NASLOVNICA

 O AKADEMIJI

 UPRAVA

 ODSJECI

 ČLANOVI

 AKTI

 PUBLIKACIJE

 KONTAKT


      AKTI AKADEMIJE          Statut Akademije šumarskih znanosti (25. veljače 2015.) PDF

          Pravilnik o izboru u članstvo Akademije šumarskih znanosti (14. studenog 2013.) PDF

Na osnovi članka 11

Na osnovi članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14) Skupština Akademije šumarskih znanosti na svojoj sjednici održanoj 25. veljače 2015. godine donijela je ovaj


S T A T U T

AKADEMIJE ŠUMARSKIH ZNANOSTIOPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom, u skladu sa Zakonom o udrugama, uređuje se osnivanje, pravni položaj, djelovanje, registracija, financiranje, imovina, odgovornost, statusne promjene, nadzor, prestanak postojanja udruge sa svojstvom pravne osobe, ustrojstvo, svrha i ciljevi osnivanja udruge, djelatnost, područje djelovanja, naziv, znak, pečat, sjedište, način ostvarivanja prihoda, prava i dužnosti članova što utvrđuju tijela upravljanja, ovlasti za zastupanje i predstavljanje, prestanak rada te druga pitanja od važnosti za udrugu.

Članak 2.

Akademija šumarskih znanosti (dalje u tekstu AŠZ ili udruga) je udruga građana sa svojstvom pravne osobe u kojoj se slobodno i dobrovoljno udružuju znanstvenici radi učinkovitog promicanja šumarskih znanosti, okupljanjem i poticanjem suradnje znanstvenika različitih šumarskih i srodnih znanstvenih ogranaka u zajedničkom cilju podupiranja djelatnog i gospodarskog razvitka Hrvatske.

Članak 3.

Udruga stječe pravnu osobnost danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: registar udruga).

Članak 4.

Djelovanje udruge temelji se na načelima neovisnosti, javnosti, demokratskog ustroja, neprofitnosti i načelu slobodnog djelovanja u javnom životu:

- udruga samostalno utvrđuje svoje područje djelovanja, ciljeve i djelatnosti, svoj unutarnji ustroj i samostalno obavlja djelatnosti koje nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,

- javnost rada udruge uređuje se statutom, u skladu sa Zakonom,

- udrugom upravljaju članovi na način da unutarnji ustroj udruge mora biti zasnovan na načelima demokratskog zastupanja i demokratskog načina očitovanja volje članova,

- udruga se ne osniva sa svrhom stjecanja dobiti, ali može obavljati gospodarsku djelatnost, sukladno zakonu i statutu,

- udruga slobodno sudjeluje u razvoju, praćenju, provođenju i vrednovanju javnih politika, kao i u oblikovanju javnog mnijenja, izražavanju svojih stajališta i mišljenja te u poduzimanju inicijativa o pitanjima od njenog interesa.NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 5.

Puni naziv udruge glasi: AKADEMIJA ŠUMARSKIH ZNANOSTI, a skraćeni naziv je AŠZ. Naziv udruge na engleskom jeziku glasi: ACADEMY OF FORESTRY SCIENCE, koji se upotrebljava uz naziv na hrvatskom jeziku.

Sjedište AKADEMIJE ŠUMARSKIH ZNANOSTI je u Zagrebu, Trg Mažuranića 11.ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Članak 6.

Udrugu predstavljaju i zastupaju predsjednik udruge i glavni tajnik, bez ograničenja.
Pojedine ovlasti za zastupanje u pravnom prometu predsjednik može prenijeti na nekoga od dopredsjednika ili drugih članova udruge.ZNAK I PEČAT UDRUGE

Članak 7.

Znak AŠZ je okrugloga oblika, s crtežom zgrade Hrvatskoga šumarskog društva u Zagrebu u sredini i tekstom ispisanim u koncentričnim krugovima: AKADEMIJA ŠUMARSKIH ZNANOSTI u unutrašnjem krugu i ACADEMIA SCIENTIARUM FORESTARIARUM MCMXCV u vanjskom krugu.

Pečat AŠZ je okruglog oblika promjera 40 mm s tekstom naziva i sjedišta: AKADEMIJA ŠUMARSKIH ZNANOSTI – ZAGREB.PODRUČJE DJELOVANJA

Članak 8.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

AŠZ se može povezivati u saveze i druge oblike udruživanja radi ostvarenja istovjetnih, srodnih ili zajedničkih ciljeva. Odluku o udruživanju donosi Skupština.MEĐUNARODNA SURADNJA

Članak 9.

AŠZ može ostvarivati suradnju i učlanivati se u međunarodne organizacije koje se bave promicanjem šumarske znanosti.


JAVNOST RADA

Članak 10.

Rad udruge otvoren je javnosti.

Javnost rada udruge osigurava se javnošću rada svih njezinih tijela, davanjem informacija (opći akti, odluke, zapisnici, periodička i godišnja izvješća) svim članovima udruge i javnosti, putem pisanih materijala, oglasne ploče u sjedištu udruge, mrežne stranice udruge, poštom, e-poštom i suradnjom sa sredstvima javnog priopćavanja.CILJEVI I SVRHA OSNIVANJA

Članak 11.

Osnovni ciljevi i svrha udruge je:

- poticanje i promicanje znanstvenoga rada u šumarstvu i preradi drva,

-povezivanje znanstvenika različitih šumarskih i drvoprerađivačkih znanosti međusobno te sa znanstvenicima srodnih znanstvenih područja,

- upoznavanje javnosti sa znanstvenim postignućima s područja šumarstva i prerade drva, organiziranjem znanstvenih i drugih skupova,

- poticanje povezivanja i primjene znanstvenih postignuća s praksom.

Svoje ciljeve Akademija ostvaruje u području obrazovanje, znanost i istraživanje.DJELATNOST
Članak 12.

Ciljeve i zadatke za koje je osnovana udruga ostvaruje potičući znanstveni i istraživački rad posebno putem:

- publiciranja radova svojih članova,

- organiziranjem znanstvenih savjetovanja, seminara, stručnih skupova i konferencija te razmjenom, odnosno davanjem mišljenja i predlaganjem mjera za razvoj i unapređenje šumarstva i prerade drva.GOSPODARSKA DJELATNOST

Članak 13.

Gospodarske djelatnosti udruge su:

  • organizacija naplatnih stručnih i znanstvenih seminara, skupova i radionica

  • izdavanje i prodaja knjiga i publikacija iz područja djelatnosti udruge, sukladno Zakonu

Organizacija stručnih i znanstvenih seminara, skupova i radionica te izdavačka djelatnost obavljaju se na način da se ne stječe dobit za članove udruge ili treće osobe. Ako se u obavljanju gospodarske djelatnosti udruge ostvari višak prihoda nad rashodima, on se mora koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih ovim statutom.


USTROJSTVO

Odsjeci

Članak 14.

Udruga organizira i obavlja svoju djelatnost u odsjecima koji su nositelji zadataka za koje je osnovana.

Odsjeci nemaju svojstvo pravne osobe.Članak 15.


Osnivanjem udruge osnovani su ovi odsjeci:

- Odsjek za uzgajanje šuma,

- Odsjek za uređivanje šuma i šumarsku politiku,

- Odsjek za zaštitu šuma i lovstvo i

- Odsjek za iskorištavanje šuma i uporabu drva.

Članak 16.

Osim odsjeka iz prethodnog članka, mogu se odlukom Skupštine udruge osnovati novi odsjeci, ako se uslijed razvoja znanosti i volje članova prepozna ustroj koji bi rezultirao učinkovitijim djelovanjem udruge.

Odsjeci se mogu spojiti, razdvojiti i ukinuti odlukom Skupštine udruge i ako to zahtjevaju razlozi svrhovitijeg obavljanja statutarnih zadataka udruge.

Članak 17.

Odsjeci obavljaju zadatke iz članaka 11. i 12. te:

- daju mišljenje i zauzimaju stajališta o određenim pitanjima unutar svojeg područja,

- predlažu Skupštini planove rada unutar svojih područja,

- predlažu Skupštini kandidate za članove AŠZ s područja djelatnosti odsjeka,

- obavljaju i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Članak 18.

Odsjek donosi odluke na sjednicama. Za odlučivanje na sjednici je potrebna nazočnost više od polovice članova odsjeka s pravom glasa. Odsjek donosi odluke većinom glasova nazočnih članova s pravom glasa.

Članak 19.

Na čelu odsjeka je tajnik. Tajnik odsjeka provodi odluke, a posebno:

- brine se za organizaciju rada i obavljanje poslova,

- priprema i saziva sjednice odsjeka,

- izvještava Predsjedništvo i Skupštinu o radu odsjeka i predstavlja ga u Predsjedništvu.
STRUČNI POSLOVI

Članak 20.

Administrativno-tehničke, novčano-računovodstvene i druge poslove i zadaće potrebne za ostvarivanje programa rada i djelatnosti AŠZ, obavlja glavni tajnik.DRUGI ORGANIZACIJSKI OBLICI

Članak 21.

Udruga može imati savjete, centre i povjerenstva kao organizacijske oblike bez pravne osobnosti.

Odluku o organiziranju organizacijskih oblika iz prethodnog stavka donosi Skupština na osnovi obrazloženoga prijedloga Predsjedništva i programa rada kojim se predviđa način pribavljanja financijskih sredstava za njihov rad.IZDAVAČKA DJELATNOST

Članak 22.

Izdavačka djelatnost obuhvaća redovita i izvanredna izdanja s područja djelovanja udruge. Pobliže odredbe o izdavačkoj djelatnosti propisuju se pravilnikom kojega donosi Predsjedništvo.
ČLANSTVO UDRUGE


Članak 23.

Članom AŠZ može biti osoba, hrvatski državljanin, koja ima osobite uspjehe na području šumarske znanosti, drvnotehnološke znanosti ili na ostalim znanstvenim područjima.

Članovi udruge mogu biti redoviti članovi, izvanredni članovi, počasni članovi, članovi savjetnici i članovi suradnici.

Počasni članovi udruge mogu biti i strani državljani.


Članak 24.

Za redovitoga člana bira se znanstvenik koji ima uvjete za izbor u znanstvenoga savjetnika ili redovitoga sveučilišnog profesora.

Za izvanrednoga člana bira se znanstvenik koji ima uvjete za izbor u višega znanstvenog suradnika ili izvanrednoga sveučilišnog profesora.

Za počasnoga člana bira se znanstvenik koji je u dužem razdoblju znatno doprinosio unapređenju šumarske i drvnotehnološke znanosti.

Za člana savjetnika može se birati redoviti član koji je navršio 75 godina života, a nije u mogućnosti ostvarivati potpunu aktivnost članstva.

Za člana suradnika bira se znanstvenik, doktor znanosti koji ima uvjete za izbor u znanstvenoga suradnika ili docenta, čija su postignuća na području šumarskih znanosti opće poznata i koji će surađivati na određenom području djelatnosti udruge.

Isti kriteriji primjenjuju se kod izbora članova koji rade u šumarskoj praksi, izvan visokoobrazovnih i znanstvenih institucija.

Osim znanstvenih kriterija na izbor u članstvo kandidata utječe njegov društveni i moralni ugled i pridržavanje načela stručne etike.Članak 25.

Kriteriji izbora članova u pojedinu kategoriju članstva reguliraju se Pravilnikom o izboru u članstvo AŠZ.POSTUPAK PRIJAMA U ČLANSTVO

Članak 26.

O prijemu u članstvo udruge odlučuje Skupština, tajnim glasovanjem na sjednici kojoj je nazočno najmanje 2/3 ukupnog broja članova udruge s pravom glasa, nadpolovičnom većinom nazočnih članova udruge s pravom glasa. Prijedlog za izbor članova daje odgovarajući odsjek na osnovi utvrđivanja i ispunjavanja uvjeta za prijem u članstvo iz članaka 23., 24. i 25. Statuta.

Prijedlog za izbor počasnih članova i članova savjetnika daje Predsjedništvo udruge.

Pojedinosti postupka prijema u članstvo razrađeni su posebnim pravilnikom koji donosi Skupština.


PRAVA I OBVEZE ČLANOVA

Članak 27.

Redoviti i izvanredni članovi AŠZ imaju prava i obveze određene ovim Statutom, a osobito:

- sudjelovati u svim djelatnostima udruge,

- birati tijela udruge i biti u njih birani,

- sudjelovati u radu tijela kojih su članovi,

- nazočiti sjednicama Skupštine i Odsjeka,

- plaćati članarinu.

Članak 28.

Članovi suradnici plaćaju članarinu i sudjeluju u radu udruge prema odluci Odsjeka.

Odsjeci mogu članovima suradnicima povjeriti posebne zadatke.

Članovi suradnici o tijeku i rezultatu svojega rada izvješćuju Odsjek.

Članovi suradnici nemaju pravo glasa.

Članak 29.

Članstvo redovitih članova, izvanrednih članova, počasnih članova, članova savjetnika i članova suradnika je dobrovoljno.

Članstvo može prestati na zahtjev člana, odlukom Skupštine o isključenju ili smrću.

Članak 30.

Popis članova AŠZ vodi se u elektroničkoj bazi podataka, koja uključuje slijedeće: ime i prezime člana, osobni identifikacijski broj (OIB), datum rođenja, adresu, broj telefona/mobitela, adresu e-pošte, datum pristupanja udruzi, datum izbora u kategoriju članstva i datum prestanka članstva.

Popis članova udruge sa svim podacima dostupan je na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.Članak 31.

Na zahtjev člana članstvo prestaje na osnovi pismene izjave. Ako je član AŠZ i član nekog od tijela udruge ili ima posebne zadatke dužan je prije istupanja izvršiti preuzete obveze i zadatke ili ih prenijeti na drugoga člana, prema odluci Predsjedništva.

Prilikom istupa član je dužan vratiti imovinu i dokumentaciju udruge koju je imao na korištenju.STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 32.

Skupština može isključiti člana na prijedlog odsjeka ili Predsjedništva ako član djeluje suprotno ciljevima za koje je udruga osnovana, odlukama Skupštine, tijela udruge, uslijed nepoštivanja Statuta i drugih akata udruge te ako svojim djelovanjem nanosi štetu ugledu udruge.

Odluku o isključenju donosi Skupština na sjednici kojoj je nazočno najmanje 2/3 od ukupnoga broja članova s pravom glasa, natpolovičnom većinom nazočnih članova s pravom glasa, tajnim glasovanjem.

Prije donošenja odluke o isključenju članu se mora omogućiti osobno iznošenje stava o prijedlogu za isključenje. Protiv odluke o isključenju, član ima pravo priziva Skupštini u roku od 30 dana od dostave odluke o isključenju.

Odluka Skupštine po prizivu je konačna.UPRAVLJANJE UDRUGOM – TIJELA UDRUGE

Članak 33.

Tijela udruge su Skupština, Predsjedništvo, Nadzorni odbor, predsjednik, dopredsjednici i glavni tajnik.Skupština

Članak 34.

Skupština je najviše tijelo AŠZ koje upravlja njezinim radom i poslovanjem, a čine je svi redoviti i izvanredni članovi. Članovi savjetnici, počasni članovi i članovi suradnici mogu sudjelovati u radu Skupštine bez prava glasa. Skupština može biti redovita, izvanredna i izborna.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je nazočna najmanje jedna polovina redovitih i izvanrednih članova osim kada se odlučuje o izboru ili isključenju članova, kada je potrebna nazočnost 2/3 od ukupnog broja članova s pravom glasa.

Odluke se donose većinom nazočnog broja članova s pravom glasa, osim kod odlučivanja o prestanku rada udruge kad je potrebna dvotrećinska većina od ukupnoga broja članova s pravom glasa.

U slučaju nedovoljnoga broja nazočnih članova, Skupština se saziva ponovo u roku od 30 dana.Članak 35.

Skupština AŠZ:

- utvrđuje opću politiku rada i djelovanja udruge,

- usvaja Statut, njegove izmjene i dopune, te druge opće akte,

- bira članove i odlučuje o njihovu isključenju,

- bira i razrješava predsjednika, dopredsjednike, glavnoga tajnika, članove Nadzornoga odbora i tajnike odsjeka,

- odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,

- usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,

- usvaja godišnje financijsko izvješće i završni račun,

- odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge,

- donosi odluku o statusnim promjenama, te odlučuje o drugim pitanjima za koja nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.Članak 36.


Redovita Skupština održava se jednom godišnje. Predsjedništvo saziva redovitu Skupštinu i utvrđuje prijedlog dnevnoga reda. Na redovitoj Skupštini podnose se izvještaji tijela AŠZ o radu i poslovanju u protekloj godini, utvrđuje se program rada i verificira financijski plan i završni račun. Izbor novih članova i izbor u višu kategoriju članstva obavlja se na redovitoj Skupštini svake druge godine.Članak 37.

Izvanrednu Skupštinu saziva Predsjedništvo na vlastitu inicijativu, zatim kada to zatraže najmanje dva odsjeka ili Nadzorni odbor. Predlagači su dužni obrazložiti predmet koji upućuju izvanrednoj Skupštini na raspravljanje.

Ako Predsjedništvo ne sazove sjednicu Skupštine na zahtjev najmanje dva odsjeka ili Nadzornoga odbora u roku od 30 dana poslije predaje pismenoga zahtjeva sazvat će je predlagatelj (odluka mora sadržavati prijedlog dnevnoga reda te mjesto i dan održavanja sjednice).

Ako istekne mandat tijelima udruge sjednicu Skupštine može sazvati najmanje 1/2 članova s pravom glasa, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.


Članak 38.

Izborna Skupština na kojoj se bira Predsjedništvo i Nadzorni odbor saziva se svake četvrte godine.


Predsjedništvo

Članak 39.

Predsjedništvo je izvršno tijelo udruge.

Predsjedništvo čine predsjednik udruge, dva dopredsjednika, glavni tajnik udruge i tajnici Odsjeka. Članove predsjedništva bira Skupština na vrijeme od 4 godine.
Članak 40.

Sjednice predsjedništva održavaju se najmanje dva puta godišnje, ili prema potrebi češće.


Predsjednik saziva sjednicu na vlastitu inicijativu ili na obrazloženi pismeni zahtjev najmanje jednoga odsjeka i to u roku od 30 dana po primitku zahtjeva.


Predsjedništvo pravovaljano odlučuje ako je nazočna nadpolovična većina članova i donosi odluke većinom nazočnih.

Članak 41.

Predsjedništvo AŠZ obavlja osobito ove poslove:

- utvrđuje prijedlog Statuta i drugih općih akata te njihovih izmjena i dopuna,

- utvrđuje završni račun, donosi financijski plan i prihvaća izvješće o radu,

- priprema zasjedanje Skupštine i provodi njezine odluke,

- upravlja radom udruge između zasjedanja Skupštine,

- predlaže Skupštini izbor počasnih članova,

- daje primjedbe Odsjecima u svezi s prijedlozima za izbor redovitih i izvanrednih
članova te članova suradnika,

- predlaže Skupštini osnivanje ili prestanak rada Odsjeka,

- koordinira rad i brine se za obavljanje zadataka udruge,

- odlučuje o prijedlozima odsjeka,

- bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje,

- odlučuje o izdavačkoj djelatnosti,

- donosi i druge odluke vezane uz poslovanje udruge.Predsjednik

Članak 42.


Predsjednik udruge predstavlja AŠZ, predsjedava sjednicama Skupštine, saziva i predsjedava sjednici predsjedništva i nadzire provedbu odluke tih tijela.


Predsjednik udruge je istovremeno i predsjednik Predsjedništva.


Predsjednik zastupa AŠZ, odgovara za zakonitost rada udruge, vodi poslove udruge, sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge te je naredbodavac za prijedlog i provedbu financijskoga plana.


Predsjednik može pojedine svoje ovlasti prenijeti na dopredsjednike i glavnoga tajnika.

Dopredsjednici

Članak 43.


Predsjednika AŠZ za njegove odsutnosti zamjenjuje jedan od dva dopredsjednika, prema predsjednikovoj odluci.


Dopredsjednici se neposredno brinu o određenim poslovima, prema odluci predsjednika.Glavni tajnik


Članak 44.


Glavni tajnik AŠZ:

- zastupa i predstavlja udrugu,

- priprema zasjedanje Skupštine, Predsjedništva i brine se za provedbu njihovih odluka,

- dostavlja zapisnik s redovite sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,

- surađuje s tajnicima Odsjeka i drugih tijela udruge i usklađuje njihov rad,
- koordinira izdavanje publikacija iz članka 12,

- obavlja stručne poslove navedene u članku 20.Članak 45.


Predsjednik, dopredsjednici i glavni tajnik mogu biti razrješeni i prije isteka vremena na koje su izabrani, ako svojim postupcima teže povrijede odredbe Statuta udruge ili djeluju protivno ciljevima za koje je udruga osnovana.
Postupak opoziva provodi se shodno postupku za isključenje članova udruge.

Nadzorni odbor


Članak 46.


Nadzorni odbor broji tri člana koje bira Skupština, s time što članovi Predsjedništva ne mogu biti birani u to tijelo.


Članovi odbora između sebe biraju predsjednika.


Članak 47.


Nadzorni odbor vrši nadzor nad poštivanjem odredbi Statuta i drugih akata te odluka tijela AŠZ, vrši nadzor nad materijalno-financijskim poslovanjem i interno nadzire zakonitost rada udruge, podnosi Skupštini izvješće o izvršenom nadzoru, a u slučaju utvrđenih nepravilnosti predlaže sazivanje Skupštine.IMOVINA I FINANCIRANJE


Članak 48.


Za ostvarivanje svojih ciljeva i zadataka AŠZ ostvaruje sredstva od:

- članarina,

- dobrovoljnih priloga i darova,

- novčanih sredstava stečenih obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,

- obavljanja gospodarskih djelatnosti,

- financiranja programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne samouprave,

- fondova i inozemnih izvora,

- izdavanja publikacija iz članka 11. Statuta,

- prihoda od održavanja znanstvenih i drugih skupova

- pokretne i nepokretne imovine i drugih imovinskih prava

- drugih prihoda u skladu sa zakonom,


Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih ovim Statutom i u skladu sa zakonom.

Članak 49.

Udruga se može natjecati za sredstva financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro (skup aktivnosti koje pridonose zaštiti okoliša, prirode i kulturnih dobara, održivom razvoju, promicanju znanosti i međunarodne razvojne suradnje) iz javnih izvora, u skladu sa Zakonom.Članak 50.

U skladu s određenim namjenama AŠZ raspoređuje financijskim planom sredstva za ostvarivanje svojih zadataka.

Namjenska sredstva Predsjedništvo raspoređuje samostalno bez obzira na to s kojih izvora potječu.

Članak 51.

Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.


STATUSNE PROMJENE

Članak 52.

Promjena pravnog položaja udruge ili statusna promjena može biti izvršena na osnovu odluke skupštine u skladu sa statutom i Zakonom o udrugama.


Statusne promjene mogu biti pripajanje, spajanje i podjela udruge, u skladu sa Zakonom o udrugama.

NADZOR

Članak 53.

Unutarnji nadzor, inspekcijski nadzor nad radom udruge, inspekcijski nadzor nad obavljanjem djelatnosti udruge, financijski nadzor te upravni nadzor provodi se na način reguliran Zakonom o udrugama.

PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Prestanak djelovanja udruge

Članak 54.

Razlozi za prestanak djelovanja udruge jesu:

1. odluka skupštine o prestanku udruge

2. pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela udruge razdvajanjem

3. protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice skupštine, a ona nije održana

4. pravomoćna odluka suda o ukidanju udruge

5. pokretanje stečajnog postupka

6. na zahtjev člana, ako je broj članova udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a nadležno tijelo udruge u roku od godinu dana od nastupanja te činjenice nije donijelo odluku o prijemu novih članova.


U slučaju iz stavka 1. točaka 1. i 5. ovog članka, likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja udruge u registar udruga u roku od osam dana od dana donošenja odluke o prestanku udruge, odnosno pokretanju stečajnog postupka.


Činjenice iz stavka 1. točaka 3. i 6. ovog članka po službenoj dužnosti ili na prijedlog osobe ovlaštene za zastupanje udruge, nadležnog tijela udruge, članova udruge ili drugih zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba utvrđuje rješenjem nadležni ured


Na temelju pravomoćne odluke suda o ukidanju udruge nadležni ured donosi rješenje o pokretanju likvidacijskog postupka.Likvidacija udruge

Članak 55.

Postupak likvidacije i prestanak rada udruge te brisanje iz registra udruga provodi se prema odredbama Zakona o udrugama.


Likvidator

Članak 56.

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovalo nadležno tijelo udruge i koja je kao likvidator upisana u registar udruga. Likvidator ne mora biti član udruge. Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.Raspolaganje imovinom udruge u slučaju prestanka postojanja udruge

Članak 57.

U slučaju prestanka postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje Hrvatskom šumarskom društvu.


PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 58.

Ovaj Statut je usvojen na Skupštini održanoj 25. veljače 2015. godine u Zagrebu.

Ovaj Statut stupa na snagu 8 dana od objavljivanja na oglasnoj ploči u sjedištu udruge.U Zagrebu, 25. veljače 2015. godinePredsjednik Akademije šumarskih znanosti

Akademik Igor Anić