HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2767
ime V., Božidar
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, poslovođa, lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2767)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Milka i Ankice rođ. Đuričić. Osnovnu školu završio je u Narti, a Šum. školu u Karlovcu (1982). Pripravnički staž odradio je 1984/ 85. god. Sve do 2000–te godine radio je kao poslovođa radilišta na iskorištavanju šuma u “Hrv. šumama”, UŠ Bjelovar, Šumarija Ivanska. Sada (2003) radi kao lugar u istoj Šumariji. S obitelji živi u Bjelovaru.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM