HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2918
ime D., Marko
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2918)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Imotski

 sin Ante, lugar, rođ. 1919. Posao lugara obavljao je na predjelu Dobrinće – Poljica, Šumarija Imotski, od 1956. do umirovljenja 1969. god.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM