HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1523
ime M., Juraj
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /1523)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Senj

1991

Umirovljenik

šumarski tehničar

 Sin Antona i Katarine rođ. Mataija. Osnovnu školu polazio je u Novom Vinodolskom, a Srednju šum. školu završio je u Delnicama 1966. U šumarstvu se zaposlio 1968. godine. Glavninu radnog vijeka radio je kao pom. revirnika u Šumariji Crikvenica, ŠG Senj, danas "Hrv. šume", UŠP Senj. Živi u Novom Vinodolskom.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM