HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID233
ime B., Miloš
zvanje
zanimanje     
SSS, poslovođa iskor. šuma
     

                                                                IZBOR      (lugari /233)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Mikanovci

 U šumarstvu se zaposlio 1964. sa prethodnim radnim stažem od 16 god., a 1974. radio je u Šumariji Mikanovci, ŠG "Hrast" Vinkovci.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM