HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2856
ime B., Luka
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2856)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Zadar

 Sin Marka. Kao lugar radio je u Šumariji Zadar od 1970. do 1979. god. kad je otišao u mirovinu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM