HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1059
ime K., Simo
zvanje
zanimanje     
čuvar šume – lugar, KV djelatnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /1059)   IZMJENE         ISPISlokacija


 U šumarstvu se zaposlio 1950. Prema pronađenim podacima 1974. bio je lugar u Šumariji Miokovićevo, sada Đulovac, ŠG Bjelovar.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM