HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2653
ime V., Franjo
zvanje
zanimanje     
lugar – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /2653)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Dragutina i Ivke rođ. Lipovac. Osnovnu školu završio je u Prezidu, a Nižu šumarsku školu u Delnicama. Od 1945. do 1985. radio je kao lugar u Šumariji Prezid, ŠG Delnice. Istaknuo se u radu kao lugar – poslovođa.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM