HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3271
ime B., Jakov
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda, lugar, službeni lugar
      Kot. šumarije Senj / Kot. šumarije Senj / u Inspektoratu Senj

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/lug1933/3271)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Senj


  ORG
  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM