HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2683
ime V., Đuro
zvanje
zanimanje     
čuvar šume – lugar, KV djelatnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /2683)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Vukovar

 čuvar šume – lugar, KV djelatnik, od 1957. radi na području ŠG Vinkovci, a 1972. nalazi se u Šumariji Vukovar.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM