HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3033
ime M., Šime
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /3033)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Zadar

 sin Ivana, lugar, rođen 25.9.1934. u Briševu kod Zadra. Nakon završene osnovne škole i dva razreda gimnazije, radio je kao lugar u Šumariji Zadar od 25.2.1965. do 15.4.1973. god. kada je sporazumno prekinuo radni odnos.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM