HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2915
ime D., Nikola
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2915)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Šibenik

 lugar, rođen 10.5.1948. Od 1969. do 1973. radio je u Šum. Šibenik.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM