HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3169
ime A., Nikola
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Dvor

                                                                IZBOR      (lug1905/3169)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Dvor


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM