HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2951
ime J., Marko
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2951)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Zadar

 sin Ante, lugar, rođ. 6.4.1945. u Debeljaku kod Zadra. Kao lugar od 1.9.1982. radi u Šumariji Zadar, gdje se i sada (2003) nalazi.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM