HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2353
ime Š., Mirko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. projektant, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /2353)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Osijek

1981

umirovljenici

šumarski tehničar

 (Komletinci, Osijek, 1958). Sin Tome i Ane rođ. Pothorski. Osnovnu školu završio je u Komletincima, a Srednju šum. školu u Delnicama (1977). Od 1980. radi kao pomoćni projektant u šumarstvu na trasiranju i projektiranju šumskih cesta. I sada je zaposlen u Hrvatskim šumama, UŠP Osijek, Šumarija Osijek Živi u Osijeku.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM