HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2475
ime Š., Vladimir
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /2475)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Antona i Milice Štimac. Osnovnu školu završio je u Crnom Lugu, Srednju šum. školu u Delnicama 1981. god. Nakon završene škole zaposlio se 1981. u Šumariji Crni Lug. Radio je pretežito kao poslovođa na iskorištavanju šuma. Zaposlen je (2003) u Hrvatskim šumama, UŠP Delnice, Šumarija Crni Lug. Stalno je nastanjem u Malom selu kod Crnog Luga.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM