HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1674
ime M., Jovan
zvanje
zanimanje     
čuvar šuma – lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /1674)   IZMJENE         ISPISlokacija


 KV djelatnik. U šumarstvu se zaposlio 1956, a 1974. radio je kao lugar u Šumariji Pakrac, ŠG Bjelovar.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM