HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1369
ime L., Martin
zvanje
zanimanje     
čuvar šuma – lugar, KV djelatnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /1369)   IZMJENE         ISPISlokacija


 U šumarstvu se zaposlio1956. god. sa šest godina priznatog radnog staža, a 1974. bio je lugar u Šumariji Koprivnica, ŠG Koprivnica.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM