HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1913
ime P., Matija
zvanje
zanimanje     
VKV pošumljivač – uzgajivač, lovnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /1913)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Matije (Čebana) i Slavice rođ. Rupe. Osnovnu školu završio je u Crnom Lugu, a srednju "I.G. Kovačić" u Delnicama. Radni odnos zasnovao je 1951. sa Šumarijom Crni Lug, gdje radi do 1955. god. Od 1958. do 1993. radio je u Šumariji Delnice. Postigao je VKV kvalifi kaciju i glavninu radnog vijeka radio kao lovnik u Šumariji Delnice. U mirovinu je otišao 31.12.1993. Vrsni je lovočuvar i uzgajivač divljači. Zaslužan je za početke lovnog turizma u Gorskom kotaru. Živi u Delnicama.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM