HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2853
ime B., Andrija
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2853)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Šibenik

 lugar, rođ. 22.11.1938. Kao lugar radio je u Bratiškovcima, Šumarija Šibenik, od 1985. do 1991. god.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM