HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2541
ime T., Stjepan
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2541)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Crikvenica

 Sin Stjepana i Vjekoslave rođ. Milošević. Osnovnu školu završio je u Liču, a Lugarsku u Rijeci. God. 1954. zaposlio se u Šumariji Crikvenica i ostao joj je vjeran do odlaska u mirovinu 1990. god. Radio je kao lugar, ali se istakao i kao šumar na eksploataciji šuma. Živi u Liču, u Gorskom kotaru.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM