HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1802
ime O., Petar
zvanje
zanimanje     
šum. tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /1802)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Split

 šum. tehničar, rođ. 1980. u Splitu. Završio je Srednju šum. školu u Kaštel Štafi liću 1998. god. Radi na uknjižbi u Šumariji Split.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM