HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3336
ime B., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik, službeni lugar
      Kr. nadzorništva za pošum. u Senju / u Inspektoratu Senj

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1933/3336)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Senj


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM