HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3034
ime M., Jakov
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /3034)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Dugo Selo

 lugar Šum. Dugo Selo. Bio je blagajnik Izvrš. odbora Saveza društva ŠTSO SRH.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM