HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2443
ime Š., Andrija
zvanje
zanimanje     
lugar – čuvar šuma i lovišta
     

                                                                IZBOR      (lugari /2443)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Mrkopalj

 lugar – čuvar šuma i lovišta, rođ. u Starom Lazu kod Mrkoplja 20.11.1907. god. Cijeli radni vijek proveo je u šumarstvu kao lugar i čuvar šume i lovišta. Pretežito je bio zaposlen u Šumariji Mrkopalj. Bio je istaknuti lovac mrkopaljskoga kraja.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM