Zemřel Václav Leo Anderle

Datum: 27. červen 1944, kategorie: Osobnosti

Lesník, malíř. Lesní rada a učitel lesnictví, ilustroval encyklopedie jehličnanů a hmyzu a další botanická i cestopisná díla. Vytvořil originální českou mysliveckou ilustraci.
Narodil se 25. srpna 1859 v Krejcaru u Chlumětína (část obce Svratka) v rodině knížecího thurntaxiského lesního. Studoval v Chrudimi, v Litomyšli na reálce maturoval i z kreslení. Jeho profesor  L. Ferber, akademický malíř, mu pomohl zařídit vedle školní kreslírny malý ateliér. Zde po 4 roky dostával cenu z nadace profesora Béma za nejlepší kresby a kompozice na této reálce. Na jeho přímluvu odešel na malířskou akademii do Vídně. Po smrti obou rodičů musel přerušit studia. Vrátil se domů a nastoupil své první místo u lesního úřadu na velkostatku Rychmburk u Skutče. Velkostatek knížete Thurn-Taxise zaujímal 10 380 ha (pole, louky, zahrady, pastviny, rybníky a lesy v osmi revírech). Po tříleté praxi se vrátil do Vídně dokončit studia. Po roční dobrovolné vojenské službě nastoupil znovu jako nadlesní a lesní správce velkostatku Rychmburk a Chotěšov. V této době absolvoval zkoušku pro samostatné lesní hospodáře. Později působil v Chorvatském Krasu a v Lekeniku u Záhřebu ve Slavonii. Poté se vrátil znovu do Rychmburku, odtud pak odešel do Výtoně v Pošumaví, a potom do Buchau am Federsee ve Wűrttembersku. Poznával Bodamskou oblast a celé Švýcarsko. Nakonec byl na vlastní žádost přeložen na Českomoravskou vysočinu, do polesí Bukovina u Krouny.

V roce 1912 odešel do výslužby, přestěhoval se do Slatiňan u Chrudimi. Tam pracoval z pověření jako okresní lesní technik a také učil jako docent lesnické nauky na c.k. české vyšší zemské hospodářské škole. V roce 1919 byl jmenován ministerstvem zemědělství  vnuceným správcem czerninského velkostatku Vrchlabí. Od roku 1920 vedl nový státní okresní lesní inspektorát pro východní Čechy v Hradci Králové. Potom až do roku 1933 vedl lesní hospodářství velkostatku Žireč nad Labem (u Dvora Králové n/L.). Po smrti manželky se přestěhoval k dceři do Raspenavy u Frýdlantu v Čechách. Nakonec přesídlil do Borohrádku nad Orlicí a do Poděbrad.

Hned zpočátku se prosadil pracemi rázu všeobecného v Palečku, Světozoru, Zlaté Praze, v Humoristických listech a německých časopisech. Se svým vídeňským prof. Gustavem Henschelem tvořil obrazové přílohy k entomologickým příspěvkům.
Další období jeho tvorby je poznamenáno pobytem (8,5 roků) v Přímoří a Posavině, kam byl přidělen k technické službě.  Jednalo se o díla krajinářská, kulturněhistorická a žánrová  v počtu několika set ilustrací. Např. bosenské vládě v Sarajevu ilustroval velké reklamní album pro světovou výstavu v Londýně, Paříži a v Bruselu.
Další tvorba je spojena s počátkem našeho století a s pobytem v Horním Švábsku. Kromě ilustrací namaloval s technickou vyspělostí mnoho obrazů, pláten, pohlednic – loveckých dopisnic. Jeho kolekce mysliveckých a lesnických pohlednic vydával např. Wiesner a J. Rozmara v Praze. Svými ilustracemi obohatil německé časopisy a české myslivecké a lesnické časopisy (Lovecký obzor, České lesnické rozhledy, Háj, Česká myslivost, Československý háj, Nový háj, Les a lov, Lovecké listy, Český lesnický týdenník, Lesní stráž aj.).
V letech 1905 – 1924 výtvarně spolupracoval a psal pod značkou Ade do čtyřdílného Hospodářského slovníku naučného dr. Františka Sitenského.
Komponoval a provedl nádherné diplomy hraběti Janu Harrachovi (1. čestný člen Jednoty českých lesníků zemí koruny České), profesoru dr. Ing. Rudolfu Hašovi (rektor VŠZ v Brně). Různým lesnickým a loveckým spolkům navrhl odznak Československé myslivecké jednoty. V Buchau zanechal pro potřeby středních škol cyklus kreseb z města a jeho okolí a řadu obrazů místní lovné zvěře. V roce 1928, u příležitosti sjezdu Ústřední jednoty československého lesnictva v Hradci Králové,  se uskutečnila souborná výstava jeho malířských prací.
Byl rovněž literárně činný, napsal několik článků (Císařský královský patent lesů a dříví ustanovení v království českém se týkající r. 1754, Platy a právní poměry úřednictva v kníž. Thurn a Taxisských službách, Rašeliniště a jich význam v průmyslu i zemědělství, Význam luštěnin a hnojení na zeleno v hospodářství lesním, Naše kunovité šelmy aj.). Vydal knižní seznam přírodních pamětihodností „Soupis památek přírodních v župě královéhradecké".
V. L. Anderleho vyznamenal německý císař, wűrttemberský král, řezenský kníže Thurn-Taxis, Jan Harrach, ředitelství reálných a měšťanských škol v Buchau, Jednota českých lesníků zemí koruny české a Česká myslivecká jednota. Dianinu medaili s dubovou ratolestí získal od jury vídeňské první mezinárodní lovecké výstavy v roce 1910. Wűrttemberský král Vilém II. mu v roce 1906 věnoval náprsní zlatou jehlici  s monogramem W a královskou korunou a kníže Albert Thurn-Taxis briliantovou garnituru. Byl vedle  Stanislava Lolka jediným českým akademickým malířem, který dovedl správně zobrazit naši zvěř.

Václav Leo Anderle kromě svého krásného povolání věnoval všechny své síly malířskému výtvarnictví.  Zemřel 27. června 1944 v Poděbradech.

Pro Ministerstvo životního prostředí provozuje CENIA
Portál životního prostředí Fakta a data využívá technologii Enviroportál.