HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3456
ime D., Jure
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Krasno

                                                                IZBOR      (lug1905/3456)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Krasno


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM