abonos      1
1146 physical and mechanical properties of recent oak      1
1147 physics      1
1148 physiological parameters      1
1149 phytocenosis      1
1150 phytocoeno­logical community      1
1151 phytocoenological record      1
1152 phytocoenological units      1
1153 phytocoenology      1
1154 phytocoenology (phytosociology)      1
1155 phytomass      1
1156 phytosanitary inspection      1
1157 phytosanitary measures      1
1158 phytosanitary system      1
1159 phytosociology      1
1160 Picea abies      1
1161 Picea abies (L.) Karst.      1
1162 Picea omorica (PANC.) PURK.      1
1163 Picea omorica (PANČ.) PURK      1
1164 Picea omorika      1
1165 Picea sitchensis (Bong.) Carr.      1
1166 piezometar      1
1167 piezometer      1
1168 phenophases      1
1169 phenotypic plasticity.      1
1170 phenotypic stability      1
1171 pheromone dispenser      1
1172 pheromone trap      1
1173 pheromone traps      1
1174 pheromone-baited trap      1
1175 p.o. Zagreb      1
1176 padaline      1
1177 panjača      1
1178 panjača planike      1
1179 panjače      1
1180 Papuk Natural Reserve      1
1181 parametar regresije (b)      1
1182 parameter of regression (b)      1
1183 Parasiten      1
1184 Parasitenkomplex      1
1185 parasitoid      1
1186 parazitoid      1
1187 parazitski kompleks      1
1188 oštećenja      1
1189 oštećenja stabala      1
1190 oštećenje stabala      1
1191 oštećivanje ponika i pomlatka.      1
1192 oštećivanje sastojine      1
1193 oštećivanje stabala i tla      1
1194 oštećivanje šuma      1
1195 parent fund      1
1196 park forest      1
1197 Park oko Dvorca princa Eugena Franje od Savoye i Piemonta u Bilju      1
1198 park oko Šumarskog i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu      1
1199 park prirode      1
1200 park prirode Telašćica      1
1201 Park prirode Učka      1
1202 park šuma      1
1203 park-forest Komrčar      1
1204 pedicle      1
1205 pedigree      1
1206 pedofiziografske značajke      1
1207 pedogeneza      1
1208 pedogenezis      1
1209 pedological analyses      1
1210 pedologija      1
1211 pedology      1
1212 pedološke analize      1
1213 pedophysiographic features      1
1214 pedosfera      1
1215 pedosphere      1
1216 pedotransfer function PTF      1
1217 pedotransfer funkcija PTF      1
1218 otok Vrgada i vrgadski otočići      1
1219 otopina tla      1
1220 Oteti zaboravu značajnija zbivanja iz naše bogate prošlosti      1
1221 otoci      1
1222 otok Čiovo      1
1223 otok Krk      1
1224 park-šuma      1
1225 park-šuma »Komrčar«      1
1226 Park-šume Grada Zagreba      1
1227 Participatory management      1
1228 particle size distribution      1
1229 past condition      1
1230 pasture      1
1231 paša      1
1232 Pašarenje      1
1233 patologija      1
1234 Paulownia Siebold et Zucc.      1
1235 pohrana ugljika      1
1236 poisoning      1
1237 podzemne vode      1
1238 poljski jasen (Eraxinus angustifolia VahlX hrast lužnjak (Quercus robur L.)      1
1239 poljski jasen—suši tip      1
1240 poljski pokus      1
1241 pomaganje      1
1242 poplar clone      1
1243 poplar clone I-214      1
1244 popis biljaka      1
1245 popis stranih vrsta      1
1246 pomotechnical treatments.      1
1247 pomotehnički zahvati.      1
1248 pomladak mladik      1
1249 pomladna jezgra      1
1250 poplavna šuma      1
1251 poplars      1
1252 populacijsko usko grlo      1
1253 population      1
1254 population bottleneck      1
1255 Populus alba L. i mikropropagacija      1
1256 Populus alba      1
1257 population size      1
1258 populations      1
1259 Populationsdichte      1
1260 pokazatelji oštećenosti      1
1261 pokazatelji proizvodnosti      1
1262 pokretna drobilica kamena      1
1263 pokusna ploha Br gola površina      1
1264 pokusno polje      1
1265 policy instruments      1
1266 polifagni parazitoidi      1
1267 polifenoli      1
1268 politički instrumenti      1
1269 pollination      1
1270 pollution      1
1271 položaj centromere      1
1272 Polufinalna i finalna prerada drveta      1
1273 Polufinalni drvni proizvodi      1
1274 polyphagous parasitoids      1
1275 polyphenols      1
1276 poljoprivredna tla      1
1277 poljoprivredne površine      1
1278 Poljski brijest      1
1279 plant breeding      1
1280 plant communities      1
1281 plant community      1
1282 plant density      1
1283 plant geographical division      1
1284 plant heights      1
1285 plant list      1
1286 planovi      1
1287 planovi upravljanja      1
1288 planski sustav      1
1289 područje provenijencije      1
1290 pinj      1
1291 pioneer species      1
1292 pioneer species.      1
1293 pioneer tree species      1
1294 pioneering species      1
1295 Pinus pinea L.      1
1296 Pinus pineaL.      1
1297 pitka voda      1
1298 phytoplasmas      1
1299 pionirske vrste drveća      1
1300 piravost      1
1301 pisana dokumentacija      1
1302 Pinus kalpensis      1
1303 pH-otopina      1
1304 photosynthesis      1
1305 photosynthesis intensity      1
1306 photosynthetic pigments      1
1307 pilanska prerada drva      1
1308 pi­lanska proizvodnja      1
1309 pilanska sirovina      1
1310 pilanska tehnologija      1
1311 pilanski proizvodi      1
1312 Pilot Project      1
1313 Piljena građa četinjača i listača      1
1314 pine resin production      1
1315 Pinienprozessionspinner      1
1316 Pinija      1
1317 pinija (Pinus pinea)      1
1318 Pinus brutia      1
1319 plant potential      1
1320 plant species      1
1321 plantation      1
1322 plantation growth      1
1323 plantations      1
1324 plantaža      1
1325 plantaže      1
1326 plantažni uzgoj      1
1327 planting      1
1328 plants      1
1329 plastična folija      1
1330 plastični lijevak      1
1331 plemenite listače      1
1332 Plitvice Lakes      1
1333 Plitvička jezera      1
1334 plod      1
1335 plodnost      1
1336 plodnost tla      1
1337 plodovi      1
1338 plovidba      1
1339 plumate leaves      1
1340 poaching      1
1341 počinitelj      1
1342 podjela općekorisnih funkcija šuma      1
1343 place of birth      1
1344 Plains      1
1345 plan upravljanja risom      1
1346 planina Tušnica      1
1347 planinski turizam      1
1348 planirana proizvodnja      1
1349 planiranje etata glavnog prihoda      1
1350 planiranje gospodarenja      1
1351 planiranje obnove sastojina      1
1352 planiranje šumskih prometnica      1
1353 planned production      1
1354 planned recruitment      1
1355 planned recruitment rate      1
1356 planning      1
1357 planning of forest roads      1
1358 powdery mildew (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.)      1
1359 power plant      1
1360 povratnim križanjem i transgresijom      1
1361 potrajno gospodarenje šumom      1
1362 površina ha      1
1363 površina krošanja      1
1364 površina projekcije krošnje      1
1365 površina s vegetacijskim pokrivačem      1
1366 površinska obrada drva      1
1367 površinska voda      1
1368 površinski kopovi      1
1369 prava tršlja      1
1370 pravila udruge      1
1371 pravilan klijanac      1
1372 pravilnik      1
1373 Požarište      1
1374 Požega mountains      1
1375 Požega valley      1
1376 Požeška kotlina i Požeško gorje      1
1377 PP Papuk      1
1378 prag rentabilnosti ili točka pokrića.      1
1379 pre­brojavanje      1
1380 precipitated water      1
1381 prebornašuma      1
1382 preborne sastojine bukve i jele      1
1383 preborne sastojine jele      1
1384 preborne šume      1
1385 porodice      1
1386 pošumljavanje i zaštita      1
1387 pošumljavanje krša      1
1388 potassium      1
1389 potencijal oporavka      1
1390 potencijalna staništa      1
1391 potrajna proizvodnja sirovina i općekorisnih usluga šuma      1
1392 povijesni prikaz      1
1393 povijesni razvoj      1
1394 povijest gradacija      1
1395 povijest HŠD-a      1
1396 povijest požara      1
1397 povijest šumarstva      1
1398 potrajnost gospodarenja      1
1399 potrajnost prihoda      1
1400 potrošnja goriva      1
1401 postotak odgriženog dijela izbojka      1
1402 postotak prirasta      1
1403 postotak prirasta vrijednosti      1
1404 Postotak šumovitosti      1
1405 postotni udjel drvnih sortimenata      1
1406 postotni udjeli krupnog drva po debljinskim klasama      1
1407 posušena stabla      1
1408 posječena drvna masa      1
1409 posjećivanje      1
1410 poslijediplomski studij      1
1411 poslovanje      1
1412 Poslovna analiza      1
1413 poslovni odnosi      1
1414 posljedice agresije na RH      1
1415 posolica      1
1416 postgraduate study      1
1417 post-introductory expansion      1
1418 postojanost drva      1
1419 prijenosna vitla      1
1420 prilagodba      1
1421 Primarna otvorenost      1
1422 primarna prerada drva      1
1423 Primary wood conversion      1
1424 prime cost      1
1425 primjena rezolucija H1 i H2      1
1426 precision      1
1427 preciznost      1
1428 preciznost procjene      1
1429 preciznost.      1
1430 predacija      1
1431 predation      1
1432 predatori      1
1433 predators      1
1434 predmet istraživanja      1
1435 preferability      1
1436 preferabilnost      1
1437 prekogranično      1
1438 prenositelj      1
1439 prerada drveta      1
1440 present conditions of forests      1
1441 present situation and possibilities of cultivation.      1
1442 pretkazivanje vladanja šumskog požara (FBP)      1
1443 pretraživanje Interneta      1
1444 preuzimanje      1
1445 prevencija šumskih požara      1
1446 preventiva      1
1447 preventive measures      1
1448 preventive protection measures      1
1449 preventivne metode zaštite      1
1450 preventivne mjere      1
1451 prevođenje      1
1452 prezimljavanje      1
1453 preživač      1
1454 pripravnost      1
1455 prirasno prihodne tablice      1
1456 prirasno-prihodne tablice      1
1457 prirast i kakvoća.      1
1458 Prirast i sječa      1
1459 prirast temeljnice      1
1460 prirašćivanje kvalitete      1
1461 priroda      1
1462 prirodna baština      1
1463 primorsko područje Hrvatske      1
1464 principal component analysis      1
1465 priobalno stanovništvo      1
1466 priobalje      1
1467 price list      1
1468 price of stem wood      1
1469 prigušena i prisilna gibanja      1
1470 prijedlog obnove istočnoga dijela      1
1471 prirodni uvjeti življenja      1
1472 prirodni zeoliti      1
1473 prirodno obnavljanje      1
1474 prirodno pomlađivanje      1
1475 prirodno pomlađivanje i gospodarenje.      1
1476 prirodno pomlađivanje.      1
1477 prirodna ognjišta      1
1478 prirodna šuma      1
1479 prirodni pomladak      1
1480 prirodni poremećaji      1
1481 prirodno širenje      1
1482 prirodnogeografske karakteristike      1
1483 prirodnost ("hemeroby ")      1
1484 private entrepreneurship      1
1485 private forest owner expectations      1
1486 privatizacija šuma      1
1487 privatna šuma      1
1488 privatne šume      1
1489 privatni šumoposjed      1
1490 selection forests      1
1491 selection management      1
1492 selection of management scenarios      1
1493 selection structure and selection menangement      1
1494 segment ­na regresija      1
1495 segmented regression      1
1496 sekcije Aigeiros i Tacamahaca      1
1497 sekundarna otvorenost      1
1498 sekundarna sukcesija      1
1499 secondary openness      1
1500 secondary succession      1
1501 sections Aigeiros and Tacamahaca      1
1502 seasonal severity ratings      1
1503 saplings      1
1504 sapwood      1
1505 selekcionirani klonovi      1
1506 selekcionirano sjeme      1
1507 selektivna proreda      1
1508 selektivna prorjeda      1
1509 selo Gradište      1
1510 Semi-final Wood Products      1
1511 Semi-finished wood products industries      1
1512 seminari i ispiti za ocjenjivače lovačkih trofeja.      1
1513 seminars and examinations for evaluating the hunting trophies.      1
1514 Sequoia sempervirens      1
1515 Sequoiadendron giganteum      1
1516 Serbia      1
1517 sessile oak (Quercus petraea L.)      1
1518 Sessile-flowered oak (Quercus petraea Liebl.)      1
1519 sex dimorphism      1
1520 sex of the foetus      1
1521 sezonska ocjena žestina      1
1522 shelterwood cutting system      1
1523 shoots      1
1524 selected seed      1
1525 selection      1
1526 sezonske promjene koncentracija      1
1527 sezonski rast promjera debla      1
1528 shares dieback      1
1529 shelling      1
1530 side compensation of large ground loads      1
1531 significant crown damage      1
1532 sigurnost      1
1533 sigurnost i zdravlje u šumarstvu      1
1534 sijanje      1
1535 sile otpora rastu      1
1536 sile rasta      1
1537 silk as a cultural phenomenon      1
1538 silk factory      1
1539 silk pro­duction      1
1540 Silkworm (Bombyx mori)      1
1541 Simulation model      1
1542 simulirana sječa      1
1543 simulacijski model      1
1544 short rotation.      1
1545 short run (SRMC) and long run marginal costs (LRMC)      1
1546 shrub layer      1
1547 silver fir decline and expansion      1
1548 silver fir; dead tree; utilization; roundwood; timber value      1
1549 silver pine      1
1550 silvicultural methods      1
1551 silvicultural pass and trail      1
1552 silvo-pastoralni sustav      1
1553 Silvopasture      1
1554 sadnice      1
1555 sadržaj klorofila      1
1556 safety      1
1557 safety and health in forestry      1
1558 sakupljanje drva      1
1559 salinisation      1
1560 Salix alba clones      1
1561 root decay      1
1562 root length      1
1563 root perimeter      1
1564 root system      1
1565 root volume      1
1566 roots      1
1567 rotositnilice      1
1568 rožište      1
1569 RRP soil stabilization material      1
1570 RRP sredstvo za stabilizaciju tla      1
1571 ruminant      1
1572 rural development      1
1573 ruralni razvoj      1
1574 Samobor      1
1575 Samoborsko gorje      1
1576 samoprorjeđivanje      1
1577 sample      1
1578 ruža vjetrova      1
1579 S02 emissions      1
1580 SAD      1
1581 sadašnja sječiva vrijednost sastojine      1
1582 sadašnje stanje i mogućnosti uzgoja.      1
1583 renewable resources      1
1584 renewables      1
1585 sanacija erodiranog zemljišta      1
1586 sanacija odlagališta      1
1587 sanacija posljedica      1
1588 sanacija.      1
1589 sastojina      1
1590 sastojina bukve i jele      1
1591 sastojina izmjere      1
1592 sastojinska struktura      1
1593 satelitska snimka IKONOS      1
1594 satelitske snimke      1
1595 satellite imagery      1
1596 sawfly      1
1597 sawmil­ling production      1
1598 sawmilling products      1
1599 sawmilling raw material      1
1600 sawmilling technology      1
1601 Sawnwood coniferous and hardwood      1
1602 sawnwood production      1
1603 scenariji razvoja      1
1604 Scots pine      1
1605 Scots pine (Pinus sylvestris L.)      1
1606 sea spray      1
1607 seed areas (districts)      1
1608 seed coat      1
1609 seed coating      1
1610 seed delineation      1
1611 seed felling      1
1612 seed moisture      1
1613 seed orchard      1
1614 seed orchards      1
1615 seed quality      1
1616 seed variability      1
1617 seed zones      1
1618 seedling growth and dimensions      1
1619 seedling height      1
1620 seedling heights      1
1621 seedling morphology      1
1622 slijevanje niz deblo      1
1623 sliv bujice Suvave      1
1624 sloj grmlja      1
1625 slojnica 98      1
1626 slope      1
1627 Sljeme      1
1628 small and medium enterprises      1
1629 small mammals      1
1630 smrekove kulture      1
1631 smrtnost      1
1632 snaga vlastitih otpora      1
1633 snags      1
1634 Social Broadleaves      1
1635 social characteristics      1
1636 social geographical features. openland      1
1637 so­cijalne karakteristike      1
1638 socijalne listače      1
1639 socijalno-geografska skupina      1
1640 sjeverozapadni Jadran      1
1641 skelet      1
1642 sinergističke prirode      1
1643 sječivi etat      1
1644 sječka      1
1645 sjekač      1
1646 sjekači      1
1647 skideri      1
1648 skull      1
1649 skupljanje otpada      1
1650 skidders      1
1651 sladun      1
1652 sjeme pinije      1
1653 sjemenka      1
1654 sjemenska plan­taža      1
1655 sjemenska područja (oblasti)      1
1656 sjemenska razdjelba      1
1657 sjemenska zona      1
1658 sjemenske plantaže      1
1659 sjemenjača      1
1660 sjemenjače      1
1661 sjetva i sadnja kitnjaka      1
1662 sjetva žira      1
1663 Sjeverna Amerika      1
1664 sjeverna Hrvatska      1
1665 sjeverni Velebit      1
1666 sjeverni Velebit.      1
1667 sjevernojadransko područje      1
1668 Sinjsko polje      1
1669 sirova svila      1
1670 sisavci      1
1671 site conditions      1
1672 site degradation      1
1673 site index curves      1
1674 site quality      1
1675 site rehabilitation      1
1676 site-class      1
1677 sitni sisavci      1
1678 sitno i malo privatno poduzetništvo      1
1679 sivi ili mali indijski mungos (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
1680 Sječa      1
1681 sječa i izrada      1
1682 sječa i izradba      1
1683 sječa i izradba drva      1
1684 Sječa oštećenih stabala      1
1685 spore gljiva      1
1686 sposobnost i stabilnost tehnološkog procesa      1
1687 spread      1
1688 sprout diameter      1
1689 spruce      1
1690 spruce cultures      1
1691 square whirl.      1
1692 Srbija      1
1693 srčika      1
1694 Središnja Europa      1
1695 srednja geometrijska daljina pristupa površini      1
1696 srednja geometrijska udaljenost privlačenja      1
1697 srednja stvarna daljina pristupa površini.      1
1698 srednja stvarna udaljenost privlačenja      1
1699 srednja udaljenost privlačenja      1
1700 Spačvanski šumski bazen      1
1701 Spain      1
1702 spaljena površina      1
1703 spaljivanje biomase      1
1704 span      1
1705 Spanish broom      1
1706 spatial association      1
1707 species composition      1
1708 spectrophotometry      1
1709 spektrofotometrija      1
1710 spermatophytes      1
1711 sortiment length      1
1712 sortimentna i vrijednosna struktura sječivog etata      1
1713 sortimentna metoda pridobivanja drva      1
1714 smolarenje      1
1715 smrdljika      1
1716 Spačva basin      1
1717 Spačva forest      1
1718 sociogeografske karakteristike      1
1719 socio-geographic group      1
1720 sociological analysis      1
1721 sociološka analiza      1
1722 Slavonia      1
1723 South Africa      1
1724 Southern Celtics      1
1725 sowing and planting sessile oaks      1
1726 sowing method      1
1727 sp.      1
1728 space valorization      1
1729 spacing      1
1730 Spacva      1
1731 soil disturbance      1
1732 soil erosion      1
1733 soil fertility      1
1734 soil loss      1
1735 Soil Monolith      1
1736 soil morphology      1
1737 soil organic matter      1
1738 soil profile properties      1
1739 soil regeneration      1
1740 soil respiration      1
1741 soil stabilisation      1
1742 soil temperature      1
1743 soil texture      1
1744 soil type      1
1745 sokolarska oprema      1
1746 sokolarske tehnike      1
1747 solar energy      1
1748 songbird communities      1
1749 research activities      1
1750 reservoirs of pathogens      1
1751 resorno istraživanje      1
1752 resources      1
1753 respiracija tla      1
1754 response      1
1755 restitucija vlasništva      1
1756 reliktni indikatori      1
1757 relizirani etat      1
1758 reljef - karte i tumači      1
1759 reljefna uvjetovanost      1
1760 relict      1
1761 relict indicators      1
1762 remote sensing technologies      1
1763 refugium      1
1764 regeneracija      1
1765 regeneracija tla      1
1766 reintroduction of chamois      1
1767 regeneration gap      1
1768 reintrodukcija dabra      1
1769 reintrodukcija divokoze      1
1770 Reintroduktion      1
1771 rekultivacija      1
1772 rekultiviranje      1
1773 relative openness      1
1774 riper      1
1775 risk management      1
1776 ritska šuma      1
1777 reparable natural resource      1
1778 reproductive felling      1
1779 Republic of Croatia      1
1780 reviews of the exhibition      1
1781 revitalisation      1
1782 revitalizacija      1
1783 revitalizacija staništa      1
1784 rezanje grana      1
1785 rezervoari uzročnika      1
1786 ribarstvo      1
1787 Richards function      1
1788 Rijeka i okoliš - litološke, reljefne, klimatske, pedološke i vegetacijske osobitosti      1
1789 rijeke      1
1790 rijetka sadnja      1
1791 rijetkost u Požeškom gorju      1
1792 Rimljani      1
1793 rodoslovlje      1
1794 ritske šume Baranje      1
1795 rivers      1
1796 rizik od požara      1
1797 road density      1
1798 rojenje      1
1799 Romans      1
1800 root      1
1801 roe deer productivity      1
1802 roedeer      1
1803 rogovi      1
1804 real recruitment rate      1
1805 realised etat      1
1806 realised production      1
1807 recentno drvo      1
1808 reception of wood      1
1809 record      1
1810 recovery.      1
1811 recreation.      1
1812 recultivation      1
1813 razvoj fitocenoza      1
1814 razvoj i prirast sastojina      1
1815 razvoj i prirast stabala      1
1816 razvoj istraživanja      1
1817 razvoj sastojine      1
1818 razvoj šumarstva      1
1819 Razvojne faze šumskog drveća i zeljastog bilja      1
1820 regresijska analiza      1
1821 regular forest association      1
1822 regular forests      1
1823 regularne šume      1
1824 regulatori razvoja kukaca      1
1825 Regulatory and Institutional Framework; Financial Institutions      1
1826 rehabilitacija.      1
1827 rehabilitation.      1
1828 Rehbock      1
1829 reindtrodukcija      1
1830 reforestation and protection      1
1831 reform of higher educational system      1
1832 reforma visokoobrazovnoga sustava      1
1833 red deer hummel      1
1834 red heart formation      1
1835 red oak      1
1836 ree damages      1
1837 reference sample      1
1838 referentni uzorak      1
1839 računalne simulacije      1
1840 računalni informacijski sustav      1
1841 računalni model CirCon      1
1842 radial increment      1
1843 radijalni prirasti      1
1844 radionuklidi      1
1845 radna okolina      1
1846 rainfall      1
1847 rak ariša      1
1848 rak kestenove kore      1
1849 ramet variation      1
1850 rameta      1
1851 range      1
1852 rannis defoliaria      1
1853 rasadničarstvo      1
1854 rare species population’s conservation      1
1855 rarity in Požega mountains      1
1856 raseljavanje domicilnog stanovništva      1
1857 rasplodni fond srna      1
1858 raspon      1
1859 raspon promjera      1
1860 rast promjera srednjeg stabla      1
1861 rast prsnog promjera stabla i promjera krošnje      1
1862 rasti vitalnost      1
1863 rašeljka      1
1864 rasprostranjenost šuma      1
1865 rast i dimenzije klijanaca (sadnica)      1
1866 razdioba (rajonizacija) šuma Republike Hrvatske      1
1867 razdoblje sušenja      1
1868 razdoblje sušenja.      1
1869 razina meha- niziranosti      1
1870 različiti tipovi sadnica      1
1871 razmaci sadnje      1
1872 razmjena tvari i energije      1
1873 razmjenski razvitak      1
1874 raznodobne šume      1
1875 raznolikost      1
1876 provenances      1
1877 provisional volume tarff      1
1878 provodno tkivo      1
1879 prozirnost krošnje      1
1880 quality class structure      1
1881 quality of trees      1
1882 quality of young Pedunculate Oak growth.      1
1883 quantitative traits      1
1884 quantity and value yield      1
1885 quarantine pest      1
1886 Querco-Fagetea      1
1887 Querco-Fage­tea      1
1888 Quercus      1
1889 Quercus coccifera      1
1890 Quercus ilex L.      1
1891 Quercus pubescens      1
1892 Quercus spp.      1
1893 Quercus virgiliana      1
1894 Quercusspp.      1
1895 querry Očura II      1
1896 questionnaire      1
1897 quick sand      1
1898 quick sands      1
1899 promjer krošnje izbojka.      1
1900 promjer izbojka      1
1901 protected natural values      1
1902 prophylaxis      1
1903 proportion between height and diameter (h/d)      1
1904 protection . .      1
1905 protection at work      1
1906 protection of nature      1
1907 protupožarna linija      1
1908 protupožarne prosjeke      1
1909 protupožarne prosjeke s elementima puta      1
1910 provenance      1
1911 provenance region      1
1912 prvi nalaz      1
1913 Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.      1
1914 ptice      1
1915 ptice grabljivice      1
1916 ptice kao indikator      1
1917 Pubescens oak      1
1918 pubescent oak      1
1919 public forest institutes      1
1920 public institutes      1
1921 public opinion      1
1922 Public subsidisation of forestry      1
1923 puhovi      1
1924 Pulp and paper industries      1
1925 proreda sastojina tvrdih listača      1
1926 prorede      1
1927 prorijede      1
1928 prosječna godišnja količina radova sanacije      1
1929 prosjeke      1
1930 prosjeke na trasama elektroenergetskih objekata      1
1931 prostorna povezanost      1
1932 prostorna valorizacija      1
1933 prostorni plan      1
1934 promotion of forest management and biodiversity      1
1935 propadanje brijesta      1
1936 propadanje drva      1
1937 Propadanje hrastovih biljaka      1
1938 propadanje i širenje obične jele      1
1939 propadanje stabala      1
1940 propadanje staništa      1
1941 Production and consumption of forest and wood products      1
1942 Production exports and imports of lumber      1
1943 production functions demand functions      1
1944 production lines      1
1945 Production of marketable goods      1
1946 Privlačenje i transport drveta      1
1947 privredne promjene      1
1948 privremena formula za ocjenjivanje rogova srnjaka      1
1949 problemi u procesu promjena      1
1950 procjedne vode      1
1951 procjena      1
1952 procjena opterećenosti poljoprivrednih tala      1
1953 Procjena oštećenosti krošanja      1
1954 Procjena oštećenosti šuma      1
1955 procjena potencijala biomase      1
1956 procjena sastojinskih elemenata      1
1957 procjena vrijednosti šuma      1
1958 procjenjena vrijednost šuma      1
1959 producibility      1
1960 produkcijski i aku­mu lirani tečajni volumni prirast      1
1961 produktivnost      1
1962 produktivnost srna      1
1963 produljenje požarne sezone      1
1964 profesor šumarstva      1
1965 profil gospodarstvene grane      1
1966 prognose      1
1967 prognosis of dispersal      1
1968 prognoza      1
1969 prognoza širenja      1
1970 prognoze      1
1971 Program aktivnosti      1
1972 program sanacije      1
1973 programatski i operativni zadaci      1
1974 Programme of activities      1
1975 progresija      1
1976 progresivna sukcesija      1
1977 progression      1
1978 progressive sucession      1
1979 proicirana sasto­jina      1
1980 proizvodne funkcije      1
1981 proizvodne linije      1
1982 proizvodni potencijal sastojine      1
1983 proizvodnja biomase      1
1984 proizvodnja drvnih ploča      1
1985 proizvodnja energije      1
1986 proizvodnja i potrošnja šumskih i drvnih proizvoda      1
1987 proizvodnja iverja      1
1988 Proizvodnja izvoz i uvoz piljene građe      1
1989 proizvodnja namještaja      1
1990 proizvodnja piljene građe      1
1991 proizvodnja pluta      1
1992 proizvodnja trgovačkih dobara      1
1993 projection of stand development      1
1994 projekcija razvoja sastojina      1
1995 projektiranje      1
1996 prokopavanje      1
1997 proliferation      1
1998 proljeće i ljeto 2000.      1
1999 prometna vrijednost      1
2000 promidžba potrajnog gospodarenja i biološke raznolikosti      1
2001 promjena flornoga sastava.      1
2002 promjena šumskih staništa      1
2003 promjena vodnih odnosa      1
2004 the actual average distance of attraction      1
2005 the Adriatic region      1
2006 the area of Kaštela      1
2007 the asymmetry and flatness coefficients asortiment structure      1
2008 the asymmetry coefficient and the flatness coefficient      1
2009 the Atlas Mountains      1
2010 the average geometrical attraction distance      1
2011 the border of total dieback zone      1
2012 the brown bear      1
2013 the center of gravity      1
2014 the comparison of the conditions in 2009      1
2015 the economy      1
2016 the factor for horizontal bypassing.      1
2017 the Fibonacci series      1
2018 the flow of the torrent Suvava      1
2019 the Forest Administration Senj                1
2020 the Golden section      1
2021 the gravity centered method      1
2022 the Haloze region.      1
2023 the horse-chestnut miner      1
2024 the hunting share of the exhibition      1
2025 the impact of felling site edges and exposition to the success of afforestation      1
2026 the Indian grey mongoose (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
2027 the island of Mljet      1
2028 the Island of Vrgada and Its Islets      1
2029 the Middle Ages      1
2030 the Millennium Exhibition of the Hungarian Monarchy 1896      1
2031 the North Adriatic area      1
2032 the park surrounding the Faculty of Forestry and the Faculty of Agriculture      1
2033 the point of proftability (break-even point).      1
2034 The Republic of Croatia      1
2035 the Senj county hunting club      1
2036 the spring and summer      1
2037 the surface flow off      1
2038 the transitional probability matrix      1
2039 the USA      1
2040 theory of hunting      1
2041 therapeutical herbs and aromatic plants      1
2042 time standard      1
2043 time study      1
2044 tick      1
2045 Tisućljetna izložba Ugarskog kraljevstva 1896.      1
2046 tjelesna masa      1
2047 Tjelesna težina lanadi na leglu      1
2048 tjelesne težine      1
2049 tip tla      1
2050 time management      1
2051 Tilio-Taxetum      1
2052 timber assortment tables      1
2053 timber quality      1
2054 Timber regulation      1
2055 timber skidding      1
2056 Timber trade      1
2057 thinning of hard-broadleaved stands      1
2058 threatens      1
2059 težine 100 češera i 1000 sjemenki      1
2060 težišna metoda      1
2061 težište      1
2062 težište odjela — odsjeka      1
2063 Turkey      1
2064 Turska      1
2065 tusks      1
2066 tvrde listače      1
2067 tvrdi krpelji      1
2068 two-parameter volume tables      1
2069 types of maps scales      1
2070 types of planting      1
2071 Überschwemmung      1
2072 Überschwemmungsschutz      1
2073 ublaživanje      1
2074 učešće sušenja      1
2075 učinak      1
2076 učinak na atmosferu      1
2077 učinci      1
2078 učinci privlačenja drva      1
2079 učinci prorjede      1
2080 učinci uzgojnih mjera      1
2081 Trendovi      1
2082 Trends      1
2083 tretiranje      1
2084 tretman      1
2085 trgovina drvetom      1
2086 trgovina drvom      1
2087 trgovina kisikom      1
2088 trgovina ukrasnim biljem      1
2089 triangulacija      1
2090 triangulation      1
2091 trofejna struktura      1
2092 trofejna vrijednost      1
2093 trofičke asocijacije      1
2094 trophic associations      1
2095 transormation      1
2096 transplanted plants      1
2097 trend of density decrease      1
2098 tree analysis      1
2099 tree damage      1
2100 tree damages      1
2101 tree decline      1
2102 tree stem diameter changes      1
2103 tree-crown area      1
2104 trap tree      1
2105 trave      1
2106 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">trčka Perdix perdix L.      1
2107 transformation      1
2108 transformiranje      1
2109 traktori Steyr      1
2110 Transboundary      1
2111 tradicijska arhitektura      1
2112 traditional architecture      1
2113 trahiandeziti      1
2114 trajanje razvojnih stadija      1
2115 trajni pokusi      1
2116 trajni rast      1
2117 toplinski tretman (HT)      1
2118 tipovi sadnje      1
2119 točka pokrića.      1
2120 točnost klasifikacije      1
2121 tokovi ugljika      1
2122 topole      1
2123 total and stocked area      1
2124 total forest reserve      1
2125 total nitrogen and carbon      1
2126 tourism      1
2127 tourist      1
2128 town of Omiš      1
2129 Trachyandesite      1
2130 tractor PTO torque      1
2131 vizualna i digitalna interpretacija      1
2132 vjetar      1
2133 vjetrenjače      1
2134 vjetroizvale      1
2135 vjetrolom      1
2136 vjetrozaštita      1
2137 vlaga u sjemenu      1
2138 vlasnička i posjedovna struktura      1
2139 Viscum album L. ssp. album (bjelogorična bijela imela)      1
2140 Viscum album L. ssp. album (white berried mistletoe)      1
2141 Viscum album ssp. abietis      1
2142 Viscum album ssp. abietis.      1
2143 visiting      1
2144 visoka proreda      1
2145 visoka šuma      1
2146 visoke šume      1
2147 Višegodišnji prosjek sezonske žestine      1
2148 visina debla      1
2149 visina grma      1
2150 visina i visinski rast      1
2151 visina izbojka      1
2152 visina stabla      1
2153 visine biljaka      1
2154 visine i promjeri vrata korijena      1
2155 visine sadnica      1
2156 visinska krivulja      1
2157 visinske krivulje stabala      1
2158 visinski i volumni rast      1
2159 visinski prirast      1
2160 Viburno opuli-Prunetum dasyphyllae      1
2161 Viburnum L.      1
2162 village Gradište      1
2163 vineyard cottage      1
2164 Vinodol      1
2165 Vinodol hinterland      1
2166 Vinodol valley      1
2167 vinodolsko zaleđe      1
2168 virgin forest      1
2169 valuated methods      1
2170 value of wood assortiments      1
2171 vanjska trgovina      1
2172 vapnenac      1
2173 vapnenci      1
2174 validacija metode      1
2175 validation method      1
2176 uzroci i posljedice ranjavanja      1
2177 uzroci ugroženosti staništa      1
2178 varijabilnost listova      1
2179 varijabilnost rameta      1
2180 varijabilnost sjemena      1
2181 varijante      1
2182 vatrogasna oprema      1
2183 Vatrogasni operativni centar      1
2184 vector      1
2185 vegetacijski klimaks      1
2186 variability of leaves      1
2187 vegetacija sjeverne Hrvatske      1
2188 vegetacija šljunkovitih riječnih sprudova      1
2189 vegetacije Hrvatske.      1
2190 vegetational map      1
2191 veliki mrazovac      1
2192 Vertex telemeter      1
2193 vegetation of northern Croatia      1
2194 vegetation process in forest      1
2195 unošenje      1
2196 unutarnja sjemenska ljuska      1
2197 unutarpopulacijska i međupopulacijska varijabilnost      1
2198 ukupna i obrasla površina      1
2199 ukupni dušik i ugljik      1
2200 ukusna      1
2201 ulaganja      1
2202 Ulmus pinnato-ramosa      1
2203 ulov-markiranje-ponovni ulov      1
2204 ultrasonic hypsometer      1
2205 ultrazvučni visinomjer      1
2206 umjetne neuronske mreže      1
2207 umjetni otoci      1
2208 Umweltschutz      1
2209 uneven- aged management      1
2210 uneven-aged forests      1
2211 unique planning strategy      1
2212 učinkovitost tračne pile      1
2213 Učka Nature park      1
2214 udruge privatnih šumoposjednika      1
2215 udžbenik      1
2216 ugljik      1
2217 ugrožava.      1
2218 trošak po m3      1
2219 trophy value      1
2220 troškovi izgradnje      1
2221 troškovi zemljanih radova      1
2222 trovanje      1
2223 tršlja      1
2224 trulež korijena      1
2225 trunk height      1
2226 trunk purity      1
2227 trupci hrasta kitnjaka i bukve      1
2228 Trypodendron      1
2229 tržišni odnosi      1
2230 uzgajivački zahvati      1
2231 uzgoj i zaštita divljači      1
2232 uzgojne mjere.      1
2233 uzgojne prosjeke      1
2234 uzgojne stazice i šljukarice      1
2235 usable science      1
2236 usable timber      1
2237 usefulness evaluation      1
2238 usporedba      1
2239 usporedba vrsta      1
2240 ustrojstvo      1
2241 usufruct      1
2242 usufruct holders      1
2243 UŠP Bjelovar.      1
2244 UŠP Našice      1
2245 UŠP Osijek      1
2246 utilization      1
2247 Utjecaj kanala Dunav-Sava na šumske ekosustave      1
2248 utjecaj ruba sječine i ekspozicije na uspjeh pošumljavanja      1
2249 utjecaj tehničkih zahvata na sušenje hrasta lužnjaka u nizinskim šumama Hrvatske      1
2250 uvjeti čuvanja      1
2251 Uprava šuma podružnica Delnice      1
2252 Uprava šuma podružnica Požega      1
2253 uprava šuma Podružnica Senj      1
2254 upravljanje      1
2255 upravljanje ljudskim potencijalima      1
2256 upravljanje rizicima      1
2257 uporaba biomase      1
2258 uporabljiva znanost      1
2259 uporabna vrijednost      1
2260 urod      1
2261 turistička      1
2262 turistički proizvod.      1
2263 Uredba o drvu      1
2264 urednik      1
2265 uređajna inventura šuma      1
2266 uređajni razred      1
2267 uređenje otočića      1
2268 uređenje otočića.      1
2269 studij rada      1
2270 studij rada i vremena      1
2271 studij vremena      1
2272 stupanj oštećenosti      1
2273 subasocijacija      1
2274 subassotiation      1
2275 subfosilno drvo      1
2276 subject of research      1
2277 submontanski i montanski pojas u Hrvatskoj      1
2278 subpopulacije      1
2279 Subsistent production of raw materials and forest influence services      1
2280 substrates      1
2281 success      1
2282 succession      1
2283 successional pathways on abandoned land      1
2284 sud      1
2285 sudjelovanje u upravljanju      1
2286 suistainability of revenue      1
2287 strojna sječa i izradba      1
2288 structural elements      1
2289 stanište medvjeda      1
2290 stanje njemačkog šumarstva      1
2291 stanje prehrane      1
2292 stanje šuma.      1
2293 stand structure elements      1
2294 standard for the biological reproduction and regeneration      1
2295 standardisation      1
2296 standardisation of time      1
2297 standardizacija      1
2298 standardization      1
2299 stands exclusion      1
2300 sustavsko-dinamički pristup      1
2301 suša      1
2302 sušci      1
2303 sustainable forests management      1
2304 sustainable management.      1
2305 sustav gospodarenja otpadom      1
2306 Sustav planiranja      1
2307 Sustavi za ocjenu opasnosti od šumskih požara      1
2308 suzbijanje požara      1
2309 sveza Aremonio-Fagion      1
2310 svila kao kulturološki fenomen      1
2311 svilana      1
2312 svilarenje      1
2313 svjetle pruge      1
2314 sustainability      1
2315 sušenje hrasta lužnjaka      1
2316 sušenje šuma      1
2317 sukcesija      1
2318 sukcesija niska proreda      1
2319 sukcesija šumske vegetacije      1
2320 survival rate      1
2321 struktura krošanja      1
2322 sunčeva energija      1
2323 superfosfat      1
2324 superphosphate      1
2325 suppressed and forced motions      1
2326 suppression      1
2327 supstitucija      1
2328 supstrati      1
2329 suradnja i povezivanje šumoposjednika      1
2330 surface digging      1
2331 surface runoff      1
2332 surveying      1
2333 stone pine seed      1
2334 storage conditions      1
2335 strain force      1
2336 strana vrsta      1
2337 strange attractor      1
2338 strategies in Hungarian forestry      1
2339 strategija      1
2340 strategija eksploatacije šuma      1
2341 strategija razvoja šumarstva      1
2342 strateški cilj mađarskog šumarstva      1
2343 strawberry tree coppice      1
2344 stream invertebrates      1
2345 stres      1
2346 stress      1
2347 strojevi      1
2348 stanje voda      1
2349 stara sastojina      1
2350 stare sastojine      1
2351 stari gradovi i naselja      1
2352 starost sa­stojine      1
2353 State of German forestry      1
2354 state of nutrition      1
2355 state support to forestry      1
2356 statistical models      1
2357 statistički modeli      1
2358 Steering Committee      1
2359 stem      1
2360 stem exclusion phase      1
2361 Steyr tractors      1
2362 stohastika      1
2363 stablaste vrbe      1
2364 stabljika      1
2365 staklenički plinovi      1
2366 stand      1
2367 stand age      1
2368 stand damaging      1
2369 stand extraction      1
2370 stand height curve      1
2371 stand parameters assessment      1
2372 stand production potential      1
2373 stand regeneration      1
2374 stabilna sastojina      1
2375 stabilnost      1
2376 srednja vrijednost tjelesnih težina rasplodnih mužjaka i ženki      1
2377 srednjedobna sastojina      1
2378 stabilisation with cement      1
2379 stability      1
2380 stability of stand      1
2381 stabilizacija cementom      1
2382 stabilizacija šumskog tla      1
2383 Srednji prsni promjer      1
2384 srednji vijek      1
2385 srednjo- i dugoročno planiranje      1
2386 Sredozemlje      1
2387 sredstva rada      1
2388 srna      1
2389 srna obična      1
2390 spiroplasmas      1
2391 spiroplazme      1
2392 Spitzentrophäen      1
2393 spojevi dušika      1
2394 spol fetusa      1
2395 spolni dimorfizam      1
2396 šumski reprodukcijski materijal      1
2397 šumski i vodeni ekosustavi      1
2398 šumski kamatnjak      1
2399 šumski otvori      1
2400 šumski rezervat      1
2401 šumski rubovi      1
2402 šumski strojevi      1
2403 šumski transportni sustavi      1
2404 šumsko drveće      1
2405 šumsko sjeme      1
2406 šumsko stanište      1
2407 šumsko tlo; onečišćenje tla      1
2408 šumsko zemljište      1
2409 šumskogospodarska osnova      1
2410 šupljorožac      1
2411 švedska metoda      1
2412 tablice drvnih sortimenata      1
2413 tajnik      1
2414 taksacijski elementi      1
2415 taksonomija      1
2416 taloženje      1
2417 tanini      1
2418 tanka oblovina      1
2419 taper      1
2420 tarife      1
2421 tariffs      1
2422 tarifni niz      1
2423 tasty      1
2424 taxonomic and phytogeographical analysis      1
2425 taxonomy      1
2426 tercijarni relikt      1
2427 terebinth tree      1
2428 termički modificirano drvo      1
2429 terpenes      1
2430 terpeni      1
2431 tertiary      1
2432 Tertiary relict      1
2433 Test citotoksičnosti      1
2434 test field      1
2435 test polusrodnika      1
2436 test potomstava      1
2437 test provenijencija      1
2438 tetrijeb (Tetrao urogallus)      1
2439 textbook      1
2440 te meljnica      1
2441 tendon method      1
2442 teorija lovstva.      1
2443 tercijar      1
2444 Technical Committee 55      1
2445 technical roundwood from trunk and tree top      1
2446 technological process capability and stability      1
2447 tectonic dolines      1
2448 tečajni debljinski prirast stabala      1
2449 tečajni volumni prirast      1
2450 tehnical-camouflage methods      1
2451 tehnicizam      1
2452 tehnička oblovina iz debla i krošnje stabla      1
2453 tehnička svojstva      1
2454 Tehnički odbor 55      1
2455 tehničko-kamuflažne metode      1
2456 tehnologija i tehnika      1
2457 temperatura      1
2458 temperature      1
2459 temperature tla      1
2460 ten - year increment      1
2461 tekstura tla      1
2462 tektonske udoline      1
2463 telemetrijsko praćenje      1
2464 Telemetry      1
2465 telemorph      1
2466 šumske površine      1
2467 šumska vegetacija Hrvatske      1
2468 šumska vegetacija.      1
2469 šumska voluharica      1
2470 šumski drvni ostatak      1
2471 šumski drvni proizvod      1
2472 šumski drvni sortimenti      1
2473 šumski ekosustav      1
2474 Šumske pruge      1
2475 šumske sadnice      1
2476 šumske prosjeke      1
2477 Šumarska škola Karlovac      1
2478 šumarske discipline.      1
2479 šumarske informacije      1
2480 Šumarski fakultet      1
2481 Šumarski list      1
2482 Šumarski muzej Krasno      1
2483 Šume crnike (Quercus ilex L.)      1
2484 šume posebne namjene      1
2485 šumovitost      1
2486 šumska tla      1
2487 Šumarstvo i šumarska politika      1
2488 šumarstvo.      1
2489 šumska cesta      1
2490 šumska prostirka      1
2491 šumska prostirka.      1
2492 šumska protupožarna cesta      1
2493 šumska sastojina      1
2494 šumska staništa      1
2495 system-dynamic approach      1
2496 širenje nakon unašanja      1
2497 širina goda      1
2498 širokolisna zelenika (Phillyrea latifolia L.)      1
2499 šiške      1
2500 školovane biljke      1
2501 školovanje      1
2502 šmrika      1
2503 Španjolska      1
2504 sweetgum stand      1
2505 SWOT analiza      1
2506 syntaxonomic      1
2507 Svjetski uvoz i izvoz drvnih proizvoda      1
2508 svojstva profila tla      1
2509 Swedish method      1
2510 šumarska povijest      1
2511 štete na divljači      1
2512 štete od divljači      1
2513 štetne sovice      1
2514 štetni insekti      1
2515 štetnik      1
2516 šuma alepskog bora      1
2517 šuma Haljevo      1
2518 šuma Macelj      1
2519 šuma visokog uzgojnog oblika      1
2520 šuma Žutica      1
2521 šuma. poljoprivreda      1
2522 šumarija      1
2523 šumarska edukacija      1
2524 žuto tijelo      1
2525 žutogrli šumski miš      1
2526 županije      1
2527 županijski nadšumar      1
2528 zec      1
2529 Zračno onečišćenje      1
2530 zrakoplovi      1
2531 zrelost      1
2532 zvjerokradstvo      1
2533 žene u šumarstvu      1
2534 ženka      1
2535 ženski gametofit      1
2536 žičara      1
2537 žičare dizalice      1
2538 žir      1
2539 živi pijesak      1
2540 životni oblik      1
2541 značajna oštećenost krošanja      1
2542 znanstveni i stručni pisac      1
2543 znanstvenoistraživački rad      1
2544 zonal vegetation      1
2545 zonalna vegetacija      1
2546 zonation      1
2547 zone i jedinice (rajoni)      1
2548 zones and units (regions)      1
2549 zoning      1
2550 Zelena potkova grada Zagreba      1
2551 zeljanice      1
2552 zeljaste svojte šumskog ruba      1
2553 zemlja u tranziciji      1
2554 zimotrenost      1
2555 zimska retencija lišća      1
2556 zimzelena      1
2557 zlatni rez      1
2558 zdravlje i sigurnost      1
2559 zdravstveni turizam      1
2560 zbirka      1
2561 zbroj efektivnih temperatura      1
2562 zaštita prirode i okoliša      1
2563 zaštita šuma      1
2564 zaštita šuma od požara      1
2565 zaštita voda i mora      1
2566 zaštite popu­lacija rijetkih vrsta      1
2567 zatezna sila      1
2568 zaštita kestenovih sastojina      1
2569 zaštita ljudi      1
2570 zaštita na radu      1
2571 zaštita od poplave      1
2572 zaštita . .      1
2573 zaštita divljeg kestena      1
2574 zaposlenost u šumarstvu i šumskim industrijama      1
2575 zapremnina po ha      1
2576 zapremnina srednjeg stabla      1
2577 zakonske podloge preustrojstva      1
2578 zakorjenjivanje      1
2579 zakretni moment na PV traktora      1
2580 zakrivljenost      1
2581 zaliha ugljika Cpool      1
2582 Zasoljavanje      1
2583 zastrtost      1
2584 zastupljenost vrsta      1
2585 zamočvarivanje      1
2586 zaobilaženje šumarske struke      1
2587 zaštićene prirodne vrijednosti      1
2588 winter leaf retention      1
2589 winter moth      1
2590 women in forestry      1
2591 wood and leaf mass      1
2592 Wood as an energent      1
2593 wood assortments      1
2594 wood dust      1
2595 wood industry      1
2596 wood packaging material      1
2597 Wood Products for Final Use      1
2598 wood protection      1
2599 wood reserve      1
2600 wood residuals      1
2601 wood waste      1
2602 Wooden bord production      1
2603 wooden material for packaging      1
2604 wooden supply      1
2605 woodprocesing      1
2606 Woodworking Employment in forestry and forest industries      1
2607 woody plants      1
2608 work and time study      1
2609 work equipment      1
2610 work study      1
2611 working environment      1
2612 Worldwide Imports and Exports of Wood Based Products      1
2613 wounds      1
2614 written documentation      1
2615 WWW      1
2616 xerophytic      1
2617 zajednice ptica pjevica      1
2618 zakonodavstvo      1
2619 young crop      1
2620 Zagrebačka županija      1
2621 zajednica hrasta lužnjaka i običnog graba      1
2622 zajednica hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i rastavljenim šašem      1
2623 yellow necked mouse      1
2624 vrtložni pravokutnik.      1
2625 War damages      1
2626 young willow growth      1
2627 younger developmental phases of forest      1
2628 začetak organiziranoga šumarstva.      1
2629 zagađenje okoliša      1
2630 zagađenje.      1
2631 Zagreb      1
2632 wild pear      1
2633 wildlife      1
2634 Wildverlust      1
2635 Wildzucht und Wildschutz      1
2636 wind      1
2637 windmills      1
2638 waste management system      1
2639 water and sea protection      1
2640 water deficit      1
2641 water management      1
2642 water pollution      1
2643 water regime      1
2644 water status      1
2645 water-logging      1
2646 weed      1
2647 weeds      1
2648 Weibull distribution.      1
2649 Weibulova funkcija gustoće      1
2650 weight and volume of wood      1
2651 weight and wood volume      1
2652 welfare functions      1
2653 white alder      1
2654 white ash (F. americana L.)      1
2655 white mistletoe      1
2656 white poplar (Populus alba)      1
2657 white willow (Salix alba)      1
2658 white willow clones      1
2659 whitebark in Hercegovine      1
2660 Whitebark pine      1
2661 Whitebark Pine (Pinus heldreichii Christ)      1
2662 white-berried mistletoe      1
2663 wide planting      1
2664 Wild      1
2665 wild boar      1
2666 Wild boars      1
2667 volumen rogova      1
2668 volumen sastojine      1
2669 volumne tablice      1
2670 volumni prirast      1
2671 volumno iskorištenje      1
2672 vrba      1
2673 vrednovanje prirodnih resursa      1
2674 vremensko uređivanje      1
2675 vrhunske trofeje      1
2676 vrijednosno iskorištenje      1
2677 vrijednost drva      1
2678 vrijednost lovine      1
2679 vrijednost općekorisnih funkcija      1
2680 vrijednosti parka      1
2681 vrijeme cvatnje      1
2682 vrste domaćini      1
2683 vrste karata      1
2684 višekriterijska analiza odlučivanja      1
2685 virusi      1
2686 volumen korijena      1
2687 volume increment      1
2688 volume tables      1
2689 vodeni beskralješnjaci      1
2690 vodni režim      1
2691 vodoprivreda      1
2692 vo­dotehnički zahvati      1
2693 vođenje      1
2694 voles      1
2695 voluharice      1
2696 izlučenje      1
2697 Ivanščica      1
2698 izbojci      1
2699 izgorena površina      1
2700 izložak (eksponat)      1
2701 Izložbe-sajmovi      1
2702 Istra (Hrvatska)      1
2703 istraživanja      1
2704 istraživanje tržišta      1
2705 Istria      1
2706 Istočna Slavonija      1
2707 ispuštanje      1
2708 ispuštanje dabra      1
2709 izvođenje šumskih radova      1
2710 Izvoz i Uvoz      1
2711 Jadran      1
2712 jadranski otoci      1
2713 jadransko područje      1
2714 Jagdausstellungen      1
2715 jajnici      1
2716 jaka oštećenost krošanja depozicija olova      1
2717 izmjene i dopune formule ClC-a      1
2718 izoenzymes      1
2719 izrada i privlačenje drva      1
2720 izravno i difuzno svjetlo      1
2721 Izvanredna stanja      1
2722 iptera      1
2723 iskoristavački pokazatelj      1
2724 iskorišćivanje šuma      1
2725 investments      1
2726 injuries at work      1
2727 IPGRI      1
2728 iskorištenje drvnog obujma stabala      1
2729 island Mljet      1
2730 islands      1
2731 ISO 11277      1
2732 isoenzyme      1
2733 isoenzymes      1
2734 Iskorištavanje šuma kao uzgojna njega sastojina      1
2735 introgresija      1
2736 invasive pest      1
2737 invazivni štetnik      1
2738 inventarisation of woody plants      1
2739 inventarizacija dendroflore      1
2740 inventarizacija drveća i grmlja      1
2741 inventura      1
2742 intesivelly thinning      1
2743 intra- and interpopulation variability      1
2744 inter- and intrapopulation variability.      1
2745 interakcija genotip × okolina      1
2746 interception      1
2747 interest associations      1
2748 interlaboratory testing      1
2749 international standards      1
2750 jednodobne regularne sastojine      1
2751 jednodobne sastojine      1
2752 jednodobno gospodarenje      1
2753 jednogodišnje sadnice      1
2754 jednospolna      1
2755 jarebica kamenjarka – grivna      1
2756 Jarebica kamenjarka grivna      1
2757 jasen      1
2758 jasen (Fraxinus ExcelsiorL.)      1
2759 javni šumarski instituti      1
2760 javno mišljenje      1
2761 javno podsticanje šumarstva      1
2762 jedinstvena metoda      1
2763 jedinstveni model      1
2764 jednadžbe rasta      1
2765 jednakokutna spirala      1
2766 Juglans nigra      1
2767 juniper      1
2768 jura      1
2769 juvenilno drvo      1
2770 Južna Afrika      1
2771 kadrovi u šu­marstvu      1
2772 kakvoća      1
2773 kakvoća drvnih sortimenata      1
2774 kakvoća stabala      1
2775 kalij      1
2776 jelen obični (Cervus elaphus)      1
2777 jelovina (Abies alba Mill)      1
2778 jelovina (Abies alba Mill.)      1
2779 jestiva      1
2780 jela obična      1
2781 jela.      1
2782 jelen aksis (Axis axis Erx.)      1
2783 jelen fratar      1
2784 Jelen lopatar      1
2785 kategorija zdravstvenoga stanja sastojine      1
2786 kavkaska jela      1
2787 keficijent unutarnjeg rasta      1
2788 kemijska analiza ksilemovog soka      1
2789 kemijski sastav sjemena      1
2790 kemijski sastav tla      1
2791 kemizam biljnog materijala.      1
2792 Kermes oak      1
2793 kestenov moljac miner      1
2794 kestenova osa šiškarica      1
2795 kitnjak      1
2796 klasična otvorenost      1
2797 klaster analiza      1
2798 klasterska analiza      1
2799 klet      1
2800 klijanci      1
2801 kamenolom Očura II      1
2802 kamenjarka.      1
2803 kanader i demon      1
2804 Kanadski sustav ocjene opasnosti od šumskog požara (CFFDRS)      1
2805 Kappa statistika      1
2806 karakteristike mikrolokaliteta.      1
2807 karantenski štetnik      1
2808 karbonatnenaslage      1
2809 kariotip      1
2810 joint- stock company in forestry      1
2811 izvješćivanje      1
2812 karst phenomena      1
2813 karta šumskih zajednica      1
2814 karte      1
2815 Karyotypes      1
2816 kaštelansko područje      1
2817 katastar      1
2818 hrastova oblovina      1
2819 hrastova pepelnica      1
2820 hrastove šume      1
2821 hrastovi županije bjelovarske      1
2822 hrastovina      1
2823 hrast lužnjak (Quercus robur) živi pijesci      1
2824 Hrvatska – Dalmacija      1
2825 hrvatska flora      1
2826 Hrvatska vojna granica      1
2827 Hrvatske norme proizvoda iskorištavanja šuma 1995      1
2828 Hrvatske šume d.o.o      1
2829 Hrvatske šume d.o.o. Zagreb      1
2830 Hrvatski udio      1
2831 Hrvatsko Podunavlje      1
2832 Hrvatsko povjerenstvo za topolu      1
2833 hrast crnike      1
2834 hibridi      1
2835 Hibridna platana (Patanus x acerifolia)      1
2836 hrana      1
2837 hranljiva      1
2838 hrast      1
2839 hrast crnika      1
2840 hrast medunac (Quercus pubescens)      1
2841 hrast oštrika      1
2842 hrast sladun      1
2843 hrast kitnjak (Quercus petraea L)      1
2844 hrast kitnjak (Quercus petraea Liebl.)      1
2845 hrast lužnjak (Quercus robur L)      1
2846 hyperparasitoid      1
2847 hyperphoresy      1
2848 hydro-melioration treatments      1
2849 hydro-technical interventions      1
2850 hydro-technical measures      1
2851 hvatanje      1
2852 hvatanje dabra      1
2853 hybrids      1
2854 Hunting and fishing      1
2855 hunting area      1
2856 hunting associations      1
2857 hunting club rules      1
2858 hunting ground      1
2859 hunting ground biological casualties      1
2860 hunting grounds      1
2861 hunting illustration      1
2862 Hunting Management      1
2863 hunting society      1
2864 hunting-demographic intensity      1
2865 hunting-geographic intensity      1
2866 human protection      1
2867 human resources in forestry      1
2868 humizacija      1
2869 hunt      1
2870 ilegalni odstrel      1
2871 ilirske vrste      1
2872 illegal felling      1
2873 illegal killing      1
2874 Illegal timber trade      1
2875 ilovača      1
2876 impacts of silvicultural measures      1
2877 implementation of H1 and H2      1
2878 improvement by selfing      1
2879 in situ and ex situ methods      1
2880 in situ i ex situ metode      1
2881 identifikacija.      1
2882 iglice      1
2883 IGRs      1
2884 indicators of productivity      1
2885 indices about forests      1
2886 Indigobush      1
2887 indigobush bioproductivity      1
2888 incomplete development      1
2889 increase in growth      1
2890 imidaclopride      1
2891 imidakloprid      1
2892 Increment and cut      1
2893 increment and quality      1
2894 increment percentage      1
2895 indeks lisne povr šine      1
2896 indeks zaraze      1
2897 indeksi diverziteta      1
2898 indeksi točnosti      1
2899 indeksne vrijednosti bukovih stabala      1
2900 index of infestation      1
2901 index values of common beech trees      1
2902 infrared digital orthophoto(DOP)      1
2903 infestation intensity      1
2904 informacijski sustav      1
2905 Information Means and State of Croatian Forests.      1
2906 information system      1
2907 information system model      1
2908 informiranost      1
2909 Industrial Round Timber in the Rough      1
2910 industrija      1
2911 industrija celuloze i papira      1
2912 industrije bazirane na sektoru šumarstva      1
2913 Industrijsko oblo neobrađeno drvo      1
2914 inercepcija      1
2915 inferencijalna statistika      1
2916 inferior and superior model trees      1
2917 insecticide      1
2918 insecticides      1
2919 insekticid      1
2920 insekticidi      1
2921 integral management with ecosystems in space      1
2922 integralno gospodarenje ekosustavima u prostoru      1
2923 integrated timber protection      1
2924 integrirana zaštita oblovine      1
2925 intelektual no vlasništvo      1
2926 intellectual ownership      1
2927 intensity and forms of dieback pedunculate oak      1
2928 intensity of infection      1
2929 insect growth regulators      1
2930 intensive      1
2931 intenzitet fotosinteze      1
2932 intenzitet i oblici sušenja hrasta lužnjaka      1
2933 intenzitet prorede      1
2934 fuel wood.      1
2935 functions for determination      1
2936 fungal entomopathogen      1
2937 fungal spores      1
2938 fungicid      1
2939 fungicide      1
2940 fungicides      1
2941 fungicidi      1
2942 Freilassung      1
2943 frost-crack      1
2944 fruit      1
2945 fruits      1
2946 forestry policy      1
2947 Forestry school Karlovac      1
2948 forestry work      1
2949 forestry contractors      1
2950 forestry development      1
2951 forestry disciplines      1
2952 forestry legislative      1
2953 Forestry Museum in Krasno      1
2954 forestry occupation      1
2955 forests measuring      1
2956 forests stand      1
2957 formation of forest associations      1
2958 forming pioneer stands      1
2959 formiranje pionirskih sastojina      1
2960 formiranje šumskih zajednica      1
2961 Forsterferuf      1
2962 forest value assessment      1
2963 Forestry and forest policy      1
2964 forest woody assortments      1
2965 forest work      1
2966 forest Žutica      1
2967 forest-based industries      1
2968 forest seedlings      1
2969 forest seeds      1
2970 forest soil stabilization      1
2971 forest soils      1
2972 forest timber product      1
2973 forest tracks      1
2974 forest transport systems      1
2975 forest trees      1
2976 forest user´s unit      1
2977 forest laws      1
2978 forest Macelj      1
2979 forest machines      1
2980 forest management resystematization      1
2981 forest of high silvicultural form      1
2982 forest operations      1
2983 forest owners’ cooperation      1
2984 forest road      1
2985 forest manage­ment      1
2986 forest privatization      1
2987 forest protection.      1
2988 Forest rails      1
2989 forest regeneration      1
2990 forest reproductive material      1
2991 forest resource      1
2992 gnojidba      1
2993 godišnji sječivi prihod      1
2994 golosjemenjače      1
2995 gora i planina      1
2996 gorivi materijal      1
2997 gorivost      1
2998 Gorska Hrvatska      1
2999 GIS (Geografski informacijski sustav)      1
3000 GIS (Geographic Information System)      1
3001 glavna sastojina      1
3002 glavne vrste drveća      1
3003 Global change      1
3004 global climate changes      1
3005 globalizacija      1
3006 globalizacija u Hrvatskoj      1
3007 globalization      1
3008 globalization in Croatia      1
3009 globalna promjena      1
3010 globalne klimatske promjene      1
3011 glodavci      1
3012 genetska raznolikost i diferencijacija      1
3013 genetska raznolikost.      1
3014 genetska struktura      1
3015 genetski diverzitet      1
3016 genetski parametri      1
3017 genetski polimorfizam      1
3018 genetsko porijeklo      1
3019 genofond      1
3020 genotype × environment interaction      1
3021 geocoding      1
3022 geografske i reljefne značajke      1
3023 geografsko porijeklo      1
3024 Geographic Information System.      1
3025 geographic origin      1
3026 Geographical and relief characteristics      1
3027 geographical features      1
3028 geokodiranje      1
3029 geomorfologija      1
3030 geomorphology      1
3031 geosintetici      1
3032 geostatistics      1
3033 geostatistika      1
3034 germinability      1
3035 germinated seed      1
3036 germination      1
3037 GFIS      1
3038 galls      1
3039 forvarder      1
3040 forwarder      1
3041 fotosintetičke osobine lista      1
3042 fotosintetski pigmenti      1
3043 funkcije tražnje      1
3044 funkcije upravljanja: planiranje      1
3045 funkcije za izjednačenje      1
3046 funkcionalne skupine mikroorganizama u tlu      1
3047 furniture manufacturing      1
3048 g.j. "Česma"      1
3049 G.J. "Žutica"      1
3050 Gehörn      1
3051 gene diversity      1
3052 gene pool      1
3053 General Directorate of Forestry      1
3054 generalized model      1
3055 genetic analysis      1
3056 genetic differentiation      1
3057 genetic diversity and diff erentiation      1
3058 genetic gain      1
3059 genetic origin      1
3060 genetic parameters      1
3061 genetic polymorphism      1
3062 genetic structure      1
3063 genetic test      1
3064 genetic variation      1
3065 genetički test polusrodnika      1
3066 genetska analiza      1
3067 genetska diferencijacija      1
3068 genetska dobit      1
3069 grasses      1
3070 grazing      1
3071 greenhouse gases      1
3072 Greenwich      1
3073 grey alder (Alnus incana)      1
3074 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">Grey partridges Perdix perdix L.      1
3075 grinders      1
3076 grivasta ovca      1
3077 grivasti skakač      1
3078 grm      1
3079 gradation      1
3080 Gradiaton      1
3081 granatiranje      1
3082 granica zone totalnog sušenja      1
3083 graničice      1
3084 granična linija      1
3085 Game enclosure      1
3086 game loss      1
3087 games      1
3088 gap      1
3089 garden in the cloister      1
3090 gospodarski značaj – učinci      1
3091 gospodarski značaj oštećenih stabala      1
3092 gospodarsko usmjerenje      1
3093 gospodarstvo      1
3094 GPS and GIS      1
3095 GPS i GIS      1
3096 grad Zagreb      1
3097 gospodarenje šumama      1
3098 gospodarenje šumama i lovištima      1
3099 gospodarska depresija      1
3100 gospodarska inspekcija      1
3101 gospodarska jedinica      1
3102 gospodarska jedinica "Bastajske šume-Krivaja-Klisa      1
3103 gospodarska politika      1
3104 Gospodarska postignuća      1
3105 gospodarska vrijednost šume      1
3106 gospodarske djelatnosti RH      1
3107 gospodarski razredi      1
3108 gustoća u standardno suhom stanju      1
3109 Gymnosperms      1
3110 gubar (Lymantria dispar L.)      1
3111 gubici divljači      1
3112 gubici tla      1
3113 Guide curve method      1
3114 gusjenica      1
3115 gustoća      1
3116 Habitat. Posavina      1
3117 habitats of yew in mountain Papuk situated in Nature park Papuk      1
3118 halbsib-progeny tests.      1
3119 half-sib potomstvo      1
3120 half-sib progenies      1
3121 Haljevo forest      1
3122 gypsy moth (Lymantria dispar L.)      1
3123 group decision making      1
3124 group-selection cutting      1
3125 growth equation      1
3126 growth forces      1
3127 growth forces and suppressed forces      1
3128 growth of mean stand diameter      1
3129 growth of tree breast diameter and crown diameter      1
3130 grupno odlučivanje      1
3131 granulometrijski sastav tla      1
3132 gorsko područje      1
3133 gospodarene bukve šume      1
3134 Gross domestic product      1
3135 ground and flood water      1
3136 ground and surface water monitoring      1
3137 ground water      1
3138 hortikulturni elementi      1
3139 host      1
3140 Histiostoma ulmi      1
3141 Histiostomatidae      1
3142 histogrami prvoga i drugoga reda      1
3143 historical development      1
3144 historical outbreaks      1
3145 historical presentation      1
3146 hidromeliorativni zahvati      1
3147 hidropedološke karakteristike      1
3148 hidrotehničke mjere      1
3149 high forest      1
3150 hilly area      1
3151 hind body weight      1
3152 hiperforezija      1
3153 hiperparazitoid      1
3154 Hippophaë rhamnoides      1
3155 Hippophao-Berberidetum      1
3156 history of forestry      1
3157 history of HŠD      1
3158 Hohenadel´s method      1
3159 Hohenadlova metoda      1
3160 hollow-horned animal      1
3161 Homeland war      1
3162 homogenizacija      1
3163 homogenization      1
3164 horn length      1
3165 Hornbeam hop      1
3166 Hornbeam oriental      1
3167 horns      1
3168 horse chestnut      1
3169 horse chestnut protection      1
3170 horticultural elements      1
3171 height and height increment      1
3172 height and root collar diameter      1
3173 height and volume growth      1
3174 health and safety      1
3175 health status      1
3176 health status category of stand      1
3177 health tourism      1
3178 heat treatment (HT)      1
3179 hard ticks      1
3180 hardwood-broadleaf species      1
3181 habitat factors      1
3182 harvesteri i procesori      1
3183 Hauling and transportation of timber      1
3184 hazardous waste      1
3185 height of sprout      1
3186 Helleboro nigri-Piceetum      1
3187 herbaceous plants      1
3188 herbaceous species of the forest edge      1
3189 herbicid      1
3190 herbicide      1
3191 herbicides      1
3192 herbicidi      1
3193 Hercegovina      1
3194 hereditary basis      1
3195 heredity      1
3196 heretability      1
3197 heritability      1
3198 Herzegovina      1
3199 mikroreljef      1
3200 meteorological factors      1
3201 meteorološki čimbenici      1
3202 microorganism functional groups in the soil      1
3203 microrelief      1
3204 micro-relief      1
3205 microsatelite      1
3206 microsatelites SSR      1
3207 microsatellite markers      1
3208 mid- and long-term planning      1
3209 middle breast diameter      1
3210 middle volume of trees      1
3211 middle-aged stand      1
3212 mikoze      1
3213 mikoze iglica      1
3214 mikrobiološke značajke tala      1
3215 mikroelementi      1
3216 me­teorološki indeks požara      1
3217 Meteorološki indeks šumskog požara (FWI)      1
3218 method of thinning of regular forest      1
3219 methods      1
3220 metoda pokusnih ploha      1
3221 metoda prorede      1
3222 metoda sjemenomjera      1
3223 metoda sjetve      1
3224 metoda tetive      1
3225 Metoda vrtložne kovarijance      1
3226 metode      1
3227 metode vrednovanja      1
3228 mezofilne kestenove šume      1
3229 micoses of needles      1
3230 microbiological characteristics of the soils      1
3231 mjereni postupak      1
3232 mjerila      1
3233 mjesečna ocjena žestina      1
3234 mjesto lanjenja      1
3235 mješovita kultura      1
3236 mlada sastojina      1
3237 mišoliki glodavci      1
3238 mitochondrial control region      1
3239 mitohondrijska DNK (mtDNK)      1
3240 mitotske i subkromatidne aberacije      1
3241 mixed plantations      1
3242 mikrosatelitni biljezi      1
3243 mikrosatelitni biljezi SSR      1
3244 mineral raw materials      1
3245 mineralne sirovine      1
3246 miniranost      1
3247 modelling      1
3248 modelna srednjodobna sastojina      1
3249 modelni normalitet      1
3250 modification      1
3251 modificirana Brinkova funkcija      1
3252 modificirana skala      1
3253 modified Brink’s function      1
3254 modified scale      1
3255 modifikacije      1
3256 mogućnost razlikovanja      1
3257 molecular-biological methods      1
3258 molekularno-biološke metode      1
3259 monetary value of wood assortments      1
3260 model normally      1
3261 model of departmental research      1
3262 model of middle-aged forest      1
3263 model oplemenjivanja      1
3264 model pretvorbe monokultura u šume bliske prirodnim      1
3265 model resornoga istraživanja      1
3266 model sustava informacija      1
3267 nabonos      1
3268 Nacionalni park      1
3269 Nacionalni park “Fruška gora”      1
3270 Nacionalni park Kornati      1
3271 Nacionalni park Plitvička jezera      1
3272 nacionalni parkovi      1
3273 način uzgoja      1
3274 nad zor stanja sastojina.      1
3275 nadmorska visina      1
3276 multivariate analysis      1
3277 multivariate methods      1
3278 multivariatne meto­de      1
3279 multivarijatna analiza      1
3280 muncipality      1
3281 munika      1
3282 munika (Pinus heldreichii Christ)      1
3283 munika u Hercegovini      1
3284 mountain tourisms      1
3285 mountainous areas      1
3286 Mountainous Croatia      1
3287 Moving average      1
3288 mr. sc.      1
3289 mreža      1
3290 mrtvo drvo      1
3291 muflon (Ovis ammon L.)      1
3292 muflon (Ovis ammon musimon Pal.)      1
3293 mulberry (Morus alba)      1
3294 mulching flail mower      1
3295 multiclonal cultures      1
3296 Multi-criteria decision analysis      1
3297 multi-criteria decision making      1
3298 multi-dimensional scaling      1
3299 multidimenzionalno skaliranje      1
3300 multidisciplinaran pristup      1
3301 multiklonske kulture      1
3302 Multiple criteria decision making      1
3303 multiple regression analyses      1
3304 monografija “Divokoza”      1
3305 monograph “Chamois”      1
3306 Monolit      1
3307 monthly severity ratings      1
3308 Montpellier      1
3309 morflogija klijanca      1
3310 morfologija      1
3311 morfologija lista      1
3312 morfologija tla      1
3313 morfološka obi lježja      1
3314 morfološka raščlamba      1
3315 morfološka varijabilnost      1
3316 morfometrija      1
3317 morfometrija rogovlja      1
3318 morfometrijska analiza lista      1
3319 morfometrijska analiza lista jasena      1
3320 morfometrijska varijabilnost      1
3321 morphological analysis      1
3322 morphological variability      1
3323 morphology      1
3324 morphometric ash leaf analysis      1
3325 morphometric leaf analysis      1
3326 morphometric traits      1
3327 morphometric variability      1
3328 morphometrics of antlers      1
3329 morphometry      1
3330 motorna pila      1
3331 motorne pile      1
3332 motorni čistač      1
3333 Mottled Umber Moth      1
3334 moufflon (Ovis ammon L.)      1
3335 moufflon (Ovis ammon musimon Pal.) axis deer (Axis axis Erx.)      1
3336 modeli rasta      1
3337 modeling      1
3338 monitoring podzemnih i površinskih voda      1
3339 mobile cable crane      1
3340 močenje plodova      1
3341 novčana vrijednost drvnih sortimenata      1
3342 novi domaćin      1
3343 novi ekološki trend      1
3344 novi pristup korištenja podataka      1
3345 novosti: plan kapaciteta      1
3346 novounesena vrsta      1
3347 novoutvrđene vrste      1
3348 NPK fertlizer 7:14:21      1
3349 NPK gnojivo 7:14:21      1
3350 number and size of stomata      1
3351 number of adult roe deer does      1
3352 number of fawns      1
3353 number of kids      1
3354 number of plants      1
3355 number of root tips      1
3356 number of sprouts on the trunk.      1
3357 number of trees      1
3358 nomenklaturno-sintaksonomska analiza      1
3359 nominalna gustoća      1
3360 Non wood forest products and services      1
3361 non-bearing soil      1
3362 nonlinear dynamical systems      1
3363 Non-Monetary services from forests      1
3364 nonwood forest function.      1
3365 non-wood forest products      1
3366 nonwood forest products and servised      1
3367 norma ISO 11277.      1
3368 norma vremena      1
3369 normalitet      1
3370 normalna raspodjela stabala      1
3371 normalni poprečni profil      1
3372 normalni volumen prije i poslije sječe      1
3373 normals      1
3374 normativ za biološku reprodukciju i regeneraciju      1
3375 norme vremena      1
3376 normizacija      1
3377 North America      1
3378 northern Croatia      1
3379 northern Velebit      1
3380 Northwestern Croatia      1
3381 NW Adriatic      1
3382 obična jela (Abies alba Mill.)      1
3383 obična bukva (Fagus sylvatica L)      1
3384 obična bukva (Fagus sylvatica L.)      1
3385 Obična bukva (Fagus sylvaticaL.)      1
3386 obična bukva.      1
3387 oak round timber      1
3388 oak seedlings      1
3389 oaks in the Bjelovar County      1
3390 oakwood      1
3391 obalna vegetacija      1
3392 njega šume      1
3393 njegovanje      1
3394 oak      1
3395 oak (Quercus robur L.)      1
3396 normal models      1
3397 normal seedling      1
3398 normal structure      1
3399 normal wood volume before felling and after felling per hectare      1
3400 Norway spruce (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
3401 nouctuid moths      1
3402 nourishing      1
3403 numeričko bonitiranje      1
3404 numerousness natural new growth and stand age.      1
3405 numerousness/abundance      1
3406 nurse plants      1
3407 nurseries      1
3408 nursery germination      1
3409 nursery plant production      1
3410 nursery production      1
3411 nutrient status      1
3412 natural spreading      1
3413 natural stockwood drying      1
3414 naturalizam      1
3415 nature      1
3416 nature conservation      1
3417 nature park      1
3418 Nature Parks      1
3419 nature preservation      1
3420 nitrogen accumulation      1
3421 Noble Hardwoods      1
3422 Nizinske šume hrasta lužnjaka      1
3423 nizinski brijest      1
3424 nature resources      1
3425 navigation      1
3426 necrosis      1
3427 nedostatak vode      1
3428 nedovoljna osposobljenost i opremljenost gasitelja      1
3429 nedrvni proizvodi i usluge šuma      1
3430 nedrvni šumski proizvodi      1
3431 nedrvni šumski proizvodi i usluge      1
3432 negativna selekcija      1
3433 nekroza      1
3434 nelegalne sječe      1
3435 Nemonetarne usluge šuma      1
3436 nenosivo tlo      1
3437 nepotpuni razvoj      1
3438 neprava srž      1
3439 neprava srž bukve      1
3440 nepravilan klijanac      1
3441 nesreće na radu      1
3442 network      1
3443 Networks      1
3444 neutrofilne šume      1
3445 new host      1
3446 new introduction      1
3447 new localities      1
3448 new record      1
3449 news: capacity planning      1
3450 Nezakonita trgovina drvom      1
3451 N-fixation      1
3452 nisko drvo      1
3453 Nadzorni odbor      1
3454 naftna kontaminacija      1
3455 nagib      1
3456 nagib terena      1
3457 Na-heksametafosfat      1
3458 Na-hexametaphosphate      1
3459 najbolji srnjaci Hrvatske i svijeta      1
3460 naknada      1
3461 nalazišta na Papuku unutar parka prirode Papuk      1
3462 nalazište u Zagrebu      1
3463 namnožio      1
3464 nanoindentacija      1
3465 nanoindentation      1
3466 nanotechnology      1
3467 nanotehnologija      1
3468 Na-pirofosfat      1
3469 naplodni sijek      1
3470 Na-pyrophosphate      1
3471 narodna imena životinja.      1
3472 narrow leaved ash (F. angustifolia Vahl)      1
3473 narrowleafed ash      1
3474 natural rege­neration      1
3475 natural regeneration and management.      1
3476 nasad gumijevca      1
3477 nasljedne osnove      1
3478 mycoses      1
3479 Našice      1
3480 National park “Fruška gora”      1
3481 National Park Plitvička Jezera      1
3482 national parks nature parks      1
3483 native deciduous plants      1
3484 natprosječni debljinski prirast      1
3485 Natura2000      1
3486 Natural conditions of life      1
3487 natural drying of stockwood      1
3488 natural foci      1
3489 natural heritage      1
3490 natural newgrowth      1
3491 natural reforestation      1
3492 natural reforestation (reestablishment)      1
3493 kriteriji za investiranje      1
3494 krivulje indeksa staništa      1
3495 krize      1
3496 kronika      1
3497 krpelj      1
3498 kreda      1
3499 kras      1
3500 kraška polja      1
3501 kratke ophodnje.      1
3502 kratkorični i dugori­čni granični troškovi (KGT i DGT)      1
3503 kora      1
3504 korelacija      1
3505 koluvij      1
3506 korjenov sustav      1
3507 korološke i fitocenološke značajke      1
3508 korov      1
3509 korovi      1
3510 korovska vegetacija      1
3511 košćela      1
3512 koštunica      1
3513 krajobraz.      1
3514 krajobrazna raznolikost      1
3515 kramp      1
3516 kraniometrija      1
3517 Krapinsko-zagorska Count      1
3518 Krapinsko-zagorska County      1
3519 konkretna distribucija prsnih promjera      1
3520 konkretna i teoretska distribucija stabala      1
3521 konsenzus      1
3522 kontejner      1
3523 kontejnerski uzgoj      1
3524 kontrola      1
3525 konverzija panjača      1
3526 konzervacija      1
3527 konzervacija vlage      1
3528 konzervacija vlage u tlu      1
3529 komuniciranje      1
3530 komunikacijske aktivnosti      1
3531 koncentracija i sadržaj hraniva      1
3532 komparacija stanja za 2009.      1
3533 komparativna analiza      1
3534 komparativna metoda istraživanja      1
3535 kompleksni sustavi      1
3536 kompleksnost      1
3537 kompromis      1
3538 Kodeks fitocenološke nomenklature      1
3539 koeficijent asimetrije i koeficijent spljoštenosti.      1
3540 koeficijent iskorištenosti lovno-demografskog potencijala      1
3541 klonovi topole      1
3542 klonske sjemenske plantaže      1
3543 klonski arhivi      1
3544 klonski testovi crnih topola      1
3545 klonski uz.orci      1
3546 klonsko šumarstvo      1
3547 klonovi stablastih vrba      1
3548 Journal of Forestry      1
3549 journal Šumarski list (Forestry Journal)      1
3550 klima-požarna područja      1
3551 klima-požarna područja.      1
3552 klimatska promjena      1
3553 klimatske karakteristike      1
3554 klimatski čimbenici      1
3555 klimatski ekscesi      1
3556 klimatski model      1
3557 klimatski scenariji      1
3558 klizna sredina      1
3559 klon      1
3560 klon topole I-214      1
3561 klonovi      1
3562 kvaliteta žira      1
3563 kvaliteta života      1
3564 kvantitativna svojstva      1
3565 kvantitativno i vrijednosno iskorištenje      1
3566 kvarter      1
3567 laboratorijski uzgoj      1
3568 laboratory rearing      1
3569 land mines      1
3570 landed municipality      1
3571 landfill gas      1
3572 landscape artist      1
3573 landscape diversity      1
3574 landscape.      1
3575 lapor      1
3576 large wood of Italian oak      1
3577 Laserpitio krapfii-Piceetumass. nova      1
3578 kulturno povijesna baština      1
3579 Kunstinseln      1
3580 kva liteta sjemena      1
3581 kvalitativno iskorištenje      1
3582 kvalitet      1
3583 kružne primjerne plohe      1
3584 kserofitna      1
3585 krški fenomeni      1
3586 krupno drvo      1
3587 laurel      1
3588 Law      1
3589 layout of the islet      1
3590 layout proposal      1
3591 leachate      1
3592 leaf area index      1
3593 leaf litter      1
3594 leaf morphology      1
3595 leaf photosynthetic traits      1
3596 leafminers      1
3597 legislation      1
3598 legislative      1
3599 linear correlation      1
3600 linear trend      1
3601 linearna korelacija.      1
3602 linearni trend      1
3603 lines below electro-energetic facilities      1
3604 Liocourt´s distribution      1
3605 listopadna      1
3606 lisymeters      1
3607 lišće obične bukve      1
3608 lišće perasto      1
3609 litače      1
3610 litter      1
3611 livelihoods      1
3612 length of assortment      1
3613 length of the nibbled part of a shoot      1
3614 life forms      1
3615 kvaliteta mladog naraštaja hrasta lužnjaka.      1
3616 kultivari tise      1
3617 level of knowledge.      1
3618 library      1
3619 Liburnian karst      1
3620 Liburnijski krš      1
3621 međulaboratorijske usporedbe      1
3622 Međunarodne konvencije      1
3623 međunarodne norme      1
3624 Međunarodni lovački savjet (CIC)      1
3625 međupopulacijska i unutarpopulacijska varijabilnost.      1
3626 mehanička svojstava drva      1
3627 mehanička svojstva      1
3628 mehanička svojstva drva      1
3629 mehaničke ozljede i dopunske greške zbog ratnih djelovanja      1
3630 mehanizirana bušilica      1
3631 mehaniziranje uzgojnih radova      1
3632 melioracija      1
3633 melioracija krša      1
3634 melioracijski učinci      1
3635 menadžment      1
3636 menagement klas      1
3637 meningoencefalitis i Lyme borelioza      1
3638 meningoencephalitis      1
3639 merkan-lilizam      1
3640 mesophilous chestnut forests      1
3641 mediterranean karst area      1
3642 mediterranean vegetation      1
3643 medljikovac      1
3644 medunac      1
3645 makija      1
3646 makija planike      1
3647 maklen      1
3648 makroklima      1
3649 makroklimatska prilagodba      1
3650 makroskopske karakteristike      1
3651 market relations      1
3652 market research.      1
3653 Marketing of forest and forest industries products and services      1
3654 marketing šumskih i drvnih proizvoda i usluga      1
3655 marking      1
3656 masa košuta      1
3657 masena koncentracija      1
3658 mass concentration      1
3659 master´s thesis      1
3660 mastic      1
3661 mastic tree      1
3662 mastika      1
3663 matematički modeli      1
3664 matični fond      1
3665 matičnjak plemki      1
3666 matrice prijelaznih vjerojatnosti      1
3667 mature stands      1
3668 maturity dimension      1
3669 Mean breast diameter      1
3670 mean skidding distance      1
3671 measuring elements      1
3672 measuring procedure      1
3673 mechanical felling      1
3674 mechanical properties of wood      1
3675 mechanized of silvicultural works      1
3676 Mediteran      1
3677 mediteranska vegetacija      1
3678 mediteranske šume      1
3679 mediteransko krško područje      1
3680 mala i srednja poduzeća      1
3681 Mala Kapela      1
3682 malati      1
3683 mali alati      1
3684 Malus Mill.      1
3685 mammal      1
3686 man activities      1
3687 managed beech forests      1
3688 management planning      1
3689 management plans      1
3690 management unit "Česma"      1
3691 map of forest communities      1
3692 maps      1
3693 maquis of strawberry tree      1
3694 logging as sylvicultural care of stands      1
3695 Logging operations      1
3696 logging strategy      1
3697 logistic regression      1
3698 logistička regresija      1
3699 lokalna zajednica      1
3700 Lokalne populacije      1
3701 London planetree (Patanus x acerifolia)      1
3702 Longe-range      1
3703 long-term mean values of seasonal severity rating      1
3704 local community      1
3705 Local population      1
3706 log value yield.      1
3707 log volume yield      1
3708 lisni mineri      1
3709 listanje      1
3710 Lisičine      1
3711 lovno gospodarenje      1
3712 lovno područje      1
3713 lovno stablo      1
3714 lovno stablo s feromonskim pripravkom      1
3715 lovno-demografski intenzitet      1
3716 lovno-geografski intenzitet      1
3717 lovor      1
3718 Lovran marron      1
3719 lovranski marun      1
3720 lov      1
3721 lovac      1
3722 lovačka ilustracija      1
3723 lovačka udruga kotara senjskog      1
3724 lovačke izložbe      1
3725 lovačke udruge      1
3726 Lovački dio izložbe      1
3727 lovci      1
3728 machine felling      1
3729 machine felling and processing      1
3730 machine´s own resistance power      1
3731 macroclimatic adaptedness      1
3732 macroscopic characteristics      1
3733 magistarski rad      1
3734 magnezij      1
3735 Magnolia L.      1
3736 Mahaleb cherry tree      1
3737 M.Sc.      1
3738 Macedonian oak      1
3739 lysimeters      1
3740 Lyme borreliosis      1
3741 Lymnatria monacha      1
3742 STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      1
3743 lužnjak      1
3744 lopatar      1
3745 lowland forests of pedunculate oak      1
3746 lowland region      1
3747 low-lying areas      1
3748 lubanja      1
3749 Lumber operations      1
3750 lumber value yield      1
3751 Lovstvo i ribarstvo      1
3752 low quality and small-sized diameter logs      1
3753 low tree      1
3754 Lower Austria      1
3755 lower tusks      1
3756 lowland      1
3757 changes in water relations      1
3758 characteristics of micro-locality.      1
3759 chemical composition      1
3760 Chemical composition of soil      1
3761 chemism of plant materil      1
3762 chestnut gall wasp      1
3763 Centralna šumarska uprava      1
3764 Centromere nomenclature      1
3765 certifikacija šuma      1
3766 Cervus elaphus      1
3767 chain saw      1
3768 caterpillars      1
3769 causes of leks endanger­ment      1
3770 Carpino orientali-Quercetum ilicis      1
3771 cikličko snimanje      1
3772 ciklus      1
3773 C-indeks      1
3774 C-index      1
3775 CirConcomputer model      1
3776 circular sample plots      1
3777 ciste in      1
3778 City of Zagreb      1
3779 cjenik      1
3780 claster analysis      1
3781 clear cut of willow culture      1
3782 clearing fire lines      1
3783 CIC-points      1
3784 CIC-točke      1
3785 cijena koštanja      1
3786 cijene      1
3787 chip production      1
3788 chlorophyll content      1
3789 Castanea sativa Mill.      1
3790 climate changes      1
3791 Climate model      1
3792 climate scenarios      1
3793 climatic change      1
3794 climatic excesses      1
3795 climatic factors      1
3796 climatological characteristics      1
3797 climbing plants      1
3798 clonal archive      1
3799 clonal forestry      1
3800 clonal samples      1
3801 clonal seed orchards      1
3802 clone      1
3803 clones      1
3804 cluster analiza.      1
3805 cluster analysis      1
3806 cluster analysis.s      1
3807 Common beech (Fagus sylvaticaL.)      1
3808 common beech felling      1
3809 common beech leaves      1
3810 Common Beech.      1
3811 Common Hornbeam      1
3812 common names of animals      1
3813 Common oak      1
3814 common pistachio      1
3815 common spruce      1
3816 Common Walnut      1
3817 communicative action      1
3818 community of pedunculate oak      1
3819 coast      1
3820 coastal population      1
3821 coefficient of integral growth      1
3822 coefficient of use of hunting-demographic potential      1
3823 Co­leoptera      1
3824 colluvial soil      1
3825 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
3826 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
3827 combustibility      1
3828 Common alder      1
3829 correlation link      1
3830 corpus luteum      1
3831 correction factors      1
3832 CO      1
3833 comparative analysis      1
3834 comparative research method      1
3835 comparison      1
3836 compensation      1
3837 complex equations      1
3838 complex systems      1
3839 complexity      1
3840 compromise      1
3841 computer simulations      1
3842 computerized information system      1
3843 concentrations and contents of nutrients      1
3844 conception      1
3845 concrete and beta-distribution of breast diameters      1
3846 coniferous species      1
3847 conifers      1
3848 consensus      1
3849 Consequences of the Agression against the Republic of Croatia      1
3850 Conservation      1
3851 conservation of genetic resources      1
3852 Conservations      1
3853 containers      1
3854 contamination      1
3855 contamination soil      1
3856 contour line 98      1
3857 control      1
3858 coppice      1
3859 coppice conversion      1
3860 cork production      1
3861 cost      1
3862 cost per m3      1
3863 costs      1
3864 couning      1
3865 country in transition      1
3866 court      1
3867 CP Forests      1
3868 CpDNA      1
3869 crack phillyrea (Phillyrea latifolia L.)      1
3870 craniometry      1
3871 Crataego-Prunetum dasyphyllae      1
3872 Crikvenica -Vinodol area      1
3873 Crikveničko-vinodolsko područje      1
3874 critical loads      1
3875 crna topola (Populus nigra)      1
3876 crna joha (Alnus glutinisa Garnt)      1
3877 crna joha (Alnus glutinosa)      1
3878 crni glog      1
3879 crni grab      1
3880 crni bor (Pinus nigra Arn.)      1
3881 crni bor (Pinus nigra ssp. dalmatica)      1
3882 Croatian Forests Ltd. b      1
3883 Croatian Military Border      1
3884 Croatian participation      1
3885 Croatian Podunavlje region      1
3886 Croatian Poplar Commission      1
3887 Croatian Standard HRN EN 1316-1:1999      1
3888 body weight of fawns in litter      1
3889 bog-oak (oakwood buried in the ground)      1
3890 Bojčin Forest      1
3891 Bojčinska šuma      1
3892 bolest      1
3893 bolesti      1
3894 bolesti divljači      1
3895 black alder (Alnus glutinosa Gdrnt)      1
3896 black locust      1
3897 Black Pine      1
3898 black pine (Pinus nigraArn.)      1
3899 black poplar      1
3900 black poplar (Populus nigra)      1
3901 black poplar clonal tests      1
3902 bionomija      1
3903 bionomy      1
3904 bioplin      1
3905 bioproduction      1
3906 Bioproizvodnost amorfe      1
3907 bioproizvodnja      1
3908 bioraznolikost      1
3909 bioraznolikost.      1
3910 bird of prey equipment      1
3911 birds      1
3912 birds as indicator      1
3913 birds of prey      1
3914 Bitterlich sampling      1
3915 Bitterlichova metoda uzorkovanja      1
3916 bivariate and multivariate analysis      1
3917 bivariatna i multivariatna analiza      1
3918 bjelogorične šume topola i vrba      1
3919 biomass yield      1
3920 biomasa.      1
3921 Biomass Energy Europe      1
3922 Biomass Energy Europe – BEE      1
3923 biomass potential assessment      1
3924 biološko-ekološka valorizacija.      1
3925 biljne vrste      1
3926 biološka revitalizacija      1
3927 biološka svojstva      1
3928 biološke metode      1
3929 biološki gubici divljači      1
3930 biološki položaj stabala      1
3931 biological methods      1
3932 biological position of trees      1
3933 biological properties      1
3934 biological revitalisation      1
3935 biological!environmental valorization      1
3936 biological-ecological valorisation      1
3937 biological-ecological valorization      1
3938 biologija      1
3939 biology      1
3940 biološka ispitivanja      1
3941 biološka kontrola      1
3942 bioetanol      1
3943 biogoriva      1
3944 biogorivo      1
3945 bioindication      1
3946 bioindikacijska i osnovna mreža točaka      1
3947 bioindikacijske plohe      1
3948 bioindikatori      1
3949 bioklimati      1
3950 Biokovo      1
3951 Biokovo Mountain      1
3952 biological control      1
3953 Canadian Forest Fire Behavior Prediction (FBP)      1
3954 Canadian Forest Fire Danger Rating System (CFFDRS)      1
3955 Canadian Forest Fire Weather Index (FWI)      1
3956 Capercaillie (Tetrao urogallus)      1
3957 capture-mark-recapture      1
3958 carbon      1
3959 carbon accumulation      1
3960 carbon fluxes      1
3961 carbon sequestration      1
3962 carbon stock Cpool      1
3963 Carex brizoides      1
3964 burza      1
3965 bush      1
3966 bushes      1
3967 business analysis      1
3968 business relationships      1
3969 bušilica »ST1HL 08«      1
3970 C. hungarica      1
3971 cable crane      1
3972 cadastre      1
3973 burnt area      1
3974 bukovo-jelova prašuma      1
3975 bukovo-jelove šume      1
3976 bukva (Fagus sylvatica)      1
3977 buldožer      1
3978 bura      1
3979 brown hare      1
3980 browsing      1
3981 brst      1
3982 brtvljenje odlagališta      1
3983 brojnost prirodnog pomlatka i dob sastojina.      1
3984 bukove sječine      1
3985 brdsko-planinskopodručje      1
3986 breast height diameter distribution      1
3987 breeding measures      1
3988 blade lateral movement      1
3989 bočna kompenzacija zemljanih masa.      1
3990 bočna stabilnost lista      1
3991 bor      1
3992 Boreal forest      1
3993 borealna šuma      1
3994 borov četnjak      1
3995 borove kulture      1
3996 bosal area      1
3997 Bosna i Hercegovina      1
3998 Bosna i Hercegovina.      1
3999 Bosnia and Hercegovina      1
4000 Bosnia and Herzegovina      1
4001 Bosnia-Herzegovina      1
4002 brusači      1
4003 bruto domaći proizvod      1
4004 brza dojava i brzo gašenje      1
4005 brzina unosa      1
4006 brzorastuće vrbe      1
4007 Budapest      1
4008 Budimpešta      1
4009 building costs      1
4010 broj stabala      1
4011 broj vrhova korijena      1
4012 brojno stanje      1
4013 brnistra      1
4014 broj biljaka      1
4015 broj i veličina puci      1
4016 broj izbojaka na panju      1
4017 %20grasslands STYLE="text-decoration:none"> grasslands      1
4018 %20travnjaci STYLE="text-decoration:none"> travnjaci      1
4019 %20Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none"> Isaria fumosorosea      1
4020 %20C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none"> C. fraxinea      1
4021 A.%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">A. flavicollis      1
4022 #glavna skupština      1
4023      1
4024 drvenaste egzote      1
4025 jednodobne bukove sastojine      1
4026 lowlands forests      1
4027 park forest      1
4028 Pinus nigra      1
4029 pokretna žičara      1
4030 skidding      1
4031 srednja udaljenost privlačenja      1
4032 Šumski sortimenti      1
4033 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
4034 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
4035 C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none">C. fraxinea      1
4036 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      1
4037 Apodemus%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">Apodemus flavicollis      1
4038 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
4039 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
4040 H.%20pseudoalbidus STYLE="text-decoration:none">H. pseudoalbidus      1
4041 Entomophaga%20maimaiga STYLE="text-decoration:none">Entomophaga maimaiga      1
4042 Castor%20fiber STYLE="text-decoration:none">Castor fiber      1
4043 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
4044 %20woody%20species STYLE="text-decoration:none"> woody species      1
4045 10-godišnji volumni prirast      1
4046 137Cs      1
4047 16x16 km grid plots      1
4048 40K      1
4049 4dimensional space      1
4050 4x4 km grid plots      1
4051 a change in the floral composition      1
4052 A- horizon      1
4053 A- horizont      1
4054 a new ecological trend      1
4055 a regular cross profile      1
4056 a sum of effective temperatures      1
4057 abandoned agricultural land      1
4058 »Projekt za rukovođenje« — managementa      1
4059 Abies biokovoensis      1
4060 Abies pardei      1
4061 Histiostoma%20ulmi STYLE="text-decoration:none">Histiostoma ulmi      1
4062 Histiostomatidae STYLE="text-decoration:none">Histiostomatidae      1
4063 Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none">Isaria fumosorosea      1
4064 Lymantria%20monacha STYLE="text-decoration:none">Lymantria monacha      1
4065 M.%20glareolus STYLE="text-decoration:none">M. glareolus      1
4066 Myodes%20glareolus STYLE="text-decoration:none">Myodes glareolus      1
4067 Trypodendron%20domesticum STYLE="text-decoration:none">Trypodendron domesticum      1
4068 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
4069 afforestation of karst      1
4070 age      1
4071 age classes      1
4072 age structure      1
4073 age-class distribution      1
4074 aerial photographs (APs)      1
4075 abiotski činitelji      1
4076 abnormal seedling      1
4077 adaptive genetic differentiation and diversity      1
4078 adaptivna genetska diferencijacija i raznolikost      1
4079 Adriatic      1
4080 Adriatic islands      1
4081 adaptacija      1
4082 adaptation      1
4083 adapted agricultural tractors      1
4084 acorn plumpness      1
4085 acorn production      1
4086 acorn quality      1
4087 acorn size      1
4088 acorn-collecting traps method      1
4089 active protection      1
4090 activity      1
4091 accidents at work      1
4092 accumulation of nutrients in the biomass      1
4093 accuracy      1
4094 aciditet tla      1
4095 acidofilne šume      1
4096 altitude      1
4097 aluminij      1
4098 aluvijalna vlažna staništa      1
4099 aluvijum      1
4100 amage      1
4101 amelioration      1
4102 amelioration effects      1
4103 američki jasen      1
4104 ammonia      1
4105 amonijakalni dušik      1
4106 amorfa      1
4107 analitički hijerarhijski proces      1
4108 analitički hijerarhijski proces (AHP)      1
4109 AHP method      1
4110 AHP metoda      1
4111 Air Pollution      1
4112 Aesculus L.      1
4113 aktivna zaštita      1
4114 aktivnost      1
4115 aktivnost čovjeka.      1
4116 akumulacija dušika      1
4117 akumulacija hraniva u bimasi      1
4118 akumulacija hraniva u biomasi      1
4119 akumulacija ugljika      1
4120 alder (Alnus glutinosa)      1
4121 Alepo pine      1
4122 basis of vegetational unit      1
4123 baza podataka      1
4124 baze podataka      1
4125 bazofilne šume      1
4126 beach forest      1
4127 beach forests      1
4128 beaver dam      1
4129 beaver pond      1
4130 Benedictine monastery      1
4131 ass. Laserpitio Fagetum      1
4132 assortiment tables      1
4133 beech felling areas      1
4134 beech forests      1
4135 beech-fir forests      1
4136 beech-fir virgin forest      1
4137 beginning of organised forestry.      1
4138 band saw efficiency      1
4139 bank interest rate      1
4140 bank vole      1
4141 bankovni kamatnjak      1
4142 back cross and transgression      1
4143 bacteria      1
4144 bademasta vrba (Salix triandra)      1
4145 bagrem      1
4146 bakterija      1
4147 basal area increment      1
4148 Basic Map of Croatia (BMC)      1
4149 Baranja riparian forests      1
4150 Barbary ewe      1
4151 Barbary sheep      1
4152 bijela joha      1
4153 bijela joha (Alnus incana)      1
4154 bijela topola (Populus alba)      1
4155 bijela vrba (Salix alba)      1
4156 bijeli bor (Pinus sylvestris L.)      1
4157 bijeli dud (Morus alba) svilogojstvo      1
4158 beta-funkcija      1
4159 Biber      1
4160 bibliografija      1
4161 bibliography      1
4162 biblioteka      1
4163 beneficial functions of forests      1
4164 BEP or the break-even level of income.      1
4165 Berberidion      1
4166 Beta distribucija      1
4167 Beta distribution      1
4168 biljni potencijal      1
4169 biljni virusi      1
4170 biljnogeografsko raščlanjenje      1
4171 bioassays      1
4172 biodiversity.      1
4173 biodizel      1
4174 bioecology      1
4175 bioekologija      1
4176 bioenergija.      1
4177 biljke      1
4178 biljke zaštitnice      1
4179 biljna sistematika      1
4180 bijelj      1
4181 bilance      1
4182 biljezi      1
4183 area with the vegetative cover      1
4184 annual current diameter increment      1
4185 annual presceibed yield      1
4186 anti - cancerous drug      1
4187 antioksidacijska aktivnost      1
4188 antioxidant capacity      1
4189 AOMP      1
4190 Aposeri foetidae-Castanetum sativae ass. nova      1
4191 Aposeri foetidae-Castanetum sativaeass. nova      1
4192 arborescent willow clones      1
4193 Arborescent Willows      1
4194 arboretum      1
4195 Arboretum Lisičine      1
4196 arboretum Trsteno      1
4197 archaeological finds of Roman roads and buildings      1
4198 architectural elements      1
4199 animal artist      1
4200 animalist      1
4201 Alnus glutinosa      1
4202 analiza glavnih komponenti      1
4203 analiza stabla      1
4204 analiza ugroženosti      1
4205 analytic hierarchy process      1
4206 Analytical hierarchy process (AHP)      1
4207 alien species      1
4208 alien species inventory      1
4209 alkaloid taksin antikancerogen      1
4210 Allium-test      1
4211 allochthonous and autochthonous dendroflora      1
4212 allowable cut indicator      1
4213 alluvial wetlands      1
4214 almond willow (Salix triandra)      1
4215 As. Anemone-Carpinetum betuli      1
4216 as. Calamagrosti arun­dinaceae-Fagetum.      1
4217 As. Hacquetio-Fagetum      1
4218 As. Populo tremulae-Betuletum      1
4219 as. Pteridio-Betuletum      1
4220 ash      1
4221 Ash flowering      1
4222 asocijacija      1
4223 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Bertović 1975      1
4224 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Berto­vić 1975      1
4225 arheološki nalazi rimskih cesta i građevina      1
4226 arhitektonski elementi      1
4227 Ariš      1
4228 aromatično i ljekovito bilje      1
4229 artificial neural networks      1
4230 artiodactyl      1
4231 as Seslerio sadlerianae-Ostryetum.      1
4232 assortment tables      1
4233 Atlas Cedar      1
4234 Atlas gorje      1
4235 atlaski cedar      1
4236 atmosferska taloženja      1
4237 Austrian pine      1
4238 austrijske šume      1
4239 autochtonus tree and schrub species      1
4240 autohtona i alohtona dendroflora      1
4241 autohtone vrste drveća i grmlja      1
4242 autoktone i aloktone vrste četinjača i listača      1
4243 autoktone listače      1
4244 automatic analyser      1
4245 automatic digital camera      1
4246 automatska digitalna fotokamera      1
4247 automatski analizator      1
4248 availability and direction of Sava flood water      1
4249 average value of body weight of bucks and does      1
4250 B. Sc.      1
4251 depozicija      1
4252 desulphurization      1
4253 determinacija      1
4254 determination      1
4255 determining horizontal distances      1
4256 determining tree height      1
4257 developemnt and increment of stands      1
4258 dendrologija      1
4259 dendrology      1
4260 dendrološka inventarizacija      1
4261 deer game      1
4262 degradacija      1
4263 degradacija ekosustava      1
4264 degradacija šuma      1
4265 degradation      1
4266 degraded karst      1
4267 degradirani krš      1
4268 degree of damage      1
4269 dehydrated zone      1
4270 demografske karakteristike      1
4271 demo­graphic characteristics      1
4272 dendrochronological analysis      1
4273 dendroflora Hrvatske      1
4274 dendroflora vrta      1
4275 dendrograms      1
4276 debljinski prirast.      1
4277 debljinski rast      1
4278 debljinski stupanj      1
4279 deciduous      1
4280 deciduous forests of poplar and willow      1
4281 decision support system      1
4282 digitalni katastarski plan      1
4283 digitalni model reljefa (DMR)      1
4284 digital terrain models (DTM)      1
4285 digitalizacija      1
4286 density of individuals      1
4287 density trend decrease      1
4288 departmental research      1
4289 dieback of pedunculate oak      1
4290 diferencijacija      1
4291 different seedling types      1
4292 digital cadastral map      1
4293 digital orthophoto (DOP)      1
4294 digital orthophotographies      1
4295 digital ortophoto      1
4296 diameter increment      1
4297 diameter growth      1
4298 diameter increment      1
4299 diameter structure      1
4300 diapause      1
4301 diclinous      1
4302 die besten Rehböcke Kroatiens und der Welt      1
4303 die Kiefer      1
4304 development and increment      1
4305 development of phytocoenosis      1
4306 development of research      1
4307 development stages      1
4308 Developmental stages of forest trees and herbaceous plants      1
4309 devitalisation      1
4310 devitalizacija      1
4311 diagnose      1
4312 debljinska struktura      1
4313 damages from the game      1
4314 damages on the young plants      1
4315 database      1
4316 databases      1
4317 daylilies      1
4318 DEA      1
4319 dead wood      1
4320 Dalmactia      1
4321 daljinomjer Vertex      1
4322 damage indicators      1
4323 damage trees      1
4324 čudni atraktor      1
4325 cultures      1
4326 dabrova brana      1
4327 dabrovo jezero      1
4328 daily growth rate of fawns      1
4329 četverodimenzijski sustav      1
4330 čimbenici korekcije      1
4331 čimbenik horizontalnog zaobilaženja.      1
4332 čimbenik vertikalne korekcije terena      1
4333 čista regularna bukova sastojina      1
4334 čista sječa kulture vrba      1
4335 čistina      1
4336 čistoća debla      1
4337 čišćenje      1
4338 čišćenje mladih sastojina      1
4339 čišćenje prosjeka      1
4340 čivitnjača      1
4341 current cutting edges value associations      1
4342 current felling values      1
4343 curvature      1
4344 cutter      1
4345 cutting and processing      1
4346 cut-to-length harvesting method      1
4347 cycle      1
4348 cyclic aerial photographs      1
4349 cyclic aerial surveys      1
4350 cyclic records      1
4351 Czech      1
4352 Czech Republic      1
4353 časopis Šumarski list      1
4354 Čeh      1
4355 čempres      1
4356 Češka      1
4357 cultivars of yew      1
4358 cultivation method      1
4359 Cryphonectria parasitica      1
4360 cull      1
4361 crown cover      1
4362 Croatia.      1
4363 crown diameter      1
4364 crown diameter of the sprout      1
4365 crown fire      1
4366 crown structure      1
4367 crownfire      1
4368 crude oil contamination      1
4369 Crvanj Mt.      1
4370 Crvanj planina      1
4371 crveni hrast      1
4372 Eastern Slavonia      1
4373 eban (crni hrast odležao u zemlji)      1
4374 Eco-labele      1
4375 Eco-labels      1
4376 ecological characteristic      1
4377 ecological conditions      1
4378 ecological conditions of the site      1
4379 ecological conditions.      1
4380 ecological factors      1
4381 ecological indicators      1
4382 ecological indicatory values      1
4383 ecological label (eco-label)      1
4384 ecological network      1
4385 ecological niche      1
4386 ecological production      1
4387 državna financijska potpora šumarstvu      1
4388 dubinsko snimanje      1
4389 duboka sadnja      1
4390 Dudov svilac (Bombix mori)      1
4391 due diligence      1
4392 dugotrajno      1
4393 duljina korijena      1
4394 duljina odgriženog dijela izbojka      1
4395 duljina tuljca      1
4396 Drvni proizvodi finalne uporabe      1
4397 drvenaste biljke      1
4398 drvna zaliha.      1
4399 drvni elementi      1
4400 Drvni građevni elementi      1
4401 economic importance      1
4402 economic orientation      1
4403 Economic policy      1
4404 economic silk production      1
4405 economics of forest resources      1
4406 economics of natural resources      1
4407 economy inspection      1
4408 dvodomna      1
4409 dvopapkar      1
4410 dvoulazne tablice obujma      1
4411 dvoulazne volumne tablice      1
4412 drvno-prerađivačka industrija      1
4413 drvo kao energent      1
4414 drvoprerađivačka industrija      1
4415 ecosystems      1
4416 ecotypes      1
4417 ecotypic variation      1
4418 edafski uvjeti      1
4419 Eddy covariance method      1
4420 edible      1
4421 educating personnel      1
4422 edukacija vatrogasaca      1
4423 edukativni panoi      1
4424 efektivni broj klonova      1
4425 effective clone number      1
4426 effects of thinning      1
4427 efficacy      1
4428 Economic achievements      1
4429 economic activities in Croatia      1
4430 economic changes      1
4431 economic changes in forestry      1
4432 duration of development stages      1
4433 drvenaste svojte      1
4434 drvenaste vrste      1
4435 drveni materijal za paki ranje      1
4436 drveni materijal za pakiranje      1
4437 drveni ugljen      1
4438 drvna i lisna masa      1
4439 drvna industrija      1
4440 drvna masa      1
4441 drvna prašina      1
4442 Drava River valley      1
4443 drhtavi šaš      1
4444 drift fauna      1
4445 dripping through      1
4446 drought      1
4447 drupe      1
4448 dovršna sječa      1
4449 doznaka u grupama      1
4450 dr. sc      1
4451 domovinski rat      1
4452 Donja Austrija      1
4453 donja voda      1
4454 donje i gornje sastojinsko stablo      1
4455 dormice      1
4456 dostupnost i smjer kretanja savske poplavne vode      1
4457 double-entry volume tables      1
4458 dobni razred      1
4459 dobni razredi      1
4460 dodatno vrijeme      1
4461 dolomiti      1
4462 domaćin      1
4463 domaćini      1
4464 dnevna stopa prirasta lanadi      1
4465 DNK      1
4466 dob      1
4467 diversity indices      1
4468 division of forests in the Republic of Croatia      1
4469 divlja kruška      1
4470 distribution of beneficial functions of forests      1
4471 distribution of diameter at breast height      1
4472 distribution of felling volume per breast heigh diamater.      1
4473 Distribution of forests      1
4474 distribution range      1
4475 djelovanje      1
4476 divlji kesten      1
4477 distribucija prsnih promjera i volumena      1
4478 distribucija stabala      1
4479 diskoloracija      1
4480 diskontinuiran areal      1
4481 dispersion      1
4482 disperzija      1
4483 dissipative structures      1
4484 distribucija      1
4485 direct and diffuse light      1
4486 discoloration      1
4487 discontinued areal      1
4488 diseases of game      1
4489 disjunct      1
4490 digitization      1
4491 dimension stock      1
4492 dimenzija zrelosti      1
4493 dimenzije češera      1
4494 dioecious      1
4495 dionička društva u šumarstvu      1
4496 dipl. ing. šumarstva      1
4497 Diptera      1
4498 European brown bear (Ursus arctos)      1
4499 European larch      1
4500 european yew - tree      1
4501 europska tisa      1
4502 Europski ariš      1
4503 europski ariš (Larix deeidua Mili)      1
4504 europski dabar (Castor fiber L.)      1
4505 europski smeđi medvjed (Ursus arctos)      1
4506 Eutric Rankers      1
4507 Eutrični ranker      1
4508 Eurasian lynx      1
4509 Eurasion lynx      1
4510 environment protection      1
4511 EUFORGEN Networks      1
4512 euglej      1
4513 eukaliptusove plantaže      1
4514 Erico-Fagetum      1
4515 eroded terrain recoveri      1
4516 erosion      1
4517 erozija      1
4518 erozija tla      1
4519 essential oils      1
4520 establishment rate      1
4521 estetski izgled šume      1
4522 estimated value of forests      1
4523 estimation      1
4524 estimation precision      1
4525 etat      1
4526 etat međuprihoda      1
4527 eterična ulja      1
4528 EU ETS scheme      1
4529 EU ETS shema      1
4530 EU FLEGTAction plan      1
4531 EU FLEGTAkcijski plan      1
4532 eucalyptus plantations      1
4533 excange value      1
4534 exchangeable development      1
4535 exhibit      1
4536 Exhibitions      1
4537 existing state      1
4538 Experimental Laboratory      1
4539 experimental plot B bare ground      1
4540 exploitation      1
4541 exploitation fields      1
4542 Exports and Imports      1
4543 evenaged stands      1
4544 evergreen      1
4545 evaluation of beneficial functions of forests and evaluation of forests.      1
4546 evaluation of natural resources      1
4547 Europa      1
4548 Europe      1
4549 Europe Slovenia      1
4550 European ash (Fraxinus angustifolia Vahl.)      1
4551 European beaver (Castor fiber L.)      1
4552 false beech heartwood      1
4553 Fang      1
4554 FAO      1
4555 farmer cables      1
4556 farmer vitla      1
4557 Fast Furier method      1
4558 Fast Furier metoda      1
4559 FACE      1
4560 FACE facility      1
4561 facilitation      1
4562 factors to vertical terrain corrections      1
4563 Faculty of Forestry Zagreb      1
4564 Fairs      1
4565 faktori staništa      1
4566 falconer equipment      1
4567 falconry equipment      1
4568 falconry techniques      1
4569 entomofilna      1
4570 Entomopatogena gljiva      1
4571 entomophilic      1
4572 Emisije SO2      1
4573 Entwicklung      1
4574 epidop­tera      1
4575 epikutikularni vosak elektronska mikroskopija (SEM).      1
4576 epoksidna smola      1
4577 epoxy resin. Collection of works      1
4578 equalization functions.      1
4579 equilateral spiral      1
4580 equipment for training bird of prey.      1
4581 Erannis defoliaria      1
4582 endemic species      1
4583 endemna vrsta      1
4584 Endosperm in development      1
4585 enegrija klijavosti i klijavost      1
4586 energetika      1
4587 energetska korisnost      1
4588 energetska vrijednost      1
4589 ekosustavi      1
4590 ekonomika šumskih resursa      1
4591 ekonomske promjene u šumarstvu      1
4592 energy benefit      1
4593 energy production      1
4594 energy scenario      1
4595 ekoznak      1
4596 eksperimentalni laboratorij      1
4597 eksploatacijska polja      1
4598 ekstrakcija      1
4599 electric radiator      1
4600 electrical resistance of cambial zone      1
4601 elektrana      1
4602 električna energija      1
4603 električni otpor kambijalne zone      1
4604 električno grijalo      1
4605 elemental analyser      1
4606 elementarni anlitaor      1
4607 elementi ocjene trofeja      1
4608 elm      1
4609 embiotenija      1
4610 ekološka karakteristika      1
4611 ekološka mreža      1
4612 ekološka niša      1
4613 ekološka proizvodnja      1
4614 ekološka stabilnost      1
4615 ekološkai fitogeografska analiza      1
4616 ekološke i socijalne funkcije      1
4617 ekološke indikatorske vrijednosti      1
4618 ekološke orijentacije      1
4619 ekološke značajke      1
4620 ekološki činitelji      1
4621 ekološki indikatori      1
4622 ekološki uvjeti.      1
4623 ekološko-gospodarske značajke      1
4624 ekonomija      1
4625 ekonomika prirodnih resursa      1
4626 ekonomika svilarenja      1
4627 Feulgen squash method      1
4628 Feulgen squash metoda      1
4629 Fibonaccijev niz      1
4630 fictional rotation      1
4631 field elm      1
4632 field plot      1
4633 fiksiranje dušika      1
4634 fiktivna ophodnja      1
4635 Final consumption wood products industries      1
4636 final cut      1
4637 Final use of wood products industry      1
4638 finalna prerada drva      1
4639 financial resources      1
4640 financijska politika      1
4641 fine forest fuel      1
4642 Finland      1
4643 fino šumsko gorivo      1
4644 Finska      1
4645 fenotipska plastičnost.      1
4646 fenotipska stabilnost      1
4647 faunalni drift      1
4648 Fagus silvatica      1
4649 Faza - II      1
4650 Faza - III; Radne grupe (Networks)      1
4651 faza isključivanja stabala      1
4652 FBP sustav      1
4653 FBP System      1
4654 felled stemwood      1
4655 felling and processing      1
4656 felling control      1
4657 felling cycle      1
4658 felling thinning volume      1
4659 female roe deer      1
4660 fenofaze      1
4661 first and second order histograms      1
4662 first records      1
4663 fishing      1
4664 fire.      1
4665 fire-climate regions      1
4666 fire-climate regions.      1
4667 fire-fighting plane ("kanader") and demon      1
4668 firemen education      1
4669 fire-risk      1
4670 fire fighting equipment      1
4671 Fire history      1
4672 fire line      1
4673 fire lines      1
4674 fire lines with elements of roadways      1
4675 feromonski raspršivači      1
4676 fertility      1
4677 fenologija listanja      1
4678 fitosanitarne mjere      1
4679 fitosanitarni pregled      1
4680 fitosanitarni sustav      1
4681 fizička svojstva      1
4682 fizika      1
4683 fizikalna i mehanička svojstva drva abonosa      1
4684 fizikalna i mehanička svojstva recentne hrastovine      1
4685 fizikalna svojstva      1
4686 fiziološki parametri      1
4687 fitocenološka nomenklatura i klasifikacija      1
4688 fitocenološka snimka      1
4689 fitocenološke jedinice      1
4690 fitocenološke značajke      1
4691 fitocenoza      1
4692 fitogeografsko raščlanjenje      1
4693 fitomasa      1
4694 F-O and »K-k« »Manage-project«      1
4695 F-O i »K-k«      1
4696 foliar threatment      1
4697 folijarna aplikacija      1
4698 food      1
4699 forces of resistance to growth      1
4700 Foreign timber trade      1
4701 Forest Administration Bjelovar.      1
4702 Forest Administration Delnice      1
4703 Forest Administration Požega      1
4704 forest and water ecosystems      1
4705 forest and wildlife management      1
4706 forest area      1
4707 forest association      1
4708 forest assortments      1
4709 forest biomass      1
4710 forest certification      1
4711 flammable material      1
4712 flight activity      1
4713 flight dynamics      1
4714 flood      1
4715 flood control      1
4716 floodplain forest      1
4717 floodplain forests      1
4718 flora content      1
4719 floral elements      1
4720 floristic composition      1
4721 floristička struktura      1
4722 forest ecosystem      1
4723 forest ecosystems      1
4724 Forest education      1
4725 forest enterprise      1
4726 forest estate      1
4727 Forest exploitation      1
4728 forest fee      1
4729 forest community of beech and fir      1
4730 forest contractors      1
4731 Forest cover      1
4732 Flowering Ash      1
4733 flowing down trunk      1
4734 flushing      1
4735 forest history      1
4736 forest interest rate      1
4737 forest interest rate (forest annuity)      1
4738 forest gaps      1
4739 Forest genetic resources      1
4740 Forest Genetic Resources Programme      1
4741 Forest Genetics resaurces      1
4742 Forest Fire Prevention      1
4743 forest fire prevention roads      1
4744 forest fire protection      1
4745 forest damage      1
4746 forest damage.      1
4747 forest development strategy      1
4748 forest dieback      1

                UNDER CONSTRUCTION