HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3004
ime L., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /3004)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Imotski

 iz Biokovskog Sela, lugar, rođen 1932. Poslove lugara obavljao je na predjelu Biokovsko Selo – Župa, Šumarija Imotski, od 1968. do umirovljenja 1997. god.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM