ANALIZA SUSTAVA   
  Obuhvaćeno godišta: 139
  Izdano svezaka: 1063
 stranica:79954
 digitalizirano (GB):12,93
 
Obrađeno članaka:

15421
  Pronađeno autora: 2657
  - od toga u Imeniku: 798
  Pisano o šumara: 738
 
Indeksirano pojmova:

15507886
  Različitih riječi: 1374257
PRIKAZI I PRETRAŽIVANJA
 
str/god   sve  
autori sve  
naslovi sve  
UDK sve  
ključ sve  
šumari sve

                     Z
DIGITALIZIRANA ARHIVA
 
Pregled cijele arhive

Pregled naslovnica

Pregled poleđina

GooSLe pretraživanje
   pretraživanje po punom tekstu
KLJUČNA RIJEČ sort po pojava
1 Skupština      96
2 Hrvatska      42
3 Croatia      35
4 hrast lužnjak      30
5 pedunculate oak      24
6 biomasa      17
7 obična bukva      14
8 šumarstvo      14
9 biomass      13
10 forestry      13
11 Bukva      12
12 common beech      10
13 alepski bor      10
14 Baranja      10
15 GIS      10
16 growth      10
17 varijabilnost      10
18 obična jela      10
19 rast      10
20 silver fir      9
21 zaštita prirode      9
22 struktura sastojine      9
23 stand structure      9
24 beech      9
25 damage      9
26 drvna zaliha      9
27 Abies alba Mill.      8
28 harvester      8
29 izoenzimi      8
30 stanište      8
31 prirast      8
32 njega      8
33 pošumljavanje      8
34 proizvodnost      7
35 Slovenia      7
36 Slovenija      7
37 šuma      7
38 Growing stock      7
39 habitat      7
40 lovište      7
41 florni sastav      7
42 flora      6
43 energija      6
44 dieback      6
45 biološka raznolikost      6
46 bukove šume      6
47 Loranthus europaeus Jacq.      6
48 Lika      6
49 klima      6
50 monitoring      6
51 gospodarenje      6
52 jela      6
53 introdukcija      6
54 Hrvatska.      6
55 hunting      6
56 ICP Forests      6
57 šume      6
58 Šumska vegetacija      6
59 struktura      6
60 sortimentna struktura      6
61 šumski požari      6
62 tlo      6
63 prirodna obnova      6
64 rasadnik      6
65 rasprostranjenost      6
66 Quercus robur      6
67 podzemna voda      6
68 Pinus nigra      5
69 poljski jasen      5
70 pomladak      5
71 pomlađivanje      5
72 nursery      5
73 obična smreka      5
74 Quercus robur L.      5
75 provenijencije      5
76 razvoj      5
77 privlačenje drva      5
78 preživljavanje      5
79 productivity      5
80 regeneration      5
81 uspijevanje      5
82 tending      5
83 stanje ishrane      5
84 šumske ceste      5
85 šumarska politika      5
86 variability      5
87 Vegetacija Hrvatske      5
88 vibracije      5
89 vibration      5
90 visina      5
91 visinski rast      5
92 vrijeme prijelaza      5
93 increment      5
94 hrast kitnjak      5
95 intenzitet zaraze      5
96 grmlje      5
97 forests      5
98 forest fires      5
99 forest inventory      5
100 nizinske šume      5
101 model      5
102 mortality      5
103 management      5
104 crni bor      5
105 climate      5
106 aklimatizacija      5
107 Lymantria%20dispar STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      5
108 Abies alba      5
109 assortment structure      5
110 density      5
111 divljač      5
112 forest      5
113 feromonske klopke      4
114 floral composition      4
115 fenologija      4
116 ergonomics      4
117 ergonomija      4
118 environmental protection      4
119 distribution      4
120 drveće      4
121 daljinska istraživanja      4
122 Aleppo pine      4
123 Ips%20cembrae STYLE="text-decoration:none">Ips cembrae      4
124 Abies%20alba STYLE="text-decoration:none">Abies alba      4
125 Castanea sativa      4
126 crna joha      4
127 biodiversity      4
128 Lowland forests      4
129 klimatske promjene      4
130 krš      4
131 Laudonov Gaj      4
132 mikrosateliti      4
133 normala      4
134 Norway spruce      4
135 mortalitet      4
136 nature protection      4
137 muflon      4
138 forest soil      4
139 forest vegetation      4
140 groundwater      4
141 height growth      4
142 invasive species      4
143 ISPM 15      4
144 Hrvatske šume d.o.o.      4
145 vegetacija      4
146 Viscum album L.      4
147 zaštita      4
148 zglobni traktor      4
149 štetnost      4
150 štete      4
151 sušenje      4
152 survival      4
153 sustainable development      4
154 soil      4
155 Spačva      4
156 šumski resursi      4
157 šumsko tlo      4
158 šumski požar      4
159 Timberjack 1270B      4
160 Ursus arctos      4
161 troškovi      4
162 trees      4
163 trophy      4
164 rekreacija      4
165 remote sensing      4
166 rogovlje      4
167 seed      4
168 smreka      4
169 shrubs      4
170 sessile oak      4
171 privlačenje      4
172 požar      4
173 Quercus petraea (Matt.) Liebl.      4
174 Q. robur L.      4
175 održivi razvoj      4
176 opća vitalnost      4
177 oplodna sječa      4
178 ponik      4
179 populacija      4
180 požari      4
181 preference ratio index      4
182 pionirske vrste      4
183 pitomi kesten      3
184 planiranje      3
185 Podravina      3
186 Pilanarstvo      3
187 Phenology      3
188 Preborna šuma      3
189 potrajnost      3
190 population dynamics      3
191 poduzetništvo      3
192 Populus nigra      3
193 Populus nigra L.      3
194 Posavina      3
195 poplar clones      3
196 općekorisne funkcije      3
197 odumiranje stabala      3
198 Obični orah      3
199 obnova      3
200 obnova šuma      3
201 numerical analysis      3
202 numerička analiza      3
203 parkovni objekti      3
204 Parčine      3
205 provenijencija      3
206 Propadanje šuma      3
207 protected areas      3
208 Prunus avium      3
209 Prunus avium L.      3
210 ratne štete      3
211 Red deer      3
212 reforestation      3
213 primorski bor      3
214 preživljenje      3
215 private forests      3
216 promjer      3
217 protection      3
218 produkcija      3
219 short rotation crops      3
220 skidder      3
221 sitni glodavci      3
222 sjeme      3
223 Sawmilling      3
224 sanacija      3
225 roe deer      3
226 ritske šume      3
227 recreation      3
228 reintrodukcija      3
229 trofej      3
230 topola      3
231 transition time      3
232 upravljanje šumama      3
233 thinning      3
234 texture      3
235 Thaumetopoea pityocampa      3
236 šumski rad      3
237 šumski ekosustavi      3
238 tekstura      3
239 sortimentne tablice      3
240 smeđi medvjed      3
241 Sphaeropsis sapinea      3
242 sukcesija vegetacije      3
243 structure      3
244 šumske prometnice      3
245 šumska biomasa      3
246 zelena duglazija      3
247 zaštita okoliša      3
248 vrt u klaustru      3
249 young growth      3
250 zaštićena područja      3
251 vegetation      3
252 volumen      3
253 voda      3
254 volume      3
255 humus      3
256 hrast medunac      3
257 hunters      3
258 introduction      3
259 izmjera šuma      3
260 Internet      3
261 intensity of infestation      3
262 karst      3
263 gustoća drva      3
264 Gorski kotar      3
265 forest roads      3
266 forest tending      3
267 forest policy      3
268 forest management      3
269 forest management planning      3
270 genetic diversity      3
271 genetska raznolikost      3
272 mouflon      3
273 nasljednost      3
274 mine      3
275 mladi naraštaj      3
276 modeliranje      3
277 Lepidoptera      3
278 listinac      3
279 lovstvo      3
280 biljna zajednica      3
281 bioenergy      3
282 bukove sječe      3
283 Brižine      3
284 Croatian Forests Co. Ltd.      3
285 CO2      3
286 $glavna skupština      3
287 Entomophaga%20maimaiga STYLE="text-decoration:none">Entomophaga maimaiga      3
288 Quercus%20robur STYLE="text-decoration:none">Quercus robur      3
289 afforestation      3
290 aerosnimke      3
291 areal      3
292 Biluša      3
293 Dalmacija      3
294 Dalmatinska zagora      3
295 dabar      3
296 četinjače      3
297 crown damage      3
298 diameter      3
299 development      3
300 debljinski prirast      3
301 defoliation      3
302 divlja svinja      3
303 dinamika populacije      3
304 entrepreneurship      3
305 European beech      3
306 energy      3
307 efficiency      3
308 ekologija      3
309 ekotipska varijabilnost      3
310 Fagus sylvatica      3
311 fir      3
312 fire      3
313 Fire Weather Index      3
314 fitocenologija      3
315 forest cultures      3
316 forest fire      3
317 forest economics      2
318 forest communities      2
319 fluvisol      2
320 fitoplazme      2
321 fitoremedijacija      2
322 flammability      2
323 fires      2
324 fenološka motrenja      2
325 fenološka opažanja      2
326 Fagus sylvatica L.      2
327 fauna      2
328 Fallow deer      2
329 favourable conservation status      2
330 Festuco drymeiae-Abietetum ass. nova      2
331 egzote      2
332 eko­nomika šumarstva      2
333 ekosustav      2
334 embryo      2
335 ecosystem      2
336 energy value      2
337 EN 1316-1      2
338 euroazijski ris      2
339 Euphorbio palustris-Crataegetum nigrae      2
340 evaluation model      2
341 evergreen oak      2
342 exposure      2
343 even-aged beech stands      2
344 Fagus L.      2
345 environment      2
346 EUFORGEN      2
347 Dinaric mountains      2
348 Dinaridi      2
349 digitalni model terena      2
350 digitalni ortofoto      2
351 digitalni ortofoto (DOF)      2
352 dendroclimatology      2
353 digital photogrammetry      2
354 digitalna fotogrametrija      2
355 distribucija prsnih promjera      2
356 Diptera: Cecidomyiidae      2
357 disjunktan      2
358 divlji kesten      2
359 djelotvornost      2
360 diversity      2
361 DNA      2
362 dobna struktura      2
363 dominant height      2
364 dominantna visina      2
365 Douglas fir      2
366 Drava      2
367 divlja trešnja      2
368 dendrološka vrijednost      2
369 društveno-gospodar­ski čimbenici      2
370 drvenaste egzote      2
371 drvna industrija      2
372 drying period      2
373 Dryocosmus kuriphilus      2
374 drvni sortimenti      2
375 drvni ostatak      2
376 Dunav      2
377 Đurđevački pijesci      2
378 EA 300      2
379 dušik      2
380 dužine sortimenata      2
381 ecology      2
382 ECOLURE      2
383 Economic development      2
384 decision support systems      2
385 Danube      2
386 damages      2
387 debljina kore      2
388 defolijacija      2
389 dendroflora      2
390 dendroklimatologija      2
391 dendrokronološka analiza      2
392 dendrological value      2
393 deposition      2
394 Crown condition assessment      2
395 crni jasen      2
396 Crni Lug      2
397 Crni orah      2
398 crnika      2
399 crnogorične i bjelogorične vrste — taksoni      2
400 Cupressus sempervirens      2
401 Cultivar      2
402 crvenica      2
403 culture      2
404 Čorkova uvala      2
405 common ash      2
406 Ćićarija      2
407 Dalmatia      2
408 bijeli grab      2
409 beta-distribucija      2
410 beta-function      2
411 biljka      2
412 biljne zajednice      2
413 ass. Hyperico grisebachii-Piceetum abietis (Bertović 1975) nom. nov. hoc loco      2
414 Beli Manastir      2
415 benediktinski samostan      2
416 Bieger      2
417 bijela imela      2
418 beech felling      2
419 bark thickness      2
420 basal area      2
421 basic stocks of the games      2
422 Balkan      2
423 anketa      2
424 area      2
425 Bacillus thuringiensis      2
426 arenosol      2
427 as. Abieti-Fagetum “pannonicum” s. l.      2
428 Alno-Quercion roboris      2
429 analitički prikaz florističkog sastava      2
430 Alnus subcordata      2
431 and hunting management      2
432 Anthyllis barba-jovis      2
433 antivibracijske rukavice      2
434 anti-vibration gloves      2
435 antler      2
436 aerial photographs      2
437 adaptirani poljoprivredni traktori      2
438 STYLE="text-decoration:none">Acanthocinus reticulatus      2
439 Acari      2
440 adaptability      2
441 adaptabilnost      2
442 Abies albaMill.      2
443 Abieti-Fagetum      2
444 abonos      2
445 acorn      2
446 aggression on the RC      2
447 agresija na RH      2
448 AHP      2
449 alepski bor (Pinus halepensis)      2
450 alpine watershed      2
451 alpski sliv      2
452 Lynx%20lynx STYLE="text-decoration:none">Lynx lynx      2
453 Ostryo-Carpinion%20orientalis STYLE="text-decoration:none">Ostryo-Carpinion orientalis      2
454 Picea%20abies STYLE="text-decoration:none">Picea abies      2
455 Pinus%20halepensis STYLE="text-decoration:none">Pinus halepensis      2
456 Pinus%20sylvestris STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris      2
457 Pityokteines STYLE="text-decoration:none">Pityokteines      2
458 Ips%20typographus STYLE="text-decoration:none">Ips typographus      2
459 Hemerocallis STYLE="text-decoration:none">Hemerocallis      2
460 Juniperus%20excelsa STYLE="text-decoration:none">Juniperus excelsa      2
461 Larix%20decidua STYLE="text-decoration:none">Larix decidua      2
462 0 m      2
463 Stereonychus%20fraxini STYLE="text-decoration:none">Stereonychus fraxini      2
464 Ulmus%20minor STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor      2
465 Viscum%20album STYLE="text-decoration:none">Viscum album      2
466 A. glutinosa      2
467 A. rubra      2
468 Fagion%20sylvaticae STYLE="text-decoration:none">Fagion sylvaticae      2
469 Cephalanthero%20longifoliae-Fagetum STYLE="text-decoration:none">Cephalanthero longifoliae-Fagetum      2
470 Cephalcia%20arvensis STYLE="text-decoration:none">Cephalcia arvensis      2
471 Cervus%20elaphus STYLE="text-decoration:none">Cervus elaphus      2
472 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      2
473 Abies%20cilicica STYLE="text-decoration:none">Abies cilicica      2
474 Betula%20pendula STYLE="text-decoration:none">Betula pendula      2
475 "Hrvatske šume"      2
476 "Osmocote Mini"      2
477 "Osmocote Sierrablen"      2
478 %20Scorzonero-Chrysopogonetalia STYLE="text-decoration:none"> Scorzonero-Chrysopogonetalia      2
479 Chrysomelidae      2
480 CIC      2
481 Carpinus L.      2
482 Clerodendrum      2
483 CNS 2000      2
484 climate change      2
485 Chimonanthus      2
486 changes      2
487 cikličke snimke      2
488 burned area      2
489 Carex pilosa      2
490 Carici elongatae-Alnetum glutinosae      2
491 Castor fiber L.      2
492 Catalpa      2
493 Ceanothus      2
494 Cembräwit®      2
495 Croatian Forests Co.Ltd.      2
496 crna topola      2
497 Crni bor (Pinus nigra)      2
498 Corylopsis      2
499 Cornus      2
500 correlation      2
501 Crataegus nigra      2
502 creativity      2
503 common beech (Fagus sylvatica L.)      2
504 Community Plant Variety Office (CPVO)      2
505 concrete and theoretical distribution      2
506 Brandt      2
507 broj lanadi      2
508 biološka kontrola      2
509 brijest      2
510 brojnost      2
511 body weight      2
512 bonitet      2
513 Bosna i Hercegovina      2
514 Bosnia and Herzegovina      2
515 brown bear      2
516 brucijski bor      2
517 Bursaphelenchus spp.      2
518 Callicarpa      2
519 Cameraria ohridella      2
520 Campsis      2
521 Canadian experts report      2
522 biological diversity      2
523 biološko-ekološka valorizacija      2
524 biomass production      2
525 black walnut      2
526 Bjelovarska Bilogora      2
527 black alder      2
528 biometrical parameters      2
529 lovstvo i lovno gospodarenje      2
530 lovni trupčići      2
531 Logging      2
532 Liocourtova distribucija      2
533 Lisičine Arboretum      2
534 lizimetri      2
535 limit values      2
536 licenciranje      2
537 licensing      2
538 LiDAR      2
539 Lekenik      2
540 klijavost      2
541 light      2
542 Lonicera      2
543 Luzulo-Fagetum sylvaticae      2
544 Lymantria dispar      2
545 Lymantria monacha      2
546 Lynx lynx      2
547 ljetna suša      2
548 Maceljsko gorje      2
549 Maksimir Park      2
550 management of      2
551 management plan      2
552 market      2
553 maslinik      2
554 Leptoglossus occidentalis      2
555 Lespedeza      2
556 leaf morphology      2
557 kvaliteta sadnica      2
558 krupnoća žira      2
559 kukac      2
560 kvaliteta      2
561 kultura      2
562 kulture kratkih ophodnji      2
563 Koelreuteria      2
564 Kopački rit      2
565 Krasno      2
566 Krapinsko-zagorska županija      2
567 kreativnost      2
568 kriging      2
569 Josip Ettinger      2
570 klonovi bijele vrbe      2
571 katastar vodnih potencijala      2
572 klonovi topola      2
573 kljove      2
574 koljik      2
575 Komrčar      2
576 koncepcija      2
577 korelacijska veza      2
578 korijen      2
579 mladik      2
580 model vrednovanja      2
581 mistletoe      2
582 mjere asimetrije      2
583 Mosor      2
584 Monochamus galloprovincialis      2
585 morfologija lista      2
586 Milan Knežević      2
587 Milan Stribrny      2
588 microclimate      2
589 Metcalfa pruinosa      2
590 mikroklima      2
591 makedonski hrast      2
592 Mediterranean      2
593 Mediterranean karst area      2
594 microsatellites      2
595 Međimurje      2
596 meteorološki indeks požara      2
597 nadzor      2
598 multiple-use fo­restry      2
599 Myrto-Quercetum ilicis      2
600 lowland forest ecosystems      2
601 Mura      2
602 narrow-leaved ash      2
603 natural resources      2
604 normal model      2
605 mtDNA      2
606 nizina      2
607 natural regeneration      2
608 nitrogen      2
609 Noctuidae      2
610 FSC logo      2
611 fuel types      2
612 fungus      2
613 fosfor      2
614 fotointerpretacijski ključ      2
615 Forsythia      2
616 Galio odorati-Fagetum sylvaticae      2
617 GC      2
618 GC/MS      2
619 forest lands      2
620 forest floor      2
621 forest habitat      2
622 forest resources      2
623 forest value      2
624 forestry biomass      2
625 forestry operation      2
626 fotosinteza      2
627 Fraxino orni-Quercetum ilicis      2
628 Fraxinus angustifolia      2
629 Fraxinus angustifolia Vahl      2
630 Fraxinus excelsior      2
631 Fraxinus L.      2
632 germination      2
633 Game      2
634 game breeding enclosure Kunjevci      2
635 gljiva      2
636 Gospodarski razvitak      2
637 granične vrijednosti      2
638 gubar      2
639 growth and increment      2
640 gradacija      2
641 GRASS GIS      2
642 gustoća populacije      2
643 florni elementi      2
644 gypsy moth      2
645 Hamamelis      2
646 habitat type      2
647 height increment      2
648 health      2
649 height      2
650 Hibiscus      2
651 hidrološka uloga      2
652 historical value      2
653 Kalnik      2
654 Jelen obični      2
655 izvješće eksperata iz Kanade      2
656 Joinery and Cabinet making      2
657 Juglans L.      2
658 jednodobne bukove sastojine      2
659 Jasminum      2
660 Japage      2
661 izvoditelji šumskih radova      2
662 insect pests      2
663 inventura šuma      2
664 invazivna vrsta      2
665 invazivne vrste      2
666 izlučivanje sastojina      2
667 Italian oak      2
668 izloženost      2
669 Istra      2
670 Ixodidae      2
671 ispitivanje      2
672 iskorištavanje šuma      2
673 istacio-Juniperetum phoeniceae      2
674 Ips typographus      2
675 iskorištenje      2
676 humofluvisol      2
677 imela      2
678 hydrological role      2
679 Hymenoptera      2
680 Hymenoptera: Platygastridae      2
681 II-G-10      2
682 II-G-20      2
683 imovna općina      2
684 indicators      2
685 Indigofera      2
686 in utero      2
687 infestation      2
688 inflammability and combustibility of fuel types      2
689 innovations in forestry      2
690 Innovativeness      2
691 inovacije u šumarstvu      2
692 inovativnost      2
693 infracrvene kolorne (ICK) aerosnimke      2
694 insect      2
695 hrastov ponik      2
696 hrast crnika (Quercus ilex)      2
697 hrast lužnjak (Quercus robur L.)      2
698 Histiostoma piceae      2
699 hiperparazitoid      2
700 horse chestnut      2
701 horticul­tural value      2
702 hortikulturna vrijednost      2
703 hosts      2
704 Hungavit      2
705 HTRS96/TM      2
706 Hrvatska norma HRN EN 1316-1:1999      2
707 Hvar      2
708 hunting district      2
709 vremenske serije      2
710 volumen krupnoga drva      2
711 višekriterijsko odlučivanje      2
712 višestruka regresijska analiza      2
713 vrijednost šuma      2
714 vrijeme cvjetanja      2
715 war loses      2
716 weight and foliage volume      2
717 vegetacijska karta      2
718 vegetacijski kvocijent      2
719 Vaclav L. Anderle      2
720 uređivanje      2
721 uređivanje šuma      2
722 Uzorak      2
723 valorisation      2
724 valorizacija      2
725 Viscum album L. ssp. abietis (Wiesb.) Abrom.      2
726 vegetation quotient      2
727 vegetation structure      2
728 virus      2
729 višekori­sničko šumarstvo      2
730 zametak      2
731 zaraza      2
732 zakonska regulativa      2
733 zapaljivost      2
734 zapaljivost i gorivost šumskih goriva      2
735 yellow mistletoe      2
736 Zagreb Zoo Garden      2
737 yield      2
738 yield tables      2
739 zajednice hrasta lužnjaka      2
740 wild cherry      2
741 Wild game      2
742 WinRhizo      2
743 wood industry      2
744 Žumberak      2
745 žuta imela      2
746 zoniranje      2
747 Zoološki vrt grada Zagreba      2
748 značajna oštećenost      2
749 Zavižan      2
750 zdravlje      2
751 zdravstveno stanje      2
752 zaštita drva      2
753 šumska taksa      2
754 šumarska profesija      2
755 šumske protupožarne ceste      2
756 šumske zajednice      2
757 šumske kulture      2
758 šumska zajednica      2
759 šumska zemljišta      2
760 syntaxonomy      2
761 sweet chestnut      2
762 Šibenik      2
763 Sus scrofa      2
764 suitability evaluation      2
765 Sustainable forest management      2
766 Sustavi za podršku u odlučivanju      2
767 suzbijanje      2
768 svjetlo      2
769 strojna sječa      2
770 stabilizacija tla      2
771 srneća divljač      2
772 srnjak      2
773 struktura vegetacije      2
774 strukturni elementi      2
775 spinosad      2
776 Spačvanski bazen      2
777 spolni indeks      2
778 sitkanska smreka      2
779 small rodents      2
780 socio-economic factors      2
781 srednja visina      2
782 Sophora      2
783 srednji promjer      2
784 stabilnost sastojine      2
785 stanje u prošlosti      2
786 Stolarstvo      2
787 temeljnica      2
788 TE Plomin 2      2
789 Taxus baccata L.      2
790 testing      2
791 tercijarna      2
792 šumski genetski resursi      2
793 šumski radovi      2
794 težina i volumen drva      2
795 težina i volumen lišća      2
796 Theysohn®      2
797 Tijat      2
798 Tilia spp.      2
799 tip staništa      2
800 Tischeria ekebladella      2
801 Thurn-Taxis.      2
802 timber volume      2
803 Timberjack 1070      2
804 time of flowering      2
805 time series      2
806 UPOV      2
807 Unmixed regular beech forest      2
808 UPGMA      2
809 uzgajalište divljači Kunjevci      2
810 turizam      2
811 učinkovitost      2
812 ugroženost      2
813 Ulmus minor Mill. sensu latissimo      2
814 transformacija      2
815 Transport      2
816 Trade Mark      2
817 traktori      2
818 tipovi goriva      2
819 Tomicus destruens      2
820 treatment      2
821 trend opadanja gustoće drva      2
822 trophy assessment      2
823 Tropical rain forests      2
824 Tropske kišne šume      2
825 tržište      2
826 reintroduction      2
827 relativna otvorenost      2
828 renewable energy sources      2
829 reliktna      2
830 Republika Hrvatska      2
831 Robinia L.      2
832 Robinia pseudoacacia L.      2
833 Rock partridge      2
834 rodents      2
835 resursi      2
836 rent      2
837 renta      2
838 riparian forests      2
839 rasadnička proizvodnja      2
840 sample plots      2
841 sapling      2
842 Ruscus hypoglossum      2
843 Salix L.      2
844 root collar diameter      2
845 sadašnje stanje šuma      2
846 sadni materijal      2
847 sadnica      2
848 Sarcococca      2
849 sintaksonomija      2
850 sintaksonomska analiza      2
851 sjeverozapadna Hrvatska      2
852 Sječa šuma      2
853 slatka voda      2
854 skidding      2
855 Slavonija      2
856 Sezonska procjena žestine požara      2
857 shelterwood cutting      2
858 simulacija      2
859 simulation      2
860 sinekološko-vegetacijska istraživanja      2
861 semivariogram.      2
862 Senjska Draga      2
863 selective thinning      2
864 selekcija      2
865 secondary forest roads      2
866 seedling quality      2
867 seedlings      2
868 Seasonal Severity Rating      2
869 sekundarne šumske prometnice      2
870 selection forest      2
871 produkcija biomase      2
872 proreda      2
873 promjene      2
874 production      2
875 promjer vrata korijena      2
876 prirodno sušenje prostornog drva      2
877 prirodni resursi      2
878 Preborno gospodarenje      2
879 prijedlog uređenja      2
880 požar krošnji      2
881 pravoužitnici      2
882 primjerne plohe      2
883 prioritet obnove      2
884 refugijalno      2
885 regeneration priority      2
886 recovery time      2
887 rast i prirast      2
888 razvojni stadiji      2
889 RAPD      2
890 Rab      2
891 rasadnici      2
892 Prunus L.      2
893 prvi nalaz      2
894 provenance trial      2
895 promjer krošnje      2
896 Punica      2
897 Q. cerris L.      2
898 Q. frainetto Ten.      2
899 Q. pubescens Willd.      2
900 Quercus L.      2
901 prsni promjer      2
902 Pruno-Fraxinetum      2
903 quality      2
904 quantitative traits      2
905 radial increment      2
906 Parectopa robinella      2
907 Parectopa robiniella      2
908 Oštrica      2
909 otok Mljet      2
910 PBR (Plant Breeder’s Right)      2
911 PCA      2
912 pedunculate oak (Quercus robur L.)      2
913 Peduncled Oak      2
914 Peduncled oak (Quercus robur L.)      2
915 oštećenost      2
916 obnova sastojina      2
917 Parkovi prirode      2
918 perivoj Ma­ksimir      2
919 opožarena površina      2
920 Osmocote Exact Standard      2
921 Osmocote Exact Standard 5–6M      2
922 osnova gospodarenja      2
923 oplodne sječe      2
924 osnovni fondovi divljači      2
925 Ostryo-Abietetum      2
926 oštećenost šuma      2
927 otpad      2
928 P. curvidens      2
929 P. deltoides      2
930 P. densiflora Sieb. et Zucc.      2
931 P. nigra Arnold      2
932 P. thunbergiana Franco      2
933 P. vorontzowi      2
934 P. x euramericana      2
935 njega šuma      2
936 nizinski šumski ekosustavi      2
937 nizinsko područje      2
938 nutritional status      2
939 nova nalazišta      2
940 obnovljivi izvori energije      2
941 Obedska Bara      2
942 obični jasen      2
943 Oak downy      2
944 odstrel      2
945 odstrjel      2
946 ocjenjivanje prikladnosti      2
947 obrast      2
948 očuvanje prirode      2
949 Obolodiplosis robiniae      2
950 oborine      2
951 onečišćenje zraka      2
952 organizacija      2
953 Poplava      2
954 poplar      2
955 pokazatelj      2
956 postotak drvnih sortimenata      2
957 Populus L.      2
958 Populetalia albae      2
959 Populus      2
960 Populus alba L.      2
961 povijesna vrijednost      2
962 potrajno gospodarenje      2
963 povoljan status očuvanja      2
964 površinsko otjecanje      2
965 Portugal      2
966 PowerCem      2
967 površina      2
968 prašuma      2
969 precipitation      2
970 pellets      2
971 Pelješac      2
972 Phyllonorycter issiki      2
973 Phyllonorycter issikii      2
974 Phyllonorycter robiniella      2
975 Pinus nigra subsp. dalmatica      2
976 Pinus pinea      2
977 Pinus halepensis      2
978 Pinus heldreichii      2
979 Pinus heldreichii (Christ)      2
980 PEEN      2
981 peleti      2
982 phosphorus      2
983 photointerpretation key      2
984 phytoremediation      2
985 podrivanje tla      2
986 planirani prirast      2
987 Podunavlje – Podravlje      2
988 Pohorje      2
989 plant      2
990 Plant Patent Act      2
991 Phytophthora      2
992 Pistacio lentisci-Juniperetum phoeniceae      2
993 planning of regeneration felling      2
994 Planning system      2
995 Pityokteines spinidens      2
996 Pinus sylvestris L.      2
997 pinj      1
998 pioneer species      1
999 pioneer species.      1
1000 pioneer tree species      1
1001 pioneering species      1
1002 pionirske vrste drveća      1
1003 piravost      1
1004 pisana dokumentacija      1
1005 place of birth      1
1006 Plains      1
1007 plan upravljanja risom      1
1008 planina Tušnica      1
1009 planinski turizam      1
1010 planirana proizvodnja      1
1011 planovi      1
1012 planovi upravljanja      1
1013 planski sustav      1
1014 pitka voda      1
1015 phytoplasmas      1
1016 planiranje etata glavnog prihoda      1
1017 planiranje gospodarenja      1
1018 planiranje mreže šumskih cesta      1
1019 planiranje obnove sastojina      1
1020 planiranje šumskih prometnica      1
1021 planned production      1
1022 planned recruitment      1
1023 planned recruitment rate      1
1024 planning      1
1025 planning of forest roads      1
1026 plant potential      1
1027 plant species      1
1028 plantation      1
1029 plantation growth      1
1030 plantations      1
1031 plantaža      1
1032 plantaže      1
1033 plantažni uzgoj      1
1034 planting      1
1035 plants      1
1036 plastična folija      1
1037 plastični lijevak      1
1038 plemenite listače      1
1039 Plitvice Lakes      1
1040 Plitvička jezera      1
1041 plod      1
1042 plodnost      1
1043 plodnost tla      1
1044 plodovi      1
1045 plovidba      1
1046 plumate leaves      1
1047 poaching      1
1048 počinitelj      1
1049 podjela općekorisnih funkcija šuma      1
1050 plant breeding      1
1051 plant communities      1
1052 plant community      1
1053 plant density      1
1054 plant geographical division      1
1055 plant heights      1
1056 plant list      1
1057 pohrana ugljika      1
1058 poisoning      1
1059 podzemne vode      1
1060 područje provenijencije      1
1061 phytosanitary inspection      1
1062 phytosanitary measures      1
1063 phytosanitary system      1
1064 phytosociology      1
1065 Picea abies      1
1066 Picea abies (L.) Karst.      1
1067 Picea omorica (PANC.) PURK.      1
1068 Picea omorica (PANČ.) PURK      1
1069 Picea omorika      1
1070 Picea sitchensis (Bong.) Carr.      1
1071 piezometar      1
1072 piezometer      1
1073 pH-otopina      1
1074 photosynthesis      1
1075 photosynthesis intensity      1
1076 photosynthetic pigments      1
1077 peletizacija sjemena      1
1078 pejsažist      1
1079 Pinus kalpensis      1
1080 Pinus pinea L.      1
1081 Pinus pineaL.      1
1082 pilanska prerada drva      1
1083 pi­lanska proizvodnja      1
1084 pilanska sirovina      1
1085 pilanska tehnologija      1
1086 pilanski proizvodi      1
1087 Pilot Project      1
1088 Piljena građa četinjača i listača      1
1089 pine resin production      1
1090 Pinienprozessionspinner      1
1091 Pinija      1
1092 pinija (Pinus pinea)      1
1093 Pinus brutia      1
1094 Phyllonorycter sp.      1
1095 Phyllonorycter spp.      1
1096 physical and mechanical properties of abonos      1
1097 physical and mechanical properties of recent oak      1
1098 physics      1
1099 physiological parameters      1
1100 phytocenosis      1
1101 phytocoeno­logical community      1
1102 phytocoenological record      1
1103 phytocoenological units      1
1104 phytocoenology      1
1105 phytocoenology (phytosociology)      1
1106 phytomass      1
1107 penjačice      1
1108 percent share      1
1109 percent share of wood along thickness classes      1
1110 percentage increments of values      1
1111 Percentage of forest cover      1
1112 percentage of moderately to severely damaged trees      1
1113 percentage of the nibbled part of the shoot      1
1114 percentage of wood assortments      1
1115 period      1
1116 perioda      1
1117 periodicitet plodonošenja      1
1118 periodički prijelaz volumena      1
1119 phenophases      1
1120 phenotypic plasticity.      1
1121 phenotypic stability      1
1122 pheromone dispenser      1
1123 pheromone trap      1
1124 pheromone traps      1
1125 pheromone-baited trap      1
1126 precision      1
1127 preciznost      1
1128 preciznost procjene      1
1129 preciznost.      1
1130 predacija      1
1131 predation      1
1132 predatori      1
1133 predators      1
1134 predmet istraživanja      1
1135 preferability      1
1136 preferabilnost      1
1137 prava tršlja      1
1138 pravila udruge      1
1139 pravilan klijanac      1
1140 pravilnik      1
1141 prebornašuma      1
1142 preborne sastojine bukve i jele      1
1143 preborne sastojine jele      1
1144 preborne šume      1
1145 prekogranično      1
1146 prenositelj      1
1147 prerada drveta      1
1148 present conditions of forests      1
1149 present situation and possibilities of cultivation.      1
1150 pretkazivanje vladanja šumskog požara (FBP)      1
1151 pretraživanje Interneta      1
1152 preuzimanje      1
1153 prevencija šumskih požara      1
1154 preventiva      1
1155 preventive measures      1
1156 preventive protection measures      1
1157 preventivne metode zaštite      1
1158 preventivne mjere      1
1159 prevođenje      1
1160 prezimljavanje      1
1161 preživač      1
1162 površina ha      1
1163 površina krošanja      1
1164 površina projekcije krošnje      1
1165 površina s vegetacijskim pokrivačem      1
1166 površinska obrada drva      1
1167 površinska voda      1
1168 površinski kopovi      1
1169 powdery mildew (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.)      1
1170 power plant      1
1171 Požarište      1
1172 Požega mountains      1
1173 Požega valley      1
1174 Požeška kotlina i Požeško gorje      1
1175 PP Papuk      1
1176 prag rentabilnosti ili točka pokrića.      1
1177 povratnim križanjem i transgresijom      1
1178 potrajno gospodarenje šumom      1
1179 povijesni prikaz      1
1180 povijesni razvoj      1
1181 povijest gradacija      1
1182 povijest HŠD-a      1
1183 povijest požara      1
1184 povijest šumarstva      1
1185 potrajnost gospodarenja      1
1186 potrajnost prihoda      1
1187 potrošnja goriva      1
1188 pošumljavanje i zaštita      1
1189 pošumljavanje krša      1
1190 potassium      1
1191 potencijal oporavka      1
1192 potencijalna staništa      1
1193 potrajna proizvodnja sirovina i općekorisnih usluga šuma      1
1194 Populus alba L. i mikropropagacija      1
1195 Populus alba      1
1196 porodice      1
1197 population size      1
1198 populations      1
1199 Populationsdichte      1
1200 populacijsko usko grlo      1
1201 population      1
1202 population bottleneck      1
1203 postotak odgriženog dijela izbojka      1
1204 postotak prirasta      1
1205 postotak prirasta vrijednosti      1
1206 Postotak šumovitosti      1
1207 postotni udjel drvnih sortimenata      1
1208 postotni udjeli krupnog drva po debljinskim klasama      1
1209 posušena stabla      1
1210 posječena drvna masa      1
1211 posjećivanje      1
1212 poslijediplomski studij      1
1213 poslovanje      1
1214 Poslovna analiza      1
1215 poslovni odnosi      1
1216 posljedice agresije na RH      1
1217 posolica      1
1218 postgraduate study      1
1219 post-introductory expansion      1
1220 postojanost drva      1
1221 pokazatelji oštećenosti      1
1222 pokazatelji proizvodnosti      1
1223 pokretna drobilica kamena      1
1224 pokusna ploha Br gola površina      1
1225 pokusno polje      1
1226 policy instruments      1
1227 polifagni parazitoidi      1
1228 polifenoli      1
1229 politički instrumenti      1
1230 pollination      1
1231 pollution      1
1232 položaj centromere      1
1233 Polufinalna i finalna prerada drveta      1
1234 Polufinalni drvni proizvodi      1
1235 polyphagous parasitoids      1
1236 polyphenols      1
1237 poljoprivredna tla      1
1238 poljoprivredne površine      1
1239 Poljski brijest      1
1240 poplar clone      1
1241 poplar clone I-214      1
1242 popis biljaka      1
1243 popis stranih vrsta      1
1244 poplavna šuma      1
1245 poplars      1
1246 pomotechnical treatments.      1
1247 pomotehnički zahvati.      1
1248 pomladak mladik      1
1249 pomladna jezgra      1
1250 poljski jasen (Eraxinus angustifolia VahlX hrast lužnjak (Quercus robur L.)      1
1251 poljski jasen—suši tip      1
1252 poljski pokus      1
1253 pomaganje      1
1254 organizacija gašenja      1
1255 organizacijska kultura      1
1256 organizacijski ustroj zaštite      1
1257 organization      1
1258 organizational culture      1
1259 organizational protection system      1
1260 or­ganska tvar tla      1
1261 organski ugljik OC      1
1262 Oriental Hornbeam      1
1263 original project method      1
1264 originalna metoda projektiranja      1
1265 ornamental plants trade      1
1266 ornithology      1
1267 ornitologija      1
1268 orografijski pojasi      1
1269 osa listarica      1
1270 Osijek      1
1271 one-year-old seedlings      1
1272 opasni otpad      1
1273 obrana od poplave      1
1274 oplodna sječa u grupama      1
1275 oplodna sječe      1
1276 općekorisna funkcija šume      1
1277 općekorisne funkcije šuma      1
1278 open strips      1
1279 opening up of forests      1
1280 openings      1
1281 operativno vrijeme      1
1282 ophodnjica      1
1283 oplemenjivanje      1
1284 oplemenjivanje samooplodnjom      1
1285 očuvanje staništa      1
1286 odabir scenarija gospodarenja      1
1287 odabrane zemnoalkalijske i alkalijske kovine      1
1288 odlagališni plin      1
1289 odlagalište      1
1290 odlaganje      1
1291 odnos visine i promjera      1
1292 određivanje horizontalne udaljenosti      1
1293 određivanje visine stabla      1
1294 održivi razvitak      1
1295 obrazovanje kadrova      1
1296 obujam stabala      1
1297 obvezatni i dobrovoljni rad lovaca      1
1298 occurrence      1
1299 ocjena općekorisnih funkcija šuma i vrednovanje šuma.      1
1300 ocjena primjenjivosti      1
1301 ocjena stanja      1
1302 ocjena trofeja      1
1303 očuvanje genofonda      1
1304 očuvanje nizinskih šuma dogovorenim prostornim planiranjem      1
1305 očuvanje okoliša      1
1306 odsumporavanje      1
1307 odumiranje      1
1308 odziv      1
1309 ograda      1
1310 ogrijevno drvo.      1
1311 okoliš      1
1312 ökologische Faktoren      1
1313 oksidacijski stres      1
1314 old towns and settlements      1
1315 old-field succession      1
1316 oleoptera      1
1317 olive grove      1
1318 Omiš      1
1319 omjer smjese      1
1320 onečišćenje      1
1321 onečišćenje voda      1
1322 oak round timber      1
1323 oak seedlings      1
1324 oaks in the Bjelovar County      1
1325 oakwood      1
1326 obalna vegetacija      1
1327 obična bukva (Fagus sylvatica L)      1
1328 obična bukva (Fagus sylvatica L.)      1
1329 Obična bukva (Fagus sylvaticaL.)      1
1330 obična bukva.      1
1331 obična smreka (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
1332 obična tisa      1
1333 obični bor      1
1334 obični bor (Pinus sylvestris L.)      1
1335 Obični bor (Pinus sylvetris L.)      1
1336 obični čempres      1
1337 obični grab      1
1338 obična jela (Abies alba Mill.)      1
1339 oblični broj      1
1340 oblik debla      1
1341 oblik stvarne i normalne distribucije prsnih promjera.      1
1342 oblo drvo      1
1343 obnovljivi prirodni resurs      1
1344 obnovljivi prirodni resursi      1
1345 obnovljivi resursi      1
1346 obnova vrtova      1
1347 obnovljivi izvori      1
1348 obnova i održavanje      1
1349 novčana vrijednost drvnih sortimenata      1
1350 novi domaćin      1
1351 novi ekološki trend      1
1352 novi pristup korištenja podataka      1
1353 novosti: plan kapaciteta      1
1354 novounesena vrsta      1
1355 novoutvrđene vrste      1
1356 NPK fertlizer 7:14:21      1
1357 NPK gnojivo 7:14:21      1
1358 number and size of stomata      1
1359 number of adult roe deer does      1
1360 number of fawns      1
1361 number of kids      1
1362 number of plants      1
1363 number of root tips      1
1364 number of sprouts on the trunk.      1
1365 number of trees      1
1366 NW Adriatic      1
1367 Noble Hardwoods      1
1368 njega šume      1
1369 njegovanje      1
1370 oak      1
1371 oak (Quercus robur L.)      1
1372 numeričko bonitiranje      1
1373 numerousness natural new growth and stand age.      1
1374 numerousness/abundance      1
1375 nurse plants      1
1376 nurseries      1
1377 nursery germination      1
1378 nursery plant production      1
1379 nursery production      1
1380 nutrient status      1
1381 p.o. Zagreb      1
1382 padaline      1
1383 panjača      1
1384 panjača planike      1
1385 panjače      1
1386 Papuk Natural Reserve      1
1387 parametar regresije (b)      1
1388 parameter of regression (b)      1
1389 Parasiten      1
1390 Parasitenkomplex      1
1391 parasitoid      1
1392 parazitoid      1
1393 parazitski kompleks      1
1394 otpornost      1
1395 otvaranje šuma      1
1396 otvoreni prostor      1
1397 otvoreni sustav      1
1398 otvoreno lovište      1
1399 otvorenost      1
1400 otvorenost šumskim cestama.      1
1401 outbreak      1
1402 ovaries      1
1403 overwintering      1
1404 Ovis ammon musimon      1
1405 ovlasti      1
1406 ownership and property conditions      1
1407 ownership restitution      1
1408 oxidative stress      1
1409 oxygen market      1
1410 ozljede      1
1411 ozljede na radu      1
1412 ozljede na stablima      1
1413 označavanje      1
1414 oštećenja      1
1415 oštećenja stabala      1
1416 oštećenje stabala      1
1417 oštećivanje ponika i pomlatka.      1
1418 oštećivanje sastojine      1
1419 oštećivanje stabala i tla      1
1420 oštećivanje šuma      1
1421 ostvarena proizvodnja      1
1422 ostvareni prirast      1
1423 osutost      1
1424 osutost iglica      1
1425 osutost krošanja      1
1426 osutost stabala      1
1427 osvjetljavanje      1
1428 Osvrti na izložbu      1
1429 osobna računala      1
1430 oplošje korijena      1
1431 oporavak      1
1432 Osnovna državna karta (ODK)      1
1433 osnovne plohe      1
1434 osnovne vegetacijske jedinice      1
1435 osnovni fond      1
1436 oppenes of forest roads.      1
1437 oprema za pticu grabljivicu      1
1438 oprema za sokolara      1
1439 oprema za trening ptice grabljivice.      1
1440 opseg šumskouzgojnih radova      1
1441 opterećenost olovom      1
1442 opterećenje šumskih ekosustava      1
1443 optimalna mreža šumskih prometnica      1
1444 optimalna otvorenost      1
1445 optimum opennes      1
1446 organic carbon OC      1
1447 permanent experiments      1
1448 perpetrator      1
1449 Persian walnut      1
1450 pest      1
1451 pesticid      1
1452 pesticide      1
1453 pests      1
1454 Peter‘s mountain      1
1455 Petrova gora      1
1456 pH – solution      1
1457 pH oborina      1
1458 pH precipitation      1
1459 Ph u pirofosfatu      1
1460 Ph u vodi      1
1461 Ph. D.      1
1462 phaeropsis sapinea      1
1463 Phase I and II      1
1464 Phase II      1
1465 Phase III      1
1466 phenological variability of flowering      1
1467 oštećenost krošanja      1
1468 oštećenost stabala      1
1469 pedunculate oak (Quercus robur)      1
1470 park-šuma      1
1471 park-šuma »Komrčar«      1
1472 Park-šume Grada Zagreba      1
1473 Participatory management      1
1474 particle size distribution      1
1475 past condition      1
1476 pasture      1
1477 paša      1
1478 Pašarenje      1
1479 patologija      1
1480 Paulownia Siebold et Zucc.      1
1481 pedicle      1
1482 pedigree      1
1483 pedofiziografske značajke      1
1484 pedogeneza      1
1485 pedogenezis      1
1486 pedological analyses      1
1487 pedologija      1
1488 pedology      1
1489 pedološke analize      1
1490 pedophysiographic features      1
1491 pedosfera      1
1492 pedosphere      1
1493 pedotransfer function PTF      1
1494 pedotransfer funkcija PTF      1
1495 otok Plavnik      1
1496 otok Vrgada i vrgadski otočići      1
1497 otopina tla      1
1498 Oteti zaboravu značajnija zbivanja iz naše bogate prošlosti      1
1499 otoci      1
1500 otok Čiovo      1
1501 otok Krk      1
1502 parent fund      1
1503 park forest      1
1504 Park oko Dvorca princa Eugena Franje od Savoye i Piemonta u Bilju      1
1505 park oko Šumarskog i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu      1
1506 park prirode      1
1507 park prirode Telašćica      1
1508 Park prirode Učka      1
1509 park šuma      1
1510 park-forest Komrčar      1
1511 radijalni prirast      1
1512 radijalni prirasti      1
1513 radionuklidi      1
1514 radna okolina      1
1515 rainfall      1
1516 rak ariša      1
1517 rak kestenove kore      1
1518 ramet variation      1
1519 rameta      1
1520 range      1
1521 rannis defoliaria      1
1522 Quercus spp.      1
1523 Quercus virgiliana      1
1524 Quercusspp.      1
1525 querry Očura II      1
1526 questionnaire      1
1527 quick sand      1
1528 quick sands      1
1529 quantity and value yield      1
1530 quarantine pest      1
1531 Querco-Fagetea      1
1532 Querco-Fage­tea      1
1533 Quercus      1
1534 Quercus coccifera      1
1535 Quercus ilex L.      1
1536 quality class structure      1
1537 quality of trees      1
1538 quality of young Pedunculate Oak growth.      1
1539 provisional volume tarff      1
1540 provodno tkivo      1
1541 prozirnost krošnje      1
1542 promjer krošnje izbojka.      1
1543 prophylaxis      1
1544 proportion between height and diameter (h/d)      1
1545 provenances      1
1546 protected natural values      1
1547 Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.      1
1548 ptice      1
1549 ptice grabljivice      1
1550 ptice kao indikator      1
1551 Pubescens oak      1
1552 pubescent oak      1
1553 public forest institutes      1
1554 public institutes      1
1555 public opinion      1
1556 Public subsidisation of forestry      1
1557 puhovi      1
1558 Pulp and paper industries      1
1559 rasadničarstvo      1
1560 rasprostranjenost šuma      1
1561 raseljavanje domicilnog stanovništva      1
1562 rasplodni fond srna      1
1563 raspon      1
1564 raspon promjera      1
1565 računalne simulacije      1
1566 računalni informacijski sustav      1
1567 računalni model CirCon      1
1568 rare species population’s conservation      1
1569 rarity in Požega mountains      1
1570 Quercus pubescens      1
1571 razdioba (rajonizacija) šuma Republike Hrvatske      1
1572 razdoblje sušenja      1
1573 razdoblje sušenja.      1
1574 razina meha- niziranosti      1
1575 različiti tipovi sadnica      1
1576 razmaci sadnje      1
1577 razmjena tvari i energije      1
1578 razmjenski razvitak      1
1579 raznodobne šume      1
1580 raznolikost      1
1581 razvoj fitocenoza      1
1582 razvoj i prirast sastojina      1
1583 razvoj i prirast stabala      1
1584 razvoj istraživanja      1
1585 razvoj sastojine      1
1586 razvoj šumarstva      1
1587 Razvojne faze šumskog drveća i zeljastog bilja      1
1588 real recruitment rate      1
1589 realised etat      1
1590 realised production      1
1591 recentno drvo      1
1592 reception of wood      1
1593 record      1
1594 rast promjera srednjeg stabla      1
1595 rast prsnog promjera stabla i promjera krošnje      1
1596 rasti vitalnost      1
1597 rašeljka      1
1598 recovery.      1
1599 rast i dimenzije klijanaca (sadnica)      1
1600 red deer hummel      1
1601 red heart formation      1
1602 red oak      1
1603 ree damages      1
1604 reference sample      1
1605 referentni uzorak      1
1606 regresijska analiza      1
1607 regular forest association      1
1608 regular forests      1
1609 regularne šume      1
1610 regulatori razvoja kukaca      1
1611 Regulatory and Institutional Framework; Financial Institutions      1
1612 rehabilitacija.      1
1613 rehabilitation.      1
1614 Rehbock      1
1615 reindtrodukcija      1
1616 refugium      1
1617 regeneracija      1
1618 regeneracija tla      1
1619 reforestation and protection      1
1620 reform of higher educational system      1
1621 reforma visokoobrazovnoga sustava      1
1622 pripravnost      1
1623 priprema tla      1
1624 prirasno prihodne tablice      1
1625 prirasno-prihodne tablice      1
1626 prirast i kakvoća.      1
1627 Prirast i sječa      1
1628 prirast temeljnice      1
1629 prirašćivanje kvalitete      1
1630 priroda      1
1631 prirodna baština      1
1632 primorsko područje Hrvatske      1
1633 principal component analysis      1
1634 priobalno stanovništvo      1
1635 priobalje      1
1636 prijenosna vitla      1
1637 prilagodba      1
1638 Primarna otvorenost      1
1639 primarna prerada drva      1
1640 Primary wood conversion      1
1641 prime cost      1
1642 primjena rezolucija H1 i H2      1
1643 pre­brojavanje      1
1644 pre-chilling      1
1645 precipitated water      1
1646 price list      1
1647 price of stem wood      1
1648 prigušena i prisilna gibanja      1
1649 prijedlog obnove istočnoga dijela      1
1650 prirodni uvjeti življenja      1
1651 prirodni zeoliti      1
1652 prirodno obnavljanje      1
1653 prirodno pomlađivanje      1
1654 prirodno pomlađivanje i gospodarenje.      1
1655 prirodno pomlađivanje.      1
1656 prirodna ognjišta      1
1657 prirodna šuma      1
1658 prirodni neprijatelji      1
1659 prirodni pomladak      1
1660 prirodni poremećaji      1
1661 prirodno širenje      1
1662 prirodnogeografske karakteristike      1
1663 prirodnost ("hemeroby ")      1
1664 private entrepreneurship      1
1665 private forest owner expectations      1
1666 privatizacija šuma      1
1667 privatna šuma      1
1668 privatne šume      1
1669 privatni šumoposjed      1
1670 Privlačenje i transport drveta      1
1671 privredne promjene      1
1672 privremena formula za ocjenjivanje rogova srnjaka      1
1673 problemi u procesu promjena      1
1674 process automation      1
1675 procjedne vode      1
1676 procjena      1
1677 procjena biomase      1
1678 procjena opterećenosti poljoprivrednih tala      1
1679 Procjena oštećenosti krošanja      1
1680 Procjena oštećenosti šuma      1
1681 procjena potencijala biomase      1
1682 procjena sastojinskih elemenata      1
1683 procjena vrijednosti šuma      1
1684 procjenjena vrijednost šuma      1
1685 producibility      1
1686 promotion of forest management and biodiversity      1
1687 propadanje brijesta      1
1688 propadanje drva      1
1689 Propadanje hrastovih biljaka      1
1690 propadanje i širenje obične jele      1
1691 propadanje stabala      1
1692 propadanje staništa      1
1693 Production and consumption of forest and wood products      1
1694 Production exports and imports of lumber      1
1695 production functions demand functions      1
1696 production lines      1
1697 Production of marketable goods      1
1698 promjer izbojka      1
1699 proreda sastojina tvrdih listača      1
1700 prorede      1
1701 prorijede      1
1702 prosječna godišnja količina radova sanacije      1
1703 prosjeke      1
1704 prosjeke na trasama elektroenergetskih objekata      1
1705 prostorna povezanost      1
1706 prostorna valorizacija      1
1707 prostorni plan      1
1708 prostorno širenje      1
1709 protection . .      1
1710 protection at work      1
1711 protection of nature      1
1712 protupožarna linija      1
1713 protupožarne prosjeke      1
1714 protupožarne prosjeke s elementima puta      1
1715 provenance      1
1716 provenance region      1
1717 produkcijski i aku­mu lirani tečajni volumni prirast      1
1718 produktivnost      1
1719 produktivnost srna      1
1720 produljenje požarne sezone      1
1721 profesor šumarstva      1
1722 profil gospodarstvene grane      1
1723 prognose      1
1724 prognosis of dispersal      1
1725 prognoza      1
1726 prognoza širenja      1
1727 prognoze      1
1728 Program aktivnosti      1
1729 program sanacije      1
1730 programatski i operativni zadaci      1
1731 Programme of activities      1
1732 progresija      1
1733 progresivna sukcesija      1
1734 progression      1
1735 progressive sucession      1
1736 proicirana sasto­jina      1
1737 proizvodne funkcije      1
1738 proizvodne linije      1
1739 proizvodni potencijal sastojine      1
1740 proizvodnja biomase      1
1741 proizvodnja drvnih ploča      1
1742 proizvodnja energije      1
1743 proizvodnja i potrošnja šumskih i drvnih proizvoda      1
1744 proizvodnja iverja      1
1745 Proizvodnja izvoz i uvoz piljene građe      1
1746 proizvodnja namještaja      1
1747 proizvodnja piljene građe      1
1748 proizvodnja pluta      1
1749 proizvodnja trgovačkih dobara      1
1750 projection of stand development      1
1751 projekcija razvoja sastojina      1
1752 projektiranje      1
1753 prokopavanje      1
1754 proliferation      1
1755 proljeće i ljeto 2000.      1
1756 prometna vrijednost      1
1757 promidžba potrajnog gospodarenja i biološke raznolikosti      1
1758 promjena flornoga sastava.      1
1759 promjena šumskih staništa      1
1760 promjena vodnih odnosa      1
1761 selection forests      1
1762 selection management      1
1763 selection of management scenarios      1
1764 selection structure and selection menangement      1
1765 selected seed      1
1766 selection      1
1767 seasonal severity ratings      1
1768 segment ­na regresija      1
1769 segmented regression      1
1770 sekcije Aigeiros i Tacamahaca      1
1771 sekundarna otvorenost      1
1772 sekundarna sukcesija      1
1773 secondary openness      1
1774 secondary succession      1
1775 sections Aigeiros and Tacamahaca      1
1776 selekcionirani klonovi      1
1777 selekcionirano sjeme      1
1778 selektivna proreda      1
1779 selektivna prorjeda      1
1780 selo Gradište      1
1781 Semi-final Wood Products      1
1782 Semi-finished wood products industries      1
1783 seminari i ispiti za ocjenjivače lovačkih trofeja.      1
1784 seminars and examinations for evaluating the hunting trophies.      1
1785 Sequoia sempervirens      1
1786 Sequoiadendron giganteum      1
1787 Serbia      1
1788 sessile oak (Quercus petraea L.)      1
1789 Sessile-flowered oak (Quercus petraea Liebl.)      1
1790 sex dimorphism      1
1791 sex of the foetus      1
1792 sezonska ocjena žestina      1
1793 sinergističke prirode      1
1794 Simulation model      1
1795 simulirana sječa      1
1796 simulacijski model      1
1797 shelterwood cutting system      1
1798 shoots      1
1799 silver fir decline and expansion      1
1800 silver fir; dead tree; utilization; roundwood; timber value      1
1801 silver pine      1
1802 silvicultural methods      1
1803 silvicultural pass and trail      1
1804 silvo-pastoralni sustav      1
1805 Silvopasture      1
1806 sezonske promjene koncentracija      1
1807 sezonski rast promjera debla      1
1808 shares dieback      1
1809 shelling      1
1810 short rotation.      1
1811 short run (SRMC) and long run marginal costs (LRMC)      1
1812 shrub layer      1
1813 side compensation of large ground loads      1
1814 significant crown damage      1
1815 sigurnost      1
1816 sigurnost i zdravlje u šumarstvu      1
1817 sijanje      1
1818 sile otpora rastu      1
1819 sile rasta      1
1820 silk as a cultural phenomenon      1
1821 silk factory      1
1822 silk pro­duction      1
1823 Silkworm (Bombyx mori)      1
1824 slijevanje niz deblo      1
1825 sliv bujice Suvave      1
1826 sloj grmlja      1
1827 slojnica 98      1
1828 slope      1
1829 Sljeme      1
1830 small and medium enterprises      1
1831 small mammals      1
1832 smrekove kulture      1
1833 smrtnost      1
1834 snaga vlastitih otpora      1
1835 snags      1
1836 Social Broadleaves      1
1837 social characteristics      1
1838 social geographical features. openland      1
1839 so­cijalne karakteristike      1
1840 socijalne listače      1
1841 socijalno-geografska skupina      1
1842 skideri      1
1843 skull      1
1844 skupljanje otpada      1
1845 Slavonia      1
1846 sladun      1
1847 sječivi etat      1
1848 sječka      1
1849 sjekač      1
1850 sjekači      1
1851 sjeverozapadni Jadran      1
1852 skelet      1
1853 skidders      1
1854 Sinjsko polje      1
1855 sirova svila      1
1856 sisavci      1
1857 site conditions      1
1858 site degradation      1
1859 site index curves      1
1860 site quality      1
1861 site rehabilitation      1
1862 site-class      1
1863 sitni sisavci      1
1864 sitno i malo privatno poduzetništvo      1
1865 sivi ili mali indijski mungos (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
1866 Sječa      1
1867 sječa i izrada      1
1868 sječa i izradba      1
1869 sječa i izradba drva      1
1870 Sječa oštećenih stabala      1
1871 sjeme pinije      1
1872 sjemenka      1
1873 sjemenska plan­taža      1
1874 sjemenska područja (oblasti)      1
1875 sjemenska razdjelba      1
1876 sjemenska zona      1
1877 sjemenske plantaže      1
1878 sjemenjača      1
1879 sjemenjače      1
1880 sjetva i sadnja kitnjaka      1
1881 sjetva žira      1
1882 Sjeverna Amerika      1
1883 sjeverna Hrvatska      1
1884 sjeverni Velebit      1
1885 sjeverni Velebit.      1
1886 sjevernojadransko područje      1
1887 sastojina      1
1888 sastojina bukve i jele      1
1889 sastojina izmjere      1
1890 sastojinska struktura      1
1891 satelitska snimka IKONOS      1
1892 satelitske snimke      1
1893 satellite imagery      1
1894 sawfly      1
1895 sawmil­ling production      1
1896 sawmilling products      1
1897 sawmilling raw material      1
1898 sawmilling technology      1
1899 Sawnwood coniferous and hardwood      1
1900 sawnwood production      1
1901 scenariji razvoja      1
1902 Scots pine      1
1903 Scots pine (Pinus sylvestris L.)      1
1904 sea spray      1
1905 seed areas (districts)      1
1906 seed coat      1
1907 seed coating      1
1908 seed delineation      1
1909 seed felling      1
1910 seed moisture      1
1911 seed orchard      1
1912 seed orchards      1
1913 seed quality      1
1914 seed variability      1
1915 seed zones      1
1916 seedling growth and dimensions      1
1917 seedling height      1
1918 seedling heights      1
1919 seedling morphology      1
1920 sadnice      1
1921 sadržaj klorofila      1
1922 safety      1
1923 safety and health in forestry      1
1924 sakupljanje drva      1
1925 salinisation      1
1926 Salix alba clones      1
1927 root decay      1
1928 root length      1
1929 root perimeter      1
1930 root system      1
1931 root volume      1
1932 roots      1
1933 rotositnilice      1
1934 rožište      1
1935 RRP soil stabilization material      1
1936 RRP sredstvo za stabilizaciju tla      1
1937 ruminant      1
1938 rural development      1
1939 ruralni razvoj      1
1940 Samobor      1
1941 Samoborsko gorje      1
1942 samoprorjeđivanje      1
1943 sample      1
1944 ruža vjetrova      1
1945 S02 emissions      1
1946 SAD      1
1947 sadašnja sječiva vrijednost sastojine      1
1948 sadašnje stanje i mogućnosti uzgoja.      1
1949 saplings      1
1950 sapwood      1
1951 sanacija erodiranog zemljišta      1
1952 sanacija odlagališta      1
1953 sanacija posljedica      1
1954 sanacija.      1
1955 riper      1
1956 risk management      1
1957 ritska šuma      1
1958 reparable natural resource      1
1959 reproductive felling      1
1960 Republic of Croatia      1
1961 reviews of the exhibition      1
1962 revitalisation      1
1963 revitalizacija      1
1964 revitalizacija staništa      1
1965 rezanje grana      1
1966 rezervoari uzročnika      1
1967 ribarstvo      1
1968 Richards function      1
1969 Rijeka i okoliš - litološke, reljefne, klimatske, pedološke i vegetacijske osobitosti      1
1970 rijeke      1
1971 rijetka sadnja      1
1972 rijetkost u Požeškom gorju      1
1973 Rimljani      1
1974 rodoslovlje      1
1975 ritske šume Baranje      1
1976 rivers      1
1977 rizik od požara      1
1978 road density      1
1979 road network planning      1
1980 roe deer productivity      1
1981 roedeer      1
1982 rogovi      1
1983 rojenje      1
1984 Romans      1
1985 root      1
1986 research activities      1
1987 reservoirs of pathogens      1
1988 resorno istraživanje      1
1989 resources      1
1990 respiracija tla      1
1991 response      1
1992 restitucija vlasništva      1
1993 reliktni indikatori      1
1994 relizirani etat      1
1995 reljef - karte i tumači      1
1996 reljefna uvjetovanost      1
1997 renewable resources      1
1998 renewables      1
1999 remote sensing technologies      1
2000 relict      1
2001 relict indicators      1
2002 reintroduction of chamois      1
2003 rekultivacija      1
2004 rekultiviranje      1
2005 relative openness      1
2006 reintrodukcija dabra      1
2007 reintrodukcija divokoze      1
2008 Reintroduktion      1
2009 recreation.      1
2010 recultivation      1
2011 regeneration gap      1
2012 turistička      1
2013 turistički proizvod.      1
2014 trošak po m3      1
2015 trophy value      1
2016 trend of density decrease      1
2017 troškovi izgradnje      1
2018 troškovi zemljanih radova      1
2019 trovanje      1
2020 tršlja      1
2021 trulež korijena      1
2022 trunk height      1
2023 trunk purity      1
2024 trupci hrasta kitnjaka i bukve      1
2025 Trypodendron      1
2026 tržišni odnosi      1
2027 Trendovi      1
2028 Trends      1
2029 tretiranje      1
2030 tretman      1
2031 trgovina drvetom      1
2032 trgovina drvom      1
2033 trgovina kisikom      1
2034 trgovina ukrasnim biljem      1
2035 triangulacija      1
2036 triangulation      1
2037 tree analysis      1
2038 tree damage      1
2039 tree damages      1
2040 tree decline      1
2041 tree stem diameter changes      1
2042 tree-crown area      1
2043 trofejna struktura      1
2044 trofejna vrijednost      1
2045 trofičke asocijacije      1
2046 trophic associations      1
2047 toplinski tretman (HT)      1
2048 tipovi sadnje      1
2049 točka pokrića.      1
2050 točnost klasifikacije      1
2051 tokovi ugljika      1
2052 topole      1
2053 total and stocked area      1
2054 total forest reserve      1
2055 total nitrogen and carbon      1
2056 tourism      1
2057 tourist      1
2058 town of Omiš      1
2059 Trachyandesite      1
2060 tractor PTO torque      1
2061 traktori Steyr      1
2062 Tramontana and Punta Križa on the island of Cres      1
2063 Tramontana i Punta Križa na otoku Cresu      1
2064 Transboundary      1
2065 tradicijska arhitektura      1
2066 traditional architecture      1
2067 trahiandeziti      1
2068 trajanje razvojnih stadija      1
2069 trajni pokusi      1
2070 trajni rast      1
2071 trap tree      1
2072 trave      1
2073 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">trčka Perdix perdix L.      1
2074 transformation      1
2075 transformiranje      1
2076 transormation      1
2077 transplanted plants      1
2078 Ulmus pinnato-ramosa      1
2079 ulov-markiranje-ponovni ulov      1
2080 ultrasonic hypsometer      1
2081 ultrazvučni visinomjer      1
2082 umjetne neuronske mreže      1
2083 umjetni otoci      1
2084 Umweltschutz      1
2085 uneven- aged management      1
2086 uneven-aged forests      1
2087 unique planning strategy      1
2088 ukupna i obrasla površina      1
2089 ukupni dušik i ugljik      1
2090 ukusna      1
2091 ulaganja      1
2092 učinkovitost tračne pile      1
2093 Učka Nature park      1
2094 udruge privatnih šumoposjednika      1
2095 udžbenik      1
2096 ugljik      1
2097 ugrožava.      1
2098 Turkey      1
2099 Turska      1
2100 tusks      1
2101 tvrde listače      1
2102 tvrdi krpelji      1
2103 two-parameter volume tables      1
2104 types of maps scales      1
2105 types of planting      1
2106 Überschwemmung      1
2107 Überschwemmungsschutz      1
2108 ublaživanje      1
2109 učešće sušenja      1
2110 učinak      1
2111 učinak na atmosferu      1
2112 učinci      1
2113 učinci privlačenja drva      1
2114 učinci prorjede      1
2115 učinci uzgojnih mjera      1
2116 uzgajivački zahvati      1
2117 uzgoj i zaštita divljači      1
2118 uzgojne mjere.      1
2119 uzgojne prosjeke      1
2120 uzgojne stazice i šljukarice      1
2121 usable science      1
2122 usable timber      1
2123 usefulness evaluation      1
2124 uspjeh pošumljavanja      1
2125 usporedba      1
2126 usporedba vrsta      1
2127 ustrojstvo      1
2128 usufruct      1
2129 usufruct holders      1
2130 UŠP Bjelovar.      1
2131 UŠP Našice      1
2132 UŠP Osijek      1
2133 utilization      1
2134 Utjecaj kanala Dunav-Sava na šumske ekosustave      1
2135 utjecaj ruba sječine i ekspozicije na uspjeh pošumljavanja      1
2136 utjecaj tehničkih zahvata na sušenje hrasta lužnjaka u nizinskim šumama Hrvatske      1
2137 uvjeti čuvanja      1
2138 uporaba biomase      1
2139 uporabljiva znanost      1
2140 uporabna vrijednost      1
2141 unošenje      1
2142 unutarnja sjemenska ljuska      1
2143 unutarpopulacijska i međupopulacijska varijabilnost      1
2144 Uprava šuma podružnica Delnice      1
2145 Uprava šuma podružnica Požega      1
2146 uprava šuma Podružnica Senj      1
2147 upravljanje      1
2148 upravljanje ljudskim potencijalima      1
2149 upravljanje rizicima      1
2150 Uredba o drvu      1
2151 urednik      1
2152 uređajna inventura šuma      1
2153 uređajni razred      1
2154 uređenje otočića      1
2155 uređenje otočića.      1
2156 time standard      1
2157 time study      1
2158 tick      1
2159 Tisućljetna izložba Ugarskog kraljevstva 1896.      1
2160 tjelesna masa      1
2161 Tjelesna težina lanadi na leglu      1
2162 tjelesne težine      1
2163 tip tla      1
2164 time management      1
2165 Tilio-Taxetum      1
2166 timber assortment tables      1
2167 timber quality      1
2168 Timber regulation      1
2169 timber skidding      1
2170 Timber trade      1
2171 thinning of hard-broadleaved stands      1
2172 threatens      1
2173 težine 100 češera i 1000 sjemenki      1
2174 težišna metoda      1
2175 težište      1
2176 težište odjela — odsjeka      1
2177 the actual average distance of attraction      1
2178 the Adriatic region      1
2179 the area of Kaštela      1
2180 the asymmetry and flatness coefficients asortiment structure      1
2181 the asymmetry coefficient and the flatness coefficient      1
2182 the Atlas Mountains      1
2183 the average geometrical attraction distance      1
2184 the border of total dieback zone      1
2185 the brown bear      1
2186 the center of gravity      1
2187 the comparison of the conditions in 2009      1
2188 the economy      1
2189 the factor for horizontal bypassing.      1
2190 the Fibonacci series      1
2191 the flow of the torrent Suvava      1
2192 the Forest Administration Senj                1
2193 the Golden section      1
2194 the gravity centered method      1
2195 the Haloze region.      1
2196 the horse-chestnut miner      1
2197 the hunting share of the exhibition      1
2198 the impact of felling site edges and exposition to the success of afforestation      1
2199 the Indian grey mongoose (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
2200 the island of Mljet      1
2201 the island of Plavnik      1
2202 the Island of Vrgada and Its Islets      1
2203 the Middle Ages      1
2204 the Millennium Exhibition of the Hungarian Monarchy 1896      1
2205 the North Adriatic area      1
2206 the park surrounding the Faculty of Forestry and the Faculty of Agriculture      1
2207 the point of proftability (break-even point).      1
2208 The Republic of Croatia      1
2209 the Senj county hunting club      1
2210 the spring and summer      1
2211 the surface flow off      1
2212 the transitional probability matrix      1
2213 the USA      1
2214 theory of hunting      1
2215 therapeutical herbs and aromatic plants      1
2216 šumski reprodukcijski materijal      1
2217 šumski i vodeni ekosustavi      1
2218 šumski kamatnjak      1
2219 šumski otvori      1
2220 šumski rezervat      1
2221 šumski rubovi      1
2222 šumski strojevi      1
2223 šumski transportni sustavi      1
2224 šumsko drveće      1
2225 Šumsko gospodarstvo "Viševica"  Rijeka      1
2226 šumsko sjeme      1
2227 šumsko stanište      1
2228 šumsko tlo; onečišćenje tla      1
2229 šumsko zemljište      1
2230 šumskogospodarska osnova      1
2231 šupljorožac      1
2232 švedska metoda      1
2233 tablice drvnih sortimenata      1
2234 tajnik      1
2235 taksacijski elementi      1
2236 taksonomija      1
2237 taloženje      1
2238 tanini      1
2239 tanka oblovina      1
2240 taper      1
2241 tarife      1
2242 tariffs      1
2243 tarifni niz      1
2244 tasty      1
2245 taxonomic and phytogeographical analysis      1
2246 taxonomy      1
2247 tercijarni relikt      1
2248 terebinth tree      1
2249 termički modificirano drvo      1
2250 terpenes      1
2251 terpeni      1
2252 tertiary      1
2253 Tertiary relict      1
2254 Test citotoksičnosti      1
2255 test field      1
2256 test polusrodnika      1
2257 test potomstava      1
2258 test provenijencija      1
2259 tetrijeb (Tetrao urogallus)      1
2260 textbook      1
2261 te meljnica      1
2262 tendon method      1
2263 teorija lovstva.      1
2264 tercijar      1
2265 Technical Committee 55      1
2266 technical roundwood from trunk and tree top      1
2267 technological process capability and stability      1
2268 tectonic dolines      1
2269 tečajni debljinski prirast stabala      1
2270 tečajni volumni prirast      1
2271 tehnical-camouflage methods      1
2272 tehnicizam      1
2273 tehnička oblovina iz debla i krošnje stabla      1
2274 tehnička svojstva      1
2275 Tehnički odbor 55      1
2276 tehničko-kamuflažne metode      1
2277 tehnologija i tehnika      1
2278 temperatura      1
2279 temperature      1
2280 temperature tla      1
2281 ten - year increment      1
2282 tekstura tla      1
2283 tektonske udoline      1
2284 telemetrijsko praćenje      1
2285 Telemetry      1
2286 telemorph      1
2287 stone pine seed      1
2288 storage conditions      1
2289 strain force      1
2290 strana vrsta      1
2291 strange attractor      1
2292 strategies in Hungarian forestry      1
2293 strategija      1
2294 strategija eksploatacije šuma      1
2295 strategija razvoja šumarstva      1
2296 strateški cilj mađarskog šumarstva      1
2297 stratifikacija      1
2298 strawberry tree coppice      1
2299 stream invertebrates      1
2300 stres      1
2301 stress      1
2302 strojevi      1
2303 stanje voda      1
2304 stara sastojina      1
2305 stare sastojine      1
2306 stari gradovi i naselja      1
2307 starost sa­stojine      1
2308 State of German forestry      1
2309 state of nutrition      1
2310 state support to forestry      1
2311 static state of tree      1
2312 statičko stanje stabala      1
2313 statistical models      1
2314 statistički modeli      1
2315 Steering Committee      1
2316 stem      1
2317 stem exclusion phase      1
2318 Steyr tractors      1
2319 stohastika      1
2320 stablaste vrbe      1
2321 stabljika      1
2322 staklenički plinovi      1
2323 stand      1
2324 stand age      1
2325 stand damaging      1
2326 stand extraction      1
2327 stand height curve      1
2328 stand parameters assessment      1
2329 stand production potential      1
2330 stand regeneration      1
2331 stand structure elements      1
2332 standard for the biological reproduction and regeneration      1
2333 standardisation      1
2334 standardisation of time      1
2335 standardizacija      1
2336 standardization      1
2337 stands exclusion      1
2338 Srednji prsni promjer      1
2339 srednji vijek      1
2340 srednjo- i dugoročno planiranje      1
2341 Sredozemlje      1
2342 Sredozemni krš      1
2343 sredstva rada      1
2344 srna      1
2345 srna obična      1
2346 sortiment length      1
2347 sortimentna i vrijednosna struktura sječivog etata      1
2348 sortimentna metoda pridobivanja drva      1
2349 srednja vrijednost tjelesnih težina rasplodnih mužjaka i ženki      1
2350 srednjedobna sastojina      1
2351 Spačva basin      1
2352 Spačva forest      1
2353 sociogeografske karakteristike      1
2354 socio-geographic group      1
2355 sociological analysis      1
2356 sociološka analiza      1
2357 smolarenje      1
2358 smrdljika      1
2359 South Africa      1
2360 Southern Celtics      1
2361 sowing and planting sessile oaks      1
2362 sowing method      1
2363 sp.      1
2364 space valorization      1
2365 spacing      1
2366 Spacva      1
2367 soil disturbance      1
2368 soil erosion      1
2369 soil fertility      1
2370 soil loss      1
2371 Soil Monolith      1
2372 soil morphology      1
2373 soil organic matter      1
2374 soil preparation      1
2375 soil profile properties      1
2376 soil regeneration      1
2377 soil respiration      1
2378 soil stabilisation      1
2379 soil temperature      1
2380 soil texture      1
2381 soil type      1
2382 sokolarska oprema      1
2383 sokolarske tehnike      1
2384 solar energy      1
2385 songbird communities      1
2386 spore gljiva      1
2387 sposobnost i stabilnost tehnološkog procesa      1
2388 spread      1
2389 sprout diameter      1
2390 spruce      1
2391 spruce cultures      1
2392 square whirl.      1
2393 Srbija      1
2394 srčika      1
2395 Središnja Europa      1
2396 srednja geometrijska daljina pristupa površini      1
2397 srednja geometrijska udaljenost privlačenja      1
2398 srednja stvarna daljina pristupa površini.      1
2399 srednja stvarna udaljenost privlačenja      1
2400 srednja udaljenost privlačenja      1
2401 srednja udaljenost privlačenja drva      1
2402 Spačvanski šumski bazen      1
2403 Spain      1
2404 spaljena površina      1
2405 spaljivanje biomase      1
2406 span      1
2407 Spanish broom      1
2408 spatial association      1
2409 spatial spread      1
2410 species composition      1
2411 spectrophotometry      1
2412 spektralni odraz      1
2413 spektrofotometrija      1
2414 spermatophytes      1
2415 spiroplasmas      1
2416 spiroplazme      1
2417 Spitzentrophäen      1
2418 spojevi dušika      1
2419 spol fetusa      1
2420 spolni dimorfizam      1
2421 studij rada      1
2422 studij rada i vremena      1
2423 studij vremena      1
2424 stupanj oštećenosti      1
2425 subasocijacija      1
2426 subassotiation      1
2427 subfosilno drvo      1
2428 subject of research      1
2429 submontanski i montanski pojas u Hrvatskoj      1
2430 subpopulacije      1
2431 Subsistent production of raw materials and forest influence services      1
2432 substrates      1
2433 success      1
2434 succession      1
2435 successional pathways on abandoned land      1
2436 sud      1
2437 sudjelovanje u upravljanju      1
2438 suistainability of revenue      1
2439 stabilisation with cement      1
2440 stability      1
2441 stability of stand      1
2442 stabilizacija cementom      1
2443 stabilizacija šumskog tla      1
2444 stabilna sastojina      1
2445 stabilnost      1
2446 stanište medvjeda      1
2447 strojna sječa i izradba      1
2448 structural elements      1
2449 struktura krošanja      1
2450 stanje njemačkog šumarstva      1
2451 stanje prehrane      1
2452 stanje šuma.      1
2453 Svjetski uvoz i izvoz drvnih proizvoda      1
2454 svojstva profila tla      1
2455 Swedish method      1
2456 suzbijanje požara      1
2457 sveza Aremonio-Fagion      1
2458 svila kao kulturološki fenomen      1
2459 svilana      1
2460 svilarenje      1
2461 svjetle pruge      1
2462 sustavsko-dinamički pristup      1
2463 suša      1
2464 sušci      1
2465 sustainable forests management      1
2466 sustainable management.      1
2467 sustav gospodarenja otpadom      1
2468 Sustav planiranja      1
2469 Sustavi za ocjenu opasnosti od šumskih požara      1
2470 sukcesija      1
2471 sukcesija niska proreda      1
2472 sukcesija šumske vegetacije      1
2473 sustainability      1
2474 survival rate      1
2475 sunčeva energija      1
2476 superfosfat      1
2477 superphosphate      1
2478 suppressed and forced motions      1
2479 suppression      1
2480 supstitucija      1
2481 supstrati      1
2482 suradnja i povezivanje šumoposjednika      1
2483 surface digging      1
2484 surface runoff      1
2485 surveying      1
2486 širenje nakon unašanja      1
2487 širina goda      1
2488 širokolisna zelenika (Phillyrea latifolia L.)      1
2489 šiške      1
2490 školovane biljke      1
2491 školovanje      1
2492 šmrika      1
2493 Španjolska      1
2494 sweetgum stand      1
2495 SWOT analiza      1
2496 syntaxonomic      1
2497 system-dynamic approach      1
2498 sušenje hrasta lužnjaka      1
2499 sušenje šuma      1
2500 šumarska povijest      1
2501 štete na divljači      1
2502 štete od divljači      1
2503 štetne sovice      1
2504 štetni insekti      1
2505 štetnik      1
2506 šuma alepskog bora      1
2507 šuma Haljevo      1
2508 šuma Macelj      1
2509 šuma visokog uzgojnog oblika      1
2510 šuma Žutica      1
2511 šuma. poljoprivreda      1
2512 šumarija      1
2513 šumarska edukacija      1
2514 šumske površine      1
2515 šumska vegetacija Hrvatske      1
2516 šumska vegetacija.      1
2517 šumska voluharica      1
2518 šumski drvni ostatak      1
2519 šumski drvni proizvod      1
2520 šumski drvni sortimenti      1
2521 šumski ekosustav      1
2522 Šumske pruge      1
2523 šumske sadnice      1
2524 šumske prosjeke      1
2525 Šumarska škola Karlovac      1
2526 šumarske discipline.      1
2527 šumarske informacije      1
2528 Šumarski fakultet      1
2529 Šumarski list      1
2530 Šumarski muzej Krasno      1
2531 Šume crnike (Quercus ilex L.)      1
2532 šume posebne namjene      1
2533 šumovitost      1
2534 šumska tla      1
2535 Šumarstvo i šumarska politika      1
2536 šumarstvo.      1
2537 šumska cesta      1
2538 šumska prostirka      1
2539 šumska prostirka.      1
2540 šumska protupožarna cesta      1
2541 šumska sastojina      1
2542 šumska staništa      1
2543 zaštita kestenovih sastojina      1
2544 zaštita ljudi      1
2545 zaštita na radu      1
2546 zaštita od poplave      1
2547 zaštita prirode i okoliša      1
2548 zaštita šuma      1
2549 zaštita šuma od požara      1
2550 zaštita voda i mora      1
2551 zaštite popu­lacija rijetkih vrsta      1
2552 zatezna sila      1
2553 zec      1
2554 zdravlje i sigurnost      1
2555 zdravstveni turizam      1
2556 zbirka      1
2557 zbroj efektivnih temperatura      1
2558 zaštita . .      1
2559 zaštita divljeg kestena      1
2560 značajna oštećenost krošanja      1
2561 znanstveni i stručni pisac      1
2562 znanstvenoistraživački rad      1
2563 zonal vegetation      1
2564 zonalna vegetacija      1
2565 zonation      1
2566 zone i jedinice (rajoni)      1
2567 zones and units (regions)      1
2568 zoning      1
2569 zelena infrastruktura      1
2570 Zelena potkova grada Zagreba      1
2571 zeljanice      1
2572 zeljaste svojte šumskog ruba      1
2573 zemaljski podaci      1
2574 zemlja u tranziciji      1
2575 zimotrenost      1
2576 zimska retencija lišća      1
2577 zimzelena      1
2578 zlatni rez      1
2579 Zračno onečišćenje      1
2580 zrakoplovi      1
2581 zrelost      1
2582 zvjerokradstvo      1
2583 žene u šumarstvu      1
2584 ženka      1
2585 ženski gametofit      1
2586 žičara      1
2587 žičare dizalice      1
2588 žir      1
2589 živi pijesak      1
2590 životni oblik      1
2591 žuto tijelo      1
2592 žutogrli šumski miš      1
2593 županije      1
2594 županijski nadšumar      1
2595 wood packaging material      1
2596 Wood Products for Final Use      1
2597 wood protection      1
2598 wood reserve      1
2599 wood residuals      1
2600 wood waste      1
2601 Wooden bord production      1
2602 wooden material for packaging      1
2603 wooden supply      1
2604 woodprocesing      1
2605 Woodworking Employment in forestry and forest industries      1
2606 woody plants      1
2607 work and time study      1
2608 work equipment      1
2609 work study      1
2610 working environment      1
2611 Worldwide Imports and Exports of Wood Based Products      1
2612 wounds      1
2613 written documentation      1
2614 WWW      1
2615 xerophytic      1
2616 winter leaf retention      1
2617 winter moth      1
2618 women in forestry      1
2619 wood and leaf mass      1
2620 Wood as an energent      1
2621 wood assortments      1
2622 wood density      1
2623 wood dust      1
2624 wild pear      1
2625 wildlife      1
2626 Wildverlust      1
2627 Wildzucht und Wildschutz      1
2628 wind      1
2629 windmills      1
2630 zajednice ptica pjevica      1
2631 zakonodavstvo      1
2632 young crop      1
2633 Zagrebačka županija      1
2634 zajednica hrasta lužnjaka i običnog graba      1
2635 zajednica hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i rastavljenim šašem      1
2636 yellow necked mouse      1
2637 vrtložni pravokutnik.      1
2638 War damages      1
2639 young willow growth      1
2640 younger developmental phases of forest      1
2641 začetak organiziranoga šumarstva.      1
2642 zagađenje okoliša      1
2643 zagađenje.      1
2644 Zagreb      1
2645 zaposlenost u šumarstvu i šumskim industrijama      1
2646 zapremnina po ha      1
2647 zapremnina srednjeg stabla      1
2648 zakonske podloge preustrojstva      1
2649 zakorjenjivanje      1
2650 zakretni moment na PV traktora      1
2651 zakrivljenost      1
2652 zaliha ugljika Cpool      1
2653 Zasoljavanje      1
2654 zastrtost      1
2655 zastupljenost vrsta      1
2656 zamočvarivanje      1
2657 zaobilaženje šumarske struke      1
2658 zaštićene prirodne vrijednosti      1
2659 višekriterijska analiza odlučivanja      1
2660 virusi      1
2661 visiting      1
2662 visoka proreda      1
2663 visoka šuma      1
2664 visoke šume      1
2665 Visual Tree Assessment – VTA      1
2666 Višegodišnji prosjek sezonske žestine      1
2667 visina debla      1
2668 visina grma      1
2669 visina i visinski rast      1
2670 visina izbojka      1
2671 visina stabla      1
2672 visine biljaka      1
2673 visine i promjeri vrata korijena      1
2674 visine sadnica      1
2675 visinska krivulja      1
2676 visinske krivulje stabala      1
2677 visinski i volumni rast      1
2678 visinski prirast      1
2679 vegetational map      1
2680 veličina kontejnera      1
2681 veliki mrazovac      1
2682 Vertex telemeter      1
2683 Viscum album L. ssp. album (bjelogorična bijela imela)      1
2684 Viscum album L. ssp. album (white berried mistletoe)      1
2685 Viscum album ssp. abietis      1
2686 Viscum album ssp. abietis.      1
2687 Viburno opuli-Prunetum dasyphyllae      1
2688 Viburnum L.      1
2689 village Gradište      1
2690 vineyard cottage      1
2691 Vinodol      1
2692 Vinodol hinterland      1
2693 Vinodol valley      1
2694 vinodolsko zaleđe      1
2695 virgin forest      1
2696 valuated methods      1
2697 value of wood assortiments      1
2698 vanjska trgovina      1
2699 vapnenac      1
2700 vapnenci      1
2701 uzroci i posljedice ranjavanja      1
2702 uzroci ugroženosti staništa      1
2703 urod      1
2704 varijabilnost listova      1
2705 varijabilnost rameta      1
2706 varijabilnost sjemena      1
2707 varijante      1
2708 vatrogasna oprema      1
2709 Vatrogasni operativni centar      1
2710 vector      1
2711 validacija metode      1
2712 validation method      1
2713 variability of leaves      1
2714 vegetacija sjeverne Hrvatske      1
2715 vegetacija šljunkovitih riječnih sprudova      1
2716 vegetacije Hrvatske.      1
2717 vegetacijski pokrov      1
2718 vegetacijski klimaks      1
2719 vegetation cover      1
2720 vegetation of northern Croatia      1
2721 vegetation process in forest      1
2722 weight and volume of wood      1
2723 weight and wood volume      1
2724 welfare functions      1
2725 white alder      1
2726 white ash (F. americana L.)      1
2727 white mistletoe      1
2728 white poplar (Populus alba)      1
2729 white willow (Salix alba)      1
2730 white willow clones      1
2731 whitebark in Hercegovine      1
2732 Whitebark pine      1
2733 Whitebark Pine (Pinus heldreichii Christ)      1
2734 white-berried mistletoe      1
2735 wide planting      1
2736 Wild      1
2737 wild boar      1
2738 Wild boars      1
2739 waste management system      1
2740 water and sea protection      1
2741 water deficit      1
2742 water management      1
2743 water pollution      1
2744 water regime      1
2745 water status      1
2746 water-logging      1
2747 weed      1
2748 weeds      1
2749 Weibull distribution.      1
2750 Weibulova funkcija gustoće      1
2751 vrste domaćini      1
2752 vrste karata      1
2753 vrijednosti parka      1
2754 vrijeme cvatnje      1
2755 volumen korijena      1
2756 vitality      1
2757 vitalnost      1
2758 vizualna i digitalna interpretacija      1
2759 vizualno kontrolna metoda – VTA.      1
2760 vjetar      1
2761 vjetrenjače      1
2762 vjetroizvale      1
2763 vjetrolom      1
2764 vjetrozaštita      1
2765 vlaga u sjemenu      1
2766 vlasnička i posjedovna struktura      1
2767 vodeni beskralješnjaci      1
2768 vodni režim      1
2769 vodoprivreda      1
2770 vo­dotehnički zahvati      1
2771 vođenje      1
2772 voles      1
2773 voluharice      1
2774 volumen rogova      1
2775 volumen sastojine      1
2776 volumne tablice      1
2777 volumni prirast      1
2778 volumno iskorištenje      1
2779 vrba      1
2780 vrednovanje prirodnih resursa      1
2781 vremensko uređivanje      1
2782 vrhunske trofeje      1
2783 vrijednosno iskorištenje      1
2784 vrijednost drva      1
2785 vrijednost lovine      1
2786 vrijednost općekorisnih funkcija      1
2787 volume increment      1
2788 volume model estimation      1
2789 volume tables      1
2790 hunting ground      1
2791 hunting ground biological casualties      1
2792 hunting grounds      1
2793 hunting illustration      1
2794 Hunting Management      1
2795 hunting society      1
2796 hunting-demographic intensity      1
2797 hunting-geographic intensity      1
2798 hvatanje      1
2799 hvatanje dabra      1
2800 hybrids      1
2801 Hunting and fishing      1
2802 hunting area      1
2803 hunting associations      1
2804 hunting club rules      1
2805 Hrvatska vojna granica      1
2806 Hrvatska – Dalmacija      1
2807 hrvatska flora      1
2808 Hrvatske šume d.o.o. Zagreb      1
2809 Hrvatski udio      1
2810 Hrvatsko Podunavlje      1
2811 Hrvatsko povjerenstvo za topolu      1
2812 human protection      1
2813 human resources in forestry      1
2814 humizacija      1
2815 hunt      1
2816 Hrvatske norme proizvoda iskorištavanja šuma 1995      1
2817 Hrvatske šume d.o.o      1
2818 hrana      1
2819 hranljiva      1
2820 hrast      1
2821 hrast crnika      1
2822 hortikulturni elementi      1
2823 host      1
2824 horse chestnut protection      1
2825 horticultural elements      1
2826 Hippophaë rhamnoides      1
2827 Hippophao-Berberidetum      1
2828 Histiostoma ulmi      1
2829 Histiostomatidae      1
2830 histogrami prvoga i drugoga reda      1
2831 historical development      1
2832 historical outbreaks      1
2833 historical presentation      1
2834 hrast lužnjak (Quercus robur) živi pijesci      1
2835 hrast lužnjak (Quercus robur L)      1
2836 hrast crnike      1
2837 hrast kitnjak (Quercus petraea L)      1
2838 hrast kitnjak (Quercus petraea Liebl.)      1
2839 hrastova oblovina      1
2840 hrastova pepelnica      1
2841 hrastove šume      1
2842 hrastovi županije bjelovarske      1
2843 hrastovina      1
2844 hrast medunac (Quercus pubescens)      1
2845 hrast oštrika      1
2846 hrast sladun      1
2847 insect growth regulators      1
2848 infrared digital orthophoto(DOP)      1
2849 input-output analiza      1
2850 input-output analyses      1
2851 informacijski sustav      1
2852 Information Means and State of Croatian Forests.      1
2853 information system      1
2854 information system model      1
2855 informiranost      1
2856 infestation intensity      1
2857 incomplete development      1
2858 increase in growth      1
2859 Industrial Round Timber in the Rough      1
2860 industrija      1
2861 industrija celuloze i papira      1
2862 industrije bazirane na sektoru šumarstva      1
2863 Industrijsko oblo neobrađeno drvo      1
2864 inercepcija      1
2865 inferencijalna statistika      1
2866 inferior and superior model trees      1
2867 indicators of productivity      1
2868 indices about forests      1
2869 Indigobush      1
2870 indigobush bioproductivity      1
2871 impact      1
2872 impacts of silvicultural measures      1
2873 implementation of H1 and H2      1
2874 improvement by selfing      1
2875 in situ and ex situ methods      1
2876 in situ i ex situ metode      1
2877 ilegalni odstrel      1
2878 ilirske vrste      1
2879 illegal felling      1
2880 illegal killing      1
2881 Illegal timber trade      1
2882 ilovača      1
2883 hyperparasitoid      1
2884 hyperphoresy      1
2885 hydrology      1
2886 hydro-melioration treatments      1
2887 hydro-technical interventions      1
2888 hydro-technical measures      1
2889 imidaclopride      1
2890 imidakloprid      1
2891 identifikacija.      1
2892 iglice      1
2893 IGRs      1
2894 Increment and cut      1
2895 increment and quality      1
2896 increment percentage      1
2897 indeks lisne povr šine      1
2898 indeks zaraze      1
2899 indeksi diverziteta      1
2900 indeksi točnosti      1
2901 indeksne vrijednosti bukovih stabala      1
2902 index of infestation      1
2903 index values of common beech trees      1
2904 iskorištenje drvnog obujma stabala      1
2905 island Mljet      1
2906 islands      1
2907 ISO 11277      1
2908 isoenzyme      1
2909 isoenzymes      1
2910 iptera      1
2911 iskoristavački pokazatelj      1
2912 iskorišćivanje šuma      1
2913 Istočna Slavonija      1
2914 ispuštanje      1
2915 ispuštanje dabra      1
2916 Iskorištavanje šuma kao uzgojna njega sastojina      1
2917 izbojci      1
2918 izgorena površina      1
2919 izložak (eksponat)      1
2920 Izložbe-sajmovi      1
2921 Istra (Hrvatska)      1
2922 istraživanja      1
2923 istraživanje tržišta      1
2924 Istria      1
2925 izlučenje      1
2926 Ivanščica      1
2927 izmjene i dopune formule ClC-a      1
2928 izmjera šumskog drveća      1
2929 invazivni štetnik      1
2930 inventarisation of woody plants      1
2931 inventarizacija dendroflore      1
2932 inventarizacija drveća i grmlja      1
2933 inventura      1
2934 investments      1
2935 injuries at work      1
2936 IPGRI      1
2937 intesivelly thinning      1
2938 intra- and interpopulation variability      1
2939 introgresija      1
2940 invasive pest      1
2941 insecticide      1
2942 insecticides      1
2943 insekticid      1
2944 insekticidi      1
2945 integral management with ecosystems in space      1
2946 integralno gospodarenje ekosustavima u prostoru      1
2947 integrated timber protection      1
2948 integrirana zaštita oblovine      1
2949 intelektual no vlasništvo      1
2950 intellectual ownership      1
2951 intensity and forms of dieback pedunculate oak      1
2952 intensity of infection      1
2953 intensive      1
2954 intenzitet fotosinteze      1
2955 intenzitet i oblici sušenja hrasta lužnjaka      1
2956 intenzitet prorede      1
2957 inter- and intrapopulation variability.      1
2958 interakcija genotip × okolina      1
2959 interception      1
2960 interest associations      1
2961 interlaboratory testing      1
2962 international standards      1
2963 izvođenje šumskih radova      1
2964 Izvoz i Uvoz      1
2965 Jadran      1
2966 jadranski otoci      1
2967 jadransko područje      1
2968 Jagdausstellungen      1
2969 jajnici      1
2970 jaka oštećenost krošanja depozicija olova      1
2971 jarebica kamenjarka – grivna      1
2972 Jarebica kamenjarka grivna      1
2973 jasen      1
2974 jasen (Fraxinus ExcelsiorL.)      1
2975 izoenzymes      1
2976 izrada i privlačenje drva      1
2977 izravno i difuzno svjetlo      1
2978 Izvanredna stanja      1
2979 javni šumarski instituti      1
2980 javno mišljenje      1
2981 javno podsticanje šumarstva      1
2982 jedinstvena metoda      1
2983 jedinstveni model      1
2984 jednadžbe rasta      1
2985 jednakokutna spirala      1
2986 jednodobne regularne sastojine      1
2987 jednodobne sastojine      1
2988 jednodobno gospodarenje      1
2989 jednogodišnje sadnice      1
2990 jednospolna      1
2991 jela obična      1
2992 jela.      1
2993 Axis%20axis) STYLE="text-decoration:none">jelen aksis (Axis axis)      1
2994 jelen aksis (Axis axis Erx.)      1
2995 jelen fratar      1
2996 Jelen lopatar      1
2997 Juglans nigra      1
2998 juniper      1
2999 jura      1
3000 juvenilno drvo      1
3001 Južna Afrika      1
3002 kadrovi u šu­marstvu      1
3003 kakvoća      1
3004 kakvoća drvnih sortimenata      1
3005 kakvoća stabala      1
3006 kalij      1
3007 joint- stock company in forestry      1
3008 izvješćivanje      1
3009 jelen obični (Cervus elaphus)      1
3010 jelovina (Abies alba Mill)      1
3011 jelovina (Abies alba Mill.)      1
3012 jestiva      1
3013 kamenolom Očura II      1
3014 kamenjarka.      1
3015 kanader i demon      1
3016 Kanadski sustav ocjene opasnosti od šumskog požara (CFFDRS)      1
3017 Kappa statistika      1
3018 karakteristike mikrolokaliteta.      1
3019 karantenski štetnik      1
3020 karbonatnenaslage      1
3021 kariotip      1
3022 karst phenomena      1
3023 karta šumskih zajednica      1
3024 karte      1
3025 kartiranje šumskog drveća      1
3026 Karyotypes      1
3027 kaštelansko područje      1
3028 katastar      1
3029 history of forestry      1
3030 history of HŠD      1
3031 Hohenadel´s method      1
3032 Hohenadlova metoda      1
3033 hollow-horned animal      1
3034 Homeland war      1
3035 homogenizacija      1
3036 homogenization      1
3037 horn length      1
3038 Hornbeam hop      1
3039 Hornbeam oriental      1
3040 horns      1
3041 hidromeliorativni zahvati      1
3042 hidropedološke karakteristike      1
3043 hidrotehničke mjere      1
3044 high forest      1
3045 hilly area      1
3046 hind body weight      1
3047 hiperforezija      1
3048 hibridi      1
3049 Hibridna platana (Patanus x acerifolia)      1
3050 hidrologija      1
3051 height and height increment      1
3052 height and root collar diameter      1
3053 height and volume growth      1
3054 health and safety      1
3055 health status      1
3056 health status category of stand      1
3057 health tourism      1
3058 heat treatment (HT)      1
3059 harvesteri i procesori      1
3060 Hauling and transportation of timber      1
3061 hazardous waste      1
3062 height of sprout      1
3063 Helleboro nigri-Piceetum      1
3064 herbaceous plants      1
3065 herbaceous species of the forest edge      1
3066 herbicid      1
3067 herbicide      1
3068 herbicides      1
3069 herbicidi      1
3070 Hercegovina      1
3071 hereditary basis      1
3072 heredity      1
3073 heretability      1
3074 heritability      1
3075 Herzegovina      1
3076 Habitat. Posavina      1
3077 habitats of yew in mountain Papuk situated in Nature park Papuk      1
3078 halbsib-progeny tests.      1
3079 half-sib potomstvo      1
3080 half-sib progenies      1
3081 Haljevo forest      1
3082 hard ticks      1
3083 hardwood-broadleaf species      1
3084 habitat factors      1
3085 gypsy moth (Lymantria dispar L.)      1
3086 gustoća u standardno suhom stanju      1
3087 Gymnosperms      1
3088 grasses      1
3089 grazing      1
3090 Grčka      1
3091 Greece      1
3092 greenhouse gases      1
3093 Greenwich      1
3094 grey alder (Alnus incana)      1
3095 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">Grey partridges Perdix perdix L.      1
3096 grinders      1
3097 grivasta ovca      1
3098 grivasti skakač      1
3099 grm      1
3100 gradation      1
3101 Gradiaton      1
3102 granatiranje      1
3103 granica zone totalnog sušenja      1
3104 graničice      1
3105 granična linija      1
3106 Gross domestic product      1
3107 ground and flood water      1
3108 ground and surface water monitoring      1
3109 ground water      1
3110 growth equation      1
3111 growth forces      1
3112 growth forces and suppressed forces      1
3113 growth of mean stand diameter      1
3114 growth of tree breast diameter and crown diameter      1
3115 grupno odlučivanje      1
3116 gubar (Lymantria dispar L.)      1
3117 gubici divljači      1
3118 gubici tla      1
3119 Guide curve method      1
3120 gusjenica      1
3121 gustoća      1
3122 granulometrijski sastav tla      1
3123 group decision making      1
3124 group-selection cutting      1
3125 gospodarski značaj – učinci      1
3126 gospodarski značaj oštećenih stabala      1
3127 gospodarsko usmjerenje      1
3128 gospodarstvo      1
3129 GPS and GIS      1
3130 GPS i GIS      1
3131 grad Zagreb      1
3132 gospodarenje šumama      1
3133 gospodarenje šumama i lovištima      1
3134 gospodarska depresija      1
3135 gospodarska inspekcija      1
3136 gospodarska jedinica      1
3137 gospodarska jedinica "Bastajske šume-Krivaja-Klisa      1
3138 gospodarska politika      1
3139 Gospodarska postignuća      1
3140 gospodarska vrijednost šume      1
3141 gospodarske djelatnosti RH      1
3142 gospodarski razredi      1
3143 gljivični patogen      1
3144 gnojidba      1
3145 godišnji sječivi prihod      1
3146 golosjemenjače      1
3147 gora i planina      1
3148 gorivi materijal      1
3149 gorivost      1
3150 Gorska Hrvatska      1
3151 Game enclosure      1
3152 game loss      1
3153 games      1
3154 gap      1
3155 garden in the cloister      1
3156 GFIS      1
3157 gorsko područje      1
3158 gospodarene bukve šume      1
3159 Freilassung      1
3160 frost-crack      1
3161 fruit      1
3162 fruits      1
3163 forests measuring      1
3164 forests stand      1
3165 formation of forest associations      1
3166 forming pioneer stands      1
3167 formiranje pionirskih sastojina      1
3168 formiranje šumskih zajednica      1
3169 Forsterferuf      1
3170 forestry policy      1
3171 Forestry school Karlovac      1
3172 forestry work      1
3173 forestry contractors      1
3174 forestry development      1
3175 forestry disciplines      1
3176 forestry legislative      1
3177 Forestry Museum in Krasno      1
3178 forestry occupation      1
3179 forest value assessment      1
3180 Forestry and forest policy      1
3181 forest woody assortments      1
3182 forest work      1
3183 forest Žutica      1
3184 forest-based industries      1
3185 forest road      1
3186 forest manage­ment      1
3187 forest privatization      1
3188 forest protection.      1
3189 Forest rails      1
3190 forest regeneration      1
3191 forest reproductive material      1
3192 forest resource      1
3193 forest timber product      1
3194 forest tracks      1
3195 forest transport systems      1
3196 forest trees      1
3197 forest user´s unit      1
3198 forest seedlings      1
3199 forest seeds      1
3200 forest soil stabilization      1
3201 forest soils      1
3202 forest history      1
3203 forest interest rate      1
3204 forest interest rate (forest annuity)      1
3205 forest gaps      1
3206 Forest genetic resources      1
3207 Forest Genetic Resources Programme      1
3208 Forest Genetics resaurces      1
3209 forest laws      1
3210 forest Macelj      1
3211 forest machines      1
3212 forest management resystematization      1
3213 forest of high silvicultural form      1
3214 forest operations      1
3215 forest owners’ cooperation      1
3216 Gehörn      1
3217 gene diversity      1
3218 gene pool      1
3219 General Directorate of Forestry      1
3220 generalized model      1
3221 genetic analysis      1
3222 genetic differentiation      1
3223 galls      1
3224 forvarder      1
3225 forwarder      1
3226 fotosintetičke osobine lista      1
3227 fotosintetski pigmenti      1
3228 funkcije tražnje      1
3229 funkcije upravljanja: planiranje      1
3230 funkcije za izjednačenje      1
3231 funkcionalne skupine mikroorganizama u tlu      1
3232 furniture manufacturing      1
3233 g.j. "Česma"      1
3234 G.J. "Žutica"      1
3235 fuel wood.      1
3236 functions for determination      1
3237 fungal entomopathogen      1
3238 fungal pathogen      1
3239 fungal spores      1
3240 fungicid      1
3241 fungicide      1
3242 fungicides      1
3243 fungicidi      1
3244 genetska raznolikost i diferencijacija      1
3245 genetska raznolikost.      1
3246 genetska struktura      1
3247 genetski diverzitet      1
3248 genetski parametri      1
3249 genetski polimorfizam      1
3250 genetsko porijeklo      1
3251 genofond      1
3252 genotype × environment interaction      1
3253 geocoding      1
3254 geografske i reljefne značajke      1
3255 geografski informacijski sustav      1
3256 geografsko porijeklo      1
3257 geographic information system      1
3258 Geographic Information System.      1
3259 geographic origin      1
3260 Geographical and relief characteristics      1
3261 geographical features      1
3262 geokodiranje      1
3263 geomorfologija      1
3264 geomorphology      1
3265 geosintetici      1
3266 geostatistics      1
3267 geostatistika      1
3268 germinability      1
3269 germinated seed      1
3270 genetic diversity and diff erentiation      1
3271 genetic gain      1
3272 genetic origin      1
3273 genetic parameters      1
3274 genetic polymorphism      1
3275 genetic structure      1
3276 genetic test      1
3277 genetic variation      1
3278 genetički test polusrodnika      1
3279 genetska analiza      1
3280 genetska diferencijacija      1
3281 genetska dobit      1
3282 GIS (Geografski informacijski sustav)      1
3283 GIS (Geographic Information System)      1
3284 glavna sastojina      1
3285 glavne vrste drveća      1
3286 Global change      1
3287 global climate changes      1
3288 globalizacija      1
3289 globalizacija u Hrvatskoj      1
3290 globalization      1
3291 globalization in Croatia      1
3292 globalna promjena      1
3293 globalne klimatske promjene      1
3294 glodavci      1
3295 nomenklaturno-sintaksonomska analiza      1
3296 nominalna gustoća      1
3297 Non wood forest products and services      1
3298 non-bearing soil      1
3299 nonlinear dynamical systems      1
3300 Non-Monetary services from forests      1
3301 nonwood forest function.      1
3302 non-wood forest products      1
3303 nonwood forest products and servised      1
3304 norma ISO 11277.      1
3305 norma vremena      1
3306 nitrogen accumulation      1
3307 natural rege­neration      1
3308 natural regeneration and management.      1
3309 Nizinske šume hrasta lužnjaka      1
3310 nizinski brijest      1
3311 normal models      1
3312 normal seedling      1
3313 normal structure      1
3314 normal wood volume before felling and after felling per hectare      1
3315 Norway spruce (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
3316 nouctuid moths      1
3317 nourishing      1
3318 normalitet      1
3319 normalna raspodjela stabala      1
3320 normalni poprečni profil      1
3321 normalni volumen prije i poslije sječe      1
3322 normals      1
3323 normativ za biološku reprodukciju i regeneraciju      1
3324 norme vremena      1
3325 normizacija      1
3326 North America      1
3327 northern Croatia      1
3328 northern Velebit      1
3329 Northwestern Croatia      1
3330 natural spreading      1
3331 natural stockwood drying      1
3332 naturalizam      1
3333 nature      1
3334 nature conservation      1
3335 nature park      1
3336 Nature Parks      1
3337 nature preservation      1
3338 nasad gumijevca      1
3339 nasljedne osnove      1
3340 mycoses      1
3341 monitoring podzemnih i površinskih voda      1
3342 monitoring u šumarstvu.      1
3343 nature resources      1
3344 navigation      1
3345 nearest neighbor analysis      1
3346 necrosis      1
3347 nedostatak vode      1
3348 nedovoljna osposobljenost i opremljenost gasitelja      1
3349 nedrvni proizvodi i usluge šuma      1
3350 nedrvni šumski proizvodi      1
3351 nedrvni šumski proizvodi i usluge      1
3352 negativna selekcija      1
3353 nekroza      1
3354 nelegalne sječe      1
3355 Nemonetarne usluge šuma      1
3356 nenosivo tlo      1
3357 nepotpuni razvoj      1
3358 neprava srž      1
3359 neprava srž bukve      1
3360 nepravilan klijanac      1
3361 nesreće na radu      1
3362 network      1
3363 Networks      1
3364 neutrofilne šume      1
3365 new host      1
3366 new introduction      1
3367 new localities      1
3368 new record      1
3369 news: capacity planning      1
3370 Nezakonita trgovina drvom      1
3371 N-fixation      1
3372 nisko drvo      1
3373 nabonos      1
3374 Nacionalni park      1
3375 Nacionalni park “Fruška gora”      1
3376 Nacionalni park Kornati      1
3377 Nacionalni park Plitvička jezera      1
3378 nacionalni parkovi      1
3379 način uzgoja      1
3380 nad zor stanja sastojina.      1
3381 nadmorska visina      1
3382 Nadzemna biomasa      1
3383 multivariate analysis      1
3384 multivariate methods      1
3385 multivariatne meto­de      1
3386 multivarijatna analiza      1
3387 muncipality      1
3388 munika      1
3389 munika (Pinus heldreichii Christ)      1
3390 munika u Hercegovini      1
3391 mountain tourisms      1
3392 mountainous areas      1
3393 Mountainous Croatia      1
3394 Moving average      1
3395 mr. sc.      1
3396 mreža      1
3397 mrtvo drvo      1
3398 muflon (Ovis ammon L.)      1
3399 muflon (Ovis ammon musimon Pal.)      1
3400 mulberry (Morus alba)      1
3401 mulching flail mower      1
3402 multiclonal cultures      1
3403 Multi-criteria decision analysis      1
3404 multi-criteria decision making      1
3405 multi-dimensional scaling      1
3406 multidimenzionalno skaliranje      1
3407 multidisciplinaran pristup      1
3408 multiklonske kulture      1
3409 Multiple criteria decision making      1
3410 multiple regression analyses      1
3411 Nadzorni odbor      1
3412 naftna kontaminacija      1
3413 nagib      1
3414 nagib terena      1
3415 Na-heksametafosfat      1
3416 Na-hexametaphosphate      1
3417 najbolji srnjaci Hrvatske i svijeta      1
3418 naknada      1
3419 nalazišta na Papuku unutar parka prirode Papuk      1
3420 nalazište u Zagrebu      1
3421 namnožio      1
3422 nanoindentacija      1
3423 nanoindentation      1
3424 nanotechnology      1
3425 nanotehnologija      1
3426 Na-pirofosfat      1
3427 naplodni sijek      1
3428 Na-pyrophosphate      1
3429 narodna imena životinja.      1
3430 narrow leaved ash (F. angustifolia Vahl)      1
3431 narrowleafed ash      1
3432 Našice      1
3433 National park “Fruška gora”      1
3434 National Park Plitvička Jezera      1
3435 national parks nature parks      1
3436 native deciduous plants      1
3437 natprosječni debljinski prirast      1
3438 Natura2000      1
3439 Natural conditions of life      1
3440 natural drying of stockwood      1
3441 natural enemies      1
3442 natural foci      1
3443 natural heritage      1
3444 natural newgrowth      1
3445 natural reforestation      1
3446 natural reforestation (reestablishment)      1
3447 me­teorološki indeks požara      1
3448 Meteorološki indeks šumskog požara (FWI)      1
3449 method of thinning of regular forest      1
3450 methods      1
3451 metoda najbližih susjeda      1
3452 metoda pokusnih ploha      1
3453 metoda prorede      1
3454 metoda sjemenomjera      1
3455 metoda sjetve      1
3456 metoda tetive      1
3457 Metoda vrtložne kovarijance      1
3458 metode      1
3459 metode vrednovanja      1
3460 mezofilne kestenove šume      1
3461 micoses of needles      1
3462 microbiological characteristics of the soils      1
3463 međulaboratorijske usporedbe      1
3464 Međunarodne konvencije      1
3465 međunarodne norme      1
3466 Međunarodni lovački savjet (CIC)      1
3467 međupopulacijska i unutarpopulacijska varijabilnost.      1
3468 mehanička svojstava drva      1
3469 mehanička svojstva      1
3470 mehanička svojstva drva      1
3471 mehaničke ozljede i dopunske greške zbog ratnih djelovanja      1
3472 mehanizirana bušilica      1
3473 mehaniziranje uzgojnih radova      1
3474 melioracija      1
3475 melioracija krša      1
3476 melioracijski učinci      1
3477 menadžment      1
3478 menagement klas      1
3479 meningoencefalitis i Lyme borelioza      1
3480 meningoencephalitis      1
3481 merkan-lilizam      1
3482 mesophilous chestnut forests      1
3483 mid- and long-term planning      1
3484 middle breast diameter      1
3485 middle volume of trees      1
3486 middle-aged stand      1
3487 mikoze      1
3488 mikoze iglica      1
3489 mikrobiološke značajke tala      1
3490 mikroelementi      1
3491 mediterranean vegetation      1
3492 medljikovac      1
3493 medunac      1
3494 Medvednica      1
3495 Medvednica Mount      1
3496 makija      1
3497 makija planike      1
3498 maklen      1
3499 makroklima      1
3500 makroklimatska prilagodba      1
3501 makroskopske karakteristike      1
3502 mikroreljef      1
3503 meteorological factors      1
3504 meteorološki čimbenici      1
3505 microorganism functional groups in the soil      1
3506 microrelief      1
3507 micro-relief      1
3508 microsatelite      1
3509 microsatelites SSR      1
3510 microsatellite markers      1
3511 mikrosatelitni biljezi      1
3512 mikrosatelitni biljezi SSR      1
3513 mineral raw materials      1
3514 mineralne sirovine      1
3515 miniranost      1
3516 morfologija tla      1
3517 morfološka obi lježja      1
3518 morfološka raščlamba      1
3519 morfološka svojstva sadnica      1
3520 morfološka varijabilnost      1
3521 morfometrija      1
3522 morfometrija rogovlja      1
3523 morfometrijska analiza lista      1
3524 morfometrijska analiza lista jasena      1
3525 morfometrijska varijabilnost      1
3526 morphological analysis      1
3527 morphological features of seedlings      1
3528 morphological variability      1
3529 morphology      1
3530 morphometric ash leaf analysis      1
3531 morphometric leaf analysis      1
3532 morphometric traits      1
3533 morphometric variability      1
3534 morphometrics of antlers      1
3535 morphometry      1
3536 monografija “Divokoza”      1
3537 monograph “Chamois”      1
3538 Monolit      1
3539 monthly severity ratings      1
3540 Montpellier      1
3541 morflogija klijanca      1
3542 morfologija      1
3543 motorna pila      1
3544 motorne pile      1
3545 motorni čistač      1
3546 Mottled Umber Moth      1
3547 moufflon (Ovis ammon L.)      1
3548 moufflon (Ovis ammon musimon Pal.) axis deer (Axis axis Erx.)      1
3549 mjereni postupak      1
3550 mjerila      1
3551 mjesečna ocjena žestina      1
3552 mjesto lanjenja      1
3553 mješovita kultura      1
3554 mlada sastojina      1
3555 mišoliki glodavci      1
3556 mitochondrial control region      1
3557 mitohondrijska DNK (mtDNK)      1
3558 mitotske i subkromatidne aberacije      1
3559 mixed plantations      1
3560 model normally      1
3561 model of departmental research      1
3562 model of middle-aged forest      1
3563 model oplemenjivanja      1
3564 model pretvorbe monokultura u šume bliske prirodnim      1
3565 model resornoga istraživanja      1
3566 model sustava informacija      1
3567 modeli procjene volumena      1
3568 modeli rasta      1
3569 modeling      1
3570 mobile cable crane      1
3571 močenje plodova      1
3572 modelling      1
3573 modelna srednjodobna sastojina      1
3574 modelni normalitet      1
3575 modification      1
3576 modificirana Brinkova funkcija      1
3577 modificirana skala      1
3578 modified Brink’s function      1
3579 modified scale      1
3580 modifikacije      1
3581 mogućnost razlikovanja      1
3582 molecular-biological methods      1
3583 molekularno-biološke metode      1
3584 monetary value of wood assortments      1
3585 korjenov sustav      1
3586 korološke i fitocenološke značajke      1
3587 korov      1
3588 korovi      1
3589 korovska vegetacija      1
3590 košćela      1
3591 koštunica      1
3592 krajobraz.      1
3593 krajobrazna raznolikost      1
3594 kramp      1
3595 kraniometrija      1
3596 Krapinsko-zagorska Count      1
3597 Krapinsko-zagorska County      1
3598 konkretna distribucija prsnih promjera      1
3599 konkretna i teoretska distribucija stabala      1
3600 konsenzus      1
3601 kontejner      1
3602 kontejnerski uzgoj      1
3603 kontinentalna Hrvatska      1
3604 kontrola      1
3605 kontrolne pokusne plohe      1
3606 konverzija panjača      1
3607 konzervacija      1
3608 konzervacija vlage      1
3609 konzervacija vlage u tlu      1
3610 komuniciranje      1
3611 komunikacijske aktivnosti      1
3612 koncentracija i sadržaj hraniva      1
3613 komparacija stanja za 2009.      1
3614 komparativna analiza      1
3615 komparativna metoda istraživanja      1
3616 kompleksni sustavi      1
3617 kompleksnost      1
3618 kompromis      1
3619 Kodeks fitocenološke nomenklature      1
3620 koeficijent asimetrije i koeficijent spljoštenosti.      1
3621 koeficijent iskorištenosti lovno-demografskog potencijala      1
3622 klonovi topole      1
3623 klonske sjemenske plantaže      1
3624 klonski arhivi      1
3625 klonski testovi crnih topola      1
3626 klonski uz.orci      1
3627 klonsko šumarstvo      1
3628 kategorija zdravstvenoga stanja sastojine      1
3629 kavkaska jela      1
3630 keficijent unutarnjeg rasta      1
3631 kemijska analiza ksilemovog soka      1
3632 kemijski sastav sjemena      1
3633 kemijski sastav tla      1
3634 kemizam biljnog materijala.      1
3635 Kermes oak      1
3636 kestenov moljac miner      1
3637 kestenova osa šiškarica      1
3638 kitnjak      1
3639 klasična otvorenost      1
3640 klaster analiza      1
3641 klasterska analiza      1
3642 klet      1
3643 klijanci      1
3644 klijanje      1
3645 klonovi stablastih vrba      1
3646 Journal of Forestry      1
3647 journal Šumarski list (Forestry Journal)      1
3648 klima-požarna područja      1
3649 klima-požarna područja.      1
3650 klimatska promjena      1
3651 klimatske karakteristike      1
3652 klimatski čimbenici      1
3653 klimatski ekscesi      1
3654 klimatski model      1
3655 klimatski scenariji      1
3656 klizna sredina      1
3657 klon      1
3658 klon topole I-214      1
3659 klonovi      1
3660 kriteriji za investiranje      1
3661 krivulje indeksa staništa      1
3662 krize      1
3663 kronika      1
3664 krpelj      1
3665 kreda      1
3666 kras      1
3667 kraška polja      1
3668 kratke ophodnje.      1
3669 kratkorični i dugori­čni granični troškovi (KGT i DGT)      1
3670 kora      1
3671 korelacija      1
3672 koluvij      1
3673 kulturni pejzaž      1
3674 kulturno povijesna baština      1
3675 Kunstinseln      1
3676 kva liteta sjemena      1
3677 kvalitativno iskorištenje      1
3678 kvalitet      1
3679 kvaliteta mladog naraštaja hrasta lužnjaka.      1
3680 kultivari tise      1
3681 kružne primjerne plohe      1
3682 kserofitna      1
3683 krški fenomeni      1
3684 krupno drvo      1
3685 kvaliteta žira      1
3686 kvaliteta života      1
3687 kvantitativna obilježja      1
3688 kvantitativna svojstva      1
3689 kvantitativno i vrijednosno iskorištenje      1
3690 kvarter      1
3691 laboratorijski uzgoj      1
3692 laboratory rearing      1
3693 land mines      1
3694 landed municipality      1
3695 landfill gas      1
3696 landscape artist      1
3697 landscape diversity      1
3698 landscape.      1
3699 lapor      1
3700 large wood of Italian oak      1
3701 Laserpitio krapfii-Piceetumass. nova      1
3702 leaf photosynthetic traits      1
3703 leafminers      1
3704 legislation      1
3705 legislative      1
3706 level of knowledge.      1
3707 library      1
3708 Liburnian karst      1
3709 Liburnijski krš      1
3710 laurel      1
3711 Law      1
3712 layout of the islet      1
3713 layout proposal      1
3714 leachate      1
3715 leaf area index      1
3716 leaf litter      1
3717 mass concentration      1
3718 master´s thesis      1
3719 mastic      1
3720 mastic tree      1
3721 mastika      1
3722 matematički modeli      1
3723 matični fond      1
3724 matičnjak plemki      1
3725 matrice prijelaznih vjerojatnosti      1
3726 mature stands      1
3727 maturity dimension      1
3728 Mean breast diameter      1
3729 mean extraction distance      1
3730 mean skidding distance      1
3731 measuring elements      1
3732 measuring procedure      1
3733 mechanical felling      1
3734 mechanical properties of wood      1
3735 mechanized of silvicultural works      1
3736 Mediteran      1
3737 mediteranska vegetacija      1
3738 mediteranske šume      1
3739 mediteransko krško područje      1
3740 market relations      1
3741 market research.      1
3742 Marketing of forest and forest industries products and services      1
3743 marketing šumskih i drvnih proizvoda i usluga      1
3744 marking      1
3745 masa košuta      1
3746 masena koncentracija      1
3747 management planning      1
3748 management plans      1
3749 management unit "Česma"      1
3750 map of forest communities      1
3751 maps      1
3752 maquis of strawberry tree      1
3753 mala i srednja poduzeća      1
3754 Mala Kapela      1
3755 malati      1
3756 mali alati      1
3757 Malus Mill.      1
3758 mammal      1
3759 man activities      1
3760 managed beech forests      1
3761 machine felling      1
3762 machine felling and processing      1
3763 machine´s own resistance power      1
3764 macroclimatic adaptedness      1
3765 macroscopic characteristics      1
3766 magistarski rad      1
3767 magnezij      1
3768 Magnolia L.      1
3769 Mahaleb cherry tree      1
3770 M.Sc.      1
3771 Macedonian oak      1
3772 lysimeters      1
3773 Lyme borreliosis      1
3774 Lymnatria monacha      1
3775 STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      1
3776 lužnjak      1
3777 lopatar      1
3778 lowland forests of pedunculate oak      1
3779 lowland region      1
3780 low-lying areas      1
3781 lubanja      1
3782 Lumber operations      1
3783 lumber value yield      1
3784 length of assortment      1
3785 length of the nibbled part of a shoot      1
3786 life forms      1
3787 linear correlation      1
3788 linear trend      1
3789 linearna korelacija.      1
3790 linearni trend      1
3791 lines below electro-energetic facilities      1
3792 Liocourt´s distribution      1
3793 local community      1
3794 Local population      1
3795 log value yield.      1
3796 log volume yield      1
3797 lisni mineri      1
3798 listanje      1
3799 Lisičine      1
3800 listopadna      1
3801 lisymeters      1
3802 lišće obične bukve      1
3803 lišće perasto      1
3804 litače      1
3805 litter      1
3806 livelihoods      1
3807 logging as sylvicultural care of stands      1
3808 Logging operations      1
3809 logging strategy      1
3810 logistic regression      1
3811 logistička regresija      1
3812 lokalna zajednica      1
3813 Lokalne populacije      1
3814 London planetree (Patanus x acerifolia)      1
3815 Longe-range      1
3816 long-term mean values of seasonal severity rating      1
3817 lov      1
3818 lovac      1
3819 lovačka ilustracija      1
3820 lovačka udruga kotara senjskog      1
3821 lovačke izložbe      1
3822 lovačke udruge      1
3823 Lovački dio izložbe      1
3824 lovci      1
3825 lovno gospodarenje      1
3826 lovno područje      1
3827 lovno stablo      1
3828 lovno stablo s feromonskim pripravkom      1
3829 lovno-demografski intenzitet      1
3830 lovno-geografski intenzitet      1
3831 lovor      1
3832 Lovran marron      1
3833 lovranski marun      1
3834 Lovstvo i ribarstvo      1
3835 low quality and small-sized diameter logs      1
3836 low tree      1
3837 Lower Austria      1
3838 lower tusks      1
3839 lowland      1
3840 bionomija      1
3841 bionomy      1
3842 bioplin      1
3843 bioproduction      1
3844 Bioproizvodnost amorfe      1
3845 bioproizvodnja      1
3846 bioraznolikost      1
3847 bioraznolikost.      1
3848 bird of prey equipment      1
3849 birds      1
3850 birds as indicator      1
3851 birds of prey      1
3852 Bitterlich sampling      1
3853 Bitterlichova metoda uzorkovanja      1
3854 bivariate and multivariate analysis      1
3855 bivariatna i multivariatna analiza      1
3856 bjelogorične šume topola i vrba      1
3857 black alder (Alnus glutinosa Gdrnt)      1
3858 black locust      1
3859 Black Pine      1
3860 black pine (Pinus nigraArn.)      1
3861 black poplar      1
3862 black poplar (Populus nigra)      1
3863 black poplar clonal tests      1
3864 blade lateral movement      1
3865 bočna kompenzacija zemljanih masa.      1
3866 bočna stabilnost lista      1
3867 biomass yield      1
3868 biomasa.      1
3869 biološko-ekološka valorizacija.      1
3870 biljne vrste      1
3871 biomass calculation      1
3872 Biomass Energy Europe      1
3873 Biomass Energy Europe – BEE      1
3874 biomass potential assessment      1
3875 biodiversity.      1
3876 biodizel      1
3877 bioecology      1
3878 bioekologija      1
3879 bioenergija.      1
3880 biološka revitalizacija      1
3881 biološka svojstva      1
3882 biološke metode      1
3883 biološki gubici divljači      1
3884 biološki položaj stabala      1
3885 biological methods      1
3886 biological position of trees      1
3887 biological properties      1
3888 biological revitalisation      1
3889 biological!environmental valorization      1
3890 biological-ecological valorisation      1
3891 biological-ecological valorization      1
3892 biologija      1
3893 biology      1
3894 biološka ispitivanja      1
3895 bioetanol      1
3896 biogoriva      1
3897 biogorivo      1
3898 bioindication      1
3899 bioindikacijska i osnovna mreža točaka      1
3900 bioindikacijske plohe      1
3901 bioindikatori      1
3902 bioklimati      1
3903 Biokovo      1
3904 Biokovo Mountain      1
3905 biological control      1
3906 biological control agent      1
3907 Canadian Forest Fire Behavior Prediction (FBP)      1
3908 Canadian Forest Fire Danger Rating System (CFFDRS)      1
3909 Canadian Forest Fire Weather Index (FWI)      1
3910 Capercaillie (Tetrao urogallus)      1
3911 capture-mark-recapture      1
3912 carbon      1
3913 carbon accumulation      1
3914 carbon fluxes      1
3915 carbon sequestration      1
3916 carbon stock Cpool      1
3917 Carex brizoides      1
3918 burza      1
3919 bush      1
3920 bushes      1
3921 business analysis      1
3922 business relationships      1
3923 bušilica »ST1HL 08«      1
3924 C. hungarica      1
3925 cable crane      1
3926 cadastre      1
3927 brusači      1
3928 bruto domaći proizvod      1
3929 brza dojava i brzo gašenje      1
3930 brzina unosa      1
3931 brzorastuće vrbe      1
3932 Budapest      1
3933 Budimpešta      1
3934 building costs      1
3935 brown hare      1
3936 browsing      1
3937 brst      1
3938 brtvljenje odlagališta      1
3939 bukove sječine      1
3940 bukovo-jelova prašuma      1
3941 bukovo-jelove šume      1
3942 Bosnia-Herzegovina      1
3943 Bosna i Hercegovina.      1
3944 Bosnia and Hercegovina      1
3945 bor      1
3946 Boreal forest      1
3947 borealna šuma      1
3948 borov četnjak      1
3949 borove kulture      1
3950 bosal area      1
3951 body weight of fawns in litter      1
3952 bog-oak (oakwood buried in the ground)      1
3953 Bojčin Forest      1
3954 Bojčinska šuma      1
3955 bolest      1
3956 bolesti      1
3957 bolesti divljači      1
3958 brojnost prirodnog pomlatka i dob sastojina.      1
3959 broj stabala      1
3960 broj vrhova korijena      1
3961 brojno stanje      1
3962 brdsko-planinskopodručje      1
3963 breast height diameter distribution      1
3964 breeding measures      1
3965 Bribir Forest      1
3966 Bribirska šuma      1
3967 brnistra      1
3968 broj biljaka      1
3969 broj i veličina puci      1
3970 broj izbojaka na panju      1
3971 coniferous species      1
3972 conifers      1
3973 consensus      1
3974 Consequences of the Agression against the Republic of Croatia      1
3975 Conservation      1
3976 conservation of genetic resources      1
3977 Conservations      1
3978 container type      1
3979 containers      1
3980 contamination      1
3981 contamination soil      1
3982 continental Croatia      1
3983 contour line 98      1
3984 control      1
3985 coppice      1
3986 coppice conversion      1
3987 cork production      1
3988 comparative analysis      1
3989 comparative research method      1
3990 comparative trials      1
3991 comparison      1
3992 compensation      1
3993 complex equations      1
3994 complex systems      1
3995 complexity      1
3996 compromise      1
3997 computer simulations      1
3998 computerized information system      1
3999 concentrations and contents of nutrients      1
4000 conception      1
4001 concrete and beta-distribution of breast diameters      1
4002 Common beech (Fagus sylvaticaL.)      1
4003 common beech felling      1
4004 common beech leaves      1
4005 Common Beech.      1
4006 Common Hornbeam      1
4007 common names of animals      1
4008 Common oak      1
4009 common pistachio      1
4010 common spruce      1
4011 Common Walnut      1
4012 communicative action      1
4013 community of pedunculate oak      1
4014 Crikvenica -Vinodol area      1
4015 Crikveničko-vinodolsko područje      1
4016 critical loads      1
4017 correlation link      1
4018 corpus luteum      1
4019 correction factors      1
4020 cost      1
4021 cost per m3      1
4022 costs      1
4023 couning      1
4024 country in transition      1
4025 court      1
4026 CP Forests      1
4027 CpDNA      1
4028 crack phillyrea (Phillyrea latifolia L.)      1
4029 craniometry      1
4030 Crataego-Prunetum dasyphyllae      1
4031 crni glog      1
4032 crni grab      1
4033 crni bor (Pinus nigra Arn.)      1
4034 crni bor (Pinus nigra ssp. dalmatica)      1
4035 crna topola (Populus nigra)      1
4036 crna joha (Alnus glutinisa Garnt)      1
4037 crna joha (Alnus glutinosa)      1
4038 Croatian Forests Ltd. b      1
4039 Croatian Military Border      1
4040 Croatian participation      1
4041 Croatian Podunavlje region      1
4042 Croatian Poplar Commission      1
4043 Croatian Standard HRN EN 1316-1:1999      1
4044 Centralna šumarska uprava      1
4045 Centromere nomenclature      1
4046 certifikacija šuma      1
4047 Cervus elaphus      1
4048 chain saw      1
4049 caterpillars      1
4050 causes of leks endanger­ment      1
4051 Carpino orientali-Quercetum ilicis      1
4052 burnt area      1
4053 bukva (Fagus sylvatica)      1
4054 buldožer      1
4055 bura      1
4056 cikličko snimanje      1
4057 ciklus      1
4058 C-indeks      1
4059 C-index      1
4060 CirConcomputer model      1
4061 circular sample plots      1
4062 ciste in      1
4063 City of Zagreb      1
4064 cjenik      1
4065 claster analysis      1
4066 clear cut of willow culture      1
4067 clearing fire lines      1
4068 changes in water relations      1
4069 characteristics of micro-locality.      1
4070 chemical composition      1
4071 Chemical composition of soil      1
4072 chemism of plant materil      1
4073 chestnut gall wasp      1
4074 chip production      1
4075 chlorophyll content      1
4076 Castanea sativa Mill.      1
4077 climate changes      1
4078 Climate model      1
4079 climate scenarios      1
4080 climatic change      1
4081 climatic excesses      1
4082 climatic factors      1
4083 climatological characteristics      1
4084 climbing plants      1
4085 clonal archive      1
4086 clonal forestry      1
4087 clonal samples      1
4088 clonal seed orchards      1
4089 clone      1
4090 clones      1
4091 cluster analiza.      1
4092 cluster analysis      1
4093 cluster analysis.s      1
4094 CO      1
4095 CIC-points      1
4096 CIC-točke      1
4097 cijena koštanja      1
4098 cijene      1
4099 coast      1
4100 coastal population      1
4101 coefficient of integral growth      1
4102 coefficient of use of hunting-demographic potential      1
4103 Co­leoptera      1
4104 colluvial soil      1
4105 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
4106 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
4107 combustibility      1
4108 Common alder      1
4109 %20grasslands STYLE="text-decoration:none"> grasslands      1
4110 %20hyperparasitoid STYLE="text-decoration:none"> hyperparasitoid      1
4111 %20travnjaci STYLE="text-decoration:none"> travnjaci      1
4112 %20Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none"> Isaria fumosorosea      1
4113 %20C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none"> C. fraxinea      1
4114 A.%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">A. flavicollis      1
4115 #glavna skupština      1
4116      1
4117 drvenaste egzote      1
4118 jednodobne bukove sastojine      1
4119 lowlands forests      1
4120 park forest      1
4121 Pinus nigra      1
4122 pokretna žičara      1
4123 skidding      1
4124 srednja udaljenost privlačenja      1
4125 Šumski sortimenti      1
4126 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
4127 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
4128 C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none">C. fraxinea      1
4129 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      1
4130 Apodemus%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">Apodemus flavicollis      1
4131 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
4132 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
4133 Castor%20fiber STYLE="text-decoration:none">Castor fiber      1
4134 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
4135 %20woody%20species STYLE="text-decoration:none"> woody species      1
4136 H.%20pseudoalbidus STYLE="text-decoration:none">H. pseudoalbidus      1
4137 abandoned agricultural land      1
4138 »Projekt za rukovođenje« — managementa      1
4139 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
4140 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
4141 Thaumetopoea%20pityocampa STYLE="text-decoration:none">Thaumetopoea pityocampa      1
4142 Trypodendron%20domesticum STYLE="text-decoration:none">Trypodendron domesticum      1
4143 10-godišnji volumni prirast      1
4144 137Cs      1
4145 16x16 km grid plots      1
4146 40K      1
4147 4dimensional space      1
4148 4x4 km grid plots      1
4149 a change in the floral composition      1
4150 A- horizon      1
4151 A- horizont      1
4152 a new ecological trend      1
4153 a regular cross profile      1
4154 a sum of effective temperatures      1
4155 Lymantria%20monacha STYLE="text-decoration:none">Lymantria monacha      1
4156 Histiostoma%20ulmi STYLE="text-decoration:none">Histiostoma ulmi      1
4157 Histiostomatidae STYLE="text-decoration:none">Histiostomatidae      1
4158 Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none">Isaria fumosorosea      1
4159 M.%20glareolus STYLE="text-decoration:none">M. glareolus      1
4160 Myodes%20glareolus STYLE="text-decoration:none">Myodes glareolus      1
4161 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
4162 altitude      1
4163 aluminij      1
4164 aluvijalna vlažna staništa      1
4165 aluvijum      1
4166 amage      1
4167 amelioration      1
4168 amelioration effects      1
4169 američki jasen      1
4170 ammonia      1
4171 amonijakalni dušik      1
4172 amorfa      1
4173 analitički hijerarhijski proces      1
4174 analitički hijerarhijski proces (AHP)      1
4175 alien species      1
4176 alien species inventory      1
4177 alkali earth and alkali metals      1
4178 alkaloid taksin antikancerogen      1
4179 Allium-test      1
4180 allochthonous and autochthonous dendroflora      1
4181 allometric equations      1
4182 allowable cut indicator      1
4183 alluvial wetlands      1
4184 almond willow (Salix triandra)      1
4185 AHP method      1
4186 AHP metoda      1
4187 Air Pollution      1
4188 afforestation of karst      1
4189 afforestation success      1
4190 age      1
4191 age classes      1
4192 age structure      1
4193 age-class distribution      1
4194 aktivna zaštita      1
4195 aktivnost      1
4196 aktivnost čovjeka.      1
4197 akumulacija dušika      1
4198 akumulacija hraniva u bimasi      1
4199 akumulacija hraniva u biomasi      1
4200 akumulacija ugljika      1
4201 alder (Alnus glutinosa)      1
4202 Alepo pine      1
4203 acorn plumpness      1
4204 acorn production      1
4205 acorn quality      1
4206 acorn size      1
4207 acorn-collecting traps method      1
4208 active protection      1
4209 activity      1
4210 Aboveground biomass      1
4211 abiotski činitelji      1
4212 abnormal seedling      1
4213 Abies biokovoensis      1
4214 Abies pardei      1
4215 adaptacija      1
4216 adaptation      1
4217 adapted agricultural tractors      1
4218 accidents at work      1
4219 accumulation of nutrients in the biomass      1
4220 accuracy      1
4221 aciditet tla      1
4222 acidofilne šume      1
4223 adaptive genetic differentiation and diversity      1
4224 adaptivna genetska diferencijacija i raznolikost      1
4225 Adriatic      1
4226 Adriatic islands      1
4227 aerial photographs (APs)      1
4228 Aesculus L.      1
4229 antlers      1
4230 AOMP      1
4231 Aposeri foetidae-Castanetum sativae ass. nova      1
4232 Aposeri foetidae-Castanetum sativaeass. nova      1
4233 arborescent willow clones      1
4234 Arborescent Willows      1
4235 arboretum      1
4236 Arboretum Lisičine      1
4237 arboretum Trsteno      1
4238 arboriculture      1
4239 arborikultura      1
4240 archaeological finds of Roman roads and buildings      1
4241 architectural elements      1
4242 anti - cancerous drug      1
4243 antioksidacijska aktivnost      1
4244 antioxidant capacity      1
4245 animal artist      1
4246 animalist      1
4247 alometrijske funkcije      1
4248 analiza glavnih komponenti      1
4249 analiza stabla      1
4250 analiza ugroženosti      1
4251 analytic hierarchy process      1
4252 Analytical hierarchy process (AHP)      1
4253 Alnus glutinosa      1
4254 As. Anemone-Carpinetum betuli      1
4255 as. Calamagrosti arun­dinaceae-Fagetum.      1
4256 As. Hacquetio-Fagetum      1
4257 As. Populo tremulae-Betuletum      1
4258 as. Pteridio-Betuletum      1
4259 ash      1
4260 Ash flowering      1
4261 asocijacija      1
4262 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Bertović 1975      1
4263 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Berto­vić 1975      1
4264 arheološki nalazi rimskih cesta i građevina      1
4265 arhitektonski elementi      1
4266 Ariš      1
4267 aromatično i ljekovito bilje      1
4268 artificial neural networks      1
4269 artiodactyl      1
4270 as Seslerio sadlerianae-Ostryetum.      1
4271 assortment tables      1
4272 Atlas Cedar      1
4273 Atlas gorje      1
4274 atlaski cedar      1
4275 atmosferska taloženja      1
4276 Austrian pine      1
4277 austrijske šume      1
4278 autochtonus tree and schrub species      1
4279 autohtona i alohtona dendroflora      1
4280 autohtone vrste drveća i grmlja      1
4281 autoktone i aloktone vrste četinjača i listača      1
4282 autoktone listače      1
4283 automatic analyser      1
4284 automatic digital camera      1
4285 automatizacija procesa      1
4286 automatska digitalna fotokamera      1
4287 automatski analizator      1
4288 availability and direction of Sava flood water      1
4289 average value of body weight of bucks and does      1
4290 Axis%20axis%20Erxleben%201977) STYLE="text-decoration:none">Axis deer (Axis axis Erxleben 1977)      1
4291 B. Sc.      1
4292 back cross and transgression      1
4293 bacteria      1
4294 bademasta vrba (Salix triandra)      1
4295 bagrem      1
4296 bakterija      1
4297 area with the vegetative cover      1
4298 annual current diameter increment      1
4299 annual presceibed yield      1
4300 band saw efficiency      1
4301 bank interest rate      1
4302 bank vole      1
4303 bankovni kamatnjak      1
4304 Baranja riparian forests      1
4305 Barbary ewe      1
4306 Barbary sheep      1
4307 basis of vegetational unit      1
4308 baza podataka      1
4309 baze podataka      1
4310 bazofilne šume      1
4311 beach forest      1
4312 beach forests      1
4313 beaver dam      1
4314 beaver pond      1
4315 basal area increment      1
4316 Basic Map of Croatia (BMC)      1
4317 beech felling areas      1
4318 beech forests      1
4319 beech-fir forests      1
4320 beech-fir virgin forest      1
4321 beginning of organised forestry.      1
4322 bijela joha      1
4323 bijela joha (Alnus incana)      1
4324 bijela topola (Populus alba)      1
4325 bijela vrba (Salix alba)      1
4326 bijeli bor (Pinus sylvestris L.)      1
4327 bijeli dud (Morus alba) svilogojstvo      1
4328 beneficial functions of forests      1
4329 beneficial organisms      1
4330 BEP or the break-even level of income.      1
4331 Berberidion      1
4332 Beta distribucija      1
4333 Beta distribution      1
4334 Benedictine monastery      1
4335 ass. Laserpitio Fagetum      1
4336 assortiment tables      1
4337 biljni potencijal      1
4338 biljni virusi      1
4339 biljnogeografsko raščlanjenje      1
4340 bioassays      1
4341 biljke      1
4342 biljke zaštitnice      1
4343 biljna sistematika      1
4344 beta-funkcija      1
4345 Biber      1
4346 bibliografija      1
4347 bibliography      1
4348 biblioteka      1
4349 bijelj      1
4350 bilance      1
4351 biljezi      1
4352 damage indicators      1
4353 damage trees      1
4354 daljinomjer Vertex      1
4355 Dalmactia      1
4356 čudni atraktor      1
4357 dabrova brana      1
4358 dabrovo jezero      1
4359 daily growth rate of fawns      1
4360 cultures      1
4361 Cryphonectria parasitica      1
4362 cull      1
4363 cultivars of yew      1
4364 cultivation method      1
4365 cultural landscape      1
4366 četverodimenzijski sustav      1
4367 čimbenici korekcije      1
4368 čimbenik horizontalnog zaobilaženja.      1
4369 čimbenik vertikalne korekcije terena      1
4370 čista regularna bukova sastojina      1
4371 čista sječa kulture vrba      1
4372 čistina      1
4373 čistoća debla      1
4374 čišćenje      1
4375 čišćenje mladih sastojina      1
4376 čišćenje prosjeka      1
4377 čivitnjača      1
4378 current cutting edges value associations      1
4379 current felling values      1
4380 curvature      1
4381 cutter      1
4382 cutting and processing      1
4383 cut-to-length harvesting method      1
4384 cycle      1
4385 cyclic aerial photographs      1
4386 cyclic aerial surveys      1
4387 cyclic records      1
4388 Czech      1
4389 Czech Republic      1
4390 časopis Šumarski list      1
4391 Čeh      1
4392 čempres      1
4393 Češka      1
4394 crown cover      1
4395 Croatia.      1
4396 crown diameter      1
4397 crown diameter of the sprout      1
4398 crown fire      1
4399 crown structure      1
4400 crownfire      1
4401 crude oil contamination      1
4402 Crvanj Mt.      1
4403 Crvanj planina      1
4404 crveni hrast      1
4405 depozicija      1
4406 desulphurization      1
4407 determinacija      1
4408 determination      1
4409 determining horizontal distances      1
4410 determining tree height      1
4411 developemnt and increment of stands      1
4412 development and increment      1
4413 development of phytocoenosis      1
4414 development of research      1
4415 development stages      1
4416 Developmental stages of forest trees and herbaceous plants      1
4417 devitalisation      1
4418 devitalizacija      1
4419 diagnose      1
4420 diameter increment      1
4421 diameter growth      1
4422 diameter increment      1
4423 diameter structure      1
4424 diapause      1
4425 diclinous      1
4426 die besten Rehböcke Kroatiens und der Welt      1
4427 die Kiefer      1
4428 dieback of pedunculate oak      1
4429 diferencijacija      1
4430 different seedling types      1
4431 digital cadastral map      1
4432 digital orthophoto (DOP)      1
4433 digital orthophotographies      1
4434 digital ortophoto      1
4435 dendrologija      1
4436 dendrology      1
4437 dendrološka inventarizacija      1
4438 dendroflora Hrvatske      1
4439 dendroflora vrta      1
4440 dendrograms      1
4441 defolijatori.      1
4442 degradacija      1
4443 degradacija ekosustava      1
4444 degradacija šuma      1
4445 degradation      1
4446 degraded karst      1
4447 degradirani krš      1
4448 degree of damage      1
4449 dehydrated zone      1
4450 demografske karakteristike      1
4451 demo­graphic characteristics      1
4452 dendrochronological analysis      1
4453 debljinska struktura      1
4454 damages from the game      1
4455 damages on the young plants      1
4456 database      1
4457 databases      1
4458 daylilies      1
4459 DEA      1
4460 dead wood      1
4461 deer game      1
4462 defoliators      1
4463 debljinski prirast.      1
4464 debljinski rast      1
4465 debljinski stupanj      1
4466 deciduous      1
4467 deciduous forests of poplar and willow      1
4468 decision support system      1
4469 economic importance      1
4470 economic orientation      1
4471 Economic policy      1
4472 economic silk production      1
4473 economics of forest resources      1
4474 economics of natural resources      1
4475 economy inspection      1
4476 Economic achievements      1
4477 economic activities in Croatia      1
4478 economic changes      1
4479 economic changes in forestry      1
4480 dvodomna      1
4481 dvopapkar      1
4482 dvoulazne tablice obujma      1
4483 dvoulazne volumne tablice      1
4484 Eastern Slavonia      1
4485 eban (crni hrast odležao u zemlji)      1
4486 Eco-labele      1
4487 Eco-labels      1
4488 ecological characteristic      1
4489 ecological conditions      1
4490 ecological conditions of the site      1
4491 ecological conditions.      1
4492 ecological factors      1
4493 ecological indicators      1
4494 ecological indicatory values      1
4495 ecological label (eco-label)      1
4496 ecological network      1
4497 ecological niche      1
4498 ecological production      1
4499 duration of development stages      1
4500 Drvni proizvodi finalne uporabe      1
4501 drvno-prerađivačka industrija      1
4502 drvo kao energent      1
4503 drvoprerađivačka industrija      1
4504 državna financijska potpora šumarstvu      1
4505 dubinsko snimanje      1
4506 duboka sadnja      1
4507 Dudov svilac (Bombix mori)      1
4508 due diligence      1
4509 dugotrajno      1
4510 duljina korijena      1
4511 duljina odgriženog dijela izbojka      1
4512 duljina tuljca      1
4513 drvna masa      1
4514 drvna prašina      1
4515 drvenaste biljke      1
4516 drvna zaliha.      1
4517 drvni elementi      1
4518 Drvni građevni elementi      1
4519 drvenaste svojte      1
4520 drvenaste vrste      1
4521 drveni materijal za paki ranje      1
4522 drveni materijal za pakiranje      1
4523 drveni ugljen      1
4524 drvna i lisna masa      1
4525 Drava River valley      1
4526 drhtavi šaš      1
4527 drift fauna      1
4528 dripping through      1
4529 drought      1
4530 drupe      1
4531 dovršna sječa      1
4532 doznaka u grupama      1
4533 dr. sc      1
4534 domovinski rat      1
4535 Donja Austrija      1
4536 donja voda      1
4537 donje i gornje sastojinsko stablo      1
4538 dormancy      1
4539 dormantnost      1
4540 dormice      1
4541 dostupnost i smjer kretanja savske poplavne vode      1
4542 double-entry volume tables      1
4543 dobni razred      1
4544 dobni razredi      1
4545 dodatno vrijeme      1
4546 dolomiti      1
4547 domaćin      1
4548 domaćini      1
4549 dnevna stopa prirasta lanadi      1
4550 DNK      1
4551 dob      1
4552 diversity indices      1
4553 division of forests in the Republic of Croatia      1
4554 divlja kruška      1
4555 djelovanje      1
4556 diskoloracija      1
4557 diskontinuiran areal      1
4558 dispersion      1
4559 disperzija      1
4560 dissipative structures      1
4561 distribucija      1
4562 direct and diffuse light      1
4563 discoloration      1
4564 discontinued areal      1
4565 diseases of game      1
4566 disjunct      1
4567 distribucija prsnih promjera i volumena      1
4568 distribucija stabala      1
4569 digitalni katastarski plan      1
4570 digitalni model reljefa (DMR)      1
4571 distribution of beneficial functions of forests      1
4572 distribution of diameter at breast height      1
4573 distribution of felling volume per breast heigh diamater.      1
4574 Distribution of forests      1
4575 distribution range      1
4576 digital terrain models (DTM)      1
4577 digitalizacija      1
4578 dendroecology      1
4579 dendroekologija      1
4580 density of individuals      1
4581 density trend decrease      1
4582 departmental research      1
4583 digitization      1
4584 dimension stock      1
4585 dimenzija zrelosti      1
4586 dimenzije češera      1
4587 dioecious      1
4588 dionička društva u šumarstvu      1
4589 dipl. ing. šumarstva      1
4590 Diptera      1
4591 EUFORGEN Networks      1
4592 euglej      1
4593 eukaliptusove plantaže      1
4594 environment protection      1
4595 Entwicklung      1
4596 epidop­tera      1
4597 epikutikularni vosak elektronska mikroskopija (SEM).      1
4598 epoksidna smola      1
4599 epoxy resin. Collection of works      1
4600 equalization functions.      1
4601 equilateral spiral      1
4602 equipment for training bird of prey.      1
4603 Erannis defoliaria      1
4604 Erico-Fagetum      1
4605 eroded terrain recoveri      1
4606 erosion      1
4607 erozija      1
4608 erozija tla      1
4609 essential oils      1
4610 establishment rate      1
4611 estetski izgled šume      1
4612 estimated value of forests      1
4613 estimation      1
4614 estimation precision      1
4615 etat      1
4616 etat međuprihoda      1
4617 eterična ulja      1
4618 EU ETS scheme      1
4619 EU ETS shema      1
4620 EU FLEGTAction plan      1
4621 EU FLEGTAkcijski plan      1
4622 eucalyptus plantations      1
4623 Fagus silvatica      1
4624 evenaged stands      1
4625 evergreen      1
4626 FACE      1
4627 FACE facility      1
4628 facilitation      1
4629 factors to vertical terrain corrections      1
4630 Faculty of Forestry Zagreb      1
4631 excange value      1
4632 exchangeable development      1
4633 exhibit      1
4634 Exhibitions      1
4635 existing state      1
4636 Experimental Laboratory      1
4637 experimental plot B bare ground      1
4638 exploitation      1
4639 exploitation fields      1
4640 Exports and Imports      1
4641 evaluation of beneficial functions of forests and evaluation of forests.      1
4642 evaluation of natural resources      1
4643 Eurasian lynx      1
4644 Eurasion lynx      1
4645 Europa      1
4646 Europe      1
4647 Europe Slovenia      1
4648 European ash (Fraxinus angustifolia Vahl.)      1
4649 European beaver (Castor fiber L.)      1
4650 European brown bear (Ursus arctos)      1
4651 European larch      1
4652 european yew - tree      1
4653 europska tisa      1
4654 Europski ariš      1
4655 europski ariš (Larix deeidua Mili)      1
4656 europski dabar (Castor fiber L.)      1
4657 europski smeđi medvjed (Ursus arctos)      1
4658 Eutric Rankers      1
4659 Eutrični ranker      1
4660 endemic species      1
4661 endemna vrsta      1
4662 Endosperm in development      1
4663 enegrija klijavosti i klijavost      1
4664 energetika      1
4665 energetska korisnost      1
4666 energetska vrijednost      1
4667 entomofilna      1
4668 Entomopatogena gljiva      1
4669 entomophilic      1
4670 energy benefit      1
4671 energy production      1
4672 energy scenario      1
4673 ecosystems      1
4674 ecotypes      1
4675 ecotypic variation      1
4676 edafski uvjeti      1
4677 Eddy covariance method      1
4678 edible      1
4679 educating personnel      1
4680 edukacija vatrogasaca      1
4681 edukativni panoi      1
4682 efektivni broj klonova      1
4683 effective clone number      1
4684 effects of thinning      1
4685 efficacy      1
4686 Emisije SO2      1
4687 ekosustavi      1
4688 ekonomika šumskih resursa      1
4689 ekonomske promjene u šumarstvu      1
4690 ekoznak      1
4691 eksperimentalni laboratorij      1
4692 eksploatacijska polja      1
4693 ekstrakcija      1
4694 electric radiator      1
4695 electrical resistance of cambial zone      1
4696 elektrana      1
4697 električna energija      1
4698 električni otpor kambijalne zone      1
4699 električno grijalo      1
4700 elemental analyser      1
4701 elementarni anlitaor      1
4702 elementi ocjene trofeja      1
4703 elm      1
4704 embiotenija      1
4705 ekološka karakteristika      1
4706 ekološka mreža      1
4707 ekološka niša      1
4708 ekološka proizvodnja      1
4709 ekološka stabilnost      1
4710 ekološkai fitogeografska analiza      1
4711 ekološke i socijalne funkcije      1
4712 ekološke indikatorske vrijednosti      1
4713 ekološke orijentacije      1
4714 ekološke značajke      1
4715 ekološki činitelji      1
4716 ekološki indikatori      1
4717 ekološki uvjeti.      1
4718 ekološko-gospodarske značajke      1
4719 ekonomija      1
4720 ekonomika prirodnih resursa      1
4721 ekonomika svilarenja      1
4722 Feulgen squash method      1
4723 Feulgen squash metoda      1
4724 Fibonaccijev niz      1
4725 fictional rotation      1
4726 field elm      1
4727 field plot      1
4728 fiksiranje dušika      1
4729 fiktivna ophodnja      1
4730 Final consumption wood products industries      1
4731 final cut      1
4732 Final use of wood products industry      1
4733 finalna prerada drva      1
4734 financial resources      1
4735 financijska politika      1
4736 fine forest fuel      1
4737 Finland      1
4738 fino šumsko gorivo      1
4739 Finska      1
4740 Faza - II      1
4741 Faza - III; Radne grupe (Networks)      1
4742 faza isključivanja stabala      1
4743 FBP sustav      1
4744 FBP System      1
4745 felled stemwood      1
4746 felling and processing      1
4747 felling control      1
4748 felling cycle      1
4749 felling thinning volume      1
4750 female roe deer      1
4751 fenofaze      1
4752 false beech heartwood      1
4753 Fang      1
4754 FAO      1
4755 farmer cables      1
4756 farmer vitla      1
4757 Fast Furier method      1
4758 Fast Furier metoda      1
4759 faunalni drift      1
4760 fenologija listanja      1
4761 Fairs      1
4762 faktori staništa      1
4763 falconer equipment      1
4764 falconry equipment      1
4765 falconry techniques      1
4766 fenotipska plastičnost.      1
4767 fenotipska stabilnost      1
4768 fire fighting equipment      1
4769 Fire history      1
4770 fire line      1
4771 fire lines      1
4772 fire lines with elements of roadways      1
4773 first and second order histograms      1
4774 first record      1
4775 first records      1
4776 fishing      1
4777 fire.      1
4778 fire-climate regions      1
4779 fire-climate regions.      1
4780 fire-fighting plane ("kanader") and demon      1
4781 firemen education      1
4782 fire-risk      1
4783 fitocenološka nomenklatura i klasifikacija      1
4784 fitocenološka snimka      1
4785 fitocenološke jedinice      1
4786 fitocenološke značajke      1
4787 fitocenoza      1
4788 fitogeografsko raščlanjenje      1
4789 fitomasa      1
4790 flammable material      1
4791 flight activity      1
4792 flight dynamics      1
4793 flood      1
4794 flood control      1
4795 floodplain forest      1
4796 floodplain forests      1
4797 fitosanitarne mjere      1
4798 fitosanitarni pregled      1
4799 fitosanitarni sustav      1
4800 fizička svojstva      1
4801 fizika      1
4802 fizikalna i mehanička svojstva drva abonosa      1
4803 fizikalna i mehanička svojstva recentne hrastovine      1
4804 fizikalna svojstva      1
4805 fiziološki parametri      1
4806 F-O and »K-k« »Manage-project«      1
4807 F-O i »K-k«      1
4808 foliar threatment      1
4809 folijarna aplikacija      1
4810 food      1
4811 forces of resistance to growth      1
4812 Foreign timber trade      1
4813 floral elements      1
4814 floristic composition      1
4815 floristička struktura      1
4816 feromonski raspršivači      1
4817 fertility      1
4818 flora content      1
4819 forest community of beech and fir      1
4820 forest contractors      1
4821 Forest cover      1
4822 Flowering Ash      1
4823 flowing down trunk      1
4824 flushing      1
4825 Forest Administration "Viševica"  Rijeka      1
4826 Forest Administration Bjelovar.      1
4827 Forest Administration Delnice      1
4828 Forest Administration Požega      1
4829 forest and water ecosystems      1
4830 forest and wildlife management      1
4831 forest area      1
4832 forest association      1
4833 forest assortments      1
4834 forest biomass      1
4835 forest certification      1
4836 forest ecosystem      1
4837 forest ecosystems      1
4838 Forest education      1
4839 forest enterprise      1
4840 forest estate      1
4841 Forest exploitation      1
4842 forest fee      1
4843 Forest Fire Prevention      1
4844 forest fire prevention roads      1
4845 forest fire protection      1
4846 forest damage      1
4847 forest damage.      1
4848 forest development strategy      1
4849 forest dieback      1

                UNDER CONSTRUCTION