HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3050
ime O., Marko
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /3050)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Šibenik

 lugar, rođen 23.6.1920. Radio je od 1961. do 1972. u Budaku, Šum. Šibenik.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM