HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11176
ime RESCHNER, Rudolf
zvanje
zanimanje     
šum. savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11176)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1887.
umro9. 11. 1920.

 Šumarstvo je apsolvirao 1887. na Šum. akademiji u Banskoj Štiavnici (Slovačka, tada Ugarska). Prema pronađenim podacima, službovao je kod državne šum. uprave. God. 1897. obnašao je dužnost kr. šumara u Krasnom, a 1908. nadšumara u Sušaku.
 Umro je kao šum. savjetnik 9.11.1920. u 57. godini života. Bio je član HSŠD od 1896. godine.

 *** Iskaz član. HSŠD. ŠL 1897., 1908.
 *** Osobne vijesti. Umro kr. šum. savjetnik Rudolf Reschner. ŠL 1920., s. 369.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 25, 149.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM