HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2988
ime K., Ante
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2988)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Imotski

 sin Ivana, lugar, rođ. 1928. Poslove lugara obavlja na predjelu Imotski – Glavina, Šumarija Imotski, od 1980. do danas (2003).

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM