HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1258
ime K., Đuro
zvanje
zanimanje     
čuvar šuma – lugar, KV djelatnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /1258)   IZMJENE         ISPISlokacija


 U šumarstvu se zaposlio 1957. god. sa dvije god priznatog staža, a 1974. bio je lugar u Šumariji Sokolovac, ŠG Koprivnica.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM