HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12035
ime V., Vladimir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1936.
diplomirao20. 6. 1938.
djelovao Karlovca

 Gimnaziju je završio 1932. god. u Karlovcu. Šumarstvo je apsolvirao 1935.-36. na Poljoprivr.-šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 20.6.1938.
 Radio je kao stručni vježbenikvolonter pri Kotarskom načelstvu u Karlovcu, gdje je 1940. postavljen za šum. vježbenika. Za vrijeme NDH radio je kod Kotarske oblasti u Karlovcu. God. 1952. radio je u ŠG Zagreb, a od 1955. do 1962. u ŠG Bjelovar, kada prelazi u ŠG Karlovac za rukovoditelja Odjela za plan i analizu, na kojoj ga dužnosti, nakon teš-ke bolesti, zatiče smrt - oko 1972. god.
 Krajem 1964., po programu znanstvenotehn. suradnje, s Dragutinom Hanzlom, dipl. ing. šumarstva, boravio je šest tjedana u NR Bugarskoj radi upoznavanja sa dostignućima na unošenju četinjača u šume listača. Svoja su zapažanja, s prijedlozima o mogućoj primjeni tog načina pošumljavanja kod nas, izložili u Šum. listu 1966. godine.
 Bio je član JŠU, zatim HŠD (1940.-45.), a nakon rata aktivan član Šum. društva NR Hrvatske, biran 1954. za odbornika. Istaknuo se u organiziranju šumarskih klubova i razvijanju društv. života u njima. U Šum. klubu Bjelovar 1955. biran je za tajnika, 1959. podnio je referat na plenumu, a od 1960. do 1962. bio je predsjednik kluba.


nedeterminirano:
1Organizacija privrednog poslovanja, (skripta). Šum. škola Karlovac.

 Borošić, J.: ŠIS, s. 9, (I. god.).
 *** ŠL 1937., s. 154; 1940., s. 185, 271, 330; 1943., s. 25, 266; 1944., s. 198; 1952., s. 75; 1956., s. 198, 199; 1965., s. 590; 1966., s. 310; 1967., s. 133; 1978., s. 525.
 *** ŠN, s. 359; SŠN 2, 1998., s. 685.
 *** PŠH 1846-1976., s. 420.
 Perić, N.: Svi rakovački maturanti. Karlovac 1995., s. 29, 229.
 *** HŠD 1846-1996., s. 264, 394, 395.
 *** Šum. škola Karlovac, Karlovac 1997., s. 53, 140.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM