Stavovi HŠD-a o restrukturiranju HŠ d.o.o.
i osvrt na studiju Ekonomskog fakulteta
“POSLOVNO UPRAVLJANJE I ORGANIZACIJSKO STRUKTURIRANJE HŠ d. o. o.”


 • Temeljna zadaća Hrvatskih šuma d. o. o. je organizirati integralno gospodarenje šumskim ekosustavima na čitavom području Republike Hrvatske, na način da se osigura potrajnost, stabilnost ekosustava, biološka raznolikost, produktivnost, samoobnovljivost i maksimalna proizvodnja općekorisnih funkcija šuma. Polazeći od gospodarenja na temelju šumskogospodarske osnove područja na jedinstvenom području RH, u skladu s gore navedenim načelima, plasirati na tržište sortimente za pilansku i kemijsku preradu, energetsko drvo i iz njega proizvedenu energiju, te sporedne šumske proizvode.
 • S obzirom na osnovnu zadaću, koja je navedena u prvom stavku, preduvjet ispunjenja svih zadaća tvrtke HŠ d. o. o. je financijsko vrednovanje općekorisnih funkcija šuma, koje se danas odvija kroz plaćanje naknade za OKFŠ.
 • Jedno poduzeće s trostupanjskom organizacijom Direkcija-Uprava šuma-Šumarija (s revirnim sistemom) uhodani je sistem koji osigurava integralno gospodarenje na cijelom Šumskogospodarskom području.
 • Uprave šuma podružnice (Profitni centri) formiraju se s osnovnom pretpostavkom osiguranja biološke reprodukcije šuma. Njihove obaveze prema Upravi i Vlasniku proizlaze iz realnih i kontroliranih godišnjih planova proizvodnje, što važi i za poslovanje šumarije. Na taj način, kroz jasna prava i obaveze nižih jedinica, omogućiti će se bolje vrednovanje rada i decentralizacija cijelog sustava, što bi Studija u svojoj konačnoj verziji trebala jasnije prikazati.
 • Kako bi tvrtka HŠ d. o. o. mogla uspješno funkcionirati potrebno je jasno definirati i uknjižiti njezinu imovinu u koju moraju ući poslovni objekti, šumske prometnice, lovačke kuće, lugarnice, sindikalna odmarališta itd.
 • HŠ d. o. o. specifično su poduzeće s velikim teritorijalnim, biološkim, ekonomskim i sociološkim različitostima (jednodobne šume, prebor, krš), što ukazuje da univerzalna i ishitrena, jednoobrazna rješenja za cijeli sustav, nisu dobra. Privatizaciju pojedinih djelatnosti treba provoditi postupno dozvoljavajući budućim profitnim centrima, da u skladu sa specifičnostima pojedinih, racionalizirajući svoje poslovanje prepoznaju prioritete. Nesređeno tržište rada i usluga izvan sustava HŠ d. o. o. i loše stanje poduzetnika koje vrše usluge sječe i vuče nikako nisu motivacija djelatnika za odlazak iz sustava HŠ d. o. o.
 • Ustrojstvo poduzeća mora dugoročno osiguravati poslovnu i materijalnu motiviranost te socijalnu sigurnost zaposlenicima. Hrvatsko šumarsko društvo očekuje da će se novim ustrojstvom popraviti status šumarskog stručnog osoblja koje u današnjim okolnostima nije na zadovoljavajućem nivou.
 • Gospodarenje šumama koje su po članku 52. Ustava RH prirodno bogatstvo od interesa za RH i imaju njenu osobitu zaštitu, mora se učiniti neovisnim od utjecaja političkih i drugih interesa koji su u suprotnosti s temeljnim principom gospodarenja šumama. Na svim razinama kadrove treba birati prema znanju i sposobnosti, a ne prema političkoj podobnosti.
 • Budući da HŠ d. o. o. raspolažu velikim ljudskim i drugim potencijalima ocjenjujemo potrebnim pokretanje inicijative da HŠ d. o. o. preuzmu gospodarenje i upravljanje zaštićenim objektima prirode u kojima je temeljni fenomen zaštite-šuma. Smatramo da bi na taj način Zaštitu ovih objekata podigli na višu razinu, a istovremeno bi rasteretili državni proračun značajnih izdvajanja financijskih sredstava za tu namjenu. Ovo podrazumijeva promjenu nekih zakonskih propisa, prije svega Zakona o zaštiti prirode.
 • Prije konačnog usvajanja Studije treba ustanoviti potrebnu donošenja posebnog Zakona o privatizaciji HŠ d. o. o. kako je definirano Zakonom o privatizaciji.
 • U skladu s prihvaćenim modelom restrukturiranja potrebno je napraviti realnu i svrsishodnu sistematizaciju radnih mjesta, uz razrađene kriterije, uzimajući u obzir stvarne potrebe kadrova koje odlikuje znanje, struka i sposobnost obavljanja poslova.
 • Usvajanjem ovih principa i drugih prihvatljivih prijedloga, koji će se iskristalizirati tijekom naknadnih rasprava, ocjenjujemo da bi takva Studija bila dobra osnova po kojoj se može izvršiti restrukturiranje HŠ d. o. o.