HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1188
ime K., Vinko
zvanje
zanimanje     
VKV, poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1188)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Grge i Josipe rođ. Janeš. Osnovnu školu završio je u Gerovu, a Nižu šum. školu u Delnicama. Cijeli radni vijek proveo je u ŠG Delnice, Šumarija Gerovo. Bio je poslovođa na uzgoju i iskorištavanju šuma. U razdoblju od 1985. do 1988. bio je referent iskorištavanja šume u Tršću. Bio je dobar organizator. Za svoj rad primio je državni Orden rada sa srebrnim i zlatnim vijencem i Plaketu Grada Čabra. Bio je aktivan u društveno–pol. organizacijama, organima upravljanja i vlastima.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM