O SEKCIJI

PRAVILA RADA

ČLANOVI

  OSNIVANJE, ZADACI I AKTIVNOSTI HRVATSKE UDRUGE ZA BIOMASU

Korištenje šumske biomase, uglavnom ogrjevnog drva, ima u Republici Hrvatskoj dugu tradiciju. Još 1965. godine iz biomase se zadovoljavalo oko 1/4 energetskih potreba. Danas iako RH raspolaže s značajnim potencijalom biomase za proizvodnju energije (toplinska energija, električna energija, biogoriva) radi pomanjkanja tržišta i zamjene drugim energentima koje uvozimo (plin, nafta-loživo ulje, struja) te nedostatka ekološke svijesti o prednosti obnovljivih izvora energije (OIE) to korištenje svelo se na svega 4,3 %. Dugoročnim programom gospodarenja šumama (2006.-2015.) procjenjuje se da bi samo Hrvatske šume d.o.o. mogle raspolagati s 2,6 mil. m3 šumske biomase za dobivanje energije što bi udvostručilo sadašnji udio biomase kao energenta.

Svjetska energetska kriza, koja će se sve više produbljivati korištenjem ograničenih rezervi nafte, te utjecaj korištenja fosilnih goriva na povećanje stakleničnih plinova s jedne strane, poštivanje međunarodnih sporazuma i deklaracija ( Kyoto protokol, Gradečka deklaracija 2005.) s druge strane, daje šumarskom sektoru, a time i Državi, mogućnost i obavezu boljeg korištenja manje vrijednog drva i otpada i općenito biomase.

Hrvatsko šumarsko društvo, kao jedna od najstarijih nevladinih udruga (osnovano 1846. godine) u svom 160 godišnjem radu uvijek je promicalo napredne i gospodarski značajne ideje i projekte. Tako je u cilju što bolje organizacije stručnih potencijala, na svojoj 109. redovitoj Skupštini održanoj u Karlovcu 17. lipnja 2005. god., u okviru Dana hrvatskog šumarstva, osnovalo sekciju «Hrvatska udruga za biomasu». Članovi udruge su još, Akademija šumarskih znanosti, Šumarski fakultet sveučilišta u Zagrebu i Šumarski institut Jastrebarsko.

Na projektima korištenja biomase šumarska struka usko surađuje Europskim institucijama, posebice s Bavarskim ministarstvom poljoprivrede i šumarstva i firmom C.A.R.M.E.N. te s Austrijskim državnim šumama d.d. i njihovim Saveznim ministarstvom poljoprivrede, šumarstva, zaštite okoliša i vodnog gospodarstva, kao savjetnicima i partnerima.

Zadaća Hrvatske udruge za biomasu sekcije HŠD je:

* Organiziranje savjetovanja, stručnih skupova, seminara i dr.,
* Izdavanje publikacija (na primjer Kyoto ciljevi i sl.),
* Priprema podloga za energetsku politiku,
* Predavanja i kooperacija sa drugim organizacijama koje imaju slične ciljeve (na primjer: CA.R.M.E.N. e V. Straubing, ÖBf – AG, EFC, Pro Silva Europa čiji smo postali član 2005., Europska udruga za biomasu, čiji smo postali član u veljači 2007. i sl. ,
* Lobiranje je na nacionalnim i međunarodnim procesima u pripremi Zakona iz energetske i okolišne politike,
* Informacija nositelja odlučivanja u politici i gospodarstvu o dodatnim mogućnostima i koristima bioenergije,
* Potpora praktičarima u uporabi bioenergije (na primjer tvrtkama koje proizvode kotlove i peći na biomasu i sl.),
* Organizacija i potpora u koncesiji marketinga i oglašavanje (plakate, letke i sl.) za bioenergiju i
* Suradnja sa korisnicima, proizvođačima, znanosti i istraživanju u toku daljnjeg razvitka sustava bioenergije (na primjer: toplane i termoelektrane na biomasu i sl.).

Tijekom 2006. godine Hrvatska udruga za biomasu:

o organizirala je 1. hrvatske dane biomase u sklopu 8. Europskih dana biomase regije 2007. ,
o sudjelovala na 4 međunarodna skupa sa ili bez referata u Austriji i Bavarskoj,
o organizirala je 2 stručne ekskurzije za 40-tak članova šumovlasnika, poduzetnika predstavnika lokalne samouprave i Šumarske savjetodavne službe, te članove Hvatske udurge za biomasu,
o održala 30-tak referata za ogranke HŠD-a, grad Zagreb, HGK, lokalnu samoupravu, HAZU savjetovanje i drugo.