NASLOVNICA

 O AKADEMIJI

 UPRAVA

 ODSJECI

 ČLANOVI

 AKTI

 PUBLIKACIJE

 KONTAKT


      O AKADEMIJI

Akademija šumarskih znanosti je osnovana 29. veljače 1996. godine rješenjem Ministarstva uprave Republike Hrvatske i upisana u Registar udruženja građana pod brojem 2237, Knjiga III.

Prije toga odvijale su se mnoge aktivnosti koje se podudaraju s osamostaljenjem Republike Hrvatske. Prijedlog za osnivanje Akademije šumarskih znanosti (AŠZ) dalo je Hrvatsko šumarsko društvo (HŠD) na 99. skupštini održanoj 22. prosinca 1994. godine u Križevcima. Izlažući program rada za sljedeće razdoblje, predsjednik HŠD-a prof. dr. sc. Slavko Matić, potaknuo je osnivanje Akademije šumarskih znanosti obrazlažući pri tome prijedlog Upravnoga odbora HŠD-a potrebom za udruživanjem šumarskih znanstvenika, kako onih iz prakse tako i onih iz znanstvenih ustanova – Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Šumarskoga instituta Jastrebarsko, te iz državne uprave, radi uspješnijega rješavanja sve zamršenijih znanstveno-stručnih problema na razini jedne nevladine udruge koja bi mogla usmjeriti vrhunske stručnjake iz različitih institucija na jedan problem. Ponajprije se mislilo na mogućnost davanja objektivnih mišljenja, neovisnih o različitim interesima.

Skupina znanstvenika koji su potaknuli osnivanje AŠZ-a započela je izradu potrebnih podloga. Održano je nekoliko sastanaka i izrađeni su Statut i Pravilnik Akademije. Dana 14. veljače 1995. godine održana je Osnivačka skupština Akademije šumarskih znanosti, kojoj je bilo nazočno 12 doktora šumarskih znanosti, i to: prof. dr. sc. Mladen Figurić, prof. dr. sc. Milan Glavaš, dr. sc. Joso Gračan, dr. sc. Nikola Komlenović, prof. dr. sc. Ante Krstinić, prof. dr. sc. Boris Ljuljka, prof. dr. sc. Slavko Matić, prof. dr. sc. Šime Meštrović, prof. dr. sc. Branimir Prpić, prof. dr. sc. Đuro Rauš, prof. dr. sc. Zvonko Seletković i prof. dr. sc. Joso Vukelić. Svi nazočni već su sudjelovali u pripremama za Skupštinu.

Osnivačka skupština izabrala je predsjednika i ostala tijela Akademije šumarskih znanosti. Na prijedlog prof. dr. sc. Šime Meštrovića, što su ga prihvatili svi nazočni, za predsjednika je izabran prof. dr. sc. Slavko Matić, dekan Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i predsjednik Hrvatskoga šumarskoga društva.

Ostali članovi Predsjedništva izabrani su na ove dužnosti:
- prof. dr. sc. Mladen Figurić, za potpredsjednika za drvnu tehnologiju
- dr. sc. Joso Gračan, za potpredsjednika za šumarstvo
- prof. dr. sc. Branimir Prpić, za glavnog tajnika
- prof. dr. sc. Ante Krstinić, za tajnika Odsjeka za uzgajanje šuma
- prof. dr. sc. Šime Meštrović, za tajnika Odsjeka za uređivanje šuma i šumarsku politiku
- prof. dr. sc. Milan Glavaš, za tajnika Odsjeka za zaštitu šuma i lovstvo
- prof. dr. sc. Boris Ljuljka, za tajnika Odsjeka za iskorišćivanje šuma i uporabu drva.

U Nadzorni odbor izabrani su:
- prof. dr. sc. Đuro Rauš, za predsjednika
- dr. sc. Nikola Komlenović, za člana nadzornog odbora
- prof. dr. sc. Zvonko Seletković, za člana nadzornog odbora.

Za poslovnoga tajnika AŠZ-a izabran je Hranislav Jakovac, dipl. ing. šumarstva, poslovni tajnik Hrvatskoga šumarskoga društva.

Na Osnivačkoj skupštini prihvaćeni su Statut i Pravilnik o predlaganju i izboru članova AŠZ- a koje je pripremio prof. dr. sc. Stjepan Figurić. Statut i Pravilnik potanko su raspravljeni prije prihvaćanja.

Osnovni ciljevi i svrha osnivanja udruge prema Statutu AŠZ-a, članku 10, jesu:
- poticanje i promicanje znanstvenoga rada u šumarstvu (šumarstvu i uporabi drva),
- povezivanje znanstvenika različitih šumarskih znanosti međusobno te sa znanstvenicima srodnih znanstvenih područja
- upoznavanje javnosti sa znanstvenim postignućima s područja šumarstva organiziranjem znanstvenih i drugih skupova
- poticanje povezivanja i primjene znanstvenih postignuća s praksom.

Djelatnost AŠZ-a određena je člankom 11. Statuta. Ciljeve i zadatke za koje je osnovana udruga ostvaruje potičući znanstveni i istraživački rad, posebno objavljivanjem radova svojih članova, organiziranjem znanstvenih savjetovanja, seminara, stručnih skupova, konferencija, razmjenom ili davanjem mišljenja i predlaganjem mjera za razvoj i unapređenje šumarstva.

Na Osnivačkoj skupštini konsenzusom osnivača predloženi su kandidati za članstvo u Akademiji šumarskih znanosti, i to zasebno za počasne, redovite i izvanredne članove te za članove suradnike. Uvjeti predlaganja kandidata bili su znanstveni doprinos prema kriteriju za izbore u znanstvena i znanstveno-nastavna zvanja na osnovi objavljenih znanstvenih radova koji su recenzirani u časopisima s međunarodno priznatom recenzijom, kako je odredilo Ministarstvo znanosti i tehnologije i Sveučilište u Zagrebu, i to s udvostručenim bodovima. Daljnji uvjeti za izbor bili su primjena rezultata znanstvenoga rada u praksi, doprinos unapređenju hrvatskoga gospodarstva, sklonost suradnji u timskome radu, sklonost radu u udrugama, rad na organiziranju znanstvenih i stručnih skupova, rad na znanstvenoj i stručnoj publicistici, članstvo u znanstvenim i stručnim udrugama u nas i u inozemstvu.

Svakomu od predloženih kandidata za članstvo u AŠZ-u poslan je upitnik – pristupnica, koji je nakon što je pristigao ispunjen i potpisan predan tajniku odsjeka kojemu kandidat pripada. Tajnici pojedinih odsjeka i glavni tajnik raspravili su, primjenjujući spomenute kriterije, pristigle upitnike i pripremili prijedloge za Predsjedništvo AŠZ-a, koje ih je razmatrilo i prihvatilo 14. veljače 1997. godine ovako:

- za počasne članove izabrani su prof. dr. sc. Milan Androić, prof. dr. sc. Roko Benić, prof. dr. sc. Marijan Brežnjak, prof. dr. sc. Ivo Dekanić, prof. dr. sc. Nikola Filipović, dr. sc. Marija Halambek, dr. sc. Miroslav Harapin, dr. sc. Vladimir Hren, prof. dr. sc. Zvonimir Potočić, prof. dr. sc. Ankica Pranjić i prof. dr. sc. Rudolf Sabadi

- za redovite članove izabrani su prof. dr. sc. Mladen Figurić, dr. sc. Joso Gračan, akademik Dušan Klepac, dr. sc. Nikola Komlenović, prof. dr. sc. Ante Krstinić, prof. dr. sc. Boris Ljuljka, prof. dr. sc. Slavko Matić, prof. dr. sc. Šime Meštrović, prof. dr. sc. Božidar Petrić, prof. dr. sc. dr. h. c. Branimir Prpić, prof. dr. sc. Đuro Rauš, prof. dr. sc. Stanislav Sever, prof. dr. sc. Ivo Trinajstić i akademik Mirko Vidaković

- za izvanredne članove izabrani su prof. dr. sc. Milan Glavaš, prof. dr. sc. Nikola Lukić, dr. sc. Branimir Mayer, dr. sc. Stevo Orlić, dr. sc. Stjepan Petrović, prof. dr. sc. Dominik Raguž, prof. dr. sc. Zvonko Seletković, prof. dr. sc. Stjepan Tkalec, prof. dr. sc. Simeun Tomanić i prof. dr. sc. Joso Vukelić

- za članove suradnike izabrani su prof. dr. sc. Andrija Bogner, prof. dr. sc. Ivica Grbac, dr. sc. Vicko Ivančević, dr. sc. Tomislav Prka i dr. sc. Vlado Topić.

Odluke o izboru u članstvo Akademije šumarskih znanosti dodijeljene su na svečanoj skupštini održanoj 9. travnja 1997. godine u velikoj dvorani Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu. Uz izabrane članove AŠZ-a bili su nazočni predstavnici HAZU akademici Slavko Krvavica i Božo Udovičić koji je predstavljao i Hrvatsku gospodarsku komoru, te akademici šumari Mirko Vidaković i Dušan Klepac, predstavnici Hrvatskih šuma, Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Šumarskoga instituta Jastrebarsko, predstavnici Ustavnoga suda Republike Hrvatske s gospodinom predsjednikom Jadrankom Crnićem na čelu i izabranim počasnim članom AŠZ-a i članom Ustavnoga suda dr. sc. Nikolom Filipovićem, predstavnici Sveučilišta u Zagrebu, Ministarstva znanosti i tehnologije, Agronomskoga fakulteta, Farmaceutskoga fakulteta, Filozofskoga fakulteta i drugi.