HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2306
ime S., Pavao
zvanje
zanimanje     
lugar – lovnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /2306)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Klana

 lugar – lovnik, rođ. 22.2.1928. U radnom odnosu bio je u Šumariji Klana od rujna 1952. do kraja 1984, kad odlazi u OOUR za uzgoj i zaštitu Šumarije Rijeka. Od početka 1990. do odlaska u mirovinu 31.12.1991. opet je u Šumariji Klana. Pretežito je radio kao lovnik i uzgajivač divljači u Šumariji Klana. Kao umirovljenik živi u Klani.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM