HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1217
ime K., Andrija
zvanje
zanimanje     
nadzornik šuma, lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /1217)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Antona i Julijane Štanfel. Četirirazrednu osnovnu školu završio je u Fužinama, a kasnije je postigao internu kvalifi kaciju za nadzornika šuma. God. 1932. položio je lugarski ispit u Zagrebu. Bio je lugar zem. zajednice Fužine. U šumarstvu je radio od 1925. god. sve do odlaska u mirovinu 31.12.1956. U Šumariju Fužine došao je iz Kotarskog šum. gospodarstva Fužine, gdje je prethodno radio.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM