HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2983
ime K., Martin
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2983)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Imotski

 sin Ivana, lugar, rođ. 1912. Poslove lugara obavljao je na predjelu Zagvozd – Župa, Šumarija Imotski, od 1960. do umirovljenja 1968.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM