HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3634
ime G., Matija
zvanje
zanimanje     
lugar, nadlugar
      Kr. šumarije Kalje / Kr. drž. šuarije Kalje

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3634)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Kalje


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM