HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1555
ime M., Juraj
zvanje
zanimanje     
lugar
     


lokacija

djelovao Fužine

 Sin Mate Matkovića. Osnovnu i Lugarsku školu završio je u Rijeci. U Šumariju Fužine došao je 1.11.1951. god. iz Kotarskog poduzeća Delnice. U Šumariji Fužine radi kao lugar do 1960. god. kad odlazi u mirovinu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM