HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2392
ime Š., Mijo
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /2392)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Duje i Anđe rođ. Režić. Osnovnu školu polazio je u Koški i Subotičkom Lugu, a srednju u Našicama i Šum. tehničku u Ilidži, (Sarajevo). U šumarstvu se zaposlio 1984. god. Pretežito je radio kao pom. revirnika u Šumariji Koška, ŠG Našice, sada "Hrv. šume", UŠP Našice. Živi u Subotičkom Lugu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM