HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1329
ime L., Antun
zvanje
zanimanje     
KV šum. radnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /1329)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Ivana Lipovca. Osnovnu školu završio je u Prezidu. Završivši interne tečajeve, radio je kao otpremač – KV radnik – u Šumariji Prezid. Prema pronađenim podacima, umro je u rodnom Kozjem Vrhu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM