HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1912
ime P., Matija  - stariji
zvanje
zanimanje     
lugar – lovnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /1912)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Matije Petranovića (Čebana) i Ane rođ. Briški. Osnovnu školu završio je u Delnicama, a kasnije i Lugarsku školu također u Delnicama. Od 1937. do 1943. bio je zaposlen kod šumoposjednika Th urn – Taxisa, a od 1945. do odlaska u mirovinu1969. god. radio je kao lugar – lovnik u Šumariji Crni Lug, ŠG Delnice. Zaslužan je za početke lovnog turizma u Gorskom kotaru.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM